ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY"

Transkript

1 ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY Pavlína Račanová

2 MILÉ DĚTI, VÁŽENÍ RODIČE, Učebnice Angličtina pro školáky úzce navazuje na knihu Angličtina pro nejmenší a prostřednictvím jednotlivých okruhů slovní zásoby seznamuje děti hravou formou také s některými prvky gramatiky. Angličtina pro školáky je spojením učebnice a pracovního sešitu. Děti do ní budou psát, kreslit, doplňovat a osvojovat si základy práce se slovníkem. Celá publikace obsahuje 20 lekcí, z toho čtyři jsou opakovací. Dětem by měla sloužit dva roky, tedy v první a druhé třídě základní školy. První část učebnice je určena prvňáčkům. Všech deset lekcí shrnuje a rozšiřuje jednotlivé okruhy slovní zásoby z Angličtiny pro nejmenší tak, aby si je děti, které již do kroužku angličtiny chodily ve školce, zopakovaly a upevnily. Zároveň ale umožňuje dětem, které začínají s angličtinou od první třídy, aby si osvojily stejné základy. Druhá část učebnice obsahuje více interaktivních cvičení a pracuje už naplno s psanou i mluvenou stránkou jazyka. Zaměřuje se spíše na osvojení jednotlivých gramatických prvků prostřednictvím nejrůznějších hrových činností (přiřazování, třídění, porovnávání, kooperační hry, práce ve skupinách, atd.). Každá lekce má pevnou strukturu. Dělí se do čtyř oddílů a je jí věnována jedna dvojstránka. 1. oddíl: SLOVNÍČEK: V první části učebnice se jedná o slovníček obrázkový, ve druhé části je už pouze psaný a zaměřený na vnímání rozdílu mezi psanou a mluvenou stránkou jazyka. Děti s ním budou různě pracovat, např.: doplňovat fonetický přepis k příslušnému anglickému slovu, podle psané formy odhadovat výslovnost, apod. Zahrnuje vždy slovní zásobu z celé lekce tak, aby se s ním děti naučily pracovat a jednotlivá slova si v něm dokázaly vyhledat. 2. a 3. oddíl: GRAMATICKÁ ČÁST: Obě tyto části jsou vždy přizpůsobeny a zaměřeny na určitý gramatický jev a jeho procvičování. U každého oddílu je drobným písmem popsán cíl i zaměření dané části a stručně nastíněna připravená činnost tak, aby rodiče i lektoři předem věděli, s jakou gramatikou se děti v tomto oddíle seznámí. 4. oddíl: SAMOSTATNÁ PRÁCE: Tento oddíl lze využívat jako domácí úkol nebo pro samostatnou práci v průběhu hodiny na zmapování úrovně získaných znalostí a dovedností z právě probrané lekce. Na závěr každé lekce je hvězdičkou označené místo pro odměnu (nálepka, razítko, jednička). Se systémem odměn se dále pracuje v opakovacích lekcích. Celou učebnici obohacují a doplňují veselé barevné obrázky, které dětem pomáhají učivo názorně vysvětlit a zasadit do širších souvislostí. Vysvětlivky k výslovnosti [ ] označení přízvuku ve slově [:] znak prodlužující předchozí samohlásku [ə]; [ɜ] úzké, temné e [ʋ] u [ɪ] i [ɔ]; [ɒ] o [Ɵ] f [æ] široké otevřené e [ŋ] n ve spojení s k (např.: české slovo banka, branka) [ʌ] a [ð] d [ʒ] ž [ʃ] š Pokud bude angličtina pro děti hravá, výuka poutavá, zajímavá a obohacená o střídání činností, bude je učení více bavit, nám se tak podaří položit pevné základy jazyka, ze kterých pak budou moci v životě vycházet. Doufám, že Angličtina pro školáky bude dobrým společníkem a pomocníkem pro hravou výuku angličtiny. Pavlína Račanová. 1

3 1. HELLO! HELLO x BYE-BYE? Přiřadit daným situacím nejvhodnější pozdrav. SLOVNÍČEK = VOCABULARY [və kæbjʊlərɪ]: HELLO! [he ləʋ] = AHOJ! DOBRÝ DEN! HELLO, I M [he ləʋ aɪm]= AHOJ, JÁ JSEM BYE-BYE! [ baɪbaɪ]= NA SHLEDANOU! AHOJ! (PŘI LOUČENÍ) a BOY [bɔɪ] = CHLAPEC a GIRL [gɜ:rl] = DĚVČE ARE YOU BOY (GIRL)? [a: ju:]= JSI CHLAPEC (DĚVČE)? PLEASE [pli:z]= PROSÍM THANK YOU [Ɵæŋk ju:]= DĚKUJI SORRY [ sɒrɪ]= PROMIŇ; PROMIŇTE Zopakovat, upevnit si a rozšířit slovní zásobu v okruhu zdvořilostních frází. GOOD MORNING! [gʊd mɔːnɪŋ]= DOBRÉ RÁNO! GOOD NIGHT! [gʊd naɪt]= DOBROU NOC! CHILDREN [ tʃɪldrən]= DĚTI WHAT [wət] = CO; JAKÝ NAME [neɪm] = JMÉNO YOU [jʊ:] = TY; VY; (TĚ; VÁS) MY [maɪ] = MŮJ; MOJE YOUR [jə:r] = TVŮJ; TVOJE (VÁŠ; VAŠE) NICE [naɪs] = HEZKÉ; PŘÍJEMNÉ MEET [mi:t] = SEZNÁMIT SE; SETKAT SE OR [ɔ:r] = NEBO HELLO, I M HELLO, I M WHAT S YOUR NAME? = JAKÉ JE TVOJE JMÉNO? MY NAME IS = MOJE JMÉNO JE NICE TO MEET YOU. = RÁD(A) TĚ POZNÁVÁM. Osvojit si zdvořilostní fráze pozdravit, představit se, poprosit, poděkovat. THIS IS ME. = TO JSEM JÁ. WHAT IS YOUR NAME? ARE YOU BOY OR GIRL? 2 3

4 2. COLOURS AND SHAPES YELLOW [ jeləʋ] = ŽLUTÁ GREEN [gri:n] = ZELENÁ RED [red] = ČERVENÁ BROWN [braʋn] = HNĚDÁ BLUE [blu:] = MODRÁ BLACK [blæk] = ČERNÁ ORANGE [ ɒrɪndʒ] = ORANŽOVÁ GREY [greɪ] = ŠEDÁ PURPLE [ pɜ:rpəl] = FIALOVÁ PINK [pɪŋk] = RŮŽOVÁ WHITE [waɪt] = BÍLÁ DARK GREEN [dɑ:rk gri:n] = TMAVĚ ZELENÁ LIGHT GREEN [laɪt gri:n] = SVĚTLE ZELENÁ WHAT S THIS? [wɒts ðɪs ] = CO JE TOTO? THIS IS [ðɪs ɪz] = TOTO JE Zopakovat a upevnit si barvy. Seznámit se s některými geometrickými tvary. BIG OR SMALL? Třídit podle tvaru a velikosti. Odpovědět celou větou na otázku: WHAT S THIS?. Zopakovat si základní číslovky SHAPES [ʃeɪps] = TVARY a CIRCLE [ sɜ:kl] = KRUH a TRIANGLE [ traɪæŋgl] = TROJÚHELNÍK a RECTANGLE [ rektæŋgl] = OBDÉLNÍK a SQUARE [skveər] = ČTVEREC a LINE [laɪn] = ČÁRA BIG [bɪg] = VELKÝ SMALL [smɔ:l] = MALÝ TRIANGLES CIRCLES SQUARE RECTANGLES SHAPES Vytvářet slovní spojení (přídavné a podstatné jméno). Doplnit posloupností geometrických tvarů. THIS IS MY = TOTO JE MOJE (MŮJ) TRIANGLES CIRCLES SQUARE RECTANGLES LINES 4 5

5 3. lekce: HOME a MUM [mʌm] = MAMINKA a DAD [dæd] = TATÍNEK a SISTER [ sɪstər] = SESTRA a BROTHER [ brʌðər] = BRATR a BABY [ beɪbɪ] = MIMINKO a GRANDMA [ græn mɑ:] = BABIČKA a GRANDPA [ græn pɑ:] = DĚDEČEK a WINDOW [ wɪndəʋ] = OKNO a TABLE [ teɪbəl] = STŮL a DOOR [dɔ:r] = DVEŘE a CHAIR [tʃeər] = ŽIDLE a FLOOR [flɔ:r] = PODLAHA a LAMP [læmp] = LAMPA a BED [bed] = POSTEL a CLOCK [klɒk] = HODINY WHO S THIS? [hu:s ðɪs] = KDO JE TO? THIS IS [ðɪs ɪz] = TOTO JE WHAT S THIS? [wɒts ðɪs ] = CO JE TOTO? Zopakovat a rozšířit si slovní zásobu z okruhu rodiny a vybavení pokojíčku. Uvědomit si rozdíl mezi otázkami: WHAT IS THIS? X WHO IS THIS? WHAT IS THIS? an UNCLE [ ʌŋkl] = STRÝC an AUNT [a:nt] = TETA a COUSIN [ kʌzn] = BRATRANEC, SESTŘENICE a ROOM [ru:m] = POKOJ a PICTURE [ p ɪktʃər] = OBRAZ, OBRÁZEK a CUPBOARD [ kʌbəd] = SKŘÍŇKA TABLE CHAIR LAMP CUPBOARD BED PICTURE CLOCK Pojmenovat jednotlivé druhy nábytku. Vybarvit je podle diktátu. Vytvářet otázku a odpověď na ni: WHAT IS THIS? THIS IS (využití obrázků nábytku) Pokusit se začlenit do odpovědi slovní spojení (přídavné + podstatné jméno). Např: What is this? This is brown table. MY ROOM WHO IS THIS? Vytvářet otázku a odpověď na ni: WHO IS THIS? THIS IS (využití obrázků členů rodiny). Spojit obrázek se správným stínem. 6 7

6 4. lekce: FRUIT AND VEGETABLE I LIKE x I DON T LIKE an APPLE [ æpəl ] = JABLKO a PEAR [pe:r] = HRUŠKA a PLUM [plʌm] = ŠVESTKA a STRAWBERRY [ strɔ:bərɪ] = JAHODA a PEACH [pi:tʃ] = BROSKEV a BANANA [bə na:nə] = BANÁN an ORANGE [ ɒrɪndʒ] = POMERANČ a TOMATO [tə ma:təʋ] = RAJČE a PEPPER [ pepər] = PAPRIKA a CUCUMBER [ kju:kʌmbər] = OKURKA a CARROT [ kærət] = MRKEV a POTATO [pə teɪtəʋ] = BRAMBORA PEAS [pi:s] = HRÁŠEK I LIKE [aɪ laɪk] = MÁM RÁD DO YOU LIKE? [du ju: laɪk] = MÁŠ RÁD? I DON T LIKE [aɪ dont laɪk] = NEMÁM RÁD a FRUIT [fru:t] = OVOCE a CHERRY [ tʃerɪ] = TŘEŠEŇ GRAPES [greɪps] = HROZNOVÉ VÍNO a LEMON [ lemən] = CITRON a TANGERINE [ tændʒə ri:n] = MANDARINKA a VEGETABLE [ vedʒɪtəbl] = ZELENINA an ONION [ ʌnɪən] = CIBULE a GARLIC [ ga:lɪk] = ČESNEK a SPINACH [ spɪnɪtʃ] = ŠPENÁT a CABBAGE [ kæbɪdʒ]= ZELÍ FAVOURITE [ feɪvərɪt] = OBLÍBENÝ Zopakovat a rozšířit si slovní zásobu z okruhu ovoce a zeleniny. Upevnit si vyjádření: I LIKE x I DON T LIKE Reagovat na otázku: DO YOU LIKE? I LIKE I DON T LIKE Poznat a pojmenovat jednotlivé druhy ovoce a zeleniny. Pokusit se vyjádřit celou větou svůj postoj: I LIKE x I DON T LIKE MY FAVOURITE FRUIT AND VEGETABLE FRUIT x VEGETABLE Vytvářet otázku a odpovědět na ni celou větou: IS THIS FRUIT? YES, THIS IS FRUIT. x NO, THIS IS VEGETABLE. Postupné nahrazování zájmena THIS jednotlivými druhy ovoce a zeleniny. 8 9

7 5. lekce: REVISION 1 WHAT IS THIS? Porozumět otázce a reagovat na ni celou větou. WHAT IS THIS? THIS IS Pokusit se jednoduše popsat některý předmět na základě jeho vlastností (barva, velikost, druh ovoce, zelenina, hračka, ) WHO IS THIS? Pojmenovat jednotlivé členy rodiny. Uvědomit si rozdíl mezi otázkami: WHAT IS THIS? x WHO IS THIS? Osvojit si situace, kdy se která správně použije. MY MUM MY DAD MY GRANDMA OR GRANDPA WHAT COLOUR? Správně reagovat na otázku, pokusit se vytvářet slovní spojení složené z přídavného a podstatného jména (barva + tvar) a postupně je začleňovat do vět. MY BROTHER OR SISTER MY COUSIN THIS IS ME AS BABY I LIKE x I DON T LIKE Vyjádřit svoje stanovisko a vytvářet správně kladné a záporné věty. I LIKE APPLES. x I DON T LIKE PEAS

8 6. lekce: ANIMALS a DOG [dɒg] = PES a CAT [kæt] = KOČKA a PIG [pɪg] = PRASE a COW [kaʋ] = KRÁVA a HORSE [hɔ:rs] = KŮŇ a COCK [kɒk] = KOHOUT a HEN [hen] = SLEPICE a CHICK [tʃɪk] = KUŘE ANIMALS [ ænɪməls] = ZVÍŘATA a FOREST [ fɒrɪst] = LES IN [ɪn] = V a WOLF [vʋlf] = VLK a HARE [heər] = ZAJÍC a BEAR [beər] = MEDVĚD a SQUIRREL [ skvɪrəl] = VEVERKA a FOX [fɒks] = LIŠKA a FARM [fa:m] = FARMA, STATEK ON [ɒn] = NA MEAT [mi:t] = MASO GRASS [gra:s] = TRÁVA CORN [kɔ:n] = ZRNÍ WATER [ vɔ:tə] = VODA MILK [mɪlk] = MLÉKO Zopakovat a rozšířit si slovní zásobu z okruhu zvířat. Seznámit se s vyjádřením: IT LIKES x IT DOESN T LIKE Vytvářet kladné a záporné věty. Reagovat na otázku: WHAT DOES IT LIKE? IT LIKES x IT DOESN T LIKE Přiřazovat jednotlivým druhům zvířat potravu. Vytvářet věty: IT LIKES x IT DOESN T LIKE Postupně nahrazovat zájmeno IT podstatným jménem (název zvířete). ON FARM x IN THE FOREST Seznámit se s některými druhy lesních zvířat. Odpovídat celou větou na otázku: WHAT IS THIS? THIS IS Pokusit se samostatně sestavit otázku (s pomocí obrázků). Třídit zvířata podle místa, kde žijí, na hospodářská a lesní. MY FAVOURITE ANIMAL MY FAVOURITE ANIMAL IS IT LIKES IT DOESN T LIKE 12 13

9 7. lekce: NUMBERS NUMBERS ONE [wʌn] = JEDNA TWO [tu:] = DVĚ THREE [Ɵri:] = TŘI FOUR [fɔ:r] = ČTYŘI FIVE [faɪv] = PĚT SIX [sɪks] = ŠEST SEVEN [ sevən] = SEDM EIGHT [eɪt] = OSM NINE [naɪn] = DEVĚT TEN [ten] = DESET ELEVEN [ɪ levən] = JEDENÁCT TWELVE [twelv] = DVANÁCT HOW MANY? [haʋ menɪ] = KOLIK? HOW MANY SPOTS? [spɒts] = KOLIK TEČEK? Rozšířit si slovní zásobu v číslovkách. Přiřazování konkrétního počtu objektů k dané číslovce. Orientovat se v číselné řadě (počítat jednoduché příklady). Reagovat na otázku: HOW MANY? Orientace v číselné řadě Spojovat čísla ve správné posloupnosti co nejkratší cestou. Správně je pojmenovat. ZERO [ zɪərɒʋ] = NULA THIRTEEN [ Ɵɜ: ti:n] = TŘINÁCT FOURTEEN [ fɔ: ti:n] = ČTRNÁCT FIFTEEN [ fɪf ti:n] = PATNÁCT SIXTEEN [ sɪks ti:n] = ŠESTNÁCT SEVENTEEN [ sevn ti:n] = SEDMNÁCT EIGHTEEN [ eɪ ti:n] = OSMNÁCT NINETEEN [ naɪn ti:n] = DEVATENÁCT TWENTY [ twentɪ] = DVACET PLUS [plʌs] = PLUS MINUS [ maɪnəs] = MINUS IS [ ɪz] = JE (ROVNÁ SE) NUMBERS [ nʌmbərs] = ČÍSLA HOW MANY SPOTS? Přiřadit určitému počtu teček správnou číslovku. Pokusit se sčítat a odčítat do deseti se slovním doprovodem. Opakování barev. MY NUMBERS 14 15

10 8. lekce: FOOD AND DRINKS A BREAD [bred] = CHLÉB A ROLL [rəʋl] = ROHLÍK (SOME) HAM [hæm] = ŠUNKA AN EGG [eg] = VEJCE (SOME) CHEESE [tʃi:z] = SÝR A CAKE [keɪk] = KOLÁČ (DORT) BREAKFAST [ brekfəst] = SNÍDANĚ I M HUNGRY. [ hʌŋgrɪ] = JSEM HLADOVÝ.(MÁM HLAD.) I M THIRSTY. [ Ɵɜ:rstɪ] = JSEM ŽÍZNIVÝ. (MÁM ŽÍZEŇ.) WATER [ vɔ:tə] = VODA MILK [mɪlk] = MLÉKO MEAT [mi:t] = MASO Zopakovat si a rozšířit slovní zásobu z oblasti jídla a pití. Seznámit se s vyjádřením: I EAT ; I DRINK ; Pojmenovat názvy denních jídel (snídaně, svačina, oběd, večeře) TO EAT [i:t]= JÍST TO DRINK [drɪŋk] = PÍT SNACK [snæk] = SVAČINA LUNCH [lʌntʃ] = OBĚD DINNER [ dɪnər]= VEČEŘE FOR [fɔ:r] = K, PRO TEA [ti:]= ČAJ JUICE [dʒu:s] = DŽUS CACAO [kə ka:oʋ]= KAKAO MEAL [mi:l] = JÍDLO I EAT ; I DRINK I EAT I DRINK I EAT I DRINK Vytvářet věty pomocí dvou plnovýznamových sloves. Vést děti k vytváření vět v různých obměnách: I EAT FOR BREAKFAST. I DRINK FOR BREAKFAST FOR BREAKFAST. FOR BREAKFAST. FOR SNACK. FOR SNACK. I EAT FOR LUNCH. I DRINK FOR LUNCH. I EAT FOR DINNER. BREAKFAST - SNACK - LUNCH - DINNER I DRINK FOR DINNER. Pojmenovat a správně přiřadit názvy denních jídel ke správným pokrmům. Osvojit si vyjádření: FOR BREAKFAST ; FOR SNACK ; FOR LUNCH ; FOR DINNER ; MY FAVOURITE MEAL MY FAVOURITE MEAL IS MY FAVOURITE DRINK IS 16 17

11 9. lekce: WEATHER AND SEASONS CLOUDY [ klaʋdɪ] = ZATAŽENO RAINY [ reɪnɪ] = DEŠTIVO COLD [kəʋld] = CHLADNO HOT [hɒt] = HORKO SUNNY [ sʌnɪ] = SLUNEČNO SNOW [snəʋ] = SNÍH WINDY [ wɪndɪ] = VĚTRNO RAINBOW [ reɪnboʋ] = DUHA WHAT S THE WEATHER TODAY? [wɒts ð weðər tə deɪ] =JAKÉ JE DNES POČASÍ? Seznámit se s názvy jednotlivých ročních období a umět je vyjmenovat tak, jak po sobě následují (nejen v řadě, ale i před a po). Reagovat na otázky: WHAT IS THE WEATHER TODAY? WHAT IS THE WEATHER IN SUMMER? IT IS SEASONS Poznat a pojmenovat jednotlivá roční období. Reagovat na otázky: WHAT IS THE WEATHER IN SUMMER? IT IS WEATHER [ weðər]= POČASÍ SEASON [ si:zn] = ROČNÍ OBDOBÍ THE SPRING [sprɪŋ] = JARO THE SUMMER[ sʌmər] = OBĚD THE AUTUMN [ ɔ:təm]= PODZIM THE WINTER [ wɪntər] = ZIMA IN [ɪn]= V WEATHER Přečíst popis, přeložit si ho a přiřadit k příslušnému obrázku. Pokusit se zpětně popsat obrázek (zakrýt si text). Prohlubovat představivost a fantazii - vytvořit svůj vlastní obrázek i jeho popis. IT IS HOT AND WINDY. WHAT IS THE WEATHER TODAY? THE WEATHER: IT IS COLD AND SNOW. IT IS CLOUDY AND RAINY. THE SEASON: IT IS SUNNY AND HOT

12 10. lekce: REVISION 2 BREAKFAST x SNACK x LUNCH x DINNER? WHAT IS THIS? Zopakovat si názvy známých exotických zvířat. Poznat je, pojmenovat a pokusit se jednoduše popsat jejich zbarvení: WHAT IS THIS? ; WHAT COLOUR? ; THIS IS Pokusit se jednoduše popsat některý předmět na základě jeho vlastností (barva, velikost, druh ovoce, zelenina, hračka, ) Poznat a pojmenovat jednotlivé druhy potravin a přiřadit je k dennímu jídlu, ke kterému se nejvíce hodí. Zopakovat a upevni si slovní spojení s použitím předložky FOR (FOR BREAKFAST, FOR LUNCH, FOR DINNER) MY DICTATION Hra na školu diktát ; Pokusit se porozumět slyšenému (jednotlivá slova), nahlas je zopakovat a pokusit se je správně anglicky zapsat. (volit jednodušší slova, např.: z okruhu zvířat) HOW MANY? Upevnit si orientaci v číselné řadě Zopakovat si názvy geometrických tvarů a barvy. Vytvářet složitější slovní spojení: číslovka + přídavné jméno + podstatné jméno; (Např.: FIVE RED TRIANGLES, TEN YELLOW CIRCLES, ) 20 21

13 11. lekce: ABOUT ME Zopakovat si význam, pravopis a výslovnost známých slovíček (za pomoci slovníčků z předchozích lekcí doplnit si ze slovníčku slovíčka z lekce, která neznám). Seznámit se částečně s časováním sloves: TO BE (I AM; YOU ARE); TO HAVE (I HAVE GOT; I HAVEN T GOT) I HAVE GOT Seznámit se a osvojit si vyjádření: I HAVE GOT x I HAVEN T GOT (Já mám x Já nemám ) Pokusit se vytvářet jednoduché věty pomocí známých slovíček. RODINA MAMINKA TATÍNEK SESTRA BRATR MIMINKO BABIČKA DĚDEČEK STRÝC TETA BRATRANEC, SESTŘENICE CHLAPEC DÍVKA ABOUT ME [ə baʊt mi:] O MNĚ REMEMBER [rɪˈmembər] PAMATUJ I HAVE GOT [aɪ hæv gɒt] JÁ MÁM I HAVEN T GOT [aɪ hævnt gɒt] JÁ NEMÁM I AM [aɪ em] JÁ JSEM YOU ARE [ju: a:] TY JSI ELEPHANT SISTER DOG CAT BROTHER PARROT HORSE MONKEY GRANDMA BABY MUM HAMSTER MY FAMILY ANIMALS I HAVE GOT I HAVEN T GOT HAVE YOU GOT? ABOUT ME HOW ARE YOU? WHAT IS YOUR NAME?, I AM BOY. I AM. Zopakovat a upevnit si základní otázky o sobě a odpovědi na ně. Přiřazování příslušných otázek a odpovědí. Dokončování vět. Osvojit si část časování slovesa TO BE. Pokusit se pomocí tohoto vyjádření samostatně vytvořit jednoduchou větu. HAVE YOU GOT ANY SISTER? HAVE YOU GOT ANY BROTHER? HAVE YOU GOT ANY PET? HAVE YOU GOT SNACK? HAVE YOU GOT PENCILCASE? HAVE YOU GOT CRAYONS? ARE YOU BOY? MY NAME IS. HAVE YOU GOT ZEBRA? HOW OLD ARE YOU?, I AM GIRL. HAVE YOU GOT GRANDMA OR GRANDPA? ARE YOU GIRL? I AM. HAVE YOU GOT COUSIN? HAVE YOU GOT UNCLE OR AUNT? I AM = JÁ JSEM YOU ARE = TY JSI 22 23

14 x I CAN T (JÁ UMÍM x JÁ NEUMÍM ) ve spojení se 12. lekce: I CAN I CAN PLAY THE [baɪk] [wi:ls] [gɪ ta:r] [drʌms] [ vaɪə lɪn] [ roʊlər skeɪts] Seznámit se s dětskými dopravními prostředky a hudebními nástroji. Osvojit si vyjádření: I CAN [ ɪnstrʊmənts] dvěma plnovýznamovými slovesy (TO RIDE = řídit; TO PLAY = hrát). Zopakovat si časování slovesa: TO HAVE (I HAVE GOT; I HAVEN T GOT); [ skeɪtbɔ:d] [ pja:noʊ] [ sku:tər] [traɪk] [fllu:t] Vytvářet věty se stejným způsobovým slovesem (moci, umět) a jiným plnovýznamovým slovesem (hrát) princip tvorby vět je stejný. A BIKE A SCOOTER A TRIKE A SKATEBOARD ROLLER-SKATES WHEELS INSTRUMENTS A PIANO A GUITAR A VIOLIN A FLUTE DRUMS KOLO KOLOBĚŽKA TŘÍKOLKA SKATEBOARD KOLEČKOVÉ BRUSLE KOLA HUDEBNÍ NÁSTROJE PIANO, KLAVÍR KYTARA HOUSLE FLÉTNA BUBNY I CAN [aɪ kæn] JÁ UMÍM I CAN T [aɪ ka:nt] JÁ NEUMÍM RIDE [raɪd] JEZDIT NA, ŘÍDIT PLAY [pleɪ] HRÁT (SI) I HAVE GOT [aɪ hæv gɒt] JÁ MÁM I HAVEN T GOT [aɪ hævnt gɒt] JÁ NEMÁM I CAN RIDE x I CAN T RIDE Seznámit se s tvorbou vět s využitím způsobového slovesa CAN (moci, umět). S využitím nové slovní zásoby vytvářet věty kladné i záporné. I CAN PLAY = UMÍM HRÁT I CAN T PLAY = NEUMÍM HRÁT I HAVE GOT x I HAVEN T GOT HAVE YOU GOT A BIKE? HAVE YOU GOT A SCOOTER? HAVE YOU GOT A TRIKE? I CAN RIDE I CAN T RIDE HAVE YOU GOT A SKATEBOARD? HAVE YOU GOT ROLLER-SKATES? HAVE YOU GOT DRUMS? HAVE YOU GOT A VIOLIN? HAVE YOU GOT A FLUTE? HAVE YOU GOT A GUITAR? HAVE YOU GOT A PIANO? I CAN RIDE = UMÍM JEZDIT NA I CAN T RIDE = NEUMÍM JEZDIT NA 24 25

15 Seznámit se názvy různých her a sportů. Upevnit si tvorbu vět se způsobovým slovesem CAN 13. lekce: SPORTS AND GAMES (moci, umět) ve spojení s novou slovní zásobou. I AM GOOD AT GAME FOOTBALL HIDE AND SEEK BOARD GAMES TENNIS ICE-HOCKEY Zopakovat si částečnou znalost časování slovesa TO BE (I AM; YOU ARE). COMPUTER GAMES BASKETBALL SPORT CATCH CARDS I AM GOOD AT Upevnit si časování slovesa TO BE ; Vytvářet otázky a odpovídat na ně dialogy ve dvojicích: ARE YOU GOOD AT? YES, I AM GOOD AT x NO, I AM NOT GOOD AT I AM NOT GOOD AT [spɔ:t] SPORT [geɪm] HRA [ fʊtbɔ:l] FOTBAL [ ba:skɪtbɔ:l] BASKETBAL [ tenɪs] TENIS [aɪs hɒkɪ] LEDNÍ HOKEJ [ka:ds] KARTY [kəm pju:tər geɪms] POČÍTAČOVÉ HRY [bɔ:d geɪms] STOLNÍ (DESKOVÉ) HRY [haɪd ænd si:k] SCHOVÁVANÁ [kætʃ] HONIČKA GOOD [gʊd] DOBRÝ, DOBRÁ I CAN I CAN T PLAY I AM YOU ARE xxxcomputergamesxxxcardsxxx xxxice-hockeyxxxcatchxxx I AM GOOD AT = JSEM DOBRÝ V I AM NOT GOOD AT = NEJSEM DOBRÝ V MY FAVOURITE GAME xxxboardgamesxxx xxxtennisxxxbasketballxxx xxxhideandseekxxxfootballxxx I CAN RIDE x I CAN T RIDE GUITAR Seznámit se s tvorbou tázací věty se způsobovým slovesem CAN CAN YOU PLAY? Odpovídat na otázku celou větou. Pokusit se vytvářet ve dvojicích jednoduché dialogy. Třídit slova do příslušných skupin sporty, hry, hudební nástroje; DRUMS CARDS FLUTE ICE HOCKEY FOOTBALL BOARD GAMES TENNIS COMPUTER GAMES INSTRUMENTS GAMES SPORTS SPORT GAME CAN YOU PLAY? = UMÍŠ HRÁT? I CAN PLAY x I CAN T PLAY 26 27

16 14. lekce: MY HOBBIES Seznámit se s některými zájmy a zálibami. Zopakovat si hry a sporty. Zopakovat si vyjádření postoje: I LIKE x I DON T LIKE... Pokusit se reagovat na otázky celou větou. DO YOU LIKE? Seznámit se s principem vytváření tzv. krátké odpovědi na otázku: DO YOU LIKE? YES, I DO. x NO, I DON T. Využití slovní zásoby i z jiných lekcí. xxxnálepky; SBÍRÁNÍ, SBĚRATELSTVÍ; MALOVÁNÍ; PLAVÁNÍxxx xxxkoníček, ZÁLIBA; TENIS; BĚH; LYŽOVÁNÍ; ZNÁMKYxxx a HOBBY [ hɒbɪ] SWIMMING [ swɪmɪŋ] JOGGING [ dʒɒgɪŋ] SKIING [ ski:ɪŋ] READING [ ri:dɪŋ] PAINTING [ peɪntɪŋ] COLLECTING [kə lektɪŋ] STAMPS [stæmps] STICKERS [ stɪkər] I LIKE MÁM RÁD(A) I DON T LIKE NEMÁM RÁD(A) DO YOU LIKE? MÁŠ RÁD(A)? I LIKE x I DON T LIKE Pokusit se uspořádat písmena ve správné posloupnosti (s pomocí slovníčku). Vytvářet věty, ve kterých vyjadřuji postoj k jednotlivým zájmům a zálibám. DO YOU LIKE? = MÁŠ RÁD(A)? YES, I DO. = ANO, MÁM. NO, I DON T. = NE, NEMÁM. KERSSTICK = = MMIIWSNG = = DINGREA = = INGJOGG = = INGINTPA = = INGSKI = = SPMATS = = MY HOBBIES I LIKE I DON T LIKE 28 29

17 15. lekce: REVISION 3 číslovka + podstatné jméno READ AND DRAW COUNT AND CIRCLE Zopakovat si vytváření množného čísla podstatných jmen (pravidelné tvary). Tvorba slovních spojení: číslovka + přídavné jméno + podstatné jméno (procvičit jednotné i množné číslo od daných podstatných jmen) SIX RED TRIANGLES TWO BLACK CATS FIVE APPLES NINE CRAYONS SEVEN BOOKS FOUR GIRLS EIGHT LEMONS SIX TURTLES TEN WINDOWS SEVEN ORANGE ORANGES FIVE BLACK BALLS FOUR YELLOW LEMONS THREE PINK PIGS NINE BLUE CIRCLES EIGHT GREEN PEAS DICTATION TWO CHAIRS NUMBERS xtwentyxxsixteenxxelevenxxtwelvexxfourteenxxseventeenxxtenxthirteenxxeighteenxxfifteenxxnineteenx 30 31

18 16. lekce: THE ENGLISH ALPHABET the ALPHABET [ ælfəbet] = ABECEDA to SPELL [spel] = HLÁSKOVAT a CROSSWORD [ krɒswɜ:d] = KŘÍŽOVKA Seznámit se anglickou abecedou s posloupností jednotlivých hlásek, jejich správnou výslovností a odlišnostmi od české abecedy. Vyzkoušet si hláskování slov v češtině i v angličtině. SPELL IT, PLEASE. _ Správně pojmenovat obrázky a jednotlivé pojmy hláskovat. Reagovat na pokyn: SPELL IT, PLEASE. _ A B C D E F G [ei] [bi:] [si:] [di:] [i:] [ef] [dʒi:] H I J K L M N O P [eɪtʃ] [aɪ] [dʒeɪ] [keɪ] [el] [em] [en] [əʋ] [pi:] _ Q R S T U V W [kju:] [a:r] [es] [ti:] [ju:] [vi:] [ dʌbl ju:] X Y Z. [eks] [waɪ] [zed] CROSSWORD MY NAME IS SPELL IT, PLEASE. = HLÁSKUJ TO, PROSÍM. CAN YOU SPELL IT, PLEASE? = MŮŽEŠ TO HLÁSKOVAT, PROSÍM? THE ALPHABET Zopakovat si anglickou abecedu. Doplnit hlásky do řad ve správné posloupnosti. Vymyslet jedno slovo v angličtině začínající na poslední doplněné písmeno v řadě. Přiřadit této hlásce také jedno z nabízených slov O - - Q - - S G A - - C V Z 7 7 I

19 17. lekce: WHERE IS IT? [sku:l] A SCHOOL AT SCHOOL A BAG A BOOK A PENCILCASE A PEN A RUBBER A PENCIL A CRAYON A RULER CHAIR ŠKOLA VE ŠKOLE BATOH, TAŠKA KNIHA, SEŠIT PENÁL PERO GUMA OBYČEJNÁ TUŽKA PASTELKA PRAVÍTKO ŽIDLE BLACKBOARD [ blækbɔ:d] TABULE DESK [desk] ŠKOLNÍ LAVICE (PSACÍ STŮL) IN [ɪn] V (V TAŠCE, V PENÁLE) ON [ɒn] NA UNDER [ ʌndər] POD NEXT TO [nekst tə] VEDLE BETWEEN [bɪ twi:n] MEZI THERE [ðeər] TAM WHERE [weər] KDE (KAM) [bæg] [tʃeər] [ kreɪɒn] [ rʌbər] [ət sku:l] [ ru:lər] [ pensəl keɪs] [pen] [pensəl] Upevnit a rozšířit si slovní zásobu v okruhu školních pomůcek a vybavení třídy. Seznámit se s některými předložkami místa. Osvojit si vyjádření pomocí větného rámce THERE IS x THERE ARE [bʋk] THERE IS x THERE ARE THERE IS x THERE ARE Seznámit se s vyjádřením pomocí větného rámce: THERE IS x THERE ARE = Někde něco je Osvojit si rozdíly mezi vyjádřením jednotného a množného čísla. WHERE IS IT? Seznámit se s jednotlivými předložkami místa. IN, ON, UNDER, NEXT TO, BETWEEN ; Pokusit se vytvářet slovní spojení s těmito předložkami. Reagovat na otázku: WHERE IS IT? názorná ukázka THERE IS A PENCILCASE ON THE DESK. THERE ARE THREE CRAY- ONS UNDER THE CHAIR. THERE IS MY BAG NEXT TO THE CHAIR. THERE ARE TWO PENCILS IN THE PENCILCASE. THERE IS MY BOOK BETWEEN THE PENCILCASE AND RULER. THERE ARE FIVE CRAYONS NEXT TO THE BOOK

20 18. lekce: WHAT IS THE TIME NOW? Zopakovat si číslovky Seznámit se s pravidly při určování času. Reagovat na otázku: WHAT IS THE TIME NOW? IT IS Seznámit se s významem a rozdílem zkratek: a.m. x p.m TIME [taɪm] ČAS NOW [naʋ] NYNÍ, TEĎ O CLOCK [ə klɒk] HODINY (UDÁNÍ ČASU) HALF PAST [ha:f pa:st] PŮL QUARTER PAST [ kvɔ:tər pa:st] ČTVRT QUARTER TO [ kvɔ:tər tə] TŘIČTVRTĚ A.M. [ ei em] DOPOLEDNE P.M. [ pi: em] PO POLEDNI, ODPOLEDNE AT [æt] V (PŘI URČOVÁNÍ ČASU) QUARTER PAST x QUARTER TO WHAT IS THE TIME NOW? Seznámit se s rozdílem QUARTER PAST x QUARTER TO Osvojit si princip určování času pomocí těchto spojení. Pokládat otázku a reagovat na ni celou větou: WHAT IS THE TIME NOW? IT IS HALF PAST Seznámit se s určováním času celé hodiny a princip použití spojení: HALF PAST Pokládat otázku a reagovat na ni celou větou (ve dvojicích nebo skupinkách): WHAT IS THE TIME NOW? IT IS It is nine o clock. It is half past six. It is quarter to ten. It is quarter past three. It is twelve o clock. It is quarter past eight. It is half past two. It is quarter to seven

21 19. lekce: WHAT ARE YOU DOING? SIT DOWN! [sɪt daʋn] STAND UP! [stænd ʌp] LIE DOWN! [laɪ daʋn] CLAP YOUR HANDS! [klæp jɔ:r hændz] LOOK AT ME! [lʋk ət mi:] JUMP! [dʒʌmp] RUN! [rʌn] WALK! [wɔ:k] A PIANO [ pja:noʊ] A GUITAR [gɪ ta:r] A VIOLIN [ vaɪə lɪn] A FLUTE [flu:t] DRUMS [taɪm] PLAY [pleɪ] NOW [naʋ] FOOTBALL [ fʊtbɔ:l] BASKETBALL [ ba:skɪtbɔ:l] TENNIS [ tenɪs] ICE-HOCKEY [aɪs hɒkɪ] CARDS [ka:ds] COMPUTER GAMES [kəm pju:tər geɪms] BOARD GAMES [bɔ:d geɪms] I AM YOU ARE IT IS WHAT ARE YOU DOING? ARE YOU SITTING? ARE YOU RUNNING? ARE YOU LAYING? ARE YOU JUMPING? ARE YOU STANDING? ARE YOU PLAYING CARDS? ARE YOU PLAYING THE FLUTE? ARE YOU PLAYING FOTTBALL? Zopakovat si slovní zásobu z několika okruhů (pokyny, sporty, hudební nástroje). Seznámit se s významem pojmu PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ a jeho vytvářením pro 1., 2. a 3. osobu jednotného čísla. Seznámit se s větným vzorcem pro tvorbu kladné a záporné oznamovací věty v přítomném čase průběhovém s podmětem v první osobě jednotného čísla: I AM (NOT) + SLOVESO S ING (I am playing tennis. I am running.) Osvojit si tvorbu kladné tázací věty v přítomném čase průběhovém s podmětem ve druhé osobě jednotného čísla: ARE YOU + SLOVESO S -ING (Are you walking? Are you playing the piano?) WHAT CAN YOU SEE ON THE PICTURE? I AM DRAWING. I AM DRAWING. KATE IS SITTING ON THE CHAIR AND PLAYING THE PIANO. PETER IS JUMPING ON THE DESK. BOB IS LAYING ON THE FLOOR NEXT TO THE PIANO. Seznámit se s větným vzorcem pro tvorbu kladné oznamovací věty v přítomném čase průběhovém s podmětem ve třetí osobě jednotného čísla: OSOBA + IS + SLOVESO S ING (Tom is jumping. Tess is playing the guitar. Ben is sitting.) 38 39

22 20. lekce: REVISION 4 PLAY THIS GAME WITH A DICE A DICE 5. HAVE YOU GOT SISTERS OR BROTHERS? 6. WHAT IS YOUR FAVOURITE FRUIT? 7. COUNT FROM 10 TO CAN YOU PLAY THE INSTRUMENT? 4. SIT DOWN UNDER THE TABLE QUESTION ANSWER TO THE QUESTION 1. SAY FIVE COLOURS RESCUE ONE STEP FORWARD 8. HAVE YOU GOT ANY PET? 2. ARE YOU GOOD AT TENNIS? 9. SAY FOUR PARTS OF YOUR BODY. 14. WHERE IS YOUR PENCILCASE? 13. WHAT SPORTS DO YOU LIKE? 12. SPELL YOUR NAME 11. COUNT FROM 10 TO HOW OLD ARE YOU? 15. CAN YOU RIDE ROLLER- SKATES? DEEP WATER ONE STEP BACKWARD FISHING YOU DON T PLAY ONE ROUND 20. WHAT IS THE TIME NOW? 16. SAY THE ENGLISH ALPHABET 17. RUN TO THE DOOR 18. WHAT IS YOUR FAVOURITE VEGETABLE? 19. COUNT FROM 20 TO

23 NOTES 42 43

24 Vydala obecně prospěšná společnost Kroužky v roce 2012 jako učební pomůcku pro zájmové kroužky anglického jazyka Kroužky o.p.s. Mánesova Praha 2 Napsala: Pavlína Račanová Ilustrovala: Bára Hubená Tisk a grafická úprava: digitální tisk LUKY Trutnov

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black.

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. 1. Colours (věk 3+) Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. Vybarvi pastelky žlutou, modrou, oranžovou, zelenou,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here MERRY ENGLISH 2 Part 1 Chapter 0 action animal apple bike can clothes dog food football friend hello hi play ride skateboard swim tree house T-shirt Welcome! Chapter 1 at Australia Australian ball bird

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE na co se ptají učitelky a rodiče doplněk k učebnici Hippo and Friends Věra Bitljanová Obsah 2 Dvě otázky úvodem 3 Jak se děti učí cizí jazyk 4 podmínky vrozené schopnosti realistická

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra jazyků JASPEX Metodika angličtiny v praxi sborník jazykového projektu JARO II Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Chceme-li si světlo uchovat,

Chceme-li si světlo uchovat, Delší dobu jsem nemohl přijít na nápad na úvodník do vánoční klíčenky, dlouho mě nenapadala ústřední myšlenka naší celoškolní vánoční revue. Až při oáze ve čtvrté třídě při rozsvěcení adventní svíčky přišla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více