Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Křesťanské církve v občanské společnosti Praktická teologie pro neteology Michael Martinek ETF, 2014

2 Poslanci, uklízečky, ministři, kněţí, sekretářky a novináři jsou povolání, která mají v očích lidí nejmenší prestiţ. Nejvíce si veřejnost váţí lékařů, vědců, zdravotních sester a učitelů na vysokých a základních školách. 1 Křesťanská sociální etika. M. Martinek

3 3

4 Základní otázky Jaký je vztah české společnosti k náboţenství, ke křesťanství a k církvím? Jaký smysl má existence křesťanských církví v současné společnosti? Jak jsou křesťanské církve organizovány a financovány, jaké aktivity vyvíjejí, co mohou společnosti přinést? 4

5 Náboženské vyznání obyvatel ČR (Sčítání obyvatel 2001, 2011) v tom podle náboženské víry ČR Obyvatelstvo celkem věřící hlásící se k církvi, náboženské společnosti Církev řím.katol. z toho CČSH ČCE věřící nehlásící se k církvi, NS bez nábož. víry neuvedeno

6 Česká společnost a náboženství Česká společnost je ve srovnání s většinou národů světa extrémně nenáboţenská ateistická. Pravděpodobné příčiny: Negativní vnímání katolické církve českým národem, které má své kořeny uţ v husitství a později v rakousko- uherské monarchii, v níţ byla tato církev těsně spjata se státní mocí. Systematická protináboţenská propaganda prováděná u nás po více neţ čtyřicet let komunistického reţimu. Sekularizace jako trend, který od počátku 19. stol. zasahuje všechny evropské státy. Nesplnění nadějí, které do křesťanských církví vkládala česká veřejnost těsně po svrţení komunistického reţimu v roce Rostoucí přesvědčení, ţe tradiční církve nejsou schopny chápat současný svět ani nabídnout dnešnímu člověku přijatelnou podobu autentické spirituality. 6

7 Věrohodnost křesťanských církví Existuje mnoho námitek proti institucionálnímu křesťanství. Některé jsou silně ideologicky zabarveny a vycházejí spíše ze subjektivních soudů lidí protikřesťansky zaměřených, jiné lze historickými, sociologickými či teologickými metodami prokázat a ve větší či menší míře je uznávají i samy církve. Historie: katolická církev se v roce 2000 veřejně přiznala a omluvila za tyto viny svých členů a představitelů: rozdělení původně jednotné křesťanské církve do mnoha různých církví, které spolu pak po mnoho staletí ţily ve vzájemných konfliktech, souhlas s metodami intolerance a násilí ve sluţbě pravdě, dlouhodobé nepřátelství a nedůvěra křesťanů vůči Ţidům, spoluodpovědnost za porušování základních lidských práv, za váţné formy sociálního bezpráví a diskriminace, za rozšíření teoretického a praktického ateizmu. 7

8 1. Církve a náboženské společností registrované podle zákona č. 308/1991 Sb. Č. Název církve, náboţenské společnosti Datum rozhodnutí MK, (č.j.) Datum registrace, resp.recepce (rok 1991) 1. Apoštolská církev Bratrská jednota baptistů Církev adventistů sedmého dne 1951( odňato) 4. Církev bratrská Církev československá husitská Církev Jeţíše Krista Svatých posledních dnů * 7. Církev řeckokatolická recepce z Rakouska- Uherska( odňato) 8. Církev římskokatolická recepce z Rakouska-Uherska 9. Českobratrská církev evangelická recepce z Rakouska-Uherska 10. Evangelická církev a. v. v ČR recepce z Rakouska-Uherska 11. Evangelická církev metodistická Federace ţidovských obcí v ČR recepce z Rakouska-Uherska 13. Jednota bratrská recepce z Rakouska-Uherska 14. Křesťanské sbory Luterská evangelická církev a. v. v ČR (č.j. 360/95) Náboţenská společnost českých unitářů Náboţenská společnost Svědkové Jehovovi (č.j. 8475/1993) Novoapoštolská církev Pravoslavná církev v českých zemích recepce z Rakouska-Uherska 20. Slezská církev evangelická a. v. recepce z Rakouska-Uherska 21. Starokatolická církev v ČR recepce z Rakouska-Uherska 8

9 2. Církve a náboženské společností registrované podle zákona č. 3/2002 Sb. Č. Název církve, náboţenské společnosti Datum rozhodnutí MK, (č.j.) Datum registrace 22. Církev Křesťanská společenství (č.j. 4563/ ) Obec křesťanů v České republice (č.j. 8213/ ) Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna (č.j / ) Česká hinduistická náboţenská společnost (č.j / ) Ústředí muslimských obcí (k č.j. 4874/2004) Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice (k č.j /2006) Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü (k č.j /2006 OC) Višva Nirmala Dharma (č.j /2006) Církev ţivého Boha (k č.j. 8009/2007) Církev Nová naděje (č.j. MK 5577/2009 OC) Církev Slovo ţivota č.j. MK 11623/2010 OC Církev víry č.j. MK 24865/2012 0C Církev Svatého Řehoře Osvětitele č.j. MK 12485/2013 OC Armáda spásy č.j. MK 40633/ Církev Nový Ţivot , č.j. MK 39252/2013 OC

10 4. Podané návrhy na registraci církve/náboženské společnosti/svazu církví a náboženských společností Č. Název církve, náboţenské společnosti Datum podání návrhu, (č.j.) 1. Ukrajinská pravověrná řecko katolická církev (č.j. MK 28574/2011 OC) 2. Křesťanská církev svobodných řeholníků (č.j. MK 7159/2013) 3. Řád Stráţců koruny a meče krále ţelezného a zlatého (č.j. MK 22143/2013 POD) 4. Církev husitská Jana Ţiţky z Trocnova (č.j. MK 41513/2013) 5. Církve a náboženské společností, které nebyly registrované podle zákona č. 3/2002 Sb. Č. Název církve, náboţenské společnosti Datum rozhodnutí MK, (č.j.) 1. Ekumenická církev svatého Jana Jeruzalémského, řádu rytířů Rhodosu a Malty 2. Ukrajinská řeckokatolická církev Datum nabytí právní moci rozhodnutí MK (k č.j. 4059/2002) (rozhodnutí ministra kultury o zamítnutí rozkladu)(k č.j. 8843/2004) Ţidovské Centrum Chai (k č.j.7240/2004) Arménská apoštolská pravoslavná církev (k č.j.3038/2006) Církev Nový Ţivot (č.j. MK 1696/2010 OC) Církev husitská (č.j. MK 51556/2011 OLP) Pivní církev (č.j. MK 42335/2012 OC) Církev husitská (č.j. MK 66214/2012 OLP)zamítnutí návrhu na registraci Církevní zdruţení Jednota sv. Klimenta (č.j. MK 12683/2013 OLP)

11 PRAKTICKÁ TEOLOGIE PT navazuje na ostatní teologické disciplíny a je jejich aplikací do praxe: zkoumá činnost církve jako instituce, podrobuje ji kritické analýze a navrhuje, jak by měla probíhat lépe. PT je teologická reflexe činnosti církve. Jejím cílem je změna církevní praxe,, aby lépe odpovídala současné úrovni teologického poznání a potřebám člověka a společnosti. PT je souborem dílčích oborů: : pastorální teologie, liturgika, církevní právo, ekonomika církví, náboţenská pedagogika, katechetika, misiologie a další. 11

12 Celkový obraz předmětu Praktická teologie I: Pastorační dimenze sociální práce III. roč. Jabok ZS, povinný předmět, zkouška III. roč. ETF ZS, povinný předmět, zápočet 2 hod. předn. Praktická teologie II: Křesťanské církve v občanské společnosti III. roč. ETF LS, povinný předmět 2 hod. předn., zkouška 12

13 Témata přednášek Úvod do předmětu, náboţenská a církevní příslušnost obyvatel ČR Historické místo církví v české společnosti Právní postavení a financování církví Sebepojetí církví, jejich organizační ní modely, křesťanské církve v ČR Specifika katolické církve Dialog křesťanských církví se současnou společností Vlastní vymezení poslání církví: leiturgia, martyria, koinonia, diakonia Martyria šíření a podpora křesťanství Koinonia a leiturgia: : náboţenská obec, bohosluţba ba jako vrcholná aktivita křesťanů Manţelské právo, pastorace dětí, manţelů a rodin Účast církví ve vzdělávání, zdravotnictví, sociální práci, v armádě a vězeňství 13

14 Povinná literatura II. vatikánský koncil, Radost a naděje (Gaudium et spes). Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě. CODEX IURIS CANONICI (CIC). FILIPI, Pavel. Křesťanstvo. Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno: CDK, OPATRNÝ, Aleš, Cesty pastorace v pluralitní společnosti. KN, Kostelní Vydří, TRETERA, Jiří Rajmund, Stát a církve v České republice. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství,

15 Doporučená literatura AMBROS Pavel, Fundamentální pastorální teologie. Olomouc: Vydavatelství UP, DOLISTA, Josef, Misijní úsilí církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, DOLISTA, Josef, Perspektivy církve. Vybrané kapitoly z eklesiologie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, KEHL, Medard, Kam kráčí církev? Diagnóza doby. Brno: CDK, KŘIVOHLAVÝ, Jaro, Pastorální péče. Studijní texty evangelikálního teologického semináře, svazek 4, Oliva, Praha, 2000, 1. vydání, 180 s. NEUNER, Peter, Laici a kléru? Praha: Vyšehrad, Nová evangelizace. Olomouc: Centrum Aletti, OPATRNÝ, Aleš, Pastorace v postmoderní společnosti. KN, Kostelní Vydří, edice Teologie, OPATRNÝ Aleš, Pastorační péče v méně obvyklých situacích. Pastorační středisko Praha 2000 OPATRNÝ Aleš, Pastorační situace u nás, analýzy a výhledy. KN Kostelní Vydří PESCH, Otto Hermann, Druhý vatikánský koncil Praha: Vyšehrad, SALAJKA, Milan, Křesťanská církev ve své duchovní aktivitě a práci. Praha: Karolinum, SKALICKÝ, Karel, Radost a naděje. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, SKALICKÝ, Karel, Zápasy o zítřek aneb Quo vadis, ecclesia. Jeţek, SMOLÍK, Josef, Pastýřská péče. Praha: Kalich, ZULEHNER, Paul M., Církev: přístřeší duše. Situace a perspektivy dnešní církve. Praha: Portál,

16 Požadavky ke zkoušce Kombinované studium: Zpráva z pastorační praxe Osobní pohovor Prezenční studium: Znalostní test Zpráva z pastorační praxe 16

17 Tematické okruhy k závěrečné zkoušce 1. Praktická teologie jako věda vývoj, obsah; změna subjektu pastorace, vztah mezi pastorací a sociální prací 2. Biblické kořeny sociální práce 3. Dějiny charitní sluţby v křesťanských církvích 4. Základy konfesního práva vztah mezi církvemi a státem, financování církví 5. Pojem církev, realizační funkce církve 6. Ekumenická teologie: hlavní křesťanské církve v ČR, jejich historie, nauka, organizace, ekumenické hnutí 7. Specifika katolické církve: fenomén Vatikán, kanonické právo, problém laiků a kléru 8. Dialog křesťanských církví se současnou společností: Druhý vatikánský koncil, teologie osvobození, další pastorační koncepty 9. Martyria: evangelizace jako křesťanský závazek, teologie náboţenství, kázání, katecheze, média 10. Liturgika: historie, symboly, svátosti 11. Manţelství: teologie, liturgie, manţelské právo katolické církve 17

18 Pastorace a praktická teologie Pastorace (z lat. pastor = pastýř): Soubor činností, jejichţ cílem je podpora kvality ţivota člověka ve všech jeho dimenzích (biologické, psychologické, sociální a spirituální), avšak za předpokladu, ţe tato podpora má svá východiska či motivaci v evangeliu; ţe je zakotvena v křesťanském pojetí ţivota. Praktická (pastorální) teologie: disciplína, která si ve svém současném vývoji všímá především ţivotních situací člověka, ty pak teologicky promýšlí (reflektuje, interpretuje) ve snaze člověku pomoci, formulovat motivaci k pomoci, nabídnout a poskytnout náměty k jednání, k rozhodování. Zároveň reflektuje veškeré aktivity církve jako instituce. 18

19 Vývoj pojetí pastorace Konec 18. století polovina 19. stol.: Pastorační přemýšlení a jednání se očekávalo od toho, kdo byl pověřen úřadem kněz (farář, kaplan atd.) = subjekt pastorace. Měl se o své farníky starat nejen po stránce náboţenské, ale plnil i funkci státní administrativy, osvěty kulturní, hospodářské, zdravotní, sociální. Předmětem pastoračního přemýšlení a jednání byla tedy celospolečenská problematika = objekt pastorace. Polovina 19. stol. pol. 20. stol.: Církev postupně ztrácí v některých oblastech své monopolní postavení (např. školství, zdravotnictví, státní správa), a přestává být jediným poskytovatelem všeobecně přijímané ideové základny. Předmětem (objektem)) pastoračního jednání a myšlení je především problematika vnitrocírkevní (výuka náboţenství, slavení bohosluţeb, vedení křesťanské obce), farář však má nadále pečovat o chudé, opuštěné, vězněné, sirotky apod. Subjektem pastoračního jednání zůstává kněz. Od poč. druhé poloviny 20. stol.: Důraz na prvek společenství v církvi, na spoluzodpovědnost všech křesťanů za ţivot církve. Subjektem pastorace se stává celé společenství věřících. Mění se také předmět zájmu pastoračního přemýšlení: praktická teologie se zabývá situací člověka, jeho radostmi a nadějemi, smutky a úzkostmi,, a zajímá se také o funkce církve, které církev v současném světě plní. 19

20 Realizační funkce církve MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství) KOINONIA- společenství (budování obcí a správa církve) Svědectví o Jeţíšovi (J 21,24) Jeţíšův příkaz (Mt 28,16-18) 18) Šíření v římské říši (Skutky) Předávání víry v církvi Misie od 15. století Nová evangelizace Jeţíšova večeře (všechna evang.) Slavení Večeře Páně Křest a další bohosluţby Liturgická pluralita Odlišný vývoj v různých církvích Obnova liturgie na 2.vat.koncilu Jeţíš: sociální cítění, přikázání lásky (Mt 22,34-40) 40) Církev: skutky tělesného milosrdenství, hlavní nositelka sociální práce, zdravotnictví a školství ve středověku Jeţíš: volba apoštolů (Mt 4,18-22) Skutky:zakládání církevních obcí Různé modely organizace církve Preevangelizace Evangelizace Katechizace Vyučování náboženství Kázání Přípravy na svátosti Duchovní doprovázení Večeře Páně mše Křest Další svátosti (katol., prav.) Společná četba Písma Bohoslužebná architektura, výtvarné umění, hudba Sociální práce Zdravotnictví Školství a výchova Pastorační poradenství Pastorační péče Vedení a animace církevních obcí (farností, sborů) Pastorace sociálních skupin Ekonomika Organizace a management 20

21 Cíl činností církve Sláva Boţí a spása člověka. Oba pojmy tvoří jednotu: štěstí člověka je slávou Boţí. Rozvoj člověka ve všech dimenzích: fyzické, psychické, sociální i spirituální. 21

22 Historie praktické teologie Církev byla vţdy aktivní (všechny uvedené činnosti mají základ v prvních staletích), základní normy pocházejí od apoštolů (Sk, listy), z apoštolské tradice (literatura 2. a 3. stol.), pak kánony koncilů, správní soustavy, spisy církevních otců (Řehoř Veliký Kniha pastorálních pravidel, kolem 600); od 7. stol. penitenciální knihy (upravují praxi zpovědi a rozhřešení); od 13. stol.: ucelené církevní právo, příručky pro zpovědníky, instrukce pro duchovní správce, návody k povznesení zboţnosti lidových vrstev. Systematická reflexe církevní praxe od 17. stol: pojem praktická teologie poprvé pouţil Gisbert Voetius (protestant Utrecht, 1659) rozlišení základních oborů Německo 19. století (protest.) Friedrich Schleiermacher,, 1850 Die Praktische Theologie nach den Grundsätzen der Evangelischen Kirchen: souřadnost myšlení a zkušenosti, podobně jako např. pedagogika nebo politika snaha dát praxi církve cíl a pravidla. Od něj pochází základní trvalá témata praktické teologie: napětí mezi teorií a praxí křesťanství, kritická snaha o objasňování skutečného poslání církve a jejích aktuálních moţností, úsilí o porozumění člověku (i víře a církvi se vzdalujícímu) 22

23 Vznik pastorální teologie Štěpán Rautenstrauch: opat břevnovského kláštera, rodák z Českolipska, první profesor PT v Praze, od 1774 rektor TF ve Vídni, pověřen zakládat tzv. generální semináře. Navrhl PT jako součást univerzitních studií teologie v Rakousku-Uhersku (1777): zaměření na vlastnosti a schopnosti budoucího kněze. Farář byl pedagogickým, osvětovým a administrativním nástrojem státu i církve zároveň. PT byla výhradně pomůckou pro činnost faráře s podrobným soupisem všeho, co měl dělat. Odpovídá to smyslu PT (činnost církve), ale omezuje pastor. pracovníky pouze na biskupy a faráře. Nabízí přesnou metodiku a nepočítá s reakcí na historické a společenské změny. Tato představa přetrvávala aţ do koncilu; vyjadřují ji pojmy duchovní správa, pastorace, pastorální teologie. 23

24 Praktická teologie jako věda Aţ do 20. stol. spíše věda aplikační: jak dosáhnout toho, aby lidé mysleli a ţili podle představ církve. Postupně stále větší směřování k tomu, aby církev pochopila potřeby člověka a reagovala na ně (v katol.. Církvi obrat na II. vat. Koncilu). To symbolizují dvě příručky: Handbuch der Praktischen Theologie (protest., Berlin DDR), Handbuch der Pastoraltheologie (katol., Herder, hl. redaktor Karl Rahner) Interdisciplinární charakter PT: Tradičně navazovala na filozofické a teologické obory, v současné době se těsně spojila především se sociologií (zjišťování pastorační reality) a psychologií (metodika pastorační pomoci a péče). 24

25 PT v různých církvích Pojem PT ve smyslu, jak o něm mluvíme, je společný katolické církvi a protestantským církvím. O nich budeme především mluvit, protoţe se s nimi setkáváme jak v naší náboţenské realitě tak v sociální práci. Z tohoto okruhu je taky dostupná literatura. (Smolík, Křivohlavý, Salajka, katol. Ambros, Opatrný, Kaplánek, Křišťan). Východní církve PT v tomto smyslu nemají soustředí se na liturgii, homiletiku, katechetiku a právo jako samostatné obory, pastorace je chápána spíše jako osobní pracovní náplň a zároveň poslání kněze. Katol. a protest. prakt. teologie je postavena na činnostech a hledá, jak je dělat co nejlépe, ortodoxní je postavena na osobě kněze a hledá, jak má ţít a co má dělat. Pojem praktická teologie povaţují za protestantský, sami uţívají název pastorologie,, ve slovenských materiálech dušpastierstvo.. Veškerá pastorace je u nich totoţná s prací kněze, nikdo jiný se na ní ze zásady nepodílí neznají místo laiků v církvi ani teologii laiků. Pastorologie je pak spíš pracovní příručka o tom, jak má ţít a pracovat kněz. Vychází z biblického obrazu pastýře a z patrologických textů, nebere však vůbec v úvahu ani současné pastorálně-teologické teologické výzkumy z kat. a protest. prostředí, ani nepočítá s pomocí sociologie k výzkumu pastorační reality. 25

Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce. 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky

Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce. 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce text pro ZS - Základy teologie pro sociální práci 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky Michal Opatrný 1.1 Úvod Předkládaná učebnice

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra pastorální a spirituální teologie Bc. et Bc. Miroslava Tobia Matějková ZNOVUOBJEVENÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH JAKO ODPOVĚĎ NA SOUČASNÉ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Jakub RÁM. Prvky sakralizace, resp. sekularizace společnosti a území ČR

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Jakub RÁM. Prvky sakralizace, resp. sekularizace společnosti a území ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Jakub RÁM Prvky sakralizace, resp. sekularizace společnosti a území ČR po roce 1989 Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr.

Více

P. Mgr. Michael Martinek, Th.D., SDB

P. Mgr. Michael Martinek, Th.D., SDB Hlásání radostné zvěsti o Kristu v plzeňské diecézi z pohledu současné pastorální teologie v kontextu diskuze nad dopisem biskupa Františka Radkovského CREDIDIMUS CARITATI Struktura přednášky P. Mgr. Michael

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Diplomová práce 2010 Konzalová Rita Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. Pavlem Petrem Gojdičem, OSBM

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. Pavlem Petrem Gojdičem, OSBM CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Řeckokatolická charita Prešov a její ideová souvislost s bl. Pavlem Petrem Gojdičem, OSBM Klára Bětíková Vedoucí práce: Mgr. ThLic. Walerian

Více

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker ed. Ondřej Macek Tento text požívá veškeré ochrany autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá autorská práva jednotlivých

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

Výboru pro víru a řád Světové rady církví

Výboru pro víru a řád Světové rady církví Dokumenty Výboru pro víru a řád Světové rady církví o povaze, poslání a směřování církve World Council of Churches Publications Obsah Proč studovat tyto texty 3 (poznámka překladatelky) Povaha a poslání

Více

Vztah státu a církve v první ČSR

Vztah státu a církve v první ČSR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Diplomová práce Vztah státu a církve v první ČSR Kateřina Němcová Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

Milan Salajka, 2007 ISBN: 80-7000-876-8

Milan Salajka, 2007 ISBN: 80-7000-876-8 P C Praha 2007 O Předmluva...3 Církev československá husitská viděná zvenčí...5 Pohled dovnitř této církve...11 Duchovní směřování CČSH její kredo, věrouka, zbožnost...20 Řády a organizace Církve československé

Více

Pavel Říčan, Psychologický ústav AV ČR Spiritualita jako základ mravní výchovy 1 Pedagogika. Roč. 56, č. 2 (2006), s. 119-131.

Pavel Říčan, Psychologický ústav AV ČR Spiritualita jako základ mravní výchovy 1 Pedagogika. Roč. 56, č. 2 (2006), s. 119-131. Pavel Říčan, Psychologický ústav AV ČR Spiritualita jako základ mravní výchovy 1 Pedagogika. Roč. 56, č. 2 (2006), s. 119-131. Anotace: Pojem spirituality, jak mu rozumí současná psychologie, je výsledkem

Více

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství

Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství Leuenberské texty, sešit 6 Církev a Izrael Příspěvek reformačních církví Evropy ke vztahu křesťanů a Židů Dokument Leuenberského společenství Předmluva vydavatele Církev a Izrael příspěvek reformačních

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI C Y R I L O M E T O D Ě J S K Á T E O L O G I C K Á F A K U L T A KATEDRA CÍRKEVNÍCH DĚJIN A DĚJIN KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Zita Havlenová Hospicová péče v českých zemích Diplomová

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sociální práce TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE SKRIPTA Jana Novotná 2014 Obsah: 1. Úvod do sociální práce... 5 1.1. Definice sociální práce... 6 1.2. Cíle sociální práce...

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Volnočasové aktivity dětí a mládeţe na sídlišti Slezská ve Frýdku- Místku Monika Foldynová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více