Příručka. Intrastat CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka. Intrastat CZ"

Transkript

1 Příručka pro Intrastat CZ Český statistický úřad Generální ředitelství cel leden 2005 V3a

2 Obsah Strana 1. Úvod Seznam základních předpisů k Intrastatu 5 Základní nařízení Evropské unie... 5 Prováděcí nařízení Evropské unie. 5 Právní předpisy České republiky Pojmy a zkratky Základní informace Co je Intrastat? Povinnost vykazovat údaje do Intrastatu Co je předmětem vykazování Třístranný obchod Počátek povinnosti vykazování Ukončení povinnosti vykazování Forma a předávání výkazu Všeobecná pravidla pro vyplnění tiskopisu Podklady pro údaje Intrastatu Uvádění údajů do výkazu Odeslání zboží Záhlaví výkazu Období (rr/mm) Počet řádků Označení listů na tiskopisech Zpravodajská jednotka Třetí strana Údaje o zboží Číslo řádky Kód zboží Stát odeslání Stát určení Kraj původu Fakturovaná částka v Kč Statistická hodnota v Kč Vlastní hmotnost v kg Množství v doplňkové MJ Povaha transakce

3 Dodací podmínky Druh dopravy Zvláštní číselný statistický znak Zvláštní druhy nebo pohyby zboží, malé zásilky Údaje pod vyznačenými sloupci Přijetí zboží Záhlaví výkazu Období (rr/mm) Počet řádků Označení listů na tiskopisech Zpravodajská jednotka Třetí strana Údaje o zboží Číslo řádky Kód zboží Stát odeslání Stát původu Kraj určení Fakturovaná částka v Kč Statistická hodnota v Kč Vlastní hmotnost v kg Množství v doplňkové MJ Povaha transakce Dodací podmínky Druh dopravy Zvláštní číselný statistický znak Zvláštní druhy nebo pohyby zboží, malé zásilky Údaje pod vyznačenými sloupci Dodatečné údaje Změny ve výkazu Opravy chybných údajů Negativní hlášení Zvláštní pohyby zboží Vysvětlení pojmu Průmyslové celky Rozložené zásilky Lodě Letadla Zboží dodávané do lodí a letadel Zařízení na moři Odpady

4 10. Všeobecné a přechodné poznámky Zveřejnění kurzu Odesílání nebo přijímání zboží, které není samostatně fakturováno-použití kódu povahy transakce Ukončení celního režimu aktivního zušlechťovacího styku v přechodném období Zboží osvobozené od vykazování Seznam zboží, které je při přijetí a odeslání osvobozeno od vykazování Poznámky k seznamu zboží osvobozeného od vykazování do Intrastatu 57 Přílohy ÚVOD Tato příručka je základním a souhrnným informačním materiálem, ve kterém jsou do praktické podoby přepracována ustanovení základních právních předpisů k aplikaci systému Intrastat. Nemá proto právně závazný charakter, ale měla by být významnou pomůckou při vykazování údajů pro systém Intrastatu. K jejímu použití je nezbytné se seznámit minimálně se základními právními předpisy, které tuto problematiku upravují. Seznam těchto předpisů obsahuje část 2 této příručky. V její části 3 jsou vysvětleny základní pojmy a zkratky v ní používané. Různé další informace o systému Intrastat, zejména o předávání výkazů a o získání a použití programu IDES, je též možné získat v části Intrastat na internetových stránkách Generálního ředitelství cel na adrese Na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese v části Intrastat jsou zveřejněny číselníky, jejichž použití je předepsáno pro uvádění jednotlivých požadovaných údajů do výkazů pro Intrastat. Dále zde jsou uvedeny odpovědi na často kladené otázky k problematice Intrastatu a základní informace o něm pod názvem Pomůcka pro vykazující

5 2. Seznam základních předpisů k Intrastatu Základní nařízení Evropské unie Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů Prováděcí nařízení Evropské unie Nařízení Komise (ES) č. 1982/2004 ze dne 18. listopadu 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 Nařízení Komise (ES) č. 3590/92 ze dne 11. prosince 1992 o nosičích statistických informací pro statistiku obchodu mezi členskými státy Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění pozdějších předpisů Právní předpisy České republiky Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky Vyhláška č. 200/2004 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování o obchodu mezi Českou republikou a členskými státy Evropského společenství Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů - 5 -

6 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - 6 -

7 3. Pojmy a zkratky Pojem Aktivní zušlechťovací styk Význam Dočasné přijetí zboží za účelem jeho a) zpracování, včetně jeho instalace, smontování nebo kompletace nebo sdružování s jiným zbožím nebo přizpůsobení jinému zboží, b) přepracování, c) použití, jako zboží, které není v zušlechtěném výrobku obsaženo, avšak umožňuje nebo usnadňuje zpracovatelské operace, i když je při nich zcela nebo zčásti spotřebováno (pomocné zboží). Aktivním zušlechťovacím stykem se rozumí jen takové dočasné přijetí zboží, které z hlediska předpisů o dani z přidané hodnoty, je považováno za práci na movité věci v rámci poskytování služeb. Při přijetí zboží k aktivnímu zušlechťovacímu styku se předpokládá, že zušlechtěné výrobky nezůstanou v České republice. Za aktivní zušlechťovací styk se nepovažuje dočasné přijetí zboží za účelem jeho opravy, ať už placené nebo neplacené, které je od vykazování v Intrastatu osvobozené. Členský stát ČR ČSÚ DIČ Dovoz DPH EU GŘC Incoterms Intrastat JSD Kč Stejně tak se za aktivní zušlechťovací styk nepovažuje a do Intrastatu se vůbec nevykazuje dočasné přijetí zboží, za účelem označení, doplnění, úpravy apod. výrobků prodávaných zpravodajskou jednotkou vlastníkovi dočasně přijatého zboží. Členský stát Evropské unie Česká republika Český statistický úřad Daňové identifikační číslo právnické nebo fyzické osoby, které přiděluje finanční úřad. Obdržení zboží ze třetí země, které je do ČR dopraveno pod celním dohledem, Daň z přidané hodnoty Evropská unie Generální ředitelství cel Mezinárodní obchodní dodací podmínky (International Commercial Terms) vyhlašované mezinárodní obchodní komorou Statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy při vnitrounijním obchodu. Jednotný správní dokument předepsaný tiskopis pro písemnou formu celního prohlášení. Koruna česká - 7 -

8 Pojem Kombinovaná nomenklatura MJ Odeslání Osvobozující práh Pasivní zušlechťovací styk Význam Nomenklatura celního sazebníku EU (osmimístná zbožová nomenklatura vytvořená rozšířením šestimístné nomenklatury Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží). Kód používaný pro doplňkové měrné jednotky, ve kterých se vykazuje množství přijatého nebo odeslaného zboží (např. počet kusů, litrů, metrů ). Jedná se o druhý ukazatel vedle hmotnosti zboží, který je uveden u řady položek kombinované nomenklatury. Odeslání zboží vykazovaného v systému Intrastat, které opouští území ČR (včetně navráceného zboží dodavateli). Finanční objem odeslaného nebo přijatého zboží podle fakturované hodnoty nebo hodnoty, která by jako fakturovaná měla být do Intrastatu vykazována, který určuje, že právnická nebo fyzická osoba se stává zpravodajskou jednotkou, a tím jí vzniká povinnost poskytovat informace pro systém Intrastat. Pro rok 2005 je práh osvobození, nazývaný taktéž asimilační, stanoven na čtyři milióny Kč pro odeslané a na dva milióny Kč pro přijaté zboží. Dočasné odeslání zboží za účelem jeho a) zpracování, včetně jeho instalace, smontování nebo kompletace nebo sdružování s jiným zbožím nebo přizpůsobení jinému zboží, b) přepracování, c) použití, jako zboží, které není v zušlechtěném výrobku obsaženo, avšak umožňuje nebo usnadňuje zpracovatelské operace, i když je při nich zcela nebo zčásti spotřebováno (pomocné zboží). Pasivním zušlechťovacím stykem se rozumí jen takové dočasné odeslání zboží, které z hlediska předpisů o dani z přidané hodnoty, je považováno za práci na movité věci v rámci poskytování služeb. Při odeslání zboží k pasivnímu zušlechťovacímu styku se předpokládá, že se toto zboží ve formě zušlechtěných výrobků vrátí zpět do České republiky. Za pasivní zušlechťovací styk se nepovažuje dočasné odeslání zboží za účelem jeho opravy, ať už placené nebo neplacené, které je od vykazování v Intrastatu osvobozené. Povahy transakce Stejně tak se za pasivní zušlechťovací styk nepovažuje a do Intrastatu se vůbec nevykazuje dočasné odeslání zboží, za účelem označení, doplnění, úpravy apod. výrobků nakupovaných zpravodajskou jednotkou, pokud se nemění vlastník dočasně odeslaného zboží. Charakteristiky, které odlišují jednu transakci od druhé, přičemž transakcí se rozumí jakákoliv operace, ať už obchodní nebo neobchodní, která vede k pohybu zboží zahrnovaného do Intrastatu

9 Přijetí Pojem Příslušný celní orgán Referenční období Sledované období Společenství Statistické území členského státu Status zboží Společenství TARIC Třetí země Význam Přijetí zboží vykazovaného v systému Intrastat, které vstupuje na území ČR (včetně vráceného zboží od odběratele). Místně příslušný celní úřad, kterému zpravodajská jednotka podle jejího sídla předává údaje do Intrastatu. Kalendářní měsíc odeslání nebo přijetí zboží, to je měsíc, ve kterém začal pohyb odeslaného zboží nebo skončil pohyb přijatého zboží. Stejně tak ale může být referenčním obdobím také kalendářní měsíc, ve kterém osobě registrované k DPH vznikla povinnost přiznat tuto daň pro odeslané nebo přijaté zboží. Měsíc, ve kterém vznikla povinnost přiznat DPH však musí být shodný s měsícem zahájení pohybu odeslaného nebo ukončení pohybu přijatého zboží nebo se musí jednat o měsíc následující. Pojem referenční období, který používají v české verzi předpisy EU je shodný s pojmem sledované období, kterým je označován měsíc, za který se vykazují údaje do Intrastatu ve vyhlášce č. 200/2004 Sb. Kalendářní měsíc odeslání nebo přijetí zboží je měsícem, ve kterém začal pohyb odeslaného zboží nebo skončil pohyb přijatého zboží. Stejně tak ale může být sledovaným obdobím také kalendářní měsíc, ve kterém osobě registrované k DPH vznikla povinnost přiznat tuto daň pro odeslané nebo přijaté zboží. Měsíc, ve kterém vznikla povinnost přiznat DPH však musí být shodný s měsícem zahájení pohybu odeslaného nebo ukončení pohybu přijatého zboží nebo se musí jednat o měsíc následující. Pojem sledované období je shodný s pojmem referenční období, který používají v české verzi předpisy EU. Zkrácený a zjednodušený název pro Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství nebo EU, často používaný zejména v legislativě. Území daného členského státu, které odpovídá jeho celnímu území v souladu s ustanovením článku 3 celního kodexu Společenství (nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, ve znění pozdějších předpisů. Zboží úplně získané na celním území EU nebo zboží dovezené ze třetích států, které bylo propuštěné do celního režimu volného oběhu nebo zboží získané z některého či z obou druhů zboží (viz též ustanovení článku 4 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů) Integrovaný sazebník EU, který umožňuje v návaznosti na zbožové kódy Kombinované nomenklatury používat opatření obchodní politiky EU, např. celní sazby, kvóty, antidumpingové celní sazby. Kódy KN tvoří prvních osm míst zleva zbožového kódu uváděného v TARICu a jsou shodné s nomenklaturou celního sazebníku EU. Země nebo státy, které nejsou členy EU

10 Pojem Vnitrounijní obchod (intrakomunitární) Výkaz pro Intrastat Vývoz Zboží Intrastatu Zjednodušující práh Význam Přijetí a odeslání zboží, které má status Společenství a zboží v celním režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem, které je dočasně odesíláno resp. přijímáno jiným členským státem, než ve kterém bylo do těchto režimů propuštěno. Měsíční výkaz obsahující předepsané údaje o odeslání nebo přijetí zboží z nebo do členského státu EU. Poskytnutí zboží do třetí země na základě rozhodnutí celních orgánů. Zboží, které podléhá povinnosti vykazovat jeho přijetí a odeslání v systému Intrastat, přičemž zbožím se rozumí jakýkoliv movitý majetek a elektrická energie. Finanční objem odeslaného nebo přijatého zboží, podle kterého se určuje, zda je zpravodajská jednotka povinna vyplňovat do výkazu Intrastatu všechny údaje nebo pouze některé (sto miliónů Kč pro odeslané i pro přijaté zboží). Práh zjednodušení se také nazývá prahem specifickým. Zpravodajská jednotka Právnická nebo fyzická osoba, která má povinnost poskytovat do INTRASTATU údaje o zboží odeslaném nebo přijatém v rámci vnitrounijního obchodu a která je osobou registrovanou v ČR k DPH (osobou povinnou podávat daňová přiznání k DPH). Jedná se o stranu odpovědnou za poskytování informací do Intrastatu. Zvláštní zboží a pohyby Zvláštní případy odeslání nebo přijetí zboží, při kterých se údaje do výkazu pro Intrastat uvádějí s určitými výjimkami

11 4. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4.1. Co je Intrastat? 1) Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie, pokud při jeho přijetí nebo odeslání není povinnost předkládat celním orgánům celní prohlášení. Vykazují se v něm údaje o vnitrounijním obchodu. Systém Intrastat je povinný pro všechny členské státy Evropské unie, není však jednotný v oblasti sběru prvotních údajů (např. formy výkazu, organizační zabezpečení). 2) Údaje z výkazů pro Intrastat umožňují sestavit měsíční statistiky zahraničního obchodu České republiky. Zveřejněné údaje především používají: podnikatelské subjekty, které chtějí znát svůj podíl na trhu a sledovat množství svých prodaných výrobků a jejich cenu a mají snahu objevovat nové trhy a možnosti pronikání na ně Evropská komise pro studie o integraci vnitřního trhu, pro tvorbu evropské zemědělské a obchodní politiky, pro přijímání antidumpingových opatření, pro uzavírání obchodních dohod Mezinárodní organizace pro vyhodnocení hospodářské situace určité země Světové obchodní organizace v době embarga na určité zboží, pro dohled nad obchodem s určitým druhem zboží (např. se zbraněmi, některými nebezpečnými anebo toxickými látkami, atd.) Český statistický úřad pro potřeby sestavení národních účtů a poskytování informací uživatelům Ministerstvo průmyslu a obchodu pro provádění hospodářské politiky (konkurenceschopnost na zahraničních trzích atd.) Česká národní banka pro potřeby sestavení platební bilance Regionální orgány pro potřeby regionální hospodářské politiky Velvyslanectví a konzuláty, které se zajímají o obchodní vztahy s příslušnými zeměmi Profesionální svazy různých odvětví, například průmyslu, obchodu, dopravy, které je používají především pro hájení zájmů svých členů Každý, kdo se zabývá hospodářstvím a potřebuje znát vývoj obratu zahraničního obchodu a obchodní bilance České republiky, případně chce vědět, jak naše země udržuje svou pozici v konkurenčním prostředí EU Údaje o zahraničním obchodě jsou měsíčně zveřejňovány v tisku Povinnost vykazovat údaje do Intrastatu 3) Povinnost provádění Intrastatu je dána ustanovením předpisů Evropské unie, jejichž seznam je uveden v části 2 této příručky. Tato ustanovení jsou pro ČR upravena celním zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou k němu

12 4) Povinnost vykazovat data pro Intrastat se týká osob, které překročí asimilační práh při přijetí nebo odeslání zboží, o němž je třeba uvádět údaje do výkazů pro Intrastat. Tím se stávají zpravodajskými jednotkami. Povinnost vykazovat data pro Intrastat však nevzniká a zpravodajskou jednotkou se nestává osoba, která nemá povinnost podávat přiznání k DPH (neplátce DPH). 5) Asimilační práh je stanoven pro odeslání zboží v hodnotě přesahující čtyři milióny Kč a pro přijetí zboží v hodnotě přesahující dva milióny Kč. Určuje se z fakturované hodnoty nebo hodnoty, která by jako fakturovaná měla být vykázána do Intrastatu, a to nezávisle na sobě, zvlášť pro přijetí a zvlášť pro odeslání zboží Intrastatu. 6) Zpravodajské jednotky, u kterých fakturovaná hodnota za zboží Intrastatu při jeho přijetí nebo odeslání překročí asimilační práh (při odeslání čtyři milióny Kč a při přijetí dva milióny Kč), ale nepřesáhne specifický práh stanovený na sto miliónů Kč (zvlášť za odeslání a zvlášť za přijetí zboží) vykazují údaje pro Intrastat zjednodušeně bez údajů o Statistické hodnotě, Druhu dopravy a Dodacích podmínkách. 7) Osoby a zpravodajské jednotky, které překročí specifický práh sto miliónů Kč při přijetí nebo odeslání zboží Intrastatu, musí vykazovat všechny předepsané údaje. 8) Asimilační i specifický práh se určuje zvlášť pro přijetí a zvlášť pro odeslání zboží Intrastatu. Při překročení pouze jednoho z nich se určené povinnosti, např. vykazovat všechny údaje, vztahují pouze k němu. Každý subjekt, odesílající nebo přijímající zboží z EU je povinen si sám sledovat hodnotu tohoto zboží a při překročení asimilačního nebo specifického prahu, zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží, bez výzvy začít plnit povinnosti vyplývající pro zpravodajské jednotky z předpisů upravujících Intrastat. 9) Mají-li být do výkazů pro Intrastat uváděny údaje o jednotlivých zásilkách odesílaného nebo přijatého zboží, jejichž fakturovaná hodnota nepřesahuje šest tisíc Kč, mohou se vyznačit souhrnně pod společným kódem zboží Při odeslání zboží se k tomuto společnému zbožovému kódu uvádějí pouze informace o státu přijetí a fakturované hodnotě. Při přijetí zboží se ke společnému zbožovému kódu uvádějí údaje o státu odeslání a fakturované hodnotě. V příslušném řádku se do odstavce 12 Výkazu nebo do první části zleva kolonky č.1 Dokladu uvede kód MZ. 10) Do Intrastatu vykazuje údaje o odeslaném nebo o přijatém zboží ta zpravodajská jednotka, která údaje o tomto zboží uvádí do přiznání o DPH nebo uzavřela smlouvu se zahraničním partnerem o aktivním či pasivním zušlechtění zboží. 11) Za měsíc, ve kterém zpravodajská jednotka neprovede žádnou transakci, ale jinak povinnost vykazování údajů pro Intrastat má, je povinna předat příslušnému celnímu orgánu negativní hlášení. To se předává i za každý další měsíc až do případného ukončení vykazovací povinnosti zpravodajské jednotky ve stejných termínech, jako se předávají výkazy o odeslaném nebo přijatém zboží (12. pracovní den po skončení sledovaného období). 12) Zpravodajská jednotka, která zaniká, musí tuto skutečnost písemně sdělit celnímu úřadu, kterému předává výkazy pro INTRASTAT, a to nejpozději v termínu, ve kterém předává celnímu úřadu výkaz pro INTRASTAT s údaji o odeslání anebo přijetí zboží za poslední měsíc své činnosti. To je za měsíc, ve kterém odeslala anebo přijala poslední zásilku zboží v rámci svého vnitrounijního obchodu

13 13) Sloučením nebo splynutím zpravodajské jednotky s jinou právnickou osobou, přecházejí povinnosti předávání výkazů pro INTRASTAT na subjekt, se kterým zpravodajská jednotka splynula nebo se sloučila. 14) V případě, že se uskuteční pouze jednorázové nebo příležitostné odeslání nebo přijetí zboží, kterým vznikne povinnost předávání výkazů pro Intrastat (převyšuje hodnotu asimilačního prahu) a je důvodný předpoklad, že dalších šest měsíců k žádnému dalšímu odeslání nebo přijetí nedojde, stačí vykázat pouze toto jednorázové nebo příležitostné odeslání nebo přijetí a za další měsíce už negativní výkazy pro Intrastat nevyhotovovat a nepředávat. Výkaz pro Intrastat s jednorázovým nebo příležitostným odesláním nebo přijetím zboží však musí být na horním okraji zřetelně označen nápisem PŘÍLEŽITOSTNÝ. Pokud by v dalších šesti měsících zpravodajská jednotka, která předala příležitostný výkaz pro Intrastat proti předpokladům odeslala nebo přijala další zásilku zboží, vzniká ji takovým odesláním nebo přijetím zboží povinnost k předávání výkazů pro Intrastat dle pravidel uvedených v předchozích odstavcích této příručky. Negativní hlášení o odeslání nebo přijetí zboží za měsíce mezi příležitostným a dalším odesláním nebo přijetím se dodatečně nevyhotovují a nepředávají. 15) Výkaz pro Intrastat může za zpravodajskou jednotku vyhotovit a předat příslušnému celnímu úřadu i jí zmocněný zástupce. Zmocnění k vyhotovení anebo předání výkazu pro Intrastat nebo smlouvu o zastupování při těchto činnostech, případně jiný dokument osvědčující oprávnění zastupovat zpravodajskou jednotku, je zástupce povinen na požádání předložit celnímu úřadu. Vzor plné moci k zastupování ani forma, jak prokázat zmocnění k zastupování, není stanovena. 16) Pokud je při dovozu ze třetí země zboží propuštěno do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě než je stát určení (clo je vyměřeno v jiném členském státě, ve kterém zboží získalo status Společenství), musí být ve státě určení vykázáno pro Intrastat jako zboží přijaté a ve státě, kde bylo propuštěno do volného oběhu, jako zboží odeslané. Příklad: Česká osoba nakupuje zboží v USA dopravované do ČR přes Německo, kde je německými celními orgány propuštěno do volného oběhu. V Německu musí být ve výkazu pro Intrastat uvedeno jako zboží odeslané do ČR (např. fiskálním zástupcem nebo českým dovozcem zaregistrovaným v Německu k DPH) a v ČR se vykazuje v Intrastatu jako zboží přijaté. 17) Zboží dovážené ze třetí země, které propuštěním do celního režimu volného oběhu získá status Společenství až v zemi určení nebo je zde propuštěno do jiného celního režimu, se do výkazu pro Intrastat jako přijaté zboží nevykazuje. Stejně tak se do výkazu pro Intrastat nevykazuje zboží, které přes členský stát pouze tranzituje, a to bez ohledu na skutečnost, zda je takové zboží dopravováno přímo přes území daného členského státu pod celním dohledem, zejména v celním režimu tranzitu, nebo se jedná o zboží Společenství provážené bez celního dohledu

14 4.3. Co je předmětem vykazování 18) Do statistiky obchodu mezi členskými státy, to je Intrastatu, se zahrnuje všechno zboží, které má status Společenství a pohybuje se mezi členskými státy, s výjimkou zboží osvobozeného od vykazování, jehož seznam je uveden v části č. 11 této příručky. Zbožím Společenství je zboží - úplně získané nebo vyrobené na území Společenství - zboží ze zemí a území, které nejsou součástí celního území, propuštěné do volného oběhu - zboží vyrobené nebo získané ze zboží uvedeného dříve. 19) Do výkazů pro Intrastat se neuvádějí údaje o zboží odeslaném na území nebo přijaté z území, které nejsou součástí území Společenství podle Směrnice Rady 77/388/EHS. Jedná se o tyto území: - Réunion, Guadeloupe, Martinik a Francouzská Guyana (zámořské departementy Francouzské republiky) - Büsingen (Německo) - Kanárské ostrovy, Ceuta a Melilla (Španělsko) - Livigno, Campione d Italia a italské vody jezera Lugano (Itálie) - Hora Athos (Řecko) 20) Při odeslání se uvádějí do výkazu pro Intrastat informace o zboží Společenství, které opustilo území ČR republiky do jiného členského státu, a to i o zboží, které bylo v České republice propuštěno celními orgány do celního režimu volného oběhu a následně bylo odesláno do jiného členského státu, kde bude používané nebo spotřebované, a který bude státem určení. 21) Při přijetí zboží se uvádějí do výkazu pro Intrastat informace o zboží Společenství, které vstoupilo na území ČR a není pod celním dohledem (není například v celním režimu tranzitu) a také není přes ČR pouze prováženo. 22) Operace, které jsou předmětem vykazování nemusí mít pouze obchodní charakter. Zpravodajská jednotka poskytuje informaci bez ohledu na to, zda je dodání zboží spojeno s peněžní transakcí či nikoli. 23) Vracení zboží a posílání náhradního zboží, například z důvodů reklamací, se vykazuje ve směru v jakém je vracené nebo náhradní zboží skutečně posíláno. To znamená, že zboží přijaté z jiného členského státu do ČR z důvodů vrácení původně z ČR odeslaného zboží nebo zboží přijaté do ČR jako náhrada za jiné původně přijaté zboží, se vykazují zásadně do výkazů pro Intrastat na přijetí zboží. Naopak zboží vracené z ČR do jiného členského státu nebo zasílané do jiného členského státu jako náhradní za původně tam odeslané zboží, se vždy vykazuje do výkazů pro Intrastat na odeslání zboží. 24) Do Intrastatu se vykazují údaje zejména o následujícím zboží: - nakupovaném a prodávaném - určeném na zušlechtění (aktivní nebo pasivní) - vraceném po zušlechtění (aktivním nebo pasivním), to je po provedení zpracovatelských operací - přijímaném, odesílaném a mimořádně i zpět vraceném v rámci finančního leasingu - odesílaném a přijímaném v rámci reklamací vadného plnění kupní smlouvy, včetně vracení zpět vadného zboží a zboží odesílaného a přijímaného náhradou za vadné reklamované zboží

15 - dodávaném zdarma, nejedná-li se o bezúplatné obchodní vzorky nebo reklamní materiál - dodávaném v rámci stavebních a konstrukčních prací - dodávaném jako součást služby, je-li zboží přiznáváno k DPH jako zboží pořízené z jiného členského státu nebo dodané do jiného členského státu - přijímaném nebo odesílaném v rámci dodávek do centrálních skladů - odesílaném nebo přijímaném do konsignačních skladů - přijímaném nebo odesílaném v souvislosti s pouhým uskladněním zboží, pokud se předpokládá, že doba skladování bude delší než dva roky a po jeho ukončení se zboží vrátí zpět jeho vlastníkovi - přijímaném nebo odesílaném k dočasnému použití, je-li jeho předpokládaná doba delší než 24 měsíců 25) Naopak do výkazů pro Intrastat se nevykazují údaje o transakcích a o zboží uvedených v části č. 11 této příručky, zejména údaje o zboží, které je předmětem vybraných dočasných obchodních transakcí, čili je odesíláno s předpokladem zpětného přijetí nebo je přijímáno s předpokladem zpětného odeslání nejpozději do dvou let. Údaje o odeslání nebo přijetí zboží v souvislosti s aktivním nebo pasivním zušlechtěním zboží se však musí vykazovat vždy. 26) Do výkazů pro Intrastat se také nevykazují údaje o zboží přijatém zpravodajskou jednotkou od osoby, která není ve státě odeslání zaregistrována k DPH a zboží, které je zpravodajskou jednotkou odesíláno osobě, která není plátcem DPH v zemi určení Třístranný obchod 27) Třístranným obchodem je z hlediska statistického: a) zbožová transakce, v níž vystupují tři osoby registrované k DPH ve třech různých členských státech. Zboží je při tomto obchodu dopravováno z členského státu v němž je registrována k DPH první osoba do státu, kde je registrována osoba třetí. Přitom první osoba prodává zboží osobě druhé, od které toto zboží nakupuje osoba třetí. Protože vykazování v systému Intrastat sleduje prohyb zboží přes hranici, nikoli finanční toky, prostřední, druhá osoba zboží do systému Intrastat vůbec nevykazuje. První osoba musí vykázat odeslání zboží do státu, ve kterém je k DPH registrována osoba třetí, která vykáže v Intrastatu přijetí zboží ze státu první osoby. Příklady: Osoba v ČR, která působí jako prostředník, nakupuje zboží ve Francii a posílá je přímo zákazníkovi v Německu. V tomto případě česká firma neuvádí do výkazu pro Intrastat údaje o tomto zboží, protože toto zboží není určeno pro ČR ani z ní není odesíláno. Údaje o zboží se objeví ve výkazu pro odeslání ve Francii a na výkazu pro přijetí v Německu. Osoba v ČR nakupuje zboží od osoby v Německu, které ji dodává zboží do ČR přímo od jejího dodavatele, osoby na Slovensku. Zboží je tak dopravováno přímo ze Slovenska do ČR, platba však probíhá mezi ČR a Německem. Zboží zaznamená osoba v ČR jako přijaté, zemí odeslání je Slovensko (rozhodující je pohyb zboží, ne pohyb finančních prostředků). b) zbožová transakce, v níž vystupují tři osoby registrované k DPH ve dvou členských státech. Zboží je při tomto obchodu dopravováno z členského státu, v němž jsou registrovány k DPH první a druhá osoba do státu, kde je registrována osoba třetí. Přitom první osoba prodává zboží osobě druhé, od které zboží nakupuje osoba třetí, registrovaná v jiném členském státě

16 Odeslání zboží do výkazu Intrastat musí v tomto případě vykázat osoba druhá, údaje o přijetí zboží vykazuje osoba třetí, a to bez ohledu na to, že zboží bylo ke třetí osobě případně dopravováno přímo od osoby první. Příklad: Osoba v ČR (A) prodává zboží jiné osobě v ČR (B), která je prodává do Německa osobě (C). Bez ohledu na skutečnost, zda zboží odesílá do Německa osoba A nebo B, jako zboží odeslané bude vždy do výkazu pro Intrastat deklarováno osobou B. c) zbožová transakce, v níž vystupují tři osoby registrované k DPH ve dvou členských státech. Zboží je při tomto obchodu dopravováno z členského státu, v němž je registrována k DPH první osoba, do státu, kde je registrována osoba třetí. Přitom první osoba prodává zboží osobě druhé, která je registrována k DPH ve stejném členském státě jako osoba třetí. Té zboží prodává osoba druhá. Odeslání zboží vykáže osoba první, přijetí osoba druhá. Příklad: Osoba v Německu (A) prodává zboží osobě v ČR (B), ale zasílá ho jiné osobě v ČR (C). Skutečný příjemce zboží, osoba C, toto zboží nakupuje od osoby B. Přijetí zboží v ČR vykáže do Intrastatu osoba B. d) zbožová transakce, v níž vystupují dvě osoby registrované k DPH ve dvou členských státech a jedna osoba z třetí země. První osoba vyváží zboží z členského státu přímo osobě třetí do třetí země, přičemž je prodává osobě druhé z jiného členského státu, která toto zboží dále prodává osobě třetí. Pohyb zboží se do výkazu pro Intrastat nezaznamenává, zboží musí být vyvezeno do třetí země na základě rozhodnutí o jeho propuštění příslušnými celními orgány. Příklad: Osoba v ČR (A) prodává zboží osobě v Německu (B), která je dále prodává osobě v Rusku (C). Na základě požadavku německé osoby (B) je zboží dopravováno přímo z ČR do Ruska. Vývoz do Ruska se do Intrastatu nevykazuje, zboží musí být vyvezeno na základě rozhodnutí celního úřadu. Kdo za zboží a odkud dodavateli platí není rozhodující. e) zbožová transakce, v níž vystupují dvě osoby registrované k DPH ve dvou členských státech a jedna osoba z třetí země. První osoba z jednoho členského státu prodává zboží osobě druhé ze třetí země, která není zaregistrována k DPH v žádném členském státě. Na žádost osoby ze třetí země, která zboží dále prodává osobě třetí z druhého členského státu, první osoba dopravuje zboží přímo této osobě třetí do druhého členského státu. Odeslání zboží se do výkazu pro Intrastat nezaznamená, protože první osoba zboží prodává osobě, která není registrována v členském státě k DPH. Příklad: Osoba v ČR (A) prodává zboží osobě ve Švýcarsku (B), která je dále prodává osobě v Německu (C). Na základě požadavku švýcarské osoby (B) je zboží dopravováno přímo z ČR do Německa. Zboží musí být švýcarské osobě prodáno s DPH, která se odvádí a zboží nemůže být při dodání do Německa od této daně osvobozeno

17 4.5. Počátek povinnosti vykazování 28) Zpravodajskými jednotkami s povinností vykazovat po celý rok 2005 údaje o přijatém anebo odeslaném zboží v rámci vnitrounijního obchodu se stávají ty právnické nebo fyzické osoby, které od 1. května 2004 do 31. prosince 2004 překročily příslušný asimilační práh. To znamená, že odeslaly ode dne vstupu ČR do EU v rámci vnitrounijního obchodu z ČR zboží za více jak čtyři milióny Kč (stávají se zpravodajskou jednotkou pro odeslání) nebo přijaly do ČR zboží za více jak dva milióny Kč (stávají se zpravodajskou jednotkou pro přijetí). 29) Ty zpravodajské jednotky, které od do v celkovém součtu vykázaných fakturovaných hodnot za odeslané anebo přijaté zboží překročily specifický práh (pro odeslání sto miliónů Kč a pro přijetí také sto miliónů Kč), jsou povinny v roce 2005 vykazovat do Intrastatu za odeslání nebo přijetí, případně za oba směry toku zboží, všechny předepsané údaje. Osoby, které v celkovém součtu vykázaných fakturovaných hodnot specifický práh celkově, ale za každý směr toku zboží zvlášť, v průběhu posledních osmi měsíců roku 2004 nepřekročily, jsou při vykazování údajů za jednotlivé měsíce roku 2005 osvobozeny od vykazování údajů o statistické hodnotě, druhu dopravy a o dodacích podmínkách odesílaného anebo přijatého zboží. 30) Zpravodajskou jednotkou se stane také ten subjekt, který počínaje od 1.ledna 2005 překročí asimilační práh. Povinnost vykazovat údaje do Intrastatu mu vzniká poprvé za měsíc, ve kterém k překročení tohoto prahu došlo (součet fakturované hodnoty všeho odeslaného zboží, které by zpravodajská jednotka musela vykazovat do Intrastatu celkově od překročil čtyři milióny Kč anebo součet fakturované hodnoty veškerého takového zboží přijatého od přesáhl dva milióny Kč. Stane-li se daný subjekt zpravodajskou jednotkou, do výkazu za měsíc, ve kterém došlo k překročení asimilačního prahu, vykazuje pouze údaje za zboží odeslané nebo přijaté v tomto měsíci. Údaje o zboží, jehož hodnota vedla k překročení prahu a které bylo odesláno nebo přijato v předchozích měsících se do Intrastatu nevykazují. 31) Obdobným způsobem, jako je potřeba sledovat překročení asimilačního prahu, si každý subjekt sleduje i překročení prahu specifického. 32) Překročení asimilačního nebo specifického prahu je každý subjekt povinen si sledovat sám Ukončení povinnosti vykazování 33) Povinnost předávat celním orgánům výkaz pro Intrastat s údaji o odeslaném zboží končí zpravodajské jednotce předáním výkazu pro Intrastat za sledované období měsíce prosince 2004, pokud od do součet všech fakturovaných hodnot zboží odeslaného touto jednotkou a vykázaného do Intrastatu nepřesáhl částku čtyři milióny Kč. Stejně tak povinnost předávat celním orgánům výkaz pro Intrastat s údaji o přijatém zboží končí zpravodajské jednotce předáním výkazu za měsíc prosinec 2004, nepřesáhl-li od do součet všech fakturovaných hodnot zboží přijatého touto jednotkou a vykázaného do Intrastatu částku dva milióny Kč. 34) Povinnost předávat celním orgánům výkazy pro Intrastat se všemi předepsanými údaji o odeslaném nebo přijatém zboží a neuvádět do těchto výkazů údaje o statistické hodnotě, druhu dopravy a o dodacích podmínkách nemá pro rok 2005 zpravodajská jednotka, u které součet všech fakturovaných a do výkazů pro Intrastat uvedených hodnot, za odeslané

18 nebo přijaté zboží zvlášť, nepřesáhl celkově za období od do sto miliónů Kč. 35) Vykazovací povinnost pro Intrastat končí zpravodajské jednotce, jejíž činnost zanikne (např. sloučením, zrušením, rozdělením) předáním posledních údajů. Tuto skutečnost oznámí současně příslušnému celnímu orgánu (viz též kapitola 4.2. této příručky) 4.7. Forma a předávání výkazu 36) Výkazy s údaji pro Intrastat, včetně tzv. negativního hlášení, se předávají příslušným celním úřadům nejméně jednou měsíčně, nejpozději do 12. pracovního dne měsíce následujícího po sledovaném období. Zejména při předávání výkazů na tiskopisech se doporučuje nečekat s předáním až na poslední den uvedené lhůty, kdy je možné předpokládat, že při předání výkazu větším počtem zpravodajských jednotek v jeden den bude na celních úřadech třeba na předání delší dobu čekat. 37) Údaje do výkazů pro Intrastat se uvádějí souhrnně za sledované období, to je za jeden měsíc, zvlášť za odeslání zboží a zvlášť za přijetí zboží. Rozepsání údajů podle jednotlivých zásilek, faktur apod. není sice chybou, ale nedoporučuje se, zejména je-li výkaz pro Intrastat podáván na tiskopise, a jeho převzetí celním úřadem by mohlo být časově delší. 38) Výkaz pro Intrastat lze vyhotovit na předepsaném tiskopise v papírové formě, přičemž je výhodné z důvodů časové úspory při předání výkazu, údaje z něj předat současně celnímu úřadu i v elektronické podobě, například na disketě nebo CD. Nejvýhodnější a nejobvyklejší je vyhotovení i odeslání výkazu bez použití tiskopisu elektronicky v předepsaném formátu. Informace o elektronickém předávání dat je možné získat na webových stránkách GŘC (www.cs.mfcr.cz) nebo u celních úřadů. Tiskopisy výkazů v papírové formě jsou různé pro přijetí a různé pro odeslání zboží. Vzory tiskopisů výkazů (dále jen výkaz ) jsou uvedeny ve zvláštní příloze této příručky a je možné si je i stáhnout z webových stránek ČSÚ (www.czso.cz) nebo GŘC (www.cs.mfcr.cz) z části nazvané Intrastat. Výkaz pro Intrastat může za zpravodajskou jednotku předat příslušnému celnímu úřadu i jí zmocněný zástupce (viz též část 4.2. této příručky). 39) Pro sdělení údajů o odeslání zboží se používá jiný tiskopis než pro přijetí zboží. Na každý tiskopis výkazu lze deklarovat až 15 údajů o různých transakcích zboží, například 15 podpoložek zboží. Použití tiskopisu výkazu s naznačenými okénky pro jednotlivé číslice v záhlaví tiskopisu není na závadu. Stejně tak se nepovažuje za chybný tiskopis, který nebude mít v jednotlivých sloupcích tečkovaně naznačené rozdělení (např. ve sloupci 1, 2, 3, 4, 9). Jako tiskopis výkazu pro Intrastat lze použít i tiskopis JSD. Pro každou podpoložku zboží se však musí použít samostatný tiskopis JSD a nelze využívat Doplňkové listy k JSD. 40) Do všech forem výkazu pro Intrastat (papírové i elektronické) jsou požadovány informace o přijetí a odeslání zboží vždy ve stejném rozsahu (v tiskopisu JSD se vyplňují pouze kolonky určené pro předepsané údaje Intrastatu - viz část č. 5 Uvádění údajů do výkazu této příručky). 41) Jednotlivé transakce se stejnými kvalitativními údaji ve výkazu pro Intrastat lze sčítat (např. několik odeslaných zásilek zboží ve sledovaném období s totožnými údaji ve sloupcích výkazu 1 až 4 a 9 až 11 výkazu lze sečíst hodnotově a množstevně a uvést je do jednoho řádku)

19 42) Výkaz pro Intrastat je zpravodajská jednotka povinna předat celnímu úřadu nebo odeslat elektronicky na určenou adresu za sledované období pouze jednou. Jeho duplicitní předání, např. elektronicky i na tiskopisu, je chybné. Za elektronické předání údajů se nepovažují případy, kdy je iniciativně ze strany zpravodajské jednotky spolu s tiskopisem předán i nosič informací (např. disketa) s nahranými údaji. 43) S ohledem na pevně stanovený termín, do kterého musí celní úřad obdržet od zpravodajské jednotky údaje pro Intrastat (dvanáctý pracovní den měsíce následujícího po sledovaném období), nedoporučuje se odesílání výkazu poštou. Za dodržení daného termínu je plně odpovědná zpravodajská jednotka a případné sankce za pozdní předání výkazu mohou být uplatňovány pouze vůči ní, bez ohledu na subjekt, který zpoždění skutečně zavinil Všeobecná pravidla pro vyplnění tiskopisu 44) Tiskopisy výkazu pro Intrastat se vyplňují psacím strojem, tiskem nebo jinak strojopisem. Vypsat je lze i ručně, tiskacím písmem, ne však obyčejnou nebo inkoustovou tužkou. 45) Vyplněné údaje v nich musí být napsány modrou nebo černou barvou tak, aby byly nesmazatelné a co nejlépe čitelné. Údaje lze uvádět pouze do předepsaných částí a není přípustné je doplňovat jinými údaji, pro které nejsou příslušné sloupce vyhrazeny. Údaje uvedené ve výkazu pro Intrastat nesmějí být mazány, ani přepisovány. 46) Výkaz pro Intrastat může za zpravodajskou jednotku vyhotovit i jí zmocněný zástupce (viz též část 4.2. této příručky) Podklady pro údaje Intrastatu 47) Podkladem pro vyplnění výkazu Intrastatu jsou zejména údaje z evidence zpravodajské jednotky o pohybu zásob a zboží, ale také z její daňové evidence nebo z účetnictví. Využívat je možné též: prodejní a nákupní faktury s uvedenou hodnotou a hmotností dopravní dokumenty nebo dodací listy nutné pro dokázání uskutečněné transakce; je v nich uvedena hmotnost, počet kusů, párů, metrů atd. smlouvy nebo objednávky, které určují, zda se jedná o nákup nebo prodej, komisionářskou smlouvu, zušlechtění, opravu atd., a v nichž se obecně uvádějí dodací podmínky

20 5. UVÁDĚNÍ ÚDAJŮ DO VÝKAZU 48) Údaje o statistické hodnotě, dodacích podmínkách a o druhu dopravy jsou povinny uvádět do výkazů pro Intrastat pouze ty zpravodajské jednotky, u nichž fakturovaná hodnota přijatého zboží překročila specifický práh, tj. 100 miliónů Kč nebo u nichž fakturovaná hodnota odeslaného zboží překročila specifický práh 100 miliónů Kč. Zpravodajské jednotky které specifický práh nepřekročily, tyto údaje do výkazů pro Intrastat neuvádějí. 49) Odeslané nebo přijaté zásilky zboží, jejichž fakturovaná hodnota nepřesahuje Kč, je možné vyznačovat souhrnně pod společným zbožovým kódem Při odeslání zboží se k tomuto společnému zbožovému kódu uvádějí pouze informace o státu určení a fakturované hodnotě. Při přijetí zboží se k němu uvádějí pouze údaje o státu odeslání a fakturované hodnotě. Údaje vykazované zjednodušeně pod společným kódem musí být označeny na výkazu pro Intrastat ještě kódem zvláštního pohybu MZ. Využití této výhody při vykazování údajů o zásilkách malé hodnoty je věcí zpravodajské jednotky, není proto na závadu vykazovat o zboží z malých zásilek všechny předepsané údaje. 50) Při odeslání nebo přijetí zvláštního zboží nebo při zvláštních pohybech vybraných druhů zboží, popsaných v části č. 9 této příručky, může zpravodajská jednotka využít pravidlo o neuvádění některých údajů o odeslaném nebo přijatém zboží do výkazů pro Intrastat. Prostory vyhrazené pro vyznačení takových údajů, které se při zvláštních pohybech zboží nemusejí do Intrastatu vykazovat, se na tiskopisech výkazů ponechávají volné

21 6. ODESLÁNÍ ZBOŽÍ 6.1. Záhlaví výkazu 51) Údaje ze záhlaví je třeba uvést na každém listu tiskopisu Období (rr/mm) 52) Uvádí se: Kolonka 44 JSD levý horní roh rok a měsíc, za který jsou ve výkazu uvedeny údaje např. únor 2005 = Počet řádků 53) Uvádí se: Kolonka 5 JSD celkový počet vyplněných řádků na všech listech předávaného výkazu. Případně přeškrtnuté řádky z důvodů oprav chybných údajů se do celkového počtu řádek nepočítají. Případně nevyužitá okénka před číslem vyjadřujícím počet řádků se doplňují nulami Označení listů na tiskopisech 54) Uvádí se: Kolonka 3 JSD pořadové číslo listu do levého předtištěného okénka a celkový počet listů předávaného výkazu nebo JSD. Například pokud se vyplňují dva listy výkazu (tzn. více než 15 zbožových položek), na prvním listu se uvádí: na druhém listu se uvádí: List 0 1 z 0 2 List 0 2 z Zpravodajská jednotka Kolonka 2 JSD 55) Uvádí se tyto identifikační údaje: DIČ zpravodajské jednotky, a to bez označení CZ, pokud je v tiskopisu výkazu předtištěno

22 Název nebo příjmení, jméno a adresa Příjmení a jméno kontaktní osoby, která může poskytnout za zpravodajskou jednotku podrobnější informace Telefonní číslo kontaktní osoby Číslo faxu kontaktní osoby kontaktní osoby 56) Nemá-li ve zcela mimořádném případě zpravodajská jednotka přidělené daňové identifikační číslo, uvede se jiné identifikační číslo přidělené příslušnými orgány pro statistické nebo jiné účely. V případě, že některý z uvedených druhů spojení na kontaktní osobu neexistuje (například zpravodajská jednotka nevlastní fax), ponechává se prostor vyhrazený pro příslušné číslo prázdný Třetí strana Kolonka 54 JSD 57) Výkaz může za zpravodajskou jednotku vyplnit anebo předat celnímu úřadu jiný subjekt jako její zástupce. Za správnost vyplnění výkazu a jeho odeslání zůstává však odpovědná zpravodajská jednotka. 58) Jestliže výkaz bude vyplňovat zástupce, musí uvést: Svoje DIČ nebo nemá-li DIČ a je českou osobou, osmimístné identifikační číslo nebo nemá-li ani to, svoje rodné číslo, případně není-li českou osobou a nemá DIČ, kód státu, ve kterém má sídlo nebo obvyklé bydliště Příjmení a jméno kontaktní osoby zástupce, která může poskytnout podrobnější informace Telefonní číslo kontaktní osoby Číslo faxu kontaktní osoby kontaktní osoby 59) Pokud některý z uvedených druhů spojení na kontaktní osobu neexistuje (například osoba nevlastní fax), ponechává se prostor vyhrazený pro příslušné číslo prázdný. 60) V případě, že výkaz vyhotovuje sama zpravodajská jednotka bez pomoci zástupce, pravá část s nadpisem Třetí strana se nevyplňuje Údaje o zboží Číslo řádky 32 JSD Kolonka 61) Na tiskopisech výkazů pro odeslání jsou na každém listu předtištěné řádky Pokud při opravě chybných údajů dojde k přeškrtnutí řádky, číslování řádek se nemění

23 Kód zboží 33 JSD Sloupec 1 výkazu Kolonka 62) Uvádí se osmimístný číselný kód odpovídající podpoložky přijatého zboží dle kombinované nomenklatury. Kombinovaná nomenklatura je obsažena v celním sazebníku Společenství nebo v TARICu (prvních osm čísel zleva zbožového kódu = shodný osmimístný číselný kód zboží uváděný do první části zleva kolonky 33 JSD při dovozu nebo vývozu zboží). Celní sazebník Společenství je zveřejněn na internetových stránkách GŘC na adrese pod názvem Celní sazebník EU. Jeho zbožové kódy se zkrácenými názvy a měrnými jednotkami jsou též mezi číselníky na internetových stránkách ČSÚ na adrese s názvem cis_kn8.txt Stát odeslání 15a JSD Sloupec 2 výkazu Kolonka 63) Tento sloupec výkazu a kolonka JSD se při odeslání zboží nevyplňuje. Na výkazu jsou příslušná okénka proškrtnuta Stát určení 3 výkazu 17a JSD Sloupec Kolonka 64) Státem určení je poslední členský stát, o kterém je v době odeslání známo, že do něj má být zboží v rámci příslušné transakce dodáno. Většinou je to stát, kam je zásilka přímo adresována. Pro vyznačení státu určení se používají následující alfabetické kódy. AT Rakousko FR Francie (a Monako) LV Lotyšsko BE Belgie GB Spojené království MT Malta CY Kypr GR Řecko NL Nizozemí DE Německo HU Maďarsko PL Polsko DK Dánsko IE Irsko PT Portugalsko EE Estonsko IT Itálie SE Švédsko ES Španělsko LT Litva SI Slovinsko FI Finsko LU Lucembursko SK Slovensko

24 Kraj původu 34b JSD Sloupec 4 výkazu Kolonka 65) Do příslušného sloupce se uvádí kód kraje původu zboží. Jedná se o kraj v ČR, kde zboží bylo vyrobeno, zpracováno, smontováno, zušlechtěno nebo opraveno. Není-li kraj původu znám nebo zboží nepochází z ČR, nahradí se krajem, ve kterém se uskutečnila v ČR obchodní transakce s tímto zbožím (např. nákup od výrobce), nebo ze kterého bylo zboží odesláno. Pro vyznačení kraje původu při odeslání zboží se používají následující kódy: Kód kraje Název kraje Kód kraje Název kraje 11 Hl. město Praha 52 Královéhradecký kraj 21 Středočeský kraj 53 Pardubický kraj 31 Jihočeský kraj 61 Vysočina 32 Plzeňský kraj 62 Jihomoravský kraj 41 Karlovarský kraj 71 Olomoucký kraj 42 Ústecký kraj 72 Zlínský kraj 51 Liberecký kraj 81 Moravskoslezský kraj Fakturovaná částka v Kč 5 výkazu 44 JSD Sloupec Kolonka 66) Fakturovaná hodnota v Kč je hodnota, kterou prodávající obdrží od kupujícího za odeslané zboží. Jedná se vlastně o převodní hodnotu zboží, kterou samozřejmě ovlivňuje druh použitých dodacích podmínek. Fakturovanou hodnotou odeslaného nebo přijatého zboží musí být jeho převodní hodnota. Převodní hodnota je ta, kterou uhrazuje kupující prodávajícímu bez ohledu na použití různých dodacích podmínek a skutečnost, zda jsou prodávajícím do převodní hodnoty promítnuty přímé obchodní náklady nebo ne. Fakturovaná hodnota je většinou celková částka na faktuře, která může být i součtem jmenovitě na faktuře vyjádřené ceny za samotné zboží, nákladů spojených s jeho dopravou, balného apod. Součástí fakturované hodnoty zboží nejsou spotřební daně ani DPH. Příklady a poznámky: Při odeslání zboží, jehož samotná hodnota je 100, bude při dodací podmínce EXW, kdy se náklady spojené s dopravou zboží hradí sám kupující, fakturovaná hodnota také 100. Při stejném zboží a dodací podmínce DDU-místo příjemce, kdy přímé obchodní náklady spojené s dopravou budou činit 50 a na faktuře bude celková cena 150 (prodávající logicky zvýšil hodnotu zboží 100 o hodnotu jim vynaložených přímých obchodních nákladů 50, to znamená, že přímé obchodní náklady zahrnul přímo do ceny zboží), bude fakturovaná hodnota

25 Při stejném zboží a dodací podmínce DDU-místo příjemce, kdy přímé obchodní náklady spojené s dopravou budou činit 50 a na faktuře bude zvlášť uvedena cena zboží = 100 a zvlášť přímé obchodní náklady = 50, bude fakturovaná hodnota také 150. Z výše uvedených příkladů vyplývá, že není rozhodující, zda na faktuře bude hodnota přímých obchodních nákladů vyznačena zvlášť (například zboží = 100, přímé obchodní náklady = 50, celkem k zaplacení = 150) nebo zde bude souhrnná celková částka 150. Stejně tak by se zahrnovala při dodací podmínce DDU do fakturované hodnoty k vlastní ceně zboží (100) hodnota přímých obchodních nákladů v případě, kdyby tyto náklady byly fakturovány zvlášť (1. faktura = zboží za 100 a druhá faktura = přímé obchodní náklady = 50) a fakturovaná hodnota by byla též 150. To ovšem pouze za předpokladu, že je plněna dodací podmínka DDU do místa příjemce (dopravu zajišťuje a hradí odesílatel). 67) Pro jiné transakce než prodej, musí být hodnota určena tak, jako by se o prodej jednalo a deklarovaná hodnota se musí stanovit na základě kalkulace nebo odhadu, stejně jako v případech, kdy se nevystavuje faktura. 68) Pokud jde o odeslání zboží po jeho zušlechtění, musí vykazovaná hodnota obsahovat hodnotu zboží přijatého k zušlechtění zvýšenou o hodnotu zpracovatelské operace (provedenou práci na zboží) a o hodnotu případných přídavků dodaných k zušlechtěnému zboží zpracovatelem. Fakturovaná hodnota je v těchto případech vlastně celková hodnota z faktury zvýšena o fakturovanou cenu, která byla vykázána při přijetí zboží k zušlechtění. 69) Při zpětném odesílání letadel a plavidel, zařazovaných do čísel 8802, 8901, 8902, 8904, 8905 a 8906 kombinované nomenklatury, po jejich dočasném přijetí k aktivnímu zušlechtění, (k přepracování, ne však k opravě nebo údržbě), se jako fakturovaná hodnota odesílaného zboží vykazuje pouze hodnota zpracovatelské operace, zvýšená o hodnotu případných přídavků ze zboží Společenství a hodnotu přímých obchodních nákladů spojených s dopravou zboží, pokud vznikly prodávajícímu. Tato hodnota bude většinou odpovídat hodnotě vystavené faktury a nebude se, na rozdíl od zpětného odeslání jiného zboží po jeho aktivním zušlechtění, zvyšovat o hodnotu letadla nebo plavidla přijatého k zušlechtění. 70) Při odesílání zboží, za které není od odběratele inkasováno, ale naopak je za ně odběrateli placeno (například při odesílání odpadů), se namísto fakturované hodnoty uvádí do sloupce 5 výkazu nebo do kolonky 44 JSD číslice nula. 71) Při odesílání zboží, které je vraceno do jiného členského státu a nejedná se o zpětné odeslání zboží, které bylo do ČR přijato k aktivnímu zušlechtění, se do výkazu pro Intrastat uvádí fakturovaná hodnota shodná s tou, která byla vykázána v Intrastatu při přijetí předmětného zboží. 72) Při odesílání nosičů informací obsahujících data nebo instrukce pro zařízení na zpracování dat je součástí fakturované hodnoty i cena na nosiči nahraných těchto dat nebo instrukcí (zboží se zařazuje pod kód nosiče informací). 73) V případě, že odesílaná zásilka zboží Intrastatu obsahuje více druhů zboží, jejichž hodnota je vyjádřena na jedné faktuře bez podrobného rozdělení na hodnoty jednotlivých druhů zboží, fakturovaná hodnota pro příslušný řádek ve výkazu se určí rozdělením celkové hodnoty kalkulací nebo odhadem na jednotlivé hodnoty konkrétních druhů zboží

Příručka. Intrastat CZ. pro. Český statistický úřad Generální ředitelství cel Leden 2009 V8a

Příručka. Intrastat CZ. pro. Český statistický úřad Generální ředitelství cel Leden 2009 V8a Příručka pro Intrastat CZ 2009 Český statistický úřad Generální ředitelství cel Leden 2009 V8a Obsah Strana cca 1. Úvod 6 2. Seznam základních předpisů k Intrastatu 6 2.1. Základní nařízení Evropské unie....

Více

Příručka. Intrastat CZ

Příručka. Intrastat CZ Příručka pro Intrastat CZ 2016 Český statistický úřad Generální ředitelství cel Srpen 2016 V17a 1 Obsah Strana cca 1. Úvod 6 2. Seznam základních předpisů k Intrastatu 6 2.1. Základní nařízení Evropské

Více

Příručka. Intrastat CZ

Příručka. Intrastat CZ Příručka pro Intrastat CZ 2008 Český statistický úřad Generální ředitelství cel leden 2008 V7 Obsah Strana 1. Úvod. 5 2. Seznam základních předpisů k Intrastatu 5 2.1. Základní nařízení Evropské unie.

Více

Modul Intrastat. www.money.cz

Modul Intrastat. www.money.cz Modul Intrastat www.money.cz 2 Money S5 Intrastat Co je Intrastat Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Informace lze najít na www.czso.cz,

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

POKYNY KE SPRÁVNÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZÁVAZNOU INFORMACI O SAZEBNÍM ZAŘAZENÍ ZBOŽÍ (ZISZ)

POKYNY KE SPRÁVNÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZÁVAZNOU INFORMACI O SAZEBNÍM ZAŘAZENÍ ZBOŽÍ (ZISZ) POKYNY KE SPRÁVNÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZÁVAZNOU INFORMACI O SAZEBNÍM ZAŘAZENÍ ZBOŽÍ (ZISZ) Žádost o ZISZ se podává písemně věcně a místně příslušnému orgánu na předepsaném tiskopise, jehož vzor je uveden

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

P Ř Í R U Č K A D Í L A

P Ř Í R U Č K A D Í L A P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového (s úpravami vyplývajícími z předpisů ke dni 1.1.2013) D Í L A Společná ustanovení strana 1 I.

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Celní právo a celní správa Základy celního práva

Celní právo a celní správa Základy celního práva Celní právo a celní správa Základy celního práva Dana Šramková Pyramida norem celního práva Právo EU celní kodex prováděcí nařízení k celnímu kodexu nařízení o osvobození od cla = nařízení nařízení TIR

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Renata Čuhlová Přednáška 10

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Renata Čuhlová Přednáška 10 Vybrané operace v mezinárodním obchodě Renata Čuhlová Přednáška 10 Přednáška 9 Cla a celní řízení v EU a ČR Legislativa EU a národní EU Společná celní legislativa: společný Celní kodex (Celní kodex Společenství

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 216 k provedení některých ustanovení celního zákona Ministerstvo financí stanoví podle 7 zákona č. /216 Sb., celní zákona: 1 Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2013

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2013 č. 465/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2013 o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru

Více

Dovozní licence pro ovoce a zeleninu

Dovozní licence pro ovoce a zeleninu Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz http://www.szif.cz Dovozní licence pro ovoce a zeleninu Při dovozu čerstvého ovoce a zeleniny ze třetích

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

2001R1207 CS

2001R1207 CS 2001R1207 CS 18.02.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B M1 Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

Zajímavosti ze zahraničního obchodu

Zajímavosti ze zahraničního obchodu Zahraniční obchod Ročník 2014 Zahraniční obchod dle pohybu zboží Kód publikace: 241019-14 Pořadové číslo v roce: 1 V Praze dne 14. 3. 2014 Zajímavosti ze zahraničního obchodu Zpracovalo: Oddělení statistiky

Více

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! PŘÍZNÁNÍ K DPH Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ Pozor změna! kmenová část BEZ MEZER základní sazba 21 % VLASTNÍ ČÍSLO DOKLADU 1. snížená sazba 15 % 2. snížená sazba 10 %

Více

Anglické knihy-rhf ak.

Anglické knihy-rhf ak. Česká republika Ministerstvo obrany Anglické knihy-rhf3.2012-ak. Anglické knihy-rhf3.2012-ak. 1 / 7 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý

Více

Finanční zpravodaj. Ročník: L V Praze dne 26. února 2016 částka 4 MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN

Finanční zpravodaj. Ročník: L V Praze dne 26. února 2016 částka 4 MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN 2464-5540 Ročník: L V Praze dne 26. února 2016 částka 4 11. Placení vybraných daní bezplatnou daňovou složenkou od 1. 3. 2016. 2 Finanční zpravodaj 4/2016 2

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 4 4 Edice Účetnictví a daně

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

Logistika mezinárodního pohybu zboží

Logistika mezinárodního pohybu zboží Logistika mezinárodního pohybu zboží 1 Logistika mezinárodního pohybu zboží Dovoz a vývoz zboží do/z ČR silně ovlivňuje: členství ČR ve WTO členství ČR v EU 2 WorldTradeOrganization Sídlo: Ženeva, Švýcarsko

Více

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna:

Více

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999)

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) O postupu usnadnění vystavení průvodního osvědčení EUR 1 a vyhotovení prohlášení na faktuře pod opatřeními

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Vnitřní pokyn č. : 63 / 2004 Věc : Postup celních úřadů při aplikaci ustanovení 23 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném

Více

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) je specifická

Více

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro dovoz etanolu zemědělského původu

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro dovoz etanolu zemědělského původu Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro dovoz etanolu zemědělského původu Obsah 1. Všeobecné podmínky licenčního systému... 2 2. Dovozní režimy... 5 2.1. Dovoz za plné dovozní clo... 5 2.2. Preferenční

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 2002 final, ANNEXES 1 to 2.

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 2002 final, ANNEXES 1 to 2. Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) 7613/16 ADD 1 UD 72 DELACT 61 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. dubna 2016 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI.

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila 4.2.2016. Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. věnovanou splátkovému a platebnímu kalendáři. Dotaz 1

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH www.money.cz 2 Money S5 Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti (dále

Více

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1 POKYNY k vyplnění formuláře daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění platné od 1. 1. 2011 - k tiskopisu 25 552

Více

Pomůcka k vyplnění Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (určeno pro obce a DSO)

Pomůcka k vyplnění Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (určeno pro obce a DSO) Pomůcka k vyplnění Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (určeno pro obce a DSO) Metodické pomůcky jsou k nahlédnutí na těchto webových stránkách: MF ČR http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reformaverejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual

Více

Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou

Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU Ochranné známky a průmyslové vzory Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky 1. Obecné poznámky 1.1 Použití formuláře Formulář lze získat od úřadu

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Pomůcka k vyplnění Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (určeno pro obce a DSO)

Pomůcka k vyplnění Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (určeno pro obce a DSO) Pomůcka k vyplnění Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (určeno pro obce a DSO) Metodické pomůcky jsou k nahlédnutí na těchto webových stránkách: MF ČR http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reformaverejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci BAKALÁŘ SKÁ PRÁCE. Martin Polák

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci BAKALÁŘ SKÁ PRÁCE. Martin Polák Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci BAKALÁŘ SKÁ PRÁCE Martin Polák 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Management podniku

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. č. OLP/2877/2016

DAROVACÍ SMLOUVA. č. OLP/2877/2016 DAROVACÍ SMLOUVA č. OLP/2877/2016 uzavřená podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Liberecký kraj se sídlem :

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí pro ovoce a zeleninu (čerstvé i zpracované) OBSAH

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí pro ovoce a zeleninu (čerstvé i zpracované) OBSAH Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz, http://www.szif.cz Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro ovoce a zeleninu (čerstvé i zpracované) OBSAH

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 5412_13.pdf POKYNY k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty Pokud jsou v pokynech uvedeny odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání. JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek. Edice Účetnictví a daně

INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání. JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek. Edice Účetnictví a daně Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 3 611. publikaci Realizace

Více

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro obiloviny

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro obiloviny Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro obiloviny Obsah 1 Vývoz obilovin... 2 1.1 Vývoz výživy pro psy a kočky kódu KN 23091090 do Švýcarska... 2 2 Dovoz obilovin... 3 2.1 Dovoz ječmene v rámci kvóty

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz konopí

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz konopí Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Příručka pro žadatele Vydávání licencí na dovoz konopí OBSAH 1. Běžný dovoz... 2 1.1. Dovoz pravého konopí... 2 1.2.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční Částka 91 Sbírka zákonů č. 235 / 2013 Strana 2203 235 VYHLÁŠKA ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky

Více

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému Dodání zboží: 1) Plátce pronajímá formou operativního pronájmu soustruh německému nájemci registrovanému k DPH v Německu a soustruh zůstává v tuzemsku: a) Jedná se o dodání zboží s osvobozením podle 64,

Více

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva Čl. 1 Předmět služby Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (dále jen SIPO) obstarává Česká pošta, s.p., (dále jen ČP) pro právnické a další osoby

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Strana 4658 Sbírka zákonů č. 305 / 2016 Částka 119 305 VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 59. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vzor Oznámení podílu na hlasovacích právech. Údaje o společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích.

Vzor Oznámení podílu na hlasovacích právech. Údaje o společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích. A. Vzor Oznámení podílu na hlasovacích právech Údaje o společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích 1. právech: Obchodní firma IČ Sídlo: ulice ISIN č.p. obec PSČ 2 3 4 Podíl

Více

Nákup pamlsků pro služební psy

Nákup pamlsků pro služební psy Česká republika Ministerstvo obrany Nákup pamlsků pro služební psy Nákup pamlsků pro služební psy 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje:

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

VYHLÁŠKA. č. 280/2008 Sb. ze dne 31. července o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách

VYHLÁŠKA. č. 280/2008 Sb. ze dne 31. července o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách VYHLÁŠKA č. 280/2008 Sb. ze dne 31. července 2008 o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách Česká národní banka stanoví podle 30a písm. a) až d) zákona č. 219/1995

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více