ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY GUSTAVA WALTERA

2 OBSAH: Kapitoly str. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 3. ZAMĚŘENÍ A VIZE 5 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 6 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ HUDEBNÍ OBOR PHV1, PHV Hra na klavír, Hra na keyboard Hra na zobcovou flétnu, Hra na příčnou flétnu, Hra na klarinet, Hra na saxofon Hra na trubku, Hra na pozoun Hra na kytaru, Hra na elektrickou kytaru Hra na bicí Sólový zpěv Sborový zpěv Hudební nauka Komorní hra TANEČNÍ OBOR VÝTVARNÝ OBOR ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI 102 VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘADNĚ NADANÝCH HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKŮ VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 106

3 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Gustava Waltera Předkladatel: Název školy: Základní umělecká škola Gustava Waltera Adresa školy: Mírové náměstí 21/16, Bílina IČO: ředitel: Bc. Jiří Kopa Kontakty: tel: web: Zřizovatel: Název: Město Bílina Adresa: Břežánská 50/4, Bílina Kontakty: tel: web: Platnost dokumentu od: Bc. Jiří Kopa, ředitel školy 2

4 2. Charakteristika školy 2.1 Počet oborů - hudební - taneční - výtvarný 2.2 Velikost školy - kapacita školy: 260 žáků 2.3 Historie a současnost školy Založení české hudební školy v Bílině je doloženo ke dni Její poválečná historie se začala psát v prosinci roku 1947, kdy byla zřízena jako městská hudební škola a výuku uskutečňovali čtyři učitelé hudebního oboru. Od roku 1951 školu řídil více než třicet let ředitel Josef Johánek. Mezi lety se postupně rozrůstal pedagogický sbor a samozřejmě také nabídka vyučovaných nástrojů. Teprve na počátku devadesátých let byla zahájena výuka výtvarného a tanečního oboru. Dlouhodobé prostorové problémy vyřešilo až přestěhování školy do budovy na Mírovém náměstí v roce Tím získala škola samostatný koncertní sál, taneční sál a poměrně velkou třídu pro výtvarný obor, ale především možnost, aby poprvé v historii školy všechny tři vyučované obory sídlily v jedné budově. Po celou dobu své existence byla škola vždy nedílnou součástí kulturního života města Bíliny. V současnosti pořádají jednotlivé obory pravidelné koncerty a výstavy přístupné pro širokou veřejnost. Účastníme se nejrůznějších soutěží. Podílíme se často také na akcích pořádaných městem, případně dalšími organizacemi a subjekty tohoto regionu. Stále rostoucí zájem o studium na škole vyústil ve školním roce 2010/2011 v potřebu navýšení kapacity na současných 260 žáků. Od října 2011 používá škola ve svém názvu jméno bílinského rodáka, sólisty dnešní Vídeňské státní opery Gustava Waltera ( ). 3

5 2.4 Charakteristika pedagogického sboru učitelů - průměrný věk o něco více než 40 let - průměrná délka praxe ve školství 16 let 2.5 Dlouhodobé projekty a regionální a mezinárodní spolupráce - Bílinské hudební slavnosti Belinensis - spolupráce s bílinským kulturním centrem Kaskáda (koncerty, vernisáže a soutěže apod.) - tradiční vystoupení školy v obcích Bílinska (Měrunice, Lukov-Štěpánov) - vernisáže v městské knihovně - výtvarné přehlídky ZUŠ Ústeckého kraje - spolupráce s OS Arkádie (vánoční koncerty) - tradiční vystoupení tanečního oboru s HO a VO k závěru kalendářního a školního roku - každoroční nesoutěžní přehlídka Okouzleni klavírem organizovaná společně se ZUŠ Louny - regionální spolupráce s MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ - mezinárodní spolupráce realizovaná formou kulturních vystoupení v rámci akcí pořádaných městem Bílinou a jejími partnerskými městy 2.6 Materiální vybavení školy a její podmínky prostorové: - 11 učeben (HO 9, TO 1, VO 1) - koncertní sál 70 míst materiální: - všechny učebny jsou nově rekonstruovány a vybaveny novým nábytkem - hudební nástroje a učební pomůcky jsou dle potřeb oborů postupně doplňovány a modernizovány - notový materiál a odborná literatura se doplňují dle aktuálních potřeb 4

6 - učebna HN je vybavena interaktivní tabulí - učebna VO vybavena vypalovací pecí pro výrobu keramiky 3. Zaměření a vize školy 3.1 Zaměření školy - vzděláváme žáky v oborech: HO, TO, VO - v HO se zaměřujeme na individuální a kolektivní výuku - práce s dětmi předškolního věku v rámci PHV, PTV, PVT - mezioborová spolupráce (komponované programy) 3.2 Vize školy Chceme být školou: - otevřené komunikace - s učiteli, kteří budou pro své žáky pozitivními vzory - s prostředím, ve kterém se žáci budou cítit dobře a bezpečně - se žáky, rodiči a učiteli, které spojuje vzájemná důvěra a respekt - s kvalitními výsledky vzdělávání - která bude i nadále důležitou součástí kulturního života města 5

7 4. Výchovné a vzdělávací strategie Učitel: - výkladem a praktickými ukázkami aplikuje a rozšiřuje teoretické poznatky přímo na probírané učivo - interaktivní komunikací vede žáka k samostatnému používání znalostí a dovedností - prostřednictvím přehrávek a prezentací na různých úrovních (třídní, školní, regionální, mezinárodní a soutěže) hodnotí kvality a nedostatky provedení uměleckého díla - seznamuje žáka s uměleckým dílem prostřednictvím vlastní interpretace a mediálních ukázek, diskutuje o jeho hodnotách - pozitivní motivací a společnou kontrolou probraného učiva vede žáka k osvojení systematické domácí přípravy - v rámci zapojení do skupinových činností vysvětluje zásady týmové spolupráce a odpovědnosti za kvalitu společného uměleckého díla - doporučuje žákům i jejich rodičům vhodné kulturní akce, případně je s nimi společně navštěvuje a tím u nich pěstuje úctu ke kulturnímu dědictví - pozitivním přístupem a tvořivými metodami motivuje žáka k lepším výsledkům a k lásce k umění - zapojuje žáka do uměleckého dění v rámci regionu i mimo něj pravidelnou veřejnou prezentací (koncerty, vernisáže, taneční vystoupení) 6

8 5. Vzdělávací obsah uměleckých oborů 5.1 Hudební obor Charakteristika studijních zaměření hudebního oboru Při výuce pěstujeme u žáka potřebné správné návyky, technické dovednosti a současně rozvíjíme jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, tvořivost. Žáci získávají také základní teoretické znalosti Přípravné studium Studijní zaměření: PHV1 Učební plán Minimální týdenní Předmět dotace Přípravná hudební výchova 1 Poznámky k učebnímu plánu PHV1: - žáci ve věku 5 let jsou zařazeni do studijního zaměření PHV1 s dotací 1 vyučovací hodiny týdně Přípravné hudební výchovy (výuka probíhá kolektivně). Po absolvování studijního zaměření PHV1 pokračují žáci ve studijním zaměření PHV2. Studijní zaměření: PHV2 Učební plán Předmět Minimální týdenní dotace 1. pololetí 2. pololetí Přípravná hudební výchova 1 1 Hra na nástroj/sólový zpěv/sborový zpěv 1 7

9 Poznámky k učebnímu plánu PHV2: - žáci ve věku 6 let jsou zařazeni do studijního zaměření PHV2 s dotací 1 hodiny týdně Přípravné hudební výchovy (výuka probíhá kolektivně). Od 2. pololetí navštěvují také 1 vyučovací hodinu týdně ve zvoleném studijním zaměření hudebního oboru (výuka probíhá ve skupině). Vzdělávací obsah, který žáci plní, je uveden u jednotlivých studijních zaměření. Charakteristika vyučovacího předmětu: Přípravná hudební výchova Hudebnost dětí je rozvíjena hravou formou prostřednictvím hudebně pohybových činností, které na sebe navzájem navazují a prolínají se. Při volbě nejvhodnějšího hudebního oboru pomáhají učitelé a starší žáci, kteří vstupují do hodin a formou koncertů a názorných ukázek prezentují své nástroje. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Přípravná hudební výchova Ročník Výstupy PHV1 - deklamuje text říkadel ve dvou a třídobém taktu - vycítí a pohybem vyjádří první dobu v taktu - rozezná a pohybem vyjádří: rychle pomalu, silně potichu, vysoko hluboko, vesele smutně - orientuje se v notové osnově (linky a mezery) - procvičuje rytmické a melodické dialogy formou hry na ozvěnu a hry na otázku a odpověď - aktivně poslouchá krátké skladby a písničky PHV2 - rozliší zvuk tón, píseň říkadlo - udrží rytmické ostinato při zpěvu jednoduchých lidových písní - reaguje pohybem na změny tempa, výšky, síly i délky tónů hrané hudby - spoluvytváří pomocí hry na tělo a Orffova instrumentáře doprovod k lidové písni - pojmenuje klíče - rozlišuje a pojmenuje délky not a pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová) - přiřadí jména k notám (v rozsahu c¹- a¹) - vyjmenuje hudební abecedu - orientuje se v nejjednodušším rytmickém zápise - rozeznává a chápe funkce předehry, dohry, mezihry, doprovodu - pozná probrané hudební nástroje a typy hlasů - rozliší náladu a charakter skladby (ukolébavka, pochod, tanec) - popíše obsah písně 8

10 5.1.2 Studijní zaměření: Hra na klavír, Hra na keyboard Studijní zaměření: Hra na klavír Učební plán Základní studium I. stupeň Předmět Minimální týdenní dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na klavír Sborový zpěv 2 2 Čtyřruční hra/komorní a souborová hra 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* Hudební nauka Poznámky k učebnímu plánu Hra na klavír (I. stupeň): * nepovinný předmět na základě zájmu žáka a doporučení třídního učitele rozhoduje ředitel o jeho zařazení do tohoto předmětu podle možností školy - žáci ve věku 6 let jsou zařazeni do studijního zaměření PHV2 (učební plán uveden v oddíle 5.1.1) s dotací 1 hodiny týdně Přípravné hudební výchovy (výuka probíhá kolektivně, vzdělávací obsah předmětu je uveden v oddíle 5.1.1). Od 2. pololetí navštěvují také 1 vyučovací hodinu týdně Hry na klavír (výuka probíhá ve skupině). - ředitel školy může rozhodnout o přidělení dotace 1,5 hodiny týdně pro individuální výuku 9

11 Základní studium II. stupeň - varianta A Předmět Minimální týdenní dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na klavír Čtyřruční hra/komorní hra a souborová hra 1* 1* 1* 1* Sborový zpěv 2* 2* Poznámky k učebnímu plánu Hra na klavír (II. stupeň varianta A): * povinně volitelný předmět žák je povinen ve všech čtyřech ročnících II. stupně absolvovat předmět Čtyřruční hra či Komorní a souborová hra s dotací 1 hodiny týdně, případně absolvovat v prvních dvou ročnících II. stupně předmět Sborový zpěv s dotací 2 hodin týdně. O zařazení žáka do příslušného předmětu rozhoduje na základě zájmu žáka a doporučení třídního učitele ředitel podle možností školy. - po absolvování I. stupně pokračují žáci ve studiu II. stupně varianta A - ředitel školy může rozhodnout o přidělení dotace 1,5 hodiny týdně pro individuální výuku Základní studium II. stupeň - varianta B Předmět Minimální týdenní dotace PS 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na klavír Čtyřruční hra/komorní a souborová hra 1* 1* 1* 1* Sborový zpěv 2* 2* Hudební nauka 1 Poznámky k učebnímu plánu Hra na klavír (II. stupeň varianta B): * povinně volitelný předmět žák je povinen ve všech čtyřech ročnících II. stupně absolvovat předmět Čtyřruční hra či Komorní a souborová hra s dotací 1 hodiny týdně, případně absolvovat v prvních dvou ročnících II. stupně předmět Sborový zpěv s dotací 2 hodin týdně. O zařazení žáka do příslušného předmětu rozhoduje na základě zájmu žáka a doporučení třídního učitele ředitel podle možností školy. 10

12 - nově přijatí žáci ve věku 14 a více let jsou zařazeni do studia II. stupně varianta B - ředitel školy může rozhodnout o přidělení dotace 1,5 hodiny týdně pro individuální výuku studium pro dospělé - dotace pro žáky studia pro dospělé je 1 vyučovací hodina týdně předmětu Hra na klavír. Obsah vzdělávacího předmětu je zpracován v individuálním studijním plánu, zapsán pedagogem do třídní knihy a vychází z tohoto ŠVP. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na klavír Ročník Výstupy PHV2 - sedí správně za nástrojem s přiměřeně uvolněným hracím aparátem - orientuje se na klaviatuře - používá úhozu portamento - zahraje rytmizované, melodizované říkadlo či lidovou píseň podle sluchu způsobem odpovídajícím charakteru skladby a dokáže ji doprovodit použitím dudácké kvinty - hraje tří/čtyřručně s pedagogem I. stupeň - má správné elementární návyky 1. - pracuje s jednoduchým notovým zápisem - používá úhozy portamento, staccato, legato - hraje nevázané dvojhmaty a zvládá podklad palce - zná základní dynamická označení piano a forte, využívá je při interpretaci - zahraje jednoduchou skladbu zpaměti hraje tří/čtyřručně s pedagogem nebo spolužákem - hraje durové stupnice od bílých kláves v protipohybu v rozsahu jedné oktávy - hraje k probíraným stupnicím akord s obraty zvlášť - doprovodí lidovou píseň T a D - zná základní dynamická a tempová označení, využívá je při interpretaci - hraje skladbu zpaměti - zahraje skladbu zpaměti, způsobem odpovídajícím charakteru a náladě skladby - hraje durové stupnice od bílých kláves v protipohybu v rozsahu dvou oktáv - hraje k probíraným stupnicím akord s obraty dohromady - prstovou techniku má rozvinutou na úrovni srovnatelné s Albem etud I, II 11

13 pedalizuje podle návodu pedagoga - doprovodí lidovou píseň základními harmonickými funkcemi (T, S, D) - hraje durové stupnice dohromady a mollové stupnice zvlášť - interpretuje skladby různých stylů a žánrů - samostatně pracuje s dynamikou - hraje z listu jednoduché skladby na úrovni 1. u - je schopen jednoduchého hodnocení svého výkonu - hraje čtyřručně s pedagogem nebo spolužákem - hraje durové i mollové stupnice dohromady - samostatně používá pedalizaci - používá jednoduché melodické ozdoby - hraje jednoduché písně s doprovody podle akordických značek - hodnotí výkony svoje i druhých - hraje durové i mollové stupnice v kombinovaném pohybu se čtyřhlasým akordem dohromady, případně technická cvičení či etudy - hraje etudy i přednesové skladby různých stylů a žánrů způsobem odpovídajícím charakteru a náladě skladby - využívá agogických změn a bohatší dynamické odstínění - hraje v klavírním duu nebo se účastní komorní hry - samostatně používá dynamiku, agogiku i pedalizaci - používá sluchovou kontrolu a představivost - samostatně nastuduje skladbu nebo její část a uplatní v ní své technické a výrazové dovednosti - připravuje se na absolventský koncert Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na klavír varianta A Ročník Výstupy II. stupeň - hraje skladby rozvíjející technickou zběhlost 1. - prohlubuje a rozvíjí stylovost hry - hraje z listu jednoduché skladby na úrovni 2. u/i. st analyzuje výkony svoje i druhých - hraje skladby různých stylů a žánrů a orientuje se v nich - samostatně nastuduje skladbu nebo její část a uplatní v ní všechny získané technické a interpretační dovednosti - podílí se na výběru interpretovaných skladeb - využívá profesionálních nahrávek studovaných skladeb k získání poslechových zkušeností - vědomě zdokonaluje svou tónovou kulturu i kulturu projevu, využívá 12

14 4. představivosti - samostatně využívá profesionálních nahrávek studovaných skladeb k získání poslechových zkušeností, zformuluje svůj názor - hraje písně s doprovody podle akordických značek - hraje z listu jednoduché skladby na úrovni u/i. st. - hraje v klavírním duu nebo se účastní komorní hry - propojuje všechny své dovednosti a znalosti z oboru interpretace i teorie - je schopen adekvátní interpretace skladeb z hlediska stylu, žánru, charakteru a nálady - analyzuje i celkově hodnotí výkony svoje a druhých - připravuje se na závěrečný absolventský koncert, svůj absolventský repertoár zahraje zpaměti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na klavír varianta B Ročník Výstupy II. stupeň - sedí správně za nástrojem s přiměřeně uvolněným hracím aparátem PS - zvládá podklad palce - zná dynamická a tempová označení související s probíraným materiálem, využívá je při interpretaci - zahraje jednoduchou skladbu zpaměti - hraje tří/čtyřručně s pedagogem nebo spolužákem 1. - má správné základní návyky - zná základní dynamická a tempová označení, využívá je při interpretaci - zahraje skladbu zpaměti - hraje čtyřručně s pedagogem nebo spolužákem - je schopen jednoduchého hodnocení svého výkonu 2. - zahraje skladbu zpaměti, způsobem odpovídajícím charakteru a náladě skladby - pedalizuje podle návodu pedagoga - používá sluchovou kontrolu a představivost - doprovodí píseň základními harmonickými funkcemi (T, S, D) - hraje v klavírním duu nebo se účastní komorní hry - hodnotí svoje výkony 3. - podílí se na výběru interpretovaných skladeb - interpretuje skladby různých stylů a žánrů - je schopen samostatně používat dynamiku a pedalizaci - samostatně nastuduje skladbu nebo její část a uplatní v ní získané technické a výrazové dovednosti - hraje jednoduché písně s doprovody podle akordických značek - hraje z listu jednoduché skladby na úrovni 1. u/i. st. 13

15 - je schopen hodnotit výkony svoje i druhých 4. - hraje skladby rozvíjející technickou zběhlost - vědomě zdokonaluje svou tónovou kulturu i kulturu projevu - propojuje všechny své dovednosti a znalosti z oboru interpretace i teorie - hraje skladby různých stylů a žánrů a orientuje se v nich - je schopen samostatně používat dynamiku, agogiku i pedalizaci - využívá profesionálních nahrávek studovaných skladeb k získání poslechových zkušeností - hraje z listu jednoduché skladby na úrovni u/i. st. - připravuje se na závěrečný absolventský koncert Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Čtyřruční hra Ročník I. stupeň 3. Výstupy - má elementární dovednosti a zkušenosti v souhře s pedagogem či spolužákem - využívá znalostí a dovedností získaných studiem ve zvoleném studijním zaměření a teoretických předmětů - je schopen jednoduchého hodnocení svého výkonu 4. - orientuje se v partituře jednoduchých skladeb - veřejně vystupuje - zahraje svůj part způsobem odpovídajícím charakteru a náladě skladby 5. - zvládá sluchovou sebekontrolu i kontrolu spoluhráče - respektuje spoluhráče a učí se nést odpovědnost za společné dílo - inspiruje se dostupnými nahrávkami studované skladby 6. - orientuje se v partituře - spoluzodpovídá za znění skladby - hodnotí výkony své i spoluhráče - hraje z listu jednoduché skladby na úrovni u - adekvátně interpretuje skladbu určitého stylu či žánru 7. - propojuje potřebné znalosti a dovednosti získané ve zvoleném studijním zaměření a absolvovaných teoretických předmětech - při samostudiu používá profesionální nahrávky studované skladby - zahraje vybranou čtyřruční skladbu na absolventském vystoupení 14

16 II. stupeň 1. - orientuje se v partituře složitějších skladeb - pravidelně veřejně vystupuje - samostatně používá veškeré znalosti a dovednosti získané ve zvoleném studijním zaměření a absolvovaných teoretických předmětech - hraje z listu jednoduché skladby na úrovni 3. u 2. - samostatně nastuduje určenou část partu - orientuje se podle gest spoluhráče a je schopen zastávat roli vedoucího hráče - spoluzodpovídá za veřejnou prezentaci klavírního dua 3. - samostatně se orientuje ve stylu či žánru skladby a dokáže ji adekvátně interpretovat - hraje z listu jednoduché skladby na úrovni u - cítí a realizuje společnou agogiku a dynamiku 4. - samostatně nastuduje určenou část partu s použitím všech získaných technických i výrazových prostředků - při samostudiu používá různé profesionální nahrávky studované skladby a hodnotí jejich kvality - připravuje se na závěrečné absolventské vystoupení Vyučovací předmět Kapitola ŠVP se vzdělávacím obsahem předmětu Sborový zpěv Komorní a souborová hra Hudební nauka

17 Studijní zaměření: Hra na keyboard Učební plán Základní studium I. stupeň Předmět Minimální týdenní dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na keyboard Sborový zpěv 2 2 Komorní a souborová hra 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* Hudební nauka Poznámky k učebnímu plánu Hra na keyboard (I. stupeň): * nepovinný předmět na základě zájmu žáka a doporučení třídního učitele rozhoduje ředitel o jeho zařazení do tohoto předmětu podle možností školy - žáci ve věku 6 let jsou zařazeni do studijního zaměření PHV2 (učební plán uveden v oddíle 5.1.1) s dotací 1 hodiny týdně Přípravné hudební výchovy (výuka probíhá kolektivně, vzdělávací obsah předmětu je uveden v oddíle 5.1.1). Od 2. pololetí navštěvují také 1 vyučovací hodinu týdně Hry na keyboard (výuka probíhá ve skupině). - ředitel školy může rozhodnout o přidělení dotace 1,5 hodiny týdně pro individuální výuku Základní studium II. stupeň - varianta A Předmět Minimální týdenní dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na keyboard Komorní a souborová hra 1* 1* 1* 1* Sborový zpěv 2* 2* Poznámky k učebnímu plánu Hra na keyboard (II. stupeň varianta A): * povinně volitelný předmět žák je povinen ve všech čtyřech ročnících II. stupně absolvovat předmět Komorní a souborová hra s dotací 1 hodiny týdně, případně absolvovat v prvních dvou ročnících II. stupně předmět Sborový zpěv s dotací 2 hodin týdně. O zařazení žáka do příslušného 16

18 předmětu rozhoduje na základě zájmu žáka a doporučení třídního učitele ředitel podle možností školy. - po absolvování I. stupně pokračují žáci ve studiu II. stupně varianta A - ředitel školy může rozhodnout o přidělení dotace 1,5 hodiny týdně pro individuální výuku Základní studium II. stupeň - varianta B Předmět Minimální týdenní dotace PS 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na keyboard Komorní a souborová hra 1* 1* 1* 1* Sborový zpěv 2* 2* Hudební nauka 1 Poznámky k učebnímu plánu Hra na keyboard (II. stupeň varianta B): * povinně volitelný předmět žák je povinen ve všech čtyřech ročnících II. stupně absolvovat předmět Komorní a souborová hra s dotací 1 hodiny týdně, případně absolvovat v prvních dvou ročnících II. stupně předmět Sborový zpěv s dotací 2 hodin týdně. O zařazení žáka do příslušného předmětu rozhoduje na základě zájmu žáka a doporučení třídního učitele ředitel podle možností školy. - nově přijatí žáci ve věku 14 a více let jsou zařazeni do studia II. stupně varianta B - ředitel školy může rozhodnout o přidělení dotace 1,5 hodiny týdně pro individuální výuku studium pro dospělé - dotace pro žáky studia pro dospělé je 1 vyučovací hodina týdně předmětu Hra na keyboard. Obsah vzdělávacího předmětu je zpracován v individuálním studijním plánu, zapsán pedagogem do třídní knihy a vychází z tohoto ŠVP. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na keyboard Ročník Výstupy PHV2 - sedí správně za nástrojem s přiměřeně uvolněným hracím aparátem 17

19 I. stupeň orientuje se na klaviatuře - používá úhozu portamento - zahraje rytmizované, melodizované říkadlo či lidovou píseň podle sluchu způsobem odpovídajícím charakteru skladby a dokáže ji doprovodit použitím dudácké kvinty - poznává základní ovládací prvky nástroje - má správné elementární návyky - používá základní ovládací prvky nástroje podle návodu učitele - pracuje s jednoduchým notovým zápisem - používá úhozy portamento, staccato, legato - zvládá podklad palce - používá funkci automatického doprovodu podle návodu pedagoga - zahraje jednoduchou skladbu s rytmickým doprovodem nástroje - hraje základní kadence C, G dur - hraje akordy a nevázané dvojhmaty - používá automatického doprovodu a jeho další funkce (start- stop, intro - ending) - poznává základní zvukové rejstříky - zná základní tempová označení, využívá je při interpretaci - doprovodí jednoduchou píseň T a D - zahraje jednoduchou skladbu zpaměti - samostatně používá základní ovládací prvky nástroje - prstovou techniku má rozvinutou na úrovni srovnatelné s Albem etud I, II - vyhledává a používá vhodné zvukové rejstříky a styly automatického doprovodu podle návodu učitele - ovládá funkce nástroje pomocí pedálu podle návodu pedagoga - doprovází jednoduchou píseň základními harmonickými funkcemi (T, S, D) - zahraje skladbu desetiprstovou technikou zpaměti a vystihne její náladu - interpretuje skladby různých stylů a žánrů - hraje písně a jednoduché melodie s doprovody podle akordických značek - zahraje skladbu zpaměti způsobem odpovídajícím charakteru a náladě skladby - je schopen jednoduchého hodnocení svého výkonu - samostatně vyhledává a používá vhodné zvukové rejstříky a styly automatického doprovodu - hraje z listu jednoduché skladby na úrovni 1. u - používá při interpretaci základní stupně dynamiky - samostatně ovládá funkce nástroje pomocí pedálu - využívá sustain pedál - hodnotí výkony svoje i druhých - samostatně pracuje s dynamikou 18

20 7. - využívá agogických změn - uplatňuje se v souborech a hudebních uskupeních - hraje skladby různých stylů a žánrů způsobem odpovídajícím charakteru a náladě skladby - je schopen sluchové kontroly - orientuje se ve zvukových bankách - využívá bohatých stylových možností nástroje - hraje skladby rozvíjející technickou zběhlost - samostatně používá dynamiku, agogiku i pedalizaci - samostatně nastuduje skladbu nebo její část a uplatní v ní získané technické a výrazové dovednosti - je schopen sluchové kontroly a představivosti - nastuduje sólové skladby určené k absolventskému vystoupení zpaměti - připravuje se na absolventský koncert Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na keyboard varianta A Ročník Výstupy II. stupeň hraje skladby rozvíjející technickou zběhlost - interpretuje skladby různých stylů a žánrů - prohlubuje a rozvíjí stylovost hry - hraje z listu jednoduché skladby na úrovni 2. u/i. st. - analyzuje výkony svoje i druhých - hraje skladby různých stylů a žánrů a orientuje se v nich - podílí se na výběru interpretovaných skladeb - samostatně nastuduje skladbu nebo její část a uplatní v ní získané technické a interpretační dovednosti - využívá profesionálních nahrávek studovaných skladeb k získání poslechových zkušeností, zformuluje svůj názor - zahraje skladbu zpaměti způsobem odpovídajícím charakteru a náladě skladby - vědomě zdokonaluje svou tónovou kulturu i kulturu projevu, využívá představivosti - samostatně nastuduje skladbu nebo její část a uplatní v ní všechny získané technické a interpretační dovednosti - hraje z listu jednoduché skladby na úrovni u/i. st. - uplatňuje se v souborech a hudebních uskupeních - vytváří optimální akordové postupy v levé ruce v složitějších doprovodech - propojuje všechny své dovednosti a znalosti z oboru interpretace i teorie - je schopen adekvátní interpretace skladeb z hlediska stylu, žánru, 19

21 charakteru a nálady - analyzuje i celkově hodnotí výkony svoje a druhých - připravuje se na závěrečný absolventský koncert Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na keyboard varianta B Ročník Výstupy II. stupeň - sedí správně za nástrojem s přiměřeně uvolněným hracím aparátem PS - orientuje se na klaviatuře - používá základní ovládací prvky nástroje podle návodu učitele - zvládá podklad palce zahraje jednoduchou skladbu zpaměti - má správné elementární návyky - zná základní dynamická a tempová označení související s probíraným materiálem, využívá je při interpretaci - zahraje skladbu zpaměti - hraje základní kadence C, G dur - doprovodí jednoduchou píseň T a D - hraje akordy a nevázané dvojhmaty - používá automatického doprovodu a jeho další funkce (start- stop, intro - ending) - poznává základní zvukové rejstříky - hraje v uskupení s pedagogem nebo spolužákem - je schopen jednoduchého hodnocení svého výkonu - zahraje skladbu zpaměti, způsobem odpovídajícím charakteru a náladě skladby - vyhledává a používá vhodné zvukové rejstříky a styly automatického doprovodu - ovládá funkce nástroje pomocí pedálu podle návodu pedagoga - používá sluchovou kontrolu - prstovou techniku má rozvinutou na základní úrovni - doprovodí píseň základními harmonickými funkcemi (T, S, D) - uplatňuje se v souborech a hudebních uskupeních - hodnotí svoje výkony - podílí se na výběru interpretovaných skladeb - interpretuje skladby různých stylů a žánrů - je schopen samostatně používat dynamiku - samostatně vyhledává a používá vhodné zvukové rejstříky a styly automatického doprovodu - samostatně nastuduje skladbu nebo její část a uplatní v ní získané technické a výrazové dovednosti - samostatně ovládá funkce nástroje pomocí pedálu a využívá sustain pedál 20

22 4. - hraje písně s doprovody podle akordických značek - hraje z listu jednoduché skladby na úrovni 1. u/i. st. - je schopen hodnotit výkony svoje i druhých - propojuje všechny své dovednosti a znalosti z oblasti interpretace a teorie - hraje skladby různých stylů a žánrů a orientuje se v nich - je schopen samostatně používat dynamiku, agogiku i představivost - využívá profesionálních nahrávek studovaných skladeb k získání poslechových zkušeností, zformuluje svůj názor - hraje z listu jednoduché skladby na úrovni u/i. st. - nastuduje sólové skladby určené k absolventskému vystoupení zpaměti Vyučovací předmět Kapitola ŠVP se vzdělávacím obsahem předmětu Sborový zpěv Komorní a souborová hra Hudební nauka

23 5.1.3 Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu Učební plán Základní studium I. stupeň Předmět Minimální týdenní dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na zobcovou flétnu Komorní a souborová hra 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* Hudební nauka Poznámky k učebnímu plánu Hra na zobcovou flétnu (I. stupeň): * žák je povinen ve čtyřech ze sedmi ů I. stupně absolvovat předmět Komorní a souborová hra ; ve kterých z ů bude žák tento předmět navštěvovat určuje třídní učitel - žáci ve věku 6 let jsou zařazeni do studijního zaměření PHV2 (učební plán uveden v oddíle 5.1.1) s dotací 1 hodiny týdně Přípravné hudební výchovy (výuka probíhá kolektivně, vzdělávací obsah předmětu je uveden v oddíle 5.1.1). Od 2. pololetí navštěvují také 1 vyučovací hodinu týdně Hry na zobcovou flétnu (výuka probíhá ve skupině). - ředitel školy může rozhodnout o přidělení dotace 1,5 hodiny týdně pro individuální výuku Základní studium II. stupeň - varianta A Předmět Minimální týdenní dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na zobcovou flétnu Komorní a souborová hra 1* 1* 1* 1* Sborový zpěv 2* 2* 22

24 Poznámky k učebnímu plánu Hra na zobcovou flétnu (II. stupeň varianta A): * povinně volitelný předmět žák je povinen ve všech čtyřech ročnících II. stupně absolvovat předmět Komorní a souborová hra s dotací 1 hodiny týdně, případně absolvovat v prvních dvou ročnících II. stupně předmět Sborový zpěv s dotací 2 hodin týdně. O zařazení žáka do příslušného předmětu rozhoduje na základě zájmu žáka a doporučení třídního učitele ředitel podle možností školy. - po absolvování I. stupně pokračují žáci ve studiu II. stupně varianta A - ředitel školy může rozhodnout o přidělení dotace 1,5 hodiny týdně pro individuální výuku Základní studium II. stupeň - varianta B Předmět Minimální týdenní dotace PS 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na zobcovou flétnu Komorní a souborová hra 1* 1* 1* 1* Sborový zpěv 2* 2* Hudební nauka 1 Poznámky k učebnímu plánu Hra na zobcovou flétnu (II. stupeň varianta B): * povinně volitelný předmět žák je povinen ve všech čtyřech ročnících II. stupně absolvovat předmět Komorní a souborová hra s dotací 1 hodiny týdně, případně absolvovat v prvních dvou ročnících II. stupně předmět Sborový zpěv s dotací 2 hodin týdně. O zařazení žáka do příslušného předmětu rozhoduje na základě zájmu žáka a doporučení třídního učitele ředitel podle možností školy. - nově přijatí žáci ve věku 14 a více let jsou zařazeni do studia II. stupně varianta B - ředitel školy může rozhodnout o přidělení dotace 1,5 hodiny týdně pro individuální výuku 23

25 studium pro dospělé - dotace pro žáky studia pro dospělé je 1 vyučovací hodina týdně předmětu Hra na zobcovou flétnu. Obsah vzdělávacího předmětu je zpracován v individuálním studijním plánu, zapsán pedagogem do třídní knihy a vychází z tohoto ŠVP. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na zobcovou flétnu Ročník PHV2 I. stupeň 1. Výstupy - ovládá správný postoj při hře - nasazuje tón jazykem - hraje jednoduché skladby podle sluchu - rozeznává základní rytmické hodnoty - ovládá základní hmaty - zvládá základy žeberně bránicového dýchání - zná základní dynamická označení piano a forte, využívá je při interpretaci - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu - zvládá správné postavení rukou a postoj při hře 2. - používá détaché, legato, staccato - uvědoměle používá žeberně bránicové dýchání - správně frázuje v jednoduchých melodických útvarech - zahraje jednoduchou skladbu zpaměti 3. - prstovou techniku má rozvinutou na úrovni srovnatelné s posledními lekcemi 3. dílu Školy hry na zobcovou flétnu (L. Daniel) - tvoří kvalitní tón podle návodu pedagoga - vyjádří základními výrazovými prostředky náladu skladby - ovládá hru trylků a přírazů - zvládá hru základních rytmických útvarů ve středních tempech - zúčastňuje se souborové hry 4. - uvědoměle tvoří kvalitní tón - ovládá krátký nádech a prodloužený výdech - zná základní dynamická a tempová označení, využívá je při interpretaci - hraje stupnice do 2 křížků a 2 béček - zahraje skladbu zpaměti, způsobem odpovídajícím charakteru a náladě skladby 5. - dbá na intonačně čistou hru - samostatně naladí nástroj - hraje z listu jednoduché skladby na úrovni 2. u - přizpůsobuje hloubku nádechu délce fráze - zvládá základní hmaty zobcové flétny v ladění in F 24

26 6. - uvědoměle tvoří kvalitní a výrazný tón, správně frázuje - ovládá základy bránicového vibrata - zvládá hru složitějších rytmických útvarů v středních tempech - zahraje jednoduchou improvizaci - transponuje jednoduché skladby na úrovni u - hraje stupnice do 4 křížků a 4 béček - samostatně nastuduje zadanou skladbu nebo její část a uplatní v ní své technické a výrazové dovednosti 7. - používá chromatický rozsah nástroje a alternativní hmaty - hraje z listu jednoduché skladby na úrovni u - hraje skladby různých stylů a žánrů způsobem odpovídajícím charakteru a náladě skladby - využívá agogických změn a bohatší dynamické odstínění - zvládá samostatně naladit nástroj a dolaďovat během hry - zúčastňuje se souborové nebo komorní hry - připravuje se na absolventský koncert Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na zobcovou flétnu varianta A Ročník II.stupeň 1. Výstupy - zvládá hru složitějších rytmických útvarů rychlejších tempech - uvědoměle používá zásady stylové hry skladeb různých období - hraje skladby rozvíjející technickou zběhlost - podílí se na výběru interpretovaných skladeb - hraje v souborech 2. - zvládá hru všech melodických ozdob - ovládá dvojitý jazyk - zvládá hru složitých rytmických útvarů v rychlých tempech - veřejně interpretuje náročnější přednesy - hodnotí výkony svoje a druhých 3. - zvládá hru náročných etud, přednesů a souborových partů - samostatně určí optimální místo nádechu, zvolí vhodné frázování - ovládá hru kadence - transponuje skladby na úrovni u I. st. - využívá profesionálních nahrávek studovaných skladeb k získání poslechových a interpretačních zkušeností, zformuluje svůj názor - samostatně nastuduje zadanou skladbu a uplatní v ní své technické a výrazové dovednosti 4. - propojuje všechny své dovednosti a znalosti z oboru interpretace i teorie 25

27 - je schopen adekvátní interpretace skladeb z hlediska stylu, žánru, charakteru a nálady - hraje v souborech, zvládá sluchovou sebekontrolu i kontrolu spoluhráčů, spoluzodpovídá za znění skladby - samostatně pečuje o nástroj a odstraní jednoduché závady - analyzuje i celkově hodnotí výkony svoje a druhých - uvědoměle tvoří kvalitní tón a využívá širší škálu barev tónu - připravuje se na závěrečný absolventský koncert Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na zobcovou flétnu varianta B Ročník Výstupy II. stupeň - nasazuje tón jazykem PS - zvládá žeberně bránicové dýchání - zvládá správné postavení rukou a těla při hře - zná základní dynamická označení piano a forte, využívá je při interpretaci - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu - hraje staccato, legato, détaché zvládá hru stupnic do 3 křížků a 3 béček - uvědoměle tvoří kvalitní tón - ovládá hru trylků a přírazů - v zvládá hru složitějších rytmických útvarů ve středních tempech - zahraje středně obtížnou skladbu zpaměti - zúčastňuje se souborové hry zvládá sluchovou sebekontrolu i kontrolu spoluhráčů, spoluzodpovídá za znění skladby - zvládá hru stupnic do 4 křížků a 4 béček - ovládá krátký nádech a prodloužený výdech - ovládá hudební frázování - je schopen ladění nástroje a dolaďování během hry - zvládá hru složitějších rytmických útvarů v rychlejších tempech - ovládá hru na zobcovou flétnu v ladění in F s odpovídajícími hmaty - hraje stupnice do 4 křížků a 4 béček - uvědoměle tvoří kvalitní a výrazný tón - ovládá bránicové vibrato - hraje z listu skladby na úrovni u I. st. - je schopen hudební improvizace - je schopen adekvátní interpretace skladeb z hlediska stylu, žánru, charakteru a nálady - samostatně pečuje o nástroj a odstraní jednoduché závady - uplatňuje chromatický rozsah nástroje a alternativní hmaty hraje stupnice do 5 křížků a 5 béček 26

28 4. - propojuje všechny své dovednosti a znalosti z oboru interpretace i teorie - zvládá hru všech melodických ozdob - ovládá dvojitý jazyk - využívá profesionálních nahrávek studovaných skladeb k získání poslechových a interpretačních zkušeností, zformuluje svůj názor - zvládá hru obtížných rytmických útvarů v rychlých tempech - veřejně prezentuje nastudované přednesy - zvládá hru náročných etud, přednesů a souborových partů - ovládá hru kadence - využívá širší škálu barev tónu - výrazovými prostředky včetně agogiky vyjadřuje náladu skladby - transponuje skladby na úrovni u I. st. - připravuje se k závěrečnému absolventskému vystoupení Vyučovací předmět Kapitola ŠVP se vzdělávacím obsahem předmětu Sborový zpěv Komorní a souborová hra Hudební nauka

29 5.1.4 Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu, Hra na klarinet, Hra na saxofon Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu Učební plán Základní studium I. stupeň Předmět Minimální týdenní dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na příčnou flétnu Komorní a souborová hra 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* Hudební nauka Poznámky k učebnímu plánu Hra na příčnou flétnu (I. stupeň): * žák je povinen ve čtyřech ze sedmi ů I. stupně absolvovat předmět Komorní a souborová hra ; ve kterých z ů bude žák tento předmět navštěvovat určuje třídní učitel - žáci ve věku 6 let jsou zařazeni do studijního zaměření PHV2 (učební plán uveden v oddíle 5.1.1) s dotací 1 hodiny týdně Přípravné hudební výchovy (výuka probíhá kolektivně, vzdělávací obsah předmětu je uveden v oddíle 5.1.1). Od 2. pololetí navštěvují také 1 vyučovací hodinu týdně Hry na zobcovou flétnu, která je přípravným nástrojem pro studijní zaměření Hra na příčnou flétnu. Výuka probíhá ve skupině. - ředitel školy může rozhodnout o přidělení dotace 1,5 hodiny týdně pro individuální výuku 28

30 Základní studium II. stupeň - varianta A Předmět Minimální týdenní dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na příčnou flétnu Komorní a souborová hra 1* 1* 1* 1* Sborový zpěv 2* 2* Poznámky k učebnímu plánu Hra na příčnou flétnu (II. stupeň varianta A): * povinně volitelný předmět žák je povinen ve všech čtyřech ročnících II. stupně absolvovat předmět Komorní a souborová hra s dotací 1 hodiny týdně, případně absolvovat v prvních dvou ročnících II. stupně předmět Sborový zpěv s dotací 2 hodin týdně. O zařazení žáka do příslušného předmětu rozhoduje na základě zájmu žáka a doporučení třídního učitele ředitel podle možností školy. - po absolvování I. stupně pokračují žáci ve studiu II. stupně varianta A - ředitel školy může rozhodnout o přidělení dotace 1,5 hodiny týdně pro individuální výuku Základní studium II. stupeň - varianta B Předmět Minimální týdenní dotace PS 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na příčnou flétnu Komorní a souborová hra 1* 1* 1* 1* Sborový zpěv 2* 2* Hudební nauka 1 Poznámky k učebnímu plánu Hra na příčnou flétnu (II. stupeň varianta B): * povinně volitelný předmět žák je povinen ve všech čtyřech ročnících II. stupně absolvovat předmět Komorní a souborová hra s dotací 1 hodiny týdně, případně absolvovat v prvních dvou ročnících II. stupně předmět Sborový zpěv s dotací 2 hodin týdně. O zařazení žáka do příslušného předmětu rozhoduje na základě zájmu žáka a doporučení třídního učitele ředitel podle možností školy. 29

31 - nově přijatí žáci ve věku 14 a více let jsou zařazeni do studia II. stupně varianta B - ředitel školy může rozhodnout o přidělení dotace 1,5 hodiny týdně pro individuální výuku studium pro dospělé - dotace pro žáky studia pro dospělé je 1 vyučovací hodina týdně předmětu Hra na příčnou flétnu. Obsah vzdělávacího předmětu je zpracován v individuálním studijním plánu, zapsán pedagogem do třídní knihy a vychází z tohoto ŠVP. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na příčnou flétnu Zájemci o studium Hry na příčnou flétnu jsou zařazeni nejdříve do studijního zaměření Hra na zobcovou flétnu, jako přípravného nástroje na období 0,5-3,5 školního roku. Délka tohoto období je na uvážení třídního učitele podle dispozic žáka. V odůvodněných případech může třídní učitel navrhnout studium Hry na příčnou flétnu i bez předchozí hry na přípravný nástroj. Ročník Výstupy I. stupeň - zvládá správné postavení rukou a postoj při hře 1. - zvládá správné nasazení tónu ve středním rejstříku - zvládá základy žeberně bránicového dýchání - ovládá základní hmaty - využívá piano a forte při interpretaci - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu hraje durové stupnice do 1 křížku a 1 béčka - uvědomělé používá žeberně bránicové dýchání - používá détaché, legato, staccato - správně frázuje v jednoduchých melodických útvarech - zahraje jednoduchou skladbu zpaměti - hraje stupnice do 2 křížků a 2 béček - tvoří kvalitní tón podle návodu pedagoga - zvládá hru základních rytmických útvarů ve středních tempech - vyjádří základními výrazovými prostředky náladu skladby - ovládá hru trylků a přírazů - hraje v souborech - hraje stupnice do 3 křížků a 3 béček v pomalém tempu - uvědoměle tvoří kvalitní tón - ovládá krátký nádech a prodloužený výdech 30

32 dbá na intonačně čistou hru - zahraje skladbu zpaměti, způsobem odpovídajícím jejím charakteru a náladě - zvládá žeberně bránicové dýchání - zná základní dynamická a tempová označení, využívá je při interpretaci - přizpůsobuje hloubku nádechu délce fráze - ovládá základy bránicového vibrata - samostatně naladí nástroj - hraje z listu jednoduché skladby na úrovni 2. u - hraje stupnice do 4 křížků a 4 béček - zvládá hru složitějších rytmických útvarů ve středních tempech - samostatně nastuduje zadanou skladbu nebo její část a uplatní v ní své technické a výrazové dovedností - uvědoměle tvoří kvalitní a výrazný tón, správně frázuje - transponuje jednoduché skladby na úrovni u - zahraje jednoduchou improvizaci - hraje stupnice do 5 křížků a 5 béček ve středním tempu - hraje skladby různých stylů a žánrů způsobem odpovídajícím charakteru a náladě skladby - používá chromatický rozsah nástroje a alternativní hmaty - využívá agogických změn a bohatší dynamické odstínění - zvládá samostatně naladit nástroj a dolaďovat během hry - zúčastňuje se souborové nebo komorní hry - hraje z listu jednoduché skladby na úrovni u - připravuje se k absolventskému vystoupení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na příčnou flétnu varianta A Ročník Výstupy II. stupeň - uvědoměle používá zásady stylové hry skladeb různých období 1. - orientuje se ve složitějším notovém zápisu - podílí se na výběru interpretovaných skladeb - hraje skladby rozvíjející technickou zběhlost - zvládá hru složitějších rytmických útvarů v rychlejších tempech - hraje v souborech, analyzuje i celkově hodnotí výkony svoje a druhých 2. - hraje stupnice do 6 křížků a 6 béček - uvědoměle tvoří kvalitní a výrazný tón - zvládá hru složitých rytmických útvarů v rychlých tempech - zvládá hru všech melodických ozdob 31

33 hodnotí výkony svoje a druhých - samostatně nastuduje zadanou část skladby - veřejně prezentuje náročnější přednesy - samostatně nastuduje zadanou skladbu a uplatní v ní své technické a výrazové dovednosti - zvládá hru náročných etud, přednesů a souborových partů - samostatně určí optimální místo nádechu, zvolí vhodné frázování - využívá profesionálních nahrávek studovaných skladeb k získání poslechových a interpretačních zkušeností - ovládá hru kadence - transponuje skladby na úrovni u I. st. - je schopen adekvátní interpretace a hodnocení skladeb z hlediska stylu, žánru, charakteru a nálady - hraje v souborech, zvládá sluchovou sebekontrolu i kontrolu spoluhráčů, spoluzodpovídá za znění skladby - propojuje všechny své dovednosti a znalosti z oboru interpretace i teorie - samostatně využívá širší škálu barev tónu - samostatně pečuje o nástroj a odstraní jednoduché závady - připravuje se na závěrečný absolventský koncert Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na příčnou flétnu varianta B Ročník Výstupy II. stupeň - zvládá správné postavení rukou a těla při hře PS - zvládá žeberně bránicové dýchání - nasazuje tón jazykem - tvoří kvalitní tón podle návodu pedagoga, správně frázuje - orientuje se v notovém zápisu - hraje staccato, legato, détaché - hraje stupnice do 3 křížků a 3 béček uvědoměle tvoří kvalitní tón - zvládá hru základních rytmických útvarů ve středních tempech - ovládá hru trylků a přírazů - zahraje skladbu zpaměti, způsobem odpovídajícím charakteru a náladě skladby - hraje v souborech - hraje stupnice do 4 křížků a 4 béček - ovládá krátký nádech a prodloužený výdech - podílí se na výběru interpretovaných skladeb 32

34 zvládá samostatně naladit nástroj a dolaďovat během hry - ovládá bránicové vibrato - využívá profesionálních nahrávek studovaných skladeb k získání poslechových a interpretačních zkušeností - hodnotí výkony svoje a druhých - samostatně nastuduje zadanou skladbu a uplatní v ní své technické a výrazové dovednosti - hraje stupnice do 5 křížků a 5 béček - uplatňuje chromatický rozsah nástroje a alternativní hmaty - uvědoměle tvoří kvalitní a výrazný tón - je schopen adekvátní interpretace skladeb z hlediska stylu, žánru, charakteru a nálady - zvládá hru složitých rytmických útvarů v rychlých tempech - transponuje jednoduché skladby na úrovni u I. st. - zvládá širší výrazové prostředky při vystižení a vyjádření nálady přednesu - je schopen hudební improvizace - hraje stupnice do 6 křížků a 6 béček - propojuje všechny své dovednosti a znalosti z oboru interpretace i teorie - zvládá hru obtížných rytmických útvarů v rychlých tempech - výrazovými prostředky včetně agogiky vyjadřuje náladu skladby - samostatně určí optimální místo nádechu, zvolí vhodné frázování - hraje skladby rozvíjející technickou zběhlost - zvládá hru všech melodických ozdob - hraje v souborech, zvládá sluchovou sebekontrolu i kontrolu spoluhráčů, spoluzodpovídá za znění skladby - zvládá sluchovou sebekontrolu i kontrolu spoluhráčů, spoluzodpovídá za znění skladby - samostatně využívá širší škálu barev tónu - samostatně pečuje o nástroj a odstraní jednoduché závady - připravuje se na závěrečný absolventský koncert Vyučovací předmět Kapitola ŠVP se vzdělávacím obsahem předmětu Sborový zpěv Komorní a souborová hra Hudební nauka

35 Studijní zaměření: Hra na klarinet Učební plán Základní studium I. stupeň Předmět Minimální týdenní dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Hra na klarinet Komorní a souborová hra 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* Hudební nauka Poznámky k učebnímu plánu Hra na klarinet (I. stupeň): * žák je povinen ve čtyřech ze sedmi ů I. stupně absolvovat předmět Komorní a souborová hra ; ve kterých z ů bude žák tento předmět navštěvovat určuje třídní učitel - žáci ve věku 6 let jsou zařazeni do studijního zaměření PHV2 (učební plán uveden v oddíle 5.1.1) s dotací 1 hodiny týdně Přípravné hudební výchovy (výuka probíhá kolektivně, vzdělávací obsah předmětu je uveden v oddíle 5.1.1). Od 2. pololetí navštěvují také 1 vyučovací hodinu týdně Hry na zobcovou flétnu, která je přípravným nástrojem pro studijní zaměření Hra na klarinet. Výuka probíhá ve skupině. - ředitel školy může rozhodnout o přidělení dotace 1,5 hodiny týdně pro individuální výuku Základní studium II. stupeň - varianta A Předmět Minimální týdenní dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na klarinet Komorní a souborová hra 1* 1* 1* 1* Sborový zpěv 2* 2* Poznámky k učebnímu plánu Hra na klarinet (II. stupeň varianta A): * povinně volitelný předmět žák je povinen ve všech čtyřech ročnících II. stupně absolvovat předmět Komorní a souborová hra s dotací 1 hodiny týdně, případně absolvovat v prvních dvou ročnících II. stupně předmět Sborový zpěv s dotací 2 hodin týdně. O zařazení žáka do příslušného 34

36 předmětu rozhoduje na základě zájmu žáka a doporučení třídního učitele ředitel podle možností školy. - po absolvování I. stupně pokračují žáci ve studiu II. stupně varianta A - ředitel školy může rozhodnout o přidělení dotace 1,5 hodiny týdně pro individuální výuku Základní studium II. stupeň - varianta B Předmět Minimální týdenní dotace PS 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na klarinet Komorní a souborová hra 1* 1* 1* 1* Sborový zpěv 2* 2* Hudební nauka 1 Poznámky k učebnímu plánu Hra na klarinet (II. stupeň varianta B): * povinně volitelný předmět žák je povinen ve všech čtyřech ročnících II. stupně absolvovat předmět Komorní a souborová hra s dotací 1 hodiny týdně, případně absolvovat v prvních dvou ročnících II. stupně předmět Sborový zpěv s dotací 2 hodin týdně. O zařazení žáka do příslušného předmětu rozhoduje na základě zájmu žáka a doporučení třídního učitele ředitel podle možností školy. - nově přijatí žáci ve věku 14 a více let jsou zařazeni do studia II. stupně varianta B - ředitel školy může rozhodnout o přidělení dotace 1,5 hodiny týdně pro individuální výuku studium pro dospělé - dotace pro žáky studia pro dospělé je 1 vyučovací hodina týdně předmětu Hra na klarinet. Obsah vzdělávacího předmětu je zpracován v individuálním studijním plánu, zapsán pedagogem do třídní knihy a vychází z tohoto ŠVP. 35

37 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na klarinet Zájemci o studium Hry na klarinet jsou zařazeni nejdříve do studijního zaměření Hra na zobcovou flétnu, jako přípravného nástroje na období 0,5-3,5 školního roku. Délka tohoto období je na uvážení třídního učitele podle dispozic žáka. V odůvodněných případech může třídní učitel navrhnout studium Hry na klarinet i bez předchozí hry na přípravný nástroj. Ročník Výstupy I. stupeň - zvládá správné nasazení tónu ve šalmajovém rejstříku 1. - zvládá správné postavení rukou a postoj při hře - zvládá základy žeberně bránicového dýchání - využívá piano a forte při interpretaci - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu hraje stupnice do 1 křížku a 1 béčka - uvědomělé používá žeberně bránicové dýchání - používá détaché, legato, staccato - správně frázuje v jednoduchých melodických útvarech - zahraje jednoduchou skladbu zpaměti - hraje stupnice do 2 křížků a 2 béček - tvoří kvalitní tón podle návodu pedagoga - zvládá hru základních rytmických útvarů ve středních tempech - vyjádří elementárními výrazovými prostředky náladu skladby - ovládá hru trylků a přírazů - hraje souborech - ovládá krátký nádech a prodloužený výdech - dbá na intonačně čistou hru - zahraje skladbu zpaměti, způsobem odpovídajícím charakteru a náladě - zná základní dynamická a tempová označení, využívá je při interpretaci - hraje stupnice do 3 křížků a 3 béček v pomalém tempu - přizpůsobuje hloubku nádechu délce fráze - uvědoměle tvoří kvalitní a intonačně čistý tón - ovládá základy bránicového vibrata - samostatně naladí nástroj - hraje z listu jednoduché skladby na úrovni 2. u - hraje stupnice do 4 křížků a 4 béček - zvládá hru složitějších rytmických útvarů v středních tempech - samostatně nastuduje zadanou skladbu nebo její část a uplatní v ní své technické a výrazové dovedností - uvědoměle tvoří kvalitní a výrazný tón, správně frázuje 36

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle 5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu nástroji ze skupiny smyčcových nástrojů. Svou dnešní podobu, na které mají zásluhu především italské houslové školy,

Více

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu 5.20. Studijní zaměření: Hra na violu Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Povinné předměty Hra na violu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

Studijní zaměření Hra na tubu

Studijní zaměření Hra na tubu Studijní zaměření Hra na tubu Hra na tubu je vyhledávaný studijní obor. Cílem výuky je získání odborného hudebního vzdělání, které umožňuje uplatnění v různých hudebních žánrech. Vyžaduje nemalé schopnosti

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Z á k l a d n í u m ě l e c k é š k o l y M i r o s l a v ŠVP ZUŠ Miroslav 1 O b s a h : s t r a n a : Identifikační údaje 3 Charakteristika školy 4-5 Zaměření

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Studijní zaměření Hra na pozoun

Studijní zaměření Hra na pozoun Studijní zaměření Hra na pozoun Snižcový tenorový pozoun zvaný také trombon je nástroj dnes všeobecně používaný v hudební praxi v symfonickém orchestru, v taneční a populární hudbě i v hudbě dechové. Vznikl

Více

Studijní zaměření Hra na violoncello

Studijní zaměření Hra na violoncello Studijní zaměření Hra na violoncello Violoncello patří do rodiny smyčcových nástrojů houslového typu. První violoncella se objevují v 16. století. Původně violoncello sloužilo k doprovodným účelům, ale

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

Studijní zaměření Hra na saxofon

Studijní zaměření Hra na saxofon Studijní zaměření Hra na saxofon Saxofon je jednoplátkový nástroj s kónickou trubicí, který byl vynalezen kolem roku 1840 belgickým nástrojařem, flétnistou a klarinetistou Adolphem Saxem. Studium hry na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru 5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BOROVANY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou Obsah 1 dentifikační údaje...3 2 Charakteristika školy historie...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost školy...4 2.3 Charakteristika

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Studijní zaměření Hra na tenor

Studijní zaměření Hra na tenor Studijní zaměření Hra na tenor Tenor, zvaný také baskřídlovka, je trubkovitý žesťový nástroj, o oktávu níž znějící křídlovka. Je oválně stočen, takže vypadá jako malá tuba a ve většině případů je laděn

Více

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na saxofon

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na saxofon Hra na saxofon Nejčastěji na saxofon hrají klarinetisté, neboť pro tvorbu zvuku oba nástroje využívají hubičku a plátek. Liší se velikostí, materiálem, ze kterého jsou vyrobeny a mechanikou, která uzavírá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ Obsah 1. Identifikační údaje 3 Zřizovatel 3 Platnost dokumentu 3 Datum účinnosti 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 7 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

Studijní zaměření: S ó l o v ý zpěv...

Studijní zaměření: S ó l o v ý zpěv... Základní umělecká škola...frýdek - Místek... Návrh textu ŠVP Studijní zaměření: S ó l o v ý zpěv... Charakteristika: Tabulka učebních plánů: I.stupeň: názvy předmětů Sólový zpěv Nauka o hudbě Kolektivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Umění je krása bez hranic.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Umění je krása bez hranic. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Umění je krása bez hranic. Obsah Obsah... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Bicí nástroje, pod tímto názvem se nabízí široká nabídka nástrojů: blahozvučné(malý buben, bicí souprava, tympány) melodické (zvony, zvonkohra, xylofon, vibrafon,

Více

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na flétnu

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na flétnu Hra na flétnu Příčná flétna se řadí mezi dřevěné dechové nástroje, uplatňuje se sólově, v různých komorních seskupeních, její zvuk je nepostradatelný v symfonickém či dechovém orchestru a jde jí skvěle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ Č. j.: ZUŠT/025/2014 2 Obsah strana 1. Identifikační údaje 004 2. Charakteristika školy 005 2.1. Počet oborů, velikost 005 2.2. Historie a současnost

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie Motto: Drž se, vytrvej a vydrž. Trpělivost je zázračná. (Comte de Buffon) Název školy: Církevní husitská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 10/13 Za 4/6/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Telči Uměním proti citové chudobě Motto: Není umění bez fascinace, není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla, zprostředkujeme

Více

Hra na zobcovou flétnu

Hra na zobcovou flétnu Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna je nástroj s bohatou historií a tradicí. Pro předškolní děti představuje jednu z prvních možností seznámení s instrumentální hudbou. Zobcová flétna může být pro žáka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLECANY Název ŠVP: Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak i pro život Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Hudební výchova 2.období/ 4. 5. ročník 1hod. / týd V tomto předmětu je žák veden k porozumění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

1 Identifikační údaje. 4

1 Identifikační údaje. 4 Obsah 1 Identifikační údaje. 4 2 Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů 5 2.2 Historie a současnost 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru 5 2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce

Více

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost školy... 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 5 2.4 Dlouhodobé projekty,

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce.

Talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce. Talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. 1 PŘEDKLADATEL... 4 1. 2 ZŘIZOVATEL... 4 1. 3 PLATNOST DOKUMENTU... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLARINET

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLARINET ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLARINET Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Kdo (si) hraje, nezlobí

Kdo (si) hraje, nezlobí Školní vzdělávací program Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou Kdo (si) hraje, nezlobí Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 1 2.1 Počet oborů, velikost... 2.2 Historie

Více

Č. j.: 12/2012 FM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Č. j.: 12/2012 FM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1. Identifikační údaje..... 5 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOLNÍ ÚJEZD 2 OBSAH OBSAH...3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 2.1 OBORY ŠKOLY...8 2.2 KAPACITA ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN Obsah Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Předkladatel... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost a účinnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Frýdek-Místek DĚTI * UMĚNÍ * ŠKOLA Platnost dokumentu od 1.září 2012. Ladislav Muroň ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO: 60780487 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2 3 Obsah: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu 5 2. Charakteristika školy 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Základní umělecké školy Stod

Základní umělecké školy Stod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Stod Motto: Umění je zámek se spoustou komnat a učitelé jsou jeho kasteláni. Nechte se provést po tomto zámku, každá komnata je pro Vás otevřena. OBSAH:

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, KLADNO, 5. KVĚTNA 1870 UMĚNÍ ZKRÁŠLUJE ČLOVĚKA A BRÁNÍ MU BÝT ŠPATNÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 OBSAH 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA SAXOFON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA SAXOFON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA SAXOFON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU VÝCHOVA JE PŘÍKLAD A LÁSKA Obsah 1. Identifikační údaje str. 3 2. Charakteristika školy str. 4 3. Zaměření školy a jejich vize str. 7

Více

Základní umělecká škola Netolice

Základní umělecká škola Netolice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NETOLICE Zpracoval: Václav Kazda, ředitel ZUŠ Netolice, Bavorovská 456, 384 11 Netolice Netolice - 1.9.2012 Právní souvislosti: Zákon č. 561 o předškolním,

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více