Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Sovětské teorie hospodářského práva v první polovině 20. století Bakalářská práce Igor Tsurgan Červen, 2012

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Právní administrativa v podnikatelské sféře Sovětské teorie hospodářského práva v první polovině 20. století Bakalářská práce Autor: Igor Tsurgan Právní administrativa Vedoucí práce: JUDr., Přemysl Raban Praha Červen, 2012

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou, práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze: Igor Tsurgan Anotace Aktualita dané práce spočívá v tom, že součastné rozumění hlavních pramenů rozvoje vědy podnikatelského práva (hospodářského) není možné bez studování hlavních historických hospodářských konceptů. Stanovují vznik a vývoj hospodářského práva v Sovětský period, s cílem postupného rozvoje a zlepšení hospodářského práva Ruské federace a vývoji součastné právní praxe. Klíčová slova: dvou sektorová teorie, hospodářské teorie, historie hospodářského práva Annotation The main actuality of this work is that present understanding to main sources of development of economic law isn t possible without studying of main historic economic concepts. They are setting the origin and and evolution of economic law in Soviet period with progressive improvement of the economic rights of Russian Federation and development of economic law practice Key words: two sectored theory, economic theory, hystory of economic law

4 Poděkování Chtěl bych poděkovat panu JUDr. Přemyslovu Rabanovi, Ph.D za jeho ochotnou pomoc a cenné Rady, celému studijnímu oddělení BIVS za rady a svépomoc a své rodině za podporu při napsání bakalářské práce.

5 OBSAH Úvod... 5 Hlava I. Stanovení hospodářského práva SSSR Historie stanovení hospodářského práva SSSR Problémy kodifikace hospodářského zákonodárství počátkem XX věku Hlava II. Teorie rozvoje hospodářského práva SSSR v první polovině XX století Hospodářsky právní nápady 20ch let Hlavní teorie rozvoje hospodářského práva v létech Závěr Použité zdroje a seznam literatury

6 ÚVOD V součastné době s aktivním rozvojem různých hospodářských struktur vzniká potřeba jejích právní regulace, ale tento úkol je možné splnit v případě nedostatků vyvinutosti právní báze kdy existují rozdíly v myšlenkách a stanoviskách právních vědců. Tento problém je hlavní pro dnešní ruskou ekonomiku a její rozvoj. Role ruské buržoazie v rozvoji progresivních ekonomických vztahů přivedla k demokratizacím státního stroje v SSSR. Nějaký čas se zachovával rozvoj zákonodárství, který reguloval soukromý obchodní obrat do doby stanovení Sovětské vlasti. Po revoluci v roce 1917 ekonomická a politická situace v zemi se změnila, začal rozvoj plánované ekonomiky a hospodářská aktivita se uskutečňovala státními poníky. Začalo stahování institucí hospodářského práva při penetraci v Občanský procesní kodex RSFSR hlava «o platební neschopnosti soukromých, fyzických a právních osobách». Přitom státní podniky se vyhýbaly sféry účinností zákonodárství o platební neschopností, protože jejích zavření bylo nelikvidní. Schválení státně plánových začátku přivedlo k tomu, že velké a střední podnikatelství fakticky zmizelo a z ruského ekonomického života se vyňal nejdůležitější element ekonomického rozvoje. V důsledku zániku soukromého obchodního obratu se ztratila potřeba v hospodářském právu jako v regulátoři takových vztahů. V systému sovětského práva nejvíce ostře stála otázka o jednotlivosti a vymezení právní regulace majetkových vztahů. Hlavní spory se vedly mezi představitele hospodářsky-právní a civilistické koncepce. Smyslem první byla regulace jednotlivého odvětví hospodářského práva vztahů pro realizaci hospodářské aktivity (vztahů dle horizontály mezi juridicky

7 rovnoprávnými výrobci) a vztahů pro řízení této aktivity (vztahy dle vertikály mezi státními orgány a výrobci). Je známo, že v SSSR zanikala diskuze o roli a hodnotě občanského a hospodářského práva v mechanizmech právní regulace výroby v občanském obratu. Tak vznikla potřeba k rozvoji koncepci hospodářského práva. V dané práci se podíváme na hlavní teorie rozvoje hospodářského práva v době první poloviny XX věku, které začínají rokem 1920 a končí rokem Tento period ukazuje rozvoj hospodářsky-právních teorií a změny, které postupně nastávaly v hospodářském právu. V 20ch letech vznikla první etapa rozvoje koncepce hospodářského práva. Začala rozvojem «dvou sektorové teorie». Daná teorie dělá předpověď sovětské ekonomiky a práva, která je spojena se zesílením státního sektoru a roli hospodářského práva a zánikem soukromého sektoru. Po uplynutí deseti let vzniká koncepce «jednotného hospodářského práva», v rámci které bylo vzáno na vědomí přijetí hospodářského kodexu s cílem regulace veškerých majetkových vztahů, které se skládají mezi občanskými a socialistickými organizacemi. Jde zkoumání otázky o nerozdělenosti jednotného hospodářského práva na dvě samotné části hospodářsky administrativní a občanské právo V roce 1947 poválečná hospodářsky-právní koncepce zkoumá teoretické problémy hospodářského práva spolu se stanovením otázky o formování hospodářského práva ve spojení s veřejným a soukromým právem. Dosažení daného cílu ovlivnila cela řada ekonomických a sociálních problémů, které se vyskytovaly v právní sféře, veřejných spojeních a v otázkách regulace a stabilizace vztahů hospodaření s teorií a praxi občanského práva.

8 Nesrovnanosti a rozpory ve vědecké oblasti vedou za sebou vážné problémy ve sféře zákonodárných stanoviskách, kteří regulují hospodářské vztahy a vedou ke vzniku potíži praktického charakteru při neexistenci jednotlivého postupu v hospodářských vztazích. Termín «Hospodářské právo» se využíval jako jedinečný v době SSSR a znamenal větev práva, normy které regulovaly vztahy, které vznikaly v procesu výrobně hospodářské aktivity a její státní regulace. V součastné době daná větev právní regulace se jmenuje jako hospodářské právo. Přiznání hospodářského práva samostatným odvětvím sovětského práva bylo vybudováno na základě toho, že se regulovaly hospodářské vztahy, které vznikaly pouze v procesu uskutečnění ekonomické aktivity. Hospodářské zákonodárství lze přiznat komplexním vznikem, který je vnější aktivitou s formou složité interakce různých oblasti socialistického práva v regulaci mnohých stran hospodářských aktivit. Cílem práce je důkladná analýza otázky teorií rozvoje hospodářského práva SSSR v prní polovině XX veku. Pro dosažení stanoveného cílu byly uvedeny následující body: 1) analýza literatury na dané téma 2) studování historie stanovení hospodářského práva SSSR 3) otevření osnovy vzniku nápadu hospodářského práva 4) formulace pojmu Hospodářské právo na základě vědeckých prácí vědců a teoretiků 5) udělení pozornosti otázkám teoretickým problémům kodifikace hospodářského práva 6) Body spojené s hlavními historickými koncepty rozvoje hospodářského práva v právní vědě

9 Práce obsahuje úvod, dvou části a závěru. K práci je připojen soubor s použitou literaturou a jiných zdrojů. V úvodu je argumentace aktuality tohoto tématu, je stanoven víl kvalifikační práce, její cíle a je označena struktura práce. První část ukazuje teorie rozvoje hospodářského práva v SSSR v první polovině XX veku a dotýká se teoretických problémů kodifikace hospodářského zákonodárství. Druhá část otevírá výzkum hlavních teorii rozvoje hospodářského práva v době a opírá se na vědeckých názorech. Berou se na vědomi diskuze ruských právních vědců k danému tématu. V poslední části se uvádí celkový závěr o práci. K otázce tématu je dostatek potřebné a normativní literatury, protože specialisté z oblasti hospodářského práva měly hodně vědeckých práci k vyjasnění a komentářům hospodářského práva. Pro důkladné vyjasnění řady otázek, které jsou uvedené v práci se používaly normativní a právní akty Sovětského Ruska, kteří regulovaly vztahy k majetku, hospodářské aktivity SSSR (v součastné době ztratily právní moc: Konstituce SSSR 1924 Občanský kodex RSFSR 1922) Teoretickou osnovu výzkumu sestavily díla takových vědců jako: Aleksejev S.S., Bělych V.S., Bratus S.N., Joffe O.S., Bykov A.G., Višinskij A.Ja., Gribanov V.P., Krasavčikov O.E., Isajev I.A., Laptěv V.V., Popondopulo V.F., Kravcov B.V., Kudrašova J.V., Martěmjanov J.J., Olejnik O.M., Pašukanis J.B., Tolstoj Ju. K, Efimočkin V.P., Shumpeter J.E., Jakovlev V.F. a mnoho dalších.

10 HLAVA 1. VZNIK HOSPODAŘSKÉHO PRÁVA V SSSR 1.1. Historie vzniku a stanovení hospodářského práva SSSR V dané části bude otevřena otázka stanovení hospodářského práva, které se uskutečnilo v první polovině XX věku. Stanovení hospodářského práva začalo už v roce 1907 v období agrární reformy, která zrodila vztahy mezi křesťany a vyformovala třídu zemědělské buržoazie 1. Právní regulace ekonomiky se stává hlavním cílem zákonodárství té doby z důvodu vyspělosti obchodování a veřejného stravování v rozvitém světě. Dané druhy aktivit dokázaly udělat Rusko jedním z nejvyspělejších státu v této době. V předrevoluční právní vědě termíny hospodářská aktivita a obchodování měly stejný smysl. Je potřeba rozlišovat pojem obchodování v širokém a úzkém slova smyslu. Pod obchodováním v úzkém slova smyslu se rozuměla aktivita v nákupu a prodeji zboží movitých věcí 2. V ponětí obchodu v širokém slova smyslu se rozumělo rozšíření obchodní činnosti do bankovní sféry, transportní výroby, pojišťovací a skladovacích popdníků, továren a fabrik, tiskového průmyslu, vydavatelské činnosti a jiných předmětů podnikání Bratus S.N. O směru systematizace hospodářského zákonodárství/sovětský stát a právo 2 Hystorie státu a práva SSSR/Red. K.A.Sofroněnko M : Právní lit

11 G. F. Šeršeněvič bránil svůj bod vidění této situace dle které obchodní právo (které zahrnovalo regulaci hospodářské činnosti) je potřeba dělit na soukromé obchodní právo, veřejné obchodní právo a mezinárodní obchodní právo 3. V otázce uspořádání obchodního zákonodárství je potřeba vzít na vědomi následující. Tak, v roce 1923 komise pro vnitřní hospodaření při radě práce a obrany RSFSR byl schválen projekt Obchodního Soudu. Potřeba vydání daného právního aktu byla motivována tím, že «obchodněprůmyslová sféra je prudce izolována ve smyslu státně politických a sociálně hospodářských budování a nemusí zůstat bez vnější izolace, která bude regulována právní režimem» 4. V podmínkách přechodné ekonomiky, sociální ustanovení obchodně průmyslové sociální funkce je v tom, že právo nabývá veřejný charakter, který vymezuje rozdíly od občanského práva s jeho často-právním charakterem. Při analýze projektu V.N. Gordon, dělá poznámku «dřív obchod diktoval státu potřebné pro něho zákony. Ted stát diktuje zákony obchodu» 5. Stoupenci obchodního kodexu dělají poznámku, že v sovětské přechodné ekonomice vedou zápas dva hospodářské systémy: socialistická a soukromněkapitalistická. Trvaly na rozhraničení lidových a obchodních obratů 3 Исаев И. А. История государства и права России: Учебник. М.: Юристъ, Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. - "Журнал российского права" Грибанов В.П., Красавчиков О.А. Хозяйственное право. М.: Юр. Лит., 1977.

12 Vymezení obchodního práva do výjimečného odvětví byly kritizovány s uvedením toho, že «sovětské právo ve všech svých oblastech je jednotné, jak jsou jednotné jeho hlavní principy» 6. Takovým způsobem, Obchodní svod nebyl uveden do provozu, ale neznamenalo to odmítnutí přiznání obchodního práva jako výjimečného odvětví, které se odlišovalo od veřejně občanských vztahů. Existovala také domněnka o systematizaci norem obchodního práva a jeho kodifikace a tato diskuze byla projevem stanovení sovětské hospodářsky- právní myšlenky. Díky vědeckým sporům mezi vědci-teoretiky tehdejšího času hospodářské právo se dostalo ke svému startu. V 20ch letech problém jednotlivého fungování ekonomiky a práva ukázaly ostrou potřebu právní normativní regulace hospodářské činností a vědci teoretici stimulovaly zrychlení rozvoje hospodářských teorií. P.I. Stučka uvažoval, že «v případě klasového sporů, hospodářské právo může být pouze státním», rozuměl hospodářskému právu jako formě organizace veřejných vztahů vztahů výroby a výměny. Důvodem vzniku pojmu hospodářského práva se staly jak ekonomicky sociální tak i veřejně politické faktory v SSSR v době budování a funkcionality socialistického hospodaření 7. 6 История государства и права СССР / Под ред. К. А. Софроненко. - М.: Юрид. лит, Красько И.Е. «Актуальные проблемы советского хозяйственного права», Харьков, 1976.

13 Pojem «hospodářské právo» někdy jako rovnoznačný pojmu «občanské právo» a občas i odlišný od něho se často používal v literatuře v 20ch letech. Teoretici vedou spor o jeho určitém názvu právo ekonomiky, ekonomické právo, veřejné nebo administrativní ekonomické právo? Právo ekonomické politiky. Také ho můžou považovat veřejným neboli "rozšířením" komerčního práva 8. Pojmy «ekonomické» a «hospodářské» právo do větší míry jsou identické z důvodů, že předmětem právní regulace jsou ekonomické vztahy 9. Ale v uvedené době pojem «hospodářské právo» se vyskytuje jen občas než jeho předchozí názvy jako obchodně průmyslové a výrobní právo Stanovení hospodářsky právní myšlenky nacházely svoje vyjádření v učebním procesu. Tak, systém hospodářského práva se skládá ze dvou části 10. Hlavní část spojuje následující otázky: - Právní metody a formy hospodářské regulace - Právní postavení hospodářských orgánů - Právní režim majetku hospodářských orgánů - Právní formy plánování hospodářské činnosti - Právní formy hospodářského rozpočtu - Hospodářské závazky - Právní regulace kreditování a rozpočtu v národním hospodařství - Odpovědnost za výsledky hospodařské aktivity - Řešení hospodářských sporů 8 Предпринимательское право: Учебник для вузов/ Под. ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ, Краткий экономический словарь терминов / Под ред. А. Н. Азрилияна. - М.: Институт новой экономики, с. 10 Лаптев В.В.. Хозяйственное право. М.: «Правоведение», 1983.

14 Zvláštní část: - Právní regulace průmyslu - Právní regulace stavebnictví - Právní regulace hospodářských vztahů v zemědělství; - Právní regulace spojení - Právní regulace sovětského obchodování - Právní regulace komunálního hospodářství - Právní regulace hospodářské činností sociálně kulturních orgánů Pro výzkum hospodářského práva musí být ekonomická realita. Právo nejen stanovuje ochranu zájmu, ale je organizačním začátkem v budování hospodářství 11. Organizační funkce práva, zejména v sovětském hospodářském právu, musely více vystupovat na první plán a normy, které regulují vnitřní obrat v státním sektoru hospodářství již splňují jenom tuto funkci. Sovětské hospodářské zákonodárství se formovalo z jednoho nejvíce rozvitého světového systému XX věku v soustavě socialistického právního systému hospodářství. V právní literatuře se klasifikovalo jako historicky nový proud, spojený se socialistickým systémem hospodářství. Hospodářské právo bylo směrem právní psychologie, který se opíral na rozumnou solidaritu a potřebu souhlasu a spolu podřizováním 12. Vznik hospodářského práva spojovaly se «smíšeným charakterem sovětské ekonomiky a industrializaci občanského práva» 13 a potřebou výzkumu «reálné spolupráce ekonomiky a práva» Теоретические проблемы хозяйственного права / отв. ред. В.В. Лаптев. М., Лаптев В.В. Хозяйственное право - право предпринимательской деятельности//государство и право Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. - М.: Юр. лит, 1994.

15 Sovětské hospodářství bylo jednotně svazovým a fungovalo v prostorách celého Sojuzu. Jako organická část obsahovalo také hospodářské zákonodárství republik soustavy SSSR. Republikové hospodářství reglementovalo většinou hospodářskou kompetenci podniků a orgánů, postup řešení některých hospodářských otázek, které se nacházely pod vedením republik. Struktura hospodářského práva zrcadlově ukazovala strukturu přechodné ekonomiky a dynamiky hospodářských procesů. Výzkum procesů vzniku hospodářského práva představuje masivní zájem, protože diskuze o hospodářském právu, které se uskutečňovaly v 20ch letech ukládají aktualitu z důvodu, že spor o samostatnosti hospodaření práva neskončil do dnešního dne. Vlastnost sovětského právního hospodářského zákonodárství spočívala v konstitučním upevnění socialistického majetku za účelem osnovy ekonomického systému. Po vítězství nad socialistickou revoluci roku 1917 byla uvedena a zformulována v politických programech revolučních stran politicky právní doktrína «zlomu» starého ekonomického a státního strojů Ruska Скрипилев В.А. Советское государство и право в период строительства социализма ( г.г.) книга вторая. М.: «Знание» Хозяйственное право: учеб. / под ред. В.К. Мамутова., 2002.

16 Administrativně hospodářské vtahy se stanoví na základě takových kategorií jako je nacionalizace, plán, státní regulace. Majetkový obrat v strukturním vztahu se rozpadl na dvě části: státní obrat, který se opírá na metody centralizované regulace a soukromý obrat, který obsluhuje spotřebitele. V period nové ekonomické politiky (NEPu) od roku 1921 byly znovuzrozené nové elementy hospodářské činností s ekonomickými výsledky. Uznávaly se takové formy socialistického majetku jako je státní (občansky národní), zemědělské kooperační, veřejné organizace 16. Soukromý majetek pro účel výroby se zamítal, ale přiznávalo se osobní vlastnictví na majetek, který se netýká prostředků výroby 17. Pro stanovení hospodářského zákonodárství hlavním faktorem bylo zákonodárství o státním podniků, o plánování, o systému hospodářských vztahů. Socialistické hospodářství vykonávají ne bodově izolované občane, ale socialistické podniky a jiné hospodářské orgány. Charakter socialistického hospodaření stanoví určitý kruh subjektů a vymezení subjektů hospodářského práva: mohou to být pouze socialistické organizace, ale ne samotné občané. Zvláštní subjektivní soustava a účast pouze socialistických organizací je charakterním příznakem hospodářského práva pro tehdejší dobu. Hospodářské právo se buduje na základě subjektů daných vztahů a jejími účastníky mohou být pouze socialistické organizace. 16 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовое регулирование имущественных отношений. - Свердловск, Толстой Ю.К. «Правовое регулирование хозяйственных отношений». М.: Юр. Лит., 1978.

17 V době SSSR existoval celý systém státních správných orgánu, kteří kontrolovaly ekonomickou a hospodářskou aktivitu. Řídily nejen hospodářství, ale i jiná odvětví veřejného životu jako na příklad Vrchní Rada a Rada Ministerstv SSSR, Vrchní Rady a Rady Ministerstv svazových a autonomních republik, místní svazy a výkonné komitéty 18. Účel těchto orgánu měl velký vliv na regulaci hospodářství. Tak, Vrchní Rada udržovala statní plán rozvoje státního hospodaření a státní rozpočet, který se přijímal na základě zákonodárných aktů podle regulace hospodářské činností. Rada Ministrů SSSR vydával stanovení a jiné právní akty pro hospodářské otázky 19. Orgány hospodářské kompetence se zakladovaly pouze pro řízení ekonomické a hospodařské aktivity. Zahrnovaly hospodařské ministerstva, sdružení, poníky a jiné hospodařské orgány, poslední byly nejvíce typickými subjekty hospodařského práva, protože přímo vstupovaly do hospodářských vztahů. Tim pádem, subjektem hospodářského práva mohla být jakákoliv socialistická organizace, která řídi hospodařskou aktivitu a vstupovala do hospodářských právních vztahů. 18 Кравцов Б.В. «Правовая работа в народном хозяйстве». Сборник нормативных актов - М.: Юрид. лит., История государства и права СССР / Под ред. Г. С. Калинина и А. Ф. Гончарова. - М.: Юрид. лит, Ч. 1.

18 V roli subjektu hospodařské činností se objevuje «obchodně průmyslový podnik», který se dělí na koncerny nebo družstva, ale podníky, kteří byly ne v přímých vztazích státnímu podřízení a určitého jim objemu se nenadelovaly právy. 20. Hospodářské podniky fungovaly po uplynutí krátkého období «vojenského komunismu» na základě principů hospodářského rozpočtu to znamená srovnání přínosů a výnosů. Začaly posilovat hlavvně v poválečném období 21. Podniky patřily k státnímu socialistickému majetku, protože vztahy trestů (pojem trest se objevil v SSSR v době pravení NEPu) s vyššími státními orgány byly funkční, ne právní, protože obsah těchto vztahů není rozhraničení zájmu, ale rozdělování funkcí 22. Státní družstva vznikaly stejně jako akcionářské společnosti, ale měly minimum společníků, neměly valné hromady a představenstvo vlády. Na začátku 20ch let národní hospodářství fungovalo jako jedna korporace nebo továrna s množstvím továren 23. Řešení ve většině otázek se přijímaly státem, ministerstvy, ale podniky měly právo pouze právo přijímat a splňovat dané pravidla. V oblasti hospodaření je potřeba zachytit některé zvláštností: v důsledku revoluční situace ve státě normativní regulace hospodářské činností je spojeno s reorganizací předchozích a základem nových organizačně hospodářských forem. 20 Братусь С.Н., О.С. Йоффе «Гражданское право». М.: «Знание», Кудряшова Е.В. Вопросы правового регулирования государственного планирования "Журнал российского права", 2009 г., N Исаев И.А. Становление хозяйственно-правовой мысли в СССР (20-е годы). М., Вышинский А.Я. Вопросы теории государства и права. М., 1949.

19 Jako samostatné odvětví hospodářské zákonodárství bylo upevněno v Konstituci SSSR 1924 roku, čímž posloužilo základní příčinou vzniku a stanovení hospodářského práva jako vědy. Pouze tato věda se zajímala problémy hospodářského zákonodárství Хозяйственное право. Учебное пособие для ВУЗов. М.: «Приор», 2001.

20 1.2. Problémy kodifikace hospodářského zákonodárství v počátku XX věku. Hospodářské zákonodárství se vždy rozvíjelo a zlepšovalo, ale mělo hodně mezer a nesouhlasů. Změny v sociálních, ekonomických, politických odvětvích potřebovaly v systematizaci a kodifikaci zákonodárství které již fungovalo. Otázky kodifikace hospodářského zákonodárství začaly počátkem toku Hospodářská politika partije a státu se zakládala na objektivních a ekonomických zákonech a upevňuje se pomocí právních norem. Právní regulace hospodářských vztahů hraje velkou roli v uskutečňovaní ekonomické politiky. V.I.Lenin upřesňoval, že ekonomickou politiku je potřeba «upevnit zákonodárství v největší míře pro ustanovení možného odklonu od něho» 25. Ruští vědci dlouhou dobu stály na tom, že je potřeba vypracování zvláštního «hospodářského kodexu», který dle jejích myšlenek musí být regulátorem vztah, které vznikají v průběhu hospodářství státních podniků a orgánů 26. V této době bylo vypracováno několik projektů hospodářského práva, ale táto práva nepřinesla úspěšných výsledků v sovětské době. Tyto projekty nenašly schválení od zákonodárců, a proto zůstaly historickým památníkem hospodářský právní myšlenky. 25 Толстой Ю.К. «Правовое регулирование хозяйственных отношений». М.: Юр. Лит., Лаптев В.В. Предприниматели ждут свой кодекс. Как улучшить хозяйств законодательство//государство и право

21 Hlavním problémem kodifikace se stalo určité odkázání na přírodu jedné nebo jiné normy, neupřesnění právní terminologie a kazuistický charakter normativních předpisů. 27. Dle řešení problémů základů sovětského práva ve větší míře závisela míra efektivita regulace hospodářských vztahů a procesů. Velkou roli ve zlepšení metod právní regulace zahrál Občanský zákoník. Zvláštní hodnocení spadalo k povinným normám Občanského zákoníku RSFSR 1922 zejména k penetraci do něho plánových začátků ve kterých se upřesňovalo socialistický hospodářský obsah občanských práv. Proti přijetí kodexu, který by byl ekvivalentem součastné ekonomiky existovaly představitelé, kteří se bály, že se základem hospodářského kodexu omezí sféru působností administrativního orgánu v ekonomice a omezí vliv mnohých státních úředníků. V.V.Laptev upřesňoval: «kodifikace práva není možná vůbec, protože není možné spojení (občansko-právní a administrativně právní) v jediném kodexu různé právní normy» 28. Dle myšlenek vědců, «největší efektivitou by bylo založení ne nového práva, ale prohloubení a právní formace procesu komercializace a industrializace občanského práva» 29. Problémy shodností práva a ekonomiky byly předmětem sporů i teoretiků práva. V takových případech je zajímavá analýza a komplex ekonomických vztahů z pozice různých odvětví práva konstitučního, administrativního, finančního občanského a obchodního. 27 Пашуканис Е.Б.. Избранные произведения по общей теории права и государства. М.: «Наука», Лаптев В.В. «Правовая организация хозяйственной системы». М.: Юр. Лит., Ершова И. В., Иванова Т. М. Предпринимательское право: Учебное пособие. М.: Юриспруденция, 2004.

22 Tak v institutu státu a práva byla publikace práce «Stát, právo, ekonomika» kde byly přesně upřesněny otázky jako mechanizmus odrazu objektivnosti ekonomických zákonů při činností socialistického státu na ekonomiku, formy a metody působností socialistického státu na ekonomiku, formy a práva vlastnictví, státní podniky, právní regulace hospodářských aktivit a právních forem stimulace práce. Problémy, kteří byly spojené s hospodářským právem, přilákaly velkou pozornost právníků marxistů. Dle jejích výsledků hospodářské právo musí být mimo tradičními občanský právními instituci, také zemědělské, a průmyslově pracovní právo. Na základě toho také hovořily o hospodářsky pracovním právu. 30 Autoři, kteří rozdělovaly hospodářský právní názory musely oblékat svoje nápady do jiných oblečení, ale zachovávaly hlavní myšlenku: možnost regulace vertikálních a horizontálních vztahů v jediném zákonu 31. Hospodářská aktivita socialistických organizací se stávala předmětem ze strany jiných odvětví sovětského práva. Při tomto procesu hlavní roli nezbytně hráli právní metody. Používaly se v oblastí administrativního a občanského práva, protože vztahy pro plánování tvoří předmět administrativně právní regulace a v důsledku toho subjekty plánované aktivity se zvětšují spolu s oblastí administrativních vztahů Предпринимательское (хозяйственное) право / под ред. О.М. Олейник. М., Т Коммерческое (предпринимательское) право: учеб.: в 2 т. Т е изд., перераб. и доп. (под ред. В.Ф. Попондопуло). - М.: "Проспект", Лаптев В.В. Предмет и система хозяйственного права. М.: «Правоведение», 1969.

23 Vztahy mezi socialistickými organizaci tehdejšího času se směřovaly plánem rozvoje národního hospodářství a tím se liší od majetkových vztahů s účastí občanů a proto vzniká potřeba k přidělením hospodářského práva. Ne všechny vztahy socialistických organizací vznikaly z důsledku plánu. Z jiné strany plánovány rozvoj je charakteristický pro socialismus vůbec a nejen pro vztahy mezi socialistickými organizaci. Proto bylo by nesprávně ohraničovat sféru působnosti plánovaného začátku při socializmu. Proto je složité říct, kde vzniká ve větší míře plánově-administrativních aktů v otázkách majetkového nájmu mezi socialistickými organizací nebo ve vztazích životního nájmu mezi státem a občané. J.E.Šumpeter zdůrazňoval že «velký státní aparát a velké množství státních úředníku, kteří mají práci pouze s hospodářský právními vztahy mezi socialistickými organizaci se stýkají při své práci se vztahy mezi občany» 33. Ale decentralizace plánování, která se dotkla mnohých bodů státního a hospodářského aparátu, přivedla k upevnění operativní samostatnosti státních podniků a zesílila samostatnost v řešení hospodářských otázek a vytvořila budoucí podmínky pro budoucí rozvoj aktivity, která se zprostředkovává metodou občanského práva. Ke konci 20 a počátkem 30 roků zákonoměrností rozvoje socialistické ekonomiky jsou takové, že vzniká propojení a vzájemné poměry metod administrativního a občanského práva, metod, různých dle jejích charakterů a obsahu, specifických forem jejích fungování na chování lidí. 33 Шумпетер Й.Е. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.

24 Když se podíváme na hospodářské právo jako na samostatné odvětví socialistického práva, Laptěv V.V. zdůrazňuje, že Sovětský stát pro uskutečňování hospodářsky organizační funkce, provádí svou hospodářskou politiku a pro tento účel používá hospodářské zákonodárství 34. Odvětví práva se odlišují od sebe dle předmětu jejích regulace, zejména dle charakteru veřejných vztahů, kteří regulují tyto vztahy. Takové veřejně uznávanému metodě logickému principu odporuje rozdělení systému socialistického práva dle odvětví funkcí, kteří uskutečňoval Sovětský stát a působily na všechny bez omezení socialistické veřejné vztahy a ne jen na ten nebo jiný oddělený souhrn. L.Ja. Ginzburg poznamenána, že «při regulaci majetkových vztahů socialistické veřejností (občanské právo) jasně se zdůrazňuje oblast, která má specifické principy regulace a nejdůležitější z nich je princip jednotnosti socialistického majetku» 35. Se vznikem nového odvětví práva se stanovuje otázka o vytvoření zákonodárných příruček pro hospodářské pracovníky. Nemohou vyhovovat většině ředitelů hospodářských orgánů, kteří vstupují do právních vztahů nejen s socialistickými organizaci, ale i s občany a proto potřebují uplatnění zákonů, kteří se šíří jak na socialistické organizace tak i na občane. «Zákonodárné příručky pro hospodářské pracovníky jsou za potřebu a nejlépe by byly vytvořeny speciální zákony, kteří by regulovali výhradně majetkové vztahy mezi socialistickými organizaci.» Исаев И.А. «Стандартизация в управлении народным хозяйством». 2-е изд. переработ. и доп. М.: Йоффе О.С. Гражданское право. Избранные труды. М., Быков А.Г. О содержании курса предпринимательского права и принципах его построения // Предпринимательское право

25 Ale pro vytvoření a tisk příruček neznamená vytvoření odvětví hospodářského práva. Hospodářské právo se vymezovalo jako zvláštní oblast rozdělením práva na veřejné a soukromé. Takovým způsobem se upevňuje myšlenka o tom, že se uskutečňuje «proces vymazání hranic mezi veřejným a soukromým, proces vzniku nového práva ne veřejného ani soukromého ale, které má název hospodářské právo» 37. Vědci považovaly, že tato oblast práva se odlišuje od občanského práva ve smyslu většího podílu v něm veřejně právního elementu, který dovoluje upravení obchodně právním, průmyslově právním, kooperačně právním, zemědělsky právním a jiným vztahem do zvláštní disciplíny což je hospodářské právo 38. Při analýze hospodářského práva jako oblasti soukromého práva, můžeme zdůraznit, že pojem Hospodářské právo nemá přesně stanovený obsah a pod pojmem hospodářského práva rozumíme normám soukromého práva, které reguluje hospodářské vztahy 39. Dle této definice do hospodářského práva se zapojilo: 1) Celá oblast obchodního práva jako speciální právo obchodně průmyslového obratu, který doplňoval veřejně občanské zákonodárství 2) Větší část norem veřejně občanského práva, za výňatkem jen těch, kteří nemají přímý vztah k hospodářskému obratu. 37 Предпринимательское право: Учебник для вузов/ Под. ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ, Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. - М.: Юр. лит, Йоффе О.С. Избранные труды по граждан праву: Критика теории «хозяйственного права». 2-е изд., испр. - М.: «Статут», 2003.

26 Otázky stanovení hospodářského práva byly zkoumany I. A.Isajevym. Dle jeho názoru «hospodářské právo je právním výkladem hospodářské činnost» 40. «Právní zákony mají za cíl rozdělit ekonomické zájmy členů státu tak, aby při dosažení každého vlastního zájmů, dosahovaly spolu s tím ekonomický zájem celého národu; z druhé strany spojit ekonomické zájmy tak, aby každý člen národu při dosažení tohoto společného hospodářského cíle, v úplné míře dosahoval své osobní zájmy». Objekty hospodářského práva se přiznávaly organizačně právní struktury, a proto hlavní proudy jeho rozvoje se sváděly k formování průmyslného práva, artělného práva, práva socializace a jiné 41. Neexistovalo ani jednotné mínění o sféře působností hospodářského práva. Jedny počítaly, že «zahrnuje celou oblast národního hospodaření», jiné «pouze část národního hospodaření socialisticky průmyslové vztahy» 42. V hospodářském právu není možná jednostranná orientace na soukromé zájmy a musí se spojovat se zájmy veřejnými. Z toho vyplývá chybnost pozice některých teoretiků, že v sovětském právu hospodářské právo je části občanského práva. Velké množství autorů pouze ve sféře formace mechanizmu nového sovětského ekonomického systému svědčí o bouřlivých diskuzích o mnohých problémech ekonomické regulace, které jsou spojené s revolučními transformací v veřejných vztazích, kteří se vyskytují i v dnešní době. 40 Исаев И. А. История государства и права России: Учебник. М.: Юристъ, Наумов И. Предмет и система хозяйственного права как юридической дисциплины // Вестник советской юстиции Грибанов В.П., Иоффе О.С. Пути развития советского хозяйственного законодательства//правоведение

27 Spor o samostatnosti hospodářského práva důkladně se změnil a proto diskuze o daném odvětví, který začal v 20ch létech je aktuální, protože výzkum procesu vzniku a rozvoje hospodářského práva jako odvětví a právní vědy představuje velký zájem pro historii sovětského práva.

28 HLAVA 2. TEORIE ROZVOJE HOSPODÁŘSKÉHO PRÁVA SSSR V PRVNÍ POLOVINĚ XX STOLETÍ 2.1. Hospodářské právo a nápady v 20ch létech V součastné době mezi vědci se vedou diskuze a sporu o účelnosti existence oblasti podnikatelského práva, odvětvené působnosti norem regulace hospodářských vztahů. Aktivně se hovoří o problému zlepšení již existujícího systému podnikatelského zákonodárství, a také přijetí samostatného Podnikatelského (Hospodářského) kodexu. Udělat jasno v hlavních pramenech rozvoje součastné vědy podnikatelského práva je možné pouze po důkladné analýze historické praxe fungování hlavních hospodářsky právních škol. Věda o hospodářském právu v době roků se rozvíjela v nadstandardně obtížných podmínkách. Vznik a rozvoj se spojoval se smíšeným charakterem sovětské ekonomiky a industrializaci občanského práva, potřebou výzkumu spolupráce ekonomiky a práva Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. - М.: "Проспект", 2010.

29 Hospodářské právní nápady vznikaly spolu se zesílením státní regulace ekonomiky a plánových začátků v národním hospodaření státu v porevolučním období, který měl vliv na státní regulaci a na rozvoj vědy hospodářského práva. Diskuze o výzkumu problémů Hospodářského práva se rozbouřily v otázkách jeho podstaty a hranic. Do této oblasti vnesly velký vliv vědci Ruské Federace a Ukrajiny. Tak, profesorem S.N.Landkofem byli vypracované a předloženy etapy rozvoje vědy hospodářského práva v první polovině XX století 44 : První etapa ( ). Toto je základní etapa rozvoje. V daném období věda ještě neměla velký důraz na problémy hospodářského práva. Na této etapě vznikají pouze hlavní otázky vysvětlení předmětu hospodářského práva, stanovení hospodářských vztahů, kteří jsou předmětem regulace hospodářského práva. Druhá etapa ( ). Tato etapa pokračuje se spory kolem práva a ekonomiky na základě svrchovanosti teorie hospodářsky administrativního práva. Třetí etapa ( ). Odlišuje se nadvládou teorie hospodářského práva a stanovuje, že všechny vztahy, kteří spadají do regulace hospodářských zákonu, stanoví předmět hospodářského práva. Čtvrtá etapa ( ). Věda o hospodářském právu ve smyslu problémům hospodářských vztahu nezahrnovala dostatečný zřetel na tyto problémy. 44 Братусь С.Н. «Роль права в развитии советской экономики». М.: «Знание», 1971.

30 Zdůrazňuje se, že v této době věda o hospodářském právu jako samostatné odvětví právních znalostí byla zakázaná 45. Po říjnu roku 1917 v sovětském státě se definovaly koncepce hospodářského práva, kteří přizývaly k zabezpečení potřeb socialistické ekonomiky, při které stát uplatňoval principy vlastního velení k hospodářským subjektům. Autoři teoretici, kteří ignorovali socialisticky ekonomickou realitu, odmítaly hodnotu soukromého práva a právně vymezovaly potřebu procesu socializace hospodářské činností 46. «Občanské právo musí zabezpečovat možnost rozvoje obratů výrobků, ale pouze v hranici, kde rozvoj se nestýká s rozvojem jiných, vice cenných elementů našeho hospodářského systému socialisticky plánových aktivit a musí zabezpečit zesílení moci sovětského hospodářského systému» 47. Vztahy ve sféře hospodářského životu v podstatě jsou jednostranné v tom smyslu, že náleží do jednoho socialistického tipu veřejných vztahů. Zároveň s tím dle určitého kontextu, úrovni, sestavy účastníků, směru a charakteru aktivit posledních uvažovaných veřejných styků jsou různé mezi sebou. A v důsledcích toho nemůže existovat nějaká určitá šablona pro její regulaci Алексеев С.С., Яковлев В.Ф. О совершенствовании хозяйственного законодательства//советское государство и право Йоффе О.С. Избранные труды по граждан праву: Критика теории «хозяйственного права». 2-е изд., испр. - М.: «Статут», Хозяйственные договоры. Сборник нормативных актов. (Отв. Ред. В.П. Ефимочкин). М., Госюриздат, С.Н. Братусь «Роль права в развитии советской экономики»

31 Zákonodárce používá řadu různých forem, metod a modelů pro regulaci hospodářských vztahů. Otázky právní přírody těch norem, které používá sovětský a socialistický stát při regulaci hospodářských vztahů budou mít analýzu v následující hlavě.

32 2.2. Hlavní teorie rozvoje Hospodářského práva v letech O.A. Krasavchikov, který udělil velkou pozornost problémům hospodářského práva, zdůrazňoval jeho hlavní koncepce 49, každá z kterých souvisí s určitým rozvoje etapy stanovení vědy: 1. «Teorie odmítnutí právní regulace hospodářské činností». 2. «Dvou sektorová teorie». 3. «Jednotná (předválečná) teorie hospodářského práva». 4. «Poválečná teorie hospodářského». 5. «Teorie komplexního odvětví». 49 Грибанов В.П., Красавчиков О.А. Хозяйственное право. М.: Юр. Лит., 1977.

33 1. «Teorie odmítnutí právní regulace hospodářské činností». (A.G.Gojchbarg) V prvních rocích působení sovětské vlády se ukazuje odmítací vztah nejen k hospodářství, ale vůbec k jakémukoliv právu a proto autor koncepce říkal: "Veškerý rozumný proletariát ví, že víra je opium pro národ. Ale jen zřídka chápe, že právo je ještě více jedovatý opium pro stejný národ" 50. Koncepce A.G.Gojchbarcha ukazovala subjektivní práva s socialistickými funkcí a na základě tohoto stanoviska dělal závěr o neexistence rozdílu mezi veřejným a soukromým nejen socialistickém, ale i v buržuázním právu a o nejasnosti dalšího uložení odvětví občanského práva. Občanské právo lze brát jako právo občanů, protože je vázáno pro regulaci většiny vztahů majetkového charakteru. A takové vztahy vznikají z pravidla dle vůle jejích účastníku, kteří sami stanoví jak obsah tak i propojení a dokonce následky, zánik nebo změny těchto vztahů. Dle názoru autora koncepce, občanské právo je vždy a všude právem soukromým, které existuje jako opačnost práva veřejného. Ale pokud hranice mezi veřejným a soukromým mizí, neodvratně zaniká existence občanského práva. Na směnu přichází právo hospodářské 51. Daná teorie se udržela nedlouho, protože zesílení plánových základů v státní regulace ekonomiky, které založilo důsledek na rozvoj vědy hospodářského práva. Uděluje se jemu více pozornosti a z tohoto důsledku se stanovuje další koncepce. 2. «Dvou sektorová teorie» (P.I.Stučka). Daná teorie se objevila po přijetí Občanského kodexu v roce 1922, který upevnil ekonomiku a ukládal představy vědy o historických perspektivách rozvoje Лит., Толстой Ю.К. «Правовое регулирование хозяйственных отношений». М.: Юр. 51 Хозяйственное право: учеб. / под ред. В.К. Мамутова. К., 2002.

34 sovětské ekonomiky, rozvoje a zesílení státního sektoru a jako důsledkem, zvětšení role hospodářského práva 52. Hlavními principy dvou sektorové teorie hospodářského práva vznikly v době NEPu, počátkem 20ch let XX století, a odrážela politicky- ekonomickou realitu té doby. S pojmem o hospodářském právu se spojovala představa o přechodné době ne k právnímu a organizační kontrole, co znamenalo o nedocenění NEPu. Existoval názor, že občanské právo se opírá na existenci soukromě obchodních vztahů a jejích zničení v SSSR přivede k vymření občanského práva 53. Tato pozice dostala všeobecné schválení civilistické veřejností této doby. Zakladatel dané teorie, státní a veřejný činitel, profesor P.I.Stučka, vyhlašoval, že při obraně a obhajobě socialistické podstaty sovětského občanského zákonodárství se bude rozvíjet státní sektor ekonomiky, který s časem se stane dominantním.. 52 Йоффе О.С. Избранные труды по граждан праву: Критика теории «хозяйственного права». 2-е изд., испр. - М.: «Статут», Вышинский А.Я. Вопросы теории государства и права. М., 1949.

35 Vycházel z existence v tehdejší době země najednou dvou systému hospodařeni: 1) Socialistický sektor ekonomiky, založený na plánování a rozkazovacích metodách regulace, «socialistická ekonomika musí být pod velením plánu, ne právu, plán musí vytěsnit právo» 54. V sovětský period význam plánováni byl velmi přeháněn. Plán byl vybudován jako konstituční princip. V sovětské konstituci z roku 1924 se obsahoval přímý odkaz na plánovaný charakter ekonomiky. Řízení ekonomiky se uskutečňovalo na základě státních plánů ekonomického a sociálního rozvoje v souvislosti odvětveních a teritoriálních principů při ochranu centralizovaného řízení s hospodářskou samostatnosti a iniciativou podniku, sdružení a jiných organizací 55. Při tom role direktivního plánování nejen se snižovala, ale naopak se zvyšuje, protože v plánu se stanovují hlavní ukazatele rozvoje hospodářského rozvoje a neřeší se malé otázky bez dostatečných znalostí detailů hospodářských vztahů mezi články socialistické ekonomiky. 56 Plán vždy musí předcházet smlouvě. V řadě případů velmi pozitivní výsledky dává uzavření hospodářských smluv do přijetí plánu. Při takovém postupu plán se stanovuje na základě uzavřených hospodářských smluv, což dává možnost zvážit reálné potřeby národního hospodaření a občanů. Právní metody působení na ekonomiku přecházely do organizačně technických. P.I.Stučka důkladně se držel myšlenky potřeby formace občanského práva nového tipu. Na základě jeho myšlenky, občanské právo musí regulovat vztahy, kteří se zakládají na neplánových začátcích. 54 Красько И.Е. «Актуальные проблемы советского хозяйственного права», Харьков, Е.В. Кудряшова Вопросы правового регулирования государственного планирования "Журнал российского права", 2009 г., N Лаптев В.В. «Правовая организация хозяйственной системы». М.: Юр. Лит., 1978.

36 Jednotnému státnímu plánu musí souviset složitá, jednotná organizace realizace, jednotný systém veřejných vztahů, jedním slovem, sovětské občanské nebo hospodářské právo» 57. Občanský kodex z roku 1922 se stál hlavím právním aktem pro regulaci soukromého vlastnictví a možnosti uskutečňování podnikatelské aktivity. Vynutil vznik souvisejícího systému právní regulace, bez kterého není možné zabezpečeni předpovědí výsledků hospodaření a stability ekonomických vztahů 58. První občanský kodex socialistického státu se připravoval a přijímal v rychlém tempu a vysvětluje to důležitost problému zabezpečení normativní regulace ekonomických vztahů: regenerace hospodářství bylo otázkou politické existence Sovětské vlasti, protože stav ekonomiky státu v prvních porevolučních rocích ospravedlňovalo použití socialistickou regulaci z důvodu, že stav hospodářství byl zničen válkou. Soukromý sektor, jak tvrdil P.I.Stučka, pomalu bude ztrácet své pozice a v konečném výsledku se absorbuje státem. Výsledkem bude, že občansky právní vztahy odejdou do minulosti, protože odpadne objektivní potřeba v jejích existenci. Základem tohoto stanoviska ve větší míře se stálo tvrzení V.I.Lenina, které obsahovalo: že ve sféře hospodářství «vše hospodářské regulaci je veřejně právní, ne soukromé», «soukromý» charakter vztahů se odmítal. 57 Теоретические проблемы хозяйственного права / отв. ред. В.В. Лаптев. М., Хозяйственное право: учеб. / под ред. В.К. Мамутова. К., 2002.

37 Soukromý sektor v ekonomice stanovuje existenci občanského práva a socialistický sektor hospodářské právo 59. Proto vznikají nejasnosti v rozdělení oblastí práva a tendencí k jejích jednotnosti pomocí hospodářského kodexu práva, který zahrnuje i Občanský kodex a možný administrativně hospodářský kodex. Dle mýšlenky autorů, soudy musí řešit spory státních podníků administrativní metodou. Tim pádem, vznikají takové hospodářsky právní vztahy jako hospodářsky soudní (dle Občanského kodexu), a hospodářský administrativní, kteří ne vedou k sporům o právu občanským. Podle autoru mezi tytu sektory se vede třídový zápas. Výzkumci v otázce dvou sektorové koncepce hospodářského práva upřesňuji, že tato teorie je nespravedlivá k historickému osudu hospodářského práva, protože v době svého rozvoje se mělo stát regulátorem majetkových vztahů občanů a uspokojení soukromých potřeb. 60 V 30ch letech hospodářské právo z části regulace vztahů s účastí občanů v soukromě- právních otázkách, dědictví, pronájmu nebytových prostor a samostatného charakteru občanské právo nedostalo. Prioritou v ekonomice se stál socialistický sektor s jeho administrativně hospodářskou regulací, který v budoucnosti se bude rozvíjet dle míry upevnění socialistického sektoru. Daná teorie dokázala potřebu zachování občanského (taky hospodářského) práva, bez ohledu na uprázdnění občanko právních instituci. 59 Грибанов В.П., Красавчиков О.А. Хозяйственное право. М.: Юр. Лит., Т Предпринимательское (хозяйственное) право / под ред. О.М. Олейник. М., 1999.

38 V sociálně ekonomickém plánu doba od 1929 se charakterizuje procesem vytěsnění a následující plné likvidace soukromě kapitalistického majetku a také převodem na socialistické koleje menšího hospodaření 61. Dle předpovědí stoupenců dané koncepce takové aktivity musely vyvolat postupné zaniknutí právních pilířů. Při tom aktivita sovětského zákonodárství se zeslnovala a zejména široký rozvoj dostává zákonodárství, které reguluje plánově směrující majetkové vztahy mezi socialistickými organizacemi. Koncepce nemohla upřesnit místo takového zákonodárství v systému sovětského práva. Zástupci dané koncepce předpovídaly záměnu výrobně peněžních vztahů přímou výrobkovou výměnou, které následně byly přiznány jako chybné a špatně se projevily v kreditní reformě. Ekonomika, která se zakládá na socialistických principech se podřizuje ne právu, ale plánu, který je už neprávní, a organizačně technickou metodou řízení hospodaření. Jestli soukromý majetek nemůže existovat bez práva, myšlenka o majetku socialistickém je spojena s vytěsněním plánu pomocí práva. Ale praxe sovětského hospodaření svědčí o jiném: těsném souhrnu plánu a práva, použití plánování plánování v juridických formách, potřebě právní regulace vztahů jak mezi plánujícími orgány a adresáty tak i mezi výkonovatele plánu. Stejná pozice se zakládá do osnovy odvětví výzkumu, které zkoumají občanské (hospodářské) právo na souhrn norem a jako systém právních zakotvených veřejných vztahů 1. Teorie dvou sektorového práva je protikladná vědecká koncepce. Její zástupce v době čekání záměny občanského práva novým hospodářsky 61 Братусь С.Н. О путях систематизации хозяйственного законодательства//советское государство и право

39 administrativním právem v roce 1931 předložily vynález a tisk Osnovy občanského zákonodárství SSSR. Z učebných plánu a materiálů právnických fakult zmizely studijní kurzy občanského a administrativního práva do roku L.JA.Lintzburg spolu s E. B.Pašukanisem podrobily kritice teorii dvou sektorového práva. L.JA.Lintzburg psál:soustředění svou pozornost na rozdílech k přístupu sovětského zákonodárství k různým sektorům sovětského hospodářství, P.I.Stučka vypustil z vědomí jednotnost celého systému hospodářské politiky strany a vlády, jednotnost, které patří reálnému systému sovětského hospodaření 62. Čili, kdy v zemi existovaly různé ekonomické základy, L.JA.Lintzburg vystupoval proti dvou sektorové teorie, stál na jednotném hospodářském právu s penetraci do něho vztahů, účastníky kterého byly lidé, kteří chtěly nabídnout vznik práva pro organizaci občanského práva pro občany. Vznášely svou teorii a konstatovaly, že hospodářské právo představuje nástroj politiky proletářského státu v oblasti organizace řízení hospodářství a organizaci hospodářských vztahů 63. Soukromé osobě v daném systému se odváděla role obyčejného spotřebitele. Na začátku 30 let soukromé podnikatelství prakticky přestalo existovat v zákonných formách, protože systém zdanění a státní kontroly se zpřísňovaly dle rozvoje hospodaření a přivedlo to k ukrývaní soukromého kapitálu. 62 Коммерческое (предпринимательское) право: учеб.: в 2 т. Т е изд., перераб. и доп. (под ред. В.Ф. Попондопуло). - М.: "Проспект", Лаптев В.В. Предмет и система хозяйственного права. М.: «Правоведение», 1969.

40 3. «Jednotná (předváleční) teorie hospodářského práva» (E. B.Pašukanis, L.Ja.Gintzburg). Autory (předválečné) teorie se staly E. B.Pašukanis a L.Ja.Gintzburg Chtěly odstranit nedostatky a nerovnosti koncepce dvou sektorového práva pomocí spojení v rámci hospodářského práva vztahů mezi socialistickými organizaci a občany. Teoreticky danná koncepce se zakládala v jednotnosti: pramene (diktatura proletariátu), jednoho cíle (vybudování komunistické komunity), jednotnost ekonomické osnovy (socialistický majetek) organizace a regulace vztahů ve všech sférách národního hospodaření a bez ohledu od sektoru ve kterém vznikají 64. Škola jednotného hospodářského práva na etapě rozvoje sovětského právního systému, dostala velký vliv, jako směr v osnově které byl založen nápad majetkových vztahů mezi socialistickými organizacemi a občany v rámci občanského práva. Ale tato škola nedocenila perspektivy rozvoje občanského práva čímž vyvolala velkou kritiku ze strany civilistů 65 Odmítání právního charakteru plánových aktů a záměna právních forem regulace ekonomiky technickými formami dalo možnost rozvoje administrativně rozkazovacím metodám řízení hospodaření. Ve prospěch teto teorie působila celá řada nových faktorů: vysoký stupen organizační jednotnosti a typizace vztahů v různých sektorech hospodaření: zapojení charakteru plánování v podmínkách rekonstrukční doby kdy tyto zapojení pronikají do ne veřejného sektoru. 64 Йоффе О.С. Избранные труды по граждан праву: Критика теории «хозяйственного права». 2-е изд., испр. - М.: «Статут», Грибанов В.П., Красавчиков О.А. Хозяйственное право. М.: Юр. Лит., 1977.

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Akademie STING 7.11.2012 1 Současná doba může být považována za náročnou,

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Obsah předmětu Opakování mezinárodní právo soukromé, právo EU Evropský justiční prostor pojem, vývoj, současný stav Určování

Více

Prameny práva (přednáška k předmětu Základy práva) JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Prameny práva (přednáška k předmětu Základy práva) JUDr. Marek Starý, Ph.D. Prameny práva (přednáška k předmětu Základy práva) JUDr. Marek Starý, Ph.D. 1. 1. Definice pramene práva Tři základní možná pojetí termínu prameny práva (vícevrstevnatý pojem) 1.Formální Státem uznaná

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , N á v r h ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Základy teorie finanční správy

Základy teorie finanční správy Základy teorie finanční správy Finanční správa Prastaré pojítko mezi financemi a veřejnou správou, správním právem a finančním právem. Merkl: pomocná funkce - slouží realizaci ostatních činností státu,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

ZÁKLADY PRÁVA 2. část

ZÁKLADY PRÁVA 2. část ZPr_Základy práva ZÁKLADY PRÁVA 2. část Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra veřejného práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Prameny heteronomního práva ve formálním smyslu kde je právo fakticky obsaženo

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium VEŘEJNÁ SPRÁVA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Právní nauka 1. Forma práva, právotvorba (právo obyčejové, precedentní,

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU. Prezentace k semináři č

EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU. Prezentace k semináři č EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU Prezentace k semináři č. 1 2017 EHS A EKONOMICKÁ INTEGRACE Ekonomická integrace hlavní důvod, účel a cíl založená EHS Neproběhla naráz, ale realizovala se po etapách

Více

Pojem a předmět obch. práva

Pojem a předmět obch. práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.02 Integrovaná střední škola

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2016/17 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Malé a střední podnikání na venkově. 2. Přednáška

Malé a střední podnikání na venkově. 2. Přednáška Malé a střední podnikání na venkově 2. Přednáška Vymezení základních pojmů Podnikání Podnik Venkov Podnikání Podnikání jako činnost, kterou uspokojujeme cizí potřeby, přičemž se snažíme dosáhnout zisk

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky:

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky: Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): skutr 1) Pojem: Ekonomie je společenskou vědou o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti ekonomie zkoumá, jak se chová

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ PODNIKU Ve většině vyspělých zemí se vyvinuli 4 formy vlastnictví podniku podnik jednotlivce

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Základní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Základní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Základní pojmy obchodního práva 3.Ročník obor Kuchař číšník 4.

Více

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Životopis Osobní údaje Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Pedagogická činnost IKK MOP OST PEU ZVS EGGA EVPR ZVSA ZVSA EHPAC RRMOP RRZVS RRZVSA Řešené projekty Interkulturní kompetence (PEF) Mezinárodní

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Bankovní právo - 4. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 4. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Bankovní právo - 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Bankovní právo - 4 Obsah: 1) Právní úprava

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje Otázka: Základní pojmy teorie práva Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): bezejmenna Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje stát v určité formě a při jejich porušení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim04 Vypracoval, Dne

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. JUDr. Jaroslav Grinc, Ph.D. PRÁVO PRO POLITOLOGY Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

Programové prohlášení vlády. I. Preambule

Programové prohlášení vlády. I. Preambule Programové prohlášení vlády 1992 I. Preambule Vláda České a Slovenské Federativní Republiky předstupuje před Federální shromáždění i před občany našeho státu se svým programový prohlášením, které odráží

Více

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. ZÁKLADNÍ POJMY právo: pozitivní (ius positivum) x přirozené (ius naturale) objektivní x subjektivní právní řád v rámci státu právní systémy ( sdružují podobné

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Osobní obchodní společnosti 3.Ročník

Více

TEORIE PRÁVA 13. PRÁVNÍ PRINCIPY

TEORIE PRÁVA 13. PRÁVNÍ PRINCIPY TEORIE PRÁVA 13. PRÁVNÍ PRINCIPY Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz ÚČEL PRÁVNÍCH PRINCIPŮ 1. bezprostředně normativní s cílem přímo právně upravit lidské chování 2. zákonodárně politický a technický

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Obor: 64 41 L/51 Podnikání Třída: MP2A Období: jaro 2017 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické předměty Obsah témat:

Více

- podle toho, o čem předpis pojednává, se zařazuje do příslušného právního odvětví. společenské proměn, problémy a potřeby vyžadující právní úpravu

- podle toho, o čem předpis pojednává, se zařazuje do příslušného právního odvětví. společenské proměn, problémy a potřeby vyžadující právní úpravu Otázka: Právní systém a právní norma Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): klara.posp Právní systém - obsahové uspořádání právních předpisů. - podle toho, o čem předpis pojednává, se zařazuje do

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Právo 07. Otázka číslo: 1. Správní právo samé má ze své povahy bezprostřední návaznost na... právo. trestní. občanské

Právo 07. Otázka číslo: 1. Správní právo samé má ze své povahy bezprostřední návaznost na... právo. trestní. občanské Právo 07 Základní zadání k sérii otázek: V uvedených charakteristikách a tezích týkajících se správního práva doplňte z nabízených adekvátní pojem, termín, slovo. Otázka číslo: 1 Správní právo samé má

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Základy státoprávní teorie 2

Základy státoprávní teorie 2 Základy státoprávní teorie 2 Otázka číslo: 1 Soudce: je jmenován do funkce prezidentem republiky na dobu časově omezenou je jmenován na dobu časově neomezenou může jím být jmenován kterýkoliv občan, který

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Funkce práva, právní řád

Funkce práva, právní řád STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Funkce práva, právní řád VY_32_ INOVACE _06_107 Projekt MŠMT EU peníze středním školám

Více

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky Tomáš Ježek 2006 Obsah Obsah Motto 7 Úvod 8 Předmluva jako shrnutí 9 1. Východiska 11 1.1 Ekonomové a právníci,

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

praktikum z ústavního práva

praktikum z ústavního práva praktikum z ústavního práva Vlastislav Man Karel Schelle 6. doplněné a aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Vlastislav Man, Karel Schelle 2012 ISBN 978-80-7418-149-8 Obsah Seznam některých

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská Masarykova univerzita Právnická fakulta Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě 2011 Hana Chalupská Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor finanční právo Katedra finančního práva a národního

Více

Základní charakteristika

Základní charakteristika Státní organizace Základní charakteristika jsou právnickými osobami, mají právní subjektivitu jsou majetkově nezpůsobilé - nemají vlastní majetek hospodaří s majetkem státu, závazky vzniklé z jejich činnosti

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ekonomie, makro-,

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

finančním trhem s kompetencemi správního úřadu

finančním trhem s kompetencemi správního úřadu Česká národní banka Základní charakteristika ČNB Právní forma: osoba veřejného práva sui generis Vznik: ze zákona, k 1.1.1993, rozdělením SBČS Ústřední banka České republiky Od 1.4.2006 orgán sjednoceného

Více