Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014"

Transkript

1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva: Hosté: Martin Krčil, Jaroslav Krčil, Miloš Kuda, František Mareček, František Nykodým, Jana Smolíková, Petr Tomášek Ing. Tomáš Jílek Přítomno 7 členů zastupitelstva - zastupitelstvo usnášeníschopné. Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina 2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle 93 odst. 1 zákona o obcích 3) Výše odměn statutárních zástupců obce Program jednání: 1. Zahájení, prezence, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 2. Kontrola hospodaření, rozpočtové opatření č.4 3. Záměr o prodeji pozemků 4/ Volba člena dozorčí rady LSO na další volební období 5. Spisová služba, spisový a skartační řád obce, pořízení programu spisové služby 6. Účetnictví obce, smlouva na další období, podmínky pro zajištění činnosti 7. Zajištění služeb (pokladní, knihovna, kulturní komise, správa vodovodu) 8. Projednání kompetencí a odměn zastupitelů obce 9. Příkaz k provedení inventarizace k Smlouvy (veřejné osvětlení, kabelizace NN) 11. Mikroregion Bystřicko (členská schůze, Čteme dětem, letní kino ) 12. POVV Územní plán 14. Různé (plán nejbližších kulturních akcí v roce 2015, vybavení kanceláře úřadu ) 15. Diskuze 16. Usnesení a závěr jednání 1. Zahájení, prezence, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů Starosta obce Petr Tomášek uvítal přítomné a zahájil jednání obecního zastupitelstva. Program jednání zastupitelstva byl jednohlasně schválen, stejně tak byla zapisovatelkou zvolena Jana Smolíková a ověřovateli byli zvoleni Miloš Kuda a František Nykodým. hlasování pro schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 2. Kontrola hospodaření obce, rozpočtové opatření č.4 o Kontrola hospodaření Starosta obce Petr Tomášek seznámil přítomné se stavem a dílčími transakcemi na obecním účtu v Komerční bance za uplynulé období, se stavem spořicího účtu, se stavem účtu vedeného u České národní banky a se stavem financí v obecní pokladně

2 o Rozpočtové opatření č. 4/2014 Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4 dle návrhu k datu a toto bylo následně schváleno. Zastupitelstvo dále schvaluje, aby rozpočtovým opatřením č. 5 byly vyrovnány skutečné příjmy a výdaje rozpočtu k hlasování pro přijetí rozpočtového opatření: 3. Záměr o prodeji pozemků 4/2014 o Záměr o prodeji pozemku č. 4/2014 Zastupitelstvo obce schválilo záměr o prodeji 1/22 pozemku parc.č. 321/75 v rámci společného vlastnictví LSO (dle GP) o výměře 451m2 p. J. Holému za cenu 10,- Kč/m2. hlasování pro schválení záměru: 4. Volba člena dozorčí rady LSO na další volební období Zastupitelstvo zvolilo novým členem dozorčí rady LSO na další volební období starostu obce Ing. Petra Tomáška. Zastupitelstvo bere na vědomí prohlášení starosty, kterým se zříká odměny za funkci člena rady LSO pro svoji osobní potřebu, zastupitelstvo následně rozhodne, na jaký účel budou tyto prostředky použity. hlasování pro přijetí volbu člena dozorčí rady LSO: 5. Spisová služba, spisový a skartační řád obce, pořízení programu spisové služby o Spisová služba, pořízení programu spisové služby Starosta obce seznámil zastupitelstvo s povinností obce vést spisovou službu v elektronické podobě. Zastupitelstvo schválilo a pověřilo starostu obce a Mgr. Janu Smolíkovou k pořízení programu spisové služby od firmy GORDIC. hlasování pro schválení pořízení programu spisové služby: o Spisový a skartační řád obce Zastupitelstvo projednalo a schválilo spisový a skartační řád obce v předložené podobě. hlasování pro schválení spisového a skartačního řádu: 6. Účetnictví obce, smlouva na další období, podmínky pro zajištění činnosti o Účetnictví obce Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se způsobem vedení účetnictví obce v nadcházejícím funkčním období. o Smlouva na další období Zastupitelstvo schválilo a pověřilo starostu obce k podpisu příkazní smlouvy na vedení účetnictví pro obec Sulkovec s účetní paní Hanou Kabelkovou dle sjednaných podmínek. hlasování pro schválení příkazní smlouvy na vedení účetnictví: o Podmínky pro zajištění další činnosti Starosta obce seznámil zastupitelstvo s žádostí účetní, aby bylo pořízeno rozšíření účetního programu GORDIC pro zefektivnění její činnosti. Zastupitelstvo rozhodlo, že s ohledem na výši pořizovacích nákladů bude o rozšíření účetního programu ještě jednáno.

3 7. Zajištění služeb (pokladní, knihovna, kulturní komise, správa vodovodu) Starosta obce informoval zastupitelstvo o tom, že pokladní obce Mgr. Jarmila Chalupníková Šimková ukončila na svoji žádost činnost ke dni Ostatní služby jsou do konce kalendářního roku zajištěny stávajícím způsobem. Zastupitelstvo zvolilo novou pokladní Janu Vaverkovou, která bude činnost vykonávat od a pověřilo starostu obce, aby prověřil zájem stávajících vykonavatelů služeb o pokračování v činnosti v roce 2015 a pokud tito projeví zájem v činnosti pokračovat, uzavřel s nimi příslušnou dohodu o provedení práce pro období až za stávajících podmínek. hlasování pro schválení pokladní: 8. Projednání kompetencí a odměn zastupitelů obce Zastupitelstvo projednalo rozdělení kompetencí pro zajištění všech činností chodu a fungování obce. Zastupitelstvo projednalo a schválilo odměny pro statutární zástupce obce, jejichž výše je uvedena v příloze č. 3 tohoto zápisu. Ostatní členové zastupitelstva se zříkají nároku na měsíční odměňování. hlasování pro schválení odměn: 9. Příkaz k provedení inventarizace k Starosta obce seznámil zastupitelstvo s plánem inventarizace pro rok Inventarizace proběhne od do Byla jmenována inventarizační komise ve složení Martin Krčil, František Nykodým a Jana Smolíková. hlasování pro schválení inventarizačního plánu: 10. Smlouvy (veřejné osvětlení, kabelizace NN) o Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti Zastupitelstvo obce projednalo a jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 20/1990 Sb. o přestupcích na Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy dle sjednaných podmínek. o Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Zastupitelstvo jednohlasně schválilo smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č /050 za účelem umístění distribuční soustavy kabelové a venkovní vedení NN, rozpojovací, smyčkové a přípojkové skříně, betonové sloupy, sloupová TS na zatížených nemovitých věcech pozemku parc.č.st. 84, st.83, st. 102, 52/2, 52/1, 434, 433, 66/1, 55/10, 431/1, 6/1, 431/24, 431/19, 431/10, 431/5, 52/5, 26/2, 439, 445, 276, 274/1, 431/8, 449/2, 340/2, 31/1, 31/5, 404/2, 458/1, a ve zjednodušené evidenci parcely č. (431/1), (38/2), (27), (28) v katastrálním území Sulkovec na LV č.1 v majetku obce pro oprávněného E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle sjednaných podmínek. o Dodatek ke smlouvě o dílo č. 274/2013 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 274/2013 se zhotovitelem T.O.O. spol s r.o. spočívající ve změně doby plnění (nový termín dodání do ) a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle sjednaných podmínek.

4 o Smlouva na provádění zimní údržby Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo na provádění zimní údržby v období od do na příjezdové komunikaci v místní části obce Polom uzavřená s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle sjednaných podmínek. o Příloha č. 6 ke smlouvě o dílo č. 41/2010 na zajištění nakládání s odpadem Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem Přílohy č. 6 smlouvy o dílo č. 41/2010 na zajištění nakládání s komunálním odpadem s TS města a.s. 11. Mikroregion Bystřicko (členská schůze, Čteme dětem, letní kino ) o Mikroregion Bystřicko Starosta Petr Tomášek seznámil přítomné s výsledky jednání členské schůze Mikroregionu Bystřicko a zastupitelstvo vzalo tyto na vědomí. o Čteme dětem Starosta obce seznámil zastupitelstvo s možností organizovat v měsíci březnu akci Čteme dětem. Předběžně byl jako hlavní host osloven herec Městského divadla Brno p. Zdeněk Junák. Jako druhý host přislíbil účast loutkoherec Jan Hrubec. o Letní kino Zastupitelstvo obce bylo starostou obce seznámeno s možností vypůjčení promítacího zařízení a filmů pro letní kino. V následujícím období bude upřesněn termín promítání dle kalendáře akcí Mikroregionu Bystřicko. 12. POVV 2014 Zastupitelstvo obce bylo starostou seznámeno s aktuálním stavem dokončení celé akce na opravu požární nádrže Polom. 13. Územní plán Zastupitelstvo bylo seznámeno s aktuálním průběhem pořizování územního plánu. V nadcházejícím období proběhne dle vyhlášky č. OÚP/20888/2014/St ze dne veřejné projednání návrhu Územního plánu. Veřejné projednání se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Sulkovec ve středu od 15:30 hod. 14. Různé o protokol č /2014 Krajské hygienické stanice Zastupitelstvo bere na vědomí protokol č /2014 Krajské hygienické stanice KHSV/24151/2014/ZR/HOK/Mal ze dne o kontrole vody, která proběhla bez závad. o Výkon přenesené působnosti Starosta obce seznámil zastupitelstvo s vydáním povolení Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci ke kácení dřevin v řízení sp.zn Starosta obce seznámil zastupitelstvo s vydáním sdělení pro pana Františka Nykodýma, že jeho žádost o povolení kácení dřevin nepodléhá rozhodnutí Obecního úřadu Sulkovec. o Tříkrálová sbírka Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Brněnského biskupství o zabezpečení průběhu Tříkrálové sbírky.

5 o Kulturní akce Zastupitelstvo obce se seznámilo s daty kulturních akcí, které se v obou místních částech v nejbližších dnech uskuteční. V Polomi proběhne dne tradiční Rozsvěcování vánočního stromu. Dne se uskuteční v obci Sulkovec Hasičský ples a o týden později ( ) Dětský karneval. o Zastupitelstvo obce dále projednalo s schválilo pořízení slaměného betléma pro obec Sulkovec. Betlém bude instalován na návsi a v sobotu proběhne v 17:00 hod. společné předvánoční setkání u nového betlému a vánočního stromu. hlasování pro pořízení betléma: o Vybavení kanceláře úřadu Mgr. Michal Budig požádal zastupitelstvo o odkup výpočetní techniky a mobilního telefonu, které používal ve svém funkčním období. Z účetnictví obce byla zjištěna zůstatková hodnota tohoto zařízení. Zastupitelstvo obce následně schválilo, aby za cenu odpovídající zůstatkové hodnotě byly zmiňované věci Mgr. Budigovi odprodány. hlasování pro odprodej výpočetní techniky: o Zastupitelstvo schvaluje doplnění vybavení kanceláře Obecního úřadu Sulkovec novou výpočetní technikou. hlasování pro koupi výpočetní techniky: 15. Diskuze V diskusi nebyly žádné příspěvky. 16. Usnesení a závěr jednání 1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav finančních prostředků na bankovním a spořicím účtu, na účtu vedeném u České národní banky a se stavem financí v obecní pokladně. 2) Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014 3) Schvaluje, aby rozpočtovým opatřením č. 5/2014 byly vyrovnány skutečné příjmy a výdaje rozpočtu k ) Schvaluje záměr o prodeji pozemku č.4/2014 5) Volí členem dozorčí rady LSO starostu obce Ing. Petra Tomáška 6) Schvaluje pořízení spisové služby od společnosti GORDIC a pověřuje starostu k podpisu smlouvy 7) Schvaluje Spisový s skartační řád obce Sulkovec s účinností od ) Schvaluje příkazní smlouvu s Hanou Kabelkovou a pověřuje starostu k podpisu smlouvy 9) Bere na vědomí možnost rozšíření účetního programu obce 10) Bere na vědomí ukončení činnosti dosavadní pokladní obce a schvaluje do funkce Janu Vaverkovou 11) Schvaluje odměny pro statutární zástupce obce ve výši dle přílohy č.3 zápisu jednání zastupitelstva 12) Schvaluje inventarizační plán pro rok ) Schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků na Městky úřad Bystřice nad Pernštejnem a pověřuje starostu k podpisu smlouvy 14) Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni s E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy 15) Schvaluje smlouvu o dílo na provádění zimní údržby Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvková organizace a pověřuje starostu k podpisu smlouvy

6 16) Schvaluje Přílohu č. 6 ke smlouvě o dílo č. 41/2010 na zajištění nakládání s odpadem s TS města a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy 17) Bere na vědomí informaci starosty o jednání členské schůze Mikroregionu Bystřicko 18) Bere na vědomí stav přípravy akce Čteme dětem 19) Bere na vědomí možnost vypůjčení promítacího zařízení a filmů pro letní kino 20) Bere na vědomí stav opravy požární nádrže Polom 21) Bere na vědomí stav pořizování Územního plánu Sulkovec 22) Bere na vědomí výsledek kontroly vody prováděné Krajskou hygienickou stanicí 23) Bere na vědomí výkon přenesené působnosti Obecního úřadu Sulkovec 24) Bere na vědomí žádost Brněnského biskupství o zabezpečení průběhu Tříkrálové sbírky 25) Schvaluje pořízení slaměného betlému pro obec Sulkovec 26) Schvaluje odprodej výpočetní techniky Mgr. Michalu Budigovi 27) Schvaluje koupi výpočetní techniky do kanceláře Obecního úřadu Sulkovec Zapsal: Jana Smolíková Ověřil: František Nykodým Miloš Kuda

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00281/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov, konaného dne 29.12.2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě v Zaječově

Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov, konaného dne 29.12.2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě v Zaječově Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zaječov, konaného dne 29.12.2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě v Zaječově Přítomni: I. Nezbedova, V. Havlík, Ing. Hůrka, Ing. Kaslová, J. Stelšovský,

Více

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 10.6.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 39) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, = členové zastupitelstva

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Bron, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Host: M.

Více

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Přítomni : p. Balogh, p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

Zápis č. 43/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. února 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 43/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. února 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 43/2014

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 4 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 01. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 4 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 01. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 4 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 01. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Kudrna Josef, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více