Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o."

Transkript

1 , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ Praha 2010

2 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ Předkládá: Ing. Karel Vránek rektor

3 Obsah Obsah... 1 Východiska Dlouhodobého záměru... 2 STRATEGICKÁ ANALÝZA... 4 SWOT analýza VŠRR... 5 VIZE VŠRR... 7 POSLÁNÍ VŠRR... 7 STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE VŠRR... 7 HLAVNÍ PRIORITY NA OBDOBÍ I. Rozvojové cíle v oblasti vzdělávací činnosti... 7 II. Rozvojové cíle v oblasti vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti... 9 III. Rozvojové cíle v oblasti mezinárodní spolupráce IV. Rozvojové cíle v oblasti řízení vysoké školy V. Rozvojové cíle v oblasti v oblasti finančního a materiálního zabezpečení školy VI. Rozvojové cíle Krajského pracoviště Jablonec nad Nisou ZÁVĚR

4 Východiska Dlouhodobého záměru Vysoká škola regionálního rozvoje, s. r. o. (dále jen VŠRR ) získala státní souhlas působit jako vysoká škola neuniverzitního typu rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) ze dne 28. listopadu Svoji činnost zahájila v akademickém roce 2004/2005 otevřením bakalářského studijního programu Regionální rozvoj, studijní obor Regionální rozvoj v prezenční formě studia s prodloužením platnosti akreditace do roku V říjnu 2007 byla akreditace studijního oboru Regionální rozvoj rozšířena o kombinovanou formu studia. V únoru 2007 byl nově akreditován bakalářský studijní obor Management a regionální rozvoj v prezenční formě studia. V současné době studuje na VŠRR 650 studentů. Realizace modulární koncepce studijního programu, nabídka volitelných předmětů a implementace kreditního systému ECTS zvyšuje kvalitu studijního programu při naplňování profilu absolventa a nabízí možnost individuálního dotváření studijního profilu dle potřeb, zájmů a reálné či uvažované pracovní pozice studentů. Soubor vědomostí a znalostí není orientován na obsáhlost memorativní kapacity, ale především na získání kompetenčních dovedností, zejména logické analýzy předloženého problému, výběr dostupných a vhodných metod řešení, výběr strategického postupu řešení a cest pro realizaci vybraných řešení. S ohledem na profil absolventa bylo i v uplynulém období prioritou úzké propojení výuky s praxí a výuka cizích jazyků na úrovni odpovídající potenciálnímu uplatnění absolventů VŠRR na evropském trhu práce. V roce 2009 získala VŠRR oprávnění k účasti v evropském programu LLP Erasmus a pokračovala v uzavírání rámcových smluv o spolupráci se zahraničními partnery. Vědeckovýzkumná činnost pedagogických pracovníků byla přednostně zaměřována na rozvoj vědních oborů nosných pro regionální správu v souladu s profilací studijních oborů. Výrazným aspektem vědecké činnosti akademických pracovníků VŠRR je úzké sepětí vědecké činnosti s činností pedagogickou v rámci vysokoškolské výuky i celoživotního vzdělávání. Vědeckovýzkumná činnost byla vzhledem ke krátké době existence VŠRR přednostně zaměřena na potřeby výuky a tvorbu učebních pomůcek, zejména studijních opor pro kombinované studium, aktualizaci studijního programu a organizaci i aktivní účast na seminářích a konferencích, jejichž zaměření je předmětem akreditovaných oborů. V souladu s akreditovanými studijními obory orientovala VŠRR vědeckovýzkumnou činnost i do dalších aktivit, zejména k účasti na veřejně vyhlašovaných výzkumných projektech a výzvách Operačních programů EU. Z předložených projektů byl schválen projekt (prosinec 2009) CZ.2.17/3.1.00/32599 ESF Praha Adaptabilita Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání, podporovaná aktivita B. Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ, zaměřeného na Inovaci bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení. VŠRR navázala úzkou spolupráci se subjekty a institucemi územních samosprávných celků a s ústředními orgány státní správy, resortními vědeckovýzkumnými pracovišti, vzdělávacími a poradenskými centry v oblasti veřejné správy. Hlavními partnery VŠRR jsou Český statistický úřad, Liberecký kraj, Magistrát hl. m. Prahy, Městská část Praha - Řepy, Městská část Praha - Zličín a Národní akademie regionálního managementu, o.s. Předmětem uzavřených partnerských dohod je oboustranná spolupráce v oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné, informační a v oblasti metodické a 2

5 konzultační podpory regionálního rozvoje. VŠRR je vedena snahou zvyšovat nabídku a kvalitu povinných studentských praxí cestou odborné spolupráce s regiony a spoluúčastí na řešení projektů v oblasti veřejné správy. VŠRR zahájila program metodické podpory rozvoje malých obcí ve venkovském prostoru formou participace akademických pracovníků a studentů (seminární práce, bakalářské práce) na výzkumných a aplikovaných projektech. VŠRR využívá pedagogický potenciál školy v oblasti celoživotního vzdělávání zejména pro vzdělávání úředníků a dalších pracovníků veřejné správy. VŠRR reagovala na rostoucí zájem studentů v regionech o specializované obory regionalistiky zřízením detašovaného Krajského pracoviště v Jablonci nad Nisou. Studium bakalářského studijního programu Regionální rozvoj, obor Regionální rozvoj bylo zahájeno v letním semestru akademického roku 2007/2008. Činnost Krajského pracoviště je významně podporována Libereckým krajem na základě uzavřené dohody o spolupráci. Systém vnitřního hodnocení procesů VŠRR vychází z aplikace prvků systému modelu kvality EFQM. Hlavními nástroji jsou sebehodnocení a benchmarking. Výsledky vnitřního hodnocení procesů umožňují zpracovávat SWOT analýzy a tvorbu, příp. úpravu plánů rozvoje klíčových oblastí. VŠRR sledovala a sleduje další vývoj v oblasti kvality vysokých škol, zejména v souladu s Boloňským procesem. Strategie personálního rozvoje byla v uplynulém období zaměřená zejména na stabilizaci pedagogického týmu akademických pracovníků a jeho rozšiřování o interní absolventy doktorského studia. Cílem je vytvořit stabilní jádro kvalitních interních akademických pracovníků, kteří budou na VŠRR dlouhodobě v pracovním poměru a nebudou mít významnější aktivity na jiných pracovištích. Pozornost byla rovněž soustředěna na prohloubení personální provázanosti detašovaného pracoviště v Jablonci nad Nisou a základního pracoviště v Praze. V listopadu 2007 rozhodla Akreditační komise o institucionálním hodnocení VŠRR, které se uskutečnilo v souladu s plánem realizace v roce Závěry a doporučení Akreditační komise, které VŠRR obdržela v lednu 2009, se staly prioritou aktualizačních plánů pro roky 2009 a 2010, zaměřené na jejich bezprostřední naplňování. V současné době se VŠRR nachází v rozvojové fázi, vyznačující se stabilním a přiměřeným nárůstem počtu studentů, procesem zvyšování kvality všech činností v rámci akreditovaného studijního programu, zejména při optimalizaci a aktualizaci studijních plánů zvyšováním nabídky volitelných předmětů, provázanosti studijních plánů s výsledky a poznatky vědeckého výzkumu v oboru regionalistiky a s využitím znalostí o aktuálních otázkách, potřebách a problémech řízení a realizace rozvoje regionů. Důležitým signálem je kladná odezva praxe na odbornou úroveň absolventů a zájem o studium na VŠRR. Primárním hlediskem dlouhodobého záměru VŠRR je upřednostňování otázek kvality před kvantitativními parametry. 3

6 STRATEGICKÁ ANALÝZA PEST analýza Politické a legislativní podmínky Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Bílá kniha terciárního vzdělávání - Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Strategie celoživotního učení. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období Národní politika výzkumu, vývoje a inovací na období Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání. Integrovaný systém typových pozic Ministerstva práce a sociálních věcí. Kartotéka typových pozic (KTP). Regionální informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce Liberecký kraj (RISA). The Bologna Process 2020 The European Higher Education Area in the new decade. Ekonomické podmínky Plán finanční pomoci studentům (schváleno vládou České republiky , konkrétní návrh věcného záměru zákona se předpokládá v roce 2011). Zavedení přímé finanční spoluúčasti studentů na studiu na VVŠ. Zhoršení postavení absolventů vysokých škol vstupujících na pracovní trh (důsledek ekonomické a finanční krize). Sociální a demografické podmínky Trhy práce v regionech porovnání budoucích změn v ekonomice a potenciálu regionů v oblasti lidských zdrojů. Demografický pokles populačních ročníků ucházejících se o vysokoškolské studium. Technické a technologické podmínky Změny v profesně kvalifikační struktuře pracovních pozic výstupy ze sektorových studií v odvětví energetika, elektrotechnický průmysl, ICT služby. Implementace E-governmentu v oblasti veřejné správy. 4

7 SWOT analýza VŠRR Výchozí interní dokumenty: Zpráva Akreditační komise o hodnocení VŠRR (leden 2009). Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠRR na období Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠRR v letech 2006 až Výroční zprávy o činnosti VŠRR v letech 2005 až Silné stránky: Vyváženost teoretických a praktických poznatků v profesně orientovaném bakalářském studijním programu orientace na potřeby regionů. Průběžná aktualizace přednášek a seminářů, důraz na aplikaci znalostí v praxi. Modulární koncepce studijního programu, rozšiřující se nabídka volitelných předmětů. Pravidelné hodnocení výuky studenty. Vedení školy se hodnocením zabývá a rozhoduje o opatřeních ke zvyšování kvality. Komunikační a konzultační dostupnost akademických pracovníků, flexibilní komunikace. Dostatečné zabezpečení výuky vlastními studijními oporami. Nadstandardní počet hodin přímé výuky v kombinované formě studia, který umožňuje větší variabilitu při sestavování individuálních rozvrhů studentů. Vytváření předpokladů k zajištění kvalitního průběhu státních závěrečných zkoušek, zejména úrovně bakalářských prací. Zavedení systému ECTS. Přínosná spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a spolupráce s odbornou praxí v regionu. Zaměření vědeckovýzkumné činnosti na rozvoj vědních oborů podstatných pro regionální správu v souladu s profilací akreditovaných studijních oborů. Úzké sepětí vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti se vzdělávací činností a celoživotním vzděláváním. (Realizace projektu v rámci OP Praha Adaptabilita zaměřeného na inovaci studijního programu). Organizace systému výuky umožňující realizovat ve zvýšené míře individuální přístup přednášejících ke studentům. Výběr a spolupráce s kvalitními externími spolupracovníky, kteří mají dostatek časového prostoru pro obligatorní akademické činnosti (konzultace, vedení bakalářských prací, participace na vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti). Zvyšující se počet studentů ve srovnání s minulým obdobím. Zájem studentů o obor studia, atraktivnost studia a uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Pozitivní zpětná vazba studentů a ohlas na úroveň vzdělávací a pedagogické činnosti. Udržování kontaktu s absolventy s cílem zpětné vazby k inovacím studijního programu, zejména v části volitelných studijních předmětů. 5

8 Strategické a operativní řízení a organizace chodu VŠRR, vyváženost akademické a funkcionální organizační struktury, flexibilita. Slabé stránky: Absence kombinované formy studia v oboru Management a regionální rozvoj, o který uchazeči o studium a studenti projevují rostoucí zájem. Počet odborných seminářů, kolokvií, konferencí organizovaných VŠRR. Publikační činnost akademických pracovníků v recenzovaných odborných časopisech. Počet kmenových akademických pracovníků. Méně výrazná vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost. Věkový průměr akademických pracovníků s hodností profesor a docent. Nižší zájem studentů o prezenční studium. Nerozvinuté vícezdrojové financování. PR instituce (malé povědomí) v akademické obci i u odborné veřejnosti. Příležitosti: Možnosti získání finanční podpory vědecké, výzkumné a tvůrčí práce v rámci operačních programů strukturálních fondů EU Cílová skupina uchazečů s odloženým zájmem o studium v oboru Regionalistiky zaměřená na kombinovanou formu studia. Možnost získání akreditace magisterského studia v oblasti regionálního rozvoje. Rizika: Snižující se demografická křivka uchazečů o studium. Nedostatek zdrojů (personální, finanční, materiální). 6

9 VIZE VŠRR Vysoká škola regionálního rozvoje má ambice stát se v rozvojovém horizontu respektovanou vysokou školou, na níž bude uskutečňován kvalitní vzdělávací a výzkumný program v souladu s mezinárodními trendy vysokoškolského vzdělávání a výzkumných programů, které ji učiní atraktivní nejen v národním kontextu, ale i v evropském vzdělávacím a výzkumném prostoru. POSLÁNÍ VŠRR VŠRR umožňuje přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti. Jejím posláním je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře společnosti a respektuje sdílené hodnoty, na nichž jsou vysoké školy založeny. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE VŠRR Strategické cíle rozvoje jsou zaměřeny na naplnění deklarované vize, trvalé zvyšování kvality a excelence ve všech hlavních činnostech a flexibilní reakce na vývoj potřeb a zájmu uchazečů o vysokoškolské studium. HLAVNÍ PRIORITY NA OBDOBÍ I. Rozvojové cíle v oblasti vzdělávací činnosti Inovace studijního programu a rozšiřování akreditace studijního programu budou projektovány v souladu s Kvalifikačním rámcem Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (Boloňský proces, 2005), Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání ( ) a Evropským kvalifikačním rámcem pro celoživotní učení (EU, 2008). Konkrétně je třeba se zaměřit na rozšiřování akreditace studijního programu Regionální rozvoj o další obory a formy studia a akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Regionální rozvoj. Prioritou je udržet stávající počty studentů a usilovat o organický nárůst počtu studentů, zejména z cílové skupiny odloženého zájmu o studium. Pro dosažení uvedených cílů je nutné zejména: 1. Inovovat studijní program Regionální rozvoj s důrazem na výsledky učení; definovat výstupy z učení ve studijním programu Regionální rozvoj. 2. Zvyšovat konkurenceschopnost, flexibilitu a adaptabilitu absolventů prostřednictvím inovace klíčových vzdělávacích modulů, které prohloubí jejich průřezové, specifické a přenositelné kompetence zejména v oblasti regionálního rozvoje, regionálního managementu a Evropských záležitostí. 7

10 3. Inovovat studijní program rozšířením nabídky volitelných odborných předmětů v souladu s profilem absolventa a zařazením vyššího počtu odborných předmětů vyučovaných v cizím jazyce. 4. Zapojovat odborníky z praxe a ze zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. 5. Vytvářet podmínky pro modernizaci didaktických metod výuky. 6. Připravit výuku vybraných předmětů formou blended learningu. 7. Pokračovat v tvorbě studijních opor určených zejména pro studenty v kombinované formě studia. 8. Vytvořit transparentní metodiku uznávání výsledků předchozího vzdělávání. 9. Podporovat řízené praxe studentů u potenciálních zaměstnavatelů. 10. Podporovat mimořádně nadané studenty a spolupracovat s nimi. 11. Připravit projekt kurzů celoživotního vzdělávání. 12. Připravit projekt k akreditaci na Ministerstvu vnitra (dále jen MV ) pro vedoucí úředníky územních samosprávných celků zaměřený na zvyšování manažerských kompetencí. 13. Zpracovat Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Regionální rozvoj, obor Management a regionální rozvoj o kombinovanou formu studia. 14. Předložit Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Regionální rozvoj, obor Management a regionální rozvoj v prezenční formě studia (platnost akreditace do roku 2011). 15. Zpracovat Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Regionální rozvoj, obor Regionální rozvoj v prezenční i kombinované formě studia (platnost akreditace do roku 2013). 16. Zpracovat projekt k rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Regionální rozvoj o nový obor. 17. Zpracovat Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Regionální rozvoj, obor Regionální rozvoj. Indikátory: Postupné naplňování cílů, klíčových aktivit a monitorovacích ukazatelů projektu OP Praha Adaptabilita Inovace bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení ( ). Počet inovovaných odborných předmětů a předmětů vyučovaných v cizím jazyce zařazených do studijních plánů. Zpětná vazba akademických pracovníků, odborníků z praxe a studentů hodnocení kvality studia. Uskutečněná jednání s odborníky z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. Metodika uznávání výsledků předchozího vzdělávání. Počet odborných předmětů realizovaných formou blended learningu. Ukazatel počtu studentů. Projekt kurzů celoživotního vzdělávání. Nově vytvořené studijní pomůcky (sylaby, studijní opory apod.). 8

11 Rozhodnutí MV o akreditaci instituce (VŠRR) a akreditaci kurzů zaměřených na zvyšování manažerských kompetencí pro vedoucí úředníky územních samosprávných celků. Rozhodnutí MŠMT o udělení akreditace studijního programu Regionální rozvoj, obor Management a regionální rozvoj v kombinované formě studia. Rozhodnutí MŠMT o prodloužení akreditace studijního programu Regionální rozvoj, obor Management a regionální rozvoj v prezenční formě studia. Rozhodnutí MŠMT o prodloužení akreditace studijního programu Regionální rozvoj, obor Regionální rozvoj v prezenční a kombinované formě studia. Rozhodnutí MŠMT o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Regionální rozvoj, obor Regionální rozvoj. II. Rozvojové cíle v oblasti vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti V oblasti vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti i nadále klást důraz na témata regionalistky, orientovat se na spolupráci s institucemi, pro které by tvůrčí potenciál VŠRR mohl být přínosný a efektivní. Tato oblast činnosti VŠRR vykazuje v současném období růstový trend, který již vyžaduje integraci týmového úsilí zaměřenou na podporu dalšího rozvoje vědecké a výzkumné činnosti. Do vědeckovýzkumné činnosti zapojovat studenty a vytvářet pro ně tvůrčí a motivační prostředí, např. v rámci studentské vědecké a odborné činnosti. Pro dosažení uvedených cílů je nutné zejména: 1. Připravit projekt systematického rozvoje vědecké, vývojové a další tvůrčí činnosti na VŠRR. 2. Podporovat a vytvářet pracovní podmínky týmu akademických pracovníků zapojených do realizace grantu OP Praha Adaptabilita Inovace bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení ( ). 3. Pokračovat ve zpracovávání projektů a předkládání žádostí o finanční podporu ze strukturálních fondů EU vyhlašovaných orgány veřejné správy, zejména Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem práce a sociálních věcí. 4. Pokračovat ve spolupráci na regionálních výzkumných projektech s partnerskými organizacemi v České republice i zahraničí. 5. Publikační činnost akademických pracovníků orientovat na rozvoj vědních oborů v souladu s profilací jednotlivých disciplín studijního programu a realizovat ji v českých a zahraničních odborných recenzovaných časopisech. 6. Pokračovat ve vydavatelské činnosti VŠRR v rámci Edice VŠRR. 7. Připravit a realizovat další ročníky mezinárodních konferencí zaměřených na problematiku Regionálního rozvoje. 8. Podporovat aktivní účast akademických pracovníků na vědeckých konferencích, seminářích, workshopech, odborných fórech apod. 9. Připravit a organizačně uspořádat zapojení talentovaných studentů do vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti a dílčí participace na realizaci projektů VŠRR. 10. Uspořádat každoročně soutěže studentských prací v rámci studentské vědecké a odborné činnosti. 11. Podporovat participaci akademických pracovníků v expertních týmech, vědeckých, akademických, oborových radách spolupracujících vysokých škol. 9

12 Indikátory: Zpracované a předložené žádosti o podporu financování projektů ze strukturálních fondů EU. Schválené žádosti a implementované projekty s podporou financování ze strukturálních fondů EU. Řešené projekty financované z institucionálních zdrojů. Regionální výzkumné a aplikované projekty s participací akademických pracovníků a studentů VŠRR. Projekt systematického rozvoje vědecké, vývojové a další tvůrčí činnosti na VŠRR. Počty publikací akademických pracovníků (monografií, kapitoly v monografiích, článků v odborných českých a zahraničních časopisech a sbornících, učebnic, učebních textů aj.). Vydané publikace ediční řady Edice VŠRR. Realizované konference včetně výstupů z nich. Účast akademických pracovníků a studentů na konferencích a seminářích v souvislosti s odborným zaměřením akreditovaného studijního programu. Počet studentů participujících na projektech VŠRR. Počet studentů zapojených do studentské vědecké a odborné činnosti v rámci školních a vyšších kol soutěže. III. Rozvojové cíle v oblasti mezinárodní spolupráce Prohlubovat zapojení VŠRR do programu LLP Erasmus a rozvíjet participaci VŠRR na vytváření evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru. Postupně zvyšovat počty studentů a akademických pracovníků v rámci zahraniční mobility v evropských programech a pokračovat v plnění stávajících a event. uzavírání nových rámcových smluv o spolupráci se zahraničními partnery. Vytvářet podmínky pro participaci zahraničních partnerů při organizaci mezinárodních konferencí a při realizaci výměny hostujících profesorů. Pro dosažení uvedených cílů je nutné zejména: 1. Prohlubovat spolupráci v rámci již uzavřených rámcových dohod a monitorovat výstupy realizované spolupráce: Technische Universität Kaiserslautern (SRN), Akadémia Policajného zboru Bratislava (Slovensko), Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre (Slovensko), Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz (SRN). 2. Pokračovat ve vysílání pedagogů a studentů na zahraniční stáže v souladu s recipročním plněním uzavřených dohod. 3. Přijímat a vysílat hostující profesory. 4. Vytvářet podmínky pro aktivní účast akademických pracovníků a studentů na mezinárodních konferencích, seminářích a sympoziích. 5. Pokračovat ve vyhledávání a rozšiřování spolupráce se zahraničními vysokými školami s obsahově srovnatelnými studijními programy v rámci programu LLP Erasmus. 6. Rozvíjet nabídku studijních odborných předmětů vyučovaných v cizích jazycích s cílem rozšíření možností přijetí zahraničních studentů v rámci LLP Erasmus. 7. Zaměřovat pozornost na obsahovou, formální a jazykovou správnost Dodatku k diplomu (Diploma Supplement) s cílem vytváření podmínek pro získání certifikátu kvality DS Label. 10

13 Indikátory: Počet vyslaných a přijatých akademických pracovníků na základě mezinárodních recipročních dohod (stáže, hostující profesoři, konference, semináře, workshopy aj.). Počet vyslaných a přijatých studentů na základě mezinárodních recipročních dohod (LLP Erasmus, stáže, soutěže). Monitoring konkrétních výstupů realizované spolupráce. Nově uzavřené bilaterální smlouvy v rámci programu LLP Erasmus. Počet odborných předmětů vyučovaných v cizím jazyce. IV. Rozvojové cíle v oblasti řízení vysoké školy Za hlavní rozvojový cíl je považována optimalizace organizační struktury VŠRR v souvislosti s personálním zabezpečením výuky v maximální možné míře interními akademickými pracovníky a vytváření podmínek pro personální provázanost základního a detašovaného pracoviště. Řídící, pedagogické a vědecké aktivity je třeba zaměřovat na vytvoření předpokladů pro další rozvojový záměr VŠRR v oblasti prodloužení a rozšíření akreditace. Uzavírání pracovních smluv s externími vyučujícími je třeba podmínit povinnostmi jejich aktivní spolupráce ve všech akademických činnostech školy (vzdělávací, vědeckovýzkumná, publikační, vedení bakalářských prací, účast na SZZ). Pro dosažení uvedených cílů je nutné zejména: 1. Prohlubovat systematizaci evidenčních a administrativních činností VŠRR. 2. Zpřesňovat obsah kompetencí řídících a administrativních pracovníků v souvislosti s implementací nových informačních, komunikačních a databázových systémů. 3. Aktualizovat a organicky vytvářet vnitřní směrnice pro řízení VŠRR. 4. Dopracovat a realizovat koncepci řízení činnosti na katedrální úrovni. 5. Vytvořit systém vnitřních kontrolních činností. 6. Vytvořit strategický plán marketingových a propagačních aktivit s cílem posílit prezentaci VŠRR. 7. Zkvalitňovat personální zabezpečení kmenovými habilitovanými akademickými pracovníky a absolventy doktorského studijního programu. 8. Vytvářet podmínky pro zvyšování odborných, pedagogických a jazykových kompetencí akademických pracovníků a pro předávání nově získaných poznatků a dovedností. 9. Podporovat vzdělávání řídících a administrativních pracovníků VŠRR. 10. Vytvářet a prohlubovat užší vazby na potencionální zaměstnavatele absolventů. 11. Vyvíjet vhodné marketingové strategie směrem k cílový skupinám. 12. Vytvořit funkční propojení implementovaných informačních a komunikačních systémů především jejich zastřešením školním intranetem s promítnutím předem stanovených informací na webových stránkách VŠRR. 13. Zavedení informačních databází vedle již existujících celistvých informačních systémů pro uchovávání a správu informací (např. informace o průběhu obhajob kvalifikačních prací a další). Jejich provázání s databázemi poskytujícími informace pro webové stránky VŠRR. 14. Pokračovat v rozvíjení a realizaci systémů zajišťování vnitřního hodnocení kvality činnosti VŠRR. 11

14 15. Klást důraz na vyváženost a diferencovanost jednotlivých subjektů vysoké školy (akademičtí pracovníci, management, studenti, absolventi, zaměstnavatelé aj.) ve vnitřním zajišťování kvality. 16. Pokračovat v individuální práci se studenty v informačních a poradenských centrech VŠRR. Indikátory: Nově přijatí kmenoví akademičtí pracovníci (prof., doc., Ph.D.). Zvyšování profesní kvalifikace akademických pracovníků. Sebehodnotící zpráva. Roční aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠRR. Aktualizované a nově vytvořené vnitřní směrnice pro řízení školy. Popis systému vnitřního hodnocení kvality činnosti VŠRR a vnitřních kontrolních činností. Výsledky měření kvality procesů na VŠRR. Plán marketingových a propagačních aktivit. Nově vytvořené informační, komunikační a databázové systémy. Modifikace SIS v souladu s řídícími, personálními a organizačními potřebami VŠRR. V. Rozvojové cíle v oblasti finančního a materiálního zabezpečení školy Vytvářet materiální a informační zázemí VŠRR, které zkvalitní vzdělávací činnost, studijní aktivity, atmosféru vysokoškolského prostředí a kulturu akademického života. Zajistit vícezdrojové financování zejména v oblasti vědecké a výzkumné činnosti, technického a materiálního zajištění vzdělávací činnosti, rozšiřování knihovního fondu. Pro dosažení uvedených cílů je nutné zejména: 1. Pokračovat v rekonstrukcích školních budov. Jejich rozsah bude limitován disponibilními finančními zdroji. 2. Pokračovat ve zkvalitňování knihovny, zejména jejího vybavení profilujícími periodiky z oblasti klíčových odborných předmětů, posílení počtu svazků, zajištění vstupu do fulltextových časopiseckých databází a rozšíření vybavení knihovny o audio video techniku. Prohlubovat spolupráci s odbornými knihovnami. 3. Vybavit další učebny pevně zabudovanými datovými projektory a počítači, vybudovat jazykové učebny. 4. Pravidelně inovovat vybavení učeben a pracovišť ICT technologiemi. 5. Pravidelně inovovat webové stránky VŠRR. 6. Změnit řešení v poskytování internetového připojení. Indikátory: Rozsah provedených rekonstrukčních prací. Rozsah knižního fondu a počet odebíraných odborných periodik, přístupy do elektronických databází. Počet učeben nově vybavených datovými projektory a počítači a počet nově vybudovaných jazykových učeben. Ukazatele dostupnosti internetové sítě. 12

15 VI. Rozvojové cíle Krajského pracoviště Jablonec nad Nisou Rozvojové cíle Krajského pracoviště Jablonec nad Nisou jsou kompatibilní s rozvojovým záměrem hlavních oblastí činnosti VŠRR se sídlem v Praze. Pro dosažení uvedených cílů je nutné zejména: 1. Garantovat obsahovou shodnost a koncepční kompatibilitu všech pedagogických aktivit na detašovaném a na základním pracovišti. 2. Zajišťovat personální provázanost na obou pracovištích. 3. Dbát na proporcionální účast detašovaného pracoviště v Jablonci nad Nisou na vědeckých a výzkumných aktivitách VŠRR. 4. Zajišťovat srovnatelnou úroveň technického vybavení, knihovnických a jiných služeb, jakož i stejnou úroveň akademického prostředí na obou pracovištích. Indikátory: Personální provázanost detašovaného a základního pracoviště minimálně 60%. Počet studentů zapojených do vědeckých a výzkumných aktivit VŠRR. Počet studentských a odborných akcí pořádaných detašovaným pracovištěm. ZÁVĚR Hlavní priority Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti představují plánované akreditace studijního programu Regionální rozvoj a jejich kvalitní realizace. Trvalou pozornost bude VŠRR věnovat zintenzivnění vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, které souvisejí s prioritou posílení personálního zajištění hlavních činností školy kmenovými pracovníky. Důležitým cílem je rovněž udržet stávající počty studentů. 13

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2011 Praha říjen 2010 1 OBSAH Východiska

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 AKTUALIZACE PRO ROK

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. NA ROK 2012 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 Tato

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ PRO ROK 2015 BRNO, 29.12.2014 Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2016 1 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. leden 2009 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 20. 21. listopadu 2007 v Brandýse nad Labem,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 Brno, květen 2015 OBSAH I. VÝCHODISKA PRO FORMULACI

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Hospodářská fakulta TUL

Hospodářská fakulta TUL Hospodářská fakulta TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2007 1. Úvod - východiska dlouhodobého záměru Hospodářské fakulty TUL Aktualizace

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2014 (AR 2013-2014) Praha říjen 2013

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti duben 2014 Praha vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Pražské vysoké školy psychosociálních studií, s. r. o.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Pražské vysoké školy psychosociálních studií, s. r. o. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Pražské vysoké školy psychosociálních studií, s. r. o. duben 2015 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 5/2014 ve dnech 1. 3. prosince

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s. Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 1/2013 ve dnech 4. 6. února, že bude v souladu s 84 odst. 1 písm.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2008 Brno, únor 2008 Aktualizace

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2011 Září 2010 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Evaluace výuky kurzů v rámci projektu OP PA ZS a LS 2011/2012

Evaluace výuky kurzů v rámci projektu OP PA ZS a LS 2011/2012 Evaluace výuky kurzů v rámci projektu OP PA ZS a LS 2011/2012 Od března 2010 do srpna 2012 byl na VŠRR realizován projekt v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/32599 Inovace bakalářského

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové na období 2011-2015 Úvod Zřízení Ústavu sociální práce navázalo

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti červenec 2010 Praha

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti červenec 2010 Praha Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti červenec 2010 Praha vysoká škola CEVRO Institut Dlouhodobý záměr 2010 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE... 3 B.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 OBSAH 2 DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 2010...5..2. 1.1 Doplnění projektu 5...2

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více