Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o."

Transkript

1 , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ Praha 2010

2 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ Předkládá: Ing. Karel Vránek rektor

3 Obsah Obsah... 1 Východiska Dlouhodobého záměru... 2 STRATEGICKÁ ANALÝZA... 4 SWOT analýza VŠRR... 5 VIZE VŠRR... 7 POSLÁNÍ VŠRR... 7 STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE VŠRR... 7 HLAVNÍ PRIORITY NA OBDOBÍ I. Rozvojové cíle v oblasti vzdělávací činnosti... 7 II. Rozvojové cíle v oblasti vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti... 9 III. Rozvojové cíle v oblasti mezinárodní spolupráce IV. Rozvojové cíle v oblasti řízení vysoké školy V. Rozvojové cíle v oblasti v oblasti finančního a materiálního zabezpečení školy VI. Rozvojové cíle Krajského pracoviště Jablonec nad Nisou ZÁVĚR

4 Východiska Dlouhodobého záměru Vysoká škola regionálního rozvoje, s. r. o. (dále jen VŠRR ) získala státní souhlas působit jako vysoká škola neuniverzitního typu rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) ze dne 28. listopadu Svoji činnost zahájila v akademickém roce 2004/2005 otevřením bakalářského studijního programu Regionální rozvoj, studijní obor Regionální rozvoj v prezenční formě studia s prodloužením platnosti akreditace do roku V říjnu 2007 byla akreditace studijního oboru Regionální rozvoj rozšířena o kombinovanou formu studia. V únoru 2007 byl nově akreditován bakalářský studijní obor Management a regionální rozvoj v prezenční formě studia. V současné době studuje na VŠRR 650 studentů. Realizace modulární koncepce studijního programu, nabídka volitelných předmětů a implementace kreditního systému ECTS zvyšuje kvalitu studijního programu při naplňování profilu absolventa a nabízí možnost individuálního dotváření studijního profilu dle potřeb, zájmů a reálné či uvažované pracovní pozice studentů. Soubor vědomostí a znalostí není orientován na obsáhlost memorativní kapacity, ale především na získání kompetenčních dovedností, zejména logické analýzy předloženého problému, výběr dostupných a vhodných metod řešení, výběr strategického postupu řešení a cest pro realizaci vybraných řešení. S ohledem na profil absolventa bylo i v uplynulém období prioritou úzké propojení výuky s praxí a výuka cizích jazyků na úrovni odpovídající potenciálnímu uplatnění absolventů VŠRR na evropském trhu práce. V roce 2009 získala VŠRR oprávnění k účasti v evropském programu LLP Erasmus a pokračovala v uzavírání rámcových smluv o spolupráci se zahraničními partnery. Vědeckovýzkumná činnost pedagogických pracovníků byla přednostně zaměřována na rozvoj vědních oborů nosných pro regionální správu v souladu s profilací studijních oborů. Výrazným aspektem vědecké činnosti akademických pracovníků VŠRR je úzké sepětí vědecké činnosti s činností pedagogickou v rámci vysokoškolské výuky i celoživotního vzdělávání. Vědeckovýzkumná činnost byla vzhledem ke krátké době existence VŠRR přednostně zaměřena na potřeby výuky a tvorbu učebních pomůcek, zejména studijních opor pro kombinované studium, aktualizaci studijního programu a organizaci i aktivní účast na seminářích a konferencích, jejichž zaměření je předmětem akreditovaných oborů. V souladu s akreditovanými studijními obory orientovala VŠRR vědeckovýzkumnou činnost i do dalších aktivit, zejména k účasti na veřejně vyhlašovaných výzkumných projektech a výzvách Operačních programů EU. Z předložených projektů byl schválen projekt (prosinec 2009) CZ.2.17/3.1.00/32599 ESF Praha Adaptabilita Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání, podporovaná aktivita B. Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ, zaměřeného na Inovaci bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení. VŠRR navázala úzkou spolupráci se subjekty a institucemi územních samosprávných celků a s ústředními orgány státní správy, resortními vědeckovýzkumnými pracovišti, vzdělávacími a poradenskými centry v oblasti veřejné správy. Hlavními partnery VŠRR jsou Český statistický úřad, Liberecký kraj, Magistrát hl. m. Prahy, Městská část Praha - Řepy, Městská část Praha - Zličín a Národní akademie regionálního managementu, o.s. Předmětem uzavřených partnerských dohod je oboustranná spolupráce v oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné, informační a v oblasti metodické a 2

5 konzultační podpory regionálního rozvoje. VŠRR je vedena snahou zvyšovat nabídku a kvalitu povinných studentských praxí cestou odborné spolupráce s regiony a spoluúčastí na řešení projektů v oblasti veřejné správy. VŠRR zahájila program metodické podpory rozvoje malých obcí ve venkovském prostoru formou participace akademických pracovníků a studentů (seminární práce, bakalářské práce) na výzkumných a aplikovaných projektech. VŠRR využívá pedagogický potenciál školy v oblasti celoživotního vzdělávání zejména pro vzdělávání úředníků a dalších pracovníků veřejné správy. VŠRR reagovala na rostoucí zájem studentů v regionech o specializované obory regionalistiky zřízením detašovaného Krajského pracoviště v Jablonci nad Nisou. Studium bakalářského studijního programu Regionální rozvoj, obor Regionální rozvoj bylo zahájeno v letním semestru akademického roku 2007/2008. Činnost Krajského pracoviště je významně podporována Libereckým krajem na základě uzavřené dohody o spolupráci. Systém vnitřního hodnocení procesů VŠRR vychází z aplikace prvků systému modelu kvality EFQM. Hlavními nástroji jsou sebehodnocení a benchmarking. Výsledky vnitřního hodnocení procesů umožňují zpracovávat SWOT analýzy a tvorbu, příp. úpravu plánů rozvoje klíčových oblastí. VŠRR sledovala a sleduje další vývoj v oblasti kvality vysokých škol, zejména v souladu s Boloňským procesem. Strategie personálního rozvoje byla v uplynulém období zaměřená zejména na stabilizaci pedagogického týmu akademických pracovníků a jeho rozšiřování o interní absolventy doktorského studia. Cílem je vytvořit stabilní jádro kvalitních interních akademických pracovníků, kteří budou na VŠRR dlouhodobě v pracovním poměru a nebudou mít významnější aktivity na jiných pracovištích. Pozornost byla rovněž soustředěna na prohloubení personální provázanosti detašovaného pracoviště v Jablonci nad Nisou a základního pracoviště v Praze. V listopadu 2007 rozhodla Akreditační komise o institucionálním hodnocení VŠRR, které se uskutečnilo v souladu s plánem realizace v roce Závěry a doporučení Akreditační komise, které VŠRR obdržela v lednu 2009, se staly prioritou aktualizačních plánů pro roky 2009 a 2010, zaměřené na jejich bezprostřední naplňování. V současné době se VŠRR nachází v rozvojové fázi, vyznačující se stabilním a přiměřeným nárůstem počtu studentů, procesem zvyšování kvality všech činností v rámci akreditovaného studijního programu, zejména při optimalizaci a aktualizaci studijních plánů zvyšováním nabídky volitelných předmětů, provázanosti studijních plánů s výsledky a poznatky vědeckého výzkumu v oboru regionalistiky a s využitím znalostí o aktuálních otázkách, potřebách a problémech řízení a realizace rozvoje regionů. Důležitým signálem je kladná odezva praxe na odbornou úroveň absolventů a zájem o studium na VŠRR. Primárním hlediskem dlouhodobého záměru VŠRR je upřednostňování otázek kvality před kvantitativními parametry. 3

6 STRATEGICKÁ ANALÝZA PEST analýza Politické a legislativní podmínky Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Bílá kniha terciárního vzdělávání - Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Strategie celoživotního učení. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období Národní politika výzkumu, vývoje a inovací na období Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání. Integrovaný systém typových pozic Ministerstva práce a sociálních věcí. Kartotéka typových pozic (KTP). Regionální informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce Liberecký kraj (RISA). The Bologna Process 2020 The European Higher Education Area in the new decade. Ekonomické podmínky Plán finanční pomoci studentům (schváleno vládou České republiky , konkrétní návrh věcného záměru zákona se předpokládá v roce 2011). Zavedení přímé finanční spoluúčasti studentů na studiu na VVŠ. Zhoršení postavení absolventů vysokých škol vstupujících na pracovní trh (důsledek ekonomické a finanční krize). Sociální a demografické podmínky Trhy práce v regionech porovnání budoucích změn v ekonomice a potenciálu regionů v oblasti lidských zdrojů. Demografický pokles populačních ročníků ucházejících se o vysokoškolské studium. Technické a technologické podmínky Změny v profesně kvalifikační struktuře pracovních pozic výstupy ze sektorových studií v odvětví energetika, elektrotechnický průmysl, ICT služby. Implementace E-governmentu v oblasti veřejné správy. 4

7 SWOT analýza VŠRR Výchozí interní dokumenty: Zpráva Akreditační komise o hodnocení VŠRR (leden 2009). Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠRR na období Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠRR v letech 2006 až Výroční zprávy o činnosti VŠRR v letech 2005 až Silné stránky: Vyváženost teoretických a praktických poznatků v profesně orientovaném bakalářském studijním programu orientace na potřeby regionů. Průběžná aktualizace přednášek a seminářů, důraz na aplikaci znalostí v praxi. Modulární koncepce studijního programu, rozšiřující se nabídka volitelných předmětů. Pravidelné hodnocení výuky studenty. Vedení školy se hodnocením zabývá a rozhoduje o opatřeních ke zvyšování kvality. Komunikační a konzultační dostupnost akademických pracovníků, flexibilní komunikace. Dostatečné zabezpečení výuky vlastními studijními oporami. Nadstandardní počet hodin přímé výuky v kombinované formě studia, který umožňuje větší variabilitu při sestavování individuálních rozvrhů studentů. Vytváření předpokladů k zajištění kvalitního průběhu státních závěrečných zkoušek, zejména úrovně bakalářských prací. Zavedení systému ECTS. Přínosná spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a spolupráce s odbornou praxí v regionu. Zaměření vědeckovýzkumné činnosti na rozvoj vědních oborů podstatných pro regionální správu v souladu s profilací akreditovaných studijních oborů. Úzké sepětí vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti se vzdělávací činností a celoživotním vzděláváním. (Realizace projektu v rámci OP Praha Adaptabilita zaměřeného na inovaci studijního programu). Organizace systému výuky umožňující realizovat ve zvýšené míře individuální přístup přednášejících ke studentům. Výběr a spolupráce s kvalitními externími spolupracovníky, kteří mají dostatek časového prostoru pro obligatorní akademické činnosti (konzultace, vedení bakalářských prací, participace na vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti). Zvyšující se počet studentů ve srovnání s minulým obdobím. Zájem studentů o obor studia, atraktivnost studia a uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Pozitivní zpětná vazba studentů a ohlas na úroveň vzdělávací a pedagogické činnosti. Udržování kontaktu s absolventy s cílem zpětné vazby k inovacím studijního programu, zejména v části volitelných studijních předmětů. 5

8 Strategické a operativní řízení a organizace chodu VŠRR, vyváženost akademické a funkcionální organizační struktury, flexibilita. Slabé stránky: Absence kombinované formy studia v oboru Management a regionální rozvoj, o který uchazeči o studium a studenti projevují rostoucí zájem. Počet odborných seminářů, kolokvií, konferencí organizovaných VŠRR. Publikační činnost akademických pracovníků v recenzovaných odborných časopisech. Počet kmenových akademických pracovníků. Méně výrazná vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost. Věkový průměr akademických pracovníků s hodností profesor a docent. Nižší zájem studentů o prezenční studium. Nerozvinuté vícezdrojové financování. PR instituce (malé povědomí) v akademické obci i u odborné veřejnosti. Příležitosti: Možnosti získání finanční podpory vědecké, výzkumné a tvůrčí práce v rámci operačních programů strukturálních fondů EU Cílová skupina uchazečů s odloženým zájmem o studium v oboru Regionalistiky zaměřená na kombinovanou formu studia. Možnost získání akreditace magisterského studia v oblasti regionálního rozvoje. Rizika: Snižující se demografická křivka uchazečů o studium. Nedostatek zdrojů (personální, finanční, materiální). 6

9 VIZE VŠRR Vysoká škola regionálního rozvoje má ambice stát se v rozvojovém horizontu respektovanou vysokou školou, na níž bude uskutečňován kvalitní vzdělávací a výzkumný program v souladu s mezinárodními trendy vysokoškolského vzdělávání a výzkumných programů, které ji učiní atraktivní nejen v národním kontextu, ale i v evropském vzdělávacím a výzkumném prostoru. POSLÁNÍ VŠRR VŠRR umožňuje přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti. Jejím posláním je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře společnosti a respektuje sdílené hodnoty, na nichž jsou vysoké školy založeny. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE VŠRR Strategické cíle rozvoje jsou zaměřeny na naplnění deklarované vize, trvalé zvyšování kvality a excelence ve všech hlavních činnostech a flexibilní reakce na vývoj potřeb a zájmu uchazečů o vysokoškolské studium. HLAVNÍ PRIORITY NA OBDOBÍ I. Rozvojové cíle v oblasti vzdělávací činnosti Inovace studijního programu a rozšiřování akreditace studijního programu budou projektovány v souladu s Kvalifikačním rámcem Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (Boloňský proces, 2005), Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání ( ) a Evropským kvalifikačním rámcem pro celoživotní učení (EU, 2008). Konkrétně je třeba se zaměřit na rozšiřování akreditace studijního programu Regionální rozvoj o další obory a formy studia a akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Regionální rozvoj. Prioritou je udržet stávající počty studentů a usilovat o organický nárůst počtu studentů, zejména z cílové skupiny odloženého zájmu o studium. Pro dosažení uvedených cílů je nutné zejména: 1. Inovovat studijní program Regionální rozvoj s důrazem na výsledky učení; definovat výstupy z učení ve studijním programu Regionální rozvoj. 2. Zvyšovat konkurenceschopnost, flexibilitu a adaptabilitu absolventů prostřednictvím inovace klíčových vzdělávacích modulů, které prohloubí jejich průřezové, specifické a přenositelné kompetence zejména v oblasti regionálního rozvoje, regionálního managementu a Evropských záležitostí. 7

10 3. Inovovat studijní program rozšířením nabídky volitelných odborných předmětů v souladu s profilem absolventa a zařazením vyššího počtu odborných předmětů vyučovaných v cizím jazyce. 4. Zapojovat odborníky z praxe a ze zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. 5. Vytvářet podmínky pro modernizaci didaktických metod výuky. 6. Připravit výuku vybraných předmětů formou blended learningu. 7. Pokračovat v tvorbě studijních opor určených zejména pro studenty v kombinované formě studia. 8. Vytvořit transparentní metodiku uznávání výsledků předchozího vzdělávání. 9. Podporovat řízené praxe studentů u potenciálních zaměstnavatelů. 10. Podporovat mimořádně nadané studenty a spolupracovat s nimi. 11. Připravit projekt kurzů celoživotního vzdělávání. 12. Připravit projekt k akreditaci na Ministerstvu vnitra (dále jen MV ) pro vedoucí úředníky územních samosprávných celků zaměřený na zvyšování manažerských kompetencí. 13. Zpracovat Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Regionální rozvoj, obor Management a regionální rozvoj o kombinovanou formu studia. 14. Předložit Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Regionální rozvoj, obor Management a regionální rozvoj v prezenční formě studia (platnost akreditace do roku 2011). 15. Zpracovat Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Regionální rozvoj, obor Regionální rozvoj v prezenční i kombinované formě studia (platnost akreditace do roku 2013). 16. Zpracovat projekt k rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Regionální rozvoj o nový obor. 17. Zpracovat Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Regionální rozvoj, obor Regionální rozvoj. Indikátory: Postupné naplňování cílů, klíčových aktivit a monitorovacích ukazatelů projektu OP Praha Adaptabilita Inovace bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení ( ). Počet inovovaných odborných předmětů a předmětů vyučovaných v cizím jazyce zařazených do studijních plánů. Zpětná vazba akademických pracovníků, odborníků z praxe a studentů hodnocení kvality studia. Uskutečněná jednání s odborníky z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. Metodika uznávání výsledků předchozího vzdělávání. Počet odborných předmětů realizovaných formou blended learningu. Ukazatel počtu studentů. Projekt kurzů celoživotního vzdělávání. Nově vytvořené studijní pomůcky (sylaby, studijní opory apod.). 8

11 Rozhodnutí MV o akreditaci instituce (VŠRR) a akreditaci kurzů zaměřených na zvyšování manažerských kompetencí pro vedoucí úředníky územních samosprávných celků. Rozhodnutí MŠMT o udělení akreditace studijního programu Regionální rozvoj, obor Management a regionální rozvoj v kombinované formě studia. Rozhodnutí MŠMT o prodloužení akreditace studijního programu Regionální rozvoj, obor Management a regionální rozvoj v prezenční formě studia. Rozhodnutí MŠMT o prodloužení akreditace studijního programu Regionální rozvoj, obor Regionální rozvoj v prezenční a kombinované formě studia. Rozhodnutí MŠMT o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Regionální rozvoj, obor Regionální rozvoj. II. Rozvojové cíle v oblasti vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti V oblasti vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti i nadále klást důraz na témata regionalistky, orientovat se na spolupráci s institucemi, pro které by tvůrčí potenciál VŠRR mohl být přínosný a efektivní. Tato oblast činnosti VŠRR vykazuje v současném období růstový trend, který již vyžaduje integraci týmového úsilí zaměřenou na podporu dalšího rozvoje vědecké a výzkumné činnosti. Do vědeckovýzkumné činnosti zapojovat studenty a vytvářet pro ně tvůrčí a motivační prostředí, např. v rámci studentské vědecké a odborné činnosti. Pro dosažení uvedených cílů je nutné zejména: 1. Připravit projekt systematického rozvoje vědecké, vývojové a další tvůrčí činnosti na VŠRR. 2. Podporovat a vytvářet pracovní podmínky týmu akademických pracovníků zapojených do realizace grantu OP Praha Adaptabilita Inovace bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení ( ). 3. Pokračovat ve zpracovávání projektů a předkládání žádostí o finanční podporu ze strukturálních fondů EU vyhlašovaných orgány veřejné správy, zejména Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem práce a sociálních věcí. 4. Pokračovat ve spolupráci na regionálních výzkumných projektech s partnerskými organizacemi v České republice i zahraničí. 5. Publikační činnost akademických pracovníků orientovat na rozvoj vědních oborů v souladu s profilací jednotlivých disciplín studijního programu a realizovat ji v českých a zahraničních odborných recenzovaných časopisech. 6. Pokračovat ve vydavatelské činnosti VŠRR v rámci Edice VŠRR. 7. Připravit a realizovat další ročníky mezinárodních konferencí zaměřených na problematiku Regionálního rozvoje. 8. Podporovat aktivní účast akademických pracovníků na vědeckých konferencích, seminářích, workshopech, odborných fórech apod. 9. Připravit a organizačně uspořádat zapojení talentovaných studentů do vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti a dílčí participace na realizaci projektů VŠRR. 10. Uspořádat každoročně soutěže studentských prací v rámci studentské vědecké a odborné činnosti. 11. Podporovat participaci akademických pracovníků v expertních týmech, vědeckých, akademických, oborových radách spolupracujících vysokých škol. 9

12 Indikátory: Zpracované a předložené žádosti o podporu financování projektů ze strukturálních fondů EU. Schválené žádosti a implementované projekty s podporou financování ze strukturálních fondů EU. Řešené projekty financované z institucionálních zdrojů. Regionální výzkumné a aplikované projekty s participací akademických pracovníků a studentů VŠRR. Projekt systematického rozvoje vědecké, vývojové a další tvůrčí činnosti na VŠRR. Počty publikací akademických pracovníků (monografií, kapitoly v monografiích, článků v odborných českých a zahraničních časopisech a sbornících, učebnic, učebních textů aj.). Vydané publikace ediční řady Edice VŠRR. Realizované konference včetně výstupů z nich. Účast akademických pracovníků a studentů na konferencích a seminářích v souvislosti s odborným zaměřením akreditovaného studijního programu. Počet studentů participujících na projektech VŠRR. Počet studentů zapojených do studentské vědecké a odborné činnosti v rámci školních a vyšších kol soutěže. III. Rozvojové cíle v oblasti mezinárodní spolupráce Prohlubovat zapojení VŠRR do programu LLP Erasmus a rozvíjet participaci VŠRR na vytváření evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru. Postupně zvyšovat počty studentů a akademických pracovníků v rámci zahraniční mobility v evropských programech a pokračovat v plnění stávajících a event. uzavírání nových rámcových smluv o spolupráci se zahraničními partnery. Vytvářet podmínky pro participaci zahraničních partnerů při organizaci mezinárodních konferencí a při realizaci výměny hostujících profesorů. Pro dosažení uvedených cílů je nutné zejména: 1. Prohlubovat spolupráci v rámci již uzavřených rámcových dohod a monitorovat výstupy realizované spolupráce: Technische Universität Kaiserslautern (SRN), Akadémia Policajného zboru Bratislava (Slovensko), Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre (Slovensko), Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz (SRN). 2. Pokračovat ve vysílání pedagogů a studentů na zahraniční stáže v souladu s recipročním plněním uzavřených dohod. 3. Přijímat a vysílat hostující profesory. 4. Vytvářet podmínky pro aktivní účast akademických pracovníků a studentů na mezinárodních konferencích, seminářích a sympoziích. 5. Pokračovat ve vyhledávání a rozšiřování spolupráce se zahraničními vysokými školami s obsahově srovnatelnými studijními programy v rámci programu LLP Erasmus. 6. Rozvíjet nabídku studijních odborných předmětů vyučovaných v cizích jazycích s cílem rozšíření možností přijetí zahraničních studentů v rámci LLP Erasmus. 7. Zaměřovat pozornost na obsahovou, formální a jazykovou správnost Dodatku k diplomu (Diploma Supplement) s cílem vytváření podmínek pro získání certifikátu kvality DS Label. 10

13 Indikátory: Počet vyslaných a přijatých akademických pracovníků na základě mezinárodních recipročních dohod (stáže, hostující profesoři, konference, semináře, workshopy aj.). Počet vyslaných a přijatých studentů na základě mezinárodních recipročních dohod (LLP Erasmus, stáže, soutěže). Monitoring konkrétních výstupů realizované spolupráce. Nově uzavřené bilaterální smlouvy v rámci programu LLP Erasmus. Počet odborných předmětů vyučovaných v cizím jazyce. IV. Rozvojové cíle v oblasti řízení vysoké školy Za hlavní rozvojový cíl je považována optimalizace organizační struktury VŠRR v souvislosti s personálním zabezpečením výuky v maximální možné míře interními akademickými pracovníky a vytváření podmínek pro personální provázanost základního a detašovaného pracoviště. Řídící, pedagogické a vědecké aktivity je třeba zaměřovat na vytvoření předpokladů pro další rozvojový záměr VŠRR v oblasti prodloužení a rozšíření akreditace. Uzavírání pracovních smluv s externími vyučujícími je třeba podmínit povinnostmi jejich aktivní spolupráce ve všech akademických činnostech školy (vzdělávací, vědeckovýzkumná, publikační, vedení bakalářských prací, účast na SZZ). Pro dosažení uvedených cílů je nutné zejména: 1. Prohlubovat systematizaci evidenčních a administrativních činností VŠRR. 2. Zpřesňovat obsah kompetencí řídících a administrativních pracovníků v souvislosti s implementací nových informačních, komunikačních a databázových systémů. 3. Aktualizovat a organicky vytvářet vnitřní směrnice pro řízení VŠRR. 4. Dopracovat a realizovat koncepci řízení činnosti na katedrální úrovni. 5. Vytvořit systém vnitřních kontrolních činností. 6. Vytvořit strategický plán marketingových a propagačních aktivit s cílem posílit prezentaci VŠRR. 7. Zkvalitňovat personální zabezpečení kmenovými habilitovanými akademickými pracovníky a absolventy doktorského studijního programu. 8. Vytvářet podmínky pro zvyšování odborných, pedagogických a jazykových kompetencí akademických pracovníků a pro předávání nově získaných poznatků a dovedností. 9. Podporovat vzdělávání řídících a administrativních pracovníků VŠRR. 10. Vytvářet a prohlubovat užší vazby na potencionální zaměstnavatele absolventů. 11. Vyvíjet vhodné marketingové strategie směrem k cílový skupinám. 12. Vytvořit funkční propojení implementovaných informačních a komunikačních systémů především jejich zastřešením školním intranetem s promítnutím předem stanovených informací na webových stránkách VŠRR. 13. Zavedení informačních databází vedle již existujících celistvých informačních systémů pro uchovávání a správu informací (např. informace o průběhu obhajob kvalifikačních prací a další). Jejich provázání s databázemi poskytujícími informace pro webové stránky VŠRR. 14. Pokračovat v rozvíjení a realizaci systémů zajišťování vnitřního hodnocení kvality činnosti VŠRR. 11

14 15. Klást důraz na vyváženost a diferencovanost jednotlivých subjektů vysoké školy (akademičtí pracovníci, management, studenti, absolventi, zaměstnavatelé aj.) ve vnitřním zajišťování kvality. 16. Pokračovat v individuální práci se studenty v informačních a poradenských centrech VŠRR. Indikátory: Nově přijatí kmenoví akademičtí pracovníci (prof., doc., Ph.D.). Zvyšování profesní kvalifikace akademických pracovníků. Sebehodnotící zpráva. Roční aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠRR. Aktualizované a nově vytvořené vnitřní směrnice pro řízení školy. Popis systému vnitřního hodnocení kvality činnosti VŠRR a vnitřních kontrolních činností. Výsledky měření kvality procesů na VŠRR. Plán marketingových a propagačních aktivit. Nově vytvořené informační, komunikační a databázové systémy. Modifikace SIS v souladu s řídícími, personálními a organizačními potřebami VŠRR. V. Rozvojové cíle v oblasti finančního a materiálního zabezpečení školy Vytvářet materiální a informační zázemí VŠRR, které zkvalitní vzdělávací činnost, studijní aktivity, atmosféru vysokoškolského prostředí a kulturu akademického života. Zajistit vícezdrojové financování zejména v oblasti vědecké a výzkumné činnosti, technického a materiálního zajištění vzdělávací činnosti, rozšiřování knihovního fondu. Pro dosažení uvedených cílů je nutné zejména: 1. Pokračovat v rekonstrukcích školních budov. Jejich rozsah bude limitován disponibilními finančními zdroji. 2. Pokračovat ve zkvalitňování knihovny, zejména jejího vybavení profilujícími periodiky z oblasti klíčových odborných předmětů, posílení počtu svazků, zajištění vstupu do fulltextových časopiseckých databází a rozšíření vybavení knihovny o audio video techniku. Prohlubovat spolupráci s odbornými knihovnami. 3. Vybavit další učebny pevně zabudovanými datovými projektory a počítači, vybudovat jazykové učebny. 4. Pravidelně inovovat vybavení učeben a pracovišť ICT technologiemi. 5. Pravidelně inovovat webové stránky VŠRR. 6. Změnit řešení v poskytování internetového připojení. Indikátory: Rozsah provedených rekonstrukčních prací. Rozsah knižního fondu a počet odebíraných odborných periodik, přístupy do elektronických databází. Počet učeben nově vybavených datovými projektory a počítači a počet nově vybudovaných jazykových učeben. Ukazatele dostupnosti internetové sítě. 12

15 VI. Rozvojové cíle Krajského pracoviště Jablonec nad Nisou Rozvojové cíle Krajského pracoviště Jablonec nad Nisou jsou kompatibilní s rozvojovým záměrem hlavních oblastí činnosti VŠRR se sídlem v Praze. Pro dosažení uvedených cílů je nutné zejména: 1. Garantovat obsahovou shodnost a koncepční kompatibilitu všech pedagogických aktivit na detašovaném a na základním pracovišti. 2. Zajišťovat personální provázanost na obou pracovištích. 3. Dbát na proporcionální účast detašovaného pracoviště v Jablonci nad Nisou na vědeckých a výzkumných aktivitách VŠRR. 4. Zajišťovat srovnatelnou úroveň technického vybavení, knihovnických a jiných služeb, jakož i stejnou úroveň akademického prostředí na obou pracovištích. Indikátory: Personální provázanost detašovaného a základního pracoviště minimálně 60%. Počet studentů zapojených do vědeckých a výzkumných aktivit VŠRR. Počet studentských a odborných akcí pořádaných detašovaným pracovištěm. ZÁVĚR Hlavní priority Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti představují plánované akreditace studijního programu Regionální rozvoj a jejich kvalitní realizace. Trvalou pozornost bude VŠRR věnovat zintenzivnění vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, které souvisejí s prioritou posílení personálního zajištění hlavních činností školy kmenovými pracovníky. Důležitým cílem je rovněž udržet stávající počty studentů. 13

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2014 o Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013 Schváleno AS FRRMS dne 21. 1. 2013. Č.j.:

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2015 o Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2017 Brno, květen 2016 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$

2!#$ &'()&)'#! )*'*&+$ 0123425267 9 951 5 793 722 2 51 2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$,9-.2 / 01 26526 123451212 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Mise Základní misí Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v

Více

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1 Východiska Masarykova univerzita se bude v roce 2012 vyrovnávat s významnými změnami vnějšího rámce svého fungování, jež zásadně ovlivňují

Více

ROČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. PRO ROK 2017

ROČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. PRO ROK 2017 ROČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. PRO ROK 2017 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA ŘÍJEN 2016 Tento Roční plán realizace

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 1. Kvalita a relevance EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

1. Úvod. 2. Strategické řízení

1. Úvod. 2. Strategické řízení AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2014 1. Úvod Tento dokument aktualizuje

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro rok 2016 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013: projednala

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Investiční

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011 Úvod Aktualizace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Mise a vize VŠKV. Jaké efekty plynou z hodnocení kvality pro rozvoj školy?

Mise a vize VŠKV. Jaké efekty plynou z hodnocení kvality pro rozvoj školy? Mise a vize VŠKV Jediná vysoká škola se sídlem v Karlovarském kraji Jedinečnost vzdělávacího programu neuniverzitního typu Inovační inţenýrství jako budoucí potenciál Víceúrovňové sledování kvality činností

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROK 2011

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NA ROK 2011 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2011 FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň, Únor 2011 1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PARAMETRŮ PRO ROK 2011 Fakulta zdravotnických studií je nejmladší

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy sociálně

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 UNIVERZITA J, E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ll3!10"'fflijj@@d! PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2017 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Aktualizovat dokumenty FZS v návaznosti na novelu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s.

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy sociálně správní,

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2016 (Projednáno Akademickou radou SVŠE 20. října 2015) 1 1.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 o Praha 2015 Obsah 1. Výchozí dokumenty...

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav v Opavě Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, Česká republika Materiál byl schválen Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 5. 10. 2015. Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2014 (Projednáno Akademickou radou dne 4.4.2014) 1 1. Úvod Aktualizace

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 Předkládá: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Více

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ NA OBDOBÍ

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ NA OBDOBÍ Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ NA OBDOBÍ 2017-2020 Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti Vysoké školy sociálně správní na období 2017-2020 -3- POSLÁNÍ

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha 24. 10. 2013

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha 24. 10. 2013 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK 2017 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UMPRUM PRO ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru Vysoké školy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více