Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Zastupitelstvo obce Staříč na svém zasedání ze dne číslo 4 zdarma prosinec 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Zastupitelstvo obce Staříč na svém zasedání ze dne 11. 9. 2006. číslo 4 zdarma prosinec 2006."

Transkript

1 Zpravodaj Obecního úřadu ve Staříči číslo 4 zdarma prosinec 2006 Zastupitelstvo obce Staříč na svém zasedání ze dne Schvalilo: pronajmout sál rybářům ze Zelinkovic u příležitosti konání Rybích hodů dne za částku Kč pronajmout OKD, a. s. Důl Paskov, závod Staříč u příležitosti Dne horníků sál KD a fotbalové hřiště v termínu provedení úpravy chodníku u Mlýna Smlouvu o dílo č. 169, předloženou firmou Golem s. r. o. Staříč, jejímž předmětem je rekonstrukce chodníku u Mlýna a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu Smlouvu o dílo č. 164, předloženou firmou Golem, s. r. o. jejímž předmětem je pročištění potoka od řeky Olešné po zatrubněhou část a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu Kupní smlouvu na l ks vozidla Traktor Goldoni Star 3070, předloženou fir-

2 2 Staříč mou G.B.A. s. r. o., Na Lysině 25, Praha 4 a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu zahájení rekonstrukce KD nově zvoleným zastupitelstvem obce pronajmout panu Petru Šlahorovi, Staříč č. 201 prostory bývalé posilovny v KD poskytnutí finančního daru ve výši Kč panu Vilému Gubčovi, Staříč č. 243 a panu Jaromíru Zátopkovi, Staříč č. 345 na zakoupení audio repro aparatury pro jejich hudební skupinu odprodej 1/13 celku pozemku parc. č. 141/3 kat. území Staříč vl. list ukončení pronájmu restaurace a kuchyně paní Ivaně Zámečníkové Slovákové ke dni opravu chyby u Katastrálního úřadu Moravskoslezského kraje, Katastrálního pracoviště F M sp. zn. OR 149/ povolení hornické činnosti pro sloj 041(10a) ve 2. poli dobývacího prostoru Staříč, pro poruby č a a zmocňuje starostu obce k podpisu povolení Dohodu o stanovení počtu dětí v jednotlivých odděleních mateřské školy ve Staříči ve školním roce , předloženou Základní školou a Mateřskou školou Staříč, okres Frýdek Místek, Sviadnovská 332, Staříč aby majetek, který je prokazatelně majetkem Obce Staříč zůstal nadále majetkem obce Staříč a majetek, který prokazatelně patří Hartmuntu Moškořovi, Rotraut Krolákové a Gerlind Tocauer jim byl obcí Staříč navrácen. dovybavení počítače v knihovně o mechaniku DVD-ROM, o disketovou mechaniku a o vypalovačku DVD. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne , předložený firmou ALELA, s. r. o. výroba nábytku a interiéru, s. r. o. Ostrava a zmocňuje starostu obce k jeho podpisu odkoupit od pana Jaromíra Konečného, bytem Dr. Martínka 138, Brušperk část pozemků na parc. č. 1363/2 a parc. č Dodatek č. l k zásadám použití prostředků sociálního fondu z a zmocňuje starostu k jeho podpisu Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi statutárním městěm Frýdek Místek a obcí Staříč, na jejímž základě bude městská policie statutárního města Frýdek Místek vykonávat úkoly, stanovené obecní policii zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a zvláštními zákony na území obce Staříč. ZO zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. Dodatek č. l mandátní smlouvy č , předložený ing. Boženou Luskovou, Staříč č. 423 a zmocňuje starostu obce k jeho podpisu Rozpočtové opatření č. 3/2006 Bere na vědomí: stav portfolia PIONNER v měsíci září 2006 výpověď nájemní smlouvy, předloženou stavební firmou Jaromír Morys pozvání na setkání dodavatelů Mayr- Melnhof Holz Paskov, s. r. o. dne v areálu Biocelu Paskov návrh pana Václava Fojtíka, Staříč ř. 765 na rozšíření inženýrských sítí podél MK Zajícov kopie dopisů ing. Václava Chamráda, adresované občanům paní B. Matyášové a panu M. Alexovi dotazy paní Marie Dvorské, Fryčovice, které se týkají výstavby mostku přes Olešnou a vytýčení pozemku mezi komunikací a nemovitostí č. p. 1 žádost pana Jiřího Viňanského, Staříč č. 725 o pronájem nebytových prostor garáže v domě č. p. 201 ve Staříči informaci o podílovém fondu AKRO Svět, předloženou Mgr. J. Kubalou Ukládá: vystavit fakturu za pronájem KD a hřiště OKD, Dolu Paskov, závod Staříč

3 Staříč 3 místostarostovi obce panu Prokopovi zaslat paní Boženě Sochové, Staříč č. 601 písemné vyjádření ke smlouvě o budoucí smlouvě a jiném právu, která se týká pozemku č. 360 starostovi obce vyzvat firmu Golem, s. r. o. Staříč č. 520 k předložení smlouvy o dílo k provedení rekonstrukce chodníku u Mlýna starostovi obce vyzvat Architektonickou kancelář ing. arch. Tomáše Šonovského Ostrava ke spolupráci v oblasti projektování rekonstrukce II. poschodí KD a k předložení cenové nabídky za tento projekt OÚ stanovit panu Petru Šlahorovi, Staříč č. p. 201 měsíční pronájem nebytových prostor bývalého fitcentra v KD a vyvěsit záměr prodat zařízení fitcentra občanům OÚ vyzvat pana Viléma Gubča, Staříč č. 243 a pana Jaromíra Zátopka Staříč č. 345 k podpisu darovací smlouvy. Kulturní komisi dohodnout s hudební skupinou sponzorská vystoupení pro obec. OÚ vyvěsit záměr odprodeje 1/13 celku pozemku parc. č. 141/3 kat. kat. území Staříč vl. list AK JUDr. Tomáše Mikulíka Hameleho, Ph.D. Frýdek Místek doručit paní Ivaně Zámečníkové Slovákové výpověď z nájmu restaurace ke dni starostovi obce zúčastnit se jednání s dodavateli Mayr-Melnhof Holz Paskov, s. r. o. a reklamovat zde průjezd nákladních automobilů dodavatelů této firmy obcí. Dále ukládá starostovi obce umístění průmyslové kamery a doložit SPZ projíždějících nákladních automobilů. starostovi obce sdělit písemně panu Václavu Fojtíkovi, Staříč č. 765, že s rozšířením inženýrských sítí k další výstavbě RD na Zajícově na pozemku, který není vlastnictvím obce se nepočítá. redakční radě Zpravodaje zařazení výzvy pana Vojtěcha Konečného, týkající se úklidu psích exrementů OÚ přemístění kontejnerů na plasty a sklo ze stanoviště u RD č. p. 7 na jiné vhodnější stanoviště. místostarostovi obce panu Prokopovi zaslat panu ing. Václavu Chamrádovi, Staříč č. 104, písemnou odpověď, týkající se majetkoprávního vypořádání pozemků v souvislosti s cestou na parc. čísle 535 k. ú. Staříč. AK JUDr. Tomáše Mikulíka Hameleho, Ph.D. Frýdek Místek k vedení sporu a zaslání vyjádření Obce Staříč k usnesení Okresního soudu ve Frýdek Místku j. č. 12C 13/ ve věci žaloby Hartmunta Moškoře, Rotraut Krolákové a Gerlind Tocauer, kteří se domáhají vrácení pozemků, náležejících Obci Staříč do jejich vlastnictví. místostarostovi obce panu Prokopovi dohodnout dovybavení počítače knihovny se správcem počítačové sítě OÚ. místostarostovi obce panu Prokopovi vyzvat firmu Golem, s. r. o. Staříč k předložení smlouvy o dílo na stavební úpravy požadované občany O. Jakešem, Staříč č. 312 a V. Kolářem, Staříč č AK JUDr. Tomáše Mikulíka Hameleho, Ph.D. Frýdek Místek zajistit odkup části pozemku na parc. č. 1363/2 a parcele č jejichž majitelem je pan Jaromír Konečný, bytem Dr. Martínka 138 Brušperk OÚ zařadit žádost pana Jiřího Viňanského, Staříč č. 725 o pronájem nebytových prostor garáže v domě č. p. 203 do pořadníku a o možnosti pronájmu těchto nebytových prostor informovat občany na úřední desce OÚ AK JUDr. Tomáše Mikulíka Hameleho, Ph.D. Frýdek Místek dále sledovat vývoj ve věci konkurzu úpadce AKRO Svět. starostovi obce zajistit u Správy silnic pravidelnou údržbu nepřehledného terénu u nadjezdu na dálnici. Zamítá: poskytnutí sponzorského daru obce Staříč rybářům ze Zelinkovic u příležitosti Rybích hodů

4 4 Staříč odprodej akcií SmVak Ostrava společnosti Ctibank, a. s. Praha odprodej akcií ČS, a. s. společnosti ACE Global Finance, a.s. žádost paní A. Čechové, Staříč č. 751 o přeložení plynové přípojky 50 % příspěvek obce na opravu cesty k RD paní Jany Pechové, Staříč č. 119 Zastupitelstvo obce Staříč na svém zasedání ze dne Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč na organizační zajištění relaxačního dne pro ženy. žádost OKD dolu Paskov, a. s. závod Staříč o povolení hornické činnosti pro sloj 063 (17b) a zmocňuje starostu obce k podpisu povolení. po obdržení písemných stanovisek cizinecké policie na nesrovnalosti v evidenci ubytovaných v KD okamžité odejmutí ubytování paní Ivaně Zámečníkové Slovákové formou dodatku ke smlouvě o pronájmu restaurace KD Staříč. odprodej podílu 1/13 celku pozemku na parc. č. 141/3 (15,46 m 2 ) k. ú. Staříč firmě ARCIMPEX, s. r. o. K Čističce 53, Sviadnov. částečné zpevnění obecní cesty na pozemku č k. ú. Staříč rozpočtové opatření č. 4/2006 vytvoření pracovního místa u OÚ Staříč od a to správce obecního majetku prodej bytových jednotek v bytovém domě č. p. 201 zájemcům dle uzavřených smluv o budoucích smlouvách Bere na vědomí: stav portfolia PIONNER ke dni informaci o změnách v odměnách za činnost advokátů od předloženou AK JUDr. T. Mikulíka Hame- leho, Ph.D. Frýdek Místek žádost paní Zdeňky Šebestové, Staříč č. 737 o pronájem restaurace a kuchyně v KD informaci o výměně silničního zrcadla Ukládá: starostovi obce vyhledat smlouvu mezi Obcí a Mayr-Melnhof Holz Paskov, s. r. o. a v případě, že by v ní nebyla řešena problematika průjezdu dodavatelských automobilů přes obec vyžádat dodatek, ve kterém by byl vyřešen zákaz průjezdu dodavatelů pily obci. OÚ vyzvat paní Lenku Žídkovou, Staříč č. 502 k převzetí finančního daru ve výši Kč na zajištění relaxačního dne pro ženy a podpisu darovací smlouvy. OÚ vyzvat paní Věru Heryánovou, Staříč č. 613 k předložení seznamu členů TS, které mají trvalý pobyt v obci a rozpisu finančních nákladů jak na startovné tak i nákladů na případné pořízení tanečních kostýmů. starostovi obce vyzvat pana P. Paličku, k osobnímu jednání na OÚ ve věci odprodeje obecního pozemku Poplatek za komunální odpad na rok 2007 Obecní úřad upozorňuje občany, že poplatek za odvoz popelnic se bude vybírat ve dnech 22. ledna až 26. ledna Zimní údržba Zimní údržba místní komunikace směr Mlýn bude prováděna firmou AGROSPOL Staříč, s. r. o. na základě Smlouvy o dílo 1/2006. Firma AGRO- SPOL se zavazuje v daném období provádět úklid sněhu plužením nebo jiným vhodným prostředkem udržovat sjízdnost komunikací v obci.

5 Staříč 5 V pracovních dnech Po Pá nasadí firma traktory okamžitě po napadnutí minimálně 5 cm vrstvy sněhu na komunikaci, nebo na výzvu OÚ. Pro dny So Ne a dny pracovního volna a klidu vyhlásí začátek pohotovosti starosta nebo místostarosta vždy v pátek nebo poslední den před dnem pracovního klidu do hodin telefonicky zodpovědným pracovníkům firmy AGROSPOL se zápisem do knihy výkazů zimní údržby. Náhrady za výkon pracovního stroje při údržbě komunikací budou účtovány takto: traktor + sněhová radlice 480 Kč/hod. traktor + sypač 480 Kč/hod. nakládka posypového materiálu 490 Kč/hod. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Údržbu místní komunikace směr Kuty bude provádět firma Zemní práce, p. Zdeněk Kabát. Prosíme majitelé domů, kteří bydlí v úzkých nebo málo přístupných uličkách, aby své automobily parkovali tak, aby nebránily v nadcházejícím zimním období rozhrnování sněhu a posypu místních komunikací. Občanské průkazy je třeba vyměnit V letošním roce probíhá druhá etapa výměny občanských průkazů. Jedná se o občanské průkazy typu identifikační karty bez strojově čitelných údajů (růžové), které byly vydány do 31. prosince Přestože je v těchto občanských průkazech vyznačena doba platnosti bez omezení, platnost uvedených občanských průkazů skončí 31. prosince Občané jsou povinni podat žádost o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30. listopadu 2006, na příslušném obecním či městském úřadě (obecní úřady s rozšířenou působností). Na úřad je nutné přinést starý občanský průkaz, jednu fotografii a vyplnit příslušnou žádost. Výměna občanského průkazu je bezplatná. Od začátku roku 2007 budou v platnosti jen občanské průkazy vydané po 31. prosinci Výjimku z povinnosti vyměnit si občanský průkaz mají pouze občané narození před 1. lednem 1936, kteří mají občanský průkaz vydaný na dobu neomezenou. Upozornění Obecní úřad upozorňuje občany, že poslední úřední den letošního roku je ve středu 20. prosince 2006.

6 6 Staříč Právní poradna Obec Staříč informuje občany o poskytování bezplatných právních služeb v prvním pololetí roku Právní poradna je určena občanům Staříče, formou ústních konzultací v místnosti Salónek bývalá cukrárna v budově Kulturního domu, Chlebovická 315. Právní poradna bude občanům k dispozici vždy ve středu, v lichém týdnu, v době od hod. do hod. Na první pololetí roku 2007 jsou stanoveny tyto termíny právní poradny: 3. 1., , , , , , , , , 9. 5., , a Právní poradna je pro občany obce připravována ve spolupráci s Advokátní kanceláří JUDr. Tomáše Mikulíka Hameleho, Ph.D.; kontaktní tel.: Kde nově žádat o dávky pro zdravotně handicapované občany? Oddělení péče o seniory a zdravotně postižené občany odboru sociálních služeb a sociální péče v budově magistrátu v Místku na ulici Palackého 115 se nyní nachází jednak v přízemí budovy a jednak ve III. nadzemním podlaží této budovy. Přestěhování si vyžádala radikální změna nové právní úpravy v sociální oblasti. Od vstoupí v účinnost zákon o sociálních službách. Zmíněného oddělení se z tohoto zákona dotkne především nově koncipovaný příspěvek na péči. Podmínky nároku na tento příspěvek budou zveřejněny v prosincovém Zpravodaji. Od 4. prosince 2006 se přestěhuje do přízemí budovy do kanceláří č. 142, 143 agenda jednorázových příspěvků, jejichž smyslem je odstranění, zmírnění nebo překonání následků zdravotního handicapu těžce zdravotně postižených občanů. Budou se zde poskytovat tyto jednorázové příspěvky: příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení, celkovou opravu motorového vozidla a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla a také se zde přiznávají mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany. V souvislosti s novou právní úpravou nutno zmínit příspěvek na telefon, který ke konci roku zaniká a příspěvek bude odejímán, stejně jako dosavadní příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou, avšak tento bude nahrazen nově příspěvkem na péči. Přiznávat se bude v převážné většině případů z moci úřední, nebude tedy nutné podávat žádost. Kdo si od ledna žádost bude muset podat, aby mu příspěvek byl přiznán, upřesní již zmíněné prosincové číslo Zpravodaje. Informace jsou také k nahlédnutí na internetových stránkách Jako každoročně upozorňujeme, že počátkem roku v měsíci lednu a únoru dochází ke značnému náporu klientů, kteří žádají o příspěvek na provoz motorového vozidla. Ve skutečnosti se jedná o pevně stanovenou částku, která se přiznává na období kalendářního roku. Pokud jsou splněny všechny podmínky, je možno o příspěvek na provoz motorového vozidla požádat kdykoliv v průběhu kalendářního roku. Je pouze na zvážení každého klienta, jak se rozhodne svou konkrétní situaci řešit. Obdobná situace je u příspěvku na individuální dopravu, který se přiznává ve III. NP budovy. Příspěvek je taktéž poskytován na období kalendářního roku (pokud je posouzen zdravotní stav) a rovněž je možno o něj žádat v průběhu celého roku. Odbor sociálních služeb a sociální péče.

7 Staříč 7 Noví občánci: Alžběta Geblová, František Ručka, Šimon Bittner, Matyáš Trojan, Elen Weissmannová, Jakub Sikora, Vendula Macháčková, Jan Jež, Markéta Klečková, Klára Musiolová, Nicolas Bajor, Anděla Hulková, Tadeáš Nespěšný. Opustili nás: Bohumil Dorušinec, Miroslav Kubečka, Růžena Milatová, Anna Rašková, Josef Tobola, Jaroslava Odleváková, Miroslav Palička, Ludvík Šubert, Milan Klimo, Emilie Filipcová, Ludmila Trnková, Stanislav Strakoš, Jan Havelka, Bohumil Volný, Jaromír Vilgus, Karel Jasaň, Vlastimila Tobolová, Vítězslava Patlevičová, Jaroslav Jílek, Anna Pokludová, Zdeněk Sobotík. Irena Fižová Z naší farnosti Zdravím všechny obyvatele obce Staříč a prostřednictvím obecního Zpravodaje chci pozvat všechny na společné slavení vánočních svátku do našeho farního kostela. Vánoční bohoslužby budou letos uspořádány následovně: Půlnoční mše svatá doprovázena zpěvem chrámového sboru bude 24. prosince v hodin ostatní bohoslužby, tedy poslední neděle adventní ( ), Boží Hod vánoční ( ), sv.štěpána ( ), Svaté Rodiny ( ) a Nový rok, budou vždy v čase jako každou neděli, tedy v 7.30 hod. Přeji vám všem pohodové prožití zbytku adventní doby, krásné Vánoce a požehnaný Nový rok. Těším se na setkávání s vámi u příležitosti těch nekrásnějších svátků v roce! P. Roman Czudek, farář Obecní knihovna Upozorňuji návštěvníky knihovny, že od ledna 2007 se vybírají registrační poplatky na celý rok Dospělí platí 60 Kč a děti do 15 let 30 Kč. V ceně poplatku je zapůjčení knih, časopisů a půl hodiny internetu denně zdarma. Knihy se půjčují pouze na dobu jednoho měsíce. Knihovna bude uzavřena od středy 20. prosince Otevřena bude v úterý 2. ledna Výtvarná soutěž Logo pro knihovnu Vyzývám všechny umělce, tvořivce, zručné ručičky a důmyslné hlavičky o pomoc vytvořit logo pro knihovnu. Své návrhy zasílejte buď na adresu knihovny (Chlebovická 201, Staříč), na nebo osobně doneste do knihovny. Soutěž bude ukončena 29. června Nejoriginálnější či nejvtipnější návrh bude použit jako logo na internetových stránkách knihovny nebo jako prezentace v dopisech, novinách. Všechny obrázky budou vystaveny v knihovně. Všem čtenářům přeji příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, osobní pohody a co nejvíce času na čtení.

8 8 Staříč Základní kynologická organizace Staříč Dovolujeme si Vás informovat o činnosti naší Základní kynologické organizace č. 650 Staříč. Jak jistě víte, sídlíme v katastru obce, máme zde pronajatý pozemek, kde se pravidelně scházíme. Každou neděli dopoledne se věnujeme výcviku psů všech plemen a různého stáří od štěňat po psí seniory. Brigádnicky zvelebujeme cvičiště, scházíme se i jen tak na posezení. Snažíme se propagovat naši práci, např. v roce 2005 jsme předváděli ukázky výcviku na akci Voříškiáda ve Frýdku Místku, také nás dvakrát navštívily děti z dětského domova, jenž se přišly podívat na kynologický výcvik a ty odvážnější si s půjčenými psy zacvičily. vý výbor. Předsedkyní ZKO zůstává i nadále Yvetta Kaňoková, novou jednatelkou je Monika Javorová a funkci pokladní zastává Eva Liberdová. V provozu jsou internetové stránky ZKO Staříč, najdete je na adrese: zko.staric/index.htm. Yvetta Kaňoková předsedkyně (tel. č , Monika Javorová jednatelka (tel. č , Monika Javorová Rok 2006 nám přinesl události radostné i smutné. Tím horším bylo, že nám neznámí pachatelé vykradli řádně uzamčenou klubovnu a později se někomu hodila i část našeho drátěného plotu. Naopak to, čím se můžeme pochlubit, je skutečnost, že jsme v říjnu 2006 završili jednu etapu výcviku úspěšným složením zkoušky ZOP. Tuto zkoušku absolvovalo 6 našich psovodů se 7 psy a pan rozhodčí Jindřich Hon zadal 5 známku výbornou (z toho 2 plný počet 100 bodů) a 2 známku velmi dobrou. Tyto úspěchy nás všechny samozřejmě motivují do další práce. Dne jsme se sešli na výroční členské schůzi a zvolili jsme si no- U příležitosti blížících se svátků klidu, pohody a lásky všem obyvatelům obce zdraví, štěstí a v roce 2007 hodně osobních i pracovních úspěchů přeje redakce Zpravodaje

9 Staříč 9 FOTOGALERIE Prvňáčkové poprvé ve škole Listohrátky ve škole

10 10 Staříč Milulašská nadílka ve škole

11 Staříč 11 Vítání občanků Soutěž v aerobiku

12 12 Staříč Škola Nový školní rok 4. září 2006 začal nový školní rok a přivítali jsme ve škole letošní prvňáčky. Do 1. třídy jich nastoupilo 21. Přišel je přivítat starosta obce, ředitelka školy, zástupce rodičů a samozřejmě jejich třídní učitelka Mgr. J. Machová. Žákyně 4.třídy si pro své nové spolužáky připravily malé vystoupení. Celkově má základní škola 85 žáků v 5 třídách. Podzimní listohrátky Letošní krásný podzim přímo vybízel k pobytu v přírodě. Tak jako každý rok se v pěkném podzimním dni uskutečnily listohrátky, které měly zábavnou a praktickou formou seznámit žáky s přírodou kolem nás. Průběh tohoto dne zaznamenali žáci ve svých slohových pracích: Jak listohrátky prožívala žákyně 5. třídy Eva Kociánová: V pátek jsme měli ve škole listohrátky. Naše třída organizovala soutěže a já s dalšími spolužáky jsem doprovázela prvňáčky na různá stanoviště. Bylo 5 soutěží a 6. soutěž se dělala ve třídě. Nakonec nám vyšlo počasí, protože nepršelo a kdyby začalo pršet, tak se soutěže konaly ve škole. Na stanovištích bylo poznávání listů, stromů, plodů, ochutnávání a frotáž listů. Když jsme to všechno splnili, tak jsem šla do školy a s prvňáčky jsem plnila 6. úkol, a to bylo spojování plodů se stromy. Nakonec se celý pracovní list vybarvil. Když jsem se vrátila do naší třídy, tak jsem se převlékla z podzimního kostýmu a dostala jsem oplatku a malé pitíčko. A tak viděl listohrátky žák 4. třídy Radek Hlavatý: V pátek byly na školní zahradě listohrátky. Soutěžila tam skoro celá škola kromě 5. třídy, která soutěže připravila. Děti se rozdělily do skupin po třech nebo čtyřech žácích. Já jsem byl s Pepou, Radimem a Vaškem. Nejdříve jsme si udělali čepice z papíru a listí. Potom jsme poznávali stromy, ovoce, listy, ochutnávali plody. Nakonec jsme dělali frotáž. Vyhráli jsme 1. místo z naší třídy. Za odměnu jsme dostali puky. Potom jsme ve třídě ještě dělali knížku o stromech. Mně se nejvíce líbila frotáž listů. Už se těším na příští rok, protože soutěže budeme vymýšlet my. Mikulášská nadílka ve škole Každoročně začátkem prosince se děti nemohou dočkat mikulášské nadílky. V úterý 5. prosince navštívil naši školu Mikuláš s čertem a andělem. V jednotlivých třídách pochválil hodné děti, kterých je ve škole většina a těm, kteří občas zazlobí, rozdal čert symbolicky uhlíky a brambory. Nakonec se všichni žáci dočkali mikulášského balíčku a společně pak zazpívali písničku, zarecitovali básničky a předali obrázky, které si pro Mikuláše, čerta a anděla připravili. Zimní pranostiky: Na Adama a Evu čekejte oblevu. Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží. Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší. Mráz na Boží narození zima se udrží bez proměny. Lepší vánoce třeskuté, než-li tekuté. Zelené Vánoce bílé Velikonoce. Vánoce na ledě Velikonoce na blátě. Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí. Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží. Studený prosinec brzké jaro. Mírný prosinec mírná celá zima. Na suchý prosinec následuje suché jaro. Jaké zimy v prosinci taková tepla v červnu. Jak na Nový rok, tak po celý rok. Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních.

13 Staříč 13 Tradice betlémů Tradici vánočních betlémů založil v roce 1223 Svatý František z Assisi v italské Umbrii. Se svými přáteli přivedli do jeskyně, kterou přeměnili na kapli, živého osla i vola a zinscenovali betlém, v němž pak kněz sloužil první vánoční půlnoční mši. V Praze byl první betlém postaven pravděpodobně v roce 1560 v dominikánském kostele sv. Klimenta. Jak vypadal, nikdo přesně neví. Předpokládá se, že byl napodobeninou betlémské jeskyně s jesličkami, kde se Ježíšek narodil. Podle tohoto vzoru se jesličky začaly šířit do dalších kostelů a klášterů. Ke konci 18. století, v době osvícenství, jesličky opustily kostely a ujaly se na vesnicích i ve městech mezi prostým lidem. K základním figurkám Ježíškovi v jeslích, Marii, Josefovi, volu, pastýřům se stády a třem mudrcům si lidé přidávali i další postavy ze svého nejbližšího okolí. Postavy byly zasazeny do mnohdy fantastické krajiny. Materiály, z něhož se betlémy stavěly byly rozmanité. byl symbolem vánoc, ale v 19. století byl postupně vytlačován vánočním stromkem, který se nakonec stal novým symbolem vánoc. Současné vánoční výstavy betlémů však ukazují, že betlémářská tradice je u nás dosud živá. Celé dění v českém betlémářství sleduje České sdružení přátel betlémů se sídlem v Hradci Králové a sedmnácti místními pobočkami, a které pořádá výstavy betlémů. Vánočka má dlouhou historii a udržela se v oblibě až do dnešní doby. První zmínka o vánočce je z 16. století a za dlouhá léta prošla drobnými proměnami. V minulosti byla pojmenována jako húska nebo calta a někde se v Čechách dodnes setkáváme s nejrůznějšími pojmenováními pletenice, pletanka, štědrovice, štědrovečernice, štricka, štrucla, žemle, ceplík. Dříve vánočku mohli péct pouze cechovní řemeslníci pekaři. Od 18. století si je začali lidé péct doma sami. První z doma upečených vánoček měl dostat hospodář, aby se mu urodilo hojně obilí. Velká vánočka se na závěr štědrovečerní večeře rozkrájela. Někde z ní o Štědrém večeru dávali po krajíčku dobytku, aby byl zdravý a neškodily mu zlé síly. Zhotovit vánočku nebylo a není jednoduché, a proto se při přípravě těsta, pletení a pečení vánočky udržovaly různé zvyky, které měly vánočce zajistit zdar. Hospodyně měla zadělávat v bílé zástěře a šátku, neměla mluvit, při kynutí těsta Betlémy byly papírové, ručně malované, vyřezávané ze dřeva nebo modelované z různých tvárných hmot. I v betlémářství se vytvořily v průběhu staletí četné krajové rozdíly, jak v pojetí, tak i v materiálu. Betlémy dodnes vábí mnoho návštěvníků do různých regionálních muzeí. Nejvíce stavěli v okolí Králíků na Královéhradecku, v Orlických horách, Jeseníkách, Krkonoších, Třešti. Zvyk stavět betlémy patřil tedy k nejrozšířenějšímu vánočnímu zvyku. Betlém

14 14 Staříč měla vyskakovat vysoko do výšky. Dávným zvykem také bylo zapékání mince. Kdo ji při krájení našel, měl jistotu, že bude zdráv a bohatý po celý následující rok. Připálená nebo natržená vánočka věštila nezdar. Vánočka je dodnes nezbytnou a nepostradatelnou součástí vánočních svátků, ať pečená doma nebo koupená v obchodě. I dnes jsou zruční jedinci, kteří dovedou spodní pletenec zhotovit ze sedmi pramenů (nejčastěji se plete ze čtyř), anebo upletou celou vánočku najednou ze šesti pramenů. ingredience: 3 hrnky polohrubé mouky, 9 lžic cukru, 1/8 másla, 1 polévková lžíce droždí, 1/2 hrnku mléka, 1 žloutek, špetka soli, vanilkový cukr, citrónová kůra, muškátový oříšek, badyán, 3 lžíce rozinek, 3 lžíce mandlí, vajíčko na potření postup: Do vlažného mléka rozdrobíme droždí, přisypeme 1 lžíci cukru, zaprášíme hladkou moukou a necháme v teple vykynout. Do mísy nasypeme mouku, 8 lžic cukru, vanilkový cukr, špetku soli, citrónovou kůru, nastrouhaný muškátový oříšek, žloutek, nastrouhaný badyán, přilijeme vykynutý kvásek a prohněteme. Nakonec přidáme vychladlé rozehřáté máslo a vše zpracujeme. Když se těsto nelepí ke stěnám mísy, přisypeme omyté rozinky, oloupané krájené mandle a těsto ještě prohnětem. Utvoříme v míse hladký bochánek, poprášíme jej moukou a necháme přikrytý kynout na teplém místě (při větším množství těsta i přes noc). Vykynuté těsto rozdělíme na vale na 9 dílů a upleteme vánočku. První vrstvu pleteme ze čtyř pramenů, druhou ze tří a třetí vrstvu ze dvou pramenů. Pergamenový papír potřený tukem položíme na plech a na něj postupně vrstvíme prameny vánočky. Chvíli necháme na plechu dokynout. Před vložením do trouby ještě potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme nasekanými mandlemi. Nakonec vánočku propíchneme u obou krajů i uprostřed špejlemi, aby se vrstvy těsta při pečení nezbortily. Pečeme zvolna asi 45 minut. Výstava zahrádkářů Výbor Českého svazu zahrádkářů děkuje všem členům a spoluobčanům, kteří svými výpěstky, výrobky a fotografiemi přispěli ke zdárnému průběhu zahrádkářské výstavy konané ve dnech v KD Staříč. Jablko roku vyhrála paní Vlasta Geryková a soutěž fotografii o nejkrásnější předzahrádku vyhráli manželé Vlasta a Karel Ševčíkovi. Také děkujeme škole a školce za výtvarné práce dětí, které obohatily zahrádkářskou výstavu. Mikulášská nadílka důchodcům Klub důchodců ve Staříči pořádal 6. prosince 2006 pro své příznivce Nadílku od Mikuláše. 80 důchodců se sešlo v KD ve Staříči. Veliký úspěch mělo vystoupení chrámového sboru ve Staříči vedeného slečnou Kurečkovou. Zazpívala i paní Kurková z Fryčovic a na housle ji doprovázel Mikuláš. Sponzory této akce byl OÚ ve Staříči, Jan Koška pan Janečka. Děkuji také všem důchodcům, kteří obohatili naši tombolu. Všem se tato akce líbila a už se těší na Basu Milan Balcar Mikuláš, čert, děti a hasiči V sobotu 10. prosince se pro staříčské děti uskutečnila Mikulášská nadílka. Celou akci si připravili místní hasiči. Než přišel Mikuláš s čertem tak děti soutěžily, tancovaly a snad jako jediné v republice se i koulovaly. Děti dostaly velký papír, vyrobily si kuličku a sněhová bitva mohla začít. Po koulovačce si všechny papíry po sobě uklidily a čekaly na Mikuláše. V sále se zhaslo, z jeviště vycházel kouř a jako první se objevili čerti. Letos to byli čerti tři. Mikuláš si vyslechl od někte-

15 Staříč 15 Muži: V mistrovské podzimní sezóně jsme se umítili na 3. místě se 7 výhrami, 3 remízami a 3x jsme odešli poraženi s celkovým skórem 33:20. O tyto výsledky se zasloužilo celé mužstvo, ale hlavně brankář Daniel Holinka, stopŕ Aleš Mec, dále univerzální fotbalista Jiří Michna a také dříči a nejlepší střelci mužstva Karel Jonáš (11 branek) a Jakub Vojkovský (6 branek). trenéři Antonín Kurečka a Jiří Láže děkují všem hráčům za dobrou reprezentaci FK Staříč. trenér mužů rých děti básničky a písničky a začal nadílet balíčky. Celá akce skončila tombolou, kdy každé dítě něco vyhrálo. Sport Hodnocení fotbalového podzimu Starší žáci: Mužstvo žáků mělo před sezónou jasný a jidiný cíl, a to uhrát co nejvíce bodů a zachránit se v Krajské sotěži!! A vše se podřizovalo tomu, aby to tak bylo. Po 11 mistrovských zápasech se nám to zatím daří a s 18 body jsme se z 12 mužstev umístili na 4. místě. Začátek sezóny se nám povedl na výbornou, neboť jsme porazili mužstva, která jsme museli porazit (Dolní Lutyně a Staré Město) a překvapivě, ale zaslouženě jsme vyhráli ve Frýdku Místku a v Třinci. Do té doby podávalo mužstvo celkem dobré výkony. Ale od domácího zápasu s Těrlickem nastal zlom a kluci podávali velmi nevyrovnané výkony!! V této době jsme se zaměřili hlavně na tréninky a výsledek se dostavil v posledním utkání, kdy jsme porazili po výborném a týmovém výkonu Havířov 3:1 a chlapci ukázali, že fotbal hrát umí. trenér starších žáků Karneval Tak tady máme opět podzim, za chvíli vánoce a zase budeme o rok starší. Začneme se těšit na novou plesovou sezonu a děti na tradiční maškarní karneval, každoročně s úspěchem pořádaný místní TJ Sokol. Maminky budou pečlivě vyrábět masky, aby byly jedinečné. Je radost vidět rozzářené oči dítka, které si jde pro výhru za jednu z nejhezčích masek. Stejně, někdy mnohem víc jsou rozzářenější, když si kráčí pro výhru z tomboly s lístečkem v ruce. Dá určitě práci pořadatelům a sponzorům vybrat ceny do tomboly tak, aby vyhovovaly malým prckům i těm větším a odrostlejším. Dcera vyhrála roční předplatné časopisu dle vlastního výběru (ze čtyř možností). s nadšením jsme vyplnily lísteček a čekaly. Jednalo se o časopis, jehož přílohou byl pokaždé nějaký malý dárek (měly jsme to obhlídnuté ve stáncích co můžeme čekat). Poprvé, podruhé i potřetí přišel časopis bez dárku, tak jsem kontaktovala vydavatelství a distribuci vše v pořádku. Po urgenci u jednoho z organizátorů přišel časopis 2 s dárkem a pak to skončilo. Další nepřišly vůbec. Urgence byla ještě jedna, ale zbytečná. Myslím si, že pokud sponzor dá do tomboly cenu, měl by příslib dodržet nebo ji tam nedávat vůbec. Popřípadě si na to dohlídnout. Pak se lidí diví, jaké jsou děti. Když vidí, že ani dospělí nemusí nebo nechtějí splnit to, co slíbí. A nic se neděje. Bukovjanová I.

16 16 Staříč Usměvavý policajt V roce 2003 jsem si svoji nešikovností zlomil ruku. Ve frýdecké nemocnici jsem vůbec nečekal tak vzácnou návštěvu, která se objevila ve dveřích Gunter Zajitz náš starosta obce Staříč. Přinesl mi dvě plzně, s přáním brzkého uzdravení. Já mu slíbil, že mu vrátím návštěvu až jednou bude i on v nemocnici. Nechtěl jsem to přivolat, ale on skutečně za rok byl v nemocnici s kotníkem. Tak jsem koupil dvě plzeňská piva, a těšil se jak u ten dluh vrátím. Na obci mi ale řekli starosta se dnes vrátí domů. Bylo mi to líto, ale zase jsem byl rád, že starosta je zdráv. Na zahrádce jsem vypil dárek pro pacienta a těšil se, že mu tu plzeň koupím u Košky. Okolo zahrádky šla Miluška se svým věrným psíkem. Tak už bude za chvilku páníček doma jsem vykřiknul. Ne! On přijde až koncem týdne prohlásila Miluška. Co teď? Dvě piva ve mně, auto je nemožné. Babeta mě zachrání! zvolal jsem. Koupil dvě piva, nasedl na babetku a jel jsem do nemocnice. Ještě štěstí, že tenkrát nebyly tak kruté podmínky pro řidiče, jako dnes. Bez přilby, bez světla jsem se vydal 4 km. Jel jsem zadní cestou kolem Lipiny do kopce, když na 50 metrů jsem uviděl na chodníku usměvavého policajta, který v ruce drží plácačku k zastavení každého vozidla. Nemělo cenu otočit, tak jsem je dál. Usměvavý policajt s stále na mě díval. Co je? Pořád stál na chodníku a bedlivě pozoroval mou spanilou jízdu bez helmy, beze světla a nějaká promile určitě ve mně byla. Když už jsem byl na jeho úrovni tak jsem zdvořile kývl hlavou a popřál mu hezký den Neodpověděl! Když jsem ho minul, tak jsem se otočil jestli za mnou náhodou nevystřelí. Ne! Byl tak připevněn ke chodníku, až jsem málem spadnul z babety. Byla to maketa Usměvavý policajt. Piva jsem šťastně předal, popřál brzké uzdravení a uháněl domů Byl to jeden z mých dobrých policajtu, který mi nedal pokutu. Milan Balcar Plesová sezóna 2007 Sokolský ples 20. ledna 2007 v KD. K tanci a poslechu bude hrát skupina KRAKATIT. Předprodej vstupenek bude v pondělí 8. ledna 2007 u p. Balcara, Okály 200. Dětský karneval neděle 21. ledna 2007 v února 2007 proběhne Hasičský ples 17. února 2007 se uskuteční Obecní ples Předprodej vstupenek bude v pátek 9. února od hodin vkd. Betlémské světlo V neděli budou skauti roznášet Betlémské světlo. Kdo bude mít zájem, může se přihlásit na telefonním čísle: nebo napsat na adresu: Uveďte jméno, příjmení a číslo popisné. Novoroční výšlap Novoroční výšlap na rozhlednu Okrouhlá pořádají hokejisté v hodin. Jako občerstvení se podává vařonka. Uzávěrka dalšího čísla bude 12. března Do doby uzávěrky nám prosím zasílejte své příspěvky. Vydává obec Staříč v nákladu 700 ks. Redakční rada: Tamara Filínová, Blanka Pešková, Květoslava Mudrová, Lenka Žídková, Jana Volná. Kontakt: OÚ Staříč, , , Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E Za správnost příspěvku zodpovídá jeho autor. Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá

Z á p i s. z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. února 2015

Z á p i s. z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. února 2015 Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. února 2015 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš, Libor

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. z 25. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.5.2012

Z Á P I S. z 25. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.5.2012 1 Z Á P I S z 25. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.5.2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk, Ing.

Více

Z Á P I S. z 52. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. ledna 2014

Z Á P I S. z 52. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. ledna 2014 1 Z Á P I S z 52. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. ledna 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012

Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012 1 Z Á P I S z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z á p i s ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 20.4.2015

Z á p i s ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 20.4.2015 Z á p i s ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 20.4.2015 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš, Libor

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Z Á P I S. z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014

Z Á P I S. z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014 1 Z Á P I S z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Z Á P I S. z 50. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.12.2013

Z Á P I S. z 50. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.12.2013 1 Z Á P I S z 50. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.12.2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Z Á P I S. z 59. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. června 2014

Z Á P I S. z 59. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. června 2014 1 Z Á P I S z 59. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. června 2014 Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce pan Zbyněk Prokop. Zasedání byli přítomni: Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček,

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 1 Z Á P I S z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk, ing.

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel

Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel Jméno, příjmení, titul nebo obchodní jméno: Adresa:

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/35612/Bon/2014 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/35612/2014-4 POČET LISTŮ

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu O b e c S t a ř í č Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu Rozpočet Od Pa Název Pol. Název položky 2015 1014 Zvláštní veterinární

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku...

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... 1 18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... Je libo těsto se sádlem? Či jogurtové? Víte, že dobré vypracování hmoty vyžaduje s ní aspoň 50krát plácnout o vál? Pak si zaslouží odpočinout

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 2.března 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 V Soběšovicích dne 19.3.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J LEDEN BŘEZEN 2014 ZÁPIS DO 1.TŘÍDY DIVADLO V MŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Zastupitelé obce a zaměstnanci OÚ přejí

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA Lukavecké LISTY listopad - prosinec 2008 ZDARMA Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá: Prostor pro Vaše dotazy, náměty a vzkazy! Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více