Výroční zpráva za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211

2 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy 3 3. Školy a školská zařízení členění 8 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 8 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 9 6. Údaje o přijímacím řízení 9 7. Údaje o výsledcích vzdělávání Chování žáků Absolventi a jejich uplatnění Údaje o nezaměstnanosti absolventů školy Úroveň jazykového vzdělávání na škole Úroveň informací a počítačové gramotnosti ve škole Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagog.pracovníků Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Výchovné a kariérní poradenství Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Další činnost školy Ekonomická část Závěr 43 Příloha č. 1 Zpráva výchovného poradce 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211, Palackého 211, Mladá Boleslav zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 IČO: IZO ředitelství školy: Kontakty: číslo telefonu: ová adresa: www stránky: ředitel školy: Vlastimil Volf statutárního zástupce ředitele: PaedDr. Alena Budínová zástupce ředitele: Mgr. Petr Dostál zástupce ředitele: Mgr. Petr Bárta seznam členů školské rady: Ing. Martin Hrdlička, Ph.D., MBA předseda školské rady, zastupuje studenty a rodiče Mgr. Jitka Šťastná zastupuje studenty a rodiče PhDr. Eva Pešková zastupuje zřizovatele Ing. Tomáš Suchý - zastupuje zřizovatele PaedDr. Monika Fialová - zastupuje pedagogické pracovníky Mgr. Yvonna Šindelková zastupuje pedagogické pracovníky Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok s účinností od se do školského rejstříku zapisují obory K/401 Gymnázium-všeobecné, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky, dobíhající obor K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky s účinností od se stanovuje nepřekročitelný počet žáků v oboru K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, nejvyšší povolený počet žáků v oboru: Charakteristika školy Gymnázium Dr. Josefa Pekaře je veřejná škola, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj. Hlavním posláním školy je příprava žáků na studium na vysokých školách všech typů. Zaměření školy je všeobecné, v posledních dvou ročnících se mohou žáci profilovat podle svého budoucího zaměření prostřednictvím volitelných předmětů. Osmileté studium je určeno žákům, kteří ukončili pátý ročník ZŠ, čtyřleté pro absolventy ZŠ. Škola nemá žádnou doplňkovou činnost. Výuka probíhá v hlavní budově, jejíž součástí je výdejna obědů a centrum estetické výchovy a dále ve sportovní hale, která je s hlavní budovou propojena v suterénu spojovací chodbou. Budovy i pozemky jsou majetkem Středočeského kraje. Prostory školy tvoří ideální zázemí pro výuku dvaceti tříd. Školní nábytek je průběžně obnovován, vybavení ICT pomůckami je detailně popsáno v kapitole 12. 3

4 Ve školním roce byl vytvořen školní vzdělávací program ( ŠVP ). Podle tohoto dokumentu se v uplynulém školním roce učily všechny třídy ve škole. Prioritou stále zůstává příprava žáků k vysokoškolskému studiu. I proto není ŠVP zaměřen jednostranně, je otevřený, reaguje na změny ve společnosti, v oblasti vědy a techniky, přijímá podněty mravní, estetické i společenské, orientuje žáky k vědomému vytváření zdravého životního stylu. Absolvent je osobností s vědomým hodnotovým systémem, člověkem cítícím sounáležitost se společností a prostředím, ve kterém žije, je připraven se dál osobnostně a vzdělanostně rozvíjet. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázia Dr. Josefa Pekaře Zpracováno podle RVP ZV Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Platnost od osmiletý (nižší stupeň) denní Ve školním roce jsme zahájili výuku v primě dle našeho nového vzdělávacího programu. V uplynulém školním roce se podle tohoto dokumentu učily všechny třídy nižšího stupně osmiletého studia Do výuky se snažíme začleňovat vzdělávací strategie vymezené v ŠVP. Zaměřujeme se především na skupinové kooperativní vyučování a zpracování různých témat formou projektů. Výstupy projektů bývají prezentovány na společné vernisáži za účasti rodičů žáků. Školní vzdělávací program se tedy snaží také více vtáhnout rodiče žáků do života školy. 4

5 CELKOVÝ UČEBNÍ PLÁN Vzdělávací oblast (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk Matematika a její aplikace Matematika 18 0 Informační a komunikační technologie 4 1 Informační a komunikační technologie 4 0 Člověk a společnost Dějepis 8 0 Výchova k občanství 4 0 Člověk a příroda Fyzika 6 0 Chemie 4 0 Přírodopis 6 0 Zeměpis 6 0 Umění a kultura Hudební výchova 4 0 Výtvarná výchova 4 0 Dramatická výchova 2 0 Člověk a zdraví Tělesná výchova 11 0 Člověk a svět práce 4 4 Design a konstruování 1 0 Práce s laboratorní technikou 1 0 Svět práce 2 0 Využití digitálních technologií 1 0 Volitelné předměty 2 2 Dějiny umění 1 1 Ekologie 1 1 Fyzikální praktika 1 1 Chemická praktika 1 1 Konverzace v anglickém jazyce 1 1 Konverzace v německém jazyce 1 1 Konverzace ve francouzském jazyce 1 1 Region 1 1 Rozšiřující znalosti zoologie 1 1 Současný svět 1 1 Sportovní výchova 1 1 Tvorba www 1 1 5

6 ROČNÍKOVÝ UČEBNÍ PLÁN Vzdělávací oblast (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Anglický jazyk 2 X Německý jazyk 2 X Francouzský jazyk 2 X Ruský jazyk 2 X Španělský jazyk 2 X Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 4 1 Informační a komunikační technologie 2 X X Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika X Chemie X X Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova 2 X X X 2 0 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 4 4 Design a konstruování X 1 3 X X 1 0 Práce s laboratorní technikou 1 X X X 1 0 Svět práce X X Využití digitálních technologií X 1 3 X X 1 0 Volitelné předměty 2 2 Dějiny umění X X 1 4 X 1 1 Ekologie X X X Fyzikální praktika X X X Chemická praktika X X 1 4 X 1 1 Konverzace v anglickém jazyce X X X Konverzace v německém jazyce X X X Konverzace ve francouzském jazyce X X X Region X X 1 4 X 1 1 Rozšiřující znalosti zoologie X X 1 4 X 1 1 Současný svět X X X Sportovní výchova X X 1 4 X 1 1 Tvorba www X X 1 4 X 1 1 CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ CELKEM V ROČNÍKU Pozn.: 1 - volitelný Cizí jazyk, 2 - volitelný Další cizí jazyk, 3 - volitelný předmět v 2.O, 4 - volitelný předmět ve 3.O, 5 - volitelný předmět ve 4.O 6

7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázia Dr. Josefa Pekaře Zpracováno podle RVP Gymnázia Vzdělávací program: čtyřletý a vyšší stupeň osmiletého studia Studijní forma vzdělávání: denní Platnost od Výuka probíhá ve všech třídách čtyřletého studia a ve vyšších ročnících osmiletého studia Učební plán ŠVP čtyřleté studium (vyšší stupeň víceletého) Ročník Předmět I. II. III. IV. RVP Skutečnost Český jazyk a lit Cizí jazyk Cizí jazyk Základy společ.věd Dějepis * 8 Zeměpis Matematika Fyzika Chemie * 7 Biologie Informatika a výp.tech Estetická výchova Tělesná výchova Volit. předmět Volit. předmět 2 (bloky) Volit. předmět Volit. předmět celkem

8 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet žáků/ stud. Skutečný počet žáků/ stud. 1 Počet žáků/ stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. DFV Gymnázium čtyřleté ,10 14,69 Gymnázium osmileté ,00 13,17 1 všechny formy vzdělávání; 2 DFV - denní forma vzdělávání prac. v II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený počet Z Přepočtený počet Školské zařízení IZO žáků/stud. toho počet žáků/stud. (ubyt. cizích pracovníků (ubyt./ /stráv./klientů) stráv./klientů) Školní jídelna (výdejna) ,9 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet žáků Počet Tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 7941 K 41 čtyřleté studium , K 81 osmileté studium ,63 Celkem ,55 Pozn.: 1. Uveďte i obory vzdělání zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, které nejsou naplněny; v komentáři zdůvodněte. 2. Pokud jsou žáci některých oborů vzdělání spojeni ve společné třídě, uveďte v textu. V průběhu školního roku 2013/2014 nebyl nikdo přijat do denního studia. Z jiných krajů dojíždělo do školy 31 žáků. Denní studium navštěvovalo ve školním roce celkem 15 žáků s cizí státní příslušností, z toho bylo 11 občanů zemí mimo EU a 4 občané EU. 8

9 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Údaje o individuálně integrovaných žácích podle druhu zdravotního postižení (k ) Počet žáků/studentů Druh postižení SŠ VOŠ Mentální postižení 0 Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 Vady řeči 0 Tělesné postižení 0 Souběžné postižení více vadami 0 Vývojové poruchy učení a chování 6 Autismus 0 1. Ve školním roce 2013/14 vykazovala škola šest žáků s SPU (specifické poruchy učení), kteří byli zařazeni k integraci dle Vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 2. Na vypracování IVP (individuální vzdělávací program) se podílí ředitel školy, třídní učitel, výchovný poradce, školní psycholog a učitelé vybraných vyučovacích předmětů (zejména českého jazyka a cizích jazyků). 3. IVP jsou vytvořeny na základě podkladů pedagogicko-psychologických poraden nebo speciálního pedagogického centra. 4. Zákonní zástupci integrovaných žáků jsou s IVP seznámeni při třídních schůzkách a je jim nabídnuta pomoc i ze strany školního psychologa. Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák po poučení podepíší tzv. Informovaný souhlas se zařazením žáka do vzdělávacích programů ŠVP. 5. Integrace žáků se SPU probíhá v běžných třídách bez problémů. 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ 6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Čtyřleté studium Kritéria přijímacího řízení 22. a Hodnocení žáků bere na zřetel jejich výsledky při písemných př. zkouškách z testu OSP, matematiky a českého jazyka, prospěch z 8. a 9. ročníku na ZŠ a výsledky v zájmové a mimoškolní činnosti a to takto % pís. př. zkouška test OSP ( obecné studijní předpoklady ) OSP 20 % pís. př. zkouška test matematika MA 9

10 20% pís. př. zkouška test český jazyk CJ 15 % výroční prospěch na ZŠ v 8. ročníku ZS8 15 % pololetní prospěch na ZŠ v 9. ročníku ZS9 10 % zájmová a mimoškolní činnost AK Celkovému hodnocení žáka odpovídá číselný koeficient vypočtený dle výše uvedených kritérií, přičemž jeho hodnoty se pohybují v rozmezí od 1.0 (nejlépe) do 5.0 (nejhůře). V případě, že se žák nedostaví k přijímacímu řízení, je hodnota jeho koeficientu 6. Poznámky : 1) Výroční a pololetní prospěch ze ZŠ byl přepočítán bez výchovných předmětů 2) 17 žáků bylo přijato bez přijímacího řízení na základě splnění kritérií, stanovených ředitelstvím školy ( prospěch ZS8 a ZS9 do 1,30 a AK = A, B nebo C) 3) Výsledky jsou uvedeny pod RČ registračním číslem, které odpovídá kódu na testech Hodnocení Aktivity AK A 8 % reprezentace ČR, opakovaně výsledky na úrovni MČR B 6 % výsledky na úrovni MČR, opakovaně umístění v okr.sout., kr.kolo sout. C 4 % umístění v okr.kole vybraných soutěžích (MŠMT) D 2 % doložené zájmové aktivity ( sport, hra na hud.nástroje, ) E 0 % bez doložených aktivit Osmileté studium Kritéria přijímacího řízení a Při hodnocení žáků jsou brány na zřetel jejich výsledky při písemném schopnostním testu, prospěch ze 4. a 5. ročníku na ZŠ a jejich mimoškolní aktivita a to takto % písemný test obecných studijních předpokladů OSP 15 % výroční prospěch na ZŠ ve 4. ročníku ZS4 15 % pololetní prospěch na ZŠ v 5. ročníku ZS5 10 % zájmová a mimoškolní činnost AK Celkovému hodnocení žáka odpovídá číselný koeficient vypočtený dle výše uvedených kritérií, přičemž jeho hodnoty se pohybují v rozmezí od 1.0 (nejlépe) do 5.0 (nejhůře). V případě, že se žák nedostaví k přijímacímu řízení, je hodnota jeho koeficientu 6. Poznámky : 1) Výroční a pololetní prospěch ze ZŠ byl přepočítán bez výchovných předmětů 2) Maximum bodů z OSP : 60 3) Výsledky jsou uvedeny pod RČ registračním číslem, které odpovídá kódu na testech 10

11 Hodnocení Aktivity AK A 8 % reprezentace ČR, výsledky na úrovni MČR, umístění v okr. a kr. soutěžích vyhlašovaných MŠMT B 4 % doložené zájmové aktivity ( sport, hra na hud. nástroje, ) C 0 % bez doložených aktivit I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet Počet přihl. přij. přihl. přij. poda- kladně tříd 1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 7941 K 41 čtyřleté studium K 81 osmileté studium Celkem V souvislosti se změnou legislativy v oblasti přijímacích zkoušek (možnost podat dvě přihlášky a potvrzení zájmu o studium předáním zápisového lístku) bylo u čtyřletého studia i u osmiletého studia použito nástroje autoremedury. Někteří studenti, kteří byli přijati na základě výsledků přijímacích zkoušek, případně na základě odvolání, nenastoupili, respektive neodevzdali v zákonné lhůtě zápisový lístek. Přesto se podařilo kapacitu oborů naplnit. Do čtyřletého studia bylo přijato 88 studentů, neboť další 2 studenti byli přijati na přestup. Z jiných krajů bylo přijato do I. ročníku studia 11 studentů. 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 588 Prospěli s vyznamenáním 190 Prospěli 378 Neprospěli 20 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků 1,799 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 52,648/0 Počet žáků hodnocených slovně: a) ve všech předmětech - 0 b) pouze ve vybraných předmětech - 0 Počet žáků/studentů 11

12 Zkoušky v náhradním termínu 8 žáků (8 L studium: 4 žáci, 6. a 7. ročník; 4 L studium: 4 žáci, 2. a 3. ročník); předměty Aj, Nj, Ma, Ch, Tv, GPS; 5 žáků uspělo, 2 žáci neuspěli (ukončení studia), 1 žák ukončil studium (neabsolvoval zkoušky) Opravné zkoušky 13 žáků (4 L studium: 9 žáků /z toho jeden žák absolvoval i zkoušku v náhradním termínu/, ročník; 8L studium: 4 žáci); předměty Aj, Nj, Ma, Fy, VMA, MAT III.; 8 žáků prospělo, 5 žáků neprospělo (3 žáci podali žádost o opakování ročníku, 2 žákům bylo vyhověno, 3 žáci ukončili studium) II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) Kód a název oboru Žáci/studenti Prospěli s konající zkoušky vyznamenáním celkem Prospěli Maturitní zkouška: Neprospěli 7941 K K Celkem Opravná zkouška společná část: 5 žáků (3 žáci didaktický test - Ma, 2 žáci ústní zkouška z Čj); všichni žáci uspěli Opravná zkouška profilová část: 11 žáků (1 žák konal zkoušku i ve společné části), ústní zkoušky Aj, Čj, Sv, Ze, Ch, Bi; maturitní práce - Tv; všichni žáci uspěli 8. Hodnocení chování žáků Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Počet žáků/studentů hodnocení velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 7941 K K žák 8 L studia nehodnocen (ISP, studium v zahraničí) Výchovná opatření: Pochvala třídního učitele 38 Pochvala ředitele školy 43 Napomenutí třídního učitele 22 Důtka třídního učitele 9 Důtka ředitele školy 7 Vyloučení ze studia 0 12

13 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Nepodali Počet Podali Podali Podali přihlášku Druh/typ školy absolventů přihlášku na přihlášku (i) přihlášku na na žádnou celkem VŠ na VOŠ jiný typ školy školu 7941 K K Podrobnější přehled o přijetí studentů k dalšímu studiu viz Tabulka výchovného poradce II. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s výučním listem Podali přihlášku do Podali přihlášku na jiný typ Počet absolventů celkem nástavbového studia střední školy Změny ve stavu žactva odchody před zahájením a během školního roku 2013/14 Typ odchodu Důvody Počet žáků Přerušení studia Studijní pobyt v zahraničí 1 Přerušení studia Zdravotní důvody 1 Ukončení studia Změna bydliště 1 Ukončení studia Na vlastní žádost - nezvládání gymnaziálního studia a jiné důvody Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2013/2014 Z nich počet nezaměstnaných duben K 41 čtyřleté studium K 81 osmileté studium 28 0 Celkem Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Počet žáků Počty žáků/studentů ve skupině Jazyk Počet skupin /studentů Minimálně maximálně průměr Anglický jazyk ,33 Francouzský jazyk ,20 Německý jazyk ,28 Ruský jazyk ,60 Španělský jazyk ,30 Latina

14 II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Počet učitelů Kvalifikace vyučujících Jazyk celkem Odborná částečná žádná Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk Latina Rodilí mluvčí Úroveň jazykového vzdělávání lze hodnotit velmi pozitivně a to jak z hlediska počtu nabízených jazyků, tak z hlediska hodinové dotace a aprobovanosti vyučujících. Anglický jazyk navštěvovalo téměř 100% žáků školy, velmi se osvědčila přítomnost rodilých mluvčích. Personální situace byla v tomto období stabilizovaná. Na škole působili rodilí mluvčí anglického a španělského jazyka, kteří svým pedagogickým působením vhodně doplňovali činnost vyučujících cizích jazyků. V této spolupráci bychom rádi v dalších letech pokračovali. V tomto školním roce se poprvé vyučovaly také semináře v cizím jazyce, které si studenti zvolili. Jednalo se o semináře Social studies seminar a Maths and Physics terms vyučované v anglickém jazyce. Pro příští školní rok ( ) si studenti zvolili semináře v anglickém jazyce People and Events a Regions of the USA. Nabídku seminářů vyučovaných v cizím jazyce bychom chtěli ještě rozšířit. Další pedagogové se zdokonalili v anglickém jazyce zapojením do projektu IMPULZ. 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Vybavení školy informačními technologiemi: - počet počítačových učeben 3/ stanic (z toho 4 stanice jsou volně přístupné studentům v době přestávek) - odborné učebny vybavené PC a prezentační technikou mobilní soubor pro použití v ostatních učebnách - v každé učebně je přípojné místo pro připojení prezentační techniky ke školní síti a PC, který slouží k elektronické evidenci docházky a klasifikaci - vysokorychlostní připojení k internetu je zajištěno soukromou firmou (optický kabel) - vlastní školní síť - kabelový rozvod do všech tříd, strukturovaná kabeláž, možnost připojení WIFI pracovní síť pro zaměstnance: 90% budovy. WIFI síť pro studenty: studovny a klubovny 100%, přízemí 40%, zbytek budovy v omezené míře - veškeré programové vybavení, včetně ochrany proti virům (textový procesor, tabulkový editor, editor prezentací, rastrová i vektorová grafika, webový prohlížeč, editor webových stránek, elektronická pošta, výukové programy, ochrana proti virům, ActivINSPIRE, Smart Notebook, atd ) je používáno v souladu s licenčními ujednáními - odborné počítačové učebny jsou plně využívány pro výuku informatiky, v odpoledních hodinách slouží pro volitelné předměty a kroužky - odborné učebny ostatních předmětů vybavené multimediální technikou jsou využívány k výuce a prezentaci učiva moderními vyučovacími metodami 14

15 Stav vybavení ICT v odborných učebnách: Učebna vybavení poznámka 1 Učebna 003 multimediální učebna s interaktivní tabulí Projekt Učitel ONLINE 2 Učebna 004 multimediální učebna Projekt PekarSkodaAuto 3 Učebna 005 multimediální učebna 4 Učebna 006 multimediální učebna s interaktivní tabulí Projekt Učitel ONLINE 5 Učebna 013 multimediální učebna Projekt PekarSkodaAuto 6 Učebna 014 multimediální učebna Projekt PekarEDU 7 Učebna 015 multimediální učebna s interaktivní tabulí Projekt Středočeského kraje 8 Učebna 104 multimediální učebna 9 Učebna 106 multimediální učebna s interaktivní tabulí Projekt Učitel ONLINE 10 Učebna 107 multimediální učebna s interaktivní tabulí Projekt Středočeského kraje 11 Učebna 112 multimediální učebna 12 Učebna 113 multimediální učebna s interaktivní tabulí Projekt Učitel ONLINE 13 Učebna 115 multimediální učebna EKOLOGIE Dar spol. ŠKO-ENERGO 14 Učebna 116 multimediální učebna 15 Učebna 204 multimediální učena, kamera 16 Učebna 205 multimediální učebna s interaktivní tabulí Projekt Učitel ONLINE 17 Učebna 207 multimediální učebna 18 Učebna 211 multimediální učebna Společnost přátel Gymnázia Dr. Josefa Pekaře 19 Učebna 212 multimediální učebna Projekt PekarSkodaAuto 20 Učebna 213 multimediální učebna s interaktivní tabulí Projekt Učitel ONLINE 21 Učebna 214 multimediální učebna s interaktivní tabulí Projekt Středočeského kraje 22 Učebna 215/216 32x PC projektor (uč. 215) Projekt PekarSkodaAuto 23 Učebna E03 multimediální učebna Projekt PekarSkodaAuto 24 Učebna E08 multimediální učebna Projekt PekarSkodaAuto 25 Učebna E09 multimediální učebna s interaktivní tabulí Projekt PekarSkodaAuto 3x Přenosná multimediální technika Dostupnost ICT pro pedagogy: Celkový počet počítačů pro zaměstnance na škole 150 Celkový počet adekvátních počítačů pro zaměstnance školy 120 Celkový počet hardwarově zastaralých počítačů 30 Úroveň počítačové gramotnosti pedagogů hodnocení na základě programu MŠMT v tomto školním roce opět beze změn. V rámci projektu PekarEDU CZ.1.07/1.5.00/ proběhl komplex školení se zaměřením na ICT. Projekt doběhl do zdárného konce a v rámci jeho realizace vznikly vzdělávací materiály i pro ostatní kolegy a ty jsou určeny k volnému využití. 15

16 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických interních/externích pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet žáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 67 / 58,63 19 / 14,99 48 / 42,1 46 / ,04 1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný Do 30 let let let let Nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem ,875 z toho žen ,388 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské - magisterské a vyšší vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné střední základní IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let V daném školním roce na škole nepůsobil žádný osobní asistent pro žáky (studenty) se zdravotním postižením. V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání 1 (k ) Celkový počet hodin Předmět odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Český jazyk Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk Občanská výchova 4 4 Společenské vědy Dramatická výchova 2 2 Dějepis

17 Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Přírodopis 6 6 Informatika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Svět práce 2 2 Práce s laboratorní technikou (Fy, Bi, Ch) 2 2 Dvouleté semináře: VFC First Certicate 8 8 VPS Volitelná psychologie 4 4 VCJ Volitelný český jazyk 4 4 VRJ Volitelný ruský jazyk 2 2 VMA Volitelná matematika 2 2 VEK Volitelná ekonomie 2 2 VBI Volitelná biologie 4 4 VVT Volitelná výpočetní technika 4 4 Jednoleté semináře LAP Language practice LAS Language skills 4 4 KAJ Konverzace v anglickém jazyce 2 2 LAT Latina 2 2 SCJ Seminář z českého jazyka 2 2 DES Dějiny XX.století 2 2 MEV Mediální výchova 2 2 SVS Společenskovědní seminář 6 6 PSY Praktická psychologie 4 4 GPS Globální problémy světa 2 2 REZ Regionální zeměpis 6 6 MAT1 Matematika I. 2 2 MAT2 Matematika II. 2 2 MAT3 Matematika III. 2 2 CHE2 Chemie II. 2 2 AFC Anatomie a fyziologie člověka 4 4 WWW Tvorba www 2 2 VDT Využití digitálních technologií 2 2 SVY Sportovní výchova 2 2 HVY Hudební výchova

18 Jednoleté semináře vyučované v cizím jazyce SVA Social studies seminar 2 2 MFA Maths and Physics terms 2 2 Celkem ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Personální změny ve školním roce: Do školy nastoupily na začátku školního roku dvě kvalifikovaná pedagogická pracovnice (Čj-Sv a Šj), které se vrátily po mateřské dovolené. Ze školy odešli na konci školního roku tři pedagogové. V průběhu školního roku byla situace stabilizovaná, bez žádných odchodů, či příchodů. 18

19 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků (ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) Tit. PŘÍJMENÍ JMÉNO Mgr. Balažíková Jiřina Schůzky a jednání v Aj ( ), Příprava k mezinárodní zkoušce úroveň zkoušky: C1 ( ), Prezentování v Aj ( ) Mgr. Bárta Petr Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře ( ), Učíme se DPZ ( ), Učíme se GIS ( ) Ing. Bonhardová Renata PaedDr. Budínová Alena Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí ( ) Konzultační seminář pro managment škol ( ) Cymorková Dana Zadavatel maturitní zkoušky ( ) Mgr. Dostál Petr Práce s interaktivní tabulí na SŠ v programech ActiveInspire (verze 1.6) a SMART Notebook 10 ( ), Škola online ( ), Software Bakaláři - program pro školní administrativu ( ) iset - modul školního testování ( ) Mgr. Dostálová Markéta PhDr. Hájková Tamara E-learning - Hodnotitel ústní maturitní zkoušky ( ), Institut jazykového vzdělávání ( ), Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ ( ), Hodnotitel ústní zkoušky (Francouzský jazyk) ( ) Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí ( ) PaedDr. Kuhnová Zdeňka Mgr. Nováková Jarmila Mgr. Přibík Daniel Vlastimil Volf Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí ( ) Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře ( ) Finanční náklady vynaložené na DVPP Počet akcí v průběhu školního roku: 36 Počet zúčastněných pedagogů: 20 Hodnotitel ústní zkoušky ruský jazyk ( ) Manažerská angličtina, individuální výuka s rodilým mluvčím, rozsah 90 h. 19

20 Obsah vzdělávání předmět nebo oblast, pro kterou bylo vzdělávání určeno: Vzdělávání učitelů bylo v předchozích obdobích soustředěno na akce související s novou formou státních maturit téměř celý pedagogický sbor absolvoval školení ve školním roce V letech byli doškoleni v souvislosti s novou maturitou nově nastupující zaměstnanci. Další preferovanou oblastí byla příprava a vzdělávání v oblasti ICT, kde většina sboru prošla díky projektu PekarEdu kurzy práce na PC. Náklady na DVPP: Za období 9-12/ ,- Kč školení pedagogů 3.300,- Kč nepedagogové Za období 1-6/2014 0,- Kč školení pedagogů 0,- Kč nepedagogové 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Přehled kroužků pro rok Umělecké kroužky Název Termín Počet členů Dramatický 2 x týdně 1VH 13 Dramatický pro nižší gymnázium 2 x týdně 1 VH 15 Malba 1 x týdně 3VH 11 Lyra - pěvecký 1 x týdně 2 VH 28 Školní časopis 1 x týdně 1 VH 12 Sportovní kroužky Název Termín Počet studentů Basketbal 1 x týdně 1 VH 13 Florbal - chlapci 1 x týdně 2 VH 19 Funkční trénink 1 x týdně 1VH 12 Kopaná 1 x týdně 1 VH 19 Kondiční cvičení 1 x týdně 1 VH 12 Odbíjená 1 x týdně 2 VH 14 Sportovní gymnastika - hry 1 x týdně 2 VH 15 Tenis 1 x týdně 2 VH 11 Vzdělávací kroužky Název Termín Počet studentů Chemický kroužek 1x týdně 1 VH 19 20

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, Vítězná 616, Český Brod č. organizace 10407 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM Vítězná 616 282 27 Český Brod Tel.+fax: 321 622 347 e-mail: gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz Strana 1

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2007/2008 07/08 Slavnostní přijetí žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 se konalo 23. září

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Výroční zpráva za školní rok 2010 2011 Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Titulní a úvodní strana výroční zprávy za školní rok 1910 1911 www.gymnasiumkladno.cz Obsah 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Zpracovala: PaedDr. Hana Kožíšková (kapitoly 1 9) Ladislava Hutníková (kapitola 10) V Kadani dne 30.9. 2011

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více