Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008"

Transkript

1 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek pověřený řízením SEI

2 O b s a h : 1. Úvod 2. Obecná část 2.1. Kontrolní činnost podle energetického zákona 2.2. Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií 2.3. Kontrolní činnost podle zákona o cenách 2.4. Kontrolní činnost podle zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 2.5. Legislativní činnost 2.6. Ostatní odborně technické činnosti 3. Odborně technická činnost 3.1. Elektroenergetika 3.2. Plynárenství 3.3. Teplárenství 4. Správní řízení 5. Personalistika a informace 5.1. Personalistika 5.2. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb Vyřizování stížností 5.4. Finanční kontroly 6. Majetek 6.1. Pohledávky za rozpočtovými příjmy 6.2. Vykonávací řízení 6.3. Správa pokut 6.4. Poskytnuté zálohy 7. Rozpočet příjmů a výdajů 8. Hodnocení prostředků státního rozpočtu 8.1. Rozpočtová opatření 8.2. Rozpočtové příjmy 8.3. Rozpočtové výdaje 8.4. Výdaje ISPROFIN 8.5. Rezervní fond 2

3 1. Úvod Název zpracovatele: ČR Státní energetická inspekce Adresa sídla: Gorazdova 1969/24, Praha 2 Identifikační číslo: Poštovní adresa: ČR- Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha 2 Telefonní a faxové spojení: , fax Adresa elektronické pošty: Internetové stránky: Úřední hodiny: pondělí pátek každý den od 8,30 do 14,30 Státní energetická inspekce (dále SEI) je správní úřad, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (dále MPO), zřízený zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon). Jeho působnost je dána energetickým zákonem, kde SEI kontroluje dodržování tohoto zákona, zejména chování držitelů licencí v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. Poskytuje bezúplatně i odbornou pomoc a konzultace zejména orgánům státní správy a samosprávy. Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v rozsahu podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, kontroluje ceny energií - tepla, elektrické energie a plynu. SEI kontroluje dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. SEI je dotčeným orgánem státní správy při ochraně veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, což jsou 94 zákona č. 458/2000 Sb., 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 13 zákona č. 406/2000 Sb. Jako dotčený správní orgán, uplatňuje stanoviska k územním a regulačním plánům a závazná stanoviska v územním řízení a stavebním řízení. SEI kontroluje dodržování zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, a dále kontroluje Nařízení ES/1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti pro přeshraniční výměny elektrické energie. SEI ukládá pokuty na základě vlastního zjištění a při výkonu kontroly se řídí zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. SEI je správcem pokut, který tuto činnost provádí dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o správě daní a poplatků). 3

4 2. Obecná část Organizační uspořádání SEI představuje 14 územních inspektorátů v krajských městech a ústřední inspektorát v Praze. V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. Územní inspektorát řídí ředitel územního inspektorátu, kterého jmenuje a odvolává ústřední ředitel SEI. Organizační schéma je přílohou č. 1 této zprávy. Vlastní výkon činnosti SEI je prováděn podle pracovních instrukcí a směrnic, které vydává ústřední ředitel, zástupce ústředního ředitele a jednotliví ředitelé odborů ústředního inspektorátu v rámci své působnosti, dané Organizačním řádem. Kontrolní činnost byla rozdělena do tří zásadních oblastí. Jednalo se o kontrolu dodržování ustanovení jednotlivých zákonů. Pokyny k těmto kontrolám byly podloženy jednak vlastním rozhodnutím a jednak podáními. Ta byla evidována a řešena buď jako stížnosti anebo jako podněty ke kontrolní činnosti. Podání přicházela na SEI buď přímo, nebo prostřednictvím ostatních orgánů státní správy, držitelů licencí, odběratelů apod. Druhá, velmi významná oblast působení SEI byla činnost pro Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ), zejména v oblasti cenových kontrol v teplárenství, a činnost pro MPO, která v sobě většinou zahrnovala kontrolu úplnosti a správnosti údajů, poskytovaných ministerstvu pro jeho potřeby, jejich sumarizaci a rozbory. Třetí, ale nikoliv nepodstatnou činností SEI, bylo poskytování odborné pomoci a konzultací v rozsahu zákonem stanovené působnosti Kontrolní činnost podle energetického zákona Kontroly prováděné podle energetického zákona byly většinou spjaty s činností ERÚ. Velmi významnou částí byly kontroly, prováděné na podnět ERÚ, jednalo se zejména o prověřování úplnosti a správnosti podkladů předávaných podnikateli v energetických odvětvích a prověřování podmínek, za nichž jim byla udělena licence. Prováděly se též kontroly související s řešením odvolání proti rozhodnutí ERÚ. Tyto kontroly představovaly a do budoucna budou představovat velmi složité případy, jež souvisí s řešením stížností z řad odběratelů na činnosti licencovaných osob. Problematika stížností a podnětů byla podstatným, ne-li jediným podkladem pro zahajování kontrol. Podání přicházela jednak od orgánů státní správy, jako jsou ministerstva, městské a obecní úřady, jednak od odběratelů, držitelů licencí apod. V rámci kontrolní činnosti byly realizovány i specializované kontroly, které průřezově mapovaly určité oblasti energetického zákona. Jejich bližší popis je uveden v části Příjemci služeb zpracovatele této zprávy Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií Hlavním objemem prací byla účast SEI v řízeních podle stavebního zákona. Podle dosavadních zkušeností je možno konstatovat, že příslušné stavební úřady reagovaly na požadavky zákona č. 406/2000 Sb. poměrně rychle a v průběhu hodnoceného roku měla jak oznámení stavebních úřadů o územních a stavebních řízeních, tak i požadavky investorů na posouzení projektové dokumentace, výrazně narůstající tendenci. V průběhu roku probíhaly naplno kontroly energetických auditů a to zejména u orgánů státní správy a samosprávy a do konce roku bylo zahájeno 118 kontrol u zadavatelů auditů. Dále 4

5 byly na základě požadavku MPO zdokumentovány a připraveny k zahájení správního řízení spisy auditorů, kteří uváděli v jimi zpracovaných auditech více než dvakrát nepravdivé údaje Kontrolní činnost podle zákona o cenách Kontrolní činnost podle zákona o cenách byla prováděna zejména v oblasti teplárenství, kde se jednalo o kontroly věcně usměrňované ceny tepla Kontrolní činnost podle zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Kontrolní činnost podle zákona č. 180/2005 Sb. se v předmětném roce soustředila na podmínky pro připojování těchto zdrojů k přenosové a distribuční soustavám, jejich provoz a zejména uplatnění vyrobené elektřiny při otevřeném trhu s elektřinou a na uplatňování podpory u obnovitelných zdrojů spalujících biomasu. Tato kontrolní činnost je provázána také s kontrolami dle zákona energetického a o cenách Legislativní činnost Kromě kontrolní činnosti a vyřizování stížností a podnětů postoupených jednotlivými správními orgány státní správy a obyvatelstvem se vybraní pracovníci SEI zúčastnili prací na novele energetické legislativy, zejména na novele vyhlášky o kombinované výrobě elektřiny a tepla č. 439/2005 Sb., která vyšla ve sbírce zákonů pod č. 110/2008 Sb Ostatní odborně technické činnosti Z ostatní činnosti zajišťované na úseku technické činnosti SEI: Zpracovávání stanovisek a odpovědí k dotazům týkajícím se energetických právních předpisů, a to zejména zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 406/2000 Sb. včetně prováděcích vyhlášek k výše uvedeným zákonům. Bylo zpracováno velké množství písemných stanovisek vysvětlujících energetické předpisy a zodpovězeno mnoho telefonických dotazů. V rámci spolupráce s ústředními orgány státní správy, a to MPO, ERÚ, MMR byly zpracovány připomínky a návrhy k legislativním předpisům, zejména ke stavebnímu zákonu, metrologickému zákonu, zákonu o hospodaření a samozřejmě i příslušných vyhlášek. Významně jsme se podíleli na úpravě cenového rozhodnutí, kde došlo k vyjasnění některých problémů, ale ERÚ neakceptoval některé připomínky SEI. Účast ve vybraných hodnotitelských komisích MPO na posuzování žádostí o státní dotaci na racionalizaci spotřeby paliv a energie. Spolupráce s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví při realizaci vybraných státních technických norem z oboru vytápění, klimatizace a stavebnictví (připomínkování návrhů, účast při zasedání komisí). Účast v technické pracovní skupině pro IPPC kategorie velké spalovací zdroje a energetická účinnost. Účast v technické komisi tvorby technických pravidel a technických doporučení v plynárenství. Účast v Legislativním výboru ČPNS a GAS. 5

6 Kromě výše popsaných činností se pracovníci SEI účastní v některých dalších aktivitách. Jedná se např. o Český komitét elektrického tepla, který se věnuje elektrickým spotřebičům a využití elektřiny. Z titulu členství v ČKET je SEI ve spojení i s Asociací energetických manažerů. Pracovník SEI je členem předsednictva ČSVTS, České energetické společnosti. Pracovníci SEI jsou členy redakčních rad časopisů Energetika a Energie a peníze. Řada magistrátů a městských úřadů zřídila různě organizované energetické komise, v nichž jsou pracovníci SEI účastni jako např. v Plzni, Ostravě atd. SEI se účastní nikoliv jako člen, ale jako zvaný host práce i v Asociaci podniků topenářské techniky, spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR, Asociací energetických auditorů, Svazem podnikatelů pro využití energetických zdrojů apod. Je členem komise pro posuzování shody Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. SEI je zastoupena jako člen zkušební komise pro zkoušení osob oprávněných provádět a zpracovávat energetický audit, průkazy energetické náročnosti budov, kontroly kotlů a kontroly klimatizačních systémů podle zákona o hospodaření energií. Dále je SEI členem v mezinárodním projektu Concered Action for the Energy Service Directive připraveném orgány Evropské unie, ve kterém úzce spolupracuje s firmou ENVIROS s r.o. Cílem tohoto projektu je vytvoření platformy pro výměnu informací o postupech při implementaci směrnice ESD, vytvoření podmínek pro snazší implementaci směrnice a vydání doporučení pro novelizaci směrnice ESD. Na základě usnesení vlády č. 909 z července 2008, bod II/1a, byla SEI pověřena správou Systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí. Opatřením ministra č. 25/2008 byla zřízena mezirezortní pracovní skupina pro zavedení, provoz a rozvoj systému monitorování, jejímž předsedou a výkonným místopředsedou jsou pracovníci SEI. V rámci uplatňování zákonů v praxi SEI vystoupila na řadě seminářů a školení, souvisejících s veřejnou diskusí a seznámením s dikcí zákonů, zejména zákona o hospodaření energií a zákona energetického. Na uvedená témata byly uveřejněny i články v odborném tisku. V rámci pracovního týmu pro realizaci státní energetické koncepce (dále jen SEK) při MPO jsou za SEI nominováni dva pracovníci jak do řídící a koordinační skupiny tak i pracovní skupiny pro dlouhodobé výhledy a koncepce, včetně souladu SEK a ÚEK. Dále jsou, jako zástupci resortu MPO, jednotliví ředitelé územních inspektorátů SEI členy Regionálních dislokačních komisí. Zástupce SEI se účastní ve veřejné platformě Strategie udržitelného rozvoje ČR. Úkoly pro rok 2009 vyplývají z působnosti SEI dané zákonem č. 458/2000 Sb. uvedených v bodě 2) a plynulým navázáním na činnost SEI výše uvedenou. 3. Odborně technická činnost SEI 3.1. Elektroenergetika Úsek elektroenergetiky se 555 provedenými kontrolami v hodnoceném roce podílí 38% na celkové kontrolní činnosti inspekce, přičemž oproti předchozímu roku došlo k nárůstu počtu kontrol o 8%. Postupným způsobem se začal projevovat v činnosti inspekce vliv úplného trhu s elektřinou a z toho plynoucí možnosti pro zákazníky ve změně dodavatele elektřiny s dopady do uzavíraných nových smluvních vztahů včetně řešení jejich důsledků. Rovněž 6

7 nelze opominout okolnost cenového prostředí dopadajícího na zákazníky všech skupin včetně obyvatelstva, na kterou je důrazněji reagováno v požadavcích na plnění povinnosti provozovatelů distribučních soustav a obchodníků s elektřinou v oblasti dodržování kvality dodávky a připojování, ale také negativně nárůstem případů, kdy zákazníci odebírají elektřinu v rozporu s energetickým zákonem. V tomto roce neuplatnilo MPO ani ERÚ požadavky na provedení plošných kontrolních akcí k vybraným problémům Kontrolní činnost podle energetického zákona Dozorová činnost inspekce byla zaměřena na dodržování téměř všech práv a povinností vyplývajících pro licencované osoby, zákazníky a ostatní subjekty z energetického zákona, počínaje podmínkami pro udělování a výkon licencovaných činností v jeho obecné části a uvedených ve zvláštní části, kromě zásad pro oddělení činnosti provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav a záležitostí týkajících se povolování výstavby výroben a přímých vedení. Kontroly zaměřené na plnění podmínek pro výkon licencované činnosti. Jednalo se o případy řešené na základě požadavku ERÚ. Základní podmínkou je důsledné vymezení vlastnických vztahů či užívacích práv k energetickému zařízení sloužícímu k výkonu příslušné licence. Zde doposud na konkrétních případech je dokumentováno dědictví volné privatizace, která ve svých důsledcích vede k problémům ve vzájemných vztazích mezi provozovatelem a vlastníkem zařízení a přímo ovlivňuje jejich činnost podle energetického zákona. Kontroly nekvalitní dodávky elektřiny a plnění standardů s ní spojených služeb nabyly na závažnosti. Prokazování nedodržení standardu kvality elektřiny ve smyslu 8 vyhlášky č. 540/2005 Sb., je značně problematické a vyžaduje vždy osazení a po určitou dobu monitorování parametrů kvality, kterými jsou napájecí napětí a frekvence stanovené normou. Toto je na základě požadavků SEI prováděno cejchovanými měřícími zařízeními provozovatele soustavy. Vždy se jedná až o následné měření v jiném časovém úseku. Standardem kvality služeb je i lhůta pro odstranění příčin snížené kvality elektřiny. Tato může být podle 10 vyhlášky až 24 měsíční, je-li příčina odstranitelná opatřením vyžadujícím stavební řízení. Zákazníky je oprávněně kritizováno, že po celou tuto dobu dodavatel resp. provozovatel soustavy dodává elektřinu ve snížené kvalitě. V návaznosti na upozornění vyvolal ERÚ jednání s provozovateli distribučních soustav, které vyústilo v dohodu o uplatnění finanční kompenzace zákazníků do doby odstranění nekvality v dodávce. Kontroly zaměřené na postup provozovatelů distribučních soustav při stanovování podmínek pro připojení odběrných míst resp. výroben, zejména na bázi využití OZE se staly významným podílem časové kapacity inspekce. Šetření zaměřená na tuto problematiku byla prováděna, buď na základě přímých podání, ale také z podnětů dalších orgánů vykonávajících státní správu v energetických odvětvích. Podle výsledků kontrol se ukazuje, že principy, na základě nichž jsou stanovány podmínky pro připojení včetně úhrady podílů nákladů provozovatelů soustav vyvolaných požadavky zákazníků nebo výrobců, nemusí být v řadě případů dostatečně účinné. V konkrétních případech pak došlo k tomu, že přípojná místa byla vymezována tak, aby nebyla vyvolána rekonstrukce stávající části soustavy a minimalizovány náklady na investice, přičemž na druhé straně vznikaly výrazně vyšší náklady na straně žadatelů, což není v souladu se zásadami energetického zákona a prováděcích předpisů. Objektivněji je ale třeba také posuzovat skutečnou výrobu z OZE a její vliv na provoz soustavy, zejména u zdrojů na bázi větrné a solární energie. Samostatným problémem jsou kontroly případů, kdy došlo ke změně dodavatele elektřiny, kde se zjištění soustřeďují především na uzavírání smluvních vztahů na dodávku elektřiny, které se sjednávají podle individuálních obchodních podmínek dodavatelů a nejsou v rámci 7

8 volného trhu významněji korigovány. Jejich aplikace ze strany obchodníků s elektřinou může mít pro zákazníka v řadě případů fatální následky. Nedostatečná pozornost je věnovaná smluvním podmínkám před jejich podepsáním, je zejména u obyvatelstva, ale i ostatních odběratelů napojených na soustavy nízkého napětí. Zvláštní pozornost byla soustředěna na řešení desítek případů odběrů elektrické energie prováděných zákazníky ze soustav nízkého napětí, a to z kategorie domácností i ostatního tzv. podnikatelského maloodběru, které byly při zjištění kvalifikovány jako neoprávněné odběry elektřiny podle 51 energetického zákona. Tyto řešené případy jsou pouze zlomkem ze stovek případů zjišťovaných provozovateli distribučních soustav, příp. dodavateli elektřiny a jedná se pouze o ty odběry, které byly předány na inspekci buď přímo, nebo postoupeny z MPO nebo ERÚ či licencovanými osobami. V převážné míře se jednalo o případy řešené skupinou ČEZ a okrajově od společností E.ON a PRE. Řešení bylo ovlivňováno i aktivitami jiných státních orgánů jako Policie ČR, v závěru roku Úřadem pro odhalování organizovaného zločinu, který na základě žaloby provádí vyšetřování zaměřeného na postup společnosti ČEZ Měření, s.r.o., dále pak Úřadu veřejného ochránce práv. Značná část případů je řešena soudní cestou. Problematika byla medializována jak v tisku, tak sdělovacích prostředcích vč. televize veřejnoprávní i soukromé. Řešení případů bylo značně komplikované, a to zejména pro doposud trvající nejednotnost pohledů na aplikaci ustanovení energetického zákona pro prokázání provádění činností, které jsou v rozporu se zákonem a také požadované přímé prokázání skutečností v případě přestupků fyzickým osobám. Kontroly technického stavu odběrných elektrických zařízení provedené v tomto roce byly pokračováním dohledu nad plněním povinností udržovat tato zařízení ve stavu, který odpovídá technickým předpisům a normám na úseku bezpečnosti práce. Celkově bylo provedeno 179 kontrol technického stavu odběrných elektrických zařízení, při nichž bylo zkontrolováno celkem 562 jednotlivých objektů a shledáno celkem 18 závadných stavů. Převážná většina případů neplnění této povinnosti byla řešena opatřeními k nápravě. Předmětem kontroly byly zejména nemovitosti, kde je dodávána elektřina oprávněným zákazníkům, objekty občanské vybavenosti, školy, zdravotnické a kulturní zařízení atp. Další kontroly byly zaměřeny na konkrétní podání došlá buď přímo, nebo z MPO a ERÚ, nebo postoupena jinými orgány např. ČOI. Předmětem kontrol pak byl výkon licencovaných činností v oblasti distribuce elektřiny provozovateli lokálních soustav, rozúčtování nákladů na pořízení elektřiny v objektech podle 3 odst. 3 energetického zákona, zakázané činnosti v ochranných pásmech, měření, vyhodnocování a fakturace odebrané elektřiny, řešení přípojek, přeložky částí distribuční soustavy. Neopomenutelným problémem je také omezování užívání cizích nemovitostí z důvodů umístění zařízení distribučních soustav a výkon licencovaných činností při údržbě zařízení Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií Problematika opatřování hromadně vyráběných elektrických spotřebičů energetickými štítky podle vyhlášky č. 442/2004 Sb., byla předmětem pozornosti SEI, zejména z metodického pohledu, a to ve spolupráci s ČOI a společností SEVEN, o.p.s. V závěru roku byla inspekce zapojena do procesu aplikace předpisů EU do národní legislativy v oblasti stanovení požadavků na akreditaci a dozor nad trhem týkajících se výrobků uváděných na trh Kontrola činnosti podle zákona o cenách Kontroly byly zaměřeny zejména na provozovatele MVE, kteří požádali o uplatnění zvýšených výkupních cen a bonusů při rekonstrukci výroben a výroben v nových lokalitách, 8

9 zda splňují podmínky stanovené Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2007. Předmětem kontrol byly výhradně konkrétní případy, které vyplynuly z podání došlých na SEI nebo ERÚ Kontrolní činnost podle zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů č. 180/2005 Sb. Předmětem kontrol bylo v konkrétních případech dodržování principu přednostního připojení a stanovení podmínek pro vyvedení výkonu u větrných elektráren a fotovoltaických zdrojů, tato problematika má přímou vazbu na energetický zákon Vyřizování došlých podání na úseku elektroenergetiky Celkem bylo na ÚzI vyřešeno 205 podání občanů či fyzických a právnických osob, z toho 67 jich bylo na SEI postoupeno úřady státní správy. Z tohoto celkového počtu bylo přímo na ÚzI přijato 138 podání, z nichž 33 bylo postoupeno úřady státní správy, především ČOI, ostatních 67 podání bylo na ÚzI předáno z ÚI, z toho 34 jich bylo na SEI postoupeno z ERÚ, MPO, případně ČOI. Předmětem podání byla reklamace kvality dodávky elektřiny, stanovení podmínek pro připojení odběrných míst, přeložky zařízení distribuční soustavy, určení doby platnosti nízkého a vysokého tarifu, vyúčtování odběru, postup při provádění změny dodavatele, neoprávněné odběry, výměny elektroměrů a další Ostatní činnost Aktivní činnost ústředního inspektorátu na zpracovávání společných stanovisek s MPO a ERÚ k závažným problémům jako jsou výkup elektřiny z MVE po rekonstrukci výrobny, neoprávněné odběry, rozúčtování elektřiny dalším osobám bez udělení licence. Dále byl zpracován názor pro provozovatele přenosové soustavy k aplikaci omezení činností v ochranných pásmech přenosové soustavy a její údržby v případech růstu významných stromů označených orgány ochrany přírody za památné. Ostatní odborná činnost SEI spočívala v řešení podání došlých písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické pošty, osobních nebo telefonických dotazů, které se týkaly v zásadě celé škály problémů vyplývajících ze všech výše uvedených zákonů a jejich prováděcích předpisů Plynárenství Kontroly na úseku plynárenství jsou zaměřeny na dodržování ustanovení podle energetického zákona držiteli příslušných licencí, zákazníky a ostatními osobami, a to na návrh Energetického regulačního úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu, a z vlastního podnětu Kontrolní činnost pro Energetický regulační úřad Na základě podnětu úřadu byly provedeny kontroly pro porušení povinnosti stanovené energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, u držitelů licence na přepravu plynu dle 58 odst. 9 písm. h), u držitelů licence na distribuci plynu dle 59 odst. 8 písm. f), u držitelů licence na uskladňování plynu dle 60 odst. 8 písm. q) a u držitelů licence na obchod s plynem dle 61 odst. 2 písm. j). Tato ustanovení požadují dodržovat parametry a 9

10 zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících služeb stanovené prováděcím právním předpisem. Kontrola byla zaměřena na ustanovení 17 vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna Toto ustanovení uvádí způsob vykazování dodržování kvality dodávek plynu a souvisejících služeb. Stanovuje povinnost držiteli licence, který je odpovědný za dodržování standardů zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup vždy do 31. března kalendářního roku souhrnný výkaz dodržování všech standardů za předcházející kalendářní rok. Kontroly byly provedeny u sto šedesáti dvou kontrolovaných osob. Z celkového vyhodnocení vyplynulo, že šedesát jedna kontrolovaných osob zveřejnilo souhrnný výkaz dodržování standardů v požadovaném v termínu do 31. března kalendářního roku. Osmdesát devět kontrolovaných osob souhrnný výkaz zveřejnilo před zahájení nebo v průběhu provedené kontroly. Ve čtyřech případech nebyla licencovaná činnost zahájena a v osmi případech svou licencovanou činnost kontrolovaná osoba zrušila Kontrolní činnost z vlastního podnětu Zákazy a omezení při činnostech v ochranných pásmech V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohli ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují, může fyzická nebo právnická osoba provozující příslušnou část plynárenské soustavy udělit písemný souhlas se stavební činností, prováděním zemních prací, umísťováním konstrukcí, zřizování skládek a uskladňováním materiálu v ochranných pásmech. Při činnostech v ochranných pásmech jsou zjišťovány případy nedostatečného seznámení se s umístěním plynárenského zařízení, nedodržování stanovených podmínek písemného souhlasu, atd. Regulační stanice Kontroly jsou prováděny u regulačních stanic v majetku fyzických a právnických osob vyjma regulačních stanic plynárenských distribučních společností. Cílem kontroly bylo prověřování skutečného stavu kontrolovaných regulačních stanic a skutečností souvisejících s provozem ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zároveň byl kladen důraz na zjišťování smluvních vztahů mezi vlastníky regulačních stanic a plynárenskými distribučními společnostmi se zajištěním provozu, bezpečnosti a spolehlivosti technického zařízení, povinnosti spojené s dodávkou plynu. Ojediněle zjištěné nedostatky byly řešeny nápravnými opatřeními. Povinnost vlastníka nemovitosti, do které je oprávněným zákazníkům v této nemovitosti dodáván plyn Kontroly jsou zaměřeny na udržování společného odběrného zařízení sloužící pro dodávku plynu ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a technickým pravidlům umožňující bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob. Některé zjištěné nedostatky vyplývaly zejména z nedostatečného výkladu pojmů odběrného a společného odběrného plynového zařízení. Odstranění závad bylo řešeno nápravnými opatřeními. 10

11 Vyřizování stížností, oznámení podnětů a petic V roce 2008 bylo Státní energetickou inspekcí na úseku plynárenství přijato a řešeno celkem sedmdesát šest podání. Na ústředním inspektorátu bylo přijato třicet tři podání, z toho ústřední inspektorát přímo vyřídil devatenáct podání a čtrnáct podání předal na místně příslušné územní inspektoráty k provedení šetření. Z věcného hlediska nejvíce podání bylo zaměřeno zejména na způsob vyúčtování dodávky plynu posledního zúčtovací období, kde nebyla do vyúčtování zahrnuta poslední měsíční záloha. Například do vyúčtování za čtrnáct měsíců bylo zahrnuto pouze třináct záloh, i když všechny zálohy byly včas a řádně zaplaceny v požadovaném termínu. Důsledkem toho obchodníci s plynem vyžadovali na konečných zákaznících vysoké nedoplatky Ostatní činnost SEI aktivně pracuje ve skupině pro projednávání novelizace legislativních dokumentů v plynárenství za účasti zástupců České plynárenské unie, velkých spotřebitelů plynu, obchodníků s plynem, dispečinků plynárenských podnikatelů a provozovatelů distribučních sítí. Zástupce státní energetické inspekce se pravidelně zúčastňuje zasedaní technické komise pro řízení tvorby a schvalování normativních dokumentů pod záštitou Českého plynárenského svazu. Inspekce je zapojena do práce odborné skupiny pro přípravu revize technického pravidla v souvislosti s přepočtem dodávek plynu na energetické jednotky, jejímž gestorem byla společnost RWE Transgas, a.s. Pravidelně jsou vypracována odborná stanoviska v řádném připomínkovém řízení v souladu se statutem tvorby pro vypracování nových technických pravidel, nebo technických doporučení. V součinnosti s jinými orgány státní správy jsou vydávána na požádání odborná stanoviska k požadované problematice Teplárenství Útvary teplárenství v roce 2008 prováděly kontroly podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o hospodaření energií), zákona č.180/2005 Sb., (zákon o podpoře výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie a zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o cenách), včetně všech navazujících vyhlášek, nařízení vlády, cenových rozhodnutí, norem, vyhlášených programů apod. Dále se vyjadřovaly k žádostem o koncesi ve smyslu živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, především zákona č. 88/2003 Sb. a Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. V rámci těchto činností se aplikovaly též jiné právní předpisy, které souvisí s teplárenstvím, tj. občanský zákoník, obchodní zákoník, stavební zákon, zákon o účetnictví, daňový zákon, zákon o dani z přidané hodnoty, živnostenský zákon apod Kontrolní činnost podle energetického zákona Tato kontrolní činnost byla zaměřena na ustanovení energetického zákona a na něj navazujících prováděcích vyhlášek. 11

12 Kontroly dodržování odběratelsko dodavatelských vztahů ( 76 a 77) byly většinou prováděny na základě vlastního rozhodnutí, podle požadavků MPO a ERÚ a byly řešeny průběžně, bez zbytečných odkladů. Předmětem těchto kontrol bylo zejména posuzování smluvních vztahů při dodávkách tepelné energie, oprávněnost přerušení dodávek tepelné energie, možnosti a podmínky obnovení dodávek, výkup tepelné energie distributorem apod. Dále probíhalo vydávání stanovisek SEI, zejména k problematice změny dodávek tepelné energie, odpojování od soustav CZT a změny způsobu vytápění. Ustanovení zákona bylo kontrolováno v 186 případech a k porušení zákona došlo v 45 případech. Kontroly měření dodávek tepla ( 78) se většinou prováděly na základě podání odběratelů. Při nich byly zjišťovány nedostatky, zejména tam, kde se používají měřidla v rozporu s metrologickými předpisy. Samostatnou kapitolou je měření tepla v parních sítích, kde došlo k velmi výraznému zlepšení v oblasti měření a vyhodnocování. Ustanovení zákona bylo kontrolováno v 79 případech a k jeho porušení došlo v 8 případech. V rámci kontrol žádostí o licence ( 3 a 11) u povolení k podnikané činnosti se SEI soustředila zejména na úplnost a správnost vstupních podkladů a vzhledem ke změnám ve vlastnických vztazích též na oprávněnost návrhu na vydání licence. Předmětem bylo též ověřování žádostí ve spolupráci s ERÚ. Dle požadavku odběratelů a na základě vlastního rozhodnutí se prováděly kontroly rozdělování nákladů podle vyhlášky č. 477/2006 Sb. V rámci energetického zákona 78 odst. 6 se zpracovává metrologický předpis pro principy měření tak, aby se mohlo plně aplikovat ustanovení zákona. V rámci této činnosti se provedly kontroly v 81 případech a negativní zjištění bylo v 7 případech. V rámci kontrol kombinované výroby elektřiny a tepla podle 32 energetického zákona, prováděcí vyhlášky č. 439/2005 Sb., a cenového rozhodnutí ERÚ k pevným cenám příspěvků se SEI soustředila na to, aby provozovatel kombinované výroby při uplatňování příspěvku u distribuční společnosti dodržoval pravidla stanovená prováděcími předpisy. Hodnocení se provádí jak podle vyhlášky č. 150/2001 Sb., tak i pomocí referenčních hodnot pro monovýroby tj. výtopenský a elektrárenský způsob výroby. Tyto kontroly jsou náročné jak po odborné stránce, tak i časově. Bylo provedeno celkem 24 kontrol. Nebylo zjištěno porušení zákona při aplikaci příspěvku. Na základě požadavků živnostenských úřadů se pracovníci úseku teplárenství vyjadřovali ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, k vydávání koncesí u výroby tepelné energie, která nespadá do působnosti energetického zákona. K těmto koncesím bylo zpracováno 23 stanovisek Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií V rámci stavebního řízení a posuzování dokumentace staveb a činnosti související se stavebními předpisy bylo vydáno celkem 6190 stanovisek, z toho ke stavebnímu řízení 2097 stanovisek, k územnímu řízení 1555 stanovisek, k územním plánům a územně plánovací dokumentaci 2538 stanovisek. Při posuzování dokumentace se provádějí konzultace k požadovaným tepelně izolačním vlastnostem a na jejich základě je upravována dokumentace tak, aby vyhověla oprávněným požadavkům. Teprve pak je vydáno souhlasné stanovisko. U menších staveb pod 700 GJ spotřeby bylo za rok vydáno 1310 stanovisek. 12

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H : 314. Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H : 103. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 75 Rozeslána dne 19. července 2011 Cena Kč 69, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 75 Rozeslána dne 19. července 2011 Cena Kč 69, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 75 Rozeslána dne 19. července 2011 Cena Kč 69, O B S A H : 211. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

ZÁKON o hospodaření energií

ZÁKON o hospodaření energií Strana 982 Sbírka zákonů č. 61 / 2008 61 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 359/2003 Sb., zákonem č. 694/2004

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 květen 2007 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 354/07-45/104/07 V Praze dne 23. května 2007

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD v roce 2014 Zpracovali: leden 2015 Ing. Martin Novotný, předseda Puncovního úřadu Mgr. Josef Šťastný, ředitel odboru puncovní inspekce Ing. Miloslav Pilecký, vedoucí oddělení technického rozvoje a zahraničních

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více