VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ"

Transkript

1 VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ Prevence nádorov ch onemocnûní ve 21. století Národní program zdraví DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001

2 DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ prim. MUDr. Lenka Foretová MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001

3 Dûdiãnost jako rizikov faktor pro vznik nádorû Projekt podpory zdraví 151/2001 Prevence nádorov ch onemocnûní ve 21. století Autor: prim. MUDr. Lenka Foretová Vydavatel: MasarykÛv onkologick ústav, Îlut kopec 7, Brno Odpovûdn redaktor: Mgr. Michaela Hanáková Recenze: doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. Nakladatel: GAD STUDIO s.r.o., Hybe ova 42, Brno Grafická úprava: Martina âajková Fotografie: Mgr. Václav Stávek 1. vydání, Brno 2001 Neprodejné ISBN

4 OBSAH Úvod 4 Co jsou to geny? 5 Jak geny fungují? 6 OvlivÀují geny vznik nádorû? 7 Jsou nádory dûdiãné? 8 Jak probíhá genetická konzultace? 10 Jak probíhá genetické testování? 11 Pro jaká dûdiãná nádorová onemocnûní dnes existuje genetické testování? 12 Dûdiãná forma nádorû prsu a vajeãníkû 13 Dûdiãná forma nádorû tlustého stfieva 17 Jaká má genetické testování rizika? 19 Jaké jsou dne ní moïnosti prevence? 20 Co byste mûli vûdût o dûdiãnosti nádorû 21 Odkazy 22 Slovník 23 3

5 ÚVOD Geny jsou podstatou na ich podobností i na í jedineãnosti. Jsou chemick mi zprávami, které urãují na e moïnosti i limitace. Jsou pfiedávány z generace na generaci. Pokud jsou geny v pofiádku, tûlo se vyvíjí a pracuje bez problémû. Malá odchylka od normy v ak mûïe mít velk v znam. MÛÏe zpûsobit poruchu, deformaci i nemoc. V posledních nûkolika desítkách let byl uskuteãnûn obrovsk pokrok v porozumûní, jak geny fungují. Díky mnoha vûdeck m objevûm je moïné zjistit malé chyby v genech, které mohou zpûsobit nemoc nebo vadu. Testování genû je mnohdy jiï klinicky dostupné a pfiiná í lidem nejenom moïnost zjistit onemocnûní, ale umoïàuje i zji tûní vysokého rizika nemoci v budoucnu. Pokusíme se vám pfiiblíïit, jak takové testování mûïe probíhat, jaké postupy jsou pouïívány a jaké v hody i jaká rizika s sebou pfiiná í. 4

6 Co jsou to geny? Geny jsou urãitou pracovní jednotkou na í DNA. DNA-dezoxyribonukleová kyselina je vlastní chemickou informaãní databází. Pfiená í ve keré informace pro tvorbu bílkovin v buàkách. KaÏd gen nese kódující informaci pro jednu bílkovinu. DNA si mûïeme pfiedstavit jako dlouhou dvou roubovici spirálnû stoãenou v jádru buàky. KaÏd její provazec je tvofien z chemick ch jednotek naz van ch báze. Ná genetick kód vystaãí s kombinacemi pouze ãtyfi bází adenin, tymin, cytozin a guanin. Ty se stfiídají v fietûzci DNA jako písmenka abecedy. Podle genetického kódu jsou tvofieny v buàce bílkoviny. KaÏdá na e buàka obsahuje stejnou DNA, která je rozdûlena do 46 chromozomû, polovina je od otce, polovina od matky. Z tûchto 46 chromozomû jsou dva pohlavní, které urãují, zda jsme Ïena, nebo muï. Îena zdûdila od matky X chromozom a od otce také, muï zdûdil od matky X chromozom a od otce Y. Pouze v na ich pohlavních buàkách je poloviãní mnoïství chromozomû a tím i DNA. KaÏdá buàka obsahuje v jádfie chromozomy, v nichï je uloïena DNA. Gen je úsek DNA, podle kterého se tvofií bílkovina. BU KA CHROMOZOMY GEN JÁDRO DNA BÍLKOVINA 5

7 Jak geny fungují? Geny urãují, jak budeme zpracovávat jídlo, jak se budeme bránit infekcím i jak se vypofiádáme se kodliv mi látkami. Mnoho nemocí je zpûsobeno chybou v genu mutací. Nemoci civilizaãní, napfiíklad cévního systému a nádory, vznikají kombinací pûsobení genû a faktorû zevního prostfiedí. Geny mohou b t po kozeny rûzn m zpûsobem. Na e tûlo funguje jako perfektní továrna, kdy jeden úkon zapadá do druhého. Po kození jednoho genu mûïe mít mnoho rûzn ch dûsledkû v tomto soukolí. Po kození genu mûïe b t zpûsobeno tím, Ïe chybí jedna nebo nûkolik bází v sekvenci genu nebo mohou báze pfieb vat. Nûkdy je dokonce chyba je tû men í, jedna báze je zamûnûna za jinou. Existují i jiná po kození genu. Nûkteré mutace jsou bezv znamné, jiné v ak vedou k po kozené tvorbû bílkoviny. Jaké bude mít po kození genu klinické následky, záleïí nejenom na typu poruchy tvofiené bílkoviny, ale také na tom, jak je daná bílkovina v buàce dûleïitá. Jak je rozdíl mezi vrozenou a získanou mutací? Vrozená mutace je zdûdûna od rodiãû a je pfiítomná ve v ech buàkách tûla. âasto b vá oznaãována jako zárodeãná mutace, pfiená ená zárodeãn mi buàkami do dal í generace. Získaná mutace se objevuje jako zmûna DNA bûhem Ïivota ãlovûka v urãité jeho buàce. Tato se dále mnoïí a dává vzniknout celému klonu bunûk se stejnou mutací. Získané mutace vznikají nejãastûji pfii dûlení buàky, kdy se musí zdvojit ve kerá bunûãná DNA, ãasto následkem pûsobení kodlivin prostfiedí, jako jsou napfiíklad radiace a toxické látky. 6

8 Získané mutace se objevují neustále bûhem Ïivota a kaïdá na e buàka má schopnost je rozeznat a opravit. Nûkdy v ak tento opravn systém nefunguje dostateãnû a chyba není pfied dal ím dûlením opravena. Nedostateãnost opravného systému DNA mûïe b t zpûsobena jejím pfietíïením, po kozením nebo i postupujícím stárnutím. Postupujícím stárnutím se chyby v DNA mnoïí. OvlivÀují geny vznik nádorû? Urãitû. Nádor je onemocnûní po kozen ch genû. Po kození nûkter ch genû umoïní buàce mnoïit se nekontrolovanû, vytvofiit nádor a prorûstat do okolních tkání. Po kozeny mohou b t rûzné typy genû. Nûkteré geny mají za úkol regulovat bunûãné dûlení a pfii jejich po kození je dûlení enormnû zrychleno. Dal í geny hlídají kvalitu DNA, zachycují v echny chyby v genech a opravují je. JestliÏe nefungují, hromadí se v buàce mnoho neopraven ch chyb DNA. Postupn vznik nádoru hromadûním mutací v rûzn ch genech Normální buàka Normální buàka Dûlení Vznik nádorové buàky hromadûním mutací v genech pfii dûlení. U dûdiãné dispozice je jiï první mutace pfiítomna ve v ech buàkách tûla. Nádor v ak vzniká aï po nahromadûní mnoha mutací. 7

9 Jsou nádory dûdiãné? V echna nádorová onemocnûní jsou zapfiíãinûna po kozením genû. Av ak pouze malá ãást nádorû je dûdiãná, kdy zárodeãná mutace pfienesená pohlavními buàkami na potomka je pfiítomna ve v ech jeho buàkách. Pokud je chyba v genech zdûdûná z pfiedchozí generace zárodeãnou mutací, jedinec má velké riziko onemocnût nádorem. Nemoc vzniká v ãasném vûku a mluvíme o dûdiãné predispozici k nádoru. To je vzácné a t ká se to asi 5-10 % nádorov ch onemocnûní. Zárodeãné mutace v genech, které regulují bunûãné dûlení, v raznû zvy ují riziko onemocnût bûhem Ïivota nádorem prsu a vajeãníku, coï jsou v populaci ãasté nádory. Mohou také zpûsobit vzácné nádory dûtské nádory oka (retinoblastom), dûtské nádory ledviny (WilmsÛv nádor), familiární adenomatózní polypózu s tvorbou mnohoãetn ch polypû v tlustém stfievû nebo Li-Fraumeni syndrom, kdy se v rodinách vyskytují rûzné nádory jiï od dûtského vûku (sarkomy kostí a mûkk ch tkání, leukemie, nádory mozku, nadledvin i prsu). Po kozené geny opravující chyby v DNA mohou vést k ãasnému onemocnûní nádory tlustého stfieva. U ostatních 90 % pfiípadû vznikají chyby ve zmínûn ch genech naprosto náhodnû bûhem Ïivota pouze v urãité buàce (napfiíklad prsu nebo tlustém stfievû), hromadûním mutací dochází k rûstu nádoru a jeho metastazování (uvolnûní bunûk z nádoru a zakládání nov ch loïisek mnohdy vzdálenû od prvního nádoru). Nádory se objevují s pfiib vajícím vûkem. âím více je ãlovûk exponován kodlivinám, napfiíklad cigaretovému koufii a záfiení, tím vût í bude riziko nov ch mutací a onemocnûní nádorem. Dûdiãné formy tvofií pouze asi 5-10 % ze v ech nádorû. Vût ina lidí, ktefií onemocní nádorem prsu, vajeãníkû nebo tlustého stfieva, nemá dûdiãnou formu a zárodeãnou mutaci v dûleïit ch genech. 8

10 Dokonce i pokud se v rodinû vyskytlo více pfiíbuzn ch se stejn m onemocnûním, mûïe to b t stále dílem náhody, nikoliv dûdiãnosti. Mnohé nádory jsou v populaci tak ãasté, Ïe je pravdûpodobné, Ïe se mohou v rodinách opakovat, obzvlá tû pfii podobném zpûsobu Ïivota. Pokud se nádor objeví aï ve vy ím vûku, nejspí e b vá zpûsoben náhodnou získanou mutací. JestliÏe si ale uvûdomíme, Ïe kaïdoroãnû u nás onemocní více neï 4000 Ïen nádorem prsu a více neï 6000 lidí nádorem tlustého stfieva, i 10 % z tohoto poãtu, které mohou b t dûdiãného pûvodu, je veliké ãíslo. Pacienti jsou v riziku, Ïe se nádor bude brzy opakovat a jejich nejbliï í pfiíbuzní mohou mít obrovské riziko, Ïe onemocní v mládí. Dnes mûïeme testovat mnohé geny a zji Èovat jejich zárodeãné mutace u pacientû. MÛÏeme také vy etfiit jejich pfiíbuzné, ujasnit jejich budoucí rizika a prevencí jim pomoci s tûmito riziky bojovat. Pokud se zaãne s kolonoskopií (optick m vy etfiováním tlustého stfieva) jiï v mladém vûku, pokud se zavãas odstraní v echny poãínající polypy, má ãlovûk nadûji se doïít vysokého vûku bez maligního nádoru. Stejnû i zaãátek prevence nádorû prsou a vajeãníkû v mladém vûku vede k ãasné diagnostice nádoru i k jeho úspû nému léãení. Pfiíklad rodiny s opakovan m v skytem nádorû prsu Matka a dcera s nádorem prsu; matka onemocnûla ve 45 letech, dcera ve 36 letech. 9

11 Jak probíhá genetická konzultace? Pokud má ãlovûk podezfiení, Ïe se zrovna v jeho rodinû mûïe jednat o dûdiãnou dispozici k urãitému nádoru, je vhodné se objednat ke genetické konzultaci na specializovaném onkologickém pracovi ti nebo na oddûlení klinické genetiky kaïdé vût í nemocnice. Bûhem konzultace s klinick m genetikem se zapí e cel rodokmen aï do generace prarodiãû. Genetika zajímá, kdo v rodinû onemocnûl nádorovou chorobou, v jakém vûku, jak m typem nádoru. Z obrázku celé rodiny mûïe usuzovat, zda je dûdiãná dispozice pravdûpodobná, ãi nikoliv. Pokud je pravdûpodobná, nabídne moïnost genetického testování. Je nutné, aby si ãlovûk dobfie rozmyslel, zda vy etfiení sv ch genû skuteãnû chce. JestliÏe ano, je nutné, aby podepsal informovan souhlas s genetick m vy etfiením. Testuje se vût inou aï v dospûlosti. Odebírá se krev u pacienta s nádorem, u nûj se hledají chyby v genech, které dûdiãnou dispozici mohou zpûsobit. Pokud se mutace v genu nalezne, je moïné pozvat dal í pfiíbuzné, ktefií jsou zdraví, ale mohli by mít dûdiãné riziko onemocnût. Potomci i sourozenci pacienta s dûdiãnou formou mají 50% riziko, Ïe také mutaci v genu zdûdili. Konzultace s genetikem probíhá pfied testováním i po nûm. Genetik rodinû vysvûtlí v znam vy etfiení a co v e by mûli provádût v prevenci nádorû. Zaji tûní preventivních prohlídek je vhodné v onkologickém centru, které je s problematikou dûdiãnosti nádorû seznámeno. 10

12 Jak probíhá genetické testování? Samotné genetické testování probíhá v nûkolika stupních. Nejprve je odebrána krev. Z bíl ch krvinek je izolována DNA a tato mûïe b t jakkoliv dlouho uchovávána k vy etfiování. DNA je moïné izolovat i ze tkání. Hledání mutace v genu je ãasovû i technicky nároãné a znamená postupnû vy etfiit v echny ãásti genu, které se pfiepisují do proteinu. K tomu existují rûzné metody. Pokud nûkter úsek genu signalizuje moïnou mutaci, je nutné ji prokázat. Prokázat mutaci je moïné pomocí sekvenování. Jedná se o metodu, která pfieãte v daném úseku genu postupnû v echny báze, tak jak jdou za sebou. DokáÏe urãit, kde báze chybí, nebo naopak pfieb vá. Pokud je prokázáno, Ïe daná chyba v genu zapfiíãiàuje poruchu tvorby bílkoviny, jedná se o patogenní mutaci. Byla nalezena pfiíãina dûdiãné dispozice k nádorovému onemocnûní a je moïné testovat pfiíbuzné. Ne v echny chyby v genu zpûsobují riziko nádorû, nûkteré jsou pouze odchylkou od normy a nemají na tvorbu bílkoviny Ïádn praktick dopad. Je nutné, aby se genetické vy etfiení provádûlo v dobfie vybaven ch laboratofiích s ovûfien mi metodikami a zku en m personálem. Nelze v ak fiíci, Ïe by dne ní metody ke hledání mutací v genech byly stoprocentní. MÛÏe se stát, Ïe ani v sebelep í laboratofii nûkteré mutace nelze zachytit. Je také moïné, Ïe kromû genu, kter známe a vy etfiujeme, existují je tû dosud neobjevené geny se stejn m klinick m projevem. Proto je dûleïité, aby v sledky testování vysvûtlil genetik. Pokud jsme v genu u pacienta z velice rizikové rodiny nezachytili testováním mutaci pro dûdiãnou formu nádoru, nejedná se o vylouãení dûdiãnosti, ale s nejvût í pravdûpodobností o neschopnost nalezení mutace v dne ní dobû. V voj nov ch metod pokraãuje, v hledání nov ch genû se angaïuje mnoho v zkumn ch center. Proto je pravdûpodobné, Ïe v tûchto rizikov ch rodinách budeme schopni nalézt genovou pfiíãinu v budoucnu. 11

13 Pro jaká dûdiãná nádorová onemocnûní dnes existuje genetické testování? Prediktivní testování se dnes uïívá u nûkter ch vzácn ch nádorû a ãím dál tím více i u nádorû, které jsou v populaci ãasté. MnoÏství nádorov ch onemocnûní, u kter ch je znám gen pro dûdiãnou formu, neustále pfiib vá. Rozvíjejí se techniky jejich vy etfiování. Proto není moïné zahrnout do pfiehledu v echny. Testování se provádí rutinnû u vybran ch rodin s dûtsk m nádorem oka, retinoblastomem, nebo dûtsk m nádorem ledviny, Wilmsov m nádorem. Genetick test je moïn i pro vzácn dûdiãn nádorov Li-Fraumeni syndrom, kdy se v rodinû vyskytují rûzné typy nádorû jiï od dûtského vûku (nadledvin, mozku, prsu, leukemie, sarkomy), nebo pro syndrom Von-Hippel Lindau, kde se zvy uje riziko nádorû ledvin v dospûlém vûku spoleãnû s nádory cévního systému. Familiární polypóza stfievní je dûdiãné onemocnûní, kdy se tvofií v tlustém stfievû mnohoãetné benigní (nezhoubné) polypy, které mohou pfiejít v maligní (zhoubné) nádory, pokud nejsou vãas odstranûny. Gen je znám a mûïe b t vy etfien. Preventivní odstranûní tlustého stfieva s ponecháním koneãníku je nesmírnû dûleïité, neboè zhoubn nádor se objevuje velice ãasnû. V dne ní dobû existují testy také pro dûdiãnou formu nádorû prsu a vajeãníkû a dûdiãnou formu nádorû tlustého stfieva neboli hereditární nepolypózní kolorektální karcinom. O tûchto dvou onemocnûních se podrobnûji zmíníme, neboè se mohou t kat velké ãásti populace. 12

14 CO JE DOBRÉ VùDùT O âast CH DùDIâN CH FORMÁCH NÁDORÒ? DùDIâNÁ FORMA NÁDORÒ PRSU A VAJEâNÍKÒ Nejprve je nutno se zmínit o dûdiãné formû nádorû prsu a vajeãníkû, jelikoï jde o ãasté onemocnûní. V skyt dvou a více pacientek s nádorem prsu nebo vajeãníku v pfiímé pfiíbuzenské linii (napfiíklad matka a dcera, nebo dvû sestry, obzvlá tû pokud alespoà jedna z Ïen onemocnûla pfied 50. rokem vûku), by mûl b t alarmujícím signálem, Ïe by se mohlo jednat o dûdiãnou dispozici. Témûfi s jistotou je moïné diagnostikovat dûdiãnou formu u pacientky s obûma typy nádorû, prsu i vajeãníkû. Dûdiãná forma nádorû prsu a vajeãníkû je u vût iny pfiípadû zpûsobena mutací jednoho ze dvou genû, BRCA1 nebo BRCA2 (zkratka z anglického breast cancer nádor prsu). V rodinách s mutací BRCA1 genu mají Ïeny pfiena eãky mutace 85% riziko onemocnût nádorem prsu (aï 10x vy í neï má ostatní populace) a 60% riziko nádorû vajeãníkû (aï 30x vy í neï má ostatní populace). Nádory se objevují v mladém vûku. MÛÏe se mírnû zvy ovat i riziko nádorû tlustého stfieva u obou pohlaví a nádorû prostaty u muïû. V rodinách s mutací v BRCA2 genu je riziko nádorû prsu stejné jako u genu BRCA1, riziko nádorû vajeãníkû je asi 20%. Zvy uje se mírnû i riziko dal ích nádorû, napfiíklad slinivky bfii ní, Ïaludku, Ïluãov ch cest, tlustého stfieva, prostaty, melanomu, u muïû se mûïe objevit nádor prsu. 13

15 Jak se preventivnû chránit a sledovat? JelikoÏ víme, které typy nádorû by se u ãlovûka s mutací v BRCA1 nebo BRCA2 genu mohly objevit, mûïeme nabídnout individuální plán k redukci rizika a ãasné detekci nádoru. K zachycení nádoru vãas je nutné s preventivními prohlídkami zaãít velice brzo, mnohem dfiíve, neï je tomu bûïnû v populaci. Doporuãujeme zaãít s lékafisk mi prohlídkami prsou od let spoleãnû s vy etfiením ultrazvukem a od 30 let doporuãujeme mamografické vy etfiení prsou kaïdoroãnû. Gynekologické sledování je nutno zaãít také brzy a doplnit vy etfiením ultrazvukem a sledováním nádorového markeru CA-125. Je nutné upravit Ïivotní styl tak, aby byl co nejzdravûj í. Zdrav Ïivotní styl sniïuje riziko vzniku onemocnûní. DÛleÏité je nekoufiit, jíst nízkotuãnou stravu bohatou na vlákninu, hodnû ovoce, zeleniny a cviãit. V rodinách, kde je velice pravdûpodobná dûdiãná dispozice, ale nepodafiilo se objevit mutaci v BRCA genech, je tfieba pro v echny Ïeny v riziku doporuãit v e uvedenou prevenci. I u muïû, pfiena eãû mutace, je dobré se snaïit o zdrav Ïivotní styl a preventivní prohlídky zamûfiené na zmínûné nádory (tlustého stfieva a prostaty) od let. Ostatní uvedené typy nádorû se vyskytují vzácnûji, je v ak vhodné kaïdoroãní ultrazvukové vy etfiení zamûfiené na tyto orgány a koïní prohlídka. Nadmûrné slunûní kodí a je potfieba se mu vyh bat. 14

16 Samozfiejmû jsou moïné i preventivní operace. Je moïné odstranit prsní Ïlázy a nahradit je buì umûlou náhradou, nebo náhradou z jiné vlastní tkánû. Tyto operace musí provádût zku en plastick chirurg. Pro mnohé Ïeny je takovéto podstatné sníïení rizika dûleïité. Je nutné si uvûdomit, Ïe ani sebelep í chirurg není schopen zaruãit stoprocentní odstranûní prsní Ïlázy, která má mnohé v bûïky a nepravidelnosti. Proto i po odstranûní prsou jsou potfiebné kontroly. Stejnû tak je moïné odstranit oba vajeãníky, pokud jiï Ïena neplánuje dal í tûhotenství. Nalezení nádorû vajeãníkû v ãasném stadiu je nûkdy velmi problematické. Proto se i pro tuto operaci mohou Ïeny rozhodnout. Nadále i po operaci jsou nutné gynekologické kontroly. Ukazuje se, Ïe odstranûní vajeãníkû nejenom podstatnû sníïí riziko tohoto nádoru, ale sníïená hladina hormonû, estrogenû, mûïe trvale sníïit riziko vzniku nádoru prsu. Po odstranûní vajeãníkû se mohou objevit problémy s pfiedãasn m fiídnutím kostí, osteoporózou, mûïe se zvy ovat riziko kardiovaskulárních chorob. Pravidelné kontroly zamûfiené i na tyto moïné problémy jsou nutné. Vhodnou stravou a pravideln m cviãením lze jejich rozvoji pfiedcházet. PouÏití preventivních operací se mûïe zdát velmi radikálním fie ením. Rizika onemocnûní jsou v ak velká a kaïdé sníïení rizika mûïe znamenat záchranu Ïivota. Mnohé Ïeny takováto fie ení vítají. Samozfiejmû musí b t ponecháno rozhodnutí pouze na nich. Podáváním hormonální antikoncepce je moïné sníïit riziko nádorû vajeãníkû. Není zatím jasné, jak je tomu u Ïen s mutací v BRCA genech. Studie stále probíhají a ukazuje se, Ïe sníïení rizika v této skupinû Ïen bude asi minimální. Na druhé stranû mûïe nûkdy hormonální antikoncepce zv it riziko nádorû prsu. 15

17 Podáváním nûkter ch lékû je moïné sníïit riziko onemocnûní nádorem prsu. Tamoxifen je lék, kter je zkou en u Ïen s dûdiãnou formou nádorû prsu. V klinické studii se zjistilo, Ïe sníïí v skyt druhého nádoru prsu u Ïeny jiï dfiíve léãené s nádorem prsu. Jak bude pûsobit v prevenci onemocnûní nádorem prsu u zdrav ch Ïen s mutací v BRCA genu, zatím není známo. 16

18 DùDIâNÁ FORMA NÁDORÒ TLUSTÉHO ST EVA (HEREDITÁRNÍ NEPOLYPÓZNÍ KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM NEBOLI LYNCHÒV SYNDROM) Název onemocnûní naznaãuje, Ïe se jedná o dûdiãnou dispozici k nádorûm tlustého stfieva, která se neprojevuje tvorbou mnoha set polypû ve stfievû, ale spí e jen vznikem ojedinûl ch benigních polypû (stopkat ch útvarû) nebo adenomû (plo n ch útvarû), které se mohou zmûnit ve zhoubn nádor jiï v mladém vûku. Kromû tlustého stfieva je vysoké riziko vzniku nádorû dûlohy u Ïeny. Geny, které zpûsobují vysoké riziko onemocnûní, patfií do skupiny genû opravujících chyby v DNA. Jmenují se mutátorové geny. V dne ní dobû víme, Ïe existuje 5 genû, které mohou zpûsobovat dûdiãnou formu nádorû tlustého stfieva. Dva z nich, geny MLH1 a MSH2, jsou zodpovûdné za vût inu dûdiãn ch pfiípadû a je moïné je testovat. CeloÏivotní riziko nádoru tlustého stfieva je aï 75%, tj. mnohonásobnû vût í riziko neï dvouprocentní riziko ostatní populace. Riziko nádoru dûlohy je aï 40%. V nûkter ch rodinách se vyskytují i jiné typy nádorû, jako lymfomy, melanomy, nádory Ïaludku, vajeãníkû. Riziko jejich vzniku je v ak mnohem men í. Zji tûní dûdiãné formy nádorû tlustého stfieva je nesmírnû dûleïité jak pro pacienta, tak pro jeho zdravé pfiíbuzné. 17

19 Jak se preventivnû chránit a sledovat? Prevence mûïe úspû nû zabránit vytvofiení zhoubného nádoru. Doporuãuje se zaãít s kolonoskopií v letech. KaÏdoroãní kontrola mûïe odhalit rostoucí polyp nebo adenom je tû dfiíve, neï pfiejde do zhoubného stadia. Jejich vãasné odstranûní je nesmírnû dûleïité. Opakovaná kolonoskopická vy etfiení u pacienta s odoperovan m nádorem tlustého stfieva jsou nezbytná, neboè riziko dal ího nádoru je vysoké, aï 60%. Jako jiné vy etfiovací metody i kolonoskopie mûïe pfiehlédnout nûkter mal adenom a není stoprocentní diagnostickou metodou ani v rukou zku eného odborníka. Proto nûktefií odborníci doporuãují u prokázané dûdiãné formy preventivní odstranûní tlustého stfieva se zanecháním koneãníku. Organismus sice hûfie zahu Èuje stolici, která b vá fiid í s ãastûj ím vyprazdàováním, ale vût í komplikace po zákroku neb vají. Tato rozsáhlej í operace je vhodná tam, kde se objevilo více polypû a je obtíïné je sledovat a odstraàovat. Je vhodná i u pacienta s prokázan m nádorem, kde je velké riziko, Ïe se bûhem krátké doby objeví dal í nádor. U Ïen se doporuãuje po ukonãení v ech plánovan ch tûhotenství preventivní odstranûní dûlohy a vajeãníkû. Nedostatek Ïensk ch hormonû je moïné doplnit malou substituãní dávkou do doby pfiedpokládané pfiirozené menopauzy. Je v ak nutné hlídat prsní Ïlázy pomocí kaïdoroãní mamografie, neboè tyto hormony mohou mírnû zv it riziko nádoru prsu. Pokud se Ïena nerozhodne pro preventivní operaci, gynekologické vy etfiení vãetnû vaginálního ultrazvuku, vy etfiení dûloïní sliznice a markeru CA-125 je nutné provádût dvakrát roãnû. Je dobré se vyhnout slunûní a provádût koïní kontrolu kaïdoroãnû. Ultrazvukové vy etfiení zamûfiené na bfii ní orgány, gastroskopické vy etfiení je moïné doplnit podle potfieby. 18

20 Jaká má genetické testování rizika? Lidé s vysok m rizikem nádorû Ïijí v obavû o svou budoucnost a budoucnost sv ch nejbliï ích. Pokud se rozhodnou pro genetické testování, pozitivní test urãující nosiãství mutace mûïe znamenat psychick stres. Studie dokázaly, Ïe bûhem 3-6 t dnû po odhalení v sledkû se mohou objevit deprese, zmatení, poruchy spánku a obavy. Tyto pocity mohou postupnû zmizet, pokud se ãlovûku dostane odpovídající podpory. KaÏd ãlovûk má urãitou pravdûpodobnost, Ïe onemocní nûjakou nemocí bûhem svého Ïivota. Ve vût inû pfiípadû o tom neví. V pfiípadû dûdiãn ch nádorû mluvíme o pravdûpodobnosti onemocnût, nikoliv o jistotû. Mnozí lidé se naprosto náhodnû dozvûdûli ve sv ch sedmdesáti letech, Ïe nesou po kozen gen, a nikdy pfiitom nebyli nemocní. Vylouãení dûdiãného rizika mûïe nûkdy místo úlevy pfiinést pocit provinûní, Ïe se ãlovûk vyhnul vysokému riziku, a blízcí nikoliv. Nûkdy v ak mûïe dojít i k pocitu naprosté bezpeãnosti a nulové moïnosti onemocnût, a tím i k hazardnímu Ïivotnímu stylu. Riziko vzniku nádoru v bûïné populaci v ak není zanedbatelné, riziko vzniku nádoru tlustého stfieva je kolem 2 %, tj. 2 lidé ze sta onemocní nádorem tlustého stfieva. Riziko nádorû prsu je 10%, riziko nádorû vajeãníkû 2%. V sledky genetického testování jsou dûvûrné a nemûly by b t sdûleny poji Èovnû. Zatím v na í zemi nemá zdravotní poji Èovna moïnost odmítnout nûkoho pojistit z dûvodû vysokého rizika onemocnûní. Je v ak potfiebné tuto informaci chránit pfiedev ím kvûli moïné diskriminaci napfiíklad ze strany zamûstnavatele nebo jinou stranou. Ten, kdo podstupuje genetické testování, se musí rozhodnout, zda je ochoten se podûlit o v sledky se sv mi pfiíbuzn mi. Mûl by etrnû zjistit, zda mají pfiíbuzní zájem o testování. Mûl by urãitû znát názor svého partnera. Jde o sloïitou problematiku, neboè genetické vy etfiení odhaluje urãité skuteãnosti i o blízkém pfiíbuzném. Nejedná se tedy o ãistû soukromou záleïitost, ale vût inou má toto testování dalekosáhlé dûsledky i pro jiné osoby v rodinû. 19

21 Testování mûïe ovlivnit i rodinné vztahy. Ti, co byli identifikováni jako pfiena eãi mutace, mohou cítit zlost, zatímco druh, kter unikl, mûïe mít pocity viny. Nûkdy mûïe testování rodinu více semknout, nûkdy naopak rozdûlit. Jaké jsou dne ní moïnosti prevence? Dnes víme hodnû o prevenci nádorû a jejich ãasné detekci. Není nutné projít genetick m testováním, abychom s prevencí zaãali. KaÏd z nás si musí své zdraví ochraàovat jako nejdûleïitûj í Ïivotní hodnotu. Nelze ji vyãíslit penûzi. KaÏd ãlovûk by se mûl vyhnout prokázan m kodlivinám a snaïit se o zdrav styl Ïivota. Ten nás mûïe ochránit pfied mnoha nepfiíjemn mi nemocemi, nejenom nádory. Cigaretov koufi, pfiíli mnoho slunûní, zbyteãná radiace jsou jasné kodlivé látky. Zdravá strava s ovocem a zeleninou, omezením tukû, uzenin a tmavého masa, prevence obezity, stresu a pravidelná fyzická aktivita jsou dûleïité v prevenci nádorû. Pravidelné lékafiské prohlídky jsou dostupné. Îeny by mûly provádût samovy etfiování prsou od mládí, absolvovat prohlídky prsou lékafiem a vy etfiení mamografem od 45 let, kaïdoroãní gynekologické vy etfiení by mûlo b t samozfiejmostí. U muïû je vhodné samovy etfiování varlat provádût jiï od doby dospívání, neboè tyto nádory se objevují právû v mladém vûku, vy etfiování prostaty lékafiem po 50. roce vûku je také nezbytné. Od 50 let je dobré kontrolovat, zda se neobjeví krev ve stolici pomocí Hemokult testu. Krev mûïe b t prvním pfiíznakem nádoru tlustého stfieva, ale mûïe se objevit i u naprosto banálních záleïitostí, napfiíklad hemorhoidû. Je to vy etfiení jednoduché a dostupné u praktického lékafie. KaÏdé dva roky by mûl ãlovûk projít celkovou kontrolou zdravotního stavu u svého praktického lékafie. Ti, ktefií mají v rodinû pfiíbuzné s nádorov m onemocnûním, by si mûli uvûdomit moïné vy í riziko nemoci a dodrïovat doporuãenou prevenci. Mûli by také o této skuteãnosti informovat svého lékafie, aby jim mohl poradit, jak nejlépe se chránit. 20

22 Lidé, ktefií mají skuteãnû závaïnou rodinnou anamnézu, by mûli konzultovat se sv m lékafiem, zda není vhodné genetické vy etfiení. Na jeho doporuãení, nebo na doporuãení odborného lékafie, je moïné toto vy etfiení podstoupit a dozvûdût se více informací pro sebe i svou rodinu. Potvrzená dûdiãná forma nádorû znamená nutnost mnohem intenzivnûj í prevence, neï je tomu u bûïné populace. MoÏnosti chránit si své zdraví má dnes kaïd ãlovûk. ZáleÏí na nás, na na í zodpovûdnosti vûãi sobû sam m, jak m zpûsobem se ke svému zdraví budeme stavût. Zamysleme se nad tím, jak dobfie s ním nakládáme a zda není moïné udûlat více. Co byste mûli vûdût o dûdiãnosti nádorû Nádory jsou dûdiãné jenom vzácnû, asi v 5-10 % Nejãastûj í dûdiãné formy nádorû jsou nádory prsu, vajeãníkû a tlustého stfieva Dûdiãné mohou b t i jiné typy nádorû Dûdiãná dispozice mûïe b t pfiená ena pfies obû pohlaví Dûdiãná dispozice znamená vysoké riziko onemocnûní, nikoliv jistotu Dûdiãnost je moïné v nûkter ch rodinách potvrdit genetick m testováním Pokud máte dûdiãnou dispozici k nádorûm, musíte zaãít vãas s prevencí JestliÏe máte podezfiení, Ïe zrovna ve va í rodinû mûïe b t dûdiãná dispozice k nádorûm, objednejte se ke genetické konzultaci na specializovaném pracovi ti onkologického centra nebo na oddûlení klinické genetiky va í nemocnice Nebojte se informace o dûdiãném riziku, umoïní vám vãas pfiedcházet onemocnûní Prevence umoïní vãasné zachycení a odstranûní nádoru a moïnost úplného vyléãení 21

23 GENETICKÁ CENTRA SPECIALIZOVANÁ: MasarykÛv onkologick ústav, oddûlení epidemiologie a genetiky nádorû, Brno Tel.: 05/ , 6911, 6901 Ústav biologie a lékafiské genetiky, VFN, Praha Tel.: 02/ Ústav biologie a lékafiské genetiky, FN Motol, Praha Tel.: 02/ DAL Í PRACOVI Tù: Oddûlení lékafiské genetiky v ech vût ích nemocnic Onkologická oddûlení nemocnic ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY:

24 SLOVNÍK Báze: základní stavební kámen DNA. DNA obsahuje ãtyfii rûzné typy bází, vïdy dvû a dvû jsou komplementární (adenin s tyminem a cytosin s guaninem) a párují se v DNA. Tfii báze za sebou tvofií kód pro aminokyselinu bílkoviny Benigní nádor: nádor neprorûstající do okolí, nevytváfiející vzdálená loïiska Bílkovina: velká molekula sloïená z aminokyselin. Bílkovin je v organismu veliké mnoïství. Mají rûznou strukturu podle genû, které je kódují. Jsou základem pro strukturu, funkci a regulaci tûla. Jsou to napfiíklad hormony, enzymy, protilátky BRCA1: gen, kter normálnû pomáhá omezovat bunûãné dûlení, b vá po kozen zárodeãnou mutací u dûdiãn ch forem nádorû prsu a vajeãníkû BRCA2: gen, kter normálnû pomáhá omezovat bunûãné dûlení, b vá po kozen zárodeãnou mutací u dûdiãn ch forem nádorû prsu a vajeãníkû BuÀka: základní jednotka Ïivé tkánû, malá, ohraniãená membránou, obsahující jádro s genetick m materiálem Dûdiãn znak: znak pfiená en z rodiãû na potomky DNA sekvenování: metoda ke stanovení pfiesného sledu bází v urãitém úseku fietûzce DNA DNA: dezoxyribonukleová kyselina, základní substance dûdiãnosti, veliká molekula, která nese genetickou informaci v jádfie. Tuto informaci buàky potfiebují pro své dûlení a tvorbu bílkovin Gen: jednotka dûdiãnosti, ãást DNA, kód, podle kterého buàka tvofií bílkoviny Genetické testování: testování DNA jedincû ke zji tûní pfiítomnosti zárodeãné mutace, zpûsobující chorobu nebo dispozici k chorobû. Prediktivní genetické testování urãuje u zdravého, zda zdûdil po kozen gen a má v budoucnu riziko onemocnût nûjakou chorobou Genetika: vûdní obor, kter studuje dûdiãnost, jak jsou jednotlivé znaky pfiená eny z rodiãû na potomky Hemokult test: test ke stanovení malého mnoïství krve ve stolici Hemorhoidy: roz ífiené cévní pletenû na konci koneãníku, které jsou bolestivé a ãasto krvácejí 23

25 Hereditární: dûdiãn, znak pfiená en z rodiãû na potomky Klon bunûk: skupina identick ch bunûk vznikajících z jedné pûvodní buàky Kolonoskopie: vy etfiení celého tlustého stfieva optick m pfiístrojem Leukemie: nádorové onemocnûní vycházející z krevních bunûk v kostní dfieni Maligní nádor: nádor rostoucí agresivnû, prorûstající do okolní zdravé tkánû a pozdûji vytváfiející i vzdálená loïiska nádoru na jin ch místech organismu Mamografické vy etfiení: vy etfiení prsní Ïlázy pfiístrojem s rentgenov m záfiením, nejdûleïitûj í metoda ke zji tûní nádorû prsu, vzhledem k rentgenovému záfiení není moïné toto vy etfiení provádût pfiíli ãasto Marker CA-125: bílkovina, jejíï hladina v krvi b vá vy í u nádorû vajeãníkû Metastázující nádor: maligní nádor uvolàující buàky a vytváfiející vzdálená loïiska nádoru na jin ch místech organismu Mutace: zmûna v poãtu, uspofiádání nebo molekulární sekvenci genu Mutátorové geny: geny, zodpovûdné za opravu chyb v DNA, které vznikají neustále bûhem na eho Ïivota pfii bunûãném dûlení Patogenní mutace: chyba v genu, která zpûsobuje poruchu tvorby bílkoviny a tím i urãité klinické pfiíznaky Sarkom: typ nádoru vyrûstající z kostí nebo svalû Ultrazvukové vy etfiení: pfiístrojové vy etfiení rûzn ch orgánû za pomoci ultrazvuku, metoda nezatûïující organismu Vaginální ultrazvuk: ultrazvukové vy etfiení pomocí sondy zavádûné do pochvy, slouïí k podrobnûj ímu gynekologickému vy etfiení Zárodeãná buàka: spermie nebo vajíãko, buàky nutné k reprodukci Zárodeãná mutace: neboli vrozená mutace, genová zmûna, která byla pfienesena zárodeãnou buàkou z rodiãe na potomka a je pfiítomna ve v ech buàkách tûla potomka Získaná mutace: genová zmûna, která vzniká v jednotliv ch buàkách tûla bûhem Ïivota 24

26 Dûdiãnost jako rizikov faktor pro vznik nádorû ISBN

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ prim. MUDr. Lenka Foretová MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 Dûdiãnost jako rizikov faktor pro vznik nádorû Projekt podpory zdraví 151/2001 Prevence nádorov

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Rozhovor se Stanislavem Mihulkou Velká vymírání jsou odedávna jedním z nejpopulárnûj ích témat moderní biologie. Kolik uï názorû padlo tfieba na konec dinosaurû,

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice V zkumn ústav pícnináfisk, spol. s r.o. Troubsko AGROTEST FYTO, s.r.o. KromûfiíÏ Vysoká kola chemicko-technologická Praha Metodika 1/07 MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice Autorsk kolektiv:

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 013-021_Lichte 1.9.2009 18:19 Stránka 13 Erika Fischer-Lichte âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 V posledních letech se roz ífiil názor, Ïe kulturu není patfiiãné chápat pouze

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta Josef Fric Vydal

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Pfiíroda 22 âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Red List of Threatened Species in the Czech Republic Vertebrates Die Rote Liste der gefährdeten Arten der Tschechischen Republik Der

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními. bloky pro hospodáfisk rozvoj. nov ch státû EU OBSAH

Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními. bloky pro hospodáfisk rozvoj. nov ch státû EU OBSAH Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními bloky pro hospodáfisk rozvoj nov ch státû EU Byl jsem potû en a poctûn, kdyï jsem byl poïádán, abych napsal úvodník pro ãasopis Ochrana pfiírody.

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více