Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Sovětské teorie hospodářského práva v první polovině 20. století Bakalářská práce Igor Tsurgan Červen, 2012

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Právní administrativa v podnikatelské sféře Sovětské teorie hospodářského práva v první polovině 20. století Bakalářská práce Autor: Igor Tsurgan Právní administrativa Vedoucí práce: JUDr., Přemysl Raban Praha Červen, 2012

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou, práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze: Igor Tsurgan Anotace Aktualita dané práce spočívá v tom, že součastné rozumění hlavních pramenů rozvoje vědy podnikatelského práva (hospodářského) není možné bez studování hlavních historických hospodářských konceptů. Stanovují vznik a vývoj hospodářského práva v Sovětský period, s cílem postupného rozvoje a zlepšení hospodářského práva Ruské federace a vývoji součastné právní praxe. Klíčová slova: dvou sektorová teorie, hospodářské teorie, historie hospodářského práva Annotation The main actuality of this work is that present understanding to main sources of development of economic law isn t possible without studying of main historic economic concepts. They are setting the origin and and evolution of economic law in Soviet period with progressive improvement of the economic rights of Russian Federation and development of economic law practice Key words: two sectored theory, economic theory, hystory of economic law

4 Poděkování Chtěl bych poděkovat panu JUDr. Přemyslovu Rabanovi, Ph.D za jeho ochotnou pomoc a cenné Rady, celému studijnímu oddělení BIVS za rady a svépomoc a své rodině za podporu při napsání bakalářské práce.

5 OBSAH Úvod... 5 Hlava I. Stanovení hospodářského práva SSSR Historie stanovení hospodářského práva SSSR Problémy kodifikace hospodářského zákonodárství počátkem XX věku Hlava II. Teorie rozvoje hospodářského práva SSSR v první polovině XX století Hospodářsky právní nápady 20ch let Hlavní teorie rozvoje hospodářského práva v létech Závěr Použité zdroje a seznam literatury

6 ÚVOD V součastné době s aktivním rozvojem různých hospodářských struktur vzniká potřeba jejích právní regulace, ale tento úkol je možné splnit v případě nedostatků vyvinutosti právní báze kdy existují rozdíly v myšlenkách a stanoviskách právních vědců. Tento problém je hlavní pro dnešní ruskou ekonomiku a její rozvoj. Role ruské buržoazie v rozvoji progresivních ekonomických vztahů přivedla k demokratizacím státního stroje v SSSR. Nějaký čas se zachovával rozvoj zákonodárství, který reguloval soukromý obchodní obrat do doby stanovení Sovětské vlasti. Po revoluci v roce 1917 ekonomická a politická situace v zemi se změnila, začal rozvoj plánované ekonomiky a hospodářská aktivita se uskutečňovala státními poníky. Začalo stahování institucí hospodářského práva při penetraci v Občanský procesní kodex RSFSR hlava «o platební neschopnosti soukromých, fyzických a právních osobách». Přitom státní podniky se vyhýbaly sféry účinností zákonodárství o platební neschopností, protože jejích zavření bylo nelikvidní. Schválení státně plánových začátku přivedlo k tomu, že velké a střední podnikatelství fakticky zmizelo a z ruského ekonomického života se vyňal nejdůležitější element ekonomického rozvoje. V důsledku zániku soukromého obchodního obratu se ztratila potřeba v hospodářském právu jako v regulátoři takových vztahů. V systému sovětského práva nejvíce ostře stála otázka o jednotlivosti a vymezení právní regulace majetkových vztahů. Hlavní spory se vedly mezi představitele hospodářsky-právní a civilistické koncepce. Smyslem první byla regulace jednotlivého odvětví hospodářského práva vztahů pro realizaci hospodářské aktivity (vztahů dle horizontály mezi juridicky

7 rovnoprávnými výrobci) a vztahů pro řízení této aktivity (vztahy dle vertikály mezi státními orgány a výrobci). Je známo, že v SSSR zanikala diskuze o roli a hodnotě občanského a hospodářského práva v mechanizmech právní regulace výroby v občanském obratu. Tak vznikla potřeba k rozvoji koncepci hospodářského práva. V dané práci se podíváme na hlavní teorie rozvoje hospodářského práva v době první poloviny XX věku, které začínají rokem 1920 a končí rokem Tento period ukazuje rozvoj hospodářsky-právních teorií a změny, které postupně nastávaly v hospodářském právu. V 20ch letech vznikla první etapa rozvoje koncepce hospodářského práva. Začala rozvojem «dvou sektorové teorie». Daná teorie dělá předpověď sovětské ekonomiky a práva, která je spojena se zesílením státního sektoru a roli hospodářského práva a zánikem soukromého sektoru. Po uplynutí deseti let vzniká koncepce «jednotného hospodářského práva», v rámci které bylo vzáno na vědomí přijetí hospodářského kodexu s cílem regulace veškerých majetkových vztahů, které se skládají mezi občanskými a socialistickými organizacemi. Jde zkoumání otázky o nerozdělenosti jednotného hospodářského práva na dvě samotné části hospodářsky administrativní a občanské právo V roce 1947 poválečná hospodářsky-právní koncepce zkoumá teoretické problémy hospodářského práva spolu se stanovením otázky o formování hospodářského práva ve spojení s veřejným a soukromým právem. Dosažení daného cílu ovlivnila cela řada ekonomických a sociálních problémů, které se vyskytovaly v právní sféře, veřejných spojeních a v otázkách regulace a stabilizace vztahů hospodaření s teorií a praxi občanského práva.

8 Nesrovnanosti a rozpory ve vědecké oblasti vedou za sebou vážné problémy ve sféře zákonodárných stanoviskách, kteří regulují hospodářské vztahy a vedou ke vzniku potíži praktického charakteru při neexistenci jednotlivého postupu v hospodářských vztazích. Termín «Hospodářské právo» se využíval jako jedinečný v době SSSR a znamenal větev práva, normy které regulovaly vztahy, které vznikaly v procesu výrobně hospodářské aktivity a její státní regulace. V součastné době daná větev právní regulace se jmenuje jako hospodářské právo. Přiznání hospodářského práva samostatným odvětvím sovětského práva bylo vybudováno na základě toho, že se regulovaly hospodářské vztahy, které vznikaly pouze v procesu uskutečnění ekonomické aktivity. Hospodářské zákonodárství lze přiznat komplexním vznikem, který je vnější aktivitou s formou složité interakce různých oblasti socialistického práva v regulaci mnohých stran hospodářských aktivit. Cílem práce je důkladná analýza otázky teorií rozvoje hospodářského práva SSSR v prní polovině XX veku. Pro dosažení stanoveného cílu byly uvedeny následující body: 1) analýza literatury na dané téma 2) studování historie stanovení hospodářského práva SSSR 3) otevření osnovy vzniku nápadu hospodářského práva 4) formulace pojmu Hospodářské právo na základě vědeckých prácí vědců a teoretiků 5) udělení pozornosti otázkám teoretickým problémům kodifikace hospodářského práva 6) Body spojené s hlavními historickými koncepty rozvoje hospodářského práva v právní vědě

9 Práce obsahuje úvod, dvou části a závěru. K práci je připojen soubor s použitou literaturou a jiných zdrojů. V úvodu je argumentace aktuality tohoto tématu, je stanoven víl kvalifikační práce, její cíle a je označena struktura práce. První část ukazuje teorie rozvoje hospodářského práva v SSSR v první polovině XX veku a dotýká se teoretických problémů kodifikace hospodářského zákonodárství. Druhá část otevírá výzkum hlavních teorii rozvoje hospodářského práva v době a opírá se na vědeckých názorech. Berou se na vědomi diskuze ruských právních vědců k danému tématu. V poslední části se uvádí celkový závěr o práci. K otázce tématu je dostatek potřebné a normativní literatury, protože specialisté z oblasti hospodářského práva měly hodně vědeckých práci k vyjasnění a komentářům hospodářského práva. Pro důkladné vyjasnění řady otázek, které jsou uvedené v práci se používaly normativní a právní akty Sovětského Ruska, kteří regulovaly vztahy k majetku, hospodářské aktivity SSSR (v součastné době ztratily právní moc: Konstituce SSSR 1924 Občanský kodex RSFSR 1922) Teoretickou osnovu výzkumu sestavily díla takových vědců jako: Aleksejev S.S., Bělych V.S., Bratus S.N., Joffe O.S., Bykov A.G., Višinskij A.Ja., Gribanov V.P., Krasavčikov O.E., Isajev I.A., Laptěv V.V., Popondopulo V.F., Kravcov B.V., Kudrašova J.V., Martěmjanov J.J., Olejnik O.M., Pašukanis J.B., Tolstoj Ju. K, Efimočkin V.P., Shumpeter J.E., Jakovlev V.F. a mnoho dalších.

10 HLAVA 1. VZNIK HOSPODAŘSKÉHO PRÁVA V SSSR 1.1. Historie vzniku a stanovení hospodářského práva SSSR V dané části bude otevřena otázka stanovení hospodářského práva, které se uskutečnilo v první polovině XX věku. Stanovení hospodářského práva začalo už v roce 1907 v období agrární reformy, která zrodila vztahy mezi křesťany a vyformovala třídu zemědělské buržoazie 1. Právní regulace ekonomiky se stává hlavním cílem zákonodárství té doby z důvodu vyspělosti obchodování a veřejného stravování v rozvitém světě. Dané druhy aktivit dokázaly udělat Rusko jedním z nejvyspělejších státu v této době. V předrevoluční právní vědě termíny hospodářská aktivita a obchodování měly stejný smysl. Je potřeba rozlišovat pojem obchodování v širokém a úzkém slova smyslu. Pod obchodováním v úzkém slova smyslu se rozuměla aktivita v nákupu a prodeji zboží movitých věcí 2. V ponětí obchodu v širokém slova smyslu se rozumělo rozšíření obchodní činnosti do bankovní sféry, transportní výroby, pojišťovací a skladovacích popdníků, továren a fabrik, tiskového průmyslu, vydavatelské činnosti a jiných předmětů podnikání Bratus S.N. O směru systematizace hospodářského zákonodárství/sovětský stát a právo 2 Hystorie státu a práva SSSR/Red. K.A.Sofroněnko M : Právní lit

11 G. F. Šeršeněvič bránil svůj bod vidění této situace dle které obchodní právo (které zahrnovalo regulaci hospodářské činnosti) je potřeba dělit na soukromé obchodní právo, veřejné obchodní právo a mezinárodní obchodní právo 3. V otázce uspořádání obchodního zákonodárství je potřeba vzít na vědomi následující. Tak, v roce 1923 komise pro vnitřní hospodaření při radě práce a obrany RSFSR byl schválen projekt Obchodního Soudu. Potřeba vydání daného právního aktu byla motivována tím, že «obchodněprůmyslová sféra je prudce izolována ve smyslu státně politických a sociálně hospodářských budování a nemusí zůstat bez vnější izolace, která bude regulována právní režimem» 4. V podmínkách přechodné ekonomiky, sociální ustanovení obchodně průmyslové sociální funkce je v tom, že právo nabývá veřejný charakter, který vymezuje rozdíly od občanského práva s jeho často-právním charakterem. Při analýze projektu V.N. Gordon, dělá poznámku «dřív obchod diktoval státu potřebné pro něho zákony. Ted stát diktuje zákony obchodu» 5. Stoupenci obchodního kodexu dělají poznámku, že v sovětské přechodné ekonomice vedou zápas dva hospodářské systémy: socialistická a soukromněkapitalistická. Trvaly na rozhraničení lidových a obchodních obratů 3 Исаев И. А. История государства и права России: Учебник. М.: Юристъ, Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. - "Журнал российского права" Грибанов В.П., Красавчиков О.А. Хозяйственное право. М.: Юр. Лит., 1977.

12 Vymezení obchodního práva do výjimečného odvětví byly kritizovány s uvedením toho, že «sovětské právo ve všech svých oblastech je jednotné, jak jsou jednotné jeho hlavní principy» 6. Takovým způsobem, Obchodní svod nebyl uveden do provozu, ale neznamenalo to odmítnutí přiznání obchodního práva jako výjimečného odvětví, které se odlišovalo od veřejně občanských vztahů. Existovala také domněnka o systematizaci norem obchodního práva a jeho kodifikace a tato diskuze byla projevem stanovení sovětské hospodářsky- právní myšlenky. Díky vědeckým sporům mezi vědci-teoretiky tehdejšího času hospodářské právo se dostalo ke svému startu. V 20ch letech problém jednotlivého fungování ekonomiky a práva ukázaly ostrou potřebu právní normativní regulace hospodářské činností a vědci teoretici stimulovaly zrychlení rozvoje hospodářských teorií. P.I. Stučka uvažoval, že «v případě klasového sporů, hospodářské právo může být pouze státním», rozuměl hospodářskému právu jako formě organizace veřejných vztahů vztahů výroby a výměny. Důvodem vzniku pojmu hospodářského práva se staly jak ekonomicky sociální tak i veřejně politické faktory v SSSR v době budování a funkcionality socialistického hospodaření 7. 6 История государства и права СССР / Под ред. К. А. Софроненко. - М.: Юрид. лит, Красько И.Е. «Актуальные проблемы советского хозяйственного права», Харьков, 1976.

13 Pojem «hospodářské právo» někdy jako rovnoznačný pojmu «občanské právo» a občas i odlišný od něho se často používal v literatuře v 20ch letech. Teoretici vedou spor o jeho určitém názvu právo ekonomiky, ekonomické právo, veřejné nebo administrativní ekonomické právo? Právo ekonomické politiky. Také ho můžou považovat veřejným neboli "rozšířením" komerčního práva 8. Pojmy «ekonomické» a «hospodářské» právo do větší míry jsou identické z důvodů, že předmětem právní regulace jsou ekonomické vztahy 9. Ale v uvedené době pojem «hospodářské právo» se vyskytuje jen občas než jeho předchozí názvy jako obchodně průmyslové a výrobní právo Stanovení hospodářsky právní myšlenky nacházely svoje vyjádření v učebním procesu. Tak, systém hospodářského práva se skládá ze dvou části 10. Hlavní část spojuje následující otázky: - Právní metody a formy hospodářské regulace - Právní postavení hospodářských orgánů - Právní režim majetku hospodářských orgánů - Právní formy plánování hospodářské činnosti - Právní formy hospodářského rozpočtu - Hospodářské závazky - Právní regulace kreditování a rozpočtu v národním hospodařství - Odpovědnost za výsledky hospodařské aktivity - Řešení hospodářských sporů 8 Предпринимательское право: Учебник для вузов/ Под. ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ, Краткий экономический словарь терминов / Под ред. А. Н. Азрилияна. - М.: Институт новой экономики, с. 10 Лаптев В.В.. Хозяйственное право. М.: «Правоведение», 1983.

14 Zvláštní část: - Právní regulace průmyslu - Právní regulace stavebnictví - Právní regulace hospodářských vztahů v zemědělství; - Právní regulace spojení - Právní regulace sovětského obchodování - Právní regulace komunálního hospodářství - Právní regulace hospodářské činností sociálně kulturních orgánů Pro výzkum hospodářského práva musí být ekonomická realita. Právo nejen stanovuje ochranu zájmu, ale je organizačním začátkem v budování hospodářství 11. Organizační funkce práva, zejména v sovětském hospodářském právu, musely více vystupovat na první plán a normy, které regulují vnitřní obrat v státním sektoru hospodářství již splňují jenom tuto funkci. Sovětské hospodářské zákonodárství se formovalo z jednoho nejvíce rozvitého světového systému XX věku v soustavě socialistického právního systému hospodářství. V právní literatuře se klasifikovalo jako historicky nový proud, spojený se socialistickým systémem hospodářství. Hospodářské právo bylo směrem právní psychologie, který se opíral na rozumnou solidaritu a potřebu souhlasu a spolu podřizováním 12. Vznik hospodářského práva spojovaly se «smíšeným charakterem sovětské ekonomiky a industrializaci občanského práva» 13 a potřebou výzkumu «reálné spolupráce ekonomiky a práva» Теоретические проблемы хозяйственного права / отв. ред. В.В. Лаптев. М., Лаптев В.В. Хозяйственное право - право предпринимательской деятельности//государство и право Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. - М.: Юр. лит, 1994.

15 Sovětské hospodářství bylo jednotně svazovým a fungovalo v prostorách celého Sojuzu. Jako organická část obsahovalo také hospodářské zákonodárství republik soustavy SSSR. Republikové hospodářství reglementovalo většinou hospodářskou kompetenci podniků a orgánů, postup řešení některých hospodářských otázek, které se nacházely pod vedením republik. Struktura hospodářského práva zrcadlově ukazovala strukturu přechodné ekonomiky a dynamiky hospodářských procesů. Výzkum procesů vzniku hospodářského práva představuje masivní zájem, protože diskuze o hospodářském právu, které se uskutečňovaly v 20ch letech ukládají aktualitu z důvodu, že spor o samostatnosti hospodaření práva neskončil do dnešního dne. Vlastnost sovětského právního hospodářského zákonodárství spočívala v konstitučním upevnění socialistického majetku za účelem osnovy ekonomického systému. Po vítězství nad socialistickou revoluci roku 1917 byla uvedena a zformulována v politických programech revolučních stran politicky právní doktrína «zlomu» starého ekonomického a státního strojů Ruska Скрипилев В.А. Советское государство и право в период строительства социализма ( г.г.) книга вторая. М.: «Знание» Хозяйственное право: учеб. / под ред. В.К. Мамутова., 2002.

16 Administrativně hospodářské vtahy se stanoví na základě takových kategorií jako je nacionalizace, plán, státní regulace. Majetkový obrat v strukturním vztahu se rozpadl na dvě části: státní obrat, který se opírá na metody centralizované regulace a soukromý obrat, který obsluhuje spotřebitele. V period nové ekonomické politiky (NEPu) od roku 1921 byly znovuzrozené nové elementy hospodářské činností s ekonomickými výsledky. Uznávaly se takové formy socialistického majetku jako je státní (občansky národní), zemědělské kooperační, veřejné organizace 16. Soukromý majetek pro účel výroby se zamítal, ale přiznávalo se osobní vlastnictví na majetek, který se netýká prostředků výroby 17. Pro stanovení hospodářského zákonodárství hlavním faktorem bylo zákonodárství o státním podniků, o plánování, o systému hospodářských vztahů. Socialistické hospodářství vykonávají ne bodově izolované občane, ale socialistické podniky a jiné hospodářské orgány. Charakter socialistického hospodaření stanoví určitý kruh subjektů a vymezení subjektů hospodářského práva: mohou to být pouze socialistické organizace, ale ne samotné občané. Zvláštní subjektivní soustava a účast pouze socialistických organizací je charakterním příznakem hospodářského práva pro tehdejší dobu. Hospodářské právo se buduje na základě subjektů daných vztahů a jejími účastníky mohou být pouze socialistické organizace. 16 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовое регулирование имущественных отношений. - Свердловск, Толстой Ю.К. «Правовое регулирование хозяйственных отношений». М.: Юр. Лит., 1978.

17 V době SSSR existoval celý systém státních správných orgánu, kteří kontrolovaly ekonomickou a hospodářskou aktivitu. Řídily nejen hospodářství, ale i jiná odvětví veřejného životu jako na příklad Vrchní Rada a Rada Ministerstv SSSR, Vrchní Rady a Rady Ministerstv svazových a autonomních republik, místní svazy a výkonné komitéty 18. Účel těchto orgánu měl velký vliv na regulaci hospodářství. Tak, Vrchní Rada udržovala statní plán rozvoje státního hospodaření a státní rozpočet, který se přijímal na základě zákonodárných aktů podle regulace hospodářské činností. Rada Ministrů SSSR vydával stanovení a jiné právní akty pro hospodářské otázky 19. Orgány hospodářské kompetence se zakladovaly pouze pro řízení ekonomické a hospodařské aktivity. Zahrnovaly hospodařské ministerstva, sdružení, poníky a jiné hospodařské orgány, poslední byly nejvíce typickými subjekty hospodařského práva, protože přímo vstupovaly do hospodářských vztahů. Tim pádem, subjektem hospodářského práva mohla být jakákoliv socialistická organizace, která řídi hospodařskou aktivitu a vstupovala do hospodářských právních vztahů. 18 Кравцов Б.В. «Правовая работа в народном хозяйстве». Сборник нормативных актов - М.: Юрид. лит., История государства и права СССР / Под ред. Г. С. Калинина и А. Ф. Гончарова. - М.: Юрид. лит, Ч. 1.

18 V roli subjektu hospodařské činností se objevuje «obchodně průmyslový podnik», který se dělí na koncerny nebo družstva, ale podníky, kteří byly ne v přímých vztazích státnímu podřízení a určitého jim objemu se nenadelovaly právy. 20. Hospodářské podniky fungovaly po uplynutí krátkého období «vojenského komunismu» na základě principů hospodářského rozpočtu to znamená srovnání přínosů a výnosů. Začaly posilovat hlavvně v poválečném období 21. Podniky patřily k státnímu socialistickému majetku, protože vztahy trestů (pojem trest se objevil v SSSR v době pravení NEPu) s vyššími státními orgány byly funkční, ne právní, protože obsah těchto vztahů není rozhraničení zájmu, ale rozdělování funkcí 22. Státní družstva vznikaly stejně jako akcionářské společnosti, ale měly minimum společníků, neměly valné hromady a představenstvo vlády. Na začátku 20ch let národní hospodářství fungovalo jako jedna korporace nebo továrna s množstvím továren 23. Řešení ve většině otázek se přijímaly státem, ministerstvy, ale podniky měly právo pouze právo přijímat a splňovat dané pravidla. V oblasti hospodaření je potřeba zachytit některé zvláštností: v důsledku revoluční situace ve státě normativní regulace hospodářské činností je spojeno s reorganizací předchozích a základem nových organizačně hospodářských forem. 20 Братусь С.Н., О.С. Йоффе «Гражданское право». М.: «Знание», Кудряшова Е.В. Вопросы правового регулирования государственного планирования "Журнал российского права", 2009 г., N Исаев И.А. Становление хозяйственно-правовой мысли в СССР (20-е годы). М., Вышинский А.Я. Вопросы теории государства и права. М., 1949.

19 Jako samostatné odvětví hospodářské zákonodárství bylo upevněno v Konstituci SSSR 1924 roku, čímž posloužilo základní příčinou vzniku a stanovení hospodářského práva jako vědy. Pouze tato věda se zajímala problémy hospodářského zákonodárství Хозяйственное право. Учебное пособие для ВУЗов. М.: «Приор», 2001.

20 1.2. Problémy kodifikace hospodářského zákonodárství v počátku XX věku. Hospodářské zákonodárství se vždy rozvíjelo a zlepšovalo, ale mělo hodně mezer a nesouhlasů. Změny v sociálních, ekonomických, politických odvětvích potřebovaly v systematizaci a kodifikaci zákonodárství které již fungovalo. Otázky kodifikace hospodářského zákonodárství začaly počátkem toku Hospodářská politika partije a státu se zakládala na objektivních a ekonomických zákonech a upevňuje se pomocí právních norem. Právní regulace hospodářských vztahů hraje velkou roli v uskutečňovaní ekonomické politiky. V.I.Lenin upřesňoval, že ekonomickou politiku je potřeba «upevnit zákonodárství v největší míře pro ustanovení možného odklonu od něho» 25. Ruští vědci dlouhou dobu stály na tom, že je potřeba vypracování zvláštního «hospodářského kodexu», který dle jejích myšlenek musí být regulátorem vztah, které vznikají v průběhu hospodářství státních podniků a orgánů 26. V této době bylo vypracováno několik projektů hospodářského práva, ale táto práva nepřinesla úspěšných výsledků v sovětské době. Tyto projekty nenašly schválení od zákonodárců, a proto zůstaly historickým památníkem hospodářský právní myšlenky. 25 Толстой Ю.К. «Правовое регулирование хозяйственных отношений». М.: Юр. Лит., Лаптев В.В. Предприниматели ждут свой кодекс. Как улучшить хозяйств законодательство//государство и право

21 Hlavním problémem kodifikace se stalo určité odkázání na přírodu jedné nebo jiné normy, neupřesnění právní terminologie a kazuistický charakter normativních předpisů. 27. Dle řešení problémů základů sovětského práva ve větší míře závisela míra efektivita regulace hospodářských vztahů a procesů. Velkou roli ve zlepšení metod právní regulace zahrál Občanský zákoník. Zvláštní hodnocení spadalo k povinným normám Občanského zákoníku RSFSR 1922 zejména k penetraci do něho plánových začátků ve kterých se upřesňovalo socialistický hospodářský obsah občanských práv. Proti přijetí kodexu, který by byl ekvivalentem součastné ekonomiky existovaly představitelé, kteří se bály, že se základem hospodářského kodexu omezí sféru působností administrativního orgánu v ekonomice a omezí vliv mnohých státních úředníků. V.V.Laptev upřesňoval: «kodifikace práva není možná vůbec, protože není možné spojení (občansko-právní a administrativně právní) v jediném kodexu různé právní normy» 28. Dle myšlenek vědců, «největší efektivitou by bylo založení ne nového práva, ale prohloubení a právní formace procesu komercializace a industrializace občanského práva» 29. Problémy shodností práva a ekonomiky byly předmětem sporů i teoretiků práva. V takových případech je zajímavá analýza a komplex ekonomických vztahů z pozice různých odvětví práva konstitučního, administrativního, finančního občanského a obchodního. 27 Пашуканис Е.Б.. Избранные произведения по общей теории права и государства. М.: «Наука», Лаптев В.В. «Правовая организация хозяйственной системы». М.: Юр. Лит., Ершова И. В., Иванова Т. М. Предпринимательское право: Учебное пособие. М.: Юриспруденция, 2004.

22 Tak v institutu státu a práva byla publikace práce «Stát, právo, ekonomika» kde byly přesně upřesněny otázky jako mechanizmus odrazu objektivnosti ekonomických zákonů při činností socialistického státu na ekonomiku, formy a metody působností socialistického státu na ekonomiku, formy a práva vlastnictví, státní podniky, právní regulace hospodářských aktivit a právních forem stimulace práce. Problémy, kteří byly spojené s hospodářským právem, přilákaly velkou pozornost právníků marxistů. Dle jejích výsledků hospodářské právo musí být mimo tradičními občanský právními instituci, také zemědělské, a průmyslově pracovní právo. Na základě toho také hovořily o hospodářsky pracovním právu. 30 Autoři, kteří rozdělovaly hospodářský právní názory musely oblékat svoje nápady do jiných oblečení, ale zachovávaly hlavní myšlenku: možnost regulace vertikálních a horizontálních vztahů v jediném zákonu 31. Hospodářská aktivita socialistických organizací se stávala předmětem ze strany jiných odvětví sovětského práva. Při tomto procesu hlavní roli nezbytně hráli právní metody. Používaly se v oblastí administrativního a občanského práva, protože vztahy pro plánování tvoří předmět administrativně právní regulace a v důsledku toho subjekty plánované aktivity se zvětšují spolu s oblastí administrativních vztahů Предпринимательское (хозяйственное) право / под ред. О.М. Олейник. М., Т Коммерческое (предпринимательское) право: учеб.: в 2 т. Т е изд., перераб. и доп. (под ред. В.Ф. Попондопуло). - М.: "Проспект", Лаптев В.В. Предмет и система хозяйственного права. М.: «Правоведение», 1969.

23 Vztahy mezi socialistickými organizaci tehdejšího času se směřovaly plánem rozvoje národního hospodářství a tím se liší od majetkových vztahů s účastí občanů a proto vzniká potřeba k přidělením hospodářského práva. Ne všechny vztahy socialistických organizací vznikaly z důsledku plánu. Z jiné strany plánovány rozvoj je charakteristický pro socialismus vůbec a nejen pro vztahy mezi socialistickými organizaci. Proto bylo by nesprávně ohraničovat sféru působnosti plánovaného začátku při socializmu. Proto je složité říct, kde vzniká ve větší míře plánově-administrativních aktů v otázkách majetkového nájmu mezi socialistickými organizací nebo ve vztazích životního nájmu mezi státem a občané. J.E.Šumpeter zdůrazňoval že «velký státní aparát a velké množství státních úředníku, kteří mají práci pouze s hospodářský právními vztahy mezi socialistickými organizaci se stýkají při své práci se vztahy mezi občany» 33. Ale decentralizace plánování, která se dotkla mnohých bodů státního a hospodářského aparátu, přivedla k upevnění operativní samostatnosti státních podniků a zesílila samostatnost v řešení hospodářských otázek a vytvořila budoucí podmínky pro budoucí rozvoj aktivity, která se zprostředkovává metodou občanského práva. Ke konci 20 a počátkem 30 roků zákonoměrností rozvoje socialistické ekonomiky jsou takové, že vzniká propojení a vzájemné poměry metod administrativního a občanského práva, metod, různých dle jejích charakterů a obsahu, specifických forem jejích fungování na chování lidí. 33 Шумпетер Й.Е. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.

24 Když se podíváme na hospodářské právo jako na samostatné odvětví socialistického práva, Laptěv V.V. zdůrazňuje, že Sovětský stát pro uskutečňování hospodářsky organizační funkce, provádí svou hospodářskou politiku a pro tento účel používá hospodářské zákonodárství 34. Odvětví práva se odlišují od sebe dle předmětu jejích regulace, zejména dle charakteru veřejných vztahů, kteří regulují tyto vztahy. Takové veřejně uznávanému metodě logickému principu odporuje rozdělení systému socialistického práva dle odvětví funkcí, kteří uskutečňoval Sovětský stát a působily na všechny bez omezení socialistické veřejné vztahy a ne jen na ten nebo jiný oddělený souhrn. L.Ja. Ginzburg poznamenána, že «při regulaci majetkových vztahů socialistické veřejností (občanské právo) jasně se zdůrazňuje oblast, která má specifické principy regulace a nejdůležitější z nich je princip jednotnosti socialistického majetku» 35. Se vznikem nového odvětví práva se stanovuje otázka o vytvoření zákonodárných příruček pro hospodářské pracovníky. Nemohou vyhovovat většině ředitelů hospodářských orgánů, kteří vstupují do právních vztahů nejen s socialistickými organizaci, ale i s občany a proto potřebují uplatnění zákonů, kteří se šíří jak na socialistické organizace tak i na občane. «Zákonodárné příručky pro hospodářské pracovníky jsou za potřebu a nejlépe by byly vytvořeny speciální zákony, kteří by regulovali výhradně majetkové vztahy mezi socialistickými organizaci.» Исаев И.А. «Стандартизация в управлении народным хозяйством». 2-е изд. переработ. и доп. М.: Йоффе О.С. Гражданское право. Избранные труды. М., Быков А.Г. О содержании курса предпринимательского права и принципах его построения // Предпринимательское право

25 Ale pro vytvoření a tisk příruček neznamená vytvoření odvětví hospodářského práva. Hospodářské právo se vymezovalo jako zvláštní oblast rozdělením práva na veřejné a soukromé. Takovým způsobem se upevňuje myšlenka o tom, že se uskutečňuje «proces vymazání hranic mezi veřejným a soukromým, proces vzniku nového práva ne veřejného ani soukromého ale, které má název hospodářské právo» 37. Vědci považovaly, že tato oblast práva se odlišuje od občanského práva ve smyslu většího podílu v něm veřejně právního elementu, který dovoluje upravení obchodně právním, průmyslově právním, kooperačně právním, zemědělsky právním a jiným vztahem do zvláštní disciplíny což je hospodářské právo 38. Při analýze hospodářského práva jako oblasti soukromého práva, můžeme zdůraznit, že pojem Hospodářské právo nemá přesně stanovený obsah a pod pojmem hospodářského práva rozumíme normám soukromého práva, které reguluje hospodářské vztahy 39. Dle této definice do hospodářského práva se zapojilo: 1) Celá oblast obchodního práva jako speciální právo obchodně průmyslového obratu, který doplňoval veřejně občanské zákonodárství 2) Větší část norem veřejně občanského práva, za výňatkem jen těch, kteří nemají přímý vztah k hospodářskému obratu. 37 Предпринимательское право: Учебник для вузов/ Под. ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ, Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. - М.: Юр. лит, Йоффе О.С. Избранные труды по граждан праву: Критика теории «хозяйственного права». 2-е изд., испр. - М.: «Статут», 2003.

26 Otázky stanovení hospodářského práva byly zkoumany I. A.Isajevym. Dle jeho názoru «hospodářské právo je právním výkladem hospodářské činnost» 40. «Právní zákony mají za cíl rozdělit ekonomické zájmy členů státu tak, aby při dosažení každého vlastního zájmů, dosahovaly spolu s tím ekonomický zájem celého národu; z druhé strany spojit ekonomické zájmy tak, aby každý člen národu při dosažení tohoto společného hospodářského cíle, v úplné míře dosahoval své osobní zájmy». Objekty hospodářského práva se přiznávaly organizačně právní struktury, a proto hlavní proudy jeho rozvoje se sváděly k formování průmyslného práva, artělného práva, práva socializace a jiné 41. Neexistovalo ani jednotné mínění o sféře působností hospodářského práva. Jedny počítaly, že «zahrnuje celou oblast národního hospodaření», jiné «pouze část národního hospodaření socialisticky průmyslové vztahy» 42. V hospodářském právu není možná jednostranná orientace na soukromé zájmy a musí se spojovat se zájmy veřejnými. Z toho vyplývá chybnost pozice některých teoretiků, že v sovětském právu hospodářské právo je části občanského práva. Velké množství autorů pouze ve sféře formace mechanizmu nového sovětského ekonomického systému svědčí o bouřlivých diskuzích o mnohých problémech ekonomické regulace, které jsou spojené s revolučními transformací v veřejných vztazích, kteří se vyskytují i v dnešní době. 40 Исаев И. А. История государства и права России: Учебник. М.: Юристъ, Наумов И. Предмет и система хозяйственного права как юридической дисциплины // Вестник советской юстиции Грибанов В.П., Иоффе О.С. Пути развития советского хозяйственного законодательства//правоведение

27 Spor o samostatnosti hospodářského práva důkladně se změnil a proto diskuze o daném odvětví, který začal v 20ch létech je aktuální, protože výzkum procesu vzniku a rozvoje hospodářského práva jako odvětví a právní vědy představuje velký zájem pro historii sovětského práva.

28 HLAVA 2. TEORIE ROZVOJE HOSPODÁŘSKÉHO PRÁVA SSSR V PRVNÍ POLOVINĚ XX STOLETÍ 2.1. Hospodářské právo a nápady v 20ch létech V součastné době mezi vědci se vedou diskuze a sporu o účelnosti existence oblasti podnikatelského práva, odvětvené působnosti norem regulace hospodářských vztahů. Aktivně se hovoří o problému zlepšení již existujícího systému podnikatelského zákonodárství, a také přijetí samostatného Podnikatelského (Hospodářského) kodexu. Udělat jasno v hlavních pramenech rozvoje součastné vědy podnikatelského práva je možné pouze po důkladné analýze historické praxe fungování hlavních hospodářsky právních škol. Věda o hospodářském právu v době roků se rozvíjela v nadstandardně obtížných podmínkách. Vznik a rozvoj se spojoval se smíšeným charakterem sovětské ekonomiky a industrializaci občanského práva, potřebou výzkumu spolupráce ekonomiky a práva Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. - М.: "Проспект", 2010.

29 Hospodářské právní nápady vznikaly spolu se zesílením státní regulace ekonomiky a plánových začátků v národním hospodaření státu v porevolučním období, který měl vliv na státní regulaci a na rozvoj vědy hospodářského práva. Diskuze o výzkumu problémů Hospodářského práva se rozbouřily v otázkách jeho podstaty a hranic. Do této oblasti vnesly velký vliv vědci Ruské Federace a Ukrajiny. Tak, profesorem S.N.Landkofem byli vypracované a předloženy etapy rozvoje vědy hospodářského práva v první polovině XX století 44 : První etapa ( ). Toto je základní etapa rozvoje. V daném období věda ještě neměla velký důraz na problémy hospodářského práva. Na této etapě vznikají pouze hlavní otázky vysvětlení předmětu hospodářského práva, stanovení hospodářských vztahů, kteří jsou předmětem regulace hospodářského práva. Druhá etapa ( ). Tato etapa pokračuje se spory kolem práva a ekonomiky na základě svrchovanosti teorie hospodářsky administrativního práva. Třetí etapa ( ). Odlišuje se nadvládou teorie hospodářského práva a stanovuje, že všechny vztahy, kteří spadají do regulace hospodářských zákonu, stanoví předmět hospodářského práva. Čtvrtá etapa ( ). Věda o hospodářském právu ve smyslu problémům hospodářských vztahu nezahrnovala dostatečný zřetel na tyto problémy. 44 Братусь С.Н. «Роль права в развитии советской экономики». М.: «Знание», 1971.

30 Zdůrazňuje se, že v této době věda o hospodářském právu jako samostatné odvětví právních znalostí byla zakázaná 45. Po říjnu roku 1917 v sovětském státě se definovaly koncepce hospodářského práva, kteří přizývaly k zabezpečení potřeb socialistické ekonomiky, při které stát uplatňoval principy vlastního velení k hospodářským subjektům. Autoři teoretici, kteří ignorovali socialisticky ekonomickou realitu, odmítaly hodnotu soukromého práva a právně vymezovaly potřebu procesu socializace hospodářské činností 46. «Občanské právo musí zabezpečovat možnost rozvoje obratů výrobků, ale pouze v hranici, kde rozvoj se nestýká s rozvojem jiných, vice cenných elementů našeho hospodářského systému socialisticky plánových aktivit a musí zabezpečit zesílení moci sovětského hospodářského systému» 47. Vztahy ve sféře hospodářského životu v podstatě jsou jednostranné v tom smyslu, že náleží do jednoho socialistického tipu veřejných vztahů. Zároveň s tím dle určitého kontextu, úrovni, sestavy účastníků, směru a charakteru aktivit posledních uvažovaných veřejných styků jsou různé mezi sebou. A v důsledcích toho nemůže existovat nějaká určitá šablona pro její regulaci Алексеев С.С., Яковлев В.Ф. О совершенствовании хозяйственного законодательства//советское государство и право Йоффе О.С. Избранные труды по граждан праву: Критика теории «хозяйственного права». 2-е изд., испр. - М.: «Статут», Хозяйственные договоры. Сборник нормативных актов. (Отв. Ред. В.П. Ефимочкин). М., Госюриздат, С.Н. Братусь «Роль права в развитии советской экономики»

31 Zákonodárce používá řadu různých forem, metod a modelů pro regulaci hospodářských vztahů. Otázky právní přírody těch norem, které používá sovětský a socialistický stát při regulaci hospodářských vztahů budou mít analýzu v následující hlavě.

32 2.2. Hlavní teorie rozvoje Hospodářského práva v letech O.A. Krasavchikov, který udělil velkou pozornost problémům hospodářského práva, zdůrazňoval jeho hlavní koncepce 49, každá z kterých souvisí s určitým rozvoje etapy stanovení vědy: 1. «Teorie odmítnutí právní regulace hospodářské činností». 2. «Dvou sektorová teorie». 3. «Jednotná (předválečná) teorie hospodářského práva». 4. «Poválečná teorie hospodářského». 5. «Teorie komplexního odvětví». 49 Грибанов В.П., Красавчиков О.А. Хозяйственное право. М.: Юр. Лит., 1977.

33 1. «Teorie odmítnutí právní regulace hospodářské činností». (A.G.Gojchbarg) V prvních rocích působení sovětské vlády se ukazuje odmítací vztah nejen k hospodářství, ale vůbec k jakémukoliv právu a proto autor koncepce říkal: "Veškerý rozumný proletariát ví, že víra je opium pro národ. Ale jen zřídka chápe, že právo je ještě více jedovatý opium pro stejný národ" 50. Koncepce A.G.Gojchbarcha ukazovala subjektivní práva s socialistickými funkcí a na základě tohoto stanoviska dělal závěr o neexistence rozdílu mezi veřejným a soukromým nejen socialistickém, ale i v buržuázním právu a o nejasnosti dalšího uložení odvětví občanského práva. Občanské právo lze brát jako právo občanů, protože je vázáno pro regulaci většiny vztahů majetkového charakteru. A takové vztahy vznikají z pravidla dle vůle jejích účastníku, kteří sami stanoví jak obsah tak i propojení a dokonce následky, zánik nebo změny těchto vztahů. Dle názoru autora koncepce, občanské právo je vždy a všude právem soukromým, které existuje jako opačnost práva veřejného. Ale pokud hranice mezi veřejným a soukromým mizí, neodvratně zaniká existence občanského práva. Na směnu přichází právo hospodářské 51. Daná teorie se udržela nedlouho, protože zesílení plánových základů v státní regulace ekonomiky, které založilo důsledek na rozvoj vědy hospodářského práva. Uděluje se jemu více pozornosti a z tohoto důsledku se stanovuje další koncepce. 2. «Dvou sektorová teorie» (P.I.Stučka). Daná teorie se objevila po přijetí Občanského kodexu v roce 1922, který upevnil ekonomiku a ukládal představy vědy o historických perspektivách rozvoje Лит., Толстой Ю.К. «Правовое регулирование хозяйственных отношений». М.: Юр. 51 Хозяйственное право: учеб. / под ред. В.К. Мамутова. К., 2002.

34 sovětské ekonomiky, rozvoje a zesílení státního sektoru a jako důsledkem, zvětšení role hospodářského práva 52. Hlavními principy dvou sektorové teorie hospodářského práva vznikly v době NEPu, počátkem 20ch let XX století, a odrážela politicky- ekonomickou realitu té doby. S pojmem o hospodářském právu se spojovala představa o přechodné době ne k právnímu a organizační kontrole, co znamenalo o nedocenění NEPu. Existoval názor, že občanské právo se opírá na existenci soukromě obchodních vztahů a jejích zničení v SSSR přivede k vymření občanského práva 53. Tato pozice dostala všeobecné schválení civilistické veřejností této doby. Zakladatel dané teorie, státní a veřejný činitel, profesor P.I.Stučka, vyhlašoval, že při obraně a obhajobě socialistické podstaty sovětského občanského zákonodárství se bude rozvíjet státní sektor ekonomiky, který s časem se stane dominantním.. 52 Йоффе О.С. Избранные труды по граждан праву: Критика теории «хозяйственного права». 2-е изд., испр. - М.: «Статут», Вышинский А.Я. Вопросы теории государства и права. М., 1949.

35 Vycházel z existence v tehdejší době země najednou dvou systému hospodařeni: 1) Socialistický sektor ekonomiky, založený na plánování a rozkazovacích metodách regulace, «socialistická ekonomika musí být pod velením plánu, ne právu, plán musí vytěsnit právo» 54. V sovětský period význam plánováni byl velmi přeháněn. Plán byl vybudován jako konstituční princip. V sovětské konstituci z roku 1924 se obsahoval přímý odkaz na plánovaný charakter ekonomiky. Řízení ekonomiky se uskutečňovalo na základě státních plánů ekonomického a sociálního rozvoje v souvislosti odvětveních a teritoriálních principů při ochranu centralizovaného řízení s hospodářskou samostatnosti a iniciativou podniku, sdružení a jiných organizací 55. Při tom role direktivního plánování nejen se snižovala, ale naopak se zvyšuje, protože v plánu se stanovují hlavní ukazatele rozvoje hospodářského rozvoje a neřeší se malé otázky bez dostatečných znalostí detailů hospodářských vztahů mezi články socialistické ekonomiky. 56 Plán vždy musí předcházet smlouvě. V řadě případů velmi pozitivní výsledky dává uzavření hospodářských smluv do přijetí plánu. Při takovém postupu plán se stanovuje na základě uzavřených hospodářských smluv, což dává možnost zvážit reálné potřeby národního hospodaření a občanů. Právní metody působení na ekonomiku přecházely do organizačně technických. P.I.Stučka důkladně se držel myšlenky potřeby formace občanského práva nového tipu. Na základě jeho myšlenky, občanské právo musí regulovat vztahy, kteří se zakládají na neplánových začátcích. 54 Красько И.Е. «Актуальные проблемы советского хозяйственного права», Харьков, Е.В. Кудряшова Вопросы правового регулирования государственного планирования "Журнал российского права", 2009 г., N Лаптев В.В. «Правовая организация хозяйственной системы». М.: Юр. Лит., 1978.

36 Jednotnému státnímu plánu musí souviset složitá, jednotná organizace realizace, jednotný systém veřejných vztahů, jedním slovem, sovětské občanské nebo hospodářské právo» 57. Občanský kodex z roku 1922 se stál hlavím právním aktem pro regulaci soukromého vlastnictví a možnosti uskutečňování podnikatelské aktivity. Vynutil vznik souvisejícího systému právní regulace, bez kterého není možné zabezpečeni předpovědí výsledků hospodaření a stability ekonomických vztahů 58. První občanský kodex socialistického státu se připravoval a přijímal v rychlém tempu a vysvětluje to důležitost problému zabezpečení normativní regulace ekonomických vztahů: regenerace hospodářství bylo otázkou politické existence Sovětské vlasti, protože stav ekonomiky státu v prvních porevolučních rocích ospravedlňovalo použití socialistickou regulaci z důvodu, že stav hospodářství byl zničen válkou. Soukromý sektor, jak tvrdil P.I.Stučka, pomalu bude ztrácet své pozice a v konečném výsledku se absorbuje státem. Výsledkem bude, že občansky právní vztahy odejdou do minulosti, protože odpadne objektivní potřeba v jejích existenci. Základem tohoto stanoviska ve větší míře se stálo tvrzení V.I.Lenina, které obsahovalo: že ve sféře hospodářství «vše hospodářské regulaci je veřejně právní, ne soukromé», «soukromý» charakter vztahů se odmítal. 57 Теоретические проблемы хозяйственного права / отв. ред. В.В. Лаптев. М., Хозяйственное право: учеб. / под ред. В.К. Мамутова. К., 2002.

37 Soukromý sektor v ekonomice stanovuje existenci občanského práva a socialistický sektor hospodářské právo 59. Proto vznikají nejasnosti v rozdělení oblastí práva a tendencí k jejích jednotnosti pomocí hospodářského kodexu práva, který zahrnuje i Občanský kodex a možný administrativně hospodářský kodex. Dle mýšlenky autorů, soudy musí řešit spory státních podníků administrativní metodou. Tim pádem, vznikají takové hospodářsky právní vztahy jako hospodářsky soudní (dle Občanského kodexu), a hospodářský administrativní, kteří ne vedou k sporům o právu občanským. Podle autoru mezi tytu sektory se vede třídový zápas. Výzkumci v otázce dvou sektorové koncepce hospodářského práva upřesňuji, že tato teorie je nespravedlivá k historickému osudu hospodářského práva, protože v době svého rozvoje se mělo stát regulátorem majetkových vztahů občanů a uspokojení soukromých potřeb. 60 V 30ch letech hospodářské právo z části regulace vztahů s účastí občanů v soukromě- právních otázkách, dědictví, pronájmu nebytových prostor a samostatného charakteru občanské právo nedostalo. Prioritou v ekonomice se stál socialistický sektor s jeho administrativně hospodářskou regulací, který v budoucnosti se bude rozvíjet dle míry upevnění socialistického sektoru. Daná teorie dokázala potřebu zachování občanského (taky hospodářského) práva, bez ohledu na uprázdnění občanko právních instituci. 59 Грибанов В.П., Красавчиков О.А. Хозяйственное право. М.: Юр. Лит., Т Предпринимательское (хозяйственное) право / под ред. О.М. Олейник. М., 1999.

38 V sociálně ekonomickém plánu doba od 1929 se charakterizuje procesem vytěsnění a následující plné likvidace soukromě kapitalistického majetku a také převodem na socialistické koleje menšího hospodaření 61. Dle předpovědí stoupenců dané koncepce takové aktivity musely vyvolat postupné zaniknutí právních pilířů. Při tom aktivita sovětského zákonodárství se zeslnovala a zejména široký rozvoj dostává zákonodárství, které reguluje plánově směrující majetkové vztahy mezi socialistickými organizacemi. Koncepce nemohla upřesnit místo takového zákonodárství v systému sovětského práva. Zástupci dané koncepce předpovídaly záměnu výrobně peněžních vztahů přímou výrobkovou výměnou, které následně byly přiznány jako chybné a špatně se projevily v kreditní reformě. Ekonomika, která se zakládá na socialistických principech se podřizuje ne právu, ale plánu, který je už neprávní, a organizačně technickou metodou řízení hospodaření. Jestli soukromý majetek nemůže existovat bez práva, myšlenka o majetku socialistickém je spojena s vytěsněním plánu pomocí práva. Ale praxe sovětského hospodaření svědčí o jiném: těsném souhrnu plánu a práva, použití plánování plánování v juridických formách, potřebě právní regulace vztahů jak mezi plánujícími orgány a adresáty tak i mezi výkonovatele plánu. Stejná pozice se zakládá do osnovy odvětví výzkumu, které zkoumají občanské (hospodářské) právo na souhrn norem a jako systém právních zakotvených veřejných vztahů 1. Teorie dvou sektorového práva je protikladná vědecká koncepce. Její zástupce v době čekání záměny občanského práva novým hospodářsky 61 Братусь С.Н. О путях систематизации хозяйственного законодательства//советское государство и право

39 administrativním právem v roce 1931 předložily vynález a tisk Osnovy občanského zákonodárství SSSR. Z učebných plánu a materiálů právnických fakult zmizely studijní kurzy občanského a administrativního práva do roku L.JA.Lintzburg spolu s E. B.Pašukanisem podrobily kritice teorii dvou sektorového práva. L.JA.Lintzburg psál:soustředění svou pozornost na rozdílech k přístupu sovětského zákonodárství k různým sektorům sovětského hospodářství, P.I.Stučka vypustil z vědomí jednotnost celého systému hospodářské politiky strany a vlády, jednotnost, které patří reálnému systému sovětského hospodaření 62. Čili, kdy v zemi existovaly různé ekonomické základy, L.JA.Lintzburg vystupoval proti dvou sektorové teorie, stál na jednotném hospodářském právu s penetraci do něho vztahů, účastníky kterého byly lidé, kteří chtěly nabídnout vznik práva pro organizaci občanského práva pro občany. Vznášely svou teorii a konstatovaly, že hospodářské právo představuje nástroj politiky proletářského státu v oblasti organizace řízení hospodářství a organizaci hospodářských vztahů 63. Soukromé osobě v daném systému se odváděla role obyčejného spotřebitele. Na začátku 30 let soukromé podnikatelství prakticky přestalo existovat v zákonných formách, protože systém zdanění a státní kontroly se zpřísňovaly dle rozvoje hospodaření a přivedlo to k ukrývaní soukromého kapitálu. 62 Коммерческое (предпринимательское) право: учеб.: в 2 т. Т е изд., перераб. и доп. (под ред. В.Ф. Попондопуло). - М.: "Проспект", Лаптев В.В. Предмет и система хозяйственного права. М.: «Правоведение», 1969.

40 3. «Jednotná (předváleční) teorie hospodářského práva» (E. B.Pašukanis, L.Ja.Gintzburg). Autory (předválečné) teorie se staly E. B.Pašukanis a L.Ja.Gintzburg Chtěly odstranit nedostatky a nerovnosti koncepce dvou sektorového práva pomocí spojení v rámci hospodářského práva vztahů mezi socialistickými organizaci a občany. Teoreticky danná koncepce se zakládala v jednotnosti: pramene (diktatura proletariátu), jednoho cíle (vybudování komunistické komunity), jednotnost ekonomické osnovy (socialistický majetek) organizace a regulace vztahů ve všech sférách národního hospodaření a bez ohledu od sektoru ve kterém vznikají 64. Škola jednotného hospodářského práva na etapě rozvoje sovětského právního systému, dostala velký vliv, jako směr v osnově které byl založen nápad majetkových vztahů mezi socialistickými organizacemi a občany v rámci občanského práva. Ale tato škola nedocenila perspektivy rozvoje občanského práva čímž vyvolala velkou kritiku ze strany civilistů 65 Odmítání právního charakteru plánových aktů a záměna právních forem regulace ekonomiky technickými formami dalo možnost rozvoje administrativně rozkazovacím metodám řízení hospodaření. Ve prospěch teto teorie působila celá řada nových faktorů: vysoký stupen organizační jednotnosti a typizace vztahů v různých sektorech hospodaření: zapojení charakteru plánování v podmínkách rekonstrukční doby kdy tyto zapojení pronikají do ne veřejného sektoru. 64 Йоффе О.С. Избранные труды по граждан праву: Критика теории «хозяйственного права». 2-е изд., испр. - М.: «Статут», Грибанов В.П., Красавчиков О.А. Хозяйственное право. М.: Юр. Лит., 1977.