Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Zastupitelstvo obce Staříč na svém zasedání ze dne číslo 4 zdarma prosinec 2006.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Zastupitelstvo obce Staříč na svém zasedání ze dne 11. 9. 2006. číslo 4 zdarma prosinec 2006."

Transkript

1 Zpravodaj Obecního úřadu ve Staříči číslo 4 zdarma prosinec 2006 Zastupitelstvo obce Staříč na svém zasedání ze dne Schvalilo: pronajmout sál rybářům ze Zelinkovic u příležitosti konání Rybích hodů dne za částku Kč pronajmout OKD, a. s. Důl Paskov, závod Staříč u příležitosti Dne horníků sál KD a fotbalové hřiště v termínu provedení úpravy chodníku u Mlýna Smlouvu o dílo č. 169, předloženou firmou Golem s. r. o. Staříč, jejímž předmětem je rekonstrukce chodníku u Mlýna a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu Smlouvu o dílo č. 164, předloženou firmou Golem, s. r. o. jejímž předmětem je pročištění potoka od řeky Olešné po zatrubněhou část a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu Kupní smlouvu na l ks vozidla Traktor Goldoni Star 3070, předloženou fir-

2 2 Staříč mou G.B.A. s. r. o., Na Lysině 25, Praha 4 a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu zahájení rekonstrukce KD nově zvoleným zastupitelstvem obce pronajmout panu Petru Šlahorovi, Staříč č. 201 prostory bývalé posilovny v KD poskytnutí finančního daru ve výši Kč panu Vilému Gubčovi, Staříč č. 243 a panu Jaromíru Zátopkovi, Staříč č. 345 na zakoupení audio repro aparatury pro jejich hudební skupinu odprodej 1/13 celku pozemku parc. č. 141/3 kat. území Staříč vl. list ukončení pronájmu restaurace a kuchyně paní Ivaně Zámečníkové Slovákové ke dni opravu chyby u Katastrálního úřadu Moravskoslezského kraje, Katastrálního pracoviště F M sp. zn. OR 149/ povolení hornické činnosti pro sloj 041(10a) ve 2. poli dobývacího prostoru Staříč, pro poruby č a a zmocňuje starostu obce k podpisu povolení Dohodu o stanovení počtu dětí v jednotlivých odděleních mateřské školy ve Staříči ve školním roce , předloženou Základní školou a Mateřskou školou Staříč, okres Frýdek Místek, Sviadnovská 332, Staříč aby majetek, který je prokazatelně majetkem Obce Staříč zůstal nadále majetkem obce Staříč a majetek, který prokazatelně patří Hartmuntu Moškořovi, Rotraut Krolákové a Gerlind Tocauer jim byl obcí Staříč navrácen. dovybavení počítače v knihovně o mechaniku DVD-ROM, o disketovou mechaniku a o vypalovačku DVD. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne , předložený firmou ALELA, s. r. o. výroba nábytku a interiéru, s. r. o. Ostrava a zmocňuje starostu obce k jeho podpisu odkoupit od pana Jaromíra Konečného, bytem Dr. Martínka 138, Brušperk část pozemků na parc. č. 1363/2 a parc. č Dodatek č. l k zásadám použití prostředků sociálního fondu z a zmocňuje starostu k jeho podpisu Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi statutárním městěm Frýdek Místek a obcí Staříč, na jejímž základě bude městská policie statutárního města Frýdek Místek vykonávat úkoly, stanovené obecní policii zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a zvláštními zákony na území obce Staříč. ZO zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. Dodatek č. l mandátní smlouvy č , předložený ing. Boženou Luskovou, Staříč č. 423 a zmocňuje starostu obce k jeho podpisu Rozpočtové opatření č. 3/2006 Bere na vědomí: stav portfolia PIONNER v měsíci září 2006 výpověď nájemní smlouvy, předloženou stavební firmou Jaromír Morys pozvání na setkání dodavatelů Mayr- Melnhof Holz Paskov, s. r. o. dne v areálu Biocelu Paskov návrh pana Václava Fojtíka, Staříč ř. 765 na rozšíření inženýrských sítí podél MK Zajícov kopie dopisů ing. Václava Chamráda, adresované občanům paní B. Matyášové a panu M. Alexovi dotazy paní Marie Dvorské, Fryčovice, které se týkají výstavby mostku přes Olešnou a vytýčení pozemku mezi komunikací a nemovitostí č. p. 1 žádost pana Jiřího Viňanského, Staříč č. 725 o pronájem nebytových prostor garáže v domě č. p. 201 ve Staříči informaci o podílovém fondu AKRO Svět, předloženou Mgr. J. Kubalou Ukládá: vystavit fakturu za pronájem KD a hřiště OKD, Dolu Paskov, závod Staříč

3 Staříč 3 místostarostovi obce panu Prokopovi zaslat paní Boženě Sochové, Staříč č. 601 písemné vyjádření ke smlouvě o budoucí smlouvě a jiném právu, která se týká pozemku č. 360 starostovi obce vyzvat firmu Golem, s. r. o. Staříč č. 520 k předložení smlouvy o dílo k provedení rekonstrukce chodníku u Mlýna starostovi obce vyzvat Architektonickou kancelář ing. arch. Tomáše Šonovského Ostrava ke spolupráci v oblasti projektování rekonstrukce II. poschodí KD a k předložení cenové nabídky za tento projekt OÚ stanovit panu Petru Šlahorovi, Staříč č. p. 201 měsíční pronájem nebytových prostor bývalého fitcentra v KD a vyvěsit záměr prodat zařízení fitcentra občanům OÚ vyzvat pana Viléma Gubča, Staříč č. 243 a pana Jaromíra Zátopka Staříč č. 345 k podpisu darovací smlouvy. Kulturní komisi dohodnout s hudební skupinou sponzorská vystoupení pro obec. OÚ vyvěsit záměr odprodeje 1/13 celku pozemku parc. č. 141/3 kat. kat. území Staříč vl. list AK JUDr. Tomáše Mikulíka Hameleho, Ph.D. Frýdek Místek doručit paní Ivaně Zámečníkové Slovákové výpověď z nájmu restaurace ke dni starostovi obce zúčastnit se jednání s dodavateli Mayr-Melnhof Holz Paskov, s. r. o. a reklamovat zde průjezd nákladních automobilů dodavatelů této firmy obcí. Dále ukládá starostovi obce umístění průmyslové kamery a doložit SPZ projíždějících nákladních automobilů. starostovi obce sdělit písemně panu Václavu Fojtíkovi, Staříč č. 765, že s rozšířením inženýrských sítí k další výstavbě RD na Zajícově na pozemku, který není vlastnictvím obce se nepočítá. redakční radě Zpravodaje zařazení výzvy pana Vojtěcha Konečného, týkající se úklidu psích exrementů OÚ přemístění kontejnerů na plasty a sklo ze stanoviště u RD č. p. 7 na jiné vhodnější stanoviště. místostarostovi obce panu Prokopovi zaslat panu ing. Václavu Chamrádovi, Staříč č. 104, písemnou odpověď, týkající se majetkoprávního vypořádání pozemků v souvislosti s cestou na parc. čísle 535 k. ú. Staříč. AK JUDr. Tomáše Mikulíka Hameleho, Ph.D. Frýdek Místek k vedení sporu a zaslání vyjádření Obce Staříč k usnesení Okresního soudu ve Frýdek Místku j. č. 12C 13/ ve věci žaloby Hartmunta Moškoře, Rotraut Krolákové a Gerlind Tocauer, kteří se domáhají vrácení pozemků, náležejících Obci Staříč do jejich vlastnictví. místostarostovi obce panu Prokopovi dohodnout dovybavení počítače knihovny se správcem počítačové sítě OÚ. místostarostovi obce panu Prokopovi vyzvat firmu Golem, s. r. o. Staříč k předložení smlouvy o dílo na stavební úpravy požadované občany O. Jakešem, Staříč č. 312 a V. Kolářem, Staříč č AK JUDr. Tomáše Mikulíka Hameleho, Ph.D. Frýdek Místek zajistit odkup části pozemku na parc. č. 1363/2 a parcele č jejichž majitelem je pan Jaromír Konečný, bytem Dr. Martínka 138 Brušperk OÚ zařadit žádost pana Jiřího Viňanského, Staříč č. 725 o pronájem nebytových prostor garáže v domě č. p. 203 do pořadníku a o možnosti pronájmu těchto nebytových prostor informovat občany na úřední desce OÚ AK JUDr. Tomáše Mikulíka Hameleho, Ph.D. Frýdek Místek dále sledovat vývoj ve věci konkurzu úpadce AKRO Svět. starostovi obce zajistit u Správy silnic pravidelnou údržbu nepřehledného terénu u nadjezdu na dálnici. Zamítá: poskytnutí sponzorského daru obce Staříč rybářům ze Zelinkovic u příležitosti Rybích hodů

4 4 Staříč odprodej akcií SmVak Ostrava společnosti Ctibank, a. s. Praha odprodej akcií ČS, a. s. společnosti ACE Global Finance, a.s. žádost paní A. Čechové, Staříč č. 751 o přeložení plynové přípojky 50 % příspěvek obce na opravu cesty k RD paní Jany Pechové, Staříč č. 119 Zastupitelstvo obce Staříč na svém zasedání ze dne Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč na organizační zajištění relaxačního dne pro ženy. žádost OKD dolu Paskov, a. s. závod Staříč o povolení hornické činnosti pro sloj 063 (17b) a zmocňuje starostu obce k podpisu povolení. po obdržení písemných stanovisek cizinecké policie na nesrovnalosti v evidenci ubytovaných v KD okamžité odejmutí ubytování paní Ivaně Zámečníkové Slovákové formou dodatku ke smlouvě o pronájmu restaurace KD Staříč. odprodej podílu 1/13 celku pozemku na parc. č. 141/3 (15,46 m 2 ) k. ú. Staříč firmě ARCIMPEX, s. r. o. K Čističce 53, Sviadnov. částečné zpevnění obecní cesty na pozemku č k. ú. Staříč rozpočtové opatření č. 4/2006 vytvoření pracovního místa u OÚ Staříč od a to správce obecního majetku prodej bytových jednotek v bytovém domě č. p. 201 zájemcům dle uzavřených smluv o budoucích smlouvách Bere na vědomí: stav portfolia PIONNER ke dni informaci o změnách v odměnách za činnost advokátů od předloženou AK JUDr. T. Mikulíka Hame- leho, Ph.D. Frýdek Místek žádost paní Zdeňky Šebestové, Staříč č. 737 o pronájem restaurace a kuchyně v KD informaci o výměně silničního zrcadla Ukládá: starostovi obce vyhledat smlouvu mezi Obcí a Mayr-Melnhof Holz Paskov, s. r. o. a v případě, že by v ní nebyla řešena problematika průjezdu dodavatelských automobilů přes obec vyžádat dodatek, ve kterém by byl vyřešen zákaz průjezdu dodavatelů pily obci. OÚ vyzvat paní Lenku Žídkovou, Staříč č. 502 k převzetí finančního daru ve výši Kč na zajištění relaxačního dne pro ženy a podpisu darovací smlouvy. OÚ vyzvat paní Věru Heryánovou, Staříč č. 613 k předložení seznamu členů TS, které mají trvalý pobyt v obci a rozpisu finančních nákladů jak na startovné tak i nákladů na případné pořízení tanečních kostýmů. starostovi obce vyzvat pana P. Paličku, k osobnímu jednání na OÚ ve věci odprodeje obecního pozemku Poplatek za komunální odpad na rok 2007 Obecní úřad upozorňuje občany, že poplatek za odvoz popelnic se bude vybírat ve dnech 22. ledna až 26. ledna Zimní údržba Zimní údržba místní komunikace směr Mlýn bude prováděna firmou AGROSPOL Staříč, s. r. o. na základě Smlouvy o dílo 1/2006. Firma AGRO- SPOL se zavazuje v daném období provádět úklid sněhu plužením nebo jiným vhodným prostředkem udržovat sjízdnost komunikací v obci.

5 Staříč 5 V pracovních dnech Po Pá nasadí firma traktory okamžitě po napadnutí minimálně 5 cm vrstvy sněhu na komunikaci, nebo na výzvu OÚ. Pro dny So Ne a dny pracovního volna a klidu vyhlásí začátek pohotovosti starosta nebo místostarosta vždy v pátek nebo poslední den před dnem pracovního klidu do hodin telefonicky zodpovědným pracovníkům firmy AGROSPOL se zápisem do knihy výkazů zimní údržby. Náhrady za výkon pracovního stroje při údržbě komunikací budou účtovány takto: traktor + sněhová radlice 480 Kč/hod. traktor + sypač 480 Kč/hod. nakládka posypového materiálu 490 Kč/hod. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Údržbu místní komunikace směr Kuty bude provádět firma Zemní práce, p. Zdeněk Kabát. Prosíme majitelé domů, kteří bydlí v úzkých nebo málo přístupných uličkách, aby své automobily parkovali tak, aby nebránily v nadcházejícím zimním období rozhrnování sněhu a posypu místních komunikací. Občanské průkazy je třeba vyměnit V letošním roce probíhá druhá etapa výměny občanských průkazů. Jedná se o občanské průkazy typu identifikační karty bez strojově čitelných údajů (růžové), které byly vydány do 31. prosince Přestože je v těchto občanských průkazech vyznačena doba platnosti bez omezení, platnost uvedených občanských průkazů skončí 31. prosince Občané jsou povinni podat žádost o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30. listopadu 2006, na příslušném obecním či městském úřadě (obecní úřady s rozšířenou působností). Na úřad je nutné přinést starý občanský průkaz, jednu fotografii a vyplnit příslušnou žádost. Výměna občanského průkazu je bezplatná. Od začátku roku 2007 budou v platnosti jen občanské průkazy vydané po 31. prosinci Výjimku z povinnosti vyměnit si občanský průkaz mají pouze občané narození před 1. lednem 1936, kteří mají občanský průkaz vydaný na dobu neomezenou. Upozornění Obecní úřad upozorňuje občany, že poslední úřední den letošního roku je ve středu 20. prosince 2006.

6 6 Staříč Právní poradna Obec Staříč informuje občany o poskytování bezplatných právních služeb v prvním pololetí roku Právní poradna je určena občanům Staříče, formou ústních konzultací v místnosti Salónek bývalá cukrárna v budově Kulturního domu, Chlebovická 315. Právní poradna bude občanům k dispozici vždy ve středu, v lichém týdnu, v době od hod. do hod. Na první pololetí roku 2007 jsou stanoveny tyto termíny právní poradny: 3. 1., , , , , , , , , 9. 5., , a Právní poradna je pro občany obce připravována ve spolupráci s Advokátní kanceláří JUDr. Tomáše Mikulíka Hameleho, Ph.D.; kontaktní tel.: Kde nově žádat o dávky pro zdravotně handicapované občany? Oddělení péče o seniory a zdravotně postižené občany odboru sociálních služeb a sociální péče v budově magistrátu v Místku na ulici Palackého 115 se nyní nachází jednak v přízemí budovy a jednak ve III. nadzemním podlaží této budovy. Přestěhování si vyžádala radikální změna nové právní úpravy v sociální oblasti. Od vstoupí v účinnost zákon o sociálních službách. Zmíněného oddělení se z tohoto zákona dotkne především nově koncipovaný příspěvek na péči. Podmínky nároku na tento příspěvek budou zveřejněny v prosincovém Zpravodaji. Od 4. prosince 2006 se přestěhuje do přízemí budovy do kanceláří č. 142, 143 agenda jednorázových příspěvků, jejichž smyslem je odstranění, zmírnění nebo překonání následků zdravotního handicapu těžce zdravotně postižených občanů. Budou se zde poskytovat tyto jednorázové příspěvky: příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení, celkovou opravu motorového vozidla a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla a také se zde přiznávají mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany. V souvislosti s novou právní úpravou nutno zmínit příspěvek na telefon, který ke konci roku zaniká a příspěvek bude odejímán, stejně jako dosavadní příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou, avšak tento bude nahrazen nově příspěvkem na péči. Přiznávat se bude v převážné většině případů z moci úřední, nebude tedy nutné podávat žádost. Kdo si od ledna žádost bude muset podat, aby mu příspěvek byl přiznán, upřesní již zmíněné prosincové číslo Zpravodaje. Informace jsou také k nahlédnutí na internetových stránkách Jako každoročně upozorňujeme, že počátkem roku v měsíci lednu a únoru dochází ke značnému náporu klientů, kteří žádají o příspěvek na provoz motorového vozidla. Ve skutečnosti se jedná o pevně stanovenou částku, která se přiznává na období kalendářního roku. Pokud jsou splněny všechny podmínky, je možno o příspěvek na provoz motorového vozidla požádat kdykoliv v průběhu kalendářního roku. Je pouze na zvážení každého klienta, jak se rozhodne svou konkrétní situaci řešit. Obdobná situace je u příspěvku na individuální dopravu, který se přiznává ve III. NP budovy. Příspěvek je taktéž poskytován na období kalendářního roku (pokud je posouzen zdravotní stav) a rovněž je možno o něj žádat v průběhu celého roku. Odbor sociálních služeb a sociální péče.

7 Staříč 7 Noví občánci: Alžběta Geblová, František Ručka, Šimon Bittner, Matyáš Trojan, Elen Weissmannová, Jakub Sikora, Vendula Macháčková, Jan Jež, Markéta Klečková, Klára Musiolová, Nicolas Bajor, Anděla Hulková, Tadeáš Nespěšný. Opustili nás: Bohumil Dorušinec, Miroslav Kubečka, Růžena Milatová, Anna Rašková, Josef Tobola, Jaroslava Odleváková, Miroslav Palička, Ludvík Šubert, Milan Klimo, Emilie Filipcová, Ludmila Trnková, Stanislav Strakoš, Jan Havelka, Bohumil Volný, Jaromír Vilgus, Karel Jasaň, Vlastimila Tobolová, Vítězslava Patlevičová, Jaroslav Jílek, Anna Pokludová, Zdeněk Sobotík. Irena Fižová Z naší farnosti Zdravím všechny obyvatele obce Staříč a prostřednictvím obecního Zpravodaje chci pozvat všechny na společné slavení vánočních svátku do našeho farního kostela. Vánoční bohoslužby budou letos uspořádány následovně: Půlnoční mše svatá doprovázena zpěvem chrámového sboru bude 24. prosince v hodin ostatní bohoslužby, tedy poslední neděle adventní ( ), Boží Hod vánoční ( ), sv.štěpána ( ), Svaté Rodiny ( ) a Nový rok, budou vždy v čase jako každou neděli, tedy v 7.30 hod. Přeji vám všem pohodové prožití zbytku adventní doby, krásné Vánoce a požehnaný Nový rok. Těším se na setkávání s vámi u příležitosti těch nekrásnějších svátků v roce! P. Roman Czudek, farář Obecní knihovna Upozorňuji návštěvníky knihovny, že od ledna 2007 se vybírají registrační poplatky na celý rok Dospělí platí 60 Kč a děti do 15 let 30 Kč. V ceně poplatku je zapůjčení knih, časopisů a půl hodiny internetu denně zdarma. Knihy se půjčují pouze na dobu jednoho měsíce. Knihovna bude uzavřena od středy 20. prosince Otevřena bude v úterý 2. ledna Výtvarná soutěž Logo pro knihovnu Vyzývám všechny umělce, tvořivce, zručné ručičky a důmyslné hlavičky o pomoc vytvořit logo pro knihovnu. Své návrhy zasílejte buď na adresu knihovny (Chlebovická 201, Staříč), na nebo osobně doneste do knihovny. Soutěž bude ukončena 29. června Nejoriginálnější či nejvtipnější návrh bude použit jako logo na internetových stránkách knihovny nebo jako prezentace v dopisech, novinách. Všechny obrázky budou vystaveny v knihovně. Všem čtenářům přeji příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, osobní pohody a co nejvíce času na čtení.

8 8 Staříč Základní kynologická organizace Staříč Dovolujeme si Vás informovat o činnosti naší Základní kynologické organizace č. 650 Staříč. Jak jistě víte, sídlíme v katastru obce, máme zde pronajatý pozemek, kde se pravidelně scházíme. Každou neděli dopoledne se věnujeme výcviku psů všech plemen a různého stáří od štěňat po psí seniory. Brigádnicky zvelebujeme cvičiště, scházíme se i jen tak na posezení. Snažíme se propagovat naši práci, např. v roce 2005 jsme předváděli ukázky výcviku na akci Voříškiáda ve Frýdku Místku, také nás dvakrát navštívily děti z dětského domova, jenž se přišly podívat na kynologický výcvik a ty odvážnější si s půjčenými psy zacvičily. vý výbor. Předsedkyní ZKO zůstává i nadále Yvetta Kaňoková, novou jednatelkou je Monika Javorová a funkci pokladní zastává Eva Liberdová. V provozu jsou internetové stránky ZKO Staříč, najdete je na adrese: zko.staric/index.htm. Yvetta Kaňoková předsedkyně (tel. č , Monika Javorová jednatelka (tel. č , Monika Javorová Rok 2006 nám přinesl události radostné i smutné. Tím horším bylo, že nám neznámí pachatelé vykradli řádně uzamčenou klubovnu a později se někomu hodila i část našeho drátěného plotu. Naopak to, čím se můžeme pochlubit, je skutečnost, že jsme v říjnu 2006 završili jednu etapu výcviku úspěšným složením zkoušky ZOP. Tuto zkoušku absolvovalo 6 našich psovodů se 7 psy a pan rozhodčí Jindřich Hon zadal 5 známku výbornou (z toho 2 plný počet 100 bodů) a 2 známku velmi dobrou. Tyto úspěchy nás všechny samozřejmě motivují do další práce. Dne jsme se sešli na výroční členské schůzi a zvolili jsme si no- U příležitosti blížících se svátků klidu, pohody a lásky všem obyvatelům obce zdraví, štěstí a v roce 2007 hodně osobních i pracovních úspěchů přeje redakce Zpravodaje

9 Staříč 9 FOTOGALERIE Prvňáčkové poprvé ve škole Listohrátky ve škole

10 10 Staříč Milulašská nadílka ve škole

11 Staříč 11 Vítání občanků Soutěž v aerobiku

12 12 Staříč Škola Nový školní rok 4. září 2006 začal nový školní rok a přivítali jsme ve škole letošní prvňáčky. Do 1. třídy jich nastoupilo 21. Přišel je přivítat starosta obce, ředitelka školy, zástupce rodičů a samozřejmě jejich třídní učitelka Mgr. J. Machová. Žákyně 4.třídy si pro své nové spolužáky připravily malé vystoupení. Celkově má základní škola 85 žáků v 5 třídách. Podzimní listohrátky Letošní krásný podzim přímo vybízel k pobytu v přírodě. Tak jako každý rok se v pěkném podzimním dni uskutečnily listohrátky, které měly zábavnou a praktickou formou seznámit žáky s přírodou kolem nás. Průběh tohoto dne zaznamenali žáci ve svých slohových pracích: Jak listohrátky prožívala žákyně 5. třídy Eva Kociánová: V pátek jsme měli ve škole listohrátky. Naše třída organizovala soutěže a já s dalšími spolužáky jsem doprovázela prvňáčky na různá stanoviště. Bylo 5 soutěží a 6. soutěž se dělala ve třídě. Nakonec nám vyšlo počasí, protože nepršelo a kdyby začalo pršet, tak se soutěže konaly ve škole. Na stanovištích bylo poznávání listů, stromů, plodů, ochutnávání a frotáž listů. Když jsme to všechno splnili, tak jsem šla do školy a s prvňáčky jsem plnila 6. úkol, a to bylo spojování plodů se stromy. Nakonec se celý pracovní list vybarvil. Když jsem se vrátila do naší třídy, tak jsem se převlékla z podzimního kostýmu a dostala jsem oplatku a malé pitíčko. A tak viděl listohrátky žák 4. třídy Radek Hlavatý: V pátek byly na školní zahradě listohrátky. Soutěžila tam skoro celá škola kromě 5. třídy, která soutěže připravila. Děti se rozdělily do skupin po třech nebo čtyřech žácích. Já jsem byl s Pepou, Radimem a Vaškem. Nejdříve jsme si udělali čepice z papíru a listí. Potom jsme poznávali stromy, ovoce, listy, ochutnávali plody. Nakonec jsme dělali frotáž. Vyhráli jsme 1. místo z naší třídy. Za odměnu jsme dostali puky. Potom jsme ve třídě ještě dělali knížku o stromech. Mně se nejvíce líbila frotáž listů. Už se těším na příští rok, protože soutěže budeme vymýšlet my. Mikulášská nadílka ve škole Každoročně začátkem prosince se děti nemohou dočkat mikulášské nadílky. V úterý 5. prosince navštívil naši školu Mikuláš s čertem a andělem. V jednotlivých třídách pochválil hodné děti, kterých je ve škole většina a těm, kteří občas zazlobí, rozdal čert symbolicky uhlíky a brambory. Nakonec se všichni žáci dočkali mikulášského balíčku a společně pak zazpívali písničku, zarecitovali básničky a předali obrázky, které si pro Mikuláše, čerta a anděla připravili. Zimní pranostiky: Na Adama a Evu čekejte oblevu. Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží. Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší. Mráz na Boží narození zima se udrží bez proměny. Lepší vánoce třeskuté, než-li tekuté. Zelené Vánoce bílé Velikonoce. Vánoce na ledě Velikonoce na blátě. Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí. Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží. Studený prosinec brzké jaro. Mírný prosinec mírná celá zima. Na suchý prosinec následuje suché jaro. Jaké zimy v prosinci taková tepla v červnu. Jak na Nový rok, tak po celý rok. Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních.

13 Staříč 13 Tradice betlémů Tradici vánočních betlémů založil v roce 1223 Svatý František z Assisi v italské Umbrii. Se svými přáteli přivedli do jeskyně, kterou přeměnili na kapli, živého osla i vola a zinscenovali betlém, v němž pak kněz sloužil první vánoční půlnoční mši. V Praze byl první betlém postaven pravděpodobně v roce 1560 v dominikánském kostele sv. Klimenta. Jak vypadal, nikdo přesně neví. Předpokládá se, že byl napodobeninou betlémské jeskyně s jesličkami, kde se Ježíšek narodil. Podle tohoto vzoru se jesličky začaly šířit do dalších kostelů a klášterů. Ke konci 18. století, v době osvícenství, jesličky opustily kostely a ujaly se na vesnicích i ve městech mezi prostým lidem. K základním figurkám Ježíškovi v jeslích, Marii, Josefovi, volu, pastýřům se stády a třem mudrcům si lidé přidávali i další postavy ze svého nejbližšího okolí. Postavy byly zasazeny do mnohdy fantastické krajiny. Materiály, z něhož se betlémy stavěly byly rozmanité. byl symbolem vánoc, ale v 19. století byl postupně vytlačován vánočním stromkem, který se nakonec stal novým symbolem vánoc. Současné vánoční výstavy betlémů však ukazují, že betlémářská tradice je u nás dosud živá. Celé dění v českém betlémářství sleduje České sdružení přátel betlémů se sídlem v Hradci Králové a sedmnácti místními pobočkami, a které pořádá výstavy betlémů. Vánočka má dlouhou historii a udržela se v oblibě až do dnešní doby. První zmínka o vánočce je z 16. století a za dlouhá léta prošla drobnými proměnami. V minulosti byla pojmenována jako húska nebo calta a někde se v Čechách dodnes setkáváme s nejrůznějšími pojmenováními pletenice, pletanka, štědrovice, štědrovečernice, štricka, štrucla, žemle, ceplík. Dříve vánočku mohli péct pouze cechovní řemeslníci pekaři. Od 18. století si je začali lidé péct doma sami. První z doma upečených vánoček měl dostat hospodář, aby se mu urodilo hojně obilí. Velká vánočka se na závěr štědrovečerní večeře rozkrájela. Někde z ní o Štědrém večeru dávali po krajíčku dobytku, aby byl zdravý a neškodily mu zlé síly. Zhotovit vánočku nebylo a není jednoduché, a proto se při přípravě těsta, pletení a pečení vánočky udržovaly různé zvyky, které měly vánočce zajistit zdar. Hospodyně měla zadělávat v bílé zástěře a šátku, neměla mluvit, při kynutí těsta Betlémy byly papírové, ručně malované, vyřezávané ze dřeva nebo modelované z různých tvárných hmot. I v betlémářství se vytvořily v průběhu staletí četné krajové rozdíly, jak v pojetí, tak i v materiálu. Betlémy dodnes vábí mnoho návštěvníků do různých regionálních muzeí. Nejvíce stavěli v okolí Králíků na Královéhradecku, v Orlických horách, Jeseníkách, Krkonoších, Třešti. Zvyk stavět betlémy patřil tedy k nejrozšířenějšímu vánočnímu zvyku. Betlém

14 14 Staříč měla vyskakovat vysoko do výšky. Dávným zvykem také bylo zapékání mince. Kdo ji při krájení našel, měl jistotu, že bude zdráv a bohatý po celý následující rok. Připálená nebo natržená vánočka věštila nezdar. Vánočka je dodnes nezbytnou a nepostradatelnou součástí vánočních svátků, ať pečená doma nebo koupená v obchodě. I dnes jsou zruční jedinci, kteří dovedou spodní pletenec zhotovit ze sedmi pramenů (nejčastěji se plete ze čtyř), anebo upletou celou vánočku najednou ze šesti pramenů. ingredience: 3 hrnky polohrubé mouky, 9 lžic cukru, 1/8 másla, 1 polévková lžíce droždí, 1/2 hrnku mléka, 1 žloutek, špetka soli, vanilkový cukr, citrónová kůra, muškátový oříšek, badyán, 3 lžíce rozinek, 3 lžíce mandlí, vajíčko na potření postup: Do vlažného mléka rozdrobíme droždí, přisypeme 1 lžíci cukru, zaprášíme hladkou moukou a necháme v teple vykynout. Do mísy nasypeme mouku, 8 lžic cukru, vanilkový cukr, špetku soli, citrónovou kůru, nastrouhaný muškátový oříšek, žloutek, nastrouhaný badyán, přilijeme vykynutý kvásek a prohněteme. Nakonec přidáme vychladlé rozehřáté máslo a vše zpracujeme. Když se těsto nelepí ke stěnám mísy, přisypeme omyté rozinky, oloupané krájené mandle a těsto ještě prohnětem. Utvoříme v míse hladký bochánek, poprášíme jej moukou a necháme přikrytý kynout na teplém místě (při větším množství těsta i přes noc). Vykynuté těsto rozdělíme na vale na 9 dílů a upleteme vánočku. První vrstvu pleteme ze čtyř pramenů, druhou ze tří a třetí vrstvu ze dvou pramenů. Pergamenový papír potřený tukem položíme na plech a na něj postupně vrstvíme prameny vánočky. Chvíli necháme na plechu dokynout. Před vložením do trouby ještě potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme nasekanými mandlemi. Nakonec vánočku propíchneme u obou krajů i uprostřed špejlemi, aby se vrstvy těsta při pečení nezbortily. Pečeme zvolna asi 45 minut. Výstava zahrádkářů Výbor Českého svazu zahrádkářů děkuje všem členům a spoluobčanům, kteří svými výpěstky, výrobky a fotografiemi přispěli ke zdárnému průběhu zahrádkářské výstavy konané ve dnech v KD Staříč. Jablko roku vyhrála paní Vlasta Geryková a soutěž fotografii o nejkrásnější předzahrádku vyhráli manželé Vlasta a Karel Ševčíkovi. Také děkujeme škole a školce za výtvarné práce dětí, které obohatily zahrádkářskou výstavu. Mikulášská nadílka důchodcům Klub důchodců ve Staříči pořádal 6. prosince 2006 pro své příznivce Nadílku od Mikuláše. 80 důchodců se sešlo v KD ve Staříči. Veliký úspěch mělo vystoupení chrámového sboru ve Staříči vedeného slečnou Kurečkovou. Zazpívala i paní Kurková z Fryčovic a na housle ji doprovázel Mikuláš. Sponzory této akce byl OÚ ve Staříči, Jan Koška pan Janečka. Děkuji také všem důchodcům, kteří obohatili naši tombolu. Všem se tato akce líbila a už se těší na Basu Milan Balcar Mikuláš, čert, děti a hasiči V sobotu 10. prosince se pro staříčské děti uskutečnila Mikulášská nadílka. Celou akci si připravili místní hasiči. Než přišel Mikuláš s čertem tak děti soutěžily, tancovaly a snad jako jediné v republice se i koulovaly. Děti dostaly velký papír, vyrobily si kuličku a sněhová bitva mohla začít. Po koulovačce si všechny papíry po sobě uklidily a čekaly na Mikuláše. V sále se zhaslo, z jeviště vycházel kouř a jako první se objevili čerti. Letos to byli čerti tři. Mikuláš si vyslechl od někte-

15 Staříč 15 Muži: V mistrovské podzimní sezóně jsme se umítili na 3. místě se 7 výhrami, 3 remízami a 3x jsme odešli poraženi s celkovým skórem 33:20. O tyto výsledky se zasloužilo celé mužstvo, ale hlavně brankář Daniel Holinka, stopŕ Aleš Mec, dále univerzální fotbalista Jiří Michna a také dříči a nejlepší střelci mužstva Karel Jonáš (11 branek) a Jakub Vojkovský (6 branek). trenéři Antonín Kurečka a Jiří Láže děkují všem hráčům za dobrou reprezentaci FK Staříč. trenér mužů rých děti básničky a písničky a začal nadílet balíčky. Celá akce skončila tombolou, kdy každé dítě něco vyhrálo. Sport Hodnocení fotbalového podzimu Starší žáci: Mužstvo žáků mělo před sezónou jasný a jidiný cíl, a to uhrát co nejvíce bodů a zachránit se v Krajské sotěži!! A vše se podřizovalo tomu, aby to tak bylo. Po 11 mistrovských zápasech se nám to zatím daří a s 18 body jsme se z 12 mužstev umístili na 4. místě. Začátek sezóny se nám povedl na výbornou, neboť jsme porazili mužstva, která jsme museli porazit (Dolní Lutyně a Staré Město) a překvapivě, ale zaslouženě jsme vyhráli ve Frýdku Místku a v Třinci. Do té doby podávalo mužstvo celkem dobré výkony. Ale od domácího zápasu s Těrlickem nastal zlom a kluci podávali velmi nevyrovnané výkony!! V této době jsme se zaměřili hlavně na tréninky a výsledek se dostavil v posledním utkání, kdy jsme porazili po výborném a týmovém výkonu Havířov 3:1 a chlapci ukázali, že fotbal hrát umí. trenér starších žáků Karneval Tak tady máme opět podzim, za chvíli vánoce a zase budeme o rok starší. Začneme se těšit na novou plesovou sezonu a děti na tradiční maškarní karneval, každoročně s úspěchem pořádaný místní TJ Sokol. Maminky budou pečlivě vyrábět masky, aby byly jedinečné. Je radost vidět rozzářené oči dítka, které si jde pro výhru za jednu z nejhezčích masek. Stejně, někdy mnohem víc jsou rozzářenější, když si kráčí pro výhru z tomboly s lístečkem v ruce. Dá určitě práci pořadatelům a sponzorům vybrat ceny do tomboly tak, aby vyhovovaly malým prckům i těm větším a odrostlejším. Dcera vyhrála roční předplatné časopisu dle vlastního výběru (ze čtyř možností). s nadšením jsme vyplnily lísteček a čekaly. Jednalo se o časopis, jehož přílohou byl pokaždé nějaký malý dárek (měly jsme to obhlídnuté ve stáncích co můžeme čekat). Poprvé, podruhé i potřetí přišel časopis bez dárku, tak jsem kontaktovala vydavatelství a distribuci vše v pořádku. Po urgenci u jednoho z organizátorů přišel časopis 2 s dárkem a pak to skončilo. Další nepřišly vůbec. Urgence byla ještě jedna, ale zbytečná. Myslím si, že pokud sponzor dá do tomboly cenu, měl by příslib dodržet nebo ji tam nedávat vůbec. Popřípadě si na to dohlídnout. Pak se lidí diví, jaké jsou děti. Když vidí, že ani dospělí nemusí nebo nechtějí splnit to, co slíbí. A nic se neděje. Bukovjanová I.

16 16 Staříč Usměvavý policajt V roce 2003 jsem si svoji nešikovností zlomil ruku. Ve frýdecké nemocnici jsem vůbec nečekal tak vzácnou návštěvu, která se objevila ve dveřích Gunter Zajitz náš starosta obce Staříč. Přinesl mi dvě plzně, s přáním brzkého uzdravení. Já mu slíbil, že mu vrátím návštěvu až jednou bude i on v nemocnici. Nechtěl jsem to přivolat, ale on skutečně za rok byl v nemocnici s kotníkem. Tak jsem koupil dvě plzeňská piva, a těšil se jak u ten dluh vrátím. Na obci mi ale řekli starosta se dnes vrátí domů. Bylo mi to líto, ale zase jsem byl rád, že starosta je zdráv. Na zahrádce jsem vypil dárek pro pacienta a těšil se, že mu tu plzeň koupím u Košky. Okolo zahrádky šla Miluška se svým věrným psíkem. Tak už bude za chvilku páníček doma jsem vykřiknul. Ne! On přijde až koncem týdne prohlásila Miluška. Co teď? Dvě piva ve mně, auto je nemožné. Babeta mě zachrání! zvolal jsem. Koupil dvě piva, nasedl na babetku a jel jsem do nemocnice. Ještě štěstí, že tenkrát nebyly tak kruté podmínky pro řidiče, jako dnes. Bez přilby, bez světla jsem se vydal 4 km. Jel jsem zadní cestou kolem Lipiny do kopce, když na 50 metrů jsem uviděl na chodníku usměvavého policajta, který v ruce drží plácačku k zastavení každého vozidla. Nemělo cenu otočit, tak jsem je dál. Usměvavý policajt s stále na mě díval. Co je? Pořád stál na chodníku a bedlivě pozoroval mou spanilou jízdu bez helmy, beze světla a nějaká promile určitě ve mně byla. Když už jsem byl na jeho úrovni tak jsem zdvořile kývl hlavou a popřál mu hezký den Neodpověděl! Když jsem ho minul, tak jsem se otočil jestli za mnou náhodou nevystřelí. Ne! Byl tak připevněn ke chodníku, až jsem málem spadnul z babety. Byla to maketa Usměvavý policajt. Piva jsem šťastně předal, popřál brzké uzdravení a uháněl domů Byl to jeden z mých dobrých policajtu, který mi nedal pokutu. Milan Balcar Plesová sezóna 2007 Sokolský ples 20. ledna 2007 v KD. K tanci a poslechu bude hrát skupina KRAKATIT. Předprodej vstupenek bude v pondělí 8. ledna 2007 u p. Balcara, Okály 200. Dětský karneval neděle 21. ledna 2007 v února 2007 proběhne Hasičský ples 17. února 2007 se uskuteční Obecní ples Předprodej vstupenek bude v pátek 9. února od hodin vkd. Betlémské světlo V neděli budou skauti roznášet Betlémské světlo. Kdo bude mít zájem, může se přihlásit na telefonním čísle: nebo napsat na adresu: Uveďte jméno, příjmení a číslo popisné. Novoroční výšlap Novoroční výšlap na rozhlednu Okrouhlá pořádají hokejisté v hodin. Jako občerstvení se podává vařonka. Uzávěrka dalšího čísla bude 12. března Do doby uzávěrky nám prosím zasílejte své příspěvky. Vydává obec Staříč v nákladu 700 ks. Redakční rada: Tamara Filínová, Blanka Pešková, Květoslava Mudrová, Lenka Žídková, Jana Volná. Kontakt: OÚ Staříč, , , Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E Za správnost příspěvku zodpovídá jeho autor. Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá

Z Á P I S. z 65. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 6. října 2014

Z Á P I S. z 65. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 6. října 2014 1 Z Á P I S z 65. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 6. října 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Přehled přijatých usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Staříč ze dne 19.10.2015

Přehled přijatých usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Staříč ze dne 19.10.2015 Přehled přijatých usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Staříč ze dne 19.10.2015 Usnesení č. 288/1516 ZO schvaluje program jednání ZO ze dne 19. října 2015. K usnesení č. 240/1512 ZO schvaluje Dodatek

Více

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1 U S N E S E N Í ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.01.2010 Zastupitelstvo obce I. provedlo kontrolu usnesení 46. a 47. zasedání ZO II. schvaluje následující program jednání: 1. Kontrola

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. prosince 2011

Z Á P I S. z 18. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. prosince 2011 1 Z Á P I S z 18. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. prosince 2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z á p i s. z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. února 2015

Z á p i s. z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. února 2015 Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. února 2015 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš, Libor

Více

Z Á P I S. z 39. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. března 2013

Z Á P I S. z 39. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. března 2013 1 Z Á P I S z 39. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. března 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června Usnesení č. 490/1627

Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června Usnesení č. 490/1627 Přehled přijatých usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. června 2016. Usnesení č. 490/1627 ZO schvaluje program jednání ZO ze dne 13. června 2016. K usnesení 486/1626 ZO schvaluje

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Z Á P I S. z 29. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. srpna 2012

Z Á P I S. z 29. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. srpna 2012 1 Z Á P I S z 29. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. srpna 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012

Z Á P I S. z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012 1 Z Á P I S z 32. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. ZO schvaluje poměrem hlasů program jednání ZO ze dne

Z Á P I S. ZO schvaluje poměrem hlasů program jednání ZO ze dne 1 Z Á P I S ze 13. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15.08.2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Z Á P I S. ZO schvaluje poměrem hlasů 6-0-1 program jednání ZO ze dne 09.05.2011

Z Á P I S. ZO schvaluje poměrem hlasů 6-0-1 program jednání ZO ze dne 09.05.2011 1 Z Á P I S z 10. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 09.05.2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Z Á P I S. z 25. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.5.2012

Z Á P I S. z 25. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.5.2012 1 Z Á P I S z 25. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.5.2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk, Ing.

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 4. schůze Rady obce Hukvaldy,

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 4. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 4. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 15.12.2014 Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 78. schůze Rady obce Hukvaldy, ze dne 06.10.2014 78 1912 Ukládá

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Usnesení 26. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. listopadu 2015

Usnesení 26. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. listopadu 2015 Usnesení 26. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. listopadu 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 513/26/15 schvaluje program 26. schůze rady

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Milan Kružík, Libor Melichar, Radek Procházka, Jana Krejčí, Ladislav Krejčí, Rymeš Jiří, Rymeš Milan

Milan Kružík, Libor Melichar, Radek Procházka, Jana Krejčí, Ladislav Krejčí, Rymeš Jiří, Rymeš Milan ZO-13-2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2011 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-20.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 9 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 3.Maletínský zpravodaj-březen 2005 vytvořeno: 6.4.2005 změněno:

Více

Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012

Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012 1 Z Á P I S z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 11.2.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015

U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 11.2.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015 U S N E S E N Í 7. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 24/2015 V Soběšovicích dne 12.2.2015 Zpracoval : Valošková Petra 1 Přehled přijatých usnesení

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0908/2014/Sed Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 18. 12. 2014 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 1013/02/2015 konaného dne 14.12.2015 v 16.15 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

DŮLEŽITÉ KONTAKY starosta Jaroslav Hanus: 724 107 142 email: obec@temesvar.cz místostarosta Milan Svoboda: 725 949 130 email: info@temesvar.

DŮLEŽITÉ KONTAKY starosta Jaroslav Hanus: 724 107 142 email: obec@temesvar.cz místostarosta Milan Svoboda: 725 949 130 email: info@temesvar. 12/2014 Obec Temešvár si vám dovoluje představit nový časopis: Temešvárský občasník. V časopise naleznete nejen informace, ale i zajímavosti, které se dějí kolem nás. Jelikož jsou to naše začátky a nic

Více

ZVONEČEK VÁNOCE 2017

ZVONEČEK VÁNOCE 2017 ZVONEČEK VÁNOCE 2017 1 2 Jiný kraj, jiné Vánoce Každé malé dítě u nás ví, co jsou Vánoce: zpívání koled, stavění betlému, rozkrajování jablíček, pouštění ořechových skořápek se svíčkou po vodě, ke štědrovečerní

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Z Á P I S. z 52. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. ledna 2014

Z Á P I S. z 52. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. ledna 2014 1 Z Á P I S z 52. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. ledna 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2016 www.hejtmankovice.cz Mádr Josef Sokol Antonín Hladík Václav Malá Miloslava Kačírková Miluše Mžiková Anna Kubinová Marie Brandová Anna Winterová Marie Machová Blanka

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 49. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 22. listopadu (č. 645/49 662/49)

- 1 - U S N E S E N Í. z 49. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 22. listopadu (č. 645/49 662/49) - 1 - U S N E S E N Í z 49. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 22. listopadu 2016 (č. 645/49 662/49) Přítomní členové rady : I. Mikulica, Mgr. M. Konečná, Ing. M. Robenek, P. Kukučka Omluveni

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2011

V Ř E S K O V Á K leden 2011 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K leden 2011 Vážení spoluobčané, jsem rád, že Vřeskovák se stal čteným nejen v tištěné podobě, ale našel si stálé čtenáře i na internetových stránkách obce. O tom, že internet

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

OBEC BAŠKA Usnesení z 35. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod

OBEC BAŠKA Usnesení z 35. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod OBEC BAŠKA Usnesení z 35. schůze Rady obce Baška, konané dne 12.01.2016 na OÚ Baška v 17:00 hod 1/35/2016 Rada obce Baška schválila program 35. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 usnesení. 2/35/2016

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 50. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 6. prosince (č. 663/50 681/50)

- 1 - U S N E S E N Í. z 50. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 6. prosince (č. 663/50 681/50) - 1 - U S N E S E N Í z 50. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 6. prosince 2016 (č. 663/50 681/50) Přítomní členové rady : I. Mikulica, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek, R. Schmuch

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

U S N E S E N Í 3. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích

U S N E S E N Í 3. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích U S N E S E N Í 3. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích V Soběšovicích dne 19.12.2014 Zpracoval : Valošková Petra 1 Přehled přijatých usnesení 3. zasedání Rady obce

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele PROJEKT k žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění podmínek pro sportovní činnost mládežnických mužstev fotbalového oddílu ČSK Uherský Brod Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne 1.12.2008 777/37/R/2008 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.386/21/r/2008, 547/26/R/2008, 667/32/R/2008, 698/34/R/2008, 710/35/R/2008,

Více