Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1"

Transkript

1 Zápis z 10. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne od hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba Rudolf, Ing. Sýkora Jan Tošovská Jitka, místostarostka Kuldová Petra Šimůnek Libor Dufková Hana Límanová Jaromíra Šťastná Jana, Mgr. Fejfar Radek, Bc. Machková Iva, Mgr. Vernerová Květuše, Mgr. Folprechtová Vendulka Orolínová Iveta Voleman Lukáš Ježek Jaroslav Pelc Radek Votočková Miroslava, Mgr. Jirdásek Miloš Radochová Iva, Mgr. Zelený Martin, MUDr. Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ, Bc. Ivana Linhartová, vedoucí FO, Miroslav Šimon, vedoucí RaMM, Stanislav Beran, vedoucí VaŽP, Ing. Arch. Ladislav Komrska Jednání zahájil starosta města Ing. Milan Lomoz. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem. Je konáno jako veřejné, o místě, čase a programu jednání byla veřejnost informována obvyklým způsobem. Dále konstatoval, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam pro účely vyhotovení zápisu, který bude schválen na následujícím jednání zastupitelstva města. V případě, že s tímto občan nesouhlasí, je oprávněn požádat, aby nebyl zachycován jeho slovní projev. V 17:05 hod. je přítomno 20 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva bylo usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno Za členy návrhové komise byli navrženi a schváleni: Libor Šimůnek předseda komise Jaromíra Límanová - člen Mgr. Miroslava Votočková člen Schváleno Zápisy z jednání ze dne a byly ověřeny a zveřejněny na úředních deskách a internetových stránkách města. K zápisu ze dne nebyla vznesena žádná připomínka, je tento na základě 7 odst. 4 Jednacího řádu schválen. K zápisu ze dne vznesl připomínky Ing. Kouba doplnění jmenovitého hlasování u jednotlivých kandidátek na funkci předsedkyně Kontrolního výboru ZM a upravit nesoulad hlasování mezi zápisem a tabulkou jmenovité hlasování se nestihlo zaznamenat, nesoulad hlasování opraven Ing. Kouba: na příští jednání zajistit takové podmínky, aby bylo kompletně zaznamenáno bere se na vědomí, bude dán větší časový prostor. O úpravě hlasování k zápisu ze dne bylo hlasováno. Schváleno J. Ježek doplnil, že na jednání dne se starostovi města telefonicky omlouval (v zápisu je nepřítomen). Navržený program jednání: 1. Zahájení 2. Interpelace občanů 3. Kontrola usnesení 4. Finanční záležitosti a) Návrh rozpočtu na rok 2015 b) Rozpočtové opatření č. 9/2014 c) Plnění rozpočtu 10/2014 d) Rozpočtové opatření č. 10/2014 e) Rozpočtové opatření č. 11/ Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

2 f) Přijetí dotace g) Přijetí daru h) Reklama ve sportovní hale i) Návrh odepsání pohledávky j) Dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny Příspěvkové organizace MŠ Bělá p.b. 5. Majetkové záležitosti a) Odkup části pozemku v ul. Tréglova Cankářovi b) Prodej pozemků na Vazačce c) Návrh prodejních cen pozemků pro rok 2015 d) Obytná zóna Vrchbělá-ÚR-výběr e) Regenerace 2014 revokace ZM f) Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace Odbor výstavby ŽP a) Určení člena z řad zastupitelstva města b) Výběr a schválení varianty návrhu Územního plánu Bělá pod Bezdězem 7. Interpelace občanů a členů zastupitelstva 8. Závěr Dodatečně byly na program jednání zařazeny 2 body: 1) v rámci Finančních materiálů Dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem dodatkem řešeno navýšení hodnoty majetku o vybudované nové prostory v Zámku 1 (infocentrum) 2) volba členů Kontrolního a Finančního výboru ZM a to pod bod Různé před interpelace občanů a členů ZM V 17:10 se k jednání připojil R.Pelc, počet členů ZM 21. O schválení zařazení bodů do programu jednání bylo hlasováno Schváleno (H1-uvedeno v přehledu hlasování) Poté se přistoupilo k hlasování o schválení programu v upraveném znění Schváleno (H2-uvedeno v přehledu hlasování) Upravený program jednání: 1. Zahájení 2. Interpelace občanů 3. Kontrola usnesení 4. Finanční záležitosti a) Návrh rozpočtu na rok 2015 b) Rozpočtové opatření č. 9/2014 c) Plnění rozpočtu 10/2014 d) Rozpočtové opatření č. 10/2014 e) Rozpočtové opatření č. 11/2014 f) Přijetí dotace g) Přijetí daru h) Reklama ve sportovní hale i) Návrh odepsání pohledávky j) Dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Bělá p.b. k) Dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem 5. Majetkové záležitosti a) Odkup části pozemku v ul. Tréglova Cankářovi b) Prodej pozemků na Vazačce c) Návrh prodejních cen pozemků pro rok 2015 d) Obytná zóna Vrchbělá-ÚR-výběr e) Regenerace 2014 revokace ZM 2 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

3 f) Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace Odbor výstavby a ŽP a) Určení člena z řad zastupitelstva města b) Výběr a schválení varianty návrhu Územního plánu Bělá pod Bezdězem 7. Různé a) Volbu členů Kontrolního a Finančního výboru ZM 8. Interpelace občanů a členů zastupitelstva 9. Závěr Zapisovatelkou z dnešního jednání a kontrolou sčítání hlasů při hlasování byla pověřena Ing. Zdeňka Poláková. I. Interpelace občanů Mgr. Holečková přednesla otevřený dopis, který zaslala vedení města, Radě a Zastupitelstvu znepokojení z předběžných zpráv o připravovaných úsporných rozpočtových opatřeních, které se týkají zacházení s majetkem města a dotknou se i určitých personálních opatření MKZ; napadena i volba předsedkyně KV, kterou se stala členka vládnoucí strany - mělo se přenechat opozici reakce starosty: přednesl odpověď jako reakci na dopis k volbě předsedkyně KV před samotným ustavujícím jednáním nebylo předem jasné rozdělení opozice x koalice, volba závislá na každém členu ZM zvlášť (rozhodnutí jednotlivce), k otázce Zámku a personálním ambicím pouze spekulace, nezakládá se na pravdě; úvahy o převodu zámecké expozice pouze z důvodu úspor nákladů na provoz MKZ, není definitivně dané, pouze v procesu jednání - J. Sýkora k tomuto doplnil, že volba předsedkyně KV byla v pořádku; dány 3 kandidátky demokratické zvolení; personální změny nemá zájem o post asistenta, ani o post ředitele MKZ - Ing. Kouba na ust. jednání bylo před volbou předsedkyně KV známo složení rady, a proto TOP 09 neměla navrhovat svého kandidáta; chybí i jmenný seznam, který by podchytil hlasování reakce J. Sýkory předem složení rady nevěděl D. Femiaková dotaz k důvodu zavřených vrat na 4.rotě na Vazačce a nemožnosti průjezdu či průchodu pěších, cyklistů reakce starosty tato cesta nemá charakter otevřené zóny; zavřeno z důvodu zabezpečení majetku podnikatelů; záměr cyklostezky v této oblasti se bude do budoucna řešit reakce pí Femiakové proč to tedy není uzavřené z obou stran?, přední vchod zavřen od cca tohoto léta, podzimu; doplnil Ing. Verner přes den bylo otevřeno, zavíralo se pouze na noc reakce M. Šimona, vedoucího odboru RaMM je zde najata ostraha, která místo hlídá v určité hodiny; projíždělo zde mnoho lidí, proto se z důvodu zajištění bezpečnosti majetku přistoupilo k uzavření brány, je to průmyslová oblast, nikoli turistická; doplnil starosta záměr úpravy a majetkového vypořádání původní cesty, která vedla podél areálu (v současné době zarostlá) reakce Ing. Vernera úprava původní zarostlé cesty nebude schůdná, majetkově již připraveno, projekt zpracován; proti této cestě se postavili myslivci, kteří tu mají svůj koridor Ing. Verner dotaz k nákupu auta do TS za cca půl milionu koupené bez výběrového řízení - směřováno na starostu města a J. Sýkoru - zda by v době, kdy byli v opozici, napsali o takto provedené koupi článek ve svých plátcích (Občasník, TOPčasník) - reakce starosty je to pravděpodobné, že by psal; doplnil, že důvod nákupu uveden i v usnesení rady (vyřešení havarijního stavu); příslib, že článek do Občasníku napíše i na jaře, kdy by mělo vyjít další číslo, bude uvedeno včetně zdůvodnění tohoto postupu - reakce J. Sýkory ano, napsal by o tom, v jarním TOPčasníku také napíše včetně zdůvodnění; upozornil i na to, že dříve chyběla informovanost - reakce Ing. Kouby požadavek o prověření nákupu auta Kontrolním výborem bere se na vědomí Ing. Verner dále požádal o stanovisko všech členů RM k nákupu auta, kteří zpětně nákup odsouhlasili - zda pouze kryli dle jeho mínění překročení pravomoce starosty města, nebo zda opravdu řešili havarijní stav a zda tento stav znají: J. Sýkora osobně viděl stav některých multikár, odsouhlaseno z důvodu řešení hav.stavu Mgr. Machková - bylo dostatečně zdůvodněno, hlasovala pro L. Šimůnek hlasoval pro; při akutním rozhodování, kdy starosta města obtelefonovával členy RM, byl mimo republiku, nebyl dostižen L. Voleman nákup se mu nelíbil, nechtěl být vyloženě proti, proto se zdržel hlasování R. Pelc při telefonátu mu byly dány informace o stáří auta, najetých kilometrech, ceně, při prostudování nabídek na i-netu se mu zdálo tato nabídka dobrá, cena byla pro rozhodování rozhodující, byl pro J. Tošovská také pro, řešení havarijního stavu, v rozpočtu byly i na nákup vyčleněny fin.prostředky 3 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

4 Ing. Verner dle vyjádření je zřejmé, že se jednalo o obnovu vozového parku, nikoli havarijní stav, kdy by nebylo čím jezdit; pravomoce překročeny; to, jak se dříve napadalo vedení za špatně provedená výběrová řízení, tak toto vedení k tomu přistoupilo razantně výběrová řízení se nebudou dělat vůbec - Mgr. Vernerová pamatuje si, že na jednáních zastupitelstva města v minulém volebním období p. Sýkora požadoval transparentní výběrová řízení téměř na všechno a nyní nákup za takovou cenu bez výběrového řízení postup se jí nelíbí + na auto 3 roky staré nebudou žádné záruky reakce J. Sýkory rozhodně nebyl pro to, aby se soutěžilo úplně vše, úpravu směrnice bude i nadále prosazovat, třeba zaimplementovat zásadní změny ; tento postup nebude pravidelný (řečeno i najednání RM) - Ing. Kouba kdyby toto udělalo minulé vedení, snesla by se velká kritika - L. Šimůnek je pro to, aby nákup prověřil Kontrolní výbor, a zjistí se hospodárnost akce + připomínka 100 dnů hájení nového vedení - Ing. Verner pokud budou prověřovat kontrolní orgány, omezí se možnost získání dotací II. Kontrola usnesení Komentář podal tajemník města, shrnul usnesení, která jsou v řešení. Ing. Kouba dotaz k lokalizaci parcelních čísel k usnesení č.14/2010 odpovězeno na místě vedoucím odboru RaMM Vzato na vědomí. III. Finanční záležitosti K finančním záležitostem podala komentář Bc. I. Linhartová, vedoucí FO. a) Návrh rozpočtu na rok 2015 J. Sýkora poprvé a naposledy, kdy bude hlasovat pro schodkový rozpočet; upozornil i na málo času, kdy se mohl rozpočtem zabývat Ing. Kouba souhlasné stanovisko; doplnil, že Fond rezerv a rozvoje je tvořen na pokrytí investičních akcí; poskytnutí úvěru na akci Mělnická je rozumné splátky budou rozděleny na 5 let, cena úvěru (140 tis. Kč) pro státní správu je velice výhodná Hlasování (usnesení č.12/ ) b) Rozpočtové opatření č. 9/2014 P. Kuldová dotaz k důvodu navýšení kapitoly Komunální odpady, cena se předem nevěděla? odpověď vedoucí FO bylo třeba pokrýt náklady za navýšený počet kontejnerů po městě a jejich vývoz (především sběrné místo U Koníčka) v souvislosti s uzavírkou Mělnické ul., kde je sídlo sběrného dvora Hlasování (usnesení č.13/ ) c) Plnění rozpočtu 10/2014 Hlasování (usnesení č.14/ ) d) Rozpočtové opatření č. 10/2014 e) Rozpočtové opatření č. 11/2014 f) Přijetí dotace na volby do obecních zastupitelstev Hlasování (usnesení č.15/ ) Hlasování (usnesení č.16/ ) Hlasování (usnesení č.17/ ) g) Přijetí daru v částce 5.000,- Kč určené na zimní výzdobu parku Hlasování (usnesení č.18/ ) h) Reklama ve sportovní hale za vyvěšení reklamy ve sportovní hale, částka za reklamu určena oddílu házené M. Jirdásek dotaz, zda i ostatní reklamy jsou zpoplatněny či umístěny zadarmo reakce vedoucí FO ceník není sestaven, doplnil starosta, že situaci prověří a následně odpoví Hlasování (usnesení č.19/ ) i) Návrh odepsání pohledávky - nedobytné Hlasování (usnesení č.20/ ) 4 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

5 k) Dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny, příspěvkové organizace MŠ Bělá p.b. zateplení staré budovy + přístavba nového pavilonu o tyto investice byla navýšena hodnota majetku MŠ Ing. Kouba zda se navýšení hodnoty majetku zaznamenává do Obchodního rejstříku odpověď vedoucí FO ne, narovnání vztahu vůči městu, coby zřizovatele Hlasování (usnesení č.21/ ) l) Dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny, příspěvkové organizace MKZ Bělá p.b. - s dotací ROP SČ vybudovány nové prostory, o tuto částku navýšena hodnota Zámku 1, která připadne do užívání MKZ toto navýšení ošetřeno dodatkem; v době rozesílání materiálů nebyla vyčíslena navyšovaná částka, proto zařazeno na program jednání dodatečně Hlasování (usnesení č.22/ ) III. Majetkové záležitosti K majetkovým záležitostem podal komentář M. Šimon, vedoucí odboru RaMM. a) Odkup části pozemku v ul. Tréglova od.. výkup pozemků z důvodu splnění norem plánované komunikace Ing. Kouba dotaz, zda se jedná i se zbývajícím majitelem odpověď vedoucího RaMM ano, je dlouhodobá záležitost Hlasování (usnesení č.23/ ) b) Prodej části pozemků v areálu Vazačka narovnání vlastnických vztahů Hlasování (usnesení č.24/ ) c) Návrh prodejních cen městských pozemků pro rok 2015 beze změny Hlasování (usnesení č.25/ ) d) VZMR Obytná zóna Vrchbělá zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zaslána jediná nabídka, komise a následně i RM doporučila VŘ zrušit Ing. Kouba - člen výběrové komise, dovysvětlil důvody zrušení (nebyla konkurenční nabídka, další fáze by vyšla na cca 2 miliony nejsou na to prostředky; doplnil starosta před cca 2 lety schváleno, že se bude rozhodovat o formě prodeje území doposud nebylo rozhodnuto, vyřešit nejprve toto, následně dělat další kroky Hlasování (usnesení č.26/ ) V 18:50 odešel J. Sýkora, počet členů ZM 20. e) Revokace usnesení Zastupitelstva města o rozdělení státní finanční dotace v rámci Programu regenerace MPZ (městské památkové zóny) a MPR (městské památkové rezervace) v Bělé pod Bezdězem pro rok 2014 Schválení obnovy památek v rámci Programu regenerace MPZ (městské památkové zóny) a MPR (městské památkové rezervace) v Bělé pod Bezdězem pro rok 2014 nutní revokace z důvodu nového přerozdělení dotace Ministerstvem kultury nové poměry nutné znovu schválit Hlasování (usnesení č.27/ ) Hlasování (usnesení č.28/ ) V 18:55 se na jednání vrátil J. Sýkora, počet členů ZM 21. f) Uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města Bělá pod Bezdězem v roce 2014 na obnovu a restaurování objektu v rámci Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací ČR souvislost s předchozím materiálem, uzavření smlouvy mezi městem ( poskytovatel dotace ) a vlastníkem (příjemcem dotace ) Hlasování (usnesení č.29/ ) Hlasování (usnesení č.30/ ) IV. Odbor Výstavby a životního prostředí K návrhům z odboru Výstavby a životního prostředí komentář podal S. Beran, vedoucí odboru VaŽP. a) Určení člena zastupitelstva, který bude spolupracovat s pořizovatelem a zpracovatelem (určený zastupitel) navržena J. Tošovská, která již toto zastávala i v předchozím volebním období po Ing. Koubovi, který se pověření vzdal ze zdravotních důvodů Hlasování (usnesení č.31/ ) b) Výběr a schválení varianty návrhu Územního plánu Bělá pod Bezdězem komentář podal S. Beran a Ing. Arch. L. Komrska, zástupce zpracovatele ÚP předložen ty části ÚP, které jsou po tzv. společném jednání (s 5 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

6 dotčenými orgány) rozpracovány do dvou variant po schválení zvolené varianty ZM bude ÚP postoupen do tzv. veřejného jednání ; hlasováno o každé variantě zvlášť, hlasování bude součástí návrhu usnesení; Seznam lokalit řešených ve variantách: - Dopravní řešení Bezdědice - Rozvoj Březinka pod Bezdězem - Rozvoj Vrchbělá - Vrchbělá obchvat Předního Hlínoviště - Rozvoj Sahara bydlení - Rozvoj Sahara dopravní řešení - Rozvoj Páterovský doprava - Dopravní řešení Pohotovostní osada - Rozvoj Na Výsluní - Dopravní řešení u Tiberiny - Rozvoj jižně od náměstí - Rozvoj okolí České Brány - Plochy severně od plánované okružní křižovatky dle změny ÚPSÚ č. 3 lokalita Mrchoviště V 20:00 jednání opustila I. Orolínová, počet členů ZM 20. Hlasování (usnesení č.32/ ) V. Různé a) Volba členů Kontrolního a Finančního výboru ZM návrhy přednesl starosta města, doplnil, že navržení kandidáti s kandidaturou souhlasili. Za členy Kontrolního výboru navrženi: 1) Mgr. Iva Radochová (OzBRM) 2) Petra Kuldová (ČSSD) 3) Miloš Jirdásek (ANO 2011) 4) Ludvík Bernard (KSČM) - o schválení členů bylo hlasováno Schváleno (H3-uvedeno v přehledu hlasování) Hlasováno o schválení usnesení. Hlasování (usnesení č.33/ ) Za členy Finančního výboru byli navrženi: 1) Mgr. Tomáš Kuchař (TOP 09) 2) Vít Ondráček (ČSSD) 3) Ladislav Koloc (ANO 2011) 4) Jiří Kabátník (OzBRM) 5) Marcela Kovářová (KSČM) 6) Ivan Zajac (TOP 09) - protinávrh podal Ing. R. Kouba pouze 5-ti členné složení, TOP 09 by se měla vzdát svých členů v komisi, protože má předsedkyni Kontrolního výboru (stejný princip zaujala strana ODS, která nenavrhla člena do FV, ani do KV protože předsedá FV) reakce J. Sýkory nevzdá se, nabízí možnost jiného kandidáta za p. Zajace - hlasováno o protinávrhu, tj. 5-ti členné složení FV Neschváleno (H4-uvedeno v přehledu hlasování) - hlasováno o schválení 7-mi členného složení FV Schváleno (H5-uvedeno v přehledu hlasování) - hlasováno o předložených kandidátech Hlasování (usnesení č.34/ ) VI. Interpelace občanů a členů zastupitelstva Podnět z řad občanů kontejnery na ošacení cca 14 dní přeplněné, mělo by se řešit, aby se situace již neopakovala reakce starosty města nové nařízení TS objíždí všechna sběrná místa a prostory uklízí, doplnila místostarostka poskytovateli kontejneru odbor ŽP již volal, na stav upozornil, aby se neopakovalo 6 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

7 M. Jirdásek deponie TS v Táborové ul. nutná oprava plotu, mizí odsud tzv. kočičí hlavy (žulové kostky) dotaz, zda se eviduje, kontroluje reakce M. Kochmana, vedoucího TS neeviduje se, situace se prověří, plot bude opraven Ing. Kouba připomněl úkol KV prověření nákupu auta do TS ano, je zaznamenáno Ing. Verner dotaz na starostu města, coby odpůrce kruhových křižovatek zda učinil nějaké kroky ke zrušení plánované kruh.křižovatky v rámci opravy Mělnické ul. odpověď starosty ano, ihned po nástupu do funkce byl na jednání s hejtmanem Stč. kraje (pozn. Stč. je investorem akce) byly mu dány 3 hlavní důvody, které brání zrušení plánované okružní křižovatky 1) posun termínu, a tím ohrožení schválené dotace; 2) ztráta bodů za zvýšení bezpečnosti, které jsou třeba pro získání dotace z EU, 3) vícenáklady za přepracování projektu by šly za Krajem event. za městem ohrožení celé stavby Mělnické ul. reakce Ing. Vernera myslel, že to byl jen vtip, nečekal, že s tímto nápadem za hejtmanem skutečně pojede J. Límanová podnět od občanů ze zadního Hlínoviště výpadek elektřiny před cca 14 dny nebylo vyvěšeno, odkazováno na stránky města (ne všichni občané mají přístup k internetu) reakce M. Krejčíkové, SO výpadek nebyl plánovaný; plánované údržby jsou předem vyvěšovány v daném místě - zda se plánuje záměr osazení osvětlení do lokality u Delty - koupaliště poničený plot reakce vedoucího TS ví se, bylo poničeno při revitalizaci stromořadí, bude opraveno - cesta pro pěší k Bezdězské ulice do Fortenské častý nepořádek, nevyhovující stav, požadavek o opravu P. Kuldová v závěrečné zprávě volebního období uvedena oprava kapličky u Zámeckého kopce za 300 tis., skutečný stav tomu neodpovídá reakce vedoucího odboru RaMM nebylo opraveno, nestihlo se, vše je připraveno, zváží se možnost využití dotací ze Stč. kraje, LAGu, realizace zřejmě na jaře 2015 A. Vokoun informace o programu PENCE, bude uveřejněno i v lednovém Zpravodaji, zítra videoprezentace VII. Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne / Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje předložený rozpočet města na r členěný dle paragrafů jako schodkový. Příjmová část je ve výši ,8 tis. Kč, výdajová část ve výši ,56 tis. Kč, schodek ,76 tis. Kč bude financován z úvěru a vlastních zdrojů. Hospodářská činnost města Správa bytů rozpočtuje příjmy částkou 9.592,8 tis. Kč, výdaje jsou plánovány ve výši tis. Kč. 13/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 2, písm b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje změnu schváleného rozpočtu na rok 2014 na základě 9. rozpočtového opatření. Plánované příjmy i výdaje se navyšují o ,- Kč. Výše plánovaných příjmů je 94, ,- Kč, výše plánovaných výdajů je 100, ,- Kč, financování z vlastních zdrojů zůstává ve výši 6, ,- Kč. 14/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2 písm. b) zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje plnění rozpočtu města k měsíci říjnu Příjmy jsou ve výši 97, ,28 Kč, výdaje 82, ,73 Kč. Hospodářská činnost města vynaložila na plánované opravy, na drobné odborné opravy a na režijní výdaje celkem 5, ,12 Kč. 15/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 2, písm b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje změnu schváleného rozpočtu na rok 2014 na základě 10. rozpočtového opatření. Plánované příjmy i výdaje se navyšují o 5, ,- Kč. Výše plánovaných příjmů je 100, ,- Kč, výše plánovaných výdajů je 106, ,- Kč, financování z vlastních zdrojů zůstává ve výši 6, ,- Kč. 16/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 2, písm b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje změnu schváleného rozpočtu na rok 2014 na základě 11. rozpočtového opatření. Plánované příjmy i výdaje se navyšují o ,- Kč. Výše plánovaných příjmů je 100, ,- Kč, výše plánovaných výdajů je 106, ,- Kč, financování z vlastních zdrojů zůstává ve výši 6, ,- Kč. 17/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přijetí dotace na provedení voleb do obecního zastupitelstva ve výši ,- Kč. 7 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

8 18/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přijetí daru ve výši 5.000,- Kč na zimní výzdobu parku. 19/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje poskytnutí místa pro reklamu firmě SPS Bakov nad Jizerou za roční úplatu ,- Kč. 20/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. f), zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje odepsání pohledávky u tohoto nájemce: byt č. 7, Zámek 2 ve výši ,87 Kč. 21/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje dodatek č.2 ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, ze dne navýšení ceny budovy Mateřské školy, ul.velenského, o částku ,01 Kč. 22/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje nový dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, který je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, ze dne , ve kterém bude svěřený majetek navýšen o částku ,52 Kč od / Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje odkup části pozemku PK 1109 o výměře 12 m² v k.ú. Bělá pod Bezdězem od., trvale bytem Nerudova 445, Bělá pod Bezdězem za celkovou smluvní kupní cenu ve výši 6.000,-Kč a zavazuje se k úhradě nákladů za zpracování GP a správního poplatku ve výši 1000,- Kč za vklad do KN. 24/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje prodej části pozemku p.č. 555/25 ostatní plocha o výměře 37 m² a části pozemku p.č. 551/18 ostatní plocha o výměře 1 m 2 v k.ú. Vrchbělá dle GP č /2014 za celkovou kupní cenu ve výši 4.940,-Kč panu.., Masarykovo nám. 86, Bělá pod Bezdězem s podmínkou, že kupující uhradí návrh na vklad do KN. 25/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst.1 zákona č.128/2000 Sb. v platném znění schvaluje prodejní ceny městských pozemků na období od do uvedené v Příloze č.2. 26/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a dle čl. V. bodu 9. Směrnice města č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek, zrušuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Obytná zóna Vrchbělá zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení. 27/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích revokuje usnesení ZM č. 42/2014 ze dne o rozdělení státní finanční dotace v rámci Programu regenerace MPZ a MPR. 28/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích schvaluje rozdělení státní finanční dotace v rámci Programu regenerace městské památkové zóny MPZ a městské památkové rezervace MPR v Bělé pod Bezdězem pro rok 2014 takto: a) Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem kostel Povýšení sv. Kříže pokračování obnovy (restaurování) výmalby hlavní lodi kostela (část nad kůrem, lunety a zadní stěna kůru) v celkovém finančním objemu ,- Kč s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka (církveneplátce DPH) ,- Kč a podílem města ,- Kč. b) Česká provincie Řádu sv. Augustina- provedení odvlhčení kaple sv. Tomáše Tolentinského a sakristii v kostele sv. Václava v Bělé pod Bezdězem a další s tím související práce- II. etapa prací v celkovém finančním objemu ,- Kč s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka (církveplátce DPH) ,- Kč a podílem města ,- Kč. 29/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. j) zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města Bělá pod Bezdězem v roce 2014 na obnovu a restaurování objektů v rámci Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací ČR schváleného usnesením vlády ČR ze dne č. 209 s Římskokatolickou farností Bělá pod Bezdězem kostel Povýšení sv. Kříže na obnovu ( restaurovaní ) části stropu nad kůrem, lunety a zadní stěnu kůru a další související práce ve výši ,- Kč. 30/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. j) zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města Bělá pod Bezdězem v roce 2014 na obnovu a restaurování objektů v rámci Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací ČR schváleného usnesením vlády ČR ze dne č. 209 s Českou provincií Řádu sv. Augustina- na provedení odvlhčení kaple sv. Tomáše 8 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

9 Tolentinského a sakristie v kostele sv. Václava v Bělé pod Bezdězem a další související práce ve výši ,- Kč. 31/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem v souladu s ustanovením 6 odst. 5 zák.č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), určuje člena zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem paní Jitku Tošovskou ke spolupráci s pořizovatelem Územního plánu města Bělá pod Bezdězem, v rozsahu stanoveném stavebním zákonem. 32/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje podle 51 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, výběr varianty návrhu Územního plánu Bělá pod Bezdězem, a to dle příloh tohoto usnesení. 33/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2 písm. m) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje členy kontrolního výboru: Mgr. Ivu Radochovou, Petru Kuldovou, Miloše Jirdáska, Ludvíka Bernarda. 34/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2 písm. m) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje členy finančního výboru: Mgr. Tomáše Kuchaře, Víta Ondráčka, Ladislava Koloce, Jiřího Kabátníka, Marcelu Kovářovou, Ivana Zajace Starosta města ukončil jednání zastupitelstva města v 20:45 hod. V Bělé pod Bezdězem dne: Ing. Milan Lomoz starosta města. Jitka Tošovská místostarostka Ověřovatelé: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba 9 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.

1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 15. 04. 2015 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba Rudolf,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 8.9. 2011 v 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 OTNICKÝ ZPRAVODAJ 33 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 13. ročník 13. října 2008 Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 a současný pohled na nově budovaný rybník v této lokalitě. 2 Z obsahu: Do

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice.

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice. ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 10 členů ZM dle prezenční listiny Martin Černý Jiří

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII DUBEN 2009 cena 5 Kč Tvůrčí dílna pro dospělé Již dvakrát se sešly v městské knihovně dámy, které si při kreativní výrobě dekoračních předmětů hezky poklábosily a odpočinuly

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více