Zpráva o šetření. ve věci pana D.M.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci pana D.M."

Transkript

1 I. Je právem, nikoliv povinností nezaopatřeného dítěte pokračujícího ve studiu setrvat do 26 let dobrovolně v dětském domově i po nabytí zletilosti a ukončení ústavní výchovy. Úřad práce při hodnocení nároku na příspěvek na živobytí nemá přihlížet k tomu, že se nezaopatřené dítě rozhodlo dětský domov opustit. II. Pokud nezaopatřené dítě opustí po nabytí zletilosti dětský domov a pokračuje ve studiu, nezaniká mu z tohoto důvodu nárok na přídavek na dítě. Úřad práce zastaví výplatu dávky dětskému domovu a vyplácí ji nadále dítěti. V Brně dne 27. listopadu 2013 Sp. zn.: 6236/2013/VOP/AV Zpráva o šetření ve věci pana D.M. Podnětem ze dne 3. října 2013 se na mě obrátil pan D.M. (dále také jen stěžovatel ). Uvedl, že mu v srpnu 2013 bylo osmnáct let, opustil dobrovolně dětský domov a našel si samostatné bydlení má pronajatý pokoj. Navštěvuje učiliště v Mladé Boleslavi, praxí si v budoucnu vydělá 4.000,- Kč až 5.000,- Kč, hledá si brigádu, nyní je však bez prostředků. Požádal si o dávky pomoci v hmotné nouzi, nebyly mu přiznány, pracovnice úřadu práce mu řekly, že měl zůstat v dětském domově. Žádost o přídavek na dítě byla také zamítnuta. Svým podáním chce stěžovatel dosáhnout přiznání dávek. A - Předmět šetření Po seznámení s obsahem podnětu jsem zahájil v souladu s ustanovením 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejném ochránci práv ), ve věci šetření postupu Úřadu práce ČR, krajské pobočky pro hl. m. Prahu, kontaktního pracoviště Praha 10, detašovaného pracoviště Praha 15 (dále také jen úřad práce ). S ohledem na obsah podnětu stěžovatele jsem v souladu s ustanovením 15 odst. 2 písm. a), b) a c) zákona o veřejném ochránci práv požádal ředitelku Krajské pobočky Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu o poskytnutí vyjádření a kopie spisové dokumentace. Pověřené zaměstnankyně Kanceláře provedly na kontaktním pracovišti úřadu práce v Praze 15 dne 15. října 2013 místní šetření. V rámci šetření bylo třeba ověřit, jaké poradenství a poučení pracovníci úřadu práce stěžovateli poskytli, zda v této věci s ohledem na věk stěžovatele spolupracovali se sociálními pracovníky příslušného pověřeného obecního úřadu, zda si stěžovatel podal žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi. Dále bylo třeba zjistit, z jakého důvodu byl stěžovateli odňat přídavek na dítě. B - Skutková zjištění Z jednání s vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek kontaktního pracoviště úřadu práce (dále také jen vedoucí oddělení ) vyplynuly tyto skutečnosti.

2 Stěžovatel se na kontaktní pracoviště úřadu práce v Praze 15 dostavil čtyři dny po osmnáctých narozeninách, tedy dne 21. srpna Doprovázel jej zástupce, dle tvrzení stěžovatele sociální pracovník dětského domova, u něhož měl bydlet. Pracovnice řešila se stěžovatelem nárok na přídavek na dítě a nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi. Přídavek na dítě musel být rozhodnutím úřadu práce odňat dětskému domovu vzhledem k tomu, že stěžovatel nabyl zletilosti a dětský domov opustil. Pracovnice úřadu práce ho poučila, že musí o přídavek na dítě sám požádat, k žádosti je třeba donést potvrzení o studiu. Stěžovatel souhlasil, všemu rozuměl, na úřad práce se ovšem již nedostavil, žádost o přídavek na dítě nepodal, úřadu práce nesdělil, zda nastoupil do školy. Přídavek na dítě se musí v těchto případech odejmout, neboť žadatelem byl předtím dětský domov, nyní si musí požádat sám stěžovatel. Stejně by musel podávat novou žádost o přídavek na dítě koncem září (od října se podávají nové žádosti). Pracovnice úřadu práce vysvětlila jmenovanému, že pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi je nezbytné, aby úřadu práce donesl potvrzení vystavené dětským domovem o tom, že již nebylo dále možné, aby v dětském domově setrval do devatenácti let. Vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek dodala, že tento postup ověřovala u metodičky Krajské pobočky Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Dle vyjádření metodičky je stávající praxe Krajské pobočky Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu taková, že je nezbytné nejprve před poskytnutím dávek pomoci v hmotné nouzi uplatnit zákonné nároky. Mezi tyto zákonné nároky patří, mimo uplatnění nároku na výživné a dávky státní sociální podpory, také využití dalšího bydlení v dětském domově. Jde tak o obecnou praxi. Úřad práce nepožadoval, aby stěžovatel doložil důvody, z jakých již nechce v dětském domově dále bydlet, postačilo by mu, aby dodal potvrzení, že i dětský domov se přiklání k tomu, aby dále v dětském domově nezůstával. Jmenovaný souhlasil a sdělil, že potvrzení přinese a následně si podá žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi. Na úřad práce se však již nedostavil a žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi si nepodal. Vedoucí oddělení předložila protokol o ústním jednání konaném na odboru sociální péče Úřadu městské části Praha 15 dne 21. srpna 2013, v němž D.M. uvádí, že doloží ukončení smlouvy o ubytování v dětském domově, nájemní smlouvu k bytu, doklad o úhradě bydlení. Z protokolu je zřejmé, že požádal o přídavek na dítě. Protokol byl sepsán pro uplatnění žádosti o dávky hmotné nouze. Dále do protokolu stěžovatel vepsal, že požádá dětský domov, aby úřadu práce sdělil, proč dětský domov opustil. Pokud by stěžovatel úřadu práce předložil, že dětský domov se přiklonil k tomu, aby jej opustil, bylo by možné dávky pomoci v hmotné nouzi bez problémů poskytnout za splnění zákonných podmínek (doložení nákladů na bydlení, potvrzení o ukončení ubytování v dětském domově). Pracovnice úřadu práce v žádném případě stěžovateli nesdělila, že by na dávky pomoci v hmotné nouzi neměl nárok, neodmítla přijmout jeho žádosti. Úřad práce nesmí odmítat přijetí žádostí, kontaktní pracoviště má v budově také podatelnu, prostřednictvím které lze žádosti podat. Vedoucí oddělení se vyjádřila k tomu, jak úřad práce postupuje v případě, že osmnáctileté dítě opustí svou rodinu a osamostatní se. Otázkou bylo, zda by úřad 2

3 práce postupoval stejně, tj. požadoval by, aby dítě dále bydlelo s rodiči. Vedoucí oddělení sdělila, že situace je odlišná. Pokud by dítě nadále studovalo, vyžadoval by úřadu práce uplatnění zákonných nároků výživného. Dále vedoucí oddělení sdělila, že sociální pracovník, který stěžovatele doprovázel, měl dohlédnout na to, aby žádosti byly včas podány. Stěžovatel byl na úřadě práce koncem srpna, nyní je říjen a v mezidobí se již na úřad práce nedostavil. Složitá bude otázka, zda bude možné stěžovateli poskytnout doplatek na bydlení v případě, že užívá jeden pokoj v bytě. Podle metodické instrukce Ministerstva práce a sociálních věcí takový postup možný není. Ideální by bylo, kdyby bydlel například na internátě, doplatek na bydlení by mu mohl být poskytnut. Na otázku, zda byl jmenovaný poučen o možnosti žádat mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu hrozby sociálním vyloučením (neprodleně poté, co opustil dětský domov), vedoucí oddělení uvedla, že neví, zda úřad práce toto poučení poskytl. Pan D.M. však cíleně přišel žádat pouze o příspěvek na živobytí a přídavek na dítě, nikoli o další dávky. Dále vedoucí oddělení uvedla, že spolupracují se sociálními pracovníky Úřadu městské části Praha 15 (sídlí ve stejné budově). Ze spisové dokumentace vyplynulo, že rozhodnutím Úřadu práce ČR, krajské pobočky pro hl. m. Prahu, kontaktního pracoviště Praha 10, ze dne 20. září 2013, č. j.: /13/AB, byl stěžovateli odňat přídavek na dítě ode dne 1. září 2013, protože nárok na dávku zanikl ke dni 28. srpna 2013, neboť stěžovatel není od tohoto data v plném přímém zaopatření Dětského domova. Řízení bylo zahájeno na základě žádosti dětského domova, který úřadu práce oznámil, že stěžovatel není ode dne 28. srpna 2013 v plném přímém zaopatření dětského domova, a požádal úřad práce o zastavení vyplácení přídavku na dítě. Z vyjádření ředitelky Krajské pobočky Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu vyplynuly tyto skutečnosti. Stěžovatel o dávky pomoci v hmotné nouzi formálně nepožádal. Byl s ním pouze sepsán na kontaktním pracovišti úřadu práce protokol o ústním jednání v situaci, kdy se byl informovat na postup při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách státní sociální podpory. Tvrzení žadatele, že úřad práce nepřijal žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi, úřad práce jednoznačně odmítá. Pracovníci orgánu pomoci v hmotné nouzi jsou povinni kdykoliv žádost o dávky přijmout, byť je v daném okamžiku neúplná a trpí vadami. Dále jsou klienti, včetně žadatele, seznámeni s tím, že žádosti je možné podat v podatelně kontaktního pracoviště. V případě podání žádostí stěžovatele by úřad práce vyžadoval potvrzení Dětského domova pro účely doplatku na bydlení, kdy je nutné posoudit celkovou situaci klienta a určit, zda jde o případ hodný zvláštního zřetele, či nikoli. Tedy v návaznosti na 33 odst. 5 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. V případě jiné formy bydlení posuzují pracovníci, zda jde o případ hodný zvláštního zřetele pro případný nárok na dávku pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení. U žadatelů je zjišťována celková sociální 3

4 a majetková situace, také kde bydleli dosud, zda bylo nutné bydlení opustit, zda není jiná možnost bydlení, na které by nebylo nutné vyplácet dávku. Správní orgán je povinen nakládat při rozhodování o dávkách pomoci v hmotné nouzi se svěřenými finančními prostředky s péčí řádného hospodáře a nevynakládat tyto prostředky ze státního rozpočtu nadbytečně. Pokud klient opouští zajištěné bydlení, aniž by k tomu byl nucen, měl by mít vlastní finanční prostředky k zajištění takového bydlení. Žadatel má nepochybně právo se po dosažení zletilosti rozhodnout, že opustí dětský domov a osamostatní se. Avšak toto by mělo nastat za předpokladu, že má dostatek finančních prostředků k zajištění svých základních životních potřeb, včetně bydlení. Jsme toho názoru, že pokud klient opouští zajištěné bydlení, aniž by k tomu byl nucen, měl by mít vlastní finanční prostředky k zajištění takového bydlení. Zákonem je mu umožněno pobývat v dětském domově do jeho devatenácti let. Za těchto okolností by již měl správní orgán zvážit omezení možnosti klienta, jehož by po dovršení 19. roku mohl s ohledem na přípravu na jeho budoucí zaměstnání, nedostatečné zázemí a prevenci ztráty bydlení posuzovat jako případ hodný zvláštního zřetele pro případný nárok na dávku pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení. V případě podání žádosti o příspěvek na živobytí by se po žadateli nevyžadovalo potvrzení Dětského domova a postupovalo by se v souladu se zákonem. C - Hodnocení věci ochráncem C.1 Postup úřadu práce v záležitosti dávek pomoci v hmotné nouzi Poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi se řídí zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen zákon o pomoci v hmotné nouzi ). Zaměstnanci orgánu pomoci v hmotné nouzi jsou povinni informovat každou osobu, která se dostaví na úřad práce, o možných postupech řešení hmotné nouze a zapojovat ji do řešení její situace. 1 V této souvislosti jsou povinni informovat ji o všech existujících sociálních dávkách, které by mohly částečně přispět k řešení dané sociální situace. Dle ustanovení 4 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen správní řád ), jsou zaměstnanci správního orgánu povinni umožnit dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy, tj. v intencích zákona o pomoci v hmotné nouzi to znamená umožnit jim podat žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi na předepsaných tiskopisech Ministerstva práce a sociálních věcí. V daném případě dokladuje jednání se stěžovatelem pouze protokol o jednání sepsaný nikoli na úřadu práce, ale na Úřadu městské části Praha 15 dne 21. srpna Z protokolu o jednání plyne, že stěžovatel opustil dětský domov po dovršení zletilosti z osobních důvodů, neboť se v daném prostředí necítil dobře a chtěl se osamostatnit. S rodiči není v kontaktu, otce nezná a s matkou se nestýká. Stěžovatel uvedl, že studuje střední odborné učiliště, obor automontážní práce, v září nastupuje do třetího ročníku. V den sepsání protokolu o jednání stěžovatel uvedl, že 1 Ustanovení 64 odst. 1 písm. b) zákona o pomoci v hmotné nouzi. 4

5 požádal o přídavek na dítě. Protokol o jednání byl sepsán na žádost stěžovatele pro uplatnění žádostí o dávky hmotné nouze. Dále je na protokolu dovětek sepsaný vlastnoručně stěžovatelem, že požádá dětský domov, aby úřadu práce zaslal důvod, proč dětský domov opustil. Není patrné, jaké poučení úřad práce stěžovateli poskytl, neboť o tomto neexistuje písemný záznam. Z kontextu je však zřejmé, že se stěžovatel dostavil po jednání na úřadu městské části na úřad práce za účelem podání žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi a přídavek na dítě. Tyto žádosti ovšem neuplatnil. Z těchto skutečností se lze domnívat, že pracovník úřadu práce neposkytl stěžovateli dostatečné poučení a součinnost při vyplňování žádostí. V ideálním případě měl pracovník orgánu pomoci v hmotné nouzi stěžovatele poučit o tom, že si může požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi, jakož i o přídavek na dítě. Vzhledem k tomu, že stěžovatel se dostavil na úřad práce ke konci měsíce srpna 2013, měl pracovník úřadu práce neprodleně se stěžovatelem vyplnit žádost o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení tak, aby mohly být dávky přiznány za splnění zákonných podmínek již od měsíce srpna Vzhledem k absenci záznamu o jednání není zřejmé, zda v rámci sociálního poradenství poučil pracovník úřadu práce stěžovatele o možnosti žádat mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu hrozby sociálním vyloučením. Zákon o pomoci v hmotné nouzi přímo v ustanovení 2 odst. 6 uvádí, že orgán pomoci v hmotné nouzi může za osobu v hmotné nouzi považovat toho, kdo v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků, nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožen sociálním vyloučením, jestliže zejména je propuštěn ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v devatenácti letech. Tento případ dopadá na situaci stěžovatele, který se po opuštění dětského domova dostavil na úřad práce a pracovníkům uvedl, že nemá finanční prostředky. Pracovníci úřadu práce mu pravděpodobně neposkytli radu spočívající v tom, aby si o mimořádnou okamžitou pomoc požádal, neboť nevidím důvod, proč by tak neučinil, pokud by o tom byl v souladu se zákonem o pomoci v hmotné nouzi poučen. K požadavku úřadu práce na doložení vyjádření dětského domova k tomu, z jakého důvodu stěžovatel opustil dětský domov, si dovolím uvést následující. Zákon o pomoci v hmotné nouzi vyžaduje, aby žadatel o příspěvek na živobytí uplatnil nároky a pohledávky, například nárok na výživné 3 apod., pokud je neuplatní, je mu poskytován nižší příspěvek na živobytí a po třech měsících jej úřad práce nemusí považovat za osobu v hmotné nouzi a může příspěvek na živobytí odejmout. 4 U nezaopatřeného dítěte je však situace odlišná, neboť příspěvek na živobytí se z důvodu neuplatnění nároků a pohledávek nesnižuje, částka živobytí je vždy částka životního minima. 5 Pro účely příspěvku na živobytí tak nebyl úřad práce oprávněn 2 Dle ustanovení 38 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi platí, že příspěvek na živobytí či doplatek na bydlení náleží osobě od prvního dne kalendářního měsíce, v němž bylo zahájeno řízení o přiznání dávky, pokud v něm osoba zároveň splnila všechny podmínky pro přiznání nároku na dávku, jinak od právního dne kalendářního měsíce, kdy výše uvedené podmínky splnila. 3 Ustanovení 13 odst. 1 písm. d) zákona o pomoci v hmotné nouzi. 4 Ustanovení 27 odst. 2 zákona o pomoci v hmotné nouzi. 5 Ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona o pomoci v hmotné nouzi. Definici nezaopatřeného dítěte obsahuje ustanovení 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Jde o dítě do 5

6 zkoumat důvody, z jakých stěžovatel opustil dětský domov, kde měl zajištěno bydlení a stravování. Z kontextu věci a z vyjádření stěžovatele nevyplývá, že by doložení tohoto vyjádření dětského domova úřad práce požadoval pouze pro účely doplatku na bydlení, jak uvedla ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Je třeba říci, že jakékoli dítě, které nabude zletilosti, má právo se osamostatnit, až už jde o odstěhování se od rodičů či opuštění dětského domova. Nelze po zletilém vyžadovat, aby zůstal bydlet s rodiči, přestože mu poskytují zázemí. Pokud se jedná o nezaopatřené nezletilé dítě, tedy studující, které ještě není schopno samo se živit, přetrvává vyživovací povinnost rodičů. 6 Stěžovatel byl v daném případě v plném přímém zaopatření Dětského domova, který mu poskytoval ubytování, stravu, ošacení, školní pomůcky. Dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních ), poskytuje zařízení (v daném případě dětský domov) osobě s nařízenou ústavní výchovou stravování, ubytování a ošacení, učební potřeby a pomůcky, úhradu nezbytně nutných nákladů na vzdělávání, úhradu nákladů na zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyly zdravotní služby vyžádány zákonnými zástupci dítěte, kapesné, osobní dary a věcnou pomoc při odchodu zletilých ze zařízení, úhradu nákladů na dopravu do sídla školy. 7 Účelem zařízení (dětského domova) je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Důležitým úkolem zařízení je také připravit děti na život, tj. zejména je naučit hospodařit s finančními prostředky na stravu, bydlení, naučit je samostatnosti při vyřizování osobních záležitostí apod. Po skončení ústavní výchovy může zařízení poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Podmínkou je žádost zletilého nezaopatřeného dítěte. Zletilé nezaopatřené dítě tak může dobrovolně setrvat v dětském domově ještě po dobu studia, nejdéle do 26 let věku. Podkladem pro pobyt zletilce ve školském zařízení, který již nemá nařízenou ústavní či uloženou ochrannou výchovu, je dle zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy smlouva uzavřená mezi zařízením a zletilcem. Podmínkami skončení povinné školní docházky a poté, nejdéle do 26 let věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání (mimo jiné studuje na střední škole). 6 Dle ustanovení 85 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, trvá vyživovací povinnost rodičů k dětem do doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit. 7 Ustanovení 2 odst. 7 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 6

7 k uzavření smlouvy jsou nezaopatřenost zletilé osoby, příprava na budoucí povolání a věk do 26 let. Samotná smlouva se řídí občanským zákoníkem, přičemž se jedná o tzv. nepojmenovanou smlouvu. To znamená, že ji nelze podřadit pod určitý smluvní typ, nicméně účelem je podobná smlouvě o ubytování či smlouvě nájemní. Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních sám předjímá sjednání dalších podmínek, na základě kterých bude smlouva uzavřena. Ve smluvním právu platí zásada smluvní volnosti i rovnosti stran. Proto je třeba, aby smlouvy byly dostatečně individualizované, obsahovaly výčet práv a povinností, které budou respektovat specifika zletilců a nebudou je nedůvodně omezovat v jejich soukromé sféře (vycházky, večerka apod.). Smlouvy, krom obvyklých náležitostí, by měly obsahovat také výpovědní důvody a přiměřené výpovědní lhůty tak, aby zletilec nebyl nucen opustit zařízení ze dne na den bez možnosti zajištění dalšího ubytování. Výpovědní důvody musí být ve smlouvě výslovně uvedeny a nemají být formulovány obecně jako např. porušování vnitřního řádu. Zařízení však i tak zůstává možnost sjednání okamžitého odstoupení od smlouvy v případě zvlášť hrubého porušení smlouvy spočívajícího např. v násilném jednání či jiných závažných deliktech. I tyto je však třeba ve smlouvě dostatečně přesně konkretizovat, aby nebyla smlouva v případě sporu shledána neplatnou pro neurčitost ujednání. 8 Dle ustanovení 27 odst. 1 zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních jsou rodiče povinni hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních. V případě, že dítě nebo nezaopatřená osoba má vlastní pravidelné příjmy, podílí se na hrazení příspěvku, a to tak, že z jiného příjmu než ze sirotčího důchodu se k úhradě příspěvku použije část příjmů převyšujících 50 % výše příspěvku, platné pro příslušnou věkovou kategorii, a to až do výše příspěvku. 9 Není tedy vždy automatické, že by dítě po nabytí zletilosti a ukončení ústavní výchovy mohlo setrvat v dětském domově, neboť zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních hovoří pouze o možnosti dítěte setrvat v dětském domově nejdéle do 26 let věku po dobu, kdy se v rámci studia připravuje na budoucí povolání, právní nárok však zákon nezakládá. Dětský domov výslovně ve svém vnitřním řádu uvádí, že dítě, jemuž skončí ústavní výchova dosažením zletilosti, má možnost písemně požádat o setrvání v dětském domově. Dětský domov pobyt umožní po dobu, kdy se dítě připravuje na budoucí povolání a pokud jeho chování neohrožuje výchovu jiných dětí. 10 Děti, které setrvají v dětském domově po ukončení ústavní výchovy, jsou povinny nadále dodržovat určitý režim dětského domova a vnitřní řád. Pokud mají navíc svůj vlastní příjem, mohou se také podílet na úhradě příspěvku na úhradu péče. Z těchto důvodů tak zletilé děti v praxi často volí opuštění dětského domova po skončení ústavní výchovy. Na tuto volbu mají právo a nelze je nutit, aby v dětském domově dále setrvávaly, přestože zde mohou mít zajištěny základní životní potřeby (s určitým minimálním příspěvkem, pokud mají příjem). Nelze vyčítat zletilému dítěti, že nechce již setrvávat v prostředí dětského domova často 8 Zpráva veřejného ochránce práv ze systematických návštěv školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy Dostupná na 9 Ustanovení 29 zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních. 10 Vnitřní řád Dětského domova. 7

8 s mladšími dětmi. I za předpokladu, že ještě studuje, má právo dětský domov opustit a zkusit se postavit na vlastní nohy, což by mělo být jedním z cílů dětského domova připravit starší děti na samostatný život. Pokud by se to zletilému dítěti nepodařilo, sám zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních předpokládá, že se může do dětského domova do jednoho roku vrátit. Z uvedených důvodů jednoznačně odmítám plošnou praxi Krajské pobočky Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu, která vyžaduje pro účely doplatku na bydlení (z místního šetření vyplynulo, že také pro účely příspěvku na živobytí), vyjádření dětského domova k tomu, z jakého důvodu dítě dětský domov po skončení ústavní výchovy opustilo. Ad absurdum by mohl úřad práce požadovat, aby mladý člověk, který se po nabytí zletilosti od rodičů odstěhoval a začal bydlet samostatně, doložil vyjádření rodičů k tomu, proč s nimi již nemohl dále sdílet společnou domácnost. I za předpokladu, že zletilé nezaopatřené dítě opustí trvale společnou domácnost z důvodu studia na jiném konci republiky, přičemž nejde o přechodné opuštění společné domácnosti, 11 mohou mu být přiznány dávky pomoci v hmotné nouzi, přičemž dítě není nuceno sdílet společnou domácnost s rodiči. Normativní instrukce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 10/2013 k postupu v řízení o doplatek na bydlení umožňuje dokonce přiznat zletilému nezaopatřenému dítěti doplatek na bydlení, i pokud celoročně bydlí na koleji nebo na internátu, jestliže není společně posuzován se svými rodiči. Přestože souhlasím, že přiznání doplatku na bydlení z důvodu hodných zvláštního zřetele by měla předcházet správní úvaha úřadu práce založená na individuálních okolnostech daného případu, nelze v rámci ní hodnotit, zda mohlo zletilé dítě dále dobrovolně setrvat v dětském domově či se svými rodiči. V daném případě neměl úřad práce ani postaveno najisto, kde stěžovatel bydlí. V protokolu o jednání se stěžovatelem, sepsaném na Úřadě městské části Praha 15, je uvedeno, že stěžovatel doloží nájemní smlouvu k bytu a doklad o úhradě nákladů na bydlení. Pokud by stěžovatel užíval byt na základě nájemní smlouvy, měl by za splnění dalších zákonných podmínek na doplatek na bydlení právní nárok, a úřad práce by neměl zkoumat, zda jsou dány důvody hodné zvláštního zřetele pro poskytnutí doplatku na bydlení na jinou než nájemní formu bydlení. Z protokolu o jednání stěžovatele se sociální pracovnicí Úřadu městské části Praha 15, odboru sociální péče, je dále zřejmé, že stěžovatel opustil dětský domov z důvodu toho, že se tam necítil dobře, chtěl se osamostatnit a být nezávislý na dětském domově. V dětském domově by stěžovatel mohl setrvat jenom po omezenou dobu jeho studia, maximálně do 26 let, na základě souhlasu dětského domova. Z tohoto důvodu si stěžovatel po právu zvolil opuštění dětského domova okamžitě po skončení ústavní výchovy po nabytí zletilosti. Snahu o osamostatnění stěžovatel projevil také tak, že si hledá brigádu, v rámci studia získá příjem z praktického výcviku, kterým by se navíc pravděpodobně musel také podílet na úhradě péče v dětském domově. 11 Pokud by se jednalo o přechodné opuštění bytu z důvodu soustavné přípravy na budoucí povolání, posuzovalo by se zletilé nezaopatřené dítě společně se svými rodiči. Viz ustanovení 4 odst. 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 8

9 Na základě všech výše uvedených skutečností se domnívám, že úřad práce postupoval v daném případě v rozporu se zákonem o pomoci v hmotné nouzi, pokud se stěžovatelem nesepsal v okamžiku jeho návštěvy žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a pokud jej vyzval, aby k žádostem doložil potvrzení dětského domova o důvodech opuštění zařízení. Kromě toho měli pracovníci úřadu práce vyvinout maximální úsilí s ohledem na věk stěžovatele a jeho postavení tak, aby mu co nejvíce pomohli se získáním sociálních dávek a se zajištěním bydlení. Ani pokud by stěžovatel zvolil jinou než nájemní formu bydlení, nebylo by možné postavit úvahu o důvodech hodných zvláštního zřetele na tom, zda stěžovatel měl zajištěné bydlení v dětském domově, které dobrovolně opustil, neboť stěžovatel má právo svobodného výběru bydlení. Ze všech uvedených důvodů odmítám plošnou praxi Krajské pobočky Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu, která vyžaduje ve všech případech vyjádření dětského domova k důvodům, z jakých dítě po skončení ústavní výchovy zařízení opustilo. C.2 Postup úřadu práce v záležitosti odnětí přídavku na dítě Poskytování dávky státní sociální podpory přídavku na dítě se řídí zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen zákon o státní sociální podpoře ). Nárok na přídavek na dítě má vždy nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2, Přídavek na dítě je nárokem dítěte. Zákon o státní sociální podpoře pak stanoví, komu se přídavek na dítě vyplácí, přestože nárok vzniká nezaopatřenému dítěti. Pokud je nezaopatřené dítě nezletilé, vyplácí se přídavek na dítě fakticky osobě, která jej má v přímém zaopatření, 13 tj. nejčastěji rodiči. 14 Jakmile nabude nezaopatřené dítě zletilosti, začne úřad práce vyplácet přídavek na dítě přímo tomuto dítěti. Přídavek na dítě se zletilému nezaopatřenému dítěti vyplácí od splátky přídavku na dítě náležející za kalendářní měsíc následující po měsíci, v němž dovršilo zletilosti. To znamená, že pokud má dítě osmnácté narozeniny v srpnu, přídavek na dítě za měsíc srpen obdrží ještě jeho rodič, přídavek na dítě za měsíc září již bude úřad práce vyplácet přímo zletilému nezaopatřenému dítěti. Je třeba zmínit, že přídavek na dítě se vyplácí měsíčně zpětně, tj. po uplynutí kalendářního měsíce, za který náleží, nejpozději do konce měsíce následujícího po tomto měsíci (tj. přídavek na dítě za měsíc srpen se vyplatí nejpozději do konce září). Není přitom nutné, aby si zletilé dítě znovu po nabytí zletilosti o přídavek na dítě žádalo, neboť dochází ke změně ve výplatě dávky, nárok na ni však zůstává bez přerušení zachován. Zletilé nezaopatřené dítě by ovšem mělo doložit úřadu práce písemný souhlas dle 12 Ustanovení 17 zákona o státní sociální podpoře. 13 Pod slovy přímé zaopatření je třeba rozumět osobní péči o dítě. Lze dovodit, že se může jednat jen o fyzickou osobu, která má dítě v přímém zaopatření, a to o rodiče dítěte, nebo osobu, která se za rodiče pro účely dávek státní sociální podpory považuje. Zpravidla je dítě v přímém zaopatření rodičů (rodiče), může však být např. v pěstounské péči nebo v péči jiné osoby, které bylo svěřeno do péče nahrazující péči rodičů rozhodnutím příslušného orgánu (viz BŘESKÁ, Naděžda a kol. Státní sociální podpora s komentářem a příklady aktualizované vyd. Olomouc: ANAG, Práce, mzdy, pojištění, s. 87.) 14 Ustanovení 19 odst. 2 zákona o státní sociální podpoře. 9

10 ustanovení 50 zákona o státní sociální podpoře. 15 Dávku lze dále vyplácet na základě původní žádosti o přídavek na dítě, kterou podalo nezletilé nezaopatřené dítě prostřednictvím svého zákonného zástupce, nejčastěji rodiče. 16 Zákon o státní sociální podpoře samostatně upravuje nárok na přídavek na dítě, které je umístěno v zařízení pro péči o děti nebo mládež, které mu poskytuje plné přímé zaopatření. Dítěti v plném přímém zaopatření zařízení povětšinou vzniká nárok na přídavek na dítě, protože je posuzováno samostatně (nehodnotí se příjem rodičů). Vzhledem k tomu, že jde o nezletilé dítě, žádá si dítě o přídavek na dítě prostřednictvím svého zástupce zařízení, pokud zákonný zástupce dítěte nepožádal o dávku nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy mu byla zaslána písemná výzva krajské pobočky Úřadu práce ČR, aby o dávku pro nezletilou osobu požádal, nebo v případě, kdy pobyt zákonného zástupce dítěte není znám. 17 Nárok na přídavek na dítě ovšem má nezletilé nezaopatřené dítě, pouze jej v řízení o dávce zastupuje zařízení. Zákon o státní sociální podpoře přímo nestanoví, jak řešit případy, kdy dítě nabude zletilosti v době, kdy je v plném přímém zaopatření zařízení. S ohledem na výše uvedené mám za to, že by se i v tomto případě měla obdobně aplikovat úprava stanovená pro případy, kdy je dítě v přímém zaopatření jiné osoby, nejčastěji rodiče. Nárok na přídavek na dítě má vždy nezaopatřené dítě, v řízení o dávce ho však zastupuje osoba, která jej má v přímém zaopatření, tj. rodič nebo zařízení pro péči o děti a mládež. Z důvodu nezletilosti dítěte je těmto osobám také přídavek na dítě vyplácen. Poté, co dítě nabude zletilosti, neztrácí nárok na přídavek na dítě, nárok pořád trvá, pouze se mění příjemce dávky, neboť od nabytí zletilosti již může být přídavek na dítě vyplácen samotnému dítěti. Je třeba důsledně rozlišovat nárok na dávku a nárok na výplatu dávky. Nárok na dávku vzniká oprávněné osobě, v daném případě nezaopatřenému dítěti. Nejčastěji je dávka také samotné oprávněné osobě vyplácena, tj. oprávněná osoba je také příjemcem dávky. 18 Vzhledem k tomu, že nezletilé dítě nemůže samo s finančními prostředky hospodařit, vyplácí se přídavek na dítě do doby, než dítě nabude zletilosti, zákonnému zástupci či jiné osobě, které bylo nezletilé dítě svěřeno do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, či osobě, která má nezletilé dítě v přímém zaopatření, či ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, je-li nezletilá oprávněná osoba v plném přímém zaopatření tohoto ústavu (zařízení). 19 Dávka se přednostně vyplácí osobě, která má dítě v přímém zaopatření. Tyto osoby musí použít přídavek na dítě ve prospěch oprávněné osoby nezletilého nezaopatřeného dítěte BŘESKÁ, Naděžda a kol. Státní sociální podpora s komentářem a příklady aktualizované vyd. Olomouc: ANAG, Práce, mzdy, pojištění, s Dle ustanovení 67 odst. 4 zákona o státní sociální podpoře platí, že pokud není oprávněná osoba způsobilá k právním úkonům, jednají za ni její zákonní zástupci, není-li dále stanoveno jinak. 17 Ustanovení 67 odst. 4 zákona o státní sociální podpoře. 18 Ustanovení 59 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře. 19 Ustanovení 59 odst. 1 písm. a), b), c), d) zákona o státní sociální podpoře. 20 Ustanovení 59 odst. 4 zákona o státní sociální podpoře. 10

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Pokud si o dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení) žádá občanka ČR, jejíž manžel je cizinec občan 3. státu (mimo Evropskou unii), který je v ČR hlášen k přechodnému

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 333/2012 Sb. ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Zpráva o šetření. ve věci paní J.H.

Zpráva o šetření. ve věci paní J.H. Zaměstnanci úřadu práce jsou povinni převzít i neúplnou žádost o sociální dávku a nad rámec obecné poučovací povinnosti poskytnout osobě, která se na úřad práce dostaví, základní sociální poradenství vedoucí

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 333. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Více

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:... ÚŘAD PRÁCE ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo v

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:... ÚŘAD PRÁCE ČR OZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko A. Žadatel: Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Trvalý pobyt: 1. doručování 5) : Rodinný stav 6) : Manžel(ka) 7) : Rodiče 8) : Bydliště

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dávky pěstounské péče 47e HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 47e Okruh dávek pěstounské péče Dávkami pěstounské péče jsou a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte, b) odměna pěstouna, c) příspěvek při převzetí

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Normativní instrukce č. 5/2013

Normativní instrukce č. 5/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 5/2013 Dávky pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Datum

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

259/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu

259/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu 259/2008 Sb. ZÁKON ze dne 25. června 2008, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Změna: 89/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 1. Denní centrum Žirafa provozovatel: Nejste sami (spolek) se sídlem

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

Ú P L A T A Z A P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Ú P L A T A Z A P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav se sídlem Uherčice 24, 691 62 Uherčice, IČO: 70 86 79 84, tel. 519 418 112, fax. 519 417 077, e-mail: reditelna@zsuhercice.cz Organizační řád školy

Více

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smlouva o ubytování (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smluvní strany: ČSAP, z. s. Dům světla Malého 3/282 186 21 Praha

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 81/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyň Daniely Zemanové a Naděždy Řehákové v právní

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

Novela školského zákona

Novela školského zákona Novela školského zákona V únoru 2015 Poslanecká sněmovna schválila návrh novely školského zákona a některých dalších zákonů (zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,

Více

Rozhodující pro přiznání dávek je výše příjmů, nákladů na bydlení a forma bydlení.

Rozhodující pro přiznání dávek je výše příjmů, nákladů na bydlení a forma bydlení. Dávky na bydlení 1. Existují sociální dávky, které slouží na úhradu nákladů na bydlení? Ano. K částečnému krytí nákladů na bydlení slouží dávka státní sociální podpory příspěvek na bydlení, a dále dávka

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Havířov Město Na Nábřeží 49, příspěvková organizace se sídlem na ul. Na Nábřeží 49/1374, 736 01 Havířov - Město ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POPLATKY VE ŠKOLNÍ

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 1. aktualizace k 1. 1. 2009 Str. 14 Ve výčtu novel zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, si za zákon č. 379/2007 Sb. doplňte: č. 129/2008

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více