O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu"

Transkript

1 O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok

2 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Výsledek od počátku roku Plnění v % Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy , , , ,13 100,01 Třída 2 Nedaňové příjmy , , , ,08 100,01 Třída 3 Kapitálové příjmy 0, , , ,00 100,00 Třída 4 Přijaté transfery , , , ,00 100,00 Příjmy celkem , , , ,21 100,01 Výdaje Třída 5 Běžné výdaje , , , ,07 99,89 Třída 6 Kapitálové výdaje , , , ,00 99,99 Výdaje celkem , , , ,07 99,91 Saldo příjmů a výdajů , , , ,14 100,51 Třída 8 - Financování , , , ,14 100,51 Komentář Rozpočet obce byl schválen zastupitelstvem obce dne jako přebytkový. V průběhu roku byl šestkrát upravován. Daňové příjmy byly navýšeny v položkách daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů PO za obec, daně z přidané hodnoty, odvodu z loterií a daně z nemovitostí. Naopak nebyla naplněně daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a OSVČ. Byl snížen i transfer na státní správu. U nedaňových příjmů se jedná především o vyšší příjem z pronájmu pozemků, tzv. pachtovné od Agra Podlesí, a.s., Červené Janovice a příspěvky rodičů na dětský tábor. Z transferů, tj. poskytnutých dotací, bylo přijato ,- Kč na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR a volby do PS Parlamentu ČR. Běžné výdaje byly vyšší v oblasti odpadového hospodářství, obec zakoupila velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad. Dále byly navýšeny výdaje na údržbu veřejné zeleně, finanční dar obci Úmyslovice postižené povodní, údržbu požární techniky, opravu výpočetní techniky na OÚ a proúčtování daně z příjmů za obec. Ve výdajích se promítlo i pořádání dětského tábora na Katovně. Kapitálové výdaje byly navýšeny v položce opravy místní komunikace sídliště Váha. Naopak nebyly vyčerpány výdaje v lesním hospodářství, pitné vodě a ČOV, školství, tělovýchově, nebytovém hospodářství a na veřejném osvětlení. 2

3 Ve Financování se promítlo pořízení státních dluhopisů v celkové hodnotě ,- Kč, Přehled o celkovém hospodaření obce v plném členění podle rozpočtové skladby, tzn. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR FIN 2-12 M, tvoří přílohu č Doplňující informace o majetku Obce Opatovice l Zůstatek finančních prostředků na účtu k : ,75 Kč. Aktiva a pasiva (částky čerpány z Rozvahy k ) Stav k Brutto Korekce (oprávky) Netto k Aktiva Drobný dl. nehmotný majetek , ,40 0 Ostatní dl. nehmotný majetek , , , ,00 Pozemky , , ,00 Stavby , , , ,42 Sam.movi.věci a soubory věcí , , , ,26 Drobný dl. hmotný majetek , ,72 0 Nedokončený dl.hmotný maj , , ,00 Dluh.cen. papíry držené do spl , ,00 Odběratelé 5 400, , ,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 Jiné pohledávky z hl.činnosti 27, Náklady příštích období 5 203, , ,00 Dohadné účty aktivní , ,00 Základní běžný účet , , ,75 Úhrn aktiv , , , ,43 Pasiva Stav k Stav k Jmění účetní jednotky , ,24 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,78 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,06 Výsledek hospodaření minulých účetních období , ,94 Dlouhodobé přijaté zálohy ,00 0 Ostatní dlouhodobé závazky , ,00 Dodavatelé , ,97 Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 Zaměstnanci , ,00 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 6 122, ,00 Jiné přímé daně 2 061, ,00 Jiné daně a poplatky 6 510,00 176,00 Dohadné účty pasivní , ,00 Úhrn pasiv , ,43 Výkaz Rozvaha sestavený k je přílohou č. 2 Závěrečného účtu. 3

4 Komentář V roce 2013 byla zrekonstruována cesta na sídliště Váha v hodnotě ,50 Kč. Výstavba veřejného světlení v obytné zóně Ve Dvoře se přesunula na rok 2014 z důvodu zamítnutí žádosti o dotaci. Byl pořízen nový křovinořez, dva kontejnery na tříděný odpad, vyměněny dva sporáky v obecních bytech, nový PC na obecní úřad. Z důvodu nízkého úročení finančních prostředků na běžném účtu obec zakoupila spořící státní dluhopisy, a to v ceně ,- Kč se splatností a v ceně 500 tis. Kč s datem splatnosti k Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Obec v roce 2013 obdržela následující dotace: - volba prezidenta republiky (11. a 12. ledna 2013) ,- Kč pol. 4111, ÚZ volby do PS Parlamentu ČR (25. a 26. října 2013) ,- Kč pol. 4111, ÚZ celkem ,- Kč Poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytnuté příspěvky: - členský příspěvek DSO Zbraslavicko (včetně MAS) 1 476,- Kč - mimoř. příspěvek DSO Zbraslavicko pro obec postiženou povodní v červnu 2013 (zasláno obci Dobkovice, okr. Děčín) 1 230,- Kč Poskytnuté dary: - Obci Úmyslovice (okr. Nymburk) na zmírnění následků povodně - MŠ Zbraslavice na pořízení nového zabezpečení vstupních dveří ,- Kč 5 000,- Kč 4. Účelové fondy Obec netvoří účelové fondy. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Opatovice I za rok 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Opatovice l za rok 2013 provedená Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kontroly, Zborovská ll, Praha 5, dne 15. května 2014: 4

5 kontrolorka pověřená řízením přezkoumání Ing. Helena Francová kontrolorka Bc. Martina Sirotková Výsledek přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb,) Přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 12 k Rozvaha 3. Výkaz zisku a ztráty 4. Příloha 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Návrh schválen na zasedání dne pod bodem č. Mgr. Radek Tvrdík, starosta obce Václav Rippl, místostarosta obce Ing. Stanislav Peroutka, člen zastupitelstva Jan Kadlec, člen zastupitelstva Radmila Janoušková, členka zastupitelstva Stanislav Holoubek, člen zastupitelstva Návrh Závěrečného účtu obce Opatovice l za rok 2013 zpracovala H. Seifertová Vyvěšeno dne 16. května 2014 Sejmuto dne Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve shodném termínu v plném rozsahu v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na ode dne 16. května

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Město Opočno IČO: 00275191 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Šárka Škrabalová starostka místostarosta Datum zveřejnění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí IČO : 261181 DIČ : CZ00261181 Návrh závěrečného účtu a výsledek hospodaření za rok 2013 1 Výsledek hospodaření města a výsledky rozpočtového

Více

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Obec Slup účtovala v roce 2013 v platném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N É H O S V A Z K U O B C Í H O L I C K A Z A R O K 2 0 1 4 Předkládá:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více