Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Poskytnuté dary v roce 2007 Nadaèním fondem Kapka nadìje Pøíjemce Èástka Oddìlení Cizinecké odd. pro dìti Klinika dìtské hematologie a onkologie Klinika dìtské hematologie a onkologie Klinika dìtské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Brno Tkáòová banka Brno- BPK Klinika dìtské hematologie a onkologie Banka pupeèníkové krve Krajská nemocnice Liberec Dìtské oddìlení Fakultní nemocnice Brno Tkáòová banka Brno Oblastní nemocnice Pøíbram, a.s Dìtské a novorozenecké oddìlení Fakultní nemocnice na Bulovce Neonatologické oddìlení Mateøská škola Jesenice Ústav imunologie UK. 2. LF a FNM Nemocnice Strakonice,a.s Gynekologicko-porodnické Fakultní nemocnice na Bulovce Dìtská dermatovenerologická klinika Banka pupeèníkové krve Banka pupeèníkové krve Banka pupeèníkové krve Banka pupeèníkové krve Banka pupeèníkové krve Banka pupeèníkové krve Banka pupeèníkové krve Banka pupeèníkové krve Banka pupeèníkové krve Banka pupeèníkové krve Banka pupeèníkové krve Ústav imunologie UK. 2. LF a FNM Banka pupeèníkové krve Banka pupeèníkové krve Banka pupeèníkové krve Fakultní nemocnice na Bulovce Dìtská dermatovenerologická klinika Hospic sv.jana N.Neumana Prachatice Fakultní nemocnice na Bulovce Dìtská dermatovenerologická klinika Obèanské sdružení Zdravotní klaun Zdravotní klaun Krajská nemocnice T.Bati ve Zlínì Neonatologická jednotka intenzivní péèe Oblastní nemocnice Pøíbram, a.s Gynekologicko-porodnické Renesance, prac.isz Fakultní nemocnice na Bulovce Dìtská dermatovenerologická klinika Klinika dìtské hematologie a onkologie Klinika dìtské hematologie a onkologie Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o Pediatrické oddìlení Cizinecké odd. pro dìti Fakultní nemocnice na Bulovce Neonatologické oddìlení Klinika dìtské hematologie a onkologie Musilová Martina, Žïár nad Sázavou Linhartovi Petr a Daniela Tomášek Linhart - transplantace jater Klinika dìtské hematologie a onkologie Klinika dìtské hematologie a onkologie Banka pupeèníkové krve Oblastní nemocnice Pøíbram, a.s dìtské odd.-novorozenci Klinika dìtské hematologie a onkologie Banka pupeèníkové krve Universita Karlova v Praze Klinika dìtské stomatologie Klinika dìtské hematologie a onkologie Banka pupeèníkové krve Klinika dìtské hematologie a onkologie Klinika dìtské hematologie a onkologie Klinika dìtské hematologie a onkologie Klinika dìtské hematologie a onkologie Nemocnice Èeská Lípa Gynekologicko-porodnické odd. Nemocnice Èeská Lípa Gynekologicko-porodnické odd. Nemocnice Èeská Lípa Gynekologicko-porodnické odd. Nemocnice Èeská Lípa Gynekologicko-porodnické odd. Universita Karlova v Praze Klinika dìtské stomatologie CK Egey Travel, s.r.o Vybavení oddìlení - monitory a tonery Mzdové náklady pro pedagogicko - psychologického poradce Mzdové náklady pro pedagogicko - psychologického poradce Mzdové náklady pro data managera Finanèní zajištìní nákladù pro zdravotnického pracovníka tkáòové banky na rok 2007 Finanèní zajištìní zahranièních i tuzemských pracovních cest lékaøù (kongresy a školení) Blood kit Bilirubinometr Zdravotnický vozík a nerez stolek Polohovací lùžka ELEGANZA Standard s pøíslušenstvím Inkubátor pro intermediální a intenzivní péèi o nedonošené dìti Atom V-211, kyslíkový prùtokomìr a kyslíkový monitor Speciální vozíèek s pøíslušenstvím pro tìlesnì postižené dìti Inkubátor s pøíslušenstvím Matrace antidekutivní 28 ks Diagnostický kožní ultrazvuk Cortex Materiál pro HLA typizaci SA-HRP Conjugate Materiál pro HLA typizaci Agarose low EEO Finanèní podpora organizace 10. konference BPK -pronájem sálu Box pro ukládání mikrozkumavek P-LAB Sety na zajištìní antigenù - Geno Vision Sety na zajištìní antigenù - INNOGENETICS Materiál pro HLA typizaci Citrade Concentrate Nitrilové rukavice 60 ks 696 kryovakù pro uchování pupeèníkové krve Špièky do mikropipet Biohit 50 ks Materiál pro HLA typizaci (4x T 034 RecTaqDNA polymeráza, 10x 500 U) Parní sterilizátor BETACLAV 20B a jehlièková tiskárna pro sterilizátory Sváøeèka na kryovaky Rado GS Finanèní náklady na svoz pupeèníkové krve z moravského regionu Finanèní náklady na pøepravu pupeèníkové krve Objemová infuzní lampa ARGUS 600 a lineární dávkovaè Vozík bez ohøevu pro tablety GN pro rozvoz termopotù Odsávaèka chirurgická stolní F Finanèní podpora psychosociálního programu pomoci nemocným dìtem Monitor s pøíslušenstvím ke sledování životních funkcí novorozencù Vyhøívané lùžko se záøièem a integrovanou váhou BABYTHERM 8010 Finanèní zajištìní vzdìlávacího kurzu "Umìní terapie" pro pedagogicko-psychologického poradce Jídelní stolek s náklopnou deskou, infùzní stojan a nerezové vozíky Vybavení oddìlení - pøenosné telefony, kabely, antény Vybavení oddìlení - televize a DVD Holtr tlaku BR-102 Plus s pøíslušenstvím Vybavení oddìlení - monitor 17" Acer AL1723 Novorozenecké vyhøívané lùžko HKN-93, a ventilátor Fabian pro øízenou a synchronizovanou ventilaci s pøíslušenstvím Vybavení oddìlení - lùžka a židle Motomed Finanèní pomoc pøi zajištìní pobytu rodièù v Londýnì Finanèní zajištìní zahranièních i tuzemských pracovních cest lékaøù (kongresy a školení) Finanèní pøíspìvek na odborné vzdìlávání lékaøù na mezinárodním kongresu Finanèní náklady na pøepravu pupeèníkové krve Fototerapeutická lampa FL 400 Vyhøívaný nebulizátor s pøíslušenstvím 1000 ks kryovakù pro BPK BD FASC F supply systém pro laboratoø prùtokové cytometrie Úhrada školeného za úèelem zvýšení kvalifikace zamìstnancù Centrifuga Roto Super Finanèní náklady na pøepravu pupeèníkové krve Finanèní zajištìní mzdy lékaøe od Finanèní zajištìní mzdy pedagogicko-psychologického poradce od Finanèní zajištìní mzdy lékaøe od Finanèní zajištìní mzdy data managera od Lùžko L 11M3 Fetal Dopplex I-FDI a 2 vodotìsné sondy Ultrazvuková sonda ke snímání ozev plodu Sono Trax Basic A-doppler fetální 7500 Fast Real-Time PCR Systém Vytvrzovací lampa Elipar Freelight Pøíspìvek na ozdravné pobyty dìtí po onkologické léèbì v Øecku

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Brno, Žerotínovo náměstí 6 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 8 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Katalog poskytovatelù sociálních služeb

Katalog poskytovatelù sociálních služeb Katalog poskytovatelù sociálních služeb ØÍJEN 2010 Zpracoval Výbor pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva mìstské èásti Praha 1 2010 NEPRODEJNÉ Úvodní slovo Vážení

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ. Brno, Žerotínovo náměstí 6. Výroční zpráva o činnosti školy VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Brno, Žerotínovo náměstí 6 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 8 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO

Více

ADRESÁØ SLUŽEB POHODA. Výsledek monitorování služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením na území Hlavního mìsta Prahy ADRESÁØ SLUŽEB

ADRESÁØ SLUŽEB POHODA. Výsledek monitorování služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením na území Hlavního mìsta Prahy ADRESÁØ SLUŽEB TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOÈTEM ÈESKÉ REPUBLIKY A ROZPOÈTEM HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY. ADRESÁØ SLUŽEB Výsledek monitorování služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol. V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report

Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax.

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax. URGENTNÍ UM MEDICÍNA 3/2010 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax.cz

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

Výroční zpráva Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci 2008

Výroční zpráva Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci 2008 Výroční zpráva Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci 2008 Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci Revoluční 1003/3, Praha 1, 110 00 Tel. +420 221 803 253 Fax: + 420 221 803 254 info@krasapomoci.cz www.krasapomoci.cz

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

Klinika dětského a dorostového lékařství

Klinika dětského a dorostového lékařství Klinika dětského a dorostového lékařství 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, 121 09 Praha 2, Ke Karlovu 2 Klinika je akreditována MZ ČR k postgraduálnímu školení v oboru dětského lékařství,

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM FN V MOTOLE

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM FN V MOTOLE DOBROVOLNICKÉ CENTRUM FN V MOTOLE Souhrnná zpráva za rok 2011 Motto: Pomáháme vám pomáhat Realizační tým programu: Interní garant programu Mgr. Jana Nováková, MBA náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Dobrovolnické

Více

ZAŘÍZENÍ NABÍZEJÍCÍ RADU, POMOC DĚTEM, RODIČŮM, UČITELŮM. Okres Pardubice

ZAŘÍZENÍ NABÍZEJÍCÍ RADU, POMOC DĚTEM, RODIČŮM, UČITELŮM. Okres Pardubice ZAŘÍZENÍ NABÍZEJÍCÍ RADU, POMOC DĚTEM, RODIČŮM, UČITELŮM Okres Pardubice Poradna pro rodinu a partnerské vztahy A. Krause 1995 Vedoucí: PhDr. L.Macháček Telefon: 466 303 688 Zřizovatel: Krajský úřad Pardubického

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

Datová a analytická základna DRG

Datová a analytická základna DRG Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart První jednání Expertní rady a zástupců referenčních nemocnic ČR 25.3. 2015 DRG 2014 2017. : projektový tým Organizační a systémové vedení Philipp Dušek

Více