ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY"

Transkript

1 ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY Pavlína Račanová

2 MILÉ DĚTI, VÁŽENÍ RODIČE, Učebnice Angličtina pro školáky úzce navazuje na knihu Angličtina pro nejmenší a prostřednictvím jednotlivých okruhů slovní zásoby seznamuje děti hravou formou také s některými prvky gramatiky. Angličtina pro školáky je spojením učebnice a pracovního sešitu. Děti do ní budou psát, kreslit, doplňovat a osvojovat si základy práce se slovníkem. Celá publikace obsahuje 20 lekcí, z toho čtyři jsou opakovací. Dětem by měla sloužit dva roky, tedy v první a druhé třídě základní školy. První část učebnice je určena prvňáčkům. Všech deset lekcí shrnuje a rozšiřuje jednotlivé okruhy slovní zásoby z Angličtiny pro nejmenší tak, aby si je děti, které již do kroužku angličtiny chodily ve školce, zopakovaly a upevnily. Zároveň ale umožňuje dětem, které začínají s angličtinou od první třídy, aby si osvojily stejné základy. Druhá část učebnice obsahuje více interaktivních cvičení a pracuje už naplno s psanou i mluvenou stránkou jazyka. Zaměřuje se spíše na osvojení jednotlivých gramatických prvků prostřednictvím nejrůznějších hrových činností (přiřazování, třídění, porovnávání, kooperační hry, práce ve skupinách, atd.). Každá lekce má pevnou strukturu. Dělí se do čtyř oddílů a je jí věnována jedna dvojstránka. 1. oddíl: SLOVNÍČEK: V první části učebnice se jedná o slovníček obrázkový, ve druhé části je už pouze psaný a zaměřený na vnímání rozdílu mezi psanou a mluvenou stránkou jazyka. Děti s ním budou různě pracovat, např.: doplňovat fonetický přepis k příslušnému anglickému slovu, podle psané formy odhadovat výslovnost, apod. Zahrnuje vždy slovní zásobu z celé lekce tak, aby se s ním děti naučily pracovat a jednotlivá slova si v něm dokázaly vyhledat. 2. a 3. oddíl: GRAMATICKÁ ČÁST: Obě tyto části jsou vždy přizpůsobeny a zaměřeny na určitý gramatický jev a jeho procvičování. U každého oddílu je drobným písmem popsán cíl i zaměření dané části a stručně nastíněna připravená činnost tak, aby rodiče i lektoři předem věděli, s jakou gramatikou se děti v tomto oddíle seznámí. 4. oddíl: SAMOSTATNÁ PRÁCE: Tento oddíl lze využívat jako domácí úkol nebo pro samostatnou práci v průběhu hodiny na zmapování úrovně získaných znalostí a dovedností z právě probrané lekce. Na závěr každé lekce je hvězdičkou označené místo pro odměnu (nálepka, razítko, jednička). Se systémem odměn se dále pracuje v opakovacích lekcích. Celou učebnici obohacují a doplňují veselé barevné obrázky, které dětem pomáhají učivo názorně vysvětlit a zasadit do širších souvislostí. Vysvětlivky k výslovnosti [ ] označení přízvuku ve slově [:] znak prodlužující předchozí samohlásku [ə]; [ɜ] úzké, temné e [ʋ] u [ɪ] i [ɔ]; [ɒ] o [Ɵ] f [æ] široké otevřené e [ŋ] n ve spojení s k (např.: české slovo banka, branka) [ʌ] a [ð] d [ʒ] ž [ʃ] š Pokud bude angličtina pro děti hravá, výuka poutavá, zajímavá a obohacená o střídání činností, bude je učení více bavit, nám se tak podaří položit pevné základy jazyka, ze kterých pak budou moci v životě vycházet. Doufám, že Angličtina pro školáky bude dobrým společníkem a pomocníkem pro hravou výuku angličtiny. Pavlína Račanová. 1

3 1. HELLO! HELLO x BYE-BYE? Přiřadit daným situacím nejvhodnější pozdrav. SLOVNÍČEK = VOCABULARY [və kæbjʊlərɪ]: HELLO! [he ləʋ] = AHOJ! DOBRÝ DEN! HELLO, I M [he ləʋ aɪm]= AHOJ, JÁ JSEM BYE-BYE! [ baɪbaɪ]= NA SHLEDANOU! AHOJ! (PŘI LOUČENÍ) a BOY [bɔɪ] = CHLAPEC a GIRL [gɜ:rl] = DĚVČE ARE YOU BOY (GIRL)? [a: ju:]= JSI CHLAPEC (DĚVČE)? PLEASE [pli:z]= PROSÍM THANK YOU [Ɵæŋk ju:]= DĚKUJI SORRY [ sɒrɪ]= PROMIŇ; PROMIŇTE Zopakovat, upevnit si a rozšířit slovní zásobu v okruhu zdvořilostních frází. GOOD MORNING! [gʊd mɔːnɪŋ]= DOBRÉ RÁNO! GOOD NIGHT! [gʊd naɪt]= DOBROU NOC! CHILDREN [ tʃɪldrən]= DĚTI WHAT [wət] = CO; JAKÝ NAME [neɪm] = JMÉNO YOU [jʊ:] = TY; VY; (TĚ; VÁS) MY [maɪ] = MŮJ; MOJE YOUR [jə:r] = TVŮJ; TVOJE (VÁŠ; VAŠE) NICE [naɪs] = HEZKÉ; PŘÍJEMNÉ MEET [mi:t] = SEZNÁMIT SE; SETKAT SE OR [ɔ:r] = NEBO HELLO, I M HELLO, I M WHAT S YOUR NAME? = JAKÉ JE TVOJE JMÉNO? MY NAME IS = MOJE JMÉNO JE NICE TO MEET YOU. = RÁD(A) TĚ POZNÁVÁM. Osvojit si zdvořilostní fráze pozdravit, představit se, poprosit, poděkovat. THIS IS ME. = TO JSEM JÁ. WHAT IS YOUR NAME? ARE YOU BOY OR GIRL? 2 3

4 2. COLOURS AND SHAPES YELLOW [ jeləʋ] = ŽLUTÁ GREEN [gri:n] = ZELENÁ RED [red] = ČERVENÁ BROWN [braʋn] = HNĚDÁ BLUE [blu:] = MODRÁ BLACK [blæk] = ČERNÁ ORANGE [ ɒrɪndʒ] = ORANŽOVÁ GREY [greɪ] = ŠEDÁ PURPLE [ pɜ:rpəl] = FIALOVÁ PINK [pɪŋk] = RŮŽOVÁ WHITE [waɪt] = BÍLÁ DARK GREEN [dɑ:rk gri:n] = TMAVĚ ZELENÁ LIGHT GREEN [laɪt gri:n] = SVĚTLE ZELENÁ WHAT S THIS? [wɒts ðɪs ] = CO JE TOTO? THIS IS [ðɪs ɪz] = TOTO JE Zopakovat a upevnit si barvy. Seznámit se s některými geometrickými tvary. BIG OR SMALL? Třídit podle tvaru a velikosti. Odpovědět celou větou na otázku: WHAT S THIS?. Zopakovat si základní číslovky SHAPES [ʃeɪps] = TVARY a CIRCLE [ sɜ:kl] = KRUH a TRIANGLE [ traɪæŋgl] = TROJÚHELNÍK a RECTANGLE [ rektæŋgl] = OBDÉLNÍK a SQUARE [skveər] = ČTVEREC a LINE [laɪn] = ČÁRA BIG [bɪg] = VELKÝ SMALL [smɔ:l] = MALÝ TRIANGLES CIRCLES SQUARE RECTANGLES SHAPES Vytvářet slovní spojení (přídavné a podstatné jméno). Doplnit posloupností geometrických tvarů. THIS IS MY = TOTO JE MOJE (MŮJ) TRIANGLES CIRCLES SQUARE RECTANGLES LINES 4 5

5 3. lekce: HOME a MUM [mʌm] = MAMINKA a DAD [dæd] = TATÍNEK a SISTER [ sɪstər] = SESTRA a BROTHER [ brʌðər] = BRATR a BABY [ beɪbɪ] = MIMINKO a GRANDMA [ græn mɑ:] = BABIČKA a GRANDPA [ græn pɑ:] = DĚDEČEK a WINDOW [ wɪndəʋ] = OKNO a TABLE [ teɪbəl] = STŮL a DOOR [dɔ:r] = DVEŘE a CHAIR [tʃeər] = ŽIDLE a FLOOR [flɔ:r] = PODLAHA a LAMP [læmp] = LAMPA a BED [bed] = POSTEL a CLOCK [klɒk] = HODINY WHO S THIS? [hu:s ðɪs] = KDO JE TO? THIS IS [ðɪs ɪz] = TOTO JE WHAT S THIS? [wɒts ðɪs ] = CO JE TOTO? Zopakovat a rozšířit si slovní zásobu z okruhu rodiny a vybavení pokojíčku. Uvědomit si rozdíl mezi otázkami: WHAT IS THIS? X WHO IS THIS? WHAT IS THIS? an UNCLE [ ʌŋkl] = STRÝC an AUNT [a:nt] = TETA a COUSIN [ kʌzn] = BRATRANEC, SESTŘENICE a ROOM [ru:m] = POKOJ a PICTURE [ p ɪktʃər] = OBRAZ, OBRÁZEK a CUPBOARD [ kʌbəd] = SKŘÍŇKA TABLE CHAIR LAMP CUPBOARD BED PICTURE CLOCK Pojmenovat jednotlivé druhy nábytku. Vybarvit je podle diktátu. Vytvářet otázku a odpověď na ni: WHAT IS THIS? THIS IS (využití obrázků nábytku) Pokusit se začlenit do odpovědi slovní spojení (přídavné + podstatné jméno). Např: What is this? This is brown table. MY ROOM WHO IS THIS? Vytvářet otázku a odpověď na ni: WHO IS THIS? THIS IS (využití obrázků členů rodiny). Spojit obrázek se správným stínem. 6 7

6 4. lekce: FRUIT AND VEGETABLE I LIKE x I DON T LIKE an APPLE [ æpəl ] = JABLKO a PEAR [pe:r] = HRUŠKA a PLUM [plʌm] = ŠVESTKA a STRAWBERRY [ strɔ:bərɪ] = JAHODA a PEACH [pi:tʃ] = BROSKEV a BANANA [bə na:nə] = BANÁN an ORANGE [ ɒrɪndʒ] = POMERANČ a TOMATO [tə ma:təʋ] = RAJČE a PEPPER [ pepər] = PAPRIKA a CUCUMBER [ kju:kʌmbər] = OKURKA a CARROT [ kærət] = MRKEV a POTATO [pə teɪtəʋ] = BRAMBORA PEAS [pi:s] = HRÁŠEK I LIKE [aɪ laɪk] = MÁM RÁD DO YOU LIKE? [du ju: laɪk] = MÁŠ RÁD? I DON T LIKE [aɪ dont laɪk] = NEMÁM RÁD a FRUIT [fru:t] = OVOCE a CHERRY [ tʃerɪ] = TŘEŠEŇ GRAPES [greɪps] = HROZNOVÉ VÍNO a LEMON [ lemən] = CITRON a TANGERINE [ tændʒə ri:n] = MANDARINKA a VEGETABLE [ vedʒɪtəbl] = ZELENINA an ONION [ ʌnɪən] = CIBULE a GARLIC [ ga:lɪk] = ČESNEK a SPINACH [ spɪnɪtʃ] = ŠPENÁT a CABBAGE [ kæbɪdʒ]= ZELÍ FAVOURITE [ feɪvərɪt] = OBLÍBENÝ Zopakovat a rozšířit si slovní zásobu z okruhu ovoce a zeleniny. Upevnit si vyjádření: I LIKE x I DON T LIKE Reagovat na otázku: DO YOU LIKE? I LIKE I DON T LIKE Poznat a pojmenovat jednotlivé druhy ovoce a zeleniny. Pokusit se vyjádřit celou větou svůj postoj: I LIKE x I DON T LIKE MY FAVOURITE FRUIT AND VEGETABLE FRUIT x VEGETABLE Vytvářet otázku a odpovědět na ni celou větou: IS THIS FRUIT? YES, THIS IS FRUIT. x NO, THIS IS VEGETABLE. Postupné nahrazování zájmena THIS jednotlivými druhy ovoce a zeleniny. 8 9

7 5. lekce: REVISION 1 WHAT IS THIS? Porozumět otázce a reagovat na ni celou větou. WHAT IS THIS? THIS IS Pokusit se jednoduše popsat některý předmět na základě jeho vlastností (barva, velikost, druh ovoce, zelenina, hračka, ) WHO IS THIS? Pojmenovat jednotlivé členy rodiny. Uvědomit si rozdíl mezi otázkami: WHAT IS THIS? x WHO IS THIS? Osvojit si situace, kdy se která správně použije. MY MUM MY DAD MY GRANDMA OR GRANDPA WHAT COLOUR? Správně reagovat na otázku, pokusit se vytvářet slovní spojení složené z přídavného a podstatného jména (barva + tvar) a postupně je začleňovat do vět. MY BROTHER OR SISTER MY COUSIN THIS IS ME AS BABY I LIKE x I DON T LIKE Vyjádřit svoje stanovisko a vytvářet správně kladné a záporné věty. I LIKE APPLES. x I DON T LIKE PEAS

8 6. lekce: ANIMALS a DOG [dɒg] = PES a CAT [kæt] = KOČKA a PIG [pɪg] = PRASE a COW [kaʋ] = KRÁVA a HORSE [hɔ:rs] = KŮŇ a COCK [kɒk] = KOHOUT a HEN [hen] = SLEPICE a CHICK [tʃɪk] = KUŘE ANIMALS [ ænɪməls] = ZVÍŘATA a FOREST [ fɒrɪst] = LES IN [ɪn] = V a WOLF [vʋlf] = VLK a HARE [heər] = ZAJÍC a BEAR [beər] = MEDVĚD a SQUIRREL [ skvɪrəl] = VEVERKA a FOX [fɒks] = LIŠKA a FARM [fa:m] = FARMA, STATEK ON [ɒn] = NA MEAT [mi:t] = MASO GRASS [gra:s] = TRÁVA CORN [kɔ:n] = ZRNÍ WATER [ vɔ:tə] = VODA MILK [mɪlk] = MLÉKO Zopakovat a rozšířit si slovní zásobu z okruhu zvířat. Seznámit se s vyjádřením: IT LIKES x IT DOESN T LIKE Vytvářet kladné a záporné věty. Reagovat na otázku: WHAT DOES IT LIKE? IT LIKES x IT DOESN T LIKE Přiřazovat jednotlivým druhům zvířat potravu. Vytvářet věty: IT LIKES x IT DOESN T LIKE Postupně nahrazovat zájmeno IT podstatným jménem (název zvířete). ON FARM x IN THE FOREST Seznámit se s některými druhy lesních zvířat. Odpovídat celou větou na otázku: WHAT IS THIS? THIS IS Pokusit se samostatně sestavit otázku (s pomocí obrázků). Třídit zvířata podle místa, kde žijí, na hospodářská a lesní. MY FAVOURITE ANIMAL MY FAVOURITE ANIMAL IS IT LIKES IT DOESN T LIKE 12 13

9 7. lekce: NUMBERS NUMBERS ONE [wʌn] = JEDNA TWO [tu:] = DVĚ THREE [Ɵri:] = TŘI FOUR [fɔ:r] = ČTYŘI FIVE [faɪv] = PĚT SIX [sɪks] = ŠEST SEVEN [ sevən] = SEDM EIGHT [eɪt] = OSM NINE [naɪn] = DEVĚT TEN [ten] = DESET ELEVEN [ɪ levən] = JEDENÁCT TWELVE [twelv] = DVANÁCT HOW MANY? [haʋ menɪ] = KOLIK? HOW MANY SPOTS? [spɒts] = KOLIK TEČEK? Rozšířit si slovní zásobu v číslovkách. Přiřazování konkrétního počtu objektů k dané číslovce. Orientovat se v číselné řadě (počítat jednoduché příklady). Reagovat na otázku: HOW MANY? Orientace v číselné řadě Spojovat čísla ve správné posloupnosti co nejkratší cestou. Správně je pojmenovat. ZERO [ zɪərɒʋ] = NULA THIRTEEN [ Ɵɜ: ti:n] = TŘINÁCT FOURTEEN [ fɔ: ti:n] = ČTRNÁCT FIFTEEN [ fɪf ti:n] = PATNÁCT SIXTEEN [ sɪks ti:n] = ŠESTNÁCT SEVENTEEN [ sevn ti:n] = SEDMNÁCT EIGHTEEN [ eɪ ti:n] = OSMNÁCT NINETEEN [ naɪn ti:n] = DEVATENÁCT TWENTY [ twentɪ] = DVACET PLUS [plʌs] = PLUS MINUS [ maɪnəs] = MINUS IS [ ɪz] = JE (ROVNÁ SE) NUMBERS [ nʌmbərs] = ČÍSLA HOW MANY SPOTS? Přiřadit určitému počtu teček správnou číslovku. Pokusit se sčítat a odčítat do deseti se slovním doprovodem. Opakování barev. MY NUMBERS 14 15

10 8. lekce: FOOD AND DRINKS A BREAD [bred] = CHLÉB A ROLL [rəʋl] = ROHLÍK (SOME) HAM [hæm] = ŠUNKA AN EGG [eg] = VEJCE (SOME) CHEESE [tʃi:z] = SÝR A CAKE [keɪk] = KOLÁČ (DORT) BREAKFAST [ brekfəst] = SNÍDANĚ I M HUNGRY. [ hʌŋgrɪ] = JSEM HLADOVÝ.(MÁM HLAD.) I M THIRSTY. [ Ɵɜ:rstɪ] = JSEM ŽÍZNIVÝ. (MÁM ŽÍZEŇ.) WATER [ vɔ:tə] = VODA MILK [mɪlk] = MLÉKO MEAT [mi:t] = MASO Zopakovat si a rozšířit slovní zásobu z oblasti jídla a pití. Seznámit se s vyjádřením: I EAT ; I DRINK ; Pojmenovat názvy denních jídel (snídaně, svačina, oběd, večeře) TO EAT [i:t]= JÍST TO DRINK [drɪŋk] = PÍT SNACK [snæk] = SVAČINA LUNCH [lʌntʃ] = OBĚD DINNER [ dɪnər]= VEČEŘE FOR [fɔ:r] = K, PRO TEA [ti:]= ČAJ JUICE [dʒu:s] = DŽUS CACAO [kə ka:oʋ]= KAKAO MEAL [mi:l] = JÍDLO I EAT ; I DRINK I EAT I DRINK I EAT I DRINK Vytvářet věty pomocí dvou plnovýznamových sloves. Vést děti k vytváření vět v různých obměnách: I EAT FOR BREAKFAST. I DRINK FOR BREAKFAST FOR BREAKFAST. FOR BREAKFAST. FOR SNACK. FOR SNACK. I EAT FOR LUNCH. I DRINK FOR LUNCH. I EAT FOR DINNER. BREAKFAST - SNACK - LUNCH - DINNER I DRINK FOR DINNER. Pojmenovat a správně přiřadit názvy denních jídel ke správným pokrmům. Osvojit si vyjádření: FOR BREAKFAST ; FOR SNACK ; FOR LUNCH ; FOR DINNER ; MY FAVOURITE MEAL MY FAVOURITE MEAL IS MY FAVOURITE DRINK IS 16 17

11 9. lekce: WEATHER AND SEASONS CLOUDY [ klaʋdɪ] = ZATAŽENO RAINY [ reɪnɪ] = DEŠTIVO COLD [kəʋld] = CHLADNO HOT [hɒt] = HORKO SUNNY [ sʌnɪ] = SLUNEČNO SNOW [snəʋ] = SNÍH WINDY [ wɪndɪ] = VĚTRNO RAINBOW [ reɪnboʋ] = DUHA WHAT S THE WEATHER TODAY? [wɒts ð weðər tə deɪ] =JAKÉ JE DNES POČASÍ? Seznámit se s názvy jednotlivých ročních období a umět je vyjmenovat tak, jak po sobě následují (nejen v řadě, ale i před a po). Reagovat na otázky: WHAT IS THE WEATHER TODAY? WHAT IS THE WEATHER IN SUMMER? IT IS SEASONS Poznat a pojmenovat jednotlivá roční období. Reagovat na otázky: WHAT IS THE WEATHER IN SUMMER? IT IS WEATHER [ weðər]= POČASÍ SEASON [ si:zn] = ROČNÍ OBDOBÍ THE SPRING [sprɪŋ] = JARO THE SUMMER[ sʌmər] = OBĚD THE AUTUMN [ ɔ:təm]= PODZIM THE WINTER [ wɪntər] = ZIMA IN [ɪn]= V WEATHER Přečíst popis, přeložit si ho a přiřadit k příslušnému obrázku. Pokusit se zpětně popsat obrázek (zakrýt si text). Prohlubovat představivost a fantazii - vytvořit svůj vlastní obrázek i jeho popis. IT IS HOT AND WINDY. WHAT IS THE WEATHER TODAY? THE WEATHER: IT IS COLD AND SNOW. IT IS CLOUDY AND RAINY. THE SEASON: IT IS SUNNY AND HOT

12 10. lekce: REVISION 2 BREAKFAST x SNACK x LUNCH x DINNER? WHAT IS THIS? Zopakovat si názvy známých exotických zvířat. Poznat je, pojmenovat a pokusit se jednoduše popsat jejich zbarvení: WHAT IS THIS? ; WHAT COLOUR? ; THIS IS Pokusit se jednoduše popsat některý předmět na základě jeho vlastností (barva, velikost, druh ovoce, zelenina, hračka, ) Poznat a pojmenovat jednotlivé druhy potravin a přiřadit je k dennímu jídlu, ke kterému se nejvíce hodí. Zopakovat a upevni si slovní spojení s použitím předložky FOR (FOR BREAKFAST, FOR LUNCH, FOR DINNER) MY DICTATION Hra na školu diktát ; Pokusit se porozumět slyšenému (jednotlivá slova), nahlas je zopakovat a pokusit se je správně anglicky zapsat. (volit jednodušší slova, např.: z okruhu zvířat) HOW MANY? Upevnit si orientaci v číselné řadě Zopakovat si názvy geometrických tvarů a barvy. Vytvářet složitější slovní spojení: číslovka + přídavné jméno + podstatné jméno; (Např.: FIVE RED TRIANGLES, TEN YELLOW CIRCLES, ) 20 21

13 11. lekce: ABOUT ME Zopakovat si význam, pravopis a výslovnost známých slovíček (za pomoci slovníčků z předchozích lekcí doplnit si ze slovníčku slovíčka z lekce, která neznám). Seznámit se částečně s časováním sloves: TO BE (I AM; YOU ARE); TO HAVE (I HAVE GOT; I HAVEN T GOT) I HAVE GOT Seznámit se a osvojit si vyjádření: I HAVE GOT x I HAVEN T GOT (Já mám x Já nemám ) Pokusit se vytvářet jednoduché věty pomocí známých slovíček. RODINA MAMINKA TATÍNEK SESTRA BRATR MIMINKO BABIČKA DĚDEČEK STRÝC TETA BRATRANEC, SESTŘENICE CHLAPEC DÍVKA ABOUT ME [ə baʊt mi:] O MNĚ REMEMBER [rɪˈmembər] PAMATUJ I HAVE GOT [aɪ hæv gɒt] JÁ MÁM I HAVEN T GOT [aɪ hævnt gɒt] JÁ NEMÁM I AM [aɪ em] JÁ JSEM YOU ARE [ju: a:] TY JSI ELEPHANT SISTER DOG CAT BROTHER PARROT HORSE MONKEY GRANDMA BABY MUM HAMSTER MY FAMILY ANIMALS I HAVE GOT I HAVEN T GOT HAVE YOU GOT? ABOUT ME HOW ARE YOU? WHAT IS YOUR NAME?, I AM BOY. I AM. Zopakovat a upevnit si základní otázky o sobě a odpovědi na ně. Přiřazování příslušných otázek a odpovědí. Dokončování vět. Osvojit si část časování slovesa TO BE. Pokusit se pomocí tohoto vyjádření samostatně vytvořit jednoduchou větu. HAVE YOU GOT ANY SISTER? HAVE YOU GOT ANY BROTHER? HAVE YOU GOT ANY PET? HAVE YOU GOT SNACK? HAVE YOU GOT PENCILCASE? HAVE YOU GOT CRAYONS? ARE YOU BOY? MY NAME IS. HAVE YOU GOT ZEBRA? HOW OLD ARE YOU?, I AM GIRL. HAVE YOU GOT GRANDMA OR GRANDPA? ARE YOU GIRL? I AM. HAVE YOU GOT COUSIN? HAVE YOU GOT UNCLE OR AUNT? I AM = JÁ JSEM YOU ARE = TY JSI 22 23

14 x I CAN T (JÁ UMÍM x JÁ NEUMÍM ) ve spojení se 12. lekce: I CAN I CAN PLAY THE [baɪk] [wi:ls] [gɪ ta:r] [drʌms] [ vaɪə lɪn] [ roʊlər skeɪts] Seznámit se s dětskými dopravními prostředky a hudebními nástroji. Osvojit si vyjádření: I CAN [ ɪnstrʊmənts] dvěma plnovýznamovými slovesy (TO RIDE = řídit; TO PLAY = hrát). Zopakovat si časování slovesa: TO HAVE (I HAVE GOT; I HAVEN T GOT); [ skeɪtbɔ:d] [ pja:noʊ] [ sku:tər] [traɪk] [fllu:t] Vytvářet věty se stejným způsobovým slovesem (moci, umět) a jiným plnovýznamovým slovesem (hrát) princip tvorby vět je stejný. A BIKE A SCOOTER A TRIKE A SKATEBOARD ROLLER-SKATES WHEELS INSTRUMENTS A PIANO A GUITAR A VIOLIN A FLUTE DRUMS KOLO KOLOBĚŽKA TŘÍKOLKA SKATEBOARD KOLEČKOVÉ BRUSLE KOLA HUDEBNÍ NÁSTROJE PIANO, KLAVÍR KYTARA HOUSLE FLÉTNA BUBNY I CAN [aɪ kæn] JÁ UMÍM I CAN T [aɪ ka:nt] JÁ NEUMÍM RIDE [raɪd] JEZDIT NA, ŘÍDIT PLAY [pleɪ] HRÁT (SI) I HAVE GOT [aɪ hæv gɒt] JÁ MÁM I HAVEN T GOT [aɪ hævnt gɒt] JÁ NEMÁM I CAN RIDE x I CAN T RIDE Seznámit se s tvorbou vět s využitím způsobového slovesa CAN (moci, umět). S využitím nové slovní zásoby vytvářet věty kladné i záporné. I CAN PLAY = UMÍM HRÁT I CAN T PLAY = NEUMÍM HRÁT I HAVE GOT x I HAVEN T GOT HAVE YOU GOT A BIKE? HAVE YOU GOT A SCOOTER? HAVE YOU GOT A TRIKE? I CAN RIDE I CAN T RIDE HAVE YOU GOT A SKATEBOARD? HAVE YOU GOT ROLLER-SKATES? HAVE YOU GOT DRUMS? HAVE YOU GOT A VIOLIN? HAVE YOU GOT A FLUTE? HAVE YOU GOT A GUITAR? HAVE YOU GOT A PIANO? I CAN RIDE = UMÍM JEZDIT NA I CAN T RIDE = NEUMÍM JEZDIT NA 24 25

15 Seznámit se názvy různých her a sportů. Upevnit si tvorbu vět se způsobovým slovesem CAN 13. lekce: SPORTS AND GAMES (moci, umět) ve spojení s novou slovní zásobou. I AM GOOD AT GAME FOOTBALL HIDE AND SEEK BOARD GAMES TENNIS ICE-HOCKEY Zopakovat si částečnou znalost časování slovesa TO BE (I AM; YOU ARE). COMPUTER GAMES BASKETBALL SPORT CATCH CARDS I AM GOOD AT Upevnit si časování slovesa TO BE ; Vytvářet otázky a odpovídat na ně dialogy ve dvojicích: ARE YOU GOOD AT? YES, I AM GOOD AT x NO, I AM NOT GOOD AT I AM NOT GOOD AT [spɔ:t] SPORT [geɪm] HRA [ fʊtbɔ:l] FOTBAL [ ba:skɪtbɔ:l] BASKETBAL [ tenɪs] TENIS [aɪs hɒkɪ] LEDNÍ HOKEJ [ka:ds] KARTY [kəm pju:tər geɪms] POČÍTAČOVÉ HRY [bɔ:d geɪms] STOLNÍ (DESKOVÉ) HRY [haɪd ænd si:k] SCHOVÁVANÁ [kætʃ] HONIČKA GOOD [gʊd] DOBRÝ, DOBRÁ I CAN I CAN T PLAY I AM YOU ARE xxxcomputergamesxxxcardsxxx xxxice-hockeyxxxcatchxxx I AM GOOD AT = JSEM DOBRÝ V I AM NOT GOOD AT = NEJSEM DOBRÝ V MY FAVOURITE GAME xxxboardgamesxxx xxxtennisxxxbasketballxxx xxxhideandseekxxxfootballxxx I CAN RIDE x I CAN T RIDE GUITAR Seznámit se s tvorbou tázací věty se způsobovým slovesem CAN CAN YOU PLAY? Odpovídat na otázku celou větou. Pokusit se vytvářet ve dvojicích jednoduché dialogy. Třídit slova do příslušných skupin sporty, hry, hudební nástroje; DRUMS CARDS FLUTE ICE HOCKEY FOOTBALL BOARD GAMES TENNIS COMPUTER GAMES INSTRUMENTS GAMES SPORTS SPORT GAME CAN YOU PLAY? = UMÍŠ HRÁT? I CAN PLAY x I CAN T PLAY 26 27

16 14. lekce: MY HOBBIES Seznámit se s některými zájmy a zálibami. Zopakovat si hry a sporty. Zopakovat si vyjádření postoje: I LIKE x I DON T LIKE... Pokusit se reagovat na otázky celou větou. DO YOU LIKE? Seznámit se s principem vytváření tzv. krátké odpovědi na otázku: DO YOU LIKE? YES, I DO. x NO, I DON T. Využití slovní zásoby i z jiných lekcí. xxxnálepky; SBÍRÁNÍ, SBĚRATELSTVÍ; MALOVÁNÍ; PLAVÁNÍxxx xxxkoníček, ZÁLIBA; TENIS; BĚH; LYŽOVÁNÍ; ZNÁMKYxxx a HOBBY [ hɒbɪ] SWIMMING [ swɪmɪŋ] JOGGING [ dʒɒgɪŋ] SKIING [ ski:ɪŋ] READING [ ri:dɪŋ] PAINTING [ peɪntɪŋ] COLLECTING [kə lektɪŋ] STAMPS [stæmps] STICKERS [ stɪkər] I LIKE MÁM RÁD(A) I DON T LIKE NEMÁM RÁD(A) DO YOU LIKE? MÁŠ RÁD(A)? I LIKE x I DON T LIKE Pokusit se uspořádat písmena ve správné posloupnosti (s pomocí slovníčku). Vytvářet věty, ve kterých vyjadřuji postoj k jednotlivým zájmům a zálibám. DO YOU LIKE? = MÁŠ RÁD(A)? YES, I DO. = ANO, MÁM. NO, I DON T. = NE, NEMÁM. KERSSTICK = = MMIIWSNG = = DINGREA = = INGJOGG = = INGINTPA = = INGSKI = = SPMATS = = MY HOBBIES I LIKE I DON T LIKE 28 29

17 15. lekce: REVISION 3 číslovka + podstatné jméno READ AND DRAW COUNT AND CIRCLE Zopakovat si vytváření množného čísla podstatných jmen (pravidelné tvary). Tvorba slovních spojení: číslovka + přídavné jméno + podstatné jméno (procvičit jednotné i množné číslo od daných podstatných jmen) SIX RED TRIANGLES TWO BLACK CATS FIVE APPLES NINE CRAYONS SEVEN BOOKS FOUR GIRLS EIGHT LEMONS SIX TURTLES TEN WINDOWS SEVEN ORANGE ORANGES FIVE BLACK BALLS FOUR YELLOW LEMONS THREE PINK PIGS NINE BLUE CIRCLES EIGHT GREEN PEAS DICTATION TWO CHAIRS NUMBERS xtwentyxxsixteenxxelevenxxtwelvexxfourteenxxseventeenxxtenxthirteenxxeighteenxxfifteenxxnineteenx 30 31

18 16. lekce: THE ENGLISH ALPHABET the ALPHABET [ ælfəbet] = ABECEDA to SPELL [spel] = HLÁSKOVAT a CROSSWORD [ krɒswɜ:d] = KŘÍŽOVKA Seznámit se anglickou abecedou s posloupností jednotlivých hlásek, jejich správnou výslovností a odlišnostmi od české abecedy. Vyzkoušet si hláskování slov v češtině i v angličtině. SPELL IT, PLEASE. _ Správně pojmenovat obrázky a jednotlivé pojmy hláskovat. Reagovat na pokyn: SPELL IT, PLEASE. _ A B C D E F G [ei] [bi:] [si:] [di:] [i:] [ef] [dʒi:] H I J K L M N O P [eɪtʃ] [aɪ] [dʒeɪ] [keɪ] [el] [em] [en] [əʋ] [pi:] _ Q R S T U V W [kju:] [a:r] [es] [ti:] [ju:] [vi:] [ dʌbl ju:] X Y Z. [eks] [waɪ] [zed] CROSSWORD MY NAME IS SPELL IT, PLEASE. = HLÁSKUJ TO, PROSÍM. CAN YOU SPELL IT, PLEASE? = MŮŽEŠ TO HLÁSKOVAT, PROSÍM? THE ALPHABET Zopakovat si anglickou abecedu. Doplnit hlásky do řad ve správné posloupnosti. Vymyslet jedno slovo v angličtině začínající na poslední doplněné písmeno v řadě. Přiřadit této hlásce také jedno z nabízených slov O - - Q - - S G A - - C V Z 7 7 I

19 17. lekce: WHERE IS IT? [sku:l] A SCHOOL AT SCHOOL A BAG A BOOK A PENCILCASE A PEN A RUBBER A PENCIL A CRAYON A RULER CHAIR ŠKOLA VE ŠKOLE BATOH, TAŠKA KNIHA, SEŠIT PENÁL PERO GUMA OBYČEJNÁ TUŽKA PASTELKA PRAVÍTKO ŽIDLE BLACKBOARD [ blækbɔ:d] TABULE DESK [desk] ŠKOLNÍ LAVICE (PSACÍ STŮL) IN [ɪn] V (V TAŠCE, V PENÁLE) ON [ɒn] NA UNDER [ ʌndər] POD NEXT TO [nekst tə] VEDLE BETWEEN [bɪ twi:n] MEZI THERE [ðeər] TAM WHERE [weər] KDE (KAM) [bæg] [tʃeər] [ kreɪɒn] [ rʌbər] [ət sku:l] [ ru:lər] [ pensəl keɪs] [pen] [pensəl] Upevnit a rozšířit si slovní zásobu v okruhu školních pomůcek a vybavení třídy. Seznámit se s některými předložkami místa. Osvojit si vyjádření pomocí větného rámce THERE IS x THERE ARE [bʋk] THERE IS x THERE ARE THERE IS x THERE ARE Seznámit se s vyjádřením pomocí větného rámce: THERE IS x THERE ARE = Někde něco je Osvojit si rozdíly mezi vyjádřením jednotného a množného čísla. WHERE IS IT? Seznámit se s jednotlivými předložkami místa. IN, ON, UNDER, NEXT TO, BETWEEN ; Pokusit se vytvářet slovní spojení s těmito předložkami. Reagovat na otázku: WHERE IS IT? názorná ukázka THERE IS A PENCILCASE ON THE DESK. THERE ARE THREE CRAY- ONS UNDER THE CHAIR. THERE IS MY BAG NEXT TO THE CHAIR. THERE ARE TWO PENCILS IN THE PENCILCASE. THERE IS MY BOOK BETWEEN THE PENCILCASE AND RULER. THERE ARE FIVE CRAYONS NEXT TO THE BOOK

20 18. lekce: WHAT IS THE TIME NOW? Zopakovat si číslovky Seznámit se s pravidly při určování času. Reagovat na otázku: WHAT IS THE TIME NOW? IT IS Seznámit se s významem a rozdílem zkratek: a.m. x p.m TIME [taɪm] ČAS NOW [naʋ] NYNÍ, TEĎ O CLOCK [ə klɒk] HODINY (UDÁNÍ ČASU) HALF PAST [ha:f pa:st] PŮL QUARTER PAST [ kvɔ:tər pa:st] ČTVRT QUARTER TO [ kvɔ:tər tə] TŘIČTVRTĚ A.M. [ ei em] DOPOLEDNE P.M. [ pi: em] PO POLEDNI, ODPOLEDNE AT [æt] V (PŘI URČOVÁNÍ ČASU) QUARTER PAST x QUARTER TO WHAT IS THE TIME NOW? Seznámit se s rozdílem QUARTER PAST x QUARTER TO Osvojit si princip určování času pomocí těchto spojení. Pokládat otázku a reagovat na ni celou větou: WHAT IS THE TIME NOW? IT IS HALF PAST Seznámit se s určováním času celé hodiny a princip použití spojení: HALF PAST Pokládat otázku a reagovat na ni celou větou (ve dvojicích nebo skupinkách): WHAT IS THE TIME NOW? IT IS It is nine o clock. It is half past six. It is quarter to ten. It is quarter past three. It is twelve o clock. It is quarter past eight. It is half past two. It is quarter to seven

21 19. lekce: WHAT ARE YOU DOING? SIT DOWN! [sɪt daʋn] STAND UP! [stænd ʌp] LIE DOWN! [laɪ daʋn] CLAP YOUR HANDS! [klæp jɔ:r hændz] LOOK AT ME! [lʋk ət mi:] JUMP! [dʒʌmp] RUN! [rʌn] WALK! [wɔ:k] A PIANO [ pja:noʊ] A GUITAR [gɪ ta:r] A VIOLIN [ vaɪə lɪn] A FLUTE [flu:t] DRUMS [taɪm] PLAY [pleɪ] NOW [naʋ] FOOTBALL [ fʊtbɔ:l] BASKETBALL [ ba:skɪtbɔ:l] TENNIS [ tenɪs] ICE-HOCKEY [aɪs hɒkɪ] CARDS [ka:ds] COMPUTER GAMES [kəm pju:tər geɪms] BOARD GAMES [bɔ:d geɪms] I AM YOU ARE IT IS WHAT ARE YOU DOING? ARE YOU SITTING? ARE YOU RUNNING? ARE YOU LAYING? ARE YOU JUMPING? ARE YOU STANDING? ARE YOU PLAYING CARDS? ARE YOU PLAYING THE FLUTE? ARE YOU PLAYING FOTTBALL? Zopakovat si slovní zásobu z několika okruhů (pokyny, sporty, hudební nástroje). Seznámit se s významem pojmu PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ a jeho vytvářením pro 1., 2. a 3. osobu jednotného čísla. Seznámit se s větným vzorcem pro tvorbu kladné a záporné oznamovací věty v přítomném čase průběhovém s podmětem v první osobě jednotného čísla: I AM (NOT) + SLOVESO S ING (I am playing tennis. I am running.) Osvojit si tvorbu kladné tázací věty v přítomném čase průběhovém s podmětem ve druhé osobě jednotného čísla: ARE YOU + SLOVESO S -ING (Are you walking? Are you playing the piano?) WHAT CAN YOU SEE ON THE PICTURE? I AM DRAWING. I AM DRAWING. KATE IS SITTING ON THE CHAIR AND PLAYING THE PIANO. PETER IS JUMPING ON THE DESK. BOB IS LAYING ON THE FLOOR NEXT TO THE PIANO. Seznámit se s větným vzorcem pro tvorbu kladné oznamovací věty v přítomném čase průběhovém s podmětem ve třetí osobě jednotného čísla: OSOBA + IS + SLOVESO S ING (Tom is jumping. Tess is playing the guitar. Ben is sitting.) 38 39

22 20. lekce: REVISION 4 PLAY THIS GAME WITH A DICE A DICE 5. HAVE YOU GOT SISTERS OR BROTHERS? 6. WHAT IS YOUR FAVOURITE FRUIT? 7. COUNT FROM 10 TO CAN YOU PLAY THE INSTRUMENT? 4. SIT DOWN UNDER THE TABLE QUESTION ANSWER TO THE QUESTION 1. SAY FIVE COLOURS RESCUE ONE STEP FORWARD 8. HAVE YOU GOT ANY PET? 2. ARE YOU GOOD AT TENNIS? 9. SAY FOUR PARTS OF YOUR BODY. 14. WHERE IS YOUR PENCILCASE? 13. WHAT SPORTS DO YOU LIKE? 12. SPELL YOUR NAME 11. COUNT FROM 10 TO HOW OLD ARE YOU? 15. CAN YOU RIDE ROLLER- SKATES? DEEP WATER ONE STEP BACKWARD FISHING YOU DON T PLAY ONE ROUND 20. WHAT IS THE TIME NOW? 16. SAY THE ENGLISH ALPHABET 17. RUN TO THE DOOR 18. WHAT IS YOUR FAVOURITE VEGETABLE? 19. COUNT FROM 20 TO

23 NOTES 42 43

24 Vydala obecně prospěšná společnost Kroužky v roce 2012 jako učební pomůcku pro zájmové kroužky anglického jazyka Kroužky o.p.s. Mánesova Praha 2 Napsala: Pavlína Račanová Ilustrovala: Bára Hubená Tisk a grafická úprava: digitální tisk LUKY Trutnov

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY)

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) a teacher = učitel, učitelka a map = mapa a blackboard = tabule a door = dveře a picture = obraz a window = okno a radio = rozhlas a clock = hodiny

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Angličtina pro 4. ročník základní školy

Angličtina pro 4. ročník základní školy www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Angličtina pro. ročník základní školy (spn ukázka lekce.jbb) Angličtina pro. ročník základní školy Lekce: VÍTEJTE Cvičení: Hello, kids! Ahoj

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2- AJ-I-I- 1-4.r.

Poř. číslo Název mat. Autor Použitá literatura a zdroje Metodika II-2- AJ-I-I- 1-4.r. 1-4.r. Časování sloves Milena Kelly English 4 /učebnice + pracovní sešit/4.roč. 2-4.r. 3-4.r. 4-4.r. 5-4.r. 6-5.r. Osobní a přivlastňovací zájmena Čísla 20-100 Čísla 20-100 Předložky - in, to Lidské tělo

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

AJ - Angličtina pro začátečníky

AJ - Angličtina pro začátečníky AJ - Angličtina pro začátečníky KAPITOLA: 1, LEKCE:1 METODICKÁ PŘÍPRAVA ONLINE jazyky angličtina pro samouky, s.r.o., info@onlinejazyky OSNOVA ČAS TÉMATA POPIS ČINNOSTI POMŮCKY ŠKOLA ŠKOLA 2 LIDÉ POZDRAVY

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný : Conversation Žák: přirozeně konverzuje používá fráze a obraty zvládá dialog správně vyslovuje What s your name? My name is... How are you? I m fine, thank you/thanks. How old are you?

Více

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 Obsah Obsah... 1 VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 A) Básnička s pohybem - ČJ - Človíček... 4 B) Aktivita - Miminko... 4 C) Tvorba s dětmi

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: TEMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Čísla a hodiny Jazyk a jazyková komunikace Anglický

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black.

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. 1. Colours (věk 3+) Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. Vybarvi pastelky žlutou, modrou, oranžovou, zelenou,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník

Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník - 1 - Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI čte nahlas foneticky správně jednoduché

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

Pracovní listy pro výuku angličtiny. 2.ročník

Pracovní listy pro výuku angličtiny. 2.ročník Pracovní listy pro výuku angličtiny 2.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku angličtiny v 1. a ve 2. ročníku vytvořených v

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Chit Chat 1 - Lekce 10

Chit Chat 1 - Lekce 10 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit hippo hroch lion lev giraffe žirafa monkey opice elephant

Více

Anglický jazyk I. stupeň, 1. období - 3. ročník

Anglický jazyk I. stupeň, 1. období - 3. ročník - 1 - Anglický jazyk I. stupeň, 1. období - 3. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI rozezná základní fonetické znaky známá slova

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák si připomene dovednosti z nižších tříd. Umí přivítat spolužáky, popřát úspěch, reagovat na základní pokyny. Hláskuje jména, dokáže pracovat se slovníkem. Umí představit sebe a jiné. Žák jednoduše popíše

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Anglický jazyk - 3. ročník

Anglický jazyk - 3. ročník Anglický jazyk - 3. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy porovnává náš mateřský jazyk s angličtinou, rozeznává pojmy mateřský a cizí jazyk seznámí se s výslovností a zeměmi, kde se mluví anglicky dokáže

Více

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ ve druhém ročníku ZŠ. Žákyně je na úrovni pokročilého začátečníka začíná skloňovat podstatná jména. Použit byl pro její samostatnou

Více

Příprava na vyučování

Příprava na vyučování Příprava na vyučování A, Úvod Ve své přípravě jsem zpracovala návod ke hře Pyramida pro procvičování a rozšiřování slovní zásoby v anglickém jazyce na 1.stupni ZŠ (možno použít i pro 2.stupeň). Úkol vede

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Angličtina napříč předměty Mgr. Lenka Lebedová, MŠ a ZŠ Ostopovice, Školní 18

Angličtina napříč předměty Mgr. Lenka Lebedová, MŠ a ZŠ Ostopovice, Školní 18 Angličtina napříč předměty Mgr. Lenka Lebedová, MŠ a ZŠ Ostopovice, Školní 18 Projekt LTAP ( Language teaching Across the Primary Curriculum Jazyk napříč primárním vyučováním) je zaměřen na počátky jazykového

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání, 3. ročník 3 týdně, povinný Kid s Box 1: Conversation Žák: přirozeně konverzuje používá běžné konverzační obraty porozumí jednoduchému dialogu What s your name? My name is... How

Více

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ VY_22_INOVACE_AJC1_11_3B Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Anglický jazyk Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Žáci si uvědomí a zopakují známá slova

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka anglického jazyka v 1. i ve

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours

Anglický jazyk. Ročník: 3. Téma: What is this? It is a (an). Colours Anglický jazyk Ročník: 3 Téma: What is this? It is a (an). Colours Vzdělávací cíl: Procvičování otázek a odpovědí, členů a,an Slovní zásoba barvy Nácvik psaní anglických slov Výchovný cíl: Barevný svět

Více

VY_22_INOVACE_ANJ1_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

VY_22_INOVACE_ANJ1_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_22_INOVACE_ANJ1_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Dodatek č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání. Malá škola. Základní škola Jabloňany

Dodatek č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání. Malá škola. Základní škola Jabloňany Dodatek č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání Malá škola Základní škola Jabloňany 1 1 Identifikační údaje 1 Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy: Základní škola Jabloňany,

Více

1. díl V BEZBARIÉROVÉ FORMĚ PRO ŽÁKY SE SPU. 3.3 Have got - otázky. Helena Pálenská. Obsahuje multimediální CD pro procvičování anglických slov a vět.

1. díl V BEZBARIÉROVÉ FORMĚ PRO ŽÁKY SE SPU. 3.3 Have got - otázky. Helena Pálenská. Obsahuje multimediální CD pro procvičování anglických slov a vět. 3.3 Have got - otázky V otázkách stojí have nebo has na začátku věty. Have you got a pet? Máte domácího mazlíčka? Cvičení: Máš domácího mazlíčka? Máte domácího mazlíčka? Have you got a pet? Máš domácího

Více

Využití ICT v hodině anglického jazyka ve 4. ročníku

Využití ICT v hodině anglického jazyka ve 4. ročníku Využití ICT v hodině anglického jazyka ve 4. ročníku Mgr. Borovcová Martina Zaměření a cíle: Tato hodina anglického jazyka má několik hlavních úkolů. 1. Zopakovat slovní zásobu pomocí výukového programu

Více

Tabulka vypracovaných DUM

Tabulka vypracovaných DUM Tabulka vypracovaných DUM Číslo Zkratka Název Předmět 1 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-001 Halloween AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 A brave little dog AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 Vampires AJ 4 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-004 An alien

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Anglický jazyk 4. B 2014/2015

Anglický jazyk 4. B 2014/2015 Info ze dne 22. září 2014 Anglický jazyk 4. B 2014/2015 V letošním školním roce by jednu hodinu angličtiny Vašich dětí měl vést rodilý mluvčí. Pro jednu skupinu to bude v pondělí, pro druhou ve čtvrtek

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN...2

II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN...2 Obsah Obsah...1 II. SLADKÁ SKLIZEŇ - ŘÍJEN...2 Nákup věcí pro výtvarnou činnost:... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 13. ŘÍJNA "SLADKÁ SKLIZEŇ"... 2 - ZVÍŘATA, ČÍSLOVKY 1-10, VELKÝ A MALÝ... 2 A)

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.)

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.) Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Třída: III.(4., 5.) Základní škola, Mateřská

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Obsah. E) English - Wind the bobbin up... 12 7. LEDNA "MRZNE AŽ PRAŠTÍ" - SNÍH... 13

Obsah. E) English - Wind the bobbin up... 12 7. LEDNA MRZNE AŽ PRAŠTÍ - SNÍH... 13 Obsah Obsah... 1 V. MRZNE AŽ PRAŠTÍ - LEDEN... 5 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 5 Nákup pro výtvarnou činnost:... 5 5. LEDNA "MRZNE AŽ PRAŠTÍ" - MRÁZ... 6 A) Básnička s pohybem - ČJ - Malíř Mráz...

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

Matematika. název materiálu

Matematika. název materiálu Seznam "DUMŮ" V případě zájmu kontaktujte naši školu na e-mailu: zsdll.lk@seznam.cz Matematika 32101 Celá čísla, čísla kladná a záporná, opačná čísla 32102 Celá čísla - Absolutní hodnota 32103 Celá čísla

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Ludmila Jožáková aj5-kap-joz-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky.

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva učebnice Happy Street 1 - slovní zásoba, kladné a záporné příkazy, základní gramatické struktury, osobní informace Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Ovládá ústně i písemně slovní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta

ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta ANGLIČTINA Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz Pavel Rakyta Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Obsah Předmluva... 3

Více