ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE

2 Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie Motto: Drž se, vytrvej a vydrž. Trpělivost je zázračná. (Comte de Buffon) Název školy: Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s Adresa školy: Bílá 1, Praha 6 IČO: Ředitel: Marek Vávra Kontakt: Zřizovatel Název: Pražská diecéze Církve československé husitské Adresa: V Tišině 3, Praha 6 Kontakt: Platnost dokumentu od: 1. září 2015 Novelizován dne 30. června 2014 Marek Vávra ředitel Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 1

3 Obsah 1 Charakteristika školy Počet oborů, velikost Historie, současnost Pedagogický sbor Projekty Vybavení a podmínky školy Zaměření školy a její vize Zaměření školy Vize školy Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah uměleckých oborů Hudební obor Přípravné studium Učební plány Hra na klavír Učební plány Učební osnovy Vzdělávací obsah Hra na elektronické klávesy Učební plány Učební osnovy Vzdělávací obsah Hra na housle Učební plány Učební osnovy Vzdělávací obsah Hra na violoncello Učební plány Učební osnovy Vzdělávací obsah Hra na zobcovou flétnu Učební plány Učební osnovy Vzdělávací obsah Hra na příčnou flétnu Učební plány Učební osnovy Vzdělávací obsah Hra na klarinet Učební plány Učební osnovy Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 2

4 Vzdělávací obsah Hra na saxofon Učební plány Učební osnovy Vzdělávací obsah Hra na kytaru Učební plány Učební osnovy Vzdělávací obsah Hra na bicí nástroje Učební plány Učební osnovy Vzdělávací obsah Sólový zpěv Učební plány Učební osnovy Vzdělávací obsah Sborový zpěv Učební plány Učební osnovy Vzdělávací obsah Hra na akordeon Učební plány Učební osnovy Vzdělávací obsah Hudební nauka Učební osnovy Vzdělávací obsah Komorní hra Učební osnovy Vzdělávací obsah Souborová hra Učební osnovy Vzdělávací obsah Klavírní seminář Učební osnovy Vzdělávací obsah Kytarový seminář Učební osnovy Vzdělávací obsah Akordeonový soubor Učební osnovy Vzdělávací obsah Taneční obor Přípravné studium Učební plány Učební osnovy Vzdělávací obsah Taneční výchova Učební plány Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 3

5 Učební osnovy Vzdělávací obsah Literárně-dramatický obor Přípravné studium Učební plány Učební osnovy Vzdělávací obsah Dramatická výchova Učební plány Učební osnovy Vzdělávací obsah Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Studium pro dospělé Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy Zásady a způsob hodnocení žáků Zásady Způsob Oblasti vlastního hodnocení školy Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 4

6 1 Charakteristika školy 1.1 Počet oborů, velikost Církevní husitská základní umělecká školy nabízí tři obory hudební obor, taneční obor a literárně-dramatický obor s maximální kapacitou 200 žáků. Jednotlivé obory jsou zastoupeny v těchto procentech: 65% hudební 25% taneční 10% literárně-dramatický 1.2 Historie, současnost Škola byla založena v roce 2001 současným uměleckým ředitelem Markem Vávrou a jeho kolegy Michalem Brédikem a Jakubem Nygrýnem pod záštitou Pražské diecéze Církve československé husitské. Od září 2001 sídlí CH ZUŠ Harmonie v budově Základní školy Bílá v Praze Dejvicích. V říjnu 2003 byla škola zařazena do sítě škol, čímž získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V současné době byla škole akreditace navýšena, tudíž může poskytnout umělecké vzdělání již pro 200 žáků. Díky dobré spolupráci se Základní školou Bílá i nižšímu počtu žáků se podařila vytvořit rodinná atmosféra. Škola svou činností významně obohacuje kulturně-vzdělávací život městské části Prahy Pedagogický sbor Výuku v naší škole zajišťují převážně kvalifikovaní pedagogové, absolventi hudební konzervatoře nebo vysoké školy hudebního zaměření, tanečního oboru nebo oboru určeného pro výuku LDO. Pedagogové jsou většinou výkonnými umělci, aktivně vystupují, komponují, nahrávají v profesionálních nahrávacích studiích, podílejí se na výrazných a významných kulturních projektech národního a mezinárodního významu. Škola má 17 zaměstnanců, z toho 15 pedagogů. Nejvíce jich vyučuje v hudebním oboru. 1.4 Projekty Škola spolupracuje s pražskou diecézí Církve československé husitské a s psychiatrickou léčebnou v Bohnicích. Žáci školy se aktivně zapojují do kulturních akcí (vánoční koncert v léčebně v Bohnicích, hudební vstupy při církevní akci Pouť na Sázavě). Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 5

7 1.5 Vybavení a podmínky školy Škola sídlí v budově Základní školy Benita Juáreze, kde má v pronájmu učebny. Kromě ředitelny využívají pedagogové 6 menších učeben, odhlučněnou učebnu bicích nástrojů, velkou hudebnu a aulu pro taneční obor. Učebny jsou standardně vybaveny (hudební nástroj, notoviny, metronom, materiál pro LDO i TO). Škola vlastní mnoho notového a odborného materiálů (notoviny, odborné publikace, CD), který neustále rozšiřuje. Škola vlastní také několik hudebních nástrojů, které jsou k zapůjčení žákům školy. Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 6

8 2 Zaměření školy a její vize 2.1 Zaměření školy Škola s rodinnou atmosférou (žáci budou mít možnost vystoupit se členy své rodiny na Rodinném koncertu, který se bude konat jednou během školního roku, učitelé budou pravidelně komunikovat v klidu a bez spěchu s žáky i rodiči, rodiče budou mít možnost navštívit výuku a konzultovat studijní proces svého dítěte) Škola empatie (učitelé budou vést výuku v přátelské atmosféře a oboustranném dialogu, učitelé budou vnímat žákovu individualitu a vést žáky k vzájemné toleranci, respektu a naslouchání si) Škola různého žánrového zaměření (učitelé budou žákům nabízet různé žánry jak v hudebním oddělení např. klasika, jazz, swing, ale i v tanečním např. výrazový, lidový tanec a literárně dramatickém např. přednes, drama, moderování) Škola odpovědnosti (žáci naší školy budou vedeni k odpovědnosti jak za svůj umělecký růst, tak i za kolektivní tvorbu a domácí přípravu) Škola příkladu (učitelé naší školy půjdou svým slušným chováním a oblékáním na veřejných koncertech žákům naší školy příkladem, budou motivovat žáky svým zájmem o dění v kultuře a svou profesionalitou, žáci budou moci např. vidět své pedagogy účinkovat na Koncertu učitelů) Škola radosti a zážitku (žáci naší školy budou vyučováni v radostné atmosféře, budou chváleni za dobrou přípravu i za každý malý dílčí úspěch, budou si moci vyzkoušet jaké to je být učitelem v Aprílovém týdnu, kdy si žáci a učitelé vymění své role. Žáci a učitelé navštíví společně alespoň jednou za rok koncert, divadlo nebo film a budou o tomto zážitku diskutovat) Škola praxe (žáci naší školy budou vedeni k samostatnosti, budou mít možnost během roku vystoupit na interním, vánočním, rodinném a závěrečném koncertu školy, ale i na mimoškolních akcích, budou mít možnost aktivně se podílet na přípravě veřejného vystoupení např. moderování, výběr skladeb, tvorba kostýmů, líčení) Škola pro život (žáci naší školy budou vedeni k samostatnosti, vlastnímu úsudku, vytváření si vlastních žebříčkových hodnot a budou motivováni k využívání získaných vědomostí a dovedností v dalším uplatnění po ukončení studia na naší škole) Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 7

9 2.2 Vize školy navýšení kapacity školy (z důvodu poskytnutí uměleckého vzdělávání většímu počtu žáků) udržet dobrou spolupráci se ZŠ Bílá (z důvodu pronájmu prostor) snaha pěstovat v žácích kladný vztah k umění, které by se mělo stát jejich koníčkem, popřípadě životním posláním uplatňovat rovnocenné postavení všech nabízených oborů budování rodinného typu školy (prohlubování vzájemných vztahů mezi pedagogy, žáky i rodiči) Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 8

10 3 Výchovné a vzdělávací strategie seznamujeme žáka se stavbou nástroje, jeho historickým vývojem a se správnou tvorbou tónu (HO) žáka seznamujeme se základní hudební, taneční a divadelní terminologií příslušného oboru (HO, TO, LDO) nabízíme žákům skladby různých hudebních období (literární nebo dramatická díla) reprodukujeme žákovi vybrané skladby seznamujeme žáka se stavbou díla (rozbor obsahu, formy, charakteristika stylu) učíme žáky rozpoznávat kvalitu uměleckého díla (např. za pomoci vlastní interpretace, audiozáznamu, videozáznamu, koncertu, divadelního či tanečního představení) a následně o něm vedeme diskusi ve spolupráci s rodiči vedeme žáka k pravidelné domácí přípravě svou trpělivostí, pevnou morální a hodnotovou orientací jdeme žákům příkladem vedeme žáky k respektování sociálních a národnostních rozdílů motivujeme žáka k trpělivosti, koncentraci a lepším výkonům tím, že ho pochválíme, umožníme mu veřejně vystupovat nabízíme žákům výuku v kolektivních předmětech (hudební praxe, práce v divadelním souboru, v tanečním souboru) na začátku školního roku si žáci vytvoří pravidla práce v souboru jak v hodině, tak i při veřejném vystupování podněcujeme žáky k návštěvám koncertů, divadelních a tanečních představení (žáci mají možnost navštívit představení či koncert, kde aktivně vystupují učitelé školy) vedeme žáky ke společenskému chování především při veřejných akcích školy žáci mají možnost se aktivně podílet na přípravě a realizaci koncertu vedeme žáky k trvalému zájmu o umění i po absolvování ZUŠ (např. může aktivně působit v amatérských skupinách, navštěvovat koncerty, vedou své blízké k umění) Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 9

11 4 Vzdělávací obsah uměleckých oborů 4.1 Hudební obor Charakteristika Cílem hudebního oboru je vychovat mladého člověka se smyslem pro krásu hudby, aktivního, vnímavého a citlivého ke svému okolí a k chápání hudebního umění. Při výuce jsou rozvinuty hudební schopnosti žáka a je veden k tomu, aby byl schopen vlastního instrumentální či pěveckého projevu. Kritéria pro zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků: Přípravné studium k I. stupni od 5 let věku I.stupeň základního studia od 7 let Přípravné studium k II. stupni od 14 let II.stupeň základního studia od 14 let Přihlásí-li se ke studiu žák starší než je spodní limit věku, je zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální zkoušky. Přejde-li žák v průběhu studia na jiný nástroj, začíná plnit osnovy daného nástroje od ročníku, který odpovídá jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální zkoušky. Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 10

12 4.1.1 Přípravné studium Charakteristika Přípravné studium je umožněno navštěvovat před studiem I. stupně základního vzdělání a před studiem II. stupně základního vzdělání. Přípravné studium k I. stupni je dvouleté (od 5 let věku) nebo jednoleté (od 6 let věku 1 ). Žáci navštěvují předměty Přípravná hudební nauka a zvolený předmět Přípravná hra na klavír, Přípravná hra na klávesové nástroje, Přípravná hra na housle, Přípravná hra na zobcovou flétnu, Přípravná hra na akordeon, Přípravný sólový zpěv. Jednoleté přípravné studium k II. stupni je určeno pro žáky od 14 let, kteří neabsolvovali I. stupeň základního studia. Tito žáci začínají plnit školní výstupy I. stupně Učební plány 3 Přípravné studium I. stupně Názvy předmětů Forma výuky Ročník Celkem hodin Přípravná hra na nástroj nebo Přípravný sólový zpěv individuální nebo skupinová 0,5-1 0, Přípravná hudební nauka kolektivní Celkový počet hodin v jednotlivých ročnících 1,5-2 1, Rozhodující je věk dítěte k daného školního roku 2 Žáci plní výstupy toho ročníku I. stupně, který odpovídá jejich schopnostem. 3 Předměty a týdenní hodinové dotace, které má žák v rámci svého studijního zaměření povinné, jsou v tabulce označeny tučným písmem. Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 11

13 4.1.2 Hra na klavír Charakteristika Do studijního zaměření Hra na klavír jsou přijímáni žáci od 7 let věku 4. V průběhu celého studia se mohou žáci uplatnit při doprovodu sólových nástrojů a zpěvu, v souborové hře či školní kapele, věnovat se improvizaci či čtyřruční hře. Žáci jsou průběžně seznamováni s literaturou různých stylů a žánrů určenou pro klavír. Později se také sami podílí na výběru svého studijního repertoáru. V individuální i kolektivní výuce je přihlíženo k individualitě žáka, rozvoji vrozených dispozic a je respektováno žákovo žánrové zaměření. Žáci mají možnost se připravit k přijímacím zkouškám na konzervatoře nebo vysoké školy pedagogického zaměření. Získané zkušenosti a dovednosti mohou všichni absolventi uplatnit ve skupinách amatérského typu nebo doprovodu jiného hudebního nástroje Učební plány 5 Přípravné studium Názvy předmětů Forma výuky Ročník Celkem hodin Přípravná hra na klavír individuální nebo skupinová 0,5-1 0, Přípravná hudební nauka kolektivní Celkový počet hodin v jednotlivých ročnících 1,5-2 1, Žáci mohou začít hrát na klavír už od 5 let věku v rámci studijního zaměření Přípravná hra na klavír. 5 Předměty a týdenní hodinové dotace, které má žák v rámci svého studijního zaměření povinné, jsou v tabulce označeny tučným písmem. Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 12

14 I. stupeň základního studia Názvy předmětů Hra na klavír Klavírní seminář Souborová hra Sborový zpěv Forma výuky individuální nebo skupinová skupinová nebo kolektivní Ročník Celkem hodin Hudební nauka kolektivní Celkový počet hodin v jednotlivých ročnících II. stupeň základního studia Názvy předmětů Forma výuky Ročník Celkem hodin Hra na klavír Klavírní seminář Souborová hra Sborový zpěv individuální nebo skupinová skupinová nebo kolektivní Celkový počet hodin v jednotlivých ročnících Poznámky k učebnímu plánu pro I. a II. stupeň základního studia: ovi je umožněno volit mezi předměty Klavírní seminář, Souborová hra a Sborový zpěv. Pokud žák navštěvuje předmět Sborový zpěv, plní očekávané výstupy studijního zaměření Sborový zpěv. Na doporučení pedagoga je umožněno žákům začít s výukou předmětů Klavírní seminář, Souborová hra či Sborový zpěv již v nižších ročnících. Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 13

15 Učební osnovy Hra na klavír zahrnuje Hru na nástroj, Hru z listu, Přípravu k souhře, Elementární improvizaci, které jsou zařazovány do výuky ve vhodném období a v potřebném rozsahu. Pedagog na základě individuálních potřeb žáka směřuje k naplnění očekávaných výstupů a klíčových kompetencí. Žáci jsou v hodinách vyučováni individuálně nebo ve skupinách maximálně 2 žáků Vzdělávací obsah Přípravná hra na klavír - pojmenuje základní části nástroje - vytleská předvedený rytmický úryvek - rozezná výškový rozdíl dvou předehraných tónů podle sluchu - rozpozná podle sluchu vysokou, hlubokou a střední polohu nástroje - orientuje se na klaviatuře zná názvy bílých kláves a dokáže je vyhledat - ovládá hru jedním až pěti prsty portamento levou i pravou - hraje lidová říkadla a písničky v rozsahu 5 tónů podle sluchu Hra na klavír - I. stupeň 1. ročník - předvede správné sezení u klavíru a postavením ruky při hře - orientuje se na klaviatuře (zná názvy bílých kláves a dokáže je vyhledat) - hraje portamento, staccato, legato - orientuje se v notovém zápise hraných skladeb v obou klíčích (v houslovém c1-g1, v basovém c1-g) - hraje lidové písničky s jednoduchým doprovodem, dle individuálních schopností je transponuje do jiné tóniny - ovládá souhru obou rukou - umí přečíst jednoduchý notový zápis - používá ve skladbách dynamické rozlišení f, p - hraje zpaměti dle svých individuálních schopností - je schopen samostatné domácí přípravy Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 14

16 2. ročník - kontroluje postavení ruky a uvolněnost hracího aparátu - s větší jistotou zvládá jednotlivé klavírní úhozy (legato, staccato, portamento), hru dvojhmatů a akordů - hraje durové stupnice 1. prstokladové skupiny v protipohybu oběma rukama dohromady, kvintakord a jeho obraty dohromady - hraje písničky s akordickým doprovodem - zdokonaluje nezávislost rukou, rozlišuje melodii od doprovodu - použije dynamické rozlišení ve skladbách (p, f, mf, crescendo, decrescendo) 3. ročník - zvládá základní návyky a dovednosti při hře (správné sezení u nástroje, správné postavení ruky při hře, vědomě uvolňuje hrací aparát) - hraje stupnice dur a moll 1. prstokladové skupiny a jejich kvintakord a obraty - orientuje se v notovém zápise studovaných skladeb a na základě toho zvládá jejich správnou reprodukci - orientuje se v notovém zápise studovaných skladeb včetně dynamického, rytmického a tempového označení - použije dle notového zápisu elementárně pravý pedál 4. ročník - využije základní návyky a dovednosti získané v předchozím studiu - hraje skladby v rychlejších tempech dle svých individuálních schopností - na základě sluchové sebekontroly používá předepsanou dynamiku - použije jednoduché melodické ozdoby (příraz, nátryl) - vnímá náladu skladby a tu je schopen dle svých individuálních schopností při interpretaci vyjádřit - použije pravý pedál podle návodu pedagoga 5. ročník - disponuje technickou zběhlostí prstů dle svých individuálních možností - uplatňuje ve hře vyrovnanou pasážovou techniku v rychlejších tempech - použije rytmické, dynamické, artikulační varianty ve stupnicích nebo je praktikuje ve studovaných skladbách s cílem dosáhnout dokonalejší klavírní techniky - je schopen zadané skladby studovat samostatně (dokáže si správně osvojit notový zápis včetně všech předepsaných označení artikulace, dynamiky, tempa apod.) Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 15

17 - orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech - zná pojem hudební fráze a dokáže ji správně interpretačně předvést - interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých hudebních stylů, umí vyjádřit náladu, charakter skladby, zvolit při interpretaci odpovídající tempo, hraje zpaměti - hraje z listu jednoduché skladby 6. ročník - prokáže znalost skladeb různých hudebních stylů a jejich typické znaky - buď formou poslechu nebo vlastním nastudováním skladeb - je schopen sluchové sebekontroly, při hře vědomě tvoří kultivovaný klavírní tón a využívá zvukových možností nástroje - je schopen cílené koncentrace a promyšlené hry nastudované skladby - hraje delší a obsahově náročnější skladby 7. ročník - propojuje veškeré získané technické i výrazové dovednosti při interpretaci skladeb různých stylových období - hraje různé hudební formy, které dokáže elementárně popsat a vysvětlit - kriticky zhodnotí a posoudí svůj momentální interpretační výkon - zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu - zahraje podle sluchu jednoduchou lidovou píseň s doprovodem - aktivně se účastní klavírního semináře a je schopen souhry se spoluhráčem (spoluhráči) Hra na klavír - II. stupeň 1. ročník - využívá všechny doposud získané dovednosti a znalosti k interpretaci zadaných skladeb - zvládá techniku hry v rychlejším tempu dle svých individuálních schopností - kriticky zhodnotí momentální výkon, vystihne nedostatky a navrhne řešení pro kvalitnější podání - vyjmenuje jednotlivá slohová období (a žánrů) a přiřadí významné představitele české i světové klavírní tvorby 2. ročník - vnímá formu a obsah hrané skladby Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 16

18 - dodržuje hlavní zásady interpretace skladeb různých stylových období a žánrů - samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu - hraje delší skladby zpaměti - je schopen zahrát jednoduché doprovody, aktivně se účastní klavírního semináře 3. ročník - vyhledává (poslouchá a hraje) klavírní skladby přiměřené jeho dosavadním možnostem a schopnostem, profiluje se podle svého zájmu a preferencí - zdokonaluje svou technickou zručnost na náročnějších skladbách dle svých individuálních schopností - nastudovanou skladbu hraje zpaměti, zanalyzuje a popíše její základní znaky (autor, období, forma, tónina, typické znaky apod.) - je schopen samostatně používat pedalizaci 4. ročník - vyjmenuje a charakterizuje jednotlivá slohová období a hudební žánry a jejich přední české a světové autory klavírní tvorby, přední klavírní interprety a známé skladby klavírní literatury - realizuje své interpretační představy na základě doposud nabytých znalostí a zkušeností - používá při hře zpaměti znalosti o výrazu, formě a obsahu dané skladby - je schopen hrát a doprovázet v duu a jiných komorních seskupeních Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 17

19 4.1.3 Hra na elektronické klávesy Charakteristika Do studijního zaměření Hra na elektronické klávesy jsou přijímáni žáci od 7 let věku 6. V individuální výuce je propojena hra na elektronické klávesy s výukou klavírní techniky. V průběhu celého studia se mohou žáci uplatnit při doprovodu sólových nástrojů a zpěvu, v souborové hře či školní kapele. Žáci jsou v průběhu celého studia seznamováni s literaturou určenou pro elektronické klávesy, ale i s klavírní literaturou různých stylů a žánrů. Později se také sami podílí na výběru svého studijního repertoáru. V individuální i kolektivní výuce je přihlíženo k individualitě žáka, rozvoji vrozených dispozic a je respektováno žákovo žánrové zaměření. Získané zkušenosti a dovednosti mohou všichni absolventi uplatnit ve skupinách amatérského typu Učební plány 7 Přípravné studium Názvy předmětů Forma výuky Ročník Celkem hodin Přípravná hra na el. klávesy individuální nebo skupinová 0,5-1 0, Přípravná hudební nauka kolektivní Celkový počet hodin v jednotlivých ročnících 1,5-2 1, Žáci mohou začít hrát na elektronické klávesy už od 5 let věku v rámci studijního zaměření Přípravná hra na elektronické klávesy. 7 Předměty a týdenní hodinové dotace, které má žák v rámci svého studijního zaměření povinné, jsou v tabulce označeny tučným písmem. Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 18

20 I. stupeň základního studia Názvy předmětů Hra na elektronické klávesy Klavírní seminář Souborová hra Sborový zpěv Forma výuky individuální nebo skupinová skupinová nebo kolektivní Ročník Celkem hodin Hudební nauka kolektivní Celkový počet hodin v jednotlivých ročnících II. stupeň základního studia Názvy předmětů Forma výuky Ročník Celkem hodin Hra na elektronické klávesy Klavírní seminář Souborová hra Sborový zpěv individuální nebo skupinová skupinová nebo kolektivní Celkový počet hodin v jednotlivých ročnících Poznámky k učebnímu plánu pro I. a II. stupeň základního studia: ovi je umožněno volit mezi předměty Klavírní seminář, Souborová hra a Sborový zpěv. Pokud žák navštěvuje předmět Sborový zpěv, plní očekávané výstupy studijního zaměření Sborový zpěv. Na doporučení pedagoga je umožněno žákům začít s výukou předmětů Klavírní seminář, Souborová hra či Sborový zpěv již v nižších ročnících. Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 19

21 Učební osnovy Hra na elektronické klávesy zahrnuje Hru na nástroj, Hru z listu, Přípravu k souhře, Elementární improvizaci, které jsou zařazovány do výuky ve vhodném období a v potřebném rozsahu. Pedagog na základě individuálních potřeb žáka směřuje k naplnění očekávaných výstupů a klíčových kompetencí. Žáci jsou v hodinách vyučováni individuálně nebo ve skupinách maximálně 2 žáků Vzdělávací obsah Přípravná hra na elektronické klávesy - pojmenuje základní části nástroje - vytleská předvedený rytmický úryvek - rozezná výškový rozdíl dvou předehraných tónů podle sluchu - rozpozná podle sluchu vysokou, hlubokou a střední polohu nástroje - orientuje se na klaviatuře zná názvy bílých kláves a dokáže je vyhledat - ovládá hru jedním až pěti prsty portamento levou i pravou - hraje lidová říkadla a písničky v rozsahu 5 tónů podle sluchu Hra na el. klávesy - I. stupeň 1. ročník - předvede správné sezení u klavíru a postavením ruky při hře - orientuje se na klaviatuře (zná názvy bílých kláves a dokáže je vyhledat) - rozpozná základní barvy (klavír, varhany, trubka, housle, klarinet, kytara) - zvládá základní úhozy (portamento, legato) - rozliší základní rytmické hodnoty a při hře je využívá - je schopen samostatné domácí přípravy dle pokynů a doporučení pedagoga - hraje z not písničky s jednoduchým doprovodem (T, D) 2. ročník - použije základní funkce a technické prvky nástroje - kontroluje postavení ruky a uvolněnost hracího aparátu Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 20

22 - zvládá základní úhozy (legato, staccato, portamento), hru dvojhmatů a akordů dle svých individuálních schopností - hraje durové stupnice 1. prstokladové skupiny v protipohybu oběma rukama - hraje v přiměřeném tempu oběma rukama dohromady - je schopen základní orientace v notovém zápise hraných skladeb - umí zahrát z not jednoduché skladby podle akordických značek - rozliší základní harmonické funkce T, S, D 3. ročník - při hře využívá základní návyky a dovednosti (správné držení těla, uvolnění těla při hře, koordinace pohybu obou rukou) - rozliší základní tempová označení (moderato, allegro) - hraje stupnice dur a moll 1. prstokladové skupiny, jejich kvintakord a obraty - hraje rytmicky složitější skladby (synkopa, tečkovaný rytmus) - zvládá hru hlavních harmonických funkcí (T, S, D) v probraných tóninách - použije dle notového zápisu elementárně registrační pedál - umí hrát z not v houslovém a basovém klíči dle svých individuální schopností - hraje s doprovodem hlavních harmonických funkcí jednoduchou píseň zpaměti 4. ročník - dokáže rozpoznat žánrové kategorie a s pomocí pedagoga k charakteru hraných skladeb zvolit jednotlivé zvuky - objasní funkce základních ovládacích prvků nástroje a využije je při hře - využije hru v automatickém režimu (intro, ending, fill in, ) - dle svých možností zvládá prstovou techniku v rychlejších tempech - hraje v taktu 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 a přiřadí ke každému z nich vhodný doprovod - zahraje zpaměti jednodušší přednesovou skladbu 5. ročník - na základě získaných teoretických poznatků a rozvíjení vlastní hudební představivosti si dokáže nastavit vhodný style a voice ke studovaným skladbám - při hře umí využít získané technické dovednosti (úhozy, prstová technika) i výrazové prostředky (dynamika, agogika) - hraje základní melodické ozdoby (příraz, nátryl) - hraje jednodušší skladbu z listu podle svých individuálních schopností Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 21

23 - dokáže zahrát skladby alespoň dvou různých žánrů - použije registrační pedál podle návodu pedagoga 6. ročník - ovládá nástroj a techniku hry v takovém rozsahu, aby dokázal spontánně realizovat své hudební představy - použije podle stupně své vyspělosti zvukové možnosti nástroje - dle svých schopností uplatní samostatnost při studiu zadaných skladeb - dle svých schopností interpretuje skladby různých stylů a žánrů - na základě poslechu rozpozná základní hudební formy - hraje delší a obsahově náročnější skladby zpaměti 7. ročník - v interpretovaných skladbách využije získané technické a výrazové dovednosti (vhodné tempo, frázování, melodické ozdoby), při hře vhodně uplatňuje technické a zvukové možnosti nástroje (volba style a voice) - při hře uplatňuje sluchovou sebekontrolu - kriticky zhodnotí svůj momentální výkon - dokáže zahrát přiměřeně obtížné skladby z listu - dokáže interpretovat přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů - zahraje zpaměti přiměřeně obtížnou přednesovou skladbu - aktivně se účastní klavírního semináře a je schopen souhry se spoluhráčem (spoluhráči) Hra na el. klávesy - II. stupeň 1. ročník - využije všechny doposud získané dovednosti a znalosti k interpretaci zadaných skladeb - podílí se na výběru skladeb s pedagogem - se bezpečně orientuje v notovém zápisu - při hře využije bohatých stylových možností nástroje - je schopen zahrát jednoduché doprovody, aktivně se účastní komorní hry 2. ročník - zvládá techniku hry v rychlejším tempu dle svých individuálních schopností Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 22

24 - je schopen elementární improvizace (tvorba jednoduchých doprovodů lidových písní) - dokáže vyhledat a vybrat skladby podle vlastního zájmu a schopností - vnímá formu a obsah hrané skladby - dodržuje hlavní zásady interpretace skladeb různých stylových období a žánrů 3. ročník - dokáže samostatně využít získané dovednosti a znalosti při studiu nové skladby - zahraje přiměřeně obtížné skladby z listu dle svých individuálních schopností - samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu - umí rozlišit stylová období, dokáže ke každému z nich uvést příklady skladeb významných českých a světových autorů (v přímé návaznosti na skladby, které hraje) - je schopen samostatně použít pedalizaci - hraje delší skladby zpaměti 4. ročník - má přehled o klávesovém i klavírním repertoáru v celé jeho šíři - využije všechny doposud získané teoretické znalosti (výrazové prostředky, harmonie, forma a obsah skladby) a praktické dovednosti (volba vhodného stylu a voice) k vyjádření svých interpretačních představ - dokáže si vytvořit vlastní názor na interpretaci hraných i slyšených skladeb různých stylových období, svůj názor dokáže formulovat a vhodně obhájit - část nastudovaného repertoáru dokáže zahrát zpaměti Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 23

25 4.1.4 Hra na housle Charakteristika Do studijního zaměření Hra na housle jsou přijímáni žáci od 7 let věku 8. V průběhu celého studia se mohou žáci uplatnit v souborové hře nebo ve školní kapele. Žáci jsou průběžně seznamováni s literaturou různých stylů a žánrů určenou pro housle. Později se také sami podílí na výběru svého studijního repertoáru. V individuální i kolektivní výuce je přihlíženo k individualitě žáka, rozvoji vrozených dispozic a je respektováno žákovo žánrové zaměření. Žáci mají možnost se připravit k přijímacím zkouškám na konzervatoře nebo vysoké školy pedagogického zaměření. Získané zkušenosti a dovednosti mohou všichni absolventi uplatnit ve skupinách amatérského typu nebo se nadále věnovat komorní hře Učební plány 9 Přípravné studium Názvy předmětů Forma výuky Ročník Celkem hodin Přípravná hra na housle individuální nebo skupinová 0,5-1 0, Přípravná hudební nauka kolektivní Celkový počet hodin v jednotlivých ročnících 1,5-2 1, Žáci mohou začít hrát na housle už od 5 let věku v rámci studijního zaměření Přípravná hra na housle. 9 Předměty a týdenní hodinové dotace, které má žák v rámci svého studijního zaměření povinné, jsou v tabulce označeny tučným písmem. Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 24

26 I. stupeň základního studia Názvy předmětů Hra na housle Souborová hra Sborový zpěv Forma výuky individuální nebo skupinová skupinová nebo kolektivní Ročník Celkem hodin Hudební nauka kolektivní Celkový počet hodin v jednotlivých ročnících II. stupeň základního studia Názvy předmětů Forma výuky Ročník Celkem hodin Hra na housle Souborová hra Sborový zpěv individuální nebo skupinová skupinová nebo kolektivní Celkový počet hodin v jednotlivých ročnících Poznámky k učebnímu plánu pro I. a II. stupeň základního studia: ovi je umožněno volit mezi předměty Souborová hra a Sborový zpěv. Pokud žák navštěvuje předmět Sborový zpěv, plní očekávané výstupy studijního zaměření Sborový zpěv. Na doporučení pedagoga je umožněno žákům začít s výukou předmětů Souborová hra či Sborový zpěv již v nižších ročnících. Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 25

27 Učební osnovy Hra na housle zahrnuje Hru na nástroj, Hru z listu, Přípravu k souhře, Elementární improvizaci, které jsou zařazovány do výuky ve vhodném období a v potřebném rozsahu. Pedagog na základě individuálních potřeb žáka směřuje k naplnění očekávaných výstupů a klíčových kompetencí. Žáci jsou v hodinách vyučováni individuálně nebo ve skupinách maximálně 2 žáků Vzdělávací obsah Přípravná hra na housle - přirozeně drží housle a smyčec - používá základní smyk détaché a základní dělení smyku - hraje v základním prstokladu dur v základní poloze (I.poloha nebo III.poloha) - zazpívá a zahraje písničku na jedné struně v dur prstokladu pizz.+ arco Hra na housle - I. stupeň 1. ročník - přirozeně drží housle a smyčec - používá základní smyk détaché a základní dělení smyku - hraje v základním prstokladu dur (dle individuálních schopností i v moll) v základní poloze (I.poloha nebo III.poloha) - zazpívá a zahraje jednoduchou písničku na jedné struně v dur nebo v moll prstokladu arco 2. ročník - hraje détaché různými částmi smyčce, legato na jedné struně i kombinace obou smyků s přechodem z jedné struny na druhou - hraje v prstokladu dur i moll a kombinuje je na dvou strunách - podle svých individuálních schopností zahraje písničku nebo jednoduchou skladbu zpaměti 3. ročník - hraje v kombinacích smyků détaché, legato a martelé - hraje s výraznějším odstíněním dynamiky p, mf, f, vnímá náladu skladby Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 26

28 - hraje základní prstoklady ve výchozí poloze a jejich kombinace s použitím na všech strunách - dle individuálních schopností hraje tzv. Rivardovo cvičení pro přípravu vibrata a s přípravnými cvičeními pro výměnu poloh - hraje zpaměti vybraná cvičení, písně a jednoduché přednesové skladby za klavírního doprovodu 4. ročník - hraje celým smyčcem i jeho jednotlivými částmi, tvoří kvalitní tón a má uvolněný hrací aparát při jednotlivých druzích smyků - v tempech úměrných svým individuálním schopnostem pracuje na zběhlosti a pružnosti prstů - ovládá a vzájemně spojuje všechny prstoklady v I. poloze, hraje ve III. poloze s použitím jednoduchých výměn podle zvolené školy - vnímá náladu skladby a vyjadřuje tuto náladu elementárními výrazovými prostředky včetně použití vibrata - žák popíše jednoduché hudební útvary (sólový koncert, sonáta, etuda) - hraje jednoduché dvojhmaty v kombinaci s prázdnými strunami 5. ročník - rozvíjí a ve vzájemných kombinacích používá smyky détaché, legato, martelé, staccato, příp. spiccato - upevňuje hru ve III. poloze a dle individuálních schopností pokračuje ve studiu dalších poloh (II. a IV.) - hraje stupnice dur a moll na jedné struně od prázdné struny s přechodem do III. polohy a s přehmatem, flažoletem, nacvičuje stupnice a rozložené akordy dur a moll přes 2 oktávy s výměnou do poloh - hraje jednoduché dvojhmaty a melodické ozdoby - vyjadřuje náladu skladby zvládnutými výrazovými prostředky (použití vibrata, dynamického odstínění hry, práce se smyčcem) - za pomoci učitele rozvíjí sluchovou sebekontrolu (obtížná místa si nejprve zazpívá) a správného postupu při domácím cvičení - hraje s učitelem 6. ročník - dle individuálních schopností zařazuje obtížnější způsoby smyku s důrazem na kvalitu tónu - hraje v polohách a za pomoci důsledné sluchové sebekontroly upevňuje intonační jistotu a představivost při hře (zpěv obtížných míst) - pokračuje v nácviku trylků a dvojhmatů (především na stupnicích) Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 27

29 7. ročník - vedle základních smyků a jejich kombinací využívá při hře i smyky obtížnější, a to s důrazem na kvalitu tónu i na jeho dynamické odstínění - orientuje se v I.-V. poloze, využívá plynulé výměny, zvládá základní dvojhmaty - orientuje se v zápise interpretovaných skladeb a samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu, současně rozvíjí hudební paměť - rozvíjí vlastní hudební představy a pod vedením učitele je uplatňuje jak v sólové hře, tak také při hře v komorních uskupeních - zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu Hra na housle - II. stupeň 1. ročník - při hře dbá na funkční propracování smyků a vzájemných smykových kombinací s přihlédnutím na jejich zvukovou charakteristiku a následné použití především v přednesových skladbách - využívá uvolněnou hru v polohách (do V.polohy), dle individuálních schopností rozvíjí pohybové stránky techniky levé ruky až do VII. polohy - věnuje se nácviku dvojhmatů a jejich uplatnění v etudách a přednesových skladbách - jako prostředek k osobitému hudebnímu projevu používá základní výrazové stránky houslové hry (dynamika, barva tónu, vibrato, frázování) - poznává jednotlivá stylová období v houslové literatuře 2. ročník - při hře dbá na funkční propracování smyků a vzájemných smykových kombinací s přihlédnutím na jejich zvukovou charakteristiku a následné použití především v přednesových skladbách - využívá uvolněnou hru v polohách (do V.polohy), dle individuálních schopností rozvíjí pohybové stránky techniky levé ruky až do VII. polohy - soustředí se na nácvik dvojhmatů a jejich uplatnění v etudách a přednesových skladbách - věnuje se poslechu nahrávek předních houslistů, díky kterým si rozšiřuje znalosti různých stylů a žánrů - za pomoci učitele a především efektivního domácího cvičení získává schopnosti samostatného nastudování skladeb - je schopen analyzovat své posluchačské a interpretační zkušenosti, vytváří si vlastní hudební názor Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 28

30 3. ročník - při hře dbá na funkční propracování smyků a vzájemných smykových kombinací s přihlédnutím na jejich zvukovou charakteristiku a následné použití především v přednesových skladbách - využívá uvolněnou hru v polohách (do V.polohy), dle individuálních schopností rozvíjí pohybové stránky techniky levé ruky až do VII. polohy - soustředí se na nácvik dvojhmatů a jejich uplatnění v etudách a přednesových skladbách - dle svých možností si rozšiřuje svůj dosavadní hudební rozhled návštěvami koncertů či poslechem nahrávek 4. ročník - při hře využívá široké spektrum druhů smyků v kvalitním tónovém provedení - levá ruka se volně pohybuje po celém hmatníku (VII. poloha), žák zvládá hru dvojhmatů - při nácviku a interpretaci skladeb dokáže žák samostatně řešit prstokladové, smykové a výrazové varianty, dle vlastního výběru si vyhledává houslovou literaturu - umí vyjádřit názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů - se aktivně zapojuje do komorní hry Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 29

31 4.1.5 Hra na violoncello Charakteristika Do studijního zaměření Hra na violoncello jsou obvykle přijímáni žáci po předchozí průpravě na housle nebo fyzicky vyspělejší žáci. V průběhu celého studia se mohou žáci uplatnit v souborové hře nebo ve školní kapele. Žáci jsou průběžně seznamováni s literaturou různých stylů a žánrů určenou pro violoncello. Později se také sami podílí na výběru svého studijního repertoáru. V individuální i kolektivní výuce je přihlíženo k individualitě žáka, rozvoji vrozených dispozic a je respektováno žákovo žánrové zaměření. Žáci mají možnost se připravit k přijímacím zkouškám na konzervatoře nebo vysoké školy pedagogického zaměření. Získané zkušenosti a dovednosti mohou všichni absolventi uplatnit ve skupinách amatérského typu nebo se nadále věnovat komorní hře Učební plány 10 I. stupeň základního studia Názvy předmětů Hra na violoncello Souborová hra Sborový zpěv Forma výuky individuální nebo skupinová skupinová nebo kolektivní Ročník Celkem hodin Hudební nauka kolektivní Celkový počet hodin v jednotlivých ročnících Předměty a týdenní hodinové dotace, které má žák v rámci svého studijního zaměření povinné, jsou v tabulce označeny tučným písmem. Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 30

32 II. stupeň základního studia Názvy předmětů Forma výuky Ročník Celkem hodin Hra na violoncello Souborová hra Sborový zpěv individuální nebo skupinová skupinová nebo kolektivní Celkový počet hodin v jednotlivých ročnících Poznámky k učebnímu plánu pro I. a II. stupeň základního studia: ovi je umožněno volit mezi předměty Souborová hra a Sborový zpěv. Pokud žák navštěvuje předmět Sborový zpěv, plní očekávané výstupy studijního zaměření Sborový zpěv. Na doporučení pedagoga je umožněno žákům začít s výukou předmětů Souborová hra či Sborový zpěv již v nižších ročnících Učební osnovy Hra na violoncello zahrnuje Hru na nástroj, Hru z listu, Přípravu k souhře, Elementární improvizaci, které jsou zařazovány do výuky ve vhodném období a v potřebném rozsahu. Pedagog na základě individuálních potřeb žáka směřuje k naplnění očekávaných výstupů a klíčových kompetencí. Žáci jsou v hodinách vyučováni individuálně nebo ve skupinách maximálně 2 žáků Vzdělávací obsah Hra na violoncello - I. stupeň 1. ročník - má správné držení nástroje - ovládá hru pizzicata pravou rukou, následně umí správně uchopit smyčec - umí postavit levou ruku do první základní polohy a uchopit smyčec - zvládá hru v dolní a horní polovině smyčce, později i celým smyčcem - dokáže levou rukou střídat hru prsty v pizzicatu a následně spojit funkce levé i pravé ruky současně Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 31

33 2. ročník - orientuje se na hmatníku v 1. základní poloze - dovede zahrát 2 noty legato - je schopen střídat hru na 2 strunách i v legatu - umí částečně intonovat a ovládá plynulou výměnu smyku i při nestejné rychlosti tahu smyčce - zvládne zahrát durovou stupnici v rozsahu oktávy 3. ročník - využívá hru 3 a více not legato - dokáže zahrát 1. širokou polohu pomocí sníženého 1. prstu a rozlišuje postavení levé ruky v poloze široké a úzké - hlídá intonaci při střídání obou poloh - snaží se o kvalitu tónu a dynamiku - dokáže zahrát durovou stupnici v rozsahu oktávy 4. ročník - seznámí se s další širokou polohou, pomocí posunu palce zároveň s prstem 2, 3 a 4 - využívá výměnu mezi 1. polohou a 4. polohou - kontroluje intonaci při těchto výměnách - zvládá reprodukovat složitější rytmický zápis s využitím šestnáctinových not a hru v tečkovaném rytmu - je schopen hrou částečně vyjádřit náladu skladby - hraje durové stupnice v rozsahu 2 oktáv, mollové v rozsahu oktávy jedné 5. ročník - zvládá střídání úzké a široké polohy - seznamuje se s přirozenými flageolety - nacvičuje další výměny poloh a to 2 a 3 a jejich kombinace s již zvládnutou výměnou poloh 1 a 4 - začíná s výcvikem vibrata - dovede reprodukovat melodii podle zápisu i s hudebním výrazem, dynamikou a frázemi - hraje stupnice durové a mollové do 2 oktáv Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 32

34 6. ročník - zvládá plynulé výměny probraných poloh - využívá při hře jejich kombinace v úzké i široké poloze - snaží se o čistotu intonace a kvalitu tónu - ovládá střídání smyků detaché, martelé, portamento a legato - využívá při hře vibrato a dynamiku - tvoří melodii a hudební frázování, dynamicky a tempově odlišuje studované skladby - při hře probíraných stupnic zařazuje i hru postupného kvintakordu ve 2 oktávách 7. ročník - využívá při hře všech získaných znalostí - orientuje se na hmatníku v probraných polohách využívá smykových dovedností - uplatňuje výrazové a dynamické prostředky při nácviku a interpretaci skladeb - chápe notový zápis po rytmické i melodické stránce - zvládá technická úskalí dané skladby - dokáže zahrát z listu skladbu přiměřené obtížnosti - podílí se na hře v různých souborech Hra na violoncello - II. stupeň 1. ročník - dokáže koordinovat funkce pravé i levé ruky - je schopen orientovat se v probraných polohách - snaží se o čistotu intonace - zvládá probrané typy smyků - rozlišuje hru v úzké a široké poloze - zvládá nastudovat skladbu přiměřené obtížnosti jak technicky, tak výrazově 2. ročník - využívá hru v probraných polohách - seznamuje se s palcovou polohou - dokáže číst noty a hrát v tenorovém klíči - zvládá smyk spicato Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 33

35 - umí zahrát durovou stupnici v rozsahu 3 oktáv - je schopen interpretovat zadanou skladbu včetně dynamiky, agogiky a výrazu 3. ročník - zvládá výměny a střídání poloh od 1-6 a využívá v nich současně střídání úzké a široké polohy - využívá různé kombinace smyků - orientuje se v probraných prstokladech - je částečně schopen samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu 4. ročník - využívá volný pohyb levé ruky na hmatníku a probrané smyky - pracuje s barvou, výrazem, vibratem a kvalitou tónu - orientuje se v notovém zápisu - dokáže stylově interpretovat svou hrou různá hudební období - umí hudebně rozlišit a způsobem hry vyjádřit specifické rozdíly mezi hrou sólovou, komorní a orchestrální Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 34

36 4.1.6 Hra na zobcovou flétnu Charakteristika Do studijního zaměření Hra na zobcovou flétnu jsou přijímáni žáci od 7 let věku 11. V individuální výuce je žák veden ve hře na sopránovou zobcovou flétnu, ve vyšším věku je seznamován s dalšími zobcovými flétnami. V průběhu celého studia se mohou žáci uplatnit v souborové hře nebo ve školní kapele. Žáci jsou průběžně seznamováni s literaturou různých stylů a žánrů určenou pro zobcové flétny. Později se také sami podílí na výběru svého studijního repertoáru. V individuální i kolektivní výuce je přihlíženo k individualitě žáka, rozvoji vrozených dispozic a je respektováno žákovo žánrové zaměření. Žáci mají možnost se připravit k přijímacím zkouškám na konzervatoře nebo vysoké školy pedagogického zaměření. Získané zkušenosti a dovednosti mohou všichni absolventi uplatnit ve skupinách amatérského typu nebo se nadále věnovat komorní hře Učební plány 12 Přípravné studium Názvy předmětů Forma výuky Ročník Celkem hodin Přípravná hra na zobcovou flétnu individuální nebo skupinová 0,5-1 0, Přípravná hudební nauka kolektivní Celkový počet hodin v jednotlivých ročnících 1,5-2 1, Žáci mohou začít hrát na zobcovou flétnu už od 5 let věku v rámci studijního zaměření Přípravná hra na zobcovou flétnu. 12 Předměty a týdenní hodinové dotace, které má žák v rámci svého studijního zaměření povinné, jsou v tabulce označeny tučným písmem. Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 35

37 I. stupeň základního studia Názvy předmětů Hra na zobcovou flétnu Komorní hra Souborová hra Sborový zpěv Forma výuky individuální nebo skupinová skupinová nebo kolektivní Ročník Celkem hodin Hudební nauka kolektivní Celkový počet hodin v jednotlivých ročnících II. stupeň základního studia Názvy předmětů Forma výuky Ročník Celkem hodin Hra na zobcovou flétnu Komorní hra Souborová hra Sborový zpěv individuální nebo skupinová skupinová nebo kolektivní Celkový počet hodin v jednotlivých ročnících Poznámky k učebnímu plánu pro I. a II. stupeň základního studia: ovi je umožněno volit mezi předměty Komorní hra, Souborová hra a Sborový zpěv. Pokud žák navštěvuje předmět Sborový zpěv, plní očekávané výstupy studijního zaměření Sborový zpěv. Na doporučení pedagoga je umožněno žákům začít s výukou předmětů Komorní hra, Souborová hra či Sborový zpěv již v nižších ročnících. Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 36

38 Učební osnovy Hra na zobcovou flétnu zahrnuje Hru na nástroj, Hru z listu, Přípravu k souhře, Elementární improvizaci, které jsou zařazovány do výuky ve vhodném období a v potřebném rozsahu. Pedagog na základě individuálních potřeb žáka směřuje k naplnění očekávaných výstupů a klíčových kompetencí. Žáci jsou v hodinách vyučováni individuálně nebo ve skupinách maximálně 3 žáků Vzdělávací obsah Přípravná hra na zobcovou flétnu - pojmenuje základní části nástroje - vytleská předvedený rytmický úryvek - rozezná výškový rozdíl dvou předehraných tónů podle sluchu - rozpozná podle sluchu vysokou, hlubokou a střední polohu nástroje - hraje v diatonickém rozsahu G 1 -D 2 Hra na zobcovou flétnu - I. stupeň 1. ročník - dbá na správné dýchání 13 - zaujme správné postavení při hře, ovládá správné držení nástroje - tvoří tón co nejznělejším způsobem - hraje v diatonickém rozsahu C 1 -D 2 - hraje jednoduché lidové písně - je schopen samostatné domácí přípravy dle pokynů a doporučení pedagoga 2. ročník - hraje v diatonickém rozsahu C 1 -G 2 - orientuje se ve 4/4, 2/4 a 3/4 taktu - zahraje jednoduchou skladbu s doprovodem jiného nástroje - rozliší hru tenuto, legato, staccato 13 V průběhu celého studia se žák zdokonaluje ve správném dýchání (plný nádech, bránice, hruď, práce s dechem, výdrž) Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 37

39 - hraje jednoduché lidové písně podle sluchu 3. ročník - použije základní technické prvky hry (nasazení a ukončení tónu, prstová technika, kvalitní tón) - hraje durové stupnice do 2# a 2b - hraje rytmicky složitější skladby (synkopa, tečkovaný rytmus) s doprovodem jiného nástroje - orientuje se v notovém zápisu a zvládá jeho správnou reprodukci - vnímá náladu skladby a tuto náladu vyjádří a interpretuje elementárními výrazovými prostředky - hraje zpaměti dle svých individuální schopností 4. ročník - je schopen techniky hry portamento, legato, staccato v obtížných polohách - zvládá zahrát přesné nasazení s prstovou technikou - rozliší dynamiku piano, mezzoforte, forte - hraje durové stupnice do 3# a 3b - zvládá zahrát již skladby v rychlejších tempech - hraje skladby i v osminových taktech 3/8, 6/8 5. ročník - rozliší další druhy zobcových fléten - tvoří kvalitní tón v celém rozsahu nástroje - použije složitější rytmické a artikulační modely - dokáže podle svých možností zvolit vhodné tempo a dynamiku pro vybranou skladbu - ovládá chromatický rozsah C 1 -C 3 - hraje durové stupnice do 4# a 4b - interpretuje skladby současné i jiného hudebního období 6. ročník - ovládá pomocné hmaty - je schopen hrát melodické ozdoby - má cit pro dynamické a rytmické změny v rámci skladby - zvládá hrát hru vibráta - interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů podle svých individuálních schopností Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie 38

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

Studijní zaměření Hra na violoncello

Studijní zaměření Hra na violoncello Studijní zaměření Hra na violoncello Violoncello patří do rodiny smyčcových nástrojů houslového typu. První violoncella se objevují v 16. století. Původně violoncello sloužilo k doprovodným účelům, ale

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ Č. j.: ZUŠT/025/2014 2 Obsah strana 1. Identifikační údaje 004 2. Charakteristika školy 005 2.1. Počet oborů, velikost 005 2.2. Historie a současnost

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 10/13 Za 4/6/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Telči Uměním proti citové chudobě Motto: Není umění bez fascinace, není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla, zprostředkujeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 7 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ Obsah 1. Identifikační údaje 3 Zřizovatel 3 Platnost dokumentu 3 Datum účinnosti 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou Obsah 1 dentifikační údaje...3 2 Charakteristika školy historie...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost školy...4 2.3 Charakteristika

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Třeboň Školní vzdělávací program motto: Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. A.Ward OBSAH Obsah...2 1. Identifikační

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Studijní zaměření Hra na housle

Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití. Mají za sebou dlouhý historický vývoj, který se definitivně dovršil v 17. století. Z této doby jsou zachované

Více

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru 5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost školy... 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 5 2.4 Dlouhodobé projekty,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN Obsah Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Předkladatel... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost a účinnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BOROVANY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvková organizace ul. B. Němcové 119, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 2 - Josef KUNEŠ ředitel ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, KLADNO, 5. KVĚTNA 1870 UMĚNÍ ZKRÁŠLUJE ČLOVĚKA A BRÁNÍ MU BÝT ŠPATNÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 OBSAH 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Frýdek-Místek DĚTI * UMĚNÍ * ŠKOLA Platnost dokumentu od 1.září 2012. Ladislav Muroň ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Bicí nástroje, pod tímto názvem se nabízí široká nabídka nástrojů: blahozvučné(malý buben, bicí souprava, tympány) melodické (zvony, zvonkohra, xylofon, vibrafon,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOLNÍ ÚJEZD 2 OBSAH OBSAH...3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 2.1 OBORY ŠKOLY...8 2.2 KAPACITA ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA ANTONÍNA ŠPORKA Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Motto: Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walter von de Vogelweide Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 2. část Vzdělávací obsah hudebního a tanečního oboru, učební plány a osnovy studijních zaměření. Platnost od: 1.9.2015 1 1. Identifikační

Více

Základní umělecké školy Stod

Základní umělecké školy Stod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Stod Motto: Umění je zámek se spoustou komnat a učitelé jsou jeho kasteláni. Nechte se provést po tomto zámku, každá komnata je pro Vás otevřena. OBSAH:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ Srdce pro umění, umění pro radost Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyškov 2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VYŠKOV, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. Počet oborů, velikost...5 2.2. Historie a

Více

Kdo (si) hraje, nezlobí

Kdo (si) hraje, nezlobí Školní vzdělávací program Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou Kdo (si) hraje, nezlobí Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 1 2.1 Počet oborů, velikost... 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLECANY Název ŠVP: Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak i pro život Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2.1 Počet oborů, velikost... 3 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROSICE, okres Brno venkov, Na Schodech 239, Rosice, 665 01 Umění je součástí života OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

Studijní zaměření Hra na pozoun

Studijní zaměření Hra na pozoun Studijní zaměření Hra na pozoun Snižcový tenorový pozoun zvaný také trombon je nástroj dnes všeobecně používaný v hudební praxi v symfonickém orchestru, v taneční a populární hudbě i v hudbě dechové. Vznikl

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program ZUV Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk Motivační název: Pojďte s námi učit se hrát, zpívat, tančit,

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY J. V. STAMICE HAVLÍČKŮV BROD MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠVP Cesta k umění Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Vybavení školy 4 2.5 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.6 Akce

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Uhlířské Janovice Pečírkova 68 Obsah: 5f/ Hra na kytaru 23 ) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 5g/ Hra na elektrickou kytaru 26 2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 5h/ Hra

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY A PLUS, spol. s r. o. Český Těšín, Pod Zvonek 28 Motto: Mám-li se naučit, musím mít partnera v učení. Obsah Obsah... 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Platnost a účinnost dokumentu: od 1. 6. 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy..5 3. Zaměření školy a její vize....6 4. Výchovné a vzdělávací strategie...7

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU VÝCHOVA JE PŘÍKLAD A LÁSKA Obsah 1. Identifikační údaje str. 3 2. Charakteristika školy str. 4 3. Zaměření školy a jejich vize str. 7

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Č. j.: 12/2012 FM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Č. j.: 12/2012 FM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM OBSAH: HRA NA AKORDEON:... 2 HRA NA KLAVÍR:... 3 HRA NA VARHANY:... 5 HRA NA KYTARU:... 6 HRA NA HOUSLE:... 8 HRA NA VIOLU:... 9 HRA NA VIOLONCELLO:... 10 HRA NA ŽESŤOVÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY F. PIŠINGERA, TRHOVÉ SVINY Motto ČLOVĚK ROZUMÍ JEN TOMU, CO DĚLÁ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost... 4 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KARLA KOMZÁKA TÝN NAD VLTAVOU www.zuskomzaka.cz Hudba cesta k radosti... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 10, BAJKALSKÁ 11 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 2.1 Počet oborů, velikost... 6 2.2 Historie a současnost... 6 2.3

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DAČICE 2012 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Předkladatel..4 1.3 Zřizovatel.4 1.4 Platnost dokumentu..4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1

Více

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk Motivační název: Pojďte s námi učit se hrát, zpívat, tančit, malovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Pardubice, Havlíčkova 925. pro základní umělecké vzdělávání. 1. 9. 2012 č.j.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Pardubice, Havlíčkova 925. pro základní umělecké vzdělávání. 1. 9. 2012 č.j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Pardubice, Havlíčkova 925 pro základní umělecké vzdělávání. 9. 202 č.j. 24/2 Obsah:. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3. ZAMĚŘENÍ

Více

RADOST Z TVOŘENÍ. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Praha 5 Košíře (Na Popelce 18/1)

RADOST Z TVOŘENÍ. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Praha 5 Košíře (Na Popelce 18/1) RADOST Z TVOŘENÍ Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Praha 5 Košíře (Na Popelce 18/1) OBSAH Obsah...2 Identifikační údaje...4 Charakteristika školy...5 Počet oborů, velikost... 5 Historie

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů, kapacita školy...

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více