Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1"

Transkript

1 Zápis z 10. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne od hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba Rudolf, Ing. Sýkora Jan Tošovská Jitka, místostarostka Kuldová Petra Šimůnek Libor Dufková Hana Límanová Jaromíra Šťastná Jana, Mgr. Fejfar Radek, Bc. Machková Iva, Mgr. Vernerová Květuše, Mgr. Folprechtová Vendulka Orolínová Iveta Voleman Lukáš Ježek Jaroslav Pelc Radek Votočková Miroslava, Mgr. Jirdásek Miloš Radochová Iva, Mgr. Zelený Martin, MUDr. Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ, Bc. Ivana Linhartová, vedoucí FO, Miroslav Šimon, vedoucí RaMM, Stanislav Beran, vedoucí VaŽP, Ing. Arch. Ladislav Komrska Jednání zahájil starosta města Ing. Milan Lomoz. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem. Je konáno jako veřejné, o místě, čase a programu jednání byla veřejnost informována obvyklým způsobem. Dále konstatoval, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam pro účely vyhotovení zápisu, který bude schválen na následujícím jednání zastupitelstva města. V případě, že s tímto občan nesouhlasí, je oprávněn požádat, aby nebyl zachycován jeho slovní projev. V 17:05 hod. je přítomno 20 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva bylo usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno Za členy návrhové komise byli navrženi a schváleni: Libor Šimůnek předseda komise Jaromíra Límanová - člen Mgr. Miroslava Votočková člen Schváleno Zápisy z jednání ze dne a byly ověřeny a zveřejněny na úředních deskách a internetových stránkách města. K zápisu ze dne nebyla vznesena žádná připomínka, je tento na základě 7 odst. 4 Jednacího řádu schválen. K zápisu ze dne vznesl připomínky Ing. Kouba doplnění jmenovitého hlasování u jednotlivých kandidátek na funkci předsedkyně Kontrolního výboru ZM a upravit nesoulad hlasování mezi zápisem a tabulkou jmenovité hlasování se nestihlo zaznamenat, nesoulad hlasování opraven Ing. Kouba: na příští jednání zajistit takové podmínky, aby bylo kompletně zaznamenáno bere se na vědomí, bude dán větší časový prostor. O úpravě hlasování k zápisu ze dne bylo hlasováno. Schváleno J. Ježek doplnil, že na jednání dne se starostovi města telefonicky omlouval (v zápisu je nepřítomen). Navržený program jednání: 1. Zahájení 2. Interpelace občanů 3. Kontrola usnesení 4. Finanční záležitosti a) Návrh rozpočtu na rok 2015 b) Rozpočtové opatření č. 9/2014 c) Plnění rozpočtu 10/2014 d) Rozpočtové opatření č. 10/2014 e) Rozpočtové opatření č. 11/ Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

2 f) Přijetí dotace g) Přijetí daru h) Reklama ve sportovní hale i) Návrh odepsání pohledávky j) Dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny Příspěvkové organizace MŠ Bělá p.b. 5. Majetkové záležitosti a) Odkup části pozemku v ul. Tréglova Cankářovi b) Prodej pozemků na Vazačce c) Návrh prodejních cen pozemků pro rok 2015 d) Obytná zóna Vrchbělá-ÚR-výběr e) Regenerace 2014 revokace ZM f) Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace Odbor výstavby ŽP a) Určení člena z řad zastupitelstva města b) Výběr a schválení varianty návrhu Územního plánu Bělá pod Bezdězem 7. Interpelace občanů a členů zastupitelstva 8. Závěr Dodatečně byly na program jednání zařazeny 2 body: 1) v rámci Finančních materiálů Dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem dodatkem řešeno navýšení hodnoty majetku o vybudované nové prostory v Zámku 1 (infocentrum) 2) volba členů Kontrolního a Finančního výboru ZM a to pod bod Různé před interpelace občanů a členů ZM V 17:10 se k jednání připojil R.Pelc, počet členů ZM 21. O schválení zařazení bodů do programu jednání bylo hlasováno Schváleno (H1-uvedeno v přehledu hlasování) Poté se přistoupilo k hlasování o schválení programu v upraveném znění Schváleno (H2-uvedeno v přehledu hlasování) Upravený program jednání: 1. Zahájení 2. Interpelace občanů 3. Kontrola usnesení 4. Finanční záležitosti a) Návrh rozpočtu na rok 2015 b) Rozpočtové opatření č. 9/2014 c) Plnění rozpočtu 10/2014 d) Rozpočtové opatření č. 10/2014 e) Rozpočtové opatření č. 11/2014 f) Přijetí dotace g) Přijetí daru h) Reklama ve sportovní hale i) Návrh odepsání pohledávky j) Dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Bělá p.b. k) Dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem 5. Majetkové záležitosti a) Odkup části pozemku v ul. Tréglova Cankářovi b) Prodej pozemků na Vazačce c) Návrh prodejních cen pozemků pro rok 2015 d) Obytná zóna Vrchbělá-ÚR-výběr e) Regenerace 2014 revokace ZM 2 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

3 f) Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace Odbor výstavby a ŽP a) Určení člena z řad zastupitelstva města b) Výběr a schválení varianty návrhu Územního plánu Bělá pod Bezdězem 7. Různé a) Volbu členů Kontrolního a Finančního výboru ZM 8. Interpelace občanů a členů zastupitelstva 9. Závěr Zapisovatelkou z dnešního jednání a kontrolou sčítání hlasů při hlasování byla pověřena Ing. Zdeňka Poláková. I. Interpelace občanů Mgr. Holečková přednesla otevřený dopis, který zaslala vedení města, Radě a Zastupitelstvu znepokojení z předběžných zpráv o připravovaných úsporných rozpočtových opatřeních, které se týkají zacházení s majetkem města a dotknou se i určitých personálních opatření MKZ; napadena i volba předsedkyně KV, kterou se stala členka vládnoucí strany - mělo se přenechat opozici reakce starosty: přednesl odpověď jako reakci na dopis k volbě předsedkyně KV před samotným ustavujícím jednáním nebylo předem jasné rozdělení opozice x koalice, volba závislá na každém členu ZM zvlášť (rozhodnutí jednotlivce), k otázce Zámku a personálním ambicím pouze spekulace, nezakládá se na pravdě; úvahy o převodu zámecké expozice pouze z důvodu úspor nákladů na provoz MKZ, není definitivně dané, pouze v procesu jednání - J. Sýkora k tomuto doplnil, že volba předsedkyně KV byla v pořádku; dány 3 kandidátky demokratické zvolení; personální změny nemá zájem o post asistenta, ani o post ředitele MKZ - Ing. Kouba na ust. jednání bylo před volbou předsedkyně KV známo složení rady, a proto TOP 09 neměla navrhovat svého kandidáta; chybí i jmenný seznam, který by podchytil hlasování reakce J. Sýkory předem složení rady nevěděl D. Femiaková dotaz k důvodu zavřených vrat na 4.rotě na Vazačce a nemožnosti průjezdu či průchodu pěších, cyklistů reakce starosty tato cesta nemá charakter otevřené zóny; zavřeno z důvodu zabezpečení majetku podnikatelů; záměr cyklostezky v této oblasti se bude do budoucna řešit reakce pí Femiakové proč to tedy není uzavřené z obou stran?, přední vchod zavřen od cca tohoto léta, podzimu; doplnil Ing. Verner přes den bylo otevřeno, zavíralo se pouze na noc reakce M. Šimona, vedoucího odboru RaMM je zde najata ostraha, která místo hlídá v určité hodiny; projíždělo zde mnoho lidí, proto se z důvodu zajištění bezpečnosti majetku přistoupilo k uzavření brány, je to průmyslová oblast, nikoli turistická; doplnil starosta záměr úpravy a majetkového vypořádání původní cesty, která vedla podél areálu (v současné době zarostlá) reakce Ing. Vernera úprava původní zarostlé cesty nebude schůdná, majetkově již připraveno, projekt zpracován; proti této cestě se postavili myslivci, kteří tu mají svůj koridor Ing. Verner dotaz k nákupu auta do TS za cca půl milionu koupené bez výběrového řízení - směřováno na starostu města a J. Sýkoru - zda by v době, kdy byli v opozici, napsali o takto provedené koupi článek ve svých plátcích (Občasník, TOPčasník) - reakce starosty je to pravděpodobné, že by psal; doplnil, že důvod nákupu uveden i v usnesení rady (vyřešení havarijního stavu); příslib, že článek do Občasníku napíše i na jaře, kdy by mělo vyjít další číslo, bude uvedeno včetně zdůvodnění tohoto postupu - reakce J. Sýkory ano, napsal by o tom, v jarním TOPčasníku také napíše včetně zdůvodnění; upozornil i na to, že dříve chyběla informovanost - reakce Ing. Kouby požadavek o prověření nákupu auta Kontrolním výborem bere se na vědomí Ing. Verner dále požádal o stanovisko všech členů RM k nákupu auta, kteří zpětně nákup odsouhlasili - zda pouze kryli dle jeho mínění překročení pravomoce starosty města, nebo zda opravdu řešili havarijní stav a zda tento stav znají: J. Sýkora osobně viděl stav některých multikár, odsouhlaseno z důvodu řešení hav.stavu Mgr. Machková - bylo dostatečně zdůvodněno, hlasovala pro L. Šimůnek hlasoval pro; při akutním rozhodování, kdy starosta města obtelefonovával členy RM, byl mimo republiku, nebyl dostižen L. Voleman nákup se mu nelíbil, nechtěl být vyloženě proti, proto se zdržel hlasování R. Pelc při telefonátu mu byly dány informace o stáří auta, najetých kilometrech, ceně, při prostudování nabídek na i-netu se mu zdálo tato nabídka dobrá, cena byla pro rozhodování rozhodující, byl pro J. Tošovská také pro, řešení havarijního stavu, v rozpočtu byly i na nákup vyčleněny fin.prostředky 3 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

4 Ing. Verner dle vyjádření je zřejmé, že se jednalo o obnovu vozového parku, nikoli havarijní stav, kdy by nebylo čím jezdit; pravomoce překročeny; to, jak se dříve napadalo vedení za špatně provedená výběrová řízení, tak toto vedení k tomu přistoupilo razantně výběrová řízení se nebudou dělat vůbec - Mgr. Vernerová pamatuje si, že na jednáních zastupitelstva města v minulém volebním období p. Sýkora požadoval transparentní výběrová řízení téměř na všechno a nyní nákup za takovou cenu bez výběrového řízení postup se jí nelíbí + na auto 3 roky staré nebudou žádné záruky reakce J. Sýkory rozhodně nebyl pro to, aby se soutěžilo úplně vše, úpravu směrnice bude i nadále prosazovat, třeba zaimplementovat zásadní změny ; tento postup nebude pravidelný (řečeno i najednání RM) - Ing. Kouba kdyby toto udělalo minulé vedení, snesla by se velká kritika - L. Šimůnek je pro to, aby nákup prověřil Kontrolní výbor, a zjistí se hospodárnost akce + připomínka 100 dnů hájení nového vedení - Ing. Verner pokud budou prověřovat kontrolní orgány, omezí se možnost získání dotací II. Kontrola usnesení Komentář podal tajemník města, shrnul usnesení, která jsou v řešení. Ing. Kouba dotaz k lokalizaci parcelních čísel k usnesení č.14/2010 odpovězeno na místě vedoucím odboru RaMM Vzato na vědomí. III. Finanční záležitosti K finančním záležitostem podala komentář Bc. I. Linhartová, vedoucí FO. a) Návrh rozpočtu na rok 2015 J. Sýkora poprvé a naposledy, kdy bude hlasovat pro schodkový rozpočet; upozornil i na málo času, kdy se mohl rozpočtem zabývat Ing. Kouba souhlasné stanovisko; doplnil, že Fond rezerv a rozvoje je tvořen na pokrytí investičních akcí; poskytnutí úvěru na akci Mělnická je rozumné splátky budou rozděleny na 5 let, cena úvěru (140 tis. Kč) pro státní správu je velice výhodná Hlasování (usnesení č.12/ ) b) Rozpočtové opatření č. 9/2014 P. Kuldová dotaz k důvodu navýšení kapitoly Komunální odpady, cena se předem nevěděla? odpověď vedoucí FO bylo třeba pokrýt náklady za navýšený počet kontejnerů po městě a jejich vývoz (především sběrné místo U Koníčka) v souvislosti s uzavírkou Mělnické ul., kde je sídlo sběrného dvora Hlasování (usnesení č.13/ ) c) Plnění rozpočtu 10/2014 Hlasování (usnesení č.14/ ) d) Rozpočtové opatření č. 10/2014 e) Rozpočtové opatření č. 11/2014 f) Přijetí dotace na volby do obecních zastupitelstev Hlasování (usnesení č.15/ ) Hlasování (usnesení č.16/ ) Hlasování (usnesení č.17/ ) g) Přijetí daru v částce 5.000,- Kč určené na zimní výzdobu parku Hlasování (usnesení č.18/ ) h) Reklama ve sportovní hale za vyvěšení reklamy ve sportovní hale, částka za reklamu určena oddílu házené M. Jirdásek dotaz, zda i ostatní reklamy jsou zpoplatněny či umístěny zadarmo reakce vedoucí FO ceník není sestaven, doplnil starosta, že situaci prověří a následně odpoví Hlasování (usnesení č.19/ ) i) Návrh odepsání pohledávky - nedobytné Hlasování (usnesení č.20/ ) 4 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

5 k) Dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny, příspěvkové organizace MŠ Bělá p.b. zateplení staré budovy + přístavba nového pavilonu o tyto investice byla navýšena hodnota majetku MŠ Ing. Kouba zda se navýšení hodnoty majetku zaznamenává do Obchodního rejstříku odpověď vedoucí FO ne, narovnání vztahu vůči městu, coby zřizovatele Hlasování (usnesení č.21/ ) l) Dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny, příspěvkové organizace MKZ Bělá p.b. - s dotací ROP SČ vybudovány nové prostory, o tuto částku navýšena hodnota Zámku 1, která připadne do užívání MKZ toto navýšení ošetřeno dodatkem; v době rozesílání materiálů nebyla vyčíslena navyšovaná částka, proto zařazeno na program jednání dodatečně Hlasování (usnesení č.22/ ) III. Majetkové záležitosti K majetkovým záležitostem podal komentář M. Šimon, vedoucí odboru RaMM. a) Odkup části pozemku v ul. Tréglova od.. výkup pozemků z důvodu splnění norem plánované komunikace Ing. Kouba dotaz, zda se jedná i se zbývajícím majitelem odpověď vedoucího RaMM ano, je dlouhodobá záležitost Hlasování (usnesení č.23/ ) b) Prodej části pozemků v areálu Vazačka narovnání vlastnických vztahů Hlasování (usnesení č.24/ ) c) Návrh prodejních cen městských pozemků pro rok 2015 beze změny Hlasování (usnesení č.25/ ) d) VZMR Obytná zóna Vrchbělá zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zaslána jediná nabídka, komise a následně i RM doporučila VŘ zrušit Ing. Kouba - člen výběrové komise, dovysvětlil důvody zrušení (nebyla konkurenční nabídka, další fáze by vyšla na cca 2 miliony nejsou na to prostředky; doplnil starosta před cca 2 lety schváleno, že se bude rozhodovat o formě prodeje území doposud nebylo rozhodnuto, vyřešit nejprve toto, následně dělat další kroky Hlasování (usnesení č.26/ ) V 18:50 odešel J. Sýkora, počet členů ZM 20. e) Revokace usnesení Zastupitelstva města o rozdělení státní finanční dotace v rámci Programu regenerace MPZ (městské památkové zóny) a MPR (městské památkové rezervace) v Bělé pod Bezdězem pro rok 2014 Schválení obnovy památek v rámci Programu regenerace MPZ (městské památkové zóny) a MPR (městské památkové rezervace) v Bělé pod Bezdězem pro rok 2014 nutní revokace z důvodu nového přerozdělení dotace Ministerstvem kultury nové poměry nutné znovu schválit Hlasování (usnesení č.27/ ) Hlasování (usnesení č.28/ ) V 18:55 se na jednání vrátil J. Sýkora, počet členů ZM 21. f) Uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města Bělá pod Bezdězem v roce 2014 na obnovu a restaurování objektu v rámci Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací ČR souvislost s předchozím materiálem, uzavření smlouvy mezi městem ( poskytovatel dotace ) a vlastníkem (příjemcem dotace ) Hlasování (usnesení č.29/ ) Hlasování (usnesení č.30/ ) IV. Odbor Výstavby a životního prostředí K návrhům z odboru Výstavby a životního prostředí komentář podal S. Beran, vedoucí odboru VaŽP. a) Určení člena zastupitelstva, který bude spolupracovat s pořizovatelem a zpracovatelem (určený zastupitel) navržena J. Tošovská, která již toto zastávala i v předchozím volebním období po Ing. Koubovi, který se pověření vzdal ze zdravotních důvodů Hlasování (usnesení č.31/ ) b) Výběr a schválení varianty návrhu Územního plánu Bělá pod Bezdězem komentář podal S. Beran a Ing. Arch. L. Komrska, zástupce zpracovatele ÚP předložen ty části ÚP, které jsou po tzv. společném jednání (s 5 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

6 dotčenými orgány) rozpracovány do dvou variant po schválení zvolené varianty ZM bude ÚP postoupen do tzv. veřejného jednání ; hlasováno o každé variantě zvlášť, hlasování bude součástí návrhu usnesení; Seznam lokalit řešených ve variantách: - Dopravní řešení Bezdědice - Rozvoj Březinka pod Bezdězem - Rozvoj Vrchbělá - Vrchbělá obchvat Předního Hlínoviště - Rozvoj Sahara bydlení - Rozvoj Sahara dopravní řešení - Rozvoj Páterovský doprava - Dopravní řešení Pohotovostní osada - Rozvoj Na Výsluní - Dopravní řešení u Tiberiny - Rozvoj jižně od náměstí - Rozvoj okolí České Brány - Plochy severně od plánované okružní křižovatky dle změny ÚPSÚ č. 3 lokalita Mrchoviště V 20:00 jednání opustila I. Orolínová, počet členů ZM 20. Hlasování (usnesení č.32/ ) V. Různé a) Volba členů Kontrolního a Finančního výboru ZM návrhy přednesl starosta města, doplnil, že navržení kandidáti s kandidaturou souhlasili. Za členy Kontrolního výboru navrženi: 1) Mgr. Iva Radochová (OzBRM) 2) Petra Kuldová (ČSSD) 3) Miloš Jirdásek (ANO 2011) 4) Ludvík Bernard (KSČM) - o schválení členů bylo hlasováno Schváleno (H3-uvedeno v přehledu hlasování) Hlasováno o schválení usnesení. Hlasování (usnesení č.33/ ) Za členy Finančního výboru byli navrženi: 1) Mgr. Tomáš Kuchař (TOP 09) 2) Vít Ondráček (ČSSD) 3) Ladislav Koloc (ANO 2011) 4) Jiří Kabátník (OzBRM) 5) Marcela Kovářová (KSČM) 6) Ivan Zajac (TOP 09) - protinávrh podal Ing. R. Kouba pouze 5-ti členné složení, TOP 09 by se měla vzdát svých členů v komisi, protože má předsedkyni Kontrolního výboru (stejný princip zaujala strana ODS, která nenavrhla člena do FV, ani do KV protože předsedá FV) reakce J. Sýkory nevzdá se, nabízí možnost jiného kandidáta za p. Zajace - hlasováno o protinávrhu, tj. 5-ti členné složení FV Neschváleno (H4-uvedeno v přehledu hlasování) - hlasováno o schválení 7-mi členného složení FV Schváleno (H5-uvedeno v přehledu hlasování) - hlasováno o předložených kandidátech Hlasování (usnesení č.34/ ) VI. Interpelace občanů a členů zastupitelstva Podnět z řad občanů kontejnery na ošacení cca 14 dní přeplněné, mělo by se řešit, aby se situace již neopakovala reakce starosty města nové nařízení TS objíždí všechna sběrná místa a prostory uklízí, doplnila místostarostka poskytovateli kontejneru odbor ŽP již volal, na stav upozornil, aby se neopakovalo 6 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

7 M. Jirdásek deponie TS v Táborové ul. nutná oprava plotu, mizí odsud tzv. kočičí hlavy (žulové kostky) dotaz, zda se eviduje, kontroluje reakce M. Kochmana, vedoucího TS neeviduje se, situace se prověří, plot bude opraven Ing. Kouba připomněl úkol KV prověření nákupu auta do TS ano, je zaznamenáno Ing. Verner dotaz na starostu města, coby odpůrce kruhových křižovatek zda učinil nějaké kroky ke zrušení plánované kruh.křižovatky v rámci opravy Mělnické ul. odpověď starosty ano, ihned po nástupu do funkce byl na jednání s hejtmanem Stč. kraje (pozn. Stč. je investorem akce) byly mu dány 3 hlavní důvody, které brání zrušení plánované okružní křižovatky 1) posun termínu, a tím ohrožení schválené dotace; 2) ztráta bodů za zvýšení bezpečnosti, které jsou třeba pro získání dotace z EU, 3) vícenáklady za přepracování projektu by šly za Krajem event. za městem ohrožení celé stavby Mělnické ul. reakce Ing. Vernera myslel, že to byl jen vtip, nečekal, že s tímto nápadem za hejtmanem skutečně pojede J. Límanová podnět od občanů ze zadního Hlínoviště výpadek elektřiny před cca 14 dny nebylo vyvěšeno, odkazováno na stránky města (ne všichni občané mají přístup k internetu) reakce M. Krejčíkové, SO výpadek nebyl plánovaný; plánované údržby jsou předem vyvěšovány v daném místě - zda se plánuje záměr osazení osvětlení do lokality u Delty - koupaliště poničený plot reakce vedoucího TS ví se, bylo poničeno při revitalizaci stromořadí, bude opraveno - cesta pro pěší k Bezdězské ulice do Fortenské častý nepořádek, nevyhovující stav, požadavek o opravu P. Kuldová v závěrečné zprávě volebního období uvedena oprava kapličky u Zámeckého kopce za 300 tis., skutečný stav tomu neodpovídá reakce vedoucího odboru RaMM nebylo opraveno, nestihlo se, vše je připraveno, zváží se možnost využití dotací ze Stč. kraje, LAGu, realizace zřejmě na jaře 2015 A. Vokoun informace o programu PENCE, bude uveřejněno i v lednovém Zpravodaji, zítra videoprezentace VII. Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne / Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje předložený rozpočet města na r členěný dle paragrafů jako schodkový. Příjmová část je ve výši ,8 tis. Kč, výdajová část ve výši ,56 tis. Kč, schodek ,76 tis. Kč bude financován z úvěru a vlastních zdrojů. Hospodářská činnost města Správa bytů rozpočtuje příjmy částkou 9.592,8 tis. Kč, výdaje jsou plánovány ve výši tis. Kč. 13/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 2, písm b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje změnu schváleného rozpočtu na rok 2014 na základě 9. rozpočtového opatření. Plánované příjmy i výdaje se navyšují o ,- Kč. Výše plánovaných příjmů je 94, ,- Kč, výše plánovaných výdajů je 100, ,- Kč, financování z vlastních zdrojů zůstává ve výši 6, ,- Kč. 14/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2 písm. b) zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje plnění rozpočtu města k měsíci říjnu Příjmy jsou ve výši 97, ,28 Kč, výdaje 82, ,73 Kč. Hospodářská činnost města vynaložila na plánované opravy, na drobné odborné opravy a na režijní výdaje celkem 5, ,12 Kč. 15/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 2, písm b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje změnu schváleného rozpočtu na rok 2014 na základě 10. rozpočtového opatření. Plánované příjmy i výdaje se navyšují o 5, ,- Kč. Výše plánovaných příjmů je 100, ,- Kč, výše plánovaných výdajů je 106, ,- Kč, financování z vlastních zdrojů zůstává ve výši 6, ,- Kč. 16/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 2, písm b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje změnu schváleného rozpočtu na rok 2014 na základě 11. rozpočtového opatření. Plánované příjmy i výdaje se navyšují o ,- Kč. Výše plánovaných příjmů je 100, ,- Kč, výše plánovaných výdajů je 106, ,- Kč, financování z vlastních zdrojů zůstává ve výši 6, ,- Kč. 17/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přijetí dotace na provedení voleb do obecního zastupitelstva ve výši ,- Kč. 7 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

8 18/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přijetí daru ve výši 5.000,- Kč na zimní výzdobu parku. 19/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje poskytnutí místa pro reklamu firmě SPS Bakov nad Jizerou za roční úplatu ,- Kč. 20/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. f), zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje odepsání pohledávky u tohoto nájemce: byt č. 7, Zámek 2 ve výši ,87 Kč. 21/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje dodatek č.2 ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, ze dne navýšení ceny budovy Mateřské školy, ul.velenského, o částku ,01 Kč. 22/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje nový dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, který je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, ze dne , ve kterém bude svěřený majetek navýšen o částku ,52 Kč od / Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje odkup části pozemku PK 1109 o výměře 12 m² v k.ú. Bělá pod Bezdězem od., trvale bytem Nerudova 445, Bělá pod Bezdězem za celkovou smluvní kupní cenu ve výši 6.000,-Kč a zavazuje se k úhradě nákladů za zpracování GP a správního poplatku ve výši 1000,- Kč za vklad do KN. 24/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje prodej části pozemku p.č. 555/25 ostatní plocha o výměře 37 m² a části pozemku p.č. 551/18 ostatní plocha o výměře 1 m 2 v k.ú. Vrchbělá dle GP č /2014 za celkovou kupní cenu ve výši 4.940,-Kč panu.., Masarykovo nám. 86, Bělá pod Bezdězem s podmínkou, že kupující uhradí návrh na vklad do KN. 25/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst.1 zákona č.128/2000 Sb. v platném znění schvaluje prodejní ceny městských pozemků na období od do uvedené v Příloze č.2. 26/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a dle čl. V. bodu 9. Směrnice města č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek, zrušuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Obytná zóna Vrchbělá zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení. 27/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích revokuje usnesení ZM č. 42/2014 ze dne o rozdělení státní finanční dotace v rámci Programu regenerace MPZ a MPR. 28/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích schvaluje rozdělení státní finanční dotace v rámci Programu regenerace městské památkové zóny MPZ a městské památkové rezervace MPR v Bělé pod Bezdězem pro rok 2014 takto: a) Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem kostel Povýšení sv. Kříže pokračování obnovy (restaurování) výmalby hlavní lodi kostela (část nad kůrem, lunety a zadní stěna kůru) v celkovém finančním objemu ,- Kč s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka (církveneplátce DPH) ,- Kč a podílem města ,- Kč. b) Česká provincie Řádu sv. Augustina- provedení odvlhčení kaple sv. Tomáše Tolentinského a sakristii v kostele sv. Václava v Bělé pod Bezdězem a další s tím související práce- II. etapa prací v celkovém finančním objemu ,- Kč s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka (církveplátce DPH) ,- Kč a podílem města ,- Kč. 29/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. j) zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města Bělá pod Bezdězem v roce 2014 na obnovu a restaurování objektů v rámci Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací ČR schváleného usnesením vlády ČR ze dne č. 209 s Římskokatolickou farností Bělá pod Bezdězem kostel Povýšení sv. Kříže na obnovu ( restaurovaní ) části stropu nad kůrem, lunety a zadní stěnu kůru a další související práce ve výši ,- Kč. 30/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. j) zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města Bělá pod Bezdězem v roce 2014 na obnovu a restaurování objektů v rámci Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací ČR schváleného usnesením vlády ČR ze dne č. 209 s Českou provincií Řádu sv. Augustina- na provedení odvlhčení kaple sv. Tomáše 8 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

9 Tolentinského a sakristie v kostele sv. Václava v Bělé pod Bezdězem a další související práce ve výši ,- Kč. 31/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem v souladu s ustanovením 6 odst. 5 zák.č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), určuje člena zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem paní Jitku Tošovskou ke spolupráci s pořizovatelem Územního plánu města Bělá pod Bezdězem, v rozsahu stanoveném stavebním zákonem. 32/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje podle 51 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, výběr varianty návrhu Územního plánu Bělá pod Bezdězem, a to dle příloh tohoto usnesení. 33/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2 písm. m) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje členy kontrolního výboru: Mgr. Ivu Radochovou, Petru Kuldovou, Miloše Jirdáska, Ludvíka Bernarda. 34/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2 písm. m) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje členy finančního výboru: Mgr. Tomáše Kuchaře, Víta Ondráčka, Ladislava Koloce, Jiřího Kabátníka, Marcelu Kovářovou, Ivana Zajace Starosta města ukončil jednání zastupitelstva města v 20:45 hod. V Bělé pod Bezdězem dne: Ing. Milan Lomoz starosta města. Jitka Tošovská místostarostka Ověřovatelé: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba 9 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 27/2014 konaného dne 1. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.

1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 15. 04. 2015 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba Rudolf,

Více

Omluveni: Gáborik Ondrej, Machková Iva, Šárog Karel, Šimůnek Libor, Šindelář František, Mgr. Šťastná Jana

Omluveni: Gáborik Ondrej, Machková Iva, Šárog Karel, Šimůnek Libor, Šindelář František, Mgr. Šťastná Jana Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 2.11.2011 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ing.Kouba Rudolf Toman

Více

1 Zapsala: Ing.Z.Poláková

1 Zapsala: Ing.Z.Poláková Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 13.6.2012 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ing. Liška Jaroslav

Více

Bc. Radek Fejfar, člen rady, do 19:13 hod. Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.

Bc. Radek Fejfar, člen rady, do 19:13 hod. Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 10/2016 konaného dne 11.04.2016 od 15:32 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Mgr. Květuše Vernerová,

Více

Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.104/2016) Hlasování (usnesení č.

Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.104/2016) Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 07/2016 konaného dne 14.03. 2016 od 15:33 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Rudolf Kouba, člen

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 03/2015 konaného dne 19.1.2015 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jan Sýkora, člen rady - příchod 15:40

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.28/2014 konaného dne 15. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

1 Zapsala: R.Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.

1 Zapsala: R.Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 18. 02. 2015 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Sýkora

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá pod Bezdězem č. 14/2016 konaného dne 06.06.2016 od 15:34 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

MUDr. Zelený Martin Schváleno 13-0-0

MUDr. Zelený Martin Schváleno 13-0-0 Zápis ze 4. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 4. 6. 2014 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Tošovská Jitka, starostka Ing. Lomoz Milan Toman

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č.

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 33/2015 konaného dne 12.10. 2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.412/2016) Hlasování (usnesení č.413/2016) Hlasování (usnesení č.

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.412/2016) Hlasování (usnesení č.413/2016) Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá pod Bezdězem č. 21/2016 konaného dne 12. 09. 2016 od 15:31 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman,

Více

1 Zapsala:Ing. Z. Poláková

1 Zapsala:Ing. Z. Poláková Zápis z 7. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 11. 12. 2013 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ing. Lomoz Milan

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Omluveni: Gáborik Ondrej, Ing. Kouba Rudolf, Žalmánková Světlana

Omluveni: Gáborik Ondrej, Ing. Kouba Rudolf, Žalmánková Světlana Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 24.4.2013 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Límanová Jaromíra Šindelář

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady

Mgr. Iva Machková, člen rady Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 36/2015 konaného dne 26.10. 2015 od 15:35 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.335/2016) Hlasování (usnesení č.336/2016) Hlasování (usnesení č.

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.335/2016) Hlasování (usnesení č.336/2016) Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá pod Bezdězem č. 17/2016 konaného dne 18.07.2016 od 15:33 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.19/2012 konaného dne 24. 9. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Libor Šimůnek, člen rady

Libor Šimůnek, člen rady Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 06/2016 konaného dne 29.02. 2016 od 15:35 hodin v kanceláři paní starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.386/2016)

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.386/2016) Zápis z jednání Rady města Bělá pod Bezdězem č. 20/2016 konaného dne 29. 08. 2016 od 15:31 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman,

Více

Za členy návrhové komise byli navrženi a schváleni: Šimůnek Libor předseda komise Ing. Milan Lomoz - člen Jaromíra Límanová člen Schváleno 13-0-0

Za členy návrhové komise byli navrženi a schváleni: Šimůnek Libor předseda komise Ing. Milan Lomoz - člen Jaromíra Límanová člen Schváleno 13-0-0 Č.j: ASIST/1788/2014; Ev.č: 3272/2014 spis. znak 101.2.1; skartační znak A/10 Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 21. 7. 2014 od 17 00 hod. v zasedací místnosti MÚ v

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.304/2016) Hlasování (usnesení č.305/2016) Hlasování (usnesení č.

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.304/2016) Hlasování (usnesení č.305/2016) Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá pod Bezdězem č. 16/2016 konaného dne 20.06.2016 od 15:30 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 5. 12.

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU

ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU Datum konání: 12. 7. 2016 Místo konání: OÚ Přerov nad Labem Začátek schůze: 18.00 hodin Konec schůze: 19.30 hodin Přítomni: Omluveni: L. Kodešová, M. Kadeřávková,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 8. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Jaroslava Šlapanská, Petr Brázda, Ing. Hana Zárubová (zapisovatelka)

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.06 hodin a řídil starosta obce p.tesař,

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M.

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M. Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 11.9.2013 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ježek Jaroslav Mgr.

Více

Starosta nechal o schválení programu po jeho rozšíření a změně pořadí projednání bodů hlasovat.

Starosta nechal o schválení programu po jeho rozšíření a změně pořadí projednání bodů hlasovat. MCPNE 00668/2015 Zápis č. 5 z 5. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 29.04.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Bosák,

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 15. 02. 2016 v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Zahájení v 16:30 hod. Zasedání zahájil a řídil pan starosta

Více

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 31/2015 konaného dne 14. 9. 2015 od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven. Zápis o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6.10.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Libor Šimůnek, člen rady

Libor Šimůnek, člen rady Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 17/2015 konaného dne 27. 5.2015 od 15:30 hodin v terénu města Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Lukáš Voleman, člen rady Radek Pelc, člen

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 321/2015)

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 321/2015) Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 21/2015 konaného dne 22. 6.2015 od 15:33 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.4/2014 konaného dne 24. 2. 2014 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 06.11.2014 od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Pavel Dvořák, Luboš Drenčeni, Zdeněk

Více

Bc. Radek Fejfar, člen rady Libor Šimůnek, člen rady, od 16:00 hod. Program jednání a stanoviska rady:

Bc. Radek Fejfar, člen rady Libor Šimůnek, člen rady, od 16:00 hod. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 09/2016 konaného dne 30.03.2016 od 15:32 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Rudolf Kouba, člen

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 04/2015 konaného dne 2.2.2015 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jan Sýkora, člen rady Jitka Tošovská,

Více

Zápis č. 3/2015. z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě

Zápis č. 3/2015. z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě Zápis č. 3/2015 z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne 22. 09. 2015 v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě Přítomni: 11 členů ZM dle prezenční listiny Omluveni: Jan Berka, Karel Vrbka,

Více

Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 18. 02. 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 13. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 13. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 13. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 20.12.2016 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 14 členů ZO Třanovice, 1 omluven 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Jitka Tošovská, místostarostka Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování 5-0-0 (usnesení č.

Jitka Tošovská, místostarostka Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování 5-0-0 (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 23/2015 konaného dne 8. 7. 2015 od 15:36 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

z 11. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne

z 11. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 20. 1. 2016 Přítomni: Hosté: Omluveni: Zasedání zahájeno: Zasedání ukončeno: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. Šimon Hradilek, Mgr. Tomáš Jandura,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 26. 10. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Mgr. Pavel

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 143/6/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Lukáš Voleman, místostarosta, od 16:10 hod. Program jednání a stanoviska rady:

Lukáš Voleman, místostarosta, od 16:10 hod. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 05/2016 konaného dne 15.02. 2016 od 15:32 hodin v kanceláři paní starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Libor Šimůnek, člen rady Ing.

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

Zápis č. 7/2016. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 7/2016. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 20.10. 2016 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Jednání probíhalo od 18:00 do 18:50 hodin Přítomní zastupitelé:

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 11/2016 z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, František Novák, Ing. Svatopluk

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra

USNESENÍ. 13 členů zastupitelstva, MUDr. Tomáš Bauer přítomen od 15:45 hod. tajemník MÚ Loket Ing. Jiří Vávra USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 27. března 2014 od 15:00 do 19:00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křoví číslo 2/2011, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křoví číslo 2/2011, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Křoví Zastupitelstvo obce Křoví Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křoví číslo 2/2011, konaného dne 29.4.2011, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Křoví

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 10/201 5 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 3. 11. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 19. 9. 2012 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová;

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 19. 10. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.15/2014 konaného dne 21. 7. 2014 od 15:30 hodin v kanceláři místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Rudolf Kouba, místostarosta

Více

Zápis č. 1. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě v Rohatci

Zápis č. 1. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě v Rohatci Zápis č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 1.2.2012 v 17,00 hod v Kulturním domě v Rohatci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Obec Tetěice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetěice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetěice, konaného dne 26. 01. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.3.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.3.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.3.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.06/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 17.12.2009 Usnesení č. 243 /09-267 /09 243/09 Volba návrhové komise 244/09 Schválení programu 245/09 Kontrola usnesení ZM 246/09

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zápis z jednání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne v hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis z jednání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne v hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 1. 6. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, Z. Zeman, R. Hruda, M. Dvořák, ing. J. Vašíček,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.2.2017, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.2.2017, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení:

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení: Zápis č. 10 ze zasedání ZM ze dne 26. 10. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 25. 11. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní

Více