Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6)"

Transkript

1 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Č.j. PPR /ČJ Praha: 28. dubna 2015 Počet listů: 11 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadavatel poskytuje dodatečné informace k veřejné zakázce vedené pod názvem Mobilní bezpečná platforma PČR uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ Dotaz uchazeče č. 1: V příloze č. 2 zadávací dokumentace MIDLEWARE a INTEGROVANÉ LOKOLIZAČNÍ SLUŽBY zadavatel uvádí: v požadavku SEI1 Blade police: Provedení: Rackové a 100% kompatibilní s již používanou HP BladeSystem c7000, v požadavku SEI6 Fyzický server Aplikační Blade server, WS2012DC 64bit, Matrix OE. Z definice výše uvedených požadavků vyplývá, že zadavatel očekává dodávku konkrétní HW od firmy HP (alternativní dodávku HW jiného výrobce srovnatelných parametrů považujeme za nereálnou). Jak zadavatel zabezpečí, aby výhradní dodavatel tohoto HW poskytl stejné nabídkové podmínky všem uchazečům i v případě, kdyby může, figurovat jako jeden z uchazečů ve výběrovém řízení? Zadavatel nepředjímá žádný způsob zajištění předmětu plnění dané zakázky. Zadavateli není známo výhradní oprávnění jakéhokoli dodavatele ve vztahu k požadovanému předmětu plnění. Zadavatel si není vědom, že by pro danou technologii v ČR existoval výhradní dodavatel. Dotaz uchazeče č. 2: V příloze č. 2 zadávací dokumentace MIDLEWARE A INTEGROVANÉ LOKALIZAČNÍ SLUŽBY v požadavku SPP3 HSM modul jsou definovány požadavky na zařízení HSM pro zabezpečení operací PKI. Specifikuje zadavatel vhodné hw úložiště typu HSM? Specifikace hw úložiště typu HSM je podrobně popsána v ZD, příloha č. 2.

2 Dotaz uchazeče č. 3: Zadavatel uvádí v ZD pro vymezenou část A v příloze č. 10 v návrhu kupní smlouvy v článku III. odst. 2 Předmětem této smlouvy je nákup systému Mobile Device Management podrobně specifikovaný v Příloze č. 1 této kupní smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen zboží ). Dle přílohy č. 1 ZD je však předmětem dodávky uchazeče Mobile Device Management a UDT. Změní zadavatel návrh kupní smlouvy tak, aby předmět smlouvy odpovídal předmětu dodávky dle přílohy č. 1 ZD??? Ano. Předmětem smlouvy na vymezenou část A bude dodávka Systém centrální správy mobilních zařízení PČR (MDM - Mobile Device Management), jehož součástí je MDM i UDT, která jsou uvedena v příloze č.1 ZD. Zadavatel souhlasí s připomínkou uchazeče. Ustanovení čl. III, odst. 2 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 10 zadávací dokumentace, se ruší. Nové znění čl. III, odst. 2 návrhu smlouvy je: Předmětem této smlouvy je nákup systému Centrální správy mobilních zařízení PČR (Mobile Device Management) a HW koncových mobilních zařízení podrobně specifikovaný v Příloze č. 1 této kupní smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen zboží ). Uchazeč předloží v rámci nabídky návrh smlouvy již s tímto novým zněním článku. V případě, že nabídka bude obsahovat návrh smlouvy se zněním čl. III odst. 2 bez výše uvedené změny, bude nabídka uchazeče při posouzení nabídky v souladu s ust. 76 odst. 1 zákona vyřazena z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Dotaz uchazeče č. 4: V případě, že zadavatel změní návrh kupní smlouvy pro vymezenou část A uvedený v příloze č. 10 ZD tak, že předmětem dodávky bude MDM a UDT, jak má uchazeč uvést do návrhu kupní smlouvy záruční dobu do čl. VII., a to zejména v případě rozdílných záručních podmínek pro jednotlivé komponenty nabízeného řešení (MDM, UDT mobilní telefon, tablet). Zadavatel požaduje uvedení záruční doby, která bude platná pro MDM i UDT shodně. Tedy min. 36 měsíců dle požadavku ZD, až + 24 měsíců nad rámec požadované záruky. Uchazeč doplní požadovaný údaj do čl. VII. návrhu kupní smlouvy jak je požadováno. Dotaz uchazeče č. 5: Zadavatel uvádí v článku č. 13. ZD pro vymezenou část A jako dílčí hodnotící kritérium: Délka záruční doby MDM poskytnutá nad 36 měsíců. Délka záruční doby pro UDT nebude tedy zadavatel hodnotit? Pokud ano, jakým způsobem (viz. předchozí dotazy k rozsahu předmětu dodávky dle návrhu kupní smlouvy)? Zadavatel bude hodnotit záruční dobu pro všechny komponenty vymezené části A (MDM + UDT) dohromady vzhledem k tomu, že dle odpovědi na dotaz č. 4 musí být záruční doba pro MDM a UDT shodná. Dotaz uchazeče č. 6: Připouští zadavatel možnost, že zboží nebude primárně určeno pro Český trh, ale bude opatřeno oficiálním českým SW a customizací platnou pro ČR? 2

3 Ano, zadavatel tuto možnost připouští, dodavatel ale v takovém případě musí předložit osvědčení od oficiálního zástupce výrobce pro ČR, že podle čísla IMEI jsou tyto výrobky určené pro český trh. Dotaz uchazeče č. 7: Zadavatel uvádí v ZD pro vymezenou část A v příloze č. 1 Technická specifikace Tabulka Tablet Windows 30 ks, že přenosné zařízení obsahuje operační systém Windows 8+ a v bezpečnostních požadavcích požaduje zadavatel TPM čip. Ptáme se tedy zadavatele, zda požaduje operační systém ve verzi nejméně Windows 8 PRO vhodnou pro podnikové využití? Zároveň se ptáme zadavatele, zda v bezpečnostních požadavcích je požadováno hardwarové provedení TPM čipu integrovaný do samotného zařízení? Ano. Zadavatel požaduje operační systém ve verzi Windows 8 PRO, plnohodnotný pro použití v poptávané mobilní bezpečné platformě. Zadavatel současně požaduje, aby uvedený tablet byl vybaven hardwarovým integrovaným TPM čipem. Dotaz uchazeče č. 8: Kvalifikace: Expert 1 projektový manažer Zadavatel požaduje mimo jiné: "Certifikáty IPMA Level C nebo PRINCE2 a zároveň ITIL V3 Service Transition a ITIL V3 Service Operation (nebo obdobný certifikát) pro prokázání znalostí strategického a operativního řízení." Uchazeč domnívá, ze takto vymezené požadované certifikáty jsou účelové a diskriminační, jelikož tato kombinace je velmi vzácná, nemající žádný dopad na kvalitu projektového řízení. V podstatě tato požadovaná kombinace zahrnuje jednotky expertů v ČR. Většina expertů obecně disponuje buď PMP/Prince2 certifikátem bez pokročilého ITILu a naopak. Uchazeč pro splnění předmětu plněni disponuje zkušenými projektovými manažery s certifikaci PMP/Prince 2 a ITIL Foundation a vice než dvojnásobnou požadovanou praxi s řízením obdobně komplexních projektů a dále více než 5-leté zkušenosti z řídicích pozic, kterou může reálně prokázat znalosti se strategickým a operativním řízením. Uchazeč se domnívá, že výše uvedení projektoví manažeři, kterými disponuje, jsou pro splnění veřejné zakázky dostačující. Bude zadavatel takové kandidáty rovněž akceptovat? Zadavatel požaduje pokročilý certifikát ITIL dle ZD se zaměřením k předmětné veřejné zakázce. Základní certifikace ITIL Foundation nesplňuje podmínky ZD. Dotaz uchazeče č. 9: Expert 2 manažer MDM Zadavatel požaduje mimo jiné: "Certifikát dodávaného typu MDM a zároveň ITIL V3 Service Transition, nebo ITIL V3 Service Operation (nebo obdobný certifikát)" Pokud by tento expert jako jedna osoba měl plnit požadavky zadavatele na výše uvedené certifikáty, uchazeč se domnívá, že takto vymezené požadované certifikáty jsou opět účelové a diskriminační z hlediska kombinace. Tato kombinace je opět velmi vzácná, nemající žádný dopad na kvalitu řešení a implementace MDM. 3

4 Cílem implementace MDM systému není řešení ITIL problematiky a funkce poskytované MDM systému, s problematikou ITIL ani přímo nesouvisí. Uchazeč disponuje pro příslušné MDM certifikáty: Design and Deployment Specialist Fundamentals Account Executive Fundamentals MDM Design and Deployment Specialist Fundamentals Support Specialist Fundamentals Solution Architect Fundamentals které dle uchazeče pro splnění podmínek soutěže jsou plně dostačující. Bude zadavatel takové kandidáty rovněž akceptovat? Pokud zadavatel trvá ještě na dalším specialistovi ITIL, jako druhému expertu pro manager MDM bude postačovat ITIL v3 Foundation Examination? Zadavatel vzhledem k uvedenému projektu, dotovanému ze SF EU, velkého počtu nových uživatelů z řad PČR a zkušeností s obdobnými projekty z minulých let oprávněně požaduje kvalitu dodávky i znalosti expertů. Certifikace nejen na technické řešení, ale současně pro řízení služeb je odůvodněná. Základní certifikace ITIL v3 Foundation, včetně zkoušky, nesplňuje požadavky zadávací dokumentace. Certifikace MDM uvedená v dotazu je plně akceptovatelná. Dotaz uchazeče č. 10: V příloze zadávací dokumentace č.2 - Middleware a integrované-lokalizační služby v kapitole 4.9 Požadavky na projektové řízení popisuje zadavatel detailně požadavky na řízení projektu. Chápeme správně, že zadavatel tímto definuje rozsah projektového rámce, který bude v rámci projektu od vítězného uchazeče závazně vyžadován a bude nastaven na začátku projektu, nebo zadavatel očekává, že zmiňovanou dokumentaci (např. požadavek PNP4.1 Procesy - "Procesy budou slovně popsány a graficky znázorněny v diagramu, na němž budou patrné i jednotlivé vztahy a vazby mezi procesy", nebo požadavek PNP4.2 Znalostní oblasti projektu - "...Tyto znalostní oblasti budou popsány v souladu s vybranou metodikou a standardem PMBOK") popíše uchazeč již v rámci nabídky? Ano, jak je uvedeno v čl zadávací dokumentace, nabídka musí obsahovat podrobný popis plnění, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele, tj. včetně popisu splnění jednotlivých požadavků obsažených v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Dotaz uchazeče č. 11: Obdobně jako v dotaze č.1 - v kapitole 4.10 Požadavky na analýzu a návrh, požadavek PNA1 - "Uchazeč definuje metodiku analýzy a návrhu vývoje řešení". Požaduje zadavatel definovat metodiky již v rámci nabídky? Ano, viz odpověď na předchozí dotaz. 4

5 Všechny následující dotazy a odpovědi se týkají výhradně části A: Dotaz uchazeče č. 12: V zadávací dokumentaci (dále též jen ZD ) jsme nenalezli informaci, zda zadavatel požaduje dodání UDT určených výhradně pro český trh nebo zda akceptuje i jiné lokalizace. Žádáme proto v tomto směru o upřesnění. Zadavatel požaduje UDT primárně určené pro Český trh, ale může být opatřeno oficiálním českým SW a customizací platnou pro ČR. Toto musí uchazeč prokázat osvědčením oficiálního zastoupení výrobce v ČR. Dotaz uchazeče č. 13: Na různých místech zadávací dokumentace zadavatel specifikuje své požadavky na obsah a rozsah dodávek předmětu plnění, např.: - odměna za poskytnutou licenci dle čl. 6 (poslední odrážka tohoto článku na str. 4 ZD) - dle čl. 8 ZD na téže stránce doprava, příslušenství, zprovoznění. - dle čl. 13 dodávka MDM a UDT - dle přílohy č. 1 ZD i analýza, implementace, dokumentace a samotná dodávka systému MDM - dle přílohy č. 1 ZD i dodávka 4 typů hardware včetně pouzder, dodávka licencí, - dle odst. III.2 kupní smlouvy Předmětem této smlouvy je nákup systému Mobile Device Management podrobně specifikovaný v Příloze č. 1 této kupní smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen zboží ). Příloha č. 1 kupní smlouvy ale není součástí ZD a dle našeho názoru ze ZD ani nevyplývá, co vše má být jejím obsahem. Uchazeč si není jist, které položky má zahrnout do celkové nabídkové ceny. Také se domníváme, že takto stanovené požadavky - napříč ZD, bez jednoznačného přehledu na jednom místě - mohou vést k situaci, kdy každý uchazeč do nacení jiný seznam dílčích položek, ze kterých sestává celková cena. Případně každý uchazeč zcela rozdílně přistoupí ke zpracování obsahu přílohy č. 1 kupní smlouvy. Tážeme se proto: a) zda zadavatel připraví tabulku se seznamem dílčích položek kupní ceny, ke kterým každý uchazeč pouze doplní jejich reálnou cenu a takto doplněnou tabulku závazně vloží do přílohy č. 1 kupní smlouvy případně do nabídky? b) zda může zadavatel upřesnit požadavky na obsah přílohy č. 1 kupní smlouvy (např. zda může být touto přílohou příloha č. 1 ZD doplněná o specifikaci ceny a typu nabízeného MDM a HW)? Ano. Uchazeč může rozšířit tabulku následovně (jinak dle čl. 2 ZD uchazeč vždy uvádí cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH) Položka MDM server 2? MDM klient implementace UDT Smartphone (open) 4913 pouzdro 4913 UDT Tablet (open) 885 cena ks celkem ks/multilicence bez DPH DPH vč.dph bez DPH DPH vč.dph 5

6 pouzdro 885 UDT Smartphone (win) 35 pouzdro 35 UDT Tablet(win) 30 pouzdro 30 cena vymezené části A Pozn. V případě, že nabízené řešení vyžaduje doplnění některých dalších položek, uchazeč je oprávněn tyto položky uvést v jím doplněné tabulce. Zadavatel požaduje předložit v rámci nabídky přílohu č. 1 návrhu kupní smlouvy, kterou uchazeč vytvoří dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Dotaz uchazeče č. 14: Z odstavce III.2 kupní smlouvy je možné dovozovat, že předmětem smlouvy je nákup systému MDM. Avšak jak je uvedeno v našem předchozím dotazu, zadavatel na jiných místech ZD požaduje i dodávku dalších služeb a zboží (zejména HW dle přílohy č.1 ZD). Žádáme proto zadavatele o adekvátní úpravu odst. III.2 kupní smlouvy. Zadavatel již tuto úpravu provedl v rámci odpovědi na dotaz číslo 3 těchto dodatečných informací. Dotaz uchazeče č. 15: Dle článku 13 ZD je předmětem hodnocení i délka záruční doby MDM. Nabízenou délku záruky, minimálně 36 měsíců, je uchazeč povinen doplnit do odst. VII.3 kupní smlouvy. Chápeme správně, že zadavatel požaduje záruku jen a pouze na systém MDM a zbývající součásti dodávky může uchazeč nabídnout bez záruky (nebo se zákonnou zárukou v délce 24 měsíců)? Pokud zadavatel požaduje stejný rozsah záruky na celou dodávku, žádáme o adekvátní úpravu ZD a návrhu kupní smlouvy. Zadavatel požaduje uvedení záruční doby, která bude platná pro MDM i UDT shodně. Tedy min. 36 měsíců dle požadavku ZD až + 24 měsíců nad rámec požadované záruky. Zadavatel bude hodnotit záruční dobu pro všechny komponenty vymezené části A (MDM + UDT) dohromady. Jak je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace, zadavatel požaduje dodávku MDM a HW koncových mobilních zařízení. Hodnotícím kritériem č. 1 je Nabídková cena MDM + UDT, včetně instalace a implementace SW. Hodnotícím kritériem č. 2 je délka záruční doby MDM poskytnutá nad 36 měsíců. Jedná se tedy o záruční dobu na celou dodávku. Návrh kupní smlouvy již zadavatel upravil v rámci odpovědi na dotaz č. 3 těchto dodatečných informací. Dotaz uchazeče č. 16: V odst. 6.1 ZD jsou uvedeny požadavky zadavatele na licence. V komentáři k odst. VI.3 návrhu kupní smlouvy je uvedeno, že uchazeč doplní podmínky uvedené v čl. 6.1 zadávací dokumentace. Uchazeči není jasné, zda má/může ustanovení odst. 6.1 ZD nějak modifikovat? Pokud ano, tak žádáme o informaci, co je a co není přípustné měnit/doplňovat. Pokud má být odst. 6.1 ZD bez v celém rozsahu a bez jakékoliv změny zahrnut i v návrhu kupní smlouvy, žádáme zadavatele o adekvátní úpravu návrhu kupní smlouvy. 6

7 Ustanovení čl. 6.1 ZD nelze modifikovat. Dotaz uchazeče č. 17: Dle ZD zadavatel požaduje záruční lhůtu v minimální délce trvání 36 měsíců. Avšak v odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 156 ZVZ ze dne zveřejněném na profilu zadavatele není požadavek na záruční lhůtu přesahující 24 měsíců ani uveden, ani zdůvodněn. Pro odstranění pochybností se proto tážeme, zda zadavatel skutečně požaduje minimální délku záruky 36 měsíců? Ano, zadavatel požaduje u vymezené části A minimální délku záruky na MDM a UDT 36 měsíců. Dotaz uchazeče č. 18: V čl ZD je pro vymezenou část A požadováno prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů k odborné kvalifikaci osoby v roli Expert 1 projektový manažer doložením certifikátů ITIL V3 Service Transition a zároveň ITIL V3 Service Operation a zároveň IPMA C nebo PRINCE 2. Tážeme se, zda: a) lze kvalifikaci ITIL osoby v roli Expert 1 projektový manažer prokázat certifikátem ITIL Expert, který dokládá vyšší stupeň odbornosti? b) je nutno prokazovat kvalifikaci ITIL na jedné straně a znalost projektového managementu (IPMA/PRINCE) jedinou osobou, nebo může uchazeč uvést 2 osoby členy týmu, kdy jedna splňuje certifikaci ITIL a druhá certifikaci v oblasti projektového managementu (s podmínkou, že obě osoby mají VŠ vzdělání a praxi dle ZD)? Ano. Kvalifikaci ITIL osoby v roli Expert 1 projektový manažer lze prokázat certifikátem ITIL Expert. Vzhledem k tomu, že se jedná o projektového manažera, musí se jednat pouze o jednu osobu, která musí splňovat uvedené certifikace. Zadavatel nepřipouští rozdělit řízení projektu na více osob. Dotaz uchazeče č. 19: Dle článku 13 ZD zamýšlí zadavatel u dílčího hodnotícího kritéria Délka záruční doby MDM poskytnutá nad 36 měsíců porovnávat nikoliv celé dílky záruční lhůty nabídnuté jednotlivými uchazeči, ale pouze tu část záruky nad 36 měsíců. Dle našeho názoru je takto stanovený způsob hodnocení v rozporu s ustanovením 6 ZVZ netransparentní a v dále v rozporu s ustanovením 78 odst. 4 nevyjadřuje vztah užitné hodnoty a ceny - to lze demonstrovat např. na situaci, kdy by jediný uchazeč nabídl záruku 37 měsíců a zbývající uchazeči minimálních 36 měsíců jediný uchazeč by získal výhodu 10 bodů do celkového hodnocení vezmeme-li v úvahu předpokládanou hodnotu části A zakázky cca 75 mil. Kč, získal by tento uchazeč za 1 měsíc záruky navíc výhodu téměř 7,5 mil. Kč nabídkové ceny, což jednoznačně není pro zadavatele ekonomicky výhodné, tedy nevyjadřuje vztah užitné hodnoty a ceny. Žádáme proto zadavatele o úpravu postupu při hodnocení délky záruční doby tak, aby porovnával celou záruční dobu, nikoliv pouze její část přesahující 36 měsíců. 7

8 Jak již bylo uvedeno výše, zadavatel požaduje záruční dobu pro všechny položky vymezené části A shodnou a tato záruka bude kritériem hodnocení. Tímto postupem mají všichni uchazeči stejné podmínky i v rámci hodnocení. Dotaz uchazeče č. 20: V příloze č. 1 ZD zadavatel mimo jiné stanovil následující požadavek: Licenčně požadované řešení pro všechny telefony a tablety dodávané v 1. vymezené části. Systémově a výkonnostně dimenzované řešení min. na zařízení. Pro odstranění pochybností žádáme zadavatele o následující informace: a) Splní uchazeč požadavek, když nabídne ks klientských licencí (nebo multilicenci neomezenou počtem uživatelů)? b) Kolik serverových licencí a v jakém rozsahu požaduje zadavatel dodat a tedy i nacenit? Prosíme též o začlenění do cenové tabulky, viz náš dotaz č. 2 výše. c) Jak dlouhou dobu mají dodané licence platit (jak klientské, tak i serverové) - to je zásadní informace pro licence zpoplatněné ročním paušálem? Ano, avšak požadovaný počet je licencí, řešení se však může do budoucna rozšiřovat až na uživatelů, tudíž jeho serverová kapacita musí být tomuto požadavku dimenzovaná. Zadavateli není známo, jak bude konkrétní produkt licencován. Tabulka tuto položku obsahuje a počet je na dodavateli v souladu s požadavky na dostupnost a kapacitu řešení. add c) Požadované licence mají platit a být provozovány po celou dobu nabízené záruky. Dotaz uchazeče č. 21: Popis požadavků na MDM systém není dle našeho názoru natolik detailní, aby vyloučil možnost, že zadavatel obdrží 2 vzájemně neporovnatelné nabídky. Tážeme se proto, zda zadavatel zveřejní (např. formou tabulky) seznam minimálních požadovaných parametrů, do něhož je uchazeč povinen potvrdit, že je splňuje a uvést popis/způsob splnění. Popis požadavků na MDM systém zadavatel vyhotovil v obecné rovině. Podrobnou specifikací a uvedením minimálních parametrů, by se zadavatel vystavil riziku, že v průběhu zadávacího řízení by jím určené požadavky nebyly ze strany výrobců již podporované. Dotaz uchazeče č. 22: V příloze č. 1 ZD zadavatel stanovil mimo jiné i požadavky na APN. V dodatečných informacích č. 3 ze dne (dotaz č. 11) zadavatel uvedl, že APN není součástí ddodávky. Dále zde zadavatel uvedl, že Využití této, i více APN je však podmínkou dodávky řešení a následného přechodu do provozu. Uchazeči není jasný význam tučně zvýrazněné věty, proto se táže: a) Co tato informace pro uchazeče znamená z pohledu obsahu jeho nabídky, co konkrétně musí uchazeč do nabídky ve vztahu k APN uvést, aby splnil zadávací podmínky? b) Co tato informace znamená pro vítězného uchazeče z pohledu požadavků na jeho součinnost? Budou tyto vícepráce hrazeny zadavatelem navíc nebo je uchazeč musí zahrnout do kalkulace nabídkové ceny na tuto zakázku? Co konkrétně je uchazeč povinen realizovat? c) Jak má zadavatel zajištěnu součinnost třetích stran (současných poskytovatelů APN)? 8

9 APN bude realizována v rámci služeb, které pro PČR zajišťuje MVČR. Uchazeči ve všech vymezených částech musí designovat nabízená řešení tak, aby pro provoz bylo počítáno přenosové prostředí komerčních operátorů využívající APN. Nejedná se o vícepráce, které je nutné zahrnout do nabídkové ceny. add c) Zadavatel si zajistí v případě potřeby součinnost poskytovatele/ů APN. Dotaz uchazeče č. 23: Dle návrhu kupní smlouvy musí být dodané zboží být vyrobené v r.2014 nebo později. Ale v dodatečných informacích č. 1 ze dne 1.4. zadavatel uvedl, že nepřipouští dodávku HW uvedeného na trh před rokem Dle našeho názoru tak je citovaná dodatečná informace v dílčím rozporu s návrhem kupní smlouvy může existovat zboží (zejména UDT) uvedené na trh před r. 2014, ale s tím, že konkrétní kusy opustily výrobní linku (tj. byly fyzicky vyrobeny) až v roce Může uchazeč nabídnout takové zboží? Pokud ne, pak žádáme zadavatele o adekvátní úpravu návrhu kupní smlouvy. Zadavatel doplňující informací zpřesnil požadavek na citaci uvedenou v návrhu kupní smlouvy, že: Zboží (a veškeré jeho části) bude nové, nepoužité, nerepasované a vyrobené v roce 2014 nebo později z prvotřídních materiálů a odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality, aby snížil riziko ukončení podpory takového zboží výrobcem již před zahájením provozu. Dotaz uchazeče č. 24: Uchazeč je povinen do nabídky vložit podepsanou přílohu č. 8 ZD, která jej zavazuje k poskytnutí součinnosti pro realizaci propojení mezi MDM. Žádáme zadavatele o bližší upřesnění, v čem součinnost spočívá a zda tyto vícepráce budou hrazeny zadavatelem navíc nebo je uchazeč musí zahrnout do kalkulace nabídkové ceny na část A zakázky? Zadavatel nedokáže předjímat nabízená MDM, ani finální podobu vymezené části B. Kvalifikovaný uchazeč musí učinit vlastní odhad požadovaných prací a zahrnout si je do vlastních nákladů. Dotaz uchazeče č. 25: V čl. IX. odst. 1 návrhu kupní smlouvy je stanovena povinnost mlčenlivosti a různé výjimky. Dle našeho názoru zde chybí výjimka, že informace může dodavatel poskytnout osobám podílejícím se na plnění smlouvy. Upraví zadavatel v tomto smyslu návrh kupní smlouvy? Dle názoru zadavatele není potřeba upravovat návrh kupní smlouvy ve smyslu dotazu. Z čl. IX. odst. 2 je patrné, že prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 čl. IX. všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle smlouvy. Z toho vyplývá, že prodávající je oprávněn poskytnout informace osobám podílejícím se na plnění smlouvy. 9

10 Dotaz uchazeče č. 26: V Čl. X odst. 1 návrhu kupní smlouvy je stanovena smluvní pokuta za prodlení s dodávkou zboží/prodlení s odstraněním mimozáruční/pozáruční či záruční vady ve výši 100 tisíc Kč za každý i započatý den prodlení. Dále v čl. VII. Odst. 3 návrhu kupní smlouvy je stanoveno, že servisní skupina vyjede k odstranění vážné poruchy do 24 hodin po písemném nahlášení závady. Vážná porucha je definována jako porucha znemožňující bezpečné použití zboží. Dále je zadavatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. X. odst kupní smlouvy. Tážeme se: a) Zda se vážná porucha vztahuje jen na nefunkčnost serverové části MDM, resp. nefunkčnost většiny uživatelů systému? Pokud by se uvedená kombinace sankcí měla vztahovat i na nefunkčnost jednotlivých UDT, jde dle našeho názoru o nepřiměřenou kombinaci sankcí, která uchazečům výrazně zvyšuje náklady nebo až znemožňuje podat nabídku - uchazeči se nemohou k takovému plnění zavázat bez porušení pravidel pro jednání s péčí řádného hospodáře. b) Zda zadavatel znění kupní smlouvy tak, že bude možné tyto sankce uplatnit jen v případě, že prodlení s dodávkou zboží, prodlení s odstraněním vady a vznik vady jako takové bylo prokazatelně způsobeno dodavatelem a nikoliv zadavatelem nebo třetí stranou? Vážná porucha se vztahuje na řešení jako celek, nikoli na jednotlivé zařízení UDT. Ze smluvního vztahu je zřejmé, že sankce mohou být vymáhány pouze pokud došlo k zavinění na straně dodavatele. U složitosti řešení, závislého na více subjektech je takovýto postup na straně odběratele standardní. Dotaz uchazeče č. 27: Máme následující nejasnosti ohledně dodávky hardware: a) Tablet open source 885 ks: všechny požadavky najednou beze zbytku splňuje jediné zařízení na českém trhu, které není v portfoliu všech potencionálních uchazečů, některý dodavatel může mít exkluzivitu. I když zadavatel požaduje velikost displeje 10.1 palce, zmíněný jediný model má displej ve velikosti 12 palců domníváme se, že nepřesnost způsobující zúžení okruhu vhodných zařízení spočívá v požadované minimální frekvenci jader a minimální velikosti vnitřní paměti. Na trhu existují kvalitní i cenově výhodnější přístroje, které ale při stávající kombinaci parametrů nesplňují požadavky zadavatele. Zároveň platí, že nižší frekvence jader a vnitřní paměti nikterak zásadně nesníží uživatelský komfort uživatele takového přístroje a bez omezení dostačuje k účelu, k němuž jsou dle ZD tato zařízení určena. Zmírní zadavatel své požadavky např. na úroveň frekvence jader 4x1,9 GHz + 4x1,3 GHz a 16 GB vnitřní paměti? b) Tablet open source 885 ks: Tážeme se, zda zadavatel trvá na požadavku na dotykové pero? Pokud ano, musí mít HW z výroby vestavěný slot na pero nebo může být pero externě balené? Pokud zadavatel trvá na vestavěném slotu z výroby, upozorňujeme jej, že dle našeho názoru neexistuje na trhu zařízení splňující najednou všechny požadované parametry beze zbytku. Zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky daného typu UDT. Dle dostupných informací Vámi navrhovaný typ procesoru quadracore (4x1,9 GHz + 4x1,3 GHz) je nedostačující, neboť se má jednat o nesouběžně spolupracující jádra procesoru. Zadavatel připouští doplnění vnitřní paměti dalším úložištěm, které bude umístěné interně v zařízení. 10

11 Zadavatel trvá na vestavěném slotu, pokud je takové zařízení vyráběno a splňuje minimální požadavky ZD. Dotaz uchazeče č. 28: Vzhledem k výše uvedeným nejasnostem není možné připravovat příslušné vstupy do nabídky až do zveřejnění odpovědí zadavatele (dodatečných informací) a zadávací dokumentace tak není zpracována v podrobnostech nezbytných pro řádné zpracování nabídky. Proto žádáme zadavatele, aby v souladu s ustanovením 40, odst. 3 ZVZ adekvátně prodloužil lhůtu pro podání nabídek (s ohledem na rozsah nejasností považujeme za adekvátní takovou lhůtu, kdy ode dne zveřejnění dodatečných informací do konce lhůty pro podání nabídek bude zbývat nejméně 14 kalendářních dní). Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek v dodatečných informacích č. 5 dne 24. dubna 2015 na 12. května 2015 do 9:30 hod. Ing. Miroslav Hajný v.r. za zadavatele Zpracoval: Bc. Roman Němeček 11

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

k v ě t e n 2 0 1 2 Vážení příjemci dotací z OP VK,

k v ě t e n 2 0 1 2 Vážení příjemci dotací z OP VK, k v ě t e n 2 0 1 2 Vážení příjemci dotací z OP VK, dovolujeme si Vás oslovit s dalším vydáním newsletteru s tématem věnovaným problematice veřejných zakázek. Toto téma jsme zvolili především proto, abychom

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více