Základní škola Opava, Mařádkova 15, Opava.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Opava, Mařádkova 15, 746 01 Opava. michal.vitasek@zsmaradkova.cz"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 Název a adresa školy: Základní škola Opava, Mařádkova 15, Opava Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Michal Vitásek Telefon na ředitele: na ředitele: Školní poradenské pracoviště: Jméno a příjmení Telefon Metodik prevence Výchovný poradce Mgr. Nikola Henčlová Mgr. Silvie Lidmilová Speciální Mgr. Jiří Zdrálek pedagog Školní psycholog PhDr. Alexandra Vejclová Web: Školní družina: Telefon: Statistické údaje: Přehled o počtu tříd a žáků k stupeň 11 tříd 249 žáků 2. stupeň 7 tříd 154 žáků Celkem 18 tříd 403 žáků Počet pedagogických pracovníků: 41 (z toho 4 vychovatelky školní družiny) Konzultační hodiny metodika prevence: pondělí 12:00-13:00 dle domluvy kdykoliv 1

2 A. HODNOCENÍ MPP ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Ve školním roce jsme největší problém spatřovali v oblasti komunikace mezi žáky a krádeží osobních věcí. Důraz jsme kladli na zlepšování přátelských vztahů. Po dobu školního roku bylo ŠPP realizováno několik preventivních programů v každé třídě. Některé ročníky také prošly primární i sekundární prevencí. - Adaptační dny (celodenní intenzivní práce se třídou) Během školního roku se také osvědčily tzv. adaptační dny, kdy jsme na jeden celý den realizovali program pro danou třídu. Náplň dne je tvořen ŠPP a je ušit na míru každé třídě. Přítomen je třídní učitel, speciální pedagog a výchovný poradce. Cílem tzv. adaptačních dní je nastartování změn ve třídě pozitivním směrem, zlepšit klima a vztahy ve třídách. V rámci předmětů občanská výchova a výchova ke zdraví se dále se třídami pracuje. Kromě výukových plánů jsme pravidelně opakovali během školního roku také problematiku návykových látek, extremismu, šikany a kyberšikany, komunikace mezi žáky, poruchy příjmu potravy atd. - Inkluzívní vzdělávání realizován o.s. Swing v rámci projektu EU peníze školám. Program byl rozdělen do čtyř bloků, z nichž každý byl specificky zaměřen na prevenci forem rizikového chování. Program je výjimečný tím, že se nejedná o jednorázovou akci ve formě přednášky, besedy atp., ale o dlouhodobý a kontinuální program, který ukazuje žákům souvislosti a vysvětluje jim pojmy hravou formou. Žáci si prožijí různé situace, takže je - Jeden svět na ZŠ Mařádkova Jeden svět na školách přináší do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály, které přibližují žákům aktuální problémy a výzvy současného světa. Dokumentární filmy a sociální spoty jsou tematicky zaměřeny na lidská práva, opuštěné děti, rozvojovou spolupráci, sociální vyloučení, stáří, zdravotní znevýhodnění, homosexualitu, domácí násilí a životní prostředí. 2

3 - Ukradené dětství: dětská práce očima čtyř českých fotografek Výstava fotografií pro žáky devátých tříd. Výstava probíhá v rámci kampaně Stop dětské práci je lepší chodit do školy. - Exkurze do koncentračního tábora Osvětim dotýká se hlavně témat rasismus a xenofobie. - Dílny s dětmi ze ZŠ Slezský odboj cílem je poznat děti se zdravotním znevýhodněním, jejich pohled na svět. - Přednášky v Obecním domě Opava - Život v protektorátu, Cesta města, Zapomenutí hrdinové - Adaptační pobyt pro žáky 9. A - Příprava Dne dětí - Láska ano, děti ještě ne - Perníková chaloupka Činnost ŠPP v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence Počet Počet zúčastněných akcí žáků pedagogů Přednášky Adaptační pobyty žáků Akce v rámci volného času Práce se třídami Den dětí Aktivity realizované ve školním roce 2012/2013 se nám osvědčily, a proto je budeme realizovat i ve školním roce 2013/

4 Přehled udělených výchovných opatření za celý školní rok I. stupeň II. stupeň celkem Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování Celkový počet neomluvených hodin: 174 hodin Většinu informací se dozvídáme: 1) připomínkami třídních i netřídních učitelů 2) upozornění od zákonných zástupců a žáků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ŠKOLY Z POHLEDU RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ Nejčastějšími problémy v oblasti rizikových projevů chování jsou vulgární vyjadřování a agresivní chování žáků, nešetrné zacházení se školním majetkem, vysoká absence některých žáků s podezřením na skryté záškoláctví. Zaznamenali jsme i drobnější krádeže. Minulý školní rok jsme se v oblasti preventivních aktivit zaměřili na nebezpečné jevy spojené se zneužíváním návykových látek a trestní odpovědnost. I nadále se budeme věnovat těmto tématům a dále se zaměříme na zneužívání informačních technologií sociální sítě, kyberšikana. 4

5 B. CÍLE PROGRAMU Pro žáky: 1) Podpořit budování kamarádských vztahů 2) Snížit agresivní chování žáků 3) Snížit výskyt vandalismu, krádeží 4) Podpořit zdravý životní styl 5) Zvýšit informovanost o nebezpečných jevech spojených s zneužíváním návykových látek, o trestní odpovědnosti 6) Zvýšit informovanost v oblasti forem rizikového chování (např. zneužívání informačních technologií) 7) Efektivní využití volného času Pro pedagogy: 1) Budovat a udržet zdravé klima ve třídě 2) Aktivní spolupráce se zákonnými zástupci žáků 3) Zařazovat problematiku rizikových projevů chování do jednotlivých předmětů 4) Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence 5) Zvýšit nabídku zájmových kroužků Pro zákonné zástupce: 1) Pravidelně aktualizovat webové stránky školy 2) Seznámit s obsahem školního řádu, MPP, programu proti šikanování 3) Podporovat atmosféru partnerství ve vztahu rodina škola mimoškolními akcemi 4) Dle zájmu zorganizovat přednášku prevence SPJ 5

6 C. PLÁN PREVENCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Žáci 1) Vztahy ve třídě Od 1. ročníku vedeme žáky ke kamarádským vztahům. Každá třída si tvoří vlastní pravidla třídy. Dbáme na respektování a dodržování pravidel. Pro nově vzniklé třídní kolektivy (6. A, 6. B) proběhne adaptační pobyt v Mokřinkách. Adaptační den se uskuteční pro 4. A, 5. A z důvodu změny školní budovy. K upevnění přátelských vazeb proběhne i adaptační pobyt pro 8. A. Starší žáci se zapojí do organizace akcí pro mladší žáky (Den dětí, zábavná dopoledne s angličtinou) Jaký jsem kamarád prevence ubližování PPP Opava 1. stupeň Komunikace a řešení problémů PPP Opava 1. stupeň 2) Besedy, přednášky, zážitkový program Zdravý způsob života a) Slezské gymnázium Opava Help P3 poruchy přijímání potravy r. (přednáška) b) Zdravá 5 1. stupeň výukový program c) Zdravá 5 Vaření 6. ročník (prožitková aktivita) d) Hravě žij zdravě je tady online soutěž 5. ročník e) Úřad práce, Informa volba povolání Protidrogová, protikriminální prevence (vandalismus,krádeže) a) Policie ČR Trestní právo právní povědomí 9. ročník přednáška Nebezpečné jevy spojené s informační komunikační technologií a) Dzoe Nebezpečí sociálních sítí beseda ( ročník) b) Centrum inkluze Kyberšikana zážitkový a interaktivní program (6. 9. ročník) Agresivní forma chování, šikana Centrum inkluze Šikana zážitkový a interaktivní program ( ročník) 6

7 3) Ocenění úspěchů žáků v pravidelných rozhlasových relacích 4) Pořádání akcí pro žáky vánoční a velikonoční dílny, fotbalové turnaje, bruslení, lyžařské výcviky, školy v přírodě, školní výlety, víkendové výlety, knihovnické lekce, exkurze do koncentračního tábora Osvětim, fyzikální cirkus, vzdělávací programy na astronomická pracoviště (Valašské Meziříčí, Tatry) 5) Seznámení se zájmovými kroužky 6) Zapojení žáků do soutěží, sportovních akcí, projektového dne SUBJEKTY, S NIMIŽ ŠKOLA SPOLUPRACUJE: PPP Opava- programy primární prevence SPC Srdce Policie ČR Městská knihovna Petra Bezruče knihovnické lekce Elim nezisková organizace Autoškola OSA dopravní výchova žáků 3., 4. a 8. tříd Úřad práce volba povolání žáků 9. tříd Informa Model Obaly, a. s. soutěže pro děti Poradna pro ženy a dívky přednášky, besedy Středisko výchovné péče Slezské gymnázium Opava projekt HELP P3 Dzoe o. s. Centrum inkluze o.p.s. Eurotopia o. s. Vard s.r.o Občanské sdružení Preeduk Slezské divadlo Obecní dům Opava ZŠ Slezského odboje Středisko volného času 7

8 I. Práce pedagogického sboru a vedení školy 1. V oblasti přímé práce pedagogů Naším základním a každodenním úkolem je vybudovat a udržet zdravé klima ve škole, nastolit a průběžně upevňovat vzájemnou důvěru mezi učiteli, žáky a jejich zákonnými zástupci. To je nezbytným předpokladem účinnosti jakýchkoli dalších preventivních aktivit. 2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence 1) Školení sborovny Řízení vzdělávání říjen ) Akce DVPP dle aktuální nabídky 3) Vedení obtížného rozhovoru (4 pedagogové) říjen prosinec ) Právní minimum (9 pedagogů) říjen- prosinec Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence 1) Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů 2) Ukázková hodina, jak pracovat s preventivním materiálem Slezské gymnázium Opava Mgr. Kamila Tkáčová ) Pracovní schůzky ŠMP 4) Vedení třídnických hodin březen ) Šikana leden

9 II. Spolupráce školy se zákonnými zástupci Spolupráce školy se zákonnými zástupci se neomezuje jen na třídní schůzky nebo konzultační dny. Zákonní zástupci mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Vedení školy úzce spolupracuje se školskou radou a občanským sdružením rodičů a přátel školy, které finančně dotuje řadu akcí pro děti (výlety 9. tříd, školy v přírodě, zájezd do Osvětimi atd.). Pro zlepšení kontaktů dalo mnoho učitelů zákonným zástupcům k dispozici své telefonní číslo pro řešení neodkladných záležitostí i mimo pracovní dobu. 1. Způsoby seznámení zákonných zástupců s činností ŠMP, možnosti spolupráce a MPP Na 1. třídních schůzkách budou zákonní zástupci seznámeni s činností a místem působení ŠMP. Konzultační hodiny a kontakt na ŠMP bude zapsán žákům do žákovské knížky. Zákonní zástupci budou také upozorněni na nástěnku s informacemi o práci ŠMP, budou také informování o aktivitách podporující spolupráci. 2. Aktivity pro rodiče Na 1. třídních schůzkách bude zjištěn zájem zákonných zástupců o přednášky a besedy na téma prevence SPJ. 3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Název aktivity Sobotní výlet do Prahy (Zoo) Vánoční dílny Velikonoční dílny Den stromů Vedoucí programu Mgr. Nikola Henčlová, Mgr. Silvie Lidmilová Mgr. Drahoslava Hobžová Mgr. Drahoslava Hobžová Mgr. Jana Suchánková 9

10 Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd Den Země Koncerty Studánky Fyzikální cirkus Jarní výlet Drakiáda Mgr. Jan Hruška, Mgr. Petra Elblová Mgr. Jana Suchánková Mgr. Renata Podešvová Mgr. Luboš Valenta Mgr. Nikola Henčlová, Mgr. Silvie Lidmilová Mgr. Drahoslava Hobžová 10

11 III. Program preventivních aktivit pro žáky 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostech pomoci a MPP Na začátku školního roku budou žáci seznámeni s náplní činnosti ŠMP, budou informováni o konzultačních hodinách, místě působení, informační nástěnce a schránce důvěry Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce V prvé řadě je důležité budovat vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem, aby žák věděl, že se může na učitele s čímkoli obrátit a ten bude respektovat jeho názor, bude se zajímat o jeho potřeby, bude se snažit pomoci mu najít východisko či řešení. I. stupeň Primární prevenci na I. stupni má na starosti třídní učitel a školní speciální pedagog. S tématy prevence se žáci setkávají nejčastěji v předmětech, jako je prvouka, přírodověda a vlastivěda, ale také český jazyk a dramatická výchova (vhodné chování ve škole a ve společnosti, pravidla slušného chování, postavení v rodině, vztahy v rodině, funkce rodiny, komunikace, mezilidské vztahy, chování k cizím lidem, volný čas, režim dne, péče o zdraví, krizové situace, přivolání pomoci ). II. stupeň Preventivním tématům bude věnována pozornost zejména v předmětech tělesná výchova (využití volného času, mezilidské vztahy, seberealizace, sebepoznávání, řešení problémů, rozhodovací schopnosti ), český jazyk (pozitivní vzory hrdinů z četby, úvahy o životě, hledání životních cílů), dějepis (pozitivní vzory osobností, projevy rasismu a antisemitismu), cizí jazyk (komunikace), občanská výchova (volný čas a nabídka kulturních institucí, ochrana duševního vlastnictví, globální společenské problémy, člověk a morálka, člověk a dospívání, hledání sebe sama, náročné životní situace, právní řád, právní ochrana, trestní právo, příprava na pracovní uplatnění, životní perspektivy), zeměpis (lidské rasy, rasismus, xenofobie, ohniska 11

12 národnostních konfliktů), přírodopis (lidské tělo, sexuální výchova, zdravé životní návyky, vývoj člověka, jedovaté rostliny, nebezpečné organismy, houby a zásady sběru, zásady první pomoci ), výchova ke zdraví (konflikty, sebepoznání, ochrana zdraví, hygienické návyky,duševní hygiena, prevence zneužívání návykových látek, legislativa, krizové situace, asociální chování, týrané a zneužívané děti, základy sexuální výchovy, odolávání nátlaku, trestní odpovědnost, rozvoj osobnosti, základy duševní a tělesné hygieny), chemie (vznik, výroba a účinky návykových látek a jejich vliv na člověka, bezpečné zacházení s chemickými látkami, výstražné symboly), výtvarná výchova (estetické prostředí, lidské vztahy) Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě Na škole pracuje speciální pedagog, který mimo jiné i provádí diagnostickou a intervenční činnost Jednorázové aktivity pro žáky Projekce videofilmů: 1) Jeden svět 2) Katka 3) Když musíš, tak musíš 4) Mezi stěnami 5) Seznam se bezpečně (5. ročník) 6) Závislosti Exkurze: Osvětim koncentrační tábor 9. třída vedoucí programu Mgr. Jan Hruška 12

13 IV. Ostatní akce v oblasti prevence SPJ Spolupráce s MŠ, hrátky s pohádkou Spolupráce našich žáků s žáky ZŠ Slezského odboje - společné trávení volného času, výroba upomínkových předmětů, tvorba výtvarných prací Školy v přírodě Lyžařský výcvik Bruslení V. Evidence a efektivita 1) Evidovat výskyty rizikových projevů chování 2) Pořizovat zápisy z jednání o přijatých opatřeních v případě výskytu rizikových projevů chování 3) Dotazníky zjišťující informovanost žáků ve sledovaných oblastech 4) Anketa klima ve škole Rozpočet programu Besedy, přednášky, zážitkové programy, adaptační dny realizujeme sami nebo budeme využívat bezplatné nabídky organizací. VI. Závěrečné informace Jednotlivé části Minimálního preventivního programu budou sledovány metodikem prevence a podle výsledků mohou být modifikovány. Seznámení ředitele školy s MPP: Seznámení pedagogického sboru s MPP: V Opavě dne Mgr. Michal Vitásek, ředitel školy Mgr. Nikola Henčlová, školní metodička prevence Mgr. Jiří Zdrálek, školní speciální pedagog 13

14 Příloha č. 1 Seznam zájmových kroužků ve školním roce 2013/2014 Budova Krnovská 101 Název kroužku Jméno vedoucího Kdy Čas Keramika I Pavlátová úterý Keramika II Pavlátová úterý Keramika III Podešvová středa (sudý/lichý) Základy volejbalu Pavlát středa Badatelský Štorková úterý Turistický Pavlát 1x měsíčně víkend Náboženství Černohorská čtvrtek Vaření Suchánková čtvrtek Základy práce s PC Harazimová úterý Základy práce s PC Harazimová čtvrtek Basketbal Smija a spol. pondělí, středa čtvrtek Pěvecký sbor (nepovinný předmět) Podešvová pondělí Budovy Mařádkova 9 a 15 Název kroužku Jméno vedoucího Pro koho Kdy Čas Aerobik p. Henčlová ročník pondělí Astronomie p. Valenta ročník čtvrtek Elektrotechnika p. Kleibl ročník pondělí Gymnastika p. Brodská ročník úterý Mediální kroužek p. Henčlová 9. ročník středa Flétnička p. Kořistková 1. ročník čtvrtek Vaření p. Lidmilová 7. ročník čtvrtek Volejbal p. Valenta ročník úterý Matematické cvičení p. Malcherová 9. ročník pondělí Školní miniházená p. Lidmila ročník úterý Šikovné ruce p. Grigarová ročník středa Basketbalová přípravka Smija/p.Czudková ročník po, čt/út /

15 Fotografický kroužek p. Vyhnánková 7. ročník středa Sportovní kroužek p. Smija ročník pátek Miniflorbal p. Kořistková ročník úterý Dramatický kroužek p.zdrálek,p.lidmilová ročník úterý Keramika ŠD p. Hobžová ročník čtvrtek Keramika ŠD p. Hobžová ročník čtvrtek Pohybové hry ŠD p. Vávrová ročník pátek Výtvarné čarování ŠD p. Tesárková 1. ročník pondělí Taneční škola - DANCE 4LIFE pro ročník bude částečně hrazena rodiči. DANCE 4LIFE p. Riesová ročník čtvrtek

16 Příloha č. 2 Kontakty institucí MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Odbor sociálních věcí OSPOD, Krnovská 71C, Opava Vedoucí odboru sociálních věcí: Mgr. Judita Kachlová Vedoucí oddělení SPOD: Bc. Šárka Holowczáková Péče rodičů o děti, úprava vztahu k dítěti při rozchodu rodičů, týrání dětí Kurátoři pro mládež: Ing. Bc. Lukáš Ťapťuch , Bc. Petra Cáblová , Mgr. Bc Petra Štenclová , B. Veronika Vlková, DiS Výchovné problémy a trestná činnost dětí a mládeže do 18 let, přednášková činnost Domácí násilí: Domácí násilí, syndrom CAN Bc. Kateřina Gebauerová DiS Terénní pracovník pro romskou problematiku, Krnovská 71 C, Opava Martin Lévay Odbor školství Práce v terénu, pomoc, doprovod, řešení situací. Protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality, Krnovská 71C, Opava Bc. Dagmar Polášková, DiS OBECNÍ ÚŘADY OPAVSKA Odbor sociálních věcí Vítkov, nám. J. Zajíce 4, Poradenství v oblasti protidrogových závislostí a předcházení kriminálních jevů 16

17 Vedoucí odboru sociálních věcí: Mgr. Hana Klapetková Kurátorka pro mládež: Bc. Svobodová Nelly Odbor sociálně právní ochrany dětí: Bc. Adéla Ambrožová, Hlučín, Mírové nám. 23, Kurátorka pro mládež: Bc. Judita Stočková, Sociální péče a sociální prevence: Mgr. Bc. Anna Kačmařová Kravaře, Náměstí 43, Vedoucí odboru sociálních věcí: Bc. Irena Uličková JUSTICE Státní zastupitelství, Lidická 23, Opava Výchovné problémy a trestná činnost dětí a mládeže do 18 let, přednášková činnost Péče rodičů o děti, úpravu vztahu k dítěti při rozchodu rodičů, týrání dětí Výchovné problémy a trestná činnost dětí a mládeže do 18 let, přednášková činnost Romská a protidrogová problematika, prevence kriminality, sociální práce s klienty , , Státní zástupkyně: JUDr. Yvetta Mališková Probační a mediační služba, Olomoucká 8/14, Opava Mgr. Dušan Beyer , , , Poradna pro oběti trestných činů Mgr. Petra Dvořáková, Mgr. Petra Dačenková, pondělí: 8:00 16:00 hod úterý: 8:00 16:00 hod POLICIE ČR Preventivně informační skupina, Tyršova 26, Opava Npor. Bc. René Černohorský Por. Bc. Dagmar Schindlerová Cz Poradenství k trestné činnosti dětí a mládeže, trestní odpovědnost mládeže Služba kriminální policie a vyšetřování, Hrnčířská 17, Opava Odd. kriminální policie: Mgr. Dana Lesáková Obvodní oddělení Opava: Vaškovo nám. 9 10,

18 Hlučín: Dr. E. Beneše 2, Hradec n/m: Lidická 316, Kravaře: Bezručova 102, Velké Heraltice: Družstevní 41, Vítkov: Komenského 137, MĚSTSKÁ POLICIE OPAVA Skupina prevence, Krnovská 71A, Opava Mgr. Petra Stonišová, , , Přednášková činnost drogy, bezpečnost ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ Pedagogicko-psychologická poradna, Rybí trh 7-8, Opava Sociální pracovnice: Martina Bilíková, DiS., Kamila Továrková Metodik prevence v PPP: Mgr. Lucie Šimečková, Zjišťování příčin a zvláštností ve vývoji dětí, řešení výukových a výchovných obtíží, problematika VPU, posuzování školní zralosti, profesní orientace Metodické vedení škol, preventivní a intervenční programy, přednášky aj. Středisko výchovné péče, Hradecká 16, Opava AMBULANTNÍ Speciální pedagog: Mgr. H. Eleková, Mgr. M. Černá INTERNÁTNÍ Individuální, skupinová a rodinná terapie (problémy ve škole, rodině, gambling, experiment s drogou do 15 let,osobnostní a psychické problémy do 26 let). Antošovická 258, Ostrava Koblov , Speciálně pedagogické centrum Srdce, Slezského odboje 5, Opava Sociální pracovnice: Bc. Ivana Celtová, , Poradenské a terapeutické služby dětem a mládeži se zdravotním postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením v regionu. Opava a Bruntál. 18

19 Dětské domovy OPAVA, Rybí trh 41, Ředitel: Mgr. M. Škrabal Vedoucí vychovatelka: Bc. Dana Grunerová ; MELČ 4, Ředitelka: Mgr. J. Moudrová , Soc. pracovnice: Bc. Veronika Fischerová , BUDIŠOV n/b., Čs. Armády 718, , RADKOV 141, Ředitel: Ing. D. Viceník Soc. prac: Bc. J. Prdová VELKÉ HERALTICE, Opavská 1, Ředitel školy: Mgr. T. Široký Soc. pracovnice: J. Mašková Ved. Vychovatelka: Mgr. J. Bártková , Středisko volného času, Jaselská 4, Opava Jaselská - J. Poláková , Husova - Bc. V. Kalavský Zájmové vzdělávání, naplnění volného času. Kroužky, kurzy, akce, soutěže, tábory. ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ Psychiatrická léčebna, Olomoucká 88, Opava odd. D pro léčbu alkoholových a nealkoholových závislostí MUDr. Chvíla L. Csc., soc.prac. p. B. Sonnková odd. E pro dětskou psychiatrii MUDr. Trávníčková D., soc.prac. p. Káňová (...389, 379) Kliničtí psychologové PhDr. A. Strossová, Englišova , Režimová terapie a psychoterapie pro lidi závislé na návykových látkách. Léčba je dobrovolná, vychází z motivace pacientů. Akutní i objednávkové přijetí. Součástí je ZŠ. PhDr. I. Holubová, Medical centrum, Ostrožná Pokud není doporučení pediatra, platba 19

20 PhDr. H. Khulová, Olomoucká hotově. PhDr. R. Koláčková, Englišova , Platba hotově, pokud není klient pojištěn u určitých zdravotních pojišťoven. Dětské a dorostové psychiatrické ambulance OPAVA MUDr. A. Skřontová, Ná,. Republiky , MUDr. Kateřina Lhotská (úvazek) OSTRAVA MUDr. M. Foltýnová, Na Hradbách 4, Mor. Ostrava Poskytování akutní i dlouhodobé psychiatrické péče pro děti a dorost do 19 let Poskytování akutní i dlouhodobé psychiatrické péče pro děti a dorost do 19 let MUDr. K. Pavlíková, Fakultní nemocnice Ostrava- Poruba , MUDr. G. Vaníková, Mephacentrum, Opavská 962/39, Poruba , MUDr. J. Svobodová, FN s P, 17. listop. 1790, O.-Poruba, , , MUDr. V. Kotková, Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika dětského lékařství, O - Poruba, 17. list. 1790/5, , , MUDr. J. Matýs, Z. Chalabaly 2, Ostrava Bělský les Závislosti, péče o nemocné AIDS, každé úterý poruchy přijmu potravy Péče o pacienty s neurotickou, organickou, afektivní a psychotickou poruchou lůžkové i ambulantní odd. psychiatrie, návykové nemoci Logopedická péče Mgr. Kavanová, Partyzánská 4, Opava PaedDr. Křížová, E. Krásnohorské 8, Opava PaedDr. Odstrčilová, Opavská 57, Kravaře Mgr. Siwková, Ostrožná 27, Opava , PaedDr. Košárková, Katka, Opava SOCIÁLNÍ SLUŽBY Rodinná a manželská poradna, Pekařská 4 Ředitel: Mgr. Híreš, Soc. prac.: p. Bortlíková , , Bezplatná, anonymní služba, od 15 let. Poradenství, terapie při řešení osobních, rodinných, vztahových problémů. 20

21 Centrum pro rodinu a sociální péči, Masarykova 39, Opava J. Dostálová, , Prevence a motivace na podporu funkční rodiny, asistence v rodinách s postiženým dítětem FOD Fond ohrožených dětí, Zacpalova 27, Opava Bc. H. Kroheová, , Mgr. M. Salamonová Pomoc sociálně ohroženým rodinám s dětmi Asistenční, mediační a terapeutické centrum KLOKÁNEK, Dolní Benešov, Osada míru 313, Vedoucí: Mgr. H. Nalevajková Soc. prac.: Přechodná rodinná péče děti, dokud se nemohou vrátit do své nebo náhr. rodiny 21

22 ARMÁDA SPÁSY Dům pro matky s dětmi, Rybářská 86, Opava Mgr. L. Pobořilová, Soc. pracovnice: Ubytování pro matky s dětmi a těhotné ženy v krizové situaci CHARITA OPAVA LINKA DŮVĚRY, Přemyslovců 26, Opava Linka důvěry byla oficiálně ukončena. Klienti však mohou dál nonstop volat na číslo: NADĚJE středisko krizové pomoci, Kylešovská 10, Opava V. Prchalová, DiS Ambulantní krizová pomoc lidem, kteří svou situaci vnímají jako naléhavou. OBČANSKÁ PORADNA, Kylešovská 10, Opava R. Matyášková, DiS , , Bezplatné poradenství, informace, pomoc v oblasti sociální problematiky, bydlení, školství, práv, ochrany, práce. Poradenství obětem trestných činů. NNO, NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ ELIM, Rolnická 21A, Opava , Krizové centrum Bc. Hana Šindlerová, Krizové ubytování pro oběti domácího násilí: Bezplatná anonymní poradna, služby v tíživé životní situaci. Domácí násilí. Nízkoprahové kluby Klub Magnet: Rolnická 21 A, Opava Bc. A. Peterková , Pro děti a mládež od 6 do 19 let. Pro děti na hraně. Klub Na hraně: Úzká 3, Hlučín 22

23 Bc. A. Cieslar, Dobrovolnické centrum Pomoc, přátelství, podpora, péče a prevence pro děti ve věku 6 15 let. EUROTOPIA, Zacpalova 27, Opava Nízkoprahové kluby Klub Modrá kočka: Hradecká 16, Opava Mgr. L. Valíková Víkendové a letní pobyty pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin a s poruchami chování. Preventivní programy. Doučování dětí. Poradenské středisko Zacpalova 27, Opava Mgr. P. Večerková, Bc. J. Chmelařová Sociálně aktivizační služby Mgr. M. Cihlářová Právní a sociální podpora a pomoc při řešení obtížných životních situací. Preventivní programy, adaptační programy, doučování dětí. CENTRUM INKLUZE Ředitelka: Mgr. H. tichá Koordinátorka: Mgr. L. Stanjurová Preventivní, adaptační programy, podpora při práci se žáky cizinci, OSV, MKV, DVPP aj. 23

24 SWING, U Lučního Mlýna 4, Opava 5 Bc. M. Kostřicová Preventivní, adaptační a kohezivní programy. KKC POD SLUNEČNÍKEM, Hradecká 16, Opava Bc. P. Havlíčková , , Individuální a skupinová terapie pro lidi s problémem závislostí, krizová intervence, prevence závislostí. Poradenství v oblasti mezilidských vztahů a komunikace, nácvik relax. technik. Soc.právní poradenství. OPEN STREET, Masarykova tř. 39, Opava Tereza Terénní pracovník kontaktuje mladé lidi od let. Pomoc, poradenství, informace, akce, zábava. Alkohol, drogy, peníze. LINKA PRO PEDAGOGY (IPPP Praha) , Pracovní dny: 8:00 16:00 hod Podpůrná služba pro pedagogy z celé ČR při řešení problémových výchovných situací ve školách. Hlavně pro školy, které nemají psychologa a spec.pedagoga. Linka poskytuje přímé telefonické poradenství a disponuje rozsáhlou databází kontaktů na instituce, které mohou být školami využívány. Umožňuje anonymní kontakt. KRAJSKÝ ÚŘAD OSTRAVA Oddělení mládež a sport Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Mgr Andrea Matějková Krajský školský koordinátor prevence referent pro prevenci sociálně patologických jevů 24

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY www.opava-city.cz Odbor sociálních věcí OSPOD, Krnovská 71C, Opava

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY www.opava-city.cz Odbor sociálních věcí OSPOD, Krnovská 71C, Opava MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY www.opava-city.cz Odbor sociálních věcí OSPOD, Krnovská 71C, Opava Vedoucí odboru sociálních věcí: Mgr. Judita Kachlová judita.kachlova@opava-city.cz 553 756 722 Vedoucí oddělení

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o.

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o. KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 2014/2015 1 Krizový plán školy Cílem krizového plánu je eliminovat či minimalizovat škody v případě, kdy k projevům rizikového chování ve školním prostředí dojde. Je pomocným manuálem

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Minimální preventivní program. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o.

Minimální preventivní program. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 1 OBSAH 1. Charakteristika školy 2. Školní preventivní tým a vnitřní informační zdroje 3. Vnější zdroje školy 4. Monitoring 5. Hodnocení MPP školního roku 2014/2015

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2010/2011 Minimální preventivní program je konkrétní dokument

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PROGRAM

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PROGRAM ; ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PROGRAM Období: 2013-2018 zpracovala: Mgr. Kamila Tkáčová školní metodička prevence 1 OBSAH 1. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 3 1.1 ZAŘAZENÍ ŠKOLY 3 1.2 HISTORIE ŠKOLY CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 17 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2014 2018 jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace POZNEJ

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola a Mateřská škola L.

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Minimální preventivní program školy J.A.K. proplout školou

Minimální preventivní program školy J.A.K. proplout školou Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace Minimální preventivní program školy J.A.K. proplout školou školní rok 2016/2017 Škola

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více