REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS

2 Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři Magistrát hl. m. Prahy, Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Technologické centrum Akademie vûd âr (koordinátor projektu) Centrum pro regionální rozvoj âr Euro Info Centrum Praha Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer AGIT mbh (Nûmecko) Wandsworth Borough Council WBC London (Velká Británie) Municipality of Rotterdam (Nizozemí)

3 Praha je jedním z hospodáfisky nejvyspûlej ích regionû Evropské unie s velk m inovaãním potenciálem pramenícím ze silné a rûznorodé ekonomiky, vysoké vzdûlanostní úrovnû obyvatelstva a znaãné koncentrace institucí v zkumu a v voje. Vstup âeské republiky do EU v roce 2004 vrátil na i zemi do spoleãenství státû, do kterého vïdy pfiirozenû patfiila. Praha má potenciál zfietelnû a v znamnû pfiispût k evropsk m strategick m cílûm v oblasti konkurenceschopnosti zaloïené na inovacích. Vzhledem ke specifickému postavení hlavního mûsta Prahy, které v razn m zpûsobem ovlivàuje konkurenceschopnost a ekonomick rozvoj âeské republiky jako celku, je rozvoj Prahy jako samostatného regionu a efektivní vyuïití jejího vzdûlanostního a vûdeckého potenciálu zároveà prioritou celého státu. Proto vytvofiení kvalitního regionálního inovaãního systému není pouze v zájmu Prahy samotné, ale také v zájmu âeské republiky. Regionální inovaãní strategie pro Prahu je dûleïit m krokem k naplnûní tûchto ambiciózních cílû. Tento dokument spolu se zpracováním konkrétních implementaãních krokû se stane úãinn m nástrojem zvy ování konkurenceschopnosti ekonomické základny mûsta, kter Praha stále postrádá. OceÀuji proto pfiínos Regionální inovaãní strategie pfiipravené v rámci projektu BRIS jako v znamn pfiíspûvek k posílení úlohy Prahy jako politického, hospodáfiského a kulturního centra, které v raznû pfiispívá k prosperitû celé âeské republiky MUDr. Pavel Bém primátor hlavního mûsta Prahy

4 Poslání Regionální inovační strategie Základním posláním Regionální inovaãní strategie je vytvofiit pfiíznivé prostfiedí pro vyuïití vysokého vûdecko-v zkumného a znalostního potenciálu Prahy, zejména prostfiednictvím mal ch a stfiedních inovaãních podnikû, a pfiispût tak ke zv ení konkurenceschopnosti hlavního mûsta cestou rozvoje znalostní ekonomiky. ISBN

5 OBSAH PROJEKT BRIS PRO REGION PRAHA PARTNE I PROJEKTU BRIS VAZBY REGIONÁLNÍ INOVAâNÍ STRATEGIE NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY HLAVNÍHO MùSTA PRAHY METODIKA PROJEKTU ORGANIZAâNÍ STRUKTURA PROJEKTU ídicí v bor projektu Management projektu Exekutivní t m PROVEDENÉ ANAL ZY SHRNUTÍ ANALYTICK CH STUDIÍ Ekonomick potenciál Prahy Lidské zdroje Inovace a MSP Vztah mezi v zkumem a v vojem a aplikaãní sférou Infrastruktura a poradenství pro inovace Financování inovací SWOT ANAL ZA INOVAâNÍHO SYSTÉMU V PRAÎSKÉM REGIONU NÁVRH REGIONÁLNÍ INOVAâNÍ STRATEGIE Strategické oblasti a opatfiení regionální inovaãní strategie Tematická oblast A: Konkurenceschopn sektor inovaãních podnikû Tematická oblast B: Aktivní zapojení v zkumné a v vojové základny do rozvoje inovaãního podnikání Tematická oblast C: Lidské zdroje pro inovace Tematická oblast D: Poradenské sluïby a infrastruktura pro inovace Tematická oblast E: Financování inovací Tematická oblast F: Inovace jako souãást regionálního rozvoje Tematická oblast G: Meziregionální spolupráce V bûr prioritních témat regionální inovaãní strategie

6 AKâNÍ PLÁN Akce 1: Regionální rada pro inovace Akce 2: PraÏsk podnikatelsk inkubátor Akce 3: Rozvoj centra pro transfer technologií pfii AV âr Akce 4: Centrum pro pfienos poznatkû a technologií Univerzity Karlovy v Praze Akce 5: Inovaãní webové stránky Akce 6: ZaloÏení odvûtvov ch klastrû Akce 7: PraÏské vzdûlávací gastronomické centrum Akce 8: Prognóza technologick ch a sektorov ch trendû regionu Akce 9: Aktualizace strategick ch dokumentû Akce 10: Monitorování a benchmarking inovaãní v konnosti regionu Akce 11: Úãast Prahy v celostátním systému podpory MSP a inovací Akce 12: Zavádûní internetu do vefiejn ch knihoven zfiízen ch hl. m. Prahou a jednotliv mi mûstsk mi ãástmi Akce 13: Vzdûlávací informaãní systém pro malé a stfiední podniky Akce 14: Meziregionální spolupráce partnerû projektu BRIS IMPLEMENTACE REGIONÁLNÍ INOVAâNÍ STRATEGIE SOUHRNN P EHLED STRATEGICK CH OBLASTÍ A OPAT ENÍ REGIONÁLNÍ INOVAâNÍ STRATEGIE NA PROJEKTU SE PODÍLELI SLOVNÍâEK POJMÒ A ZKRATEK

7 ÚVODEM Evropská rada deklarovala v roce 2000 v rámci tzv. Lisabonské strategie ambiciózní cíl pro Evropskou unii - stát se do roku 2010 jednou z vysoce konkurenceschopn ch znalostních ekonomik svûta pfii zachování principû udrïitelného rozvoje a sociální soudrïnosti. Nutn m pfiedpokladem úspûchu této strategie je podpora vytváfiení znalostí a jejich vyuïívání ve formû inovací, komplexní podpora inovaãních podnikû a zaji tûní efektivní spolupráce v zkumu a v voje s podnikatelskou sférou. Základem prosperity Evropské unie je prosperita jejích regionû. DÛleÏit m faktorem úspû ného rozvoje je proto vytváfiení pfiízniv ch podmínek pro vznik a vyuïití inovací nejenom na státní, ale také na regionální úrovni. Právû regiony mají v kontextu evropské strukturální a rozvojové politiky nejblíïe ke specifick m zdrojûm ekonomického potenciálu a mohou v rámci sv ch kompetencí pfiímo ovlivàovat rozvoj podnikání v regionu a vytváfiet podmínky pro kvalitní Ïivot obyvatel. Základním pfiedpokladem pro úspû n rozvoj znalostní ekonomiky v regionech je koordinovaná strategická spolupráce v ech aktérû inovaãního systému. Od roku 1994 proto Evropská komise podpofiila vypracování regionálních inovaãních strategií ve více neï 100 evropsk ch regionech. V letech Evropská komise iniciovala a podpofiila projekty vypracování regionálních inovaãních strategií i ve státech, které se staly v roce 2004 ãlensk mi státy Evropské unie. Jedním z tûchto projektû byl projekt Bohemian Regional Innovation Strategy (BRIS), jehoï cílem bylo pfiipravit inovaãní strategie pro Prahu a pro plzeàsk region. Tato publikace je vûnována pfiípravû inovaãní strategie pro Prahu.

8 PRAHA Hlavní mûsto Praha je atraktivním regionem pro Ïivot s bohatou historií a tradicí. Patfií mezi ekonomicky nejvyspûlej í regiony EU a je hospodáfisky nejsilnûj ím regionem stfiední a v chodní Evropy s potenciálem dal ího ekonomického rûstu. VÛãi okolním státûm má pfiíznivou polohu, od hranic s Nûmeckem a Polskem ji dûlí 120 km, Rakouskem 150 km a Slovenskem cca 250 km. Praha je pfiirozen m hospodáfisk m, vûdeck m, vzdûlanostním, kulturním a politick m centrem âeské republiky. Je zároveà obcí, krajem a regionem soudrïnosti NUTS 2. V Praze Ïije 1,2 milionu obyvatel, coï pfiedstavuje podíl 12 % na populaci âeské republiky. Vytváfií cca 25 % HDP âeské republiky, pfiiãemï nejv znamnûj í sloïkou ekonomické základny mûsta je sektor sluïeb, kde vzniká 80 % HDP a kter pfiedstavuje 75 % zamûstnanosti Prahy. Míra nezamûstnanosti je zde oproti republikovému prûmûru zhruba poloviãní. Region je mimofiádnû atraktivní i pro zahraniãní investory. V Praze, jako hlavním mûstû âeské republiky, sídlí v echny centrální instituce s v jimkou nûkter ch soudních. Praha disponuje vysoce vzdûlanou pracovní silou. Podíl vysoko kolsky vzdûlaného obyvatelstva na celkové populaci ãiní skoro 20 %. Podíl vysoko kolsky a stfiedo kolsky vzdûlaného obyvatelstva na celkové populaci je témûfi 84 %. V Praze sídlí 8 univerzit, které mají 37 fakult, a témûfi plnû pokr vají celé spektrum studijních oborû. V Praze v souãasnosti studuje více neï vysoko kolsk ch studentû, z toho témûfi v programech doktorského studia. Nedílnou souãástí intelektuálního potenciálu vysok ch kol jsou také pedagogiãtí pracovníci, kter ch je v Praze pfiibliïnû V Praze se koncentruje zhruba 60 % vûdecko-v zkumného potenciálu âeské republiky, mj. zde sídlí 40 pracovi È Akademie vûd âr a 50 v zkumn ch ústavû. To v e vytváfií spolu s vysokou vzdûlanostní úrovní obyvatelstva obrovsk inovaãní potenciál. Praha nabízí sv m obyvatelûm a náv tûvníkûm také iroké spektrum kulturních akcí a historick ch památek a z hlediska cestovního ruchu je nejatraktivnûj ím regionem âr. Vybrané statistické údaje Praha âr Rozloha území 496 km km 2 Obyvatelstvo ( ) Hustota obyvatelstva na 1 km Míra registrované nezamûstnanosti (1. pol. 2004) 4,23 % 9,87 % PrÛmyslové podniky a více zamûstnancû (1. pol. 2004) PrÛmûrná hrubá mûsíãní mzda (1. pol. 2004) Kã Kã HDP regionu (mil. Kã) (2002) Podíl regionu na HDP v % (âr=100) (2002) 24,9 100,0 HDP na 1 obyvatele (âr=100) (2002) 218,8 100,0 Rating Standard & Poor s A- A Rating Moody s A2 A1 Zdroj: âsú, ratingové agentury

9 Praha je vysoce atraktivní místo pro podnikání. Podle European Cities Monitor, prûzkumu podnikatelské atraktivity ve 30 nejv znamnûj ích evropsk ch mûstech, kter organizuje spoleãnost Cushman&Wakefield-Healey&Baker, se Praha od devadesát ch let posunula z 20. místa na místo a jejími hlavními konkurenty jsou Budape È, VídeÀ a Mnichov. Z údajû prûzkumu vypl vá, Ïe zlep ující se postavení Prahy je dáno pfiízniv m hodnocením, napfi. v oblasti ceny pracovní síly, ceny kanceláfisk ch ploch a pobídek realizovan ch na úrovni státu. V pfiípadû jin ch ukazatelû (kvalita dopravního spojení, nabídka kvalifikované pracovní síly, jazykové znalosti) je Praha hodnocena ménû pfiíznivû. Pofiadí Prahy v Ïebfiíãku 30 evropsk ch mûst Praha VídeÀ Berlín Mnichov Celková atraktivita mûst pro podnikání Nabídka kvalifikované pracovní síly Cena pracovní síly Kvalitní dopravní spojení Nabídka kanceláfisk ch ploch Cena kanceláfisk ch ploch Jazykové znalosti Vládní pobídky pro podnikání Zájem firem o umístûní v pfií tích 5 letech Zdroj: European Cities Monitor, Cushman&Wakefield Healey&Baker, 2004

10 PROJEKT BRIS PRO REGION PRAHA V znamn m nástrojem posilování ekonomického rûstu evropsk ch regionû je podpora rozvoje regionálního inovaãního potenciálu. V tomto kontextu podporuje Evropská komise vypracování regionálních inovaãních strategií, které jsou základním rozvojov m dokumentem a platformou pro spolupráci v ech v znamn ch aktérû inovaãního systému na úrovni regionû. Pfiíprava regionálních inovaãních strategií je metodicky a finanãnû podporována z rámcov ch programû Evropské unie pro v zkum a v voj. Hlavní mûsto Praha a Technologické centrum AV âr vyuïily pfiíleïitosti zpracovat s pfiispûním Evropské komise v rámci projektu Bohemian Regional Innovation Strategy BRIS návrh Regionální inovaãní strategie pro Prahu. Základním cílem je napomoci vytvofiení pfiíznivého prostfiedí pro vznik a rozvoj mal ch a stfiedních inovaãních podnikû a jejich spolupráci s v zkumn mi a v vojov mi organizacemi. Samotné pfiijetí a implementace Regionální inovaãní strategie pfiesahují pravomoci zpracovatele a jsou v plné kompetenci orgánû samosprávy hlavního mûsta Prahy a dal ích aktérû inovaãního systému, jejichï zástupci se na pfiípravû Regionální inovaãní strategie podíleli. Anal zy zpracované v rámci projektu potvrdily, Ïe je tfieba realizovat fiadu systémov ch zmûn, které pfiesahují pûsobnost kompetencí regionální samosprávy. Regionální inovaãní strategie je v chozím dokumentem, kter definuje základní opatfiení a systémové kroky, nutné k vytvofiení pfiízniv ch podmínek pro inovaãní podnikání a rozvoj inovací v regionu. Inovaãní strategie bude prûbûïnû rozvíjena a aktualizována. DÛleÏitou okolností, kterou nelze pfii formování Regionální inovaãní strategie pfiehlíïet, je i skuteãnost, Ïe proces pfienosu kompetencí na regiony a dûraz na regionální pfiístup k otázce konkurenceschopnosti je v âeské republice pomûrnû novou záleïitostí. Zatím tedy nelze povaïovat formování pfiíslu n ch subjektû a kompetencí na regionální úrovni za dostateãné, coï se projevuje i v navrïen ch opatfieních Regionální inovaãní strategie. Dal ím faktorem, nepfiíznivû pûsobícím na motivaci regionû a jejich orgánû v podpofie inovací a podnikání, je nízká pfiímá zainteresovanost regionu na v sledcích jeho ekonomické v konnosti. PARTNEŘI PROJEKTU BRIS Projekt BRIS byl v praïském regionu realizován skupinou tfií národních partnerû a tfií zahraniãních partnerû, ktefií se podíleli v minul ch letech na pfiípravû a implementaci inovaãních strategií ve sv ch regionech. Partnefii vyuïívali své rozsáhlé zku enosti s provádûním a fiízením projektû zamûfien ch na inovace, spolupráci v zkumu a mal ch a stfiedních podnikû a na regionální rozvoj. Zku enosti zahraniãních partnerû byly vyuïity zejména pfii formulaci optimálního pracovního programu projektu a pfii diskusi jeho celkové strategické koncepce. Národní partneři projektu BRIS: Technologické centrum AV âr - koordinaãní pracovi tû projektu Magistrát hl. m. Prahy, Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Centrum pro regionální rozvoj âr - Euro Info Centrum Praha Zahraniční partneři projektu BRIS: Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbh - AGIT Aachen (Nûmecko) Wandsworth Borough Council - WBC London (Velká Británie) Municipality of Rotterdam (Nizozemí) 8

11 VAZBY REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Regionální inovaãní strategie byla navrïena jako návazn strategick dokument Strategického plánu hlavního mûsta Prahy, kter si v jedné z priorit klade za cíl vytvofiit z Prahy centrum inovací a kvalifikovan ch pracovních sil. Inovace se stávají stfiedem zájmu rûzn ch strategick ch dokumentû, a tak návrh Regionální inovaãní strategie nevznikl jako izolovan dokument, ale je v souladu i s dal ími strategick mi dokumenty jak na regionální a národní, tak i na evropské úrovni. Evropsk akãní plán pro inovace je dokumentem komplexnû zastfie ujícím danou problematiku na evropské úrovni. Vychází pfiedev ím ze závûrû Lisabonského a Barcelonského procesu a zohledàuje v echny související evropské sektorové strategie a akãní plány. Regionální inovaãní strategie je samozfiejmû jen specifick m doplàkem strategií národních, které tvofií základní rámec pro podnikání a inovace. Základním dokumentem je Národní inovaãní strategie, od které se bude odvíjet podpora inovací v následujících letech, a také Strategie rozvoje lidsk ch zdrojû a Národní politika v zkumu a v voje mají vazbu na inovace, rozvoj podnikání, v zkum a v voj a vzdûlanost. V procesu pfiípravy Regionální inovaãní strategie byly zohlednûny Jednotné programové dokumenty pro Cíl 2 a Cíl 3, umoïàující ãerpat finanãní podporu ze strukturálních fondû v regionu Praha. METODIKA PROJEKTU Projekt BRIS byl metodicky a finanãnû podporován Evropskou komisí a probíhal od ledna 2002 do záfií Pfii vypracování návrhu Regionální inovaãní strategie byla pouïita metodika, která se v souladu se zku enostmi ãlensk ch státû EU 15 (pfied roz ífiením EU v roce 2004) soustfieìuje pfiedev ím na rozvoj mal ch a stfiedních inovaãních podnikû, i kdyï role velk ch firem není opomíjena. Projekt respektoval pfiedev ím dva základní principy: orientace na potfieby regionu a respektování regionálních specifik; konsensus dûleïit ch regionálních aktérû v oblasti inovací. S cílem identifikovat potfieby a specifika praïského regionu bylo provedeno nûkolik analytick ch studií. Jejich závûry a doporuãení byly vyuïity pro formulaci opatfiení Regionální inovaãní strategie, pro návrh akcí uveden ch v Akãním plánu a pro návrh pilotních projektû. Anal zy vzájemnû konfrontovaly stranu nabídky a poptávky v oblasti inovací v regionu hl. m. Prahy. Anal zy byly doplnûny regionálním terénním etfiením ve 490 podnicích a 60 v zkumn ch organizacích s cílem identifikovat potfieby, bariéry a doporuãení v oblasti tvorby a vyuïívání inovací. Princip konsensu je pro návrh a zejména následnou implementaci Regionální inovaãní strategie nezbytnou podmínkou. Inovace jsou komplexní a prûfiezovou problematikou dot kající se rûzn ch oborû a subjektû, proto je nutn synergick pfiístup v ech aktérû regionálního inovaãního systému. K dosaïení konsensu pfiispûlo zejména zapojení zástupcû relevantních subjektû a institucí do pfiípravy Regionální inovaãní strategie vãetnû jejich úãastí v fiídicích strukturách projektu. 9

12 Metodick postup pfiípravy návrhu Regionální inovaãní strategie sestával ze tfií navazujících fází: Přpravná fáze (12 měsíců) Informaãní kampaà Navázání koordinované spolupráce s orgány samosprávy mûsta Konsensus mezi klíãov mi aktéry regionálního inovaãního systému Upfiesnûní cílû projektu Pfiíprava podrobného pracovního plánu Vytvofiení fiídicích a exekutivních struktur projektu Analytická fáze (12 měsíců) Podrobná anal za regionálního inovaãního systému Terénní prûzkum ve 490 podnicích a dal ích organizacích zamûfien na inovace Terénní prûzkum v 60 v zkumn ch organizacích zamûfien na inovace SWOT anal za regionu Identifikace nedostatkû a bariér pro rozvoj znalostní ekonomiky v regionu Návrhová fáze (9 měsíců) Návrh strategick ch oblastí Regionální inovaãní strategie a souvisejících opatfiení Definice indikátorû úspûchu realizace Regionální inovaãní strategie V bûr prioritních témat Regionální inovaãní strategie Formulace Akãního plánu a v chozího souboru pilotních akcí Návrh zásad implementace Regionální inovaãní strategie Specifikace nedostatkû a bariér pro rozvoj znalostní ekonomiky v regionu 10

13 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU Řídicí výbor projektu âleny fiídicího v boru byli pfiedstavitelé regionálních a centrálních organizací v znamn ch pro vytváfiení a implementaci regionální inovaãní strategie. ídicí v bor se zejména podílel na formulaci strategick ch cílû projektu a usnadàoval dosaïení regionálního konsensu mezi klíãov mi aktéry regionálního inovaãního systému. MUDr. Pavel Bém primátor hlavního mûsta Prahy Magistrát hlavního mûsta Prahy Ing. Jan Bürgermeister námûstek primátora Magistrát hlavního mûsta Prahy Ing. Svûtlana Kubíková vrchní fieditelka Magistrát hlavního mûsta Prahy, Sekce Útvar rozvoje hlavního mûsta Prahy Ing. Karel Klusáãek, CSc., MBA fieditel Technologické centrum AV âr Mgr. Arno t Marks fieditel Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor integrace strukturálních fondû Ing. Petr Kfienek, CSc fieditel odboru Ministerstvo kolství, mládeïe a tûlov chovy Ing. Václav Polák vrchní fieditel Ministerstvo prûmyslu a obchodu Petr KuÏel prezident Hospodáfiská komora hl. m. Prahy Ing. Karel perlink, CSc viceprezident Svaz prûmyslu a dopravy âr prof. Ing. Petr Zuna, CSc dûkan âeské vysoké uãení technické Praha, FS Ing. Karel Aim, CSc ãlen Akademické rady Akademie vûd âr Pavel Kuchálik fieditel sekretariátu Asociace mal ch a stfiedních podnikû âr Ing. Pavel vejda, CSc generální sekretáfi Asociace inovaãního podnikání âr Ing. Pavel Komárek, CSc prezident Spoleãnost vûdeckotechnick ch parkû âr Management projektu Management projektu operativnû fiídil prûbûh pfiípravy Regionální inovaãní strategie, monitoroval a vyhodnocoval prûbûh projektu, koordinoval pfiípravu Regionální inovaãní strategie se strategick mi zámûry rozvoje Prahy a komunikoval (prostfiednictvím koordinátora projektu) s Evropskou komisí, která poskytla projektu BRIS finanãní podporu. Ing. Karel Klusáãek, CSc., MBA Koordinátor projektu Technologické centrum AV âr Ing. Daniela Váchová Regionální manaïer projektu Technologické centrum AV âr PhDr. Milan Turba Magistrát hl. mûsta Prahy, Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy PhDr. Marie PavlÛ, CSc Centrum pro regionální rozvoj, Euro Info Centrum Praha Victoria Appelbe AGIT Aachen (Nûmecko) James Dick WBC London (Velká Británie) Chris de Lange Municipality of Rotterdam (Nizozemí) Exekutivní tým Exekutivní t m zaji Èoval (ve spolupráci s externími experty) anal zu regionálního inovaãního systému, organizoval konference a workshopy, komunikoval s regionálními v zkumn mi institucemi, mal mi a stfiedními podniky a dal ími organizacemi a pfiipravoval v stupy projektu BRIS. Ing. Daniela Váchová Regionální manaïer projektu Technologické centrum AV âr Ing. Jifií Mejstfiík Magistrát hl. mûsta Prahy, Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Ing. Radoslav Fedorek Technologické centrum AV âr Ing. Kristina Kadleãíková Technologické centrum AV âr Ing. Eva Svobodová Technologické centrum AV âr Mgr. Jana Anto ová Technologické centrum AV âr 11

14 PROVEDENÉ ANALÝZY Strategie a cíle v ech anal z byly formulovány Technologick m centrem AV âr, pfii rozsáhlej ích anal zách a terénních etfieních byli ke spolupráci pfiizvání dal í experti a instituce (viz pfiehled v závûru této publikace). Průzkum poptávky malých a středních podniků (MSP) v regionu Praha v oblasti inovací Hlavní cíl prûzkumu: Cílem prûzkumu 490 firem a dal ích institucí v Praze bylo identifikovat jejich postoj k inovacím, míru a potfiebu zavádûní inovací a související problémy, hlavní zdroje inovací a jejich dostupnost, potfieby firem pro zavádûní inovací a jejich financování. Analýza ekonomického potenciálu a sektorových trendů regionu Praha Hlavní cíl studie: Cílem bylo urãit základní ekonomické charakteristiky regionu Praha, analyzovat sektorové sloïení ekonomiky, efektivnost jednotliv ch sektorû a jejich v znamu pro rozvoj ekonomiky regionu. Indikátory inovací v regionu Praha Hlavní cíle studie: Cílem bylo identifikovat inovaãní potenciál regionu a jednotliv ch prvkû inovaãního systému na základû nepfiím ch indikátorû zdrojû a dûsledkû inovací. Inovační infrastruktura regionu Prahy Hlavní cíle anal zy: Anal za zahrnuje 3 studie, jejichï cílem bylo soustfiedit informace o institucích odpovûdn ch za rozvoj inovaãní infrastruktury, zprostfiedkujících subjektech a systémech podpory podnikání s dûrazem na inovace. Dal ím cílem bylo urãit nejdûleïitûj í aktéry inovaãní infrastruktury na regionální a celostátní úrovni, analyzovat jejich kooperaãní vztahy a poukázat na nedostatky inovaãní infrastruktury. Analýza spolupráce výzkumných a vývojových institucí s uživatelskou sférou, zejména malými a středními podniky Hlavní cíle anal zy: Cílem bylo identifikovat nabídku v zkumn ch institucí pro aplikaãní sféru, míru komercializace a vyuïití v stupû v zkumu a rozsah spolupráce v zkumn ch institucí s MSP. Dal ím cílem bylo poukázat na problémy transferu technologií a pfiekáïky pfienosu poznatkû v zkumu do praxe. Analýza dostupnosti finančních zdrojů pro inovační malé a střední podniky Hlavní cíle anal zy: Cílem bylo identifikovat dostupnost finanãních zdrojû (vefiejná podpora, bankovní úvûry, rizikov kapitál, leasing) pro financování inovaãních projektû, vznik a rozvoj mal ch a stfiedních firem a poukázat na mezery v oblasti financování inovací. SHRNUTÍ ANALYTICKÝCH STUDIÍ V následujících sekcích jsou shrnuty v sledky analytick ch studií a prûzkumû. Vzhledem ke komplexní povaze anal zy a vzájemné provázanosti jejích komponent, jsou ãasto do jednotliv ch sekcí zahrnuty v sledky získané ve více studiích. 12

15 Ekonomický potenciál Prahy Praha je administrativním, ekonomick m, v zkumn m i vzdûlávacím centrem âeské republiky; tomu odpovídá znaãná koncentrace subjektû inovaãního systému a pomûrnû rozvinutá inovaãní infrastruktura. Praha se sv mi 11,3 % z celkového poãtu obyvatel âr produkuje témûfi jednu ãtvrtinu HDP âr. Ukazatel vytvofieného HDP na obyvatele dosahuje v Praze 133 % prûmûru EU, coï Prahu fiadí na 29. místo mezi evropsk mi regiony. Struktura zamûstnanosti a tvorby HDP odpovídá specifickému postavení Prahy jako hlavního mûsta se znaãnou koncentrací orgánû státní správy, vzdûlávacích a v zkumn ch institucí, centrálních finanãních institucí a velk ch korporací. Díky tomu region Praha vykazuje v nûkter ch oborech zãásti i HDP, kter je produkován v jin ch regionech, pfiesto je zfietelná nadprûmûrná v konnost praïsk ch ekonomick ch subjektû nepopíratelná. Struktura tvorby HDP odpovídá post-industriálnímu uspofiádání, kdy více neï 80 % HDP pochází ze sektoru sluïeb. Srovnáním dynamiky jednotliv ch sektorû lze v Praze sledovat relativní pokles produkce zpracovatelského prûmyslu ve prospûch sektoru sluïeb. Struktura zpracovatelského prûmyslu se jiï sice mírnû posouvá pozitivním smûrem k oblastem high-tech produkce, ale rozvoj high-tech sektoru v âr a také v Praze stále zaostává, coï dokládá i nízk podíl high-tech produkce na exportu, niï í pfiidaná hodnota exportovaného zboïí, jeho vy í energetická nároãnost a nároãnost na lidskou práci. Praha a její bezprostfiední okolí je díky svému specifickému postavení a poloze mimofiádnû atraktivní region i pro zahraniãní investory. Je zde soustfiedûno 20 % zahraniãních investic v âr. Lidské zdroje Region se vyznaãuje nízkou mírou nezamûstnanosti a nepfiízniv m trendem ve vûkové struktufie obyvatelstva. Praha je v ak díky mzdám (o 44 % vy ím neï republikov prûmûr) cílem migrantû z celé âr i jin ch státû stfiední Evropy. V porovnání s EU dosahuje prûmûrná mzda jen 1/3 evropského prûmûru. Více neï 20 % praïského obyvatelstva má vysoko kolské vzdûlání, coï je sice v âr nejvy í podíl, ale nedosahuje hodnoty prûmûru v EU. V Praze studuje 70 tisíc vysoko kolákû na 36 fakultách 8 vysok ch kol. Mnoho studentû hledá své uplatnûní v Praze i po skonãení studia. To vytváfií spolu s nadprûmûrnû vysok m poãtem obyvatelstva se stfiedo kolsk m vzdûláním a dal í odbornou kvalifikací pfiíznivé zázemí v oblasti lidsk ch zdrojû vãetnû pfiedpokladû jejich reprodukce a flexibility. Inovace a MSP MSP jsou díky své pruïnosti a v vojové dynamice ãasto prûkopníky inovací, coï se v prûzkumu uskuteãnûném v rámci projektu BRIS projevilo i v 80 % kladn ch odpovûdí MSP na otázku, jestli se inovacemi zab vají. Vûnuje va e firma pozornost inovaãním aktivitám? (v % respondentû, N= 490 respondentû) 14,1% 3,7% 1,8% 24,3% 56,1% Rozhodnû ano Spí e ano Tak napûl, ãásteãnû Spí e ne Rozhodnû ne 13

16 Spolupráce na v voji v robkû nebo sluïeb poskytovan ch firmou (v % respondentû, N= 490 respondentû) Na základû poïadavkû zákazníkû 86,9 Inspirováni konkurencí Podle námûtû, zlep ovacích návrhû vlastních zamûstnancû Ve spolupráci s experty, odborníky v oboru pûsobnosti firmy Ve spolupráci s kooperaãním partnerem Ve spolupráci s matefiskou firmou Ve spolupráci s v zkumn m ústavem, vysokou kolou Na základû dotace na v zkum a v voj od státu Net ká se, Ïádn v voj v robkû nebo sluïeb nemáme Ve spolupráci s technologick m centrem, parkem 18,6 12,9 7,6 6,1 3,9 26,5 29,4 48,8 59, % Bariérou rozvoje inovaãních MSP je omezen pfiístup k inovaãním zdrojûm, jako je v zkum a v voj a finanãní podpora implementace inovací. Pracovníka nebo oddûlení odpovûdné za v voj ãi inovace si vût ina MSP nemûïe dovolit. Z prûzkumu dále vypl vá, Ïe MSP vytváfiejí inovace pfiedev ím cestou vlastního v voje, míra spolupráce s v zkumn mi institucemi je pomûrnû nízká. Jako základní iniciaãní zdroj inovací firmy uvádûly, kromû vlastních zamûstnancû, pfiedev ím zákazníky a konkurenci. âást MSP inovuje pfies nákup licencí. MSP pomûrnû málo kooperují mezi sebou pfii zavádûní inovací, míra kooperace s velk mi ãesk mi podniky i podniky se zahraniãní úãastí je také pomûrnû nízká. Bariéry bránící zavádûní inovací jsou názornû uvedeny v následujícím grafu: Hlavní bariéry bránící zavádûní inovací (prûmûrné hodnocení na kále 1 aï 5, 1= rozhodnû ano, 5= rozhodnû ne, N= 490 respondentû) Chybûjící finanãní prostfiedky 2,57 PfietíÏení fie ením operativních existenãních problémû firmy Nedostateãné (neexistující) lidské zdroje pro vlastní strategickou koncepci V sledky v zkumu v zkumn ch organizací nejsou dovedeny do takového stádia, které je pouïitelné pro uvedení v robku na trh Nedostateãná informovanost o zahraniãních programech na podporu v zkumu a v voje patná komunikace mezi podniky a externími v zkumn mi organizacemi Nedostateãná informovanost o národních programech na podporu v zkumu a v voje Nedostateãné informace o v vojov ch trendech v oboru Nedostateãná odezva od zákazníkû Nedostateãné (neexistující) vlastní v zkumné kapacity Nedostateãná informace o externích v zkumn ch organizacích 2,88 2,94 2,98 3,01 3,04 3,08 3,20 3,21 3,37 3,

17 Vztah mezi výzkumem a vývojem a aplikační sférou Praha je vûdeck m centrem âr. V regionu jsou lokalizovány zhruba 2/3 kapacit vefiejn ch institucí v zkumu a v voje (VaV) a 1/3 kapacit soukromého VaV. Relativní podíl regionu Praha na akademick ch zdrojích v zkumu a v voje Zamûstnanci VaV V zkumníci Vnitfiní v daje FTE FTE tis. Kã Sektor Vládní sektor Vy í kolství Vládní sektor Vy í kolství Celkem % Celkem % Celkem % Celkem % âr Z toho Praha FTE full-time equivalent Pramen: databáze âsú; Ukazatele v zkumu a v voje za rok 2001, âsú, Praha, kód: Struktura soukromého VaV kopíruje strukturu ekonomické v konnosti regionu, kde zhruba 2/3 soukromého VaV smûfiují do sektoru sluïeb. V oblasti zpracovatelského prûmyslu do lo v návaznosti na v voj tvorby HDP k mírnému poklesu. Rozhodující podíl VaV aktivit zpracovatelského prûmyslu je ve v robû elektrick ch a optick ch pfiístrojû (coï pfiedstavuje 36 % v ech VaV aktivit zpracovatelského prûmyslu) avchemick ch a jim pfiíbuzn ch oborech (33 %). Podpora v zkumu a v voje ze státního rozpoãtu je v âr na úrovni pfiibliïnû 0,6 % HDP. Do regionu Praha smûfiuje 76 % vládních vnitfiních v dajû na VaV a 55 % v dajû na vy í kolství do jiï zmínûn ch V, 40 ústavû AV âr a nûkolika resortních ústavû aplikovaného v zkumu. Z hlediska oborového je struktura VaV institucí v Praze velmi rûznorodá a pokr vá v echny hlavní smûry. Kvalita mnoh ch pracovi È je vysoce (mezinárodnû) cenûna. Technick v zkum a v voj probíhá pfiedev ím na V, pfiírodovûdn v zkum zejména na pracovi tích AV âr. Statistiky i závûry anal z poukazují na nízkou míru kooperace institucí VaV s aplikaãní sférou a nízkou míru komerãního vyuïití v stupû VaV. Malá kooperace je zpûsobená mimo jiné nízkou poptávkou po sluïbách institucí VaV ze strany podnikû. Problémy je tfieba hledat napfi. i v nedokonãené restrukturalizaci nûkter ch firem, v pomûrnû nestabilní situaci mnoh ch MSP, v rozpadu velké ãásti podnikového i státního aplikovaného v zkumu, ale také v nedocenûní efektû tûchto vazeb a malé aktivitû základny VaV v nabídce sv ch v stupû. Vût ina v zkumn ch institucí úãastnících se prûzkumu v rámci projektu BRIS proklamovala zájem o uvedenou spolupráci a uvûdomovala si její spoleãensk a ekonomick v znam. Instituce prezentovaly pfiipravenost a dostatek kapacit pro potenciální spolupráci s MSP. Poukázaly ale také na nûkteré legislativní problémy s tím související. Vût ina v zkumn ch institucí nemá speciální oddûlení pro spolupráci s podniky, která tak vût inou spadá do kompetence (organizaãnû pfietíïeného) vedení instituce. Vût ina institucí povaïuje stávající systém transferu technologií a jeho institucionální zabezpeãení za nedostateãné a nevyhovující. Vzhledem kmalému poãtu patentû je evidentní, Ïe ústavy se ochranou práv du evního vlastnictví dostateãnû nezab vají. Nízká míra patentování je zapfiíãinûna také nízkou motivací v zkumníkû, jejichï práce je hodnocena na základû publikaãních kritérií, zcela chybí kritéria zohledàující vyuïití v sledkû v zkumu. Ze závûrû studií vypl vá nezbytnost zlep it sluïby podporující transfer technologií, podnikatelské a patentové poradenství vznikajících firem. Dále je zfiejmá potfieba fie it otázky financování komerãnû orientovan ch VaV projektû MSP, motivace v zkumníkû ke komerãní realizaci v stupû v zkumu a podpory zakládání nov ch inovaãních firem a rozvoje podnikatelsk ch inkubaãních aktivit. Obecnû lze konstatovat, Ïe v zkumn a v vojov potenciál regionu není dostateãnû vyuïíván, i kdyï v Praze jiï existují instituce, které mají za sebou úspûchy na poli spolupráce s MSP nebo komercializace v stupû VaV. 15

18 Infrastruktura a poradenství pro inovace V Praze sice funguje dostateãná struktura komerãního poradenství, není v ak vût inou orientována na fie ení problémû souvisejících s inovacemi. Otázkou také zûstává cenová dostupnost konzultaãních sluïeb. V regionu dále pûsobí hospodáfiské komory (republiková a praïská) a poradenské subjekty s vazbou na státní rozpoãet - CzechTrade, CzechInvest, poradenská centra BIC a RPIC. Specifickou otázkou jsou subjekty na poli inovací a transferu technologií, kde se stále projevují strukturální deficity. V Praze pûsobí nûkolik asociací a sdruïení, které ovlivàují v rûzné mífie rozvoj inovací a vyvíjejí urãitou vefiejnou ãinnost v této oblasti. Rozhodující jsou subjekty, které se pfiímo úãastní zprostfiedkujících funkcí. Jde o vûdecko-technické parky, podnikatelské inkubátory a instituce podporující transfer technologií. Je nutno fiíci, Ïe komplexní vûdecko-technick park zatím v Praze stále chybí. Praha stále trpí nedostatkem ploch pro inkubaci nov ch inovaãních firem. Lze konstatovat, Ïe v Praze jsou vytvofieny základy infrastruktury pro podporu transferu technologií a vzniku nov ch firem. DÛleÏitou oblastí je poradenství pro ochranu práv du evního vlastnictví, kterému není vûnovaná dostateãná pozornost ani ze strany MSP, ani ze strany VaV institucí. Pfietrvávají problémy s nedostateãn mi zdroji pro financování sloïek inovaãní infrastruktury. V razn m prvkem regionální infrastruktury pro podporu inovací je v zahraniãí podpora podnikatelsk ch klastrû. Seskupování firem (klastrování) není zatím v Praze bûïnou praxí. Nejistoty podnikatelského prostfiedí se projevují v nízké vzájemné spolupráci MSP, jejich omezené komunikaci s velk mi podniky avav institucemi. Management podnikû si je pfiitom vûdom, Ïe mnoho problémû se dá fie it právû cestou vzájemné koordinace a kooperace mezi MSP. Co by se mûlo v Praze zlep it pro usnadnûní zavádûní inovací? (hlavní poïadavky a doporuãení, N= 490 respondentû, celkem uvedeno 379 názorû) Zavedení, zlep ení informovanosti, info o tuzemsk ch programech a jejich dostupnosti Finanãní podpora inovací, více prostfiedkû na inovace / inovaãní aktivity, dotace, levnûj í vstupy Zlep ení informaãního systému, informaãních center, registrû, informovanosti o inovacích, v zkumn ch aktivitách Omezit byrokracii, zru ení byrokratick ch bariér, potlaãit korupci, vstfiícnost úfiadû a úfiedníkû státních orgánû, lep í komunikace s úfiady Podpora podnikání, podpora ãesk ch v robcû, prodeje i exportu MSP ze strany státu Lep í, jednodu í zákony, prosaditelnost, vymahatelnost práva, vymáhání pohledávek, právní poradna Informaãní servery, informace, prezentace o inovacích na internetu Marketing (prûzkum trhu, info o trhu a konkurenci, práce s vefiejností, propagace ve svûtû) Podpora inovací, technologick ch a inovaãních center, techn. parkû, v zkumu Lep í doprava, dopravní spojení v Praze Evropská unie jasná a srozumitelná nabídka, ucelené info o programech EU, podpory a dotace EU V roky t kající se magistrátu a hlavního mûsta 13,3 10,6 8,1 1,6 1,4 1,4 4,3 6,1 6,1 7,6 1,4 1,

19 Financování inovací Financování je problémem v ech sloïek inovaãního systému regionu. MSP oznaãují za nejvût í bariéru rozvoje inovací nedostatek finanãních zdrojû a nejvíce vyuïívají vlastní zdroje, následnû s velk m odstupem bankovní úvûry a vefiejné finanãní programy. Rizikov kapitál je více vyuïíván jen v ICT sektoru. Obecnû lze sledovat rostoucí orientaci bank na MSP, která se zatím v rozvoji inovací neprojevuje. Typick zdroj financování inovací - rizikov kapitál - nemá zatím v âr vhodnou strukturu pro ir í podporu rozvoje rizikov ch high-tech firem a nestal se tak dosud nástrojem pro vytváfiení firem zamûfien ch na progresivní technologie. V razn m deficitem je i neexistence tzv. business angels, ktefií podporují obvykle firmy v ran ch fázích rozvoje. Zatím stále chybí nûkteré finanãní nástroje pro podporu inovujících firem (napfi. daàové pobídky, specifické pfiíspûvky atd.). Lep í situace je ve financování prûmyslového v zkumu a v voje. DÛleÏit evropsk trend souãasnosti je tzv. corporate venturing (strategické investice nefinanãních korporací), kter pfiedstavuje v Evropû jiï 40 % zárodeãn ch a startovních investic rizikového kapitálu. DÛleÏitou roli hraje také financování vzniku a provozu institucí pro podporu inovací (podnikatelské inkubátory, vûdecko-technické parky). TOP 10 zdrojû financování inovaãních aktivit, jejich vyuïití v posledních 3 letech a pfiedpokládané vyuïití v prûbûhu pfií tích 2-3 let (prûmûrné hodnocení na kále 1-4, 1= v znamnou mûrou,...4= vûbec ne, N= 490 respondentû) Vlastní zdroje Bankovní úvûry Dotace a programy ãeské vlády nebo jin ch vefi. institucí na v zkum, v voj a zavádûní inovací V pomoc, pûjãka matefiské firmy Z programû a dotací Ministerstva prûmyslu a obchodu Program Phare Dotace a podpûrné programy Evropské unie Z programû a dotací M MT Regionální podpory Programy podpory mal ch a stfiedních podnikû 1,20 1,24 3,11 2,93 3,14 3,17 3,61 3,64 3,58 3,73 3,50 3,77 3,41 3,81 3,31 3,31 3,47 3,81 3,86 3, pfií tí 2-3 roky posl. 3 roky 17

20 SWOT ANALÝZA INOVAČNÍHO SYSTÉMU V PRAŽSKÉM REGIONU Silné stránky Praha centrum âr koncentrace hlavních aktérû inovaãní infrastruktury (v zkum a v voj, vzdûlávací sektor, centrální orgány, státní správa, poradensk a finanãní sektor) Bohatá a rûznorodá struktura firem Vysoká úroveà a bohatá struktura intelektuálního kapitálu Vysoká úroveà a znaãná koncentrace v zkumného a v vojového potenciálu Základy infrastruktury pro podporu inovací Strategick zájem o inovace na regionální úrovni Existence fondû rizikového kapitálu Rostoucí zájem bankovního sektoru o MSP Existence základních finanãních schémat pro podporu MSP Proklamovan zájem akademické sféry o spolupráci s aplikaãní sférou Atraktivita regionu pro investory Posilování high-tech sektoru a siln mid-tech sektor Slabé stránky Nízk zájem institucí v zkumu a v voje o komerãní vyuïití v stupû své práce vãetnû nedofie en ch rámcov ch podmínek a motivace v zkumníkû Nedofie ení mechanizmû zakládání spin-off firem a transferu technologií Omezen rozsah sluïeb ãlánkû zprostfiedkujících inovace Nízké povûdomí a mal zájem o ochranu du evního vlastnictví Chybûjící finanãní zdroje pro inovaãní projekty jak ze strany vefiejné podpory, tak i ze strany bankovního a komerãního sektoru Omezené moïnosti zárodeãného a startovního financování, pfiedev ím v high-tech odvûtvích nevyhovující struktura fondû rizikového kapitálu a absence financování typu business angels Mal poãet inovaãních firem, pfiedev ím v high-tech a jin ch odvûtvích s potenciálem spolupráce s v zkumem a v vojem Nízká míra kooperace a komunikace MSP navzájem i smûrem k velk m firmám a v zkumn m institucím Nedostatky v oblasti budování vûdecko-technick ch parkû a nedostateãná kapacita podnikatelsk ch inkubátorû Nízk vliv zahraniãních investic na oblast domácích inovací Nedostateãná koordinace v oblasti podpory MSP a inovací a neexistence regionální rozvojové agentury Chybûjící strategické trendy rozvoje podnikatelsk ch sektorû a souvisejících technologií Příležitosti VyuÏití synergie koncentrace vûdeckého, vzdûlávacího, prûmyslového, podnikatelského a finanãního potenciálu regionu Strategick plán regionu podporující inovace a kvalifikované pracovní síly Podpora rozvoje inovací v rámci Jednotn ch programov ch dokumentû pro Cíle 2 a 3 RÛst politické podpory inovacím Standardizace podnikatelského, legislativního, investiãního prostfiedí vstupem do EU Evropská podpora inovací Pfiijetí národní inovaãní strategie a na ni navazujících zmûn v oblasti v zkumu a v voje a vefiejné podpory MSP VyuÏití kvalitativnû vy ích forem pfiím ch zahraniãních investic vázan ch na high-tech a kooperaci s v zkumnou sférou Propagace Prahy jako regionu s velk m intelektuálním kapitálem 18

21 Hrozby Stále nízká reálná politická podpora inovací Podpora velk ch investic bez vazby na inovace Únik intelektuálního kapitálu po vstupu do EU Nízká úroveà cílenû orientovaného v zkumu a v voje Nedostupnost v znamné ãásti podpory ze strukturálních fondû EU vylouãením Prahy mimo Cíl 1 Ztráta atraktivity regionu pro zahraniãní investory Zhor ení makroekonomické situace regionu V razn pokles turismu v regionu NÁVRH REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE Návrh Regionální inovaãní strategie (RIS) vychází ze tfií základních pilífiû: Definované cíle Regionální inovaãní strategie V sledky analytické fáze projektu BRIS Studium a benchmarking dostupn ch zku eností a ovûfiené praxe evropsk ch regionû Regionální inovaãní strategie byla navrïena pro potfieby hlavního mûsta Prahy. Mûsto Praha by se mûlo po zaãlenûní RIS do strategick ch rozvojov ch dokumentû stát hlavním politick m garantem její realizace. V rámci realizace Regionální inovaãní strategie se pfiedpokládá rozsáhlé vyuïívání strukturálních fondû pro Cíle 2 a 3. Strategické oblasti a opatření regionální inovační strategie Opatfiení Regionální inovaãní strategie definují komplexní návrh krokû nezbytn ch pro dosaïení lep ích podmínek pro rozvoj inovaãního podnikání a inovaãního systému v regionu a pro zv ení konkurenceschopnosti hlavního mûsta. NavrÏená inovaãní strategie si klade za cíl fie it problematiku inovací komplexnû a poukázat na v echny nutné souvislosti. Proto tato kapitola zahrnuje také aktivity pfiesahující rozsah kompetence regionálních aktérû ve formû doporuãení pro aktéry vy ího (národního) stupnû, které fie í mnohdy zásadní problémy regionálního inovaãního systému a nelze je opomíjet. V prûbûhu realizace RIS se pfiedpokládá kvalitativní posun v rozvoji regionálního inovaãního systému, ãímï se vytvofií prostor pro realizaci ir ího spektra konkrétních aktivit. Regionální inovaãní strategie mûïe b t modifikována podle postupného v voje inovaãního systému a pfiedstavuje tak flexibilní v vojov scénáfi vytvofien pro dlouhodob realizaãní horizont. Regionální inovaãní strategie sestává ze 7 strategick ch oblastí, které zahrnují 6 oblastí tematick ch (A-F) a jednu oblast prûfiezovou (G), uvnitfi oblastí jsou definována konkrétní opatfiení. Následující tabulka shrnuje uvedené oblasti i konkrétní opatfiení a uvádí pfiíklady indikátorû úspûchu. Jednotlivá opatfiení jsou pak podrobnû popsána v návazném textu. 19

22 Tematická oblast Navrhovaná opatfiení Pfiíklady indikátorû úspûchu A. Konkurenceschopn sektor inovaãních podnikû B. Aktivní zapojení v zkumné a v vojové základny do rozvoje inovaãního podnikání C. Lidské zdroje pro inovace D. Poradenské sluïby a infrastruktura pro inovace E. Financování inovací F. Inovace jako souãást regionálního rozvoje A.1 Podpora vzniku a rozvoje regionálních odvûtvov ch klastrû A.2 Podpora progresivních a high-tech odvûtví v regionu B.1 Posílení transferu technologií, komer cializace v stupû v zkumu a v voje a spolupráce v zkumnû v vojov ch institucí s podnikatelskou sférou B.2 Podpora vzniku spin-off firem B.3 Vût í zapojení podnikû do v zkumn ch a v vojov ch aktivit na regionální i evropské úrovni C.1 Vzdûlávací systém pro dynamick pracovní trh C.2 CeloÏivotní vzdûlávání pro znalostní ekonomiku D.1 Rozvoj regionální inovaãní infrastruktury D.2 Kvalifikované poradenství a sluïby pro inovace E.1 Vefiejná finanãní podpora pro inovace, podnikání a budování inovaãní infrastruktury E.2 Stimulace vyuïití komerãních zdrojû pro inovace F.1 Inovaãní kultura a rámcové podmínky pro inovace F.2 Koordinace aktivit a strategické fiízení regionálního rozvoje v oblasti inovací Vzniklé klastry NárÛst regionální spolupráce inovaãních aktérû Rozvoj high-tech sektorû podnikání Vytváfiení kvalifikovan ch pracovních pfiíleïitostí NárÛst komercializovan ch v stupû v zkumu a v voje Nová partnerství mezi v zkumem a podnikatelskou sférou Vzniklé spin-off firmy NárÛst kapacit podnikatelsk ch inkubátorû NárÛst poãtu v zkumn ch a v vojov ch projektû s úãastí MSP Specializované v ukové moduly na univerzitách zamûfiené na inovace a podnikání Nové vzdûlávací kurzy a kolicí programy Rozvoj pfiíleïitostí pro celoïivotní vzdûlávání Zájem podnikatelû a v zkumníkû o vzdûlávání a kolení Rozvoj technologick ch a inovaãních center NárÛst kapacit podnikatelsk ch inkubátorû a poãtu v nich umístûn ch firem Objem poskytnut ch poradensk ch sluïeb Nové finanãní nástroje pro podporu inovací Poãet inovaãních projektû Objem poskytnut ch finanãních prostfiedkû Vznik nov ch zdrojû pro financování inovací Objem poskytnut ch finanãních prostfiedkû Poãet informaãních a popularizaãních akcí Vznik Regionální rady pro inovace Realizované strategické studie PrÛfiezová oblast Navrhovaná opatfiení Pfiíklady indikátorû úspûchu G. Meziregionální spolupráce G.1 Spolupráce s regiony EU a transfer ovûfiené praxe G.2 Praha - národní iniciaãní a inovaãní centrum Rozsah vyuïití ovûfien ch metod pro podporu inovací Poãet spoleãn ch projektû Spoleãné aktivity v oblasti inovací a podpory podnikání Realizované transfery technologií 20

23 Tematická oblast A Konkurenceschopný sektor inovačních podniků Podnikov sektor zavádí inovace v nov ch trïních produktech, technologiích a sluïbách. Zdrav a dobfie fungující podnikov sektor je proto rozhodujícím pfiedpokladem pro inovaãní v konnost a konkurenceschopnost regionu. Malé a stfiední podniky (MSP) jsou zdrojem nov ch pracovních míst a hrají dûleïitou roli v inovaãním procesu. Na druhé stranû mají ãasto omezen pfiístup k inovaãním zdrojûm, a proto se na nû zamûfiuje systém vefiejné podpory inovací. A.1 Podpora vzniku a rozvoje regionálních odvětvových klastrů Regionální klastry pfiedstavují seskupení spolupracujících firem a jin ch subjektû (napfi. v zkumn ch ústavû, vysok ch kol, vûdecko-technologick ch parkû) v urãitém regionu a urãitém odvûtví. Ekonomické teorie a zku enosti regionû ukazují, Ïe právû regionální klastry v raznû pfiispívají k vy ímu uplatnûní inovací a rûstu konkurenceschopnosti MSP i regionu. Tento druh seskupení zatím jak v Praze, tak i v âr chybí. Proto hlavní náplní tohoto opatfiení je finanãní, metodická a informaãní stimulace zakládání a rozvoje klastrû v regionu vãetnû podpory dal ích forem kooperace MSP s cílem maximálního vyuïití inovaãního potenciálu regionu. Cíle opatfiení: Vytvofiení efektivních sítí MSP s dûrazem na inovace a rozvoj podnikání s cílem zv it konkurenceschopnost regionu Stimulace spolupráce MSP v rámci odvûtvov ch klastrû Pfiedpokládané aktivity: ífiení obecného povûdomí o pfiínosech a moïnostech vytváfiení klastrû Identifikace seskupení podnikû a jejich potfieb fie iteln ch na bázi odvûtvov ch klastrû, identifikace vhodn ch nositelû (koordinátorû) sdruïovacích aktivit Zapojení velk ch firem a MSP, vãetnû firem se zahraniãní úãastí a institucí VaV, vzdûlávání, poradenství do klastrû Stimulace vzniku odvûtvov ch klastrû v regionu Metodická a finanãní podpora studií proveditelnosti, plánování vzniku a fungování odvûtvov ch klastrû Stimulace vzniku a rozvoje jin ch efektivních sítí a seskupení podnikû Nositelé aktivit: Hospodáfiské komory Existující a novû vzniklé asociace SdruÏení a jiná seskupení firem 21

24 A.2 Podpora progresivních a high-tech odvětví v regionu Konkurenceschopnost ve znalostní ekonomice je zaloïena na inovaãních firmách podnikajících v hightech a jin ch progresivních odvûtvích. Tento sektor firem zatím v Praze není plnû rozvinut. Proto bude Praha, podobnû jako jiné regiony EU, stimulovat rozvoj vybran ch znalostnû a progresivnû orientovan ch sektorû MSP. V rámci realizace tohoto opatfiení se identifikují sektory MSP, které mohou hrát dûleïitou roli v rámci rûstu regionální konkurenceschopnosti a rozvoji znalostní ekonomiky. Na tyto sektory je tfieba následnû orientovat specifické rozvojové, finanãní a infrastrukturní programy. Praha touto cestou bude zvy ovat svou atraktivitu pro firmy i pro potenciální investory hledající pfiíleïitosti pro investice do oborû s vysokou pfiidanou znalostní hodnotou. Cíl opatfiení: Rozvoj high-tech a jin ch progresivních odvûtví v regionu Praha Pfiedpokládané aktivity: Vytváfiení optimálních mechanizmû pro podporu progresivních odvûtví v regionu Anal za hlavních regionálních rozvojov ch trendû v oblasti high-tech Specifická sektorová podpora vybran m technologick m high-tech sektorûm - granty, daàové a jiné stimuly, infrastrukturní projekty (zejména inkubátory a kvalifikované poradenství), podpora aktivit v zkumu a v voje a transferu technologií v daném odvûtví, rozvoj specifick ch poradensk ch sluïeb Zvy ování atraktivity regionu pro investory do high-tech a jin ch odvûtví znalostní ekonomiky Nositelé aktivit: Hlavní mûsto Praha Asociace podnikû, hospodáfiská komora Poradenské subjekty Vûdecko-technické parky Podnikatelské inkubátory CzechInvest 22

25 Tematická oblast B Aktivní zapojení výzkumné a vývojové základny do rozvoje inovačního podnikání Inovaãní proces vy ího fiádu se neobejde bez úãasti sektoru v zkumu a v voje. Vy í vyuïívání v zkumu a v voje a nov ch poznatkû v praxi je základním atributem ekonomiky zaloïené na znalostech. Praha, jako centrum vûdy a v zkumu âr, disponuje rozsáhl m a kvalitním potenciálem v zkumu a v voje, kter je doposud málo vyuïíván pro zvy ování konkurenceschopnosti regionu. B.1 Posílení transferu technologií, komercializace výstupů výzkumu a vývoje a spolupráce výzkumně-vývojových institucí s podnikatelskou sférou Transfer technologií a poznatkû pfiedstavuje zprostfiedkující ãlánek mezi v zkumn mi institucemi a aplikaãní sférou. SluÏby transferu technologií, zahrnující vyhledávání a vyhodnocování komerãního potenciálu v stupû v zkumu a v voje, jejich dopracování do komerãnû realizovatelné podoby a jejich realizaci v rámci licenãní ãinnosti nebo pfii zakládání spin-off firem, se zatím u v zkumn ch institucí v praïském regionu plnû nerozvinuly. Rozvoj uvedeného procesu pfiedpokládá i zlep ení marketingov ch aktivit institucí v zkumu a v voje a motivaci v zkumníkû k orientaci na prakticky cílen v zkum. Opatfiení stimuluje vznik a ãinnost inovaãních center, center pro transfer technologií, technologick a v zkumn marketing a ochranu du evního vlastnictví. Souãástí je vy kolení specialistû pro pfiíslu né sluïby a vytvofiení databáze nabídky v sledkû v zkumu a v voje. Cíle opatfiení: Institucionální a procedurální dobudování systému transferu technologií v regionu a vytvofiení podmínek pro vy í komerãní vyuïití v stupû v zkumu a v voje Rozvoj marketingov ch aktivit, propagace sluïeb a definování nabídky institucí v zkumu a v voje Pfiedpokládané aktivity: Zakládání technologick ch a inovaãních center, oddûlení pro transfer technologií u relevantních institucí v zkumu a v voje, pfiípadnû sdílení takov ch sluïeb Podpora motivace pracovníkû v zkumu a v voje ke komerãnímu vyuïívání v stupû v zkumu a v voje Vy kolení specialistû pro transfer technologií v rámci institucí v zkumu a v voje Rozvoj sluïeb pro posouzení trïního potenciálu v stupû v zkumu a v voje, transformace v stupu v zkumu a v voje do trïnû uplatniteln ch produktû, rozvoj sluïeb v oblasti ochrany du evního vlastnictví a podpora licenãních aktivit Rozvoj sluïeb zamûfien ch na vyhledávání vhodn ch komerãnû vyuïiteln ch v stupû v zkumu a v voje Rozvoj sluïeb v oblasti marketingu a propagace nabídky v zkumn ch institucí a nov ch technologií Vypracování databáze kapacit a nabídky v zkumu a v voje v regionu Spolupráce se sítí IRC (Innovation Relay Centres) Rozvoj sluïeb a vy í vyuïití kapacity regionu pro poloprovozní testování Nositelé aktivit: Instituce v zkumu a v voje, pfiedev ím ústavy AV âr a univerzity TC AV âr TIC âvut Vûdecko-technické parky, centra pro transfer technologií, inovaãní centra a podnikatelské inkubátory MPO, M MT 23

26 B.2 Podpora vzniku spin-off firem Jedním z nejefektivnûj ích a ekonomicky nejpfiínosnûj ích zpûsobû vyuïití v sledkû v zkumu a v voje pro rûst konkurenceschopnosti regionu je vznik spin-off firem, tj. firem, které vznikají oddûlením z v zkumn ch institucí. Tyto firmy vytváfiejí také kvalifikovaná pracovní místa pfiímo v regionu a pfiíznivû stimulují rozvoj progresivních odvûtví. V Praze pûsobí jen nûkolik spin-off firem, coï je znaãná disproporce vzhledem k velikosti a potenciálu praïské základny v zkumu a v voje. Pfiedmûtem opatfiení je rozvoj spin-off programû a inkubaãních sluïeb pro zaãínající firmy vãetnû fie ení otázek jejich financování. Cíle opatfiení: Rozvoj spin-off aktivit jako zpûsobu aktivního vyuïití v zkumnû-v vojové základny pro rûst konkurenceschopnosti regionu Pfiedpokládané aktivity: Podpora vzniku inovaãních MSP a spin-off firem v progresivních odvûtvích Vy kolení specialistû Podpora vzniku high-tech inkubátorû a jejich provozu Zavádûní spin-off programû zahrnujících: vzdûlávání potenciálních podnikatelû, sluïby pro zaãínající podnikatele, podporu inkubace podnikû, finanãní podporu zaãínajících a vznikajících firem Nositelé aktivit: Instituce v zkumu a v voje, pfiedev ím ústavy AV âr a univerzity TC AV âr TIC âvut Vûdecko-technické parky, centra pro transfer technologií, inovaãní centra a podnikatelské inkubátory B.3 Vyšší zapojení podniků do výzkumných a vývojových aktivit na regionální i evropské úrovni Úãast podnikû na projektech v zkumu a v voje patfií mezi znaky znalostní ekonomiky a je zdrojem budoucí konkurenceschopnosti firem i regionu. Dosud se jen malé procento praïsk ch firem úãastní programû v zkumu a v voje. Proto je pfiedmûtem tohoto opatfiení stimulace úãasti praïsk ch MSP v národních i mezinárodních programech v zkumu a v voje vytváfiením podpûrn ch podmínek pro jejich úãast. Stimulaãní opatfiení zahrnují i podporu související technicko-poradenské asistence vãetnû zlep ené propagace tûchto programû. Opatfiení zahrnuje otázky vzniku programû pro smluvní v zkum a v voj a pfiípadné regionální finanãní podpory tûmto programûm vãetnû jejich zaãlenûní do evropské spolupráce prostfiednictvím programu ERA-NET, kter je souãástí 6. rámcového programu EU pro v zkum a v voj. Cíle opatfiení: RÛst zapojení MSP do aktivit v zkumu a v voje na regionální, národní i mezinárodní úrovni Vy í vyuïití kapacit v zkumu a v voje v regionu pro MSP Pfiedpokládané aktivity: Úãinnûj í propagace a informaãní podpora programû v zkumu a v voje pro MSP a jejich roz ífiení (napfi. informaãní portál) Programy pro podporu dodavatelského v zkumu a v voje pro MSP Pomoc pfii pfiípravû projektû v zkumu a v voje a Ïádostí o financování v rámci programû v zkumu a v voje Vytvofiení mechanizmû pro transparentní vyuïívání laboratofií v zkumn ch institucí mal mi a stfiedními podniky Úãinná nabídka voln ch nebo ménû vytíïen ch vûdeckov zkumn ch kapacit regionu pro MSP vãetnû vyfie ení souvisejících legislativních bariér Nositelé aktivit: Instituce podpory podnikání Vyhla ovatelé programû v zkumu a v voje MPO M MT Poradenské subjekty Instituce v zkumu a v voje 24

27 Tematická oblast C Lidské zdroje pro inovace Lidsk a intelektuální kapitál je nezbytnou podmínkou tvorby a implementace inovací. Ekonomické, manaïerské, technické, podnikatelské a vûdecké znalosti a dovednosti se prolínají cel m inovaãním procesem. Na v eobecn jev zastarávání znalostí je nutné reagovat v systémech celoïivotního vzdûlávání. Speciální dovednosti a vzdûlávání si vyïaduje i oblast transferu technologií. Pfiíprava specialistû poradensk ch sluïeb je zafiazena do specifick ch opatfiení v jin ch ãástech této Regionální inovaãní strategie. C.1 Vzdělávací systém pro dynamický pracovní trh Souãasné rychlé zmûny nárokû pracovního trhu spojené s rozvojem znalostní ekonomiky vyïadují vût í flexibilitu absolventû a zároveà jejich dal í vzdûlávání. V rámci tohoto opatfiení se proto doporuãuje podporovat aktivity pro rozvoj celoïivotního uãení a také aktivity pro zatraktivnûní doktorandského stupnû vzdûlávaní, kde jen malé procento populace âr i regionu Praha dosahuje tohoto stupnû vzdûlání Ïádaného ve znalostní ekonomice. Pro budoucí podnikatele je dûleïité propojování technick ch a podnikatelsk ch znalostí spolu s vût ím propojením vzdûlávacího systému s praxí, ãemuï pfiispûje roz ífiení v uky ekonomicko-manaïersk ch dovedností na neekonomick ch oborech a zv ení podílu praxe ve v uce. V uka inovaãního managementu na vysok ch kolách tak pfiispûje k pfiípravû budoucích inovátorû. Struktura a zamûfiení studijních oborû pak musí dynamicky reagovat na poïadavky trhu práce. Cíle opatfiení: Pfiíprava absolventû v ech stupàû studia v souladu s poïadavky trhu práce Rozvoj inovaãních a podnikatelsk ch dovedností a znalostí u absolventû vy ího vzdûlávání Pfiedpokládané aktivity: Podpora spolupráce mezi vysok mi kolami a podniky a podpora propojenosti vzdûlávání s praxí Zapojování studentû vysok ch kol do praxe v podnikatelsk ch subjektech a práce studentû na projektech pro MSP Vzdûlávání doktorandû a pracovníkû v zkumu a v voje v oblasti podnikání a inovací, vytvofiení vzdûlávacích modulû jako souãásti pfiípravy pracovníkû v zkumu a v voje na podnikání v rámci spin-off programû Rozvoj informaãních sluïeb Zavádûní podnikatelsk ch a manaïersk ch kurzû, kurzû ochrany du evního vlastnictví, inovaãního managementu a transferu technologií pro vy í roãníky univerzit a doktorandy Podpora rozvoje doktorandského studia Pfiíprava studentû v souladu s nároky praxe i na niï ích stupních vzdûlávání Nositelé aktivit: Vysoké koly Jiné vzdûlávací instituce Hospodáfiské komory Podnikatelská sféra M MT Inovaãní centra 25

28 C.2 Celoživotní vzdělávání pro znalostní ekonomiku NárÛst objemu poznatkû a jejich rychlé zastarávání ve znalostní ekonomice vyïadují, aby proces vzdûlávání nikdy nekonãil a stal se celoïivotním. Vzhledem k velkému mnoïství vzdûlávacích kurzû pro podnikatele v Praze, je tfieba vypracovat pfiehledn systém o pofiádání tûchto kurzû vãetnû hodnocení jejich kvality. Zvlá tní podporu si zaslouïí málo zastoupená oblast vzdûlávání na poli inovaãního managementu, transferu technologií, ochrany du evního vlastnictví a zvládání nov ch technologií. Speciální pozornost se bude vûnovat kurzûm pro zaãínající podnikatele a kurzûm podnikání pro vûdce se zájmem o vstup do podnikání (v rámci spin-off programû). Doporuãuje se také návrh programû pro zlep ení finanãní dostupnosti vzdûlávacích aktivit. Cíle opatfiení: Optimalizace vyuïití pracovní síly regionu Zvy ování expertních znalostí zamûstnancû a manaïerû firem Metodická pfiíprava a rozvoj znalostí o podnikání pro zaãínající a potenciální podnikatele Pfiedpokládané aktivity: Vytvofiení informaãního systému o vzdûlávacích aktivitách pro MSP a zpfiehlednûní poskytovan ch kurzû kolení pro management a zamûstnance firem management rizik, inovace, technologie, jednotn trh EU Identifikace potfieb zmûn v systémech celoïivotního vzdûlávání s pfiechodem na znalostní ekonomiku a s pfiihlédnutím k regionálním technologick m trendûm Zvy ování povûdomí o dûleïit ch otázkách souvisejících s technologick m podnikáním certifikace a systémy fiízení kvality, normalizace, zavádûní technologií pfiátelsk ch k Ïivotnímu prostfiedí a certifikace ISO Vzdûlávací kurzy pro zájemce o podnikání a zaãínající podnikatele Dotaãní programy podporující úãast mal ch firem, zaãínajících a potenciálních podnikatelû ve vzdûlávacích aktivitách Zapojení specialistû, úspû n ch podnikatelû, manaïerû velk ch firem a vlastníkû spin-off firem jako lektorû Nositelé aktivit: Hospodáfiské komory Asociace a sdruïení firem EIC BIC Vzdûlávací instituce NVF Technologická centra 26

29 Tematická oblast D Poradenské služby a infrastruktura pro inovace Jen malá ãást MSP disponuje dostateãn m know-how pro realizaci v ech ãinností inovaãního procesu, proto je tfieba vyuïívat sluïeb specializovan ch poradensk ch institucí. Pro rozvoj inovací je rovnûï nutná odpovídající fyzická infrastruktura, tj. dostatek inkubaãních ploch vãetnû potfiebného vybavení (napfi. dílenského nebo laboratorního). V znamnou roli hrají rovnûï specifické infrastrukturní celky typu vûdeck ch, vûdecko-technologick ch a technologick ch parkû umoïàující tûsnou spolupráci firemního sektoru s oblastí v zkumu a v voje. Fyzickou inovaãní infrastrukturu nelze oddûlovat od poskytovan ch sluïeb a poradenství. D.1 Rozvoj regionální inovační infrastruktury Zku enost evropsk ch regionû potvrzuje v znamnou pozitivní roli dobfie fungující fyzické inovaãní infrastruktury pfii vytváfiení a vyuïívání inovací. Jedná se zejména o podnikatelské inkubátory, technologická a inovaãní centra a vûdecko-technické parky (VTP). Podnikatelské inkubátory pfiedstavují efektivní a ovûfien nástroj podpory zaãínajících inovaãních firem. V regionu je stále nedostatek inkubaãních ploch, proto je nutné jejich dobudování a roz ífiení, je tfieba podpofiit i rozvoj technologick ch a inovaãních center. V hledovû se doporuãuje podpofiit také vybudování plnohodnotného VTP, kter zatím v regionu chybí. Potfiebn m krokem bude také vytvofiení programû pro podporu provozu tûchto institucí a hledání moïností a vytváfiení podmínek pro zapojení soukrom ch investorû. Cíl opatfiení: Dobudování a roz ífiení stávající infrastruktury pro podporu inovací na úroveà pfiedních regionû EU Pfiedpokládané aktivity: Pfiíprava, budování a provoz technologick ch a inovaãních center, podnikatelsk ch inkubátorû, ustavení oddûlení pro transfer technologií Podpora vzniku vûdecko-technického parku v Praze Zapojování soukrom ch subjektû do budování inovaãní infrastruktury regionu Podpora rozvoje laboratofií a zafiízení pro testování, poloprovoz a certifikaci nov ch technologií a produktû a kooperace v uvedené oblasti Propagace sloïek regionální inovaãní infrastruktury a stimulace poptávky ze strany inovaãních firem Nositelé aktivit: Hlavní mûsto Praha Instituce vûdy a v zkumu Podnikatelské inkubátory Vûdecko-technické parky 27

30 D.2 Kvalifikované poradenství a služby pro inovace Region Praha se jako ekonomické centrum âr vyznaãuje znaãnou nabídkou sluïeb podnikatelského a manaïerského poradenství. Slab m místem poradenského procesu zûstává dostupnost standardních sluïeb pro zaãínající podnikatele a malé firmy a také rozvoj sluïeb v oblasti inovací. V rámci opatfiení se doporuãuje podpofiit rozvoj sluïeb souvisejících pfiedev ím s podnikatelsk mi inkubátory, transferem technologií a ãinnosti inovaãních a technologick ch center, jako jsou ochrana du evního vlastnictví, vstup na novû vznikající trhy, technologick marketing, vyhledávání finanãních zdrojû vãetnû programû pro zlep- ení jejich finanãní dostupnosti pro vybrané skupiny MSP. Doporuãuje se zlep it koordinaci poradensk ch subjektû a vytvofiení jednoho informaãního místa pro podnikatele, tzv. one-stop shop, formou webov ch stránek. Opatfiení pfiedpokládá také transparentní zapojení externích subjektû a expertû do poradenské sítû. Cíle opatfiení: Dobudování, zkvalitnûní a roz ífiení sluïeb pro podporu inovací v regionu na úroveà pfiedních zemí EU Vytvofiení odborn ch konzultaãních sluïeb pro podporu inovací v oblasti speciálního poradenství Pfiedpokládané aktivity: Rozvoj poradensk ch a inkubaãních sluïeb pro inovace a rozvoj sluïeb inovaãní infrastruktury Koordinace a vût í spolupráce subjektû podpory podnikání a inovací Vût í vyuïití internetu pro zlep ení informovanosti podnikatelû rozvoj podnikatelsk ch inovaãních internetov ch stránek Zlep ení dostupnosti v ech potfiebn ch informací pro podporu MSP na jednom místû Zlep ení informovanosti MSP o programech vefiejné podpory a zpfiehlednûní systému podpory Rozvoj speciálních sluïeb pro vstup na novû vznikající trhy avoborech piãkov ch technologií Poradenství o ochranû du evního vlastnictví a vyuïívání licencí Rozvoj sluïeb na podporu zavádûní environmentálních technologií a certifikace kvality Transparentní zapojení externích subjektû a expertû do poradenské sítû Vytvofiení databáze konzultantû, externích expertû a mentorû, vytvofiení mechanizmû jejich spolupráce Stimulace poptávky po sluïbách na podporu inovací Vzdûlávání specialistû na podporu inovací a podnikání Nositelé aktivit: Hospodáfiské komory BIC Instituce v zkumu a v voje Asociace a jiná seskupení firem Poradenské subjekty Podnikatelské inkubátory Vûdecko-technické parky Centra pro transfer technologií 28

31 Tematická oblast E Financování inovací Financování je slab m místem inovaãního procesu nejen v praïském regionu. Kapitálov a finanãní trh zatím v âr nedosáhl plného stupnû rozvoje, coï se projevuje jak v kapitálové poddimenzovanosti MSP, tak i v nedostatku startovního kapitálu a kapitálu pro rizikovûj í inovaãní projekty. Systém vefiejné podpory MSP zatím není dostateãnû rozvinut a není schopen adekvátnû fie it financování inovaãních procesû. Financování je také limitujícím prvkem budování inovaãní infrastruktury a podpûrn ch sluïeb pro inovace. E.1 Veřejná finanční podpora pro inovace, podnikání a budování inovační infrastruktury Vefiejné finanãní investice jsou úãinn m nástrojem k vyrovnání nevyváïenosti trhu, pfiekonání identifikovan ch strukturálních deficitû a slab ch míst v inovaãním procesu a infrastruktufie. Investice by se mûly koncentrovat na budování inovaãní infrastruktury, provoz jejích jednotliv ch sloïek, dostupnost souvisejících sluïeb a poradenství pro MSP. Podpora firem zahrnuje poskytování úvûrû vãetnû garancí a pfiíspûvkû. Bude orientována pfiedev ím na oblast poãáteãního financování, nákup licencí a ochranu du evního vlastnictví. Programy budou zamûfieny na slabá místa inovaãního procesu v oblasti transferu technologií. DÛleÏit m prvkem je i vyuïití stávajících pobídek pro investice do v zkumu a v voje, aby se region stal atraktivním pro zahraniãní investory do progresivních oborû. Cíl opatfiení: Vefiejná finanãní podpora investic do inovaãní infrastruktury a inovaãního procesu Pfiedpokládané aktivity: Granty na ochranu du evního vlastnictví pro MSP i instituce v zkumu a v voje Finanãní pfiíspûvky na provoz a investice pro subjekty podnikatelské inovaãní infrastruktury: oddûlení pro transfer technologií, technologická a inovaãní centra, podnikatelské inkubátory, VTP Rozvoj finanãních nástrojû pro kapitálovou podporu vznikajících firem Podpora finanãní dostupnosti poradensk ch sluïeb pro vybrané skupiny MSP Podpora zavádûní nov ch technologií a nákupu licencí Podpora transformace v stupû v zkumu a v voje do komerãního produktu: transfer technologií, ohodnocení komerãní uplatnitelnosti produktû, studie proveditelnosti, ochrana du evního vlastnictví, nabídka technologie, poloprovozní testování Vyfie ení úãasti a postavení Prahy v celostátním systému podpory podnikání a inovací jako jediného regionu âr, kter má omezen pfiístup ke strukturálním fondûm EU Zvy ování atraktivity regionu pro high-tech investory prostfiednictvím aktivních investiãních pobídek Nositelé aktivit: Hlavní mûsto Praha MPO M MT CzechInvest âmzrb 29

32 E.2 Stimulace využití komerčních zdrojů pro inovace Komerãní zdroje jsou rozhodující sloïkou financování inovaãních procesû a rozvoje MSP. NejdÛleÏitûj í podmínkou jejich zapojení je zdravé finanãní a investiãní prostfiedí, které zatím v âr chybí. Nejvût í bariéru pro rozvoj typick ch startovních zdrojû financování typu rizikov kapitál a Business Angels pfiedstavuje nedostateãnû vyspûlé legislativní a daàové prostfiedí. Problémem je také nízké povûdomí a informovanost, které brání propojení poptávky a nabídky. Zájem fondû o startovní/poãáteãní investice je zatím na relativnû nízké úrovni. Je tfieba podpofiit programy pro zatraktivnûní tohoto druhu investování v regionu. DÛleÏit m stimulem pro rozvoj financování inovaãních firem v EU je tzv. corporate venturing a je nutno hledat cesty pro jeho uplatnûní v regionu. Cíl opatfiení: Stimulovat komerãní investice do inovací v regionu Pfiedpokládané aktivity: OdstraÀovaní nedostatkû podnikatelského a finanãního prostfiedí, nedostatkû v legislativû a zvy ování atraktivity regionu pro investory: vymahatelnost práva, omezení byrokracie a korupce, stabilní legislativní v voj, stimulující systém zdanûní, zlep ení ochrany práv vûfiitele, rozvoj kapitálového trhu (doporuãení pro centrální orgány) Rozvoj atraktivity regionu a jeho propagace pro finanãní investory, Business Angels a corporate venturing Stimulace rozvoje a iniciace zakládání fondû startovního/poãáteãního a zárodeãného (tzv. seed ) kapitálu se zamûfiením na high-tech Podpora startovních/poãáteãních investic Budování povûdomí a informovanosti o rizikovém kapitálu a Business Angels, vytvofiení platformy pro zprostfiedkování nabídky a poptávky uvedeného druhu financování, aktivní vyhledávaní a pfiíprava podnikatelû na tento druh investic Monitorování aktivity a shromaïìování informací o Business Angels v regionu Nositelé aktivit: Hlavní mûsto Praha CzechInvest Poradenské subjekty BIC Hospodáfiské komory Fondy rizikového kapitálu a CVCA 30

33 Tematická oblast F Inovace jako součást regionálního rozvoje Inovace se stávají jedním ze základních zdrojû konkurenceschopnosti regionû v ekonomice zaloïené na znalostech. Pro inovace je nutné vytvofiit stimulující prostfiedí a zajistit úãinnou koordinaci jednotliv ch sloïek inovaãního procesu a infrastruktury. Neménû dûleïit m atributem inovaãního prostfiedí je inovaãní kultura zahrnující jak názory, motivaci, postoje a pfiístupy k inovacím, tak i chování úãastníkû inovaãního procesu. F.1 Inovační kultura a rámcové podmínky pro inovace Inovaãní proces se realizuje za urãit ch rámcov ch a legislativních podmínek. Stávající legislativa neumoïàuje plnou aktivaci vûdecko-v zkumné základny. V kultufie pracovi È v zkumu a v voje se zatím málo prosazuje orientace na uplatnûní poznatkû v praxi a inovaãní proces má nízkou prioritu. Inovace, vzhledem ke své komplexnosti a rizikovosti, vyïadují dostateãnû vyspûlé podnikatelské a legislativní prostfiedí a také vyspûlou inovaãní kulturu regionu. Inovace jsou souãástí dûleïit ch regionálních dokumentû, ale inovaãní kultura stale není dostateãnû rozvinutá. Cíle opatfiení: Zvy ovaní inovaãní kultury v ech inovaãních sloïek a regionu jako celku Vytvofiení rámcov ch podmínek pro rozvoj inovací a kvalitního podnikatelského prostfiedí v regionu Pfiedpokládané aktivity: Konference a semináfie o inovacích VyuÏití internetu vytváfiení internetov ch stránek s informacemi o inovacích Vytváfiení diskusních fór a posílení dialogû partnerû z oblasti inovací Informaãní a propagaãní akce na podporu inovaãní kultury OdstraÀování nedostatkû podnikatelského a finanãního prostfiedí a legislativy a zvy ování atraktivity regionu pro investory: vymahatelnost práva, omezení byrokracie a korupce, stabilní legislativní v voj, stimulující systém zdanûní, zlep ení ochrany práv vûfiitele, rozvoj kapitálového trhu (doporuãení pro centrální orgány) Propagace pfiíkladû dobré praxe na poli inovací a jejich konkrétních pfiínosû Rozvoj inovaãní kultury pracovi È v zkumu a v voje, zv ení motivace vûdecko-v zkumn ch pracovníkû k patentování, transparentní systém podpory podnikání pracovníkû v zkumu a v voje, podpora zmûn legislativy umoïàující vy í zapojení institucí v zkumu a v voje v inovaãním procesu Nositelé aktivit: Hlavní mûsto Praha Instituce pro podporu inovací a MSP Instituce v zkumu a v voje MPO, M MT Hospodáfiské komory, oborové svazy a asociace 31

34 F.2 Koordinace aktivit a strategické řízení regionálního rozvoje v oblasti inovací Pro sledování pokroku a identifikaci v voje inovací v regionu se doporuãuje definovat a monitorovat systém inovaãních indikátorû. Informaãní a statistické databáze jsou pro potfieby strategického fiízení inovací a rozvoje MSP na regionální úrovni stále nedostateãné a vzniká potfieba zpracovat v hledové expertní studie v oblasti inovací a konkurenceschopnosti (tzv. regionální foresight) a vytváfiet tyto studie opakovanû pro potfieby aktualizace strategick ch regionálních dokumentû pro oblast inovací. Pro podporu strategické spolupráce a zaji tûní dialogu podnikatelské sféry s vûdecko-v zkumnou základnou se doporuãuje ustavení Regionální rady pro inovace, ve které budou zastoupeni v ichni klíãoví aktéfii regionálního inovaãního systému. Cíle opatfiení: PrÛbûÏná aktualizace a implementace regionální strategie pro rozvoj konkurenceschopnosti zaloïené na vyuïívání inovací Monitorování a anal za aktivit v oblasti podpory podnikání a inovací Hodnocení implementace regionální inovaãní strategie Pfiedpokládané aktivity: Definování nebo ustavení subjektu koordinujícího podporu podnikání v regionu (napfi. ustavení Regionální rozvojové agentury) Vytvofiení motivaãních podmínek na úrovni státu pro vût í zainteresovanost regionû na podpofie MSP a inovací (doporuãení pro centrální orgány) Zlep ení koordinace regionálních aktérû pfii naplàování strategické priority Praha centrum inovací a kvalifikovan ch pracovních sil a podpory MSP Vznik Regionální rady pro inovace navrhující strategickou orientaci regionu v oblasti inovací a zaji Èující informaãní podporu, monitorování a pfiípadnû koordinaãní roli na poli inovací ve spolupráci s v konn m orgánem mûsta Anal za technologick ch a sektorov ch trendû s pfiihlédnutím ke konkurenceschopnosti regionu a její zohlednûní v podpofie inovací a strategickém plánovaní VyuÏívání metod regionálního foresightu pro pfiípravu a aktualizaci strategick ch rozvojov ch dokumentû Koordinace aktivit s partnery na celostátní i mezinárodní úrovni Vyfie ení úãasti a postavení Prahy v celostátním systému podpory podnikání a inovací Ustavení subjektu odpovûdného za implementaci regionální inovaãní strategie na úrovni volen ch orgánû mûsta Definování a prûbûïná aktualizace základního souboru inovaãních indikátorû v souladu s evropsk mi standardy a etfieními provádûn mi âsú PrÛbûÏné srovnávání inovaãní v konnosti Prahy s jin mi metropolitními regiony EU Nositelé aktivit: Hl. mûsto Praha a mûstem povûfiené subjekty 32

35 Tematická oblast G Meziregionální spolupráce Skupina tûchto opatfiení má prûfiezov charakter a váïe se ke v em opatfiením ve strategick ch oblastech A- F. Cílem prûfiezov ch opatfiení je vyuïít a zlep it mezinárodní a národní spolupráci v oblasti inovací, a tím dosáhnout spoleãn ch cílû a pfievodu praktick ch zku eností a osvûdãen ch metod do regionálního inovaãního systému. G.1 Spolupráce s regiony EU a transfer ověřené praxe Pro efektivní rozvoj regionu je tfieba neustále porovnávat situaci v Praze s vyspûl mi regiony EU a sledovat trendy v oblasti podpory inovací. Vyspûlé regiony EU jiï mají znaãné zku enosti s podporou inovací, které lze vyuïít i v Praze. Proto je v rámci opatfiení doporuãena úãast Prahy v evropsk ch projektech a sítích pro podporu inovací a transfer ovûfiené praxe. Cíle opatfiení: Transfer zku eností a metodická pomoc pfii návrhu a realizaci programû a akcí na podporu inovací RÛst efektivity vynaloïen ch zdrojû na podporu inovací Pfiedpokládané aktivity: Transfer znalostí z evropsk ch sítí na podporu inovací Porovnávání pouïívan ch metod s praxí v regionech EU a sledování evropsk ch trendû v oblasti podpory podnikání a inovací Úãast v mezinárodních projektech a programech v oblasti inovací Nositelé aktivit: Instituce pro podporu inovací a MSP Instituce v zkumu a v voje Hospodáfiské komory, oborové svazy a asociace G.2 Praha - národní iniciační a inovační centrum Praha je vûdeck m, vzdûlávacím, administrativním a hospodáfisk m centrem âr. Vytváfií vysok znalostní a inovaãní potenciál, kter je pfiedpokladem rozvoje âr jako celku. Uvedená skuteãnost je zohlednûna také ve Strategickém plánu hl. m. Prahy, v cíli: Praha iniciaãní a inovaãní centrum âr. Splnûní tohoto cíle pfiedpokládá spolupráci Prahy s dal ími regiony âr pfii rozvoji znalostní ekonomiky. V znamn m nástrojem je vzájemná v mûna zku eností s implementací regionálních inovaãních strategií asrealizací praktick ch projektû transferu technologií, poradensk ch a finanãních sluïeb. Cíl opatfiení: Meziregionální spolupráce v rámci âr na strategické i operativní úrovni za úãelem rozvoje v ech regionû âr Pfiedpokládané aktivity: Podpora v mûny zku eností a dialog mezi regiony âr v oblasti podpory inovací, v zkumu a v voje a podnikání Podpora spolupráce regionû âr a Prahy pfii rozvoji znalostní ekonomiky v âr vãetnû úãasti v souvisejících národních a evropsk ch projektech Prosazování zájmû inovaãních regionû na celostátní úrovni Koordinace aktivit regionû v oblasti inovací a podpory podnikání Meziregionální transfer technologií Vytváfiení expertních sluïeb pro inovace s celostátní pûsobností Roz ífiení sluïeb inovaãní a poradenské infrastruktury za hranice regionu Podpora vzniku nadregionálních finanãních mechanizmû na podporu inovací a rozvoje MSP Nositelé aktivit: Hlavní mûsto Praha Instituce pro podporu inovací a MSP Hospodáfiské komory, oborové svazy a asociace 33

36 Výběr prioritních témat regionální inovační strategie V pfiedchozí sekci byly definovány oblasti a související opatfiení, která jsou pfiedpokladem pro vytvofiení kvalitního inovaãního systému vedoucího ke zv ení konkurenceschopnosti regionu. V zájmu zaji tûní role Prahy jako národního inovaãního centra, které iniciuje rozvoj znalostní ekonomiky i v ostatních regionech a pfiispívá tak ke zvy ování konkurenceschopnosti celého státu, je tfieba zajistit politickou a organizaãní podporu samosprávy mûsta zejména pro následující prioritní témata: 1. Podpora vzniku technologick ch a inovaãních center, center pro transfer technologií a souvisejících sluïeb. 2. Podpora zakládání nov ch technologick ch firem vãetnû spin-off formou podpory rozvoje podnikatelsk ch inkubátorû, jejich sluïeb a vzniku spin-off programû. 3. Rozvoj aktivit pro vytváfiení klastrû na území regionu. 4. Vymezení kompetencí pfii koordinaci podpory inovací a podnikání, zaãlenûní Prahy do celostátního systému podpory inovací a podnikání. 5. Pokraãování projektu BRIS, strategické plánování a pfiíprava strategick ch informací z oblasti inovací. 6. Finanãní schémata na podporu podnikání. AKČNÍ PLÁN Akãní plán obsahuje akce a pilotní projekty na podporu inovací, které jsou navrhovány k realizaci v bezprostfiední návaznosti na formální ukonãení projektu v záfií Uvedené akce pfiedstavují pouze první fázi realizace Regionální inovaãní strategie v nejbliï ím období. Následovat budou dal í projekty, které navrhnou pfiíslu né subjekty v návaznosti na schválená opatfiení a priority pfiedloïené strategie. Realizace akcí uveden ch v Akãním plánu i implementace celé regionální inovaãní strategie pfiedpokládá vyuïití strukturálních fondû pro Cíl 2 a Cíl 3 dostupn ch pro Prahu v letech Akce 1 Regionální rada pro inovace Strategická oblast: F. Inovace jako souãást regionálního rozvoje Opatfiení: F.2 Koordinace aktivit a strategické fiízení regionálního rozvoje v oblasti inovací Anal zy projektu BRIS identifikovaly nedostateãnou komunikaci a informaãní propojenost klíãov ch aktérû regionálního inovaãního systému. Z tohoto dûvodu je v rámci této akce navrïeno ustavení Regionální rady pro inovace. Rada bude pûsobit jako poradní orgán pro Magistrát hl. m. Prahy, Sekci Útvar rozvoje mûsta, a bude sloïena ze zástupcû správní a politické reprezentace mûsta Prahy a institucí vûdy a v zkumu, vzdûlávání, poradenského a finanãního sektoru, dále ze zástupcû sloïek inovaãní infrastruktury Prahy, podnikatelské sféry a státní správy. Regionální rada pro inovace naváïe na strategick dialog zapoãat v rámci projektu BRIS a pfievezme odbornou garanci nad implementací Regionální inovaãní strategie. Bude se také podílet na pfiípravû strategicky v znamn ch informací o moïnostech vyuïití v zkumu a inovací pro zvy ování konkurenceschopnosti praïské ekonomiky. Cíl: Vytvofiení platformy pro dialog inovaãních aktérû v návaznosti na projekt BRIS a pfiíprava strategicky v znamn ch informací o moïnostech vyuïití v zkumu a inovací pro zvy ování konkurenceschopnosti a v konnosti praïské ekonomiky. Pfiínos: Zlep ení dialogu a koordinace inovaãních aktérû. Pfiíprava strategick ch informací potfiebn ch pro podporu rozvoje inovaãních aktivit a podnikání pro rozhodovací orgány mûsta Prahy. Odborná garance a zastfie ení implementace Regionální inovaãní strategie. 34

37 Akce 4 Akce 3 Akce 2 Pražský podnikatelský inkubátor Strategická oblast: D. Poradenské sluïby a infrastruktura podporující inovace Opatfiení: D.1 Rozvoj regionální inovaãní infrastruktury D.2 Kvalifikované poradenství a sluïby pro inovace A.2 Podpora progresivních a high-tech odvûtví v regionu Praha má nedostatek vhodn ch inkubaãních prostor pro zaãínající high-tech firmy, proto vznikl návrh na vznik praïského podnikatelského inkubátoru. Ve spolupráci AV âr, TC AV âr a hlavního mûsta Prahy by mûl b t navrïen, vybudován a uveden do provozu praïsk podnikatelsk inkubátor o plo e 2 4 tis. m 2. Inkubátor by mûl poskytovat standardní inkubaãní sluïby od pronájmu prostor, sdílen ch sluïeb aï po kvalifikované poradenství. V rámci realizace projektu se pfiedpokládá vyuïití strukturálních fondû pro Cíl 2. Cíl: Efektivní ekonomické vyuïití v zkumného potenciálu Prahy, podpora rozvoje high-tech podnikání v Praze. Tvorba nov ch kvalifikovan ch pracovních míst zamûfien ch na vyuïívání moderních technologií. Pfiínos: Vznik nov ch, za jin ch podmínek jen stûïí pfieïívajících, inovaãních, technologick ch a spinoff firem. Vznik nov ch kvalifikovan ch pracovních míst. Zaplnûní mezery v oblasti speciálních sluïeb pro zaãínající inovaãní firmy. Rozvoj centra pro transfer technologií při AV ČR Strategická oblast: B. Aktivní zapojení v zkumné a v vojové základny do rozvoje inovaãního podnikání Opatfiení: B.1 Posílení transferu technologií, komercializace v stupû v zkumu a v voje a spolupráce v zkumnû-v vojov ch institucí s podnikatelskou sférou D.2 Kvalifikované poradenství a sluïby pro inovace Akademie vûd âr produkuje znaãné mnoïství v stupû v zkumn ch projektû s potenciálem komerãního vyuïití. Souãasn stav, kdy je transfer technologií pfii AV âr v omezeném rozsahu realizován Technologick m centrem AV âr bez systémové podpory, neumoïàuje aktivity transferu technologií plnû rozvinout. Technologické centrum AV âr ve vzájemné spolupráci s vedením AV âr zrealizuje systém transferu technologií. Doporuãuje se vytvofiit skupinu expertû, ktefií budou ve spolupráci s partnery (zejména s Úfiadem prûmyslového vlastnictví âr) vyhledávat potenciálnû komerãnû uplatnitelné v stupy práce ústavû AV âr, hodnotit jejich trïní potenciál, fie it otázky ochrany du evního vlastnictví (zejména patentování) a následnû provádût technologick marketing a pfievádût uvedené v stupy do komerãní sféry. Cíl: Vy í ekonomické vyuïití v zkumného a v vojového potenciálu pracovi È AV âr a institucionální ustavení systému transferu technologií a poznatkû u AV âr. Pfiínos: Zlep ení spolupráce AV âr s podnikatelskou sférou a zlep ení vyuïití v zkumn ch poznatkû v praxi. Lep í vyuïití vefiejn ch prostfiedkû na v zkum a v voj. Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze Strategická oblast: B. Aktivní zapojení v zkumné a v vojové základny do rozvoje inovaãního podnikání Opatfiení: B.1 Posílení transferu technologií, komercializace v stupû v zkumu a v voje a spolupráce v zkumnû-v vojov ch institucí s podnikatelskou sférou B.2 Podpora vzniku spin-off firem C.1 Vzdûlávací systém pro dynamick pracovní trh D.1 Rozvoj regionální inovaãní infrastruktury D.2 Kvalifikované poradenství a sluïby pro inovace V rámci probíhající akce, která zapoãala sérií semináfiû se zamûfiením na problematiku transferu technologií, bude v dal í fázi navrïen postup pro vytvofiení systému spolupráce v zkumn ch a v vojov ch pracovi È Univerzity Karlovy s podnikatelskou sférou. Pfiedpokládá se ustavení Centra pro pfienos poznatkû a technologií, které zajistí optimální vyuïití a komercializaci poznatkû a technologií v rûzn ch 35

38 oblastech uïivatelské sféry a umoïní systematicky budovat vztahy s obchodními partnery v regionu. Na projektu spolupracuje rektorát UK a poradenská spoleãnost ILA, s.r.o. K realizaci Centra budou vyuïity finanãní prostfiedky ze strukturálních fondû. Cíl: Vy í ekonomické vyuïití v zkumného a v vojového potenciálu pracovi È Univerzity Karlovy v Praze a její tûsnûj í zapojení do struktury podpory inovací a transferu technologií v praïském regionu i v celé âr. Pfiínos: Vznik systému zaji Èujícího a stimulujícího spolupráci v zkumn ch a v vojov ch pracovi È UK s podnikatelskou sférou, kter zaplní dosud existující mezeru v této oblasti. Zv ení konkurenceschopnosti ekonomiky a vznik nov ch technologick ch firem a pracovních míst. Akce 5 Inovační webové stránky Strategická oblast: F. Inovace jako souãást regionálního rozvoje Opatfiení: F.1 Inovaãní kultura a rámcové podmínky pro inovace F.2 Koordinace aktivit a strategické fiízení regionálního rozvoje v oblasti inovací D.2 Kvalifikované poradenství a sluïby pro inovace ífiení informací o inovacích a inovaãní kultury prostfiednictvím internetu má pfiedpoklad iroké penetrace pfii relativnû nízk ch nákladech. Na inovaãních webov ch stránkách by mûli mít uïivatelé moïnost najít nejen základní informace o v znamu inovací z rûzn ch pohledû popularizaãní formou, ale získat také informace potfiebné pro realizaci inovací, od nabídky v zkumu a v voje, databáze pro transfer technologií aï po oblast financovaní inovací. Systém odkazû na pfiíslu né webové stránky a stránky partnerû by mûl umoïàovat informaãnû propojit poradensk systém pro inovace, a tak webové stránky budou pfiedstavovat informaãní one-stop shop pro inovace. Mûlo by b t tak vytvofieno iroce pfiístupné místo pro zprostfiedkování nabídky a poptávky po relevantních sluïbách pro inovace. Garantem projektu by se po svém vzniku mûla stát Regionální rada pro inovace. Cíl: Posílení inovaãní kultury regionu. Vybudování informaãního one-stop shop pro inovace. Informaãní podpora aktérû inovaãního procesu. Pfiínos: Zv ení inovaãního povûdomí. Rychlej í vyhledání potfiebn ch informací. Akce 6 Založení odvětvových klastrů Strategická oblast: A. Konkurenceschopn sektor inovaãních podnikû Opatfiení: A.1 Podpora vzniku a rozvoje regionálních odvûtvov ch klastrû Klastry pfiedstavují dûleïit nástroj podpory konkurenceschopnosti MSP, kter na území Prahy chybí. Jako první krok v rámci této akce by mûly b t identifikovány potenciální sektory pro vznik odvûtvov ch klastrû vãetnû moïn ch iniciátorû jejich ustavení. Cílem anal zy situace v praïském regionu bude identifikovat vhodná odvûtví s vysok m v znamem pro ekonomickou v konnost regionu, v razn m podílem na tvorbû kvalifikovan ch pracovních míst a v znamem pro regionální rozvoj. Projekt pfiedpokládá spolupráci Hospodáfiské komory hl. m. Prahy, Asociace MSP, odvûtvov ch asociací a svazû. Cíl: Identifikovat potenciální nositele odvûtvov ch klastrû na území regionu. Pfiínos: Zv ení ekonomické v konnosti a vytvofiení kvalifikovan ch pracovních míst v regionu. Vytvofiení systému podpory specificky reagujícího na potfieby jednotliv ch odvûtví. Zlep ení spolupráce podnikû a dal ích inovaãních aktérû. 36

39 Akce 8 Akce 7 Pražské vzdělávací gastronomické centrum Strategická oblast: A. Konkurenceschopn sektor inovaãních podnikû Opatfiení: A.1 Podpora vzniku a rozvoje regionálních odvûtvov ch klastrû C.1 Vzdûlávací systém pro dynamick pracovní trh Za jeden z nejzávaïnûj ích problémû uãàovského a stfiedního kolství se povaïuje malá propojenost spraxí a nedostateãn rozvoj specializovan ch dovedností. Proto by mûlo b t zaloïeno Vzdûlávací gastronomické centrum, které bude zabezpeãovat finanãnû dostupnou formou doplàkové vzdûlání a potfiebnou praxi v oblasti gastronomie pro absolventy i pro osoby jiï do praxe zapojené a bude rovnûï zaji Èovat potfiebné profesní vzdûlávání nekvalifikovan ch pracovníkû. Úkolem vzdûlávacího centra by mûlo b t i dal í oborové profesní vzdûlávání pracovníkû kolství. Centrum by se mûlo také podílet na pofiádání semináfiû, oborov ch soutûïí a pracovních setkání. Projekt lze realizovat ve spolupráci Hospodáfiské komory hl. m. Prahy a Asociace kuchafiû a cukráfiû. Cíl: Zkvalitnit systém poãáteãního vzdûlávání na úrovni profese a umoïnit dal í odborné vzdûlávání absolventû odborn ch kol a pracovníkû z praxe. Pfiínos: Zlep ení kvality vzdûlávání v gastronomickém sektoru. Prognóza technologických a sektorových trendů regionu Strategická oblast: F. Inovace jako souãást regionálního rozvoje Opatfiení: F.2 Koordinace aktivit a strategické fiízení regionálního rozvoje v oblasti inovací Anal zy identifikovaly nedostatek dat o technologick ch trendech a dynamice sektorû MSP potfiebn ch pro strategické plánování rozvoje praïského regionu. Standardní statistické zdroje tento druh dat poskytují jen v omezené a nedostaãující formû. Je proto tfieba provést analytickou v hledovou studii, ve které bude uplatnûna metoda regionálního foresightu jako nástroje pouïívaného pro pfiípravu strategick ch v hledov ch dokumentû ve vyspûl ch regionech EU. Studie by se mûla zamûfiit na spolupráci v zkumu a v voje s MSP a identifikaci regionálních technologick ch a sektorov ch trendû. V sledky studie budou pfiínosem i pro identifikaci moïn ch klastrû, definování poïadavkû na vzdûlávací systémy a pro v bûr odvûtví pro vefiejnou podporu. Zá titu nad realizací studie mûïe pfievzít (po svém vzniku) Regionální rada pro inovace. Cíl: Identifikace technologick ch a sektorov ch trendû regionu pro potfieby strategického plánování. Pfiínos: Informaãní podpora pro strategické rozhodovací procesy. Identifikace základních trendû konkurenceschopnosti regionu. Akce 9 Aktualizace strategických dokumentů Strategická oblast: F. Inovace jako souãást regionálního rozvoje Opatfiení: F.2 Koordinace aktivit a strategické fiízení regionálního rozvoje v oblasti inovací Vzhledem k tomu, Ïe Praha zaujímá mimofiádnou a rozhodující pozici v republikovém inovaãním procesu, je nezbytné se i v koncepãních dokumentech rozvoje mûsta zab vat oblastí inovací v potfiebném rozsahu. V voj inovaãního rámce v posledních letech a závûry projektu BRIS vyvolaly nutnost aktualizovat koncepãní dokumenty Prahy a reálnost smûrû v voje v oblasti inovací, které jsou v nich uvedené. Vrámci akce by mûla b t realizována aktualizace koncepãních dokumentû, pfiedev ím Strategického plánu hl. m. Prahy, v oblastech souvisejících s inovacemi a konkurenceschopností MSP. Aktualizaci zajistí Útvar rozvoje hlavního mûsta Prahy. Cíl: Zachovat aktuálnost koncepãních dokumentû a reálnost v nich uveden ch smûrû v voje v oblasti inovací. Pfiínos: Vytváfiení aktuálních koncepcí rozvoje mûsta. 37

40 Akce 10 Monitorování a benchmarking inovační výkonnosti regionu Strategická oblast: F. Inovace jako souãást regionálního rozvoje Opatfiení: F.2 Koordinace aktivit a strategické fiízení regionálního rozvoje v oblasti inovací Kvantitativní sledování inovaãní v konnosti a dynamiky v voje je nezbytnou podmínkou strategického plánování regionálního rozvoje. Takto získaná data rovnûï umoïàují porovnávat v voj s regiony EU ( benchmarking ), zji Èovat nedostatky inovaãního systému a pfiijímat adekvátní rozhodnutí. V rámci akce by mûla b t navrïena optimální soustava dostupn ch inovaãních indikátorû, které budou prûbûïnû aktualizovány a vyhodnocovány. Ve vzájemné souãinnosti s regionálním orgánem âsú by tak byly vyuïity i existující statistické údaje. Garantem projektu by se po svém vzniku mûla stát Regionální rada pro inovace, data budou vytváfiena pro Útvar rozvoje hlavního mûsta Prahy. Cíl: Definování dostupn ch inovaãních indikátorû a jejich prûbûïné vyhodnocování. Hodnocení inovaãní v konnosti regionu. Pfiínos: Sbûr informací potfiebn ch pro strategické plánování, sledování rozvoje inovací a fie ení specifick ch problémû v regionu. Akce 11 Účast Prahy v celostátním systému podpory MSP a inovací Strategická oblast: F. Inovace jako souãást regionálního rozvoje Opatfiení: F.2 Koordinace aktivit a strategické fiízení regionálního rozvoje v oblasti inovací E.1 Vefiejná finanãní podpora pro inovace, podnikání a budování inovaãní infrastruktury Po vstupu do EU se Praha stala jedin m regionem âr nepatfiícím pod Cíl 1 evropské strukturální politiky. Vzhledem k tomu, Ïe znaãná ãást podpory malého a stfiedního podnikání v âr bude pfiesmûrována pod strukturální fondy Cíle 1, ztratí ãást praïsk ch podnikatelû nárok na programy, které byly dosud podporovány v plné v i ze státního rozpoãtu. Skuteãností, Ïe v Praze není definován subjekt odpovûdn za podporu MSP, kter by mohl reprezentovat zájmy Prahy v této oblasti, vzniká urãitá mezera v podpofie podnikání. Proto je nutné pfiistoupit k definování regionálních kompetencí v oblasti podpory inovací a MSP a pfiijetí relevantních opatfiení smûfiujících k rovnoprávnému postavení praïsk ch podnikû v systémech celostátní podpory podnikání. Cíl: Vytvofiení rovnocenn ch podmínek pro podporu podnikání v regionu Praha. Zastfie ení podpory MSP v regionu. Pfiínos: Zlep ení koordinace podpory MSP v regionu. Zpfiístupnûní programû podpory MSP pro praïské podnikatele v plné ífii. Akce 12 Zavádění internetu do veřejných knihoven zřízených hl. m. Prahou a jednotlivými městskými částmi Strategická oblast: C. Lidské zdroje pro inovace Opatfiení: C.1 Vzdûlávací systém pro dynamick pracovní trh Vefiejné knihovny slouïí jako obecnû dostupná místa pro získání informací a vzdûlávání. V rámci projektu pûjde o postupné vybavení v ech vefiejn ch knihoven zfiízen ch Prahou a jednotliv mi mûstsk mi ãástmi v poãetní technikou a pfiipojením k internetu. Jako pilotní projekt bude akce realizována v knihovnách na území vymezeném v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2. Souãástí projektu bude i vy kolení obsluhy a pfiíslu ná propagace internetové dostupnosti. Nositelem projektu bude Mûstská knihovna v Praze. 38

41 Cíl: Poskytování rozsáhl ch a kvalitních informaãních sluïeb v em obãanûm Prahy. Zvy ovat kapacitu pfienosu dostupn ch informací nov mi komunikaãními technologiemi. Pfiínos: Odstranûní v znamn ch bariér pfiístupu obãanû k informacím, zrychlení pfiesunu informaãních cest a míst získávání informací co nejblíïe k uïivateli a nabídka jejich vyuïití k sociálním, ekonomick m, kulturním aj. aktivitám pro v echny subjekty. Akce 14 Akce 13 Vzdělávací informační systém pro malé a střední podniky Strategická oblast: C. Lidské zdroje pro inovace Opatfiení: C2. CeloÏivotní vzdûlávání pro znalostní ekonomiku V rámci akce by mûlo dojít k vytvofiení internetového informaãního systému o vzdûlávacích aktivitách orientovan ch na MSP s cílem jejich zpfiehlednûní pro potfieby podnikû. Akce by mûla b t zastfie ena Národním vzdûlávacím fondem, asociací podnikû a dal ích sdruïení a komor. Cíl: Vytvofiit informaãní systém o moïnostech vzdûlávání pro MSP. Pfiínos: Zpfiehlednûní systému vzdûlávání pro MSP v Praze a zlep ení pfiístupu MSP k nejvhodnûj ím formám vzdûlávání. Meziregionální spolupráce partnerů projektu BRIS Strategická oblast: G. Meziregionální spolupráce Opatfiení: G.1 Spolupráce s regiony EU a transfer ovûfiené praxe Projekt BRIS zahájil spolupráci regionû projektov ch partnerû Praha, PlzeÀ, Aachen a JiÏní Lond n. Spolupráce partnersk ch regionû bude probíhat i po ukonãení projektu s cílem identifikovat a vytvofiit pfiíleïitosti pro pfiímou spolupráci podnikatelû. Spolupráce bude realizována formou webov ch prezentací, semináfiû, v mûnn ch stáïí a úãastí v dal ích spoleãn ch evropsk ch projektech, aby byly vyuïity silné stránky a zku enosti jednotliv ch regionû. Cíl: Vytvofiit efektivní formy spolupráce partnersk ch regionû projektu BRIS. Pfiínos: Vytvofiení podmínek pro nadnárodní regionální spolupráci a transfer know-how z evropsk ch regionû. IMPLEMENTACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE NavrÏená Regionální inovaãní strategie bude vyuïita k aktualizaci Strategického plánu rozvoje hl. mûsta Prahy, zejména tûch ãástí, které se t kají úlohy Prahy jako centra inovací a iniciaãního centra rozvoje znalostní ekonomiky pro celou âeskou republiku. Strategick plán bude aktualizován v roce 2005 a bude koncepãnû pokr vat období rozvoje mûsta Regionální inovaãní strategie bude rovnûï vyuïívána jako základní strategick dokument pro rozvoj a optimalizaci regionálního inovaãního systému, kter vytvofií podmínky pro efektivní vyuïití vysokého inovaãního potenciálu mûsta ve prospûch zvy ující se konkurenceschopnosti Prahy. Dobr m pfiedpokladem pro úspûch implementace Regionální inovaãní strategie je irok regionální konsensus dosaïen pfii její pfiípravû. Implementace strategie a realizace pilotních akcí bude podpofiena ustavením Regionální rady pro inovace, která bude pokraãovat v koncepãním dialogu zapoãatém v projektu BRIS a bude pracovat jako poradní orgán strategick ch útvarû mûstské samosprávy se zamûfiením na inovace a konkurenceschopnost mûsta. 39

42 SOUHRNNÝ PŘEHLED STRATEGICKÝCH OBLASTÍ A OPATŘENÍ REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE Strategická oblast Navrhovaná opatfiení A. Konkurenceschopn A.1 Podpora vzniku a rozvoje regionálních sektor inovaãních odvûtvov ch klastrû podnikû A.2 Podpora progresivních a high-tech odvûtví v regionu B. Aktivní zapojení B.1 Posílení transferu technologií, komercializace v zkumné a v vojové v stupû v zkumu a v voje a spolupráce základny do rozvoje v zkumnû-v vojov ch institucí inovaãního podnikání s podnikatelskou sférou B.2 Podpora vzniku spin-off firem B.3 Vy í zapojení podnikû do v zkumn ch a v vojov ch aktivit na regionální i evropské úrovni C. Lidské zdroje pro inovace C.1 Vzdûlávací systém pro dynamick pracovní trh C.2 CeloÏivotní vzdûlávání pro znalostní ekonomiku D. Poradenské sluïby D.1 Rozvoj regionální inovaãní infrastruktury a infrastruktura pro inovace D.2 Kvalifikované poradenství a sluïby pro inovace E. Financování inovací E.1 Vefiejná finanãní podpora pro inovace, podnikání a budování inovaãní infrastruktury E.2 Stimulace vyuïití komerãních zdrojû pro inovace F. Inovace jako souãást F.1 Inovaãní kultura a rámcové podmínky pro inovace regionálního rozvoje F.2 Koordinace aktivit a strategické fiízení regionálního rozvoje v oblasti inovací G. Meziregionální spolupráce G.1 Spolupráce s regiony EU a transfer ovûfiené praxe G.2 Praha - národní iniciaãní a inovaãní centrum 40

43 NA PROJEKTU SE PODÍLELI Ing. Karel Aim, CSc Akademie vûd âr Mgr. Jana Anto ová Technologické centrum AV âr Victoria Appelbe AGIT Aachen (Nûmecko) MUDr. Pavel Bém Magistrát hlavního mûsta Prahy Ing. Jan Bürgermeister Magistrát hlavního mûsta Prahy James Dick WBC London (Velká Británie) Ing. Radoslav Fedorek Technologické centrum AV âr Ing. Jifií Heger Vysoká kola ekonomická, Stfiedisko regionálních a správních vûd, FNH Ing. Kristina Kadleãíková Technologické centrum AV âr Ing. Karel Klusáãek, CSc., MBA Technologické centrum AV âr Ing. Pavel Komárek, CSc Spoleãnost vûdeckotechnick ch parkû âr RNDr. Jana Koufiilová Vysoká kola ekonomická, Stfiedisko regionálních a správních vûd, FNH Ing. Petr Kfienek, CSc Ministerstvo kolství, mládeïe a tûlov chovy Ing. Svûtlana Kubíková Magistrát hl. m. Prahy, Sekce Útvar rozvoje hl. mûsta Prahy Pavel Kuchálik Asociace mal ch a stfiedních podnikû âr Petr KuÏel Hospodáfiská komora hl. m. Prahy Ing. Zdenûk Luká Vysoká kola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahû Mgr. Arno t Marks Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Jifií Mejstfiík Magistrát hl. mûsta Prahy, Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy doc. Ing. Karel Müller, CSc Univerzita Karlova, Fakulta humanitních vûd PhDr. Marie PavlÛ, CSc Centrum pro regionální rozvoj - Euro Info Centrum Praha Ing. Václav Polák Ministerstvo prûmyslu a obchodu Ing. Eva Svobodová Technologické centrum AV âr doc. Ing. Karel perlink, CSc Svaz prûmyslu a dopravy âr Ing. Pavel vejda Asociace inovaãního podnikání âr PhDr. Milan Turba Magistrát hl. mûsta Prahy, Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV âr Frank van Vliet Municipality of Rotterdam (Nizozemí) doc. RNDr. René Wokoun, CSc Vysoká kola ekonomická, Stfiedisko regionálních a správních vûd prof. Ing. Petr Zuna, CSc âeské vysoké uãení technické Praha, Fakulta strojní Factum Invenio, s.r.o. 41

44 SLOVNÍČEK POJMŮ A ZKRATEK A B C E G H I J K M O AIP âr Asociace inovaãního podnikání âr AMSP Asociace mal ch a stfiedních podnikû BA (Business Angel) Business Angel ( podnikatelsk andûl ) neformální investor; soukromá osoba investující do jmûní mal ch, pfiedev ím vznikajících firem; BA pfiiná í také své vlastní know-how. Benchmarking Porovnání vlastností jednoho systému (napfi. kvality v robkû nebo sluïeb, rûzn ch ukazatelû, stavu apod.) s vlastnostmi jiného srovnatelného systému, obvykle na vy í úrovni (=benchmark) BIC (Business Innovation Centre) Podnikatelské a inovaãní centrum BRIS Bohemian Regional Innovation Strategy Corporate venturing (CPV) Investice typu rizikového kapitálu, které realizují velké nefinanãní korporace vût inou za úãelem dosaïení strategick ch cílû âmzrb âeskomoravská záruãní a rozvojová banka ânk EBN âesk národní komitét EBN sdruïuje ãleny EBN v âr EBN (European Business Innnovation Centres Network) Evropská síè podnikatelsk ch a inovaãních center EIC Euro Info Centrum GA âr Grantová agentura âr HDP Hrub domácí produkt High-tech Odvûtví produkující sofistikované produkty s vysokou pfiidanou hodnotou, vyïadující znaãné zapojení v zkumu a v voje HKP Hospodáfiská komora hl. m. Prahy ICT Informaãní a komunikaãní technologie Inovace Obnova a roz ífiení kály v robkû a sluïeb a s nimi spojen ch trhû, vytvofiení nov ch metod v roby, dodávek a distribuce, zavedení zmûn fiízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly IRC (Innovation Relay Center) Evropská síè organizací pro podporu mezinárodního transferu technologií IT Informaãní technologie JPD Jednotn programov dokument Komercializace v stupû VaV Komerãní vyuïití v stupû VaV aktivity MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MPO Ministerstvo prûmyslu a obchodu MSP Mal a stfiední podnik oznaãení pro podniky do 250 zamûstnancû (v legislativním kontextu musí splnit také dal í kritéria) M MT Ministerstvo kolství, mládeïe a tûlov chovy One stop shop Systém jednûch dvefií - místo, kde podnikatel získá základní informace o v ech dostupn ch programech podpory 42

45 P R S T V Z Podnikatelsk inkubátor Souãást infrastruktury na podporu podnikání poskytující prostor a sluïby pro zaãínající firmy zpravidla za niï í neï komerãní ceny. Cílem je podpofiit zejména inovaãní firmy v poãáteãních rizikov ch fázích podnikání. Znaãná ãást inkubátorû spolupracuje s univerzitami a v zkumn mi institucemi nebo jimi byla pfiímo zaloïena RIS Regionální inovaãní strategie Rizikov (venture) kapitál Rizikov a rozvojov kapitál - typ investic do základního jmûní MSP nekótovan ch na burze cenn ch papírû, které se vyznaãují vysok m rûstov m potenciálem a s tím souvisejícím vy ím investiãním rizikem RPIC Regionální poradenské a informaãní centrum Spin-off (out) V kontextu regionální inovaãní strategie jde o firmu, která vznikla oddûlením z v zkumné instituce za úãelem aktivního vyuïívaní nûjakého z v stupû VaV nebo vyuïívající jiné znalostní know-how instituce Startovní (start-up) investice Investice do stadia vzniku a poãáteãního rozvoje podniku SURM Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy SVTP Spoleãnost vûdecko-technick ch parkû âr SWOT Anal za siln ch a slab ch stránek, pfiíleïitostí a hrozeb TC AV âr Technologické centrum Akademie vûd âeské republiky Technologick transfer (transfer poznatkû) V kontextu inovaãní strategie jde o pfienos poznatkû, v stupû v zkumu a v voje ze sféry vzniku do sféry praktického vyuïívaní, zahrnuje i pfienos nov ch poznatkû mezi firmami. TIC âvut Technologické a inovaãní centrum âeského vysokého uãení technického VaV V zkum a v voj V Vysoké koly VTP Vûdecko-technick park infrastruktura podporující spolupráci subjektû zab vajících se VaV a podnikáním, mohou zde sídlit inovaãní firmy, firmy s VaV aktivitou, instituce VaV apod. Zárodeãné (seed) investice Investice do zárodeãného stadia podniku tj. je tû pfied jeho vznikem (umoïàuje vznik podniku) 43

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy Josef Riegler Franz Josef Radermacher Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Vize celosvûtová

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Pfiíroda 22 âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Red List of Threatened Species in the Czech Republic Vertebrates Die Rote Liste der gefährdeten Arten der Tschechischen Republik Der

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko Evropsk program IUCN Cambridge a Gland V znam rybníkû pro krajinu stfiední Evropy Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko J. Janda, L. Pechar

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru

Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru DT: 336.71(437.3);336.781.5(437.3) klíčová slova: české bankovnictví konvergence rentabilita Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru Jaroslav HEŘMÁNEK* Jiří PODPIERA**

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

DETERMINANTY KAPITÁLOVÉ STRUKTURY âesk CH PODNIKÒ

DETERMINANTY KAPITÁLOVÉ STRUKTURY âesk CH PODNIKÒ DETERMINANTY KAPITÁLOVÉ STRUKTURY âesk CH PODNIKÒ Pavlína Prá ilová Úvod V roce 1958 publikovali Miller a Modigliani zcela zásadní práci pro v voj teorie kapitálové struktury. Za urãit ch pfiedpokladû,

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více