Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162."

Transkript

1 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky ZŠ základní zeměpis Světová náboženství N. Barczok

2 Obsah: 1 NÁBOŽENSTVÍ POJEM NÁBOŽENSTVÍ Světová a národní náboženství 2.2 Světová a národní náboženství - přehled 2.3 Náboženství a církve v České republice 2.4 Úkoly k zamyšlení 2

3 1 Náboženství V této kapitole se dozvíte: Co je náboženství Jak se rozdělují Budete schopni: Rozeznat hlavní světová náboženství Klíčová slova této kapitoly: Víra, misie, křesťanství, Judaismus, islám, buddhismus, hinduismus Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (úlohy) 2 Pojem náboženství. Velmi zjednodušeně můžeme říci, že náboženství se zabývají podstatou bytí, popisují vznik světa a postavení člověka v něm; obvykle uznávají nehmotné složky existence, např. Boha nebo bohy, lidskou duši a jejich působení na člověka, vysvětlují pro věřící srozumitelným a přijatelným způsobem, co bude následovat po smrti člověka. Náboženství souvisejí s osobní lidskou vírou či zbožností, která provází lidstvo od nejranějších stadií jeho vývoje. Náboženství můžeme rozdělit na: teistická víra v Boha (např. judaizmus, křesťanství, islám) neteistická nedefinují si (přesně neurčují) Boha (např. buddhizmus, taoizmus) K šíření světových náboženství přispívaly misie. Misionáři přinášeli do zaostalých oblastí nejenom náboženské (křesťanské) myšlenky, ale působili obvykle i na sociální chování domorodců, seznamovali je se zásadami jakési primitivní hygienické a zdravotnické pomoci; často byli prvními zdroji informací o tom, jak vypadá svět, odkud přišli. 3

4 2.1 Světová a národní náboženství Světová náboženství (křesťanství, islám, buddhizmus) po staletí aktivně získávala nové věřící (bez ohledu na jejich původ), a dosáhla tak celosvětového významu. Toto získávání se nedělo vždy mírnou cestou; např. křížové/křižácké výpravy jako svatá válka proti jinověrcům a pohanům. Světová náboženství překračují hranice kontinentů, lidských plemen, etnik, jazyků i kultur. Judaizmus (náboženství Židů) a hinduizmus (náboženství Indů) patří k náboženstvím národním. 2.2 Světová a národní náboženství - přehled Hinduizmus nábožensko-filozofický komplex tradic, praktik a zvyklostí; hlavní indické náboženství; jeho vyznavači se dělí do kast (jde o sociálně vymezené skupiny); uctívání posvátných zvířat (posvátné krávy), řek (posvátná řeka Ganga/Ganges, koupelí v ní se věřící očistí od hříchů). Védy/védské tradice (nejstarší indické literární památky) v hinduizmu platí za posvátné. Vznik hinduizmu př. n. l., vznik véd, literárních památek (více než 0,8 miliardy příslušníků). Judaizmus národní náboženství židů; víra v jednoho Boha. Za největšího proroka je pokládán Mojžíš. Nejposvátnějším textem je biblických pět knih Mojžíšových (Tóra). Pravidla jednání a slavení svátků, vycházejících z Tóry, jsou doplněna a rozšířena v 4

5 Talmudu (textech židovských duchovních rabínů); vznik judaizmu 2. tis. př. n. l. (asi 18 mil. příslušníků). Buddhizmus neteistický nábožensko-filozofický směr založený Buddhou v 6. stol. př. n. l. v Indii. Základem je učení o utrpení, které je chápáno jako podstata života; víra v převtělování; pagody buddhistické věžové chrámové stavby (asi 0,9 miliardy příslušníků). Křesťanství víra v jednoho Boha; posvátnou knihou je Bible (Starý a Nový zákon); ústřední postavou je Ježíš Kristus; raná fáze křesťanství první tři století n. l. (téměř 1,9 miliardy příslušníků). Islám odevzdání se Bohu; prorok Muhammad, zjevené Písmo Korán, vznik počátkem 7. stol. n. l. v západní Arábii; islámské kultovní stavby mešity. Věřící (muslimové) se modlí pětkrát denně a v pátek v poledne se shromažďují ke společné modlitbě (asi 1,2 miliardy příslušníků). Islám přesahuje meze pojmu náboženství, zahrnuje společenské instituce, kulturní vzory a dnes i mezinárodní politickou organizaci (Organizace islámské konference). 2.3 Náboženství a církve v české republice Svobodu náboženství zaručuje ústava. K obecně svobodnému praktikování náboženství přispívaly také další zákony. 33 % obyvatelstva patří k římskokatolické církvi, 3 % k protestantským církvím, 1 % k církvi československé husitské a 2 % k ostatním náboženským skupinám. Pět procent populace pravidelně navštěvuje katolické bohoslužby, přičemž většina z nich žije na jižní Moravě v olomoucké a brněnské diecézi. Jedno procento obyvatel představují praktikující protestanti. V roce 2004 byl jako oficiálně uznané náboženství zaregistrován islám a čelní představitelé zdejší muslimské komunity odhadli počet muslimů v zemi na několik tisíc. Jsou zde dvě mešity, které stojí v Brně a v Praze.Převážná část historické židovské komunity, která před nacistickou okupací území dnešní České republiky čítala přibližně sto tisíc obyvatel, byla zavražděna během holocaustu. V zemi se k židovské komunitě oficiálně hlásí asi osob. 5

6 Registrované církve a náboženské společnosti povolené v ČR: Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü Česká hinduistická náboženská společnost Českobratrská církev evangelická Církev adventistů sedmého dne Církev bratrská Církev československá husitská Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice Církev Křesťanská společenství Církev Nová naděje Církev řeckokatolická Církev římskokatolická Církev živého Boha Evangelická církev augsburského vyznání v České republice Evangelická církev metodistická Federace židovských obcí v České republice Jednota bratrská Křesťanské sbory Luterská evangelická církev a. v. v České republice Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna Náboženská společnost českých unitářů Náboženská společnost Svědkové Jehovovi Novoapoštolská církev v ČR Obec křesťanů v České republice 6

7 Pravoslavná církev v českých zemích Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice Slezská církev evangelická augsburského vyznání Starokatolická církev v ČR Ústředí muslimských obcí Višva Nirmala Dharma 2.4 Úkoly k zamyšlení. 1. Zamyslete se nad tím, k čemu vede fundamentalismus (představuje takový výklad pramenů např. bible, tóry, koránu a véd), který vede k nesnášenlivosti a k násilí vůči jiným náboženstvím a vůči nenáboženskému světu. Uveďte příklady zneužívání víry v současnosti, např. islámskými fundamentalisty. 2. Slyšeli jste o sektách? Pokusili se vás stoupenci některé z nich oslovit na ulici a předat vám např. tištěné materiály. Jaký je váš názor na ně? Vezměte v úvahu, že jsou to někdy pseudonáboženské (nepravé, napodobené, lživé) společnosti, které se mohou vyznačovat fundamentalizmem, autoritářským řízením, utajováním nauky i organizace. Některé uplatňují na své stoupence mentální programování tzv. vymývání mozků. 3. Jak se budete chovat jako turisté k náboženským tradicím v různých oblastech světa. Budete ctít zvyky země, kterou chcete jako turisté poznávat, nebo se budete snažit provokovat a prosazovat zvyklosti své země? Uvědomte si, že takové jednání by vás mohlo v některých oblastech (např. v islámských zemích) stát i život. Jinde, např. v Itálii nebo v Řecku, nebudete vpuštěni do některých chrámů, budete-li např. v šortkách, v minisukních nebo ženy s nepokrytou hlavou. Jste připraveni podobné tradice a zvyklosti ctít? 7

8 2.5 Část pro zájemce Napište, které významné chrámy u nás i v cizině. Které modlitebny a chrámy znáte v Karviné? 3 Shrnutí kapitoly V židovsko-křesťanském prostředí se náboženství často ztotožňuje s (náboženskou) vírou, tj. s očekáváním a nadějí do budoucnosti. V přeneseném smyslu může náboženství znamenat i jakoukoli jinou absolutní životní orientaci, jíž se člověk cítí vázán. Všechna náboženství mají společné rituály nebo bohoslužby, určité představy o světě a místě člověka v něm a většina náboženství vyžaduje i určitou morálku. Většina náboženství se chápe jako vztah k Bohu nebo božstvům, na nichž člověk závisí a k nimž se obrací s díkem a s prosbou o ochranu. Výkon bohoslužebných obřadů je často svěřen zvláště vybraným nebo pověřeným osobám, kněžím, a některá náboženství se společensky organizují jako církve. Průvodce studiem Náboženská svoboda neboli svoboda vyznání je základním lidským právem, které je vyjádřením svobody člověka v jeho duševní a duchovní sféře. V právních předpisech je obvykle spjata se svobodou svědomí a svobodou myšlení. V běžném životě vyžaduje toleranci všech členů společnosti, což není samozřejmostí ve všech oblastech světa) ani v Evropě). 8

Religionistika. 10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb. 10.1.1 Právní rámec

Religionistika. 10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb. 10.1.1 Právní rámec 10 Religionistika ABSTRAKT Religionistická kapitola je rozdûlena na sedm podkapitol, které informují o elementárních skuteãnostech doprovázejících specifické formy náboïensk ch ãi etnick ch skupin na na

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ Studijní opora k akci č. 1.4 Světová a regionálná náboženství ve výuce zeměpisu v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Se

Více

Vztah státu a církve v ČR. Jan Zajíček

Vztah státu a církve v ČR. Jan Zajíček Vztah státu a církve v ČR Jan Zajíček Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá optimálním vymezením rolí státu a církve v České republice a spolupráce veřejné správy a církve.

Více

NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY v České republice

NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY v České republice NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY v České republice PhDr. Zdeněk VOJTÍŠEK OBSAH: Úvod Církve a mimokřesťanská náboženství Postavení náboženských společností v ČR Nejdůležitější znaky sekt Nebezpečné zahraničí sekty

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Křesťanské církve v občanské společnosti Praktická teologie pro neteology Michael Martinek ETF, 2014 Poslanci, uklízečky, ministři, kněţí, sekretářky a novináři jsou povolání, která mají v očích lidí nejmenší

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Anastasiya Rynkova Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce 2014 Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce Anastasiya Rynkova Vysoká

Více

INTERKULTURNÍ DÍLNA SVĚTOVÁ MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

INTERKULTURNÍ DÍLNA SVĚTOVÁ MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ STRANA 1 Úvod 1 Člověk si od samého počátku své existence kladl otázky týkající se smyslu života, původu života a záležitostí, které jej přesahují. Na tyto otázky existují různé odpovědi, které se liší

Více

1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ

1. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ NÁBOŽENSTVÍ ÚVOD Se sektou jsem se poprvé setkala v kanadském Vancouveru, kam jsem jela v devatenácti letech na zkušenou. Ve čtvrti, kde jsem bydlela, byla velmi silná populace mormonů. Svou víru nikomu příliš nevnucovali,

Více

Církve a sekty. Náboženství na mapě světa i mimo ni

Církve a sekty. Náboženství na mapě světa i mimo ni Církve a sekty Náboženství na mapě světa i mimo ni Důvody zájmu z o tuto oblast 20. století dobou poklesu zájmu z o náboženství,, nábon boženství se ztrácelo z veřejn ejného prostoru: sekularizace, indiference,

Více

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část

GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P Ř ÍRODOVĚ DECKÁ FAKULTA GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A DEMOGRAFIE 1. část JAROSLAV VENCÁLEK OSTRAVA 2004 Recenzent: Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. Doc. RNDr. Ladislav Sklenák, CSc. Název:

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Výukový program RELIGIO

Výukový program RELIGIO Výukový program RELIGIO Základní informativní prezentace Jednou ze zvláštností současného českého prostředí je všeobecně nízká úroveň znalostí v oblasti náboženství spojená s nechutí k čemukoli co s náboženstvím

Více

ENCYKLOPEDIE náboženských směrů a hnutí v České republice

ENCYKLOPEDIE náboženských směrů a hnutí v České republice Zdeněk VOJTÍŠEK ENCYKLOPEDIE náboženských směrů a hnutí v České republice Náboženství, církve, sekty, duchovní společenství KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vojtíšek, Zdeněk Encyklopedie náboženských

Více

Katedra křesťanské sociální práce

Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2009 Věra Cábová Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ NÁBOŽENSTVÍ Jaromír Schön Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah SLOVO AUTORA...6 ÚVOD...6 SEZNAM TÉMAT...7 NÁBOŽENSTVÍ / NÁBOŽENSKÁ VÍRA /

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ÚVOD DO NÁBOŽENSTVÍ RELIGIONISTIKA z lat. religio = věda zabývající se studiem

Více

ZSV (1. ročník nematuritních oborů)

ZSV (1. ročník nematuritních oborů) ZSV (1. ročník nematuritních oborů) Elektronická cvičebnice Mgr. Šárka Kubínová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Světová náboženství...

Více

Zpráva o mezinárodní náboženské svobodě za rok 2006

Zpráva o mezinárodní náboženské svobodě za rok 2006 Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničních věcí USA Zpráva o mezinárodní náboženské svobodě za rok 2006 15. září 2006 Obecné shrnutí Cílem této zprávy je dokumentovat

Více

církve jako církve. V Německu je např. objektem sledování mimo jiné státní organizací Verfassungsschutz. Deklarovaným cílem scientologie je dosažení

církve jako církve. V Německu je např. objektem sledování mimo jiné státní organizací Verfassungsschutz. Deklarovaným cílem scientologie je dosažení 3 Sekty Sekta je obecně pojímána jako skupiny, která je kvůli svému jednání vůči jednotlivcům viděna jako škodlivá, nebezpečná či zneužívající své příslušníky. Původně to byl pojem pro skupinu oddělenou

Více

KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI ETF UK 2014 3. KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE 2 CÍRKEV Slovo ekklésia (řec.) = shromáždění: původně v politickém smyslu, první křesťané ho používali pro vlastní

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakalářská práce BEZDOMOVSTVÍ A SROVNÁNÍ NABÍZENÝCH SLUŽEB CÍRKEVNÍMI ZAŘÍZENÍMI MUŽŮM BEZ DOMOVA NA ÚZEMÍ JIŽNÍCH

Více

Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, sekty.

Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, sekty. Otázka: Kultura, víra a náboženství Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dominika Bělová Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus,

Více

Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR]

Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR] Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra religionistiky a filosofie Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR] Vít Ronovský ZS 2008 OSNOVA ÚVOD... - 2-1. OBEC KŘESŤANŮ NA MAPĚ KŘESŤANSTVÍ...

Více