Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx"

Transkript

1 Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm IČ : DIČ: CZ bankovní spojení : KB Rožnov p/r č.ú /0100 v zastoupení : ředitelem muzea Ing. Vítězslavem Koukalem, CSc. (dále jen "pronajímatel") na straně jedné a subjekt.. sídlo/místo podnikání:.. IČO :.. DIČ: zastoupený : (dále jen "nájemce") Smluvní strany se na základě úplného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních dohodly v souladu s ustanovením 27 zákona č. 219/2001 Sb. o majetku České republiky, ve znění pozdějších právních, v souladu s ustanovením 663 a násl.. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů na této: NÁJEMNÍ SMLOUVĚ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Česká republika je vlastníkem movitého a nemovitého majetku Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, podle zákona č. 219/2001 Sb., o hospodaření s majetkem České republiky, ve znění pozdějším právních předpisů, které je příslušné k hospodaření s majetkem státu Historický objekt hospody Na posledním groši je tvořen dobovou stavbou domu s přízemím a půdou, dvorem s přístupem z hlavního náměstí areálu Dřevěného městečka Shora uvedený objekt a všechny areály Valašského muzea v přírodě byly dle 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 262/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů prohlášeny za Národní kulturní památku Hlavním očekáváním pronajímatele je, že nájemce naváže svou činností v předmětu nájmu, co nejvíce na tradice Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm jak v oblasti gastronomie, v oblasti oblékání a výzdoby. Článek II.. Předmět a účel této smlouvy 1.1. Pronajímatel je příslušný hospodařit s objektem hospody Na posledním groši,,který je postaven na pozemku p.č. st.2018 o výměře 1155 m/2 v obci a k.ú Rožnov pod Radhoštěm, který je ve vlastnictví České republiky, to vše zapsáno v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Zlínského kraje, Katastrálním pracovištěm Valašské Meziříčí na LV č Pronajímatel je oprávněn hospodařit s uvedeným majetkem v souladu se zákonem číslo 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zřizovací listinou muzea vydanou Ministerstvem kultury ČR.

2 Článek 3 Předmět a účel nájmu 3.1. Předmětem nájmu, upraveného touto nájemní smlouvou, je objekt hospody Na posledním groši včetně přilehlých venkovních prostor ohraničených plotem (venkovní zahrádka) vše jak je popsáno v příloze č. 1 této smlouvy Situační plán, a příloze č. 2. této smlouvy Půdorys stavby domu Součástí pronájmu je rovněž movitý majetek a zařízení dle inventarizačních seznamů. Seznam se zápisem o protokolárním předání a převzetí je přílohou č 3. této smlouvy. Inventurní stav tohoto majetku musí být po jeho dobu životnosti v souladu s inventurním seznamem. Vyřazení inventáře ve vlastnictví pronajímatele, je možné provést výlučně protokolem, který odsouhlasí k tomu zmocněný zástupce pronajímatele Součástí této smlouvy je i výpůjčka sbírkových předmětů Účelem nájmu je užívání předmětu nájmu k provozování podnikatelské činnosti nájemce, a to k provozování restaurační činnosti s přihlédnutím ke specifiku činnosti pronajímatele. Nájemce prohlašuje, že k této činnosti má příslušné živnostenské oprávnění. Nájemce není oprávněn poskytovat jiné služby v objektu předmětu nájmu než je sjednáno v této smlouvě Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je podle svého stavebně-technického určení vhodný pro účel nájmu, užívání odpovídá charakteru předmětu nájmu Nájemce si předmět nájmu prohlédl a prohlašuje, že předmět nájmu zná, že jsou mu známy okolnosti zvláštní povahy památkově chráněného objektu, seznámil se s stavem předmětu nájmu a ten je bez viditelných závad v pořádku a čistotě před podpisem této smlouvy, v tomto stavu jej nájemce přijímá do nájmu. Článek Pronajímatel pronajímá v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy předmět nájmu nájemci Nájemce najímá od pronajímatele v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy předmět nájmu a zavazuje se hradit v pravidelných splátkách dohodnutou výši nájemného. Článek 5 Práva a povinnosti pronajímatele 5.1. Pronajímatel je povinen zajistit řádný výkon nájemních práv nájemce po celou dobu nájemního vztahu, a to zejména tak, aby bylo možno dosáhnout jak účelu této smlouvy, tak i účelu užívání předmětu nájmu Obsahem povinnosti dle ustanovení čl této nájemní smlouvy je zejména nerušené užívání předmětu nájmu, umožnění dodávek elektrické energie, plynu, vody a odvodu kanalizace do budovy Pronajímatel nebo jiná jím pověřená osoba jsou oprávněny vstoupit do předmětu nájmu spolu s osobou oprávněnou, jednat jménem nájemce v pracovních dnech v běžných provozních hodinách nájemce, a to zejména za účelem kontroly dodržování podmínek této smlouvy, jakož i provádění údržby, nutných oprav či provádění kontroly elektrického, vodovodního a dalšího vedení, jestliže je toho zapotřebí. Ve sporném případě se má za to, že provozní hodinou nájemce je doba od 9.00 hod. do hod., jakož i kterákoliv jiná doba, po kterou je nájemce v předmětu této smlouvy přítomen. Současně je pronajímatel oprávněn vstoupit do předmětu nájmu ve výjimečných případech i mimo výše stanovenou dobu bez doprovodu nájemce nebo jím pověřené osoby, jestliže to vyžaduje náhle vzniklý havarijní stav či jiná podobná skutečnost nebo hrozí nebezpečí z prodlení. O tomto musí pronajímatel nájemce neprodleně uvědomit ihned po takovémto vstupu do předmětu nájmu, jestliže nebylo možno nájemce informovat předem.

3 5.4. Pronajimatel si vyhrazuje právo 1x ročně (a to zpravidla v závěru roku) provést detailní fyzickou inventuru pronajatého movitého majetku a zařízení Pronajimatel si vyhrazuje právo dle potřeby nejméně 1x čtvrtletně provést kontrolu stavu celého pronajatého objektu a uplatnit na nájemci sjednání nápravy pokud nebude stav odpovídat nájemní smlouvě Pronajimatel seznámí nájemce s funkcí a zabezpečením areálu a předá písemným protokolem nájemci klíče od objektu předmětu nájmu za účelem přístupu nájemce k objektu nájmu. Článek 6 Práva a povinnosti nájemce 6.1. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu v rozsahu a k účelu dle této smlouvy, a to po celou dobu nájemního vztahu s omezeními uvedenými v této smlouvě Nájemce je povinen hradit náklady spojené s obvyklým udržováním a provozem opravy a údržbu pronajatého movitého majetku a zařízení, jakož i hradit veškeré náklady a cenu dodávek uskutečněných pro nájemce dle níže uvedených ustanovení této smlouvy Nájemce se zavazuje zabezpečovat denní čistotu a úklid přístupu do objektu a to v rámci běžné údržby těchto prostor a míst. Nájemce se rovněž zavazuje zabezpečovat denní úklid a čistotu přilehlých prostor a to v rámci běžné údržby těchto prostor a míst. Mimo vyhrazené prostory je zakázáno ukládání kontejnerů, beden, obalů, atd Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli veškeré změny, které nastaly v a na předmětu nájmu, a to jak zapříčiněním nájemce tak i bez jeho vlivu a vůle, a současně je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímatel provést a je povinen umožnit provedení těchto i jiných nezbytných oprav; jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním povinnosti pronajímateli vznikla 6.6. Nájemce se zavazuje zdržet se jakýchkoliv rušivých a hlasitých projevů v souvislosti se svou činností. Jakékoliv zasahování do nájemních, užívacích a vlastnických práv ostatních osob v areálu, v němž se nachází předmět nájmu, je nepřípustné Nájemce odpovídá za zničení, odcizení a za jakékoli znehodnocení věcí, nalézajících se v pronajatém prostoru. Tím není dotčena jiná zákonná odpovědnost nájemce nebo pronajímatele. Pronajímatel nebude nahrazovat věci odcizené či rozbité a udržovat a opravovat věci, které jsou předmětem nájmu. Nájemce je povinen pronajaté věci udržovat, opravovat v případě ztráty je nahradit uvedením v předešlý stav.. Dojde-li ke zničení pronajaté věci, je nájemce povinen pořídit věc novou, nedohodne-li se s pronajímatelem jinak Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu jako řádný hospodář Nájemce je povinen dodržovat a zajistit dodržování bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisů v předmětu nájmu a v tomto směru na sebe bere plnou odpovědnost. Nájemce se zavazuje zajistit dodržování zákazu kouření v objektu předmětu nájmu a v jeho bezprostředním okolí. Kouření je zakázáno v celém areálu a je povoleno pouze na místech vyhrazených pronajímatelem Nájemce okamžikem vzniku nájmu přejímá odpovědnost za dodržení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a je povinen přijmout opatření k zabezpečení svého majetku a majetku pronajímatele. Nájemce dále přejímá odpovědnost za bezpečnost zařízení, bezpečnost při práci, kterou mu ukládá zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a navazující právní předpisy. Předmět nájmu je zabezpečen elektronickým zabezpečovacím systémem a systémem požární ochrany napojený na centrální pult Po dobu platnosti této smlouvy odpovídá nájemce za rizika, která plynou pro osoby, s nimiž je ve smluvním nebo pracovněprávním vztahu a odpovídá za vypořádání škod, které v této souvislosti vzniknou pronajímateli nebo třetím osobám Nájemce je povinen na vlastní náklad odstranit škody, které na předmětu nájmu vzniknou v důsledku poškození nebo nadměrného opotřebení. Nájemce odpovídá i za škody způsobenými osobami, kterým umožnil přístup do objektu předmětu nájmu Nájemce je povinen zřetelně vyznačit na objektu, i ve všech svých písemnostech určených veřejnosti, že je nájemcem a to způsobem šetřící historickou stavbu.

4 6.14. Provozní doba předmětu nájmu je určena provozní dobou areálu Dřevěného městečka s tím, že konec provoní doby hospody je stanoven nejpozději 30 minut před koncem provozní doby areálu. Další služby mimo dohodnutou provozní dobu je možno poskytovat pouze s písemným souhlasem pronajímatele nebo jeho pověřeného zástupce. Akce nájemce po provozní době je možné uspořádat pouze na základě písemného povolení pronajímatele popř. odpovědného zástupce, kterému musí předcházet písemná žádost nájemce s uvedením specifikace druhu akce a jejího rozsahu. Žádost nájemce musí být podána nejméně 3 pracovní dny předem. Nájemce je povinen zaplatit za tyto akce cenu dle stanoveného sazebníku pronajímatele Nájemce se zavazuje poskytovat sortiment občerstvení v předmětu nájmu, který bude vycházet z tradiční valašské stravy. V rámci možností bude navazovat na programovou náplň tematických akcí pronajímatele. Nájemce zařadí na jídelní lístek nejméně 50% nabídky tradičních valašských jídel s tím, že bude dodržena jejich vysoká jakost a nabídka po celý den provozu. V nabídce bude uveden obsah a charakteristika tradičních pokrmů. Jídelní lístek s uvedeným obsahem bude zpracován v ČJ, AJ a NJ Nájemce je povinen vyjít vstříc mimořádným požadavkům pronajímatele při zajišťování prestižních a jiných významných akcí, vyjít vstříc požadavkům pronajimatele při stravování účinkujících vystupujících v programech pronajímatele. Akce budou nájemci hlášeny nejméně 14 dnů předem. Nájemce bude bezúplatně poskytovat pronajimateli v jim požadovaném termínu prostory ve sjednaném rozsahu a termínech V případě zájmu pronajímatele zavazuje se nájemce zabezpečit stravování zaměstnanců pronajímatele za předem dohodnutých podmínek Nájemce se zavazuje po vzájemné dohodě s pronajímatelem zajistit další požadavky pronajímatele na speciální pohostinské služby (např. ochutnávky tradičních jídel formou zakoupené stravenky návštěvníkem) Nájemce je povinen využívat jen svěřené prostory předmětu nájmu a není oprávněn umísťovat v okolí předmětu nájmu žádné jiné stánky či samostatné prodejní jednotky. Nájemce je oprávněn provozovat doplňkové druhy stravování (grilování, rožnění, příprava jídel na volném prostranství) či prodávat zboží mimo objekt předmětu nájmu pouze po předchozí písemné dohodě s pronajímatelem a musí být v souladu s hygienickými a požárními předpisy Venkovní obsluhu je možné provádět pouze v prostoru podsínku a ve venkovní zahrádce hospody Na posledním groši. Mimo tyto vymezené prostory nelze návštěvníky obsluhovat Navážení zboží do pronajímaných zařízení je možné pouze mimo hlavní návštěvnický provoz Nájemce bere na vědomí, že úprava oken, umístění reklamních tabulí, nabídky jídel, ceníku a všech dalších oznámení směrem k návštěvníkům a hostům vně objektu předmětu nájmu a na objektu lze realizovat pouze po dohodě s oprávněným zástupcem pronajímatele. Stejný režim platí i pro použití oděvů obsluhujícího personálu, osvětlení, úpravy stolů, nádobí, nápojového skla, keramiky a podoby jídelníčků. Poskytované služby musí respektovat styl a prostředí areálu pronajímatele Nájemce je povinen zajistit proškolení obsluhujícího personálu o specifikaci práce v muzejním areálu. Nájemce je povinen zajistit, aby obsluhující personál používal pouze oděvy respektující styl muzea Nájemce se zavazuje, že svým jednáním nepoškodí dobré jméno pronajimatele Není dovoleno nájemci ani jiným osobám jím pověřeným projíždět přes areál Dřevěného městečka v době provozní doby tohoto areálu jakýmkoliv dopravním prostředkem. Rovněž je zakázáno parkovat automobil či přívěsný vozík v areálu a to jak v provozní době, tak po jejím skončení Nájemce je povinen klíče poskytnuté podle čl této smlouvy nezneužívat pro vlastní prospěch a nepoužívat je za jiným účelem. Po skončení nájmu je povinen tyto klíče nájemce pronajimateli vrátit Nájemce se zavazuje, že bude respektovat smluvní vztahy pronajímatele uzavřené s třetími osobami, jež se dotýkají výkonu práv z tohoto nájemního vztahu, např. s výhradními dodavateli zboží a nápojů Nájemce je povinen zajistit si vybavení popř. dovybavení pronajatých prostor před zahájením provozu. Dovybavení prostor přístupných návštěvníkům zařízení bude provedeno ve stylu odpovídajícím jejich historickému vzhledu. Moderní zařízení hostinského provozu (výčepní pult,

5 espreso, nápojové automaty, boxy na mražené výrobky, atd.) je možné umístit pouze mimo dohled hostů. Nájemce odpovídá za to, aby tato zařízení, odpovídala příslušným právním předpisům a platným normám V pronajatých prostorách nesmí být umístěny a provozovány televizní přijímače, radiopřijímače, magnetofony, videa a jiná podobná zařízení vyjma požadavku na zajištění odborných akcí. V pronajatých prostorách nebudou zřízeny a provozovány herny, instalovány herní automaty, zřízen prodej nebo umožněn prodej pornografických publikací a časopisů. V pronajatých prostorách nebudou provozovány ani žádné jiné aktivity, které by byly v rozporu s dobrými mravy Hudební produkce živá či reprodukovaná, pouze odpovídající stylu muzea, může být provozována pouze na místech k tomu uzpůsobených a po předchozím písemném souhlasu pronajímatele. Nájemce odpovídá za to, aby provozovaná produkce byla v souladu s autorským zákonem a je povinen na svůj náklad hradit autorské odměny Nájemce je povinen zajistit na své náklady nezávadné zlikvidování odpadů z vlastní činnosti včetně jejich uložení na skládku. Ukládání a likvidace odpadů musí být plně v souladu s obecně platnými předpisy, obecně závaznými vyhláškami a interními předpisy pronajímatele Nájemce bere na vědomí, že v předmětu nájmu je zaveden systém elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) a elektronické požární signalizace (EPS). Nájemce je v této souvislosti povinen umožnit provedení nezbytných oprav a revizí systémů a dodržovat stanovený režim systémů Nájemce se zavazuje provozovat objekt pod dosavadním označením a toto nebude měnit Nájemce se zavazuje dle ustanovení 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle citovaného zákona, uchovávat doklady vztahující se k této nájemní smlouvě včetně dokladů účetních po dobu 10 let od platnosti této smlouvy. Nájemce se zavazuje předložit na vyžádání oprávněných kontrolních orgánů všechny požadované doklady. V případě výkonu veřejnosprávní kontroly dle zákona o finanční kontrole platí ustanovení 17 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů V případě porušení povinností nájemce, plynoucích z této smlouvy nebo z platných právních předpisů odpovídá nájemce za vzniklou škodu a zavazuje se k náhradě škody, tak třetím osobám. Vzniklou škodu se nájemce zavazuje uhradit způsobem a ve lhůtě uvedené v jejím vyúčtování Nájemce není oprávněn v průběhu trvání nájemního vztahu používat otevřený oheň ve vnitřních a venkovních pronajatých prostorách ani v blízkosti předmětu nájmu Použití otevřeného ohně při příležitostných akcích pro účely přípravy pokrmů podléhá individuálnímu schválení pronajímatelem na základě žádosti, předložené v písemné formě nájemcem a to nejméně týden před jejím uskutečněním Nutnou podmínkou pro použití otevřeného ohně dle odst nájemní smlouvy, je zajištění ochranného požárního dohledu a použití věcných prostředků požární ochrany žadatelem po celou dobu užívání otevřeného ohně. Způsob splnění této podmínky musí být součástí písemné žádosti nájemce včetně grafického zakreslení a vyobrazení odstupových vzdáleností věcí, staveb od otevřeného ohně Nájemce je povinen biologický odpad (listí, spadané větve), který se nachází v předmětu nájmu pravidelně týdně uklízet a na své náklady je povinen zajistit jeho likvidaci k tomu oprávněným subjektem. Biologický odpad nelze nájemcem v předmětu nájmu skladovat po delší dobu než 15 dnů, vršit na pozemcích, spalovat nebo jinak likvidovat, počínání nájemce v rozporu s uvedenými zásadami je v rozporu s uzavřenou nájemní smlouvou Nájemce je povinen zdržet se jakého-koliv zásahu do vnitřní nebo vnější stavby předmětu nájmu včetně umisťování nápisů, sdělení, reklam, vyjma těch zásahů, které byly pronajímatelem výslovně písemně povoleny Nájemce se zavazuje provozovat veřejné WC v objektu předmětu nájmu, denně zabezpečit jeho úklid, dle potřeby doplnění toaletního papíru a mýdla a to na své náklady Nájemce se zavazuje udržovat veškeré zařízení předmětu nájmu v čistotě a pořádku. Zavazuje se provádět pravidelnou očistu ventilace, lapače tuků, kanalizaceˇ, odvodu kuchyňských par a to podle plánu sanitárních dnů, které nájemce předloží pronajímateli do 30 dnů od podpisu smlouvy.

6 Článek 7 Podnájem, postoupení Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu ani jeho část do podnájmu, ledaže k tomu obdrží předchozí písemný a výslovný souhlas pronajímatele. Nájemce není oprávněn postoupit tuto nájemní smlouvu nebo její jednotlivá práva a povinnosti třetím osobám. Článek 8 Stavební a jiné úpravy 8.1. Nájemce je oprávněn provádět v předmětu nájmu jakékoliv stavební či jiné úpravy trvalého charakteru jen při splnění podmínek ustanovení bodu 8.2. této smlouvy a násl Veškeré úpravy prováděné nájemcem v prostorách předmětu nájmu vyžadují výslovného, předchozího a písemného souhlasu pronajímatele. Součástí souhlasu je i výslovná specifikace těchto úprav, a to dle jejich popisu a seznamu tak, jak je předložená v žádosti nájemce Ve sporném případě se má za to, že souhlasu vyžadují veškeré změny zasahující do stavební a architektonické podstaty předmětu nájmu, podstatně měnící předmět nájmu, či pevná instalace jakýchkoliv zařízení, jakož i veškeré zásahy do elektrického, vodovodního a dalšího vedení Nájemce je oprávněn umístit na objektu, v němž se nachází předmět nájmu, resp. na vstupních dveřích nájmu informační tabuli o své firmě či provozu. K umístění jiných reklam či informací je zapotřebí předchozího, výslovného a písemného souhlasu pronajímatele Nájemce je seznámen se skutečností, že v průběhu nájemního vztahu může dojít k nutným rekonstrukcím objektu předmětu nájmu a s touto skutečností souhlasí. Termíny rekonstrukcí budou stanoveny po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Nájemce umožní provádění rekonstrukčních prací s tím, že provoz předmětu nájmu bude po tuto dobu přerušen. Nájemné nebude po dobu rekonstrukce nájemci účtováno. Článek 9 Nájemné a cena služeb souvisejících s nájemním vztahem 9.1. Nájemné se sjednává dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů následovně: a) sazba nájmu předmětu nájmu dle čl této smlouvy: rok 2012 rok rok 2014 rok rok 2016 Celkové nájemné za předmět nájmu dle čl této smlouvy činí Kč slovy (.korun českých) za dobu nájmu uvedenou v ustanovení čl smlouvy. Nájemné je osvobozeno od daně z přidané hodnoty dle ustanovení 56 odst.3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. b) Sazba nájmu movitých věcí a zařízení dle čl této smlouvy: rok 2012 rok rok 2014 rok rok 2016 Celkové nájemné movitých věcí a zařízení dle čl této smlouvy činí bez DPH.. Kč slovy ( korun českých) za dobu nájmu dle čl smlouvy. DPH bude účtováno v platné sazbě Celkový výše nájemného dle čl a 3.2. smlouvy: rok 2012

7 rok rok 2014 rok rok 2016 Celkové nájemné za předmět nájmu dle čl a 3.2. této smlouvy činí Kč slovy (.korun českých) za dobu nájmu uvedenou v ustanovení čl smlouvy Splatnost nájemného: Nájemné dle ustanovení čl bude hrazeno pololetně se splatností do 10. kalendářního dne prvního měsíce daného pololetí (tzn. předem) na účet pronajímatele v těchto termínech: Nájemné bude hrazeno na výše uvedený účet pronajímatele a to na základě vystavené faktury pronajimatelem V případě prodlení nájemce s uhrazením nájemného dle čl této smlouvy se smluvní strany dohodly, že pronajímatel může nájemci vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení až do zaplacení celé dlužné částky. Nájemce se zavazuje vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatit způsobem a ve lhůtě uvedené v jejím vyúčtování Nájemce a pronajímatel se dohodli, že neuhrazení nájemného ve lhůtě delší než 30 dnů ode dne termínu splatnosti plnění, je důvodem k odstoupení od nájemní smlouvy pronajímatelem. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení nájemci do jeho rukou nebo na adresu shora uvedenou Nájemné bude pronajímatelem zvyšováno o míru roční inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem (spotřebitelské ceny) vždy od 1. ledna následujícího kalendářního roku Nájemce se zavazuje uhradit cenu dodávek a služeb souvisejících s nájemním vztahem, a to především za dodávky elektrické energie, plynu, vody, odvodu použité vody, tel. poplatky a to dle skutečné spotřeby. Bližší podmínky dodávek jsou přílohou č.4 této smlouvy. Vyúčtování bude prováděno čtvrtletně se splatností do 30 dne kalendářního měsíce následujícího čtvrtletí na základě vystavené faktury pronajímatelem. V případě prodlení nájemce s uhrazením vyúčtování dle tohoto bodu se smluvní strany dohodly, že pronajímatel může nájemci vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení až do zaplacení celé dlužné částky. Nájemce se zavazuje vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatit způsobem a ve lhůtě uvedené v jejím vyúčtování. Článek 10 Délka trvání smlouvy Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od do Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je nájemce povinen po skončení nájemního vztahu odevzdat předmět nájmu a veškerý movitý majetek, který byl rovněž předmětem nájmu v takovém stavu, v jakém mu byl předán při zohlednění běžného opotřebení a odstranit veškeré změny a úpravy, které provedl se souhlasem pronajímatele. V případě, že nebude předmět nájmu vyklizen a předán pronajímateli ani do 7mi dnů od uplynutí dohodnuté lhůty, je pronajímatel oprávněn vyklidit předmět nájmu sám, přičemž se má za to, že věci ve vlastnictví nájemce v předmětu nájmu k tomuto datu se nacházející jsou určeny k likvidaci.

8 Nájemce tímto výslovně pověřuje pronajímatele k vystěhování všech věcí z předmětu nájmu a jejich uložení na náklady nájemce na místě, jež bude nájemci neprodleně oznámeno. Za tímto účelem je pronajímatel oprávněn za přítomnosti dvou svědků vstoupit do předmětu nájmu po předchozím otevření vstupních dveří za použití dostupných pomůcek a technických prostředků a provést soupis všech věcí nájemce nacházejících se v předmětu nájmu. Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené na uložených věcech nacházejících se po uplynutí stanovené lhůty v předmětu nájmu. Článek 11 Pojištění 11.1 Pronajímatel uzavírá pojistku vztahující se na škody způsobené poškozením předmětu nájmu (zejména elementární vlivy - živly). Pronajímatel neodpovídá za jakékoliv jiné škody, zejména ne za škody na vnesených věcech a není povinen uzavírat v tomto smyslu žádné pojistné smlouvy Nájemce je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti této nájemní smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob vztahující se na škody způsobené jeho činností v předmětu nájmu, na majetku pronajímatele a třetím osobám Pojistné bude maximálně do výše krýt škodu ne výši.. mil. Kč Nájemce pojistnou smlouvu vinkluje případné plnění ve prospěch pronajímatele. Smlouvu o pojištění předá nájemce pronajímateli do 30 dnů od uzavření nájemní smlouvy. V případě, že nájemní smlouva nebude předána pronajímateli v uvedeném termínu, dohodly se smluvní strany na tom, že pronajímatel je oprávněn od této uzavření nájemní smlouvy odstoupit. Článek 12 Ostatní ujednání Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto nájemní smlouvu vypovědět i bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě 3 měsíců, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi V případě, že nájemce poruší nebo nesplní kteroukoliv z povinností uvedenou v článku 6 smlouvy, má pronajímatel nárok na smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ porušení či nesplnění povinnosti, a to i opakovaně. Smluvní pokuta je splatná způsobem a ve lhůtě uvedených v jejím vyúčtování. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to i v případě, že výše náhrady škody přesahuje smluvní pokutu. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav Pronajimatel je oprávněn od této nájemní smlouvy odstoupit v případě, že nájemce poruší povinnosti vyplývající z této smlouvy a ani přes písemnou výzvu toto porušení povinností v přiměřené lhůtě neodstraní. Nájemní vztah končí doručením písemného odstoupení od smlouvy nájemci. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody. V případě, že písemnost s odstoupením je doručována poštovní přepravou nabude odstoupení účinnosti dnem následujícím po uplynutí úložní doby u přepravce dopravované písemnosti s odstoupením Po skončení nájmu jsou si smluvní strany povinny ve lhůtě do 7 dnů od skončení nájmu vyrovnat veškeré závazky a pohledávky v případě, že k nim za doby trvání nájemního vztahu došlo. Článek 13 Ustanovení přechodná a závěrečná Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran, číslovanými dodatky Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

9 13.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, že tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem Za smluvní strany ve věcech technických jednají : - za pronajímatele: Ing. Petr Jurečka - za nájemce: Telefon: , Telefon: 13.6: Nedílnou součást této smlouvy tvoří : - Příloha č. 1 - Grafický zákres předmětu nájmu.(situace) - Příloha č. 2 - půdorys podlaží - Příloha č. 3 Inventarizační seznam - Příloha č. 4 Podmínky dodávek el, energie Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy výjimečnosti této smlouvy ve vztahu k historickým a kulturním hodnotám, jež ztvárňuje areál Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V návaznosti na toto vědomí zavazuje se nájemce vykládat si tak smlouvu vždy v kontextu s touto výjimečností a to především ve vztahu k zajištění mimořádné péče a ochrany nutné k uchování historických a kulturních hodnot v daném areálu. V Rožnově pod Radhoštěm dne.. nájemce.. pronajímatel Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení 11 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení 11 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace : Vedeno pod čj. 2011/31/S Dne Předkládá správce rozpočtu: Dne

10 Příloha č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi: Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm IČO : DIČ: CZ bankovní spojení : KB Rožnov p/r č.ú /0100 zastoupený : ředitelem muzea Ing. Vítězslavem Koukalem, CSc. (dále jen "pronajímatel") na straně jedné a. sídlo/místo podnikání:. IČO :.. DIČ: zastoupený :.. (dále jen "nájemce") na straně druhé

11 ve věci umožnění dodávky elektrické energie, plynu, vody 1. Pronajímatel se zavazuje umožnit nájemci odběr elektrické energie pro objekt předmětu nájmu. Místem plnění se rozumí rozvodná skříň s podružným elektroměrem. 2. Dodávka pitné vody bude uskutečňována z příslušného vodovodního řádu. Měření bude prováděno podružným vodoměrem, umístěným v objektu. 3. Pronajímatel se zavazuje umožnit nájemci odběr plynu pro objekt předmětu nájmu. Místem plnění se rozumí rozvodná skříň s plynoměrem. 4. Nájemce se zavazuje hradit veškeré tel. poplatky související s telefonním číslem Nájemce prohlašuje, že byl seznámen se stanovenými sazbami za elektrickou energii, plyn, sazbami vodného a stočného a sazbami za tel. poplatky a s těmito sazbami souhlasí. V případě jejich změny v průběhu nájemního vztahu je nájemce povinen je respektovat a hradit takto změněné sazby. 6. Za dodanou elektrickou energii bude pronajímatel účtovat průměrnou částku za 1 kwh, vypočtenou ze skutečných nákladů dle fakturace dodavatele energie. Průměry budou počítány za uplynulé čtvrtletí. 7. Nájemce je povinen udržovat používaná zařízení tak, aby odpovídala příslušným elektrotechnickým předpisům a normám. 8. Nájemce je povinen podřídit se omezení v maximálním odběru v pásmu tarifních špiček stanovených energetickými rozvodnými závody. To znamená, že v této době nebude nájemce zapínat elektrospotřebiče o větším výkonu bez předchozí dohody s energetikem pronajímatele. Pronajímatel včas upozorní nájemce na změnu tarifních špiček. 9. Pronajímatel je povinen uvědomit nájemce o každém přerušení dodávky el. energie, plynu alespoň s jednodenním předstihem. Výjimku tvoří mimořádné poruchy v provozu a přerušení dodávky rozvodnými závody. 10. Nájemce plně odpovídá za škody způsobené pronajímateli porušením dodacích podmínek. 11. Nezbytnou přílohou jsou stavy elektroměru, plynoměru a vodoměru, které budou zaznamenávány v průběhu nájemního vztahu. Počáteční stavy jsou povinni obě smluvní strany zapsat nejpozději k datu zahájení činnosti V Rožnově pod Radhoštěm dne nájemce.. pronajímatel

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním

Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním Uzavřená podle zák.č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito stranami:

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Pronajímatel: městská část Praha 12 (dále jen občanský zákoník ) Článek

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany )

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany ) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 se sídlem Komenského 1326, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov zastoupená ředitelkou školy Mgr. Nellou Slavíkovou IČO: 70844194

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 52.08.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Pronajímatel:

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

Smlouva o pronájmu tělocvičny č.j. MGP/01289/2016

Smlouva o pronájmu tělocvičny č.j. MGP/01289/2016 Smluvní strany Smlouva o pronájmu tělocvičny č.j. MGP/01289/2016 název: Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace sídlo: Jičínská 528, 742 58 Příbor IČ: 00601641 DIČ: není plátcem DPH bankovní

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor Níže uvedeného dne, měsíce a roku ujednali Obec Klínec IČ: 00640719 se sídlem Klínec, 252 10 Mníšek pod Brdy zastoupená panem Janem Doubravou, starostou dále jen jako pronajímatel na straně jedné a Radek

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR [PR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená v souladu se zák.č. 116/1990 Sb.,o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. L. K. místo podnikání a IČ: (dále

Více

Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012

Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012 Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012 Obec Velká Kraš jako provozovatel koupaliště ve Velké Kraši zastoupená : Vlastou Kočí, starostkou

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor

N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor uzavřená mezi níže uvedenými stranami: GSN a.s. se sídlem Brno, Čechyňská 8 IČ: 63475545 DIČ: CZ63475545

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor č. xx / 2017

Smlouva o nájmu nebytových prostor č. xx / 2017 Smlouva o nájmu nebytových prostor č. xx / 2017 CPA DELFÍN, příspěvková organizace Slovácké nám. 2377 688 01 Uherský Brod IČO: 71177108 DIČ:CZ71177108 zapsaná: OR KS Brno, oddíl Pr., vložka 1318 bankovní

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 1. Město Česká Lípa Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428, DIČ:CZ00260428 Zastoupené na základě Mandátní smlouvy č. B 06-3831/2008

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: Nájemní smlouva kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: ve smyslu ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění: 1. Město Rotava, IČ: 00259551, se sídlem Rotava,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená podle ust. 2302 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník č.j.: Účastníci smlouvy 1. Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Nájemní smlouva. jako nájemce na straně druhé (dále jen nájemce) I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. jako nájemce na straně druhé (dále jen nájemce) I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená dle zák. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor a poskytování služeb spojených s užíváním nebytových prostor, kterou uzavřeli: Město Uherský Brod, se sídlem v Uherském

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Článek 1 Smluvní strany 1) Obec Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty, zastoupená Bc.Františkem

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Smlouvu o nájmu nebytových prostor, věcí movitých a pozemků

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Smlouvu o nájmu nebytových prostor, věcí movitých a pozemků Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA Obec Dobrovíz se sídlem obecního úřadu : Pražská 13, Dobrovíz, 252 61 p. Jeneč IČ: 00241164 Zastoupená : Janou Krupičkovou, starostkou obce jako pronajímatel na straně jedné

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Město Chrastava, se sídlem nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, zastoupené starostou Ing. Michaelem Canovem, IČ 00262871, DIČ CZ00262871, na straně jedné (dále

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více

smlouvu o nájmu souboru movitých věci (dle ust až 2234 a 2316 až 2320 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ)

smlouvu o nájmu souboru movitých věci (dle ust až 2234 a 2316 až 2320 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 1. MAS Podchlumí, z.s. IČ: 270 15 947 se sídlem Holovousy 39, 508 01 Hořice zastoupená Mgr. Janou Němečkovou, předsedkyní spolku číslo účtu: 1091869389/0800

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

135/2011. Pronajímatel:

135/2011. Pronajímatel: 135/2011 Nájemní smlouva ve smyslu ustanovení zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor (plné znění smlouvy)

Smlouva o podnájmu nebytových prostor (plné znění smlouvy) Výtisk číslo : Smlouva o podnájmu nebytových prostor (plné znění smlouvy) mezi 1./ Společnost Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Študlov IČ: 642 11 517 se sídlem: Študlov okres Svitavy zastoupená: starostou

Více

I. Smluvní strany. III. Účel nájmu

I. Smluvní strany. III. Účel nájmu N Á J E M N Í S M L O U V A I. Smluvní strany Pronajímatel: Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice zastoupená starostkou obce Soňou Černou IČO: 00234508 Nájemce: II. Předmět

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-023-029-15 ze dne 8.6.2015 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Komořany při ulici Krupná Rada městské části 1. s c h v a l u j e

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-173-031-14 ze dne 23.9.2014 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 1859/250 v k. ú. Kamýk se společností Penny Market s.r.o. Rada městské části 1.

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U uzavřená dle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen občanský zákoník ), Město Beroun, IČ 00233129 se sídlem Husovo nám. 68, 266 43

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb.

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. PAPKON s.r.o. Cihelná ulice 776, Štětí 411 08 IČO :62739760 DIČ : CZ62739760

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Nájemní smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřená podle 2302 a násl. a

Nájemní smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřená podle 2302 a násl. a Sml. č. SN/OHMS/./16 Nájemní smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřená podle 2302 a násl. a smlouva o nájmu movitých věcí uzavřená podle 2218 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Jihočeský

Více

MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: ,

MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: , SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: 00239500, a (dále jen pronajímatel) na straně jedné GRYGAROVÁ Libuše,..,IČ

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku. Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: Ing.

NÁJEMNÍ SMLOUVA. kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku. Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: Ing. NÁJEMNÍ SMLOUVA kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: a Ing. Kateřina Šperlová r. č.: bydliště: (společně dále jen Pronajímatelky ) a IČ: se

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění Příloha č. 1 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednající: Mgr. Kateřinou Šiškovou, Odbor kancelář ministryně a public relations Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 01

Více

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ )

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 57.14.08 Nájemní smlouva podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. 2274 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ) Článek 1 Smluvní strany 1. Za Sluncem,

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Tomášem Machem Ph.D., IČ 00239500, bankovní spojení 19-0504359359/0800 ČS

Více

Č. 71/2016 NSV/3003/2016

Č. 71/2016 NSV/3003/2016 Nájemní smlouva Č. 71/2016 NSV/3003/2016 1. Město Česká Lípa zastoupené starostkou města Mgr. Romanou Žateckou se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428, DIČ:CZ00260428 Bankovní spojení:

Více

S M L O U V A o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Český Krumlov

S M L O U V A o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Český Krumlov S M L O U V A o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Český Krumlov č.... dle ustanovení 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-005-15 ze dne 19.10.2015 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 18/1 na Obchodním náměstí a části pozemku parc. č. 4400/454 na Sofijském náměstí,

Více

Obec Hrubý Jeseník. Smlouva o nájmu nemovitosti. Čl. 1. Čl. 2. Projev vůle

Obec Hrubý Jeseník. Smlouva o nájmu nemovitosti. Čl. 1. Čl. 2. Projev vůle Obec Hrubý Jeseník Smlouva o nájmu nemovitosti uzavřená v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dne..., mezi smluvními stranami: Obec Hrubý Jeseník

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

Městská část Praha - Kunratice. Jana Kunešová NÁJEMNÍ SMLOUVA

Městská část Praha - Kunratice. Jana Kunešová NÁJEMNÍ SMLOUVA 16 008 1 00 Městská část Praha - Kunratice a NÁJEMNÍ SMLOUVA TATO SMLOUVA O NÁJMU POZEMKŮ BYLA UZAVŘENA DLE. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH ZMĚN A DOPLŇKŮ, NÍŽE UVEDENÉHO DNE,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Pachtovní smlouvě č. 006/POZ/T/2014

Pachtovní smlouvě č. 006/POZ/T/2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků Město Bochov, IČ 00254444, DIČ CZ 00254444,

Více

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) Smlouva o nájmu budovy k rekreaci Pronajímatel poskytovatel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) (bydliště, nebo sídlo) (předmět podnikání) (IČO) Nájemce spotřebitel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu NÁJEMNÍ SMLOUVA Smlouva č. SML-2015-... kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále také jako nájemní smlouva

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Město Čáslav, IČ: 00236021 se sídlem Čáslav-Staré Město, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 jednající starostou města Ing. Jaromírem Strnadem (dále jen pronajímatel) a 2. Velkoobchod ORION spol. s r.o.,

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů České republiky Smluvní strany

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů České republiky Smluvní strany SMLOUVA O PODNÁJMU NEMOVITOSTI uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů České republiky Smluvní strany Nájemce: CENTEP, spol. s r.o.

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ).

Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). I. Smluvní strany Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského adresa: Nádražní 120, 702 00

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Městská část Praha - Kunratice. Štěpán Koutek NÁJEMNÍ SMLOUVA

Městská část Praha - Kunratice. Štěpán Koutek NÁJEMNÍ SMLOUVA 16 010 1 00 Městská část Praha - Kunratice a Štěpán Koutek NÁJEMNÍ SMLOUVA TATO SMLOUVA O NÁJMU POZEMKŮ BYLA UZAVŘENA DLE. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH ZMĚN A DOPLŇKŮ, NÍŽE

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

SMLOUVA O NÁJMU. I. Smluvní strany. uzavírají tuto smlouvu o nájmu veřejného tábořištěv Ostré. II. Předmět nájmu

SMLOUVA O NÁJMU. I. Smluvní strany. uzavírají tuto smlouvu o nájmu veřejného tábořištěv Ostré. II. Předmět nájmu SMLOUVA O NÁJMU Obec Ostrá zastoupená Mgr. Janou Kauckou Ostrá 172, Lysá nad Labem, 289 22 IČ : 00239585 dále jen pronajímatel a...... dále jen nájemce I. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o nájmu

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Příloha č. 11 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Pronajímatel: Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. čp. 1 zastoupené Správou ma Město

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00BWG0F* NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle 663 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více