Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o."

Transkript

1 , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ Praha 2010

2 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ Předkládá: Ing. Karel Vránek rektor

3 Obsah Obsah... 1 Východiska Dlouhodobého záměru... 2 STRATEGICKÁ ANALÝZA... 4 SWOT analýza VŠRR... 5 VIZE VŠRR... 7 POSLÁNÍ VŠRR... 7 STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE VŠRR... 7 HLAVNÍ PRIORITY NA OBDOBÍ I. Rozvojové cíle v oblasti vzdělávací činnosti... 7 II. Rozvojové cíle v oblasti vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti... 9 III. Rozvojové cíle v oblasti mezinárodní spolupráce IV. Rozvojové cíle v oblasti řízení vysoké školy V. Rozvojové cíle v oblasti v oblasti finančního a materiálního zabezpečení školy VI. Rozvojové cíle Krajského pracoviště Jablonec nad Nisou ZÁVĚR

4 Východiska Dlouhodobého záměru Vysoká škola regionálního rozvoje, s. r. o. (dále jen VŠRR ) získala státní souhlas působit jako vysoká škola neuniverzitního typu rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) ze dne 28. listopadu Svoji činnost zahájila v akademickém roce 2004/2005 otevřením bakalářského studijního programu Regionální rozvoj, studijní obor Regionální rozvoj v prezenční formě studia s prodloužením platnosti akreditace do roku V říjnu 2007 byla akreditace studijního oboru Regionální rozvoj rozšířena o kombinovanou formu studia. V únoru 2007 byl nově akreditován bakalářský studijní obor Management a regionální rozvoj v prezenční formě studia. V současné době studuje na VŠRR 650 studentů. Realizace modulární koncepce studijního programu, nabídka volitelných předmětů a implementace kreditního systému ECTS zvyšuje kvalitu studijního programu při naplňování profilu absolventa a nabízí možnost individuálního dotváření studijního profilu dle potřeb, zájmů a reálné či uvažované pracovní pozice studentů. Soubor vědomostí a znalostí není orientován na obsáhlost memorativní kapacity, ale především na získání kompetenčních dovedností, zejména logické analýzy předloženého problému, výběr dostupných a vhodných metod řešení, výběr strategického postupu řešení a cest pro realizaci vybraných řešení. S ohledem na profil absolventa bylo i v uplynulém období prioritou úzké propojení výuky s praxí a výuka cizích jazyků na úrovni odpovídající potenciálnímu uplatnění absolventů VŠRR na evropském trhu práce. V roce 2009 získala VŠRR oprávnění k účasti v evropském programu LLP Erasmus a pokračovala v uzavírání rámcových smluv o spolupráci se zahraničními partnery. Vědeckovýzkumná činnost pedagogických pracovníků byla přednostně zaměřována na rozvoj vědních oborů nosných pro regionální správu v souladu s profilací studijních oborů. Výrazným aspektem vědecké činnosti akademických pracovníků VŠRR je úzké sepětí vědecké činnosti s činností pedagogickou v rámci vysokoškolské výuky i celoživotního vzdělávání. Vědeckovýzkumná činnost byla vzhledem ke krátké době existence VŠRR přednostně zaměřena na potřeby výuky a tvorbu učebních pomůcek, zejména studijních opor pro kombinované studium, aktualizaci studijního programu a organizaci i aktivní účast na seminářích a konferencích, jejichž zaměření je předmětem akreditovaných oborů. V souladu s akreditovanými studijními obory orientovala VŠRR vědeckovýzkumnou činnost i do dalších aktivit, zejména k účasti na veřejně vyhlašovaných výzkumných projektech a výzvách Operačních programů EU. Z předložených projektů byl schválen projekt (prosinec 2009) CZ.2.17/3.1.00/32599 ESF Praha Adaptabilita Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání, podporovaná aktivita B. Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ, zaměřeného na Inovaci bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení. VŠRR navázala úzkou spolupráci se subjekty a institucemi územních samosprávných celků a s ústředními orgány státní správy, resortními vědeckovýzkumnými pracovišti, vzdělávacími a poradenskými centry v oblasti veřejné správy. Hlavními partnery VŠRR jsou Český statistický úřad, Liberecký kraj, Magistrát hl. m. Prahy, Městská část Praha - Řepy, Městská část Praha - Zličín a Národní akademie regionálního managementu, o.s. Předmětem uzavřených partnerských dohod je oboustranná spolupráce v oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné, informační a v oblasti metodické a 2

5 konzultační podpory regionálního rozvoje. VŠRR je vedena snahou zvyšovat nabídku a kvalitu povinných studentských praxí cestou odborné spolupráce s regiony a spoluúčastí na řešení projektů v oblasti veřejné správy. VŠRR zahájila program metodické podpory rozvoje malých obcí ve venkovském prostoru formou participace akademických pracovníků a studentů (seminární práce, bakalářské práce) na výzkumných a aplikovaných projektech. VŠRR využívá pedagogický potenciál školy v oblasti celoživotního vzdělávání zejména pro vzdělávání úředníků a dalších pracovníků veřejné správy. VŠRR reagovala na rostoucí zájem studentů v regionech o specializované obory regionalistiky zřízením detašovaného Krajského pracoviště v Jablonci nad Nisou. Studium bakalářského studijního programu Regionální rozvoj, obor Regionální rozvoj bylo zahájeno v letním semestru akademického roku 2007/2008. Činnost Krajského pracoviště je významně podporována Libereckým krajem na základě uzavřené dohody o spolupráci. Systém vnitřního hodnocení procesů VŠRR vychází z aplikace prvků systému modelu kvality EFQM. Hlavními nástroji jsou sebehodnocení a benchmarking. Výsledky vnitřního hodnocení procesů umožňují zpracovávat SWOT analýzy a tvorbu, příp. úpravu plánů rozvoje klíčových oblastí. VŠRR sledovala a sleduje další vývoj v oblasti kvality vysokých škol, zejména v souladu s Boloňským procesem. Strategie personálního rozvoje byla v uplynulém období zaměřená zejména na stabilizaci pedagogického týmu akademických pracovníků a jeho rozšiřování o interní absolventy doktorského studia. Cílem je vytvořit stabilní jádro kvalitních interních akademických pracovníků, kteří budou na VŠRR dlouhodobě v pracovním poměru a nebudou mít významnější aktivity na jiných pracovištích. Pozornost byla rovněž soustředěna na prohloubení personální provázanosti detašovaného pracoviště v Jablonci nad Nisou a základního pracoviště v Praze. V listopadu 2007 rozhodla Akreditační komise o institucionálním hodnocení VŠRR, které se uskutečnilo v souladu s plánem realizace v roce Závěry a doporučení Akreditační komise, které VŠRR obdržela v lednu 2009, se staly prioritou aktualizačních plánů pro roky 2009 a 2010, zaměřené na jejich bezprostřední naplňování. V současné době se VŠRR nachází v rozvojové fázi, vyznačující se stabilním a přiměřeným nárůstem počtu studentů, procesem zvyšování kvality všech činností v rámci akreditovaného studijního programu, zejména při optimalizaci a aktualizaci studijních plánů zvyšováním nabídky volitelných předmětů, provázanosti studijních plánů s výsledky a poznatky vědeckého výzkumu v oboru regionalistiky a s využitím znalostí o aktuálních otázkách, potřebách a problémech řízení a realizace rozvoje regionů. Důležitým signálem je kladná odezva praxe na odbornou úroveň absolventů a zájem o studium na VŠRR. Primárním hlediskem dlouhodobého záměru VŠRR je upřednostňování otázek kvality před kvantitativními parametry. 3

6 STRATEGICKÁ ANALÝZA PEST analýza Politické a legislativní podmínky Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Bílá kniha terciárního vzdělávání - Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Strategie celoživotního učení. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období Národní politika výzkumu, vývoje a inovací na období Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání. Integrovaný systém typových pozic Ministerstva práce a sociálních věcí. Kartotéka typových pozic (KTP). Regionální informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce Liberecký kraj (RISA). The Bologna Process 2020 The European Higher Education Area in the new decade. Ekonomické podmínky Plán finanční pomoci studentům (schváleno vládou České republiky , konkrétní návrh věcného záměru zákona se předpokládá v roce 2011). Zavedení přímé finanční spoluúčasti studentů na studiu na VVŠ. Zhoršení postavení absolventů vysokých škol vstupujících na pracovní trh (důsledek ekonomické a finanční krize). Sociální a demografické podmínky Trhy práce v regionech porovnání budoucích změn v ekonomice a potenciálu regionů v oblasti lidských zdrojů. Demografický pokles populačních ročníků ucházejících se o vysokoškolské studium. Technické a technologické podmínky Změny v profesně kvalifikační struktuře pracovních pozic výstupy ze sektorových studií v odvětví energetika, elektrotechnický průmysl, ICT služby. Implementace E-governmentu v oblasti veřejné správy. 4

7 SWOT analýza VŠRR Výchozí interní dokumenty: Zpráva Akreditační komise o hodnocení VŠRR (leden 2009). Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠRR na období Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠRR v letech 2006 až Výroční zprávy o činnosti VŠRR v letech 2005 až Silné stránky: Vyváženost teoretických a praktických poznatků v profesně orientovaném bakalářském studijním programu orientace na potřeby regionů. Průběžná aktualizace přednášek a seminářů, důraz na aplikaci znalostí v praxi. Modulární koncepce studijního programu, rozšiřující se nabídka volitelných předmětů. Pravidelné hodnocení výuky studenty. Vedení školy se hodnocením zabývá a rozhoduje o opatřeních ke zvyšování kvality. Komunikační a konzultační dostupnost akademických pracovníků, flexibilní komunikace. Dostatečné zabezpečení výuky vlastními studijními oporami. Nadstandardní počet hodin přímé výuky v kombinované formě studia, který umožňuje větší variabilitu při sestavování individuálních rozvrhů studentů. Vytváření předpokladů k zajištění kvalitního průběhu státních závěrečných zkoušek, zejména úrovně bakalářských prací. Zavedení systému ECTS. Přínosná spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a spolupráce s odbornou praxí v regionu. Zaměření vědeckovýzkumné činnosti na rozvoj vědních oborů podstatných pro regionální správu v souladu s profilací akreditovaných studijních oborů. Úzké sepětí vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti se vzdělávací činností a celoživotním vzděláváním. (Realizace projektu v rámci OP Praha Adaptabilita zaměřeného na inovaci studijního programu). Organizace systému výuky umožňující realizovat ve zvýšené míře individuální přístup přednášejících ke studentům. Výběr a spolupráce s kvalitními externími spolupracovníky, kteří mají dostatek časového prostoru pro obligatorní akademické činnosti (konzultace, vedení bakalářských prací, participace na vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti). Zvyšující se počet studentů ve srovnání s minulým obdobím. Zájem studentů o obor studia, atraktivnost studia a uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Pozitivní zpětná vazba studentů a ohlas na úroveň vzdělávací a pedagogické činnosti. Udržování kontaktu s absolventy s cílem zpětné vazby k inovacím studijního programu, zejména v části volitelných studijních předmětů. 5

8 Strategické a operativní řízení a organizace chodu VŠRR, vyváženost akademické a funkcionální organizační struktury, flexibilita. Slabé stránky: Absence kombinované formy studia v oboru Management a regionální rozvoj, o který uchazeči o studium a studenti projevují rostoucí zájem. Počet odborných seminářů, kolokvií, konferencí organizovaných VŠRR. Publikační činnost akademických pracovníků v recenzovaných odborných časopisech. Počet kmenových akademických pracovníků. Méně výrazná vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost. Věkový průměr akademických pracovníků s hodností profesor a docent. Nižší zájem studentů o prezenční studium. Nerozvinuté vícezdrojové financování. PR instituce (malé povědomí) v akademické obci i u odborné veřejnosti. Příležitosti: Možnosti získání finanční podpory vědecké, výzkumné a tvůrčí práce v rámci operačních programů strukturálních fondů EU Cílová skupina uchazečů s odloženým zájmem o studium v oboru Regionalistiky zaměřená na kombinovanou formu studia. Možnost získání akreditace magisterského studia v oblasti regionálního rozvoje. Rizika: Snižující se demografická křivka uchazečů o studium. Nedostatek zdrojů (personální, finanční, materiální). 6

9 VIZE VŠRR Vysoká škola regionálního rozvoje má ambice stát se v rozvojovém horizontu respektovanou vysokou školou, na níž bude uskutečňován kvalitní vzdělávací a výzkumný program v souladu s mezinárodními trendy vysokoškolského vzdělávání a výzkumných programů, které ji učiní atraktivní nejen v národním kontextu, ale i v evropském vzdělávacím a výzkumném prostoru. POSLÁNÍ VŠRR VŠRR umožňuje přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti. Jejím posláním je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře společnosti a respektuje sdílené hodnoty, na nichž jsou vysoké školy založeny. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE VŠRR Strategické cíle rozvoje jsou zaměřeny na naplnění deklarované vize, trvalé zvyšování kvality a excelence ve všech hlavních činnostech a flexibilní reakce na vývoj potřeb a zájmu uchazečů o vysokoškolské studium. HLAVNÍ PRIORITY NA OBDOBÍ I. Rozvojové cíle v oblasti vzdělávací činnosti Inovace studijního programu a rozšiřování akreditace studijního programu budou projektovány v souladu s Kvalifikačním rámcem Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (Boloňský proces, 2005), Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání ( ) a Evropským kvalifikačním rámcem pro celoživotní učení (EU, 2008). Konkrétně je třeba se zaměřit na rozšiřování akreditace studijního programu Regionální rozvoj o další obory a formy studia a akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Regionální rozvoj. Prioritou je udržet stávající počty studentů a usilovat o organický nárůst počtu studentů, zejména z cílové skupiny odloženého zájmu o studium. Pro dosažení uvedených cílů je nutné zejména: 1. Inovovat studijní program Regionální rozvoj s důrazem na výsledky učení; definovat výstupy z učení ve studijním programu Regionální rozvoj. 2. Zvyšovat konkurenceschopnost, flexibilitu a adaptabilitu absolventů prostřednictvím inovace klíčových vzdělávacích modulů, které prohloubí jejich průřezové, specifické a přenositelné kompetence zejména v oblasti regionálního rozvoje, regionálního managementu a Evropských záležitostí. 7

10 3. Inovovat studijní program rozšířením nabídky volitelných odborných předmětů v souladu s profilem absolventa a zařazením vyššího počtu odborných předmětů vyučovaných v cizím jazyce. 4. Zapojovat odborníky z praxe a ze zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. 5. Vytvářet podmínky pro modernizaci didaktických metod výuky. 6. Připravit výuku vybraných předmětů formou blended learningu. 7. Pokračovat v tvorbě studijních opor určených zejména pro studenty v kombinované formě studia. 8. Vytvořit transparentní metodiku uznávání výsledků předchozího vzdělávání. 9. Podporovat řízené praxe studentů u potenciálních zaměstnavatelů. 10. Podporovat mimořádně nadané studenty a spolupracovat s nimi. 11. Připravit projekt kurzů celoživotního vzdělávání. 12. Připravit projekt k akreditaci na Ministerstvu vnitra (dále jen MV ) pro vedoucí úředníky územních samosprávných celků zaměřený na zvyšování manažerských kompetencí. 13. Zpracovat Žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Regionální rozvoj, obor Management a regionální rozvoj o kombinovanou formu studia. 14. Předložit Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Regionální rozvoj, obor Management a regionální rozvoj v prezenční formě studia (platnost akreditace do roku 2011). 15. Zpracovat Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Regionální rozvoj, obor Regionální rozvoj v prezenční i kombinované formě studia (platnost akreditace do roku 2013). 16. Zpracovat projekt k rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Regionální rozvoj o nový obor. 17. Zpracovat Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Regionální rozvoj, obor Regionální rozvoj. Indikátory: Postupné naplňování cílů, klíčových aktivit a monitorovacích ukazatelů projektu OP Praha Adaptabilita Inovace bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení ( ). Počet inovovaných odborných předmětů a předmětů vyučovaných v cizím jazyce zařazených do studijních plánů. Zpětná vazba akademických pracovníků, odborníků z praxe a studentů hodnocení kvality studia. Uskutečněná jednání s odborníky z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. Metodika uznávání výsledků předchozího vzdělávání. Počet odborných předmětů realizovaných formou blended learningu. Ukazatel počtu studentů. Projekt kurzů celoživotního vzdělávání. Nově vytvořené studijní pomůcky (sylaby, studijní opory apod.). 8

11 Rozhodnutí MV o akreditaci instituce (VŠRR) a akreditaci kurzů zaměřených na zvyšování manažerských kompetencí pro vedoucí úředníky územních samosprávných celků. Rozhodnutí MŠMT o udělení akreditace studijního programu Regionální rozvoj, obor Management a regionální rozvoj v kombinované formě studia. Rozhodnutí MŠMT o prodloužení akreditace studijního programu Regionální rozvoj, obor Management a regionální rozvoj v prezenční formě studia. Rozhodnutí MŠMT o prodloužení akreditace studijního programu Regionální rozvoj, obor Regionální rozvoj v prezenční a kombinované formě studia. Rozhodnutí MŠMT o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Regionální rozvoj, obor Regionální rozvoj. II. Rozvojové cíle v oblasti vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti V oblasti vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti i nadále klást důraz na témata regionalistky, orientovat se na spolupráci s institucemi, pro které by tvůrčí potenciál VŠRR mohl být přínosný a efektivní. Tato oblast činnosti VŠRR vykazuje v současném období růstový trend, který již vyžaduje integraci týmového úsilí zaměřenou na podporu dalšího rozvoje vědecké a výzkumné činnosti. Do vědeckovýzkumné činnosti zapojovat studenty a vytvářet pro ně tvůrčí a motivační prostředí, např. v rámci studentské vědecké a odborné činnosti. Pro dosažení uvedených cílů je nutné zejména: 1. Připravit projekt systematického rozvoje vědecké, vývojové a další tvůrčí činnosti na VŠRR. 2. Podporovat a vytvářet pracovní podmínky týmu akademických pracovníků zapojených do realizace grantu OP Praha Adaptabilita Inovace bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení ( ). 3. Pokračovat ve zpracovávání projektů a předkládání žádostí o finanční podporu ze strukturálních fondů EU vyhlašovaných orgány veřejné správy, zejména Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem práce a sociálních věcí. 4. Pokračovat ve spolupráci na regionálních výzkumných projektech s partnerskými organizacemi v České republice i zahraničí. 5. Publikační činnost akademických pracovníků orientovat na rozvoj vědních oborů v souladu s profilací jednotlivých disciplín studijního programu a realizovat ji v českých a zahraničních odborných recenzovaných časopisech. 6. Pokračovat ve vydavatelské činnosti VŠRR v rámci Edice VŠRR. 7. Připravit a realizovat další ročníky mezinárodních konferencí zaměřených na problematiku Regionálního rozvoje. 8. Podporovat aktivní účast akademických pracovníků na vědeckých konferencích, seminářích, workshopech, odborných fórech apod. 9. Připravit a organizačně uspořádat zapojení talentovaných studentů do vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti a dílčí participace na realizaci projektů VŠRR. 10. Uspořádat každoročně soutěže studentských prací v rámci studentské vědecké a odborné činnosti. 11. Podporovat participaci akademických pracovníků v expertních týmech, vědeckých, akademických, oborových radách spolupracujících vysokých škol. 9

12 Indikátory: Zpracované a předložené žádosti o podporu financování projektů ze strukturálních fondů EU. Schválené žádosti a implementované projekty s podporou financování ze strukturálních fondů EU. Řešené projekty financované z institucionálních zdrojů. Regionální výzkumné a aplikované projekty s participací akademických pracovníků a studentů VŠRR. Projekt systematického rozvoje vědecké, vývojové a další tvůrčí činnosti na VŠRR. Počty publikací akademických pracovníků (monografií, kapitoly v monografiích, článků v odborných českých a zahraničních časopisech a sbornících, učebnic, učebních textů aj.). Vydané publikace ediční řady Edice VŠRR. Realizované konference včetně výstupů z nich. Účast akademických pracovníků a studentů na konferencích a seminářích v souvislosti s odborným zaměřením akreditovaného studijního programu. Počet studentů participujících na projektech VŠRR. Počet studentů zapojených do studentské vědecké a odborné činnosti v rámci školních a vyšších kol soutěže. III. Rozvojové cíle v oblasti mezinárodní spolupráce Prohlubovat zapojení VŠRR do programu LLP Erasmus a rozvíjet participaci VŠRR na vytváření evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru. Postupně zvyšovat počty studentů a akademických pracovníků v rámci zahraniční mobility v evropských programech a pokračovat v plnění stávajících a event. uzavírání nových rámcových smluv o spolupráci se zahraničními partnery. Vytvářet podmínky pro participaci zahraničních partnerů při organizaci mezinárodních konferencí a při realizaci výměny hostujících profesorů. Pro dosažení uvedených cílů je nutné zejména: 1. Prohlubovat spolupráci v rámci již uzavřených rámcových dohod a monitorovat výstupy realizované spolupráce: Technische Universität Kaiserslautern (SRN), Akadémia Policajného zboru Bratislava (Slovensko), Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre (Slovensko), Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz (SRN). 2. Pokračovat ve vysílání pedagogů a studentů na zahraniční stáže v souladu s recipročním plněním uzavřených dohod. 3. Přijímat a vysílat hostující profesory. 4. Vytvářet podmínky pro aktivní účast akademických pracovníků a studentů na mezinárodních konferencích, seminářích a sympoziích. 5. Pokračovat ve vyhledávání a rozšiřování spolupráce se zahraničními vysokými školami s obsahově srovnatelnými studijními programy v rámci programu LLP Erasmus. 6. Rozvíjet nabídku studijních odborných předmětů vyučovaných v cizích jazycích s cílem rozšíření možností přijetí zahraničních studentů v rámci LLP Erasmus. 7. Zaměřovat pozornost na obsahovou, formální a jazykovou správnost Dodatku k diplomu (Diploma Supplement) s cílem vytváření podmínek pro získání certifikátu kvality DS Label. 10

13 Indikátory: Počet vyslaných a přijatých akademických pracovníků na základě mezinárodních recipročních dohod (stáže, hostující profesoři, konference, semináře, workshopy aj.). Počet vyslaných a přijatých studentů na základě mezinárodních recipročních dohod (LLP Erasmus, stáže, soutěže). Monitoring konkrétních výstupů realizované spolupráce. Nově uzavřené bilaterální smlouvy v rámci programu LLP Erasmus. Počet odborných předmětů vyučovaných v cizím jazyce. IV. Rozvojové cíle v oblasti řízení vysoké školy Za hlavní rozvojový cíl je považována optimalizace organizační struktury VŠRR v souvislosti s personálním zabezpečením výuky v maximální možné míře interními akademickými pracovníky a vytváření podmínek pro personální provázanost základního a detašovaného pracoviště. Řídící, pedagogické a vědecké aktivity je třeba zaměřovat na vytvoření předpokladů pro další rozvojový záměr VŠRR v oblasti prodloužení a rozšíření akreditace. Uzavírání pracovních smluv s externími vyučujícími je třeba podmínit povinnostmi jejich aktivní spolupráce ve všech akademických činnostech školy (vzdělávací, vědeckovýzkumná, publikační, vedení bakalářských prací, účast na SZZ). Pro dosažení uvedených cílů je nutné zejména: 1. Prohlubovat systematizaci evidenčních a administrativních činností VŠRR. 2. Zpřesňovat obsah kompetencí řídících a administrativních pracovníků v souvislosti s implementací nových informačních, komunikačních a databázových systémů. 3. Aktualizovat a organicky vytvářet vnitřní směrnice pro řízení VŠRR. 4. Dopracovat a realizovat koncepci řízení činnosti na katedrální úrovni. 5. Vytvořit systém vnitřních kontrolních činností. 6. Vytvořit strategický plán marketingových a propagačních aktivit s cílem posílit prezentaci VŠRR. 7. Zkvalitňovat personální zabezpečení kmenovými habilitovanými akademickými pracovníky a absolventy doktorského studijního programu. 8. Vytvářet podmínky pro zvyšování odborných, pedagogických a jazykových kompetencí akademických pracovníků a pro předávání nově získaných poznatků a dovedností. 9. Podporovat vzdělávání řídících a administrativních pracovníků VŠRR. 10. Vytvářet a prohlubovat užší vazby na potencionální zaměstnavatele absolventů. 11. Vyvíjet vhodné marketingové strategie směrem k cílový skupinám. 12. Vytvořit funkční propojení implementovaných informačních a komunikačních systémů především jejich zastřešením školním intranetem s promítnutím předem stanovených informací na webových stránkách VŠRR. 13. Zavedení informačních databází vedle již existujících celistvých informačních systémů pro uchovávání a správu informací (např. informace o průběhu obhajob kvalifikačních prací a další). Jejich provázání s databázemi poskytujícími informace pro webové stránky VŠRR. 14. Pokračovat v rozvíjení a realizaci systémů zajišťování vnitřního hodnocení kvality činnosti VŠRR. 11

14 15. Klást důraz na vyváženost a diferencovanost jednotlivých subjektů vysoké školy (akademičtí pracovníci, management, studenti, absolventi, zaměstnavatelé aj.) ve vnitřním zajišťování kvality. 16. Pokračovat v individuální práci se studenty v informačních a poradenských centrech VŠRR. Indikátory: Nově přijatí kmenoví akademičtí pracovníci (prof., doc., Ph.D.). Zvyšování profesní kvalifikace akademických pracovníků. Sebehodnotící zpráva. Roční aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠRR. Aktualizované a nově vytvořené vnitřní směrnice pro řízení školy. Popis systému vnitřního hodnocení kvality činnosti VŠRR a vnitřních kontrolních činností. Výsledky měření kvality procesů na VŠRR. Plán marketingových a propagačních aktivit. Nově vytvořené informační, komunikační a databázové systémy. Modifikace SIS v souladu s řídícími, personálními a organizačními potřebami VŠRR. V. Rozvojové cíle v oblasti finančního a materiálního zabezpečení školy Vytvářet materiální a informační zázemí VŠRR, které zkvalitní vzdělávací činnost, studijní aktivity, atmosféru vysokoškolského prostředí a kulturu akademického života. Zajistit vícezdrojové financování zejména v oblasti vědecké a výzkumné činnosti, technického a materiálního zajištění vzdělávací činnosti, rozšiřování knihovního fondu. Pro dosažení uvedených cílů je nutné zejména: 1. Pokračovat v rekonstrukcích školních budov. Jejich rozsah bude limitován disponibilními finančními zdroji. 2. Pokračovat ve zkvalitňování knihovny, zejména jejího vybavení profilujícími periodiky z oblasti klíčových odborných předmětů, posílení počtu svazků, zajištění vstupu do fulltextových časopiseckých databází a rozšíření vybavení knihovny o audio video techniku. Prohlubovat spolupráci s odbornými knihovnami. 3. Vybavit další učebny pevně zabudovanými datovými projektory a počítači, vybudovat jazykové učebny. 4. Pravidelně inovovat vybavení učeben a pracovišť ICT technologiemi. 5. Pravidelně inovovat webové stránky VŠRR. 6. Změnit řešení v poskytování internetového připojení. Indikátory: Rozsah provedených rekonstrukčních prací. Rozsah knižního fondu a počet odebíraných odborných periodik, přístupy do elektronických databází. Počet učeben nově vybavených datovými projektory a počítači a počet nově vybudovaných jazykových učeben. Ukazatele dostupnosti internetové sítě. 12

15 VI. Rozvojové cíle Krajského pracoviště Jablonec nad Nisou Rozvojové cíle Krajského pracoviště Jablonec nad Nisou jsou kompatibilní s rozvojovým záměrem hlavních oblastí činnosti VŠRR se sídlem v Praze. Pro dosažení uvedených cílů je nutné zejména: 1. Garantovat obsahovou shodnost a koncepční kompatibilitu všech pedagogických aktivit na detašovaném a na základním pracovišti. 2. Zajišťovat personální provázanost na obou pracovištích. 3. Dbát na proporcionální účast detašovaného pracoviště v Jablonci nad Nisou na vědeckých a výzkumných aktivitách VŠRR. 4. Zajišťovat srovnatelnou úroveň technického vybavení, knihovnických a jiných služeb, jakož i stejnou úroveň akademického prostředí na obou pracovištích. Indikátory: Personální provázanost detašovaného a základního pracoviště minimálně 60%. Počet studentů zapojených do vědeckých a výzkumných aktivit VŠRR. Počet studentských a odborných akcí pořádaných detašovaným pracovištěm. ZÁVĚR Hlavní priority Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti představují plánované akreditace studijního programu Regionální rozvoj a jejich kvalitní realizace. Trvalou pozornost bude VŠRR věnovat zintenzivnění vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, které souvisejí s prioritou posílení personálního zajištění hlavních činností školy kmenovými pracovníky. Důležitým cílem je rovněž udržet stávající počty studentů. 13

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 11 priorit FTK UP Olomouc 2011 2015 1. Věda a výzkum 2. Vzdělávání 3. Ekonomika a finanční stabilita 4. Personální politika 5. Studenti 6. Práce s partnery 7.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2014 (AR 2013-2014) Praha říjen 2013

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Říjen 2014 Preambule Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 (dále jen ADZ VŠE

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více