ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY"

Transkript

1 ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY Pavlína Račanová

2 MILÉ DĚTI, VÁŽENÍ RODIČE, Učebnice Angličtina pro školáky úzce navazuje na knihu Angličtina pro nejmenší a prostřednictvím jednotlivých okruhů slovní zásoby seznamuje děti hravou formou také s některými prvky gramatiky. Angličtina pro školáky je spojením učebnice a pracovního sešitu. Děti do ní budou psát, kreslit, doplňovat a osvojovat si základy práce se slovníkem. Celá publikace obsahuje 20 lekcí, z toho čtyři jsou opakovací. Dětem by měla sloužit dva roky, tedy v první a druhé třídě základní školy. První část učebnice je určena prvňáčkům. Všech deset lekcí shrnuje a rozšiřuje jednotlivé okruhy slovní zásoby z Angličtiny pro nejmenší tak, aby si je děti, které již do kroužku angličtiny chodily ve školce, zopakovaly a upevnily. Zároveň ale umožňuje dětem, které začínají s angličtinou od první třídy, aby si osvojily stejné základy. Druhá část učebnice obsahuje více interaktivních cvičení a pracuje už naplno s psanou i mluvenou stránkou jazyka. Zaměřuje se spíše na osvojení jednotlivých gramatických prvků prostřednictvím nejrůznějších hrových činností (přiřazování, třídění, porovnávání, kooperační hry, práce ve skupinách, atd.). Každá lekce má pevnou strukturu. Dělí se do čtyř oddílů a je jí věnována jedna dvojstránka. 1. oddíl: SLOVNÍČEK: V první části učebnice se jedná o slovníček obrázkový, ve druhé části je už pouze psaný a zaměřený na vnímání rozdílu mezi psanou a mluvenou stránkou jazyka. Děti s ním budou různě pracovat, např.: doplňovat fonetický přepis k příslušnému anglickému slovu, podle psané formy odhadovat výslovnost, apod. Zahrnuje vždy slovní zásobu z celé lekce tak, aby se s ním děti naučily pracovat a jednotlivá slova si v něm dokázaly vyhledat. 2. a 3. oddíl: GRAMATICKÁ ČÁST: Obě tyto části jsou vždy přizpůsobeny a zaměřeny na určitý gramatický jev a jeho procvičování. U každého oddílu je drobným písmem popsán cíl i zaměření dané části a stručně nastíněna připravená činnost tak, aby rodiče i lektoři předem věděli, s jakou gramatikou se děti v tomto oddíle seznámí. 4. oddíl: SAMOSTATNÁ PRÁCE: Tento oddíl lze využívat jako domácí úkol nebo pro samostatnou práci v průběhu hodiny na zmapování úrovně získaných znalostí a dovedností z právě probrané lekce. Na závěr každé lekce je hvězdičkou označené místo pro odměnu (nálepka, razítko, jednička). Se systémem odměn se dále pracuje v opakovacích lekcích. Celou učebnici obohacují a doplňují veselé barevné obrázky, které dětem pomáhají učivo názorně vysvětlit a zasadit do širších souvislostí. Vysvětlivky k výslovnosti [ ] označení přízvuku ve slově [:] znak prodlužující předchozí samohlásku [ə]; [ɜ] úzké, temné e [ʋ] u [ɪ] i [ɔ]; [ɒ] o [Ɵ] f [æ] široké otevřené e [ŋ] n ve spojení s k (např.: české slovo banka, branka) [ʌ] a [ð] d [ʒ] ž [ʃ] š Pokud bude angličtina pro děti hravá, výuka poutavá, zajímavá a obohacená o střídání činností, bude je učení více bavit, nám se tak podaří položit pevné základy jazyka, ze kterých pak budou moci v životě vycházet. Doufám, že Angličtina pro školáky bude dobrým společníkem a pomocníkem pro hravou výuku angličtiny. Pavlína Račanová. 1

3 1. HELLO! HELLO x BYE-BYE? Přiřadit daným situacím nejvhodnější pozdrav. SLOVNÍČEK = VOCABULARY [və kæbjʊlərɪ]: HELLO! [he ləʋ] = AHOJ! DOBRÝ DEN! HELLO, I M [he ləʋ aɪm]= AHOJ, JÁ JSEM BYE-BYE! [ baɪbaɪ]= NA SHLEDANOU! AHOJ! (PŘI LOUČENÍ) a BOY [bɔɪ] = CHLAPEC a GIRL [gɜ:rl] = DĚVČE ARE YOU BOY (GIRL)? [a: ju:]= JSI CHLAPEC (DĚVČE)? PLEASE [pli:z]= PROSÍM THANK YOU [Ɵæŋk ju:]= DĚKUJI SORRY [ sɒrɪ]= PROMIŇ; PROMIŇTE Zopakovat, upevnit si a rozšířit slovní zásobu v okruhu zdvořilostních frází. GOOD MORNING! [gʊd mɔːnɪŋ]= DOBRÉ RÁNO! GOOD NIGHT! [gʊd naɪt]= DOBROU NOC! CHILDREN [ tʃɪldrən]= DĚTI WHAT [wət] = CO; JAKÝ NAME [neɪm] = JMÉNO YOU [jʊ:] = TY; VY; (TĚ; VÁS) MY [maɪ] = MŮJ; MOJE YOUR [jə:r] = TVŮJ; TVOJE (VÁŠ; VAŠE) NICE [naɪs] = HEZKÉ; PŘÍJEMNÉ MEET [mi:t] = SEZNÁMIT SE; SETKAT SE OR [ɔ:r] = NEBO HELLO, I M HELLO, I M WHAT S YOUR NAME? = JAKÉ JE TVOJE JMÉNO? MY NAME IS = MOJE JMÉNO JE NICE TO MEET YOU. = RÁD(A) TĚ POZNÁVÁM. Osvojit si zdvořilostní fráze pozdravit, představit se, poprosit, poděkovat. THIS IS ME. = TO JSEM JÁ. WHAT IS YOUR NAME? ARE YOU BOY OR GIRL? 2 3

4 2. COLOURS AND SHAPES YELLOW [ jeləʋ] = ŽLUTÁ GREEN [gri:n] = ZELENÁ RED [red] = ČERVENÁ BROWN [braʋn] = HNĚDÁ BLUE [blu:] = MODRÁ BLACK [blæk] = ČERNÁ ORANGE [ ɒrɪndʒ] = ORANŽOVÁ GREY [greɪ] = ŠEDÁ PURPLE [ pɜ:rpəl] = FIALOVÁ PINK [pɪŋk] = RŮŽOVÁ WHITE [waɪt] = BÍLÁ DARK GREEN [dɑ:rk gri:n] = TMAVĚ ZELENÁ LIGHT GREEN [laɪt gri:n] = SVĚTLE ZELENÁ WHAT S THIS? [wɒts ðɪs ] = CO JE TOTO? THIS IS [ðɪs ɪz] = TOTO JE Zopakovat a upevnit si barvy. Seznámit se s některými geometrickými tvary. BIG OR SMALL? Třídit podle tvaru a velikosti. Odpovědět celou větou na otázku: WHAT S THIS?. Zopakovat si základní číslovky SHAPES [ʃeɪps] = TVARY a CIRCLE [ sɜ:kl] = KRUH a TRIANGLE [ traɪæŋgl] = TROJÚHELNÍK a RECTANGLE [ rektæŋgl] = OBDÉLNÍK a SQUARE [skveər] = ČTVEREC a LINE [laɪn] = ČÁRA BIG [bɪg] = VELKÝ SMALL [smɔ:l] = MALÝ TRIANGLES CIRCLES SQUARE RECTANGLES SHAPES Vytvářet slovní spojení (přídavné a podstatné jméno). Doplnit posloupností geometrických tvarů. THIS IS MY = TOTO JE MOJE (MŮJ) TRIANGLES CIRCLES SQUARE RECTANGLES LINES 4 5

5 3. lekce: HOME a MUM [mʌm] = MAMINKA a DAD [dæd] = TATÍNEK a SISTER [ sɪstər] = SESTRA a BROTHER [ brʌðər] = BRATR a BABY [ beɪbɪ] = MIMINKO a GRANDMA [ græn mɑ:] = BABIČKA a GRANDPA [ græn pɑ:] = DĚDEČEK a WINDOW [ wɪndəʋ] = OKNO a TABLE [ teɪbəl] = STŮL a DOOR [dɔ:r] = DVEŘE a CHAIR [tʃeər] = ŽIDLE a FLOOR [flɔ:r] = PODLAHA a LAMP [læmp] = LAMPA a BED [bed] = POSTEL a CLOCK [klɒk] = HODINY WHO S THIS? [hu:s ðɪs] = KDO JE TO? THIS IS [ðɪs ɪz] = TOTO JE WHAT S THIS? [wɒts ðɪs ] = CO JE TOTO? Zopakovat a rozšířit si slovní zásobu z okruhu rodiny a vybavení pokojíčku. Uvědomit si rozdíl mezi otázkami: WHAT IS THIS? X WHO IS THIS? WHAT IS THIS? an UNCLE [ ʌŋkl] = STRÝC an AUNT [a:nt] = TETA a COUSIN [ kʌzn] = BRATRANEC, SESTŘENICE a ROOM [ru:m] = POKOJ a PICTURE [ p ɪktʃər] = OBRAZ, OBRÁZEK a CUPBOARD [ kʌbəd] = SKŘÍŇKA TABLE CHAIR LAMP CUPBOARD BED PICTURE CLOCK Pojmenovat jednotlivé druhy nábytku. Vybarvit je podle diktátu. Vytvářet otázku a odpověď na ni: WHAT IS THIS? THIS IS (využití obrázků nábytku) Pokusit se začlenit do odpovědi slovní spojení (přídavné + podstatné jméno). Např: What is this? This is brown table. MY ROOM WHO IS THIS? Vytvářet otázku a odpověď na ni: WHO IS THIS? THIS IS (využití obrázků členů rodiny). Spojit obrázek se správným stínem. 6 7

6 4. lekce: FRUIT AND VEGETABLE I LIKE x I DON T LIKE an APPLE [ æpəl ] = JABLKO a PEAR [pe:r] = HRUŠKA a PLUM [plʌm] = ŠVESTKA a STRAWBERRY [ strɔ:bərɪ] = JAHODA a PEACH [pi:tʃ] = BROSKEV a BANANA [bə na:nə] = BANÁN an ORANGE [ ɒrɪndʒ] = POMERANČ a TOMATO [tə ma:təʋ] = RAJČE a PEPPER [ pepər] = PAPRIKA a CUCUMBER [ kju:kʌmbər] = OKURKA a CARROT [ kærət] = MRKEV a POTATO [pə teɪtəʋ] = BRAMBORA PEAS [pi:s] = HRÁŠEK I LIKE [aɪ laɪk] = MÁM RÁD DO YOU LIKE? [du ju: laɪk] = MÁŠ RÁD? I DON T LIKE [aɪ dont laɪk] = NEMÁM RÁD a FRUIT [fru:t] = OVOCE a CHERRY [ tʃerɪ] = TŘEŠEŇ GRAPES [greɪps] = HROZNOVÉ VÍNO a LEMON [ lemən] = CITRON a TANGERINE [ tændʒə ri:n] = MANDARINKA a VEGETABLE [ vedʒɪtəbl] = ZELENINA an ONION [ ʌnɪən] = CIBULE a GARLIC [ ga:lɪk] = ČESNEK a SPINACH [ spɪnɪtʃ] = ŠPENÁT a CABBAGE [ kæbɪdʒ]= ZELÍ FAVOURITE [ feɪvərɪt] = OBLÍBENÝ Zopakovat a rozšířit si slovní zásobu z okruhu ovoce a zeleniny. Upevnit si vyjádření: I LIKE x I DON T LIKE Reagovat na otázku: DO YOU LIKE? I LIKE I DON T LIKE Poznat a pojmenovat jednotlivé druhy ovoce a zeleniny. Pokusit se vyjádřit celou větou svůj postoj: I LIKE x I DON T LIKE MY FAVOURITE FRUIT AND VEGETABLE FRUIT x VEGETABLE Vytvářet otázku a odpovědět na ni celou větou: IS THIS FRUIT? YES, THIS IS FRUIT. x NO, THIS IS VEGETABLE. Postupné nahrazování zájmena THIS jednotlivými druhy ovoce a zeleniny. 8 9

7 5. lekce: REVISION 1 WHAT IS THIS? Porozumět otázce a reagovat na ni celou větou. WHAT IS THIS? THIS IS Pokusit se jednoduše popsat některý předmět na základě jeho vlastností (barva, velikost, druh ovoce, zelenina, hračka, ) WHO IS THIS? Pojmenovat jednotlivé členy rodiny. Uvědomit si rozdíl mezi otázkami: WHAT IS THIS? x WHO IS THIS? Osvojit si situace, kdy se která správně použije. MY MUM MY DAD MY GRANDMA OR GRANDPA WHAT COLOUR? Správně reagovat na otázku, pokusit se vytvářet slovní spojení složené z přídavného a podstatného jména (barva + tvar) a postupně je začleňovat do vět. MY BROTHER OR SISTER MY COUSIN THIS IS ME AS BABY I LIKE x I DON T LIKE Vyjádřit svoje stanovisko a vytvářet správně kladné a záporné věty. I LIKE APPLES. x I DON T LIKE PEAS

8 6. lekce: ANIMALS a DOG [dɒg] = PES a CAT [kæt] = KOČKA a PIG [pɪg] = PRASE a COW [kaʋ] = KRÁVA a HORSE [hɔ:rs] = KŮŇ a COCK [kɒk] = KOHOUT a HEN [hen] = SLEPICE a CHICK [tʃɪk] = KUŘE ANIMALS [ ænɪməls] = ZVÍŘATA a FOREST [ fɒrɪst] = LES IN [ɪn] = V a WOLF [vʋlf] = VLK a HARE [heər] = ZAJÍC a BEAR [beər] = MEDVĚD a SQUIRREL [ skvɪrəl] = VEVERKA a FOX [fɒks] = LIŠKA a FARM [fa:m] = FARMA, STATEK ON [ɒn] = NA MEAT [mi:t] = MASO GRASS [gra:s] = TRÁVA CORN [kɔ:n] = ZRNÍ WATER [ vɔ:tə] = VODA MILK [mɪlk] = MLÉKO Zopakovat a rozšířit si slovní zásobu z okruhu zvířat. Seznámit se s vyjádřením: IT LIKES x IT DOESN T LIKE Vytvářet kladné a záporné věty. Reagovat na otázku: WHAT DOES IT LIKE? IT LIKES x IT DOESN T LIKE Přiřazovat jednotlivým druhům zvířat potravu. Vytvářet věty: IT LIKES x IT DOESN T LIKE Postupně nahrazovat zájmeno IT podstatným jménem (název zvířete). ON FARM x IN THE FOREST Seznámit se s některými druhy lesních zvířat. Odpovídat celou větou na otázku: WHAT IS THIS? THIS IS Pokusit se samostatně sestavit otázku (s pomocí obrázků). Třídit zvířata podle místa, kde žijí, na hospodářská a lesní. MY FAVOURITE ANIMAL MY FAVOURITE ANIMAL IS IT LIKES IT DOESN T LIKE 12 13

9 7. lekce: NUMBERS NUMBERS ONE [wʌn] = JEDNA TWO [tu:] = DVĚ THREE [Ɵri:] = TŘI FOUR [fɔ:r] = ČTYŘI FIVE [faɪv] = PĚT SIX [sɪks] = ŠEST SEVEN [ sevən] = SEDM EIGHT [eɪt] = OSM NINE [naɪn] = DEVĚT TEN [ten] = DESET ELEVEN [ɪ levən] = JEDENÁCT TWELVE [twelv] = DVANÁCT HOW MANY? [haʋ menɪ] = KOLIK? HOW MANY SPOTS? [spɒts] = KOLIK TEČEK? Rozšířit si slovní zásobu v číslovkách. Přiřazování konkrétního počtu objektů k dané číslovce. Orientovat se v číselné řadě (počítat jednoduché příklady). Reagovat na otázku: HOW MANY? Orientace v číselné řadě Spojovat čísla ve správné posloupnosti co nejkratší cestou. Správně je pojmenovat. ZERO [ zɪərɒʋ] = NULA THIRTEEN [ Ɵɜ: ti:n] = TŘINÁCT FOURTEEN [ fɔ: ti:n] = ČTRNÁCT FIFTEEN [ fɪf ti:n] = PATNÁCT SIXTEEN [ sɪks ti:n] = ŠESTNÁCT SEVENTEEN [ sevn ti:n] = SEDMNÁCT EIGHTEEN [ eɪ ti:n] = OSMNÁCT NINETEEN [ naɪn ti:n] = DEVATENÁCT TWENTY [ twentɪ] = DVACET PLUS [plʌs] = PLUS MINUS [ maɪnəs] = MINUS IS [ ɪz] = JE (ROVNÁ SE) NUMBERS [ nʌmbərs] = ČÍSLA HOW MANY SPOTS? Přiřadit určitému počtu teček správnou číslovku. Pokusit se sčítat a odčítat do deseti se slovním doprovodem. Opakování barev. MY NUMBERS 14 15

10 8. lekce: FOOD AND DRINKS A BREAD [bred] = CHLÉB A ROLL [rəʋl] = ROHLÍK (SOME) HAM [hæm] = ŠUNKA AN EGG [eg] = VEJCE (SOME) CHEESE [tʃi:z] = SÝR A CAKE [keɪk] = KOLÁČ (DORT) BREAKFAST [ brekfəst] = SNÍDANĚ I M HUNGRY. [ hʌŋgrɪ] = JSEM HLADOVÝ.(MÁM HLAD.) I M THIRSTY. [ Ɵɜ:rstɪ] = JSEM ŽÍZNIVÝ. (MÁM ŽÍZEŇ.) WATER [ vɔ:tə] = VODA MILK [mɪlk] = MLÉKO MEAT [mi:t] = MASO Zopakovat si a rozšířit slovní zásobu z oblasti jídla a pití. Seznámit se s vyjádřením: I EAT ; I DRINK ; Pojmenovat názvy denních jídel (snídaně, svačina, oběd, večeře) TO EAT [i:t]= JÍST TO DRINK [drɪŋk] = PÍT SNACK [snæk] = SVAČINA LUNCH [lʌntʃ] = OBĚD DINNER [ dɪnər]= VEČEŘE FOR [fɔ:r] = K, PRO TEA [ti:]= ČAJ JUICE [dʒu:s] = DŽUS CACAO [kə ka:oʋ]= KAKAO MEAL [mi:l] = JÍDLO I EAT ; I DRINK I EAT I DRINK I EAT I DRINK Vytvářet věty pomocí dvou plnovýznamových sloves. Vést děti k vytváření vět v různých obměnách: I EAT FOR BREAKFAST. I DRINK FOR BREAKFAST FOR BREAKFAST. FOR BREAKFAST. FOR SNACK. FOR SNACK. I EAT FOR LUNCH. I DRINK FOR LUNCH. I EAT FOR DINNER. BREAKFAST - SNACK - LUNCH - DINNER I DRINK FOR DINNER. Pojmenovat a správně přiřadit názvy denních jídel ke správným pokrmům. Osvojit si vyjádření: FOR BREAKFAST ; FOR SNACK ; FOR LUNCH ; FOR DINNER ; MY FAVOURITE MEAL MY FAVOURITE MEAL IS MY FAVOURITE DRINK IS 16 17

11 9. lekce: WEATHER AND SEASONS CLOUDY [ klaʋdɪ] = ZATAŽENO RAINY [ reɪnɪ] = DEŠTIVO COLD [kəʋld] = CHLADNO HOT [hɒt] = HORKO SUNNY [ sʌnɪ] = SLUNEČNO SNOW [snəʋ] = SNÍH WINDY [ wɪndɪ] = VĚTRNO RAINBOW [ reɪnboʋ] = DUHA WHAT S THE WEATHER TODAY? [wɒts ð weðər tə deɪ] =JAKÉ JE DNES POČASÍ? Seznámit se s názvy jednotlivých ročních období a umět je vyjmenovat tak, jak po sobě následují (nejen v řadě, ale i před a po). Reagovat na otázky: WHAT IS THE WEATHER TODAY? WHAT IS THE WEATHER IN SUMMER? IT IS SEASONS Poznat a pojmenovat jednotlivá roční období. Reagovat na otázky: WHAT IS THE WEATHER IN SUMMER? IT IS WEATHER [ weðər]= POČASÍ SEASON [ si:zn] = ROČNÍ OBDOBÍ THE SPRING [sprɪŋ] = JARO THE SUMMER[ sʌmər] = OBĚD THE AUTUMN [ ɔ:təm]= PODZIM THE WINTER [ wɪntər] = ZIMA IN [ɪn]= V WEATHER Přečíst popis, přeložit si ho a přiřadit k příslušnému obrázku. Pokusit se zpětně popsat obrázek (zakrýt si text). Prohlubovat představivost a fantazii - vytvořit svůj vlastní obrázek i jeho popis. IT IS HOT AND WINDY. WHAT IS THE WEATHER TODAY? THE WEATHER: IT IS COLD AND SNOW. IT IS CLOUDY AND RAINY. THE SEASON: IT IS SUNNY AND HOT

12 10. lekce: REVISION 2 BREAKFAST x SNACK x LUNCH x DINNER? WHAT IS THIS? Zopakovat si názvy známých exotických zvířat. Poznat je, pojmenovat a pokusit se jednoduše popsat jejich zbarvení: WHAT IS THIS? ; WHAT COLOUR? ; THIS IS Pokusit se jednoduše popsat některý předmět na základě jeho vlastností (barva, velikost, druh ovoce, zelenina, hračka, ) Poznat a pojmenovat jednotlivé druhy potravin a přiřadit je k dennímu jídlu, ke kterému se nejvíce hodí. Zopakovat a upevni si slovní spojení s použitím předložky FOR (FOR BREAKFAST, FOR LUNCH, FOR DINNER) MY DICTATION Hra na školu diktát ; Pokusit se porozumět slyšenému (jednotlivá slova), nahlas je zopakovat a pokusit se je správně anglicky zapsat. (volit jednodušší slova, např.: z okruhu zvířat) HOW MANY? Upevnit si orientaci v číselné řadě Zopakovat si názvy geometrických tvarů a barvy. Vytvářet složitější slovní spojení: číslovka + přídavné jméno + podstatné jméno; (Např.: FIVE RED TRIANGLES, TEN YELLOW CIRCLES, ) 20 21

13 11. lekce: ABOUT ME Zopakovat si význam, pravopis a výslovnost známých slovíček (za pomoci slovníčků z předchozích lekcí doplnit si ze slovníčku slovíčka z lekce, která neznám). Seznámit se částečně s časováním sloves: TO BE (I AM; YOU ARE); TO HAVE (I HAVE GOT; I HAVEN T GOT) I HAVE GOT Seznámit se a osvojit si vyjádření: I HAVE GOT x I HAVEN T GOT (Já mám x Já nemám ) Pokusit se vytvářet jednoduché věty pomocí známých slovíček. RODINA MAMINKA TATÍNEK SESTRA BRATR MIMINKO BABIČKA DĚDEČEK STRÝC TETA BRATRANEC, SESTŘENICE CHLAPEC DÍVKA ABOUT ME [ə baʊt mi:] O MNĚ REMEMBER [rɪˈmembər] PAMATUJ I HAVE GOT [aɪ hæv gɒt] JÁ MÁM I HAVEN T GOT [aɪ hævnt gɒt] JÁ NEMÁM I AM [aɪ em] JÁ JSEM YOU ARE [ju: a:] TY JSI ELEPHANT SISTER DOG CAT BROTHER PARROT HORSE MONKEY GRANDMA BABY MUM HAMSTER MY FAMILY ANIMALS I HAVE GOT I HAVEN T GOT HAVE YOU GOT? ABOUT ME HOW ARE YOU? WHAT IS YOUR NAME?, I AM BOY. I AM. Zopakovat a upevnit si základní otázky o sobě a odpovědi na ně. Přiřazování příslušných otázek a odpovědí. Dokončování vět. Osvojit si část časování slovesa TO BE. Pokusit se pomocí tohoto vyjádření samostatně vytvořit jednoduchou větu. HAVE YOU GOT ANY SISTER? HAVE YOU GOT ANY BROTHER? HAVE YOU GOT ANY PET? HAVE YOU GOT SNACK? HAVE YOU GOT PENCILCASE? HAVE YOU GOT CRAYONS? ARE YOU BOY? MY NAME IS. HAVE YOU GOT ZEBRA? HOW OLD ARE YOU?, I AM GIRL. HAVE YOU GOT GRANDMA OR GRANDPA? ARE YOU GIRL? I AM. HAVE YOU GOT COUSIN? HAVE YOU GOT UNCLE OR AUNT? I AM = JÁ JSEM YOU ARE = TY JSI 22 23

14 x I CAN T (JÁ UMÍM x JÁ NEUMÍM ) ve spojení se 12. lekce: I CAN I CAN PLAY THE [baɪk] [wi:ls] [gɪ ta:r] [drʌms] [ vaɪə lɪn] [ roʊlər skeɪts] Seznámit se s dětskými dopravními prostředky a hudebními nástroji. Osvojit si vyjádření: I CAN [ ɪnstrʊmənts] dvěma plnovýznamovými slovesy (TO RIDE = řídit; TO PLAY = hrát). Zopakovat si časování slovesa: TO HAVE (I HAVE GOT; I HAVEN T GOT); [ skeɪtbɔ:d] [ pja:noʊ] [ sku:tər] [traɪk] [fllu:t] Vytvářet věty se stejným způsobovým slovesem (moci, umět) a jiným plnovýznamovým slovesem (hrát) princip tvorby vět je stejný. A BIKE A SCOOTER A TRIKE A SKATEBOARD ROLLER-SKATES WHEELS INSTRUMENTS A PIANO A GUITAR A VIOLIN A FLUTE DRUMS KOLO KOLOBĚŽKA TŘÍKOLKA SKATEBOARD KOLEČKOVÉ BRUSLE KOLA HUDEBNÍ NÁSTROJE PIANO, KLAVÍR KYTARA HOUSLE FLÉTNA BUBNY I CAN [aɪ kæn] JÁ UMÍM I CAN T [aɪ ka:nt] JÁ NEUMÍM RIDE [raɪd] JEZDIT NA, ŘÍDIT PLAY [pleɪ] HRÁT (SI) I HAVE GOT [aɪ hæv gɒt] JÁ MÁM I HAVEN T GOT [aɪ hævnt gɒt] JÁ NEMÁM I CAN RIDE x I CAN T RIDE Seznámit se s tvorbou vět s využitím způsobového slovesa CAN (moci, umět). S využitím nové slovní zásoby vytvářet věty kladné i záporné. I CAN PLAY = UMÍM HRÁT I CAN T PLAY = NEUMÍM HRÁT I HAVE GOT x I HAVEN T GOT HAVE YOU GOT A BIKE? HAVE YOU GOT A SCOOTER? HAVE YOU GOT A TRIKE? I CAN RIDE I CAN T RIDE HAVE YOU GOT A SKATEBOARD? HAVE YOU GOT ROLLER-SKATES? HAVE YOU GOT DRUMS? HAVE YOU GOT A VIOLIN? HAVE YOU GOT A FLUTE? HAVE YOU GOT A GUITAR? HAVE YOU GOT A PIANO? I CAN RIDE = UMÍM JEZDIT NA I CAN T RIDE = NEUMÍM JEZDIT NA 24 25

15 Seznámit se názvy různých her a sportů. Upevnit si tvorbu vět se způsobovým slovesem CAN 13. lekce: SPORTS AND GAMES (moci, umět) ve spojení s novou slovní zásobou. I AM GOOD AT GAME FOOTBALL HIDE AND SEEK BOARD GAMES TENNIS ICE-HOCKEY Zopakovat si částečnou znalost časování slovesa TO BE (I AM; YOU ARE). COMPUTER GAMES BASKETBALL SPORT CATCH CARDS I AM GOOD AT Upevnit si časování slovesa TO BE ; Vytvářet otázky a odpovídat na ně dialogy ve dvojicích: ARE YOU GOOD AT? YES, I AM GOOD AT x NO, I AM NOT GOOD AT I AM NOT GOOD AT [spɔ:t] SPORT [geɪm] HRA [ fʊtbɔ:l] FOTBAL [ ba:skɪtbɔ:l] BASKETBAL [ tenɪs] TENIS [aɪs hɒkɪ] LEDNÍ HOKEJ [ka:ds] KARTY [kəm pju:tər geɪms] POČÍTAČOVÉ HRY [bɔ:d geɪms] STOLNÍ (DESKOVÉ) HRY [haɪd ænd si:k] SCHOVÁVANÁ [kætʃ] HONIČKA GOOD [gʊd] DOBRÝ, DOBRÁ I CAN I CAN T PLAY I AM YOU ARE xxxcomputergamesxxxcardsxxx xxxice-hockeyxxxcatchxxx I AM GOOD AT = JSEM DOBRÝ V I AM NOT GOOD AT = NEJSEM DOBRÝ V MY FAVOURITE GAME xxxboardgamesxxx xxxtennisxxxbasketballxxx xxxhideandseekxxxfootballxxx I CAN RIDE x I CAN T RIDE GUITAR Seznámit se s tvorbou tázací věty se způsobovým slovesem CAN CAN YOU PLAY? Odpovídat na otázku celou větou. Pokusit se vytvářet ve dvojicích jednoduché dialogy. Třídit slova do příslušných skupin sporty, hry, hudební nástroje; DRUMS CARDS FLUTE ICE HOCKEY FOOTBALL BOARD GAMES TENNIS COMPUTER GAMES INSTRUMENTS GAMES SPORTS SPORT GAME CAN YOU PLAY? = UMÍŠ HRÁT? I CAN PLAY x I CAN T PLAY 26 27

16 14. lekce: MY HOBBIES Seznámit se s některými zájmy a zálibami. Zopakovat si hry a sporty. Zopakovat si vyjádření postoje: I LIKE x I DON T LIKE... Pokusit se reagovat na otázky celou větou. DO YOU LIKE? Seznámit se s principem vytváření tzv. krátké odpovědi na otázku: DO YOU LIKE? YES, I DO. x NO, I DON T. Využití slovní zásoby i z jiných lekcí. xxxnálepky; SBÍRÁNÍ, SBĚRATELSTVÍ; MALOVÁNÍ; PLAVÁNÍxxx xxxkoníček, ZÁLIBA; TENIS; BĚH; LYŽOVÁNÍ; ZNÁMKYxxx a HOBBY [ hɒbɪ] SWIMMING [ swɪmɪŋ] JOGGING [ dʒɒgɪŋ] SKIING [ ski:ɪŋ] READING [ ri:dɪŋ] PAINTING [ peɪntɪŋ] COLLECTING [kə lektɪŋ] STAMPS [stæmps] STICKERS [ stɪkər] I LIKE MÁM RÁD(A) I DON T LIKE NEMÁM RÁD(A) DO YOU LIKE? MÁŠ RÁD(A)? I LIKE x I DON T LIKE Pokusit se uspořádat písmena ve správné posloupnosti (s pomocí slovníčku). Vytvářet věty, ve kterých vyjadřuji postoj k jednotlivým zájmům a zálibám. DO YOU LIKE? = MÁŠ RÁD(A)? YES, I DO. = ANO, MÁM. NO, I DON T. = NE, NEMÁM. KERSSTICK = = MMIIWSNG = = DINGREA = = INGJOGG = = INGINTPA = = INGSKI = = SPMATS = = MY HOBBIES I LIKE I DON T LIKE 28 29

17 15. lekce: REVISION 3 číslovka + podstatné jméno READ AND DRAW COUNT AND CIRCLE Zopakovat si vytváření množného čísla podstatných jmen (pravidelné tvary). Tvorba slovních spojení: číslovka + přídavné jméno + podstatné jméno (procvičit jednotné i množné číslo od daných podstatných jmen) SIX RED TRIANGLES TWO BLACK CATS FIVE APPLES NINE CRAYONS SEVEN BOOKS FOUR GIRLS EIGHT LEMONS SIX TURTLES TEN WINDOWS SEVEN ORANGE ORANGES FIVE BLACK BALLS FOUR YELLOW LEMONS THREE PINK PIGS NINE BLUE CIRCLES EIGHT GREEN PEAS DICTATION TWO CHAIRS NUMBERS xtwentyxxsixteenxxelevenxxtwelvexxfourteenxxseventeenxxtenxthirteenxxeighteenxxfifteenxxnineteenx 30 31

18 16. lekce: THE ENGLISH ALPHABET the ALPHABET [ ælfəbet] = ABECEDA to SPELL [spel] = HLÁSKOVAT a CROSSWORD [ krɒswɜ:d] = KŘÍŽOVKA Seznámit se anglickou abecedou s posloupností jednotlivých hlásek, jejich správnou výslovností a odlišnostmi od české abecedy. Vyzkoušet si hláskování slov v češtině i v angličtině. SPELL IT, PLEASE. _ Správně pojmenovat obrázky a jednotlivé pojmy hláskovat. Reagovat na pokyn: SPELL IT, PLEASE. _ A B C D E F G [ei] [bi:] [si:] [di:] [i:] [ef] [dʒi:] H I J K L M N O P [eɪtʃ] [aɪ] [dʒeɪ] [keɪ] [el] [em] [en] [əʋ] [pi:] _ Q R S T U V W [kju:] [a:r] [es] [ti:] [ju:] [vi:] [ dʌbl ju:] X Y Z. [eks] [waɪ] [zed] CROSSWORD MY NAME IS SPELL IT, PLEASE. = HLÁSKUJ TO, PROSÍM. CAN YOU SPELL IT, PLEASE? = MŮŽEŠ TO HLÁSKOVAT, PROSÍM? THE ALPHABET Zopakovat si anglickou abecedu. Doplnit hlásky do řad ve správné posloupnosti. Vymyslet jedno slovo v angličtině začínající na poslední doplněné písmeno v řadě. Přiřadit této hlásce také jedno z nabízených slov O - - Q - - S G A - - C V Z 7 7 I

19 17. lekce: WHERE IS IT? [sku:l] A SCHOOL AT SCHOOL A BAG A BOOK A PENCILCASE A PEN A RUBBER A PENCIL A CRAYON A RULER CHAIR ŠKOLA VE ŠKOLE BATOH, TAŠKA KNIHA, SEŠIT PENÁL PERO GUMA OBYČEJNÁ TUŽKA PASTELKA PRAVÍTKO ŽIDLE BLACKBOARD [ blækbɔ:d] TABULE DESK [desk] ŠKOLNÍ LAVICE (PSACÍ STŮL) IN [ɪn] V (V TAŠCE, V PENÁLE) ON [ɒn] NA UNDER [ ʌndər] POD NEXT TO [nekst tə] VEDLE BETWEEN [bɪ twi:n] MEZI THERE [ðeər] TAM WHERE [weər] KDE (KAM) [bæg] [tʃeər] [ kreɪɒn] [ rʌbər] [ət sku:l] [ ru:lər] [ pensəl keɪs] [pen] [pensəl] Upevnit a rozšířit si slovní zásobu v okruhu školních pomůcek a vybavení třídy. Seznámit se s některými předložkami místa. Osvojit si vyjádření pomocí větného rámce THERE IS x THERE ARE [bʋk] THERE IS x THERE ARE THERE IS x THERE ARE Seznámit se s vyjádřením pomocí větného rámce: THERE IS x THERE ARE = Někde něco je Osvojit si rozdíly mezi vyjádřením jednotného a množného čísla. WHERE IS IT? Seznámit se s jednotlivými předložkami místa. IN, ON, UNDER, NEXT TO, BETWEEN ; Pokusit se vytvářet slovní spojení s těmito předložkami. Reagovat na otázku: WHERE IS IT? názorná ukázka THERE IS A PENCILCASE ON THE DESK. THERE ARE THREE CRAY- ONS UNDER THE CHAIR. THERE IS MY BAG NEXT TO THE CHAIR. THERE ARE TWO PENCILS IN THE PENCILCASE. THERE IS MY BOOK BETWEEN THE PENCILCASE AND RULER. THERE ARE FIVE CRAYONS NEXT TO THE BOOK

20 18. lekce: WHAT IS THE TIME NOW? Zopakovat si číslovky Seznámit se s pravidly při určování času. Reagovat na otázku: WHAT IS THE TIME NOW? IT IS Seznámit se s významem a rozdílem zkratek: a.m. x p.m TIME [taɪm] ČAS NOW [naʋ] NYNÍ, TEĎ O CLOCK [ə klɒk] HODINY (UDÁNÍ ČASU) HALF PAST [ha:f pa:st] PŮL QUARTER PAST [ kvɔ:tər pa:st] ČTVRT QUARTER TO [ kvɔ:tər tə] TŘIČTVRTĚ A.M. [ ei em] DOPOLEDNE P.M. [ pi: em] PO POLEDNI, ODPOLEDNE AT [æt] V (PŘI URČOVÁNÍ ČASU) QUARTER PAST x QUARTER TO WHAT IS THE TIME NOW? Seznámit se s rozdílem QUARTER PAST x QUARTER TO Osvojit si princip určování času pomocí těchto spojení. Pokládat otázku a reagovat na ni celou větou: WHAT IS THE TIME NOW? IT IS HALF PAST Seznámit se s určováním času celé hodiny a princip použití spojení: HALF PAST Pokládat otázku a reagovat na ni celou větou (ve dvojicích nebo skupinkách): WHAT IS THE TIME NOW? IT IS It is nine o clock. It is half past six. It is quarter to ten. It is quarter past three. It is twelve o clock. It is quarter past eight. It is half past two. It is quarter to seven

21 19. lekce: WHAT ARE YOU DOING? SIT DOWN! [sɪt daʋn] STAND UP! [stænd ʌp] LIE DOWN! [laɪ daʋn] CLAP YOUR HANDS! [klæp jɔ:r hændz] LOOK AT ME! [lʋk ət mi:] JUMP! [dʒʌmp] RUN! [rʌn] WALK! [wɔ:k] A PIANO [ pja:noʊ] A GUITAR [gɪ ta:r] A VIOLIN [ vaɪə lɪn] A FLUTE [flu:t] DRUMS [taɪm] PLAY [pleɪ] NOW [naʋ] FOOTBALL [ fʊtbɔ:l] BASKETBALL [ ba:skɪtbɔ:l] TENNIS [ tenɪs] ICE-HOCKEY [aɪs hɒkɪ] CARDS [ka:ds] COMPUTER GAMES [kəm pju:tər geɪms] BOARD GAMES [bɔ:d geɪms] I AM YOU ARE IT IS WHAT ARE YOU DOING? ARE YOU SITTING? ARE YOU RUNNING? ARE YOU LAYING? ARE YOU JUMPING? ARE YOU STANDING? ARE YOU PLAYING CARDS? ARE YOU PLAYING THE FLUTE? ARE YOU PLAYING FOTTBALL? Zopakovat si slovní zásobu z několika okruhů (pokyny, sporty, hudební nástroje). Seznámit se s významem pojmu PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ a jeho vytvářením pro 1., 2. a 3. osobu jednotného čísla. Seznámit se s větným vzorcem pro tvorbu kladné a záporné oznamovací věty v přítomném čase průběhovém s podmětem v první osobě jednotného čísla: I AM (NOT) + SLOVESO S ING (I am playing tennis. I am running.) Osvojit si tvorbu kladné tázací věty v přítomném čase průběhovém s podmětem ve druhé osobě jednotného čísla: ARE YOU + SLOVESO S -ING (Are you walking? Are you playing the piano?) WHAT CAN YOU SEE ON THE PICTURE? I AM DRAWING. I AM DRAWING. KATE IS SITTING ON THE CHAIR AND PLAYING THE PIANO. PETER IS JUMPING ON THE DESK. BOB IS LAYING ON THE FLOOR NEXT TO THE PIANO. Seznámit se s větným vzorcem pro tvorbu kladné oznamovací věty v přítomném čase průběhovém s podmětem ve třetí osobě jednotného čísla: OSOBA + IS + SLOVESO S ING (Tom is jumping. Tess is playing the guitar. Ben is sitting.) 38 39

22 20. lekce: REVISION 4 PLAY THIS GAME WITH A DICE A DICE 5. HAVE YOU GOT SISTERS OR BROTHERS? 6. WHAT IS YOUR FAVOURITE FRUIT? 7. COUNT FROM 10 TO CAN YOU PLAY THE INSTRUMENT? 4. SIT DOWN UNDER THE TABLE QUESTION ANSWER TO THE QUESTION 1. SAY FIVE COLOURS RESCUE ONE STEP FORWARD 8. HAVE YOU GOT ANY PET? 2. ARE YOU GOOD AT TENNIS? 9. SAY FOUR PARTS OF YOUR BODY. 14. WHERE IS YOUR PENCILCASE? 13. WHAT SPORTS DO YOU LIKE? 12. SPELL YOUR NAME 11. COUNT FROM 10 TO HOW OLD ARE YOU? 15. CAN YOU RIDE ROLLER- SKATES? DEEP WATER ONE STEP BACKWARD FISHING YOU DON T PLAY ONE ROUND 20. WHAT IS THE TIME NOW? 16. SAY THE ENGLISH ALPHABET 17. RUN TO THE DOOR 18. WHAT IS YOUR FAVOURITE VEGETABLE? 19. COUNT FROM 20 TO

23 NOTES 42 43

24 Vydala obecně prospěšná společnost Kroužky v roce 2012 jako učební pomůcku pro zájmové kroužky anglického jazyka Kroužky o.p.s. Mánesova Praha 2 Napsala: Pavlína Račanová Ilustrovala: Bára Hubená Tisk a grafická úprava: digitální tisk LUKY Trutnov

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY)

SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) SLOVNÍ ZÁSOBA SCHOOL OBJECTS = ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY (POMŮCKY) a teacher = učitel, učitelka a map = mapa a blackboard = tabule a door = dveře a picture = obraz a window = okno a radio = rozhlas a clock = hodiny

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. Ročník: 4. ročník Datum vytvoření: 10. června 2012 Datum ověření:

Více

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary).

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Have got - oznamovací věty Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). I have got a rabbit. Já mám králíka.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka.

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka. 1.1 Představování V angličtině se zeptáme: What is your name? Doslova to znamená: Jaké je tvoje jméno? A odpovíme: I am Tom. (Já jsem Tom.) Nebo: My name is Tom. (Moje jméno je Tom.) Angličtina některé

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. ledna 2012 Datum ověření:

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : a PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Facebook My friends M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-08 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Následná aktivita: překlad vět, varianta A a B, varianta B pro žáky se SPCHU (příloha 3, a 4)

Následná aktivita: překlad vět, varianta A a B, varianta B pro žáky se SPCHU (příloha 3, a 4) Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Drawing dictation Pořadové číslo: III_2-05_01 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Opakování vazby THERE IS/THERE ARE a předložek

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

Angličtina pro 4. ročník základní školy

Angličtina pro 4. ročník základní školy www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Angličtina pro. ročník základní školy (spn ukázka lekce.jbb) Angličtina pro. ročník základní školy Lekce: VÍTEJTE Cvičení: Hello, kids! Ahoj

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva po pololetí

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-05 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Judy, My name s Caroline and I m from Leeds. I m 11 years old. I ve got

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-05.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mike is describing his holiday in the Czech Republic. M e t o d i c k

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh:

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh: Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Test your English Pořadové číslo: III_2-05-46 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Přítomný čas prostý Vyučující: Mgr. Milena

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 utor: Jana Vlčková Název: V_32_INOVCE_18_16_Prověrka 2.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva na konci čtvrtého

Více

Chit Chat 1 - Lekce 9

Chit Chat 1 - Lekce 9 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit fish ryba chicken kuře pizza pizza sausages párky salad

Více

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání,.lekce Time (time_cas.jbb) Project,.vydání,.lekce Time Lekce: A What s the time, please? clock hodiny concert koncert dance tancovat;

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Prokšová j5-doc-pro-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Johny, My name s Pavel Novák and I m twelve years old. I m from Prague which

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Kate is describing their house and her bedroom. M e t o d i c k é p o

Více

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5

Hvězda v angličtině. Lekce: 1- Jedna, dva, tři. Lekce: 2 - Ahoj. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na straně 4. Cvičení: Na straně 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Hvězda v angličtině (hvezda.jbb) Hvězda v angličtině Lekce: - Jedna, dva, tři Cvičení: Na straně one two three four five Cvičení: Na straně six

Více

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 4 part A, Project 2 Unit 4 part A - translation practice 1. Máš rád kávu? Ne, nemám. Nikdy ji nepiji. Do you like coffee? No, I don't. I never drink it. 2. Můžu, prosím, mít sendvič

Více

Jazyk anglický 6. ročník Vzdělávací obsah

Jazyk anglický 6. ročník Vzdělávací obsah Jazyk anglický 6. ročník Vzdělávací obsah Časový plán Září Říjen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Seznámení se zvukovou podobou anglického jazyka Pozdravy Představování

Více

Happy House 2 - Unit 2

Happy House 2 - Unit 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - Unit (hh_unit.jbb) Happy House - Unit Lekce: Unit Cvičení: Strana - poslech Good morning, everybody! Dobré ráno, všichni! Hello,

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Hello,

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-18 Z á k l a d o v ý t e x t : Mark: Is this your photo album, Kate? Kate: Yes, it is. Mark: Can I have

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M a r k s S u n d a y This is Mark s Sunday. He

Více

a) big... d) good... b) old... e) long... c) thick... f) tall...

a) big... d) good... b) old... e) long... c) thick... f) tall... Okruhy pro opakování a přípravu na srovnávací práce - 6. ročník 1) Napiš protiklady přídavných jmen: a) big... d) good... b) old... e) long... c) thick... f) tall... 2) Napiš krátkou odpověď: a) Has your

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

PSANÍ. My room is a mess. Anglický jazyk. Hana Vavřenová

PSANÍ. My room is a mess. Anglický jazyk. Hana Vavřenová PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : My room is a mess M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e

Více

Chit Chat 2 - Lekce 1

Chit Chat 2 - Lekce 1 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit I can / can t. Já umím / neumím. ski lyžovat skate

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA zná základní pozdravy umí si vyžádat informaci o jménu a sám tuto informaci poskytnout je schopen prakticky využít abecedu při hláskování umí pracovat se slovníkem rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Řebíčková aj5-doc-pro-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M y f a v o u r i t e d a y My name is Peter Johnson and

Více

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomné časy v angličtině jsou: Present simple Přítomný čas prostý Present continuous Přítomný čas průběhový Present perfect Předpřítomný čas Present perfect

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 3. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Happy street 2. Kapitola 1. easy [ˈiˈzɪ ] jednoduchý [flæt] byt footprints

Happy street 2. Kapitola 1. easy [ˈiˈzɪ ] jednoduchý [flæt] byt footprints Kapitola 1 easy [ˈiˈzɪ ] jednoduchý flat [flæt] byt a footprint [ˈfʊ tˈprɪ nt] stopa footprints [ˈfʊ tˈprɪ nts] stopy a garage [gærɪ dʒ ] garáž I spy a letter [aɪ spaɪ ] Sleduji [ˈletə(r)] dopis, písmeno

Více

Czenglish 1 ( )

Czenglish 1 ( ) 1 1 I am Czech. Jsem Češka. 2 I am Czech. Jsem Čech. 3 Is he English? Je to Angličan? 4 He is English. Je Angličan. 5 She is English. Je Angličanka. 6 What is it? Co to je? 7 It is a good book. Je to dobrá

Více

Tématický celek Učivo Výstupy dle ŠVP Žák - Hello Hello! I am. Bye! Please. Sorry. Yes. No. Good morning children, teacher, pupil, mum, dad

Tématický celek Učivo Výstupy dle ŠVP Žák - Hello Hello! I am. Bye! Please. Sorry. Yes. No. Good morning children, teacher, pupil, mum, dad vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova Hello Hello! I am. Bye! Please.

Více

AJ - Angličtina pro začátečníky

AJ - Angličtina pro začátečníky AJ - Angličtina pro začátečníky KAPITOLA: 1, LEKCE:1 METODICKÁ PŘÍPRAVA ONLINE jazyky angličtina pro samouky, s.r.o., info@onlinejazyky OSNOVA ČAS TÉMATA POPIS ČINNOSTI POMŮCKY ŠKOLA ŠKOLA 2 LIDÉ POZDRAVY

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Chit Chat 1 - Lekce 11

Chit Chat 1 - Lekce 11 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a ball míč an aeroplane letadlo a radio rádio a poster

Více

Anglický jazyk 2. ročník

Anglický jazyk 2. ročník ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Anglický jazyk 2. ročník Birthday, toys opakování z 1. třídy Vypracovala: Mgr. Lenka Šťovíčková 1 Pořadové číslo projektu Nově a lépe s počítači Šablona č.: III/2 Datum

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

William Taylor. John Black. Martin Novák. Helga Weber. I am John Black. I am from the USA. I am from New York. I am

William Taylor. John Black. Martin Novák. Helga Weber. I am John Black. I am from the USA. I am from New York. I am John Black I am John Black. I am from the USA. I am from New York. I am 1 12 years old. I have got a sister. Her name is Jane. She is 16 years old. I have got a computer. I have got a dog. I like hamburgers

Více

Metodický list. Anotace materiálu: Pracovní list pro žáky přítomný čas průběhový, otázky s Who, What, Where.

Metodický list. Anotace materiálu: Pracovní list pro žáky přítomný čas průběhový, otázky s Who, What, Where. Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků (II/2) Sada: 2 Číslo: EU-OPVK-CJ-A1ST-64 Předmět:

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: V každém sloupečku vyškrtni slovo, které se liší výslovností samohlásky. blue box eight head shirt clock who home my red work hall two

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Šablona:* III/2 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8

Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8 Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8 Škola má jen první stupeň. V charakteristice předmětu Český jazyk jsou popsány metody, pomůcky a formy práce. Očekávané výstupy se neupravují, ale je uvedeno,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Anglický jazyk. 2. období 4. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Anglický jazyk. 2. období 4. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Anglický jazyk 2. období 4. ročník Učební texty: Our discovery island 2, pracovní sešity k učebnici Our discovery island 2 Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

Sport, sportování a hry

Sport, sportování a hry Sport, sportování a hry Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas:

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-1-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Doplň křížovku. Tajenka: anglicky - počítač 2. Přiřaď slova z rámečku k následujícím slovesům. Každé slovo můžeš použít jen jednou.

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : zvířata, části těla, barvy, části domů, přídavná jména

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : zvířata, části těla, barvy, části domů, přídavná jména ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-13 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hello! My name is Peter and I am an old magician. When

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Jak se máš? How old are you? Kolik ti je let?

Jak se máš? How old are you? Kolik ti je let? How are you? Jak se máš? How old are you? Kolik ti je let? How are your parents? Jak se mají tvoji rodiče? How old are your parents? Kolik let je tvým rodičům? How is your mum? maminka? mum? Kolik let

Více

Tento pracovní list slouží k ověřování znalostí žáků formou rozhovorů, překladu, kvízu a hádanky. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků)

Tento pracovní list slouží k ověřování znalostí žáků formou rozhovorů, překladu, kvízu a hádanky. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků) Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6.05 Ověř si své znalosti (pro 6. ročník) Tento pracovní list slouží k ověřování znalostí

Více

Countable / uncountable nouns Articles

Countable / uncountable nouns Articles Countable / uncountable nouns Articles Countable / uncountable nouns = počitatelná / nepočitatelná podstatná jména Počitatelná jména = dají se spočítat, mají jednotné i množné číslo oranges Nepočitatelná

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

MY DICTIONARY 1. Name: Class:

MY DICTIONARY 1. Name: Class: MY DICTIONARY 1 Name: Class: Slovníček k učebnici Chit Chat 1, OXFORD UNIVERSITY PRESS Ve spolupráci s OUP Mgr. Ivana Nohlová, ZŠ Frýdek-Místek Komenského COLOURS - BARVY RED /red/ červený BLUE /blu:/

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Oliver?

Více