Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb. Michala Krejčová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb. Michala Krejčová"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Michala Krejčová Vizuální styl VOŠIS Bakalářská práce 2011

2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 17. srpna 2011 Podpis

4 Poděkování Děkuji Ing. Stanislavě Hruškové Ph.D. za cenné rady a připomínky, které mi poskytla v průběhu psaní mé bakalářské práce.

5 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nového vizuálního stylu pro Vyšší odbornou školu informačních služeb. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, postupy a nástroje pro jeho tvorbu. V praktické části je nejprve zhodnocen současný corporate design VOŠIS a následně vypracován manuál grafických standardů, který obsahuje základní a odvozené prvky nově navrženého vizuálního stylu. Abstract This bachelor thesis deals with the new corporate design for the Higher Professional School of Information Services. The theoretical part explains the basic terms, methods and tools for its creation. The practical part is first reviewed the current corporate design VOŠIS and subsequently developed corporate design manual which contains basic and derived features newly designed corporate design.

6 Obsah Úvod Základní pojmy Firemní image Firemní identita Tvorba firemního stylu Název Firemní značka Firemní písmo Firemní barvy Barevné modely Odvozené prvky Vizitka Dopisní papír Obálka Manuál grafických standardů Zásady tvorby grafického manuálu Nástroje pro tvorbu firemního stylu Vektorové programy Bitmapové programy Programy pro sazbu Současný stav vizuálního stylu VOŠIS Návrh nového vizuálního stylu Logo Filozofie loga Varianty loga Konstrukce loga Minimální velikost Ochranná zóna loga Barevné varianty loga Podkladové plochy Zakázané varianty loga

7 4.2 Základní písmo Doplňkové písmo Merkantilní tiskoviny Hlavičkový papír Obálka Vizitka Další prvky firemního stylu Papírové desky s chlopněmi CD a DVD s obalem Informační brožura Prezentace Reklamní předměty Čepice s kšiltem Tričko Papírové tašky...43 Závěr...45 Použité zdroje

8 Úvod Tato práce si klade za cíl navrhnout nový vizuální styl Vyšší odborné škole informačních služeb. Při svém návrhu nového designu přistupuji k VOŠIS jako k moderní vzdělávací instituci, která se chce v konkurenci podobně zaměřených škol odlišit a upoutat pozornost zájmových skupin. Rostoucí počet škol a současně navrhovaný budoucí vývoj v oblasti vysokoškolského vzdělávání přinutí studenty pečlivěji vybírat místo, kde chtějí studovat. Proto je důležité, aby i vzdělávací instituce prezentovala veřejnosti svou silnou image, které značnou měrou přispívá právě jednotný vizuální styl. Téma návrhu vizuálního stylu VOŠIS jsem si vybrala na základě mého zájmu o tuto oblast grafického designu a absolvování odborné praxe ve stejném oboru. Tato práce je strukturována do čtyř kapitol, které na sebe logicky navazují. V úvodu práce je vysvětlen cíl práce, proč bylo dané téma zvoleno a seznamuje se zaměřením teoretické i praktické části. První dvě kapitoly se věnují teoretickým poznatkům, kde jsou objasněny základní pojmy z oblasti firemního stylu, zásady jeho tvorby a představuje aplikace použité pro uskutečnění jeho návrhu. Praktická část práce začíná třetí kapitolou, kde je zhodnocen současný corporate design VOŠIS. Koncept nového vizuálního stylu je představen v kapitole čtvrté, jeho základem je návrh nové grafické značky a její užití. Dále obsahuje návrhy základních i odvozených prvků firemního stylu. Závěr práce je věnován zhodnocení nově navrženého stylu a možností jeho přínosu. 8

9 1 Základní pojmy V souvislosti s firemním stylem jsou často zmiňovány pojmy jako firemní image, firemní kultura nebo firemní identita avšak často v nesprávném smyslu. Následující text tedy tyto základní pojmy stručně charakterizuje. 1.1 Firemní image Firemní image (corporate image) lze charakterizovat jako představu, kterou si veřejnost na základě zkušeností, vytvořila o konkrétní firmě či organizaci. Tento názor ovlivňuje firma svým chováním, postoji a vystupováním. [11] Silná firemní image je základem pro úspěšné fungování firmy, protože velkou měrou ovlivňuje rozhodování spotřebitele v nákupním procesu, čímž zvyšuje předpoklady ziskovosti. [3] Tvorba firemní image je dlouhodobým procesem, je tedy nutné ji věnovat soustavnou pozornost a pružně reagovat na případné negativní změny. Při tvorbě firemní image by se měly sledovat tyto cíle: [3] hájit zájmy firmy předcházet konfliktům získávat podporu ostatních organizací utvářet pozitivní veřejné mínění 1.2 Firemní identita Firemní identita (corporate identity) je souhrnem vlastností, které firmu jednoznačně identifikují a odlišují od konkurence. Firemní identita zahrnuje vše od její strategie, kultury, přes komunikaci až po design. Firemní strategie zahrnuje strategii řízení a plánování. Úlohou strategického řízení je dostat a udržet firmu v konkurenční výhodě. Strategické plánování představuje proces, ve kterém dochází ke stanovení dlouhodobých cílů firmy. Při sestavování strategie firmy je důležitá analýza firemních možností, stanovení silných a slabých stránek, rizika, příležitostí a nástrojů pro dosažení dlouhodobých cílů. [4] 9

10 Firemní kultura je soubor pravidel a principů, kterými se řídí vnitřní chod společnosti. Je to nástroj, který posiluje loajalitu zaměstnanců vůči společnosti, pro kterou pracují. Utváří vztahy i atmosféru na pracovišti i vztahy k obchodním partnerům. Firemní komunikace,,úkolem Corporate Communications je vytvářet pozitivní postoj k organizaci a udržovat jednotný styl komunikačních aktivit vnějším i vnitřním směrem. [6] Vnitropodnikovou komunikací se rozumí především komunikace mezi zaměstnanci, akcionáři, orgány společnosti. Vnější komunikace se zaměřuje na zákazníky, konkurenční organizace, dodavatele a obchodní partnery. Firemní styl (corporate design) je souhrn vizuálních prvků, pomocí kterých se firma prezentuje a komunikuje s okolím. Corporate design identifikuje společnost, odlišuje ji od ostatních a tím jí napomáhá udržet v podvědomí veřejnosti. Hlavním a důležitým atributem je dodržení jednotnosti firemního stylu tak, aby veřejnost podle jakéhokoli prvku firemního stylu dokázala společnost rozpoznat. 10

11 2 Tvorba firemního stylu Při návrhu jednotlivých grafických prvků firemního stylu je nutné vycházet především z firemní strategie, charakteru podnikání, cílové skupiny a konkurenčního prostředí. Firma zaměřená na prodej dětských hraček, bude požadovat jiný firemní styl, než například banka. Při tvorbě firemního stylu pro konkrétní organizaci, je také nutné zmapovat corporate design stávajících, podobně zaměřených institucí, působících na stejném trhu, aby byla zaručena jedinečnost a dostatečná odlišnost nově navrženého stylu. Mezi základní grafické prvky firemního stylu patří: firemní název firemní značka firemní písmo firemní barvy Tyto základní prvky se stávají konstantami pro vznik odvozených prvků firemního stylu a proto je důležité tyto konstanty navrhnout tak, aby tvořili kvalitní rámec, na jehož základě lze vytvořit jakékoli odvozené prvky. Nelze přesně určit, jaké jsou odvozené prvky firemního stylu, protože každá organizace požaduje jiné, avšak nejčastěji užívanými odvozenými prvky jsou: [3] merkantilní tiskoviny reklamní předměty propagační tiskoviny propagační textil označení budov označení vozidel 2.1 Název Název společnosti tvoří spolu s firemní značkou nejdůležitější část vizuálního stylu. Jedná se o prvky, které veřejnost při kontaktu s firmou vnímá jako první. Jméno většinou provází společnost po celou dobu jejího životního cyklu a je tedy důležité mu věnovat velkou pozornost. Název firmy může být tvořen jménem po svém zakladateli např. Baťa, McDonald. Dle každoročně sestavovaného žebříčku stovky nejcennějších značek světa společností Interband, tvoří 40 % ze 100 nejúspěšnějších značek právě tyto jmenné názvy. 11

12 Dalším způsobem tvorby názvu je volba zkratky. Jako příklad poslouží mezinárodní síť bank HSBC, původně celým názvem Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Menší počet znaků přispívá ke snadnější zapamatovatelnosti a snižuje riziko možného zkomolení. Velice úspěšné jsou názvy, které vyvrací teorii, že správně zvolené jméno by mělo nějákým způsobem odrážet produkt, postoj či význam firmy. Příkladem jsou společnosti, jejichž název nemá vůbec žádný význam např. Kodak, ale také společnosti např. Apple, Blackberry nebo Shell, kdy název něco vyjadřuje, ale nikdo by z něj nerozpoznal, v jaké oblasti tyto společnosti podnikají. [1] Správně zvolený název firmy by měl být snadno vyslovitelný, pokud společnost působí také na zahraničních trzích, musí být tato podmínka splněna i tam. Je rovněž důležité zjistit, zda konkrétní název neznamená v jazyce dané země něco hanlivého či směšného. Dle [4] by měl být název výrazný, působit silným dojmem, snadno zapamatovatelný a jedinečný. V názvu by se měla odrážet tvořivost a vzbuzovat v zákazníkovi zvědavost. Při výběru jména je také dobré učinit průzkum v oblasti volných domén, aby i název domény korespondoval s firemním názvem, protože internetová prezentace je v dnešní době již standardem úspěšné firemní prezentace. Mimo výše uvedených pravidel je také nutné brát ohled na právní hledisko firemního názvu. Dle obchodního zákoníku se se v souladu s ustanovením 8 odst. 1 obchodní firmou rozumí název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen pod svou firmou činit právní úkony.(obchodní zákoník) Obchodní firma není chráněna na základě registrace u určitého úřadu, ale její ochrana vzniká počátkem její existence a končí v okamžiku, kdy společnost zanikne. Základní ochrana je obsažena v 12 Obchodního zákoníku a v 44 až 54, které jsou věnovány nekalé soutěži. Je zejména důležité, že obchodní firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. K odlišení firmy přitom nestačí pouze rozdílný dodatek označující právní formu. [5] 2.2 Firemní značka Firemní značka, logotyp či piktogram je nejdůležitějším prvkem firemního stylu. Jde o grafické vyjádření smyslu či záměru firmy a stává se základem pro tvorbu všech prvků firemního stylu. 12

13 Firemní značky můžeme rozdělit do třech kategorií dle jejich vizuálního ztvárnění. První tvoří loga typografická, v některých literaturách označovaná jako logotypy, která jsou tvořena originální grafickou úpravou písma, např. AVON, SONY, Baťa, Google, Coca-Cola (obrázek 1). Obrázek 1- Logo Coca-Cola Zdroj: Další skupinou jsou loga obrazová (piktogramy), která jsou tvořena pouze grafickým symbolem. Většina těchto log bývala nejprve kombinovaná, ale postupem času se staly pro veřejnost natolik známé, že zcela vymizela potřeba je dále užívat ve spojitosti s firemním názvem. Příkladem je redesign loga Starbucks Coffe, kdy verze loga platná od roku 1992 byla tento rok zcela zbavena názvu (obrázek 2). Obrázek 2- Redesign loga Starbucks Coffee Zdroj: TM Třetí a nejčastější kategorií jsou tedy loga kombinovaná, která vznikají spojením piktogramu a názvu firmy, jako vzor lze uvést např. značku Škoda Auto, Sony Ericsson nebo Sprint (obrázek 3). Obrázek 3- Logo Sprint Zdroj: Grafické značky lze také rozlišovat podle doby, po kterou budou používány. Z toho hlediska se dělí na značky: [8] Dlouhodobé- jsou to značky, u kterých se předpokládá dlouhá doba užívání. Především jsou to loga institucí, měst, firem. Tyto značky by neměly podléhat módním trendům v oblasti designu (odlesky, stíny, průhlednosti), protože za krátký čas by mohly působit zastarale. Rozhodujícím faktorem při designu dlouhodobých log je tedy jejich nadčasovost. 13

14 Krátkodobé- sem můžeme zařadit loga konferencí, různých politických či sportovních událostí nebo sezonních výrobků. Při designu těchto značek naopak není problém módních trendů využít. Dle [8] by správná grafická značka měla splňovat určitá kritéria z hlediska významu, identifikovatelnosti, estetiky a technického provedení. Identifikační kritéria Nezaměnitelnost- značka nesmí být zaměnitelná s jinou značkou, především pak se značkou ve stejném tržním segmentu. Rozpoznatelnost a zapamatovatelnost- ke splnění těchto dvou kritérií přispívá především zachování jednoduchosti a výraznosti značky. Nevýrazná či tvarově složitá loga u veřejnosti neuspějí. Čitelnost - logo musí být za každé situace správně čitelné, problém může způsobit špatně zvolené písmo, které je hlavně v malém provedení loga špatně čitelné. Dalším prvkem snižujícím čitelnost je nesprávně zvolená barva podkladu, na kterém se značka vyskytuje, zde je třeba se vyvarovat splynutí barev. Významová kritéria Vztah k oboru- značky firem působících ve stejném oboru často užívají shodný grafický symbol, který je pro jejich předmět podnikání charakteristický. Příkladem jsou realitní společnosti, užívající ve svém logu často prvek domu či střechy. Pro veřejnost je určitě snadnější spojit si takovouto značku s daným oborem, ovšem nadměrné užívání stejných symbolů vede ke snížení nezaměnitelnosti a originality. Emotivní hodnota- značka by měla vzbuzovat pozitivní emoce a sympatie a být v souladu s firemní strategií Estetická kritéria Kvalita výtvarné stylizace- zejména u kombinovaných značek je důležité sladit grafický symbol s názvem společnosti tak, aby tvořili vizuálně kompaktní celek. Barevné řešení- mimo barevného provedení, by měla být značka funkční ve stupních šedi, černobílém a inverzním (na tmavém podkladě) provedení. Tyto vlastnosti však nemusí splňovat loga určená pouze pro webové rozhraní. Kompoziční varianty- je velmi vhodné stanovit vertikální i horizontální podobu loga. Horizontální značka se většinou více hodí pro aplikaci na firemní 14

15 web, naopak vertikální podobu značky lze lépe využít na tiskoviny či reklamní tabule. U některých typů značek však toto pravidlo není možné dodržet, záleží zde na individuálním návrhu značky a posouzení designera. Technologická kritéria Velikost- správně navržená grafická značka musí být použitelná ve velikosti např. jednoho centimetru, stejně tak musí být funkční v provedení na velkém billboardu. Zejména pro velké velikosti, kde by jakákoli nerovnost či odchylka byla viditelná, je důležité detailně propracovaný a bezchybný design značky. Barevné systémy- u barevných značek musí být přesně stanovené použité barvy, aby nedocházelo k nežádoucím odchylkám. Grafický manuál by tedy měl obsahovat čísla barev v systému RGB, CMYK a PANTONE. V situaci, kdy se pro účely konkrétního firemního stylu vybere grafická značka kombinovaná, záleží také na výběru písma, ve kterém bude vyobrazen název firmy. Zvolené písmo by mělo dotvářet filozofii firemní značky a korespondovat s celým firemním stylem. Může se použít některé z obrovského množství již vytvořených fontů nebo použít písmo speciálně vytvořené pro konkrétní projekt firemního stylu. Nové písmo vzniká upravením některého ze stávajících fontů nebo zcela nově vytvořeným písmem. Vytvoření nového písma je časově i finančně nákladnou záležitostí a proto většina firem využívá již vytvořených písem. Pro zajištění právní ochrany nově vzniklé firemní značky je vhodné ji před publikováním veřejnosti zaregistrovat na základě podání žádosti u Úřadu průmyslového vlastnictví.,,ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal. (Zákon o ochranných známkách). Do rejstříku nelze zapsat grafickou značku, která je shodná s již dříve zapsanou ochrannou známkou, pro stejné výrobky či služby. Ochranné právo vzniká již dnem podání žádosti a po úspěšném zapsání do databáze ochranných známek získává vlastník výlučné právo registrovanou značku používat po dobu 10 let, tuto dobu lze po zaplacení poplatku obnovovat. [10] 2.3 Firemní písmo Firemní písmo je dalším základním prvkem firemního stylu. Jedná se o styl písma, který bude využíván v textech dopisů, výročních zpráv, internetové prezentaci, inzerátech atd. Stejně jako ostatní základní prvky i písmo musí být v souladu s celým firemním stylem. 15

16 Firemním písmem se může stát písmo, které bylo použito pro tvorbu loga. Musí však být dobře čitelné a vhodné pro použití v delších textech a na merkantilních tiskovinách. V případě že se pro účely firemního stylu nehodí, vybere grafik písmo jiné. V rámci jednoho firemního stylu může být stanoveno více firemních písem. Všechna zvolená písma by však spolu měla korespondovat a tvořit kompaktní a vizuálně harmonický celek. Podle užití zvoleného písma, se dle [3] dělí na hlavní, jehož použití se týká většiny textů a doplňkové, které lze využít pro sazbu nadpisů nebo titulků. Častým jevem je také stanovení náhradního typu písma, které se použije v případě, že tvůrce textu nemůže využít písmo hlavní, ať z důvodu absence hlavního fontu nebo z důvodu nezakoupené licence. Pro účely náhradního písma jsou vybírány fonty všeobecně dostupné v rámci operačního systému. Obecně se doporučuje, použít při tvorbě dokumentů pouze jeden typ písma, popřípadě užít písma z jedné rodiny (jedná se o jeden typ písma provedený ve více řezech, např. kurzíva, tučné, extra tučné). Vše ale záleží především na zkušenostech a grafickém cítění designera. 2.4 Firemní barvy Firemní barvy jsou posledním základním prvkem, který dotváří firemní styl. Barvy působí na lidskou psychiku a vyvolávají v nás určité pocity. I když každá barva může působit na jednotlivce trochu odlišně, dá se hovořit o určité všeobecnosti jejich vnímání. Psychologické vnímání barev: [7] bílá- barva čistoty, nevinnosti a dokonalosti šedá- nadčasovost, praktičnost, neutralita, stabilita červená- vybízí k akci, znázorňuje energii, dynamiku, přitahuje pozornost modrá- jistota, konzervatizmus, bezpečnost, stálost, čistota, důvěra, klid, úspěch žlutá- barva štěstí, energie, radosti, síly, vzbuzuje pocit tepla, poutá pozornost zelená- harmonie, podpora, naděje, příroda, navozuje pocit klidu fialová- prosperita, respekt, inovace, barva mladosti, luxusu, tvořivosti hnědá- barva země, představuje spolehlivost, stabilitu, jednoduchost, vážnost růžová- jemnost, ženskost, nevinnost, dětskost oranžová- tvořivost, zábava, temperament, mladost černá- jednoduchost, tradice, elegance, luxus, konzervatismus, barva tajemství 16

17 Při výběru barev lze využít monochromatické barevné schéma, kdy zvolíme jedinou základní barvu a ostatní barvy vytvoříme pouze stupňováním světlosti zvolené barvy. Takto vytvořené barevné schéma působí velice vyváženým dojmem. Nebo naopak můžeme využít komplementární barvy, kdy vybereme barvy, které stojí naproti sobě v barevném kruhu, čímž dosáhneme zajímavého kontrastu. Pro účely firemního stylu se obecně doporučuje stanovení dvou až tří barev, kdy nedochází k vysokým nákladům na tisk. Jak již bylo zmíněno v technologických kritériích loga, v rámci firemního stylu musí být přesně stanoveny všechny použité barvy. Pro přesné stanovení barvy se využívá číselného vyjádření v různých barevných modelech, přičemž nejvyužívanější jsou modely RGB, CMYK a přímé barvy. [2] Barevné modely Model RGB (Red, Green, Blue) se používá pro zobrazení na monitorech nebo projektorech. Tento model kóduje každou barvu pixelu pomocí třech základních barev červené, zelené a modré. Barvy jsou v tomto modelu utvářeny aditivně tedy přidáváním barev k barvě černé. Intenzita barvy se udává v rozsahu 0-255, přičemž hodnota všech barev nastavená na 0 dává černou barvu a naopak nastavením maximální hodnoty 255 u všech složek dostaneme barvu bílou. Barevný model CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, black) využívá barev čtyř inkoustů používaných v tiskárnách. Je založen na subtraktivním- odčítacím míchání barev. Bílý papír odráží všechno světlo, které na něj dopadá a tak různých odstínů barev je dosaženo překrýváním (odebírání světlosti) papíru inkousty. Přidání všech inkoustů naplno se dosáhne černé barvy. Přímé barvy- jedná se o barvy ze systémů průmyslové báze barev, nejčastěji využívaný je systém PANTONE. Přímé barvy jsou definovány přesným poměrem jednotlivých pigmentů v inkoustu, nerozdělují se tedy na čtyři barvy modelu CMYK. Nejlepším řešením pro stanovení požadované barvy je využití tištěných vzorníků. 17

18 2.5 Odvozené prvky Vizitka Vizitka slouží k rychlému předání kontaktních informací při osobním jednání. Může se tedy často stát prvotním prostředkem seznámení se s firmou. Velikost vizitky se liší v různých zemích. Nejčastěji jsou však využívány formáty 90 x 50 nebo 90 x 55 mm, které se nejvíce přibližují velikosti kreditní karty. Vizitky se dělí na soukromé a firemní. Náležitosti soukromé vizitky jsou jméno, příjmení, adresa, telefon a osoby. Firemní vizitka by měla obsahovat název firmy, její adresu, telefonní číslo, ovou adresu, webové stránky. Pokud se jedná o osobní firemní vizitku, tak ještě jméno, příjmení zaměstnance a jeho funkci či pracovní zařazení. Samotné rozložení prvků je na tvůrci vizitky, platí ovšem pravidlo, že čím více bílých (prázdných) ploch zůstane zachováno, tím bude vizitka působit důstojnějším dojmem. Celkové vyznění designu vizitky umocňuje volba papíru, jeho povrchu a doplňkových prvků jako je ražba, termotisk, lakování částí vizitky, či různé průřezy. Čím vyšší gramáž papíru zvolíme, tím bude působit honosněji. Pro povrchovou úpravu lze zvolit matnou laminaci, či plošné lakování. Lze se také ovšem setkat s vizitkami nevšedních tvarů a materiálů, na trhu se objevují i vizitky, které zároveň slouží jako záznamové médium Dopisní papír Základním rozměrem dopisního papíru je A4, tedy 210 x 297 mm. Dopisní papír by měl obsahovat firemní značku a jestliže se využívá obálky s okénkem také doručovací adresu. Pro navození pocitu důležitosti či rovného postavení se doporučuje zachovat stejný poměr velikosti loga a adresy. Platí zde stejné pravidlo zachování bílých ploch jako u vizitky. Pro slavnostní účely lze vyčlenit jiné provedení dopisního dopisu, kdy se používá jemně strukturovaný a lehce tónovaný papír větší gramáže než klasický kancelářský papír Obálka Pro rozesílání dopisů jsou nejčastěji používány obálky těchto označení a velikostí C6 114 x 162 mm, DL 110 x 220 mm a C5 162 x 229 mm. Lze také volit mezi verzemi s okénkem a bez, přičemž okénko může být na levé nebo pravé straně obálky. Při designu obálky je nutné brát ohled na zanechání volného místa v pravém horním rohu obálky pro účely České pošty. 18

19 2.6 Manuál grafických standardů Pro zajištění dodržování firemního stylu, tedy např. aby nově příchozí zaměstnanec obdržel stejnou vizitku, jakou se prezentují stávající zaměstnanci, je nutné aby firma disponovala manuálem grafických standardů. Tento manuál je jakýsi návod obsahující zásady tvorby a užití prvků firemního stylu, což je důležité pro zachování jednotné vizuální komunikace. Obsah a forma grafického manuálu se odvíjí od potřeb konkrétní organizace a od velikosti finančních prostředků, které je společnost ochotna na jeho tvorbu vynaložit. Podstatou manuálu není vypracovat návrh pro každý prvek, se kterým by se kdy firma mohla setkat, např. společnost, která nedisponuje firemními vozy a ani o nich do budoucna neuvažuje, nepotřebuje mít v manuálu vypracován návrh označení firemních vozidel. Důležité je do manuálu zahrnout zásady tvorby a užití prvků, které firma aktivně využívá. Avšak každý vypracovaný manuál by měl být natolik komplexní, aby uživatel, který na jeho základě bude v budoucnu vytvářet nové prvky firemního stylu, dokázal zachovat jeho jednotnost. Tak jako dochází k neustálému vývoji firmy, je důležité, aby i manuál byl dostatečně flexibilní, tedy aby mohl být dodatečně upravován a rozšiřován. Ze správně vypracovaného grafického manuálu tedy musí být každému jasný princip tvorby firemního stylu, který ho dělá funkční, jednotný a nezaměnitelný. Manuál bývá vyhotoven v papírové a elektronické podobě. V dnešní době se více využije verze elektronická, kdy lze manuál implementovat do systému podniku aby byl snadno dostupný zaměstnancům, kteří ho používají. Součástí elektronické verze manuálu jsou i šablony pro tvorbu firemních dokumentů či prezentací, které se musí nařídit zaměstnancům závazně využívat a nijak nemodifikovat Zásady tvorby grafického manuálu Přes veškerou flexibilitu grafického manuálu je nutné stanovit zásady pro tvorbu základních prvků firemního stylu a nejvyužívanějších odvozených prvků, tedy merkantilních tiskovin. Logo Pro zachování čitelnosti a identifikovatelnosti firemní značky v různých situacích je důležité, aby manuál obsahoval: přesný geometrický nákres vymezení ochranné zóny okolo značky minimální velikost, při které je značka dobře čitelná 19

20 barevnou verzi loga, s přesným určením barev černobílou a k ní inverzní variantu variantu ve stupních šedi povolené (zakázané) modifikace firemní značky pravidla pro aplikaci značky na různých podkladových plochách Písmo Manuál musí obsahovat přesný název písma, které se používá jak ve spojitosti s firemní značkou, tak písma pro tiskoviny ve všech jeho řezech. Je nutné stanovit, kdy se které písmo využívá a vhodné je také vložit názornou ukázku jednotlivých druhů a řezů. Barvy Jak již bylo zmíněno, grafický manuál musí obsahovat přesný popis všech použitých barev. Barvy jednotlivých grafických prvků by měly být stanoveny v systému RGB, CMYK a PANTONE aby byla zaručena jejich stejná barevnost při zobrazování i tisku. Odvozené prvky U merkantilních tiskovin je důležité stanovit rozměry nebo označení použitých dopisních papírů, vizitek a obálek. Např. při návrhu dopisního papíru je již nutné mít stanoven konkrétní typ obálky, na základě kterého se v případě volby obálky s okénkem, umístí na dopisní papír adresa do konkrétního místa. Pro přesné rozkreslení umístěných prvků se nejčastěji využívá metoda kótování, kdy je přesně naznačeno kde se který prvek nachází. Všechny prvky musí být vysvětleny či rozkresleny tak, aby bylo možno je na základě manuálu znovu vytvořit. 2.7 Nástroje pro tvorbu firemního stylu Vektorové programy Vektorové grafické editory umožňují vytvářet obrázky za pomocí křivek. Křivka je dána jejími koncovými body a uzly, pomocí kterých se dá modifikovat do požadovaných tvarů. Vektorové programy v sobě již defaultně obsahují např. kruh, čtverec nebo obdélník aby usnadnily a zrychlily práci uživatelům. Výhodou vektorové grafiky je, že při zvětšování objektu nedochází k jeho znehodnocení. Objekty tak můžeme zvětšovat do libovolné velikosti bez ztráty kvality. Tato vlastnost předurčuje používat tyto programy právě pro návrh firemního stylu, protože 20

21 daný prvek vytvoříme pouze jednou a může být použit v jakékoli velikosti. Vektorové programy jsou také využívány pro práci s textem, kdy jednotlivé znaky textu lze jednoduše převést na křivky a následně je upravovat. Další výhodou je menší velikost obrázků, protože libovolný vektorový objekt je složen z bodů, křivek a výplně. Při zvětšování či zmenšování tyto hodnoty zůstávají stejné a zůstává tedy stejná i jeho velikost souboru. Nevýhodou je, že ve vektorovém programu nedosáhneme, tak reálného vzhledu, jaký dokáže zajistit program pro bitmapovou grafiku, i když neustálý vývoj trendů obě oblasti hodně přibližuje. Nejčastěji používanými programy pro práci s vektorovou grafikou jsou Adobe Illustrator a Corel Draw Bitmapové programy V bitmapové (rastrové) grafice je obrázek složen z jednotlivých bodů (pixelů), uspořádaných do mřížky, kdy každému bodu je přiřazena barva. Velkou předností těchto programů je možnost detailních úprav a proto se používají pro úpravu fotografií. Programy určené pro práci s bitmapou obsahují velké množství retušovacích, výběrových a kreslících nástrojů, pomocí kterých lze výrazně měnit původní obraz. Nevýhodou bitmapových obrázku je jejich větší velikost v závislosti na rozlišení obrázku a omezená možnost zvětšování, kdy dochází ke značné ztrátě kvality obrázku. Mezi nejznámější představitele bitmapové grafiky patří Adobe Photoshop nebo Gimp Programy pro sazbu Sazební programy se využívají pro sazbu jakýchkoli tiskovin a knih. Umožňují navrhovat rozvržení stránek pro tisk nebo digitální distribuci. Umí pokročile pracovat s velkým množstvím textu, importovat bitmapové i vektorové obrázky a jejich zakomponování do celkového rozložení dokumentu. Nejčastěji využívanými programy pro sazbu jsou Adobe InDesign nebo QuarkXpress. 21

22 3 Současný stav vizuálního stylu VOŠIS V současné době VOŠIS nedisponuje žádným grafickým manuálem. Vizuální komunikaci zajišťuje grafická značka, její barevnost a aplikace na webových stránkách školy. Zhodnocení současného stavu se tedy bude týkat pouze této značky a jejího používání. Dle dostupných informací současné logo škola využívá od roku Základem loga je čtyřúhelník, uvnitř kterého se nachází kruh, spirála a dva trojúhelníky (obrázek 4). Předmětem této práce není hodnotit vzhled samotného loga, jehož podoba měla v době svého vzniku jistě své opodstatnění. Má kritika však musí směřovat ke špatnému používání této značky. Na některých stránkách zaměstnanců školy se lze setkat s použitím loga, avšak ani na jedné stránce není toto logo aplikováno správně. Někde chybí části loga (přesahující části trojúhelníku), na jiné stránce je místo samostatného loga použit pouze výřez s pozadím webové stránky, nejmarkantnější rozdíl je v logu, které je doplněno o symbol zeměkoule a obsahuje rozdílné odstíny zelené barvy. Na většině těchto stránek je logo ve špatné grafické kvalitě. Další výraznou chybou, kterou spatřuji v současném corporate designu VOŠIS je naopak nevyužití loga. Na propagačních materiálech školy, které jsou nabízeny zájemcům při dni otevřených dveřích je použit zcela jiný logotyp (obrázek 5). Oba tyto materiály jsou vyhotoveny v rozdílných barvách. Absence grafického manuálu, využívání dvou logotypů, nejednotná barevnost, to vše jsou výrazné chyby při provozování firemního stylu. Na základě těchto nedostatků jsem se rozhodla navrhnout nový vizuální styl VOŠIS, který bude lépe odpovídat požadavkům na moderní, jednotný a funkční design. Obrázek 4- Logo VOŠIS Zdroj: VOŠIS Obrázek 5- Logo použité na propagačních materiálech VOŠIS Zdroj: Brožura VOŠIS 22

23 4 Návrh nového vizuálního stylu 4.1 Logo Při návrhu nového loga pro Vyšší odbornou školu informačních služeb jsem vycházela ze současného profilu školy. Hlavním zaměřením, jak již z názvu vyplývá je informatika, tedy moderní, dynamická, rychle se rozvíjející disciplína. Dalším hlavním faktorem utvářející charakter VOŠIS je spolupráce, kdy v roce 2002 začala VOŠIS spolupracovat s Vysokou školou ekonomickou v Praze a o rok později vznikla spolupráce s Univerzitou Karlovou v Praze. VOŠIS je také zapojena do programu Erasmus, který umožňuje studentům všech oborů absolvovat studijní nebo pracovní stáž v zemích Evropské unie Filozofie loga Základem loga je grafický prvek (obrázek 6), který byl koncipován tak, aby na první pohled obsahoval hladké a oblé tvary, které působí na lidskou psychiku příjemněji. Je tvořen ze třech stejných částí, uspořádaných do kruhu. Kruh jako symbol všestrannosti, dokonalosti a symbol zěměkoule- světa. Každá část reprezentuje jednu instituci, tedy VOŠIS, UK a VŠE. Tyto části jsou vytvořeny tak, aby v divákovi evokovali pocit snažit se je spojit do jednoho pevného celku. V negativním prostoru loga vznikne natočený trojúhelník, který má za cíl dodat obrazci dynamiku (obrázek 7). Obrázek 6- Grafický prvek loga Obrázek 7- Grafický prvek loga s trojúhelníkem 23

24 4.1.2 Varianty loga Nově navržené logo je vyhotoveno ve čtyřech základních variantách, aby bylo možné jeho použití na různých plochách. První dvě varianty obsahují celý název Vyšší odborná škola informačních služeb a liší se v umístění grafického prvku, který je buď v horizontální poloze vlevo od názvu (obrázek 8) nebo je vertikálně vycentrované nad názvem školy (obrázek 9). V dalších dvou variantách je celý název nahrazen zkratkou VOŠIS (obrázky 10,11). Z důvodu rozsahu této práce budou v následujících kapitolách používány pro názornost pouze horizontální verze loga. Vyšší odborná škola Obrázek 8- Horizontální varianta loga Vyšší odborná škola Obrázek 9- Vertikální varianta loga VOŠIS Obrázek 10- Horizontální zkrácená varianta loga VOŠIS Obrázek 11- Vertikální zkrácená varianta loga 24

25 4.1.3 Konstrukce loga I když se doporučuje používat logo vždy pouze ze souborů, dodávaných s manuálem, níže je ukázán postup jeho tvorby. Při konstrukci grafického prvku se využívá kruhů o třech rozměrech (obrázek 14), kdy nejmenší kruh zároveň vyměřuje vzdálenost textu od grafické značky. Velkou pozornost je třeba věnovat postavení textu vůči grafickému prvku a při využití celého názvu také zarovnání písma. Obrázek 12- Konstrukce horizontální verze loga Obrázek 13- Konstrukce horizontální zkrácené verze loga x x x a 1/3 a 1/6 a Obrázek 14- Kružnice pro tvorbu grafického prvku Minimální velikost loga Vzhledem k vektorovému ztvárnění loga jeho maximální velikost není omezena. Minimální velikost je u loga obsahující zkratku VOŠIS 5 mm (obrázek 15), logo obsahující celý název lze použít ve velikosti 8 mm, z důvodu zachování čitelnosti textu (obrázek 16). 5 mm 8 mm Obrázek 15- Minimální velikost loga VOŠIS Obrázek 16- Minimální velikost loga 25

26 4.1.5 Ochranná zóna loga Ochranná zóna slouží k zachování čitelnost loga tak, že je vymezen minimální volný prostor, kam nesmí zasahovat žádný text ani jiné grafické prvky. V případě loga VOŠIS je stanoven tento prostor minimální velikostí 20% z výšky loga. Pro snadnější stanovení ochranného prostoru leze využít výšku znaku,,v z názvu. Obrázek 17- Ochranná zóna loga VOŠIS Obrázek 18- Ochranná zóna loga VOŠIS Barevné varianty loga Základní barevná varianta, vychází z kombinace níže uvedených barev na bílém pozadí (obrázek 19). Pro účely vizuálního stylu VOŠIS byla zvolena kombinace modré barvy, která symbolizuje jistotu, jednotu, formalitu a šedé, která dodává logu určitou stabilitu. Tato varianta má být využita, vždy, když je možnost barevného výstupu. R: 30 G: 140 B: 180 C: 80 M: 30 Y: 20 K: 0 PANTONE 549 PC R: 0 G: 80 B: 105 C: 95 M: 60 Y: 40 K: 20 PANTONE 7477 PC Obrázek 19- Specifika barevné verze loga R: 130 G: 130 B: 130 C: 0 M: 0 Y: 0 K: 60 PANTONE 424 PC 26

27 Varianta ve stupních šedi (obrázek 20) se používá všude tam, kde nemůže být umístěna barevná varianta loga. Pro text a vnitřní (tmavší část) loga je použita 60% šedá, která je stanovena i v základní barevné verzi. Světlejší část loga je vyplněna 30% šedou. Obrázek 20- Varianta loga ve stupních šedi Černobílá varianta (obrázek 21) se užije v případě, kdy z technologických důvodů není možné použít základní barevnou nebo variantu ve stupních šedi. Jedná se především o faxovou zprávu a razítka. Obrázek 21- Černobílá varianta loga Vzhledem k charakteru logotypu se nedoporučuje zaměňovat jeho základní barevnou verzi za negativní. Při aplikaci loga na tmavé pozadí slouží bílá varianta loga. Obrázek 22- Inverzní černobílá varianta loga Podkladové plochy Různé sytosti podkladové plochy vyžadují přizpůsobení barevného provedení loga pro zachování jeho maximální čitelnosti. Následující obrázky zobrazují použití loga na různých odstínech a stupních barevnosti. Vždy je nutné dodržet zásadu, že na tmavých plochách je nutné použít inverzní verzi loga. Při aplikaci loga na ostatní podklady lze využít základní barevné varianty, pokud odstín podkladové plochy nenarušuje barevné vnímaní značky nebo čitelnost textu. 27

28 Obrázek 23- Aplikace loga na plochy ve stupních šedi Obrázek 24- Správné aplikace loga Obrázek 25- Špatné aplikace loga Při aplikaci loga na fotografie se využije pouze grafického prvku. Není přesně stanoveno konkrétní pozice prvku na fotografii, ani barevná podoba. Zvolená barevnost a umístění vždy záleží na konkrétní podobě fotografie a citu grafika. Musí však být splněna zásada, aby grafický prvek na fotografii nerušil ale zároveň byl dostatečně čitelný. Obrázek 26- Správná aplikace loga na fotografii Obrázek 27- Špatná aplikace loga na fotografii 28

29 4.1.8 Zakázané varianty loga Logo je povoleno používat pouze v podobě stanovené grafickým manuálem. Je zakázáno měnit kresbu loga, barevnost, poměr velikostí, pozici loga, zasahovat do ochranné zóny, měnit postavení grafického prvku vůči textu a jakkoli ho deformovat. VOŠIS VOŠIS VOŠIS VOŠIS VOŠIS VOŠIS VOŠIS Obrázek 28- Zakázané varianty loga 29

30 4.2 Základní písmo Základním písmem pro účely vizuálního stylu VOŠIS bylo zvoleno bezpatkové písmo rodiny Geogrotesque z písmolijny Emtype Foundry, designer Eduardo Manso. Toto písmo působí technologickým dojmem, avšak zachovává si jemně zaoblené tvary a tak lépe koresponduje s ostatními prvky firemního stylu. Písmo bylo využito při tvorbě loga a z důvodu jeho použitelnosti v delších textech je zároveň stanoveno písmem základním. Písmo může být publikováno v níže uvedených řezech, užití konkrétního řezu závisí na tvůrci dokumentu, ovšem obecné doporučení je užít řezy Bold, SemiBold pro nadpisy a zvýrazněné části textu. Pro základní text je vhodný použít řez Regular $% *{[(,.;:!?)]} 30

31 4.2.1 Doplňkové písmo V případě že nelze z technologických či licenčních důvodů užit základní písmo Geogrotesque, může se využít doplňkového písma Verdana, které defaultně obsahují operační systémy. Verdana Regular Verdana Italic Verdana Bold 4.3 Merkantilní tiskoviny Hlavičkový papír Pro účely korespondence byl zvolen klasický formát papíru A4 o rozměrech 297 x 210 mm, gramáže 80 g/m 2. Pro slavnostní účely se doporučuje použít papír o vyšší gramáži. Vzhledem k použití obálky s oknem vlevo se adresa umísťuje do levého horního rohu. Výška adresy odpovídá výšce grafického prvku loga, které je umístěno v pravém horní rohu, aby byl navozen efekt rovnocenného postavení adresáta a odesílatele. Místo, kde bude začínat oslovení závisí na samotném tvůrci dokumentu, který jeho postavení uváží v závislosti na délce textu. Je však žádoucí, aby prázdné místo pod hlavičkou dokumentu odpovídalo alespoň 1,5 násobku výšce loga. Samotné rozvržení dopisu bylo koncipováno tak, aby v levé části vznikl široký okraj (bílá plocha), která dodává dopisu vyšší eleganci. Text dopisu se vyplňuje písmem Geogrotesque Regular o výšce 12 bodů. Ve spodní části dopisu je umístěna linka o šířce 0,5 bodu, která odděluje kontaktní údaje od samotného textu dopisu. Text pod linkou je vyplněn stejným písmem avšak o velikosti 8 bodů. 31

32 20 mm 60 mm 20 mm 45 mm Lorem Ipsum Mavenova Praha 9 15 mm Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed iaculis libero. Suspendisse viverra feugiat est ac imperdiet. Aenean ipsum mauris, vulputate id congue ut, ullamcorper eu sapien. Nulla eleifend neque at nibh pretium at sagittis velit eleifend. Pellentesque posuere tincidunt sem. In justo nisi, consequat non congue sit amet, mattis sit amet ante. Maecenas nunc leo, faucibus vel sollicitudin at, ornare quis nulla. Curabitur placerat, elit mollis hendrerit viverra, massa lectus vehicula sem quis tincidunt libero nunc et leo. Etiam sapien libero, feugiat eu dictum at, condntum at libero. Vivamus aliquet dolor et est aliquet eu consectetur turpis sollicitudin. Donec lorem turpis, congue ac fringilla at, tincidunt vel magna. Nulla rhoncus pellentesque commodo. Quisque blandit nulla eu quam accumsan sollicitudin. Quisque blandit pharetra enim non fringilla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla tempus orci in nunc blandit hendrerit. Ut tincidunt mollis nunc ac hendrerit. Donec mattis erat ut lacus egestas adipiscing. Sed rutrum fringilla est, sit amet laoreet arcu egestas quis. Sed eu lacus vitae odio semper elementum. Fusce a purus leo, in posuere arcu nascetur ridiculus mus. Donec Turpis Vyšší odborná škola Pacovská 350/ Praha mm 20 mm Obrázek 29- Hlavičkový papír 32

33 4.3.2 Obálka Pro rozesílání dopisů je stanovena samolepící bílá obálka DL s okénkem vlevo o rozměrech 220 x 110 mm. I když je okénko vlevo méně časté, bylo zvoleno z důvodu zachování jednotnosti firemního stylu. Pravý horní roh obálky zůstal pro účely České pošty bez grafických prvků. Při tvorbě obálky je nutné dát pozor především na zarovnání loga, které je ve stejné rovině s dolním okrajem okénka. Levá hrana okénka slouží pro zarovnání horní části grafického prvku. Zadní strana obálky je nepotištěná. 15 mm 15 mm 100 mm 27 mm 15 mm Obrázek 30- Přední strana obálky 220 mm 110 mm Obrázek 31- Zadní strana obálky 33

34 4.3.3 Vizitka Vizitka o standardních rozměrech 90 x 50 mm se tiskne oboustranně na papír matná křída o gramáži 300 g/m 2. Vizitka obsahuje logo, adresu a kontakt VOŠIS, jméno zaměstnance a jeho funkci. Vizitka obsahuje dva řezy a tři velikosti písma Geogrotesque. Kde se které písmo použije je zobrazeno na obrázku 31. Na zadní straně vizitky je stejný grafický prvek jako na obálce. 90 mm 6 mm 33 mm Lorem Ipsum 50 mm 20 mm Geogrotesque Medium Obrázek 32- Vizitka a použité písmo 40 mm 20 mm Obrázek 33- Zadní strana vizitky 34

35 4.4 Další prvky firemního stylu Papírové desky s chlopněmi Papírové prezentační desky slouží k přenosu a ochraně dokumentů. Při tvorbě desek se použije specifická výseková raznice a křídový papír o gramáži 300 g/m 2. Do desek se ukládají dokumenty velikost A4, kapacita desek je omezena 7 mm hřbetem. Vnější strana prezentačních desek je povrchově upravena lesklým lakem, který chrání papír před nežádoucím otěrem. Úvodní vnější strana desek obsahuje pouze logo, zadní vnější strana webovou adresu. Uvnitř desek jsou 2 chlopně, které po složení tvoří grafický prvek korespondující s vizuálním stylem. 437 mm 215 mm 95mm 60 mm 7 mm 30 mm Obrázek 34- Vnější strana prezentačních desek 35

36 Obrázek 35- Rozložené desky vnitřní strana Obrázek 36- Desky se složenými chlopněmi 36

37 4.4.2 CD a DVD s obalem Potisk disku je navržen tak, aby po vložení do obalu utvořil grafický prvek, který se vyskytuje na předešlých prvcích corporate designu. Na disku je dále umístěno logo se zkratkou VOŠIS, kde velikost loga odpovídá velikosti vyříznutého vnitřního kruhu disku a označení zda se jedná o CD nebo DVD. Pro potisk disků se použije metoda sítotisku, která má vysokou krycí vlastnost, odolnost a lesk. Pro ochranu disků byl zvolen papírový obal s okénkem o rozměrech 125 x 125mm. Při tvorbě tiskové šablony na CD/DVD i obal je nutné dodržet přesné rozměry a umístění grafiky, aby disk po vložení do obalu utvořil přesný grafický prvek bez jakýchkoli odchylek. 82 mm 72 mm 45 mm 20 mm 8mm CD Obrázek 37- Potisk CD 37

38 65 mm 125 mm 45 mm 25 mm 20 mm 14 mm Obrázek 38- Papírový obal na CD- prázdný Obrázek 39- Obal s vloženým CD 38

39 4.4.3 Informační brožura Brožura pro zájemce o studium obsahuje základní informace o možnostech studia na VOŠIS. Prvotním formátem brožury je obdélník zakončený chlopní, která znovu koresponduje se všemi předešlými prvky. Z toho obdélníku se přehýbáním utvoří tři čtverce. Finální podoba brožury je tedy čtvercová a zleva je přehnutá chlopeň. Rozměr složené brožury je 17 x 17 cm. Vnitřní strana brožury je modrá s bílým textem. Vnější strana je bílá a obsahuje modrý text. Vnější čtverec u chlopně obsahuje webovou adresu školy, tento čtverec tvoří po složení zadní stranu brožury. Prostřední čtverec vnější strany obsahuje pouze logo VOŠIS a po složení představuje úvodní stranu. Brožura se tiskne na papír o gramáži 200 g/m 2 a je opatřena strojním lesklým lakováním. Obrázek 40- Úvodní přebal brožury 39

40 LOREM Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras cursus mauris sit amet arcu ultricies non blandit ante sagittis. Quisque dolor justo, ultricies et gravida in aliquet vel quam. Donec a t velit tortor. Maecenas mi urna, feugiat eget pellentesque vitae, tristique i d metus. Cras u t ante diam. Curabitur magna leo, laoreet non tincidunt at facilisis sit amet felis. Ut vitae ipsum id lorem pellentesu scelerisque. Donec sceler mattis. Obrázek 41- Vnější strana rozložené brožury Lorem ipsum dolor s it amet, consectetur adipiscing e lit. V ivamus a c dolor u rna, i d ultrices purus. P raesent scelerisque metus lectus. Donec tincidunt p lacerat malesuada. Vivamus accumsan quam metus. E tiam nibh velit, f ermentum v el vulputate sed, pharetra quis turpis. Phasellus hendrerit r utrum tortor. Lorem ipsum dolor s it amet, consectetur adipiscing e lit. C ras cursus mauris s it amet arcu u ltricies non b landit ante sagittis. Quisque dolor j usto, u ltricies et g ravida i n aliquet v el quam. Donec a t velit tortor. Maecenas mi urna, feugiat eget pellentesque vitae, tristique id metus. C ras ut ante diam. Curabitur magna leo, laoreet non tincidunt at facilisis sit amet felis. Ut vitae ipsum id lorem. Obrázek 42- Vnitřní strana rozložené brožury Lorem ipsum dolor s it amet, consectetur adipiscing e lit. Cras c ursus mauris s it amet arcu u ltricies non b landit ante sagittis. Quisque dolor j usto, u ltricies et g ravida i n aliquet v el quam. Donec a t velit tortor. Maecenas mi urna, feugiat eget pellentesque vitae, tristique i d metus. C ras ut ante diam. Curabitur magna leo, laoreet non tincidunt at facilisis sit amet felis. Ut vitae ipsum id lorem. 40

41 4.4.4 Prezentace Elektronická prezentace obsahuje úvodní, vnitřní a závěrečnou stranu. Šablony jsou vytvořeny v prostředí MS PowerPoint. Celá grafika je zde velmi střídmá, aby nerušila sdělení prezentace a působila formálněji. Písmo v prezentaci je doplňkové písmo vizuálního stylu VOŠIS Verdana, které defaultně obsahuje operační systém Windows. Úvodní strana prezentace obsahuje tmavý obdélník, ve kterém je umístěn název prezentace. Ve spodní části je umístěno vertikální logo školy, které je od spodního okraje stejně vzdáleno jako obdélník od horního okraje. Pro vnitřní stranu prezentace bylo zvoleno modré pozadí s bílým písmem. Obdélník pro název je zde umístěn výše, aby zůstala zachována větší plocha pro vlastní prezentaci. Závěrečná strana prezentace odpovídá graficky úvodní straně. Úvodní prezentace Vyšší odborná škola Obrázek 43- Úvodní strana prezentace Lorem IPSUM DOLOR AMET Obrázek 44- Vnitřní strana prezentace 41

42 Vyšší odborná škola Obrázek 45- Závěrečná strana prezentace 4.5 Reklamní předměty Čepice s kšiltem Tato čepice je vyrobena v barvách VOŠIS. Spodní strana kšiltu je tmavě modrá, horní strana obsahuje světlejší modrou, stejně jako větrací otvory a knoflík. Uprostřed čepice je aplikováno logo ve vertikální zkrácené verzi. Obrázek 46- Čepice s kšiltem 42

43 4.5.2 Tričko Základní barvou trička je bílá, rukávy a zapínání jsou ve světlé modré, límec a okraje rukávů tmavě modré barvy. Na pravé straně (z pohledu pozorovatele) je aplikováno logo v horizontální zkrácené verzi. Dolní okraj nápisu VOŠIS je zarovnám s koncem zapínání. Zadní strana trička neobsahuje žádné další prvky. Obrázek 47- Tričko Papírové tašky Tašky jsou vyrobeny ve dvou barevných variantách. První varianta je světle modrá a obsahuje vertikální zkrácené logo VOŠIS v bílé barvě. Druhá verze je bílá a logo je aplikováno v základních barvách. U obou verzí je logo zarovnané na střed, svou velikostí nepřesahuje polovinu z celkové výšky tašky. Tašky mají zpevněný průhmat a složené dno kartónovou výztuhou. Povrchová úprava je lesklá laminace. 43

44 Obrázek 48- Papírové tašky 44

45 Závěr Cílem této práce bylo navrhnout nový jednotný vizuální styl VOŠIS, který by lépe splnil požadavky na moderní a funkční design. Návrhu nového designu předcházela analýza současného stavu, ve kterém byly shledány výrazné chyby při provozování firemního stylu. Základním kamenem nového corporate designu VOŠIS je logo. Návrh grafického prvku, jeho barevnost a zvolené písmo tvoří rámec, na jehož základě jsou navrženy odvozené prvky firemního stylu. Design každého prvku je koncipován tak, aby korespondoval se všemi ostatními prostředky a byla tak zaručena jednotnost celého nově navrženého stylu. Seznam odvozených prvků není zcela kompletní. Mohl obsahovat například návrh webové prezentace. Zde by ale bylo vhodné učinit před samotným návrhem rozsáhlejší analýzu požadavků na jeho funkčnost, což z důvodu zachování rozsahu této práce nebylo provedeno. Grafický manuál také může obsahovat návrhy designu interiérů a exteriérů budov, které značně přispívají k celkovému vnímání firemního stylu. Pozdější realizace těchto návrhů je však vysoce finančně náročná. Přínosem jednotného a funkčního vizuálního stylu je kvalitnější vizuální identifikace a zefektivnění propagace společnosti. Dodržování jednotnosti přispívá právě grafický manuál, který obsahuje pravidla a užití jednotlivých prostředků firemního stylu. Před případnou změnou stávajícího corporate designu VOŠIS na jakýkoli nový vizuální styl by bylo vhodné dát možnost vyjádřit se k novému návrhu také členům pedagogického sboru a zejména studentům, kteří jsou nejblíže skupině, na kterou je vizuální styl zacílen. 45

46 Použité zdroje 1. HANDL, Jan. Marketing Journal : zajímavosti moderního marketingu [online] [cit ]. Jak správně zvolit název firmy?. Dostupné z WWW: <http://www.m-journal.cz/cs/praxe/jak-spravne-zvolit-nazev-firmy s354x6482.html>. 2. HORNÝ, Stanislav. Počítačová grafika. Vyd.1. Praha : Oeconomica, s. ISBN HORNÝ, Stanislav. Vizuální komunikace firem. Praha : Oeconomica, s. ISBN CHARVÁT, Jaroslav. Firemní strategie pro praxi. Praha : Grada Publishing, s. ISBN JANSA, Lukáš. Právní portál [online] [cit ]. ELAW.cz. Dostupné z WWW: <http://www.elaw.cz/cs/pravo-it/294-konflikt-domeny-a-ochranneznamky-ci-obchodni-firmy.html>. 6. KOTYZA, Michal; KAFKA, Ondřej. Corporate identity set. 2.vyd. Praha : Kafka Design Studio, s. 7. PETERSON, Erik. Logocritiques : Writing opinions to help logo designers create powerful logos, brands & identities [online] [cit ]. Color Psychology in Logo Design. Dostupné z WWW: <http://www.logocritiques.com/ resources/color_psychology_in_logo_design/>. 8. TIPPMAN, Jan. Unie grafického designu [online] [cit ]. Vlastnosti dobrého loga (obsáhlý článek). Dostupné z WWW: <http://unie-grafickehodesignu.cz/vlastnosti-dobreho-loga-obsahly-clanek/>. 9. URBAN, Petr. Corporate design VŠE [online]. Praha : Vysoká škola ekonomická, s. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická, Katedra systémové analýzy. Dostupné z WWW: <https://isis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=10516;zalozka=7;studium=77263>. 10. Úřad průmyslového vlastnictví [online] [cit ]. Ochranné známky. Dostupné z WWW: <http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranneznamky.html>. 11. VYSEKALOVÁ, Jitka; MIKEŠ, Jiří. Image a firemní identita. Praha : Grada Publishing, s. ISBN Vyšší odborná škola informačních služeb [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://sks.cz/>. 46

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu 1 2 Obsah Základní logo v barvě... 4 Základní logo v barvě v negativním provedení... 5 Černobílé pozitivní provedení loga... 6 Černobílé negativní provedení loga... 7

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 UVOD Jednotný vizuální styl je velmi důležitou součástí prezentace organizace na veřejnosti. Kvalitní zpracování podporuje její jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí

Více

RGB 88, 88, 90 HEX #435E88 RGB 168, 192, 067 HEX #F7DD29

RGB 88, 88, 90 HEX #435E88 RGB 168, 192, 067 HEX #F7DD29 Emblém Filozofií emblému je vyjádření spojení tří elementů, které jsou symbolizovány jednotlivými barvami. Modrá reprezentuje osobnost Jaroslava Ježka, zelená zastupuje lidi ve škole a žlutá barva vyjadřuje

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jméno Příjmení

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jméno Příjmení ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jméno Příjmení FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Jméno Příjmení Studijní obor: Všeobecná

Více

GRAFICKÝ MANUÁL UŽITÍ LOGOTYPU

GRAFICKÝ MANUÁL UŽITÍ LOGOTYPU GRAFICKÝ MANUÁL UŽITÍ LOGOTYPU OBSAH 2 logotyp 16 písma 19 signmarketing 1 LOGOTYP 2 LOGOTYP logotyp x logo O LOGOTYPU Logo Datové schránky znázorňuje propojení poštovních služeb se službami internetovými.

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST kační číslo: MAD 110 Příloha OM OP LZZ: N Typ: řízená kopie elektronická Datum: 15. 10. 2009 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 3 Číslo

Více

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití... Logomanuál Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...4 2. BARVY... 5 2.1 Hlavní a doplňkové barvy...5 3. PÍSMO...

Více

manuál vizuálního stylu

manuál vizuálního stylu manuál vizuálního stylu 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 OBSAH Základní varianta loga Doplňková varianta loga LOGOTYP Základní barevné provedení Černobílé provedení Ikonky Proporcionální

Více

základní tiskoviny 28 základní logotyp Altus Software 4 odvozený logotyp Altus Vario 10 ostatní materiály 38 odvozený logotyp Altus Portal 16 index 44

základní tiskoviny 28 základní logotyp Altus Software 4 odvozený logotyp Altus Vario 10 ostatní materiály 38 odvozený logotyp Altus Portal 16 index 44 designmanual základní logotyp Altus Software 4 základní logotyp Altus Software 6 monochromní, černobílá a inverzní varianta 8 odvozený logotyp Altus Vario 10 odvozený logotyp Altus Vario 12 monochromní,

Více

Zadání pro kategorii Tvorba webu

Zadání pro kategorii Tvorba webu Zadání pro kategorii Tvorba webu Úloha 1 - Školní noviny Vaše škola se rozhodla vydávat školní noviny v elektronické podobě. Jako způsob distribuce novin vybrala formát HTML. Každé číslo novin se skládá

Více

Diplomová práce. Téma závěrečného projektu...

Diplomová práce. Téma závěrečného projektu... Diplomová práce Téma závěrečného projektu... vypracoval: Jméno Příjmení vedoucí práce: prof. Ing. RNDr. DrSc. CSc. Ph.D. obor: Inženýrská mechanika specializace: Mechatronika 2006 Strana 3 ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012 L OGOMANUÁL 2 O BSAH Základní prvky 3 Logo 4 Explikace 5 2 Ochranná zóna 6 3 Základní barevné provedení loga 7 4 Černobílé provedení loga 8 5 Ukázky použití loga 9 6 Velikosti 0 7 Nesprávné použití 8 Logo

Více

Komplexní řešení projektu PROFIDJ. www.shockworks.eu info@shockworks.eu (+420) 511 145 718

Komplexní řešení projektu PROFIDJ. www.shockworks.eu info@shockworks.eu (+420) 511 145 718 Komplexní řešení projektu PROFIDJ www.shockworks.eu info@shockworks.eu (+420) 511 145 718 DJové mají konečně svou Mekku. Je jím e-shop ProfiDJ, který se stal během dvou let od zahájení spolupráce se Shockworks

Více

Grafický manuál k firemnímu stylu. CobraDesign. Firemní styl CobraDesign

Grafický manuál k firemnímu stylu. CobraDesign. Firemní styl CobraDesign Grafický manuál k firemnímu stylu CobraDesign 1 LOGOTYP 2 PÍSMO 4 ADMINISTRATIVA 1.1 BARVY LOGOTYPU 1.1.1 Základní barvy logotypu 1.1.2 Šedoškálové a černobílé provedení logotypu 1.1.3 Negativní varianta

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST kační číslo: MAD 110 Příloha OM OP LZZ: N Typ: řízená kopie elektronická Datum: 15.10.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 1 Číslo

Více

Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE. prosinec 2008

Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE. prosinec 2008 Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE prosinec 2008 Úvod Tento grafický manuál pro použití loga a vizuální identity je důležitým dokumentem pro Řídicí orgán Operačního programu Podnikání

Více

Mìstský úøad Vsetín grafický manuál

Mìstský úøad Vsetín grafický manuál znak, barevné a èernobílé provedení dopisní papír, dopisní obálka, vizitka šablona pro dokumenty Word pravidla pro užití znaku, použité barvy a písma barevná verze znaku mìsta (èervená, zelená, èerná)

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU EDUPONT. (výňatek LOGOMANUÁL)

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU EDUPONT. (výňatek LOGOMANUÁL) (výňatek LOGOMANUÁL) obsah JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL LOGOTYP 1 základní varianta logotypu barevné provedení 1.1 základní varianta logotypu černobílé provedení 1.2 ochranná zóna LOGOTYPU 1.3 jazyková mutace

Více

2011 design by Pavel Lukšan / Attractive, s.r.o.

2011 design by Pavel Lukšan / Attractive, s.r.o. grafický manuál 211 design by Pavel Lukšan / Attractive, s.r.o. Základní principy Naše logo 1.1 Základní verze 1.2 Barevné výjimky 1.3 Barevné verze 1.4 Verze se symbolem P 1.5 3D verze 1.6 Ochranná známka

Více

Tišnov. Popis loga. Siluetu krajiny doplňuje jednoduchý font oblých tvarů.

Tišnov. Popis loga. Siluetu krajiny doplňuje jednoduchý font oblých tvarů. Popis loga Znak města představuje tři kopce obklopující město (Květnici, Kozí bradu a Klucaninu). Ztmavující se odstíny zelené barvy vytváří perspektivní dojem krajiny. Zvlněná krajina s krásnou přírodou

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_ST_IKT_10 Název školy Střední průmyslová

Více

GRAFICKÝ MANUÁL ONDŘEJ KAUCKÝ

GRAFICKÝ MANUÁL ONDŘEJ KAUCKÝ GRAFICKÝ MANUÁL ONDŘEJ KAUCKÝ Obsah 1. ÚVOD 2. LOGO 2.1 Základní verze 2.2 Barevné varianty 2.3 Verze ve stupních šedi 2.4 Verze bez podkladu 2.5 Ochranná zóna loga 2.6 Zakázané varianty loga 2.7 Aplikace

Více

Hlavní stránka O Nadaci Granty Nadace Pomozte Nadaci Pro média Pro pacienty Kontakt

Hlavní stránka O Nadaci Granty Nadace Pomozte Nadaci Pro média Pro pacienty Kontakt Poslání Nadace Pomozte Nadaci darovat dřeň finance klub přátel jiná pomoc Kalendář akcí nejbližší akce akce akce akce Aktuálně z Nadace (2 aktuality) Pro média základní fakta aktuální čísla Nadace aktuální

Více

Odstavec. Zarovnání a odsazení odstavce. Meziodstavcové mezery. Pancharti, vdovy a sirotci, atd. Word. Odstavec

Odstavec. Zarovnání a odsazení odstavce. Meziodstavcové mezery. Pancharti, vdovy a sirotci, atd. Word. Odstavec Odstavec Odstavec je sled znaků oddělen na konci znakem konce odstavce. V operačním systému Unix se používá na konci odstavce jeden znak, v operačním systému Windows dva znaky. Tento rozdíl se projevuje

Více

Informatika. Elektronická pošta. Mgr. Martin Kolář

Informatika. Elektronická pošta. Mgr. Martin Kolář Informatika Elektronická pošta Mgr. Martin Kolář 13. 10. 2016 Obsah 1 Elektronická pošta Základní informace Elektronická schránka Struktura e-mailu E-mailová adresa Jak psát e-mail SPAM & HAM Mgr. Martin

Více

Šablona ročníkové práce Ročníková práce

Šablona ročníkové práce Ročníková práce Křejpského 1501/12a, Praha 4 Opatov Ročníková práce JMÉNO AUTORA: Jiří Procházka VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. PhDr. Jan Učitel, CSc. PRAHA 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval/-a samostatně

Více

logotyp kolín manuál

logotyp kolín manuál logotyp kolín manuál O B S A H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PŘEDSTAVENÍ A GENEZE LOGOTYPU ZÁKLADNÍ VARIANTA, HORIZONTÁLNÍ VARIANTA INVERZNÍ A JEDNOBAREVNÁ MUTACE DEFINICE BAREVNÝCH SYSTÉMŮ ROZMĚROVÁ ŘADA

Více

návrh loga pro Fakultu informačních technologií českého vysokého učení technického v Praze

návrh loga pro Fakultu informačních technologií českého vysokého učení technického v Praze návrh loga pro Fakultu informačních technologií českého vysokého učení technického v Praze Slovo na úvod Logo je vnější tvář, krou si lidé představí, když slyší název fakulty. Je to snaha zachytit do jednoduché

Více

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 18 / 9 / 2012 Používání identifikačních znaků společnosti (přesný zápis identifikačních znaků společnosti, odchylka od zápisu nepřípustná) Zápis obchodního

Více

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Obsah Firemní identita obraz firmy a jednotný grafický styl...3 Logo dvouřádková varianta...5 jednořádková varianta...6 varianta ve stupních šedé...7 černobílá

Více

Příloha č. 05. Jednotný vizuální styl ČSÚ

Příloha č. 05. Jednotný vizuální styl ČSÚ Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

World Plastic Group MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

World Plastic Group MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU World Plastic Group MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Součástí každé organizace je vizuální identita, která navenek vyzařuje z každého komunikačního materiálu. Ať se již jedná o tiskové materiály, televizní

Více

D e s i g n m a n u á l

D e s i g n m a n u á l Design manuál Jednou z nejdůležitějších součástí prezentace společnosti Delfex a její firemní identity je její vizuální styl. Vyjadřuje hodnoty společnosti, zvyšuje povědomí o její existenci, demonstruje

Více

Její hudba v sobě mísí prvky vážné hudby, severského folku a progressive metalu s reminiscencemi v taneční hudbě, psychedelii 60. let a minimalismu.

Její hudba v sobě mísí prvky vážné hudby, severského folku a progressive metalu s reminiscencemi v taneční hudbě, psychedelii 60. let a minimalismu. Grafický manuál Česká hudební formace Clawed Forehead vznikla v roce 2006 původně jako revivalový projekt čtveřice brněnských muzikantů, hráčů na smyčcové nástroje, hrající skladby známých kapel Metallica

Více

grafický manuál poslední aktualizace: 14/09/17

grafický manuál poslední aktualizace: 14/09/17 grafický manuál poslední aktualizace: 14/09/17 obsah grafického manuálu značky Cyber Security Competetion 1. Logotyp 1.01 základní verze 1.02 doplňky k logotypu (základní verze) 1.03 horizontální verze

Více

Jednotný vizuální styl 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Jednotný vizuální styl 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jednotný vizuální styl 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Obsah 5 Znak a logo 17 Písmo 27 Šablona prezentace 36 Kombinace loga 6 Definice znaku 18 Základní písmo 29 Doporučená šablona 37 Další varianty

Více

Manuál vizuálního stylu

Manuál vizuálního stylu Manuál vizuálního stylu Obsah Úvod O skupině 4 5 Účel manuálu 4 5 1.0. Obchodní název Obchodní název CPI Group 6 7 2.0. Logotyp Varianty 8 9 Konstrukce 10 11 Ochranná zóna 12 13 Minimální velikost 14 15

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB

Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB Manuál jednotného vizuálního stylu značky OVB Aktualizováno: srpen 2016 1 Obsah Vizuální styl Úvodní slovo... 3 OVB Logo... 4 Naše barvy... 8 Naše písmo... 9 2 O významu jednotného vizuálního stylu Jednotný

Více

Michaela Ulrychová---SAZBA---analýza území

Michaela Ulrychová---SAZBA---analýza území Michaela Ulrychová---SAZBA---analýza území dva břehy - dva světy analýza území holešovice vs. libeň Fotografie: Michaela Ulrychová Mapové podklady: historické mapy online Grafická úprava: Michaela Ulrychová

Více

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu projektu Porta culturae

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu projektu Porta culturae Grafický manuál jednotného vizuálního stylu projektu Porta culturae 2011 STUDIO TRINITY 1.1 Návrh loga Porta culturae... 3 1.2 Podrobný popis loga.... 4 1.3 Ochranná zóna... 5 1.4 Barevnost... 6 1.5 Vzorník

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity

Institut pro veřejnou správu. Manuál vizuální identity Institut pro veřejnou správu Manuál vizuální identity Logotyp 3 Popis logotypu 4 Barevná varianta 4 Barevná negativní varianta 5 Černobílá varianta 5 Černobílá negativní varianta 6 Barevnost 7 Ochranná

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Logomanuál značky Slavnosti ptačích budek Vypracovala Hana Fialová

Logomanuál značky Slavnosti ptačích budek Vypracovala Hana Fialová Logomanuál značky Slavnosti ptačích budek Vypracovala Hana Fialová Obsah 1. Logo 1.1 Základní verze loga 5 1.2 Inverzní varianta loga 6 1.3 Užití základního loga vůči pozadí 7 1.4 Užití inverzního loga

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Grafika a grafický design. Internetové publikování

Grafika a grafický design. Internetové publikování Grafika a grafický design Internetové publikování Design stránky Grafický design první dojem, rychlost stahování Struktura stránek navigace, rozvržení plochy Volba informací okruh čtenářů Syntaktická správnost,

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 0 0 0 0 0 Jednotný vizuální styl Logotyp společnosti Logotyp, barva značky a dodatkové barvy Konstrukce logotypu společnosti Ochranný prostor a minimální velikost logotypu

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Manuál vizuálního stylu města Dobříš

Manuál vizuálního stylu města Dobříš Manuál vizuálního stylu města Dobříš OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl... 5 2. LOGOTYP 2.01 Význam...7 2.02 Základní barevné provedení... 8 2.03 Jednobarevné provedení a negativ... 9 2.04 Rozkres...10

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Grafický manuál aktualizováno 11. 11. 2013

Grafický manuál aktualizováno 11. 11. 2013 Grafický manuál aktualizováno 11. 11. 2013 01 01/1 Galerie Teplice ÚVOD 02 ZNAČKA 03 PÍSMO 02/1 Logotyp Galerie Teplice 02/2a Povolené varianty 02/2b Povolené varianty I. a II. - vertikálně 02/2c Povolené

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

MANUÁL. jednotného vizuálního stylu. Zapálí vás pro dobrovolnictví.

MANUÁL. jednotného vizuálního stylu. Zapálí vás pro dobrovolnictví. MANUÁL jednotného vizuálního stylu Zapálí vás pro dobrovolnictví. OBSAH GRAFICKÉHO MANUÁLU 1. ÚVOD 1.01 HESTIA / ZÁKLADNÍ INFORMACE 02 1.02 HESTIA / NÁZEV ORGANIZACE A JEHO KOREKTNÍ UŽÍVÁNÍ 03 V GRAFICKÉM

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Značka Ministerstva průmyslu a obchodu je tvořena dynamickými liniemi vytvářejícími plastický prostor vzájemně propojené ekonomiky

Více

Felbook. Vyhledat skupinu. Vyhledat uživatele. Uživatelské jméno. Heslo. Sociální síť pro podporu výuky. Jméno skupiny: Zakladatel: Vyhledat

Felbook. Vyhledat skupinu. Vyhledat uživatele. Uživatelské jméno. Heslo. Sociální síť pro podporu výuky. Jméno skupiny: Zakladatel: Vyhledat Uživatelské jméno Heslo Přihlášení Registrace Vyhledat skupinu Jméno skupiny: Zakladatel: Vyhledat Vyhledat uživatele Jméno uživatele: Přezdívka: Vyhledat Vyhledat skupinu Jméno skupiny: Zakladatel: Vyhledat

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque

Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque Jan Skopeček 1, František Dobrovský 2, Karel Nový 3 1 2 3 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, Technická 2896/2,

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Průvodce použitím loga

Průvodce použitím loga Průvodce použitím loga 1 Obsah 3 5 6 7 8 9 Vážení partneři, vážení spolupracovníci, Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla pro zacházení se symbolem, který tovří základní pilíř vizuální

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO

DEFINICE BAREV FIREMNÍ PÍSMO Založení Technologického inovačního centra je společným projektem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínského kraje. Společnost je zakládána dvěma subjekty, které mají v regionu významné postavení a při

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

EDA cz, z. ú. GRAFICKÝ MANUÁL základní verze

EDA cz, z. ú. GRAFICKÝ MANUÁL základní verze EDA cz, z. ú. GRAFICKÝ MANUÁL ( základní verze ( Značka EDA Značka EDA je základním prvkem jednotného grafického stylu společnosti. Její jednotlivé prvky a jejich barevnost popisují zaměření a hlavní činnost

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

LOGOMANUÁL. Husův rok 2015

LOGOMANUÁL. Husův rok 2015 LOGOMANUÁL Husův rok 2015 LOGOMANUÁL Husův rok 2015 OBSAH 01 LOGOTYP BAREVNÝ POZITIV NA SVĚTLÉM POZADÍ 4 02 LOGOTYP JEDNOBAREVNÝ POZITIV NA SVĚTLÉM POZADÍ 5 03 LOGOTYP BAREVNÝ POZITIV NA ZLATÉM POZADÍ

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Grafický manuál použití značky verze 1.0

Grafický manuál použití značky verze 1.0 Grafický manuál použití značky verze 1.0 Úvod Jak pracovat s manuálem Grafický manuál pro práci se značkou společnosti je nezaměnitelný návod pro používání logotypu v reklamních protředcích a firemních

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy Obchodní údaje firmy TOROLA electronic, spol. s r.o. Sídlo firmy: Míru 1319 738 01 Frýdek Místek Czech Republic IČO: 42767555 DIČ: CZ42767555 GPS souřadnice: N 49 41 '12.181 E 18 20' 23.729 Výrobní závod:

Více

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI Nu s.r.o. OBSAH A LOGOTYP C PÍSMA, BAREVNOST, GRAFICKÉ PRVKY Barevná a èernobílá podoba Písma Konstrukce logotypu Barevnost Minimální doporuèená velikost Grafické motivy Pøíklady

Více

MANUÁL ZNAČKY LOGOTYP A JEHO KONSTRUKCE 1 / 17

MANUÁL ZNAČKY LOGOTYP A JEHO KONSTRUKCE 1 / 17 LOGOTYP A JEHO KONSTRUKCE Logotyp je možné používat samostatně nebo s dodatkovým textem (strana 5). Je zákázána jakákoli deformace značky. MANUÁL ZNAČKY 1 / 17 ÚVODNÍ SLOVO Manuál pro užívání jednotného

Více

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní pojmy Značka (logo) je nejvýznamnějším vizuálním prvkem firmy. Tato značka a její vizuální výraz získal novou úroveň důležitosti pro společnost, tak

Více

OBSAH. A. sekce logo řešení loga

OBSAH. A. sekce logo řešení loga manuál vizuální identity EQUAL sekce A obsah OBSAH A. sekce logo řešení loga B. sekce kancelářské materiály vizitky komplimentky dopisní papír první strana dokumentu blok obálky C5, C6 a DL desky A4 česká

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL LOGOMANUÁL - OBSAH Obsah 01 O logotypu 02 Logotyp L01A 03 Logotyp L01B 04 Logotyp L01C 05 Logotyp L02A 06 Logotyp L02B

Více

Logo a jeho konstrukce, ochranná zóna

Logo a jeho konstrukce, ochranná zóna 1 Manuál jednotného vizuálního stylu Ministerstvo dopravy Obsah 1 Logo Písmo 2 Tiskoviny 3 Prezentace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Logo a jeho konstrukce, ochranná zóna Logo v barevném a černobílém provedení Specifikace

Více

GRAFICKÝ minimanuál LOGOTYPU GENDER STUDIES

GRAFICKÝ minimanuál LOGOTYPU GENDER STUDIES GRAFICKÝ minimanuál LOGOTYPU GENDER STUDIES I. ÚVODNÍ SLOVO A SPECIFIKACE LOGOTYPU Logotyp organizace Postavení symbolu a textové části Stavba logotypu II. ZÁSADY POUŽITÍ LOGOTYPU Ochranný prostor Minimální

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Logotyp 2 Tři základní varianty logotypu 3 Barevnost 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole 6 Zakázané varianty logotypu 7 Font 8 Vizitky 9 Dopisní papír - A4 10 Šablona

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 1 Úvod 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 Logotyp 4 Jméno společnosti 5 2.01 Základní barevné provedení (pozitiv, negativ) 6 2.02 Polotónové provedení (pozitiv, negativ) 7

Více

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU OBSAH 1 ZNAČKA 1.01 Základní barevné provedení 1.02 Černobílé a polotónové provedení 1.03 Negativní provedení 1.04 Grafická definice 1.05 Ochranná zóna 1.06 Grafické výzdobné

Více

Logomanuál Strany svobodných občanů

Logomanuál Strany svobodných občanů Logomanuál Strany svobodných občanů 0.0 Obsah manuálu 1.0 Úvod manuálu...5 2.0 Logotyp...7 2.1 Negativní varianta...9 2.2 Černobílá varianta.... 11 2.3 Konstrukce, ochranná zóna...13 2.4 Minimální velikost...15

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

Stručný grafický manuál

Stručný grafický manuál Stručný grafický manuál Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. verze 1/2010 zpracoval: Úvod Grafický manuál Grafický manuál Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. je základním návodem

Více

Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl

Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 4 2 Základní podoby loga... 5 2.1 Základní podoba loga barevná... 5 2.2 Základní podoba loga černobílá... 6 2.3 Modifikace základní

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Internetové publikování Webdesign Design

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT 1.1 logotypu slouží k vytvoření jednotného grafického a komunikačního stylu. Jednotný grafický styl vzniká použitím základních prostředků vizuální komunikace, kterými jsou logotyp,

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

Logotyp Olomouckého kraje a pravidla jeho užívání

Logotyp Olomouckého kraje a pravidla jeho užívání Logotyp Olomouckého kraje a pravidla jeho užívání 1 Logotyp 1.1 Symbol 1.2 Logotyp na světlém pozadí 1.3 Logotyp na tmavém pozadí 1.4 Definice barev 1.5 Monochromatická varianta logotypu 1.6 Dvoubarevná

Více