Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná."

Transkript

1 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej Gáborik, člen rady Martin Toman, člen rady Ing. Petr Vokoun, člen rady Světlana Žalmánková, člen rady MUDr. Martin Zelený, člen rady Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: 1. Kontrola usnesení ve sledování zůstávají usnes.č ,449,457; ; ,58,220,251,271,274,293,328,358,373,378,384,385,439, 442, 508, 516,527, 539; ,22,26,31,32,34,35,44,65b,65c,75,76,83,85,86,87,105; ze sledování se vypouštějí usnes.č: 2011/418, 2012/5,22,44,105,107,109,110,112,116,117, ,126,127, , Finanční záležitosti a) Výměna elektrického ohřívače vody v nájemn. bytě - stížnost Hlasování (usnesení č.146/2012) b) Odpuštění poplatku z prodlení.. - po uhrazení dlužné částky bude saldo poplatku z prodlení odpuštěno Hlasování (usnesení č.147/2012) c) Provoz veterinár.ordinace na Horce- žádost MVDr. Kiliána L. o dočasné prominutí nebo snížení nájemného především z důvodu uzavření komunikace v Mělnické ul. nastal odbyt klientů; ekon.dopad na provozovatele - RM souhlasí se snížením nájemného na 4.000,- Kč/čtvrtletně po dobu opravy Mělnické ul., ostatní částky se nemění Hlasování (usnesení č.148/2012) 3. Majetkové záležitosti a) Revitalizace stromořadí II. etapa - nájemní smlouvy na pozemky se stromy nutné pro podání žádosti o dotaci z fondů MŽP Hlasování (usnesení č.149/2012) b) Program regenerace MPZ a MPR v Bělé p.b. v r dotace ve výši 400 tis. Kč bude rovnoměrně rozdělena na pokračování výmalby lodi kostela Povýšení sv. Kříže a řešení havarijního stavu radikálního rozmnožení výskytu dřevokazné houby v kostele sv. Václava Hlasování (usnesení č.150/2012) c) Žádost Základní kynologické organizace č. 347 o přidělení pozemku v lokalitě Vazačka informace ; bude pokračovat projednání a příprava materiálu pro jednání RM Investice d) Varovný systém ochrany před povodněmi a přírod.živly Mikroregionu Podralsko - dodatek č. 3 Partnerské smlouvy - konečné vyčíslení nákladů projektu, systém pojištěn jednotlivými obcemi zvlášť; zvažuje se pokračování projektu bezdrátovým ozvučení lokalit, kde dosud není rozhlas Hlasování (usnesení č.151/2012) e) Revitalizace veřej.osvětlení jmenování hodnotící komise - RM schválila složení výběrové komise včetně hosta (Z.Hasoň - projektant) Hlasování (usnesení č.152/2012) V 16:30 se k jednání připojil Ing. P.Vokoun, počet členů RM 7. f) Nové vedení knn Březinka smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Hlasování (usnesení č.153/2012) g) Přípojka NN Bílý Kámen informace - doplnění stanoviska společnosti Lesy Bělá s.r.o. h) Projekt METRONETu HDPE páteřní spoj Tyršova Masarykovo nám. stanovisko města nový návrh Hlasování (usnesení č.154/2012) 4. Ostatní - 1.část V 16:30 se na jednání dostavil S. Beran, vedoucí odboru VÚP a podal podrobný komentář k následujícímu materiálu: Zapsala: Ing.Z.Poláková

2 a) Ochranná pásma letiště Mnichovo Hradiště - RM schvaluje nesouhlasné stanovisko, které bude zasláno do na Úřad pro civilní letectví, Praha Hlasování (usnesení č.155/2012) Majetkové záležitosti - 2.část ŽP i) Likvidace bio odpadu ve sběrném dvoře - předloženy nabídky firmy Petr Vrabec a Compag, Mladá Boleslav, RM schvaluje nabídku firmy Petr Vrabec - levnější varianta Hlasování (usnesení č.156/2012) 5. Lesy Bělá s.r.o. V 17:00 se na jednání dostavil Ing. S.Bock, jednatel společnosti a podal podrobný komentář k předloženým materiálům a) Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2011 Hlasování (usnesení č.157/2012) b) Rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2011 Hlasování (usnesení č.158/2012) c) Návrh finančního plánu společnosti na rok 2012 Hlasování (usnesení č.159/2012) d) Návrh výše nájemného za lesní pozemky města Bělá p.b. v r.2012 Hlasování (usnesení č.160/2012) 6. Správní Prodloužení nájemních smluv u těchto nájemníků: a).. - byt č. 2, Husova 486 Hlasování (usnesení č.161/2012) a).. - byt č. 6, v ulici Lidová 776 Hlasování (usnesení č.162/2012) b) - byt č. 6, v ulici Lidová 775, i přes opakované upomínky nájemkyně nehradí nájemné ani nedodržuje splátkový kalendář, RM schvaluje nájemní smlouvu neprodloužit Hlasování (usnesení č.163/2012) c). byt č. 8, v ulici Křížová 454 Hlasování (usnesení č.164/2012) d). - bytu č. 13, Zámek 1 Hlasování (usnesení č.165/2012) e).. - byt č. 5, v ulici Lidová 778 Hlasování (usnesení č.166/2012) f) - byt č.5, Mladoboleslavská 719 Hlasování (usnesení č.167/2012) g). - byt č.16, v ulici Husova 485 Hlasování (usnesení č.168/2012) 7. Školství Mateřská škola Bělá p.b. a) Schválení hospodářského výsledku za rok 2011; návrh na převedení do fondu rezerv a fondu odměn Hlasování (usnesení č.169/2012) b) Odpisový plán na rok 2012 Hlasování (usnesení č.170/2012) c) Přijímací řízení dětí k předškolnímu vzdělávání žádostí, 63 volných míst město řeší zajištění dočasného rozšíření kapacity současných budov Hlasování (usnesení č.171/2012) Konkurzní řízení d) Ukončení výkonu funkce ředitelky MŠ, vyhlášení konkursního řízení na místo ředitelky/le organizace Hlasování (usnesení č.172a/2012) Hlasování (usnesení č.172b/2012) Hlasování (usnesení č.173/2012) Hlasování (usnesení č.174/2012) e) Prodloužení trvání prac.poměru ředitele Základní školy Bělá pod Bezdězem Mgr.J.Šímy Hlasování (usnesení č.175a/2012) Hlasování (usnesení č.175b/2012) 8. MKZ a) Náklady na 9. reprezentační ples města Bělé p.b. - předloženo vyčíslení nákladů a výnosů na akci téměř vyrovnané ( náklady vyšší o 906,- Kč) Hlasování (usnesení č.176/2012) Ostatní - 2. část b) Akční plán města Bělá p.b.- aktualizace Hlasování (usnesení č.177/2012) c) Úpravy obecně závazných vyhlášek: Obecně - závazné vyhlášky č.2/2011 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - vypuštění odstavce o dokládání nároku na osvobození Zapsala: Ing.Z.Poláková

3 Přílohy k Obecně závazné vyhlášce č.4/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství grafické znázornění míst se zákazem alkoholu (jednoznačná identifikace míst) Hlasování (usnesení č.178/2012) Hlasování (usnesení č.179/2012) d) Grantový projekt Výchova a vzdělávání v evropských souvislostech Evropská unie a my účast místostarostky města - podpora rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Hlasování (usnesení č.180/2012) e) Plážová házená 2012 žádost o příspěvek na hudeb.produkci - neschválen Hlasování (usnesení č.181/2012) f) Letní Open Air festival Pluženský Startér 2012 žádost o sponzorský dar - neschválen Hlasování (usnesení č.182/2012) g) Žádost Českého rybářského svazu Bělá p.b. o pomoc při pořádání dětského dne se Slonem úhrada nákladů ze mobil.toalety Hlasování (usnesení č.183/2012) Diskuze Ing. P.Vokoun - důvod změny členů přestupkové komise - odpovězeno místostarostku města - na základě kontroly provedené Středočeským krajem doporučeno: stálé složení komise + členové z řad zaměstnanců MěÚ - zajištění mlčenlivosti Usnesení Rady města Bělá pod Bezdězem ze dne /2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje převzetí závazku doplatit vyřazený ohřívač teplé vody u nájemkyně bytu č. 8 v ul. Husova 486, částkou 1.401,40 Kč. 147/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje odepsání poplatku z prodlení u nájemníka bytu č.1 v ulici Lidová č.p. 779 v částce 4.556,- Kč 148/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje snížení nájemného na částku 4.000,- Kč/čtvrtletně MVDr. Kiliánovi L., Dalešice 3, Bakov nad Jizerou za nebytový prostor v ulici Mělnická č.p. 273, který využívá jako veterinární ordinaci, po dobu rekonstrukce Mělnické ulice. Ostatní platby se nemění. 149/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb. v platném znění schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku pro účel realizace projektu Revitalizace stromořadí Bělá pod Bezdězem II. etapa s následujícími majiteli/kami: vlastník pozemku p.č.483 k.ú. Bělá p.b., Dlouhomostecká, Liberec Vratislavice nad Nisou spoluvlastník( ½ ) pozemku p.č. 475/33, U Trati, Praha-Strašnice, ;. spoluvlastnice (1/4) pozemku p.č. 475/33, Karlštejn, ;.. - spoluvlastník (1/4) pozemku p.č. 475/33,U Trati, Praha-Strašnice, spoluvlastník 1/8 pozemku p.č. 475/35,Tyršova, Bělá pod Bezdězem, ; SJM.. SJM 1/8, Revoluční, Zeleneč, ;.. - spoluvlastník 1/8 pozemku p.č. 475/35, Tyršova, Bělá pod Bezdězem, ;.. - spoluvlastnice 1/8 pozemku p.č. 475/35,Tyršova, Bělá pod Bezdězem, ;. - spoluvlastník 1/8 pozemku p.č. 475/35,Purkyňova, Bělá pod Bezdězem, ; SJM SJM 1/8 pozemku p.č. 475/35, Příběnická, Praha, Žižkov, ;.. - spoluvlastník 1/8 pozemku p.č. 475/35, E.Krásnohorské, Bělá p.b., ; spoluvlastnice 1/8 pozemku p.č. 475/35,U Stadionu, Mladá Boleslav, ; 4. Středočeský kraj - vlastník pozemku p.č. 2804, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, /2012 Rada města dle 84 odst.1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení státní finanční dotace v rámci Programu regenerace městské památkové zóny MPZ a městské památkové rezervace MPR v Bělé p.b. pro rok 2012 a realizaci obnovy: 1. kostel Povýšení sv. Kříže- Římskokatolická farnost Bělá p.b. restaurování části nástěnných maleb stropu lodi kostela v celkovém finančním objemu ,- Kč s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka (církve) ,- Kč a podílem města ,- Kč. 2. Česká provincie Řádu sv. Augustina - havarijní stav radikálního rozmnožení výskytu dřevokazné houby v prostoru tzv. černé kaple a sakristie s hrozícím nebezpečím bezprostředního rozšíření do sousedních prostor kostela sv. Václava v Bělé p.b. v celkovém finančním objemu ,- Kč Zapsala: Ing.Z.Poláková

4 s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka (církve) ,- Kč a podílem města ,- Kč. 151/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č.3 k Partnerské smlouvě o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu Varovný systém ochrany před povodněmi a přírodními živly Mikroregionu Podralsko v předloženém znění. 152/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění jmenuje v rámci VZ MR Revitalizace veřejného osvětlení Města Bělá pod Bezdězem I. etapa hodnotící komisi a náhradníky za členy komise ve složení: Ing. Jaroslav Verner, starosta, předseda Jitka Tošovská, místostarostka Ing.R.Kouba, člen ZM J.Ježek, člen ZM Ing.M.Lomoz, člen ZM J.Sýkora, člen ZM Miroslav Kochman, vedoucí TS Miroslav Šimon, vedoucí odboru RaMM Ing. Milan Sedliský, odbor RaMM Tereza Kožíšková, odbor RaMM Zdeněk Hasoň, projektant akce host na VŘ 153/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby IP , Březinka-knn, par.č. 192/2, J. Sedláček mezi Městem Bělá pod Bezdězem jako budoucí stranou povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., IČ : jako budoucí stranou oprávněnou za podmínky, že návrh smlouvy ze dne bude doplněn o ustanovení o povinnosti úhrady nákladů na geometrický plán a nákladů na vklad do katastru nemovitostí budoucí stranou oprávněnou. 154a/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění revokuje svoje usnesení č. 88/2012 ze dne a souhlasí s předloženou trasou páteřního spoje Tyršova Masarykovo náměstí telekomunikačního vedení fi METRONET a s jeho prováděním v rozsahu dle předložené dokumentace a za podmínek dle předloženého návrhu. 154b/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem jako budoucí stranou povinnou a firmou METRONET, s.r.o., IČ : jako budoucí stranou oprávněnou dle předloženého návrhu. 155/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje námitku k návrhu opatření obecné povahy Ochranná pásma letiště Mnichovo Hradiště pro zaslání Úřadu pro civilní letectví Praha. 156/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s likvidací bio odpadu firmou Petr Vrabec, Šimáčkova 908, Bělá pod Bezdězem, IČO: , za průměrnou cenu 2 082,- Kč bez DPH za 1 kontejner ( 2t ). 157/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném zprávu o hospodaření společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., za rok 2011 a dosažený zisk ve výši ,15 Kč. 158/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 2 písm. c) zák.č.128/2000 Sb., o obcích v platném rozdělení zisku společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., za rok 2011 v celkové výši ,15 Kč takto: Rezervní fond ,96 Kč Fond odměn ,00 Kč Nerozdělený zisk ,19 Kč 159/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném finanční plán společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem, s.r.o., na rok 2012 v předloženém znění celkové náklady ve výši 3, mil. Kč, výnosy 3, mil. Kč. 160/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 2 písm. b) zák. č.128/2000 Sb., o obcích v platném nájem za lesní pozemky města ve výši Kč na rok /2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.2, Husova 486, Bělá pod Bezdězem.. na jeden měsíc, tedy do Zapsala: Ing.Z.Poláková

5 162/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.6, Lidová 776, Bělá pod Bezdězem na jeden měsíc, tedy do /2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje neprodloužit nájemní smlouvu na byt č. 6 v ulici Lidová 775, Bělá pod Bezdězem.. 164/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.8, v ulici Křížová 454, Bělá pod Bezdězem.. na jeden rok, tedy do /2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.13, Zámek 1, Bělá pod Bezdězem na půl roku, tedy do /2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3. zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.5, Lidová 778, Bělá pod Bezdězem.. na jeden rok, tedy do /2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.5, Mladoboleslavská 719, Bělá pod Bezdězem. na tři měsíce, tedy do /2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 3 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.16, v ulici Husova 485, Bělá pod Bezdězem na tři roky, tedy do /2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.2 písm.b) zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, a 28 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Bělá pod Bezdězem za rok 2011 ve výši ,86 Kč a jeho převedení do rezervního fondu a fondu odměn. 170/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 28 zák.č. 363/1991 Sb.o účetnictví v platném znění schvaluje výši odpisů na r.2012 Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace, ve výši ,- Kč. 171/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.2 písm.b) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění projednala informaci o přijímacím řízení na MŠ Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace, v předloženém znění. 172a/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění projednala a bere na vědomí rezignaci J.Blechové na funkci ředitelky Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, Velenského 112, příspěvkové organizace, IČ , ke dni b/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/lky Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, Velenského 112, příspěvkové organizace, IČ , , Bělá pod Bezdězem. 173/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje složení konkursní komise pro konkursní řízení na místo ředitele/lky Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, Velenského 112, příspěvkové organizace, IČ , , Bělá pod Bezdězem: J.Tošovská, místotarostka města, P.Umáčená, vedoucí učitelka MŠ Březinka, 1 zástupce jiného škols.zařízení obdobného typu, 1 zástupce odboru školství a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje, 1 zástupce Středočeského inspektorátu České školní inspekce. Jmenování členů konkursní komise a tajemnice komise bude provedeno radou města po vyhotovení jmenného seznamu všech delegovaných zástupců. 174/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Bělá pod Bezdězem, Velenského 112, příspěvkové organizace, IČ , , Bělá pod Bezdězem za kvalitní řízení organizace v předložené výši. 175a/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění projednala zákonnou úpravu prac.poměru ředitele Základní školy Bělá p.b., příspěvkové organizace, Mgr.J.Šímy v souladu s 166 odst.3 zák.č. 561/2004 Sb. s dobou trvání prac.poměru do a schvaluje nevyhlašovat konkursní řízení na ředitele této příspěvkové organizace 175b/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje prodloužení doby trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele Základní školy Bělá p.b., příspěvkové organizace, Mgr.J.Šímy o dalších 6 let, tj. do Zapsala: Ing.Z.Poláková

6 176/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění vzala na vědomí cenu nákladů a výnosů na 9. reprezentační ples města Bělé.p.B. 177/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci Akčního plánu města pro rok 2012 v předloženém znění. 178/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č.2/2012, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění. 179/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst. 1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhláška č. 3/2012, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2011o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v předloženém znění. 180/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje účast místostarostky J.Tošovské v Grantovém projektu-výchova a vzdělávání v evropských souvislostech Evropská unie a my, a souhlasí se zahraniční stáží ve dnech ve Štrasburku a v Bruselu. 181/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění neschvaluje příspěvek na pořádání hudební produkce v rámci 7.mezinárodního turnaje v Plážové házené /2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění neschvaluje poskytnutí příspěvku na konání letního multižánrového festivalu Pluženský Startér 2012 za účelem úhrady části nákladů spojených s konáním festivalu. 183/2012 Rada města Bělá pod Bezdězem dle 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje úhradu finančních nákladů ve výši 7 000,- Kč na pronájem mobilního chemického WC Českému rybářskému svazu v Bělé pod Bezdězem při pořádání tradičního dětského dne se Slonem dne Jednání Rady města Bělá p.b. skončilo v 19:40 hodin. Další jednání rady se koná ve středu od 15:30 hod. V Bělé pod Bezdězem dne Ing. Jaroslav Verner starosta města.. Jitka Tošovská místostarostka Zapsala: Ing.Z.Poláková

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 27/2014 konaného dne 1. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č.

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 33/2015 konaného dne 12.10. 2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.28/2014 konaného dne 15. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Omluveni: Gáborik Ondrej, Machková Iva, Šárog Karel, Šimůnek Libor, Šindelář František, Mgr. Šťastná Jana

Omluveni: Gáborik Ondrej, Machková Iva, Šárog Karel, Šimůnek Libor, Šindelář František, Mgr. Šťastná Jana Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 2.11.2011 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ing.Kouba Rudolf Toman

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady

Mgr. Iva Machková, člen rady Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 36/2015 konaného dne 26.10. 2015 od 15:35 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 03/2016 konaného dne 18.01. 2016 od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, místostarostka Radek Pelc, člen rady

Více

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 31/2015 konaného dne 14. 9. 2015 od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.73/2017) Hlasování (usnesení č.74/2017) Hlasování (usnesení č.

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.73/2017) Hlasování (usnesení č.74/2017) Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 4/2017 konaného dne 13.02. 2017 od 15:30 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

Radek Pelc, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Radek Pelc, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2015 konaného dne 27. 4.2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 321/2015)

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování 5-0-0 (usnesení č. 321/2015) Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 21/2015 konaného dne 22. 6.2015 od 15:33 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Libor Šimůnek, člen rady

Libor Šimůnek, člen rady Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 17/2015 konaného dne 27. 5.2015 od 15:30 hodin v terénu města Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Lukáš Voleman, člen rady Radek Pelc, člen

Více

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 489/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 30. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 4. 2014 od 15:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina Omluven:

Více

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.48/2018)

Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.48/2018) Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 03/2018 konaného dne 12.02. 2018 od 15:30 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 Nepřítomni: MUDr. Hrubý, p. Kordová 1. Majetkové záležitosti L. Těhníková - Dopravní terminál - majetkové kroky, další postup - VŘ -regenerace

Více

Lukáš Voleman, člen rady

Lukáš Voleman, člen rady Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 27/2015 konaného dne 17. 8. 2015 od 15:36 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jan Sýkora, člen rady. Jitka

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.19/2012 konaného dne 24. 9. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

5. bod programu. materiál č. : 69/2016

5. bod programu. materiál č. : 69/2016 Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 2. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady byli přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.29/2011 konaného dne 12.12. 2011 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 134. jednání Rady města

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 10 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod v 16:10 hod.), Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, PaedDr.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2019 konaného dne od 16:13 v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem.

Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2019 konaného dne od 16:13 v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2019 konaného dne 01. 07. 2019 od 16:13 v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jan Sýkora, místostarosta města MUDr. Martin Zelený, člen rady

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 15/2017 konaného dne 19.06. 2017 od 15:32 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Lukáš Voleman, místostarosta

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.12.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19.1.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Hostinné, konané dne 02.12.2015 527/39/RM/2015 Schválení programu 39. schůze rady města program 39. schůze: 1. Schválení programu

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Přítomni: Omluveni: Host: Rada města byla usnášení schopná. Záležitosti OSM a MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. Usnesení RM č.

Přítomni: Omluveni: Host: Rada města byla usnášení schopná. Záležitosti OSM a MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. Usnesení RM č. USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 10. února 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb.,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 40/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 Usnesení číslo : 151/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov Členové RM: Přítomni: Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan,

Více

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny všech 9 zastupitelů.

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

119. SCHŮZE. Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobná, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0

119. SCHŮZE. Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobná, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 ZÁPIS USNESENÍ 10. SRPNA 2010 R ADA MĚ STA N EJDKU 119. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobná, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015

Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015 Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, I. Kovářová, Ing. P. Kozák, Mgr. O. Skripnik PhD., MgA. M. Reslová Omluven: Hosté: M. Tamchyna, Zapisovatel: Mgr. R. Henych

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 2. 9.

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. června 2011 od 8 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 3. listopadu 2011

ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 3. listopadu 2011 ZÁPIS Č. 21 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 3. listopadu 2011 Přítomni: Ing. Luboš Choura, Miroslav Leypold Iglo, Bc. Josef Pátek, Ing. Jaroslav Ryneš, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 9. jednání

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 9. jednání Zápis z 9. jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 25. 5. 2016 v 17:00hod. kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801 Přítomni: Omluveni: Zapsal: Přizváni:

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 25. 3. 2015

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 25. 3. 2015 Usnesení č. 109-131/2015 Zápis č. 10/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 25. 3. 2015 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Bc. Leona Bucharová, MVDr. Martin Kubička Tajemník MU:

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012

Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012 Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012 Rada města Třešť v působnosti jediného společníka Technických služeb Třešť, spol. s r.o. 492/S/2012-23/5-R nákup infranahřívače KM2-18X určeného

Více

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko.

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko. Rada města Konice dne 25.5.2015: Usnesení č.11/2015 1. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit smlouvu na vzájemný prodej pozemků p.č. 1583/2 a 2065/2 v k.ú, Čunín mezi městem Konice

Více

Bc. Radek Fejfar, člen rady, do 19:13 hod. Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.

Bc. Radek Fejfar, člen rady, do 19:13 hod. Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 10/2016 konaného dne 11.04.2016 od 15:32 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Mgr. Květuše Vernerová,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS domovní důvěrník čp. 621 o Přehled úkonů Mgr.

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 11. prosince 2001 v 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006 Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny Program jednání: 1. Finanční limity - dopady schváleného rozpočtu 2. Koncepce městské

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomni 4 členové rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.4/2014 konaného dne 24. 2. 2014 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Město Horažďovice Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 Usnesení č. 445 /06-496 /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více