Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou

2 Obsah 1 dentifikační údaje Charakteristika školy historie Počet oborů, velikost Historie a současnost školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vybavení školy a její podmínky Zaměření školy a její vize Zaměření školy Vize Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah uměleckých oborů Vzdělávací obsah hudebního oboru Studijní zaměření Přípravné studium Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na EKN Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na doprovodnou akustickou kytaru Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na trombón Studijní zaměření Hra na baskřídlovku Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Sborový zpěv Studijní zaměření Hudební nauka Studijní zaměření Souborová hra (Cimrband) Studijní zaměření Zobcová flétna (komorní hra) Studijní zaměření Žestě (komorní hra) Vzdělávací obsah tanečního oboru Studijní zaměření tanečního oboru Charakteristiky vyučovacích predmětů tanečního oboru Vzdělávací obsah studijních zaměření tanečního oboru Přípravné studium Studijní zaměření Klasický tanec Studijní zaměření Současný tanec Studijní zaměření Lidový tanec Vzdělávací obsah výtvarného oboru Přípravné studium Studijní zaměření Výtvarná tvorba Zabezpečení výuky se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy Zásady a způsob hodnocení žáků Vlastní hodnocení školy

3 1. Identifikační údaje : Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základního uměleckého vzdělávání Motivační název : Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný Předkladatel: Základní umělecká škola,hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo Adresa školy: Anenská 210, Hrušovany nad Jevišovkou IČ: Ředitel: Jiří Truhlář Telefon: Fax: www: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Adresa: Brno,Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ: IČO Telefon: Fax: Platnost dokumentu: Aktualizováno k : ředitel školy 3

4 2. Charakteristika školy 2.1 Počet oborů, velikost Ve škole jsou zřízeny tři umělecké obory - hudební, taneční a výtvarný obor. Celková kapacita školy je 258 žáků Hudební obor: 140 žáků Taneční obor: 54 žáků Výtvarný obor: 64 žáků 2.2 Historie a současnost školy Ze zápisů z obecní kroniky je patrné, že tradici hudebního vzdělávání v Hušovanech n/jev. započaly řádové sestry (řád milosrdných sester), které zde vyučovaly již v době okupace. V roce 1959 zde byla založena pobočka hudební školy v Mikulově a po oblastních změnách byla pobočka přidělena ředitelství LŠU Znojmo. K osamostatnění školy dochází v roce Do funkce ředitele školy byl tehdy jmenován p. Jiří Truhlář, který tuto funkci zastává dodnes. V současné době jsou na škole vyučovány tři obory - hudební, taneční a výtvarný. V hudebním oboru se vyučuje na klavír, EKN, housle, kytaru, zobcovou flétnu, trubku, trombón a baskřídlovku. Hudební škola má pobočku v Hevlíně, Dyjákovicích a Tasovicích. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru V současnosti ve školním roce 2013/2014 působí na škole i pobočkách deset vyučujících ( čtyři muži a šest žen) a jedna provozně-administrativní pracovnice. Všichni pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační předpoklady stanovené zákonem o pedagogických pracovnících pro učitele Základních uměleckých škol. 2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Škola pořádá pravidelné koncerty, výchovné koncerty pro základní a mateřské školy, hudební večery v domech s pečovatelskou službou (Hrušovany n/jev., Šanov), spolupracuje s obecními úřady a základními školami na hudebních projektech a kulturních akcích. Dobrá spolupráce již s dřívější doby je navázána se ZUŠ Znojmo zejména v oblasti koncertů duchovní hudby, které se každoročně konají v některém sakrálním objektu znojemské farnosti. Pravidelná jsou i vystoupení tanečního oboru v Městském divadle Znojmo a výstava výtvarného oboru. Možnost mezinárodní spolupráce se jeví s hudební školou v Laa an der Thaya a Retz. Škola je otevřena možnosti pořádání prázdninových flétnových kurzů. Žáci se pravidelně účastní soutěží pořádaných MŠMT ČR. 4

5 2.5 Vybavení školy a její podmínky Kmenová škola v Hrušovanech n/jev. je dobře vybavena po stránce materiálnětechnické i prostorové pro individuální výuku. Nástrojové a didaktické vybavení je odpovídající potřebám výuky. Také naše tři detašovaná pracoviště jsou dobře vybavena. Všechny prostory hudebního oboru odpovídají potřebám školního provozu z hlediska prostorového, hygienického i estetického. Horší situace je prostorová nedostatečnost pro výuku hromadných předmětů. /TO,VO/ a šatna pro žákyně TO. Jsme ve stálem jednání s vedením města a máme přislíbeno řešení situace po dokončení renovace místností při místní knihovně. Věříme, že vše bude vyřešeno co nejdříve. 3 Zaměření školy a její vize 3.1 Zaměření školy Naše škola prosazuje vzájemnou spolupráci všech tří oborů. Taneční,výtvarný a hudební obor se prezentuje na společném Závěrečném koncertě v Hrušovanech nad Jevišovkou. Škola reaguje na současné trendy s moderními přístupy nejen v individuální výuce, ale i v komorních seskupeních (dua, tria) a nástrojových doprovodů z řad žáků. Škola se zaměřuje na širokou veřejnost a nejlepší z žáků reprezentují školu na soutěžích a dalších kulturních akcích. Při škole působí hudební skupina Cimrband. 3.2 Vize Umělecké obory naší ZUŠ umožní žákům ovládat různé umělecké disciplíny pomocí odborně získaných dovedností. Ve svém životě pak buď budou moci pokračovat v dalším profesionálním vzdělávání nebo v aktivním domácím pěstování uměleckého oboru. Chceme v žácích pěstovat kladný vztah k umění a klademe přitom důraz na profesionální přístup, tj. systematičnost a koncentraci. Díky profesionální výuce získají nejen praktické dovednosti, ale i uměleckou představivost a stanou se poučenými konzumenty nejrůznějších uměleckých směrů. Nejde jen o to vychovat z žáků profesionály, ale vychovat hodně těch, kteří budou na profesionální umělce chodit a budou hodnotnou kulturu pěstovat a podporovat. Na prvním místě je naší snahou ve výchovně-vzdělávacím procesu vychovat dobrého, hodného a citlivého jedince s vlastním názorem. 5

6 4 Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence v základním uměleckém školství Klíčové kompetence Co to znamená pro ZUŠ Hručovany nad Jevišovkou? 1. Kompetence k umělecké komunikaci Vědomosti a dovednosti, které mu umožňují samostatně volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření Jednotlivé dovednosti, které si žáci postupně osvojují při výuce a domácí přípravě. Jsou podrobně popsány v osnovách jednotlivých učebních oborů. Umožňují mimo jiné porozumění struktuře uměleckých děl a tříbí smysl pro jejich kvalitu. 2. Kompetence osobnostně sociální Soustavná umělecká činnost vytváří pracovní návyky, které se podílejí na utváření morálně volních vlastnosíi a hodnotové orientaci Domácí příprava je v uměleckých oborech pilířem zvládnutí zadané látky. Vyžaduje značné úsilí a soustředění, byť by šlo jen o desetiminunutovou přípravu žáka prvního ročníku. Tím, že tuto skutečnost žák přijme za svou, je schopen ocenit i úsilí druhých a v případě společné umělecké aktivity si uvědomí svoji zodpovědnost za společné dílo. 3. Kompetence kulturní Vnímavost k uměleckým a kulturním hodnotám Během výuky se žák seznamuje s mnoha vzácnými kulturními památkami ať už výtvarnými, literárními či hudebními. Tím přispívá k jejich uchování a předávání dalším generacím. Klíčové kompetence uměleckých oborů souvisí s průběžným prováděním konkrétní umělecké činnosti. Jakýmsi vedlejším nikoli však nežádoucím produktem jsou i klíčové kompetence občanské, které charakterizují obecné základní vzdělávání. Klíčové kompetence občanské Klíčové kompetence Co to znamená pro ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou? 1. Kompetence k učení Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Klademe důraz na systematičnost a profesionalitu výuky. Individuální přístup je samozřejmostí ve všech uměleckých oborech. Vzhledem k náročnosti uměleckých disciplín je jedním z předpokladů úspěchu žáka i kvalitní příprava učitele na výuku. Základem lekce je popis domácí přípravy, vysvětlení a praktické vyzkoušení si postupu učení. 6

7 2. Kompetence k řešení problému Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, uvažování a k řešení problémů Tvořivé a individuální myšlení tvoří jádro umění, ať už na profesionální či na žákovské úrovni. Motivujeme žáky individuálním výběrem témat (např. skladeb v hudebním oboru), která odpovídají jejich osobnostním rysům a možnostem domácí přípravy. Zároveň však přitom zohledňujeme profesionalitu primárního uměleckého vzdělávání osnovami, které tvoří požadované minimum 3. Kompetence komunikativní Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Umění je neexaktní obor a jeho základní náplní je komunikace. Na základě praktických dovedností se žáci učí vyjadřovat svůj postoj k běžným jazykem nesdělitelným věcem emocionálního charakteru.vzhledem k individuálnímu charakteru uměleckého vzdělávání je dialog s pedagogem i spolužáky jednou z důležitých složek přípravy. Žáci pravidelně vystupují na koncertech (veřejných, třídních i mimoškolních). Ti nadanějšíse se také ůčastní soutěží a přehlídek. 4. Kompetence sociální a personální Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Schopnost spolupráce a tolerance pěstujeme v žácích zejména v rámci komorní hry, hudební nauky či sborového zpěvu nebo příležitostných uskupení. 5. Kompetence občanské Připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Vzhledem k povaze umění je pro nás důležité zachovat podíl hry a zábavy. Zároveň je však bezpodmínečně nutné dodržovat určitý řád přípravy k uměleckému výkonu. Lekce probíhají podle osobních potřeb žáka (momentální únava, prodělaná nemoc, stres ve škole...), zároveň však zachováváme připravenou náplň výuky. Pokud se žák na výuku soustavně nepřipravuje, navazujeme dialog s jeho zákonnými zástupci. V případě, že pak přes všechna opatření na základě nedostatečné přípravy nesplňuje očekávané minimum dovedností u zkoušek, doporučujeme opakování zkoušky nebo ukončení docházky. Tento proces probíhá nejprve na úrovni třídy (učitel), poté však už na úrovni školy (zkušební komise, přítomnost ředitele školy). 6. Kompetence pracovní Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti Poznání vlastních schopností i reálných možností je jedním z předpokladů úspěchu žáka při studiu uměleckého oboru. Vedeme žáky k samostatné analýze zadaných úkolů a efektivních i neefektivních pracovních postupů. Získané dovednosti přispívají ke zvýšení podílu samostatné domácí přípravy na výuku. Ve vyšších ročnících se podíl samostatné přípravy žáka na výuku automaticky zvyšuje díky nabytým zkušenostem. 7

8 5 Vzdělávací obsah uměleckých oborů Výuka probíhá ve dvou formách-kolektivní a individuální. Předměty a jejich forma jsou uvedeny v charakteristice jednotlivých studijních zaměření. Kritéria pro zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků - do přípravného studia jsou zařazováni žáci ve věku od pěti let výjmečný talent může být zařazen do přípravného studia na povolení ředitele již od čtyř let - do I. stupně základního studia jsou zařazováni žáci od sedmi let - do II. stupně základního studia jsou zařazováni žáci od čtrnácti let Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělání Je-li žák zařazen do II stupně studia bez předchozího absolvování I. stupně, začíná plnit školní výstupy I. stupně. Tito žáci jsou zařazeni do přípravného studia II. stupně ke vzdělávání, které má jeden ročník v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně hry na nástroj, kde získává také znalosti z hudební teorie. Přihlásí-li se ke studiu žák starší než je spodní limit uvedený v předchozích bodech. Je zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu rozoji na základě komisionální zkoušky. Ve vyjimečných případech může žák postoupit do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. Oba stupně základního studia jsou ukončeny závěrečnou zkouškou, která má formu veřejného či interního absolventského koncertu, účasti na výstavě nebo přehlídce. 8

9 Hudební obor 9

10 5.1 Vzdělávací obsah hudebního oboru získává základní hudební a instrumentální návyky a dovednosti,je rozvíjen jako sólista i spoluhráč,seznamuje se s hudebními dějinami i současným děním v kultuře. Organizace výuky - PHV - žáci od 5 let (PHV 1.roč.), od 6 let (PHV 2.roč.) I. stupeň - od 7 let II. stupeň - od 14 let Je-li přijat starší žák,nebo přejde-li žák v průběhu studia na jiný nástroj,plní osnovy od ročníku,který odpovídá jeho schopnostem a dovednostem,a to na základě rozhodnutí přijímací či postupové komise Studijní zaměření Přípravné studium V přípravném studiu jsou hravou formou rozvíjeny hudební schopnosti dítěte.úkolem je nenásilnou formou probudit jejich zájem o hudbu a její tvoření. Délka studia - jednoleté studium pro žáky od 6 let, dvouleté pro žáky od 5 let. Varianta A Ročník 1.ročník 2.ročník Přípravná hudební výchova 1 1 Žáci jsou vyučováni individuálně nebo ve skupině 2-10 žáků.výuka zahrnuje především zpěv,rytmické a melodické hry. Varianta B Ročník 1.ročník 2.ročník Přípravná hudební výchova 1 1 Hudební nauka 1 1 Žáci jsou vyučováni individuálně nebo ve skupinkách 2-4 žáků u zvoleného nástroje. Hudební nauku navštěvují kolektivně. Na návrh učitele lze varianty v průběhu studia kombinovat. II.stupeň Ročník 1.ročník Přípravná hudební výchova 1 Přípravné studium je určeno pro žáky od čtrnácti let,kteří zahajují studium bez předchozího absolvování I. stupně. 10

11 5.1.2 Studijní zaměření Hra na klavír Hra na klavír pěstuje celkovou osobnost dítěte. Kromě rozvoje hudebních vloh se žák učí trpělivosti, sebeovládání, posiluje jemnou motoriku a cvičí paměť.v neposlední řadě je při ukázněném poslechu výkonů spolužáků veden i k úctě k práci druhých lidí. Základní studium je rozvrženo do dvou stupňů. První je sedmiletý, druhý stupeň je čtyřletý. Žáci jsou zařazováni do individuálních lekcí v délce jedné vyučovací hodiny. Přípravná hudební výchova : - dovede zahrát jednoduchou píseň podle sluchu - rozlišuje vysoko-hluboko, dlouze-krátce, silně-slabě - je schopen zopakovat rytmický a melodický útvar - rozlišuje melodii stoupající a klesající - zná klíč houslový i basový, notovou osnovu, tvar noty, takt - zvládá jednoduchá říkadla a písně s rytmickým doprovodem I.stupeň základního studia Ročník 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. Hra na klavír Hudební nauka Volitelné předměty Sborový zpěv Souborová hra V předmětu Hra na klavír jsou žáci vyučováni taktéž hře z listu, elementární improvizaci, hře doprovodů k písním,čtyřruční hře. Výstupy k předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole Hudební nauka. si volí jeden z volitelných předmětů.na návrh učitele může žák začít pracovat ve volitelném předmětu již v nižším ročníku. II.stupeň základního studia Ročník 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. Hra na klavír Volitelné předměty Sborový zpěv Souborová hra

12 Učební osnovy: I. stupeň 1. ročník: - sedí správně u nástroje,zná přirozené postavení ruky - zná pocit uvolnění paží i celého těla při hře - orientuje se na klávesnici v rozdělení oktáv - zná a používá hodnoty not a pomlk - rozlišuje základní druhy úhozů - portamento,legato,staccato - přečte jednoduchý notový zápis - interpretuje jednoduché lidové písně s doprovodem dudácké kvinty - dokáže hrát oběma rukama dohromady - zná klíč houslový i basový,notovou osnovu,tvar noty,takt - zahraje stupnici protipohybem - používá základní dynamiku /p,mf,f/ 2. ročník: - kontroluje přirozené postavení ruky a uvolnění hracího aparátu - zahraje durovou stupnici protipohybem,její kvintakord s obraty - čte notový zápis v obou klíčích - hraje dvojhmaty - rozlišuje základní dynamická a tempová označení - hraje doprovod k lidovým písním pomocí základních harmonických funkcí - využívá v rámci jednoduché improvizace barevné možnosti celé klaviatury - vnímá náladu skladby a dokáže ji vyjádřit - zahraje jednoduchou skladbu zpaměti - transponuje jednoduché lidové písně 3. ročník: - používá základní úhozy - legato,portamento, staccato - orientuje se v základní dynamice /crescendo,decrescendo/ - používá pravý pedál - dokáže zahrát jednoduchou skladbu zpaměti - zahraje rovně vybranou durovou stupnici, její kvintakord s obraty - využívá základních harmonických funkcí při doprovodu písní - orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech - hraje z listu přiměřeně obtížnou skladbu - dokáže výrazně rozlišit melodii od doprovodu 12

13 4. ročník: - zahraje vybrané stupnice mollové (harmonickou i melodickou) - hraje jednoduché polyfonní a klasické skladby - zvládá pedalizaci - používá jednoduché melodické ozdoby - hraje z listu na úrovni ročníku - aplikuje ve skladbách získanou prstovou techniku - chápe frázi, využívá vhodnou artikulaci,agogiku - doprovází lidové a umělé písně podle akordických značek - aktivně se účastní čtyřruční nebo komorní hry 5. ročník: : - používá dosud získané technické a výrazové prostředky - rozezná kvalitní tón - je schopen sluchové kontroly - orientuje se v dynamickém,tempovém a rytmickém označení - dokáže vystihnout náladu a charakter studované skladby 6. ročník : - studuje samostatně jednoduché skladby - hraje delší a obsahově náročnější skladby - orientuje se v různých stylových obdobích - hraje stupnice kombinovaně, 4-hlasý akord s obraty ke stupnici - k lidové písni doplní předehru,mezihru a dohru - rozvíjí technickou vybavenost a úhozovou kvalitu tónů - používá složitější pedalizaci 7. ročník II. stupeň : - hraje skladby různých stylových období a žánrů - samostatně zhodnotí svůj výkon - samostatně nastuduje přiměřeně obtížné skladby - propojuje získané technické a výrazové dovednosti - zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu Přípravné studium: : - sedí správně u nástroje,dokáže přirozeně postavit ruku - zvládá základní nástrojové dovednosti, základní techniku hry - orientuje se v přiměřeně náročném notovém textu - dokáže vyjádřit náladu a charakter skladby 13

14 1.,2. ročník: : - pracuje se všemi durovými i mollovými stupnicemi kombinovaně - zahraje velký rozklad akordů s obraty - zvládá hru náročnějších skladeb - zdokonaluje kulturu úhozů,stavbu frází,vyrovnanost hry - ovládá hru melodických ozdob - najde ve skladbě obtížná místa a určí způsob nácviku - při hře zpaměti využívá znalosti o výrazu,formě a obsahu hrané skladby - zvládá hru v duu či skupině 3.,4. ročník: : - interpretuje náročnější skladby různých stylových období - samostatně nastuduje skladbu - dokáže samostatně utvořit prstoklad ve skladbě - používá oba pedály - zahraje přiměřeně obtížné skladby z listu - zhodnotí svůj výkon i výkon spolužáků,výsledek formuluje - má přehled o klavírních skladbách významných autorů - vybrané skladby hraje zpaměti 14

15 5.1.3 Studijní zaměření Hra na EKN Žáci si osvojují základy hry na klávesové nástroje,musí svůj nástroj zvládat i po stránce technické. Hrají skladby různých žánrů s využitím zvukových i rytmických možností nástroje. Jsou zařazováni do idividuálních lekcí nebo do skupiny po 2-4 žácích. Přípravná hudební výchova - správně sedí u nástroje - zná správné postavení ruky - orientuje se na klávesnici v rozsahu oktáv - zvládá základní obsluhu nástroje - zahraje podle sluchu jednoduchou píseň - je schopen zopakovat rytmický či melodický útvar I.stupeň základního studia Ročník 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. Hra na EKN Hudební nauka Volitelné předměty Sborový zpěv Souborová hra II.stupeň základního studia Ročník 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. Hra na EKN Volitelné předměty Sborový zpěv Souborová hra si volí jeden z volitelných předmětů. Na návrh učitele může žák začít pracovat ve volitelném předmětu již v nižším ročníku.v případě zájmu žáka je možno navštěvovat oba volitelné předměty. Základní studium I. stupně 1. ročník - dokáže správně sedět u nástroje - má osvojen pocit uvolnění při hře a správné postavení ruky - zná oba klíče,pojem osnova,takty - zahraje jednoduchou melodii/píseň/ podle sluchu - zahraje jednoduchou píseň s doprovodem(dudácká kvinta) - orientuje se v notovém zápisu v houslovém i basovém klíči v přiměřeném rozsahu 15

16 2. ročník - rozliší a zahraje jednoduché varianty úhozů/legato,staccato,portamento/ - vyzná se v základní obsluze nástroje - orientuje se v houslovém i basovém klíči - hraje vybrané durové stupnice protipohybem - rozlišuje základní harmonické funkce,tsd - hraje akordy s obraty k probírané stupnici - orientuje se v taktech 2/4,3/4,4/4, - dokáže hrát doprovod s probranými akordickými značkami - je schopen zahrát jednoduchou skladbu zpaměti 3. ročník - navazuje na dovednosti získané v předchozích ročnících - zvládá hru vybraných stupnic a akordů s obraty rovným způsobem - orientuje se v taktech čtvrťovém i osminovém - hraje dvojhmaty - používá akordické značky při doprovodech - vnímá náladu skladby či písně - pracuje se základní dynamikou - používá při hře pedál dle návodu 4. ročník - zná a používá základní melodické ozdoby - hraje stupnice a akordy s obraty rovným pohybem dohromady - hraje z listu přiměřeně obtížné skladby - používá při hře pedál - hraje jednoduché klasické a polyfonní skladby - využívá zvukové možnosti nástroje - je schopen transponovat jednoduchou píseň 5. ročník - přiřazuje ke skladbám a písním správný způsob doprovodu - využívá základní funkce automatického doprovodu - zná a používá základní melodické ozdoby - zvládá hru jednodušších populárních písní - hraje jednoduché skladby různých stylových období 6. ročník - experimentuje s rejstříky - hraje technicky náročnější skladby - dokáže zahrát z listu přiměřeně těžkou skladbu - odokáže samostatně tvořit doprovody - analyzuje melodii a určí správnou artikulaci,frázování,agogiku - je schopen sluchové sebekontroly 16

17 7. ročník - samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu - samostatně určí doprovod i barvu zvuku ke studované skladbě - dokáže samostatně vytvořit doprovod podle akordických značek - využívá tempové rozlišení - využívá a propojuje všechny dosud získané dovednosti a návyky - vybrané skladby hraje zpaměti II. stupeň Přípravné studium: : - sedí správně u nástroje,dokáže přirozeně postavit ruku - zvládá základní nástrojové dovednosti, základní techniku hry - orientuje se v přiměřeně náročném notovém textu - využívá základní zvukové možnosti nástroje 1.,2. ročník - využívá základní technické a výrazové prvky - hraje náročnější skladby různých stylových období - ovládá základní melodické ozdoby - je shopen samostatně utvořit prstoklad - dokáže určit způsob nácviku obtížného místa ve skladbě - dokáže vystihnout náladu skladby,její tempo - dokáže samostatně vybrat rejstříky k dané skladbě 3.,4. ročník - dokáže samostatně nastudovat skladbu - dokáže zahrát jednoduchou skladbu z listu - zná a využívá technické možnosti svého nástroje - dokáže vyjádřit svůj názor na znějící hudbu - respektuje žánrová specifika - zvládá hru v duu či skupině 17

18 5.1.4 Studijní zaměření Hra na housle Charakteristika oboru : Studium je rozděleno do I. A II.stupně I.stupeň trvá 7 let, II. Stupeň 4 roky. Kromě hry na nástroj studují žáci ještě vedlejší povinné předměty, a tohudební nauku od 1. do 5.ročníku I.stupně a komorní hru od 4. ročníku. Základní formou výuky hry na housle na rozvoj technických,intonačně-rytmických a na interpretačních schopnostech žáka. Student má po absolvování I.stupně školy zvládnuté základy houslové techniky a dikce tak, že je může dále rozvíjet ve schopnosti interpretační a orientuje se v základní houslové literatuře všech stylových období a získal ukončením I.stupně základní znalosti a dovednosti ve hře na housle. Housle mají velmi bohaté možnosti, co se týká uplatnění v různých hudebních seskupeních a žánrech. Učební plán Hra na housle Základní studium I. stupně : Předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. Hra na housle Komorní hra Hudební nauka Celkem Základní studium II.stupně: Předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. Hra na housle Komorní a souborová hra Celkem Studijní zaměření předmětu : Hra na housle očekávané výstupy Přípravné studium žák : zazpívá lidové písně za rytmického doprovodu na prázdných strunách dokáže popsat nástroj předvede přípravná a uvolňovací cvičení vedoucí ke správnému uchopení houslí a smyčce zvládá vyrovnaný tah smyčce na prázdných strunách zvládá postavení levé ruky ve výchozí poloze a předvede základní mollový prstoklad 18

19 Základní studium I.stupně žák : 1.ročník - dokáže představit svůj nástroj a detailně popsat - zvládá základní držení svého těla i nástroje při hře - zná funkce levé paže a uchopení houslí ve výchozí poloze - hraje lehčí lidové písně na všech strunách - ovládá zásady kladení prstů na hmatníku v 1 poloze a prstoklad moll. a dur. - zvládá práci pravé ruky při přechodech přes struny,dělení smyčce,hru legato 2.ročník - rozlišuje základní dyn - využívá znalost práce pravé ruky detasche,legato,martele - zná správné pozice pravé ruky při přechodech přes struny - hraje z listu drobné lidové písně - hraje zpaměti skladby lehčího charakteru - zahraje dur stupnice přes jednu oktávu a dynamické rozdíly p,mf,f 3.ročník - rozlišuje dur a moll prstoklad - ovládá hru drobných etud - hraje jednoduché dvojzvuky - předvede dle svých technických možností práci levé ruky - hraje zpaměti drobnější přednesy v 1.poloze - zvládá hru s dalším hudebním nástrojem - zahraje dur a moll stupnici přes jednu oktávu 4.ročník - zvládá odlišit dynamické odstíny - vnímá výraz dané skladby při její interpretaci - dbá na kvalitu tónu - dle svých schopností předvádí vibrato na dlouhých tónech - zvládá rozdíly při hře pravou rukou-detaché,legato,staccato,martele - dokáže zahrát základní dvojhmaty - zahraje dur a moll stupnice a rozložený kvintakord - umí zahrát drobnější etudy a také melodické etudy s výrazovou složkou - zapojuje se do komorní hry 5.ročník - hraje dur a moll stupnice a rozložený kvintakord v různých smykových a - rytmických kombinacích přes dvě oktávy - využívá hry jednoduchého řadového staccata - hraje skladby většího rozsahu - odlišuje různorodost skladeb /stará hudba-moderní hudba / - realizuje hru z listu - zapojuje se do komorní hry 19

20 6.ročník - hraje etudy vyšší úrovně s přhlédnutím na koordinaci pravé a levé ruky - zahraje základní dur stupnice a rozložený kvintakord v různých smykových a rytmických kombinacích přes tři oktávy - rozlišuje slohové období studovaných skladeb - dbá na tónovou,intonační a rytmickou stránku - zapojuje se do komorní hry 7.ročník - propojuje zkušenosti nabyté v předchozích letech studia a používá je v praxi jak v individuální tak skupinové interpretaci - zahraje základní dur a moll stupnice a rozložený kvintakord v různých smykových a rytmických kombinacích - orientuje se ve složitějších smykových variantách,hře v polohách i hře dvojhmatů - samostatně studuje drobnější skladbu a vkládá do ní vlastní projev - interpretuje delší přednesové skladby a concertina - zapojuje se do komorní hry - studium I.stupně ukončí veřejným /absolventským/ vystoupením 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Základní studium II.stupně žák - využívá složitější smykové varianty,hru v různých smykových polohách - samostatně nastuduje a interpretuje přiměřeně obtížnou skladbu - orientuje se v intonaci a má sluchovou a rytmickou kontrolu - samostatně volí prstoklady a smyky - zahraje náročnější skladby blízské jeho naturelu - hlídá si koordinaci levé a pravé ruky - interpretuje náročnější technické a výrazové etudy,pamětně trénuje delší přednesové skladby,koncerty,sonáty a podobně - zahraje z listu skladby dle své technické vyspělosti - orientuje se ve všech polohách /dle svých schopností/ - využívá plně všech druhů smyku - hraje stupnice přes 3 oktávy s rozloženými akordy a obraty - zvládne se zapojit do práce hudebních souborů jakéhokoliv zaměření - studium ukončí absolventským veřejným vystoupením 20

21 5.1.5 Studijní zaměření Hra na doprovodnou akustickou kytaru Charakteristika oboru : Vzdělávací program na tento nástroj se bude podstatně lišit od předmětu,,klasická kytara. Při tvorbě ŠVP přesně definujeme a sjednocujeme pedagogiku tohoto předmětu a to jak shodné tak odlišné prvky. Velkou odlišností je také důraz kladen na zvýraznění rytmů 2/4, 3/4, 4/4 a 6/8 a na hru trsátkem. Při zvládnutí základních funkcí,je velmi důležitý výraz doprovodu pod melodiku text písní. Akustická nebo elektroakustická kytara je na rozdíl od kytary klasické nástrojem více kolektivním, uplatňuje se více v různých hudebních seskupeních a doprovodných skupin. Pokud se týká hodnocení, lze konstatovat, že někteří žáci kteří k nám přicházejí s určitou konkrétní představou, poměrně brzy po zvládnutí všech základních funkcí, dosahují dovednosti využitelných pro svoji činnost v kapelách a také se snaží těchto dovedností co nejdříve využívat. Předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r 6.r 7.r Hra na kytaru Hudební nauka Hudební seskupení Celkem Studijní zaměření předmětu Přípravné studium žák : ovládá jednoduché poslechové cvičení včetně elementárního rytmu polohlasem zazpívá /lidovou/ píseň pamatuje si základní hudební abecedu rozpozná dělení not celá,půlová,čtvrťová a pomlky téže hodnoty Základní studium I. stupně : 1. ročník - umí popsat nástroj a ladění nástroje - ovládá správné držení nástroje - ovládá přesné postavení levé a pravé ruky na nástroji - ovládá jednoduchá prstová cvičení v I.poloze 21

22 2. ročník - ovládá základní notaci na hmatníku - ovládá základní stupnice a akordy do 5ti křížků a 5ti bé - umí vytvořit a zahrát jednoduchý rytmický doprovod - zvládá synchronizaci pravé a levé ruky - ovládá dle svých schopností hru k doprovodům lidových písní 3. ročník - ovládá zpaměti základní durové a mollové barrestylové akordy - vnímá náladu písní lidových i umělých - prohlubuje techniku rytmických doprovodů - využívá při hře doprovod a souhru s disketovou jednotkou 4.ročník - ovládá hru pravou rukou v rytmických motivech a rytmech - ovládá pravou rukou rytmické rozklady akordů - zapojí se do komorní hry /souborové/ - dokáže hrát akordické doprovovy k písním ze zpěvníků - využívá při hře doprovod a souhru s disketovou jednotkou 5.ročník - prezentuje znalosti akordových značek a výměn barrestylových akordů - dokáže se orientovat na hmatníku - obohacuje své znalosti v technice různých rytmických doprovodů 6.ročník - předvede své znalosti v technice a orientaci složitějších akord. Značek - hraje z listu doprovody všech dostupných zpěvníků - zvládá hru přes el.aparaturu - využívá při doprovodu náročnějších písní disketovou jednotku 7. ročník - hra dle individuálních schopností ve vyšších polohách barre-akordy - ovládá hru trsátkem střední obtížnosti - uplatňuje se při hře v komorních nebo skupinových uskupeních - samostatně se dle svých schopností připraví na veřejné vystoupení - využívá při doprovodu náročnějších písní disketovou jednotku - ukončí studium I.stupně veřejným vystoupením jako doprovod k sólovému nástroji nebo zpěvu 22

23 Základní studium II.stupně : Předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. Hra na kytaru Hudební seskupení Celkem ročník 3.-4.ročník - samostatně si vybírá žánr podle svého naturelu /folk,country,pop,evergrýn/ - u samostatně nacvičených skladeb procvičuje,výraz,tempo,dynamiku - pracuje na dalším uvolňování pravé ruky /zápěstí/ v rychlích tempech - kontroluje průběžně čistotu intonace a ladění nástroje - doprovodí svou hru zpěvem a vnímá podle sluchu text písně /obsah/ - souhra se spoluhráči ve skupině mu nečiní potíže - zvládá samostatně procvičovat oblíbené skladby pomocí poslechu - realizuje své znalosti v rockové, popové, folkové a lidové hudbě - ukončí studium na ZUŠ veřejným vystoupením 23

24 5.1.6 Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Charakteristika předmětu: Zobcová flétna patří mezi nejstarší hudební nástroje, jejichž původ sahá daleko do pravěku. Po staletí se těšila veliké oblibě. Základní studium je rozvrženo do dvou stupňů. První je sedmiletý, druhý čtyřletý. si postupně během studia osvojí základy hry na zobcovou flétnu, které dále rozvíjí dle svých individuálních schopností. V průběhu studia se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy a jejich repertoárem. Získané znalosti a dovednosti uplatňuje v individuálně zvoleném hromadném předmětu. Dle dispozic každého žáka, lze postupně zařadit výuku hry na altovou nebo tenorovou, příp. basovou zobcovou flétnu. I. stupeň základního studia 1. roč. 2. roč. 3. roč 4. roč 5. roč. 6. roč 7. roč. Hra na zobc. flétnu Hudební nauka Sborový zpěv Souborová hra V předmětu Hra na zobcovou flétnu jsou žáci vyučováni také hře z listu. Na návrh učitele může žák pracovat ve volitelném předmětu již v nižším ročníku. II. stupeň základního studia 1. roč. 2. roč 3. roč. 4. roč. Hra na zobc. flétnu Sborový zpěv Souborová hra I. stupeň Přípravný ročník dokáže správně držet nástroj, stojí při hraní a osvojuje si základy techniky správného dýchání zvládá tvoření rovného tónu a práci s jazykem - nasazení tónu hravou a nenásilnou formou rozvíjí a prohlubuje rytmické i melodické cítění aplikuje získané dovednosti při domácí přípravě 24

25 1.ročník/ I. stupeň správně stojí při hraní a vyváženě drží nástroj přiměřeně svým schopnostem zvládá utvoření a nasazení tónu včetně základních artikulací legato, tenuto, staccato orientuje se v základních taktech 2/4, 4/4, 3/4 aplikuje získané schopnosti a dovednosti na jednoduchých skladbách v rozsahu c¹ d² zahraje 2 3 jednoduché skladby v daném rozsahu. 2.ročník/ I. stupeň zdokonaluje správnou techniku dýchání a nasazování tónu v základních artikulacích tenuto, legato, staccato rozvíjí a kontroluje techniku prstů vytváří si základní frázovací návyky osvojuje si techniku zavřeného, polootevřeného a otevřeného palce technicky zvládá rozsah c¹ a² interpretuje durové stupnice do 2# a 1b i s velkým rozkladem tónického kvintakordu 3.ročník/ I. stupeň používá správnou techniku dýchání a nasazování tónu v artikulacích legato, tenuto, staccato osvojuje si složitější rytmické modely nota s tečkou, synkopa apod. orientuje se v základních a odvozených taktech rozlišuje základní dynamická označení a používá je při hře uplatňuje se v souhře s dalšími stejnými či odlišnými nástroji v případě zájmu a fyzické vyspělosti je kompetentní přejít ke studiu altové zobcové flétny, či jiného dechového nástroje 4.ročník/ I. stupeň rozvíjí technické a manuální dovednosti zdokonaluje prstovou techniku, práci s dechem a jazykem zkouší hrát melodické ozdoby a aplikuje je v různých skladbách přiměřeně svým individuálním schopnostem a možnostem interpretuje výběrové přednesové skladby různých žánrů dle možností a zájmu může přejít ke studiu hry na altovou zobcovou flétnu 25

26 5.ročník/ I. stupeň - aplikuje získané schopnosti a dovednosti v různých skladbách v celém rozsahu nástroje a klade důraz na zkvalitnění palcové techniky - pracuje s elementárními výrazovými prostředky a melodickými ozdobami - samostatně pracuje s drobnými skladbami, jednoduchými formami studované skladby zvládá po stránce technické, dechové i artikulační - veřejně vystupuje jako sólista nebo člen komorního seskupení 6.ročník/ I. stupeň -pokračuje ve zdokonalování prstové a dechové techniky -technickou přípravu podřídí kultuře tónu a intonaci -interpretuje skladby dle vlastního výběru nebo zadané pedagogem -aktivně se zapojuje a podílí na prezentaci školy 7.ročník/ I. stupeň - zvládá základy nástrojové techniky zobcové flétny v chromatickém sledu - ovládá dechovou problematiku, ekonomiku dechu, nasazení a tvoření rovného flétnového tónu, vědomě kontroluje intonaci a kulturu tónu - v rámci domácí přípravy samostatně studuje novou látku, orientuje se v notovém zápisu a vnímá hudbu jako prvek uměleckého tvorby - prezentuje se svými sólistickými výkony a účastní se na projektech hudby komorní - přípravu směřuje k závěrečnému absolventskému vystoupení ukončí první stupeň studia veřejným absolventským vystoupením, popřípadě vystoupením před komisí II. stupeň Přípravný ročník - dokáže složit nástroj - osvojuje si správné držení těla i nástroje - zvládá základy práce s dechem a jazykem - rozlišuje základní druhy artikulace legato, portamento - ovládá první hmaty - pracuje na kvalitě tónu 26

27 1.ročník/II. stupeň - využívá všechny doposud získané znalosti a dovednosti - zlepšuje držení těla a nástroje - pracuje na dechové technice, technice prstů a orientaci v notovém zápisu 2.ročník/II. stupeň - rozšíří rozsah hraných tónů - používá základní technické prvky hry nasazení tónu, legato, staccato - rozvíjí výrazovou stránku hry dynamiku, frázování, agogiku 3.ročník/II. stupeň - zlepšuje orientaci v notovém zápisu - při hře uplatňuje celý rozsah nástroje - dbá na kvalitu tónu - pracuje s elementárními výrazovými prostředky - dle individuálních dispozic se zapojuje do práce v komorních souborech 4.ročník/II. stupeň - zdokonaluje techniku prstů a práci s dechem, zejména v dlouhých frázích - je schopen dle svých individuálních možností samostatně pracovat na skladbě zadané učitelem nebo na samostatně vybrané skladbě - interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů - dosavadní znalosti a dovednosti uplatňuje v přípravě na absolventský koncert ukončí studium zobcové flétny pro žáky starší čtrnácti let veřejným absolventským vystoupením, popřípadě zahráním připraveného repertoáru před komisí. 27

28 5.1.7 Studijní zaměření Hra na trombón Charakteristika předmětu: Pozoun neboli trombón je žesťový hudební nástroj. Možné jsou oba názvy - trombón pochází z latiny, kdežto pozoun z němčiny. Pozoun je jedním z nejstarších hudebních nástrojů vyrobených z kovu. Na základě jazykopisných údajů vznikl ve Španělsku. První doložená zpráva o využití nástroje pochází z 15. století. V období baroka byl pozoun využíván jako sólový nástroj. Existovaly pozouny diskantové, altové, tenorové, basové a kontrabasové. Dnes se používají především pozouny altové, tenorové a basové. I. stupeň základního studia 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. Hra na trombon Hudební nauka Sborový zpěv Souborová hra V předmětu Hra na trombon jsou žáci vyučování také hře z listu Na návrh učitele může žák pracovat ve volitelném předmětu již v nižším ročníku II. stupeň základního studia 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Hra na trombon Sborový zpěv Souborová hra PHV/ I. stupeň - připravuje se ke hře na trombon drží nástroj, uvolněně stojí a vibruje rty - seznamuje se se základy bráničního dýchání, pozoruje vzorové brániční dýchání učitele - poslechem si vytváří představu o možnostech nástroje a hře na něj - pozná v notovém zápisu notovou osnovu, houslový a basový klíč, takt, taktovou čáru a označení taktu - rozlišuje noty a pomlky celé, půlové a čtvrťové 28

29 1. ročník/ I. stupeň - seznamuje se s nástrojem správně drží nástroj, uvolněně stojí při hře - poznává základy bráničního dýchání nadechuje se ústy, pomalu vydechuje - vibruje rty a hraje na nátrubek - jazykem nasadí tón, sváže dvě noty v jedné poloze (úvod k retním vazbám) - rozlišuje noty a pomlky (celé, půlové a čtvrťové) v poloze - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu, přečte, spočítá a zahraje noty (1. 3. poloha) - hraje krátké etudy a jednoduché lidové písně 2.ročník/ I. Stupeň - pracuje s dechem, pravidelně se nadechuje - vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu oktávy, hraje vydržované tóny - hraje osminové noty, tenuto a retní vazby - orientuje se v jednoduchém rytmickém rozdělení ligatura, tečka u noty - hraje stupnice (celá, 4x čtvrťová), tónický kvintakord rozloženě ve svém rozsahu posuvky - hraje elementární etudy a snadné přednesy (1. 4. a 6. poloha) 3.ročník/ I. Stupeň - rozšiřuje svou dechovou kapacitu, osvojuje si základy návyků rozehrávání - seznamuje se s snižcovým legatem, kombinuje artikulace tá lá, tá há a tá lí, tá - hý - vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu dvou oktáv, retní vazby v rytmických obměnách - hraje trioly, šestnáctinové noty, staccato a rozvíjí smysl pro tempo - dodržuje základní dynamiku, poslouchá a sleduje svoji hru a kvalitu tónu - hraje stupnice (půlová, 2x osminové), T5 (rozloženě, obraty) - hraje jednoduché etudy a přednes (1. 6. poloha) 4.ročník/ I. Stupeň - cíleně pracuje na rozehrávání, hraje hluboké tóny, používá kvartovou zápojku - vibruje rty a hraje na nátrubek přes dvě oktávy, retní vazby ve svém rozsahu - hraje ve všech polohách, používá i zakladní vedlejší polohy a dolaďuje výše i níže znějící tóny - hraje tečkovaný rytmus (čtvrťová, osminová, šestnáctinová), ligatury, 3/8 a 6/8 takt - pracuje s cítěním pro základní dynamiku a kvalitou hraných tónu, spolupracuje při korepetici - hraje stupnice (půlová 2x trioly), T5, seznamuje se s D7, dim7, 5+ - hraje etudy a přednesy přiměřené svému věku a schopnostem, realizuje výraz a rytmickou složku skladeb 29

30 5.ročník/ I. Stupeň - rozehraje se správně pracuje s retními vazbami a intonací - vibruje rty a hraje na nátrubek - kombinuje hru triol, tečkovaného rytmu a šestnáctinových not, synkopy - rozlišuje hru legato, portamento a staccato - kombinuje retní a snižcové lagato - hraje stupnice Dur, moll do 3# a 3b (půlová, 2x šestnáctinové), T5, D7, dim7, 5+ - frázuje etudy, pracuje s rytmem a dynamikou - hraje různorodé přednesy dle svých hráčských možností 6.ročník/ I. Stupeň - pracuje s dechovou technikou, pravidelně se nadechuje - vibruje rty a hraje na nátrubek, retní vazby - procvičuje hru velkých triol a rytmus 3/2, chromatika - orientuje se v záladech italského názvosloví a má představu o tempu - hraje stupnice Dur, moll do 5# a 5b, T5, D7, dim7, 5+ (rozloženě, obraty) - na etudách procvičuje artikulační celky - hraje přednesy rozsáhlejšího charakteru, uplatňuje svoje interpretační schopnosti 7.ročník/ I. Stupeň - ovládá správné brániční dýchání, má zažitý návyk rozehrávání - vibruje rty a hraje na nátrubek v, retní vazby, pedálové tóny - rozlišuje různé rytmické celky a kombinuje je - kombinuje hru legata, ligatury, portamenta a staccata, cítí rozdíná tempa - hraje stupnice Dur, moll do 7# a 7b, T5, D7, dim7, 5+ (rozloženě, obraty) - na etudách procvičuje technické, rytmické i dynamické problémy - hraje různorodé přednesy, připravuje se na absolventské vystoupení PHV / II. Stupeň - poznává základy bráničního dýchání - seznamuje se s nástrojem a jeho možnostmi, správným držením nástroje a postojem při hraní - vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu oktávy, retní vazby, vydržované tóny - pracuje s jazykem a nasazením, seznamuje se s technikou hry (legáto, tenuto, staccato) - orientuje se v jednoduchém rytmickém rozdělení, správně počítá - hraje stupnice (celá, 4x čtvrťová), T5 (rozloženě ve svém rozsahu), posuvky - hraje elementární etudy a snadné přednesy 30

31 1. ročník / II. stupeň - uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti získané v I. stupni studia - ovládá základní techniky hry (legato, ligatury, portamenta, staccata. tečkovaný rytmus a synkopy) - procvičuje a spojuje jednotlivé rytmické celky a je schopen praktického využití ve skladbách - hraje diatonické a chromatické stupnice - je platným hráčem v komorní hře - vytváří si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů 2. ročník / II. stupeň - orientuje se v notovém zápise, samostatně řeší problematiku nástrojové techniky - zvládá základní péči o nástroj a jeho údržbu - samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu - hraje přiměřeně obtížné skladby z listu - transponuje úměrně svým schopnostem - orientuje se v různých slohových obdobích a žánrech 3. ročník / II. stupeň - hraje různá artikulační cvičení, zkouší násobné staccato - zaměřuje se na dýchání, frázování, výraz při nácviku a interpretaci skladeb - seznamuje se s tenorovým, popřípadě altovým klíčem - hraje etudy s vyšší rytmickou a nátiskovou obtížností - rozvíjí si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů - zapojuje se do souborů nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření - poslechem si tříbí přehled o kulturních tradicích hudby 4. ročník / II. stupeň - uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje - využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností k samostatnému studiu nových skladeb - získanými hudebními vědomostmi a dovednostmi rozvíjí svůj všeobecný kulturní přehled - uplatňuje se při hře v různých komorních, souborových nebo orchestrálních uskupeních - interpretuje skladby různých hudebních stylů a žánrů - připravuje se na absolventské vystoupení 31

32 5.1.8 Studijní zaměření Hra na baskřídlovku Charakteristika předmětu: Baskřídlovka je trubkovitý žesťový nástroj, o oktávu níž znějící křídlovka. Je oválně stočena, takže vypadá jako malá tuba, a v drtivé většině případů je laděna v B. Baskřídlovky se dělí na dva typy, Tenor a Baryton (eufonium) - samo označení "baskřídlovka" se správně užívá pro tu tenorovou. Baskřídlovka má jemný, líbivý zvuk a uplatnění nachází hlavně v dechových orchestrech. Zřídka se uplatňuje i jako nástroj sólový. I. stupeň základního studia 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. Hra na tenor Hudební nauka Sborový zpěv Souborová hra V předmětu Hra na baskřídlovku jsou žáci vyučováni take hře z listu. Na návrh učitele může žák pracovat ve volitelném předmětu již v nižším ročníku. II. stupeň základního studia 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Hra na tenor Sborový zpěv Souborová hra PHV - připravuje se ke hře na tenor (baryton) drží nástroj, uvolněně sedí a vibruje rty - seznamuje se se základy bráničního dýchání, pozoruje vzorové brániční dýchání učitele - poslechem si vytváří představu o možnostech nástroje a hře na něj - pozná v notovém zápisu notovou osnovu, basový a houslový klíč, takt, taktovou čáru a označení taktu - rozlišuje noty a pomlky celé, půlové a čtvrťové 1.ročník / I. stupeň - seznamuje se s nástrojem správně drží nástroj, uvolněně sedí (stojí) při hře - poznává základy bráničního dýchání nadechuje se ústy, pomalu vydechuje - vibruje rty a hraje na nátrubek, uvolňuje spodní čelist - jazykem nasadí tón, sváže dvě noty na jeden hmat (úvod k retním vazbám) - rozlišuje noty a pomlky (celé, půlové, čtvrťové, osminové) - orientuje se v jednoduchém notovém zápisu, přečte, spočítá a zahraje noty - hraje krátké etudy a jednoduché lidové písně 32

33 2.ročník/ I. Stupeň - pracuje s dechem, pravidelně se nadechuje - vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu oktávy, hraje vydržované tóny - pracuje se zápojkami, umí odstranit vodu z nástroje, hraje tenuto, legáto a retní vazby - orientuje se v jednoduchém rytmickém rozdělení ligatura, tečka u noty - hraje stupnice (celá, 4x čtvrťová), tónický kvintakord rozloženě ve svém rozsahu posuvky - hraje elementární etudy a snadné přednesy Látka ke zkouškám: - zavibruje rty a zahraje na nátrubek v rozsahu oktávy - zahraje stupnici (celá, 4x čtvrťová), tónický kvintakord (v půlových notách rozloženě ve svém rozsahu) - zahraje 2 elementární etudy (pomlky, ligatura, tečka u noty) - zahraje snadný přednes (zpaměti) 3.ročník/ I. Stupeň - rozšiřuje svou dechovou kapacitu, osvojuje si základy návyků rozehrávání - seznamuje se s uvolněním rtů pro hru hlubokých tónů - vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu dvou oktáv, retní vazby v rytmických obměnách - hraje trioly, šestnáctinové noty, staccato a rozvíjí smysl pro tempo - dodržuje základní dynamiku, poslouchá a sleduje svoji hru a kvalitu tónu - hraje stupnice Dur, moll (půlová, 2x osminové), T5 (rozloženě, obraty) - hraje jednoduché etudy a přednes 4.ročník/ I. Stupeň - hraje hluboké tóny a cíleně pracuje na rozehrávání - vibruje rty a hraje na nátrubek přes dvě oktávy, retní vazby ve svém rozsahu - hraje tečkovaný rytmus (čtvrťová, osminová, šestnáctinová), ligatury, 3/8 a 6/8 takt - orientuje se a hraje v basovém klíči - pracuje s cítěním pro základní dynamiku a kvalitou hraných tónu, spolupracuje při korepetici - hraje stupnice Dur, moll (půlová 2x trioly), T5, seznamuje se s D7, dim7, 5+ - hraje etudy a přednesy přiměřené svému věku a schopnostem, realizuje výraz a rytmickou složku skladeb 33

34 5.ročník/ I. Stupeň - rozehraje se správně pracuje s retními vazbami a intonací ve svém rozsahu - vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu tří oktáv - kombinuje hru triol, tečkovaného rytmu a šestnáctinových not, synkopy - používá různé kombinace zápojek, rozlišuje hru legato, portamento a staccato - hraje stupnice Dur, moll do 3# a 3b (půlová, 2x šestnáctinové), T5, D7, dim7, 5+ - frázuje etudy, pracuje s rytmem a dynamikou - hraje různorodé přednesy dle svých hráčských možností 6.ročník/ I. Stupeň - pracuje s dechovou technikou, pravidelně se nadechuje - vibruje rty a hraje na nátrubek přes tři oktávy, retní vazby - procvičuje hru velkých triol a rytmus 3/2, chromatika - orientuje se v záladech italského názvosloví a má představu o tempu - hraje stupnice Dur, moll do 5# a 5b, T5, D7, dim7, 5+ (rozloženě, obraty) - na etudách procvičuje artikulační celky, melodické ozdoby - hraje přednesy rozsáhlejšího charakteru, uplatňuje svoje interpretační schopnosti 7.ročník/ I. Stupeň - ovládá správné brániční dýchání, má zažitý návyk rozehrávání - vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu čtyř oktáv, retní vazby, - rozlišuje různé rytmické celky a kombinuje je - kombinuje hru legata, ligatury, portamenta a staccata, cítí rozdíná tempa - hraje stupnice Dur, moll do 7# a 7b, T5, D7, dim7, 5+ (rozloženě, obraty) - na etudách procvičuje technické, rytmické i dynamické problémy - hraje různorodé přednesy, připravuje se na absolventské vystoupení PHV / II. Stupeň - poznává základy bráničního dýchání - seznamuje se s nástrojem a jeho možnostmi, správným držením nástroje a posezem při hraní - vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu oktávy, retní vazby, vydržované tóny - pracuje s jazykem a nasazením, seznamuje se s technikou hry (legáto, tenuto, staccato) - orientuje se v jednoduchém rytmickém rozdělení, správně počítá - hraje stupnice (celá, 4x čtvrťová), T5 (rozloženě ve svém rozsahu), posuvky - hraje elementární etudy a snadné přednesy 34

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 10/13 Za 4/6/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Telči Uměním proti citové chudobě Motto: Není umění bez fascinace, není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla, zprostředkujeme

Více

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost školy... 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 5 2.4 Dlouhodobé projekty,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLECANY Název ŠVP: Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak i pro život Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů,

Více

Studijní zaměření Hra na housle

Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití. Mají za sebou dlouhý historický vývoj, který se definitivně dovršil v 17. století. Z této doby jsou zachované

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Třeboň Školní vzdělávací program motto: Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. A.Ward OBSAH Obsah...2 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více

ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program ZUV Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk Motivační název: Pojďte s námi učit se hrát, zpívat, tančit,

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie

Více

Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT

Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Historie a současnost

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOLNÍ ÚJEZD 2 OBSAH OBSAH...3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 2.1 OBORY ŠKOLY...8 2.2 KAPACITA ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Příčná flétna (flauto traverzo) se historicky řadí mezi nejstarší hudební nástroje. V 16. století nahradila do té doby velmi oblíbené flétny zobcové. V této době

Více

Studijní zaměření Hra na trubku

Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na trubku Trubka je dechový žesťový nástroj, který dosahuje ze všech v současnosti používaných žesťových nástrojů nejvyšších tónů. Má široké využití prakticky ve všech hudebních žánrech

Více

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle 5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu nástroji ze skupiny smyčcových nástrojů. Svou dnešní podobu, na které mají zásluhu především italské houslové školy,

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Vybavení školy 4 2.5 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.6 Akce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JAKUBA JANA RYBY ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 8 2.1 Počet oborů, velikost... 8 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV Neučíme to, děláme to Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost...4

Více

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM OBSAH: HRA NA AKORDEON:... 2 HRA NA KLAVÍR:... 3 HRA NA VARHANY:... 5 HRA NA KYTARU:... 6 HRA NA HOUSLE:... 8 HRA NA VIOLU:... 9 HRA NA VIOLONCELLO:... 10 HRA NA ŽESŤOVÉ

Více

Studijní zaměření Hra na varhany

Studijní zaměření Hra na varhany Studijní zaměření Hra na varhany Výuka hry na varhany patří v oblasti základního hudebního vzdělávání spíše ke speciální nabídce hudebního oboru. Základním předpokladem výuky je totiž adekvátní nástroj,

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.5 Akce školy a dlouholeté

Více

Studijní zaměření Hra na fagot

Studijní zaměření Hra na fagot Studijní zaměření Hra na fagot Fagot je dechový dřevěný hudební nástroj se strojkem z dvojitého třtinového plátku. Vznikl v Itálii v 16. století, jeho název pochází z italského fagotto svazek, otep. Zpravidla

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 10 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 12 4.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, SKUTEČ, OKRES CHRUDIM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, SKUTEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, SKUTEČ, OKRES CHRUDIM Obsah 1 Identifikační údaje.. 4 2 Charakteristika školy.. 5 3 Zaměření školy a její vize.. 7 4 Výchovné a vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Druhy studia 5 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Druhy studia 5 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Vrchlabí Motivační název: první krok k umění! Logo školy: Předkladatel:

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka

Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka Platnost Tento dodatek je platný v plném rozsahu k 1. 9. 2015. Změny Následující změny se týkají hudebního oboru. V učebních plánech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE 2 3 Obsah... 1 Obsah... 4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 9 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Poznáváním umění poznáváme svět Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1. Počet oborů, velikost

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150 Obsah 1. Škola 5 1.1 Identifikační údaje 6 1.2 Popis školy 7 1.3 Historie a současnost 8 1.4 Pedagogický sbor 9 1.5 Dlouhodobé

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu 5.20. Studijní zaměření: Hra na violu Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Povinné předměty Hra na violu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU První soukromá ZUŠ je jednooborová a v rámci hudebního oboru realizuje přípravné studium (1-2 ročníky ), základní studium I. stupně (7 ročníků ), přípravné studium II.

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy Blovice okres Plzeň - jih

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy Blovice okres Plzeň - jih Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Blovice okres Plzeň - jih Identifikační údaje: - Název: ŠVP ZUŠ Blovice - Předkladatel: ZUŠ Blovice zastoupená Mgr. Josefem Brožíkem - Název školy: ZUŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ VESELÍ NAD MORAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ VESELÍ NAD MORAVOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ VESELÍ NAD MORAVO Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Zaměření školy a její vize 7 4. Výchovné a vzdělávací strategie 8 5. Vzdělávací obsah uměleckých

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyškov 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VYŠKOV Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. počet oborů, velikost 5 2.2. historie, současnost 5 2.3. charakteristika

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu

Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu Háčková harfa patří do skupiny malých takzvaných bez pedálových harf, které patří k lidovým nástrojům a byla tradičním nástrojem i u nás. Zachovává si typický harfový

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu: Stanislava Krčková, Jaroslav Jeřábek,

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Brána k umění

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Brána k umění ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Brána k umění Platnost dokumentu od 1. 9. 2015 Kapitoly dokumentu zpracovali: Identifikační údaje Mgr. Pavel Doubrava Charakteristika školy - Mgr. Pavel Doubrava Zaměření školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí Smetanova 1500, Ústí nad Orlicí Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Počet oborů, velikost

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

Studijní zaměření Hra na violoncello

Studijní zaměření Hra na violoncello Studijní zaměření Hra na violoncello Violoncello patří do rodiny smyčcových nástrojů houslového typu. První violoncella se objevují v 16. století. Původně violoncello sloužilo k doprovodným účelům, ale

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM První soukromé ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY s.r.o. Zbavujeme-li se náročného přístupu k dětem, pak se nelze divit, že ony nejsou ochotny nebo schopny být náročné na sebe. Doc. PharmDr.

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Studijní zaměření Hra na baskytaru

Studijní zaměření Hra na baskytaru Studijní zaměření Hra na baskytaru Baskytara je strunný hudební nástroj, který v moderní hudbě nahrazuje funkci kontrabasu. Úlohou baskytary je především hrát basovou linku. Spolu s bicími tak tvoří základ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Z á k l a d n í u m ě l e c k é š k o l y M i r o s l a v ŠVP ZUŠ Miroslav 1 O b s a h : s t r a n a : Identifikační údaje 3 Charakteristika školy 4-5 Zaměření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Studijní zaměření Hra na kontrabas

Studijní zaměření Hra na kontrabas Studijní zaměření Hra na kontrabas Kontrabas se stejně jako housle, viola i violoncello řadí do skupiny strunných smyčcových nástrojů. Má široké využití v klasické hudbě je nedílnou součástí symfonických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HOŘICE Co má svítit, musí vytrvale hořet." Viktor Frankl 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Velikost školy, obory... 5

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ Obsah 1. Identifikační údaje 3 Zřizovatel 3 Platnost dokumentu 3 Datum účinnosti 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová Vyučovací předmět hudební výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Při

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

BRÁNA K UMĚNÍ OTEVŘENÁ

BRÁNA K UMĚNÍ OTEVŘENÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Klimkovice BRÁNA K UMĚNÍ OTEVŘENÁ Jsme tady, abychom Tě doprovázeli na cestě k umění, a záleží nám na tom, abys došel co nejdál. Obsah 1 Identifikační

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

U itel ti m že otev ít dve e, ale vstoupit do nich musíš ty sám. neznámý autor

U itel ti m že otev ít dve e, ale vstoupit do nich musíš ty sám. neznámý autor ARTÍK U itel ti m že otev ít dve e, ale vstoupit do nich musíš ty sám. neznámý autor 0 1. Identifika ní údaje Školní vzd lávací program pro základní um lecké vzd lávání Škola lidských hodnot edkladatel

Více

Talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce.

Talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce. Talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. 1 PŘEDKLADATEL... 4 1. 2 ZŘIZOVATEL... 4 1. 3 PLATNOST DOKUMENTU... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

Základní umělecké školy Stod

Základní umělecké školy Stod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Stod Motto: Umění je zámek se spoustou komnat a učitelé jsou jeho kasteláni. Nechte se provést po tomto zámku, každá komnata je pro Vás otevřena. OBSAH:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 7 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

5.1.5.1. Hudební výchova

5.1.5.1. Hudební výchova 5.1.5. Vzdělávací oblast Umění a kultura 5.1.5.1. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací předmět Hudební výchova vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních,

Více

Studijní zaměření Hra na pozoun

Studijní zaměření Hra na pozoun Studijní zaměření Hra na pozoun Snižcový tenorový pozoun zvaný také trombon je nástroj dnes všeobecně používaný v hudební praxi v symfonickém orchestru, v taneční a populární hudbě i v hudbě dechové. Vznikl

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ Č. j.: ZUŠT/025/2014 2 Obsah strana 1. Identifikační údaje 004 2. Charakteristika školy 005 2.1. Počet oborů, velikost 005 2.2. Historie a současnost

Více