ADÁMEK MARTIN: Sociální sítě coby informační technologie / Social Networks as Information Technology 13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADÁMEK MARTIN: Sociální sítě coby informační technologie / Social Networks as Information Technology 13"

Transkript

1 ADÁMEK MARTIN: Sociální sítě coby informační technologie / Social Networks as Information Technology 13 ANDRÝSKOVÁ JANA, MACHALOVÁ JITKA: Výuka předmětu Informační systémy veřejné správy / Public Administration Information Systems Course Teaching 15 BUCHTELA DAVID, MACH JIŘÍ, VYNIKAROVÁ DANA: Integrace systému odevzdej. cz a Moodle CZU / Integration of Systems odevzdej.cz and Moodle CULS 17 CEPL MIROSLAV, ŠTENCL MICHAEL: Elektronické opory pro předmět Aplikační programové vybavení / E-learning for Application Software Programmes 19 DAŘENA FRANTIŠEK: Systémové inženýrství na P EF MENDELU v Brně / Systems Engineering at FBE MENDELU in Brno DVOŘÁK JIŘÍ: Výuka předmětu Elektronický obchod"/ The "Electronic Commerce" Course 23 FEJFAR JIŘÍ: Použití systémů GNU Octave a Matlab při výuce umělé inteligence / GNU Octave and Matlab Systems Utilization in Artificial Intelligence Education 25 FOLTÝNEK TOMÁŠ, PŘICHYSTAL JAN: Zkušenosti s výukou předmětu Komprimace dat a kryptologie / Experience with Teaching of the Subject Data Compression and Cryptology 27 GANGUR MIKULÁŠ: Simulační systém prediktivního kapitálového trhu / Simulation System of Prediction Stock Market 29 GAVALCOVÁ TATIANA: Výuka matematiky pro informatiky: jaké výstupy? / Teaching Mathematics for Informatics Programmes Students: What Kind of Outcomes? 31 GREGAR TOMÁŠ, WARCHIL MIROSLAV: Fresnel Editor - vizualizace znalostí / Fresnel Editor - Knowledge Visualization 33 GUBO ŠTEFAN, VÉGH LADISLAV: GPS a možnosti jeho využitia / GPS and Possibilities of its Usage 35 HALAMÍČEK PETR: Nové možnosti uplatnění virtualizace nejen při výuce / New Possibilities for Virtualization not only in Education 37 HORKÝ LUKÁŠ, PROCHÁZKA DAVID, ANDRÝSKOVÁ JANA:Výuka digitální fotografie na ekonomické fakultě / Teaching of Digital Photography on Economical Faculty 39 HRKÚT PATRIK, GÁBOR MIROSLAV: Využitie elektronického podpisu na podporu výučby na VŠ / Application of Digital Signature in Teaching Process 41

2 HRUBÝ MIROSLAV: Zákon o ochrane osobních údajů a soudobé vzdělávání / The Law of Personal Data Protection and Current Education 43 CHRAMCOV BRONISLAV, SYSEL MARTIN: Změna struktury bakalářských oborů ve studijním programu Inženýrská informatika na FAI UTB ve Zlíně / Structural Change of Bachelor's Degree Courses in Study Programme "Engineering Informatics" at FAI TBU in Zlín 45 JANÁKOVÁ MILENA: Databázové systémy pro podporu rozhodování / Database Systems for Decision Making 47 JANECH JÁN, BAČA TOMÁŠ: D SM nástroj UML.FRI vo výučbe / DSM CASE Tool UML.FRI in the Learning Proces 49 JEDLIČKA PETR, KRYŠTOF 3 AN: Výuka proramovacíhojazyka na PEF Mendelovy univerzity v Brně / The teaching of Java language at the Faculty of Business and Economics of Mendel university in Brno 51 KLIMEŠ CYRIL: Vědecká škola soft computing / Soft Computing School of Science 53 KOLIBA FRANTIŠEK, KORVIN Y PETR: 2010: Slezská univerzita v Opavě a e-learning / 2010: Silesian University in Opava and E-learning 55 KOLOMAZNÍK JAN, TRENZ OLDŘICH: Využití poznatků z předmětu Manipulační technika v robotických soutěžích / Using the Knowledge of the "Manipulation techniques" Course in Robot Competitions 57 KOUBEK ONDŘEJ: E-business - teorie a praxe / E-business - Theory and Praxis 59 KRAJČÍK VLADIMÍR: PAPRIS jako metodika procesního přístupu k řízení projektů informačních systémů / PAPRIS as a Methodology of the Process Approach to Managing Project Information Systems 61 KŘENOVSKÝ RADOMÍR: Vitruální měřicí přístroje / Virtual Measuring Instruments 63 MACHALOVÁ JITKA: Předmět Geografické IT v cestovním ruchu / The Subject Geographic IT in Tourism 65 MENČLOVÁ EVA: Business Intelligence - QlikView / Business Intelligence - QlikView 67 MIKULECKÝ PETER: Inovace doktorského studia Systémové inženýrství a informatika na FIM UHK / Innovation of the PhD Study of System Engineering and Informatics at the FIM UHK 69

3 MINISTR JAN, KUHN MARTIN: SW podpora procesního řízení výuky na Ekf VŠB-TUO / SW Support of Process Management Education on EkF VŠB-TUO 71 MOTYČKA ARNOŠT: Deset let doktorského studia informatiků na PEF / Ten Years of Doctoral Studies of Computer Scientists at PEF. 73 MYSLÍN JOSEF: Využití reálných analogií při výuce OOP / Using of Real Analogies in OOP Teaching 75 NAGYOVÁ INGRID: Počítačová podpora výuky programování / Computer Support of Programming Education 77 NEDOMOVÁ LEA: Průzkum studijních předpokladů studentů přijatých ve školním roce 2009/2010 ke studiu na FIS VŠE v Praze / Survey of Study Competencies by Students Enrolled in School Year 2009/2010 on Faculty of Informatics and Statistics, University of Economics, Prague 79 NĚMEC RADEK: Master Data Management a efektivita řízení / Master Data Management and Efficiency of Management 81 NIŽNANSKÝ BRANISLAV, ZVEDELOVÁ LUCIA: E-learning a IKT ako problém odborovej didaktiky / E-learning and ICT as an Issue of Union Didactics 83 NOVÁK VÍTĚZSLAV: Zkušenosti se Sun Certified Java Programmer / Experience in Sun Certified Java Programmer 85 OUJEZDSKÝ ALEŠ, ZOUBEK LUKÁŠ: Využití GNU Octave při zpracování multimediálních dat / Use GNU Octave for Multimedia Data Processing 87 PANUŠ JAN: Výuka předmětu Základy algoritmizace na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice / Teaching of the Subject of Basics of Algorithms on Faculty of Economic and Administration of University of Pardubice 89 PAVLÍČKOVÁ JARMILA: Diverzifikace výuky v úvodním kurzu programování / The Classwork Diversification in the Introductory Programming Course 91 PECINOVSKÝ RUDOLF: Podpůrný program pro přípravu výukových aplikací / Framework for Preparation of Educational Applications 93 PITNER TOMÁŠ, GREGAR TOMÁŠ: E-learning 2.0 v informatice na Masarykově a Vídeňské univerzitě / E-learning 2.0 in Informatics at Masaryk University and University of Vienna 95 POPELKA ONDŘEJ: Studijní opory pro výuku Umělé Inteligence / Study Materials for Artificial Intelligence Subjects 97

4 RASZKOVÁ MAGDALENA, MALO ROMAN: Pojetí problematiky adaptivních hypermediálních systémů v rámci předmětu Webové aplikace / Concept of Adaptive Hypemedia Systems Lecture in Web Applications Course 99 REMEŠ RADIM, BERÁNEK LADISLAV, FRIEBEL LUDVÍK: Multimédiální opora výuky Manažerské informatiky v angličtině / Multimedia Support for Teaching Managerial Informatics in English.101 RICHTA KAREL: Modelem řízený vývoj a jeho výuka / Model Driven Development and its Teaching 103 ROHLÍKOVÁ LUCIE: Výuka na vysoké škole a didaktický konstruktivismus / University Education and Constructivist Learning Theory 105 ROZEHNAL PETR, POCHYLA MARTIN: Systém vzdělávání pro zaměstnance / Employees Education System 107 RYBIČKA JIŘÍ: Sázecí styly pro závěrečné práce na PEF MENDELU v Brně / Typesetting Styles for Bachelor and Diploma Theses on FBE of Mendel University in Brno 109 SADLOŇ ĽUBOMÍR, JANECH JÁN: Prvé skúsenosti s Objects First / First Experience with Objects First 111 SEDLÁK PAVEL, KOMÁRKOVÁ JITKA: Implementace dalších geoinformačních technologií do výuky na FES UPa / Implementation of Another Geoinformation Technologies at FES UPa 113 SMRČKA FRANTIŠEK: E-learning na VŠP v Jihlavě / E-learning at VŠP Jihlava 115 ŠTENCL MICHAEL, SEDLÁČEK VOJTĚCH, POPELKA ONDŘEJ: Interaktivní výukové animace - jak a proč / Interactive Animation in Education - How and Why 117 ŠTENCL MICHAEL, VESELÝ ONDŘEJ: Webový simulátor neuronových sítí / Artificial Neural Networks Web Simulator 119 ŠTEVKO MARTIN: Výuka právních aspektů v informatice / Information Technologies Law Education 121 TALANDOVÁ PETRA: E-learningové opory pro Programovací techniky / E-learning Support for Programming Techniques 123 TALANDOVÁ PETRA: Informatika ve výuce Bakalářského semináře / Informatics in Bachelor Seminar Education 125 TOMAN PROKOP: Paralelní výuka v češtině a v angličtině / Parallel Education in Czech and in English Language 127 TRENZ OLDŘICH: Inovace předmětu Umělá inteligence I / Innovation of Course Artificial Intelligence I 129

5 TURČÁNI MILAN, BALOGH ZOLTÁN ET AL.: Analýza výsledkov vedeckej školy KI FPV UKF v Nitre po komplexnej akreditácii / Analysis of the Scientific School of the Department of Informatics FNS CPU in Nitra Outcomes After the Complex Accreditation. 131 VASILEV JULIAN: Aplikace GIS ve skladové logistice / Application of GIS in Warehouse Logistics 133 VÉGH LADISLAV: Využitie animácií vo vyučovaní algoritmov / Using Animations in Teaching Algorithms 135 WEINLICHOVÁ JANA: Objektové modelování a business procesy / Object Modelling and Business Processes 137 ZBOŘIL FRANTIŠEK ET AL.: Zapojení studentů do výzkumu / Student Participation in Research 139 ZEJDA DAVID: Důvěra a důvěryhodnost v on-line sociálních sítích založených na uživatelských profilech / Trust and Trustworthiness in Online Profile Based Social Networks 141 ZOUBEK LUKÁŠ: Využití MATLABu při výuce problematiky dolování znalostí / Application of MATLAB for Teaching of Data Mining 143 ŽIŽKA JAN: Rozšiřování informatické výuky o moderní směry v oblasti dolování z dat a objevování znalosti / Broadening Education of Informatics by Modern Directions in the Domain of Data Mining and Knowledge Discovery 145

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA FEL A ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ 2 STRUKTURA FEL 5 SLOŽENÍ ORGÁNŮ FEL 6 KATEDRY A PRACOVIŠTĚ FEL

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Název časopisu/sbor níku

Název časopisu/sbor níku Seznam publikační akademických pracovníků VŠO Autoři Typ publikace Název knihy/článku/p říspěvku Název časopisu/sbor níku Nakladatel Název Rozsah (počet/r ozmezí stran) ISBN/ ISSN Místo vydání Benešová

Více

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Co je to řízení informačních a komunikačních technologií? Jsou k dispozici použitelné nástroje pro řízení informačních a komunikačních

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference Pedagogické fakulta Univerzity Hradec Králové Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Katedra Teorii i Filozofii Wychovania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy

Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy Pavel Burian Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

REALIZACE STAVEB V KRAJINĚ - SOUČÁST VÝUKY NA MENDELOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ

REALIZACE STAVEB V KRAJINĚ - SOUČÁST VÝUKY NA MENDELOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ REALIZACE STAVEB V KRAJINĚ - SOUČÁST VÝUKY NA MENDELOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ Jitka Fialová, Miloslav Šlezingr, Pavla Kotásková, Miroslav Kravka Abstrakt Článek shrnuje výsledky projektu zaměřeného na vytvoření

Více

Programování a informační gramotnost ve znalostní společnosti

Programování a informační gramotnost ve znalostní společnosti Programování a informační gramotnost ve znalostní společnosti Branislav LACKO lacko@fme.vutbr.cz Úvod Příspěvek reaguje na diskuzi o problémech s výukou programování na našich školách, která proběhla na

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 32 (3/2014) Vol. XXI SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové... 6

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové... 6 Obsah Partnerské školy Autodesk Autodesk Academia... 2 Digitální média... 2 Infrastruktura (GIS)... 2 Stavebnictví... 2 Strojírenství... 3 Profily škol Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic Minutes of the Interim Workshop Czech Republic D6.8 of WP6 from Entranze Project 25 th June 2013, Prague Written by: Jiří Karásek, Petr Zahradník (SEVEn) The Energy Efficiency Center Minutes of the Interim

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

METODY ANALÝZY OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÝCH PETRIHO SÍTÍ

METODY ANALÝZY OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÝCH PETRIHO SÍTÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií Ústav inteligentních systémů Ing. Bohuslav Křena METODY ANALÝZY OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÝCH PETRIHO SÍTÍ ANALYSIS METHODS OF OBJECT ORIENTED PETRI

Více