Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další finanční instituce a jimi poskytované služby."

Transkript

1 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

2 Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé úvěrů brokeři atd.

3 Spořitelní a úvěrová sdružení

4 Spořitelní a úvěrní družstva (družstevní záložny, kampeličky) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů družstvo, povolení uděluje Česká národní banka pro činnosti: a) přijímání vkladů od svých členů a b) poskytování úvěrů svým členům. musí obsahovat označení "spořitelní a úvěrní družstvo", "družstevní záložna", "spořitelní družstvo" nebo "úvěrní družstvo (označení jsou rovnocenná)

5 Spořitelní a úvěrní družstva (družstevní záložny, kampeličky) k působilo v ČR 11 subjektů (v roce 1999 existovalo 139 družstevních záložen) K spravovaly vklady ve výši 33,7 mld. Kč (nárůst oproti předchozímu roku o téměř 50 %); cca členů/klientů

6 Sektor družstevních záložen

7 Přehled družstevních záložen (k ) AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo ANO spořitelní družstvo Artesa, spořitelní družstvo Citfin, spořitelní družstvo České spořitelní družstvo Družstevní záložna Kredit Družstevní záložna PSD Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo Peněžní dům, spořitelní družstvo Podnikatelská družstevní záložna Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo

8 Družstevní záložny Pro udělení povolení musí být splněny tyto podmínky: odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost řídících osob, technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností družstevní záložny, reálnost obchodního plánu a schopnost bezpečného rozvoje družstevní záložny, odborná způsobilost a důvěryhodnost fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně (min. 10 % ZK), průhledný a nezávadný původ ZK a příp. rizikového a rezervního fondu. a další.

9 Negativa vs. pozitiva družstevních záložen Negativa: relativně málo dostupných informací malý počet poboček omezená produktová nabídka Pozitiva: vyšší úročení vkladů právo účastnit se členské schůze

10 Leasingové společnosti

11 Leasing speciální forma financování investiční činnosti podniku cizím kapitálem. Leasing označuje pronájem aktiv za předem sjednané nájemné.

12 Právní úprava leasingu v ČR v ČR může jako poskytovatel leasingu vystupovat subjekt (obchodní společnost, fyzická osoba) s živnostenským oprávněním ke koupi za účelem dalšího prodeje. Poskytovatelé leasingu nepodléhají bankovnímu dohledu. Banky jsou oprávněny k provozování operací finančního leasingu přímo ze zákona č. 21/92 Sb., o bankách. etický kodex České leasingové a finanční asociace (ČLFA)

13 Daňový režim leasingu zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů neumožňuje zkrácené či jinak zvýhodněné odpisy leasovaného majetku. Podmínkou daňové uznatelnosti splátek ve finančním leasingu je, že doba leasingu není kratší než doba odpisování leasované věci, přičemž u věcí zařazených do odpisové skupiny 2 a 3 je tuto dobu možné zkrátit o 6 měsíců. Splátky v operativním leasingu jsou daňově uznatelné.

14 Účtování o leasingu 28 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví majetek odpisuje účetní jednotka, která jej úplatně nebo bezúplatně poskytuje jiné osobě k užívání na základě smlouvy o nájmu nebo na základě smlouvy o finančním leasingu.

15 Leasing Jedná se o třístranný právní vztah mezi dodavatelem (výrobcem či prodejcem), pronajímatelem (leasingovou společností) a nájemcem (uživatelem předmětu leasingu). Předmět leasingu je obvykle zakoupen pronajímatelem do vlastnictví na základě kupní smlouvy a poté je dále pronajímán nájemci na základě leasingové smlouvy. Existují různé druhy leasingu, mezi nejběžnější patří leasing finanční a operativní.

16 Finanční leasing přenáší všechna rizika a užitky spojené s leasingem na nájemce po ukončení leasingové smlouvy přechází vlastnictví na nájemce umožňuje nájemci užívání majetku bez jeho okamžitého nákupu

17 Finanční leasing - výhody nedochází k jednorázovému výdaji minimalizace ztrát spojených se zastaráváním majetku daňové efekty (leasingové splátky mohou být daň. uznatelným nákladem)

18 Finanční leasing - nevýhody relativně dražší do vlastnictví nájemce přechází majetek, který je již (zcela) odepsaný, na nájemce jsou přenesena některá vlastnická rizika (odcizení, zničení atp.)

19 Operativní leasing krátkodobý pronájem životnost majetku je delší než trvání operativního leasingu, po dobu trvání operativního leasingu se pronajímatel stará o provozuschopnost majetku po ukončení leasingové smlouvy je majetek vrácen pronajímateli

20 Zpětný leasing = PRODEJ A ZPĚTNÝ PRONÁJEM podnik prodá svůj (vybraný) majetek/zařízení leasingové společnosti a ta jej podniku zpětně pronajme

21 Vývoj leasingových obchodů členů ČLFA (v mld. Kč) , ,3 100,5 106,4 96,6 95,5 84, , , ,4 37,9 38,5 44, ,5 0,7 0,4 0,6 0,7 0,3 0,4 1,2 4,4 5,6 4,4 5,8 9,1 9,4 11,8 12,6 11,2 11,9 11,6 3,2 2,1 2,7 3,1 2 3, Nemovitosti Movitosti

22 Zaměření leasingu movitých věcí členů ČLFA v r podle komodit 23,7% 0,1% 31,4% 2,3% ,8% 0,1% 2,3% ,6% 0,1% 32,6% 1. osobní automobily - 31,4 % 2. motocykly - 0,1 % 3. užitkové automobily - 3,6 % 4. nákladní automobily- 32,6 % 5. autobusy, trolejbusy - 2,3 % 6. ostatní těžší silniční vozidla - 0,1 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 3,8 % 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 2,3 % 9. stroje a zařízení (včetně fotovoltaik) - 23,7 % 10. ostatní komodity - 0,1 %

23 Pojišťovny

24 POJIŠŤOVNY = právní subjekty oprávněné vykonávat pojišťovací, zajišťovací a zábrannou činnost (licence od ČNB). Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Funkce pojišťovacího trhu: a) rozložení rizika ekonomických subjektů b) významní hráči na finančních trzích K 22. únoru 2014 je v ČR 52 pojišťoven ( ) a dalších cca 751 pojišťoven v režimu evropského pasu

25 POJIŠŤOVNY Pojišťovací činnost = uzavírání pojistných smluv pojišťovnou, správa pojištění a poskytování plnění z pojistných smluv, Zábranná činnost = činnost směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků Zajišťovací činnost = rozklad rizika; pojistitel přenáší část svého rizika na zajistitele. - Každá pojišťovna je jištěna u více zajišťoven

26 Členění pojišťoven dle právní formy akciové společnosti nejčastější vzájemné pojišťovny vzájemné společenství státní (veřejné) pojišťovny pro rizika, u kterých jejich pojištění není řešeno trhem příklad VZP

27 Členění pojišťoven z hlediska zaměření univerzální - pojišťují v podstatě všechny druhy rizik a mohou provozovat i zajištění; životní zabývají se provozováním životních druhů pojištění; neživotní, které se zabývají provozováním neživotních druhů pojištění; specializované - pojišťovny specializující se na určitý druh rizik nebo odvětví pojištění např. úvěrové pojišťovny.

28 Životní pojištění Riziková životní pojištění (pojištění pro případ smrti, úrazu, trvalé invalidity aj.) Kombinované životní pojištění Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Úrazové pojištění mezistupeň Zdravotní pojištění

29 Neživotní pojištění Majetková pojištění Odpovědnostní pojištění Ostatní typy pojištění (např. pojištění přerušení provozu, pojištění zásilek, cenností a peněz při přepravě, pojištění úvěru, zemědělská pojištění, pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, pojištění právní ochrany aj.)

30 Neživotní pojištění Systém bonusů a malusů (snižování morálního hazardu) Nerezervotvorné pojištění (malý dopad na finanční trhy)

31 Struktura pojistného trhu v ČR

32 Struktura pojistného trhu v ČR

33 Zajišťovna pojišťovna pojišťoven" právnická osoba, jejíž činností je přebírání pojistných rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou, se sídlem na území České republiky,která provozuje zajišťovací činnost podle tohoto zákona, nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí, která provozuje zajišťovací činnost v souladu s právní úpravou země svého sídla

34 Nebankovní poskytovatelé úvěrů

35 Nebankovní poskytovatelé úvěrů Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) Etický kodex CETELEM ČR, a.s. COFIDIS s.r.o. Český Triangl, a.s. ESSOX s. r. o. GE Money Multiservis Home Credit a.s. PROFI CREDIT Czech, a. s. Provident Financial s.r.o. Santander Consumer Finance a.s.

36 Nebankovní poskytovatelé úvěrů - lichváři

37 Lichváři!!!!! jsou nelegální poskytovatelé půjček, kteří se často zaměřují na nízkopříjmové skupiny a záměrně zneužívají jejich aktuální finanční tísně!!! Jak odhalit lichváře: Lichváři nabízejí jen omezenou nebo žádnou ochranu spotřebitele. Nesdělí klientům bezplatně podmínky úvěrové smlouvu ani záznamy o plánovaných splátkách. Bez vašeho vědomí dodatečně navyšují hodnotu dluhu. Odmítají poskytovat informace, týkající se úrokové míry nebo výše dlužné částky. Berou si do záruky věci, například pasy, platební karty nebo řidičské průkazy. Jsou hrubí a mohou se uchýlit i k zastrašování, hrozbám nebo násilí.

38 Brokeři

39 Brokeři Brokeři jsou účastníci obchodu s cennými papíry, kteří obchodují s cennými papíry svého klienta. Forex brokeři obchodují s měnami po celém světě (forexový trh) prostřednictvím navzájem propojených systémů

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň obsahuje otázky ze souboru základní stupeň a následující č. 301 429. 301. Lze udělit pojišťovně povolení k souběžnému

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více

Slovníček pojmů. Finanční poradenství www.extraporadce.cz

Slovníček pojmů. Finanční poradenství www.extraporadce.cz Slovníček pojmů Hypoteční úvěr (Hypotéka) je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Výše úvěru je min. 100 000,- Kč. Délka splatnosti

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU

NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor Ing. Vladimír Marák

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

307. Ve kterém z následujících případů zavede Česká národní banka nucenou správu nad pojišťovnou?

307. Ve kterém z následujících případů zavede Česká národní banka nucenou správu nad pojišťovnou? Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro střední kvalifikační stupeň obsahuje otázky ze souboru základní stupeň a následující č. 301 320; 340 366; 377 384; 420-429 301. Lze udělit pojišťovně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákon o pojišťovnictví Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákona o pojišťovnictví Po téměř ročním projednávání v parlamentu byl na konci srpna vydán ve sbírce zákonů nový zákon o pojišťovnictví 1 ( ZPoj

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297.

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. 1 Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti.

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více