Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Zastupitelstvo obce Staříč na svém zasedání ze dne číslo 4 zdarma prosinec 2006.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Zastupitelstvo obce Staříč na svém zasedání ze dne 11. 9. 2006. číslo 4 zdarma prosinec 2006."

Transkript

1 Zpravodaj Obecního úřadu ve Staříči číslo 4 zdarma prosinec 2006 Zastupitelstvo obce Staříč na svém zasedání ze dne Schvalilo: pronajmout sál rybářům ze Zelinkovic u příležitosti konání Rybích hodů dne za částku Kč pronajmout OKD, a. s. Důl Paskov, závod Staříč u příležitosti Dne horníků sál KD a fotbalové hřiště v termínu provedení úpravy chodníku u Mlýna Smlouvu o dílo č. 169, předloženou firmou Golem s. r. o. Staříč, jejímž předmětem je rekonstrukce chodníku u Mlýna a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu Smlouvu o dílo č. 164, předloženou firmou Golem, s. r. o. jejímž předmětem je pročištění potoka od řeky Olešné po zatrubněhou část a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu Kupní smlouvu na l ks vozidla Traktor Goldoni Star 3070, předloženou fir-

2 2 Staříč mou G.B.A. s. r. o., Na Lysině 25, Praha 4 a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu zahájení rekonstrukce KD nově zvoleným zastupitelstvem obce pronajmout panu Petru Šlahorovi, Staříč č. 201 prostory bývalé posilovny v KD poskytnutí finančního daru ve výši Kč panu Vilému Gubčovi, Staříč č. 243 a panu Jaromíru Zátopkovi, Staříč č. 345 na zakoupení audio repro aparatury pro jejich hudební skupinu odprodej 1/13 celku pozemku parc. č. 141/3 kat. území Staříč vl. list ukončení pronájmu restaurace a kuchyně paní Ivaně Zámečníkové Slovákové ke dni opravu chyby u Katastrálního úřadu Moravskoslezského kraje, Katastrálního pracoviště F M sp. zn. OR 149/ povolení hornické činnosti pro sloj 041(10a) ve 2. poli dobývacího prostoru Staříč, pro poruby č a a zmocňuje starostu obce k podpisu povolení Dohodu o stanovení počtu dětí v jednotlivých odděleních mateřské školy ve Staříči ve školním roce , předloženou Základní školou a Mateřskou školou Staříč, okres Frýdek Místek, Sviadnovská 332, Staříč aby majetek, který je prokazatelně majetkem Obce Staříč zůstal nadále majetkem obce Staříč a majetek, který prokazatelně patří Hartmuntu Moškořovi, Rotraut Krolákové a Gerlind Tocauer jim byl obcí Staříč navrácen. dovybavení počítače v knihovně o mechaniku DVD-ROM, o disketovou mechaniku a o vypalovačku DVD. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne , předložený firmou ALELA, s. r. o. výroba nábytku a interiéru, s. r. o. Ostrava a zmocňuje starostu obce k jeho podpisu odkoupit od pana Jaromíra Konečného, bytem Dr. Martínka 138, Brušperk část pozemků na parc. č. 1363/2 a parc. č Dodatek č. l k zásadám použití prostředků sociálního fondu z a zmocňuje starostu k jeho podpisu Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi statutárním městěm Frýdek Místek a obcí Staříč, na jejímž základě bude městská policie statutárního města Frýdek Místek vykonávat úkoly, stanovené obecní policii zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a zvláštními zákony na území obce Staříč. ZO zmocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. Dodatek č. l mandátní smlouvy č , předložený ing. Boženou Luskovou, Staříč č. 423 a zmocňuje starostu obce k jeho podpisu Rozpočtové opatření č. 3/2006 Bere na vědomí: stav portfolia PIONNER v měsíci září 2006 výpověď nájemní smlouvy, předloženou stavební firmou Jaromír Morys pozvání na setkání dodavatelů Mayr- Melnhof Holz Paskov, s. r. o. dne v areálu Biocelu Paskov návrh pana Václava Fojtíka, Staříč ř. 765 na rozšíření inženýrských sítí podél MK Zajícov kopie dopisů ing. Václava Chamráda, adresované občanům paní B. Matyášové a panu M. Alexovi dotazy paní Marie Dvorské, Fryčovice, které se týkají výstavby mostku přes Olešnou a vytýčení pozemku mezi komunikací a nemovitostí č. p. 1 žádost pana Jiřího Viňanského, Staříč č. 725 o pronájem nebytových prostor garáže v domě č. p. 201 ve Staříči informaci o podílovém fondu AKRO Svět, předloženou Mgr. J. Kubalou Ukládá: vystavit fakturu za pronájem KD a hřiště OKD, Dolu Paskov, závod Staříč

3 Staříč 3 místostarostovi obce panu Prokopovi zaslat paní Boženě Sochové, Staříč č. 601 písemné vyjádření ke smlouvě o budoucí smlouvě a jiném právu, která se týká pozemku č. 360 starostovi obce vyzvat firmu Golem, s. r. o. Staříč č. 520 k předložení smlouvy o dílo k provedení rekonstrukce chodníku u Mlýna starostovi obce vyzvat Architektonickou kancelář ing. arch. Tomáše Šonovského Ostrava ke spolupráci v oblasti projektování rekonstrukce II. poschodí KD a k předložení cenové nabídky za tento projekt OÚ stanovit panu Petru Šlahorovi, Staříč č. p. 201 měsíční pronájem nebytových prostor bývalého fitcentra v KD a vyvěsit záměr prodat zařízení fitcentra občanům OÚ vyzvat pana Viléma Gubča, Staříč č. 243 a pana Jaromíra Zátopka Staříč č. 345 k podpisu darovací smlouvy. Kulturní komisi dohodnout s hudební skupinou sponzorská vystoupení pro obec. OÚ vyvěsit záměr odprodeje 1/13 celku pozemku parc. č. 141/3 kat. kat. území Staříč vl. list AK JUDr. Tomáše Mikulíka Hameleho, Ph.D. Frýdek Místek doručit paní Ivaně Zámečníkové Slovákové výpověď z nájmu restaurace ke dni starostovi obce zúčastnit se jednání s dodavateli Mayr-Melnhof Holz Paskov, s. r. o. a reklamovat zde průjezd nákladních automobilů dodavatelů této firmy obcí. Dále ukládá starostovi obce umístění průmyslové kamery a doložit SPZ projíždějících nákladních automobilů. starostovi obce sdělit písemně panu Václavu Fojtíkovi, Staříč č. 765, že s rozšířením inženýrských sítí k další výstavbě RD na Zajícově na pozemku, který není vlastnictvím obce se nepočítá. redakční radě Zpravodaje zařazení výzvy pana Vojtěcha Konečného, týkající se úklidu psích exrementů OÚ přemístění kontejnerů na plasty a sklo ze stanoviště u RD č. p. 7 na jiné vhodnější stanoviště. místostarostovi obce panu Prokopovi zaslat panu ing. Václavu Chamrádovi, Staříč č. 104, písemnou odpověď, týkající se majetkoprávního vypořádání pozemků v souvislosti s cestou na parc. čísle 535 k. ú. Staříč. AK JUDr. Tomáše Mikulíka Hameleho, Ph.D. Frýdek Místek k vedení sporu a zaslání vyjádření Obce Staříč k usnesení Okresního soudu ve Frýdek Místku j. č. 12C 13/ ve věci žaloby Hartmunta Moškoře, Rotraut Krolákové a Gerlind Tocauer, kteří se domáhají vrácení pozemků, náležejících Obci Staříč do jejich vlastnictví. místostarostovi obce panu Prokopovi dohodnout dovybavení počítače knihovny se správcem počítačové sítě OÚ. místostarostovi obce panu Prokopovi vyzvat firmu Golem, s. r. o. Staříč k předložení smlouvy o dílo na stavební úpravy požadované občany O. Jakešem, Staříč č. 312 a V. Kolářem, Staříč č AK JUDr. Tomáše Mikulíka Hameleho, Ph.D. Frýdek Místek zajistit odkup části pozemku na parc. č. 1363/2 a parcele č jejichž majitelem je pan Jaromír Konečný, bytem Dr. Martínka 138 Brušperk OÚ zařadit žádost pana Jiřího Viňanského, Staříč č. 725 o pronájem nebytových prostor garáže v domě č. p. 203 do pořadníku a o možnosti pronájmu těchto nebytových prostor informovat občany na úřední desce OÚ AK JUDr. Tomáše Mikulíka Hameleho, Ph.D. Frýdek Místek dále sledovat vývoj ve věci konkurzu úpadce AKRO Svět. starostovi obce zajistit u Správy silnic pravidelnou údržbu nepřehledného terénu u nadjezdu na dálnici. Zamítá: poskytnutí sponzorského daru obce Staříč rybářům ze Zelinkovic u příležitosti Rybích hodů

4 4 Staříč odprodej akcií SmVak Ostrava společnosti Ctibank, a. s. Praha odprodej akcií ČS, a. s. společnosti ACE Global Finance, a.s. žádost paní A. Čechové, Staříč č. 751 o přeložení plynové přípojky 50 % příspěvek obce na opravu cesty k RD paní Jany Pechové, Staříč č. 119 Zastupitelstvo obce Staříč na svém zasedání ze dne Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč na organizační zajištění relaxačního dne pro ženy. žádost OKD dolu Paskov, a. s. závod Staříč o povolení hornické činnosti pro sloj 063 (17b) a zmocňuje starostu obce k podpisu povolení. po obdržení písemných stanovisek cizinecké policie na nesrovnalosti v evidenci ubytovaných v KD okamžité odejmutí ubytování paní Ivaně Zámečníkové Slovákové formou dodatku ke smlouvě o pronájmu restaurace KD Staříč. odprodej podílu 1/13 celku pozemku na parc. č. 141/3 (15,46 m 2 ) k. ú. Staříč firmě ARCIMPEX, s. r. o. K Čističce 53, Sviadnov. částečné zpevnění obecní cesty na pozemku č k. ú. Staříč rozpočtové opatření č. 4/2006 vytvoření pracovního místa u OÚ Staříč od a to správce obecního majetku prodej bytových jednotek v bytovém domě č. p. 201 zájemcům dle uzavřených smluv o budoucích smlouvách Bere na vědomí: stav portfolia PIONNER ke dni informaci o změnách v odměnách za činnost advokátů od předloženou AK JUDr. T. Mikulíka Hame- leho, Ph.D. Frýdek Místek žádost paní Zdeňky Šebestové, Staříč č. 737 o pronájem restaurace a kuchyně v KD informaci o výměně silničního zrcadla Ukládá: starostovi obce vyhledat smlouvu mezi Obcí a Mayr-Melnhof Holz Paskov, s. r. o. a v případě, že by v ní nebyla řešena problematika průjezdu dodavatelských automobilů přes obec vyžádat dodatek, ve kterém by byl vyřešen zákaz průjezdu dodavatelů pily obci. OÚ vyzvat paní Lenku Žídkovou, Staříč č. 502 k převzetí finančního daru ve výši Kč na zajištění relaxačního dne pro ženy a podpisu darovací smlouvy. OÚ vyzvat paní Věru Heryánovou, Staříč č. 613 k předložení seznamu členů TS, které mají trvalý pobyt v obci a rozpisu finančních nákladů jak na startovné tak i nákladů na případné pořízení tanečních kostýmů. starostovi obce vyzvat pana P. Paličku, k osobnímu jednání na OÚ ve věci odprodeje obecního pozemku Poplatek za komunální odpad na rok 2007 Obecní úřad upozorňuje občany, že poplatek za odvoz popelnic se bude vybírat ve dnech 22. ledna až 26. ledna Zimní údržba Zimní údržba místní komunikace směr Mlýn bude prováděna firmou AGROSPOL Staříč, s. r. o. na základě Smlouvy o dílo 1/2006. Firma AGRO- SPOL se zavazuje v daném období provádět úklid sněhu plužením nebo jiným vhodným prostředkem udržovat sjízdnost komunikací v obci.

5 Staříč 5 V pracovních dnech Po Pá nasadí firma traktory okamžitě po napadnutí minimálně 5 cm vrstvy sněhu na komunikaci, nebo na výzvu OÚ. Pro dny So Ne a dny pracovního volna a klidu vyhlásí začátek pohotovosti starosta nebo místostarosta vždy v pátek nebo poslední den před dnem pracovního klidu do hodin telefonicky zodpovědným pracovníkům firmy AGROSPOL se zápisem do knihy výkazů zimní údržby. Náhrady za výkon pracovního stroje při údržbě komunikací budou účtovány takto: traktor + sněhová radlice 480 Kč/hod. traktor + sypač 480 Kč/hod. nakládka posypového materiálu 490 Kč/hod. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Údržbu místní komunikace směr Kuty bude provádět firma Zemní práce, p. Zdeněk Kabát. Prosíme majitelé domů, kteří bydlí v úzkých nebo málo přístupných uličkách, aby své automobily parkovali tak, aby nebránily v nadcházejícím zimním období rozhrnování sněhu a posypu místních komunikací. Občanské průkazy je třeba vyměnit V letošním roce probíhá druhá etapa výměny občanských průkazů. Jedná se o občanské průkazy typu identifikační karty bez strojově čitelných údajů (růžové), které byly vydány do 31. prosince Přestože je v těchto občanských průkazech vyznačena doba platnosti bez omezení, platnost uvedených občanských průkazů skončí 31. prosince Občané jsou povinni podat žádost o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30. listopadu 2006, na příslušném obecním či městském úřadě (obecní úřady s rozšířenou působností). Na úřad je nutné přinést starý občanský průkaz, jednu fotografii a vyplnit příslušnou žádost. Výměna občanského průkazu je bezplatná. Od začátku roku 2007 budou v platnosti jen občanské průkazy vydané po 31. prosinci Výjimku z povinnosti vyměnit si občanský průkaz mají pouze občané narození před 1. lednem 1936, kteří mají občanský průkaz vydaný na dobu neomezenou. Upozornění Obecní úřad upozorňuje občany, že poslední úřední den letošního roku je ve středu 20. prosince 2006.

6 6 Staříč Právní poradna Obec Staříč informuje občany o poskytování bezplatných právních služeb v prvním pololetí roku Právní poradna je určena občanům Staříče, formou ústních konzultací v místnosti Salónek bývalá cukrárna v budově Kulturního domu, Chlebovická 315. Právní poradna bude občanům k dispozici vždy ve středu, v lichém týdnu, v době od hod. do hod. Na první pololetí roku 2007 jsou stanoveny tyto termíny právní poradny: 3. 1., , , , , , , , , 9. 5., , a Právní poradna je pro občany obce připravována ve spolupráci s Advokátní kanceláří JUDr. Tomáše Mikulíka Hameleho, Ph.D.; kontaktní tel.: Kde nově žádat o dávky pro zdravotně handicapované občany? Oddělení péče o seniory a zdravotně postižené občany odboru sociálních služeb a sociální péče v budově magistrátu v Místku na ulici Palackého 115 se nyní nachází jednak v přízemí budovy a jednak ve III. nadzemním podlaží této budovy. Přestěhování si vyžádala radikální změna nové právní úpravy v sociální oblasti. Od vstoupí v účinnost zákon o sociálních službách. Zmíněného oddělení se z tohoto zákona dotkne především nově koncipovaný příspěvek na péči. Podmínky nároku na tento příspěvek budou zveřejněny v prosincovém Zpravodaji. Od 4. prosince 2006 se přestěhuje do přízemí budovy do kanceláří č. 142, 143 agenda jednorázových příspěvků, jejichž smyslem je odstranění, zmírnění nebo překonání následků zdravotního handicapu těžce zdravotně postižených občanů. Budou se zde poskytovat tyto jednorázové příspěvky: příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení, celkovou opravu motorového vozidla a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla a také se zde přiznávají mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany. V souvislosti s novou právní úpravou nutno zmínit příspěvek na telefon, který ke konci roku zaniká a příspěvek bude odejímán, stejně jako dosavadní příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou, avšak tento bude nahrazen nově příspěvkem na péči. Přiznávat se bude v převážné většině případů z moci úřední, nebude tedy nutné podávat žádost. Kdo si od ledna žádost bude muset podat, aby mu příspěvek byl přiznán, upřesní již zmíněné prosincové číslo Zpravodaje. Informace jsou také k nahlédnutí na internetových stránkách Jako každoročně upozorňujeme, že počátkem roku v měsíci lednu a únoru dochází ke značnému náporu klientů, kteří žádají o příspěvek na provoz motorového vozidla. Ve skutečnosti se jedná o pevně stanovenou částku, která se přiznává na období kalendářního roku. Pokud jsou splněny všechny podmínky, je možno o příspěvek na provoz motorového vozidla požádat kdykoliv v průběhu kalendářního roku. Je pouze na zvážení každého klienta, jak se rozhodne svou konkrétní situaci řešit. Obdobná situace je u příspěvku na individuální dopravu, který se přiznává ve III. NP budovy. Příspěvek je taktéž poskytován na období kalendářního roku (pokud je posouzen zdravotní stav) a rovněž je možno o něj žádat v průběhu celého roku. Odbor sociálních služeb a sociální péče.

7 Staříč 7 Noví občánci: Alžběta Geblová, František Ručka, Šimon Bittner, Matyáš Trojan, Elen Weissmannová, Jakub Sikora, Vendula Macháčková, Jan Jež, Markéta Klečková, Klára Musiolová, Nicolas Bajor, Anděla Hulková, Tadeáš Nespěšný. Opustili nás: Bohumil Dorušinec, Miroslav Kubečka, Růžena Milatová, Anna Rašková, Josef Tobola, Jaroslava Odleváková, Miroslav Palička, Ludvík Šubert, Milan Klimo, Emilie Filipcová, Ludmila Trnková, Stanislav Strakoš, Jan Havelka, Bohumil Volný, Jaromír Vilgus, Karel Jasaň, Vlastimila Tobolová, Vítězslava Patlevičová, Jaroslav Jílek, Anna Pokludová, Zdeněk Sobotík. Irena Fižová Z naší farnosti Zdravím všechny obyvatele obce Staříč a prostřednictvím obecního Zpravodaje chci pozvat všechny na společné slavení vánočních svátku do našeho farního kostela. Vánoční bohoslužby budou letos uspořádány následovně: Půlnoční mše svatá doprovázena zpěvem chrámového sboru bude 24. prosince v hodin ostatní bohoslužby, tedy poslední neděle adventní ( ), Boží Hod vánoční ( ), sv.štěpána ( ), Svaté Rodiny ( ) a Nový rok, budou vždy v čase jako každou neděli, tedy v 7.30 hod. Přeji vám všem pohodové prožití zbytku adventní doby, krásné Vánoce a požehnaný Nový rok. Těším se na setkávání s vámi u příležitosti těch nekrásnějších svátků v roce! P. Roman Czudek, farář Obecní knihovna Upozorňuji návštěvníky knihovny, že od ledna 2007 se vybírají registrační poplatky na celý rok Dospělí platí 60 Kč a děti do 15 let 30 Kč. V ceně poplatku je zapůjčení knih, časopisů a půl hodiny internetu denně zdarma. Knihy se půjčují pouze na dobu jednoho měsíce. Knihovna bude uzavřena od středy 20. prosince Otevřena bude v úterý 2. ledna Výtvarná soutěž Logo pro knihovnu Vyzývám všechny umělce, tvořivce, zručné ručičky a důmyslné hlavičky o pomoc vytvořit logo pro knihovnu. Své návrhy zasílejte buď na adresu knihovny (Chlebovická 201, Staříč), na nebo osobně doneste do knihovny. Soutěž bude ukončena 29. června Nejoriginálnější či nejvtipnější návrh bude použit jako logo na internetových stránkách knihovny nebo jako prezentace v dopisech, novinách. Všechny obrázky budou vystaveny v knihovně. Všem čtenářům přeji příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, osobní pohody a co nejvíce času na čtení.

8 8 Staříč Základní kynologická organizace Staříč Dovolujeme si Vás informovat o činnosti naší Základní kynologické organizace č. 650 Staříč. Jak jistě víte, sídlíme v katastru obce, máme zde pronajatý pozemek, kde se pravidelně scházíme. Každou neděli dopoledne se věnujeme výcviku psů všech plemen a různého stáří od štěňat po psí seniory. Brigádnicky zvelebujeme cvičiště, scházíme se i jen tak na posezení. Snažíme se propagovat naši práci, např. v roce 2005 jsme předváděli ukázky výcviku na akci Voříškiáda ve Frýdku Místku, také nás dvakrát navštívily děti z dětského domova, jenž se přišly podívat na kynologický výcvik a ty odvážnější si s půjčenými psy zacvičily. vý výbor. Předsedkyní ZKO zůstává i nadále Yvetta Kaňoková, novou jednatelkou je Monika Javorová a funkci pokladní zastává Eva Liberdová. V provozu jsou internetové stránky ZKO Staříč, najdete je na adrese: zko.staric/index.htm. Yvetta Kaňoková předsedkyně (tel. č , Monika Javorová jednatelka (tel. č , Monika Javorová Rok 2006 nám přinesl události radostné i smutné. Tím horším bylo, že nám neznámí pachatelé vykradli řádně uzamčenou klubovnu a později se někomu hodila i část našeho drátěného plotu. Naopak to, čím se můžeme pochlubit, je skutečnost, že jsme v říjnu 2006 završili jednu etapu výcviku úspěšným složením zkoušky ZOP. Tuto zkoušku absolvovalo 6 našich psovodů se 7 psy a pan rozhodčí Jindřich Hon zadal 5 známku výbornou (z toho 2 plný počet 100 bodů) a 2 známku velmi dobrou. Tyto úspěchy nás všechny samozřejmě motivují do další práce. Dne jsme se sešli na výroční členské schůzi a zvolili jsme si no- U příležitosti blížících se svátků klidu, pohody a lásky všem obyvatelům obce zdraví, štěstí a v roce 2007 hodně osobních i pracovních úspěchů přeje redakce Zpravodaje

9 Staříč 9 FOTOGALERIE Prvňáčkové poprvé ve škole Listohrátky ve škole

10 10 Staříč Milulašská nadílka ve škole

11 Staříč 11 Vítání občanků Soutěž v aerobiku

12 12 Staříč Škola Nový školní rok 4. září 2006 začal nový školní rok a přivítali jsme ve škole letošní prvňáčky. Do 1. třídy jich nastoupilo 21. Přišel je přivítat starosta obce, ředitelka školy, zástupce rodičů a samozřejmě jejich třídní učitelka Mgr. J. Machová. Žákyně 4.třídy si pro své nové spolužáky připravily malé vystoupení. Celkově má základní škola 85 žáků v 5 třídách. Podzimní listohrátky Letošní krásný podzim přímo vybízel k pobytu v přírodě. Tak jako každý rok se v pěkném podzimním dni uskutečnily listohrátky, které měly zábavnou a praktickou formou seznámit žáky s přírodou kolem nás. Průběh tohoto dne zaznamenali žáci ve svých slohových pracích: Jak listohrátky prožívala žákyně 5. třídy Eva Kociánová: V pátek jsme měli ve škole listohrátky. Naše třída organizovala soutěže a já s dalšími spolužáky jsem doprovázela prvňáčky na různá stanoviště. Bylo 5 soutěží a 6. soutěž se dělala ve třídě. Nakonec nám vyšlo počasí, protože nepršelo a kdyby začalo pršet, tak se soutěže konaly ve škole. Na stanovištích bylo poznávání listů, stromů, plodů, ochutnávání a frotáž listů. Když jsme to všechno splnili, tak jsem šla do školy a s prvňáčky jsem plnila 6. úkol, a to bylo spojování plodů se stromy. Nakonec se celý pracovní list vybarvil. Když jsem se vrátila do naší třídy, tak jsem se převlékla z podzimního kostýmu a dostala jsem oplatku a malé pitíčko. A tak viděl listohrátky žák 4. třídy Radek Hlavatý: V pátek byly na školní zahradě listohrátky. Soutěžila tam skoro celá škola kromě 5. třídy, která soutěže připravila. Děti se rozdělily do skupin po třech nebo čtyřech žácích. Já jsem byl s Pepou, Radimem a Vaškem. Nejdříve jsme si udělali čepice z papíru a listí. Potom jsme poznávali stromy, ovoce, listy, ochutnávali plody. Nakonec jsme dělali frotáž. Vyhráli jsme 1. místo z naší třídy. Za odměnu jsme dostali puky. Potom jsme ve třídě ještě dělali knížku o stromech. Mně se nejvíce líbila frotáž listů. Už se těším na příští rok, protože soutěže budeme vymýšlet my. Mikulášská nadílka ve škole Každoročně začátkem prosince se děti nemohou dočkat mikulášské nadílky. V úterý 5. prosince navštívil naši školu Mikuláš s čertem a andělem. V jednotlivých třídách pochválil hodné děti, kterých je ve škole většina a těm, kteří občas zazlobí, rozdal čert symbolicky uhlíky a brambory. Nakonec se všichni žáci dočkali mikulášského balíčku a společně pak zazpívali písničku, zarecitovali básničky a předali obrázky, které si pro Mikuláše, čerta a anděla připravili. Zimní pranostiky: Na Adama a Evu čekejte oblevu. Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží. Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší. Mráz na Boží narození zima se udrží bez proměny. Lepší vánoce třeskuté, než-li tekuté. Zelené Vánoce bílé Velikonoce. Vánoce na ledě Velikonoce na blátě. Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí. Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží. Studený prosinec brzké jaro. Mírný prosinec mírná celá zima. Na suchý prosinec následuje suché jaro. Jaké zimy v prosinci taková tepla v červnu. Jak na Nový rok, tak po celý rok. Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních.

13 Staříč 13 Tradice betlémů Tradici vánočních betlémů založil v roce 1223 Svatý František z Assisi v italské Umbrii. Se svými přáteli přivedli do jeskyně, kterou přeměnili na kapli, živého osla i vola a zinscenovali betlém, v němž pak kněz sloužil první vánoční půlnoční mši. V Praze byl první betlém postaven pravděpodobně v roce 1560 v dominikánském kostele sv. Klimenta. Jak vypadal, nikdo přesně neví. Předpokládá se, že byl napodobeninou betlémské jeskyně s jesličkami, kde se Ježíšek narodil. Podle tohoto vzoru se jesličky začaly šířit do dalších kostelů a klášterů. Ke konci 18. století, v době osvícenství, jesličky opustily kostely a ujaly se na vesnicích i ve městech mezi prostým lidem. K základním figurkám Ježíškovi v jeslích, Marii, Josefovi, volu, pastýřům se stády a třem mudrcům si lidé přidávali i další postavy ze svého nejbližšího okolí. Postavy byly zasazeny do mnohdy fantastické krajiny. Materiály, z něhož se betlémy stavěly byly rozmanité. byl symbolem vánoc, ale v 19. století byl postupně vytlačován vánočním stromkem, který se nakonec stal novým symbolem vánoc. Současné vánoční výstavy betlémů však ukazují, že betlémářská tradice je u nás dosud živá. Celé dění v českém betlémářství sleduje České sdružení přátel betlémů se sídlem v Hradci Králové a sedmnácti místními pobočkami, a které pořádá výstavy betlémů. Vánočka má dlouhou historii a udržela se v oblibě až do dnešní doby. První zmínka o vánočce je z 16. století a za dlouhá léta prošla drobnými proměnami. V minulosti byla pojmenována jako húska nebo calta a někde se v Čechách dodnes setkáváme s nejrůznějšími pojmenováními pletenice, pletanka, štědrovice, štědrovečernice, štricka, štrucla, žemle, ceplík. Dříve vánočku mohli péct pouze cechovní řemeslníci pekaři. Od 18. století si je začali lidé péct doma sami. První z doma upečených vánoček měl dostat hospodář, aby se mu urodilo hojně obilí. Velká vánočka se na závěr štědrovečerní večeře rozkrájela. Někde z ní o Štědrém večeru dávali po krajíčku dobytku, aby byl zdravý a neškodily mu zlé síly. Zhotovit vánočku nebylo a není jednoduché, a proto se při přípravě těsta, pletení a pečení vánočky udržovaly různé zvyky, které měly vánočce zajistit zdar. Hospodyně měla zadělávat v bílé zástěře a šátku, neměla mluvit, při kynutí těsta Betlémy byly papírové, ručně malované, vyřezávané ze dřeva nebo modelované z různých tvárných hmot. I v betlémářství se vytvořily v průběhu staletí četné krajové rozdíly, jak v pojetí, tak i v materiálu. Betlémy dodnes vábí mnoho návštěvníků do různých regionálních muzeí. Nejvíce stavěli v okolí Králíků na Královéhradecku, v Orlických horách, Jeseníkách, Krkonoších, Třešti. Zvyk stavět betlémy patřil tedy k nejrozšířenějšímu vánočnímu zvyku. Betlém

14 14 Staříč měla vyskakovat vysoko do výšky. Dávným zvykem také bylo zapékání mince. Kdo ji při krájení našel, měl jistotu, že bude zdráv a bohatý po celý následující rok. Připálená nebo natržená vánočka věštila nezdar. Vánočka je dodnes nezbytnou a nepostradatelnou součástí vánočních svátků, ať pečená doma nebo koupená v obchodě. I dnes jsou zruční jedinci, kteří dovedou spodní pletenec zhotovit ze sedmi pramenů (nejčastěji se plete ze čtyř), anebo upletou celou vánočku najednou ze šesti pramenů. ingredience: 3 hrnky polohrubé mouky, 9 lžic cukru, 1/8 másla, 1 polévková lžíce droždí, 1/2 hrnku mléka, 1 žloutek, špetka soli, vanilkový cukr, citrónová kůra, muškátový oříšek, badyán, 3 lžíce rozinek, 3 lžíce mandlí, vajíčko na potření postup: Do vlažného mléka rozdrobíme droždí, přisypeme 1 lžíci cukru, zaprášíme hladkou moukou a necháme v teple vykynout. Do mísy nasypeme mouku, 8 lžic cukru, vanilkový cukr, špetku soli, citrónovou kůru, nastrouhaný muškátový oříšek, žloutek, nastrouhaný badyán, přilijeme vykynutý kvásek a prohněteme. Nakonec přidáme vychladlé rozehřáté máslo a vše zpracujeme. Když se těsto nelepí ke stěnám mísy, přisypeme omyté rozinky, oloupané krájené mandle a těsto ještě prohnětem. Utvoříme v míse hladký bochánek, poprášíme jej moukou a necháme přikrytý kynout na teplém místě (při větším množství těsta i přes noc). Vykynuté těsto rozdělíme na vale na 9 dílů a upleteme vánočku. První vrstvu pleteme ze čtyř pramenů, druhou ze tří a třetí vrstvu ze dvou pramenů. Pergamenový papír potřený tukem položíme na plech a na něj postupně vrstvíme prameny vánočky. Chvíli necháme na plechu dokynout. Před vložením do trouby ještě potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme nasekanými mandlemi. Nakonec vánočku propíchneme u obou krajů i uprostřed špejlemi, aby se vrstvy těsta při pečení nezbortily. Pečeme zvolna asi 45 minut. Výstava zahrádkářů Výbor Českého svazu zahrádkářů děkuje všem členům a spoluobčanům, kteří svými výpěstky, výrobky a fotografiemi přispěli ke zdárnému průběhu zahrádkářské výstavy konané ve dnech v KD Staříč. Jablko roku vyhrála paní Vlasta Geryková a soutěž fotografii o nejkrásnější předzahrádku vyhráli manželé Vlasta a Karel Ševčíkovi. Také děkujeme škole a školce za výtvarné práce dětí, které obohatily zahrádkářskou výstavu. Mikulášská nadílka důchodcům Klub důchodců ve Staříči pořádal 6. prosince 2006 pro své příznivce Nadílku od Mikuláše. 80 důchodců se sešlo v KD ve Staříči. Veliký úspěch mělo vystoupení chrámového sboru ve Staříči vedeného slečnou Kurečkovou. Zazpívala i paní Kurková z Fryčovic a na housle ji doprovázel Mikuláš. Sponzory této akce byl OÚ ve Staříči, Jan Koška pan Janečka. Děkuji také všem důchodcům, kteří obohatili naši tombolu. Všem se tato akce líbila a už se těší na Basu Milan Balcar Mikuláš, čert, děti a hasiči V sobotu 10. prosince se pro staříčské děti uskutečnila Mikulášská nadílka. Celou akci si připravili místní hasiči. Než přišel Mikuláš s čertem tak děti soutěžily, tancovaly a snad jako jediné v republice se i koulovaly. Děti dostaly velký papír, vyrobily si kuličku a sněhová bitva mohla začít. Po koulovačce si všechny papíry po sobě uklidily a čekaly na Mikuláše. V sále se zhaslo, z jeviště vycházel kouř a jako první se objevili čerti. Letos to byli čerti tři. Mikuláš si vyslechl od někte-

15 Staříč 15 Muži: V mistrovské podzimní sezóně jsme se umítili na 3. místě se 7 výhrami, 3 remízami a 3x jsme odešli poraženi s celkovým skórem 33:20. O tyto výsledky se zasloužilo celé mužstvo, ale hlavně brankář Daniel Holinka, stopŕ Aleš Mec, dále univerzální fotbalista Jiří Michna a také dříči a nejlepší střelci mužstva Karel Jonáš (11 branek) a Jakub Vojkovský (6 branek). trenéři Antonín Kurečka a Jiří Láže děkují všem hráčům za dobrou reprezentaci FK Staříč. trenér mužů rých děti básničky a písničky a začal nadílet balíčky. Celá akce skončila tombolou, kdy každé dítě něco vyhrálo. Sport Hodnocení fotbalového podzimu Starší žáci: Mužstvo žáků mělo před sezónou jasný a jidiný cíl, a to uhrát co nejvíce bodů a zachránit se v Krajské sotěži!! A vše se podřizovalo tomu, aby to tak bylo. Po 11 mistrovských zápasech se nám to zatím daří a s 18 body jsme se z 12 mužstev umístili na 4. místě. Začátek sezóny se nám povedl na výbornou, neboť jsme porazili mužstva, která jsme museli porazit (Dolní Lutyně a Staré Město) a překvapivě, ale zaslouženě jsme vyhráli ve Frýdku Místku a v Třinci. Do té doby podávalo mužstvo celkem dobré výkony. Ale od domácího zápasu s Těrlickem nastal zlom a kluci podávali velmi nevyrovnané výkony!! V této době jsme se zaměřili hlavně na tréninky a výsledek se dostavil v posledním utkání, kdy jsme porazili po výborném a týmovém výkonu Havířov 3:1 a chlapci ukázali, že fotbal hrát umí. trenér starších žáků Karneval Tak tady máme opět podzim, za chvíli vánoce a zase budeme o rok starší. Začneme se těšit na novou plesovou sezonu a děti na tradiční maškarní karneval, každoročně s úspěchem pořádaný místní TJ Sokol. Maminky budou pečlivě vyrábět masky, aby byly jedinečné. Je radost vidět rozzářené oči dítka, které si jde pro výhru za jednu z nejhezčích masek. Stejně, někdy mnohem víc jsou rozzářenější, když si kráčí pro výhru z tomboly s lístečkem v ruce. Dá určitě práci pořadatelům a sponzorům vybrat ceny do tomboly tak, aby vyhovovaly malým prckům i těm větším a odrostlejším. Dcera vyhrála roční předplatné časopisu dle vlastního výběru (ze čtyř možností). s nadšením jsme vyplnily lísteček a čekaly. Jednalo se o časopis, jehož přílohou byl pokaždé nějaký malý dárek (měly jsme to obhlídnuté ve stáncích co můžeme čekat). Poprvé, podruhé i potřetí přišel časopis bez dárku, tak jsem kontaktovala vydavatelství a distribuci vše v pořádku. Po urgenci u jednoho z organizátorů přišel časopis 2 s dárkem a pak to skončilo. Další nepřišly vůbec. Urgence byla ještě jedna, ale zbytečná. Myslím si, že pokud sponzor dá do tomboly cenu, měl by příslib dodržet nebo ji tam nedávat vůbec. Popřípadě si na to dohlídnout. Pak se lidí diví, jaké jsou děti. Když vidí, že ani dospělí nemusí nebo nechtějí splnit to, co slíbí. A nic se neděje. Bukovjanová I.

16 16 Staříč Usměvavý policajt V roce 2003 jsem si svoji nešikovností zlomil ruku. Ve frýdecké nemocnici jsem vůbec nečekal tak vzácnou návštěvu, která se objevila ve dveřích Gunter Zajitz náš starosta obce Staříč. Přinesl mi dvě plzně, s přáním brzkého uzdravení. Já mu slíbil, že mu vrátím návštěvu až jednou bude i on v nemocnici. Nechtěl jsem to přivolat, ale on skutečně za rok byl v nemocnici s kotníkem. Tak jsem koupil dvě plzeňská piva, a těšil se jak u ten dluh vrátím. Na obci mi ale řekli starosta se dnes vrátí domů. Bylo mi to líto, ale zase jsem byl rád, že starosta je zdráv. Na zahrádce jsem vypil dárek pro pacienta a těšil se, že mu tu plzeň koupím u Košky. Okolo zahrádky šla Miluška se svým věrným psíkem. Tak už bude za chvilku páníček doma jsem vykřiknul. Ne! On přijde až koncem týdne prohlásila Miluška. Co teď? Dvě piva ve mně, auto je nemožné. Babeta mě zachrání! zvolal jsem. Koupil dvě piva, nasedl na babetku a jel jsem do nemocnice. Ještě štěstí, že tenkrát nebyly tak kruté podmínky pro řidiče, jako dnes. Bez přilby, bez světla jsem se vydal 4 km. Jel jsem zadní cestou kolem Lipiny do kopce, když na 50 metrů jsem uviděl na chodníku usměvavého policajta, který v ruce drží plácačku k zastavení každého vozidla. Nemělo cenu otočit, tak jsem je dál. Usměvavý policajt s stále na mě díval. Co je? Pořád stál na chodníku a bedlivě pozoroval mou spanilou jízdu bez helmy, beze světla a nějaká promile určitě ve mně byla. Když už jsem byl na jeho úrovni tak jsem zdvořile kývl hlavou a popřál mu hezký den Neodpověděl! Když jsem ho minul, tak jsem se otočil jestli za mnou náhodou nevystřelí. Ne! Byl tak připevněn ke chodníku, až jsem málem spadnul z babety. Byla to maketa Usměvavý policajt. Piva jsem šťastně předal, popřál brzké uzdravení a uháněl domů Byl to jeden z mých dobrých policajtu, který mi nedal pokutu. Milan Balcar Plesová sezóna 2007 Sokolský ples 20. ledna 2007 v KD. K tanci a poslechu bude hrát skupina KRAKATIT. Předprodej vstupenek bude v pondělí 8. ledna 2007 u p. Balcara, Okály 200. Dětský karneval neděle 21. ledna 2007 v února 2007 proběhne Hasičský ples 17. února 2007 se uskuteční Obecní ples Předprodej vstupenek bude v pátek 9. února od hodin vkd. Betlémské světlo V neděli budou skauti roznášet Betlémské světlo. Kdo bude mít zájem, může se přihlásit na telefonním čísle: nebo napsat na adresu: Uveďte jméno, příjmení a číslo popisné. Novoroční výšlap Novoroční výšlap na rozhlednu Okrouhlá pořádají hokejisté v hodin. Jako občerstvení se podává vařonka. Uzávěrka dalšího čísla bude 12. března Do doby uzávěrky nám prosím zasílejte své příspěvky. Vydává obec Staříč v nákladu 700 ks. Redakční rada: Tamara Filínová, Blanka Pešková, Květoslava Mudrová, Lenka Žídková, Jana Volná. Kontakt: OÚ Staříč, , , Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E Za správnost příspěvku zodpovídá jeho autor. Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ADVENTNÍ ČÍSLO PROSINEC 2013 SLOVO

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 březen 2015 (264) náklad 1670 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více