OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES"

Transkript

1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES

2 Vybrané informační zdroje (publikace, internet) / Selected information sources (publications, internet) Český statistický úřad (ČSÚ): Publikace: Statistická ročenka ČR (akt. vydání Statistická ročenka ČR 2006), NUMERI PRAGENSES Statistická ročenka hl. m. Prahy (akt. vydání NUMERI PRAGENSES Statistická ročenka hl. m. Prahy 2006). Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy (ÚDI Praha): Publikace: Ročenka dopravy Praha (vyd. česká i angl. verze,akt. vyd.: Ročenka dopravy Praha 2005), Ročenka dopravy velkých měst (akt. vyd.: Ročenka dopravy velkých měst 2005), el. verze na adrese: Dopravní informace (dopravní politika HMP,aktuality a zajímavosti,dopravní průzkumy,data o dopravě, dopravní nehody, regulace dopravy aj.): Informace odborníkům. Pražská energetika, a. s.: Pražská plynárenská, a. s.: Pražská teplárenská, a. s.: Přehled informačních zdrojů na internetu je uveden též v kapitole D9. You can find the overview of selected information sources in chapter D9 as well.

3 A1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA / GENERAL CHARACTERISTICS A1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA A1 GENERAL CHARACTERISTICS Tab. A1.1 Praha obecná charakteristika Prague general characteristics Rozloha [km 2 ] 496,1 Area [km 2 ] Správní členění Administrative division počet městských částí 57 Number of municipal districts počet katastrálních území 112 Number of cadastral districts Poloha (střed města) Location (City Centre) zeměpisná šířka (s. š.) Latitude (North) zeměpisná délka (v. d.) Longitude (East) Nadmořská výška [m] Altitude [m] maximální (Zličín) 399 Maximum (Zličín) minimální (Suchdol) 177 Minimum (Suchdol) Klima (Ruzyně) Climate (Ruzyně) prům. roční teplota vzduchu [ C] 8,6 Aver. yearly air temperature [ C] roční úhrn srážek [mm] 498,5 Yearly rainfall [mm] Řeka Vltava Vltava River délka toku [km] 30 Length [km] průtok Podolí [m 3.s -1 ] 138 Flow rate in Podolí [m 3.s -1 ] Druhy pozemků [ha] Land types [ha] zemědělská půda Farmland lesní pozemky Forest land vodní plochy Water bodies zastavěné plochy Built-up areas ostatní plochy Other areas Obyvatelstvo Population počet obyvatel k Total population (31 Dec. 2005) ženy Females muži Males střední stav obyvatelstva Mid-year populatin hustota obyvatel na 1 km Population density per 1 km 2 Domy, byty* Houses, apartments* počet domů Number of houses počet bytů Number of apartments obytná plocha v trvale obydlených bytech [m 2 ] Dwelling area of permanently occupied apartments [m 2 ] * Sčítání lidu, domů a bytů (SLBD) 2001 / Census 2001, ČHMÚ, ČÚZK Magistrát hl. m. Prahy 15 PRAHA Životní prostředí 2006

4 Zdroj / Source: MHMP A1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA / GENERAL CHARACTERISTICS PRAHA Životní prostøedí Magistrát hl. m. Prahy Obr. A1.1 Praha správní èlenìní mìsta Prague administrative division of the City Zlièín Praha 17 Pøední Kopanina Praha 17 Nebušice Praha 6 Suchdol Lysolaje Troja Praha 1 Dolní Chabry Praha 8 Bøezinìves Ïáblice Praha 7 Praha 7 Praha 9 Praha 9 Praha 2 Praha 3 Èakovice Praha 19 Praha 14 Vinoø Satalice Praha 20 Dolní Poèernice Klánovice Štìrboholy Bìchovice Praha 13 Praha 10 Praha 21 Praha 5 Praha 10 Praha 21 Dubeè Praha 15 Praha 5 Kolodìje Dolní Mìcholupy Praha 4 Praha 13 Øeporyje Praha 6 Slivenec Praha 11 Lochkov Praha 16 Praha 16 Lipence Velká Chuchle Zbraslav Praha 1 Praha 2 Praha 12 Praha 4 Praha 12 Praha 8 Libuš Praha 3 Kunratice Šeberov Praha 18Praha 19 Praha 18 Praha 11 Petrovice Køeslice Újezd u Prùhonic Praha 20 Praha 14 Praha 15 Praha 22 Praha 22 Benice Pozn.: Úplný název mìstské èásti neoznaèené èísly 1 22 je napø. Praha - Vinoø Note: Comprehensive names of City districts not marked by numbers 1 22 are for example Praha - Vinoø Královice Nedvìzí Kolovraty hranice správních obvodù boundaries of administrative districts hranice mìstských èástí boundaries of City districts

5 Tab. A1.2 Kód Code Praha městské části, rozloha a vztah k dalším územním jednotkám Prague City Districts, their areas and relation to other territorial units Městská část / City District Název Name A1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA / GENERAL CHARACTERISTICS Rozloha Area [ha] Počet UO (včetně dílů) Number of TUs (incl. parts) Výčet katastrálních území (* pouze část) List of cadastral districts (* part only) Praha Holešovice*, Hradčany*, Josefov, Malá Strana*, Nové Město*, Staré Město, Vinohrady* Praha Nové Město*, Nusle*, Vinohrady*, Vyšehrad Praha Strašnice*, Vinohrady*, Vysočany*, Žižkov* Praha Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle*, Nusle*, Podolí, Vinohrady*, Záběhlice*, Vršovice* Praha - Kunratice Kunratice Praha Hlubočepy, Jinonice*, Košíře, Malá Strana*, Motol, Radlice, Smíchov, Břevnov* Praha - Slivenec Holyně, Slivenec Praha Břevnov*, Bubeneč*, Dejvice, Hradčany*, Liboc, Ruzyně, Sedlec*, Střešovice, Veleslavín, Vokovice Praha - Lysolaje Lysolaje Praha - Nebušice Nebušice Praha - Přední Kopanina Přední Kopanina Praha - Suchdol Sedlec*, Suchdol Praha Bubeneč*, Holešovice*, Libeň* Praha - Troja Troja* Praha Bohnice, Čimice, Karlín, Kobylisy, Libeň*, Nové Město*, Střížkov*, Troja*, Žižkov* Praha - Březiněves Březiněves Praha - Ďáblice Ďáblice Praha - Dolní Chabry Dolní Chabry Praha Hloubětín*, Hrdlořezy*, Libeň*, Prosek, Střížkov*, Vysočany*, Malešice* Praha Hloubětín*, Hrdlořezy*, Malešice*, Michle*, Strašnice*, Vinohrady*, Vršovice*, Záběhlice*, Žižkov* Praha Chodov, Háje Praha - Křeslice Křeslice, Pitkovice* Praha - Šeberov Šeberov Praha - Újezd Újezd u Průhonic Praha Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany, Točná Praha - Libuš Libuš, Písnice Praha Jinonice*, Řeporyje*, Stodůlky*, Třebonice* Praha - Řeporyje Řeporyje*, Stodůlky*, Třebonice*, Zadní Kopanina Praha Černý Most, Hloubětín*, Hostavice, Kyje Praha - Dolní Počernice Dolní Počernice Praha Horní Měcholupy, Hostivař Praha - Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy* Praha - Dubeč Dubeč, Dolní Měcholupy* Praha - Petrovice Petrovice Praha - Štěrboholy Štěrboholy Praha Radotín Praha - Lipence Lipence Praha - Lochkov Lochkov Praha - Velká Chuchle Malá Chuchle, Velká Chuchle Praha - Zbraslav Lahovice, Zbraslav Praha Řepy Praha - Zličín Sobín, Třebonice*, Zličín Praha Letňany Praha Kbely Praha - Čakovice Čakovice, Miškovice, Třeboradice Praha - Satalice Satalice Praha - Vinoř Vinoř Praha Horní Počernice Praha Újezd nad Lesy Praha - Běchovice Běchovice Praha - Klánovice Klánovice Praha - Koloděje Koloděje Praha Hájek u Uhříněvsi, Pitkovice*, Uhříněves Praha - Benice Benice Praha - Kolovraty Kolovraty, Lipany u Kolovrat Praha - Královice Královice Praha - Nedvězí Nedvězí u Říčan, MHMP Magistrát hl. m. Prahy 17 PRAHA Životní prostředí 2006

6 PRAHA Životní prostøedí m n.m. 177 m n.m. Obr. A1.2 Výškový reliéf, vodní toky a nádrže Altimetric relief, watercourses and reservoirs 18 Zdroj / Source: MHMP Nadmoøská výška v m n.m. Altitude A1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA / GENERAL CHARACTERISTICS Magistrát hl. m. Prahy

7 A2 OBYVATELSTVO / POPULATION A2 OBYVATELSTVO A2 POPULATION Tab. A2.1 Počet a pohyb obyvatel Population changes Počet obyvatel (k ) Total population (by 31 December of respective year) ženy Females muži Males Střední stav obyvatelstva Mid-year population, total ženy Females muži Males Živě narození Live births Zemřelí Deads Přirozený přírůstek Natural increase Přirozený přírůstek na 1000 obyvatel 3,0 3,1 3,0 1,5 0,6 Natural increase per 1000 inhabitants Přistěhovalí Immigrants Vystěhovalí Emigrants Přírůstek stěhováním Net migration Přírůstek stěhováním na 1000 obyvatel 5,9 4,7 6,1 5,8 10,0 Net migration per 1000 inhabitants Celkový přírůstek Total increase Celkový přírůstek na 1000 obyvatel 8,9 1,6 3,1 4,3 9,3 Total increase per 1000 inhabitants Hustota obyvatel na 1 km Population density per 1 km 2 Tab. A2.2 Věk obyvatelstva Population age Obyvatelstvo Population Počet obyvatel k celkem Number of population by 31 December total ženy Females muži Males Obyvatelé ve věku Population aged ženy Females muži Males Obyvatelé ve věku Population aged ženy Females muži Males Obyvatelé ve věku Population aged 65 a více let včetně nezjištěno and older, including not determined ženy Females muži Males Průměrný věk obyvatel celkem 41,2 41,3 41,541,6 41,7 41,7 Average age of population Střední délka života Life expectancy ženy 79,03 79,03 78,94 79,1579,6 80,0 Females muži 73,29 73,58 73,71 73,68 74,1 74,7 Males Členění dle směrnic EU / Classification according to the EU directives Magistrát hl. m. Prahy 19 PRAHA Životní prostředí 2006

8 A2 OBYVATELSTVO / POPULATION věk / age Obr. A2.1 Obyvatelstvo / Population Obr. A2.2 Průměrný věk / Average age Obr. A2.3 Střední délka života / Life expectancy počet obyvatel (k ) total population (31 Dec.) celkem / total ženy / females muži / males 82 věk / age ženy / females muži / males Obr. A2.4 Věkové složení obyvatelstva 1991, 2005 / Population by age 1991, ženy ženy females females muži muži males males k SLBD / by 1 March 2001 Census počet obyvatel [tis.] / number of inhabitants [thous.] PRAHA Životní prostøedí Magistrát hl. m. Prahy

9 A2 OBYVATELSTVO / POPULATION Obr. A2.5 Poèet a hustota obyvatelstva v mìstských èástech Prahy, 2005 Population and population density by City districts, Prague, poèet obyvatel na km inhabitants per km 2 < a více and more Poèet obyvatel / Population Obr. A2.6 Pøírùstky a úbytky obyvatelstva v mìstských èástech Prahy, 2005 Total increment of population by City districts, Prague, 2005 Zdroj / Source: ÈSÚ pøírùstek a úbytek increment and decrement to to to to to to to to Pøírùstek Úbytek Increment Decrement Zdroj / Source: ÈSÚ Magistrát hl. m. Prahy 21 PRAHA Životní prostøedí 2006

10 A2 OBYVATELSTVO / POPULATION Tab. A2.3 Obyvatelstvo, domy a byty v městských částech Prahy Population, houses, and apartments in City Districts of Prague Kód Code Městská část Municipal District Název Name Rozloha Area [ha] Poč. obyv. k Number of population by 31 Dec 2004 Obyvatelstvo Population Přírůstek celkem Total increment Poč. obyv. k Number of population by 31 Dec 2005 Domy* Houses* Trvale obydlené Permanent residents Byty* Apartments* Trvale obydlené Permanent residents Praha Praha Praha Praha Praha - Kunratice Praha Praha - Slivenec Praha Praha - Lysolaje Praha - Nebušice Praha - Přední Kopanina Praha - Suchdol Praha Praha - Troja Praha Praha - Březiněves Praha - Ďáblice Praha - Dolní Chabry Praha Praha Praha Praha - Křeslice Praha - Šeberov Praha - Újezd Praha Praha - Libuš Praha Praha - Řeporyje Praha Praha - Dolní Počernice Praha Praha - Dolní Měcholupy Praha - Dubeč Praha - Petrovice Praha - Štěrboholy Praha Praha - Lipence Praha - Lochkov Praha - Velká Chuchle Praha - Zbraslav Praha Praha - Zličín Praha Praha Praha - Čakovice PRAHA Životní prostředí Magistrát hl. m. Prahy

11 Kód Code Městská část Municipal District Název Name Rozloha Area [ha] Poč. obyv. k Number of population by 31 Dec 2004 Obyvatelstvo Population Přírůstek celkem Total increment A2 OBYVATELSTVO / POPULATION Poč. obyv. k Number of population by 31 Dec 2005 Domy* Houses* Trvale obydlené Permanent residents Byty* Apartments* Trvale obydlené Permanent residents Praha - Satalice Praha - Vinoř Praha Praha Praha - Běchovice Praha - Klánovice Praha - Koloděje Praha Praha - Benice Praha - Kolovraty Praha - Královice Praha - Nedvězí Celkem / Total * Sčítání lidu, domů a bytů (SLBD) 2001 / Census 2001 Magistrát hl. m. Prahy 23 PRAHA Životní prostředí 2006

12 A3 DOMY, BYTY / HOUSES, APARTMENTS A3 DOMY, BYTY A3 HOUSES, APARTMENTS Tab. A3.1 Domy, byty a vybavenost Houses, apartments, and facilities Počet domů celkem Number of houses total z toho trvale obydlené of which permanently occupied z toho rodinné domky of which family houses Počet bytů celkem Number of apartments total z toho trvale obydlené of which permanently occupied z toho v rodinných domcích of which in family houses Počet obytných místností v trvale obydlených bytech Počet m 2 obytné plochy v trvale obydlených bytech Number of living rooms in permanently occupied apartments Living space of permanently occupied apartments [m 2 ] Vybavenost bytů [%] Facilities [%] plyn ze sítě 75,3 77,2 73,9 gas network connection vodovod v bytě 96,4 99,1 99,1 drinking water mains supply veřejná kanalizace 91,594,4 96,9 public sewerage ústřední nebo etážové topení 53,8 70,6 75,1 central heating z toho na pevná paliva 4,1 27,3 2,1 of which solid fuels fired kamna 45,0 28,4 22,5 stoves z toho na pevná paliva 24,9 5,9 3,9 of which solid fuels fired SLBD / Census Tab. A3.2 Bytová výstavba Housing construction Zahájené byty Started construction Rozestavěné byty Under construction Dokončené byty Completed housings Průměrná obytná plocha [m 2 na 1 byt] 68,2 65,9 60,0 66,3 59,2 61,0 Average living area [m 2 per a housing] Obr. A3.1 Dokončená bytová výstavba Completed housings počet / number m počet dokončených bytů / number of completed housings průměrná obytná plocha na 1 byt / average living space per a housing PRAHA Životní prostředí Magistrát hl. m. Prahy

13 A4 FINANCE, PŘÍJMY A VÝDAJE / FINANCES, REVENUES, AND EXPENDITURES A4 FINANCE, PŘÍJMY A VÝDAJE A4 FINANCES, REVENUES, AND EXPENDITURES Tab. A4.1 Čerpání výdajů hl. m. Prahy podle kapitol rozpočtu v tisících Kč Expenditures of the City of Prague itemised as Budget Chapters in CZK thousand Rozpočtová kapitola Skutečnost 2003 Actual 2003 Skutečnost 2004 Actual 2004 Skutečnost 2005 Actual 2005 Budget chapter Výdaje celkem ,3 Total expenditure z toho: out of that: Rozvoj obce ,6 City development Městská infrastruktura ,6 City infrastructure Doprava ,5 Transport Školství, mládež a samospráva ,7 Education, youth and self-government Zdravotnictví a sociální péče ,1 Health and social care Kultura, sport a cestovní ruch ,5 Culture, sports, and tourism Bezpečnost ,7 Security and safety Hospodářství ,0 Economy Vnitřní správa ,0 Internal administration Pokladní správa ,6 Treasury Zdroj / Source: MHMP Obr. A4.1 Míra inflace Česká republika Inflation rate Czech Republic inflace meziroční annual inflation inflace k základnímu období inflation based on the base period inflace meziroční / annual inflation inflace k základnímu období (2000 = 100) / inflation based on the base period (2000 = 100) Pozn. / Note: inflace k základnímu období (2000) = míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebních cen k základnímu období (rok 2000 = 100) / inflation rate based on the base period (2000) =rate of inflation expressed as the increment of consumer price index related to the base period (year 2000 = 100) inflace meziroční = míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen annual inflation = rate of inflation expressed as the increment of average yearly consumer price index Magistrát hl. m. Prahy 25 PRAHA Životní prostředí 2006

14 A5 PRÁCE, VÝROBA A SPOTŘEBA / LABOUR, PRODUCTION, AND CONSUMPTION A5 PRÁCE, VÝROBA A SPOTŘEBA (VYBRANÁ ODVĚTVÍ) A5 LABOUR, PRODUCTION, AND CONSUMPTION (SELECTED BRANCHES) Tab. A5.1 Zaměstnanost podniková metoda (podnikatelské subjekty s 20 a více zaměstnanci) Employment enterprise method (enterprises with 20+ employees) Průměrný evidenční počet zaměstnanců na území Prahy (fyz. osoby) v tom v odvětví: zemědělství a myslivost, lesní hospodářství, rybolov, chov ryb Average numbers of employees in Prague (persons) in branches: Agriculture, game and forest management, fishery průmysl Industry (excl. specifically given industries) stavebnictví Buidling industry obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and consumer goods pohostinství, ubytování Hotels and restaurants doprava, skladování, cestovní kanceláře a spoje Transport, storage, travel agencies, and communication peněžnictví, pojišťovnictví Financial intermediation činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání movitostí, služby pro podniky,výzkum a vývoj veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení Real estate and bussiness activities Public administration, defence, compulsory social security školství Education zdravotnictví, veterinární a sociální činnost ostatní veřejné, sociální a osobní služby Health care, veterinary care, and social work Other community, social and personal service activities Průměrná měsíční mzda [Kč] Average monthly wage [CZK] Nezaměstnanost Unemployment Volná pracovní místa Job vacancies Neumístění uchazeči Job applicants Uchazeči pobírající příspěvek Applicants on unemployment benefit Míra nezaměstnanosti [%] 3,73 4,02 3,58 3,25 Unemployment rate [%] Tab. A5.2 Zemědělství Agriculture Zemědělská půda [ha] Agricultural land [ha] Stavy hospodářského zvířectva [ks]* Livestock [pieces]* Koně Horses Skot Cattle Prasata Pigs Ovce a berani Sheep and rams Drůbež Poultry * Praha + Středočeský kraj / Prague and the Central Bohemia Region PRAHA Životní prostředí Magistrát hl. m. Prahy

15 A5 PRÁCE, VÝROBA A SPOTŘEBA / LABOUR, PRODUCTION, AND CONSUMPTION Tab. A5.3 Průmyslové podniky se 100 a více zaměstnanci se sídlem v hl. m. Praze podle odvětví OKEČ Industrial enterprises having 100 and more employees and with registered office on the city of Prague classified by CZ NACE Počet podnikatelských subjektů Number of enterprises Průměrný evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy (běžné ceny) v mil. Kč Average number of registered employees (natural persons) Revenues from sales of products and providing of industrial-nature services (in current prices) [CZK million] Průmysl celkem Industry, total z toho of which Zpracovatelský průmysl Processing industry z toho of which výroba potravinářských výrobků Food, beverage and tobacco industry a nápojů, tabákových výrobků výroba textilií, textilních Textile industry a oděvních výrobků zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků kromě nábytku Woodworking industry výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru; vydavatelství a tisk výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken výroba pryžových a plastových výrobků výroba ostatních nekovových minerálních výrobků výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků výroba a opravy strojů a zařízení jinde neuvedených výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení výroba dopravních prostředků a zařízení zpracovatelský průmysl jinde neuvedený Paper industry, publishing and printing Chemical and pharmaceutical products Rubber and plastics industry Other non-metalic mineral products Basic metals and fabricated metal products Machinery and equipment for further production Electrotechnical and optical equipment Transport vehicle production Processing industries not mentioned elsewhere Průměrná měsíční mzda [Kč] Average monthly wages/salaries [CZK] Tab. A5.4 Souhrnné údaje o stavebních podnicích* Summary data on construction enterprises* Počet stavebních podniků Number of construction enterprises Průměrný evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) Average number of registered employees (natural persons) Stavební práce celkem [mil. Kč] Construction work, total [CZK mil.] v tom: out of that v tuzemsku Work done in the CR v tom: out of that nová výstavba, modernizace a rekonstrukce New construction (incl. reconstructions and refurbishings) opravy a údržba Repairs and maintenance Průměrná měsíční mzda [Kč] Average monthly wages/salaries [CZK] * podniky s 20 a více zaměstnanci se sídlem v kraji Enterprises with 20+ employees having their registered office in the region Magistrát hl. m. Prahy 27 PRAHA Životní prostředí 2006

16 A5 PRÁCE, VÝROBA A SPOTŘEBA / LABOUR, PRODUCTION, AND CONSUMPTION Tab. A5.5 Cestovní ruch Tourism Hosté v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu 2002* 2003* 2004* 2005* Guests in tourist accommodation facilities Počet osob celkem Number of persons, total z toho cizinci of which foreigners Průměrná doba pobytu (dny) 3,7 3,8 3,8 3,7 Average stay (days) z toho cizinci 3,8 3,8 3,8 3,8 of which to foreigners * hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu Guests in collective tourist accommodation facilities Obr. A5.1 Průměrná měsíční mzda Average monthly pay Kč / CZK Průměrná měsíční mzda není srovnatelná, neboť od roku 2000 je podniková metoda dříve byla metoda pracovištní. Average monthly wages cannot be fully comparable because since the year 2000 it is determined by means of the Enterprise method and before the Workplace method was applied. Obr. A5.2 Míra nezaměstnanosti Unemployment rate % PRAHA Životní prostředí Magistrát hl. m. Prahy

17 A6 ENERGETIKA / ENERGY INDUSTRY A6 ENERGETIKA A6ENERGY INDUSTRY Tab. A6.1 Elektřina Electricity Rozsah sítě celkem [km] , Grid length, total [km] napětí 110 kv ,4 196 Voltage 110 kv vysoké napětí , High voltage nízké napětí , , Low voltage Počty zákazníků Number of customers velkoodběratelé , Number of mass-consumption customers maloodběratelé Number of retail-consumption customers z toho podnikatelé , of which enterprises domácnosti , of which households Dodávka elektřiny celkem [GWh] 4 961, , Electricity supply, total [GWh] velkoodběratelé 2 455, , , Number of mass-consumption customers maloodběratelé Number of retail-consumption customers z toho podnikatelé 934, , , of which enterprises domácnosti 1 331, , , of which households Zdroj / Source: PRE, a. s. Tab. A6.2 Plyn Natural Gas Délka sítě [km] Length of network, total [km] Regulační stanice 243 Adjusting stations Prodej plynu celkem [mil. m 3 ] Gas sale, total [mil. m 3 ] Počet odběrných míst Number of delivery points Počet velkoodběratelů Number of mass-consumption customers Počet středních odběratelů Number of medium-consumption customers Počet maloodběratelů Number of retail-consumption customers Počet odběratelů domácností Number of households served Zdroj / Source: PP, a. s. Magistrát hl. m. Prahy 29 PRAHA Životní prostředí 2006

18 A6 ENERGETIKA / ENERGY INDUSTRY Tab. A6.3 Teplo Heat Délka topných kanálů (STK + PTK) [km] , Length of heat ducts [km] Počet výměníkových stanic Number of heat exchangers Vyrobené a nakoupené teplo [TJ] Heat production and purchase [TJ] Prodej tepla celkem [TJ] Heat sales, total [TJ] bytový odběr Household consumption nebytový odběr Non-household consumption Trh s elektrickou energií se v hl. m. Praze v posledních pěti letech nepatrně rozšířil. Pražská teplárenská, a. s. dodává elektrickou energii do pražské elektrizační soustavy. Společnost disponuje 50 tepelnými zdroji, teplárenskými sítěmi o celkové délce 649 km. Tepelnou energií zásobuje domácností, řadu průmyslových podniků, účelových zařízení a institucí. The electricity market in the City of Prague has barely expanded in the last five years. The Prague Heat Utility Company suplies electricity to the Prague s grid. The Company owns 50 heat-generating facilities and heat duct pipelines of total lenght 649 km. The Company supplies heat to households, numerous industrial plants, various purpose facilities, and institutions. Zdroj / Source: PT, a. s. Obr. A6.1 Spotřeba elektřiny, plynu a tepla Consumption of electricity, natural gas, and heat a) Elektřina / Electricity GWh dodávka elektřiny celkem electric energy supply, total z toho domácnosti out of that households Zdroj / Source: PRE, a. s b) Plyn / Natural Gas 3 3 TJ mil. m / mil. m c) Teplo / Heat prodej plynu celkem natural gas sales, total z toho domácnosti out of that households Zdroj / Source:PP, a. s. prodej tepla celkem heat sales, total bytový odběr household consumption Zdroj / Source:PT, a. s. PRAHA Životní prostředí Magistrát hl. m. Prahy

19 A7 DOPRAVA / TRANSPORT A7 DOPRAVA Automobilová doprava je jevem, který s přibývajícími počty vozidel a s nárůstem provozu stále více ovlivňuje obyvatelstvo i městské prostředí. Stává se prioritním problémem velkých měst a obzvláště Prahy, která zaujímá v automobilové dopravě České republiky specifické postavení, projevující se v nadprůměrně vysokých intenzitách i dopravních výkonech ve srovnání s jinými českými městy nebo s dálnicemi a silnicemi v extravilánu. Problematikou automobilové dopravy v Praze a sledováním dopravy na vybrané komunikační síti se zabývá Ústav dopravního inženýrství (ÚDI), z jehož podkladů čerpá tato kapitola. Vývoj motorizace a automobilizace Celkový počet motorových vozidel registrovaných na území Prahy se výrazně zvyšoval do roku V roce 2005bylo v Praze * registrovaných motorových vozidel. Rozhodující podíl na přírůstcích motorových vozidel tvoří osobní automobily. * Údaje od roku 2003 jsou zatíženy chybou v evidenci jak je uvedeno v poznámce. Poznámka: Do roku 2001 byly údaje o počtech registrovaných motorových vozidel v Praze i ČR přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tyto údaje přebírány od nových správců těchto údajů, kterými jsou za Prahu Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravně správních agend, a za ČR Ministerstvo dopravy, Odbor dopravně správních agend. Uvedený počet osobních automobilů v Praze v roce 2004 je odborným odhadem Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy, neboť správce údajů za Prahu nerozlišoval v období leden 2002 až září 2003 jednotlivé druhy vozidel registrovaných po , a tudíž měl k dispozici pouze údaje o celkovém počtu motorových vozidel. Správce údajů za Prahu od října 2003 již rozlišuje všechny druhy vozidel, avšak s tím, že počet vykazovaných registrovaných vozidel k je o cca vozidel nižší než skutečný. Jako zdůvodnění správce údajů uvádí: Od je nainstalovaná upravená verze programu RSV, který provádí výpočet dle číselníku typů, což přispěje k přesnějšímu přehledu o množství provozovaných vozidel v hlavním městě Praze. Tím se ovšem změnila filozofie výpočtu evidovaných vozidel. V současné aplikaci programu je k dispozici algoritmus pro výpočet provozovaných vozidel, kterým bylo zjištěno o cca (méně!) provozovaných vozidel oproti předchozímu stavu. O tomto rozdílu byl gestor programu MV ČR informován. Zatím nemáme jinou možnost než tyto údaje zveřejnit i s tímto rozdílem. Čísla, která jsou v tomto přehledu použita, odpovídají současným možnostem výpočetní techniky a jejího programového vybavení na úrovni regionálního registru. Intenzityautomobilové dopravyv pracovních dnech Základním agregovaným ukazatelem vývoje automobilové dopravy v Praze jsou dopravní výkony (ujeté vozokilometry) na celé komunikační síti. Dopravní výkony sleduje ÚDI od roku Kromě dopravních výkonů slouží ke zjišťování trendů vývoje pražské automobilové dopravy také kordonová sledování tzn. periodická dopravní sčítání A7 TRANSPORT Automotive transport is the phenomenon, which has been more and more substantially affecting the population and the urban environment as the number of vehicles grows and the traffic density increases. Thus it becomes a priority issue of large cities, especially Prague, which holds a specific position in the automotive traffic in the Czech Republic. The position is due to over average traffic intensities and transported volume compared to other Czech cities or highways and roads outside municipalities. The Institute of Transportation Engineering of the Capital City of Prague works on issues of automotive transport in Prague and monitors transport on a selected road network, which provided the background data for this chapter. Development in motorization and motoring The total number of motor vehicles registered on the Prague territory had been substantially growing till In 2005 the number of registered vehicles in Prague was 749,786*. The vastly prevailing share of the motor vehicles growth accounts for passenger cars. * Data has been suffering with an error caused in the vehicle registration since 2003 as given in the note below. Note: Till 2001 data on numbers of registered motor vehicles in Prague as well in the Czech Republic were taken from the Police of the Czech Republic. Since 2002 the data is taken from the new administrators of the data, which are the Department of Transport Administration Agenda of the for Prague, and the Department of Transport Administration Agenda of the Ministry of Transport and Communications of the Czech Republic. The number of passenger cars in Prague in 2004 given is a professional assessment of the Institute of Transportation Engineering of the Capital City of Prague because the Prague data administrator did not distinguish respective types of vehicles registered after 1 January 2002 till September Therefore the administrator had data on the total number of vehicles only. The Prague data administrator has been distinguishing all types of vehicles since October 2003, yet the fact is that the number of 654,700 registered vehicles by is by about 130,000 vehicles lower than the actual number. The administrator states for its defence the following: Since the modified version of the software RSV is installed, which carries out the calculation according to the code numbers of types, which shall bring more exact overview on number of operated vehicles in the City of Prague. This way, however, strategy of the calculation of registered vehicles was changed. The current software application offers an algorithm for the calculation of operated vehicles, which gave by about 130,000 vehicles less (!) number of operated vehicles compared to the previous number. The software guarantee, the Ministry of Transportation of the Czech Republic, was informed on this fact. As of yet we have no chance except to get this data published with he difference mentioned. Number, which are employed in this overview correspond to the current potential and abilities of present of information technology and its software at the level of the regional register. Automobile traffic intensity on working days The basic aggregated indicator of the automotive transport development in Prague is the road traffic volume (vehicle-kilometres travelled) on the whole communication network. The road traffic volume has been monitored by the UDI since Besides Magistrát hl. m. Prahy 31 PRAHA Životní prostředí 2006

20 A7 DOPRAVA / TRANSPORT na místech vytvářejících ucelený kordon všech významných vstupních komunikací do vymezené oblasti. Časové řady jsou k dispozici v ÚDI Praha ve vnějším i centrálním kordonu od roku Poznámka: Všechny údaje o dopravních výkonech se vztahují k období 0 24 hod. průměrného pracovního dne. Veškeré údaje o automobilové dopravě jsou uváděny bez autobusů MHD. V širší oblasti centra města v roce 2005se automobilová doprava na území Prahy ve srovnání s rokem 2004 mírně snížila o 2,2 %. Ve srovnání s rokem 1990 však vjíždělo do širší oblasti centra města o 32 % vozidel více. Veškerý nárůst po roce 1990 byl tvořen pouze osobními automobily (+42 %) neboť počet nákladních vozidel a autobusů naopak od roku 1990 poklesl o více než polovinu ( 56 %). V roce 2005 vjíždělo do této oblasti v rozmezí 6 22 h průměrného pracovního dne vozidel, z toho osobních automobilů. Ve středním pásmu města se automobilový provoz zvýšil oproti roku 2005o 3,4 6,0 %. Doprava ve středním pásmu od roku 1990 trvale a výrazně roste. Na některých komunikacích v tomto pásmu se doprava zvýšila trojnásobně až čtyřnásobně. Ve vnějším pásmu města vzrostla intenzita automobilové dopravy v roce 2005o 2,3 % oproti roku Ve srovnání s rokem 1990 přijíždělo denně do Prahy z jejího okolí více než 3,3x více vozidel (+226 %). Rozhodující část nárůstu po roce 1990 byla tvořena osobními automobily, neboť jejich počet se zvýšil téměř čtyřnásobně (+ 290 %). V rozmezí 6 22 h průměrného pracovního dne vjíždělo do města vozidel, z toho osobních automobilů. Celkově se denní dopravní výkon zvýšil za posledních 15 let ( ) ze 7,3 mil. vozokm/den na 19,9 mil. vozokm/den, tedy o 12,6 vozokm/den. Automobilový provoz v Praze tak v uplynulých 15letech narostl více než v předcházejících 100 letech existence automobilismu (od konce 19. století do roku 1990). Převážná část nárůstu automobilové dopravy v Praze po roce 1990 je způsobena osobními automobily. Nejzatíženějšími úsekyna pražské komunikační síti v roce 2005 byla Jižní spojka v úseku 5. května Vídeňská, se vozidel za den (0 24 h), Barrandovský most se vozidel za den, Jižní spojka v úseku Chodovská V Korytech se vozidel za den, Jižní spojka v úseku Vídeňská Sulická se vozidel the road traffic volume trends on the development of road traffic in Prague are also determined by means of monitoring of rings, that is periodic counts of traffic at locations, which form a complete ring of all important roads entering the area designated. Time series on the inner ring and outer one since 1961 are available at the UDI. Note: All data on the road traffic volume relate to the period 0 24 o clock of an average working day. All data on automotive traffic are given excluding the buses of the public city transport. In 2005 the automotive traffic on the wider Prague s downtown territory slightly decreased by 2.2 % compared to the year Yet compared to 1990 the wider City centre area was entered by 32 % vehicles more. The whole increase after 1990 has been going merely to passenger cars (+42 %), because the numbers of trucks and buses, on the contrary, have dropped since 1990 by over halve ( 56 %). In 2005 this area was entered by 287,000 vehicles from 6:00 to 22:00 on an average workday, out of that number 233,500 were passenger cars. In the middle City zone the automotive traffic increased by % compared to the 2005 figures. Since 1990 the transport within the middle City area has been steadily and significantly growing. On some roads in this zone transport increased up to three or four times. In the outer City zone the automotive traffic intensity increased by 2.3 % in 2005 against that of Compared to 1990 the number of vehicles coming to Prague from its surroundings has grown more than 3.3 times (+226 %). The prevailing portion of the increase after 1990 goes to passenger cars because the number of passenger cars has already grown almost four times (+290 %). In the hours from 6:00 to 22:00 of an average workday the City was entered by 229,000 vehicles, out of that 197,000 were passenger cars. The overall automotive transport volume increased in the last fifteen years ( ) in Prague from 7.3 million vehicle-kilometres per a day up to 19.9 million vehicle-kilometres per a day, that means by 12.6 million vehicle-kilometres per a day. That means the automotive traffic in Prague has grown over the past fourteen years more than over the previous hundred years of the motoring existence since the end of 19 th century till the year The prevailing portion of the automotive traffic in Prague after 1990 has been caused by passenger cars. In 2005 the sections of heaviest traffic burden of the Prague s road network were Jižní spojka in between the Streets 5. května Vídeňská where on an average 130,000 vehicles drove through per a day (from 0:00 to 24:00), the Barrandovský Bridge with 130,000 vehicles driving through per a day, followed by Jižní spojka in the section in between the Street Chodovská and Street V Korytech with 107,000 vehicles driving through per a day, Jižní spojka in the section in between Street Vídeňská PRAHA Životní prostředí Magistrát hl. m. Prahy

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Zadání 2007 Z á s a d y ú z e m n í h o r o z v o j e h l. m. P r a h y Zadání 2007 Pořizovatel : Magistrát

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 5. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 3.

Více

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015 číslo úpravy MČ katastrální území, parc. č. předmět stav návrh 819 Praha 7 826 Praha 7 909 Praha 5 Holešovice p.č. 438/2 a části p.č. 438/3,10 a 11 Holešovice p.č. 89/7-8, 111, 160/2; a části 153, 160/1,

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významných změn V (1. část) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Více

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy ( dále jen DVz) k městským částem

Více

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 1, Praha Další pokles cen zemědělských a průmyslových výrobců Indexy cen výrobců únor 15.3. Meziměsíčně klesly ceny zemědělských i průmyslových výrobců

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ZÁŘÍ 2010)

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ZÁŘÍ 2010) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ZÁŘÍ 2010) Zpracoval Mgr. Michal Němec

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014 Z-2614 40/1 19.6.2014 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) Z-2681 40/2 19.6.2014 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 31. zasedání Zastupitelstva hlavního města, které se koná dne 19. 9. 2013 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 20.9. 2013) (Schváleno

Více

Základní údaje Basic facts

Základní údaje Basic facts Základní údaje Basic facts Praha základní charakteristika Prague basic characteristics Rozloha [km2] Správní členění počet městských částí počet katastrálních území Poloha (střed města) zeměpisná šířka

Více

Muži B - 1.B/B A3B ne 17:00 3 (Trunc)

Muži B - 1.B/B A3B ne 17:00 3 (Trunc) SC Radotín Velké Popovice so 12.3. 14:30 T. ne 13.3. 17:00 UMT SK Motorlet Praha B Praha 1999 AFK Union Žižkov so 19.3. 10:30 UMT ne 20.3. 17:00 UMT so 19.3. 13:00 UMT FK Meteor Praha VIII B FK Újezd n.lesy

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 24.6.2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 15.6.2004) 1. 040 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci Městským

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (2011)

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (2011) ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (2011) Mgr. Michal Němec říjen 2011 Územní analýza aktuálních developerských projektů zaměřených

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011 Bulletin No 27 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2011 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2011 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1 Praha 1 PH1 TJ Slavoj Praha SK Start Praha o.s. VŠSK Juridica Praha TJ Ecole Francaise Praha TJ. Sokol Malá Strana 00540684 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLAVOJ PRAHA 00537381

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Usnesení R-6524 514 4.5.2012 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Troja z rozpočtu R-6560 515 4.5.2012 k vyhlášení 9. výzvy

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23.6.2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

2.1 VĚKOVÁ STRUKTURA V PRAZE Lucie Pospíšilová

2.1 VĚKOVÁ STRUKTURA V PRAZE Lucie Pospíšilová 2.1 VĚKOVÁ STRUKTURA V PRAZE Lucie Pospíšilová Věková struktura obyvatel patří mezi základní charakteristiky. Vypovídá nejen o demografické, ale i sociální a ekonomické struktuře, a bývá proto základem

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze stav a výhled

Rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze stav a výhled Rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze stav a výhled TK Praha cyklistická 2.3. 2011 1. V Praze se jezdí na kole stále více V Praze je dnes jízdní kolo používáno nejen k rekreačním

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o.,

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o., Katalog OOH media Seznam reklamních zařízení Bigboardy ČÍSLO ROZMĚR (m) OSVĚTLENÍ MĚST. ČÁST KATASTR. ÚZEMÍ SMĚR ORIENTAČNÍ BOD 84 00 9,6 3,6 Ano 4 Krč z centra od metra Kačerov směr Krč 84 00 2 9,6 3,6

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2010. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2010

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2010. Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2010 Bulletin No 26 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2010 Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 2010 Kromě tištěné verze Bulletinu v roční periodicitě

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Výpověď nájemní smlouvy BD edašovská 353

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SHRNUTÍ DEMOGRAFIE BYDLENÍ REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ SPORT A REKREACE KULTURA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY OBCHOD červen

Více

P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005

P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005 P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005 Tisk Č.usn. Schváleno Název usnesení 039 32/01 24.11.2005 Konečný návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2006 a dotačním

Více

Z-1357. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k návrhu zadání změny Z-1820/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.

Z-1357. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k návrhu zadání změny Z-1820/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: Materiál k projednání Z-1357 k návrhu zadání změny Z-1820/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 2. Příloha č.1 k usnesení

Více

8. Koncepce ekonomické infrastruktury

8. Koncepce ekonomické infrastruktury 8. Koncepce ekonomické infrastruktury Rozsah a funkční uspořádání zastavitelných a přestavbových území navrhované v územním plánu proporčně odpovídá tržním podmínkám a trendům i demografickému vývoji.

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola V rámci prodloužení metra A do stanice Nemocnice Motol se k termínu 6. dubna 2015 připravuje také změna linek povrchové dopravy. Pracovní návrh

Více

Úvod... 1 Demografická situace... 2

Úvod... 1 Demografická situace... 2 Obsah Úvod... 1 Demografická situace... 2 B001 Vývoj počtu obyvatel... 2 B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu... 2 B001/02 Počet bydlících obyvatel... 6 B001/03 Přirozený přírůstek... 9 B001/04 Počet

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 24. dubna 2014 částka 5 Cena 110 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (2013)

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (2013) ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (2013) Mgr. Michal Němec listopad 2013 Územní analýza aktuálních developerských projektů zaměřených

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu:

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 29.5. 2014 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 30.5. 2014)

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 23. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 16. prosince 2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 7.12.2004) 1. 365 Ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního

Více

Svaz důchodců ČR nám.w.churchilla 2 Praha 3 113 59 300 1. odbor zdravotnictví, sociální a bytové politiky Mariánské nám. 2 Praha 1 110 00 100 1

Svaz důchodců ČR nám.w.churchilla 2 Praha 3 113 59 300 1. odbor zdravotnictví, sociální a bytové politiky Mariánské nám. 2 Praha 1 110 00 100 1 Kontaktní Název Email Telefon Ulice ČP Město PSČ osoba Počet ks časopisu Počet ks CD Centrum sociálních služeb Praha Chelčického 842/39 Praha 3 Žižkov 130 00 35 1 Rada seniorů ČR nám.w.churchilla 2 Praha

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více