Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1"

Transkript

1 Zápis z 10. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne od hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba Rudolf, Ing. Sýkora Jan Tošovská Jitka, místostarostka Kuldová Petra Šimůnek Libor Dufková Hana Límanová Jaromíra Šťastná Jana, Mgr. Fejfar Radek, Bc. Machková Iva, Mgr. Vernerová Květuše, Mgr. Folprechtová Vendulka Orolínová Iveta Voleman Lukáš Ježek Jaroslav Pelc Radek Votočková Miroslava, Mgr. Jirdásek Miloš Radochová Iva, Mgr. Zelený Martin, MUDr. Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ, Bc. Ivana Linhartová, vedoucí FO, Miroslav Šimon, vedoucí RaMM, Stanislav Beran, vedoucí VaŽP, Ing. Arch. Ladislav Komrska Jednání zahájil starosta města Ing. Milan Lomoz. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem. Je konáno jako veřejné, o místě, čase a programu jednání byla veřejnost informována obvyklým způsobem. Dále konstatoval, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam pro účely vyhotovení zápisu, který bude schválen na následujícím jednání zastupitelstva města. V případě, že s tímto občan nesouhlasí, je oprávněn požádat, aby nebyl zachycován jeho slovní projev. V 17:05 hod. je přítomno 20 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva bylo usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno Za členy návrhové komise byli navrženi a schváleni: Libor Šimůnek předseda komise Jaromíra Límanová - člen Mgr. Miroslava Votočková člen Schváleno Zápisy z jednání ze dne a byly ověřeny a zveřejněny na úředních deskách a internetových stránkách města. K zápisu ze dne nebyla vznesena žádná připomínka, je tento na základě 7 odst. 4 Jednacího řádu schválen. K zápisu ze dne vznesl připomínky Ing. Kouba doplnění jmenovitého hlasování u jednotlivých kandidátek na funkci předsedkyně Kontrolního výboru ZM a upravit nesoulad hlasování mezi zápisem a tabulkou jmenovité hlasování se nestihlo zaznamenat, nesoulad hlasování opraven Ing. Kouba: na příští jednání zajistit takové podmínky, aby bylo kompletně zaznamenáno bere se na vědomí, bude dán větší časový prostor. O úpravě hlasování k zápisu ze dne bylo hlasováno. Schváleno J. Ježek doplnil, že na jednání dne se starostovi města telefonicky omlouval (v zápisu je nepřítomen). Navržený program jednání: 1. Zahájení 2. Interpelace občanů 3. Kontrola usnesení 4. Finanční záležitosti a) Návrh rozpočtu na rok 2015 b) Rozpočtové opatření č. 9/2014 c) Plnění rozpočtu 10/2014 d) Rozpočtové opatření č. 10/2014 e) Rozpočtové opatření č. 11/ Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

2 f) Přijetí dotace g) Přijetí daru h) Reklama ve sportovní hale i) Návrh odepsání pohledávky j) Dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny Příspěvkové organizace MŠ Bělá p.b. 5. Majetkové záležitosti a) Odkup části pozemku v ul. Tréglova Cankářovi b) Prodej pozemků na Vazačce c) Návrh prodejních cen pozemků pro rok 2015 d) Obytná zóna Vrchbělá-ÚR-výběr e) Regenerace 2014 revokace ZM f) Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace Odbor výstavby ŽP a) Určení člena z řad zastupitelstva města b) Výběr a schválení varianty návrhu Územního plánu Bělá pod Bezdězem 7. Interpelace občanů a členů zastupitelstva 8. Závěr Dodatečně byly na program jednání zařazeny 2 body: 1) v rámci Finančních materiálů Dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem dodatkem řešeno navýšení hodnoty majetku o vybudované nové prostory v Zámku 1 (infocentrum) 2) volba členů Kontrolního a Finančního výboru ZM a to pod bod Různé před interpelace občanů a členů ZM V 17:10 se k jednání připojil R.Pelc, počet členů ZM 21. O schválení zařazení bodů do programu jednání bylo hlasováno Schváleno (H1-uvedeno v přehledu hlasování) Poté se přistoupilo k hlasování o schválení programu v upraveném znění Schváleno (H2-uvedeno v přehledu hlasování) Upravený program jednání: 1. Zahájení 2. Interpelace občanů 3. Kontrola usnesení 4. Finanční záležitosti a) Návrh rozpočtu na rok 2015 b) Rozpočtové opatření č. 9/2014 c) Plnění rozpočtu 10/2014 d) Rozpočtové opatření č. 10/2014 e) Rozpočtové opatření č. 11/2014 f) Přijetí dotace g) Přijetí daru h) Reklama ve sportovní hale i) Návrh odepsání pohledávky j) Dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace MŠ Bělá p.b. k) Dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem 5. Majetkové záležitosti a) Odkup části pozemku v ul. Tréglova Cankářovi b) Prodej pozemků na Vazačce c) Návrh prodejních cen pozemků pro rok 2015 d) Obytná zóna Vrchbělá-ÚR-výběr e) Regenerace 2014 revokace ZM 2 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

3 f) Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace Odbor výstavby a ŽP a) Určení člena z řad zastupitelstva města b) Výběr a schválení varianty návrhu Územního plánu Bělá pod Bezdězem 7. Různé a) Volbu členů Kontrolního a Finančního výboru ZM 8. Interpelace občanů a členů zastupitelstva 9. Závěr Zapisovatelkou z dnešního jednání a kontrolou sčítání hlasů při hlasování byla pověřena Ing. Zdeňka Poláková. I. Interpelace občanů Mgr. Holečková přednesla otevřený dopis, který zaslala vedení města, Radě a Zastupitelstvu znepokojení z předběžných zpráv o připravovaných úsporných rozpočtových opatřeních, které se týkají zacházení s majetkem města a dotknou se i určitých personálních opatření MKZ; napadena i volba předsedkyně KV, kterou se stala členka vládnoucí strany - mělo se přenechat opozici reakce starosty: přednesl odpověď jako reakci na dopis k volbě předsedkyně KV před samotným ustavujícím jednáním nebylo předem jasné rozdělení opozice x koalice, volba závislá na každém členu ZM zvlášť (rozhodnutí jednotlivce), k otázce Zámku a personálním ambicím pouze spekulace, nezakládá se na pravdě; úvahy o převodu zámecké expozice pouze z důvodu úspor nákladů na provoz MKZ, není definitivně dané, pouze v procesu jednání - J. Sýkora k tomuto doplnil, že volba předsedkyně KV byla v pořádku; dány 3 kandidátky demokratické zvolení; personální změny nemá zájem o post asistenta, ani o post ředitele MKZ - Ing. Kouba na ust. jednání bylo před volbou předsedkyně KV známo složení rady, a proto TOP 09 neměla navrhovat svého kandidáta; chybí i jmenný seznam, který by podchytil hlasování reakce J. Sýkory předem složení rady nevěděl D. Femiaková dotaz k důvodu zavřených vrat na 4.rotě na Vazačce a nemožnosti průjezdu či průchodu pěších, cyklistů reakce starosty tato cesta nemá charakter otevřené zóny; zavřeno z důvodu zabezpečení majetku podnikatelů; záměr cyklostezky v této oblasti se bude do budoucna řešit reakce pí Femiakové proč to tedy není uzavřené z obou stran?, přední vchod zavřen od cca tohoto léta, podzimu; doplnil Ing. Verner přes den bylo otevřeno, zavíralo se pouze na noc reakce M. Šimona, vedoucího odboru RaMM je zde najata ostraha, která místo hlídá v určité hodiny; projíždělo zde mnoho lidí, proto se z důvodu zajištění bezpečnosti majetku přistoupilo k uzavření brány, je to průmyslová oblast, nikoli turistická; doplnil starosta záměr úpravy a majetkového vypořádání původní cesty, která vedla podél areálu (v současné době zarostlá) reakce Ing. Vernera úprava původní zarostlé cesty nebude schůdná, majetkově již připraveno, projekt zpracován; proti této cestě se postavili myslivci, kteří tu mají svůj koridor Ing. Verner dotaz k nákupu auta do TS za cca půl milionu koupené bez výběrového řízení - směřováno na starostu města a J. Sýkoru - zda by v době, kdy byli v opozici, napsali o takto provedené koupi článek ve svých plátcích (Občasník, TOPčasník) - reakce starosty je to pravděpodobné, že by psal; doplnil, že důvod nákupu uveden i v usnesení rady (vyřešení havarijního stavu); příslib, že článek do Občasníku napíše i na jaře, kdy by mělo vyjít další číslo, bude uvedeno včetně zdůvodnění tohoto postupu - reakce J. Sýkory ano, napsal by o tom, v jarním TOPčasníku také napíše včetně zdůvodnění; upozornil i na to, že dříve chyběla informovanost - reakce Ing. Kouby požadavek o prověření nákupu auta Kontrolním výborem bere se na vědomí Ing. Verner dále požádal o stanovisko všech členů RM k nákupu auta, kteří zpětně nákup odsouhlasili - zda pouze kryli dle jeho mínění překročení pravomoce starosty města, nebo zda opravdu řešili havarijní stav a zda tento stav znají: J. Sýkora osobně viděl stav některých multikár, odsouhlaseno z důvodu řešení hav.stavu Mgr. Machková - bylo dostatečně zdůvodněno, hlasovala pro L. Šimůnek hlasoval pro; při akutním rozhodování, kdy starosta města obtelefonovával členy RM, byl mimo republiku, nebyl dostižen L. Voleman nákup se mu nelíbil, nechtěl být vyloženě proti, proto se zdržel hlasování R. Pelc při telefonátu mu byly dány informace o stáří auta, najetých kilometrech, ceně, při prostudování nabídek na i-netu se mu zdálo tato nabídka dobrá, cena byla pro rozhodování rozhodující, byl pro J. Tošovská také pro, řešení havarijního stavu, v rozpočtu byly i na nákup vyčleněny fin.prostředky 3 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

4 Ing. Verner dle vyjádření je zřejmé, že se jednalo o obnovu vozového parku, nikoli havarijní stav, kdy by nebylo čím jezdit; pravomoce překročeny; to, jak se dříve napadalo vedení za špatně provedená výběrová řízení, tak toto vedení k tomu přistoupilo razantně výběrová řízení se nebudou dělat vůbec - Mgr. Vernerová pamatuje si, že na jednáních zastupitelstva města v minulém volebním období p. Sýkora požadoval transparentní výběrová řízení téměř na všechno a nyní nákup za takovou cenu bez výběrového řízení postup se jí nelíbí + na auto 3 roky staré nebudou žádné záruky reakce J. Sýkory rozhodně nebyl pro to, aby se soutěžilo úplně vše, úpravu směrnice bude i nadále prosazovat, třeba zaimplementovat zásadní změny ; tento postup nebude pravidelný (řečeno i najednání RM) - Ing. Kouba kdyby toto udělalo minulé vedení, snesla by se velká kritika - L. Šimůnek je pro to, aby nákup prověřil Kontrolní výbor, a zjistí se hospodárnost akce + připomínka 100 dnů hájení nového vedení - Ing. Verner pokud budou prověřovat kontrolní orgány, omezí se možnost získání dotací II. Kontrola usnesení Komentář podal tajemník města, shrnul usnesení, která jsou v řešení. Ing. Kouba dotaz k lokalizaci parcelních čísel k usnesení č.14/2010 odpovězeno na místě vedoucím odboru RaMM Vzato na vědomí. III. Finanční záležitosti K finančním záležitostem podala komentář Bc. I. Linhartová, vedoucí FO. a) Návrh rozpočtu na rok 2015 J. Sýkora poprvé a naposledy, kdy bude hlasovat pro schodkový rozpočet; upozornil i na málo času, kdy se mohl rozpočtem zabývat Ing. Kouba souhlasné stanovisko; doplnil, že Fond rezerv a rozvoje je tvořen na pokrytí investičních akcí; poskytnutí úvěru na akci Mělnická je rozumné splátky budou rozděleny na 5 let, cena úvěru (140 tis. Kč) pro státní správu je velice výhodná Hlasování (usnesení č.12/ ) b) Rozpočtové opatření č. 9/2014 P. Kuldová dotaz k důvodu navýšení kapitoly Komunální odpady, cena se předem nevěděla? odpověď vedoucí FO bylo třeba pokrýt náklady za navýšený počet kontejnerů po městě a jejich vývoz (především sběrné místo U Koníčka) v souvislosti s uzavírkou Mělnické ul., kde je sídlo sběrného dvora Hlasování (usnesení č.13/ ) c) Plnění rozpočtu 10/2014 Hlasování (usnesení č.14/ ) d) Rozpočtové opatření č. 10/2014 e) Rozpočtové opatření č. 11/2014 f) Přijetí dotace na volby do obecních zastupitelstev Hlasování (usnesení č.15/ ) Hlasování (usnesení č.16/ ) Hlasování (usnesení č.17/ ) g) Přijetí daru v částce 5.000,- Kč určené na zimní výzdobu parku Hlasování (usnesení č.18/ ) h) Reklama ve sportovní hale za vyvěšení reklamy ve sportovní hale, částka za reklamu určena oddílu házené M. Jirdásek dotaz, zda i ostatní reklamy jsou zpoplatněny či umístěny zadarmo reakce vedoucí FO ceník není sestaven, doplnil starosta, že situaci prověří a následně odpoví Hlasování (usnesení č.19/ ) i) Návrh odepsání pohledávky - nedobytné Hlasování (usnesení č.20/ ) 4 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

5 k) Dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny, příspěvkové organizace MŠ Bělá p.b. zateplení staré budovy + přístavba nového pavilonu o tyto investice byla navýšena hodnota majetku MŠ Ing. Kouba zda se navýšení hodnoty majetku zaznamenává do Obchodního rejstříku odpověď vedoucí FO ne, narovnání vztahu vůči městu, coby zřizovatele Hlasování (usnesení č.21/ ) l) Dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny, příspěvkové organizace MKZ Bělá p.b. - s dotací ROP SČ vybudovány nové prostory, o tuto částku navýšena hodnota Zámku 1, která připadne do užívání MKZ toto navýšení ošetřeno dodatkem; v době rozesílání materiálů nebyla vyčíslena navyšovaná částka, proto zařazeno na program jednání dodatečně Hlasování (usnesení č.22/ ) III. Majetkové záležitosti K majetkovým záležitostem podal komentář M. Šimon, vedoucí odboru RaMM. a) Odkup části pozemku v ul. Tréglova od.. výkup pozemků z důvodu splnění norem plánované komunikace Ing. Kouba dotaz, zda se jedná i se zbývajícím majitelem odpověď vedoucího RaMM ano, je dlouhodobá záležitost Hlasování (usnesení č.23/ ) b) Prodej části pozemků v areálu Vazačka narovnání vlastnických vztahů Hlasování (usnesení č.24/ ) c) Návrh prodejních cen městských pozemků pro rok 2015 beze změny Hlasování (usnesení č.25/ ) d) VZMR Obytná zóna Vrchbělá zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zaslána jediná nabídka, komise a následně i RM doporučila VŘ zrušit Ing. Kouba - člen výběrové komise, dovysvětlil důvody zrušení (nebyla konkurenční nabídka, další fáze by vyšla na cca 2 miliony nejsou na to prostředky; doplnil starosta před cca 2 lety schváleno, že se bude rozhodovat o formě prodeje území doposud nebylo rozhodnuto, vyřešit nejprve toto, následně dělat další kroky Hlasování (usnesení č.26/ ) V 18:50 odešel J. Sýkora, počet členů ZM 20. e) Revokace usnesení Zastupitelstva města o rozdělení státní finanční dotace v rámci Programu regenerace MPZ (městské památkové zóny) a MPR (městské památkové rezervace) v Bělé pod Bezdězem pro rok 2014 Schválení obnovy památek v rámci Programu regenerace MPZ (městské památkové zóny) a MPR (městské památkové rezervace) v Bělé pod Bezdězem pro rok 2014 nutní revokace z důvodu nového přerozdělení dotace Ministerstvem kultury nové poměry nutné znovu schválit Hlasování (usnesení č.27/ ) Hlasování (usnesení č.28/ ) V 18:55 se na jednání vrátil J. Sýkora, počet členů ZM 21. f) Uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města Bělá pod Bezdězem v roce 2014 na obnovu a restaurování objektu v rámci Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací ČR souvislost s předchozím materiálem, uzavření smlouvy mezi městem ( poskytovatel dotace ) a vlastníkem (příjemcem dotace ) Hlasování (usnesení č.29/ ) Hlasování (usnesení č.30/ ) IV. Odbor Výstavby a životního prostředí K návrhům z odboru Výstavby a životního prostředí komentář podal S. Beran, vedoucí odboru VaŽP. a) Určení člena zastupitelstva, který bude spolupracovat s pořizovatelem a zpracovatelem (určený zastupitel) navržena J. Tošovská, která již toto zastávala i v předchozím volebním období po Ing. Koubovi, který se pověření vzdal ze zdravotních důvodů Hlasování (usnesení č.31/ ) b) Výběr a schválení varianty návrhu Územního plánu Bělá pod Bezdězem komentář podal S. Beran a Ing. Arch. L. Komrska, zástupce zpracovatele ÚP předložen ty části ÚP, které jsou po tzv. společném jednání (s 5 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

6 dotčenými orgány) rozpracovány do dvou variant po schválení zvolené varianty ZM bude ÚP postoupen do tzv. veřejného jednání ; hlasováno o každé variantě zvlášť, hlasování bude součástí návrhu usnesení; Seznam lokalit řešených ve variantách: - Dopravní řešení Bezdědice - Rozvoj Březinka pod Bezdězem - Rozvoj Vrchbělá - Vrchbělá obchvat Předního Hlínoviště - Rozvoj Sahara bydlení - Rozvoj Sahara dopravní řešení - Rozvoj Páterovský doprava - Dopravní řešení Pohotovostní osada - Rozvoj Na Výsluní - Dopravní řešení u Tiberiny - Rozvoj jižně od náměstí - Rozvoj okolí České Brány - Plochy severně od plánované okružní křižovatky dle změny ÚPSÚ č. 3 lokalita Mrchoviště V 20:00 jednání opustila I. Orolínová, počet členů ZM 20. Hlasování (usnesení č.32/ ) V. Různé a) Volba členů Kontrolního a Finančního výboru ZM návrhy přednesl starosta města, doplnil, že navržení kandidáti s kandidaturou souhlasili. Za členy Kontrolního výboru navrženi: 1) Mgr. Iva Radochová (OzBRM) 2) Petra Kuldová (ČSSD) 3) Miloš Jirdásek (ANO 2011) 4) Ludvík Bernard (KSČM) - o schválení členů bylo hlasováno Schváleno (H3-uvedeno v přehledu hlasování) Hlasováno o schválení usnesení. Hlasování (usnesení č.33/ ) Za členy Finančního výboru byli navrženi: 1) Mgr. Tomáš Kuchař (TOP 09) 2) Vít Ondráček (ČSSD) 3) Ladislav Koloc (ANO 2011) 4) Jiří Kabátník (OzBRM) 5) Marcela Kovářová (KSČM) 6) Ivan Zajac (TOP 09) - protinávrh podal Ing. R. Kouba pouze 5-ti členné složení, TOP 09 by se měla vzdát svých členů v komisi, protože má předsedkyni Kontrolního výboru (stejný princip zaujala strana ODS, která nenavrhla člena do FV, ani do KV protože předsedá FV) reakce J. Sýkory nevzdá se, nabízí možnost jiného kandidáta za p. Zajace - hlasováno o protinávrhu, tj. 5-ti členné složení FV Neschváleno (H4-uvedeno v přehledu hlasování) - hlasováno o schválení 7-mi členného složení FV Schváleno (H5-uvedeno v přehledu hlasování) - hlasováno o předložených kandidátech Hlasování (usnesení č.34/ ) VI. Interpelace občanů a členů zastupitelstva Podnět z řad občanů kontejnery na ošacení cca 14 dní přeplněné, mělo by se řešit, aby se situace již neopakovala reakce starosty města nové nařízení TS objíždí všechna sběrná místa a prostory uklízí, doplnila místostarostka poskytovateli kontejneru odbor ŽP již volal, na stav upozornil, aby se neopakovalo 6 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

7 M. Jirdásek deponie TS v Táborové ul. nutná oprava plotu, mizí odsud tzv. kočičí hlavy (žulové kostky) dotaz, zda se eviduje, kontroluje reakce M. Kochmana, vedoucího TS neeviduje se, situace se prověří, plot bude opraven Ing. Kouba připomněl úkol KV prověření nákupu auta do TS ano, je zaznamenáno Ing. Verner dotaz na starostu města, coby odpůrce kruhových křižovatek zda učinil nějaké kroky ke zrušení plánované kruh.křižovatky v rámci opravy Mělnické ul. odpověď starosty ano, ihned po nástupu do funkce byl na jednání s hejtmanem Stč. kraje (pozn. Stč. je investorem akce) byly mu dány 3 hlavní důvody, které brání zrušení plánované okružní křižovatky 1) posun termínu, a tím ohrožení schválené dotace; 2) ztráta bodů za zvýšení bezpečnosti, které jsou třeba pro získání dotace z EU, 3) vícenáklady za přepracování projektu by šly za Krajem event. za městem ohrožení celé stavby Mělnické ul. reakce Ing. Vernera myslel, že to byl jen vtip, nečekal, že s tímto nápadem za hejtmanem skutečně pojede J. Límanová podnět od občanů ze zadního Hlínoviště výpadek elektřiny před cca 14 dny nebylo vyvěšeno, odkazováno na stránky města (ne všichni občané mají přístup k internetu) reakce M. Krejčíkové, SO výpadek nebyl plánovaný; plánované údržby jsou předem vyvěšovány v daném místě - zda se plánuje záměr osazení osvětlení do lokality u Delty - koupaliště poničený plot reakce vedoucího TS ví se, bylo poničeno při revitalizaci stromořadí, bude opraveno - cesta pro pěší k Bezdězské ulice do Fortenské častý nepořádek, nevyhovující stav, požadavek o opravu P. Kuldová v závěrečné zprávě volebního období uvedena oprava kapličky u Zámeckého kopce za 300 tis., skutečný stav tomu neodpovídá reakce vedoucího odboru RaMM nebylo opraveno, nestihlo se, vše je připraveno, zváží se možnost využití dotací ze Stč. kraje, LAGu, realizace zřejmě na jaře 2015 A. Vokoun informace o programu PENCE, bude uveřejněno i v lednovém Zpravodaji, zítra videoprezentace VII. Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne / Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje předložený rozpočet města na r členěný dle paragrafů jako schodkový. Příjmová část je ve výši ,8 tis. Kč, výdajová část ve výši ,56 tis. Kč, schodek ,76 tis. Kč bude financován z úvěru a vlastních zdrojů. Hospodářská činnost města Správa bytů rozpočtuje příjmy částkou 9.592,8 tis. Kč, výdaje jsou plánovány ve výši tis. Kč. 13/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 2, písm b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje změnu schváleného rozpočtu na rok 2014 na základě 9. rozpočtového opatření. Plánované příjmy i výdaje se navyšují o ,- Kč. Výše plánovaných příjmů je 94, ,- Kč, výše plánovaných výdajů je 100, ,- Kč, financování z vlastních zdrojů zůstává ve výši 6, ,- Kč. 14/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2 písm. b) zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje plnění rozpočtu města k měsíci říjnu Příjmy jsou ve výši 97, ,28 Kč, výdaje 82, ,73 Kč. Hospodářská činnost města vynaložila na plánované opravy, na drobné odborné opravy a na režijní výdaje celkem 5, ,12 Kč. 15/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 2, písm b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje změnu schváleného rozpočtu na rok 2014 na základě 10. rozpočtového opatření. Plánované příjmy i výdaje se navyšují o 5, ,- Kč. Výše plánovaných příjmů je 100, ,- Kč, výše plánovaných výdajů je 106, ,- Kč, financování z vlastních zdrojů zůstává ve výši 6, ,- Kč. 16/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 2, písm b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje změnu schváleného rozpočtu na rok 2014 na základě 11. rozpočtového opatření. Plánované příjmy i výdaje se navyšují o ,- Kč. Výše plánovaných příjmů je 100, ,- Kč, výše plánovaných výdajů je 106, ,- Kč, financování z vlastních zdrojů zůstává ve výši 6, ,- Kč. 17/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přijetí dotace na provedení voleb do obecního zastupitelstva ve výši ,- Kč. 7 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

8 18/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přijetí daru ve výši 5.000,- Kč na zimní výzdobu parku. 19/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje poskytnutí místa pro reklamu firmě SPS Bakov nad Jizerou za roční úplatu ,- Kč. 20/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. f), zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje odepsání pohledávky u tohoto nájemce: byt č. 7, Zámek 2 ve výši ,87 Kč. 21/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje dodatek č.2 ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, která je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem, ze dne navýšení ceny budovy Mateřské školy, ul.velenského, o částku ,01 Kč. 22/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje nový dodatek ke Smlouvě o předání majetku k hospodaření, který je součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, ze dne , ve kterém bude svěřený majetek navýšen o částku ,52 Kč od / Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje odkup části pozemku PK 1109 o výměře 12 m² v k.ú. Bělá pod Bezdězem od., trvale bytem Nerudova 445, Bělá pod Bezdězem za celkovou smluvní kupní cenu ve výši 6.000,-Kč a zavazuje se k úhradě nákladů za zpracování GP a správního poplatku ve výši 1000,- Kč za vklad do KN. 24/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje prodej části pozemku p.č. 555/25 ostatní plocha o výměře 37 m² a části pozemku p.č. 551/18 ostatní plocha o výměře 1 m 2 v k.ú. Vrchbělá dle GP č /2014 za celkovou kupní cenu ve výši 4.940,-Kč panu.., Masarykovo nám. 86, Bělá pod Bezdězem s podmínkou, že kupující uhradí návrh na vklad do KN. 25/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst.1 zákona č.128/2000 Sb. v platném znění schvaluje prodejní ceny městských pozemků na období od do uvedené v Příloze č.2. 26/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a dle čl. V. bodu 9. Směrnice města č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek, zrušuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Obytná zóna Vrchbělá zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení. 27/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích revokuje usnesení ZM č. 42/2014 ze dne o rozdělení státní finanční dotace v rámci Programu regenerace MPZ a MPR. 28/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích schvaluje rozdělení státní finanční dotace v rámci Programu regenerace městské památkové zóny MPZ a městské památkové rezervace MPR v Bělé pod Bezdězem pro rok 2014 takto: a) Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem kostel Povýšení sv. Kříže pokračování obnovy (restaurování) výmalby hlavní lodi kostela (část nad kůrem, lunety a zadní stěna kůru) v celkovém finančním objemu ,- Kč s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka (církveneplátce DPH) ,- Kč a podílem města ,- Kč. b) Česká provincie Řádu sv. Augustina- provedení odvlhčení kaple sv. Tomáše Tolentinského a sakristii v kostele sv. Václava v Bělé pod Bezdězem a další s tím související práce- II. etapa prací v celkovém finančním objemu ,- Kč s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka (církveplátce DPH) ,- Kč a podílem města ,- Kč. 29/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. j) zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města Bělá pod Bezdězem v roce 2014 na obnovu a restaurování objektů v rámci Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací ČR schváleného usnesením vlády ČR ze dne č. 209 s Římskokatolickou farností Bělá pod Bezdězem kostel Povýšení sv. Kříže na obnovu ( restaurovaní ) části stropu nad kůrem, lunety a zadní stěnu kůru a další související práce ve výši ,- Kč. 30/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. j) zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu města Bělá pod Bezdězem v roce 2014 na obnovu a restaurování objektů v rámci Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací ČR schváleného usnesením vlády ČR ze dne č. 209 s Českou provincií Řádu sv. Augustina- na provedení odvlhčení kaple sv. Tomáše 8 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

9 Tolentinského a sakristie v kostele sv. Václava v Bělé pod Bezdězem a další související práce ve výši ,- Kč. 31/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem v souladu s ustanovením 6 odst. 5 zák.č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), určuje člena zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem paní Jitku Tošovskou ke spolupráci s pořizovatelem Územního plánu města Bělá pod Bezdězem, v rozsahu stanoveném stavebním zákonem. 32/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schvaluje podle 51 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, výběr varianty návrhu Územního plánu Bělá pod Bezdězem, a to dle příloh tohoto usnesení. 33/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2 písm. m) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje členy kontrolního výboru: Mgr. Ivu Radochovou, Petru Kuldovou, Miloše Jirdáska, Ludvíka Bernarda. 34/ Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2 písm. m) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje členy finančního výboru: Mgr. Tomáše Kuchaře, Víta Ondráčka, Ladislava Koloce, Jiřího Kabátníka, Marcelu Kovářovou, Ivana Zajace Starosta města ukončil jednání zastupitelstva města v 20:45 hod. V Bělé pod Bezdězem dne: Ing. Milan Lomoz starosta města. Jitka Tošovská místostarostka Ověřovatelé: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba 9 Zapsala: Ing. Z. Poláková, asist.

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 27/2014 konaného dne 1. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

1 Zapsala: Ing.Z.Poláková

1 Zapsala: Ing.Z.Poláková Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 13.6.2012 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ing. Liška Jaroslav

Více

1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.

1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 15. 04. 2015 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba Rudolf,

Více

Omluveni: Gáborik Ondrej, Machková Iva, Šárog Karel, Šimůnek Libor, Šindelář František, Mgr. Šťastná Jana

Omluveni: Gáborik Ondrej, Machková Iva, Šárog Karel, Šimůnek Libor, Šindelář František, Mgr. Šťastná Jana Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 2.11.2011 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ing.Kouba Rudolf Toman

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.28/2014 konaného dne 15. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

1 Zapsala: R.Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.

1 Zapsala: R.Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 18. 02. 2015 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Sýkora

Více

MUDr. Zelený Martin Schváleno 13-0-0

MUDr. Zelený Martin Schváleno 13-0-0 Zápis ze 4. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 4. 6. 2014 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Tošovská Jitka, starostka Ing. Lomoz Milan Toman

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č.

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 33/2015 konaného dne 12.10. 2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

1 Zapsala:Ing. Z. Poláková

1 Zapsala:Ing. Z. Poláková Zápis z 7. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 11. 12. 2013 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ing. Lomoz Milan

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Omluveni: Gáborik Ondrej, Ing. Kouba Rudolf, Žalmánková Světlana

Omluveni: Gáborik Ondrej, Ing. Kouba Rudolf, Žalmánková Světlana Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 24.4.2013 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Límanová Jaromíra Šindelář

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady

Mgr. Iva Machková, člen rady Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 36/2015 konaného dne 26.10. 2015 od 15:35 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.06 hodin a řídil starosta obce p.tesař,

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.19/2012 konaného dne 24. 9. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 16. 9. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 143/6/2015 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Za členy návrhové komise byli navrženi a schváleni: Šimůnek Libor předseda komise Ing. Milan Lomoz - člen Jaromíra Límanová člen Schváleno 13-0-0

Za členy návrhové komise byli navrženi a schváleni: Šimůnek Libor předseda komise Ing. Milan Lomoz - člen Jaromíra Límanová člen Schváleno 13-0-0 Č.j: ASIST/1788/2014; Ev.č: 3272/2014 spis. znak 101.2.1; skartační znak A/10 Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 21. 7. 2014 od 17 00 hod. v zasedací místnosti MÚ v

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.4/2014 konaného dne 24. 2. 2014 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M.

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M. Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 11.9.2013 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ježek Jaroslav Mgr.

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Libor Šimůnek, člen rady

Libor Šimůnek, člen rady Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 17/2015 konaného dne 27. 5.2015 od 15:30 hodin v terénu města Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Lukáš Voleman, člen rady Radek Pelc, člen

Více

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 31/2015 konaného dne 14. 9. 2015 od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 321/2015)

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 321/2015) Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 21/2015 konaného dne 22. 6.2015 od 15:33 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018 Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 29. 4. 2015 v 17 hodin v

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 2. zasedání ze dne 17.12. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 15 Omluven 0 Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/31/2/14 +3/ -11/ Z1 Mgr.Zdeněk Žalud, PhD. Návrh na doplnění 1. Mgr.Zdeněk

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

Jitka Tošovská, místostarostka Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování 5-0-0 (usnesení č.

Jitka Tošovská, místostarostka Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování 5-0-0 (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 23/2015 konaného dne 8. 7. 2015 od 15:36 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 04/2015 konaného dne 2.2.2015 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jan Sýkora, člen rady Jitka Tošovská,

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Volba ověřovatelů zápisu: navrženi Milan Němeček, Ing.

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

V 17:00 hod. bylo přítomno 16 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva bylo tedy usnášeníschopné.

V 17:00 hod. bylo přítomno 16 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva bylo tedy usnášeníschopné. Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 12.9.2012 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ing. Liška Jaroslav

Více

Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.15/2014 konaného dne 21. 7. 2014 od 15:30 hodin v kanceláři místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Rudolf Kouba, místostarosta

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.3.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.3.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.3.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.06/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

1) Zahájení, schválení programu jednání

1) Zahájení, schválení programu jednání Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 12. listopadu 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. 11/2013 konaného dne 3. 6. 2013 od 15:30 hodin v kanceláři starosty města Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 25. 10.

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více