Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx"

Transkript

1 Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm IČ : DIČ: CZ bankovní spojení : KB Rožnov p/r č.ú /0100 v zastoupení : ředitelem muzea Ing. Vítězslavem Koukalem, CSc. (dále jen "pronajímatel") na straně jedné a subjekt.. sídlo/místo podnikání:.. IČO :.. DIČ: zastoupený : (dále jen "nájemce") Smluvní strany se na základě úplného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních dohodly v souladu s ustanovením 27 zákona č. 219/2001 Sb. o majetku České republiky, ve znění pozdějších právních, v souladu s ustanovením 663 a násl.. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů na této: NÁJEMNÍ SMLOUVĚ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Česká republika je vlastníkem movitého a nemovitého majetku Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, podle zákona č. 219/2001 Sb., o hospodaření s majetkem České republiky, ve znění pozdějším právních předpisů, které je příslušné k hospodaření s majetkem státu Historický objekt hospody Na posledním groši je tvořen dobovou stavbou domu s přízemím a půdou, dvorem s přístupem z hlavního náměstí areálu Dřevěného městečka Shora uvedený objekt a všechny areály Valašského muzea v přírodě byly dle 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 262/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů prohlášeny za Národní kulturní památku Hlavním očekáváním pronajímatele je, že nájemce naváže svou činností v předmětu nájmu, co nejvíce na tradice Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm jak v oblasti gastronomie, v oblasti oblékání a výzdoby. Článek II.. Předmět a účel této smlouvy 1.1. Pronajímatel je příslušný hospodařit s objektem hospody Na posledním groši,,který je postaven na pozemku p.č. st.2018 o výměře 1155 m/2 v obci a k.ú Rožnov pod Radhoštěm, který je ve vlastnictví České republiky, to vše zapsáno v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Zlínského kraje, Katastrálním pracovištěm Valašské Meziříčí na LV č Pronajímatel je oprávněn hospodařit s uvedeným majetkem v souladu se zákonem číslo 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zřizovací listinou muzea vydanou Ministerstvem kultury ČR.

2 Článek 3 Předmět a účel nájmu 3.1. Předmětem nájmu, upraveného touto nájemní smlouvou, je objekt hospody Na posledním groši včetně přilehlých venkovních prostor ohraničených plotem (venkovní zahrádka) vše jak je popsáno v příloze č. 1 této smlouvy Situační plán, a příloze č. 2. této smlouvy Půdorys stavby domu Součástí pronájmu je rovněž movitý majetek a zařízení dle inventarizačních seznamů. Seznam se zápisem o protokolárním předání a převzetí je přílohou č 3. této smlouvy. Inventurní stav tohoto majetku musí být po jeho dobu životnosti v souladu s inventurním seznamem. Vyřazení inventáře ve vlastnictví pronajímatele, je možné provést výlučně protokolem, který odsouhlasí k tomu zmocněný zástupce pronajímatele Součástí této smlouvy je i výpůjčka sbírkových předmětů Účelem nájmu je užívání předmětu nájmu k provozování podnikatelské činnosti nájemce, a to k provozování restaurační činnosti s přihlédnutím ke specifiku činnosti pronajímatele. Nájemce prohlašuje, že k této činnosti má příslušné živnostenské oprávnění. Nájemce není oprávněn poskytovat jiné služby v objektu předmětu nájmu než je sjednáno v této smlouvě Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je podle svého stavebně-technického určení vhodný pro účel nájmu, užívání odpovídá charakteru předmětu nájmu Nájemce si předmět nájmu prohlédl a prohlašuje, že předmět nájmu zná, že jsou mu známy okolnosti zvláštní povahy památkově chráněného objektu, seznámil se s stavem předmětu nájmu a ten je bez viditelných závad v pořádku a čistotě před podpisem této smlouvy, v tomto stavu jej nájemce přijímá do nájmu. Článek Pronajímatel pronajímá v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy předmět nájmu nájemci Nájemce najímá od pronajímatele v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy předmět nájmu a zavazuje se hradit v pravidelných splátkách dohodnutou výši nájemného. Článek 5 Práva a povinnosti pronajímatele 5.1. Pronajímatel je povinen zajistit řádný výkon nájemních práv nájemce po celou dobu nájemního vztahu, a to zejména tak, aby bylo možno dosáhnout jak účelu této smlouvy, tak i účelu užívání předmětu nájmu Obsahem povinnosti dle ustanovení čl této nájemní smlouvy je zejména nerušené užívání předmětu nájmu, umožnění dodávek elektrické energie, plynu, vody a odvodu kanalizace do budovy Pronajímatel nebo jiná jím pověřená osoba jsou oprávněny vstoupit do předmětu nájmu spolu s osobou oprávněnou, jednat jménem nájemce v pracovních dnech v běžných provozních hodinách nájemce, a to zejména za účelem kontroly dodržování podmínek této smlouvy, jakož i provádění údržby, nutných oprav či provádění kontroly elektrického, vodovodního a dalšího vedení, jestliže je toho zapotřebí. Ve sporném případě se má za to, že provozní hodinou nájemce je doba od 9.00 hod. do hod., jakož i kterákoliv jiná doba, po kterou je nájemce v předmětu této smlouvy přítomen. Současně je pronajímatel oprávněn vstoupit do předmětu nájmu ve výjimečných případech i mimo výše stanovenou dobu bez doprovodu nájemce nebo jím pověřené osoby, jestliže to vyžaduje náhle vzniklý havarijní stav či jiná podobná skutečnost nebo hrozí nebezpečí z prodlení. O tomto musí pronajímatel nájemce neprodleně uvědomit ihned po takovémto vstupu do předmětu nájmu, jestliže nebylo možno nájemce informovat předem.

3 5.4. Pronajimatel si vyhrazuje právo 1x ročně (a to zpravidla v závěru roku) provést detailní fyzickou inventuru pronajatého movitého majetku a zařízení Pronajimatel si vyhrazuje právo dle potřeby nejméně 1x čtvrtletně provést kontrolu stavu celého pronajatého objektu a uplatnit na nájemci sjednání nápravy pokud nebude stav odpovídat nájemní smlouvě Pronajimatel seznámí nájemce s funkcí a zabezpečením areálu a předá písemným protokolem nájemci klíče od objektu předmětu nájmu za účelem přístupu nájemce k objektu nájmu. Článek 6 Práva a povinnosti nájemce 6.1. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu v rozsahu a k účelu dle této smlouvy, a to po celou dobu nájemního vztahu s omezeními uvedenými v této smlouvě Nájemce je povinen hradit náklady spojené s obvyklým udržováním a provozem opravy a údržbu pronajatého movitého majetku a zařízení, jakož i hradit veškeré náklady a cenu dodávek uskutečněných pro nájemce dle níže uvedených ustanovení této smlouvy Nájemce se zavazuje zabezpečovat denní čistotu a úklid přístupu do objektu a to v rámci běžné údržby těchto prostor a míst. Nájemce se rovněž zavazuje zabezpečovat denní úklid a čistotu přilehlých prostor a to v rámci běžné údržby těchto prostor a míst. Mimo vyhrazené prostory je zakázáno ukládání kontejnerů, beden, obalů, atd Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli veškeré změny, které nastaly v a na předmětu nájmu, a to jak zapříčiněním nájemce tak i bez jeho vlivu a vůle, a současně je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímatel provést a je povinen umožnit provedení těchto i jiných nezbytných oprav; jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním povinnosti pronajímateli vznikla 6.6. Nájemce se zavazuje zdržet se jakýchkoliv rušivých a hlasitých projevů v souvislosti se svou činností. Jakékoliv zasahování do nájemních, užívacích a vlastnických práv ostatních osob v areálu, v němž se nachází předmět nájmu, je nepřípustné Nájemce odpovídá za zničení, odcizení a za jakékoli znehodnocení věcí, nalézajících se v pronajatém prostoru. Tím není dotčena jiná zákonná odpovědnost nájemce nebo pronajímatele. Pronajímatel nebude nahrazovat věci odcizené či rozbité a udržovat a opravovat věci, které jsou předmětem nájmu. Nájemce je povinen pronajaté věci udržovat, opravovat v případě ztráty je nahradit uvedením v předešlý stav.. Dojde-li ke zničení pronajaté věci, je nájemce povinen pořídit věc novou, nedohodne-li se s pronajímatelem jinak Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu jako řádný hospodář Nájemce je povinen dodržovat a zajistit dodržování bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisů v předmětu nájmu a v tomto směru na sebe bere plnou odpovědnost. Nájemce se zavazuje zajistit dodržování zákazu kouření v objektu předmětu nájmu a v jeho bezprostředním okolí. Kouření je zakázáno v celém areálu a je povoleno pouze na místech vyhrazených pronajímatelem Nájemce okamžikem vzniku nájmu přejímá odpovědnost za dodržení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a je povinen přijmout opatření k zabezpečení svého majetku a majetku pronajímatele. Nájemce dále přejímá odpovědnost za bezpečnost zařízení, bezpečnost při práci, kterou mu ukládá zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a navazující právní předpisy. Předmět nájmu je zabezpečen elektronickým zabezpečovacím systémem a systémem požární ochrany napojený na centrální pult Po dobu platnosti této smlouvy odpovídá nájemce za rizika, která plynou pro osoby, s nimiž je ve smluvním nebo pracovněprávním vztahu a odpovídá za vypořádání škod, které v této souvislosti vzniknou pronajímateli nebo třetím osobám Nájemce je povinen na vlastní náklad odstranit škody, které na předmětu nájmu vzniknou v důsledku poškození nebo nadměrného opotřebení. Nájemce odpovídá i za škody způsobenými osobami, kterým umožnil přístup do objektu předmětu nájmu Nájemce je povinen zřetelně vyznačit na objektu, i ve všech svých písemnostech určených veřejnosti, že je nájemcem a to způsobem šetřící historickou stavbu.

4 6.14. Provozní doba předmětu nájmu je určena provozní dobou areálu Dřevěného městečka s tím, že konec provoní doby hospody je stanoven nejpozději 30 minut před koncem provozní doby areálu. Další služby mimo dohodnutou provozní dobu je možno poskytovat pouze s písemným souhlasem pronajímatele nebo jeho pověřeného zástupce. Akce nájemce po provozní době je možné uspořádat pouze na základě písemného povolení pronajímatele popř. odpovědného zástupce, kterému musí předcházet písemná žádost nájemce s uvedením specifikace druhu akce a jejího rozsahu. Žádost nájemce musí být podána nejméně 3 pracovní dny předem. Nájemce je povinen zaplatit za tyto akce cenu dle stanoveného sazebníku pronajímatele Nájemce se zavazuje poskytovat sortiment občerstvení v předmětu nájmu, který bude vycházet z tradiční valašské stravy. V rámci možností bude navazovat na programovou náplň tematických akcí pronajímatele. Nájemce zařadí na jídelní lístek nejméně 50% nabídky tradičních valašských jídel s tím, že bude dodržena jejich vysoká jakost a nabídka po celý den provozu. V nabídce bude uveden obsah a charakteristika tradičních pokrmů. Jídelní lístek s uvedeným obsahem bude zpracován v ČJ, AJ a NJ Nájemce je povinen vyjít vstříc mimořádným požadavkům pronajímatele při zajišťování prestižních a jiných významných akcí, vyjít vstříc požadavkům pronajimatele při stravování účinkujících vystupujících v programech pronajímatele. Akce budou nájemci hlášeny nejméně 14 dnů předem. Nájemce bude bezúplatně poskytovat pronajimateli v jim požadovaném termínu prostory ve sjednaném rozsahu a termínech V případě zájmu pronajímatele zavazuje se nájemce zabezpečit stravování zaměstnanců pronajímatele za předem dohodnutých podmínek Nájemce se zavazuje po vzájemné dohodě s pronajímatelem zajistit další požadavky pronajímatele na speciální pohostinské služby (např. ochutnávky tradičních jídel formou zakoupené stravenky návštěvníkem) Nájemce je povinen využívat jen svěřené prostory předmětu nájmu a není oprávněn umísťovat v okolí předmětu nájmu žádné jiné stánky či samostatné prodejní jednotky. Nájemce je oprávněn provozovat doplňkové druhy stravování (grilování, rožnění, příprava jídel na volném prostranství) či prodávat zboží mimo objekt předmětu nájmu pouze po předchozí písemné dohodě s pronajímatelem a musí být v souladu s hygienickými a požárními předpisy Venkovní obsluhu je možné provádět pouze v prostoru podsínku a ve venkovní zahrádce hospody Na posledním groši. Mimo tyto vymezené prostory nelze návštěvníky obsluhovat Navážení zboží do pronajímaných zařízení je možné pouze mimo hlavní návštěvnický provoz Nájemce bere na vědomí, že úprava oken, umístění reklamních tabulí, nabídky jídel, ceníku a všech dalších oznámení směrem k návštěvníkům a hostům vně objektu předmětu nájmu a na objektu lze realizovat pouze po dohodě s oprávněným zástupcem pronajímatele. Stejný režim platí i pro použití oděvů obsluhujícího personálu, osvětlení, úpravy stolů, nádobí, nápojového skla, keramiky a podoby jídelníčků. Poskytované služby musí respektovat styl a prostředí areálu pronajímatele Nájemce je povinen zajistit proškolení obsluhujícího personálu o specifikaci práce v muzejním areálu. Nájemce je povinen zajistit, aby obsluhující personál používal pouze oděvy respektující styl muzea Nájemce se zavazuje, že svým jednáním nepoškodí dobré jméno pronajimatele Není dovoleno nájemci ani jiným osobám jím pověřeným projíždět přes areál Dřevěného městečka v době provozní doby tohoto areálu jakýmkoliv dopravním prostředkem. Rovněž je zakázáno parkovat automobil či přívěsný vozík v areálu a to jak v provozní době, tak po jejím skončení Nájemce je povinen klíče poskytnuté podle čl této smlouvy nezneužívat pro vlastní prospěch a nepoužívat je za jiným účelem. Po skončení nájmu je povinen tyto klíče nájemce pronajimateli vrátit Nájemce se zavazuje, že bude respektovat smluvní vztahy pronajímatele uzavřené s třetími osobami, jež se dotýkají výkonu práv z tohoto nájemního vztahu, např. s výhradními dodavateli zboží a nápojů Nájemce je povinen zajistit si vybavení popř. dovybavení pronajatých prostor před zahájením provozu. Dovybavení prostor přístupných návštěvníkům zařízení bude provedeno ve stylu odpovídajícím jejich historickému vzhledu. Moderní zařízení hostinského provozu (výčepní pult,

5 espreso, nápojové automaty, boxy na mražené výrobky, atd.) je možné umístit pouze mimo dohled hostů. Nájemce odpovídá za to, aby tato zařízení, odpovídala příslušným právním předpisům a platným normám V pronajatých prostorách nesmí být umístěny a provozovány televizní přijímače, radiopřijímače, magnetofony, videa a jiná podobná zařízení vyjma požadavku na zajištění odborných akcí. V pronajatých prostorách nebudou zřízeny a provozovány herny, instalovány herní automaty, zřízen prodej nebo umožněn prodej pornografických publikací a časopisů. V pronajatých prostorách nebudou provozovány ani žádné jiné aktivity, které by byly v rozporu s dobrými mravy Hudební produkce živá či reprodukovaná, pouze odpovídající stylu muzea, může být provozována pouze na místech k tomu uzpůsobených a po předchozím písemném souhlasu pronajímatele. Nájemce odpovídá za to, aby provozovaná produkce byla v souladu s autorským zákonem a je povinen na svůj náklad hradit autorské odměny Nájemce je povinen zajistit na své náklady nezávadné zlikvidování odpadů z vlastní činnosti včetně jejich uložení na skládku. Ukládání a likvidace odpadů musí být plně v souladu s obecně platnými předpisy, obecně závaznými vyhláškami a interními předpisy pronajímatele Nájemce bere na vědomí, že v předmětu nájmu je zaveden systém elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) a elektronické požární signalizace (EPS). Nájemce je v této souvislosti povinen umožnit provedení nezbytných oprav a revizí systémů a dodržovat stanovený režim systémů Nájemce se zavazuje provozovat objekt pod dosavadním označením a toto nebude měnit Nájemce se zavazuje dle ustanovení 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle citovaného zákona, uchovávat doklady vztahující se k této nájemní smlouvě včetně dokladů účetních po dobu 10 let od platnosti této smlouvy. Nájemce se zavazuje předložit na vyžádání oprávněných kontrolních orgánů všechny požadované doklady. V případě výkonu veřejnosprávní kontroly dle zákona o finanční kontrole platí ustanovení 17 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů V případě porušení povinností nájemce, plynoucích z této smlouvy nebo z platných právních předpisů odpovídá nájemce za vzniklou škodu a zavazuje se k náhradě škody, tak třetím osobám. Vzniklou škodu se nájemce zavazuje uhradit způsobem a ve lhůtě uvedené v jejím vyúčtování Nájemce není oprávněn v průběhu trvání nájemního vztahu používat otevřený oheň ve vnitřních a venkovních pronajatých prostorách ani v blízkosti předmětu nájmu Použití otevřeného ohně při příležitostných akcích pro účely přípravy pokrmů podléhá individuálnímu schválení pronajímatelem na základě žádosti, předložené v písemné formě nájemcem a to nejméně týden před jejím uskutečněním Nutnou podmínkou pro použití otevřeného ohně dle odst nájemní smlouvy, je zajištění ochranného požárního dohledu a použití věcných prostředků požární ochrany žadatelem po celou dobu užívání otevřeného ohně. Způsob splnění této podmínky musí být součástí písemné žádosti nájemce včetně grafického zakreslení a vyobrazení odstupových vzdáleností věcí, staveb od otevřeného ohně Nájemce je povinen biologický odpad (listí, spadané větve), který se nachází v předmětu nájmu pravidelně týdně uklízet a na své náklady je povinen zajistit jeho likvidaci k tomu oprávněným subjektem. Biologický odpad nelze nájemcem v předmětu nájmu skladovat po delší dobu než 15 dnů, vršit na pozemcích, spalovat nebo jinak likvidovat, počínání nájemce v rozporu s uvedenými zásadami je v rozporu s uzavřenou nájemní smlouvou Nájemce je povinen zdržet se jakého-koliv zásahu do vnitřní nebo vnější stavby předmětu nájmu včetně umisťování nápisů, sdělení, reklam, vyjma těch zásahů, které byly pronajímatelem výslovně písemně povoleny Nájemce se zavazuje provozovat veřejné WC v objektu předmětu nájmu, denně zabezpečit jeho úklid, dle potřeby doplnění toaletního papíru a mýdla a to na své náklady Nájemce se zavazuje udržovat veškeré zařízení předmětu nájmu v čistotě a pořádku. Zavazuje se provádět pravidelnou očistu ventilace, lapače tuků, kanalizaceˇ, odvodu kuchyňských par a to podle plánu sanitárních dnů, které nájemce předloží pronajímateli do 30 dnů od podpisu smlouvy.

6 Článek 7 Podnájem, postoupení Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu ani jeho část do podnájmu, ledaže k tomu obdrží předchozí písemný a výslovný souhlas pronajímatele. Nájemce není oprávněn postoupit tuto nájemní smlouvu nebo její jednotlivá práva a povinnosti třetím osobám. Článek 8 Stavební a jiné úpravy 8.1. Nájemce je oprávněn provádět v předmětu nájmu jakékoliv stavební či jiné úpravy trvalého charakteru jen při splnění podmínek ustanovení bodu 8.2. této smlouvy a násl Veškeré úpravy prováděné nájemcem v prostorách předmětu nájmu vyžadují výslovného, předchozího a písemného souhlasu pronajímatele. Součástí souhlasu je i výslovná specifikace těchto úprav, a to dle jejich popisu a seznamu tak, jak je předložená v žádosti nájemce Ve sporném případě se má za to, že souhlasu vyžadují veškeré změny zasahující do stavební a architektonické podstaty předmětu nájmu, podstatně měnící předmět nájmu, či pevná instalace jakýchkoliv zařízení, jakož i veškeré zásahy do elektrického, vodovodního a dalšího vedení Nájemce je oprávněn umístit na objektu, v němž se nachází předmět nájmu, resp. na vstupních dveřích nájmu informační tabuli o své firmě či provozu. K umístění jiných reklam či informací je zapotřebí předchozího, výslovného a písemného souhlasu pronajímatele Nájemce je seznámen se skutečností, že v průběhu nájemního vztahu může dojít k nutným rekonstrukcím objektu předmětu nájmu a s touto skutečností souhlasí. Termíny rekonstrukcí budou stanoveny po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Nájemce umožní provádění rekonstrukčních prací s tím, že provoz předmětu nájmu bude po tuto dobu přerušen. Nájemné nebude po dobu rekonstrukce nájemci účtováno. Článek 9 Nájemné a cena služeb souvisejících s nájemním vztahem 9.1. Nájemné se sjednává dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů následovně: a) sazba nájmu předmětu nájmu dle čl této smlouvy: rok 2012 rok rok 2014 rok rok 2016 Celkové nájemné za předmět nájmu dle čl této smlouvy činí Kč slovy (.korun českých) za dobu nájmu uvedenou v ustanovení čl smlouvy. Nájemné je osvobozeno od daně z přidané hodnoty dle ustanovení 56 odst.3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. b) Sazba nájmu movitých věcí a zařízení dle čl této smlouvy: rok 2012 rok rok 2014 rok rok 2016 Celkové nájemné movitých věcí a zařízení dle čl této smlouvy činí bez DPH.. Kč slovy ( korun českých) za dobu nájmu dle čl smlouvy. DPH bude účtováno v platné sazbě Celkový výše nájemného dle čl a 3.2. smlouvy: rok 2012

7 rok rok 2014 rok rok 2016 Celkové nájemné za předmět nájmu dle čl a 3.2. této smlouvy činí Kč slovy (.korun českých) za dobu nájmu uvedenou v ustanovení čl smlouvy Splatnost nájemného: Nájemné dle ustanovení čl bude hrazeno pololetně se splatností do 10. kalendářního dne prvního měsíce daného pololetí (tzn. předem) na účet pronajímatele v těchto termínech: Nájemné bude hrazeno na výše uvedený účet pronajímatele a to na základě vystavené faktury pronajimatelem V případě prodlení nájemce s uhrazením nájemného dle čl této smlouvy se smluvní strany dohodly, že pronajímatel může nájemci vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení až do zaplacení celé dlužné částky. Nájemce se zavazuje vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatit způsobem a ve lhůtě uvedené v jejím vyúčtování Nájemce a pronajímatel se dohodli, že neuhrazení nájemného ve lhůtě delší než 30 dnů ode dne termínu splatnosti plnění, je důvodem k odstoupení od nájemní smlouvy pronajímatelem. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení nájemci do jeho rukou nebo na adresu shora uvedenou Nájemné bude pronajímatelem zvyšováno o míru roční inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem (spotřebitelské ceny) vždy od 1. ledna následujícího kalendářního roku Nájemce se zavazuje uhradit cenu dodávek a služeb souvisejících s nájemním vztahem, a to především za dodávky elektrické energie, plynu, vody, odvodu použité vody, tel. poplatky a to dle skutečné spotřeby. Bližší podmínky dodávek jsou přílohou č.4 této smlouvy. Vyúčtování bude prováděno čtvrtletně se splatností do 30 dne kalendářního měsíce následujícího čtvrtletí na základě vystavené faktury pronajímatelem. V případě prodlení nájemce s uhrazením vyúčtování dle tohoto bodu se smluvní strany dohodly, že pronajímatel může nájemci vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení až do zaplacení celé dlužné částky. Nájemce se zavazuje vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatit způsobem a ve lhůtě uvedené v jejím vyúčtování. Článek 10 Délka trvání smlouvy Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od do Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je nájemce povinen po skončení nájemního vztahu odevzdat předmět nájmu a veškerý movitý majetek, který byl rovněž předmětem nájmu v takovém stavu, v jakém mu byl předán při zohlednění běžného opotřebení a odstranit veškeré změny a úpravy, které provedl se souhlasem pronajímatele. V případě, že nebude předmět nájmu vyklizen a předán pronajímateli ani do 7mi dnů od uplynutí dohodnuté lhůty, je pronajímatel oprávněn vyklidit předmět nájmu sám, přičemž se má za to, že věci ve vlastnictví nájemce v předmětu nájmu k tomuto datu se nacházející jsou určeny k likvidaci.

8 Nájemce tímto výslovně pověřuje pronajímatele k vystěhování všech věcí z předmětu nájmu a jejich uložení na náklady nájemce na místě, jež bude nájemci neprodleně oznámeno. Za tímto účelem je pronajímatel oprávněn za přítomnosti dvou svědků vstoupit do předmětu nájmu po předchozím otevření vstupních dveří za použití dostupných pomůcek a technických prostředků a provést soupis všech věcí nájemce nacházejících se v předmětu nájmu. Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené na uložených věcech nacházejících se po uplynutí stanovené lhůty v předmětu nájmu. Článek 11 Pojištění 11.1 Pronajímatel uzavírá pojistku vztahující se na škody způsobené poškozením předmětu nájmu (zejména elementární vlivy - živly). Pronajímatel neodpovídá za jakékoliv jiné škody, zejména ne za škody na vnesených věcech a není povinen uzavírat v tomto smyslu žádné pojistné smlouvy Nájemce je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti této nájemní smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob vztahující se na škody způsobené jeho činností v předmětu nájmu, na majetku pronajímatele a třetím osobám Pojistné bude maximálně do výše krýt škodu ne výši.. mil. Kč Nájemce pojistnou smlouvu vinkluje případné plnění ve prospěch pronajímatele. Smlouvu o pojištění předá nájemce pronajímateli do 30 dnů od uzavření nájemní smlouvy. V případě, že nájemní smlouva nebude předána pronajímateli v uvedeném termínu, dohodly se smluvní strany na tom, že pronajímatel je oprávněn od této uzavření nájemní smlouvy odstoupit. Článek 12 Ostatní ujednání Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto nájemní smlouvu vypovědět i bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě 3 měsíců, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi V případě, že nájemce poruší nebo nesplní kteroukoliv z povinností uvedenou v článku 6 smlouvy, má pronajímatel nárok na smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení či nesplnění povinnosti, a to i opakovaně. Smluvní pokuta je splatná způsobem a ve lhůtě uvedených v jejím vyúčtování. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to i v případě, že výše náhrady škody přesahuje smluvní pokutu. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav Pronajimatel je oprávněn od této nájemní smlouvy odstoupit v případě, že nájemce poruší povinnosti vyplývající z této smlouvy a ani přes písemnou výzvu toto porušení povinností v přiměřené lhůtě neodstraní. Nájemní vztah končí doručením písemného odstoupení od smlouvy nájemci. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody. V případě, že písemnost s odstoupením je doručována poštovní přepravou nabude odstoupení účinnosti dnem následujícím po uplynutí úložní doby u přepravce dopravované písemnosti s odstoupením Po skončení nájmu jsou si smluvní strany povinny ve lhůtě do 7 dnů od skončení nájmu vyrovnat veškeré závazky a pohledávky v případě, že k nim za doby trvání nájemního vztahu došlo. Článek 13 Ustanovení přechodná a závěrečná Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran, číslovanými dodatky Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

9 13.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, že tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem Za smluvní strany ve věcech technických jednají : - za pronajímatele: Ing. Petr Jurečka - za nájemce: Telefon: , Telefon: 13.6: Nedílnou součást této smlouvy tvoří : - Příloha č. 1 - Grafický zákres předmětu nájmu.(situace) - Příloha č. 2 - půdorys podlaží - Příloha č. 3 Inventarizační seznam - Příloha č. 4 Podmínky dodávek el, energie Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy výjimečnosti této smlouvy ve vztahu k historickým a kulturním hodnotám, jež ztvárňuje areál Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V návaznosti na toto vědomí zavazuje se nájemce vykládat si tak smlouvu vždy v kontextu s touto výjimečností a to především ve vztahu k zajištění mimořádné péče a ochrany nutné k uchování historických a kulturních hodnot v daném areálu. V Rožnově pod Radhoštěm dne.. nájemce.. pronajímatel Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení 11 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení 11 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace : Vedeno pod čj. 2011/31/S Dne Předkládá správce rozpočtu: Dne

10 Příloha č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi: Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm IČO : DIČ: CZ bankovní spojení : KB Rožnov p/r č.ú /0100 zastoupený : ředitelem muzea Ing. Vítězslavem Koukalem, CSc. (dále jen "pronajímatel") na straně jedné a. sídlo/místo podnikání:. IČO :.. DIČ: zastoupený :.. (dále jen "nájemce") na straně druhé

11 ve věci umožnění dodávky elektrické energie, plynu, vody 1. Pronajímatel se zavazuje umožnit nájemci odběr elektrické energie pro objekt předmětu nájmu. Místem plnění se rozumí rozvodná skříň s podružným elektroměrem. 2. Dodávka pitné vody bude uskutečňována z příslušného vodovodního řádu. Měření bude prováděno podružným vodoměrem, umístěným v objektu. 3. Pronajímatel se zavazuje umožnit nájemci odběr plynu pro objekt předmětu nájmu. Místem plnění se rozumí rozvodná skříň s plynoměrem. 4. Nájemce se zavazuje hradit veškeré tel. poplatky související s telefonním číslem Nájemce prohlašuje, že byl seznámen se stanovenými sazbami za elektrickou energii, plyn, sazbami vodného a stočného a sazbami za tel. poplatky a s těmito sazbami souhlasí. V případě jejich změny v průběhu nájemního vztahu je nájemce povinen je respektovat a hradit takto změněné sazby. 6. Za dodanou elektrickou energii bude pronajímatel účtovat průměrnou částku za 1 kwh, vypočtenou ze skutečných nákladů dle fakturace dodavatele energie. Průměry budou počítány za uplynulé čtvrtletí. 7. Nájemce je povinen udržovat používaná zařízení tak, aby odpovídala příslušným elektrotechnickým předpisům a normám. 8. Nájemce je povinen podřídit se omezení v maximálním odběru v pásmu tarifních špiček stanovených energetickými rozvodnými závody. To znamená, že v této době nebude nájemce zapínat elektrospotřebiče o větším výkonu bez předchozí dohody s energetikem pronajímatele. Pronajímatel včas upozorní nájemce na změnu tarifních špiček. 9. Pronajímatel je povinen uvědomit nájemce o každém přerušení dodávky el. energie, plynu alespoň s jednodenním předstihem. Výjimku tvoří mimořádné poruchy v provozu a přerušení dodávky rozvodnými závody. 10. Nájemce plně odpovídá za škody způsobené pronajímateli porušením dodacích podmínek. 11. Nezbytnou přílohou jsou stavy elektroměru, plynoměru a vodoměru, které budou zaznamenávány v průběhu nájemního vztahu. Počáteční stavy jsou povinni obě smluvní strany zapsat nejpozději k datu zahájení činnosti V Rožnově pod Radhoštěm dne nájemce.. pronajímatel

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s.

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s. Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů Uzavřená mezi Sportovní areál Ještěd, a.s. Se sídlem Jablonecká 41/27, Liberec V Kristiánov, PSČ 460 01 IČ 25 43 79 41 DIČ: CZ 25 43 79 41 Společnost zapsaná

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Příloha č. 11 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Pronajímatel: Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. čp. 1 zastoupené Správou ma Město

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 Příloha č. 2 k usnesení R-176 ze dne 11.3.2015 Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 NÁJEMNÍ SMLOUVA na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 uzavřená dle 2302 Občanského zák. v platném znění mezi níže

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu nebytových prostor: Článek I.

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu nebytových prostor: Článek I. Smlouva č. NPÚ 381 2012 Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, Územní odborné pracoviště v Ostravě, Korejská 12, PSč 702 00 Ostrava-Přívoz

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved.

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved. Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu určitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Mgr.Darkem Šmerdou a Ing.Pavlem Vokurkou -jednateli společnosti. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78563,

Mgr.Darkem Šmerdou a Ing.Pavlem Vokurkou -jednateli společnosti. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78563, Smlouva o nájmu části pozemku TATO SMLOUVA O NÁJMU ČÁSTI POZEMKU (dále jen Smlouva") byla uzavřena níže uvedeného dne mezi: 1.1 Nájemce Obchodní firma: Zastoupená: News Outdoor s.r.o. Mgr.Darkem Šmerdou

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM PRONAJÍMATEL: se sídlem orgánů: bankovní spojení: číslo účtu: IČ: DIČ: zastoupený: Městská část Praha 8 Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň, Česká spořitelna,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9, 602 00 Brno Jednající

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník MMPr/SML/2536/2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9,

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smlouva o ubytování (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smluvní strany: ČSAP, z. s. Dům světla Malého 3/282 186 21 Praha

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č.

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č. Centrum kultury a vzdělávání Blatná PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 15 Schváleno usnesením rady města č. 160/14 ze dne 19. 5. 2014

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen jako Smlouva )

Smlouvu o nájmu nebytových prostor (dále jen jako Smlouva ) SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako zákon o nájmu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb.

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. OBNP 3/76/2010/746/Svob. 2010/00810/11.2 SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. 1) Pronajímatel: I. Smluvní strany Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení I. Smluvní strany Pronajímatel: Město Odolena Voda se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno Ing. Ditou Výborovou, starostkou města IČ:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Poptávkové řízení na provozovatele restaurace v SD Jilm Jilemnice

Poptávkové řízení na provozovatele restaurace v SD Jilm Jilemnice Poptávkové řízení na provozovatele restaurace v SD Jilm Jilemnice Město Jilemnice a SD Jilm vypisuje poptávkové řízení na provozovatele restaurace v přízemí budovy č. 500, Roztocká ulice, 514 01 Jilemnice,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 Spolupracující agentura: Štruncáky s.r.o. Štruncovy sady 1 301 00 Plzeň IČ: 290 83 630 /dále jen agentura/ a Podnájemce:

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více