Základní škola Opava, Mařádkova 15, Opava.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Opava, Mařádkova 15, 746 01 Opava. michal.vitasek@zsmaradkova.cz"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 Název a adresa školy: Základní škola Opava, Mařádkova 15, Opava Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Michal Vitásek Telefon na ředitele: na ředitele: Školní poradenské pracoviště: Jméno a příjmení Telefon Metodik prevence Výchovný poradce Mgr. Nikola Henčlová Mgr. Silvie Lidmilová Speciální Mgr. Jiří Zdrálek pedagog Školní psycholog PhDr. Alexandra Vejclová Web: Školní družina: Telefon: Statistické údaje: Přehled o počtu tříd a žáků k stupeň 11 tříd 249 žáků 2. stupeň 7 tříd 154 žáků Celkem 18 tříd 403 žáků Počet pedagogických pracovníků: 41 (z toho 4 vychovatelky školní družiny) Konzultační hodiny metodika prevence: pondělí 12:00-13:00 dle domluvy kdykoliv 1

2 A. HODNOCENÍ MPP ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Ve školním roce jsme největší problém spatřovali v oblasti komunikace mezi žáky a krádeží osobních věcí. Důraz jsme kladli na zlepšování přátelských vztahů. Po dobu školního roku bylo ŠPP realizováno několik preventivních programů v každé třídě. Některé ročníky také prošly primární i sekundární prevencí. - Adaptační dny (celodenní intenzivní práce se třídou) Během školního roku se také osvědčily tzv. adaptační dny, kdy jsme na jeden celý den realizovali program pro danou třídu. Náplň dne je tvořen ŠPP a je ušit na míru každé třídě. Přítomen je třídní učitel, speciální pedagog a výchovný poradce. Cílem tzv. adaptačních dní je nastartování změn ve třídě pozitivním směrem, zlepšit klima a vztahy ve třídách. V rámci předmětů občanská výchova a výchova ke zdraví se dále se třídami pracuje. Kromě výukových plánů jsme pravidelně opakovali během školního roku také problematiku návykových látek, extremismu, šikany a kyberšikany, komunikace mezi žáky, poruchy příjmu potravy atd. - Inkluzívní vzdělávání realizován o.s. Swing v rámci projektu EU peníze školám. Program byl rozdělen do čtyř bloků, z nichž každý byl specificky zaměřen na prevenci forem rizikového chování. Program je výjimečný tím, že se nejedná o jednorázovou akci ve formě přednášky, besedy atp., ale o dlouhodobý a kontinuální program, který ukazuje žákům souvislosti a vysvětluje jim pojmy hravou formou. Žáci si prožijí různé situace, takže je - Jeden svět na ZŠ Mařádkova Jeden svět na školách přináší do škol dokumentární filmy a další audiovizuální materiály, které přibližují žákům aktuální problémy a výzvy současného světa. Dokumentární filmy a sociální spoty jsou tematicky zaměřeny na lidská práva, opuštěné děti, rozvojovou spolupráci, sociální vyloučení, stáří, zdravotní znevýhodnění, homosexualitu, domácí násilí a životní prostředí. 2

3 - Ukradené dětství: dětská práce očima čtyř českých fotografek Výstava fotografií pro žáky devátých tříd. Výstava probíhá v rámci kampaně Stop dětské práci je lepší chodit do školy. - Exkurze do koncentračního tábora Osvětim dotýká se hlavně témat rasismus a xenofobie. - Dílny s dětmi ze ZŠ Slezský odboj cílem je poznat děti se zdravotním znevýhodněním, jejich pohled na svět. - Přednášky v Obecním domě Opava - Život v protektorátu, Cesta města, Zapomenutí hrdinové - Adaptační pobyt pro žáky 9. A - Příprava Dne dětí - Láska ano, děti ještě ne - Perníková chaloupka Činnost ŠPP v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence Počet Počet zúčastněných akcí žáků pedagogů Přednášky Adaptační pobyty žáků Akce v rámci volného času Práce se třídami Den dětí Aktivity realizované ve školním roce 2012/2013 se nám osvědčily, a proto je budeme realizovat i ve školním roce 2013/

4 Přehled udělených výchovných opatření za celý školní rok I. stupeň II. stupeň celkem Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování Celkový počet neomluvených hodin: 174 hodin Většinu informací se dozvídáme: 1) připomínkami třídních i netřídních učitelů 2) upozornění od zákonných zástupců a žáků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ŠKOLY Z POHLEDU RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ Nejčastějšími problémy v oblasti rizikových projevů chování jsou vulgární vyjadřování a agresivní chování žáků, nešetrné zacházení se školním majetkem, vysoká absence některých žáků s podezřením na skryté záškoláctví. Zaznamenali jsme i drobnější krádeže. Minulý školní rok jsme se v oblasti preventivních aktivit zaměřili na nebezpečné jevy spojené se zneužíváním návykových látek a trestní odpovědnost. I nadále se budeme věnovat těmto tématům a dále se zaměříme na zneužívání informačních technologií sociální sítě, kyberšikana. 4

5 B. CÍLE PROGRAMU Pro žáky: 1) Podpořit budování kamarádských vztahů 2) Snížit agresivní chování žáků 3) Snížit výskyt vandalismu, krádeží 4) Podpořit zdravý životní styl 5) Zvýšit informovanost o nebezpečných jevech spojených s zneužíváním návykových látek, o trestní odpovědnosti 6) Zvýšit informovanost v oblasti forem rizikového chování (např. zneužívání informačních technologií) 7) Efektivní využití volného času Pro pedagogy: 1) Budovat a udržet zdravé klima ve třídě 2) Aktivní spolupráce se zákonnými zástupci žáků 3) Zařazovat problematiku rizikových projevů chování do jednotlivých předmětů 4) Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence 5) Zvýšit nabídku zájmových kroužků Pro zákonné zástupce: 1) Pravidelně aktualizovat webové stránky školy 2) Seznámit s obsahem školního řádu, MPP, programu proti šikanování 3) Podporovat atmosféru partnerství ve vztahu rodina škola mimoškolními akcemi 4) Dle zájmu zorganizovat přednášku prevence SPJ 5

6 C. PLÁN PREVENCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Žáci 1) Vztahy ve třídě Od 1. ročníku vedeme žáky ke kamarádským vztahům. Každá třída si tvoří vlastní pravidla třídy. Dbáme na respektování a dodržování pravidel. Pro nově vzniklé třídní kolektivy (6. A, 6. B) proběhne adaptační pobyt v Mokřinkách. Adaptační den se uskuteční pro 4. A, 5. A z důvodu změny školní budovy. K upevnění přátelských vazeb proběhne i adaptační pobyt pro 8. A. Starší žáci se zapojí do organizace akcí pro mladší žáky (Den dětí, zábavná dopoledne s angličtinou) Jaký jsem kamarád prevence ubližování PPP Opava 1. stupeň Komunikace a řešení problémů PPP Opava 1. stupeň 2) Besedy, přednášky, zážitkový program Zdravý způsob života a) Slezské gymnázium Opava Help P3 poruchy přijímání potravy r. (přednáška) b) Zdravá 5 1. stupeň výukový program c) Zdravá 5 Vaření 6. ročník (prožitková aktivita) d) Hravě žij zdravě je tady online soutěž 5. ročník e) Úřad práce, Informa volba povolání Protidrogová, protikriminální prevence (vandalismus,krádeže) a) Policie ČR Trestní právo právní povědomí 9. ročník přednáška Nebezpečné jevy spojené s informační komunikační technologií a) Dzoe Nebezpečí sociálních sítí beseda ( ročník) b) Centrum inkluze Kyberšikana zážitkový a interaktivní program (6. 9. ročník) Agresivní forma chování, šikana Centrum inkluze Šikana zážitkový a interaktivní program ( ročník) 6

7 3) Ocenění úspěchů žáků v pravidelných rozhlasových relacích 4) Pořádání akcí pro žáky vánoční a velikonoční dílny, fotbalové turnaje, bruslení, lyžařské výcviky, školy v přírodě, školní výlety, víkendové výlety, knihovnické lekce, exkurze do koncentračního tábora Osvětim, fyzikální cirkus, vzdělávací programy na astronomická pracoviště (Valašské Meziříčí, Tatry) 5) Seznámení se zájmovými kroužky 6) Zapojení žáků do soutěží, sportovních akcí, projektového dne SUBJEKTY, S NIMIŽ ŠKOLA SPOLUPRACUJE: PPP Opava- programy primární prevence SPC Srdce Policie ČR Městská knihovna Petra Bezruče knihovnické lekce Elim nezisková organizace Autoškola OSA dopravní výchova žáků 3., 4. a 8. tříd Úřad práce volba povolání žáků 9. tříd Informa Model Obaly, a. s. soutěže pro děti Poradna pro ženy a dívky přednášky, besedy Středisko výchovné péče Slezské gymnázium Opava projekt HELP P3 Dzoe o. s. Centrum inkluze o.p.s. Eurotopia o. s. Vard s.r.o Občanské sdružení Preeduk Slezské divadlo Obecní dům Opava ZŠ Slezského odboje Středisko volného času 7

8 I. Práce pedagogického sboru a vedení školy 1. V oblasti přímé práce pedagogů Naším základním a každodenním úkolem je vybudovat a udržet zdravé klima ve škole, nastolit a průběžně upevňovat vzájemnou důvěru mezi učiteli, žáky a jejich zákonnými zástupci. To je nezbytným předpokladem účinnosti jakýchkoli dalších preventivních aktivit. 2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence 1) Školení sborovny Řízení vzdělávání říjen ) Akce DVPP dle aktuální nabídky 3) Vedení obtížného rozhovoru (4 pedagogové) říjen prosinec ) Právní minimum (9 pedagogů) říjen- prosinec Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence 1) Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů 2) Ukázková hodina, jak pracovat s preventivním materiálem Slezské gymnázium Opava Mgr. Kamila Tkáčová ) Pracovní schůzky ŠMP 4) Vedení třídnických hodin březen ) Šikana leden

9 II. Spolupráce školy se zákonnými zástupci Spolupráce školy se zákonnými zástupci se neomezuje jen na třídní schůzky nebo konzultační dny. Zákonní zástupci mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Vedení školy úzce spolupracuje se školskou radou a občanským sdružením rodičů a přátel školy, které finančně dotuje řadu akcí pro děti (výlety 9. tříd, školy v přírodě, zájezd do Osvětimi atd.). Pro zlepšení kontaktů dalo mnoho učitelů zákonným zástupcům k dispozici své telefonní číslo pro řešení neodkladných záležitostí i mimo pracovní dobu. 1. Způsoby seznámení zákonných zástupců s činností ŠMP, možnosti spolupráce a MPP Na 1. třídních schůzkách budou zákonní zástupci seznámeni s činností a místem působení ŠMP. Konzultační hodiny a kontakt na ŠMP bude zapsán žákům do žákovské knížky. Zákonní zástupci budou také upozorněni na nástěnku s informacemi o práci ŠMP, budou také informování o aktivitách podporující spolupráci. 2. Aktivity pro rodiče Na 1. třídních schůzkách bude zjištěn zájem zákonných zástupců o přednášky a besedy na téma prevence SPJ. 3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Název aktivity Sobotní výlet do Prahy (Zoo) Vánoční dílny Velikonoční dílny Den stromů Vedoucí programu Mgr. Nikola Henčlová, Mgr. Silvie Lidmilová Mgr. Drahoslava Hobžová Mgr. Drahoslava Hobžová Mgr. Jana Suchánková 9

10 Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd Den Země Koncerty Studánky Fyzikální cirkus Jarní výlet Drakiáda Mgr. Jan Hruška, Mgr. Petra Elblová Mgr. Jana Suchánková Mgr. Renata Podešvová Mgr. Luboš Valenta Mgr. Nikola Henčlová, Mgr. Silvie Lidmilová Mgr. Drahoslava Hobžová 10

11 III. Program preventivních aktivit pro žáky 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostech pomoci a MPP Na začátku školního roku budou žáci seznámeni s náplní činnosti ŠMP, budou informováni o konzultačních hodinách, místě působení, informační nástěnce a schránce důvěry Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce V prvé řadě je důležité budovat vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem, aby žák věděl, že se může na učitele s čímkoli obrátit a ten bude respektovat jeho názor, bude se zajímat o jeho potřeby, bude se snažit pomoci mu najít východisko či řešení. I. stupeň Primární prevenci na I. stupni má na starosti třídní učitel a školní speciální pedagog. S tématy prevence se žáci setkávají nejčastěji v předmětech, jako je prvouka, přírodověda a vlastivěda, ale také český jazyk a dramatická výchova (vhodné chování ve škole a ve společnosti, pravidla slušného chování, postavení v rodině, vztahy v rodině, funkce rodiny, komunikace, mezilidské vztahy, chování k cizím lidem, volný čas, režim dne, péče o zdraví, krizové situace, přivolání pomoci ). II. stupeň Preventivním tématům bude věnována pozornost zejména v předmětech tělesná výchova (využití volného času, mezilidské vztahy, seberealizace, sebepoznávání, řešení problémů, rozhodovací schopnosti ), český jazyk (pozitivní vzory hrdinů z četby, úvahy o životě, hledání životních cílů), dějepis (pozitivní vzory osobností, projevy rasismu a antisemitismu), cizí jazyk (komunikace), občanská výchova (volný čas a nabídka kulturních institucí, ochrana duševního vlastnictví, globální společenské problémy, člověk a morálka, člověk a dospívání, hledání sebe sama, náročné životní situace, právní řád, právní ochrana, trestní právo, příprava na pracovní uplatnění, životní perspektivy), zeměpis (lidské rasy, rasismus, xenofobie, ohniska 11

12 národnostních konfliktů), přírodopis (lidské tělo, sexuální výchova, zdravé životní návyky, vývoj člověka, jedovaté rostliny, nebezpečné organismy, houby a zásady sběru, zásady první pomoci ), výchova ke zdraví (konflikty, sebepoznání, ochrana zdraví, hygienické návyky,duševní hygiena, prevence zneužívání návykových látek, legislativa, krizové situace, asociální chování, týrané a zneužívané děti, základy sexuální výchovy, odolávání nátlaku, trestní odpovědnost, rozvoj osobnosti, základy duševní a tělesné hygieny), chemie (vznik, výroba a účinky návykových látek a jejich vliv na člověka, bezpečné zacházení s chemickými látkami, výstražné symboly), výtvarná výchova (estetické prostředí, lidské vztahy) Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě Na škole pracuje speciální pedagog, který mimo jiné i provádí diagnostickou a intervenční činnost Jednorázové aktivity pro žáky Projekce videofilmů: 1) Jeden svět 2) Katka 3) Když musíš, tak musíš 4) Mezi stěnami 5) Seznam se bezpečně (5. ročník) 6) Závislosti Exkurze: Osvětim koncentrační tábor 9. třída vedoucí programu Mgr. Jan Hruška 12

13 IV. Ostatní akce v oblasti prevence SPJ Spolupráce s MŠ, hrátky s pohádkou Spolupráce našich žáků s žáky ZŠ Slezského odboje - společné trávení volného času, výroba upomínkových předmětů, tvorba výtvarných prací Školy v přírodě Lyžařský výcvik Bruslení V. Evidence a efektivita 1) Evidovat výskyty rizikových projevů chování 2) Pořizovat zápisy z jednání o přijatých opatřeních v případě výskytu rizikových projevů chování 3) Dotazníky zjišťující informovanost žáků ve sledovaných oblastech 4) Anketa klima ve škole Rozpočet programu Besedy, přednášky, zážitkové programy, adaptační dny realizujeme sami nebo budeme využívat bezplatné nabídky organizací. VI. Závěrečné informace Jednotlivé části Minimálního preventivního programu budou sledovány metodikem prevence a podle výsledků mohou být modifikovány. Seznámení ředitele školy s MPP: Seznámení pedagogického sboru s MPP: V Opavě dne Mgr. Michal Vitásek, ředitel školy Mgr. Nikola Henčlová, školní metodička prevence Mgr. Jiří Zdrálek, školní speciální pedagog 13

14 Příloha č. 1 Seznam zájmových kroužků ve školním roce 2013/2014 Budova Krnovská 101 Název kroužku Jméno vedoucího Kdy Čas Keramika I Pavlátová úterý Keramika II Pavlátová úterý Keramika III Podešvová středa (sudý/lichý) Základy volejbalu Pavlát středa Badatelský Štorková úterý Turistický Pavlát 1x měsíčně víkend Náboženství Černohorská čtvrtek Vaření Suchánková čtvrtek Základy práce s PC Harazimová úterý Základy práce s PC Harazimová čtvrtek Basketbal Smija a spol. pondělí, středa čtvrtek Pěvecký sbor (nepovinný předmět) Podešvová pondělí Budovy Mařádkova 9 a 15 Název kroužku Jméno vedoucího Pro koho Kdy Čas Aerobik p. Henčlová ročník pondělí Astronomie p. Valenta ročník čtvrtek Elektrotechnika p. Kleibl ročník pondělí Gymnastika p. Brodská ročník úterý Mediální kroužek p. Henčlová 9. ročník středa Flétnička p. Kořistková 1. ročník čtvrtek Vaření p. Lidmilová 7. ročník čtvrtek Volejbal p. Valenta ročník úterý Matematické cvičení p. Malcherová 9. ročník pondělí Školní miniházená p. Lidmila ročník úterý Šikovné ruce p. Grigarová ročník středa Basketbalová přípravka Smija/p.Czudková ročník po, čt/út /

15 Fotografický kroužek p. Vyhnánková 7. ročník středa Sportovní kroužek p. Smija ročník pátek Miniflorbal p. Kořistková ročník úterý Dramatický kroužek p.zdrálek,p.lidmilová ročník úterý Keramika ŠD p. Hobžová ročník čtvrtek Keramika ŠD p. Hobžová ročník čtvrtek Pohybové hry ŠD p. Vávrová ročník pátek Výtvarné čarování ŠD p. Tesárková 1. ročník pondělí Taneční škola - DANCE 4LIFE pro ročník bude částečně hrazena rodiči. DANCE 4LIFE p. Riesová ročník čtvrtek

16 Příloha č. 2 Kontakty institucí MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Odbor sociálních věcí OSPOD, Krnovská 71C, Opava Vedoucí odboru sociálních věcí: Mgr. Judita Kachlová Vedoucí oddělení SPOD: Bc. Šárka Holowczáková Péče rodičů o děti, úprava vztahu k dítěti při rozchodu rodičů, týrání dětí Kurátoři pro mládež: Ing. Bc. Lukáš Ťapťuch , Bc. Petra Cáblová , Mgr. Bc Petra Štenclová , B. Veronika Vlková, DiS Výchovné problémy a trestná činnost dětí a mládeže do 18 let, přednášková činnost Domácí násilí: Domácí násilí, syndrom CAN Bc. Kateřina Gebauerová DiS Terénní pracovník pro romskou problematiku, Krnovská 71 C, Opava Martin Lévay Odbor školství Práce v terénu, pomoc, doprovod, řešení situací. Protidrogový koordinátor a manažer prevence kriminality, Krnovská 71C, Opava Bc. Dagmar Polášková, DiS OBECNÍ ÚŘADY OPAVSKA Odbor sociálních věcí Vítkov, nám. J. Zajíce 4, Poradenství v oblasti protidrogových závislostí a předcházení kriminálních jevů 16

17 Vedoucí odboru sociálních věcí: Mgr. Hana Klapetková Kurátorka pro mládež: Bc. Svobodová Nelly Odbor sociálně právní ochrany dětí: Bc. Adéla Ambrožová, Hlučín, Mírové nám. 23, Kurátorka pro mládež: Bc. Judita Stočková, Sociální péče a sociální prevence: Mgr. Bc. Anna Kačmařová Kravaře, Náměstí 43, Vedoucí odboru sociálních věcí: Bc. Irena Uličková JUSTICE Státní zastupitelství, Lidická 23, Opava Výchovné problémy a trestná činnost dětí a mládeže do 18 let, přednášková činnost Péče rodičů o děti, úpravu vztahu k dítěti při rozchodu rodičů, týrání dětí Výchovné problémy a trestná činnost dětí a mládeže do 18 let, přednášková činnost Romská a protidrogová problematika, prevence kriminality, sociální práce s klienty , , Státní zástupkyně: JUDr. Yvetta Mališková Probační a mediační služba, Olomoucká 8/14, Opava Mgr. Dušan Beyer , , , Poradna pro oběti trestných činů Mgr. Petra Dvořáková, Mgr. Petra Dačenková, pondělí: 8:00 16:00 hod úterý: 8:00 16:00 hod POLICIE ČR Preventivně informační skupina, Tyršova 26, Opava Npor. Bc. René Černohorský Por. Bc. Dagmar Schindlerová Cz Poradenství k trestné činnosti dětí a mládeže, trestní odpovědnost mládeže Služba kriminální policie a vyšetřování, Hrnčířská 17, Opava Odd. kriminální policie: Mgr. Dana Lesáková Obvodní oddělení Opava: Vaškovo nám. 9 10,

18 Hlučín: Dr. E. Beneše 2, Hradec n/m: Lidická 316, Kravaře: Bezručova 102, Velké Heraltice: Družstevní 41, Vítkov: Komenského 137, MĚSTSKÁ POLICIE OPAVA Skupina prevence, Krnovská 71A, Opava Mgr. Petra Stonišová, , , Přednášková činnost drogy, bezpečnost ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ Pedagogicko-psychologická poradna, Rybí trh 7-8, Opava Sociální pracovnice: Martina Bilíková, DiS., Kamila Továrková Metodik prevence v PPP: Mgr. Lucie Šimečková, Zjišťování příčin a zvláštností ve vývoji dětí, řešení výukových a výchovných obtíží, problematika VPU, posuzování školní zralosti, profesní orientace Metodické vedení škol, preventivní a intervenční programy, přednášky aj. Středisko výchovné péče, Hradecká 16, Opava AMBULANTNÍ Speciální pedagog: Mgr. H. Eleková, Mgr. M. Černá INTERNÁTNÍ Individuální, skupinová a rodinná terapie (problémy ve škole, rodině, gambling, experiment s drogou do 15 let,osobnostní a psychické problémy do 26 let). Antošovická 258, Ostrava Koblov , Speciálně pedagogické centrum Srdce, Slezského odboje 5, Opava Sociální pracovnice: Bc. Ivana Celtová, , Poradenské a terapeutické služby dětem a mládeži se zdravotním postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením v regionu. Opava a Bruntál. 18

19 Dětské domovy OPAVA, Rybí trh 41, Ředitel: Mgr. M. Škrabal Vedoucí vychovatelka: Bc. Dana Grunerová ; MELČ 4, Ředitelka: Mgr. J. Moudrová , Soc. pracovnice: Bc. Veronika Fischerová , BUDIŠOV n/b., Čs. Armády 718, , RADKOV 141, Ředitel: Ing. D. Viceník Soc. prac: Bc. J. Prdová VELKÉ HERALTICE, Opavská 1, Ředitel školy: Mgr. T. Široký Soc. pracovnice: J. Mašková Ved. Vychovatelka: Mgr. J. Bártková , Středisko volného času, Jaselská 4, Opava Jaselská - J. Poláková , Husova - Bc. V. Kalavský Zájmové vzdělávání, naplnění volného času. Kroužky, kurzy, akce, soutěže, tábory. ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ Psychiatrická léčebna, Olomoucká 88, Opava odd. D pro léčbu alkoholových a nealkoholových závislostí MUDr. Chvíla L. Csc., soc.prac. p. B. Sonnková odd. E pro dětskou psychiatrii MUDr. Trávníčková D., soc.prac. p. Káňová (...389, 379) Kliničtí psychologové PhDr. A. Strossová, Englišova , Režimová terapie a psychoterapie pro lidi závislé na návykových látkách. Léčba je dobrovolná, vychází z motivace pacientů. Akutní i objednávkové přijetí. Součástí je ZŠ. PhDr. I. Holubová, Medical centrum, Ostrožná Pokud není doporučení pediatra, platba 19

20 PhDr. H. Khulová, Olomoucká hotově. PhDr. R. Koláčková, Englišova , Platba hotově, pokud není klient pojištěn u určitých zdravotních pojišťoven. Dětské a dorostové psychiatrické ambulance OPAVA MUDr. A. Skřontová, Ná,. Republiky , MUDr. Kateřina Lhotská (úvazek) OSTRAVA MUDr. M. Foltýnová, Na Hradbách 4, Mor. Ostrava Poskytování akutní i dlouhodobé psychiatrické péče pro děti a dorost do 19 let Poskytování akutní i dlouhodobé psychiatrické péče pro děti a dorost do 19 let MUDr. K. Pavlíková, Fakultní nemocnice Ostrava- Poruba , MUDr. G. Vaníková, Mephacentrum, Opavská 962/39, Poruba , MUDr. J. Svobodová, FN s P, 17. listop. 1790, O.-Poruba, , , MUDr. V. Kotková, Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika dětského lékařství, O - Poruba, 17. list. 1790/5, , , MUDr. J. Matýs, Z. Chalabaly 2, Ostrava Bělský les Závislosti, péče o nemocné AIDS, každé úterý poruchy přijmu potravy Péče o pacienty s neurotickou, organickou, afektivní a psychotickou poruchou lůžkové i ambulantní odd. psychiatrie, návykové nemoci Logopedická péče Mgr. Kavanová, Partyzánská 4, Opava PaedDr. Křížová, E. Krásnohorské 8, Opava PaedDr. Odstrčilová, Opavská 57, Kravaře Mgr. Siwková, Ostrožná 27, Opava , PaedDr. Košárková, Katka, Opava SOCIÁLNÍ SLUŽBY Rodinná a manželská poradna, Pekařská 4 Ředitel: Mgr. Híreš, Soc. prac.: p. Bortlíková , , Bezplatná, anonymní služba, od 15 let. Poradenství, terapie při řešení osobních, rodinných, vztahových problémů. 20

21 Centrum pro rodinu a sociální péči, Masarykova 39, Opava J. Dostálová, , Prevence a motivace na podporu funkční rodiny, asistence v rodinách s postiženým dítětem FOD Fond ohrožených dětí, Zacpalova 27, Opava Bc. H. Kroheová, , Mgr. M. Salamonová Pomoc sociálně ohroženým rodinám s dětmi Asistenční, mediační a terapeutické centrum KLOKÁNEK, Dolní Benešov, Osada míru 313, Vedoucí: Mgr. H. Nalevajková Soc. prac.: Přechodná rodinná péče děti, dokud se nemohou vrátit do své nebo náhr. rodiny 21

22 ARMÁDA SPÁSY Dům pro matky s dětmi, Rybářská 86, Opava Mgr. L. Pobořilová, Soc. pracovnice: Ubytování pro matky s dětmi a těhotné ženy v krizové situaci CHARITA OPAVA LINKA DŮVĚRY, Přemyslovců 26, Opava Linka důvěry byla oficiálně ukončena. Klienti však mohou dál nonstop volat na číslo: NADĚJE středisko krizové pomoci, Kylešovská 10, Opava V. Prchalová, DiS Ambulantní krizová pomoc lidem, kteří svou situaci vnímají jako naléhavou. OBČANSKÁ PORADNA, Kylešovská 10, Opava R. Matyášková, DiS , , Bezplatné poradenství, informace, pomoc v oblasti sociální problematiky, bydlení, školství, práv, ochrany, práce. Poradenství obětem trestných činů. NNO, NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ ELIM, Rolnická 21A, Opava , Krizové centrum Bc. Hana Šindlerová, Krizové ubytování pro oběti domácího násilí: Bezplatná anonymní poradna, služby v tíživé životní situaci. Domácí násilí. Nízkoprahové kluby Klub Magnet: Rolnická 21 A, Opava Bc. A. Peterková , Pro děti a mládež od 6 do 19 let. Pro děti na hraně. Klub Na hraně: Úzká 3, Hlučín 22

23 Bc. A. Cieslar, Dobrovolnické centrum Pomoc, přátelství, podpora, péče a prevence pro děti ve věku 6 15 let. EUROTOPIA, Zacpalova 27, Opava Nízkoprahové kluby Klub Modrá kočka: Hradecká 16, Opava Mgr. L. Valíková Víkendové a letní pobyty pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin a s poruchami chování. Preventivní programy. Doučování dětí. Poradenské středisko Zacpalova 27, Opava Mgr. P. Večerková, Bc. J. Chmelařová Sociálně aktivizační služby Mgr. M. Cihlářová Právní a sociální podpora a pomoc při řešení obtížných životních situací. Preventivní programy, adaptační programy, doučování dětí. CENTRUM INKLUZE Ředitelka: Mgr. H. tichá Koordinátorka: Mgr. L. Stanjurová Preventivní, adaptační programy, podpora při práci se žáky cizinci, OSV, MKV, DVPP aj. 23

24 SWING, U Lučního Mlýna 4, Opava 5 Bc. M. Kostřicová Preventivní, adaptační a kohezivní programy. KKC POD SLUNEČNÍKEM, Hradecká 16, Opava Bc. P. Havlíčková , , Individuální a skupinová terapie pro lidi s problémem závislostí, krizová intervence, prevence závislostí. Poradenství v oblasti mezilidských vztahů a komunikace, nácvik relax. technik. Soc.právní poradenství. OPEN STREET, Masarykova tř. 39, Opava Tereza Terénní pracovník kontaktuje mladé lidi od let. Pomoc, poradenství, informace, akce, zábava. Alkohol, drogy, peníze. LINKA PRO PEDAGOGY (IPPP Praha) , Pracovní dny: 8:00 16:00 hod Podpůrná služba pro pedagogy z celé ČR při řešení problémových výchovných situací ve školách. Hlavně pro školy, které nemají psychologa a spec.pedagoga. Linka poskytuje přímé telefonické poradenství a disponuje rozsáhlou databází kontaktů na instituce, které mohou být školami využívány. Umožňuje anonymní kontakt. KRAJSKÝ ÚŘAD OSTRAVA Oddělení mládež a sport Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Mgr Andrea Matějková Krajský školský koordinátor prevence referent pro prevenci sociálně patologických jevů 24

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor Krajský úřad JMK / Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení pracoviště: Cejl 73, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 e-mail: rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54 Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Mgr. Jaroslava Rážová, ředitelka školy 1 Základní údaje Zřizovatel: Město Jindřichův Hradec Označení školy: Základní

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Minimální preventivní program ve školním roce 2013/2014 Garanti programu: Mgr. Miroslava

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 1.Spolupráce s pedagogickým sborem ZŠ Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 1.1. Seznámení ŘŠ s podrobnostmi preventivního programu školy na

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 30.08.2013 Schváleno školskou radou dne 21.10.2013 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Lidská práva a multikulturalita Pomoc obětem trestných činů Sociální vyloučení Ekologie a enviromentální výchova Legislativa

Lidská práva a multikulturalita Pomoc obětem trestných činů Sociální vyloučení Ekologie a enviromentální výchova Legislativa Ohrožení života a mimořádné události Linky důvěry Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Psychiatři a psychologové Další instituce: - Pedagogicko-psychologická poradna - Odbor sociálně-právní

Více