Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008"

Transkript

1 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek pověřený řízením SEI

2 O b s a h : 1. Úvod 2. Obecná část 2.1. Kontrolní činnost podle energetického zákona 2.2. Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií 2.3. Kontrolní činnost podle zákona o cenách 2.4. Kontrolní činnost podle zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 2.5. Legislativní činnost 2.6. Ostatní odborně technické činnosti 3. Odborně technická činnost 3.1. Elektroenergetika 3.2. Plynárenství 3.3. Teplárenství 4. Správní řízení 5. Personalistika a informace 5.1. Personalistika 5.2. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb Vyřizování stížností 5.4. Finanční kontroly 6. Majetek 6.1. Pohledávky za rozpočtovými příjmy 6.2. Vykonávací řízení 6.3. Správa pokut 6.4. Poskytnuté zálohy 7. Rozpočet příjmů a výdajů 8. Hodnocení prostředků státního rozpočtu 8.1. Rozpočtová opatření 8.2. Rozpočtové příjmy 8.3. Rozpočtové výdaje 8.4. Výdaje ISPROFIN 8.5. Rezervní fond 2

3 1. Úvod Název zpracovatele: ČR Státní energetická inspekce Adresa sídla: Gorazdova 1969/24, Praha 2 Identifikační číslo: Poštovní adresa: ČR- Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha 2 Telefonní a faxové spojení: , fax Adresa elektronické pošty: Internetové stránky: Úřední hodiny: pondělí pátek každý den od 8,30 do 14,30 Státní energetická inspekce (dále SEI) je správní úřad, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (dále MPO), zřízený zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen energetický zákon). Jeho působnost je dána energetickým zákonem, kde SEI kontroluje dodržování tohoto zákona, zejména chování držitelů licencí v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. Poskytuje bezúplatně i odbornou pomoc a konzultace zejména orgánům státní správy a samosprávy. Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v rozsahu podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, kontroluje ceny energií - tepla, elektrické energie a plynu. SEI kontroluje dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. SEI je dotčeným orgánem státní správy při ochraně veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, což jsou 94 zákona č. 458/2000 Sb., 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 13 zákona č. 406/2000 Sb. Jako dotčený správní orgán, uplatňuje stanoviska k územním a regulačním plánům a závazná stanoviska v územním řízení a stavebním řízení. SEI kontroluje dodržování zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, a dále kontroluje Nařízení ES/1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti pro přeshraniční výměny elektrické energie. SEI ukládá pokuty na základě vlastního zjištění a při výkonu kontroly se řídí zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. SEI je správcem pokut, který tuto činnost provádí dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o správě daní a poplatků). 3

4 2. Obecná část Organizační uspořádání SEI představuje 14 územních inspektorátů v krajských městech a ústřední inspektorát v Praze. V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. Územní inspektorát řídí ředitel územního inspektorátu, kterého jmenuje a odvolává ústřední ředitel SEI. Organizační schéma je přílohou č. 1 této zprávy. Vlastní výkon činnosti SEI je prováděn podle pracovních instrukcí a směrnic, které vydává ústřední ředitel, zástupce ústředního ředitele a jednotliví ředitelé odborů ústředního inspektorátu v rámci své působnosti, dané Organizačním řádem. Kontrolní činnost byla rozdělena do tří zásadních oblastí. Jednalo se o kontrolu dodržování ustanovení jednotlivých zákonů. Pokyny k těmto kontrolám byly podloženy jednak vlastním rozhodnutím a jednak podáními. Ta byla evidována a řešena buď jako stížnosti anebo jako podněty ke kontrolní činnosti. Podání přicházela na SEI buď přímo, nebo prostřednictvím ostatních orgánů státní správy, držitelů licencí, odběratelů apod. Druhá, velmi významná oblast působení SEI byla činnost pro Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ), zejména v oblasti cenových kontrol v teplárenství, a činnost pro MPO, která v sobě většinou zahrnovala kontrolu úplnosti a správnosti údajů, poskytovaných ministerstvu pro jeho potřeby, jejich sumarizaci a rozbory. Třetí, ale nikoliv nepodstatnou činností SEI, bylo poskytování odborné pomoci a konzultací v rozsahu zákonem stanovené působnosti Kontrolní činnost podle energetického zákona Kontroly prováděné podle energetického zákona byly většinou spjaty s činností ERÚ. Velmi významnou částí byly kontroly, prováděné na podnět ERÚ, jednalo se zejména o prověřování úplnosti a správnosti podkladů předávaných podnikateli v energetických odvětvích a prověřování podmínek, za nichž jim byla udělena licence. Prováděly se též kontroly související s řešením odvolání proti rozhodnutí ERÚ. Tyto kontroly představovaly a do budoucna budou představovat velmi složité případy, jež souvisí s řešením stížností z řad odběratelů na činnosti licencovaných osob. Problematika stížností a podnětů byla podstatným, ne-li jediným podkladem pro zahajování kontrol. Podání přicházela jednak od orgánů státní správy, jako jsou ministerstva, městské a obecní úřady, jednak od odběratelů, držitelů licencí apod. V rámci kontrolní činnosti byly realizovány i specializované kontroly, které průřezově mapovaly určité oblasti energetického zákona. Jejich bližší popis je uveden v části Příjemci služeb zpracovatele této zprávy Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií Hlavním objemem prací byla účast SEI v řízeních podle stavebního zákona. Podle dosavadních zkušeností je možno konstatovat, že příslušné stavební úřady reagovaly na požadavky zákona č. 406/2000 Sb. poměrně rychle a v průběhu hodnoceného roku měla jak oznámení stavebních úřadů o územních a stavebních řízeních, tak i požadavky investorů na posouzení projektové dokumentace, výrazně narůstající tendenci. V průběhu roku probíhaly naplno kontroly energetických auditů a to zejména u orgánů státní správy a samosprávy a do konce roku bylo zahájeno 118 kontrol u zadavatelů auditů. Dále 4

5 byly na základě požadavku MPO zdokumentovány a připraveny k zahájení správního řízení spisy auditorů, kteří uváděli v jimi zpracovaných auditech více než dvakrát nepravdivé údaje Kontrolní činnost podle zákona o cenách Kontrolní činnost podle zákona o cenách byla prováděna zejména v oblasti teplárenství, kde se jednalo o kontroly věcně usměrňované ceny tepla Kontrolní činnost podle zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Kontrolní činnost podle zákona č. 180/2005 Sb. se v předmětném roce soustředila na podmínky pro připojování těchto zdrojů k přenosové a distribuční soustavám, jejich provoz a zejména uplatnění vyrobené elektřiny při otevřeném trhu s elektřinou a na uplatňování podpory u obnovitelných zdrojů spalujících biomasu. Tato kontrolní činnost je provázána také s kontrolami dle zákona energetického a o cenách Legislativní činnost Kromě kontrolní činnosti a vyřizování stížností a podnětů postoupených jednotlivými správními orgány státní správy a obyvatelstvem se vybraní pracovníci SEI zúčastnili prací na novele energetické legislativy, zejména na novele vyhlášky o kombinované výrobě elektřiny a tepla č. 439/2005 Sb., která vyšla ve sbírce zákonů pod č. 110/2008 Sb Ostatní odborně technické činnosti Z ostatní činnosti zajišťované na úseku technické činnosti SEI: Zpracovávání stanovisek a odpovědí k dotazům týkajícím se energetických právních předpisů, a to zejména zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 406/2000 Sb. včetně prováděcích vyhlášek k výše uvedeným zákonům. Bylo zpracováno velké množství písemných stanovisek vysvětlujících energetické předpisy a zodpovězeno mnoho telefonických dotazů. V rámci spolupráce s ústředními orgány státní správy, a to MPO, ERÚ, MMR byly zpracovány připomínky a návrhy k legislativním předpisům, zejména ke stavebnímu zákonu, metrologickému zákonu, zákonu o hospodaření a samozřejmě i příslušných vyhlášek. Významně jsme se podíleli na úpravě cenového rozhodnutí, kde došlo k vyjasnění některých problémů, ale ERÚ neakceptoval některé připomínky SEI. Účast ve vybraných hodnotitelských komisích MPO na posuzování žádostí o státní dotaci na racionalizaci spotřeby paliv a energie. Spolupráce s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví při realizaci vybraných státních technických norem z oboru vytápění, klimatizace a stavebnictví (připomínkování návrhů, účast při zasedání komisí). Účast v technické pracovní skupině pro IPPC kategorie velké spalovací zdroje a energetická účinnost. Účast v technické komisi tvorby technických pravidel a technických doporučení v plynárenství. Účast v Legislativním výboru ČPNS a GAS. 5

6 Kromě výše popsaných činností se pracovníci SEI účastní v některých dalších aktivitách. Jedná se např. o Český komitét elektrického tepla, který se věnuje elektrickým spotřebičům a využití elektřiny. Z titulu členství v ČKET je SEI ve spojení i s Asociací energetických manažerů. Pracovník SEI je členem předsednictva ČSVTS, České energetické společnosti. Pracovníci SEI jsou členy redakčních rad časopisů Energetika a Energie a peníze. Řada magistrátů a městských úřadů zřídila různě organizované energetické komise, v nichž jsou pracovníci SEI účastni jako např. v Plzni, Ostravě atd. SEI se účastní nikoliv jako člen, ale jako zvaný host práce i v Asociaci podniků topenářské techniky, spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR, Asociací energetických auditorů, Svazem podnikatelů pro využití energetických zdrojů apod. Je členem komise pro posuzování shody Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. SEI je zastoupena jako člen zkušební komise pro zkoušení osob oprávněných provádět a zpracovávat energetický audit, průkazy energetické náročnosti budov, kontroly kotlů a kontroly klimatizačních systémů podle zákona o hospodaření energií. Dále je SEI členem v mezinárodním projektu Concered Action for the Energy Service Directive připraveném orgány Evropské unie, ve kterém úzce spolupracuje s firmou ENVIROS s r.o. Cílem tohoto projektu je vytvoření platformy pro výměnu informací o postupech při implementaci směrnice ESD, vytvoření podmínek pro snazší implementaci směrnice a vydání doporučení pro novelizaci směrnice ESD. Na základě usnesení vlády č. 909 z července 2008, bod II/1a, byla SEI pověřena správou Systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí. Opatřením ministra č. 25/2008 byla zřízena mezirezortní pracovní skupina pro zavedení, provoz a rozvoj systému monitorování, jejímž předsedou a výkonným místopředsedou jsou pracovníci SEI. V rámci uplatňování zákonů v praxi SEI vystoupila na řadě seminářů a školení, souvisejících s veřejnou diskusí a seznámením s dikcí zákonů, zejména zákona o hospodaření energií a zákona energetického. Na uvedená témata byly uveřejněny i články v odborném tisku. V rámci pracovního týmu pro realizaci státní energetické koncepce (dále jen SEK) při MPO jsou za SEI nominováni dva pracovníci jak do řídící a koordinační skupiny tak i pracovní skupiny pro dlouhodobé výhledy a koncepce, včetně souladu SEK a ÚEK. Dále jsou, jako zástupci resortu MPO, jednotliví ředitelé územních inspektorátů SEI členy Regionálních dislokačních komisí. Zástupce SEI se účastní ve veřejné platformě Strategie udržitelného rozvoje ČR. Úkoly pro rok 2009 vyplývají z působnosti SEI dané zákonem č. 458/2000 Sb. uvedených v bodě 2) a plynulým navázáním na činnost SEI výše uvedenou. 3. Odborně technická činnost SEI 3.1. Elektroenergetika Úsek elektroenergetiky se 555 provedenými kontrolami v hodnoceném roce podílí 38% na celkové kontrolní činnosti inspekce, přičemž oproti předchozímu roku došlo k nárůstu počtu kontrol o 8%. Postupným způsobem se začal projevovat v činnosti inspekce vliv úplného trhu s elektřinou a z toho plynoucí možnosti pro zákazníky ve změně dodavatele elektřiny s dopady do uzavíraných nových smluvních vztahů včetně řešení jejich důsledků. Rovněž 6

7 nelze opominout okolnost cenového prostředí dopadajícího na zákazníky všech skupin včetně obyvatelstva, na kterou je důrazněji reagováno v požadavcích na plnění povinnosti provozovatelů distribučních soustav a obchodníků s elektřinou v oblasti dodržování kvality dodávky a připojování, ale také negativně nárůstem případů, kdy zákazníci odebírají elektřinu v rozporu s energetickým zákonem. V tomto roce neuplatnilo MPO ani ERÚ požadavky na provedení plošných kontrolních akcí k vybraným problémům Kontrolní činnost podle energetického zákona Dozorová činnost inspekce byla zaměřena na dodržování téměř všech práv a povinností vyplývajících pro licencované osoby, zákazníky a ostatní subjekty z energetického zákona, počínaje podmínkami pro udělování a výkon licencovaných činností v jeho obecné části a uvedených ve zvláštní části, kromě zásad pro oddělení činnosti provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav a záležitostí týkajících se povolování výstavby výroben a přímých vedení. Kontroly zaměřené na plnění podmínek pro výkon licencované činnosti. Jednalo se o případy řešené na základě požadavku ERÚ. Základní podmínkou je důsledné vymezení vlastnických vztahů či užívacích práv k energetickému zařízení sloužícímu k výkonu příslušné licence. Zde doposud na konkrétních případech je dokumentováno dědictví volné privatizace, která ve svých důsledcích vede k problémům ve vzájemných vztazích mezi provozovatelem a vlastníkem zařízení a přímo ovlivňuje jejich činnost podle energetického zákona. Kontroly nekvalitní dodávky elektřiny a plnění standardů s ní spojených služeb nabyly na závažnosti. Prokazování nedodržení standardu kvality elektřiny ve smyslu 8 vyhlášky č. 540/2005 Sb., je značně problematické a vyžaduje vždy osazení a po určitou dobu monitorování parametrů kvality, kterými jsou napájecí napětí a frekvence stanovené normou. Toto je na základě požadavků SEI prováděno cejchovanými měřícími zařízeními provozovatele soustavy. Vždy se jedná až o následné měření v jiném časovém úseku. Standardem kvality služeb je i lhůta pro odstranění příčin snížené kvality elektřiny. Tato může být podle 10 vyhlášky až 24 měsíční, je-li příčina odstranitelná opatřením vyžadujícím stavební řízení. Zákazníky je oprávněně kritizováno, že po celou tuto dobu dodavatel resp. provozovatel soustavy dodává elektřinu ve snížené kvalitě. V návaznosti na upozornění vyvolal ERÚ jednání s provozovateli distribučních soustav, které vyústilo v dohodu o uplatnění finanční kompenzace zákazníků do doby odstranění nekvality v dodávce. Kontroly zaměřené na postup provozovatelů distribučních soustav při stanovování podmínek pro připojení odběrných míst resp. výroben, zejména na bázi využití OZE se staly významným podílem časové kapacity inspekce. Šetření zaměřená na tuto problematiku byla prováděna, buď na základě přímých podání, ale také z podnětů dalších orgánů vykonávajících státní správu v energetických odvětvích. Podle výsledků kontrol se ukazuje, že principy, na základě nichž jsou stanovány podmínky pro připojení včetně úhrady podílů nákladů provozovatelů soustav vyvolaných požadavky zákazníků nebo výrobců, nemusí být v řadě případů dostatečně účinné. V konkrétních případech pak došlo k tomu, že přípojná místa byla vymezována tak, aby nebyla vyvolána rekonstrukce stávající části soustavy a minimalizovány náklady na investice, přičemž na druhé straně vznikaly výrazně vyšší náklady na straně žadatelů, což není v souladu se zásadami energetického zákona a prováděcích předpisů. Objektivněji je ale třeba také posuzovat skutečnou výrobu z OZE a její vliv na provoz soustavy, zejména u zdrojů na bázi větrné a solární energie. Samostatným problémem jsou kontroly případů, kdy došlo ke změně dodavatele elektřiny, kde se zjištění soustřeďují především na uzavírání smluvních vztahů na dodávku elektřiny, které se sjednávají podle individuálních obchodních podmínek dodavatelů a nejsou v rámci 7

8 volného trhu významněji korigovány. Jejich aplikace ze strany obchodníků s elektřinou může mít pro zákazníka v řadě případů fatální následky. Nedostatečná pozornost je věnovaná smluvním podmínkám před jejich podepsáním, je zejména u obyvatelstva, ale i ostatních odběratelů napojených na soustavy nízkého napětí. Zvláštní pozornost byla soustředěna na řešení desítek případů odběrů elektrické energie prováděných zákazníky ze soustav nízkého napětí, a to z kategorie domácností i ostatního tzv. podnikatelského maloodběru, které byly při zjištění kvalifikovány jako neoprávněné odběry elektřiny podle 51 energetického zákona. Tyto řešené případy jsou pouze zlomkem ze stovek případů zjišťovaných provozovateli distribučních soustav, příp. dodavateli elektřiny a jedná se pouze o ty odběry, které byly předány na inspekci buď přímo, nebo postoupeny z MPO nebo ERÚ či licencovanými osobami. V převážné míře se jednalo o případy řešené skupinou ČEZ a okrajově od společností E.ON a PRE. Řešení bylo ovlivňováno i aktivitami jiných státních orgánů jako Policie ČR, v závěru roku Úřadem pro odhalování organizovaného zločinu, který na základě žaloby provádí vyšetřování zaměřeného na postup společnosti ČEZ Měření, s.r.o., dále pak Úřadu veřejného ochránce práv. Značná část případů je řešena soudní cestou. Problematika byla medializována jak v tisku, tak sdělovacích prostředcích vč. televize veřejnoprávní i soukromé. Řešení případů bylo značně komplikované, a to zejména pro doposud trvající nejednotnost pohledů na aplikaci ustanovení energetického zákona pro prokázání provádění činností, které jsou v rozporu se zákonem a také požadované přímé prokázání skutečností v případě přestupků fyzickým osobám. Kontroly technického stavu odběrných elektrických zařízení provedené v tomto roce byly pokračováním dohledu nad plněním povinností udržovat tato zařízení ve stavu, který odpovídá technickým předpisům a normám na úseku bezpečnosti práce. Celkově bylo provedeno 179 kontrol technického stavu odběrných elektrických zařízení, při nichž bylo zkontrolováno celkem 562 jednotlivých objektů a shledáno celkem 18 závadných stavů. Převážná většina případů neplnění této povinnosti byla řešena opatřeními k nápravě. Předmětem kontroly byly zejména nemovitosti, kde je dodávána elektřina oprávněným zákazníkům, objekty občanské vybavenosti, školy, zdravotnické a kulturní zařízení atp. Další kontroly byly zaměřeny na konkrétní podání došlá buď přímo, nebo z MPO a ERÚ, nebo postoupena jinými orgány např. ČOI. Předmětem kontrol pak byl výkon licencovaných činností v oblasti distribuce elektřiny provozovateli lokálních soustav, rozúčtování nákladů na pořízení elektřiny v objektech podle 3 odst. 3 energetického zákona, zakázané činnosti v ochranných pásmech, měření, vyhodnocování a fakturace odebrané elektřiny, řešení přípojek, přeložky částí distribuční soustavy. Neopomenutelným problémem je také omezování užívání cizích nemovitostí z důvodů umístění zařízení distribučních soustav a výkon licencovaných činností při údržbě zařízení Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií Problematika opatřování hromadně vyráběných elektrických spotřebičů energetickými štítky podle vyhlášky č. 442/2004 Sb., byla předmětem pozornosti SEI, zejména z metodického pohledu, a to ve spolupráci s ČOI a společností SEVEN, o.p.s. V závěru roku byla inspekce zapojena do procesu aplikace předpisů EU do národní legislativy v oblasti stanovení požadavků na akreditaci a dozor nad trhem týkajících se výrobků uváděných na trh Kontrola činnosti podle zákona o cenách Kontroly byly zaměřeny zejména na provozovatele MVE, kteří požádali o uplatnění zvýšených výkupních cen a bonusů při rekonstrukci výroben a výroben v nových lokalitách, 8

9 zda splňují podmínky stanovené Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2007. Předmětem kontrol byly výhradně konkrétní případy, které vyplynuly z podání došlých na SEI nebo ERÚ Kontrolní činnost podle zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů č. 180/2005 Sb. Předmětem kontrol bylo v konkrétních případech dodržování principu přednostního připojení a stanovení podmínek pro vyvedení výkonu u větrných elektráren a fotovoltaických zdrojů, tato problematika má přímou vazbu na energetický zákon Vyřizování došlých podání na úseku elektroenergetiky Celkem bylo na ÚzI vyřešeno 205 podání občanů či fyzických a právnických osob, z toho 67 jich bylo na SEI postoupeno úřady státní správy. Z tohoto celkového počtu bylo přímo na ÚzI přijato 138 podání, z nichž 33 bylo postoupeno úřady státní správy, především ČOI, ostatních 67 podání bylo na ÚzI předáno z ÚI, z toho 34 jich bylo na SEI postoupeno z ERÚ, MPO, případně ČOI. Předmětem podání byla reklamace kvality dodávky elektřiny, stanovení podmínek pro připojení odběrných míst, přeložky zařízení distribuční soustavy, určení doby platnosti nízkého a vysokého tarifu, vyúčtování odběru, postup při provádění změny dodavatele, neoprávněné odběry, výměny elektroměrů a další Ostatní činnost Aktivní činnost ústředního inspektorátu na zpracovávání společných stanovisek s MPO a ERÚ k závažným problémům jako jsou výkup elektřiny z MVE po rekonstrukci výrobny, neoprávněné odběry, rozúčtování elektřiny dalším osobám bez udělení licence. Dále byl zpracován názor pro provozovatele přenosové soustavy k aplikaci omezení činností v ochranných pásmech přenosové soustavy a její údržby v případech růstu významných stromů označených orgány ochrany přírody za památné. Ostatní odborná činnost SEI spočívala v řešení podání došlých písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické pošty, osobních nebo telefonických dotazů, které se týkaly v zásadě celé škály problémů vyplývajících ze všech výše uvedených zákonů a jejich prováděcích předpisů Plynárenství Kontroly na úseku plynárenství jsou zaměřeny na dodržování ustanovení podle energetického zákona držiteli příslušných licencí, zákazníky a ostatními osobami, a to na návrh Energetického regulačního úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu, a z vlastního podnětu Kontrolní činnost pro Energetický regulační úřad Na základě podnětu úřadu byly provedeny kontroly pro porušení povinnosti stanovené energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, u držitelů licence na přepravu plynu dle 58 odst. 9 písm. h), u držitelů licence na distribuci plynu dle 59 odst. 8 písm. f), u držitelů licence na uskladňování plynu dle 60 odst. 8 písm. q) a u držitelů licence na obchod s plynem dle 61 odst. 2 písm. j). Tato ustanovení požadují dodržovat parametry a 9

10 zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících služeb stanovené prováděcím právním předpisem. Kontrola byla zaměřena na ustanovení 17 vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna Toto ustanovení uvádí způsob vykazování dodržování kvality dodávek plynu a souvisejících služeb. Stanovuje povinnost držiteli licence, který je odpovědný za dodržování standardů zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup vždy do 31. března kalendářního roku souhrnný výkaz dodržování všech standardů za předcházející kalendářní rok. Kontroly byly provedeny u sto šedesáti dvou kontrolovaných osob. Z celkového vyhodnocení vyplynulo, že šedesát jedna kontrolovaných osob zveřejnilo souhrnný výkaz dodržování standardů v požadovaném v termínu do 31. března kalendářního roku. Osmdesát devět kontrolovaných osob souhrnný výkaz zveřejnilo před zahájení nebo v průběhu provedené kontroly. Ve čtyřech případech nebyla licencovaná činnost zahájena a v osmi případech svou licencovanou činnost kontrolovaná osoba zrušila Kontrolní činnost z vlastního podnětu Zákazy a omezení při činnostech v ochranných pásmech V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohli ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují, může fyzická nebo právnická osoba provozující příslušnou část plynárenské soustavy udělit písemný souhlas se stavební činností, prováděním zemních prací, umísťováním konstrukcí, zřizování skládek a uskladňováním materiálu v ochranných pásmech. Při činnostech v ochranných pásmech jsou zjišťovány případy nedostatečného seznámení se s umístěním plynárenského zařízení, nedodržování stanovených podmínek písemného souhlasu, atd. Regulační stanice Kontroly jsou prováděny u regulačních stanic v majetku fyzických a právnických osob vyjma regulačních stanic plynárenských distribučních společností. Cílem kontroly bylo prověřování skutečného stavu kontrolovaných regulačních stanic a skutečností souvisejících s provozem ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zároveň byl kladen důraz na zjišťování smluvních vztahů mezi vlastníky regulačních stanic a plynárenskými distribučními společnostmi se zajištěním provozu, bezpečnosti a spolehlivosti technického zařízení, povinnosti spojené s dodávkou plynu. Ojediněle zjištěné nedostatky byly řešeny nápravnými opatřeními. Povinnost vlastníka nemovitosti, do které je oprávněným zákazníkům v této nemovitosti dodáván plyn Kontroly jsou zaměřeny na udržování společného odběrného zařízení sloužící pro dodávku plynu ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a technickým pravidlům umožňující bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob. Některé zjištěné nedostatky vyplývaly zejména z nedostatečného výkladu pojmů odběrného a společného odběrného plynového zařízení. Odstranění závad bylo řešeno nápravnými opatřeními. 10

11 Vyřizování stížností, oznámení podnětů a petic V roce 2008 bylo Státní energetickou inspekcí na úseku plynárenství přijato a řešeno celkem sedmdesát šest podání. Na ústředním inspektorátu bylo přijato třicet tři podání, z toho ústřední inspektorát přímo vyřídil devatenáct podání a čtrnáct podání předal na místně příslušné územní inspektoráty k provedení šetření. Z věcného hlediska nejvíce podání bylo zaměřeno zejména na způsob vyúčtování dodávky plynu posledního zúčtovací období, kde nebyla do vyúčtování zahrnuta poslední měsíční záloha. Například do vyúčtování za čtrnáct měsíců bylo zahrnuto pouze třináct záloh, i když všechny zálohy byly včas a řádně zaplaceny v požadovaném termínu. Důsledkem toho obchodníci s plynem vyžadovali na konečných zákaznících vysoké nedoplatky Ostatní činnost SEI aktivně pracuje ve skupině pro projednávání novelizace legislativních dokumentů v plynárenství za účasti zástupců České plynárenské unie, velkých spotřebitelů plynu, obchodníků s plynem, dispečinků plynárenských podnikatelů a provozovatelů distribučních sítí. Zástupce státní energetické inspekce se pravidelně zúčastňuje zasedaní technické komise pro řízení tvorby a schvalování normativních dokumentů pod záštitou Českého plynárenského svazu. Inspekce je zapojena do práce odborné skupiny pro přípravu revize technického pravidla v souvislosti s přepočtem dodávek plynu na energetické jednotky, jejímž gestorem byla společnost RWE Transgas, a.s. Pravidelně jsou vypracována odborná stanoviska v řádném připomínkovém řízení v souladu se statutem tvorby pro vypracování nových technických pravidel, nebo technických doporučení. V součinnosti s jinými orgány státní správy jsou vydávána na požádání odborná stanoviska k požadované problematice Teplárenství Útvary teplárenství v roce 2008 prováděly kontroly podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o hospodaření energií), zákona č.180/2005 Sb., (zákon o podpoře výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie a zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o cenách), včetně všech navazujících vyhlášek, nařízení vlády, cenových rozhodnutí, norem, vyhlášených programů apod. Dále se vyjadřovaly k žádostem o koncesi ve smyslu živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, především zákona č. 88/2003 Sb. a Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. V rámci těchto činností se aplikovaly též jiné právní předpisy, které souvisí s teplárenstvím, tj. občanský zákoník, obchodní zákoník, stavební zákon, zákon o účetnictví, daňový zákon, zákon o dani z přidané hodnoty, živnostenský zákon apod Kontrolní činnost podle energetického zákona Tato kontrolní činnost byla zaměřena na ustanovení energetického zákona a na něj navazujících prováděcích vyhlášek. 11

12 Kontroly dodržování odběratelsko dodavatelských vztahů ( 76 a 77) byly většinou prováděny na základě vlastního rozhodnutí, podle požadavků MPO a ERÚ a byly řešeny průběžně, bez zbytečných odkladů. Předmětem těchto kontrol bylo zejména posuzování smluvních vztahů při dodávkách tepelné energie, oprávněnost přerušení dodávek tepelné energie, možnosti a podmínky obnovení dodávek, výkup tepelné energie distributorem apod. Dále probíhalo vydávání stanovisek SEI, zejména k problematice změny dodávek tepelné energie, odpojování od soustav CZT a změny způsobu vytápění. Ustanovení zákona bylo kontrolováno v 186 případech a k porušení zákona došlo v 45 případech. Kontroly měření dodávek tepla ( 78) se většinou prováděly na základě podání odběratelů. Při nich byly zjišťovány nedostatky, zejména tam, kde se používají měřidla v rozporu s metrologickými předpisy. Samostatnou kapitolou je měření tepla v parních sítích, kde došlo k velmi výraznému zlepšení v oblasti měření a vyhodnocování. Ustanovení zákona bylo kontrolováno v 79 případech a k jeho porušení došlo v 8 případech. V rámci kontrol žádostí o licence ( 3 a 11) u povolení k podnikané činnosti se SEI soustředila zejména na úplnost a správnost vstupních podkladů a vzhledem ke změnám ve vlastnických vztazích též na oprávněnost návrhu na vydání licence. Předmětem bylo též ověřování žádostí ve spolupráci s ERÚ. Dle požadavku odběratelů a na základě vlastního rozhodnutí se prováděly kontroly rozdělování nákladů podle vyhlášky č. 477/2006 Sb. V rámci energetického zákona 78 odst. 6 se zpracovává metrologický předpis pro principy měření tak, aby se mohlo plně aplikovat ustanovení zákona. V rámci této činnosti se provedly kontroly v 81 případech a negativní zjištění bylo v 7 případech. V rámci kontrol kombinované výroby elektřiny a tepla podle 32 energetického zákona, prováděcí vyhlášky č. 439/2005 Sb., a cenového rozhodnutí ERÚ k pevným cenám příspěvků se SEI soustředila na to, aby provozovatel kombinované výroby při uplatňování příspěvku u distribuční společnosti dodržoval pravidla stanovená prováděcími předpisy. Hodnocení se provádí jak podle vyhlášky č. 150/2001 Sb., tak i pomocí referenčních hodnot pro monovýroby tj. výtopenský a elektrárenský způsob výroby. Tyto kontroly jsou náročné jak po odborné stránce, tak i časově. Bylo provedeno celkem 24 kontrol. Nebylo zjištěno porušení zákona při aplikaci příspěvku. Na základě požadavků živnostenských úřadů se pracovníci úseku teplárenství vyjadřovali ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, k vydávání koncesí u výroby tepelné energie, která nespadá do působnosti energetického zákona. K těmto koncesím bylo zpracováno 23 stanovisek Kontrolní činnost podle zákona o hospodaření energií V rámci stavebního řízení a posuzování dokumentace staveb a činnosti související se stavebními předpisy bylo vydáno celkem 6190 stanovisek, z toho ke stavebnímu řízení 2097 stanovisek, k územnímu řízení 1555 stanovisek, k územním plánům a územně plánovací dokumentaci 2538 stanovisek. Při posuzování dokumentace se provádějí konzultace k požadovaným tepelně izolačním vlastnostem a na jejich základě je upravována dokumentace tak, aby vyhověla oprávněným požadavkům. Teprve pak je vydáno souhlasné stanovisko. U menších staveb pod 700 GJ spotřeby bylo za rok vydáno 1310 stanovisek. 12

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/15 Aktualizováno k zákonu 239/2013 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Název právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA Aktualizováno k zákonu 376/2012 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Zákon 406/2000 Název právního předpisu Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005 177/2006 406/2006

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY František Plecháč, zástupce ústředního ředitele Státní energetická inspekce Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Česká republika Tel. + fax: +420 2 96212052 E-mail:

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2009

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2009 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2009 Praha, únor 2010 Ing. Petr Holoubek

Více

Ing. Stanislav Vitner

Ing. Stanislav Vitner MONITORING A KONTROLA IMPLEMENTACE SMĚRNICE O EKODESIGNU Ing. Stanislav Vitner ředitel odboru elektroenergetiky a plynárenství Ústřední inspektorát Státní energetická inspekce 1) Postavení a činnost SEI

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Novela Energetického zákona

Novela Energetického zákona Novela Energetického zákona Hlavní změny EZ pohled ERÚ Seminář AEM Praha 13.5.2009 Josef Fiřt předseda Energetického regulačního úřadu I. Cíle připravované novely EZ II. Hlavní změny v novele EZ a dopady

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015)

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015) Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce (stav ke dni 1. 12. 2015) 1) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění zákona č. 359/2003

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2010

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2010 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2010 Praha, únor 2010 Ing. Bc. Pavel Maďar

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Najdeme jej na stánkách www.eru.cz. Byl zřízen 1.1. 2001 zákonem č. 458/2000 Sb.. Tento zákon se týká podmínek podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích. ERÚ

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ dobrovolného svazku

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení 545/2006 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 29. listopadu 2006 o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství ve znění vyhlášky č. 396/2011 Sb. Energetický regulační úřad

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 128 00 Praha 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE ZA ROK 2003 Předkládá: Ing. Petr Holoubek zástupce ústředního

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva...

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva... OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory................. XI Seznam zkratek................................................ XX Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Citace: 404/2005 Sb. Částka: 139/2005 Sb. Na straně

Více

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž SEI jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k SEI. Zákon č.

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 21 Praha 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE ZA ROK 2004 Předkládá: Ing. Petr Holoubek zástupce ústředního

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 Český telekomunikační úřad Čj. 2 025/2006-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 V Praze dne: 15. 2. 2006 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

Priority ERÚ v roce 2012

Priority ERÚ v roce 2012 Priority ERÚ v roce 2012 Ing. Martina Krčová MBA místopředsedkyně a ředitelka sekce regulace Energetického regulačního úřadu XVI. Jarní konference AEM 28. 2. 2012 Oblast působnosti ERÚ Regulace cen Ochrana

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

1. Základní identifikační údaje. 2. Cíl návrhu vyhlášky

1. Základní identifikační údaje. 2. Cíl návrhu vyhlášky Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace - RIA SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ zprávy RIA IV. 1. Základní identifikační údaje Název návrhu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Klatovská 371 261 01 Příbram V Česká republika tel. 0042 318 620 003 zapsáno Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97022 DIČ CZ 27110753 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona Teplárenské dny 2009 Ing. Pokorný odbor elektroenergetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR OBSAH 1. Proč se mění energetický zákon 2. Novela EZ z pohledu teplárenství 1 2

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 Účetní jednotka (ÚZC) : Město Benátky nad Jizerou 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 00237442 Účetní období : rok 2011 Termín

Více

Průběžné vzdělávání energetických specialistů 6.9.2014 VŠTE ČB

Průběžné vzdělávání energetických specialistů 6.9.2014 VŠTE ČB Průběžné vzdělávání energetických specialistů 6.9.2014 VŠTE ČB Vyhláška o energetických specialistech č. 118/2013 Sb. Písemný test a tematické okruhy příloha č.4 1. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Martin Kašák Energetický regulační úřad 30. 9. 2003 Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Vyhlášky ERÚ Koncepce regulace

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 23.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2016 NÁVRH USNESENÍ Rada města Zprávu o vyhodnocení

Více

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012

ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012 ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012 Obsah 1. Energetika v ČR vymezení energetiky 2. Zákon č.458/2000sb. energetický zákon 3. Zákon č.180/2005 Sb. 4. Účastníci trhu s elektřinou 5. Fukuschima- dopady

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny, Částka 180 Sbírka zákonů č. 478 / 2012 Strana 6369 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 30.4.2015 KUMSX01HGAU7 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Energetický zákon a další legislativa

Energetický zákon a další legislativa Energetický zákon a další legislativa Energetická legislativa EU Evropská energetická politika patří mezi sdílené politiky. Lze ji definovat jako soubor opatření zaměřených na zásobování energií a stanovení

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 25542/2010-16 Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení V souladu s ustanovením

Více

Přehled správních řízení, vedených Energetickým regulačním úřadem, ukončených v roce 2004

Přehled správních řízení, vedených Energetickým regulačním úřadem, ukončených v roce 2004 Přehled správních řízení, vedených Energetickým regulačním úřadem, ukončených v roce 2004 SEKCE REGULACE - ELEKTOENERGETIKA Moravská energetika, s.r.o. a Jihomoravská energetika, a.s.: spor ohledně smluvních

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen Citace: 150/2007 Sb. Částka: 54/2007

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP_Dopln_udaje 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Ministerstvo zdravotnictví ČR Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 235300359, 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 118/2001 Z K U Š E B N Í Ř Á D Ministerstva prů myslu a obchodu P R O Z K O U Š K Y E N E R G E T I C K Ý C H A U D I T O R Ů 1 Tento zkušební řád upravuje podmínky pro složení

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Hygienická stanice hl.m. Prahy, IČO Doplňující údaje k účetní závěrce za rok Celkové výsledky hospodaření za rok 2015

Hygienická stanice hl.m. Prahy, IČO Doplňující údaje k účetní závěrce za rok Celkové výsledky hospodaření za rok 2015 Hygienická stanice hl.m. Prahy, IČO 71009256 Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2015 1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2015 Ekonomické podmínky KHS v roce 2015 Ekonomické podmínky pro činnost

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

V Y H L Á Š KA. Předmět úpravy

V Y H L Á Š KA. Předmět úpravy V Y H L Á Š KA č. I Energetického regulačního úřadu ze dne, kterou se stanoví podrobnosti o vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje a o. 1 Předmět úpravy

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince Předmět úpravy 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 V Olomouci 25.1. 2008 MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více