OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES"

Transkript

1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES

2 Vybrané informační zdroje (publikace, internet) / Selected information sources (publications, internet) Český statistický úřad (ČSÚ): Publikace: Statistická ročenka ČR (akt. vydání Statistická ročenka ČR 2006), NUMERI PRAGENSES Statistická ročenka hl. m. Prahy (akt. vydání NUMERI PRAGENSES Statistická ročenka hl. m. Prahy 2006). Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy (ÚDI Praha): Publikace: Ročenka dopravy Praha (vyd. česká i angl. verze,akt. vyd.: Ročenka dopravy Praha 2005), Ročenka dopravy velkých měst (akt. vyd.: Ročenka dopravy velkých měst 2005), el. verze na adrese: Dopravní informace (dopravní politika HMP,aktuality a zajímavosti,dopravní průzkumy,data o dopravě, dopravní nehody, regulace dopravy aj.): Informace odborníkům. Pražská energetika, a. s.: Pražská plynárenská, a. s.: Pražská teplárenská, a. s.: Přehled informačních zdrojů na internetu je uveden též v kapitole D9. You can find the overview of selected information sources in chapter D9 as well.

3 A1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA / GENERAL CHARACTERISTICS A1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA A1 GENERAL CHARACTERISTICS Tab. A1.1 Praha obecná charakteristika Prague general characteristics Rozloha [km 2 ] 496,1 Area [km 2 ] Správní členění Administrative division počet městských částí 57 Number of municipal districts počet katastrálních území 112 Number of cadastral districts Poloha (střed města) Location (City Centre) zeměpisná šířka (s. š.) Latitude (North) zeměpisná délka (v. d.) Longitude (East) Nadmořská výška [m] Altitude [m] maximální (Zličín) 399 Maximum (Zličín) minimální (Suchdol) 177 Minimum (Suchdol) Klima (Ruzyně) Climate (Ruzyně) prům. roční teplota vzduchu [ C] 8,6 Aver. yearly air temperature [ C] roční úhrn srážek [mm] 498,5 Yearly rainfall [mm] Řeka Vltava Vltava River délka toku [km] 30 Length [km] průtok Podolí [m 3.s -1 ] 138 Flow rate in Podolí [m 3.s -1 ] Druhy pozemků [ha] Land types [ha] zemědělská půda Farmland lesní pozemky Forest land vodní plochy Water bodies zastavěné plochy Built-up areas ostatní plochy Other areas Obyvatelstvo Population počet obyvatel k Total population (31 Dec. 2005) ženy Females muži Males střední stav obyvatelstva Mid-year populatin hustota obyvatel na 1 km Population density per 1 km 2 Domy, byty* Houses, apartments* počet domů Number of houses počet bytů Number of apartments obytná plocha v trvale obydlených bytech [m 2 ] Dwelling area of permanently occupied apartments [m 2 ] * Sčítání lidu, domů a bytů (SLBD) 2001 / Census 2001, ČHMÚ, ČÚZK Magistrát hl. m. Prahy 15 PRAHA Životní prostředí 2006

4 Zdroj / Source: MHMP A1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA / GENERAL CHARACTERISTICS PRAHA Životní prostøedí Magistrát hl. m. Prahy Obr. A1.1 Praha správní èlenìní mìsta Prague administrative division of the City Zlièín Praha 17 Pøední Kopanina Praha 17 Nebušice Praha 6 Suchdol Lysolaje Troja Praha 1 Dolní Chabry Praha 8 Bøezinìves Ïáblice Praha 7 Praha 7 Praha 9 Praha 9 Praha 2 Praha 3 Èakovice Praha 19 Praha 14 Vinoø Satalice Praha 20 Dolní Poèernice Klánovice Štìrboholy Bìchovice Praha 13 Praha 10 Praha 21 Praha 5 Praha 10 Praha 21 Dubeè Praha 15 Praha 5 Kolodìje Dolní Mìcholupy Praha 4 Praha 13 Øeporyje Praha 6 Slivenec Praha 11 Lochkov Praha 16 Praha 16 Lipence Velká Chuchle Zbraslav Praha 1 Praha 2 Praha 12 Praha 4 Praha 12 Praha 8 Libuš Praha 3 Kunratice Šeberov Praha 18Praha 19 Praha 18 Praha 11 Petrovice Køeslice Újezd u Prùhonic Praha 20 Praha 14 Praha 15 Praha 22 Praha 22 Benice Pozn.: Úplný název mìstské èásti neoznaèené èísly 1 22 je napø. Praha - Vinoø Note: Comprehensive names of City districts not marked by numbers 1 22 are for example Praha - Vinoø Královice Nedvìzí Kolovraty hranice správních obvodù boundaries of administrative districts hranice mìstských èástí boundaries of City districts

5 Tab. A1.2 Kód Code Praha městské části, rozloha a vztah k dalším územním jednotkám Prague City Districts, their areas and relation to other territorial units Městská část / City District Název Name A1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA / GENERAL CHARACTERISTICS Rozloha Area [ha] Počet UO (včetně dílů) Number of TUs (incl. parts) Výčet katastrálních území (* pouze část) List of cadastral districts (* part only) Praha Holešovice*, Hradčany*, Josefov, Malá Strana*, Nové Město*, Staré Město, Vinohrady* Praha Nové Město*, Nusle*, Vinohrady*, Vyšehrad Praha Strašnice*, Vinohrady*, Vysočany*, Žižkov* Praha Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle*, Nusle*, Podolí, Vinohrady*, Záběhlice*, Vršovice* Praha - Kunratice Kunratice Praha Hlubočepy, Jinonice*, Košíře, Malá Strana*, Motol, Radlice, Smíchov, Břevnov* Praha - Slivenec Holyně, Slivenec Praha Břevnov*, Bubeneč*, Dejvice, Hradčany*, Liboc, Ruzyně, Sedlec*, Střešovice, Veleslavín, Vokovice Praha - Lysolaje Lysolaje Praha - Nebušice Nebušice Praha - Přední Kopanina Přední Kopanina Praha - Suchdol Sedlec*, Suchdol Praha Bubeneč*, Holešovice*, Libeň* Praha - Troja Troja* Praha Bohnice, Čimice, Karlín, Kobylisy, Libeň*, Nové Město*, Střížkov*, Troja*, Žižkov* Praha - Březiněves Březiněves Praha - Ďáblice Ďáblice Praha - Dolní Chabry Dolní Chabry Praha Hloubětín*, Hrdlořezy*, Libeň*, Prosek, Střížkov*, Vysočany*, Malešice* Praha Hloubětín*, Hrdlořezy*, Malešice*, Michle*, Strašnice*, Vinohrady*, Vršovice*, Záběhlice*, Žižkov* Praha Chodov, Háje Praha - Křeslice Křeslice, Pitkovice* Praha - Šeberov Šeberov Praha - Újezd Újezd u Průhonic Praha Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany, Točná Praha - Libuš Libuš, Písnice Praha Jinonice*, Řeporyje*, Stodůlky*, Třebonice* Praha - Řeporyje Řeporyje*, Stodůlky*, Třebonice*, Zadní Kopanina Praha Černý Most, Hloubětín*, Hostavice, Kyje Praha - Dolní Počernice Dolní Počernice Praha Horní Měcholupy, Hostivař Praha - Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy* Praha - Dubeč Dubeč, Dolní Měcholupy* Praha - Petrovice Petrovice Praha - Štěrboholy Štěrboholy Praha Radotín Praha - Lipence Lipence Praha - Lochkov Lochkov Praha - Velká Chuchle Malá Chuchle, Velká Chuchle Praha - Zbraslav Lahovice, Zbraslav Praha Řepy Praha - Zličín Sobín, Třebonice*, Zličín Praha Letňany Praha Kbely Praha - Čakovice Čakovice, Miškovice, Třeboradice Praha - Satalice Satalice Praha - Vinoř Vinoř Praha Horní Počernice Praha Újezd nad Lesy Praha - Běchovice Běchovice Praha - Klánovice Klánovice Praha - Koloděje Koloděje Praha Hájek u Uhříněvsi, Pitkovice*, Uhříněves Praha - Benice Benice Praha - Kolovraty Kolovraty, Lipany u Kolovrat Praha - Královice Královice Praha - Nedvězí Nedvězí u Říčan, MHMP Magistrát hl. m. Prahy 17 PRAHA Životní prostředí 2006

6 PRAHA Životní prostøedí m n.m. 177 m n.m. Obr. A1.2 Výškový reliéf, vodní toky a nádrže Altimetric relief, watercourses and reservoirs 18 Zdroj / Source: MHMP Nadmoøská výška v m n.m. Altitude A1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA / GENERAL CHARACTERISTICS Magistrát hl. m. Prahy

7 A2 OBYVATELSTVO / POPULATION A2 OBYVATELSTVO A2 POPULATION Tab. A2.1 Počet a pohyb obyvatel Population changes Počet obyvatel (k ) Total population (by 31 December of respective year) ženy Females muži Males Střední stav obyvatelstva Mid-year population, total ženy Females muži Males Živě narození Live births Zemřelí Deads Přirozený přírůstek Natural increase Přirozený přírůstek na 1000 obyvatel 3,0 3,1 3,0 1,5 0,6 Natural increase per 1000 inhabitants Přistěhovalí Immigrants Vystěhovalí Emigrants Přírůstek stěhováním Net migration Přírůstek stěhováním na 1000 obyvatel 5,9 4,7 6,1 5,8 10,0 Net migration per 1000 inhabitants Celkový přírůstek Total increase Celkový přírůstek na 1000 obyvatel 8,9 1,6 3,1 4,3 9,3 Total increase per 1000 inhabitants Hustota obyvatel na 1 km Population density per 1 km 2 Tab. A2.2 Věk obyvatelstva Population age Obyvatelstvo Population Počet obyvatel k celkem Number of population by 31 December total ženy Females muži Males Obyvatelé ve věku Population aged ženy Females muži Males Obyvatelé ve věku Population aged ženy Females muži Males Obyvatelé ve věku Population aged 65 a více let včetně nezjištěno and older, including not determined ženy Females muži Males Průměrný věk obyvatel celkem 41,2 41,3 41,541,6 41,7 41,7 Average age of population Střední délka života Life expectancy ženy 79,03 79,03 78,94 79,1579,6 80,0 Females muži 73,29 73,58 73,71 73,68 74,1 74,7 Males Členění dle směrnic EU / Classification according to the EU directives Magistrát hl. m. Prahy 19 PRAHA Životní prostředí 2006

8 A2 OBYVATELSTVO / POPULATION věk / age Obr. A2.1 Obyvatelstvo / Population Obr. A2.2 Průměrný věk / Average age Obr. A2.3 Střední délka života / Life expectancy počet obyvatel (k ) total population (31 Dec.) celkem / total ženy / females muži / males 82 věk / age ženy / females muži / males Obr. A2.4 Věkové složení obyvatelstva 1991, 2005 / Population by age 1991, ženy ženy females females muži muži males males k SLBD / by 1 March 2001 Census počet obyvatel [tis.] / number of inhabitants [thous.] PRAHA Životní prostøedí Magistrát hl. m. Prahy

9 A2 OBYVATELSTVO / POPULATION Obr. A2.5 Poèet a hustota obyvatelstva v mìstských èástech Prahy, 2005 Population and population density by City districts, Prague, poèet obyvatel na km inhabitants per km 2 < a více and more Poèet obyvatel / Population Obr. A2.6 Pøírùstky a úbytky obyvatelstva v mìstských èástech Prahy, 2005 Total increment of population by City districts, Prague, 2005 Zdroj / Source: ÈSÚ pøírùstek a úbytek increment and decrement to to to to to to to to Pøírùstek Úbytek Increment Decrement Zdroj / Source: ÈSÚ Magistrát hl. m. Prahy 21 PRAHA Životní prostøedí 2006

10 A2 OBYVATELSTVO / POPULATION Tab. A2.3 Obyvatelstvo, domy a byty v městských částech Prahy Population, houses, and apartments in City Districts of Prague Kód Code Městská část Municipal District Název Name Rozloha Area [ha] Poč. obyv. k Number of population by 31 Dec 2004 Obyvatelstvo Population Přírůstek celkem Total increment Poč. obyv. k Number of population by 31 Dec 2005 Domy* Houses* Trvale obydlené Permanent residents Byty* Apartments* Trvale obydlené Permanent residents Praha Praha Praha Praha Praha - Kunratice Praha Praha - Slivenec Praha Praha - Lysolaje Praha - Nebušice Praha - Přední Kopanina Praha - Suchdol Praha Praha - Troja Praha Praha - Březiněves Praha - Ďáblice Praha - Dolní Chabry Praha Praha Praha Praha - Křeslice Praha - Šeberov Praha - Újezd Praha Praha - Libuš Praha Praha - Řeporyje Praha Praha - Dolní Počernice Praha Praha - Dolní Měcholupy Praha - Dubeč Praha - Petrovice Praha - Štěrboholy Praha Praha - Lipence Praha - Lochkov Praha - Velká Chuchle Praha - Zbraslav Praha Praha - Zličín Praha Praha Praha - Čakovice PRAHA Životní prostředí Magistrát hl. m. Prahy

11 Kód Code Městská část Municipal District Název Name Rozloha Area [ha] Poč. obyv. k Number of population by 31 Dec 2004 Obyvatelstvo Population Přírůstek celkem Total increment A2 OBYVATELSTVO / POPULATION Poč. obyv. k Number of population by 31 Dec 2005 Domy* Houses* Trvale obydlené Permanent residents Byty* Apartments* Trvale obydlené Permanent residents Praha - Satalice Praha - Vinoř Praha Praha Praha - Běchovice Praha - Klánovice Praha - Koloděje Praha Praha - Benice Praha - Kolovraty Praha - Královice Praha - Nedvězí Celkem / Total * Sčítání lidu, domů a bytů (SLBD) 2001 / Census 2001 Magistrát hl. m. Prahy 23 PRAHA Životní prostředí 2006

12 A3 DOMY, BYTY / HOUSES, APARTMENTS A3 DOMY, BYTY A3 HOUSES, APARTMENTS Tab. A3.1 Domy, byty a vybavenost Houses, apartments, and facilities Počet domů celkem Number of houses total z toho trvale obydlené of which permanently occupied z toho rodinné domky of which family houses Počet bytů celkem Number of apartments total z toho trvale obydlené of which permanently occupied z toho v rodinných domcích of which in family houses Počet obytných místností v trvale obydlených bytech Počet m 2 obytné plochy v trvale obydlených bytech Number of living rooms in permanently occupied apartments Living space of permanently occupied apartments [m 2 ] Vybavenost bytů [%] Facilities [%] plyn ze sítě 75,3 77,2 73,9 gas network connection vodovod v bytě 96,4 99,1 99,1 drinking water mains supply veřejná kanalizace 91,594,4 96,9 public sewerage ústřední nebo etážové topení 53,8 70,6 75,1 central heating z toho na pevná paliva 4,1 27,3 2,1 of which solid fuels fired kamna 45,0 28,4 22,5 stoves z toho na pevná paliva 24,9 5,9 3,9 of which solid fuels fired SLBD / Census Tab. A3.2 Bytová výstavba Housing construction Zahájené byty Started construction Rozestavěné byty Under construction Dokončené byty Completed housings Průměrná obytná plocha [m 2 na 1 byt] 68,2 65,9 60,0 66,3 59,2 61,0 Average living area [m 2 per a housing] Obr. A3.1 Dokončená bytová výstavba Completed housings počet / number m počet dokončených bytů / number of completed housings průměrná obytná plocha na 1 byt / average living space per a housing PRAHA Životní prostředí Magistrát hl. m. Prahy

13 A4 FINANCE, PŘÍJMY A VÝDAJE / FINANCES, REVENUES, AND EXPENDITURES A4 FINANCE, PŘÍJMY A VÝDAJE A4 FINANCES, REVENUES, AND EXPENDITURES Tab. A4.1 Čerpání výdajů hl. m. Prahy podle kapitol rozpočtu v tisících Kč Expenditures of the City of Prague itemised as Budget Chapters in CZK thousand Rozpočtová kapitola Skutečnost 2003 Actual 2003 Skutečnost 2004 Actual 2004 Skutečnost 2005 Actual 2005 Budget chapter Výdaje celkem ,3 Total expenditure z toho: out of that: Rozvoj obce ,6 City development Městská infrastruktura ,6 City infrastructure Doprava ,5 Transport Školství, mládež a samospráva ,7 Education, youth and self-government Zdravotnictví a sociální péče ,1 Health and social care Kultura, sport a cestovní ruch ,5 Culture, sports, and tourism Bezpečnost ,7 Security and safety Hospodářství ,0 Economy Vnitřní správa ,0 Internal administration Pokladní správa ,6 Treasury Zdroj / Source: MHMP Obr. A4.1 Míra inflace Česká republika Inflation rate Czech Republic inflace meziroční annual inflation inflace k základnímu období inflation based on the base period inflace meziroční / annual inflation inflace k základnímu období (2000 = 100) / inflation based on the base period (2000 = 100) Pozn. / Note: inflace k základnímu období (2000) = míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebních cen k základnímu období (rok 2000 = 100) / inflation rate based on the base period (2000) =rate of inflation expressed as the increment of consumer price index related to the base period (year 2000 = 100) inflace meziroční = míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen annual inflation = rate of inflation expressed as the increment of average yearly consumer price index Magistrát hl. m. Prahy 25 PRAHA Životní prostředí 2006

14 A5 PRÁCE, VÝROBA A SPOTŘEBA / LABOUR, PRODUCTION, AND CONSUMPTION A5 PRÁCE, VÝROBA A SPOTŘEBA (VYBRANÁ ODVĚTVÍ) A5 LABOUR, PRODUCTION, AND CONSUMPTION (SELECTED BRANCHES) Tab. A5.1 Zaměstnanost podniková metoda (podnikatelské subjekty s 20 a více zaměstnanci) Employment enterprise method (enterprises with 20+ employees) Průměrný evidenční počet zaměstnanců na území Prahy (fyz. osoby) v tom v odvětví: zemědělství a myslivost, lesní hospodářství, rybolov, chov ryb Average numbers of employees in Prague (persons) in branches: Agriculture, game and forest management, fishery průmysl Industry (excl. specifically given industries) stavebnictví Buidling industry obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and consumer goods pohostinství, ubytování Hotels and restaurants doprava, skladování, cestovní kanceláře a spoje Transport, storage, travel agencies, and communication peněžnictví, pojišťovnictví Financial intermediation činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání movitostí, služby pro podniky,výzkum a vývoj veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení Real estate and bussiness activities Public administration, defence, compulsory social security školství Education zdravotnictví, veterinární a sociální činnost ostatní veřejné, sociální a osobní služby Health care, veterinary care, and social work Other community, social and personal service activities Průměrná měsíční mzda [Kč] Average monthly wage [CZK] Nezaměstnanost Unemployment Volná pracovní místa Job vacancies Neumístění uchazeči Job applicants Uchazeči pobírající příspěvek Applicants on unemployment benefit Míra nezaměstnanosti [%] 3,73 4,02 3,58 3,25 Unemployment rate [%] Tab. A5.2 Zemědělství Agriculture Zemědělská půda [ha] Agricultural land [ha] Stavy hospodářského zvířectva [ks]* Livestock [pieces]* Koně Horses Skot Cattle Prasata Pigs Ovce a berani Sheep and rams Drůbež Poultry * Praha + Středočeský kraj / Prague and the Central Bohemia Region PRAHA Životní prostředí Magistrát hl. m. Prahy

15 A5 PRÁCE, VÝROBA A SPOTŘEBA / LABOUR, PRODUCTION, AND CONSUMPTION Tab. A5.3 Průmyslové podniky se 100 a více zaměstnanci se sídlem v hl. m. Praze podle odvětví OKEČ Industrial enterprises having 100 and more employees and with registered office on the city of Prague classified by CZ NACE Počet podnikatelských subjektů Number of enterprises Průměrný evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy (běžné ceny) v mil. Kč Average number of registered employees (natural persons) Revenues from sales of products and providing of industrial-nature services (in current prices) [CZK million] Průmysl celkem Industry, total z toho of which Zpracovatelský průmysl Processing industry z toho of which výroba potravinářských výrobků Food, beverage and tobacco industry a nápojů, tabákových výrobků výroba textilií, textilních Textile industry a oděvních výrobků zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků kromě nábytku Woodworking industry výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru; vydavatelství a tisk výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken výroba pryžových a plastových výrobků výroba ostatních nekovových minerálních výrobků výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků výroba a opravy strojů a zařízení jinde neuvedených výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení výroba dopravních prostředků a zařízení zpracovatelský průmysl jinde neuvedený Paper industry, publishing and printing Chemical and pharmaceutical products Rubber and plastics industry Other non-metalic mineral products Basic metals and fabricated metal products Machinery and equipment for further production Electrotechnical and optical equipment Transport vehicle production Processing industries not mentioned elsewhere Průměrná měsíční mzda [Kč] Average monthly wages/salaries [CZK] Tab. A5.4 Souhrnné údaje o stavebních podnicích* Summary data on construction enterprises* Počet stavebních podniků Number of construction enterprises Průměrný evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) Average number of registered employees (natural persons) Stavební práce celkem [mil. Kč] Construction work, total [CZK mil.] v tom: out of that v tuzemsku Work done in the CR v tom: out of that nová výstavba, modernizace a rekonstrukce New construction (incl. reconstructions and refurbishings) opravy a údržba Repairs and maintenance Průměrná měsíční mzda [Kč] Average monthly wages/salaries [CZK] * podniky s 20 a více zaměstnanci se sídlem v kraji Enterprises with 20+ employees having their registered office in the region Magistrát hl. m. Prahy 27 PRAHA Životní prostředí 2006

16 A5 PRÁCE, VÝROBA A SPOTŘEBA / LABOUR, PRODUCTION, AND CONSUMPTION Tab. A5.5 Cestovní ruch Tourism Hosté v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu 2002* 2003* 2004* 2005* Guests in tourist accommodation facilities Počet osob celkem Number of persons, total z toho cizinci of which foreigners Průměrná doba pobytu (dny) 3,7 3,8 3,8 3,7 Average stay (days) z toho cizinci 3,8 3,8 3,8 3,8 of which to foreigners * hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu Guests in collective tourist accommodation facilities Obr. A5.1 Průměrná měsíční mzda Average monthly pay Kč / CZK Průměrná měsíční mzda není srovnatelná, neboť od roku 2000 je podniková metoda dříve byla metoda pracovištní. Average monthly wages cannot be fully comparable because since the year 2000 it is determined by means of the Enterprise method and before the Workplace method was applied. Obr. A5.2 Míra nezaměstnanosti Unemployment rate % PRAHA Životní prostředí Magistrát hl. m. Prahy

17 A6 ENERGETIKA / ENERGY INDUSTRY A6 ENERGETIKA A6ENERGY INDUSTRY Tab. A6.1 Elektřina Electricity Rozsah sítě celkem [km] , Grid length, total [km] napětí 110 kv ,4 196 Voltage 110 kv vysoké napětí , High voltage nízké napětí , , Low voltage Počty zákazníků Number of customers velkoodběratelé , Number of mass-consumption customers maloodběratelé Number of retail-consumption customers z toho podnikatelé , of which enterprises domácnosti , of which households Dodávka elektřiny celkem [GWh] 4 961, , Electricity supply, total [GWh] velkoodběratelé 2 455, , , Number of mass-consumption customers maloodběratelé Number of retail-consumption customers z toho podnikatelé 934, , , of which enterprises domácnosti 1 331, , , of which households Zdroj / Source: PRE, a. s. Tab. A6.2 Plyn Natural Gas Délka sítě [km] Length of network, total [km] Regulační stanice 243 Adjusting stations Prodej plynu celkem [mil. m 3 ] Gas sale, total [mil. m 3 ] Počet odběrných míst Number of delivery points Počet velkoodběratelů Number of mass-consumption customers Počet středních odběratelů Number of medium-consumption customers Počet maloodběratelů Number of retail-consumption customers Počet odběratelů domácností Number of households served Zdroj / Source: PP, a. s. Magistrát hl. m. Prahy 29 PRAHA Životní prostředí 2006

18 A6 ENERGETIKA / ENERGY INDUSTRY Tab. A6.3 Teplo Heat Délka topných kanálů (STK + PTK) [km] , Length of heat ducts [km] Počet výměníkových stanic Number of heat exchangers Vyrobené a nakoupené teplo [TJ] Heat production and purchase [TJ] Prodej tepla celkem [TJ] Heat sales, total [TJ] bytový odběr Household consumption nebytový odběr Non-household consumption Trh s elektrickou energií se v hl. m. Praze v posledních pěti letech nepatrně rozšířil. Pražská teplárenská, a. s. dodává elektrickou energii do pražské elektrizační soustavy. Společnost disponuje 50 tepelnými zdroji, teplárenskými sítěmi o celkové délce 649 km. Tepelnou energií zásobuje domácností, řadu průmyslových podniků, účelových zařízení a institucí. The electricity market in the City of Prague has barely expanded in the last five years. The Prague Heat Utility Company suplies electricity to the Prague s grid. The Company owns 50 heat-generating facilities and heat duct pipelines of total lenght 649 km. The Company supplies heat to households, numerous industrial plants, various purpose facilities, and institutions. Zdroj / Source: PT, a. s. Obr. A6.1 Spotřeba elektřiny, plynu a tepla Consumption of electricity, natural gas, and heat a) Elektřina / Electricity GWh dodávka elektřiny celkem electric energy supply, total z toho domácnosti out of that households Zdroj / Source: PRE, a. s b) Plyn / Natural Gas 3 3 TJ mil. m / mil. m c) Teplo / Heat prodej plynu celkem natural gas sales, total z toho domácnosti out of that households Zdroj / Source:PP, a. s. prodej tepla celkem heat sales, total bytový odběr household consumption Zdroj / Source:PT, a. s. PRAHA Životní prostředí Magistrát hl. m. Prahy

19 A7 DOPRAVA / TRANSPORT A7 DOPRAVA Automobilová doprava je jevem, který s přibývajícími počty vozidel a s nárůstem provozu stále více ovlivňuje obyvatelstvo i městské prostředí. Stává se prioritním problémem velkých měst a obzvláště Prahy, která zaujímá v automobilové dopravě České republiky specifické postavení, projevující se v nadprůměrně vysokých intenzitách i dopravních výkonech ve srovnání s jinými českými městy nebo s dálnicemi a silnicemi v extravilánu. Problematikou automobilové dopravy v Praze a sledováním dopravy na vybrané komunikační síti se zabývá Ústav dopravního inženýrství (ÚDI), z jehož podkladů čerpá tato kapitola. Vývoj motorizace a automobilizace Celkový počet motorových vozidel registrovaných na území Prahy se výrazně zvyšoval do roku V roce 2005bylo v Praze * registrovaných motorových vozidel. Rozhodující podíl na přírůstcích motorových vozidel tvoří osobní automobily. * Údaje od roku 2003 jsou zatíženy chybou v evidenci jak je uvedeno v poznámce. Poznámka: Do roku 2001 byly údaje o počtech registrovaných motorových vozidel v Praze i ČR přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tyto údaje přebírány od nových správců těchto údajů, kterými jsou za Prahu Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravně správních agend, a za ČR Ministerstvo dopravy, Odbor dopravně správních agend. Uvedený počet osobních automobilů v Praze v roce 2004 je odborným odhadem Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy, neboť správce údajů za Prahu nerozlišoval v období leden 2002 až září 2003 jednotlivé druhy vozidel registrovaných po , a tudíž měl k dispozici pouze údaje o celkovém počtu motorových vozidel. Správce údajů za Prahu od října 2003 již rozlišuje všechny druhy vozidel, avšak s tím, že počet vykazovaných registrovaných vozidel k je o cca vozidel nižší než skutečný. Jako zdůvodnění správce údajů uvádí: Od je nainstalovaná upravená verze programu RSV, který provádí výpočet dle číselníku typů, což přispěje k přesnějšímu přehledu o množství provozovaných vozidel v hlavním městě Praze. Tím se ovšem změnila filozofie výpočtu evidovaných vozidel. V současné aplikaci programu je k dispozici algoritmus pro výpočet provozovaných vozidel, kterým bylo zjištěno o cca (méně!) provozovaných vozidel oproti předchozímu stavu. O tomto rozdílu byl gestor programu MV ČR informován. Zatím nemáme jinou možnost než tyto údaje zveřejnit i s tímto rozdílem. Čísla, která jsou v tomto přehledu použita, odpovídají současným možnostem výpočetní techniky a jejího programového vybavení na úrovni regionálního registru. Intenzityautomobilové dopravyv pracovních dnech Základním agregovaným ukazatelem vývoje automobilové dopravy v Praze jsou dopravní výkony (ujeté vozokilometry) na celé komunikační síti. Dopravní výkony sleduje ÚDI od roku Kromě dopravních výkonů slouží ke zjišťování trendů vývoje pražské automobilové dopravy také kordonová sledování tzn. periodická dopravní sčítání A7 TRANSPORT Automotive transport is the phenomenon, which has been more and more substantially affecting the population and the urban environment as the number of vehicles grows and the traffic density increases. Thus it becomes a priority issue of large cities, especially Prague, which holds a specific position in the automotive traffic in the Czech Republic. The position is due to over average traffic intensities and transported volume compared to other Czech cities or highways and roads outside municipalities. The Institute of Transportation Engineering of the Capital City of Prague works on issues of automotive transport in Prague and monitors transport on a selected road network, which provided the background data for this chapter. Development in motorization and motoring The total number of motor vehicles registered on the Prague territory had been substantially growing till In 2005 the number of registered vehicles in Prague was 749,786*. The vastly prevailing share of the motor vehicles growth accounts for passenger cars. * Data has been suffering with an error caused in the vehicle registration since 2003 as given in the note below. Note: Till 2001 data on numbers of registered motor vehicles in Prague as well in the Czech Republic were taken from the Police of the Czech Republic. Since 2002 the data is taken from the new administrators of the data, which are the Department of Transport Administration Agenda of the for Prague, and the Department of Transport Administration Agenda of the Ministry of Transport and Communications of the Czech Republic. The number of passenger cars in Prague in 2004 given is a professional assessment of the Institute of Transportation Engineering of the Capital City of Prague because the Prague data administrator did not distinguish respective types of vehicles registered after 1 January 2002 till September Therefore the administrator had data on the total number of vehicles only. The Prague data administrator has been distinguishing all types of vehicles since October 2003, yet the fact is that the number of 654,700 registered vehicles by is by about 130,000 vehicles lower than the actual number. The administrator states for its defence the following: Since the modified version of the software RSV is installed, which carries out the calculation according to the code numbers of types, which shall bring more exact overview on number of operated vehicles in the City of Prague. This way, however, strategy of the calculation of registered vehicles was changed. The current software application offers an algorithm for the calculation of operated vehicles, which gave by about 130,000 vehicles less (!) number of operated vehicles compared to the previous number. The software guarantee, the Ministry of Transportation of the Czech Republic, was informed on this fact. As of yet we have no chance except to get this data published with he difference mentioned. Number, which are employed in this overview correspond to the current potential and abilities of present of information technology and its software at the level of the regional register. Automobile traffic intensity on working days The basic aggregated indicator of the automotive transport development in Prague is the road traffic volume (vehicle-kilometres travelled) on the whole communication network. The road traffic volume has been monitored by the UDI since Besides Magistrát hl. m. Prahy 31 PRAHA Životní prostředí 2006

20 A7 DOPRAVA / TRANSPORT na místech vytvářejících ucelený kordon všech významných vstupních komunikací do vymezené oblasti. Časové řady jsou k dispozici v ÚDI Praha ve vnějším i centrálním kordonu od roku Poznámka: Všechny údaje o dopravních výkonech se vztahují k období 0 24 hod. průměrného pracovního dne. Veškeré údaje o automobilové dopravě jsou uváděny bez autobusů MHD. V širší oblasti centra města v roce 2005se automobilová doprava na území Prahy ve srovnání s rokem 2004 mírně snížila o 2,2 %. Ve srovnání s rokem 1990 však vjíždělo do širší oblasti centra města o 32 % vozidel více. Veškerý nárůst po roce 1990 byl tvořen pouze osobními automobily (+42 %) neboť počet nákladních vozidel a autobusů naopak od roku 1990 poklesl o více než polovinu ( 56 %). V roce 2005 vjíždělo do této oblasti v rozmezí 6 22 h průměrného pracovního dne vozidel, z toho osobních automobilů. Ve středním pásmu města se automobilový provoz zvýšil oproti roku 2005o 3,4 6,0 %. Doprava ve středním pásmu od roku 1990 trvale a výrazně roste. Na některých komunikacích v tomto pásmu se doprava zvýšila trojnásobně až čtyřnásobně. Ve vnějším pásmu města vzrostla intenzita automobilové dopravy v roce 2005o 2,3 % oproti roku Ve srovnání s rokem 1990 přijíždělo denně do Prahy z jejího okolí více než 3,3x více vozidel (+226 %). Rozhodující část nárůstu po roce 1990 byla tvořena osobními automobily, neboť jejich počet se zvýšil téměř čtyřnásobně (+ 290 %). V rozmezí 6 22 h průměrného pracovního dne vjíždělo do města vozidel, z toho osobních automobilů. Celkově se denní dopravní výkon zvýšil za posledních 15 let ( ) ze 7,3 mil. vozokm/den na 19,9 mil. vozokm/den, tedy o 12,6 vozokm/den. Automobilový provoz v Praze tak v uplynulých 15letech narostl více než v předcházejících 100 letech existence automobilismu (od konce 19. století do roku 1990). Převážná část nárůstu automobilové dopravy v Praze po roce 1990 je způsobena osobními automobily. Nejzatíženějšími úsekyna pražské komunikační síti v roce 2005 byla Jižní spojka v úseku 5. května Vídeňská, se vozidel za den (0 24 h), Barrandovský most se vozidel za den, Jižní spojka v úseku Chodovská V Korytech se vozidel za den, Jižní spojka v úseku Vídeňská Sulická se vozidel the road traffic volume trends on the development of road traffic in Prague are also determined by means of monitoring of rings, that is periodic counts of traffic at locations, which form a complete ring of all important roads entering the area designated. Time series on the inner ring and outer one since 1961 are available at the UDI. Note: All data on the road traffic volume relate to the period 0 24 o clock of an average working day. All data on automotive traffic are given excluding the buses of the public city transport. In 2005 the automotive traffic on the wider Prague s downtown territory slightly decreased by 2.2 % compared to the year Yet compared to 1990 the wider City centre area was entered by 32 % vehicles more. The whole increase after 1990 has been going merely to passenger cars (+42 %), because the numbers of trucks and buses, on the contrary, have dropped since 1990 by over halve ( 56 %). In 2005 this area was entered by 287,000 vehicles from 6:00 to 22:00 on an average workday, out of that number 233,500 were passenger cars. In the middle City zone the automotive traffic increased by % compared to the 2005 figures. Since 1990 the transport within the middle City area has been steadily and significantly growing. On some roads in this zone transport increased up to three or four times. In the outer City zone the automotive traffic intensity increased by 2.3 % in 2005 against that of Compared to 1990 the number of vehicles coming to Prague from its surroundings has grown more than 3.3 times (+226 %). The prevailing portion of the increase after 1990 goes to passenger cars because the number of passenger cars has already grown almost four times (+290 %). In the hours from 6:00 to 22:00 of an average workday the City was entered by 229,000 vehicles, out of that 197,000 were passenger cars. The overall automotive transport volume increased in the last fifteen years ( ) in Prague from 7.3 million vehicle-kilometres per a day up to 19.9 million vehicle-kilometres per a day, that means by 12.6 million vehicle-kilometres per a day. That means the automotive traffic in Prague has grown over the past fourteen years more than over the previous hundred years of the motoring existence since the end of 19 th century till the year The prevailing portion of the automotive traffic in Prague after 1990 has been caused by passenger cars. In 2005 the sections of heaviest traffic burden of the Prague s road network were Jižní spojka in between the Streets 5. května Vídeňská where on an average 130,000 vehicles drove through per a day (from 0:00 to 24:00), the Barrandovský Bridge with 130,000 vehicles driving through per a day, followed by Jižní spojka in the section in between the Street Chodovská and Street V Korytech with 107,000 vehicles driving through per a day, Jižní spojka in the section in between Street Vídeňská PRAHA Životní prostředí Magistrát hl. m. Prahy

Statistická ročenka Ústeckého kraje 2010

Statistická ročenka Ústeckého kraje 2010 SOUBORNÉ INFORMACE COMPREHENSIVE INFORMATION Ročník/Volume 2010 Ročenky Yearbooks Kód publikace/publication code: 421011-10 Ústí nad Labem, prosinec 2010 Ústí nad Labem, December 2010 Č. j./ref. no.: 99/2010-7110

Více

Základní údaje Basic facts

Základní údaje Basic facts Základní údaje Basic facts Praha základní charakteristika Prague basic characteristics Rozloha [km2] Správní členění počet městských částí počet katastrálních území Poloha (střed města) zeměpisná šířka

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Zdravotnická ročenka České republiky

Zdravotnická ročenka České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2011 Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook http://www.uzis.cz ÚZIS ČR 2012 Zdravotnická ročenka České republiky (dříve ČSSR

Více

Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook

Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2008 Zdravotnická ročenka České republiky Czech Health Statistics Yearbook http://www.uzis.cz ÚZIS ČR 2009 Zdravotnická ročenka České republiky (dříve ČSSR

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Bulletin No 30 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2014 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2014 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD VÍTKOVSKÉ TUNELY SOUČÁST STAVBY NOVÉ SPOJENÍ PRAHA HL. N., MASARYKOVO N. LIBEŇ, VYSOČANY, HOLEŠOVICE VÍTKOV TUNNELS PART OF THE PROJECT THE NEW CONNECTION BETWEEN THE PRAGUE MAIN STATION, MASARYK RAILWAY

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012

Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012. Health service as a part of national economy 2012 Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012 Časové řady vybraných finančních ukazatelů Health service as a part of national economy 2012 Time series of selected financial indicators ZDRAVOTNICKÁ

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary Research Praha / Prague Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007 Obsah Hospodářství 2 Developerský trh 3 Rezidenční trh 4 Kancelářský trh 5 Investiční trh 7 Contents The Economy 10 Development

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

DOSTUPNOST PRAHY PŘI VYUŽITÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V OBDOBÍ 1920 2020

DOSTUPNOST PRAHY PŘI VYUŽITÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V OBDOBÍ 1920 2020 GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 3 ROČNÍK 116 TOMÁŠ HUDEČEK, RADEK CHURAŇ, JAN KUFNER DOSTUPNOST PRAHY PŘI VYUŽITÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V OBDOBÍ 1920 2020 HUDEČEK, T., CHURAŇ, R., KUFNER, J. (2011): Accessibility

Více

Prague City Report 3 3 Q3

Prague City Report 3 3 Q3 Prague City Report 3 3 Q3 Prague City Report Q3 2014 Economy/Investment Economy (based on Oxford Economics) The outlook for the Czech economy remains strong over the short term. Survey data points to

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA architects 20072013 1 architecture Naším cílem je navrhovat architekturu, která naplní představy klienta a odpovídá nejvyšším profesionálním standardům. Zásadní

Více

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (2013)

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (2013) ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (2013) Mgr. Michal Němec listopad 2013 Územní analýza aktuálních developerských projektů zaměřených

Více