2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem)."

Transkript

1 Základní kroky při psaní diplomových prací 1. Fáze přípravná volba tématu Výběr školitele - vybírat je vhodné dle odborného zaměření jednotlivých pracovníků ÚPV, jež naleznete na jejich osobních stránkách v ISu, ať již se jedná o vyučované předměty, odborné publikace či výzkumnou činnost. U bakalářských diplomových práci lze za školitele volit rovněž studenty doktorského studia. Oslovení školitele můžete se buď přihlásit k tématu, jež daný pracovník ÚPV vypsal v ISu, nebo můžete pracovníka oslovit s vlastním tématem. Doporučujeme ovšem téma konzultovat se školitelem předem, než se k tématu přihlásíte v ISu. Pro úvodní konzultaci se školitelem je vhodné stručně své téma formulovat předem. Vodítkem vám mohu být odpovědi na následující otázky: Proč se o téma zajímám? Proč téma považuji za důležité? Proč by mělo téma zajímat i odbornou veřejnost? Co se chci v práci dozvědět? Jakou si představuji odpověď? K čemu tato odpověď bude? Jakým způsobem je mé téma již teoreticky a empiricky zmapováno? Jako vhodná inspirace pro téma vaší práce může být rovněž použit závěr výzkumných studií publikovaných v odborných časopisech, kde jsou často autorem zmiňována další témata ke zkoumání v návaznosti na jím uveřejněnou výzkumnou studii. Zajímavým podnětem jsou rovněž samotné výstupy a výsledky již realizovaných výzkumných šetření. Podnětem také může být propojení Vaší diplomové práce s výzkumy, které aktuálně probíhají na ÚPV. Informace o aktuálních realizovaných výzkumných šetřeních najdete vždy na webu ÚPV, sekce Věda a výzkum (bylo by dobré dát prolink). Tato fáze končí zápisem tématu do ISu, jež provede školitel do stanoveného termínu. Obvykle 6 týdnů od začátku semestru, ve kterém začínáte práci psát (např. plánuji odevzdat práci v jarním semestru 2013, téma musí být v ISu zapsané začátkem podzimního semestru 2012 vhodné sledovat v rámci aktualit na webu ÚPV přesné termíny). 2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem). Rozsah bakalářské oborové práce k bakalářské nebo souborné zkoušce je znaků, maximální rozsah je znaků. Doporučený rozsah bakalářské diplomové práce je znaků. Maximální rozsah znaků. Doporučený rozsah magisterské diplomové práce je

2 až znaků. Znaky jsou veškeré znaky (s mezerami) obsažené v písemné práci. Každý student konzultuje svoji práci s některým z vyučujících ÚPV. Teoretická část Zdroje: monografie, sborníky z konferencí, odborné (nejlépe recenzované) časopisy, internetové zdroje (odborného charakteru, např. stránky výzkumných institucí apod.), diplomové práce (zde doporučujeme vždy zohlednit závěrečné hodnocení práce a rovněž oponentské posudky práce), disertační a habilitační práce. Počet zahraničních zdrojů v práci nelze pevně stanovit, záleží na tématu a dostupnosti zdrojů. Je vhodné tuto záležitost řešit s konzultantem. U magisterských závěrečných prací je ovšem užití zahraničních zdrojů považováno za nezbytné. Práce s databázemi: řadu odborných textů, zejména ze zahraničních odborných časopisů naleznete v databázích, jež má MU k dispozici: Vědecká etika: veškerý text, jež je citován či parafrázován ve vaší práci musí být řádně označen dle přijaté citační normy (APA), jejíž plné znění naleznete na: Všechny použité zdroje (na něž v textu řádně odkazujete, nikoli tedy i zdroje inspirační) je třeba uvést v závěrečném seznamu literatury seřazené abecedně podle příjmení autora. Díla stejného autora publikovaná v témže roce jsou seřazena abecedně podle názvu. Metoda práce s teoretickými zdroji: i teoretická část, respektive práce se zdroji, má také svoje metody (analýza, syntéza, ) a tudíž je třeba neuchylovat se jen k metodě kompilace. Důležitý je v textu hlas autora (neotřelé/inovativní propojení teoretických poznatků atd.), nikoliv však jeho subjektivní názory, myšlenky apod. Vždy je důležité mít na paměti, že se jedná o odborný text a měl by tedy splňovat parametry na tento druh textu kladené doporučujeme si před začátkem psaní prostudovat články z vybraných odborných časopisů (Studia paedagogica, Pedagogická orientace, Pedagogika, Orbis scholae). Struktura textu: vždy je dobré se zamyslet, k čemu nám ta která kapitola slouží, a to zejména v návaznosti na HVO, podstatná je celková logická propojenost/ návaznost jednotlivých kapitol, vhodné je využít propojovací pasáže, které shrnou kapitolu či vysvětlí, co nás čeká v kapitole další.

3 Empirická část (závisí na zvolené metodologii) Typy organizací, v nichž je možné výzkumnou sondu/šetření realizovat: školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠS, VŠ), firmy v rámci komerčního sektoru, organizace v rámci neziskového sektoru, organizace neziskového sektoru, instituce státní správy apod. Vedle toho může výzkum probíhat v komunitách, skupinách. Do terénu můžete vstupovat v různých rolích: cizinec (prostředí instituce neznám, obvykle se jedná o jednorázový vstup za účelem výzkumné sondy/šetření), návštěvník (člověk, kterého respondenti znají z opakovaného docházení do instituce za účelem výzkumné sondy/šetření), zasvěcený (s respondenty je v kontaktu i mimo rámec výzkumné sondy/šetření), domorodec (je sám členem zkoumané skupiny) Samotný vstup do terénu je závislý na výše uvedené roli výzkumníka. Vždy při oslovování dané skupiny či instituce je nutné srozumitelně představit téma výzkumu, požadavky na respondenty (uvést potřebný počet respondentů, jejich charakteristiku a časový odhad výzkumu, zda se jedná o rozhovor či dotazník, zda se bude provádět opakovaně a jak dlouho spolupráce bude trvat) nebo rovněž benefity, které z výzkumné sondy/šetření může samotná instituce získat (k čemu jí budou výsledky vašeho výzkumu). První oslovení obvykle probíhá em. V případě, že nedojde k odezvě z oslovené instituce, doporučujeme pokračovat telefonickým kontaktem a příp. domluvou osobní schůzky. Vědecká etika: vždy je třeba ujistit respondenta o zásadách výzkumné činnosti, a to zejména s jejím průběhem (např. souhlas s natáčením na diktafon), se způsobem použití získaných dat, s rozsahem jejich publikace a rovněž se zachováním anonymity výzkumné činnosti. Diskuse shrnuje hlavní výsledky práce, které jsou vsazeny do kontextu publikovaných poznatků o dané problematice, dochází k propojení s teoretickou částí práce. V diskusi jsou zároveň komentovány výsledky práce zda se od dostupných výzkumů liší, zda koresponduje apod. Závěr obsahuje hlavní a výstižné shrnutí práce, zejména jejich výsledků. Následuje zobecnění výsledků v kontextu stanovených cílů práce. Zároveň by mělo dojít ke zhodnocení využitelnosti výsledků, poukázání na možnosti dalšího zkoumání.

4 3. Fáze obhajoby Termín odevzdání diplomové práce je vždy s předstihem uveden na stránkách ÚPV (http://www.phil.muni.cz/wupv/). Práce se odevzdává ve dvou vyhotoveních sekretářce ÚPV (pí Klusáková). Paní Klusáková na základě odevzdání práce udělí zápočet do ISu, poté požádáte referentku studijního oddělení o založení archivu závěrečné práce. Po naplnění archivu oznámíte studijní referentce prostřednictvím u, že je archiv naplněn. Finálně archiv kontroluje vedoucí práce. Po zřízení archivu vkládáte práci, klíčová slova v ČJ a v AJ, anotaci v ČJ a v AJ. K práci se rovněž dokládá abstrakt, a to jako vložená stránka, není tedy třeba vázat dohromady. Abstrakt je stručná charakteristika obsahu práce bez doplňkových informací, bez vlastní interpretace a bez hodnocení, o rozsahu slov. Za abstraktem je třeba zařadit seznam klíčových slov v jazyce závěrečné práce (max.3-5 slov). Závěrečná práce odevzdaná na sekretariát ÚPV je zároveň vnímáno jako přihláška ke státním zkouškám. Speciální přihlášky ke státním zkouškám nejsou používány. Na sekretariát ÚPV je třeba odevzdat tři pracovní dny před státní zkouškou potvrzení o uzavření studia (vydává Studijní oddělení FF MU). Státní zkoušky probíhají v jarním semestru v červnu a v září (konkrétní termíny uvedeny vždy na webu ÚPV. Zářijový termín je určen pro dvouoborové a kombinované studenty. Státní zkoušky zimního semestru probíhají v lednu či únoru. Obhajoba bakalářské diplomové práce probíhá zároveň se státní zkouškou. Obhajoba magisterské diplomové práce je oddělena od státní zkoušky, tyto dvě části probíhají ve dvou dnech. Posudek oponenta a vedoucího práce jsou studentovi k dispozici nejméně 3 pracovní dny před obhajobou práce. V případě, že si nevíte rady s výtkami či dotazy oponenta, doporučujeme konzultaci se školitelem. Je třeba myslet na psaní práce s předstihem, neboť každý školitel má větší množství prací, které vede a je tedy třeba počítat s tím, že je třeba pracovat průběžně.

5 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ Diplomová práce má formát A4. Práce je psána v libovolném textovém editoru (např. Microsoft Office, OpenOffice, LaTeX) obvyklým typem písma (The Times New Roman) o velikosti 12 bodů při řádkování 1,5. Není vhodné používat více druhů písma a mimo nadpisy a poznámkový aparát ani jiných velikostí písma. Okraje jsou: vlevo 3,5 cm, vpravo 1,5 cm, nahoře i dole 2 cm. Text je zarovnán do bloku, s odsazením 1, 25 cm prvního řádku odstavce, mezery mezi odstavci se nedělají, nadpisy se píší bez odražení od levého okraje, ale s vertikální mezerou ve velikosti jednoho řádku před a za nadpisem. Číslování stran je uprostřed, strany se číslují arabskými číslicemi počínaje úvodem, počet stran se počítá od titulního listu, ale stránkování je viditelné až od úvodu. Obsah se nezapočítává do počtu stran. Zvyklostí je jednostranný tisk, ovšem oboustranný je též možný. Práce obsahuje tyto části a formální náležitosti: přední strana desek závěrečné práce, titulní list, abstrakt a klíčová slova v českém jazyce (lze jako vložený list), čestné prohlášení student, poděkování (volitelně), obsah, úvod, vlastní text práce, diskuse (dle dohody s vedoucím práce) závěr seznam literatury, seznam obrázků (jsou-li v textu), seznam tabulek (jsou-li v textu), seznam příloh, přílohy. Do přílohy se rovněž přidává neokódovaný rozhovor dlouhý 3-5 stran, stačí tedy část rozhovoru. Seznam literatury a poznámky pod čarou se započítávají do rozsahu práce, přílohy ovšem nikoliv.

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

Pokyny pro vypracování absolventské práce

Pokyny pro vypracování absolventské práce Pokyny pro vypracování absolventské práce 1. Úvodní ustanovení a) Tyto pokyny jsou určeny pro vnitřní potřebu Vyšší odborné školy sociální práce EA. b) Cílem pokynů je podat studujícím, vedoucím i oponent-ům/kám

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum.

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Maturitní práce je ucelená odborná studie. Cílem je, aby student prokázal, že dokáže samostatně s použitím literatury pojednat o vybraném

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 8/2013 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kvalifikačních prací Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 8/2013 pro úpravy, zveřejňování

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE FAKULTA POTRAVINÁŘSKÉ A BIOCHEMICKÉ TECHNOLOGIE ÚSTAV BIOTECHNOLOGIE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Akademický rok 2014/2015 Bakalářská práce je oficiální

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více