Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx"

Transkript

1 Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm IČ : DIČ: CZ bankovní spojení : KB Rožnov p/r č.ú /0100 v zastoupení : ředitelem muzea Ing. Vítězslavem Koukalem, CSc. (dále jen "pronajímatel") na straně jedné a subjekt.. sídlo/místo podnikání:.. IČO :.. DIČ: zastoupený : (dále jen "nájemce") Smluvní strany se na základě úplného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních dohodly v souladu s ustanovením 27 zákona č. 219/2001 Sb. o majetku České republiky, ve znění pozdějších právních, v souladu s ustanovením 663 a násl.. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů na této: NÁJEMNÍ SMLOUVĚ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Česká republika je vlastníkem movitého a nemovitého majetku Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, podle zákona č. 219/2001 Sb., o hospodaření s majetkem České republiky, ve znění pozdějším právních předpisů, které je příslušné k hospodaření s majetkem státu Historický objekt hospody Na posledním groši je tvořen dobovou stavbou domu s přízemím a půdou, dvorem s přístupem z hlavního náměstí areálu Dřevěného městečka Shora uvedený objekt a všechny areály Valašského muzea v přírodě byly dle 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 262/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů prohlášeny za Národní kulturní památku Hlavním očekáváním pronajímatele je, že nájemce naváže svou činností v předmětu nájmu, co nejvíce na tradice Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm jak v oblasti gastronomie, v oblasti oblékání a výzdoby. Článek II.. Předmět a účel této smlouvy 1.1. Pronajímatel je příslušný hospodařit s objektem hospody Na posledním groši,,který je postaven na pozemku p.č. st.2018 o výměře 1155 m/2 v obci a k.ú Rožnov pod Radhoštěm, který je ve vlastnictví České republiky, to vše zapsáno v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Zlínského kraje, Katastrálním pracovištěm Valašské Meziříčí na LV č Pronajímatel je oprávněn hospodařit s uvedeným majetkem v souladu se zákonem číslo 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zřizovací listinou muzea vydanou Ministerstvem kultury ČR.

2 Článek 3 Předmět a účel nájmu 3.1. Předmětem nájmu, upraveného touto nájemní smlouvou, je objekt hospody Na posledním groši včetně přilehlých venkovních prostor ohraničených plotem (venkovní zahrádka) vše jak je popsáno v příloze č. 1 této smlouvy Situační plán, a příloze č. 2. této smlouvy Půdorys stavby domu Součástí pronájmu je rovněž movitý majetek a zařízení dle inventarizačních seznamů. Seznam se zápisem o protokolárním předání a převzetí je přílohou č 3. této smlouvy. Inventurní stav tohoto majetku musí být po jeho dobu životnosti v souladu s inventurním seznamem. Vyřazení inventáře ve vlastnictví pronajímatele, je možné provést výlučně protokolem, který odsouhlasí k tomu zmocněný zástupce pronajímatele Součástí této smlouvy je i výpůjčka sbírkových předmětů Účelem nájmu je užívání předmětu nájmu k provozování podnikatelské činnosti nájemce, a to k provozování restaurační činnosti s přihlédnutím ke specifiku činnosti pronajímatele. Nájemce prohlašuje, že k této činnosti má příslušné živnostenské oprávnění. Nájemce není oprávněn poskytovat jiné služby v objektu předmětu nájmu než je sjednáno v této smlouvě Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je podle svého stavebně-technického určení vhodný pro účel nájmu, užívání odpovídá charakteru předmětu nájmu Nájemce si předmět nájmu prohlédl a prohlašuje, že předmět nájmu zná, že jsou mu známy okolnosti zvláštní povahy památkově chráněného objektu, seznámil se s stavem předmětu nájmu a ten je bez viditelných závad v pořádku a čistotě před podpisem této smlouvy, v tomto stavu jej nájemce přijímá do nájmu. Článek Pronajímatel pronajímá v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy předmět nájmu nájemci Nájemce najímá od pronajímatele v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy předmět nájmu a zavazuje se hradit v pravidelných splátkách dohodnutou výši nájemného. Článek 5 Práva a povinnosti pronajímatele 5.1. Pronajímatel je povinen zajistit řádný výkon nájemních práv nájemce po celou dobu nájemního vztahu, a to zejména tak, aby bylo možno dosáhnout jak účelu této smlouvy, tak i účelu užívání předmětu nájmu Obsahem povinnosti dle ustanovení čl této nájemní smlouvy je zejména nerušené užívání předmětu nájmu, umožnění dodávek elektrické energie, plynu, vody a odvodu kanalizace do budovy Pronajímatel nebo jiná jím pověřená osoba jsou oprávněny vstoupit do předmětu nájmu spolu s osobou oprávněnou, jednat jménem nájemce v pracovních dnech v běžných provozních hodinách nájemce, a to zejména za účelem kontroly dodržování podmínek této smlouvy, jakož i provádění údržby, nutných oprav či provádění kontroly elektrického, vodovodního a dalšího vedení, jestliže je toho zapotřebí. Ve sporném případě se má za to, že provozní hodinou nájemce je doba od 9.00 hod. do hod., jakož i kterákoliv jiná doba, po kterou je nájemce v předmětu této smlouvy přítomen. Současně je pronajímatel oprávněn vstoupit do předmětu nájmu ve výjimečných případech i mimo výše stanovenou dobu bez doprovodu nájemce nebo jím pověřené osoby, jestliže to vyžaduje náhle vzniklý havarijní stav či jiná podobná skutečnost nebo hrozí nebezpečí z prodlení. O tomto musí pronajímatel nájemce neprodleně uvědomit ihned po takovémto vstupu do předmětu nájmu, jestliže nebylo možno nájemce informovat předem.

3 5.4. Pronajimatel si vyhrazuje právo 1x ročně (a to zpravidla v závěru roku) provést detailní fyzickou inventuru pronajatého movitého majetku a zařízení Pronajimatel si vyhrazuje právo dle potřeby nejméně 1x čtvrtletně provést kontrolu stavu celého pronajatého objektu a uplatnit na nájemci sjednání nápravy pokud nebude stav odpovídat nájemní smlouvě Pronajimatel seznámí nájemce s funkcí a zabezpečením areálu a předá písemným protokolem nájemci klíče od objektu předmětu nájmu za účelem přístupu nájemce k objektu nájmu. Článek 6 Práva a povinnosti nájemce 6.1. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu v rozsahu a k účelu dle této smlouvy, a to po celou dobu nájemního vztahu s omezeními uvedenými v této smlouvě Nájemce je povinen hradit náklady spojené s obvyklým udržováním a provozem opravy a údržbu pronajatého movitého majetku a zařízení, jakož i hradit veškeré náklady a cenu dodávek uskutečněných pro nájemce dle níže uvedených ustanovení této smlouvy Nájemce se zavazuje zabezpečovat denní čistotu a úklid přístupu do objektu a to v rámci běžné údržby těchto prostor a míst. Nájemce se rovněž zavazuje zabezpečovat denní úklid a čistotu přilehlých prostor a to v rámci běžné údržby těchto prostor a míst. Mimo vyhrazené prostory je zakázáno ukládání kontejnerů, beden, obalů, atd Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli veškeré změny, které nastaly v a na předmětu nájmu, a to jak zapříčiněním nájemce tak i bez jeho vlivu a vůle, a současně je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímatel provést a je povinen umožnit provedení těchto i jiných nezbytných oprav; jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním povinnosti pronajímateli vznikla 6.6. Nájemce se zavazuje zdržet se jakýchkoliv rušivých a hlasitých projevů v souvislosti se svou činností. Jakékoliv zasahování do nájemních, užívacích a vlastnických práv ostatních osob v areálu, v němž se nachází předmět nájmu, je nepřípustné Nájemce odpovídá za zničení, odcizení a za jakékoli znehodnocení věcí, nalézajících se v pronajatém prostoru. Tím není dotčena jiná zákonná odpovědnost nájemce nebo pronajímatele. Pronajímatel nebude nahrazovat věci odcizené či rozbité a udržovat a opravovat věci, které jsou předmětem nájmu. Nájemce je povinen pronajaté věci udržovat, opravovat v případě ztráty je nahradit uvedením v předešlý stav.. Dojde-li ke zničení pronajaté věci, je nájemce povinen pořídit věc novou, nedohodne-li se s pronajímatelem jinak Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu jako řádný hospodář Nájemce je povinen dodržovat a zajistit dodržování bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisů v předmětu nájmu a v tomto směru na sebe bere plnou odpovědnost. Nájemce se zavazuje zajistit dodržování zákazu kouření v objektu předmětu nájmu a v jeho bezprostředním okolí. Kouření je zakázáno v celém areálu a je povoleno pouze na místech vyhrazených pronajímatelem Nájemce okamžikem vzniku nájmu přejímá odpovědnost za dodržení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a je povinen přijmout opatření k zabezpečení svého majetku a majetku pronajímatele. Nájemce dále přejímá odpovědnost za bezpečnost zařízení, bezpečnost při práci, kterou mu ukládá zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a navazující právní předpisy. Předmět nájmu je zabezpečen elektronickým zabezpečovacím systémem a systémem požární ochrany napojený na centrální pult Po dobu platnosti této smlouvy odpovídá nájemce za rizika, která plynou pro osoby, s nimiž je ve smluvním nebo pracovněprávním vztahu a odpovídá za vypořádání škod, které v této souvislosti vzniknou pronajímateli nebo třetím osobám Nájemce je povinen na vlastní náklad odstranit škody, které na předmětu nájmu vzniknou v důsledku poškození nebo nadměrného opotřebení. Nájemce odpovídá i za škody způsobenými osobami, kterým umožnil přístup do objektu předmětu nájmu Nájemce je povinen zřetelně vyznačit na objektu, i ve všech svých písemnostech určených veřejnosti, že je nájemcem a to způsobem šetřící historickou stavbu.

4 6.14. Provozní doba předmětu nájmu je určena provozní dobou areálu Dřevěného městečka s tím, že konec provoní doby hospody je stanoven nejpozději 30 minut před koncem provozní doby areálu. Další služby mimo dohodnutou provozní dobu je možno poskytovat pouze s písemným souhlasem pronajímatele nebo jeho pověřeného zástupce. Akce nájemce po provozní době je možné uspořádat pouze na základě písemného povolení pronajímatele popř. odpovědného zástupce, kterému musí předcházet písemná žádost nájemce s uvedením specifikace druhu akce a jejího rozsahu. Žádost nájemce musí být podána nejméně 3 pracovní dny předem. Nájemce je povinen zaplatit za tyto akce cenu dle stanoveného sazebníku pronajímatele Nájemce se zavazuje poskytovat sortiment občerstvení v předmětu nájmu, který bude vycházet z tradiční valašské stravy. V rámci možností bude navazovat na programovou náplň tematických akcí pronajímatele. Nájemce zařadí na jídelní lístek nejméně 50% nabídky tradičních valašských jídel s tím, že bude dodržena jejich vysoká jakost a nabídka po celý den provozu. V nabídce bude uveden obsah a charakteristika tradičních pokrmů. Jídelní lístek s uvedeným obsahem bude zpracován v ČJ, AJ a NJ Nájemce je povinen vyjít vstříc mimořádným požadavkům pronajímatele při zajišťování prestižních a jiných významných akcí, vyjít vstříc požadavkům pronajimatele při stravování účinkujících vystupujících v programech pronajímatele. Akce budou nájemci hlášeny nejméně 14 dnů předem. Nájemce bude bezúplatně poskytovat pronajimateli v jim požadovaném termínu prostory ve sjednaném rozsahu a termínech V případě zájmu pronajímatele zavazuje se nájemce zabezpečit stravování zaměstnanců pronajímatele za předem dohodnutých podmínek Nájemce se zavazuje po vzájemné dohodě s pronajímatelem zajistit další požadavky pronajímatele na speciální pohostinské služby (např. ochutnávky tradičních jídel formou zakoupené stravenky návštěvníkem) Nájemce je povinen využívat jen svěřené prostory předmětu nájmu a není oprávněn umísťovat v okolí předmětu nájmu žádné jiné stánky či samostatné prodejní jednotky. Nájemce je oprávněn provozovat doplňkové druhy stravování (grilování, rožnění, příprava jídel na volném prostranství) či prodávat zboží mimo objekt předmětu nájmu pouze po předchozí písemné dohodě s pronajímatelem a musí být v souladu s hygienickými a požárními předpisy Venkovní obsluhu je možné provádět pouze v prostoru podsínku a ve venkovní zahrádce hospody Na posledním groši. Mimo tyto vymezené prostory nelze návštěvníky obsluhovat Navážení zboží do pronajímaných zařízení je možné pouze mimo hlavní návštěvnický provoz Nájemce bere na vědomí, že úprava oken, umístění reklamních tabulí, nabídky jídel, ceníku a všech dalších oznámení směrem k návštěvníkům a hostům vně objektu předmětu nájmu a na objektu lze realizovat pouze po dohodě s oprávněným zástupcem pronajímatele. Stejný režim platí i pro použití oděvů obsluhujícího personálu, osvětlení, úpravy stolů, nádobí, nápojového skla, keramiky a podoby jídelníčků. Poskytované služby musí respektovat styl a prostředí areálu pronajímatele Nájemce je povinen zajistit proškolení obsluhujícího personálu o specifikaci práce v muzejním areálu. Nájemce je povinen zajistit, aby obsluhující personál používal pouze oděvy respektující styl muzea Nájemce se zavazuje, že svým jednáním nepoškodí dobré jméno pronajimatele Není dovoleno nájemci ani jiným osobám jím pověřeným projíždět přes areál Dřevěného městečka v době provozní doby tohoto areálu jakýmkoliv dopravním prostředkem. Rovněž je zakázáno parkovat automobil či přívěsný vozík v areálu a to jak v provozní době, tak po jejím skončení Nájemce je povinen klíče poskytnuté podle čl této smlouvy nezneužívat pro vlastní prospěch a nepoužívat je za jiným účelem. Po skončení nájmu je povinen tyto klíče nájemce pronajimateli vrátit Nájemce se zavazuje, že bude respektovat smluvní vztahy pronajímatele uzavřené s třetími osobami, jež se dotýkají výkonu práv z tohoto nájemního vztahu, např. s výhradními dodavateli zboží a nápojů Nájemce je povinen zajistit si vybavení popř. dovybavení pronajatých prostor před zahájením provozu. Dovybavení prostor přístupných návštěvníkům zařízení bude provedeno ve stylu odpovídajícím jejich historickému vzhledu. Moderní zařízení hostinského provozu (výčepní pult,

5 espreso, nápojové automaty, boxy na mražené výrobky, atd.) je možné umístit pouze mimo dohled hostů. Nájemce odpovídá za to, aby tato zařízení, odpovídala příslušným právním předpisům a platným normám V pronajatých prostorách nesmí být umístěny a provozovány televizní přijímače, radiopřijímače, magnetofony, videa a jiná podobná zařízení vyjma požadavku na zajištění odborných akcí. V pronajatých prostorách nebudou zřízeny a provozovány herny, instalovány herní automaty, zřízen prodej nebo umožněn prodej pornografických publikací a časopisů. V pronajatých prostorách nebudou provozovány ani žádné jiné aktivity, které by byly v rozporu s dobrými mravy Hudební produkce živá či reprodukovaná, pouze odpovídající stylu muzea, může být provozována pouze na místech k tomu uzpůsobených a po předchozím písemném souhlasu pronajímatele. Nájemce odpovídá za to, aby provozovaná produkce byla v souladu s autorským zákonem a je povinen na svůj náklad hradit autorské odměny Nájemce je povinen zajistit na své náklady nezávadné zlikvidování odpadů z vlastní činnosti včetně jejich uložení na skládku. Ukládání a likvidace odpadů musí být plně v souladu s obecně platnými předpisy, obecně závaznými vyhláškami a interními předpisy pronajímatele Nájemce bere na vědomí, že v předmětu nájmu je zaveden systém elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) a elektronické požární signalizace (EPS). Nájemce je v této souvislosti povinen umožnit provedení nezbytných oprav a revizí systémů a dodržovat stanovený režim systémů Nájemce se zavazuje provozovat objekt pod dosavadním označením a toto nebude měnit Nájemce se zavazuje dle ustanovení 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle citovaného zákona, uchovávat doklady vztahující se k této nájemní smlouvě včetně dokladů účetních po dobu 10 let od platnosti této smlouvy. Nájemce se zavazuje předložit na vyžádání oprávněných kontrolních orgánů všechny požadované doklady. V případě výkonu veřejnosprávní kontroly dle zákona o finanční kontrole platí ustanovení 17 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů V případě porušení povinností nájemce, plynoucích z této smlouvy nebo z platných právních předpisů odpovídá nájemce za vzniklou škodu a zavazuje se k náhradě škody, tak třetím osobám. Vzniklou škodu se nájemce zavazuje uhradit způsobem a ve lhůtě uvedené v jejím vyúčtování Nájemce není oprávněn v průběhu trvání nájemního vztahu používat otevřený oheň ve vnitřních a venkovních pronajatých prostorách ani v blízkosti předmětu nájmu Použití otevřeného ohně při příležitostných akcích pro účely přípravy pokrmů podléhá individuálnímu schválení pronajímatelem na základě žádosti, předložené v písemné formě nájemcem a to nejméně týden před jejím uskutečněním Nutnou podmínkou pro použití otevřeného ohně dle odst nájemní smlouvy, je zajištění ochranného požárního dohledu a použití věcných prostředků požární ochrany žadatelem po celou dobu užívání otevřeného ohně. Způsob splnění této podmínky musí být součástí písemné žádosti nájemce včetně grafického zakreslení a vyobrazení odstupových vzdáleností věcí, staveb od otevřeného ohně Nájemce je povinen biologický odpad (listí, spadané větve), který se nachází v předmětu nájmu pravidelně týdně uklízet a na své náklady je povinen zajistit jeho likvidaci k tomu oprávněným subjektem. Biologický odpad nelze nájemcem v předmětu nájmu skladovat po delší dobu než 15 dnů, vršit na pozemcích, spalovat nebo jinak likvidovat, počínání nájemce v rozporu s uvedenými zásadami je v rozporu s uzavřenou nájemní smlouvou Nájemce je povinen zdržet se jakého-koliv zásahu do vnitřní nebo vnější stavby předmětu nájmu včetně umisťování nápisů, sdělení, reklam, vyjma těch zásahů, které byly pronajímatelem výslovně písemně povoleny Nájemce se zavazuje provozovat veřejné WC v objektu předmětu nájmu, denně zabezpečit jeho úklid, dle potřeby doplnění toaletního papíru a mýdla a to na své náklady Nájemce se zavazuje udržovat veškeré zařízení předmětu nájmu v čistotě a pořádku. Zavazuje se provádět pravidelnou očistu ventilace, lapače tuků, kanalizaceˇ, odvodu kuchyňských par a to podle plánu sanitárních dnů, které nájemce předloží pronajímateli do 30 dnů od podpisu smlouvy.

6 Článek 7 Podnájem, postoupení Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu ani jeho část do podnájmu, ledaže k tomu obdrží předchozí písemný a výslovný souhlas pronajímatele. Nájemce není oprávněn postoupit tuto nájemní smlouvu nebo její jednotlivá práva a povinnosti třetím osobám. Článek 8 Stavební a jiné úpravy 8.1. Nájemce je oprávněn provádět v předmětu nájmu jakékoliv stavební či jiné úpravy trvalého charakteru jen při splnění podmínek ustanovení bodu 8.2. této smlouvy a násl Veškeré úpravy prováděné nájemcem v prostorách předmětu nájmu vyžadují výslovného, předchozího a písemného souhlasu pronajímatele. Součástí souhlasu je i výslovná specifikace těchto úprav, a to dle jejich popisu a seznamu tak, jak je předložená v žádosti nájemce Ve sporném případě se má za to, že souhlasu vyžadují veškeré změny zasahující do stavební a architektonické podstaty předmětu nájmu, podstatně měnící předmět nájmu, či pevná instalace jakýchkoliv zařízení, jakož i veškeré zásahy do elektrického, vodovodního a dalšího vedení Nájemce je oprávněn umístit na objektu, v němž se nachází předmět nájmu, resp. na vstupních dveřích nájmu informační tabuli o své firmě či provozu. K umístění jiných reklam či informací je zapotřebí předchozího, výslovného a písemného souhlasu pronajímatele Nájemce je seznámen se skutečností, že v průběhu nájemního vztahu může dojít k nutným rekonstrukcím objektu předmětu nájmu a s touto skutečností souhlasí. Termíny rekonstrukcí budou stanoveny po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Nájemce umožní provádění rekonstrukčních prací s tím, že provoz předmětu nájmu bude po tuto dobu přerušen. Nájemné nebude po dobu rekonstrukce nájemci účtováno. Článek 9 Nájemné a cena služeb souvisejících s nájemním vztahem 9.1. Nájemné se sjednává dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů následovně: a) sazba nájmu předmětu nájmu dle čl této smlouvy: rok 2012 rok rok 2014 rok rok 2016 Celkové nájemné za předmět nájmu dle čl této smlouvy činí Kč slovy (.korun českých) za dobu nájmu uvedenou v ustanovení čl smlouvy. Nájemné je osvobozeno od daně z přidané hodnoty dle ustanovení 56 odst.3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. b) Sazba nájmu movitých věcí a zařízení dle čl této smlouvy: rok 2012 rok rok 2014 rok rok 2016 Celkové nájemné movitých věcí a zařízení dle čl této smlouvy činí bez DPH.. Kč slovy ( korun českých) za dobu nájmu dle čl smlouvy. DPH bude účtováno v platné sazbě Celkový výše nájemného dle čl a 3.2. smlouvy: rok 2012

7 rok rok 2014 rok rok 2016 Celkové nájemné za předmět nájmu dle čl a 3.2. této smlouvy činí Kč slovy (.korun českých) za dobu nájmu uvedenou v ustanovení čl smlouvy Splatnost nájemného: Nájemné dle ustanovení čl bude hrazeno pololetně se splatností do 10. kalendářního dne prvního měsíce daného pololetí (tzn. předem) na účet pronajímatele v těchto termínech: Nájemné bude hrazeno na výše uvedený účet pronajímatele a to na základě vystavené faktury pronajimatelem V případě prodlení nájemce s uhrazením nájemného dle čl této smlouvy se smluvní strany dohodly, že pronajímatel může nájemci vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení až do zaplacení celé dlužné částky. Nájemce se zavazuje vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatit způsobem a ve lhůtě uvedené v jejím vyúčtování Nájemce a pronajímatel se dohodli, že neuhrazení nájemného ve lhůtě delší než 30 dnů ode dne termínu splatnosti plnění, je důvodem k odstoupení od nájemní smlouvy pronajímatelem. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení nájemci do jeho rukou nebo na adresu shora uvedenou Nájemné bude pronajímatelem zvyšováno o míru roční inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem (spotřebitelské ceny) vždy od 1. ledna následujícího kalendářního roku Nájemce se zavazuje uhradit cenu dodávek a služeb souvisejících s nájemním vztahem, a to především za dodávky elektrické energie, plynu, vody, odvodu použité vody, tel. poplatky a to dle skutečné spotřeby. Bližší podmínky dodávek jsou přílohou č.4 této smlouvy. Vyúčtování bude prováděno čtvrtletně se splatností do 30 dne kalendářního měsíce následujícího čtvrtletí na základě vystavené faktury pronajímatelem. V případě prodlení nájemce s uhrazením vyúčtování dle tohoto bodu se smluvní strany dohodly, že pronajímatel může nájemci vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení až do zaplacení celé dlužné částky. Nájemce se zavazuje vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatit způsobem a ve lhůtě uvedené v jejím vyúčtování. Článek 10 Délka trvání smlouvy Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od do Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je nájemce povinen po skončení nájemního vztahu odevzdat předmět nájmu a veškerý movitý majetek, který byl rovněž předmětem nájmu v takovém stavu, v jakém mu byl předán při zohlednění běžného opotřebení a odstranit veškeré změny a úpravy, které provedl se souhlasem pronajímatele. V případě, že nebude předmět nájmu vyklizen a předán pronajímateli ani do 7mi dnů od uplynutí dohodnuté lhůty, je pronajímatel oprávněn vyklidit předmět nájmu sám, přičemž se má za to, že věci ve vlastnictví nájemce v předmětu nájmu k tomuto datu se nacházející jsou určeny k likvidaci.

8 Nájemce tímto výslovně pověřuje pronajímatele k vystěhování všech věcí z předmětu nájmu a jejich uložení na náklady nájemce na místě, jež bude nájemci neprodleně oznámeno. Za tímto účelem je pronajímatel oprávněn za přítomnosti dvou svědků vstoupit do předmětu nájmu po předchozím otevření vstupních dveří za použití dostupných pomůcek a technických prostředků a provést soupis všech věcí nájemce nacházejících se v předmětu nájmu. Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené na uložených věcech nacházejících se po uplynutí stanovené lhůty v předmětu nájmu. Článek 11 Pojištění 11.1 Pronajímatel uzavírá pojistku vztahující se na škody způsobené poškozením předmětu nájmu (zejména elementární vlivy - živly). Pronajímatel neodpovídá za jakékoliv jiné škody, zejména ne za škody na vnesených věcech a není povinen uzavírat v tomto smyslu žádné pojistné smlouvy Nájemce je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti této nájemní smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob vztahující se na škody způsobené jeho činností v předmětu nájmu, na majetku pronajímatele a třetím osobám Pojistné bude maximálně do výše krýt škodu ne výši.. mil. Kč Nájemce pojistnou smlouvu vinkluje případné plnění ve prospěch pronajímatele. Smlouvu o pojištění předá nájemce pronajímateli do 30 dnů od uzavření nájemní smlouvy. V případě, že nájemní smlouva nebude předána pronajímateli v uvedeném termínu, dohodly se smluvní strany na tom, že pronajímatel je oprávněn od této uzavření nájemní smlouvy odstoupit. Článek 12 Ostatní ujednání Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto nájemní smlouvu vypovědět i bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě 3 měsíců, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi V případě, že nájemce poruší nebo nesplní kteroukoliv z povinností uvedenou v článku 6 smlouvy, má pronajímatel nárok na smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení či nesplnění povinnosti, a to i opakovaně. Smluvní pokuta je splatná způsobem a ve lhůtě uvedených v jejím vyúčtování. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to i v případě, že výše náhrady škody přesahuje smluvní pokutu. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav Pronajimatel je oprávněn od této nájemní smlouvy odstoupit v případě, že nájemce poruší povinnosti vyplývající z této smlouvy a ani přes písemnou výzvu toto porušení povinností v přiměřené lhůtě neodstraní. Nájemní vztah končí doručením písemného odstoupení od smlouvy nájemci. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody. V případě, že písemnost s odstoupením je doručována poštovní přepravou nabude odstoupení účinnosti dnem následujícím po uplynutí úložní doby u přepravce dopravované písemnosti s odstoupením Po skončení nájmu jsou si smluvní strany povinny ve lhůtě do 7 dnů od skončení nájmu vyrovnat veškeré závazky a pohledávky v případě, že k nim za doby trvání nájemního vztahu došlo. Článek 13 Ustanovení přechodná a závěrečná Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran, číslovanými dodatky Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

9 13.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, že tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem Za smluvní strany ve věcech technických jednají : - za pronajímatele: Ing. Petr Jurečka - za nájemce: Telefon: , Telefon: 13.6: Nedílnou součást této smlouvy tvoří : - Příloha č. 1 - Grafický zákres předmětu nájmu.(situace) - Příloha č. 2 - půdorys podlaží - Příloha č. 3 Inventarizační seznam - Příloha č. 4 Podmínky dodávek el, energie Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy výjimečnosti této smlouvy ve vztahu k historickým a kulturním hodnotám, jež ztvárňuje areál Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V návaznosti na toto vědomí zavazuje se nájemce vykládat si tak smlouvu vždy v kontextu s touto výjimečností a to především ve vztahu k zajištění mimořádné péče a ochrany nutné k uchování historických a kulturních hodnot v daném areálu. V Rožnově pod Radhoštěm dne.. nájemce.. pronajímatel Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení 11 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení 11 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace : Vedeno pod čj. 2011/31/S Dne Předkládá správce rozpočtu: Dne

10 Příloha č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi: Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm IČO : DIČ: CZ bankovní spojení : KB Rožnov p/r č.ú /0100 zastoupený : ředitelem muzea Ing. Vítězslavem Koukalem, CSc. (dále jen "pronajímatel") na straně jedné a. sídlo/místo podnikání:. IČO :.. DIČ: zastoupený :.. (dále jen "nájemce") na straně druhé

11 ve věci umožnění dodávky elektrické energie, plynu, vody 1. Pronajímatel se zavazuje umožnit nájemci odběr elektrické energie pro objekt předmětu nájmu. Místem plnění se rozumí rozvodná skříň s podružným elektroměrem. 2. Dodávka pitné vody bude uskutečňována z příslušného vodovodního řádu. Měření bude prováděno podružným vodoměrem, umístěným v objektu. 3. Pronajímatel se zavazuje umožnit nájemci odběr plynu pro objekt předmětu nájmu. Místem plnění se rozumí rozvodná skříň s plynoměrem. 4. Nájemce se zavazuje hradit veškeré tel. poplatky související s telefonním číslem Nájemce prohlašuje, že byl seznámen se stanovenými sazbami za elektrickou energii, plyn, sazbami vodného a stočného a sazbami za tel. poplatky a s těmito sazbami souhlasí. V případě jejich změny v průběhu nájemního vztahu je nájemce povinen je respektovat a hradit takto změněné sazby. 6. Za dodanou elektrickou energii bude pronajímatel účtovat průměrnou částku za 1 kwh, vypočtenou ze skutečných nákladů dle fakturace dodavatele energie. Průměry budou počítány za uplynulé čtvrtletí. 7. Nájemce je povinen udržovat používaná zařízení tak, aby odpovídala příslušným elektrotechnickým předpisům a normám. 8. Nájemce je povinen podřídit se omezení v maximálním odběru v pásmu tarifních špiček stanovených energetickými rozvodnými závody. To znamená, že v této době nebude nájemce zapínat elektrospotřebiče o větším výkonu bez předchozí dohody s energetikem pronajímatele. Pronajímatel včas upozorní nájemce na změnu tarifních špiček. 9. Pronajímatel je povinen uvědomit nájemce o každém přerušení dodávky el. energie, plynu alespoň s jednodenním předstihem. Výjimku tvoří mimořádné poruchy v provozu a přerušení dodávky rozvodnými závody. 10. Nájemce plně odpovídá za škody způsobené pronajímateli porušením dodacích podmínek. 11. Nezbytnou přílohou jsou stavy elektroměru, plynoměru a vodoměru, které budou zaznamenávány v průběhu nájemního vztahu. Počáteční stavy jsou povinni obě smluvní strany zapsat nejpozději k datu zahájení činnosti V Rožnově pod Radhoštěm dne nájemce.. pronajímatel

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR reg. c.:

VZOROVÁ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR reg. c.: VZOROVÁ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR reg. c.: uzavrená dle zákona c. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znení pozdejších predpisu a v souladu se zákonem c. 219/2000 Sb., o majetku

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Část 4 Užívání objednaných služeb

Část 4 Užívání objednaných služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací poskytovatele HoralNET s.r.o. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Část 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet Čl. I Úvodní ustanovení 1. Společnost Tlapnet s.r.o., se Praha 9 - Hrdlořezy,

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice- Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel půjčovna kontejnerových a dodávkových vozidel a vozíků do 3,5t Jan Mika sdružení Auto cont Provozovna: Drahy 516, 768 11 Chropyně IČ: 15244172 DIČ:CZ491119002 Tel./fax: 573 355 227 mobil: 603 532 528,

Více