K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách"

Transkript

1 K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové skladbû vesnic a mal ch mûst velmi v znamn mi prvky na í kulturní krajiny. Sv mi hodnotami ãasto pfiedstavují nevyuïit potenciál pro mnohostranné zkvalitnûní Ïivota na venkovû. Jedná se o velmi rûznorod soubor staveb (co do kvality, velikosti, stáfií a v voje a podobnû). Z dûvodû ideologick ch i moïnosti vyuïít je pro nové funkce, obvykle pûvodní náplni vzdálené, 1 patfiila tato ãást památkového fondu v dobách komunistického reïimu k nejvíce postiïen m. Od poãátku 90. let 20. století je díky nejmlad ímu politickému v voji Evropy situace pfiíznivûj í. Pád komunistick ch reïimû ve v chodní ãásti kontinentu znamenal radikální zmûny ve vlastnictví, vyuïití i procesu obnovy. Objevily se nové ance i nová nebezpeãí. V západní ãásti Evropy je souãasná situace lechtick ch sídel naopak produktem kontinuálního v voje, jehoï v sledky se v ak v jednotliv ch zemích li í. V mûna zku eností na evropské úrovni proto mûïe otevírat nové moïnosti v oblasti ochrany, v zkumu i financování a managementu. K nejdiskutovanûj ím otázkám patfií vhodné vyuïití, které by co nejlépe umoïàovalo trvale udrïitelné fungování tûchto památek, aniï by po kodilo jejich hodnoty. Cílem tohoto pfiíspûvku je základní reflexe problematiky souãasného stavu mal ch lechtick ch sídel 2 v jednom regionu v tradiãnû specifické oblasti jiïních âech. 3 Zkoumání aktuální situace a jejích pfiíãin umoïàuje rozpoznání nûkter ch trendû v pfiístupu k tûmto památkám. Na základû toho a s vûdomím podobností i rozdílû oproti jin m regionûm lze hledat cesty k fie ení této problematiky. Úvodem si alespoà zkratkovitû pfiipomeàme historické promûny funkcí venkovsk ch tvrzí a zámeãkû. Procesy, v jejichï dûsledku docházelo k transformacím a zániku tvrzí v minulosti, jsou ãásteãnû známy ãi jsou pfiedmûtem v zkumû. Hlavními skokov mi zmûnami ve v voji byly váleãné a revoluãní události nebo ekonomické ãi geopolitické 4 zmûny. Pro vyuïitelnost a podobu lechtického sídla byla rozhodující schopnost plnit funkce, které od nûj vlastník oãekával. Obsah tûchto funkcí se znaãnû mûnil v závislosti na promûnû spoleãensk ch pomûrû. Horní vrstva spoleãnosti nemohla tyto zmûny ignorovat, chtûla-li si udrïet své postavení. 5 V pfiípadû stfiedovûk ch tvrzí je evidentní dûleïitost vojensko-strategick ch (ãi refugiálních) hledisek. Vazba mezi vojenskou, správní, reprezentaãní, skladovací a obytnou funkcí zde byla zpravidla velmi tûsná. 6 Hlavní obytn prostor drobné venkovské tvrze umoïàoval v první fiadû bezpeãné bydlení pro lechticovu rodinu. Souãasnû byl místem pohostinství i centrem administrativy. Rozvoj vojenství za husitsk ch válek znamenal podstatnou ztrátu strategického v znamu zejména pro men í objekty. 7 S drobením pozemkové drïby v pozdním stfiedovûku se znaãnû zmen ily také moïnosti reprezentace a správní funkce. V tûchto pfiípadech pak ve vyuïití sídel u spodní ãásti sociální kály lechty pfieváïily funkce hospodáfiské. Postupná renesanãní promûna spoleãnosti v 16. století se v raznû projevila i ve stavební kultufie. 8 V eobecná prosperita související s pansk m podnikáním umoïnila vzestup prvkû reprezentaãní povahy i na fiadû mal ch venkovsk ch sídel. Oproti stfiedovûku mûly i drobnûj í objekty znaãnû diferencovanou dispozici s odli ením soukrom ch obytn ch prostor lechticovy rodiny, shromaïìovacích prostor (nûkdy spojen ch s místem v konu administrativy) a dal ích funkcí (obrana, skladování). Samostatnou kapitolou jsou sakrální prostory pro soukromou zboïnost i vefiejnû pfiístupné kaple v rámci lechtick ch sídel. Dal ím produktem mentálního v voje spoleãnosti ovlivàujícím stavební podobu lechtick ch sídel byla zv ená potfieba soukromí. Nejmarkantnûj ím dûsledkem této tendence bylo stále vût í oddûlování prostor pro lechticovu rodinu od prostor urãen ch sluïebnictvu. Uveden trend pokraãoval v 17. století a vrcholil v promy len ch barokních dispozicích s nûkolika typy spoleãensk ch prostor a s apartmány o jednom nebo i více pokojích pro kaïdého ãlena nebo hosta rodiny. 1 Obr. 1. Ostrolovsk Újezd (okres âeské Budûjovice), zámek. Probíhající záchranná obnova. (Foto Vlastislav Ouroda, 2003) 1 Snadná moïnost fie ení poïadavkû v místních komunitách byty, kinosály a podobnû. 2 Nezab vá se objekty státních hradû a zámkû ani torzální architekturou situace tûchto objektû je z hlediska záchrany a vyuïití podstatnû odli ná. 3 Územní vymezení nepokr vá cel historicky chápan region jiïních âech, je totoïné s rozsahem souãasného kraje. 4 Velk vliv na rozsah zachování drobn ch lechtick ch sídel mûl mimo jiné rozvoj velk ch pansk ch dominií v jiïních âechách RoÏmberkÛ a pánû z Hradce. V jádrov ch oblastech dominií je hustota dochovan ch tvrzí podstatnû niï í neï v oblastech periferních. 5 Ke vztahu podoby lechtického sídla a spoleãenského rituálu napfiíklad Marc GIROUARD: Life in The English Country Houses (A Social and Architectural History), New Haven London, Ke kaïdodennosti v prostfiedí jihoãeské lechty v raném novovûku zejména Václav BÒÎEK, Josef HRDLIâKA a kol.: Dvory velmoïû s erbem rûïe, Mladá fronta, Praha 1997, a fiada dal ích dílãích v zkumû Historického ústavu Filozofické fakulty Jihoãeské univerzity. 6 Petr CHOTùBOR: Stavební podoba ãeské stfiedovûké tvrze, Praha Václav HUML: K zanikání sídel niï í lechty na Táborsku v období husitského revoluãního hnutí, in: Archeologica Historica 5, 1980, s Petr CHOTùBOR: K architektonické podobû ãesk ch tvrzí v období renesance a man rismu, in: Umûní 39, ã. 2, s

2 AÏ do poloviny 20. století bylo pilífiem funkãní struktury naprosté vût iny areálû mal ch venkovsk ch zámkû hospodáfiství. Je v ak tfieba zmínit diferenciaci jednotliv ch objektû v rámci vût ích pozemkov ch domén. Centrem panství bylo hlavní sídlo lechtice, které mûlo sice témûfi vïdy i hospodáfisk dvûr, jednoznaãnû v ak dominovala jeho rezidenãní funkce. Správní funkce mûly kromû hlavní rezidence v rozliãné mífie i ostatní zámky panství. JiÏ od renesance vznikaly také lovecké zámeãky urãené prakticky v hradnû pro zábavu a reprezentaci. Na rozsáhlém majetku, jak m bylo napfiíklad panství SchwarzenberkÛ v jiïních âechách, zûstala v urãité formû správní funkce zachována i po zru ení vrchnostenského systému, neboè soukrom úfiednick aparát se neomezoval pouze na fiízení ekonomiky panství. Spoleãensk, hospodáfisk a technick rozvoj v 19. století znamenal utlumení ekonomického v znamu lechtick ch sídel s jejich pozemky. Reakcí na tento v voj jsou historizující stavební poãiny, které mûly rehabilitovat klesající spoleãensk statut lechty. Na historizujících stavbách i koupích star ích objektû se ve vzrûstající mífie zaãali podílet i neurození investofii zejména z fiad praïsk ch právníkû a podnikatelû. U lechty i nov ch vlastníkû v tomto období ãasto pfievaïoval zájem o reprezentaãní funkci nad ãistû ekonomick mi hledisky. V znamné zmûny ekonomickému systému vût ích panství pfiinesla první pozemková reforma. Na fiadû objektû zaãal postupnû narûstat dluh v údrïbû. O velkorysé realizace staveb bylo stále problematiãtûj í peãovat. Zásadní vyhrocení problému financování údrïby (s tragick mi dûsledky) ve v chodní ãásti Evropy pak zpûsobil nástup komunistické moci. Také v na ich zemích vedla absence údrïby, ãasto v kombinaci s vandalsk m niãením, k zániku nemalé ãásti sledovaného fondu a k vût ímu ãi men ímu po kození témûfi v ech objektû tohoto typu. 9 Vûdeckotechnick, hospodáfisk a politick v voj ke konci 20. a v 21. století pfiiná í dal í v znamné zmûny. Souãasná Ïivotní úroveà nejen západních, ale také fiady postkomunistick ch zemí Evropy vytváfií potenciálnû pfiíznivûj í podmínky pro záchranu kulturního dûdictví. Na fond lechtick ch sídel je tfieba nahlíïet (kromû pfietrvávajících uïitn ch funkcí) pfiedev ím jako na hodnotu, jejíï zachování je v bytostném zájmu spoleãnosti z dûvodû kulturní identity a integrity. VyuÏití v dobû komunistického reïimu Po likvidaci rezidenãní ãi hospodáfisko-správní funkce velkého poãtu sídel po 2. svûtové válce a po komunistickém puãi se zásadnû zmûnily sociální vazby na venkovû. Náhradní vyuïití lechtick ch sídel zpravidla vyïadovalo razantní stavební úpravy, které byly navíc vût inou provádûny v nízké kvalitû. V následujících tabulkách jsou uvedeny jednotlivé typy vyuïití lechtick ch sídel v dobû vlády komunistické strany. Vût ina objektû pfies úãelové vyuïívání zûstávala v provozu pouze zãásti. 2 3 Obr. 2. Dráchov (okres Tábor), tvrz. Pfiíklad stabilizace stavu drobného nevyuïitého objektu opravou stfiechy, (Foto Vlastislav Ouroda, 2003). Obr. 3. Bohumilice (okres Prachatice), zámek Skalice. Oprava statiky a stfiechy zachránila objekt pfied bezprostfiednû hrozícím zfiícením hlavního prûãelí. (Foto Vlastislav Ouroda, 2003) 1. etapa prûzkumu 96 hodnocen ch tvrzí a zámeãkû 10 Funkce VyuÏití Poãet objektû Poznámka funkce obytná trvalé bydlení 40 z toho 10 k soukromému bydlení vlastníkû rekreaãní bydlení 4 skladovací s pka 23 sklad 10 správní a sluïby kanceláfie 3 cele, ãásteãnû dal ích 5 fara 2 po ta 1 v robní zemûdûlská v roba 2 krátkodobé vyuïití je pfiímo v tvrzi obtíïnû zjistitelné prûmyslová v roba 1 lihovar vzdûlávací kola 2 internát 2 kulturní muzeum 2 kulturní dûm, 2 spoleãensk sál kino, knihovna 2 obchod, sluïby hostinec, restaurace 2 prodejna 1 kuchynû 1 9 Jifií ÚLOVEC: Zaniklé hrady, zámky a tvrze âech, Libri, Praha 2000; t Ï: OhroÏené hrady, zámky a tvrze âech, I. díl, Libri, Praha 2003, II. díl, Libri, Praha Z dûvodu odli ného potenciálu pro jednotlivé typy vyuïití jsou zvlá È vyhodnoceny malé a vût í objekty. 491

3 2. etapa prûzkumu 120 hodnocen ch objektû s pfievaïujícím charakterem zámkû 11 Typ vyuïití Poãet objektû Poznámka státní sociální nebo 20 (domov dûchodcû 8, ústav sociální péãe 5, zdravotnické zafiízení léãebna 4, dûtsk domov 1, internátní speciální koly 2) církevní ústav sociální 3 ãi zdravotní péãe bytové úãely nejménû 41 ãasto souãasnû s kanceláfiemi a dal ím vyuïitím kolské úãely cele 14, dal ích 5 zãásti pfii souãasném kanceláfiském vyuïití kanceláfie cele 6, dal ích 29 zãásti armáda a vnitro 6 podniková rekreace 8 kulturní zafiízení zãásti 5 expozice cele 3, 2 zãásti pfii dominujícím kanceláfiském vyuïití hostinec zãásti 2 skladovací úãely 5 3 jako depozitáfie, v dal ích zãásti sklady v robní úãely cele 1, 1 zãásti zãásti jako dílny JZD pfiibliïnû 10 Podle dominujícího vyuïití slouïilo sociální péãi a zdravotnictví celkem dvacet tfii objektû, kolství osmnáct, bydlení cca tfiicet, podnikové rekreaci osm, administrativû cca dvacet dva, jako sklad ãi depozitáfi pût, jako muzeum tfii, armádû a vnitru est, kulturním úãelûm a restauracím ãtyfii, v robû jeden objekt. V souãasné dobû je bez vyuïití 35 % objektû a 20 % je vyuïito pouze z men í ãásti. Souãasn stav Souãasn technick stav více neï dvou stovek venkovsk ch lechtick ch sídel v Jihoãeském kraji 12 lze struãnû shrnout takto: Nejménû u ãtyfi men ích objektû (sledovan ch v 1. etapû) jiï zapoãal proces fiícení. 13 Lokálními i rozsáhlej ími destrukcemi je bezprostfiednû ohroïeno nejménû dal ích devût objektû. 14 Relativnû stabilizovan technick stav (pravidelná drobná údrïba nebo dfiívûj í obnovy) vykazuje tfiicet tfii objektû. Dlouhodobû zanedbaná základní údrïba je minimálnû u dal ích dvaceti ãtyfi objektû. Záchranná obnova probíhá nebo zaãíná u dvaceti esti objektû. 15 Ze vzorku vyhodnoceného ve 2. etapû (vût í objekty) je nutné oznaãit devatenáct objektû za havarijní, z toho dvanáct za tûïce havarijní. 16 Dal í skupinou je devût objektû donedávna havarijních ãi stále je tû zãásti havarijních, u nichï jiï zapoãala záchranná obnova. 17 Zanedbanou údrïbu má tfiicet jedna objektû. V relativnû dobrém technickém stavu je edesát jedna objektû. Obr. 4. Cukn tejn (okres âeské Budûjovice), tvrz. Probíhající obnova jednoho z nejhodnotnûj ích jihoãesk ch lechtick ch sídel. (Foto Zdenûk Kohlíãek, 2003) Obr. 5. Osek (okres Strakonice), zámek. VyuÏití pro sociální péãi. (Foto Vlastislav Ouroda, 2004) 11 Exaktní kvantifikaci komplikují opakované a obtíïnû dokumentovatelné zmûny uïivatelû v 50. letech 20. století a kombinace více typû vyuïití. 12 Pro úãely vytvofiení statistiky jsme si v ímali jen konstrukcí zásadních pro samotnou existenci staveb, nefie ili jsme ohroïení v tvarn ch prvkû. 13 Mladûjovice, Polánka, Pasovary, Ra ovice. 14 Zejména Liderovice, Buzice, Skoãice, Svébohy. 15 Zahrnuje rûzné fáze obnovy od poãáteãních aï po dokonãovací. 16 K objektûm, u nichï jiï pfiinejmen ím lokálnû zapoãal proces fiícení v dûsledku naru ení statiky stfiech a zdûn ch konstrukcí, patfií zejména Kraselov, Nová Vãelnice, Omleniãka, Srlín, Bzí, âesk Rudolec, Slavkovice. Na samé hranici tohoto stavu se nacházejí také zámky LÏín, Mladá VoÏice, Pofiíãí, Svrabov, Komafiice, Pfieãín, Rakovice a dal í. 17 Albefi, Hroby, Bohumilice, Cerhonice, âíïová, Chfie Èovice, Mezifiíãí, Kestfiany-zámek, Bratronice. Vliv zpûsobu vyuïití na technick stav a hodnoty objektû VyuÏití je vïdy pouze jedním z faktorû pûsobících na technick stav objektu. Existují pfiípady stejného vyuïívání podobn ch objektû s diametrálnû odli n mi dûsledky. ir í srovnání stavu jednotliv ch objektû a rûzn ch zpûsobû vyuïívání v nedávné minulosti v ak pfiesto umoïàuje vyvodit urãité závûry o vztahu mezi vyuïitím daného typu památky a pravdûpodobností zachování souboru jejích památkov ch hodnot. Pozornost vûnujeme pfiedev ím období, kdy v letech dosáhlo nevhodné vyuïívání památek tohoto druhu extrémního rozsahu, zejména v souvislosti s obrovsk mi majetkov mi pfiesuny po roce U mal ch venkovsk ch lechtick ch sídel, která byla pfiedmûtem 1. etapy prûzkumu, je zfietelná dominance dvou funkcí bydlení a skladování. K relativnû nejmen ím kodám do lo ve sledovaném období na tvrzích, které byly jiï dfiíve pfiestavûny na s pky. Novodobé zásahy se zpravidla omezily na pfiístavby a vestavby násypek a dal ích dopravních technologií. Navíc je u této kategorie zfietelná vût í ãetnost údrïbov ch zásahû, zejména co se t ãe stfiech. Obdobnû málo novodobû upravované byly i dal í objekty vyuïívané pro skladovací úãely, pravidelnost údrïby v ak byla niï í. V nûkter ch pfiípadech do lo k po kození objektû v dûsledku kontaminace skladovan mi toxick mi látkami ãi v dûsledku pfietíïení vodorovn ch konstrukcí. Objekty vyuïívané k bydlení je nutné hodnotit ve dvou zfietelnû odli n ch skupinách malé objekty vyuïívané k bydlení vlastníkû a objekty upravené pro byty zamûstnancû nebo obãanû. Pro první skupinu je charakteristick dobr technick stav, ale na druhé stranû velk úbytek památkov ch hodnot pfii stavebních úpravách. Druhá skupina zahrnuje ponûkud vût í objekty, v nichï bylo (zpravidla velice úãelov m zásahem) zfiízeno více bytov ch jednotek. Zde docházelo k men- ím kodám v pfiímém dûsledku stavebních úprav, ale chybûjící vlastnick vztah obyvatel k ob

4 6 jektu vedl ãasto ke katastrofální devastaci a k nezájmu o údrïbu. Tyto objekty byly vût inou uïívány aï po hranici obyvatelnosti a poté opu tûny, coï znamenalo urychlení chátrání. Jako jednoznaãnû devastující se projevilo vyuïití pro v robní úãely. Vkládání prûmyslov ch technologií mûlo za následek likvidaci vnitfiního uspofiádání památek i cenn ch detailû. 18 Zemûdûlská Ïivoãi ná v roba pfiedstavovala pfii obvyklém minimalisticky úãelovém pfiístupu extrémní kontaminaci konstrukcí exkrementy zvífiat. U rozsáhlej ích zámeck ch objektû, které byly pfiedmûtem 2. etapy prûzkumu, jsme do li k následujícím závûrûm: Nejlépe udrïovaná po technické stránce byla poãetná skupina objektû vyuïívan ch pro úãely sociální péãe, zdravotnictví a pro kolství (pfiibliïnû 33 %). Aã nebyla ohroïena fyzická existence tûchto objektû, jejich památkové hodnoty byly ãasto závaïnû po- kozeny zásahy do historick ch konstrukcí vyvolan mi zmûnou úãelu. Nejvíce byly postiïeny autentické detaily a povrchy, pfiípadnû dispozice, v men í mífie hmotová a architektonická fie ení. Prakticky stejn poãet objektû (cca 34 %) byl vyuïíván jako byty. Pravidelná údrïba byla u této kategorie v drtivé vût inû dlouhodobû naprosto zanedbávána. Podíl kanceláfiského vyuïití (cca 13 %) je velmi obtíïnû specifikovateln, neboè byl zpravidla kombinován s dal ími typy vyuïití. Pokud jde o dopad na stav objektû, je nutné rozli ovat administrativní prostory v robních podnikû (prûmysl, JZD) od ménû po kozujícího ãistû kanceláfiského vyuïití. 19 Vût í údrïbu vykazovaly objekty slouïící k podnikov m rekreacím (cca 7 %) a také nûkolik objektû vyuïívan ch pro expoziãní úãely (3 %). Podobnû jako u první skupiny (sociální péãe, zdravotnictví) platí, Ïe daní za pravidelnûj í údrïbu byly z dne ního pohledu razantní zásahy do památkov ch hodnot. Jako jednoznaãnû kodlivé se prokázalo vyuïití historick ch pansk ch sídel pro kasárna (5 %). Podobnû niãivé vyuïití pfiedstavovala ãasto skladovací funkce. Tristním faktem je, Ïe dokonce objekty uïívané jako depozitáfie kulturních institucí byly velmi závaïnû po kozeny absencí údrïby. I mezi vût ími zámeck mi objekty se vyskytl pfiípad extrémnû nevhodného vyuïití pro v robní úãely Obr. 6. Vlksice (okres Písek), tvrz. VyuÏití k individuální rekreaci. (Foto Vlastislav Ouroda, 2003) Obr. 7. Bfiezí u T na nad Vltavou (okres âeské Budûjovice), zámek. Propagaãní stfiedisko jaderné elektrárny. (Foto Vlastislav Ouroda, 2003) 18 Názorn m pfiíkladem je nedávno vyhofielá tvrz v Bfieznici vyuïívaná jako lihovar. 19 Napfiíklad zámek Lnáfie. 20 Zámek v Mladé VoÏici, kde byly obrábûcí stroje instalovány pfiímo v sálech se tukovou v zdobou. Vlastnictví Státní: Témûfi monopolní státní vlastnictví v dobû vlády komunistické strany vedlo v naprosté vût inû pfiípadû ke patné péãi o technick stav a památkové hodnoty spravovan ch budov. Mnoha hrozícím vût ím kodám v ak bylo zabránûno díky systému památkové péãe, kter pfies politicky dané limity v fiadû pfiípadû dosáhl v znamn ch úspûchû. 493

5 Soukromé: Velká ãást lechtick ch sídel se po roce 1989 vrátila do soukrom ch rukou v restitucích a privatizacích. V sledky péãe o objekty v soukromém vlastnictví se velmi li í podle vztahu jednotliv ch vlastníkû k hodnotám objektû. Zásadními faktory jsou rovnûï finanãní moïnosti vlastníkû a míra pomoci ze strany státu. Obecní: Tfietím typem bylo dfiíve i nyní vlastnictví obcí. V dobách socialismu se prakticky neli- ilo od státního a pfiíkladû dobrého hospodafiení bylo poskrovnu. V souãasné dobû zûstaly v municipálním vlastnictví aï na v jimky jen objekty reálnû vyuïitelné pro potfieby obcí. To by mûlo zaruãovat alespoà základní péãi o nû. V pfiípadech, kdy obce vlastní rozsáhlej í, vlastními silami nezvládnutelné objekty, je pravdûpodobn jejich prodej. Pro nejbliï í budoucnost lze pfiedpokládat, Ïe municipální vlastnictví bude men inov m, ale pomûrnû stabilním typem vlastnictví. Nov m prvkem vlastnické struktury sledovaného fondu jsou neziskové organizace. Zku enosti z demokratick ch zemí jasnû ukazují v hody NGO (Non-Governmental Organisation nevládní organizace), které jsou ãasto vedle státní ãi zemské památkové péãe jedním z pilífiû péãe o památkov fond. V e uvedená data vycházejí z prûzkumu provedeného pro potfieby památkové péãe v regionu v letech a Od té doby do lo k pozitivnímu posunu v nûkter ch pfiípadech dlouhodobé absence vyuïití 23 i ve spolupráci vlastníkû mezi sebou a s památkovou péãí. Poznatky o stavu mal ch lechtick ch sídel a trendech jejich v voje stejnû jako námûty budoucího vyuïití jsou do jisté míry limitovány specifiãností regionu. Turistická atraktivita oblasti jiïních âech vytváfií ponûkud lep í pfiedpoklady pro jejich záchranu, obnovu a vyuïití, neï jaké mohou b t v nûkter ch jin ch oblastech. NevyuÏit lidsk i ekonomick potenciál pro záchranu této velmi hodnotné ãásti památkového fondu v ak nepochybnû existuje i v jin ch krajích. Srovnání se situací v ostatních regionech âr a v sousedních regionech Rakouska (Mühlviertel, Waldviertel) a Bavorska je pfiedmûtem právû probíhající etapy v zkumu. 8 K perspektivám vyuïití lechtick ch sídel Dostateãn m dûvodem, proã by souãasná spoleãnost mûla usilovat o zachování lechtick ch sídel, je soubor jejich památkov ch hodnot jako v znamná souãást kulturního dûdictví. Kromû uvedené role krajinotvorné a urbanistické 24 mají tyto stavby stále dûleïité místo v sociální struktufie souãasného venkova. Pfiedstavují zejména potenciál relaxaãní, kulturní i uïitn. 25 V posledních patnácti letech probûhla celá fiada obnov lechtick ch sídel, ãasto za vydatné finanãní podpory státu. 26 Témûfi tfietina tvrzí a mal ch zámkû v jiïních âechách byla zaji tûna pfied bezprostfiedním ohroïením (tedy pfiibliïnû polovina z tûch, které renovaci vyïadovaly). Tento úspûch by v ak bez nalezení vyuïití nemusel b t dlouhodob. Nûkteré funkce lechtick ch sídel zanikly a jiné byly omezeny ãi transformovány. Vztah mezi budovou lechtického sídla a jejím ekonomick m zázemím byl zásadnû naru en. V fiadû pfiípadû je postupnû nahrazován vztahem k pfiíjmûm z turistického ruchu. Chybí v ak dostateãná zpûtná vazba, která by umoïnila ãást pfiíjmû (vãetnû sekundárních) reinvestovat do údrïby památek. Dochází tak ke zkreslení skuteãné hodnoty tûchto památek v souãasném ekonomickém systému. U objektû v majetku státu, krajû a obcí se nabízí moïnost vrátit nûkdej ím pansk m sídlûm postavení skuteãn ch center komunit i po stránce kulturní a administrativní, samozfiejmû s ohledem na místní podmínky. Druhotn m efektem odpovídajícího vyuïití historick ch objektû by mohlo b t postupné oãi tûní urbanistické struktury vesnic a mal ch mûst odstranûním nûkter ch novostaveb ze 70. a 80. let 20. století po kozujících urbanistické hodnoty sídel. Nûkteré poznatky z prûbûhu v zkumu naznaãují, Ïe ance na vhodné vyuïití byla nûkdy promarnûna z dûvodu nedostateãné komunikace mezi soukrom mi vlastníky a státem ãi samosprávou. âasto nebyla hledána moïnost dohody o pfiípadném pronájmu restituovan ch objektû státu a byla namísto toho dána pfiednost lépe vybaven m novostavbám. Setrvání dosavadního vyuïití by pfiitom jiï nevyïadovalo dal í ztráty na památkov ch hodnotách a garantovalo by zaji - tûní fiádné údrïby. Byla tak zmafiena ance na vhodnûj í vyuïití ãásti fondu a vynaloïeny vût í náklady na nové stavby, neï bylo nezbytné. V vojové trendy v nakládání s památkov m fondem mohou b t znaãnû promûnlivé v závislosti na spoleãenském v voji, jak nás velmi názornû pouãila realita 20. století. Tato kapitola tudíï nemûïe b t niãím jin m neï úvahou nad moïnostmi v voje v relativnû blízké budoucnosti. MÛÏeme v ak vycházet z ãásteãného poznání vztahu zpûsobu vyuïívání objektû k zachování jejich hodnot. Cenné informace a námûty nám také pfiiná ejí úspû né pfiíklady domácí 27 i zahraniãní. 28 Obr. 8. Grafy vyjadfiují zmûnu vlastnické struktury po roce A. Pfied rokem 1989: 1 soukromé 6 %, 2 stát (vãetnû obcí) 93 %, 3 církev 1 %. B. Stav v roce 2005: 1 soukromé 85 %, 2 stát 2,5 %, 3 církev 2 %, 4 obce 5 %, 5 kraj 5 %, 6 NGO 0,5 %. (Zpracoval V. Ouroda) 21 Vlastislav OURODA, Daniel NEJD, Jarmila HANSOVÁ: Souãasn stav ohroïení památkov ch hodnot tvrzí v jiïních âechách ve vztahu k jejich vyuïití ve 2. polovinû 20. století, 2003, nepublikováno, archiv NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích. 22 TíÏ, Souãasn stav ohroïení památkov ch hodnot venkovsk ch zámkû v jiïních âechách ve vztahu k jejich vyuïití ve 2. polovinû 20. století, 2004, nepublikováno, archiv NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích. Souhrnnû byly v sledky v zkumu prezentovány formou posteru na konferenci Ice Free Culture, Klaipeda 2005, pofiádané European Network of National Heritage Organizations. 23 Kestfiany, Zál í a jiné. 24 Kromû vlivu na hmotovou skladbu pûsobí stavební podoba lechtické rezidence rovnûï v rámci pûdorysné struktury sídla jako její urãující ãi spoluurãující prvek (umoïàuje nonverbální komunikaci s prostorov mi vztahy sídla navigace k centru, vymezení vefiejného prostoru a podobnû). 25 Napfiíklad projekt European Country House shrnuje role lechtick ch sídel v komunitû takto: Pfiipomínka hlavních historick ch událostí; pfiitaïlivá místa k náv tûvû nebo trávení volného ãasu; dûleïité zelené plíce, pfiíleïitost k outdoorov m aktivitám; místo pro zábavu a akce; pracovní 494

6 MoÏností, jak zachránit tyto mnohostrannû cenné objekty zaji tûním jejich smysluplného vyu- Ïití, je fiada. Na silném vzestupu je s bohatnutím spoleãnosti zájem o reprezentaãní hodnotu tvrzí a zámkû, kdy odlesk erbu a predikátu padá i na souãasného vlastníka. Velk m kapitálem je skupina vlastníkû milovníkû historie, ktefií s nad ením obûtují své prostfiedky, aby (byè nûkdy s tendencemi k historismu) zachránili své tvrze a zámeãky. V zásadû se jedná o formu voluntarismu transformovanou v na ich právních a spoleãensk ch pomûrech do vlastnické sféry. K nejslibnûj ím trendûm ve vyuïití sledovan ch památek patfií rozvoj turistického ruchu v âeské republice. 29 Pro záchranu konkrétní památky je nûkdy nutné smífiit se i s vyuïitím, které není ideální. 30 To by v ak nemûlo pfii koncepãním uvaïování o fie ení této problematiky v na ich zemích bránit formulování vize optimálního stavu. Pozoruhodné je, Ïe nûkolik evropsk ch projektû v této oblasti dospûlo k podobnému zámûru: je tû jednou uãinit tato sídla kulturními centry. Právû zprostfiedkování kulturních vlivû mezi tzv. vy í a lidovou kulturou bylo vïdy jednou z v znamn ch rolí lechtick ch sídel. V obãanské spoleãnosti dostává kulturní v mûna novou dimenzi z míst moci se stávají místa setkávání. V echny úspû né pfiíklady vyuïití mají jedno spoleãné spolupráci a komunikaci lidí z privátní, státní i neziskové sféry v rámci spoleãného pozitivního projektu. Ekonomické zfietele hrají v znamnou, ne vïdy v ak rozhodující roli. Zku enosti se spoleãensk m postavením památkové péãe v âeské republice a ãetné poznatky ze zahraniãí jasnû dokládají, jak dûleïitá je pro zachování nejen lechtick ch sídel, ale celého kulturního dûdictví jeho dlouhodobá prezentace co nej ir í vefiejnosti. Kromû formy stál ch expozic a nápaditû pfiipraven ch akcí mohou obzvlá tû pozitivní efekt v dlouhodobûj í perspektivû pfiinést v ukové programy. Jejich dne ní úãastníci budou pfií tími vlastníky památek a spolutvûrci rozhodnutí o nich. Pfies v echna uvedená zobecnûní zûstává faktem, Ïe kaïd objekt vyïaduje vlastní projekt záchrany a vyuïití. 31 Pfii jeho hledání pro konkrétní sídlo je nutné vzít v potaz v echny praktické limity, zejména charakter a velikost objektu a také specifické místní podmínky a potfieby. Napfiíklad malé vûïové tvrze mají znaãnû omezenou kálu moïn ch vyuïití. Kromû zachování pfiimûfiené skladovací funkce mohou slouïit pro individuální rekreaci a specializovanou turistiku jako netypické ubytování. Pro stejn úãel (tedy jako levné turistické ubytování bez nárokû na vût í komfort ubytovan ch) jsou vyuïitelné i vût í s pky. Ty lze navíc, jsou-li k tomu vhodné místní podmínky, vyuïít také jako prostory shromaïìovací ãi v stavní. V pfiípadû men ích obytn ch objektû je ideální kombinací soukromé bydlení vlastníkû hrd ch na své sídlo s ãásteãnou prezentací historie objektu vefiejnosti. Tento typ vyuïití je znaãnû roz- ífien pfiedev ím v Anglii a ve Francii. 32 Reprezentativní rekreaãní ãi trvalé bydlení je v podstatû pokraãováním pûvodní funkce lechtick ch sídel. V nûkter ch pfiípadech v ak vedlo k úplnému uzavfiení areálu pro místní komunitu. U vût ích objektû adaptovan ch za socialismu na bytové domy lze zachovat funkci bydlení nebo je vyuïít pro ubytování s pfiípadnou úpravou vût ích prostor pro restaurace, spoleãenské sály a podobnû. Pro areály situované mimo vût í obce se jeví optimální ucelen tematicky zamûfien program. Role státu Pfii hledání úãinn ch nástrojû k záchranû a vhodnému vyuïívání sledované skupiny památek je nutné vycházet ze skuteãnosti, Ïe drtivá vût ina tûchto objektû je v soukromém vlastnictví. Klíãovou roli pfii záchranû lechtick ch sídel má stimulace finanãní podporou, coï dokládá mnoïství záchrann ch obnov realizovan ch v Programu záchrany architektonického dûdictví a v Havarijním stfie ním programu. V úvodu byly ze zábûru této úvahy z dûvodu odli nosti podmínek vyàaty státní hrady a zámky. V souvislosti s nedávn mi a stále aktuálními snahami o redukci jejich poãtu byly zpochybàovány hodnoty nûkter ch z nich. Poznávání fondu lechtick ch sídel v celé jeho ífii by nás naopak mûlo vést ke snaze o pfiimûfiené doplnûní na eho (v evropském mûfiítku oceàovaného) systému péãe o zpfiístupnûné památky nejhodnotnûj ími reprezentanty men ích objektû. MoÏnost zpfiístupnûní vefiejnosti by mûla b t v raznûji podpofiena daàov mi úlevami, a to i u hodnotn ch objektû vlastnûn ch obcemi, obecnû prospû n mi spoleãnostmi nebo soukrom mi vlastníky. Pro bezprostfiední záchranu ohroïen ch hodnot je zásadní podpora vhodn ch provizorních opatfiení. Jejich vãasnou realizací lze s vyuïitím minimálních prostfiedkû zabránit velk m ko Obr. 9. Dfie ínek (okres Strakonice), tvrz. Pfiíklad radikální úpravy plá tû v 70. letech 20. století. (Foto Vlastislav Ouroda, 2004) Obr. 10. Mladûjovice (okres Strakonice), pansk dûm. Probíhající destrukce velmi kvalitního renesanãního objektu v dûsledku problematick ch vlastnick ch a finanãních vztahû. Stav na jafie (Foto Vlastislav Ouroda) pfiíleïitosti a stimulace místní ekonomiky; hlavní ãinitelé v turistickém prûmyslu; centrum (osa dûní) komunity; ohnisko kulturního vzdûlávání a podpory uvûdomování si historie. 26 Program záchrany architektonického dûdictví a Havarijní stfie ní program pfiehledy pfiíspûvkû na 27 Jedním z pozitivních pfiíkladû je propojení prezentace kulturního dûdictví s arteterapií v âerveném Dvofie, viz Katefiina CICHROVÁ, Jifií DVO ÁâEK: âerven DvÛr souïití kulturní památky a psychiatrické léãebny, in: Zprávy památkové péãe 65, 2005, ã. 4, s Napfiíklad projekt European Country House, projekt Reseau Europeen des Centres Culturels/Monuments Historiques, aktivity European Network of National Heritage Organizations a dal í. 29 Pfiehled vybran ch kulturních památek v znamn ch z hlediska cestovního ruchu, Ústav územního rozvoje, Brno Napfiíklad hotelové vyuïití zámkû, velmi roz ífiené v nûmecky mluvících zemích, by v nûkter ch pfiípadech velk ch objektû ochuzen ch jiï v minulosti rozsáhl mi úpravami nemuselo znamenat jejich dal í podstatné po kození. 31 DÛleÏitost reálné vize vyuïití reflektovala v minul ch letech dotaãní praxe MK âr poïadavkem tzv. projektu záchrany jako nutného podkladu Ïádosti o dotaci z Programu záchrany architektonického dûdictví. 495

7 dám. Je nutné volit taková fie ení, která nepo kozují hodnotné konstrukce a která jsou reverzibilní. Do této kategorie patfií zejména statická opatfiení, provizorní zakrytí stfiech, zamezení vandalského niãení, ochrana v tvarn ch prvkû (deponování, fixace, zakrytí) a podobnû. Neménû dûleïit neï vlastní fyzická ochrana konstrukcí je efektivní pfiístup státní správy a soudnictví k pfiípadûm, kdy administrativní úkony brání vãasné záchranû ohroïené památky. ada drobn ch venkovsk ch sídel není ve smyslu zákona kulturními památkami. Tento dluh je nutné co nejrychleji fie it zpracováním návrhû na jejich prohlá ení. V rámci státní památkové péãe by mûly b t administrativní, prûzkumné a dokumentaãní kapacity v raznûji smûfiovány na tuto ohroïenou ãást fondu. Z koncepãního hlediska bude pro podporu záchrany a vyuïití památkov ch hodnot lechtick ch sídel (stejnû jako pro jiné památky) zásadní podoba pfií tí legislativní úpravy památkové péãe a následnû podmínky pro její praktické prosazování. AÈ jiï bude právní a organizaãní situace jakákoliv, je velmi pravdûpodobné, Ïe záchrana a spoleãensky prospû né vyuïívání sledovaného fondu nebudou moïné bez podstatnû vût ího rozvoje obãanské spoleãnosti, zejména obãansk ch iniciativ vûnujících se konkrétním památkám. Dal ím zásadním momentem pro záchranu památky je její v estranné poznání. 33 To nejen umoïàuje památkov m orgánûm co nejsprávnûj í postup pfii obnovû, ale také zvy uje atraktivitu konkrétních objektû pro urãitou (v pfiípadû lechtick ch sídel nemalou) skupinu investorû. Nedostateãná dokumentace a prostorová identifikace areálû lechtick ch sídel je problémem i v fiadû vyspûl ch zemí západní Evropy. Tím spí e se v této oblasti nabízí prospû nost mezinárodní spolupráce. Závûrem Na tomto místû bylo moïné pouze nastínit hlavní souvislosti záchrany a vyuïití lechtick ch sídel v jiïních âechách. DÛvodem publikování nûkter ch v sledkû zatím neuzavfieného v zkumu této problematiky je skuteãnost, Ïe v poslední dobû bylo opakovanû vefiejnû prezentováno pfiímo z oboru památkové péãe stanovisko, Ïe venkovská lechtická sídla patfií k památkám, jejichï záchrana je v souãasném prostfiedí moïná v podstatû pouze pfii znaãné mífie rezignace na zachování památkov ch hodnot. Venkovské zámky byly dokonce uvádûny jako pfiíklad památky vhodné k umístûní solárních kolektorû, aã právû objekty tohoto typu patfií k pohledovû nejexponovanûj ím památkám s velk m krajinotvorn m v znamem. Takov názor nereflektuje skuteãnou ífii spoleãenské reality. KaÏdodenní praxe v záchranû ohroïen ch památek pfiiná í jiná fakta. Na rozdíl od rozsáhl ch industriálních památek ãi ãetn ch hospodáfisk ch dvorû, pro nûï je zvlá tû obtíïné najít vyuïití, vstupují v pfiípadû tvrzí a zámeãkû ve vût í mífie do hry i jiné motivy neï ãistû ekonomické. Stále ãastûji se právû památkové hodnoty stávají v znamn m (nûkdy i hlavním) dûvodem záchrany tvrzí a zámkû. Souãasná realita jihoãesk ch venkovsk ch tvrzí a zámeãkû je vzdálena pfiání jejich vlastníkû i spolupracujících památkáfiû. Dluh údrïby z minulosti je pfiíli velk. Srovnání se situací v postkomunistick ch i dal ích evropsk ch zemích v ak mimo jakoukoliv pochybnost dokládá, Ïe v sledky obnov v posledních patnácti letech jsou velk m úspûchem. Nûkolik pfiípadû, kdy dal ím sídlûm hrozí zánik, není zapfiíãinûno ani tak nedostatkem prostfiedkû a odborn ch kapacit, jako spí e majetkoprávními problémy, pfiípadnû finanãními spekulacemi. Pro pokraãování pozitivních trendû uplynul ch let si lze pfiát pfiedev ím klid na práci, tedy zastavení nemístné politizace oboru. Zintenzivnûní komunikace s vlastníky, obãansk m sektorem i zahraniãními partnery je úkolem v ech zúãastnûn ch odborn ch pracovníkû Obr. 11. Komafiice (okres âeské Budûjovice), zámek. Dlouhodobû bez vyuïití chátrající hodnotn objekt. (Foto Vlastislav Ouroda, 2003) Obr. 12. Ole nice (okres âeské Budûjovice), zámek. Pfiíklad zámûru polyfunkãního vyuïití pro potfieby obce. (Foto Vlastislav Ouroda, 2003) 32 Viz napfiíklad pfiehledy objektû v The National Trust Handbook (ed. Pamela SMITH), Lond n 2005, nebo v Guide des Châteaux de France, Le Cercle du Patrimoine, Genève 2004, pfiípadnû Historic Houses, Castles and Gardens Open to the Public (ed. Deborah VALENTINE), Windsor Court V stiïné je napfiíklad vyjádfiení v konného fieditele The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research: V dne ní práci na ochranû kulturního dûdictví proto nestaãí vûdût, z ãeho se tyto pozûstatky minulosti skládají a jak vznikly. Stejnû dûleïité je rozpoznat faktory a procesy, které je mûní a ohroïují, neboè pouze tak mûïeme doufat v kontrolu sil zmûn, a tak zajistit, aby toto dûdictví a jeho hodnoty pfieïily tak neporu ené a tak dlouho, jak jen to bude moïné. In: Annual Report NIKU, Oslo

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu

ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu RNDr. Jan Srb, DHV, CR spol. s r.o. 1. Úvod Schopnost turistick ch regionû obstát v rostoucí konkurenci je z velké míry ovlivnûna zpûsobem

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách...

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách... OBSAH Úvod a podûkování........................................................... 7 Ediãní poznámka............................................................. 8 Historick v voj mûstsk ch bran.................................................

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Hana GEIPLOVÁ, Dagmar KNOTKOVÁ, Katefiina KREISLOVÁ A NOTACE: Kovové objekty tvofií skupinu objektû, které vyïadují respektování

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002

Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 Jan HOLEâEK Autory fotografií jsou Jana Hanãlová, Jan Holeãek a Jifií Mrázek. Obr. 1. Veltrusy (okres Mûlník), zámeck areál, LaudonÛv pavilon, stav

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci PraÏské Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML A NOTACE: Autofii se zab vají v vojem ochrany archeologick ch památek na území historického jádra Prahy po

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky

K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky Milan NESMùRÁK Prezentace antick ch monumentû je kromû primárního vûdeckého studia pfii provádûní vykopávek,

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Kulturní památky, cestovní ruch a strukturální fondy. Evropské unie v hody i rizika propojení. Vûra KUâOVÁ, Milo MATÚ EK

Kulturní památky, cestovní ruch a strukturální fondy. Evropské unie v hody i rizika propojení. Vûra KUâOVÁ, Milo MATÚ EK Kulturní památky, cestovní ruch a strukturální fondy Vûra KUâOVÁ, Milo MATÚ EK Motto: Je nutno mít vïdy na pamûti, Ïe památku lze pfii nevhodném postupu opravy nebo i dílãí pfiestavby zniãit jen jednou

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek

Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek Pavel BURE 1 Nedílnou a poãetnou souãást památkového dûdictví na í zemû pfiedstavuje také vesnická historická lidová stavební tvorba,

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOV ÚSTAV ústfiední pracovi tû. SEZNAM NEJOHROÎENùJ ÍCH A NEVYUÎÍVAN CH NEMOVIT CH PAMÁTEK V âeské REPUBLICE

NÁRODNÍ PAMÁTKOV ÚSTAV ústfiední pracovi tû. SEZNAM NEJOHROÎENùJ ÍCH A NEVYUÎÍVAN CH NEMOVIT CH PAMÁTEK V âeské REPUBLICE NÁRODNÍ PAMÁTKOV ÚSTAV ústfiední pracovi tû SEZNAM NEJOHROÎENùJ ÍCH A NEVYUÎÍVAN CH NEMOVIT CH PAMÁTEK V âeské REPUBLICE PRAHA 2005 NÁRODNÍ PAMÁTKOV ÚSTAV, ÚST EDNÍ PRACOVI Tù Odborné a metodické publikace,

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû Alena KO ÁKOVÁ HELINGEROVÁ A NOTACE: Text seznamuje s jedním z v znamn ch dotaãních titulû souãasnosti vyuïiteln ch pfii péãi o kulturní dûdictví

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

nabídka poptávka Jak ãelit nedostatku odborníkû 2008 Studie Manpower

nabídka poptávka Jak ãelit nedostatku odborníkû 2008 Studie Manpower nabídka poptávka Jak ãelit nedostatku odborníkû 2008 Studie Manpower Obsah Paradox v lidsk ch zdrojích 2 Sílící trendy: co bude dál? 3 Demografick v voj Hospodáfisk v voj Globální konkurence Technologick

Více

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Boufiky jsou odedávna fascinujícím pfiírodním divadlem. ZároveÀ v ak také nezanedbateln m nebezpeãím pro ãlovûka a jeho okolí. Rozdíly elektrick

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

PrÛmyslová restrukturalizace ve stfiední a v chodní Evropû

PrÛmyslová restrukturalizace ve stfiední a v chodní Evropû DT: 338.45;65 klíčová slova: strukturální změny průmyslová restrukturalizace ekonomická transformace PrÛmyslová restrukturalizace ve stfiední a v chodní Evropû Libor KRKOŠKA* 1. Úvod Restrukturalizace

Více

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ I. Pravomoc soudu a funkãní pfiíslu nost Úvod Úãelem publikace úvodních rozhodnutí bylo bez nároku na vûcnou správnost v ech osvûtlit, jak probíhalo

Více

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Karel KUâA A NOTACE: Pfiíspûvek se vûnuje v souãasnosti dokonãovanému projektu edice Mûsta a mûsteãka v âechách,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 9, díl 3, kapitola 6.3, str. 1 9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ Poslední z předkládaných alternativ posuzování stavu vyzrálosti systémů managementu organizací předpokládá, že míra

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PROFI&HOBBY ZAKLÁDÁME ZAHRADU JIŘÍ FINGER GRADA PUBLISHING Jifií Finger Zakládáme zahradu Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední kola VIZE ã.p. 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2015/2016 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2015 schválil s úãinností ode dne 1. 9. 2015 PhDr. Mgr. JAN

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Jihoãeský zelený list

Jihoãeský zelený list Číslo 7 červenec 2007 Jihoãeský zelený list Rada jihoãeské krajské organizace Strany zelených Milí čtenáfii, Zatímco minulé ãíslo ovládly pfiíspûvky Petra Draho e, dne ní ãíslo zabral Martin Kolík. Jednou

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. První máj

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. První máj âíslo 4 ROâNÍK 18 30. DUBNA 2007 První máj ve mnû, stejnû jako asi ve vût inû z nás, vzbuzuje dvû my lenkové asociace: jednak ten MáchÛv, romantick a lásky se t kající, jednak Svátek práce. V prvním pfiípadû

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více