VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Střední škola pro tělesně postižené GEMINI Vaculíkova 14, Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011/2012 Mgr. Tomáš Anderle ředitel školy Mgr. Stanislav Štěpánek statutární zástupce ředitele

2 Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14

3 Část I. Tabulková část C. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE C1. Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech Škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami- Německo- Velden Škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami- Nizozemsko- Groesbeek Střední škola pro tělesně postižené- Slovensko- Košice EU projekt Mládež v akci- pracovní návštěva zaměstnanců Střední školy GEMINI v Německu, s partnery projektu z Holandska, Slovenska a Německa C2. Mimoškolní aktivity Celoškolní exkurze do Bratislavy a okolí Koncert pro žáky, jejich rodiče a veřejnost v MORAVSKÉM KRASU, konaný pod záštitou senátora Ing. Stanislava Juránka C3. Účast žáků a studentů školy v soutěžích Celobrněnská soutěž tělesně postižených žáků

4 C4. Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty Teplárny, a.s., Coca- Cola s.r.o.- propagace, sponzoring Velkoprodejny Globus, Makro, Interspar, Billa, fa Barunka Deli s.r.o., fa Projn, s.r.o., cukrárna Selská fa Renault Pokorný, Cementárny Mokrá, RENA, CCB- propagace, sponzoring C5. Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje Typ vzdělávání (příp. název kurzu) celková délka (dní) počet vyškolených osob Školení BOZ, PO 3 hodiny 32 Školení Zdravotní handicap, reedukace a kompenzace určitého druhu postižení 8 hodin 23

5 Část II. Textová část 1. Seznámení se školou A/ Název školy, sídlo, právní forma, IČO: Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 právní subjekt: příspěvková organizace, IČO B/ Všechny druhy škol a školských zařízení, které škola sdružuje: Střední škola, IZO obory: M/01 Veřejnosprávní činnost, kapacita L/01 Gastronomie, kapacita H/003 Provoz služeb, kapacita 40- dobíhající obor H/01 Prodavač a výrobce lahůdek, kapacita 40 Internát s celotýdenním provozem, IZO Školní jídelna, IZO C/ Celková kapacita školy 95 kapacita internátu 20 kapacita školní jídelny 90 jídel D/ Školská rada: Mgr. Radka Pospíšilová, předseda, Mgr. Marta Staňková, člen, Mgr. Lenka Majtnerová, člen, Ing. Ivan Slezák, člen, pan Petr Hladký, člen, paní Šárka Šelbická, člen, paní Jarmila Sperátová, člen, zapisovatel, paní Jana Mrkvová, člen, slečna Soňa Augustýnová, člen. E/ Specifika školy, péče o školu Specifika školy:

6 - organizace jedno nebo vícedenních zájezdů do Vídně, Bratislavy - stmelení kolektivů nových žáků a pedagogů, - internát - jako součást školy vyžaduje spolupráci učitelů, vychovatelů a provozních zaměstnanců, - rehabilitační, zdravotní, psychologická intervence - vše zařizuje pro žáky škola ve spolupráci s OS Naděje pro pomoc zdravotně postižené mládeži, - organizace zimních a letních ozdravných pobytů na horách a u moře ( podle zdravotního stavu žáků) - OS Naděje (volné sdružení rodičů a přátel školy) působí při škole a pomáhá organizovat a financovat mimořádné akce pro žáky, pro činnost školy vytváří nadstandardní možnosti, je hlavním garantem mezinárodních výměnných pobytů žáků školy v rámci EU. Realizované záměry: - zaveden nový systém odborného výcviku vaření - příprava žáků ve firmách Barunka Deli s.r.o., fa Projn, cukrárna Selská, - zaveden nový způsob průběžné praxe žáků ( vaření a lahůdky) v blízkých školních kuchyních - uskutečněn koncert pro žáky, rodiče a veřejnost v MORAVSKÉM KRASU, pod záštitou senátora Ing. Stanislava Juránka, - uskutečněno pokračování projektu EU Mládež v akci pracovní návštěva zaměstnanců školy v Německu, - praktické zavedení a zabezpečení výuky v novém maturitním oboru Gastronomie, komplexní materiálně technické vybavení nového oboru, - navýšení kapacity školní jídelny na 120 žákovských obědů z důvodu velkého zájmu uchazečů o vzdělávání se na střední škole, - schválení projektu EU- Peníze školám, - vytvoření kvalitních učebních textů do odborných předmětů a jazyků, - rekonstrukce školní jídelny- položení nového linolea, komplexní zakoupení nového nábytku včetně myčky na nádobí. Výhled školy: - zefektivnit provoz školního bufetu - žákovský projekt, - rozšířit a zabezpečit praxi žáků SOU ve velkoprodejnách Interspar, Billa, Albert, - zavést nový systém praxí žáků SOŠ na úřadech v místě bydliště, - pokračovat v projektu Mládež v akci, - provést opravu oken krytého schodiště do školy, - výměna výtahu pro imobilní žáky, - získání prostoru v přízemí na ul. Vaculíkova 13 ( jednání s vedením tepláren ) Nově pořízené vybavení školy: - dovybavení učeben ergonomickým nábytkem, - rozšíření zabezpečení bezdrátového připojení internetu pokrytí obou budov i podlaží, - v rámci projektu EU- Peníze školám se zakoupily v první etapě tři interaktivní tabule a dva notebooky, - výměna linolea v jídelně a v koridoru spojující budovu na Vaculíkově 13 s budovou na Vaculíkově 14, - rozsáhlé vybavení jídelny nábytkem, - zakoupení nové myčky, - pořízení nového nádobí a robotů do nového maturitního oboru Gastronomie, - pořízení balícího stroje v rámci odborného výcviku Prodavač a výrobce lahůdek a Gastronomie, - výměna žárovek za úsporné v celém areálu školy a internátu.

7 Provedené opravy: - oprava signalizačního zařízení 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva Učební plány: Střední odborná škola: - obor Veřejnosprávní činnost, ŠVP od obor Gastronomie, ŠVP od Střední odborné učiliště: - obor Provoz služeb, Ministerstvo hospodářství , čj /95-74 ( dobíhající obor ) - obor prodavač a výrobce lahůdek, ŠVP od Poradenské služby a/ Další vzdělávání pracovníků - výchovný poradce - účast na akcích IPS UP, PPP, SSS, SPC, - metodik protidrogové prevence účast na seminářích SSS Brno, - účast na seminářích centra ul. Sládkova, - v řadách pedagogů bylo v tomto školním roce 10 učitelů a vychovatelů s dosaženým vzděláním v oboru speciální pedagogika, 1 vychovatel bez spec. ped. vzdělání, 8 učitelů bez spec. ped. vzdělání, 3 pedagogičtí pracovníci si spec. ped. vzdělání doplňují. b/ Hodnocení poradenských služeb Ve škole pracovali: výchovný poradce, školní metodik prevence a učitel pro environmentální výchovu a metodik IKT, A: Výchovné poradenství V tomto školním roce se výchovné poradenství zaměřilo na poradenství kariérové, hlavně na žáky posledních a předposledních ročníků. Probírali se možnosti a schopnosti žáků pokračovat v další své vzdělávací dráze. Pomáhali jsme žákům získat odpovídající pracovní uplatnění na flexibilním trhu práce. Dále výchovná poradkyně pomáhala učitelům při řešení osobních, výukových a výchovných problémů, které se během školního roku vyskytly. V neposlední řadě bylo úkolem výchovné poradkyně propagovat školu a pomáhat v náboru žáků pro šk. rok 2012/2013(účast a prezentace na veletrzích škol, na poradách VP v jednotlivých okresech JmK ). V rámci informovanosti žáků maturitních ročníků proběhly tři semináře: 1) seminář Kde hledat práci byly zaměřeny na získání znalostí potřebných pro budoucí pracovní uplatnění absolventů se zdravotním postižením,

8 2) seminář Jak napsat životopis, jak se ohodnotit a vytvořit si objektivní názor na sebe i druhé, 3) provedení testů o schopnostech a předpokladech žáka, - byl vytvořen přehled o záměrech žáků o dalším vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Z 9 absolventů oboru veřejnoprávní činnost pokračuje ve studiu na VOŠ a VŠ 5 žáků. Z 10 absolventů učebního oboru Prodavač a výrobce lahůdek jich 5 pokračuje ve studiu v maturitních oborech SŠ, 5 žáků odešlo pracovat do provozu, - v rámci větší informovanosti nově přicházejících žáků a rodičů byla realizována propagace naší školy na veřejnosti: 1) účast naší školy na Rehaprotexu (BVV Brno, říjen 2010) 2) účast naší školy na Veletrhu škol (BVV- Brno, listopad 2010), - pokračovala tradiční spolupráce s výchovnými poradci na základních školách a výchovnými poradci jednotlivých okresů. Výchovní poradci ZŠ byli písemně informováni o možnosti studia na naší škole, byly zaslány propagační materiály na všechny ZŠ, - osobní účast výchovného poradce, popřípadě zástupce školy na poradách výchovných poradců ZŠ v těchto okresech: Brno-město, Brno-venkov, Znojmo, Svitavy, Vyškov, Kroměříž, Boskovice, Blansko, Prostějov, Žďár nad Sázavou, Břeclav, Nový Jičín a Valašské Meziříčí. Závěr: 1) Z hlediska profesního zaměření a orientace žáků je zapotřebí větší spolupráce s třídními učiteli. Na jedné straně je základním cílem školy žáky motivovat k dalšímu vzdělávání, ale nevyžadujeme od nich řádné výsledky, popřípadě podporujeme jejich falešnou iluzi, že studium na VŠ nevyžaduje dostatečné úsilí, 2) po přehodnocení účasti školy na uvedených veletrzích, byla kladně hodnocena dlouhodobá účast na veletrhu škol a je zařazena do plánu práce i pro nastávající rok 2012/2013, 3) pro školní rok 2012/2013 je zapotřebí pokračovat ve stávajícím trendu výjezdů do jednotlivých okresů, nutné se jeví zapojit všechny pracovníky školy k návštěvám vytypovaných ZŠ a rozšířit informovanost rodičů žáků ZŠ formou účasti našich ped. pracovníků na schůzkách SRPŠ. V tomto směru je nutno zkvalitnit práci učitelů naší školy, 4) důležitým úkolem bude uspořádat ve škole seminář pro výchovné poradce základních škol Jihomoravského kraje a Brna-venkova s cílem seznámit je se školním prostředím GEMINI a s našimi učiteli a žáky. Oblast práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy 1) Každým rokem narůstá potřeba individuálních intervencí. Pohovory a intervence se týkají nejčastěji těchto oblastí: - problémy s výukou, nejčastěji velká absence spojená se špatným vedením žáka ze strany rodičů a někdy nedůsledností třídního učitele, - drobné kázeňské přestupky, - problémy spojené s diagnózou, která se promítá do výuky a chování žáka, nejsložitější je posoudit, kde jsou hranice handicapu a kde nedodržování pravidel, popř. školního řádu.

9 Závěr: Vzhledem ke skladbě nově přicházejících žáků (přibývá žáků s psychickými problémy a autismem ) je forma individuálních pohovorů nezbytná. Vyžaduje však větší spolupráci výchovného poradce s třídním učitelem a rodiči, což se plně nedaří. Zvyšující se zájem našich absolventů dále se vzdělávat je prokazatelný. V roce 2003 pokračovalo ve studiu 41% absolventů, letos se k dalšímu vzdělávání přihlásilo 55-60% žáků.tato skutečnost je zajisté také dána současným neutěšeným stavem na trhu práce, kde absolventi nenachází možnost svého uplatnění. B: Oblast prevence Základním cílem minimálního preventivního programu v tomto školním roce byla výchova ke zdravotnímu stylu, rozvoj a podpora sociálních kompetencí a specifická primární prevence. Problémem zůstává skladba žáků ve třídách z hlediska různorodosti zdravotního handicapu. Zvýšená pozornost byla zaměřena na individuální přístup ke každému žáku a na přísné dodržování zásad bezpečného chování. Na začátku školního roku byli pracovníci školy proškoleni školní lékařkou o nejčastějších zdravotních, obzvlášť psychických problémech žáků i o problémech souvisejících se somatickým postižením. V činnosti MP převažovala práce se třídami, prevence všech druhů šikany, řešení záškoláctví, předcházení používání alkoholu a jiných omamných a toxických látek. Dále byla velká pozornost věnována budování lepších vztahů mezi žáky, ale také mezi pedagogy a žáky. Mezi nejzávažnější mimoškolní akce, které napomohly orientaci ve společenských vztazích, patřila např. exkurze do Bratislavy, dále pak společenské odpoledne a večer v zahradním areálu. Problémem i letos zůstala omezená kapacita poradenského centra a tím i dlouhé čekací doby na intervenci osobní či skupinovou. Také nevhodné bariérové přístupy v některých institucích, které omezují účast našich tříd na některých akcích (žák vozíčkář). Ve třídách se neprojevil závažnější problém šikany či nekolektivního jednání. Pouze v jedné třídě si žáci stěžovali na šikanování ze strany spolužačky, ale dle vyjádření odborného psychologa se jedná o poruchu chování a emocí. Metodička prevence se třídou v tomto smyslu pracovala.ve druhé třídě se jednalo o konflikty žáka autisty s ostatními spolužáky. S žákem a jeho rodiči pracovala individuálně asistentka, takže se chování žáků během školního roku značně změnilo, žák se pak do kolektivu velmi dobře adaptoval. Školní metodik prevence se zúčastnil pracovního semináře, který se týkal agresivity mládeže, pracovních schůzek metodiků a individuálních porad s pracovníky poradenských center. Spolupráce s třídními učiteli byla důslednější, byly monitorovány pravidelně a zodpovědně všechny třídy. Pozitivem bylo zlepšení vztahů ve třídách i mimo ně, větší soudržnost žáků, omezilo se používání mobilních telefonů ve výuce. Na škole je méně kuřáků, nebyl zaznamenán žádný případ požívání alkoholu a jiných narkotik v průběhu výuky. Závěr: Díky rozdílnosti žáků docházelo k dílčím problémům, které se spolu s třídními učiteli podařilo včas podchytit. Řešení bylo mnohdy složitější, ale problém se vždy vyřešil. Základním cílem je budování většího kontaktu učitelů a žáků s výchovným poradcem a s poradenským centrem.

10 C) Další služby Oblast EVVO Podle plánu se environmentální výchova stala organickou součástí základů přírodních věd, zeměpisu a výživy a přípravy pokrmů, je zastoupena i v dalších předmětech a prolíná výchovným působením na žáky v ubytovacím zařízení na internátu. Při všech vhodných příležitostech se využívá školní zahrada i lesopark v jejím okolí. Probíhají zde některé části výuky, teoretické i praktické. Získávaly se cenné informace z ekologických institucí cestou jejich informačních materiálů. Žáci se přihlásili do projektu Ekopolis, pro mnoho zájemců nebyli přijati. Pokračovalo se v třídění plastů PET láhve. Sběr Al byl také úspěšný, odevzdaly se 4 kg hliníku. Vytvářely se návyky správného používání energeticky náročné klimatizace a ekologického chlazení místností bez klimatizace. Do učiva byly opět aktuálně zařazovány ekologické informace (mapa prašnosti v Brně a možnosti ovlivnění řešení situace, informace o pitné vodě a její šetření ). 4. Další údaje o škole a/ Pravidelné akce: - rehabilitační plavání na Žlutém kopci (4 žáci) - rehabilitace (22 žáků) - jóga (6 žáků) b/ Mimořádné akce: - exkurze do Bratislavy, - prezentace školy na setkáních VP Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Prostějov, Znojmo, Třebíč, Břeclav, Jihlava, - prezentace školy na veletrhu Gaudeamus, - pracovní pobyt dvou zaměstnanců školy v Německu v rámci projektu Mládež. c/ Nejdůležitější spolupráce s jinými subjekty: - Škola pokračuje v letité mezinárodní spolupráci se spec. školami v Nizozemí Groesbeeku, Německu- Velden a v Košicích na Slovensku, která se osvědčila po všech stránkách, - škola úzce spolupracuje s OS Naděje, které škole pomáhá financovat a realizovat mimoškolní aktivity pro žáky, pomáhá materiálně vybavovat školu, spolupracuje na tvorbě a realizaci projektů, - spolupráce s Ligou vozíčkářů (společný provoz vozidla ukončen k ) - spolupráce s PdF, MU, katedrou speciální pedagogiky, SZŠ Merhautova a VOŠ zdravotní a sociálně právní, Veřejnosprávní akademie, týkající se praxe jejich studentů, přináší do školy nové myšlenky - škola úzce spolupracuje s ÚMČ Brno Sever, úřad škole vychází vstříc při realizaci praxí žáků, škola participuje na výzdobě úřadu, na organizaci slavností, pečuje o své okolí, - dobrými partnery školy jsou již tradičně CVČ Milénova, GLOBUS, TEPLÁRNY, a. s., obchodní dům ALBERT, Interspar, DELIKOMAT, firma A. S. A., DPmB, BILLA, a.s., fa Projn, Barunka Deli, cukrárna Selská,

11 - spolupráce nadále pokračuj se SOU Lomnice u Tišnova (vzájemná pomoc při zabezpečování praxe žáků); SOU Sokolnice, SOU Tišnov, SŠ a OU Gellnerova, SŠ pro zrakově postižené Brno, SŠ pro tělesně postižené, Křižíkova, Brno. d/ Zapojení školy do rozvojových programů: - Škola 16. rokem pokračuje v programu EU - Mládež v akci, - byl vypracován a schválen projekt EU- Peníze školám ( škola vypracovává DUMy, získala 3 interaktivní tabule a 2 notebooky. e/ Odborná praxe žáků a uplatnění na trhu práce - Odborná praxe žáků oboru Veřejnosprávní činnost se realizovala ve spolupráci s ÚMČ, úřady práce, VZP, Městským soudem, velkoprodejnou Globus a Makro, Katastrálním úřadem Brno, pak na správních úřadech v místě bydliště mimobrněnských žáků např. Velké Meziříčí, Pohořelice, Uh. Hradiště, Cvrčovice, Dolní Kounice a v bytovém družstvu RÉNA, - odborná praxe žáků SOU ( vaření a prodej ) - probíhala v menších provozovnách, v kuchyních MŠ, ZŠ, penzionu pro důchodce a ve firmě Projn, v cukrárně na Selské, v Barunce Deli, dále pak v obchodních domech Interspar, Albert a Billa. V rámci praxe odívání proběhla praxe také v menších provozovnách čistíren, krejčovských dílnách a prádelnách. V rámci odborného výcviku žáci 2. a 3. ročníku připravovali večeře pro žáky a zaměstnance. Dále se žáci v rámci odborného výcviku vaření a v rámci výuky ekonomiky i účetnictví zapojili do realizace školního projektu provoz bufetu. - Dle výzkumu za posledních 10 let se naši absolventi dobře uplatňují na trhu práce (bez práce je jen cca 19% absolventů - většinou s těžkým postižením, invalidním důchodem a bydlištěm na vesnici). f/ Zdravotní a rehabilitační péče o žáky 1. Všeobecnou zdravotní péči a první pomoc zajišťovala MUDr. Burianová z Polikliniky Lesná. 2. Odbornou rehabilitační a ortopedickou péči zajišťovaly MUDr. Čechová a MUDr. Grycová z Polikliniky Bílý dům v tomto rozsahu: - odborně konzultují provádění TV a plavání, - předepisují formy cvičení rehabilitační sestře, - seznamují s diagnózami žáků všechny pedagogické pracovníky, - zacvičují vychovatele při provádění rehabilitační péče na internátě a poskytování první pomoci, - zajišťují odborné vyšetření na poliklinice. 3. SPC Integra (Mgr. Cpínová) zajišťovala: - přijímání žáků ke vzdělávání konzultace, - vstupní vyšetření žáků, - doporučení k individuální práci se žáky, - výstupní vyšetření, - provádění mimořádných vyšetření. 4. Rehabilitační pracovnice p. Dráždilová vykonávala: - individuální cvičení dle pokynů ortopeda, - masáže, - skupinová rehabilitační cvičení.

12 g/ Zabezpečení výuky a provozu Mgr.,Bc. Anderle - písemná a elektronická komunikace, práce s počítačem, Ing. Anderlová - ekonomika, ekonomika a sociální politika, účetnictví, veřejné finance, propagace, zeměpis, PhDr. Bučková Bc. Illková - německý jazyk, anglický jazyk, - odborný výcvik lahůdky, odborný výcvik vaření, zbožíznalství, výživa, gastronomie, Mgr. Jedličková pí. Konečná Mgr. Kroupová Mgr. Majtnerová Mgr. Miškelová Mgr. Musilová Mgr. Skácelová Mgr. Skálová Mgr. Sopoušková Mgr. Staňková Mgr. Štěpánek Mgr. Strnadová Mgr. Suchánková Mgr. Vlachová - anglický jazyk, matematika, obchodní počty, informatika, informační a komunikační technologie, - odívání, odborný výcvik odívání, - gastronomie, zbožíznalství, odborný výcvik lahůdky, - právo, veřejná správa, písemná a elektronická komunikace, - tělesná výchova, - technologie, potraviny a výživa, odborný výcvik lahůdky, - český jazyk a literatura, anglický jazyk, - český jazyk a literatura, německý jazyk, - matematika, chemie, přírodověda, chemie- fyzika, bioekologie, odborný výcvik prodavač, - obchodní provoz, propagace, odborný výcvik prodavač, - matematika, fyzika, - německý jazyk, tělesná výchova, - písemná a elektronická komunikace, bioekologie, - občanská nauka, psychologie zákazníka, aplikovaná psychologie, dějepis, psychologie, společenská kultura, zásady společenských věd, Sekretariát - samostatná referentka - Jarmila Sperátová, - ekonom - Michal Dubnický, Kuchyně - Libuše Waidhoferová, Úklid - Renata Šmídová, Hana Chudáčková, Školník - Jiří Hauer, Vedoucí vychovatelka- Mgr. Ilona Matušková Vychovatelky - Mgr. Miškelová Asistentka pedagoga - M. Fialová, A. Konečná Asistent pedagoga ( výchova ) - Ondroušková R., Matuška M

13 Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2011/2012 Brno, Předseda ŠR- Mgr. Radka Pospíšilová Jméno a příjmení podpis Mgr. Radka Pospíšilová. (předseda školské rady) Mgr. Marta Staňková.. (člen školské rady za pedagogické pracovníky) Mgr. Lenka Majtnerová,. (člen školské rady za pedagogické pracovníky) Ing. Ivan Slezák,.. (člen školské rady za zřizovatele) pan Petr Hladký,.. (člen školské rady za zřizovatele) paní Šárka Šelbická,. (člen školské rady za rodiče nezl. žáků) paní Jarmila Sperátová, (jednatel a člen školské rady za zřizovatele) paní Jana Mrkvová,.. (člen školské rady za rodiče nezl. žáků) slečna Soňa Augustýnová. (člen školské rady za zletilé žáky)

14 Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2011/2012 Brno, Předseda ŠR- Mgr. Radka Pospíšilová Jméno a příjmení podpis Mgr. Radka Pospíšilová. (předseda školské rady) Mgr. Marta Staňková.. (člen školské rady za pedagogické pracovníky) Mgr. Lenka Majtnerová,. (člen školské rady za pedagogické pracovníky) Ing. Ivan Slezák,.. (člen školské rady za zřizovatele) pan Petr Hladký,.. (člen školské rady za zřizovatele) paní Šárka Šelbická,. (člen školské rady za rodiče nezl. žáků) paní Jarmila Sperátová, (jednatel a člen školské rady za zřizovatele) paní Jana Mrkvová,.. (člen školské rady za rodiče nezl. žáků) slečna Soňa Augustýnová. (člen školské rady za zletilé žáky)

Střední škola pro tělesně postižené GEMINI Vaculíkova 14, 638 00 Brno. VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013

Střední škola pro tělesně postižené GEMINI Vaculíkova 14, 638 00 Brno. VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Střední škola pro tělesně postižené GEMINI Vaculíkova 14, 638 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Mgr. Tomáš Anderle ředitel školy Mgr. Stanislav Štěpánek statutární zástupce ředitele Část I.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Základní údaje o školském zařízení Druh školského zařízení: Speciálně pedagogické

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Střední škola pro tělesně postižené Gemini, Brno, Vaculíkova 14 Výroční zpráva za období

Střední škola pro tělesně postižené Gemini, Brno, Vaculíkova 14 Výroční zpráva za období Střední škola pro tělesně postižené Gemini, Brno, Vaculíkova 14 Výroční zpráva za období 2013-2014 1 Obsah: 1. základní údaje o škole.3 2. obory vzdělávání.4 3. personální zabezpečení školy 4 4. údaje

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠK. ROK 2015/2016 Telefon : 318 623 231, Fax: 318 624 067, IČ: 000 66702 www : www.szs.pb.cz, e-mail : szs@szs.pb.cz adresa : SZŠ a VOŠ zdravotnická, Jiráskovy sady 113, 261

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Platnost školního vzdělávacího

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ

PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, ČESKÁ 39/1 PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ PŘI ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od 1.9.2009 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední(odborné(učiliště(a(Střední(odborná((((((((((((((((((((((((((((( škola(sčmsd,(lomnice(u(tišnova,(s.r.o.( ( Držitel(certifikátu(dle(ISO(9001( V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Č.j. T 719/07 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Vychází z dlouhodobého plánu strategie a koncepce rozvoje školy, zpracovává ji skupina výchovných poradců školy a je konkretizací

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více