VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Střední škola pro tělesně postižené GEMINI Vaculíkova 14, Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011/2012 Mgr. Tomáš Anderle ředitel školy Mgr. Stanislav Štěpánek statutární zástupce ředitele

2 Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14

3 Část I. Tabulková část C. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE C1. Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech Škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami- Německo- Velden Škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami- Nizozemsko- Groesbeek Střední škola pro tělesně postižené- Slovensko- Košice EU projekt Mládež v akci- pracovní návštěva zaměstnanců Střední školy GEMINI v Německu, s partnery projektu z Holandska, Slovenska a Německa C2. Mimoškolní aktivity Celoškolní exkurze do Bratislavy a okolí Koncert pro žáky, jejich rodiče a veřejnost v MORAVSKÉM KRASU, konaný pod záštitou senátora Ing. Stanislava Juránka C3. Účast žáků a studentů školy v soutěžích Celobrněnská soutěž tělesně postižených žáků

4 C4. Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty Teplárny, a.s., Coca- Cola s.r.o.- propagace, sponzoring Velkoprodejny Globus, Makro, Interspar, Billa, fa Barunka Deli s.r.o., fa Projn, s.r.o., cukrárna Selská fa Renault Pokorný, Cementárny Mokrá, RENA, CCB- propagace, sponzoring C5. Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje Typ vzdělávání (příp. název kurzu) celková délka (dní) počet vyškolených osob Školení BOZ, PO 3 hodiny 32 Školení Zdravotní handicap, reedukace a kompenzace určitého druhu postižení 8 hodin 23

5 Část II. Textová část 1. Seznámení se školou A/ Název školy, sídlo, právní forma, IČO: Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 právní subjekt: příspěvková organizace, IČO B/ Všechny druhy škol a školských zařízení, které škola sdružuje: Střední škola, IZO obory: M/01 Veřejnosprávní činnost, kapacita L/01 Gastronomie, kapacita H/003 Provoz služeb, kapacita 40- dobíhající obor H/01 Prodavač a výrobce lahůdek, kapacita 40 Internát s celotýdenním provozem, IZO Školní jídelna, IZO C/ Celková kapacita školy 95 kapacita internátu 20 kapacita školní jídelny 90 jídel D/ Školská rada: Mgr. Radka Pospíšilová, předseda, Mgr. Marta Staňková, člen, Mgr. Lenka Majtnerová, člen, Ing. Ivan Slezák, člen, pan Petr Hladký, člen, paní Šárka Šelbická, člen, paní Jarmila Sperátová, člen, zapisovatel, paní Jana Mrkvová, člen, slečna Soňa Augustýnová, člen. E/ Specifika školy, péče o školu Specifika školy:

6 - organizace jedno nebo vícedenních zájezdů do Vídně, Bratislavy - stmelení kolektivů nových žáků a pedagogů, - internát - jako součást školy vyžaduje spolupráci učitelů, vychovatelů a provozních zaměstnanců, - rehabilitační, zdravotní, psychologická intervence - vše zařizuje pro žáky škola ve spolupráci s OS Naděje pro pomoc zdravotně postižené mládeži, - organizace zimních a letních ozdravných pobytů na horách a u moře ( podle zdravotního stavu žáků) - OS Naděje (volné sdružení rodičů a přátel školy) působí při škole a pomáhá organizovat a financovat mimořádné akce pro žáky, pro činnost školy vytváří nadstandardní možnosti, je hlavním garantem mezinárodních výměnných pobytů žáků školy v rámci EU. Realizované záměry: - zaveden nový systém odborného výcviku vaření - příprava žáků ve firmách Barunka Deli s.r.o., fa Projn, cukrárna Selská, - zaveden nový způsob průběžné praxe žáků ( vaření a lahůdky) v blízkých školních kuchyních - uskutečněn koncert pro žáky, rodiče a veřejnost v MORAVSKÉM KRASU, pod záštitou senátora Ing. Stanislava Juránka, - uskutečněno pokračování projektu EU Mládež v akci pracovní návštěva zaměstnanců školy v Německu, - praktické zavedení a zabezpečení výuky v novém maturitním oboru Gastronomie, komplexní materiálně technické vybavení nového oboru, - navýšení kapacity školní jídelny na 120 žákovských obědů z důvodu velkého zájmu uchazečů o vzdělávání se na střední škole, - schválení projektu EU- Peníze školám, - vytvoření kvalitních učebních textů do odborných předmětů a jazyků, - rekonstrukce školní jídelny- položení nového linolea, komplexní zakoupení nového nábytku včetně myčky na nádobí. Výhled školy: - zefektivnit provoz školního bufetu - žákovský projekt, - rozšířit a zabezpečit praxi žáků SOU ve velkoprodejnách Interspar, Billa, Albert, - zavést nový systém praxí žáků SOŠ na úřadech v místě bydliště, - pokračovat v projektu Mládež v akci, - provést opravu oken krytého schodiště do školy, - výměna výtahu pro imobilní žáky, - získání prostoru v přízemí na ul. Vaculíkova 13 ( jednání s vedením tepláren ) Nově pořízené vybavení školy: - dovybavení učeben ergonomickým nábytkem, - rozšíření zabezpečení bezdrátového připojení internetu pokrytí obou budov i podlaží, - v rámci projektu EU- Peníze školám se zakoupily v první etapě tři interaktivní tabule a dva notebooky, - výměna linolea v jídelně a v koridoru spojující budovu na Vaculíkově 13 s budovou na Vaculíkově 14, - rozsáhlé vybavení jídelny nábytkem, - zakoupení nové myčky, - pořízení nového nádobí a robotů do nového maturitního oboru Gastronomie, - pořízení balícího stroje v rámci odborného výcviku Prodavač a výrobce lahůdek a Gastronomie, - výměna žárovek za úsporné v celém areálu školy a internátu.

7 Provedené opravy: - oprava signalizačního zařízení 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva Učební plány: Střední odborná škola: - obor Veřejnosprávní činnost, ŠVP od obor Gastronomie, ŠVP od Střední odborné učiliště: - obor Provoz služeb, Ministerstvo hospodářství , čj /95-74 ( dobíhající obor ) - obor prodavač a výrobce lahůdek, ŠVP od Poradenské služby a/ Další vzdělávání pracovníků - výchovný poradce - účast na akcích IPS UP, PPP, SSS, SPC, - metodik protidrogové prevence účast na seminářích SSS Brno, - účast na seminářích centra ul. Sládkova, - v řadách pedagogů bylo v tomto školním roce 10 učitelů a vychovatelů s dosaženým vzděláním v oboru speciální pedagogika, 1 vychovatel bez spec. ped. vzdělání, 8 učitelů bez spec. ped. vzdělání, 3 pedagogičtí pracovníci si spec. ped. vzdělání doplňují. b/ Hodnocení poradenských služeb Ve škole pracovali: výchovný poradce, školní metodik prevence a učitel pro environmentální výchovu a metodik IKT, A: Výchovné poradenství V tomto školním roce se výchovné poradenství zaměřilo na poradenství kariérové, hlavně na žáky posledních a předposledních ročníků. Probírali se možnosti a schopnosti žáků pokračovat v další své vzdělávací dráze. Pomáhali jsme žákům získat odpovídající pracovní uplatnění na flexibilním trhu práce. Dále výchovná poradkyně pomáhala učitelům při řešení osobních, výukových a výchovných problémů, které se během školního roku vyskytly. V neposlední řadě bylo úkolem výchovné poradkyně propagovat školu a pomáhat v náboru žáků pro šk. rok 2012/2013(účast a prezentace na veletrzích škol, na poradách VP v jednotlivých okresech JmK ). V rámci informovanosti žáků maturitních ročníků proběhly tři semináře: 1) seminář Kde hledat práci byly zaměřeny na získání znalostí potřebných pro budoucí pracovní uplatnění absolventů se zdravotním postižením,

8 2) seminář Jak napsat životopis, jak se ohodnotit a vytvořit si objektivní názor na sebe i druhé, 3) provedení testů o schopnostech a předpokladech žáka, - byl vytvořen přehled o záměrech žáků o dalším vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Z 9 absolventů oboru veřejnoprávní činnost pokračuje ve studiu na VOŠ a VŠ 5 žáků. Z 10 absolventů učebního oboru Prodavač a výrobce lahůdek jich 5 pokračuje ve studiu v maturitních oborech SŠ, 5 žáků odešlo pracovat do provozu, - v rámci větší informovanosti nově přicházejících žáků a rodičů byla realizována propagace naší školy na veřejnosti: 1) účast naší školy na Rehaprotexu (BVV Brno, říjen 2010) 2) účast naší školy na Veletrhu škol (BVV- Brno, listopad 2010), - pokračovala tradiční spolupráce s výchovnými poradci na základních školách a výchovnými poradci jednotlivých okresů. Výchovní poradci ZŠ byli písemně informováni o možnosti studia na naší škole, byly zaslány propagační materiály na všechny ZŠ, - osobní účast výchovného poradce, popřípadě zástupce školy na poradách výchovných poradců ZŠ v těchto okresech: Brno-město, Brno-venkov, Znojmo, Svitavy, Vyškov, Kroměříž, Boskovice, Blansko, Prostějov, Žďár nad Sázavou, Břeclav, Nový Jičín a Valašské Meziříčí. Závěr: 1) Z hlediska profesního zaměření a orientace žáků je zapotřebí větší spolupráce s třídními učiteli. Na jedné straně je základním cílem školy žáky motivovat k dalšímu vzdělávání, ale nevyžadujeme od nich řádné výsledky, popřípadě podporujeme jejich falešnou iluzi, že studium na VŠ nevyžaduje dostatečné úsilí, 2) po přehodnocení účasti školy na uvedených veletrzích, byla kladně hodnocena dlouhodobá účast na veletrhu škol a je zařazena do plánu práce i pro nastávající rok 2012/2013, 3) pro školní rok 2012/2013 je zapotřebí pokračovat ve stávajícím trendu výjezdů do jednotlivých okresů, nutné se jeví zapojit všechny pracovníky školy k návštěvám vytypovaných ZŠ a rozšířit informovanost rodičů žáků ZŠ formou účasti našich ped. pracovníků na schůzkách SRPŠ. V tomto směru je nutno zkvalitnit práci učitelů naší školy, 4) důležitým úkolem bude uspořádat ve škole seminář pro výchovné poradce základních škol Jihomoravského kraje a Brna-venkova s cílem seznámit je se školním prostředím GEMINI a s našimi učiteli a žáky. Oblast práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy 1) Každým rokem narůstá potřeba individuálních intervencí. Pohovory a intervence se týkají nejčastěji těchto oblastí: - problémy s výukou, nejčastěji velká absence spojená se špatným vedením žáka ze strany rodičů a někdy nedůsledností třídního učitele, - drobné kázeňské přestupky, - problémy spojené s diagnózou, která se promítá do výuky a chování žáka, nejsložitější je posoudit, kde jsou hranice handicapu a kde nedodržování pravidel, popř. školního řádu.

9 Závěr: Vzhledem ke skladbě nově přicházejících žáků (přibývá žáků s psychickými problémy a autismem ) je forma individuálních pohovorů nezbytná. Vyžaduje však větší spolupráci výchovného poradce s třídním učitelem a rodiči, což se plně nedaří. Zvyšující se zájem našich absolventů dále se vzdělávat je prokazatelný. V roce 2003 pokračovalo ve studiu 41% absolventů, letos se k dalšímu vzdělávání přihlásilo 55-60% žáků.tato skutečnost je zajisté také dána současným neutěšeným stavem na trhu práce, kde absolventi nenachází možnost svého uplatnění. B: Oblast prevence Základním cílem minimálního preventivního programu v tomto školním roce byla výchova ke zdravotnímu stylu, rozvoj a podpora sociálních kompetencí a specifická primární prevence. Problémem zůstává skladba žáků ve třídách z hlediska různorodosti zdravotního handicapu. Zvýšená pozornost byla zaměřena na individuální přístup ke každému žáku a na přísné dodržování zásad bezpečného chování. Na začátku školního roku byli pracovníci školy proškoleni školní lékařkou o nejčastějších zdravotních, obzvlášť psychických problémech žáků i o problémech souvisejících se somatickým postižením. V činnosti MP převažovala práce se třídami, prevence všech druhů šikany, řešení záškoláctví, předcházení používání alkoholu a jiných omamných a toxických látek. Dále byla velká pozornost věnována budování lepších vztahů mezi žáky, ale také mezi pedagogy a žáky. Mezi nejzávažnější mimoškolní akce, které napomohly orientaci ve společenských vztazích, patřila např. exkurze do Bratislavy, dále pak společenské odpoledne a večer v zahradním areálu. Problémem i letos zůstala omezená kapacita poradenského centra a tím i dlouhé čekací doby na intervenci osobní či skupinovou. Také nevhodné bariérové přístupy v některých institucích, které omezují účast našich tříd na některých akcích (žák vozíčkář). Ve třídách se neprojevil závažnější problém šikany či nekolektivního jednání. Pouze v jedné třídě si žáci stěžovali na šikanování ze strany spolužačky, ale dle vyjádření odborného psychologa se jedná o poruchu chování a emocí. Metodička prevence se třídou v tomto smyslu pracovala.ve druhé třídě se jednalo o konflikty žáka autisty s ostatními spolužáky. S žákem a jeho rodiči pracovala individuálně asistentka, takže se chování žáků během školního roku značně změnilo, žák se pak do kolektivu velmi dobře adaptoval. Školní metodik prevence se zúčastnil pracovního semináře, který se týkal agresivity mládeže, pracovních schůzek metodiků a individuálních porad s pracovníky poradenských center. Spolupráce s třídními učiteli byla důslednější, byly monitorovány pravidelně a zodpovědně všechny třídy. Pozitivem bylo zlepšení vztahů ve třídách i mimo ně, větší soudržnost žáků, omezilo se používání mobilních telefonů ve výuce. Na škole je méně kuřáků, nebyl zaznamenán žádný případ požívání alkoholu a jiných narkotik v průběhu výuky. Závěr: Díky rozdílnosti žáků docházelo k dílčím problémům, které se spolu s třídními učiteli podařilo včas podchytit. Řešení bylo mnohdy složitější, ale problém se vždy vyřešil. Základním cílem je budování většího kontaktu učitelů a žáků s výchovným poradcem a s poradenským centrem.

10 C) Další služby Oblast EVVO Podle plánu se environmentální výchova stala organickou součástí základů přírodních věd, zeměpisu a výživy a přípravy pokrmů, je zastoupena i v dalších předmětech a prolíná výchovným působením na žáky v ubytovacím zařízení na internátu. Při všech vhodných příležitostech se využívá školní zahrada i lesopark v jejím okolí. Probíhají zde některé části výuky, teoretické i praktické. Získávaly se cenné informace z ekologických institucí cestou jejich informačních materiálů. Žáci se přihlásili do projektu Ekopolis, pro mnoho zájemců nebyli přijati. Pokračovalo se v třídění plastů PET láhve. Sběr Al byl také úspěšný, odevzdaly se 4 kg hliníku. Vytvářely se návyky správného používání energeticky náročné klimatizace a ekologického chlazení místností bez klimatizace. Do učiva byly opět aktuálně zařazovány ekologické informace (mapa prašnosti v Brně a možnosti ovlivnění řešení situace, informace o pitné vodě a její šetření ). 4. Další údaje o škole a/ Pravidelné akce: - rehabilitační plavání na Žlutém kopci (4 žáci) - rehabilitace (22 žáků) - jóga (6 žáků) b/ Mimořádné akce: - exkurze do Bratislavy, - prezentace školy na setkáních VP Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Prostějov, Znojmo, Třebíč, Břeclav, Jihlava, - prezentace školy na veletrhu Gaudeamus, - pracovní pobyt dvou zaměstnanců školy v Německu v rámci projektu Mládež. c/ Nejdůležitější spolupráce s jinými subjekty: - Škola pokračuje v letité mezinárodní spolupráci se spec. školami v Nizozemí Groesbeeku, Německu- Velden a v Košicích na Slovensku, která se osvědčila po všech stránkách, - škola úzce spolupracuje s OS Naděje, které škole pomáhá financovat a realizovat mimoškolní aktivity pro žáky, pomáhá materiálně vybavovat školu, spolupracuje na tvorbě a realizaci projektů, - spolupráce s Ligou vozíčkářů (společný provoz vozidla ukončen k ) - spolupráce s PdF, MU, katedrou speciální pedagogiky, SZŠ Merhautova a VOŠ zdravotní a sociálně právní, Veřejnosprávní akademie, týkající se praxe jejich studentů, přináší do školy nové myšlenky - škola úzce spolupracuje s ÚMČ Brno Sever, úřad škole vychází vstříc při realizaci praxí žáků, škola participuje na výzdobě úřadu, na organizaci slavností, pečuje o své okolí, - dobrými partnery školy jsou již tradičně CVČ Milénova, GLOBUS, TEPLÁRNY, a. s., obchodní dům ALBERT, Interspar, DELIKOMAT, firma A. S. A., DPmB, BILLA, a.s., fa Projn, Barunka Deli, cukrárna Selská,

11 - spolupráce nadále pokračuj se SOU Lomnice u Tišnova (vzájemná pomoc při zabezpečování praxe žáků); SOU Sokolnice, SOU Tišnov, SŠ a OU Gellnerova, SŠ pro zrakově postižené Brno, SŠ pro tělesně postižené, Křižíkova, Brno. d/ Zapojení školy do rozvojových programů: - Škola 16. rokem pokračuje v programu EU - Mládež v akci, - byl vypracován a schválen projekt EU- Peníze školám ( škola vypracovává DUMy, získala 3 interaktivní tabule a 2 notebooky. e/ Odborná praxe žáků a uplatnění na trhu práce - Odborná praxe žáků oboru Veřejnosprávní činnost se realizovala ve spolupráci s ÚMČ, úřady práce, VZP, Městským soudem, velkoprodejnou Globus a Makro, Katastrálním úřadem Brno, pak na správních úřadech v místě bydliště mimobrněnských žáků např. Velké Meziříčí, Pohořelice, Uh. Hradiště, Cvrčovice, Dolní Kounice a v bytovém družstvu RÉNA, - odborná praxe žáků SOU ( vaření a prodej ) - probíhala v menších provozovnách, v kuchyních MŠ, ZŠ, penzionu pro důchodce a ve firmě Projn, v cukrárně na Selské, v Barunce Deli, dále pak v obchodních domech Interspar, Albert a Billa. V rámci praxe odívání proběhla praxe také v menších provozovnách čistíren, krejčovských dílnách a prádelnách. V rámci odborného výcviku žáci 2. a 3. ročníku připravovali večeře pro žáky a zaměstnance. Dále se žáci v rámci odborného výcviku vaření a v rámci výuky ekonomiky i účetnictví zapojili do realizace školního projektu provoz bufetu. - Dle výzkumu za posledních 10 let se naši absolventi dobře uplatňují na trhu práce (bez práce je jen cca 19% absolventů - většinou s těžkým postižením, invalidním důchodem a bydlištěm na vesnici). f/ Zdravotní a rehabilitační péče o žáky 1. Všeobecnou zdravotní péči a první pomoc zajišťovala MUDr. Burianová z Polikliniky Lesná. 2. Odbornou rehabilitační a ortopedickou péči zajišťovaly MUDr. Čechová a MUDr. Grycová z Polikliniky Bílý dům v tomto rozsahu: - odborně konzultují provádění TV a plavání, - předepisují formy cvičení rehabilitační sestře, - seznamují s diagnózami žáků všechny pedagogické pracovníky, - zacvičují vychovatele při provádění rehabilitační péče na internátě a poskytování první pomoci, - zajišťují odborné vyšetření na poliklinice. 3. SPC Integra (Mgr. Cpínová) zajišťovala: - přijímání žáků ke vzdělávání konzultace, - vstupní vyšetření žáků, - doporučení k individuální práci se žáky, - výstupní vyšetření, - provádění mimořádných vyšetření. 4. Rehabilitační pracovnice p. Dráždilová vykonávala: - individuální cvičení dle pokynů ortopeda, - masáže, - skupinová rehabilitační cvičení.

12 g/ Zabezpečení výuky a provozu Mgr.,Bc. Anderle - písemná a elektronická komunikace, práce s počítačem, Ing. Anderlová - ekonomika, ekonomika a sociální politika, účetnictví, veřejné finance, propagace, zeměpis, PhDr. Bučková Bc. Illková - německý jazyk, anglický jazyk, - odborný výcvik lahůdky, odborný výcvik vaření, zbožíznalství, výživa, gastronomie, Mgr. Jedličková pí. Konečná Mgr. Kroupová Mgr. Majtnerová Mgr. Miškelová Mgr. Musilová Mgr. Skácelová Mgr. Skálová Mgr. Sopoušková Mgr. Staňková Mgr. Štěpánek Mgr. Strnadová Mgr. Suchánková Mgr. Vlachová - anglický jazyk, matematika, obchodní počty, informatika, informační a komunikační technologie, - odívání, odborný výcvik odívání, - gastronomie, zbožíznalství, odborný výcvik lahůdky, - právo, veřejná správa, písemná a elektronická komunikace, - tělesná výchova, - technologie, potraviny a výživa, odborný výcvik lahůdky, - český jazyk a literatura, anglický jazyk, - český jazyk a literatura, německý jazyk, - matematika, chemie, přírodověda, chemie- fyzika, bioekologie, odborný výcvik prodavač, - obchodní provoz, propagace, odborný výcvik prodavač, - matematika, fyzika, - německý jazyk, tělesná výchova, - písemná a elektronická komunikace, bioekologie, - občanská nauka, psychologie zákazníka, aplikovaná psychologie, dějepis, psychologie, společenská kultura, zásady společenských věd, Sekretariát - samostatná referentka - Jarmila Sperátová, - ekonom - Michal Dubnický, Kuchyně - Libuše Waidhoferová, Úklid - Renata Šmídová, Hana Chudáčková, Školník - Jiří Hauer, Vedoucí vychovatelka- Mgr. Ilona Matušková Vychovatelky - Mgr. Miškelová Asistentka pedagoga - M. Fialová, A. Konečná Asistent pedagoga ( výchova ) - Ondroušková R., Matuška M

13 Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2011/2012 Brno, Předseda ŠR- Mgr. Radka Pospíšilová Jméno a příjmení podpis Mgr. Radka Pospíšilová. (předseda školské rady) Mgr. Marta Staňková.. (člen školské rady za pedagogické pracovníky) Mgr. Lenka Majtnerová,. (člen školské rady za pedagogické pracovníky) Ing. Ivan Slezák,.. (člen školské rady za zřizovatele) pan Petr Hladký,.. (člen školské rady za zřizovatele) paní Šárka Šelbická,. (člen školské rady za rodiče nezl. žáků) paní Jarmila Sperátová, (jednatel a člen školské rady za zřizovatele) paní Jana Mrkvová,.. (člen školské rady za rodiče nezl. žáků) slečna Soňa Augustýnová. (člen školské rady za zletilé žáky)

14 Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2011/2012 Brno, Předseda ŠR- Mgr. Radka Pospíšilová Jméno a příjmení podpis Mgr. Radka Pospíšilová. (předseda školské rady) Mgr. Marta Staňková.. (člen školské rady za pedagogické pracovníky) Mgr. Lenka Majtnerová,. (člen školské rady za pedagogické pracovníky) Ing. Ivan Slezák,.. (člen školské rady za zřizovatele) pan Petr Hladký,.. (člen školské rady za zřizovatele) paní Šárka Šelbická,. (člen školské rady za rodiče nezl. žáků) paní Jarmila Sperátová, (jednatel a člen školské rady za zřizovatele) paní Jana Mrkvová,.. (člen školské rady za rodiče nezl. žáků) slečna Soňa Augustýnová. (člen školské rady za zletilé žáky)

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Mgr. Miloš Pártl 1. 10. 2012 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská 2 Obsah výroční zprávy Základní údaje o škole 1 Součásti školy 2 Hospodaření

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011-2012 V Krnově dne 10. 10. 2012 Zpracoval Karel Handlíř, ředitel školy Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 strana 1 z 53 ČÁST

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/14 Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště IČO: 64326454 web: www.ssbrno.cz e-mail: skola@ssbrno.cz STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY Anglo-německá obchodní akademie VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. zák. v platném znění a vyhláškou č. 15/2005 Sb. zák.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 5 1.1 Základní charakteristika školy 5 1.2 Kontaktní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Praha, říjen 2014 I. Základní údaje o škole 1) Název školy Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel Ing. Ivo Krajíček (od 1. 3. 2014), tel.

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více