Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění."

Transkript

1 Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen Obchodní podmínky ) zapůjčitele, osoby samostatně výdělečně činné, pana Vladimíra Holiše, IČ: , podnikatele evidovaného v živnostenském rejstříku, existující dle českého práva, se sídlem na adrese Scota Viatora 1266/5, Hodonín, který jako zapůjčitel zajišťuje a zprostředkovává formou zápůjček spotřebitelské a podnikatelské půjčky na území České republiky Orgánem dozoru nad dodržováním povinností o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, je česká obchodní inspekce Obchodní podmínky tvoří součást každé Smlouvy o zápůjčce, na jejímž základě zapůjčitel může vydlužiteli poskytnout za určitých podmínek zápůjčku ( Smlouva ). Smlouva je uzavřena poskytnutím Zápůjčky a uzavírá se prostředky komunikace na dálku, dle 1810, zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a ustanoveními Obchodních podmínek je rozhodující vždy ustanovení obchodních podmínek Zapůjčitel je oprávněn měnit a doplňovat tyto Obchodní podmínky. Pokud se Vydlužitel a Zapůjčitel nedohodnou jinak, tyto změny a doplnění se vztahují pouze na ty Zápůjčky, které byly poskytnuty na základě Žádosti o Zápůjčku podané Vydlužitelem až po těchto změnách či doplněních. Na poskytnutou Zápůjčku se vztahuje vždy verze Obchodních podmínek účinná ke dni podání Žádosti o tuto Zápůjčku. Podáním Žádosti o Zápůjčku Vydlužitel vždy souhlasí s účinnou verzí Obchodních podmínek. Účinná verze Obchodních podmínek je přístupná na Webových stránkách zapůjčitele, přičemž Vydlužitel obdrží účinnou verzi Obchodních podmínek po každé jejich změně v elektronické formě na svůj Uživatelský . Článek 2. - Výklad Následující výrazy použité ve Smlouvě, Obchodních podmínkách či korespondenci mezi Smluvními stranami s velkým počátečním písmenem mají následující význam: Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění. Pracovním dnem se rozumí každý den od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků. Dnem poskytnutí Zápůjčky se rozumí den, kdy zapůjčitel zadal elektronický platební příkaz za účelem převodu částky Zápůjčky ze svého bankovního účtu na bankovní účet vydlužitele. Dobou čerpání se rozumí období dnů, zvolené Vydlužitelem v Žádosti o Zápůjčku počínající dnem připsání zápůjčky na účet vydlužitele. Dnem splatnosti Zápůjčky se rozumí den, kdy musí být Zápůjčka a příslušný Poplatek připsány na bankovní účet Zapůjčitele. Tolerance jsou 2 dny 48 hodin. Odměnou se rozumí odměna zaplacená Vydlužitelem za poskytnutí Zápůjčky. Žádostí o Zápůjčku se rozumí žádost o poskytnutí Zápůjčky podaná Zapůjčiteli požadovanou formou a obsahující všechny požadované náležitosti. Zákonem o finančním arbitrovi se rozumí zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v účinném znění Zákonem o legalizaci výnosů z trestné činnosti se rozumí zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v účinném znění Zákonem o ochraně osobních údajů se rozumí č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Dlužnou částkou se rozumí částka Zápůjčky zvýšená o Poplatek, který se Vydlužitel zavázal zaplatit Zapůjčiteli za podmínek stanovených ve Smlouvě a v obchodních podmínkách. Zápůjčkou se rozumí jistina peněžité částky zápůjčky poskytnutá Vydlužiteli ze strany Zapůjčitele dle Smlouvy a obchodních podmínek. Bankovním účtem Vydlužitele se rozumí bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy nebo jiný účet sdělený Vydlužitelem, na který poskytuje a převede Zapůjčitel Vydlužiteli Zápůjčku. Roční procentní sazbou nákladů (RPSN) se rozumí celkové náklady Zápůjčky nesené Vydlužitelem vyjádřené v procentech ze Zápůjčky, ve smyslu Zákona o spotřebitelském úvěru.

2 Poskytnutím Zápůjčky se rozumí provedení elektronického příkazu Zapůjčitele k úhradě za účelem převodu částky představující Zápůjčku z účtu Zapůjčitele na účet Vydlužitele. ovou adresou Vydlužitele se rozumí ová adresa uvedená ve Smlouvě nebo sdělená Vydlužitelem v Žádosti o Zápůjčku nebo jinak sdělená Zapůjčiteli. Webovými stránkami Zapůjčitele, se rozumí webové stránky, jejichž prostřednictvím požádal Klient o Zápůjčku, výhradně webové stránky na adrese Bankovní účet Zapůjčitele znamená bankovní účet č / 2010 Zápůjčka splacena. vedený u Fio banky a.s., na který musí být Telefonním číslem Zapůjčitele se rozumí telefonní číslo uvedené na Webových stránkách zapůjčitele, na kterém lze zažádat o poskytnutí Zápůjčky. Článek 3. - Žádost o Zápůjčku 3.1. Vydlužitel podává Žádost o Zápůjčku prostřednictvím formuláře na Webových stránkách Zapůjčitele, pouze prostřednictvím Webových stránek Zapůjčitele nebo telefonicky na Telefonním čísle Zapůjčitele, uvedeném na webových stránkách Před dokončením Žádosti o Zápůjčku Vydlužitel obdrží následující dokumenty: Formulář žádosti o zápůjčku ve vztahu k požadované Zápůjčce, aktuální znění Obchodních podmínek a v případě kladně vyřízené Žádosti o Zápůjčku rovněž návrh Smlouvy. Dokončení a podání Žádosti o Zápůjčku je podmíněno odsouhlasením uvedených dokumentů, čímž Klient činí v případě první Žádosti o Zápůjčku návrh na uzavření Smlouvy nebo v případě další Žádosti o Zápůjčku návrh ke změně Smlouvy, pokud došlo ke změně Obchodních podmínek. Tyto dokumenty jsou k dispozici na Webových stránkách Zapůjčitele a dále budou vždy zaslány na ový Klienta. Je-li Žádost o zápůjčku podávána telefonicky, dojde k odsouhlasení uvedených dokumentů, pisemným odesláním podkadů nebo ovým potvrzením ze strany zapůjčitele. Vydlužitel může podání Žádosti o Zápůjčku kdykoliv přerušit a po prostudování obdržených dokumentů podání Žádosti o Zápůjčku dokončit. Smlouva je uzavřena nebo změny Obchodních podmínek přijata okamžikem poskytnutí Zápůjčky, která je předmětem Žádosti o Zápůjčku Bezprostředně po podání Žádosti o Zápůjčku oznámí Zapůjčitel Vydlužiteli prostřednictvím Webových stránek Zapůjčitele a dále písemně nebo na ový účet Vydlužitele, alternativně telefonicky, zda mu Zápůjčku poskytne, nebo zda její poskytnutí odepře. V případě telefonické Žádosti o Zápůjčku smí Zapůjčitel požadovat také zaslání kopií dalších dokumentů Vydlužitele nezbytných pro jeho identifikaci či vyhodnocení schopnosti s Vydlužitele splatit Zápůjčku. Zápůjčka bude poskytnuta bankovním převodem na bankovní účet Vydlužitele do 3 Pracovních dnů ode dne, kdy byl Vydlužitel informován o poskytnutí Zápůjčky V případě poskytnutí Zápůjčky zašle Zapůjčitel písemně nebo na ový účet Vydlužitele oboustranně uzavřenou Smlouvu, a aktuální znění Obchodních podmínek. Podmínkou poskytnutí Zápůjčky je, že Zapůjčitel obdrží Smlouvu a obchodní podmínky v písemné nebo elektronické podobě, s řádně vyjádřeným souhlasem Klienta. V případě jakékoliv další Zápůjčky zašle Zapůjčitel na ový účet Vydlužitele před dokončením Žádosti o Zápůjčku informace ve vztahu k poskytované Zápůjčce a aktuální znění Obchodních podmínek Bezprostředně po podání Žádosti o Zápůjčku oznámí Zapůjčitel Vydlužiteli prostřednictvím SMS nebo ové zprávy, zda mu Zápůjčku poskytne anebo zda její poskytnutí odepře. V kladném případě zašle Zapůjčitel informaci ve vztahu k požadované Zápůjčce a aktuální znění Obchodních podmínek písemně na adresu nebo na ový účet Vydlužitele. Vydlužitel má následně 6 hodin k potvrzení své Žádosti o Zápůjčku prostřednictvím zaslání textové zprávy na Zapůjčitele. Zapůjčitel poskytne Zápůjčku neprodleně poté, nejpozději však následující pracovní den Zapůjčitel je oprávněn odepřít Poskytnutí Zápůjčky zejména pokud: (a) Žádost o Zápůjčku není v souladu se Smlouvou; (b) je schopnost Vydlužitele splatit zápůjčku vyhodnocena jako nedostatečná; (c) Vydlužitel nesplatil předchozí Zápůjčku řádně a včas; (d) jedna ze Smluvních stran ukončila Smlouvu v souladu s Článkem 9 Obchodních podmínek V případě, že je Poskytnutí Zápůjčky zamítnuto z důvodu negativního vyhodnocení Vydlužitele zvláště pak jeho schopnosti splatit zápůjčku, je Zapůjčitel povinen Vydlužiteli výsledek vyhodnocení oznámit a informovat ho o podkladech použitých Zapůjčitelem pro posouzení schopnosti Vydlužitele splatit zápůjčku. Článek 4. - Poplatky a náklady 4.1. Poplatky a náklady spojené s Poskytnutím Zápůjčky v případě délky čerpání - 30 dnů jsou uvedeny v tabulce níže. RYCHLÁ PÚJČKA ONLINE, BEZ REGISTRU - doba zápůjčky 30 dní sazba úroku vrácení zápůjčky celkové náklady neuhrazení v termínu splatnosti

3 Výše zápůjčky tolerance splatnosti 2 dny - 48 h. 17 % měs. v termínu splatnosti v Kč pokuta za každých započatých 30 dní jistina v Kč odměna poskytovatele za cyklus RPSN % jistina v Kč celkem zaplatíte smluvní pokuty a penále Kč 170,- Kč 865,00% Kč 1170,- Kč 170,- Kč Kč 250,- Kč 865,00% Kč 1250,- Kč 170,- Kč Kč 340,- Kč 865,00% Kč 2 340,- Kč 170,- Kč Kč 425,- Kč 865,00% Kč 2 925,- Kč 170,- Kč Kč 510,- Kč 865,00% Kč 3 510,- Kč 170,- Kč Kč 595,- Kč 865,00% Kč 4 095,- Kč 170,- Kč Kč 680,- Kč 865,00% Kč 4 680,- Kč 170,- Kč Kč 765,- Kč 865,00% Kč 5 265,- Kč 170,- Kč Kč 850,- Kč 865,00% Kč 5 850,- Kč 170,- Kč půjčka s odměnou poskytovatele půjčky je splatná v den splatnosti půjčky, s tolerancí 2 dny 48 hod 4.2. Poplatky a náklady spojené s Poskytnutím Zápůjčky v případě délky čerpání - 60 dnů jsou uvedeny v tabulce níže. RYCHLÁ PÚJČKA ONLINE, BEZ REGISTRU - prodloužení zápůjčky doba zápůjčky 60 dní sazba úroku vrácení zápůjčky celkem uhrazeno Neuhrazení v termínu splatnosti o 30 dní / 60 dní / tolerance splatnosti 2 dny - 48 h. 16 % měs. v termínu splatnosti v Kč pokuta za každých započatých 30 dní jistina v Kč odměna poskytovatele za 2 cykly RPSN % jistina v Kč celkem zaplatíte smluvní pokuty a penále Kč ,-Kč = 330,- Kč 466,80% Kč 1 330,- Kč 170,- Kč Kč ,-Kč = 490,- Kč 466,80% Kč Kč 170,- Kč Kč ,-Kč = 660,- Kč 466,80% Kč 2 660,- Kč 170,- Kč Kč ,-Kč = 825,- Kč 466,80% Kč 3 350,- Kč 170,- Kč Kč ,-Kč = 990,- Kč 466,80% Kč 3 990,- Kč 170,- Kč Kč ,-Kč = 1155,- Kč 466,80% Kč 4 655,- Kč 170,- Kč Kč ,-Kč = 1320,- Kč 466,80% Kč 5 320,- Kč 170,- Kč Kč ,-Kč = 1 485,- Kč 466,80% Kč 5 985,- Kč 170,- Kč Kč ,-Kč = 1 650,- Kč 466,80% Kč 6 650,- Kč 170,- Kč podmínka prodloužení půjčky - zaslání odměny za uplynulé období na účet poskytovatele, 3 dny před ukončením splatnosti zápůjčky! odměna poskytovatele půjčky je splatná ve dvou etapách, 30 -tý a 60 - tý den, s tolerancí 2 dny 48 hod! 4.3. Poplatky a náklady spojené s Poskytnutím Zápůjčky v případě délky čerpání - 90 dnů jsou uvedeny v tabulce níže. RYCHLÁ PÚJČKA ONLINE, BEZ REGISTRU - prodloužení zápůjčky doba zápůjčky 90 dní sazba úroku vrácení zápůjčky celkem uhrazeno Neuhrazení v termínu splatnosti o 60 dní - / 90 dní / tolerance splatnosti 2 dny - 48 h. 15 % měs. v termínu splatnosti v Kč pokuta za každých započatých 30 dní jistina v Kč odměna poskytovaltele za 3 cykly RPSN % jistina v Kč celkem zaplatíte smluvní pokuty a penále Kč ,-Kč = 480,- Kč 1318,29 % Kč 1 480,- Kč 170,- Kč Kč ,-Kč = 715,- Kč 1318,29 % Kč 2 215,- Kč 170,- Kč Kč ,-Kč = 960,- Kč 1318,29 % Kč Kč 170,- Kč Kč ,-Kč = 1200,- Kč 1318,29 % Kč 3 700,- Kč 170,- Kč Kč ,-Kč = 1440,- Kč 1318,29 % Kč 4 440,- Kč 170,- Kč Kč ,-Kč = 1680,- Kč 1318,29 % Kč 5180,- Kč 170,- Kč Kč ,-Kč = 1920,- Kč 1318,29 % Kč 5 920,- Kč 170,- Kč Kč ,-Kč = 2160,- Kč 1318,29 % Kč 6 660,- Kč 170,- Kč Kč ,-Kč = 2400,- Kč 1318,29 % Kč 7 400,- Kč 170,- Kč podmínka prodloužení půjčky - zaslání odměny za uplynulé období na účet poskytovatele, 3 dny před ukončením splatnosti zápůjčky!! odměna poskytovatele půjčky je splatná ve třech etapách, 30 -tý, 60 - tý a 90-tý den s tolerancí 2 dny 48 hod! 4.4. Vydlužitel může nést dodatečné náklady v souvislosti s realizací Smlouvy, konkrétně náklady služeb třetích osob, jejichž výše nemůže Zapůjčitel ovlivnit, například náklady bankovních převodů, internetového připojení, telefonických hovorů nebo textových zpráv. Článek 5. - Splacení Zápůjčky 5.1. Zápůjčka musí být společně s Poplatkem připsána na Bankovní účet Zapůjčitele nejpozději 48 hodin po termínu splatnosti zápůjčky.

4 5.2. Před termínem splatnosti Zápůjčky vyhotoví Zapůjčitel vyúčtování a zašle jej Vydlužiteli. Vyúčtování je posíláno pouze pro informativní účely na uživatelský Vydlužitele. Skutečnost, že vyúčtování nebylo doručeno přede Dnem splatnosti Zápůjčky, nezbavuje Vydlužitele jeho povinnosti splatit Zápůjčku včas Pokud připadne poslední den splatnosti Zápůjčky na den pracovního klidu nebo státní svátek, musí být Zápůjčka splacena první následující Pracovní den Vydlužitel je v případě splacení Zápůjčky povinen uvést variabilní symbol platby, který je uveden na vyúčtování obdrženém Vydlužitelem před splatností Zápůjčky na Uživatelský účet Pokud Zapůjčitel obdrží platbu, která nemůže být identifikována kvůli opomenutí Vydlužitele uvést požadované údaje, splacení Zápůjčky nastane až náležitou identifikací platby zapůjčitelem Pokud Vydlužitelem zaplacená částka nepokrývá celou výši Dlužné částky, je Zapůjčitel oprávněn započíst plnění na svoji pohledávku v následujícím pořadí: odměna zapůjčitele, jistina Zápůjčky, smluvní pokuty, úroky z prodlení, náklady vymáhání plnění v soudním řízení a ostatní náklady Pokud zapůjčitel obdrží plnění přesahující Dlužnou částku, zapůjčitel vrátí přeplatek Vydlužiteli do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne splacení Zápůjčky elektronickým bankovním převodem na bankovní účet Vydlužitele. Přeplatky nepřesahující 10 Kč jsou nevratné Vydlužitel není oprávněn k započtení jakékoliv své pohledávky proti pohledávce Zapůjčitele Článek 6. - Předčasné splacení Zápůjčky 6.1. Vydlužitel je oprávněn předčasně splatit Zápůjčku nebo její část kdykoliv během Doby splácení. Zapůjčitel nebude požadovat náhradu nákladů nezbytných a účelně vynaložených v přímé souvislosti s předčasným splacením (poplatek za předčasné splacení). Vydlužitel je povinen oznámit Zapůjčiteli předem částku předčasného splacení a datum, ke kterému bude předčasné splacení provedeno Předčasným splacením zápůjčky se nemění výše odměny zapůjčitele, sjednaná ve smlouvě. Článek 7. - Prodlení při splácení Zápůjčky 7.1. Zapůjčitel monitoruje včasné splácení Zápůjček Pokud bude Vydlužitel v prodlení se splacením Zápůjčky nebo zaplacením Odměny, Zapůjčitel je oprávněn požadovat zákonné úroky z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů V případě prodlení Vydlužitele se zaplacením odměny poskytovatele, je Zapůjčitel rovněž oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 170,- Kč za každých, i započatých 30 dní prodlení, dle odst obchodních podmínek Po uplynutí 30 -ti kalendářních dnů od Data splatnosti Zápůjčky je Zapůjčitel při prodlení Vydlužitele oprávněn vymáhat splacení Zápůjčky v soudním řízení nebo postoupit svoji pohledávku za Vydlužitelem. Náklady na vymáhání splacení Zápůjčky v soudním řízení nese Vydlužitel. Pokud Vydlužitel nesplní svoji povinnost vrátit zapůjčiteli poskytnuté peněžní prostředky a zaplatit odměnu zapůjčitele řádně a včas, je povinen zaplatit zapůjčiteli smluvní pokutu v minimální výši 170,- Kč za každý, i započatý měsíc prodlení s plněním této povinnosti. Smluvní pokuta je splatná 3 dny, 72 hodin, po okamžiku vypršení termínu splatnosti V případě prodlení vydlužitele a odeslání písemné upomínky vydlužiteli, má poskytovatel právo naúčtovat vydlužiteli za každé prokazatelné odeslání upomínky, fixní náklady spojené se zpracováním a odesláním upomínky ve výši 60,- Kč V případě nikoliv řádného a/nebo nikoliv včasného splacení úvěru a v případě uplatnění pohledávky návrhem na zahájení soudního řízení zapůjčitelem, sjednávají smluvní strany, že Vydlužitel je povinen uhradit zapůjčiteli veškeré náklady spojené s vymožením pohledávky, v minimální výši 1 200,- Kč Smluvní strany se mohou za účelem možného mimosoudního řešení sporů obrátit na finančního arbitra ve smyslu Zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění. Na finančního arbitra se může Vydlužitel obrátit jako spotřebitel v případě sporu z této smlouvy Smluvní strany se dle 89a občanského soudního řádu dohodly na místní příslušnosti soudu prvního stupně tak, že příslušným k projednání sporu je Okresní soud v místě bydliště zapůjčitele. Článek 8. prodloužení termínu splatnosti Zápůjčky 8.1. Vydlužitel může podat žádost o prodloužení termínu splatnosti Zápůjčky prostřednictvím Webových stránek Zapůjčitele dále zasláním žádosti na nebo telefonicky na číslo ,

5 nejpozději 3 kalendářní dny přede Dnem splatnosti Zápůjčky. V případě podání žádosti o refinancování Zápůjčky se Klient neocitne v prodlení se splacením Zápůjčky ani refinancované zápůjčky, ledaže je jeho žádost zamítnuta. V takovém,případě je Vydlužitel v prodlení ode dne, který následuje po dni, kdy mu zamítnutí jeho žádosti bylo oznámeno. Termín splatnosti Zápůjčky může být prodloužen o 2 x 30 kalendářních dní Bezprostředně po podání žádosti o prodloužení splatnosti Zápůjčky oznámí Zapůjčitel Vydlužiteli prostřednictvím Webových stránek Zapůjčitele a Uživatelského účtu, zda mu prodloužení termínu splatnosti Zápůjčky umožní, nebo zda mu prodloužení splatnosti odepře. 8.3.Zapůjčitel je oprávněn odepřít refinancování Zápůjčky zejména pokud: (a) Žádost o prodloužení splatnosti Zápůjčky není v souladu se Smlouvou; (b) je schopnost Vydlužitele splatit refinancovanou Zapůjčku vyhodnocena jako nedostatečná Podmínkou prodloužení splatnosti, je zaplacení odměny zapůjčitele splatné za doposud čerpanou Zápůjčku na Bankovní účet Zapůjčitele, a to do 24 hodin po schválení prodloužení doby splatnosti. Pokud Vydlužitel neuhradí odměnu v uvedené lhůtě 24 hodin nebo neprokáže, podání bankovního příkazu k úhradě odměny zapůjčitele, ruší se příslib prodloužení splatnosti a celá Zápůjčka s odměnou zapůjčitele je následující pracovní den splatná Prodloužení doby splatnosti Zápůjčky má stejné účinky jako poskytnutí nové Zápůjčky Vydlužiteli. Toto prodloužení doby splatnosti Zápůjčky se poskytuje na stejnou Dobu 30 kalendářních dní. Maximální délka doby prodloužení splatnosti je 2 x 30 kalendářních dní Doba prodloužení splatnosti počíná následovně: (a) pokud Zapůjčitel obdrží plnění v souladu s odst. 8.4 nejpozději v Den splatnosti Zápůjčky, počíná prodloužení Doby splatnosti, následující Den po přijetí tohoto plnění Zapůjčitelem. (b) pokud Zapůjčitel obdrží plnění v souladu s odst. 8.4 první den po Dni splatnosti Zápůjčky, počíná prodloužení Doby splatnosti, následující den po přijetí tohoto plnění Zapůjčitelem Prodloužení zápůjčky, na dobu přesahující 90 dní, mohou strany sjednat individuálně, pouze po vzájemné dohodě, formou číslovaných dodatků k příslušné smlouvě. Na prodloužení zápůjčky na dobu přesahující 90 dní, není právní nárok. Článek 9. - Odstoupení a ukončení Smlouvy 9.1. Vydlužitel může odstoupit od této Smlouvy bez uvedení důvodu, do 14 kalendářních dnů od podepsání Smlouvy nebo po obdržení potvrzení o tom, že mu bude Zápůjčka poskytnuta. V případě odstoupení od Smlouvy, není Vydlužitel povinen zaplatit zapůjčiteli žádnou odměnu ani žádné další náklady Jestliže vydlužitel od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy odstoupí, po okamžiku přijetí zápůjčky na svůj účet, je povinen vrátit během následujících 24 hodin po podání žádosti o odstoupení od smlouvy jistinu zapůjčené částky zapůjčiteli a navíc uhradit 100,- Kč, slovy jednosto korun českých, jako odstupné za zápůjčku, kterou zapůjčiteli hradí náklady vzniklé za poskytnutí služby do okamžiku odstoupení, především nákladů spojených se zpracováním žádosti o zápůjčku, v souvislosti s uzavíráním smlouvy a s převodem finančních prostředků na účet vydlužitele V případě odstoupení od Smlouvy je Vydlužitel povinen odeslat zapůjčiteli podepsané oznámení na formuláři, který je k dispozici na Webových stránkách Zapůjčitele. Odstoupení se považuje za včasné, pokud do konce lhůty pro odstoupení Klient odešle oznámení o odstoupení na ový účet Zapůjčitele Smlouva se uzavírá na dobu 30 kalendářních dní 9.5. Zapůjčitel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv s čtrnáctidenní výpovědní lhůtou Vydlužitel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv s 14 denní výpovědní lhůtou, ustanovení odst. 9.1 tím není dotčeno Zapůjčitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud: (a) jsou jakékoliv údaje poskytnuté Vydlužitelem nepravdivé nebo nemohou být zapůjčitelem ověřeny; nebo (b) je Vydlužitel se zaplacením odměny více jak 30 kalendářních dnů v prodlení Odstoupení od Smlouvy dle odst. 9.7(a) má za následek, že se Zápůjčka stává splatnou do 24 hod Výpověď Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou nezbavuje Vydlužitele povinnosti splatit všechny Zápůjčky a všechny Poplatky z nich za podmínek stanovených Smlouvou Smluvní strany se dohodly, že marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění, jež je označená jako konečná, nemá za následek automatické odstoupení od Smlouvy.

6 9.10. Vydlužitel je povinen uvádět údaje o své osobě správně, úplně a pravdivě a v případě jejich změn je neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené Vydlužitelem v žádosti o zápůjčku jsou Zapůjčitelem považovány za správné. Článek Doručování Pokud Smlouva nestanoví jinak, musí být veškerá korespondence související se Smlouvou doručena druhé Smluvní straně prostřednictvím u, nebo držitelem poštovní licence (zvoleným odesílatelem). Jakékoliv dokumenty dle Smlouvy mohou Smluvní strany vyhotovit v elektronické formě a/nebo k jejich doručení použít ovou adresu jedné ze stran Veškerá korespondence Zapůjčitele Vydlužiteli bude vždy odeslána na elektronickou adresu Vydlužitele. Tím však není dotčena možnost Zapůjčitele používat vedle ového účtu zároveň jiné způsoby doručování, a to zejména na žádost Vydlužitele Korespondence je doručena: a. v případě doručení em okamžikem přijetí do ového serveru příjemce; b. v případě doručení na ový účet, odesláním zprávy na ový účet příjemce; c. v případě osobního doručení nebo doručení prostřednictvím poštovní služby, dojitím zásilky do sféry příjemce Pokud je doručováno více způsoby, považuje se korespondence za doručenou okamžikem, kdy byla podle některého ze způsobů v odst doručena nejdříve. Článek Ochrana osobních údajů Ochranu osobních údajů Vydlužitele fyzické osoby upravuje Zákon o ochraně osobních údajů Vydlužitel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: křestní jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, telefonní číslo, ová adresa, pohlaví, bankovní spojení, státní občanství, rodinný stav, počet dětí majících trvalé bydliště na stejné adrese jako Vydlužitel, informace týkající se příjmů a výdajů Vydlužitele, údaje o pracovně právních vztazích Vydlužitele, údaje tykající se rozhodnutí úvěrových institucí, podaných úvěrových žádostí a poskytnutých úvěrů, IP adresa, kterou Vydlužitel použil pro navštívení Webové stránky Zapůjčitele a taktéž informace vztahující se k fakturaci a vymáháni pohledávek, jako i jiné údaje poskytnuté Vydlužitelem související se Smlouvou (dále jen osobní údaje ) Vydlužitel souhlasí se zpracováním osobních údajů ze strany Zapůjčitele za účelem poskytování Zápůjček a související správy Zápůjček (včetně jakýchkoli úkonů v souvislosti s domáháním se či převodem práv), ověření identity Vydlužitele, ověření, že Vydlužitel nemá žádné dluhy a že Vydlužitel má pravidelný příjem, jiných informací o majetkových poměrech a posouzení schopnosti Vydlužitele splácet Zápůjčku. Vydlužitel dále vyslovuje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů Zapůjčitele za účelem fakturace, vymáhání pohledávek, vytváření analýz a zpracování pro statistické a marketingové účely. Vydlužitel si je vědom a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou používány a zpracovávány (v rámci Zákaznického registru) také k účelu řízení, správy a rozvoje klientských vztahů, pro analytické a statistické účely a pro výrobu, poskytování a rozvoj informačních služeb. Vydlužitel si je vědom a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být použity pro statistické a marketingové účely, vytváření studií trhu a organizaci marketingové soutěže nejenom ze strany Zapůjčitele, ale také jeho partnery Osobní údaje můžou být předány třetí osobě v souvislosti s vymáháním či posuzováním Žádostí o Zápůjčku, v souvislosti s ověřováním, že Vydlužitel nemá žádné dluhy postihující jeho pravidelný příjem a v souvislosti s vyhledáváním dalších informací o majetkových poměrech Vydlužitele a posuzování schopnosti Vydlužitele splácet Zápůjčku, a v souvislosti s předáváním osobních údajů třetím osobám pro budoucí posuzování solventnosti nositele těchto osobních údajů Vydlužitel si je vědom, že jeho osobní údaje Zapůjčitel získal jak sdělením od Vydlužitele samotného, tak z veřejných zdrojů zejména z insolventních rejstříku, ale také ze zdrojů jiných. Vydlužitel souhlasí s tím, aby si Zapůjčitel osobní údaje od těchto jiných zdrojů, vyžádal Vydlužitel se zavazuje poskytovat své osobní údaje správně a pravdivě a informovat Zapůjčitele o jakýchkoliv změnách. Vydlužitel je oprávněn k přístupu a k opravě svých osobních údajů, které jsou zpracovávány v databázích Zapůjčitele. Vydlužitel je také oprávněn obdržet informace o účelu, rozsahu a prostředcích zpracování jejich osobních údajů, dále pak informace o tom od kdy jsou jeho osobní údaje zpracovávány a jaký je obsah těchto údajů. Vydlužitel je oprávněn podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů v případě, kdy Zapůjčitel zamýšlí zpracovávat osobní údaje pro marketingové účely, nebo je chce převést na jiného správce osobních údajů Pokud údaje Vydlužitele poskytnuté Zapůjčiteli nejsou správné nebo u nich došlo ke změnám (zejména: ová adresa, bydliště, zaměstnavatel, výše hrubého měsíčního příjmu, mobilní telefonní číslo nebo číslo bankovního účtu), bude Vydlužitel vyzván k poskytnutí údajů před každým dalším podáním Žádosti o Zápůjčku. Změna údajů není zpoplatněna Vydlužitel potvrzuje, že své osobní údaje předává dobrovolně.

7 11.9. Osobní údaje budou zpracovávány po neurčitou dobu, nejméně však po dobu trvání povinností vyplývajících ze Smlouvy a maximálně pak po dobu 12 měsíců po poslední transakci Vydlužitele. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automatizovaně V případě podezření Vydlužitele, že zapůjčitel nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromí nebo v rozporu s právem, zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracovávání, je Vydlužitel oprávněn požadovat od Zapůjčitele vysvětlení a požadovat po Zapůjčiteli či zpracovateli nápravu závadného stavu. Dále je Vydlužitel oprávněn požadovat zablokování, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů. Pokud je požadavek Vydlužitele dle předchozí věty shledán důvodným, Zapůjčitel či zpracovatel vadu odstraní. Pokud Zapůjčitel či zpracovatel pochybí, je uživatel oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Vydlužitele obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo Pokud Vydlužitel požaduje informace o zpracování svých osobních údajů, je zapůjčitel povinen mu tyto informace poskytnout. Za poskytnutí těchto informací je Zapůjčitel oprávněn požadovat náhradu, nepřesahující náklady na poskytnutí těchto informací Vydlužitel souhlasí s přijímáním reklamních materiálů týkajících se zapůjčitele, obchodních partnerů Zapůjčitele, které budou doručovány em nebo za použití jiných forem přímého marketingu. Tento souhlas může Vydlužitel kdykoliv odvolat. Vydlužitel také souhlasí s tím, aby byl kontaktován ze strany zapůjčitele, za účelem správy a vymáhání pohledávek Zapůjčitele za Vydlužitelem. Projevem souhlasu vydlužitele s výše uvedenými smluvními podmínkami, je podle způsobu komunikace vydlužitele, kterákoliv z uvedených tří možností: Vyjádření a potvrzení souhlasu vydlužitele, ovou zprávou, z ové adresy vydlužitele, vyjádření a potvrzení souhlasu vydlužitele, formou zaškrtnutí příslušné kolonky v administraci žádosti o zápůjčku, vyjádření a potvrzení souhlasu vydlužitele, vlastnoručním podpisem vydlužitele.

Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny

Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%.

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí na Vás být vedena exekuce,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %.

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí být vedený v registrech dlužníků,

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Obchodní podmínky a Reklamační řád

Obchodní podmínky a Reklamační řád Obchodní podmínky a Reklamační řád Společnost 1) Identifikace provozovatele prodejního místa: 4stones, s.r.o. provozovatel webu Poradci-sobě.cz Ke Školce 1319F 252 19 Rudná IČ:29002303 DIČ: CZ-29002303

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak;

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (f) Osobní údaj znamená jakoukoli informaci, údaj, týkající se

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU,

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, resp. RÁMCOVÁ SMLOUVA O ZÁPŮJČCE Smluvní strany: Fast Cash a.s. se sídlem: Školská 694/32, Nové Město, PSČ 110 00 IČ: 241 77 032 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Název: PROFI MONEY CZ, s.r.o. Identifikační číslo: 028 71 114 Sídlo: Rybná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti top vision open events s.r.o.,

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti, IČ:41293036, se sídlem Holušiská 2221/3, 148 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 204599 pro prodej

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Nela Kubasová se sídlem: Tvardkova 703, Ústí nad Orlicí, 56201 identifikační číslo: 76423247 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 9. 11. 2009 vydaným Městským úřadem Ústí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru Malá domů (dále také jen

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí právní

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů upravují právní vztahy

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

Smlouva o přístupu do CS OTE

Smlouva o přístupu do CS OTE (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Tilab Invest s.r.o. se sídlem Vnitřní 439/4, 602 00, Brno identifikační číslo: 027 97 526 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Smlouvou, ve které Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ) sjednala s Klientem

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více