ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI

2 Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oborů Historie a současnost Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vybavení školy a její podmínky 5 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Zaměření školy Vize školy 6 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 7 5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU Studijní zaměření Přípravné studium Vyučovací předmět Hudební nauka Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na klarinet Studijní zaměření Hra na saxofon Studijní zaměření Hra na fagot Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na pozoun Studijní zaměření Hra na klavír Vyučovací předmět Doprovodný klavír Studijní zaměření Hra na keyboard Studijní zaměření Hra na kytaru Studijní zaměření Hra na doprovodnou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru 74 1

3 5.15 Studijní zaměření Hra na basovou kytaru Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na violu Studijní zaměření Hra na violoncello Studijní zaměření Hra na kontrabas Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sborový zpěv Povinně volitelné předměty PVP Komorní hra Souborová hra Hra v orchestru Zpěv ve sboru Komorní sbor Zpěv v instrumentálně vokálním souboru Klavírní dílna VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU Přípravné studium Studijní zaměření Výtvarná tvorba VZDĚLÁVACÍ OBSAH TANEČNÍHO OBORU Přípravné studium Studijní zaměření Tanec ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zásady a způsob hodnocení žáků Oblasti vlastního hodnocení školy 161 2

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Mělník, příspěvkové organizace Umění je kolébkou společnosti 1.2 Předkladatel: Základní umělecká škola Mělník, příspěvková organizace Palackého 122, Mělník IČO: Ředitel školy: Jiří Lechner Telefon: Zřizovatel: Město Mělník Náměstí Míru 51, Mělník Telefon: Platnost dokumentu Datum účinnosti: Datum platnosti: V Mělníku dne: Jiří Lechner ředitel ZUŠ Mělník 3

5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Počet oborů, velikost Škola poskytuje základy vzdělání ve třech uměleckých oborech hudebním, tanečním a výtvarném. Kapacita školy je stanovena celkovým počtem 480 žáků, která je v posledních letech bezezbytku naplněna. 2.2 Historie a současnost Škola byla založena v roce 9. srpna 1945, jako Městská hudební škola. Začalo se vyučovat v šesti odděleních, instrumentálním, klavírním (harmonium, varhany), intonačním a teoretickém dále pak to bylo oddělení pro sborový a sólový zpěv a oddělení pro gymnastiku a rytmiku. V pedagogickém sboru působilo pět učitelů a v prvním roce školu navštěvovalo celkem 156 žáků. Během let škola změnila název na Městský hudební ústav, Lidová škola umění a od roku 1990 na Základní umělecká škola. V roce 1993 vstoupila škola do právní subjektivity a jejím zřizovatelem je město Mělník. V současnosti škola sídlí ve dvou historických budovách v centru města, Palackého 122, kde se vyučuje hudební a taneční obor a Na Vyhlídce 123, kde se vyučuje hudební a výtvarný obor. Počty žáků v jednotlivých oborech jsou stabilizovány a odpovídají poptávce z veřejnosti. Nabízíme výuku individuální (týká se jen hudebního oboru) a kolektivní, která se týká hudebního, výtvarného a tanečního oboru. V individuální výuce nabízíme tato studijní zaměření: zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, fagot, trubka, pozoun, klavír, keyboard, kytara, elektrická kytara, basová kytara, housle, viola, kontrabas, sólový zpěv, bicí nástroje. V kolektivní výuce hudebního oboru nabízíme studijní zaměření sborový zpěv a skupinu Povinně volitelných předmětů (PVP). Zde nabízíme žákům možnost seberealizace v těchto vyučovacích předmětech: komorní hra, souborová hra, hra v orchestru, komorní sbor, sborový zpěv, zpěv ve vokálně instrumentálním souboru a multimediální zpracování hudby. V tanečním oboru nabízíme výuku v rámci kolektivní výuky pro lidový, klasický i moderní tanec. Ve výtvarném oboru se vyučuje formou kolektivní výuky. Systém výuky v naší škole: Přípravné studium pro žáky ve věku od 5 let Základní studium I. stupně pro žáky ve věku od 7 let Základní studium II. stupně pro studenty ve věku od 14 let Studium pro dospělé od 19 let věková hranice není omezena 4

6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru V současné době v ZUŠ vyučuje celkem 16 pedagogů. Všichni pedagogičtí pracovníci mají potřebné vzdělání pro výuku na ZUŠ. Jsou absolventy konzervatoří nebo VŠ s pedagogickým zaměřením. 2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Veřejné koncerty žáků v Regionálním muzeu Mělník, v Masarykově kulturním domě v Mělníku a na mělnickém a liblickém zámku. Výstavy prací žáků výtvarného oboru a vernisáže na Radnici Městského úřadu, v Masarykově kulturním domě v Mělníku a v galerii ZUŠ Mělník v prostorách hlavní budovy školy. Adventní koncerty. Veřejné absolventské koncerty žáků hudebního oboru spojené s veřejnou výstavou absolventských prací žáků výtvarného oboru. Závěrečné ročníkové a absolventské vystoupení všech žáků tanečního oboru v MKD Mělník. Účinkování žáků tanečního oboru na festivalu Mělnický Vrkoč. Vystupování souborů školy na Mělnickém Vinobraní. Mezinárodní projekt Děti Labe. Dlouhodobá spolupráce se ZŠ a MŠ Města Mělník, městskou policií a policií ČR. 2.5 Vybavení školy a její podmínky ZUŠ Mělník využívá pro svoji činnost dvě historické budovy, které jsou přizpůsobeny výuce a standardně vybaveny učebními pomůckami. Výuka hudební nauky probíhá v učebně, která je vybavena interaktivní tabulí. Hudební sál má kapacitu 40 míst a je v něm k dispozici zvuková aparatura, kterou mohou využívat všechny hudební soubory školy. Výtvarný obor má k dispozici keramickou pec. Taneční sál je vybaven potřebnou audio video technikou, povrchem podlahy potřebným pro výuku (baletizol) a zrcadlovými stěnami. V suterénu budovy jsou šatny se sprchami. Všechny učebny jsou plně pro výuku využity, včetně hudebního a tanečního sálu. Škola disponuje základním inventářem hudebních nástrojů, které si mohou žáci za úplatu na určitou dobu zapůjčit. 5

7 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE 3.1 Zaměření školy Záměrem naší pedagogické práce je, aby se naši studenti mohli plně umělecky realizovat ve všech oborech, které se v naší škole vyučují. Úkolem a posláním nás, pedagogů ZUŠ, je především snaha o získání srdcí děvčat a chlapců pro umění, vzbuzování pozitivních emocí, radosti ze zlepšování se, soutěžení, uvědomování si sounáležitosti s kolektivem a smyslu pro fair-play. Ve spolupráci s rodiči chceme vychovávat komplexní mladé lidi. U mladých umělců je sice důležitý počet naučených dovedností, ale především nám jde o radost z tvůrčí práce jako takové. 3.2 Vize školy Naším cílem je vytvořit v ZUŠ Mělník kulturní, přátelské a tvůrčí prostředí, založené na vzájemné důvěře a spolupráci mezi vyučujícími, studenty a jejich rodiči. Prostředí, kde se žáci i učitelé cítí dobře a kde panuje tvůrčí umělecká atmosféra, porozumění a ohleduplnost. 6

8 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Výchovné a vzdělávací strategie jsou společně uplatňované postupy pedagogů naší školy pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Výchovné a vzdělávací strategie školy Seznámíme žáka i jeho rodiče se systémem práce a s normami v chování a jednání ve škole. Žáka vedeme k dodržování zásad správné komunikace (umět naslouchat, nechat domluvit). Ve struktuře vyučovací lekce vždy dbáme na to, aby žák byl jejím aktivním spolutvůrcem. Organizujeme pro žáky veřejné koncerty, vystoupení, výstavy a mezioborové projekty a tím umožníme žákům aktivně se zapojovat do kulturního dění ve škole, městě a regionu. Žáci u nás vždy najdou podporu a radu ve chvíli pochyb. Jdeme žákům příkladem přehledem ve svém oboru, ale také v přátelském chování, připraveností do výuky a důsledností. Výchovné a vzdělávací strategie Hudebního oboru Pro každého žáka upravíme studijní plán, v návaznosti na jeho aktuální vývoj a technické možnosti. Ve struktuře hodiny vždy vysvětlíme způsob a zdůrazníme důležitost samostatné domácí přípravy. Organizujeme Interní interpretační semináře a výběrem vhodného repertoáru motivujeme žáka k aktivnímu vystupování. Dotazováním ověřujeme žákovu znalost v používání správné hudební terminologie. Při výběru přednesového repertoáru nabídneme vždy žákovi možnost výběru z několika pro něho vhodných skladeb a o každé s ním diskutujeme. Skladby nabízíme formou vlastní interpretace nebo nahrávky. Výchovné a vzdělávací strategie Výtvarného oboru Požadujeme, aby žák, aby samostatně volit a užívat prostředky výtvarného jazyka a orientoval se podle svých věkových možností ve výtvarné kultuře. Dotazováním ověřujeme žákovu znalost v používání správné výtvarné terminologie, ke zdůvodňování a obhajování svých závěrů, Využíváme sebehodnocení žáka. Používáme metodu skupinové a týmové práce v rámci třídy, při které dohlížíme na dodržování daných pravidel a k obhájení vlastní výtvarné výpovědi. Výchovné a vzdělávací strategie Tanečního oboru Respektujeme individuální tělesné a pohybové dispozice žáka. Vedeme žáka k uplatnění a propojení jeho dostupných znalostí a dovedností z tanečních technik. Motivujeme žáka k bezprostřednímu emocionálnímu a pravdivému projevu. Soustavně vedeme žáka ke spolupráci s ostatními ve skupině a účinně ho zapojuje do nejrůznějších interpretačních i tvůrčích činností. 7

9 Diskutujeme s žáky o komunikačním obsahu choreografického díla. Při tvorbě choreografie žák uplatňuje své názory a návrhy. Využíváme video projekce ke zhlédnutí choreografií, ve kterých žáci vystupují, a následně s žáky diskutujeme o jejich prezentaci. 8

10 5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU Všeobecné poznámky k organizaci výuky v hudebním oboru Studijní zaměření - Přípravné studium I Vzdělávací obsahy vyučovacích předmětů Příprava ke hře na nástroj nebo Hlasová příprava, jsou uvedeny v jednotlivých studijních zaměřeních hudebního oboru. V případě, že v některém studijním zaměření není uveden vzdělávací obsah tohoto předmětu, vzdělání se především vzhledem k možnostem a schopnostem žáků tohoto věku neposkytuje. To se následně řeší přestupem z jednoho studijního zaměření do druhého (např.: Ze SZ Hra na zobcovou flétnu přestup do SZ Hra na příčnou flétnu, Hra na klarinet, Hra na fagot, atd.; Hra na kytaru přestup do SZ Hra na basovou kytaru apod.). Základní studium I. stupně Žáci I. stupně základního studia, kteří přestoupí do jiného studijního zaměření, pokračují kontinuálně dál ve studiu vyučovacích předmětů, které jsou pro více studijních zaměření společné. V případě, že žák ukončí povinnou pětiletou docházku do předmětu Hudební nauka dříve, než v hlavním SZ dosáhne 4. ročníku, je jeho povinností zvolit si některý z PVP tak, aby plnil kolektivní podobu vzdělávací oblasti Hudební interpretace a tvorba. Studijní zaměření Přípravné studium II Vzdělávací obsahy vyučovacích předmětů Příprava ke hře II na nástroj nebo Hlasová příprava II, jsou uvedeny v jednotlivých studijních zaměřeních hudebního oboru. Toto studijní zaměření je vhodné především pro žáky ve věku od 13. do 14. let, kteří neabsolvovali I. stupeň studijního zaměření v kterém se chtějí vzdělávat. V případě, že v některém studijním zaměření není uveden vzdělávací obsah tohoto předmětu, vzdělání se neposkytuje. Základní studium II. stupně Žáci, kteří věkem spadají do II. stupně základního studia a kteří neabsolvovali I. stupeň základního studia odpovídajícího studijního zaměření, zahajují studium u příslušných vyučovacích předmětů na II. stupni základního studia plněním vzdělávacích obsahů I. stupně. Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin je určeno pro žáky I. a II. stupně, kteří prokáží mimořádné studijní předpoklady a vynikající výsledky vzdělávání. Vzdělávací obsah studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky. Tento plán, který vypracuje třídní učitel, je uveden v třídní knize. Studium pro dospělé Studium pro dospělé (SPD) má nejvýše 4 ročníky a je určeno pro žáky, kteří úspěšně absolvovali základní studium II. stupně. Do SPD jsou zařazeni též nově přijatí žáci, kteří dosáhli 18 let. Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky. Tento plán, který vypracuje třídní učitel, je uveden v třídní knize. Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. 9

11 5.1.1 Přípravné studium I Ve studijním zaměření Přípravné studium I je hravou formou podchycen zájem dětí o hudbu. Na základě těchto předpokladů jsou rozvíjeny jejich hudební schopnosti, dovednosti a návyky. Jejich přirozená tvořivost se aktivizuje a podněcuje v elementárních pěveckých a popřípadě instrumentálních činnostech. Součástí výuky je také poslech hudby. Výuka předmětů Příprava ke hře na nástroj nebo Hlasová příprava probíhá v jednotlivých nástrojových třídách individuálně nebo ve skupinách po dvou až čtyřech žácích a není povinná. Učební plán varianta A: dvouleté přípravné studium (určeno pro děti od 5. let) předmět 1. ročník 2. ročník Přípravná hudební výchova 1 1 Přípravný sborový zpěv 1 1 Příprava ke hře na nástroj nebo Hlasová příprava 1* 1* * = předmět není povinný * Vyučovací předmět Příprava ke hře na nástroj nebo Hlasová příprava je vyučován po vyhodnocení zájmu žáků, po konzultaci s rodiči a s přihlédnutím k doporučení učitele individuálně nebo v nástrojových skupinách (2 4 žáci), kde žáci získávají elementární představu o ovládání zvoleného hudebního nástroje (zobcová flétna, klavír, EKN, housle, kytara, bicí nástroje) nebo zpěvu. Učební plán varianta B: jednoleté přípravné studium (určeno pro děti od 6. let) předmět 1. pololetí 2. pololetí Přípravná hudební výchova 1 1 Přípravný sborový zpěv 1 1 Příprava ke hře na nástroj nebo Hlasová příprava 1* 1* Poznámka: v případě výuky dle Učebního plánu varianta B, platí v Učebních osnovách měřítko 1. pololetí = 1. ročník * = předmět není povinný * Vyučovací předmět Příprava ke hře na nástroj nebo Hlasová příprava je vyučován po vyhodnocení zájmu žáků, po konzultaci s rodiči a s přihlédnutím k doporučení učitele individuálně nebo v nástrojových skupinách (2 4 žáci), kde žáci získávají elementární představu o ovládání zvoleného hudebního nástroje (zobcová flétna, klavír, EKN, housle, kytara, bicí nástroje) nebo zpěvu. Učební osnovy Vyučovací předmět - Přípravná hudební výchova 1. ročník (I. pololetí) pozná notovou osnovu a popíše, z čeho se skládá, pozná houslový klíč, pozná taktovou čáru a popíše, k čemu slouží, orientuje se v zápisu základních tónů v rozsahu c1 c2, orientuje se v hodnotách not celá až čtvrťová, popíše, z čeho se nota skládá, vyjádří, k čemu slouží pomlka a orientuje se v jejich hodnotách (celá až čtvrťová). 10

12 2. ročník (II. pololetí) zapíše do notové osnovy noty v rozsahu c1 c2, zapíše houslový klíč do notové osnovy, rozliší pojmy zvuk, tón, nota, notová osnova, klíč, takt, taktová čára a repetice. Vyučovací předmět Přípravný sborový zpěv 1. ročník/ 1. pololetí zazpívá čistě slyšené tóny, s jistotou zazpívá dětskou píseň, zatleská rytmus dětské písně. má dle svých schopností správné a přirozené držení těla (pěvecký postoj) má představu o správné výslovnosti, artikulaci, uvolnění brady 2. ročník/ 2. pololetí zpívá v jednohlase podle svých schopností intonačně i rytmicky čistě, při zpěvu zaujímá správných pěvecký postoj, ať už při sezení, nebo stání, přizpůsobí se požadavkům sbormistra, zpívá přirozenou barvou hlasu, nepřepíná své hlasivky. ví, jak se správně nadechnout (nezvedá ramena) má představu o správné výslovnosti, artikulaci, uvolnění brady a dle svých schopností toto využívá. Vyučovací předmět - Příprava ke hře na nástroj nebo Hlasová příprava ročník viz Učební plány jednotlivých Studijních zaměření Přípravné studium II Studijní zaměření Přípravné studium II je realizováno před II. stupněm základního studia ve vyučovacím předmětu Příprava ke hře na nástroj II nebo Hlasová příprava II a je určeno pro žáky, kteří věkem spadají do II. stupně základního studia a neabsolvovali studium v I. stupni. předmět Příprava ke hře na nástroj II nebo Hlasová příprava II 1. ročník Poznámka: V studijním zaměření Přípravné studium II je výuka zredukována pouze na jednu vyučovací hodinu z důvodu přípravy žáka na studium jím vybraného SZ. Je zde kladen především větší důraz na zvládnutí praktických dovedností, které jsou důležité pro jeho další zapojení se do následného studia v II. stupni vzdělávání. V oblasti hudební teorie má žák možnost rychleji zvládnout potřebné znalosti individuálním studiem, než kdyby byl zapojen do třídy s podstatně mladšími spolužáky. 1 11

13 5.2 Vyučovací předmět Hudební nauka Charakteristika Ovládání základních znalostí hudební teorie je nedílnou součástí výuky na každý hudební nástroj nebo zpěv. Cílem předmětu HN je pochopení nejdůležitějších zákonitostí hudby a jejich využití v praxi v rámci svého studijního zaměření. Stejně tak seznámení s hudebními styly ať už teoretickým výkladem nebo poslechem hudebních ukázek. Nedílnou součástí výuky předmětu HN je krom teoretických cvičení i praktická část výuky. V té si žáci s pomocí Orfova instrumentáře a dalších nástrojů v praxi procvičí poznatky, které se naučili v teoretických částech výuky. Posledním výchovně-vzdělávacím cílem tohoto předmětu je příprava žáka (studenta) na živé vystupování. Díky seznámení s vývojem jednotlivých hudebních nástrojů, hudebních stylů a žánrů, by žák měl být schopen skladbu při veřejných vystoupeních prezentovat stylově a lépe vystihnout charakter skladby. Předmět hudební nauka povinně navštěvují všichni žáci hudebního oboru základní umělecké školy. Délka studia je pět let. Učební plán: Protože Hudební nauka není studijní zaměření ale pouze vyučovací předmět, jeho učební plán je uveden v každém Studijním zaměření. Učební osnovy jsou uvedeny pro všechna Studijní zaměření HO společně. Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hudební nauka 1. ročník pozná hodnoty not celá až osminová a pomlky téže hodnoty, orientuje se v názvech oktáv od velké po tříčárkovanou, orientuje se v základním taktovém označení 2/4 3/4 4/4, rozumí pojmu celý tón a půltón, pozná a zapíše basový klíč, chápe význam posuvek (#, b, odrážka), vysvětlí, k čemu slouží předznamenání ve skladbě, chápe základní dynamická označení, chápe pojem akord, chápe základní rozdělení hudebních nástrojů. 2. ročník pozná hodnoty not celá až šestnáctinová a pomlky téže hodnoty, orientuje se v taktovém označení 6/8 3/8 2/2, rozumí principu stavby durové stupnice, napíše nebo vyjmenuje durovou stupnici do 2# a 2b, chápe pojem kvintakord a jeho obraty, vyjmenuje chromatický postup v rozsahu jedné oktávy, orientuje se v zápisu a čtení not v basovém klíči, orientuje se v hudebních pojmech jako je koruna, staccato, tenuto, legato, akcent, ligatura atd., dokáže vyjmenovat základní intervaly a určit je ve stupnici C dur. 12

14 3. ročník napíše nebo vyjmenuje durovou stupnici do 5# a 5b, orientuje se v základních tempových a přednesových označení, rozliší rozdíl mezi durovým a mollovým kvintakordem, ovládá tvorbu základních intervalů, umí vytvořit odvozené intervaly, definuje pojem synkopa a triola, orientuje se v notovém zápisu, orientuje se v dějinách hudby od jejích počátků až do období renesance. 4. ročník napíše nebo vyjmenuje durovou stupnici do 7# a 7b, orientuje se ve stavbě mollové stupnice, chápe pojem aiolská, harmonická a melodická, rozvine znalost odvozených intervalů a umí je vytvořit od zadaného tónu, chápe pojem enharmonická záměna, chápe melodické ozdoby, např.: trylek, příraz atd., popíše hudebně výrazové prostředky, jako jsou melodie, rytmus, harmonie, dynamika, tempo, chápe základní harmonické funkce T, S, D a umí je vytvořit u durových stupnic, orientuje se v dějinách hudby v období baroko romantismus. 5. ročník orientuje se v grafickém záznamu hudebního díla a svým způsobem jej realizuje, rozumí stavbě stupnic a akordů dur i moll, určí intervaly, rozezná tónorod hrané skladby, rytmicky i intonačně reprodukuje jednoduchý notový zápis, zaznamená jednoduchou hudební myšlenku, chápe a užívá nejdůležitější hudební pojmy, označení a názvosloví, vytváří vlastní melodické a rytmické útvary, transponuje jednoduchou melodii do jiné tóniny, s pochopením významu harmonických funkcí vytváří jednoduchý doprovod, orientuje se v různých hudebních uskupeních, chápe princip rozdělení hlasů i hudebních nástrojů do skupin a identifikuje je, má základní povědomí o výstavbě skladeb, orientuje se v jednoduchých hudebních formách. aktivně poslouchá hudbu, orientuje se v jejích druzích a ve způsobech její interpretace, chápe souvislosti vývoje hudby, rozpozná charakteristické znaky hudebního vyjadřování v jednotlivých epochách, na základě svých zkušeností vyjadřuje své názory na znějící hudbu a umí je zdůvodnit, propojuje teoretické vědomosti s praktickými dovednostmi, chápe význam tohoto spojení. 13

15 5.3 Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Charakteristika Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu, je v základech vzdělávání založen na činnostech, které vedou k získávání teoretických a praktických hudebních dovedností a jejich následné aplikaci v praktických uměleckých situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti, které lze dobře uplatnit v reálném uměleckém životě. Vzdělávání klade důraz na kreativitu v oblasti interpretace aktivní amatérské hudby. Vytváří také předpoklady pro další úspěšné studium na střední škole s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu se uskutečňuje ve vyučovacích předmětech Hra na zobcovou flétnu, Hudební nauka a v některém z Povinně volitelných předmětů (Komorní, Souborová hra a Hra v orchestru, Sborový zpěv nebo Multimediální zpracování hudby). Během vzdělávání žák získá nezbytné vědomosti a dovednosti nutné ke kvalitnímu interpretování hudby různých stylů a žánrů. Osvojí si také hru z listu, hru zpaměti a souhru s jedním či více nástroji. V závěru každého stupně žák připraví absolventskou přednesovou skladbu, kterou předvede na interním nebo veřejném absolventském koncertě. Učební plán: Základní studium I. stupně předmět 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r Hra na zobcovou flétnu Hudební nauka PVP (povinně volitelný předmět) 1* 1* 1* Poznámky k učebnímu plánu: V PVP je uveden minimální počet hodin, který žák musí navštěvovat. * = předmět není povinný, ale žáka lze dle jeho zájmu a schopností zapojit. Žáci mohou být na základě posouzení studijních předpokladů zařazeni do PVP, pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku. Tabulka s týdenní hodinovou dotací pro vyučovací předmět Příprava ke hře na nástroj, je uvedena v učebních plánech studijních zaměření přípravného studia (kapitoly a 5.1.2). Základní studium II. stupně předmět I. r II. r III. r IV. r Hra na zobcovou flétnu PVP (povinně volitelný předmět) Poznámky k učebnímu plánu: Žáci na II. stupni studia, kteří neabsolvovali I. stupeň základního studia studijního zaměření, zahajují studium u příslušných vyučovacích předmětů na II. stupni základního studia plněním vzdělávacích obsahů I. stupně. 14

16 Učební osnovy vyučovacích předmětů: Přípravné studium I Vyučovací předmět - Příprava ke hře na nástroj 1. ročník/ 1. pololetí umí pojmenovat jednotlivé díly nástroje a umí nástroj správně sestavit, popíše, jak se o nástroj správně starat, svými slovy popíše a předvede, jak nástroj správně uchopit a přiložit ke rtům, je schopen vytvořit několik základních tónů, sluchem rozpozná vyšší nebo nižší tón, formou hry a říkadel zvládne čtení not, a vytleská rytmické útvary, pozná notovou osnovu a popíše, z čeho se skládá, v notovém zápisu ukáže taktovou čáru a svými slovy popíše, k čemu slouží, orientuje se v hodnotách not celá až čtvrťová, svými slovy popíše, k čemu slouží pomlka a orientuje se v jejich hodnotách (celá až čtvrťová). 2. ročník/ 2. pololetí popíše a předvede správné držení těla a nástroje při hře, předvede správné nasazení tónu za použití jazyka, popíše zásady správného dýchání, které při hře podle svých schopností používá, přičemž se nadechuje ústy, umí zopakovat jednoduchý předehraný motiv, ve studované skladbě správně pojmenuje noty a určí jejich rytmické hodnoty, správně chápe základní taktové označení 2/4 3/4 4/4 a vysvětlí, co které číslo označuje. Základní studium I. stupně Vyučovací předmět Hra na zobcovou flétnu 1. ročník zvládne manipulaci s nástrojem, jeho základní údržbu a hygienu a umí pojmenovat jeho díly, předvede základní postoj při hře, správné držení nástroje a ví, jak správně přiložit nástroj ke rtům, popíše a podle svých schopností používá správné dýchání, přičemž se nadechuje ústy, popíše správnou polohu prstů a rukou při hraní a předvede to, správně zahraje několik základních tónů, popíše, jak používat jazyk při nasazení tónu a umí toto použít při hře, vyjmenuje správné pořadí všech činností při začátku každého hraní (postoj, držení, přiložení, nádech, rty a jazyk, chvíle soustředění a nasazení tónu), rozumí pojmu celý tón a půltón a dokáže to vysvětlit, vysvětlí význam posuvek (#, b, odrážka), 15

17 chápe základní dynamická označení, přičemž používá správnou terminologii, kterou dokáže vysvětlit. 2. ročník vyjmenuje správné pořadí všech činností při začátku každého hraní a každou z činností dokáže svými slovy popsat (postoj, držení, přiložení, nádech, rty a jazyk, chvíle soustředění a nasazení tónu), předvede správnou polohu prstů a rukou při hraní, zvládne čistě a správně nasadit stejný tón několikrát po sobě, přičemž použije jazyk, zvládne artikulaci jednoduchých rytmických útvarů, rozšíří svůj rozsah o další tóny, vysvětlí pravidla durové stupnice a je schopen ji vyjmenovat vzestupně i sestupně a čistě ji v rozsahu jedné oktávy, zahrát zpaměti ve volném tempu, využívá všech dosud získaných dovedností při nácviku a interpretaci jednoduchých skladeb podle not i zpaměti, orientuje se v taktovém označení 6/8 3/8 2/2, vyjmenuje chromatický postup v rozsahu jedné oktávy vzestupně za použití # a sestupně za použití b, vysvětlí hudební pojmy jako je koruna, staccato, tenuto, legato, akcent, ligatura, ovládá a předvede tvorbu základních intervalů. 3. ročník využívá při hře základní návyky a dovednosti a používá základní technické prvky hry (nasazení tónu jazykem, prstová technika, kvalita tónu), vysvětlí a předvede hru staccato, tenuto a legato, bezpečně se orientuje v jednoduchých rytmických útvarech a v jejich notovém zápisu, v hrané skladbě vždy dodrží určená místa pro nádechy, vysvětlí pravidla durového kvintakordu a je schopen jej čistě ve svém rozsahu zahrát zpaměti ve volném tempu, využívá všech dosud získaných dovedností při nácviku a interpretaci jednoduchých skladeb podle not i zpaměti, zahraje jednoduché melodie podle sluchu, orientuje se v základních tempových a přednesových označeních, bezpečně se orientuje v enharmonické záměně tónů. 4. ročník využívá při hře všechny doposud získané návyky a dovednosti a používá základní technické prvky hry, rozpozná kvalitu svého tónu, jeho nasazení a používá získané zkušenosti při práci s ním, rozšíří svůj rozsah o další tóny, zahraje durovou stupnici ve čtvrťových hodnotách ve volném tempu, vysvětlí pravidla mollové stupnice a je schopen její interpretace ve volném tempu, umí vytvořit u probraných durových i mollových stupnic kvintakord a zahraje ho v obratech a velký rozklad ve svém rozsahu, zvládne hru tečkovaného rytmu, synkop a při nácviku pracuje s metronomem, umí pomocí elementárních výrazových prostředků vyjádřit náladu určité skladby 16

18 uplatňuje se při souborové hře, vysvětlí a zahraje lehčí melodické ozdoby (příraz, opora, jednoduchý nátryl), zvládá dle svých schopností altovou zobcovou flétnu, případně sopraninovou, zobcovou flétnu a orientuje se v hmatovém ladění F. 5. ročník využívá při hře všechny doposud získané technické i výrazové dovednosti, hraje čistým tónem a dbá na čistotu nasazení, chápe správnou funkci bránice při hře a umí toto podle svých schopností využít při hře, uplatňuje altový nástroj jako základ ve hře na zobcovou flétnu v komorní hře, zdokonaluje interpretační a orientační schopnosti v různých stylových obdobích, ovládá probrané durové i mollové stupnice, umí vytvořit u stupnic kvintakord, zahraje podle svých individuálních schopností zpaměti přiměřeně obtížnou skladbu, uplatňuje se při souborové hře. 6. ročník využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu tónu v celém rozsahu nástroje, využívá tempové rozlišení, frázování a agogiku, ovládá probrané durové a mollové stupnice v rozsahu dvou oktáv v osminových hodnotách ve volném tempu, umí vytvořit u stupnic kvintakord a umí jej zahrát v obratech, dokáže rozvíjet prstovou techniku pomocí různých artikulačních modelů v technicky náročnějších skladbách, interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů podle svých individuálních schopností, uplatňuje se při souborové hře, ovládá elementární transpozici úměrně svým schopnostem, ovládá techniku hry na tenorové zobcové flétně. 7. ročník využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu tónu v celém rozsahu nástroje, využívá tempové rozlišení, frázování a agogiku, zvládne zahrát durové stupnice do 4 #/b a mollové stupnice do 4 #/b, ovládá kvintakordy dur i moll v obratech i velký rozklad a hraje je v celém rozsahu nástroje, umí vytvořit u stupnic dominantní septakord a umí jej zahrát v obratech a velký rozklad, interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů podle svých individuálních schopností, samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu, s pomocí učitele vybere a připraví absolventskou přednesovou skladbu, uplatňuje se při souborové hře, ovládá elementární transpozici úměrně svým schopnostem, 17

19 je obeznámen s hrou na basovou zobcovou flétnu, orientuje se v basovém i houslovém klíči. Základní studium II. stupně Vyučovací předmět Hra na zobcovou flétnu I. ročník uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje, zdokonaluje dechovou techniku a techniku hry staccata a legata se zaměřením na obtížné a vzdálené spoje, zdokonalí a rozvine prstovou techniku pomocí artikulačních modelů, zvládne další durové a mollové stupnice a akordy v artikulacích, dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu, řešit její technické obtížnosti, pracovat s kvalitou tónu a s dechovou technikou, přičemž využívá svoji kreativitu a hudebnost, uplatňuje své zkušenosti a dovednosti v souborové hře. II. ročník uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje, zvládne celý rozsah nástroje po tónové stránce, zdokonaluje techniku hry staccata a legata, zvládne základní pentatonické postupy v některých durových i mollových tóninách, umí uplatnit pohotovost a muzikálnost při studiu obtížnějších skladeb, zvládne další durové a mollové stupnice a akordy v artikulacích, uplatňuje své zkušenosti a dovednosti v souborové hře. III. ročník uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje, zvládne složitější artikulace a rytmické útvary, podle svých schopností a zájmu se seznámí se základy frázování swingové a taneční hudby, má přehled o interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů a tento svůj názor stále formuje, zvládne stupnice dur a moll do 7 #/b, tónické kvintakordy, dominantní a zmenšené septakordy v obratech i velké rozklady ve svižném tempu v celém rozsahu nástroje, samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu, uplatňuje své zkušenosti a dovednosti v souborové hře. IV. ročník uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje, 18

20 uplatňuje všechny dosud nabyté znalosti o výrazových prostředkách a pracuje na jejich zdokonalování, samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu, dobře se orientuje v notovém zápise a samostatně řeší problematiku nástrojové techniky, samostatně řeší základní péči o nástroj, uplatní všechny své znalosti o dýchání, frázování a výrazu při nácviku a interpretaci skladeb, zapojuje se do souborů nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření, spolupracuje na vytváření jejich společného zvuku, výrazu a způsobu interpretace skladeb, využívá všech svých posluchačských a interpretačních zkušeností a získaných hudebních vědomostí a dovedností k samostatnému studiu nových skladeb a vyhledávání skladeb podle vlastního výběru. Vyučovací předmět - Hudební nauka viz učební osnovy hudební nauky Vyučovací předmět - Povinně volitelný předmět viz učební osnovy PVP 19

21 5.4 Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Charakteristika Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu, je v základech vzdělávání založeno na činnostech, které vedou k získávání teoretických a praktických hudebních dovedností a jejich následné aplikaci v praktických uměleckých situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti, které lze dobře uplatnit v reálném uměleckém životě. Vzdělávání klade důraz na kreativitu v oblasti interpretace aktivní amatérské hudby. Vytváří také předpoklady pro další úspěšné studium na střední škole s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu se uskutečňuje ve vyučovacích předmětech Hra na příčnou flétnu, Hudební nauka a v některém z Povinně volitelných předmětů (Komorní, Souborová hra a Hra v orchestru, Sborový zpěv nebo Multimediální zpracování hudby). Během vzdělávání žák získá nezbytné vědomosti a dovednosti nutné ke kvalitnímu interpretování hudby různých stylů a žánrů. Osvojí si také hru z listu, hru zpaměti a souhru s jedním či více nástroji. Důležitou součástí výuky hry na příčnou flétnu je korepetice. V závěru každého stupně žák připraví absolventskou přednesovou skladbu, kterou předvede na interním nebo veřejném absolventském koncertě. Učební plán Základní studium I. stupně předmět 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r Hra na příčnou flétnu Hudební nauka PVP (povinně volitelný předmět) 1* 1* 1* Poznámky k učebnímu plánu: V PVP je uveden minimální počet hodin, který žák musí navštěvovat. * = předmět není povinný, ale žáka lze dle jeho zájmu a schopností zapojit. Žáci mohou být na základě posouzení studijních předpokladů zařazeni do PVP, pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku. Tabulka s týdenní hodinovou dotací pro vyučovací předmět Příprava ke hře na nástroj, je uvedena v učebních plánech studijních zaměření přípravného studia (kapitoly a 5.1.2). Základní studium II. stupně předmět I. r II. r III. r IV. r Hra na příčnou flétnu PVP (povinně volitelný předmět) Poznámky k učebnímu plánu: Žáci na II. stupni studia, kteří neabsolvovali I. stupeň základního studia studijního zaměření, zahajují studium u příslušných vyučovacích předmětů na II. stupni základního studia plněním vzdělávacích obsahů I. stupně. 20

22 Učební osnovy vyučovacích předmětů: Základní studium I. stupně Vyučovací předmět - Hra na příčnou flétnu 1. ročník zvládne manipulaci s nástrojem, jeho základní údržbu a hygienu a umí pojmenovat jeho díly, předvede základní postoj při hře, správné držení nástroje a ví, jak správně přiložit nástroj ke rtům, popíše a podle svých schopností používá správné dýchání, přičemž se nadechuje ústy, popíše správnou polohu prstů a rukou při hraní a předvede to, správně zahraje několik základních tónů, popíše, jak používat jazyk při nasazení tónu a umí toto použít při hře, vyjmenuje správné pořadí všech činností při začátku každého hraní (postoj, držení, přiložení, nádech, rty a jazyk, chvíle soustředění a nasazení tónu), rozumí pojmu celý tón a půltón a dokáže to vysvětlit, vysvětlí význam posuvek (#, b, odrážka), chápe základní dynamická označení, přičemž používá správnou terminologii, kterou dokáže vysvětlit. 2. ročník vyjmenuje správné pořadí všech činností při začátku každého hraní a každou z činností dokáže svými slovy popsat (postoj, držení, přiložení, nádech, rty a jazyk, chvíle soustředění a nasazení tónu), předvede správnou polohu prstů a rukou při hraní, zvládne čistě a správně nasadit stejný tón několikrát po sobě, přičemž použije jazyk, zvládne artikulaci jednoduchých rytmických útvarů, rozšíří svůj rozsah o další tóny, vysvětlí pravidla durové stupnice a je schopen ji vyjmenovat vzestupně i sestupně a čistě ji v rozsahu jedné oktávy, zahrát zpaměti ve volném tempu, využívá všech dosud získaných dovedností při nácviku a interpretaci jednoduchých skladeb podle not i zpaměti, orientuje se v taktovém označení 6/8 3/8 2/2, vyjmenuje chromatický postup v rozsahu jedné oktávy vzestupně za použití # a sestupně za použití b, vysvětlí hudební pojmy jako je koruna, staccato, tenuto, legato, akcent, ligatura, ovládá a předvede tvorbu základních intervalů. 3. ročník využívá při hře základní návyky a dovednosti a používá základní technické prvky hry (nasazení tónu jazykem, prstová technika, kvalita tónu), vysvětlí a předvede hru staccato, tenuto a legato, bezpečně se orientuje v jednoduchých rytmických útvarech a v jejich notovém zápisu, v hrané skladbě vždy dodrží určená místa pro nádechy, 21

23 vysvětlí pravidla durového kvintakordu a je schopen jej čistě ve svém rozsahu zahrát zpaměti ve volném tempu, využívá všech dosud získaných dovedností při nácviku a interpretaci jednoduchých skladeb podle not i zpaměti, zahraje jednoduché melodie podle sluchu, orientuje se v základních tempových a přednesových označeních, bezpečně se orientuje v enharmonické záměně tónů. 4. ročník vždy použije při hře všechny doposud získané návyky a dovednosti a používá základní technické prvky hry, rozpozná kvalitu svého tónu, kvalitu jeho nasazení a je schopen použít získané zkušenosti při práci s ním, rozšíří svůj rozsah o další tóny, čistě zahraje durovou stupnici ve volném tempu, vysvětlí pravidla mollové stupnice a je schopen její interpretace ve volném tempu, umí vytvořit u probraných durových i mollových stupnic kvintakord a zahraje ho v obratech a velký rozklad ve svém rozsahu, chápe a svými slovy vysvětlí rozdíl mezi durovým a mollovým akordem, zvládne hru tečkovaného rytmu, synkop a při nácviku pracuje s metronomem, uplatňuje se při souborové hře. 5. ročník vždy použije při hře všechny doposud získané technické i výrazové dovednosti, hraje čistým tónem a dbá na čistotu nasazení, chápe správnou funkci bránice při hře s vibratem a umí toto použít, zvládne pomocí nátisku dolaďovat jednotlivé tóny a ke kontrole používá ladičku, ovládá probrané durové i mollové stupnice, většinu z nich hraje v rozsahu dvou oktáv ve volném tempu, umí vytvořit u stupnic kvintakord a umí jej zahrát v obratech a velký rozklad ve svém rozsahu, zahraje podle svých individuálních schopností zpaměti přiměřeně obtížnou skladbu, uplatňuje se při souborové hře. 6. ročník vždy použije při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na kvalitu tónu v celém rozsahu nástroje, při hře použije předepsanou dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku, ovládá probrané durové a mollové stupnice v rozsahu dvou oktáv, umí vytvořit u stupnic kvintakord a umí jej zahrát v obratech a velký rozklad v celém rozsahu nástroje, umí vytvořit u durových stupnic dominantní septakord a umí jej zahrát v obratech a velký rozklad, interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů podle svých individuálních schopností, uplatňuje se při souborové hře, ovládá elementární transpozici úměrně svým schopnostem. 22

24 7. ročník vždy použije při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na kvalitu tónu v celém rozsahu nástroje, při hře vždy použije předepsanou dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku, zvládne čistě zahrát durové stupnice do 4 #/b v celém rozsahu nástroje a mollové stupnice do 4 #/b ve dvou oktávách, ovládá kvintakordy dur i moll v obratech, jejich velký rozklad a hraje je v celém rozsahu nástroje, umí vytvořit u stupnic dominantní septakord a umí jej zahrát v obratech a jejich velký rozklad, samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu, s pomocí učitele vybere a připraví absolventskou přednesovou skladbu, uplatňuje se při souborové hře, ovládá elementární transpozici úměrně svým schopnostem. Přípravné studium II Vyučovací předmět Příprava ke hře na nástroj II I. ročník popíše a předvede základní pravidla hry na nástroj správné držení těla, nástroje, dýchání a nasazení tónu, předvede způsob hry tenuto, legato a staccato v rozsahu c1 c3 vysvětlí pravidla durové stupnice a je schopen ji vyjmenovat vzestupně i sestupně a čistě ji v rozsahu jedné oktávy, zahrát zpaměti ve volném tempu, zahraje přiměřeně obtížné skladby z not i zpaměti pozná hodnoty not celá až šestnáctinová a pomlky téže hodnoty, orientuje se v základním taktovém označení 2/4 3/4 4/4, 6/8, 3/8 rozumí pojmu celý tón a půltón, chápe význam posuvek (#, b, odrážka), chápe základní dynamická označení, orientuje se v základních tempových a přednesových označení, vyjmenuje chromatický postup v rozsahu jedné oktávy, propojuje teoretické vědomosti s praktickými dovednostmi, chápe význam tohoto spojení. Základní studium II. stupně Vyučovací předmět - Hra na příčnou flétnu I. ročník vždy použije všechny doposud získané znalosti a dovednosti při hře v celém rozsahu nástroje, chápe a technicky správně zahraje obtížnější rytmické útvary (trioly, kvintoly, sextoly) zvládne další durové a mollové stupnice a akordy v artikulačních modelech, samostatně určí a dodrží ve studované skladbě místa vhodná k nadechnutí, použije své zkušenosti a dovednosti v souborové hře. 23

25 II. ročník vždy použije všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje, propracuje techniku hry staccata a legata v tříčárkované oktávě, zvládne pentatonickou stupnici a její sekvence v některých durových i mollových tóninách, umí uplatnit pohotovost a muzikálnost při studiu obtížnějších skladeb, zvládne další durové a mollové stupnice a akordy v artikulačních modelech, použije své zkušenosti a dovednosti v souborové hře. III. ročník vždy použije všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje, zvládne složitější artikulace a rytmické útvary, dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu, samostatně řešit její technické obtížnosti, pracovat s kvalitou tónu a s dechovou technikou, přičemž využívá svoji kreativitu a hudebnost, samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu, použije své zkušenosti a dovednosti v souborové hře. IV. ročník vždy použije všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje, použije všechny dosud nabyté znalosti o výrazových prostředkách a pracuje na jejich zdokonalování, dobře orientuje se v notovém zápise a samostatně řeší problematiku nástrojové techniky, samostatně řeší základní péči o nástroj, použije všechny své znalosti o dýchání, frázování a výrazu při nácviku a interpretaci skladeb, zapojuje se do souborů nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření, spolupracuje na vytváření jejich společného zvuku, výrazu a způsobu interpretace skladeb, využívá všech svých posluchačských a interpretačních zkušeností a získaných hudebních vědomostí a dovedností k samostatnému studiu nových skladeb a vyhledávání skladeb podle vlastního výběru. Vyučovací předmět - Hudební nauka ročník viz učební osnovy hudební nauky Vyučovací předmět - Povinně volitelný předmět 4. IV. ročník viz učební osnovy jednotlivých PVP 24

26 5.5 Studijní zaměření Hra na klarinet Charakteristika Studijní zaměření Hra na klarinet je v základech vzdělávání založen na činnostech, které vedou k získávání teoretických a praktických hudebních dovedností a jejich následné aplikaci v praktických uměleckých situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti, které lze dobře uplatnit v reálném uměleckém životě. Vzdělávání klade důraz na kreativitu v oblasti interpretace aktivní amatérské hudby. Vytváří také předpoklady pro další úspěšné studium na střední škole s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Studijní zaměření Hra na klarinet se uskutečňuje ve vyučovacích předmětech Hra na klarinet, Hudební nauka a v některém z Povinně volitelných předmětů (Komorní, Souborová hra a Hra v orchestru, Sborový zpěv nebo Multimediální zpracování hudby). Během vzdělávání žák získá nezbytné vědomosti a dovednosti nutné ke kvalitnímu interpretování hudby různých stylů a žánrů. Osvojí si také hru z listu, hru zpaměti a souhru s jedním či více nástroji. Důležitou součástí výuky hry na klarinet je korepetice. V závěru každého stupně žák připraví absolventskou přednesovou skladbu, kterou předvede na interním nebo Učební plán Základní studium I. stupně předmět 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r Hra na klarinet Hudební nauka PVP (povinně volitelný předmět) 1* 1* 1* Poznámky k učebnímu plánu: V PVP je uveden minimální počet hodin, který žák musí navštěvovat. * = předmět není povinný, ale žáka lze dle jeho zájmu a schopností zapojit. Žáci mohou být na základě posouzení studijních předpokladů zařazeni do PVP, pokud se jedná o pravidelnou a systematickou výuku. Tabulka s týdenní hodinovou dotací pro vyučovací předmět Příprava ke hře na nástroj, je uvedena v učebních plánech studijních zaměření přípravného studia (kapitoly a 5.1.2). Základní studium II. stupně předmět I. r II. r III. r IV. r Hra na klarinet PVP (povinně volitelný předmět) Poznámka: Žáci na II. stupni studia, kteří neabsolvovali I. stupeň základního studia studijního zaměření, zahajují studium u příslušných vyučovacích předmětů na II. stupni základního studia plněním vzdělávacích obsahů I. stupně. 25

27 Učební osnovy vyučovacích předmětů: Základní studium I. stupně Vyučovací předmět Hra na klarinet 1. ročník zvládne manipulaci s nástrojem, jeho základní údržbu a hygienu a umí pojmenovat jeho díly, předvede základní postoj při hře, správné držení nástroje a ví, jak správně přiložit nástroj ke rtům, popíše a podle svých schopností používá správné dýchání, přičemž se nadechuje ústy, popíše správnou polohu prstů a rukou při hraní a předvede to, správně zahraje několik základních tónů, popíše, jak používat jazyk při nasazení tónu a umí toto použít při hře, vyjmenuje správné pořadí všech činností při začátku každého hraní (postoj, držení, přiložení, nádech, rty a jazyk, chvíle soustředění a nasazení tónu), rozumí pojmu celý tón a půltón a dokáže to vysvětlit, vysvětlí význam posuvek (#, b, odrážka), chápe základní dynamická označení, přičemž používá správnou terminologii, kterou dokáže vysvětlit. 2. ročník vyjmenuje správné pořadí všech činností při začátku každého hraní a každou z činností dokáže svými slovy popsat (postoj, držení, přiložení, nádech, rty a jazyk, chvíle soustředění a nasazení tónu), předvede správnou polohu prstů a rukou při hraní, zvládne čistě a správně nasadit stejný tón několikrát po sobě, přičemž použije jazyk, zvládne artikulaci jednoduchých rytmických útvarů, rozšíří svůj rozsah o další tóny, vysvětlí pravidla durové stupnice a je schopen ji vyjmenovat vzestupně i sestupně a čistě ji v rozsahu jedné oktávy, zahrát zpaměti ve volném tempu, využívá všech dosud získaných dovedností při nácviku a interpretaci jednoduchých skladeb podle not i zpaměti, orientuje se v taktovém označení 6/8 3/8 2/2, vyjmenuje chromatický postup v rozsahu jedné oktávy vzestupně za použití # a sestupně za použití b, vysvětlí hudební pojmy jako je koruna, staccato, tenuto, legato, akcent, ligatura, ovládá a předvede tvorbu základních intervalů. 3. ročník využívá při hře základní návyky a dovednosti a používá základní technické prvky hry (nasazení tónu jazykem, prstová technika, kvalita tónu), vysvětlí a předvede hru staccato, tenuto a legato, bezpečně se orientuje v jednoduchých rytmických útvarech a v jejich notovém zápisu, v hrané skladbě vždy dodrží určená místa pro nádechy, 26

28 vysvětlí pravidla durového kvintakordu a je schopen jej čistě ve svém rozsahu zahrát zpaměti ve volném tempu, využívá všech dosud získaných dovedností při nácviku a interpretaci jednoduchých skladeb podle not i zpaměti, zahraje jednoduché melodie podle sluchu, orientuje se v základních tempových a přednesových označeních, bezpečně se orientuje v enharmonické záměně tónů. 4. ročník využívá při hře všechny doposud získané návyky a dovednosti (správné držení těla, držení nástroje, práci s dechem a jazykem) a používá základní technické prvky hry (nasazení tónu, prstová technika, kvalita tónu), podle svých schopností rozvine svůj rozsah v postupu po půltónech, hraje vybrané durové stupnice v rozsahu dvou oktáv, určí u probraných stupnic tónický kvintakord a umí jej zahrát v obratech, pozná náladu skladby a tuto náladu vyjádří a interpretuje elementárními výrazovými prostředky, hraje podle svých individuálních schopností z not i zpaměti přiměřeně obtížnou skladbu, uplatní se podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem nebo více nástroji. 5. ročník využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu tónu, dbá na čistotu a tónu a na jeho nasazení, hraje stupnice a kvintakordy podle svých technických možností, vytvoří u stupnic tónický kvintakord a hraje je v obratech po třech, po čtyřech a velký rozklad ve svém rozsahu, využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku ve svém rozsahu a podle svých schopností hraje podle svých individuálních schopností zpaměti přiměřeně obtížnou skladbu, uplatní se při hře v komorních, souborových nebo orchestrálních uskupeních. 6. ročník využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu tónu, využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku v celém rozsahu nástroje, hraje durové a mollové stupnice v rozsahu dvou oktáv v rychlejším tempu, vytvoří u stupnic tónický kvintakord a hraje jej v obratech po třech, po čtyřech a velký rozklad v celém rozsahu nástroje, vytvoří u stupnic dominantní septakord a hraje jej v obratech po čtyřech a velký rozklad ve svém rozsahu ve čtvrťových hodnotách. 27

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV Neučíme to, děláme to Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou Obsah 1 dentifikační údaje...3 2 Charakteristika školy historie...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost školy...4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 10/13 Za 4/6/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Telči Uměním proti citové chudobě Motto: Není umění bez fascinace, není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla, zprostředkujeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLECANY Název ŠVP: Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak i pro život Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů,

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

Studijní zaměření Hra na trubku

Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na trubku Trubka je dechový žesťový nástroj, který dosahuje ze všech v současnosti používaných žesťových nástrojů nejvyšších tónů. Má široké využití prakticky ve všech hudebních žánrech

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Příčná flétna (flauto traverzo) se historicky řadí mezi nejstarší hudební nástroje. V 16. století nahradila do té doby velmi oblíbené flétny zobcové. V této době

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

Studijní zaměření Hra na fagot

Studijní zaměření Hra na fagot Studijní zaměření Hra na fagot Fagot je dechový dřevěný hudební nástroj se strojkem z dvojitého třtinového plátku. Vznikl v Itálii v 16. století, jeho název pochází z italského fagotto svazek, otep. Zpravidla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOLNÍ ÚJEZD 2 OBSAH OBSAH...3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 2.1 OBORY ŠKOLY...8 2.2 KAPACITA ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Vybavení školy 4 2.5 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.6 Akce

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT

Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Historie a současnost

Více

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM OBSAH: HRA NA AKORDEON:... 2 HRA NA KLAVÍR:... 3 HRA NA VARHANY:... 5 HRA NA KYTARU:... 6 HRA NA HOUSLE:... 8 HRA NA VIOLU:... 9 HRA NA VIOLONCELLO:... 10 HRA NA ŽESŤOVÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE 2 3 Obsah... 1 Obsah... 4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 9 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Druhy studia 5 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150 Obsah 1. Škola 5 1.1 Identifikační údaje 6 1.2 Popis školy 7 1.3 Historie a současnost 8 1.4 Pedagogický sbor 9 1.5 Dlouhodobé

Více

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU První soukromá ZUŠ je jednooborová a v rámci hudebního oboru realizuje přípravné studium (1-2 ročníky ), základní studium I. stupně (7 ročníků ), přípravné studium II.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JAKUBA JANA RYBY ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 8 2.1 Počet oborů, velikost... 8 2.2 Historie a současnost...

Více

Studijní zaměření Hra na housle

Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití. Mají za sebou dlouhý historický vývoj, který se definitivně dovršil v 17. století. Z této doby jsou zachované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Druhy studia 5 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.5 Akce školy a dlouholeté

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost...4

Více

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost školy... 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 5 2.4 Dlouhodobé projekty,

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

Studijní zaměření Hra na baskytaru

Studijní zaměření Hra na baskytaru Studijní zaměření Hra na baskytaru Baskytara je strunný hudební nástroj, který v moderní hudbě nahrazuje funkci kontrabasu. Úlohou baskytary je především hrát basovou linku. Spolu s bicími tak tvoří základ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Třeboň Školní vzdělávací program motto: Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. A.Ward OBSAH Obsah...2 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Poznáváním umění poznáváme svět Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1. Počet oborů, velikost

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ VESELÍ NAD MORAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ VESELÍ NAD MORAVOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ VESELÍ NAD MORAVO Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Zaměření školy a její vize 7 4. Výchovné a vzdělávací strategie 8 5. Vzdělávací obsah uměleckých

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM První soukromé ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY s.r.o. Zbavujeme-li se náročného přístupu k dětem, pak se nelze divit, že ony nejsou ochotny nebo schopny být náročné na sebe. Doc. PharmDr.

Více

ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program ZUV Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk Motivační název: Pojďte s námi učit se hrát, zpívat, tančit,

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, SKUTEČ, OKRES CHRUDIM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, SKUTEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, SKUTEČ, OKRES CHRUDIM Obsah 1 Identifikační údaje.. 4 2 Charakteristika školy.. 5 3 Zaměření školy a její vize.. 7 4 Výchovné a vzdělávací

Více

Studijní zaměření Hra na varhany

Studijní zaměření Hra na varhany Studijní zaměření Hra na varhany Výuka hry na varhany patří v oblasti základního hudebního vzdělávání spíše ke speciální nabídce hudebního oboru. Základním předpokladem výuky je totiž adekvátní nástroj,

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 10 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 12 4.1

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí Smetanova 1500, Ústí nad Orlicí Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Počet oborů, velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Vrchlabí Motivační název: první krok k umění! Logo školy: Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 6. ročník Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci 3 období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HOŘICE Co má svítit, musí vytrvale hořet." Viktor Frankl 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Velikost školy, obory... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

Hra na zobcovou flétnu

Hra na zobcovou flétnu Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna je nástroj s bohatou historií a tradicí. Pro předškolní děti představuje jednu z prvních možností seznámení s instrumentální hudbou. Zobcová flétna může být pro žáka:

Více

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na flétnu

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na flétnu Hra na flétnu Příčná flétna se řadí mezi dřevěné dechové nástroje, uplatňuje se sólově, v různých komorních seskupeních, její zvuk je nepostradatelný v symfonickém či dechovém orchestru a jde jí skvěle

Více

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu 5.20. Studijní zaměření: Hra na violu Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Povinné předměty Hra na violu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na saxofon

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na saxofon Hra na saxofon Nejčastěji na saxofon hrají klarinetisté, neboť pro tvorbu zvuku oba nástroje využívají hubičku a plátek. Liší se velikostí, materiálem, ze kterého jsou vyrobeny a mechanikou, která uzavírá

Více

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle 5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu nástroji ze skupiny smyčcových nástrojů. Svou dnešní podobu, na které mají zásluhu především italské houslové školy,

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Hra na basovou kytaru

Hra na basovou kytaru ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV Hra na basovou kytaru Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

BRÁNA K UMĚNÍ OTEVŘENÁ

BRÁNA K UMĚNÍ OTEVŘENÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Klimkovice BRÁNA K UMĚNÍ OTEVŘENÁ Jsme tady, abychom Tě doprovázeli na cestě k umění, a záleží nám na tom, abys došel co nejdál. Obsah 1 Identifikační

Více

Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka

Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka Platnost Tento dodatek je platný v plném rozsahu k 1. 9. 2015. Změny Následující změny se týkají hudebního oboru. V učebních plánech

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLARINET

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLARINET ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLARINET Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Člověk a jeho svět ČJ a literatura TV. Matematika

Člověk a jeho svět ČJ a literatura TV. Matematika VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: bdobí: mění a kultura čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase intonuje

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová Vyučovací předmět hudební výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Při

Více

5.1.5.1. Hudební výchova

5.1.5.1. Hudební výchova 5.1.5. Vzdělávací oblast Umění a kultura 5.1.5.1. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací předmět Hudební výchova vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyškov 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VYŠKOV Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. počet oborů, velikost 5 2.2. historie, současnost 5 2.3. charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Brána k umění

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Brána k umění ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Brána k umění Platnost dokumentu od 1. 9. 2015 Kapitoly dokumentu zpracovali: Identifikační údaje Mgr. Pavel Doubrava Charakteristika školy - Mgr. Pavel Doubrava Zaměření školy

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 004 201 Termín konání inspekce:

Více

Studijní zaměření Hra na kontrabas

Studijní zaměření Hra na kontrabas Studijní zaměření Hra na kontrabas Kontrabas se stejně jako housle, viola i violoncello řadí do skupiny strunných smyčcových nástrojů. Má široké využití v klasické hudbě je nedílnou součástí symfonických

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více