Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo Autorka: Mgr. Hana Bílková Znojmo, prosinec 2010

2 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci funkčního studia jsem vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila. Mgr. Hana Bílková MOTTO:, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Lidová moudrost 2

3 OBSAH: Úvod Cíl práce Úvod do problematiky (teorie, pojmy) Výchozí stav Plán změny image DDM Znojmo Cíl Plán jednotlivých kroků s časovým harmonogramem Změna webových stránek Změna názvu Změna loga Změna firemní grafiky Pravidla firemní kultury Pravidla péče o externí pracovníky Plán propagace a vnější komunikace Změna informačního systému Zavedení změn do praxe Závěr Seznam použité literatury Přílohy (seznam) Přílohy

4 ÚVOD Téma své práce jsem zvolila z důvodu velmi prozaického. V září 2009 jsem byla jmenována ředitelkou Domu dětí a mládeže ve Znojmě (dále jen DDM). Naše DDM má dobré výsledky, důvěru rodičů a širokou nabídku zájmového vzdělávání. Pracovníci odvádějí výbornou práci. Ale to, co nám chybí, je promyšlená propagace, neumíme svoji práci dostatečně prezentovat. Tuto moji domněnku jsem si ověřila v rozhovorech s mnoha lidmi, kteří se o naši činnost zajímají, ale i s těmi, kteří mnohdy ani nevědí, co je náplní naší práce. Velmi hmatatelně se to projevilo v posledním období, kdy jsem se rozhodla pomoci Domu dětí a mládeže Šumná. Toto zařízení se dostalo do ekonomických problémů. Řešení se nabízela dvě, prvním bylo sloučení s jiným DDM, v tomto případě s DDM Znojmo, což by vedlo k zachování zájmového vzdělávání v poměrně rozsáhlém a specifickém regionu. Druhým řešením bylo zrušení této organizace. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě mého rozhodnutí odsouhlasil sloučení. V tu chvíli se ovšem rozběhla mediální kampaň, která sloučení rozhodně nepomohla. Vyvolala dojem, že velmi úspěšná organizace musí ukončit činnost, její zřizovatel je obviňován z neochoty pomoci a je ovládnuta organizací, která nedělá nic tak zvláštního. Všechny bohulibé aktivity DDM Šumná se určitě zruší a děti budou nuceny z vesnic dojíždět do kroužků do města. Přitom oboje je holý nesmysl. Jsou vyzvedávány výsledky práce DDM Šumná, jež se zaměřil na pořádání soutěží více než na zájmové vzdělávání (které má být prioritou DDM a na jehož základě jsou přidělovány finanční prostředky). Pracovníci DDM současně svoji činnost pravidelně, systematicky prezentovali v tisku a udržují přátelské vztahy s redaktorem regionálního týdeníku. 4

5 Ponechávám stranou emocionální stránku celé situace a snažím se z ní vytěžit pro teď již spojenou organizaci poučení. Položila jsem si tedy otázky: Co je pro veřejnost měřítkem úspěšnosti organizace? Zajímají veřejnost stejné výsledky práce jako zřizovatele? Co mohu udělat pro to, aby i DDM Znojmo bylo v očích veřejnosti úspěšnou organizací? Ráda bych tuto práci zaměřila právě na oblasti, které pomohou naši pověst zlepšit. Téma je velmi široké a časově náročné, proto se v této práci zaměřím na nastavení plánu změny, sestavení teoretických podkladů, které budu postupně zpracovávat v dalších ročnících studia. Tato práce je tedy prvním dílem. Zaměřím se zejména na rozpracování prvního kroku - Změna webových stránek. 1. CÍL PRÁCE Vytvořit plán změny a dalšího budováni image DDM Znojmo. Shromáždit teoretické podklady pro změnu image. Popsat změnu webových stránek. 2. ÚVOD DO PROBLEMATIKY (TEORIE, POJMY) Co to je Image firmy a proč se o image starat? Definice image Image je slovo řeckého původu a znamená obraz či zobrazení nějaké skutečnosti. Všeobecná encyklopedie hovoří o záměrně vytvářeném obrazu určité osoby, zboží, firmy atd. s cílem zvýraznit některé aspekty a zdůraznit 5

6 celkový výsledný dojem. Představuje souhrn představ o organizaci, jež převládají v relevantní části veřejnosti. Image můžeme klasifikovat podle nositele na: image osob (umělců, politiků ), image produktů, značek (automobilů, kávy, jogurtů ), image událostí (kulturních, sportovních, oslav výročí ) a image zemí a institucí (republiky, parlamentu, magistrátu, SVČ ). Image firmy je: Komunikační nástroj, který říká okolnímu světu, kdo jako firma jste a nebo také kým být chcete Je to firemní styl; to, co jste se rozhodli druhým ukázat ohledně toho, jaká je vaše firma Image je to, co je navenek vidět (www prezentace, firemní dokumenty, loga, vizitky, vzhled obálek, způsob vystupování, reklama na autech, způsob prezentace v médiích apod.). (Corporate Identity) Image firmy je ovlivněna pověstí firmy Součástí image je i slib, že to, co je navenek inzerováno, bude také poskytnuto Nositelé image - jak a čím můžeme bezprostředně ovlivnit zákazníka, - čím vchází organizace do jeho povědomí, ať už pozitivně či negativně. - Jsou jimi prostředky, projevy, chování a jednání organizace: Produkt nebo služba Důvěra státních institucí Design (budova, vnitřní vybavení, zařízení kanceláří a kluboven, logo, barvy organizace, dopisní papíry, vizitky, časopisy, letáky apod.) Firemní heslo a slogan Logo Propagace 6

7 Jednotlivec Informační systém Komunikace Proč image firmy budovat a co to přinese? Budování image organizace může ovlivnit výsledky - například to, co si o naší práci myslí veřejnost, jak nás vnímá, kolik získáme dětí do zájmového vzdělávání (klientů) i rodičů, kteří jsou ochotni za naše služby zaplatit (zákazníků), zda bude o naše služby a akce zájem, jestli vzbudíme v potenciálních klientech i zákaznících důvěru, jestli budeme působit navenek jako organizace chaoticky či uspořádaně. Budování image organizace ovlivní i to, nakolik si nás okolí zapamatuje, jak hluboký dojem na partnery uděláme či to, zda budeme "vyčnívat" nad konkurencí. Corporate identity (jednotný firemní styl) Jde o individuální, pro organizaci typický obraz, který vysílá směrem ven. Tento obraz odpovídá firemní filozofii a cílům. Jednotný firemní styl je nejdůležitější součástí prezentace firmy směrem ven. Corporate identity se projevuje ve všech komunikačních výstupech a vizuálních prvcích firmy. Dává navenek signál o jednotnosti a pořádku v organizaci. Obchodním partnerům tak ukazujete, že v organizaci jsou profesionálové, že organizace dbá o svoji pověst. Hlavní část tvoří jednotná grafická prezentace firmy, včetně definování firemních barev, vytvoření loga, vizitek, webové prezentace, hlavičkových papírů, razítka, vzhledu obálek atd. Při tvorbě www stránek je důležitá i vhodná doména, může totiž zásadním způsobem ovlivnit úspěšnost celé kampaně. 7

8 Corporate identity se skládá z: grafických prvků (logo, vizitky, web apod. vyhotovených v jednotném stylu elektronického návrhu vzhledu následujících firemních materiálů v jednotném firemním stylu. loga + vizitky vzhledu hlavičkových papírů + vzhled dopisní obálky DL + vzhled razítka www prezentace jednoduchého grafického manuálu v el. i tištěné podobě definování firemních barev a firemního písma způsobu komunikace firmy směrem ven, vztahu firmy k veřejnosti etiky firmy (normy, interní hodnoty) 3. VÝCHOZÍ STAV Grafické prvky logo máme, ale neodpovídá současným požadavkům změna je nutná (viz příloha 1) vizitky každý si je navrhoval a tiskl sám, většinou na obyčejný kancelářský papír - změna je nutná web webové stránky vytvořil jeden z pracovníků, zaregistroval bezplatnou doménu (ddmznojmo.xf.cz); nevýhodou bylo množství nevhodných reklam, jejichž výběr jsem nemohli ovlivnit. Podle reakcí klientů je změna nutná (viz příloha 5) elektronický návrh vzhledu následujících firemních materiálů v jednotném firemním stylu: 8

9 logo máme, ovšem je kreslené v aplikaci Malování, neexistuje varianta v křivkách (obtížně použitelné při zadávání tisku plakátů profesionální tiskárně), změna je nutná vizitky nemáme, změna je nutná hlavičkový papír amatérsky vytvořený, málo používaný, ne všichni pracovníci ho měli k dispozici, změna je nutná vzhled dopisní obálky - máme s použitím starého loga, změna je nutná vzhled razítka dostačující, obsahuje potřebné informace, není třeba měnit www prezentace nedostačující, změna je nutná jednoduchého grafického manuálu v el. i tištěné podobě nemáme, změna je nutná definování firemních barev a firemního písma - nemáme, změna je nutná způsob komunikace firmy směrem ven, vztah firmy k veřejnosti - není písemně stanoven, změna je nutná etiky firmy (normy, interní hodnoty) nejsou písemně stanoveny, změna je nutná Nositelé image produkt nebo služba máme, nutná revize nabídky, nabídka je příliš široká a způsobuje nedostatečný počet členů jednotlivých zájmových útvarů (4 kroužky s podobnou náplní po 6 dětech, efektivní je alespoň 10 dětí v kroužku) důvěra státních institucí v pořádku, nutné udržovat na současné dobré úrovni design: budova máme 2 budovy: Sokolská potřebuje novou kanalizaci, rozvod vody, odvlhčení, střechu, okapy, částečně fasádu, vnitřní odvlhčení sklepních prostor Curie znovu zaizolovat střechu, fasáda je nová, vymalovat stěny vhodnými barvami 9

10 vnitřní vybavení je v dobrém stavu nové toalety, čistě vymalováno, zařízení je v dobrém, udržovaném stavu zařízení kanceláří a kluboven - postupně bude modernizováno, od těch nejhůře vybavených časopis nemáme a zatím neplánujeme letáky každý si je tvoří sám, podle svých schopností, bez předem stanovených pravidel, změna je nutná firemní heslo a slogan nemáme - změna je nutná propagace máme, ale nepromyšlenou, bez plánu - změna je nutná jednotlivec - nemáme nastavená písemná pravidla firemní kultury, desatero pracovníka, nemáme pravidla komunikace s externími pracovníky, změna je nutná informační systém nedostačující, téměř žádný. změna je nutná komunikace na dobré úrovni, otevřené a upřímné jednání. společné rituály: Oslavy narozenin, oslavenec připraví občerstvení - svačinu na pondělní poradu, dostane malou pozornost od ostatních kolegů ženy květinu a čokoládu, muži tyčku salámu. Ples společně pořádáme jednou ročně v prostorách DDM pro spolupracovníky, sponzory, dospělé členy kroužků, rodiče dětí, prostě pro všechny přátele DDM. Dobrá akce, určitě ji zachováme. Občas společné obědy 10

11 4. PLÁN ZMĚNY IMAGE DDM ZNOJMO 4.1. Cíl Změnit corporate identity DDM Znojmo. Upevnit v povědomí veřejnosti, našich členů, klientů a zákazníků námi prezentované image DDM Znojmo. Chceme být vnímáni jako vstřícná, moderní organizace zabývající se volnočasovými aktivitami lidí různého věku, která má pevná pravidla, řád a promyšlenou strategii dalšího vývoje, pružně reaguje na potřeby a požadavky klientů a připravuje pro ně řadu atraktivních akcí. Nechceme působit dojmem chudé příbuzné žebrající o almužnu. Našim cílem je pověst prestižní organizace, jejíž podpora je pro přispěvatele ctí, aby naši sponzoři byli hrdí na to, že podporují právě naše akce. Do dvou let dosáhnout změny u výše uvedených bodů grafických prvků a nositelů image označených slovy změna je nutná. 11

12 4.2. Plán jednotlivých kroků s časovým harmonogramem Změna Časový plán Zodpovědný pracovník I. Změna www stránek Květen září 2010 Krásná, Bílková II. Změna názvu Prosinec 2010 leden 2011 Bílková, Ilková, Alexa III. Změna loga Únor duben 2011 Krásná, Bílková IV. Změna firemní grafiky Duben srpen 2011 Bílková V. Pravidla firemní kultury Únor červen 2011 Pedagogičtí pracovníci VI. Pravidla péče o externí spolupracovníky VII. Plán propagace a vnější komunikace VIII. Změna informačního systému Květen červen 2011 Duben 2011 Leden - červen 2012 Bílková, Alexa, Malenová, Andresová M., Bugajev Bílková, Alexa Bílková, Alexa IX. Zavedení změn do praxe Září 2011 Bílková, Alexa 12

13 4.3. I. krok - Změna webových stránek Vytvoření webových stránek Na internetu je možné najít programy, ve kterých si každý může vytvořit webové stránky sám a zaregistrovat je na bezplatných doménách. Má to své výhody nemusí se s nikým domlouvat, nespornou výhodou je nulová cena. Mezi nevýhody ovšem patří časová náročnost, nutnost výtvarného cítění, alespoň základní znalosti pravidel obsahu webových stránek. Nevýhodou bezplatné domény je skutečnost, že nemůžete ovlivnit reklamy na těchto stránkách. Bezplatná doména zpravidla obsahuje i zmínku v internetové adrese, což může komplikovat snadné zapamatování si této adresy.vyplatí se tedy zakoupit registraci domény, která je jednoduchá a podle vašich potřeb. Zrovna tak je dobré vynaložit přiměřenou částku na profesionální vytvoření www stránek. Kolik to může stát? Tato otázka je vždy jedna z prvních a není se čemu divit, peníze hýbají světem a každý chce mít jasno, za kolik a co dostane. Reklamní agentury mají ceníky jednotlivých služeb. Rozhodla jsem se pro variantu vytvoření www stránek profesionální firmou, další kroky byly následovné: 1. Pověření spolupracovnice úkolem jednat s web designerem; následovala zjednodušená varianta výběrového řízení oslovení tří firem a vyhledání cenových nabídek na internetu pro možnost srovnání nabídky a ceny (splnění úkolu trvalo 5 pracovních dnů). 2. Získání a vyhodnocení písemných nabídek (20 pracovních dnů). 3. Zaslání výsledků našeho výběrového řízení všem třem zúčastněným firmám (1 den). 4. Následovalo dohodnutí ceny a sepsání smlouvy (5 dnů). 13

14 5. Nejprve se řešil grafický návrh stránek (rozložení na stránce, barevnost, tvary, umístění loga, názvu, atd.). Firma připravila dva návrhy a nad nimi jsme si vyjasnili, jaké jsou naše představy (15 dnů). 6. Následoval další návrh a další jednání, to skončilo vypracováním návrhu dle naší představy, vybrala jsem si konkrétní barvy i grafiku. Teprve pak byl návrh uspokojivý (15 dnů). 7. Vytvoření seznamu pro rozbalovací nabídku - aktuality, kontakty, informace o DDM adresa, o nás, poslání, ŠVP, řád DDM, práva a povinnosti členů, připravované akce, soutěže, tábory, pravidelná činnost nabídka zájmových útvarů, volná místa, ke stažení: přihlášky, pozvánky, plakáty, partneři, fotogalerie, táborová základna, návštěvnost, po přibude ještě nabídka pracoviště Šumná (14 dnů). 8. Vytvoření obsahu stránek podle našeho přání (15 dnů). 9. Rozhodla jsem se, že údržbu, z níže uvedeného důvodu, ponecháme na firmě, ale doplňováním aktuálních informací byla pověřena kolegyně. Zjistili jsme, že zakoupením domény to nekončí. Pokud si totiž pořídíme webové stránky jednorázově (bez pravidelné údržby), můžeme po čase bojovat s tím, že se v aktuálně používaných verzích internetových prohlížečů Internet Explorer či Mozilla nezobrazují naše stránky správně. V takovém případě některé části textů vytékají mimo stránku, obrázky se mohou překrývat, menu se nezobrazuje celé a podobné problémy. Tomu lze předejít tak, že o stránky pravidelně pečuje v rámci služby profesionální firma, sleduje nové verze vyhledavačů a kód stránek jim uzpůsobuje. 10. Další podstatnou věcí jsou pozice ve vyhledavačích - tedy možnost vyhledat naše stránky. Pokud chceme mít dobré pozice ve vyhledavačích dlouhodobě, je třeba, abychom pravidelně aktualizovali kód stránek podle aktuálních požadavků vyhledavačů. Není to jediný předpoklad pro získání 14

15 dobrých pozic ve vyhledavačích, ale je jeden z důležitých. Vyhledávací roboti mění několikrát za rok kritéria, podle kterých hodnotí stránky a určují, podle čeho zobrazí ve výsledcích určité slovo na prvních několika stranách, a které třeba až na 50. stránce výsledků. Dlouhodobé dobré umístění na prvních několika stranách je v podstatě v rozporu s jednorázovým pořízením stránek, bez pravidelné péče o jejich kód. Od chvíle jednorázového vytvoření stránek či jejich odkupu se podle naší zkušenosti stránky postupně začínají propadat ve výsledcích vyhledávání a majiteli chodí čím dál méně objednávek. Stránky, které si jednorázově zaplatíte na zakázku, postrádají tuto pravidelnou péči o kód, která je tak důležitá. 11. Pravidelně, aspoň 1x týdně, jsou na stránkách uveřejňovány informace z akcí. Je to důležité, protože internetové vyhledavače mají nyní za cíl, aby výsledky vyhledávání byly co nejrelevantnější pro zákazníka. To znamená, že zákazník se na příslušných stránkách pomocí daného klíčového slova dozví co nejvíce informací blízkých tomu, co se skutečně dozvědět chce. Řešením je začít pravidelně přidávat smysluplné texty na www stránky.vyhledavač hodnotí i to, jak často přibývají na stránky další informace - články. Články by mohly například přibývat 1x týdně do sekce a měly by být publikovány v režimu zkráceného článku, doplněné vhodným obrázkem nebo fotografií. Článek musí být zaměřen na klíčový výraz, který je návštěvníky internetu hledaný a je v oblasti našeho zájmu. Je dobré zaregistrovat odkaz na tento článek do fulltextu vyhledávačů seznam.cz a google.cz., použít modul Diskuze / Kniha návštěv pro zodpovídání dotazů nebo pro publikování často kladených otázek. Díky tomuto modulu můžeme udělat jasno v často "omílaných" tématech nebo vyjít vstříc potřebě komunikace ze strany rodičů. 12. Úvodní fázi tvorby webových stránek máme za sebou. Následuje období vylepšování, odstraňování nedostatků, optimalizace a nekončících vylepšování. 15

16 13. Rádi bychom stránky oživili a doplnili o ankety, soutěže a hry tak, aby přinášely nejen informace, ale i zábavu, a byly tak atraktivní pro děti a mládež. Bude to běh na dlouhou trať, ale na tuhle část se moc těším. Vytvoření webových stránek od výběru dodavatele po spuštění zkušebního provozu trvalo proti mému očekávání déle, celých 90 pracovních dnů. Ale úsilí se vyplatilo, máme kladné ohlasy od našich klientů, postupně se zvyšuje návštěvnost webových stránek i našich akcí. Od spuštění stránek se zvýšil i počet dotazů, které jsou doručovány z webu ovou poštou II. krok - Změna názvu Co očekáváme od změny názvu? V podstatě nejde o změnu, ale o rozšíření názvu, o jméno. Rádi bychom docílili toho, aby se DDM dostalo do povědomí pod jedním jednoduchým označením. Nelíbí se nám totiž občas používané matoucí zkracování na domov dětí ani historií ovlivněné označení Pionýrák. Název by měl vyjadřovat naši činnost, měl by být jednoduchý a pochopitelný pro děti i akceptovatelný žáky základních a středních škol. Tuto změnu jsme rozdělili do několika kroků: 1. vyhlášení ankety Hledáme novou tvář DDM prosinec 2010 Připravili jsme i formační leták a k účasti na hlasování motivovali cenou pro nejúspěšnější návrh. Anketu jsme zveřejnili na webových stránkách, v místním týdeníku, na nástěnkách v budovách DDM, oslovili jsme členy zájmových útvarů a žáky ve školách. 2. vyhodnocení ankety únor 2011 Tento krok právě připravujeme. 3. výběr vítězného názvu - únor odměnění autora vítězného názvu únor uveřejnění výsledků na webových stránkách DDM, na nástěnkách v budovách, v tisku únor

17 4.5. III. krok - Změna loga Firemní logo a logo produktu Protože si uvědomujeme, že logo je pro organizaci velmi důležité, svěříme jeho vytvoření profesionální firmě, ale po zkušenostech s webovými stránkami se musíme připravit na to, že budou chtít naše požadavky a nejlépe i příklady stylu, který se nám líbí. Nemáme zatím konkrétní představu, ale víme, jaké jsou naše požadavky. Logo by mělo vycházet z názvu nebo ze zkratky DDM, mělo by vyjadřovat naši činnost, musí být jednoduché a graficky čisté, moderní. Hlavními cílovými skupinami jsou děti, především pak žáci základních a středních škol. Logo budeme používat v barevné i černobílé formě, velké (na reklamních bannerech) i maličké (na reklamních předmětech), proto je důležité, aby bylo zřetelné, čitelné, nepříliš členité. Nové logo je součástí naší strategie pozitivního proniknutí do mysli veřejnosti IV. krok - Změna firemní grafiky Grafický manuál Od jednotného systému grafického manuálu očekávám vylepšení našich tiskových materiálů a tím i zlepšení image. Chceme působit profesionálně, ne jako amatéři. Zavedení grafického manuálu do praxe bude jistě doprovázeno problémy, ale po té, co se ho všichni naučí používat, usnadní nám všem práci. Grafický manuál i vizitky necháme zpracovat profesionální firmou. Náležitosti grafického manuálu jsou standardní a není nutné se o nich podrobně zmiňovat. Ovšem o tom, jak by měla vypadat vizitka, představu máme. Vizitka musí svým vzhledem odrážet charakter a zaměření naší organizace. Musí obsahovat klasické informace jako jsou: 17

18 - jméno a příjmení, organizace, pozice - adresa sídla nebo pobočky organizace - telefonní číslo (čísla), fax - ová adresa - adresa www stránek A zároveň by měla být nápaditá a hravá. Což by nemělo být pro zkušené profesionály těžké V. krok - Pravidla firemní kultury Podniková kultura Podniková kultura je souhrn pravidel, norem, symbolů, hodnot a rituálů, podle kterých probíhá jednání a chování organizace a jejich zaměstnanců uvnitř i směrem k veřejnosti, a který nám bohužel chybí. V mé pedagogické praxi se mi osvědčilo, když si pravidla chování děti vymyslely samy. Ve třídě jsme kromě oficiálního školního řádu měli i třídní řád a ten všichni dobrovolně dodržovali, protože všechna pravidla chápali, věděli, proč je do desatera zařadili, a jejich dodržování vzájemně kontrolovali. Prostě byly jejich, ne někým nařízené. Proto chci na pravidlech podnikové kultury pracovat společně se všemi pracovníky. Plánuji toto téma probrat na výjezdní poradě, kterou připravujeme na červen Odjedeme na dva dny na táborovou základnu, abychom docílili klidu, nadhledu a tvořivé atmosféry. Určitě se budeme zabývat symboly a rituály, které přinášejí do společného pracovního života nejen řád a pravidelnost, ale i vtip a dobrou náladu. Jako jsou : mýty historky ceremoniály obřady 18

19 rituály projevy úcty schémata vyznamenání materiální odměny vybavení pracoviště apod. Budeme v menších skupinách a následně pak společně hledat, v rámci analýzy podnikové kultury, odpovědi na následující otázky: Jaká je představa o ideálním pracovníkovi? Za jak dlouho se musí vyřídit stížnost? Jak se představujeme do telefonu? Jak pozná návštěvník našeho pracovníka? Co je v DDM největší uznání? Co je v DDM největší sankce? Pracují pracovníci DDM individuálně nebo týmově? Co se v DDM preferuje (rychlost, kvalita, klid, pohoda, odbornost )? Jaké jsou v DDM vztahy? Jaké jsou záměry vedení DDM? Co a proč se očekává od práce každého pracovníka? Kdo a jak hodnotí jejich práci? Proč vlastně DDM existuje? Za co mají být pracovníci chváleni? Za co mají být pracovníci káráni? Co jim může projít? 19

20 Co se nikdy nebude tolerovat? Na jaká pravidla nelze v DDM zapomenout? Jaké je vhodné chování k vedení? Jaké je vhodné chování ke kolegům, jaké k podřízeným? Co vede k úspěchu? Jak se mají pracovníci dozvídat o změnách? Jakou strukturu má mít pracovní porada, aby byla krátká a efektivní? 4.8. VI. krok - Pravidla péče o externí pracovníky Předmětem našeho červnového setkání bude i sestavení pravidel péče o externí pracovníky. Na začátku vycházky dostanou jednotlivé skupiny kartičku s otázkami, o kterých budou během cesty diskutovat. Na závěr zformulují své zkušenosti do odpovědí. Výstupem bude písemný dokument, jež bude sloužit všem ke zlepšení jejich práce a ke sjednocení přístupu k externím pracovníkům, především pak začínajícím kolegům. Otázky: Jak získáváme externí pracovníky? Co jim můžeme nabídnout? Jak s externími pracovníky komunikujeme? Co všechno musí externí pracovník vědět? Vzdělání externích pracovníků Systém odměňování 20

21 4.9. VII. krok - Plán propagace a vnější komunikace Propagace je předávání informací mezi organizací a veřejností takovým způsobem, který by ovlivnil názory veřejnosti na organizaci a také její chování. (Jindra, 1996) Nemohu říci, že bychom naše akce nepropagovali, ale naše propagace není nijak zvlášť promyšlená, spíš by se dala označit jako intuitivní a nejednotná. Každý pracovník si svoji akci propaguje sám a podle svého. Ten, kdo věnuje této části přípravy dostatečný prostor a čas, má dobré výsledky, na účasti je to poznat. Potřebujeme stanovit pravidla, ve kterých se odrazí dobré zkušenosti těch úspěšnějších a která budou vodítkem a oporou nejen pro začínající kolegy. Na tomto úkolu budeme spolupracovat v menší skupině složené z kolegů, kteří mají v propagaci dobré výsledky. Součástí pravidel bude i tato přípravná část: 1. Cíle propagace 2. Co chceme propagovat 3. Pro koho je nabídka určená 4. Region, pro který je nabídka určena 5. Kdo bude osoba zodpovědná za propagaci 6. Jaká forma prezentace bude pro tuto akci nejvhodnější? - Přímá propagace poštou, vč. ové, rozdávání letáků, roznos letáků do schránek Českou poštou, veřejné plakátování, vývěsky u budov DDM, nástěnky v budovách, tiskové zprávy, inzerce v rádiu, dny otevřených dveří, www stránky, zaslání poděkování za podíl na akci. 7. Jaká je naše finanční situace, kolik prostředků můžeme uvolnit 8. Jaká je situace u konkurence 21

22 Komunikace Rezervy máme i ve způsobu, jakým komunikujeme s veřejností. To, co veřejnost o naší organizaci slyší a říká a co vidí. Pro nás je důležité přesné vymezení cílových skupin a volba odpovídající komunikační strategie. Naše cílové skupiny jsou: 1. děti školního věku (žáci ZŠ) 2. děti předškolního věku 3. žáci středních škol 4. dospělí, rodiče 5. široká veřejnost 6. zřizovatel 7. město, obce, ve kterých působíme 8. novináři 9. partneři akcí, sponzoři Cílové skupiny nejsou řazeny podle důležitosti, protože pro nás jsou na rovnocenné úrovni. Vnější komunikace To, co potřebujeme sjednotit, je styl inzerátů, informační systém a nástěnky, dopisy, pozvánky na akce. Musíme sestavit plán systematické prezentace v médiích obsahující tiskové zprávy, besedy, semináře, kulaté stoly. Zlepšení a sjednocení přístupu si zaslouží i způsob komunikace s rodiči, podoba porad s externisty, cílené oslovování partnerů a následná péče o ně, komunikace s úřady, se sponzory, poskytování informací osobnostem a institucím, prezentace zaměstnanců na veřejných akcích, internet apod. 22

23 Vnitřní komunikace Díky grafickému manuálu se zlepší i úroveň tiskovin pro vnitřní potřebu. Postupně pracujeme na vytvoření dobrých pracovních podmínek v oblasti výpočetní techniky. V průběhu dvou let se nám podařilo omladit hardware i software pro všechny pracovníky, vylepšili jsme internetové připojení a nyní pracujeme na systému počítačové sítě, která by měla usnadnit komunikaci a přístup k interním materiálům VIII. krok - Změna informačního systému Co potřebujeme? Vytvořit kompletní informační systém Sjednotit informačního systému na všech budovách Nástěnky Vývěsky Směrovky Jmenovky na kanceláře Dnes má službu Popisky na učebny a klubovny Barevný rozlišovací systém Stojany na letáky Jmenovky pracovníků IX. krok - Zavedení změn do praxe Vydání příkazu ředitelky: Používání grafického manuálu Vydání příkazu ředitelky: O propagaci a vnější komunikaci Vydání příkazu ředitelky: Pravidla firemní kultury 23

24 6. ZÁVĚR Cílem všech změn, o kterých se ve své práci zmiňuji je zlepšit pověst naší organizace v očích veřejnosti. Odvádíme kvalitní práci na vysoké odborné úrovni a je potřeba, aby to veřejnost věděla. Cíl mé práce byl splněn. V tuto chvíli máme za sebou úvodní část změny - analýzu současného stavu a zvládli jsme i stanovení potřeb, víme co chceme změnit a proč, jaké jsou naše cíle. Před námi je část společné tvorby pravidel a jejich uvedení do života. Teoretické podklady máme shromážděny a připraveny k dalšímu využití podle našich potřeb. Tyto úkoly budu zpracovávat v dalším ročníku. Nyní zbývá jen vytrvat a nenechat se odradit dílčími problémy a komplikacemi. 24

25 Seznam použité literatury: Petr Vinš: Public relations, propagace, média, komunikační strategie. AISIS, Kladno 2000 J. Brada, J. Solfronk, F. Tomášek a kol. autorů: Vedení školy. Jaroslav Jindra: Kap. F 1.7. Vytváření image školy. RAABE, Praha 1996 Přednášky a skripta v rámci vzdělávacích modulů Funkčního studia, projektu Klíče pro život program Úspěšný ředitel/úspěšná ředitelka (r. 2010) Materiál O tvorbě image SVČ Alcedo, Vsetín Informace z internetu Přílohy: Příloha 1 - hlavičkový papír starý Příloha 2 - logo, vizitky Příloha 3 - nabídka akcí stará Příloha 4 - nabídka akcí nová Příloha 5 - webová stránka stará Příloha 6 - webová stránka nová 25

26 Příloha 1 hlavičkový papír starý 26

27 Příloha 2 logo, vizitky 27

28 Příloha 3 nabídka akcí stará 28

29 Příloha 4 nabídka akcí nová 29

30 Příloha 5 webová stránka stará 30

31 Příloha 6 webová stránka nová 31

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image VYMEZENÍ POJMŮ 1 V našem oboru se v souvislosti s vizuálním stylem často používají pojmy, které se často zaměňují: Corporate design-vizuální styl Jednotný vizuální styl Logo manuál Design manuál (grafický

Více

Nabídka pro partnery

Nabídka pro partnery Nabídka pro partnery V ý r o č n í c e n a BEST BOARD Nejlepší správní orgán & BEST BOARDMEMBER Nejlepší člen správního orgánu Czech Institute of Directors květen 2013 1. Úvod Institut členů správních

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama - internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu

Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu Vážená paní, vážený pane Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí širšího evropského výzkumného projektu European Monitor of Government Communication realizovaného každoročně společností Westminster.

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU Platný od 1. 1. 2017 Komplexní Internetový marketing pod jednou střechou! Mít stránky krásně graficky zpracované, responsivní, plné funkcí usnadňující uživatelům

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více

Jsme svatební portál působící po celé ČR. Pro snoubence a svatebčany přinášíme užitečné informace, tipy a nápady.

Jsme svatební portál působící po celé ČR. Pro snoubence a svatebčany přinášíme užitečné informace, tipy a nápady. MEDIAKIT Představujeme se Pomáháme snoubencům získat přehled a kontrolu nad plánováním a přípravami svatby, aby si mohli svůj vysněný svatební den společně užít s minimem stresu. Jsme svatební portál působící

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy Obchodní údaje firmy TOROLA electronic, spol. s r.o. Sídlo firmy: Míru 1319 738 01 Frýdek Místek Czech Republic IČO: 42767555 DIČ: CZ42767555 GPS souřadnice: N 49 41 '12.181 E 18 20' 23.729 Výrobní závod:

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Prezentace projektu www.virtualnikolega.cz do systému vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků knihoven

Prezentace projektu www.virtualnikolega.cz do systému vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků knihoven Virtuální kolega Prezentace projektu www.virtualnikolega.cz a návrh implementace jeho nabídky: do systému vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků knihoven a jako nová služba pro návštěvníky knihoven na

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Internetový marketing. Využijte naplno marketingový potenciál internetu

Internetový marketing. Využijte naplno marketingový potenciál internetu Internetový marketing Využijte naplno marketingový potenciál internetu Internetový marketing Internet marketing je jedním z druhů propagace, kterým můžete získávat nové zákazníky a budovat značku (branding).

Více

aneb co zůstane v paměti

aneb co zůstane v paměti Co je to logo/logotyp LOGO/LOGOTYP aneb co zůstane v paměti Logo/logotyp (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) je grafický symbol značka, která zastupuje firemní identitu, image a design výrobků

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Tatra Phoenix. Corporate identity. Ludvík Mattanelli

Tatra Phoenix. Corporate identity. Ludvík Mattanelli Tatra Phoenix Corporate identity Ludvík Mattanelli Corporate Identity Corporate Identity je sumou specifických schopností, vlastností a jevů utvářejících soudržnost organizace, jež ji odlišují od jiných.

Více

Zdravé město Kroměříž. Komunikace s veřejností a médii

Zdravé město Kroměříž. Komunikace s veřejností a médii Zdravé město Kroměříž Komunikace s veřejností a médii Vývoj Projektu Zdravé město (PZM) a jeho vztahu k veřejnosti a médiím rok 1996 Kroměříž se stává členem Národní sítě Zdravých měst aktivity zaměřeny

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama - internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Profesionální internetové stránky dostupné pro každého. více než 100 spokojených uživatelů. www.web360.cz

Profesionální internetové stránky dostupné pro každého. více než 100 spokojených uživatelů. www.web360.cz Profesionální internetové stránky dostupné pro každého více než 100 spokojených uživatelů www.web360.cz Název dokumentu: Ceník, představení aplikace Web360 Zpracoval: David Brtník Verze: 2, ze dne 2.12.2009

Více

Produkční plán. Tvorba internetových stránek

Produkční plán. Tvorba internetových stránek Produkční plán Tvorba internetových stránek Marek Žáček - Zac0057 Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2014 Obsah OBSAH 1 ÚVOD 2 NÁZEV WEBU 3 ZÁMĚR A CÍLE 3 CÍLOVÉ PUBLIKUM 3 VZOR NÁVŠTĚVNOSTI 3

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh vizuální podoby nových internetových stránek

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 2015 Andrea Štolfová Konzultant neziskové organizace SANEK Ponte 10. prosince 2015 SANEK Ponte, o.s. Vize: moderně vedená

Více

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby.

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby. STAVBY.CZ Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší NABÍDKA SLUŽEB PORTÁLU STAVBY.CZ Kontakty.cz Na Příkopě 958/5, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +40 1 967 58 www.stavby.cz o portálu stavby.cz Vše pro

Více

Tolik tedy k širším aspektům případné spolupráce. Z konkrétních informací bych rád zdůraznil některé reference.

Tolik tedy k širším aspektům případné spolupráce. Z konkrétních informací bych rád zdůraznil některé reference. STUDIO CMYK OSTRAVA Vážení, byli jsme osloveni zůčastnit se výběrového řízení na pozici silného a schopného, partnera, který by byl schopen vytvořit a držet odpovídající úroveň korporátní identity Vaší

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

PRŮVODCE UŽITÍM LOGA

PRŮVODCE UŽITÍM LOGA PRŮVODCE UŽITÍM LOGA Vážení partneři, vážení spolupracovníci, Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla pro zacházení se symbolem, který tvoří základ vizuální komunikace mezi námi a našimi

Více

Případová studie CK Blue Style

Případová studie CK Blue Style Případová studie CK Blue Style Představení CK Blue Style CK Blue Style je profesionálním partnerem pro výběr a realizaci dovolené v 15 zemích po celém světě. Specializuje se jak na tradiční letní destinace

Více

Publicita. Proč je publicita tolik důležitá?

Publicita. Proč je publicita tolik důležitá? Proč je publicita tolik důležitá? Publicita Petra Vodičková, Společný technický sekretariát zvýšení povědomí o evropských projektech zlepšení image Evropské unie kvalitní přeshraniční projekty dobrovolná

Více

Corporate identity (tvorba loga, grafických manuálů, redesign loga)

Corporate identity (tvorba loga, grafických manuálů, redesign loga) Prezentace společnosti eportály s.r.o. www.eportaly.cz Kdo jsme Firma eportály s.r.o. je česká firma orientovaná na B2B a B2C. Nabízíme služby v oblasti grafických služeb, internetu a reklamy převážně

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

PR a ICT podpora v projektu

PR a ICT podpora v projektu PR a ICT podpora v projektu Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání CSŘ SVČ Kroměříž, 21.11.2008 Radek Maca INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11 Úvod 9 Seznamte se s autory 11 KAPITOLA 1 Co je to copywriting? 13 Proč je copywriting žádaný? 14 Co je to obsahový marketing? 15 Copywriter a cílová skupina 15 Persony jako archetypy cílových skupin 17

Více

PRŮVODCE PRAVIDLY PUBLICITY v projektech spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

PRŮVODCE PRAVIDLY PUBLICITY v projektech spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost PRŮVODCE PRAVIDLY PUBLICITY v projektech spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Obsah Publicita v projektech, základní pravidla, další zdroje informací str. 3-5 Závazný balíček

Více

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách Věra Staňková Hlavní motto Když neděláte marketing, stane se něco hrozného, totiž NIC Víte, kam směřujete? Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit,

Více

Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze

Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze Strana 1 / 9 Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze Anotace: Tato směrnice s celoškolskou působností upravuje užívání loga VŠE v Praze součástmi školy a mimoškolními subjekty. Zpracovatel: Přezkoumal:

Více

Web pro malé knihovny. Kateřina Hubertová Knihovna města Hradce Králové 14.března 2007 Olomouc

Web pro malé knihovny. Kateřina Hubertová Knihovna města Hradce Králové 14.března 2007 Olomouc Web pro malé knihovny Kateřina Hubertová Knihovna města Hradce Králové 14.března 2007 Olomouc Prvotní impuls Pomoci malým neprofesionalizovaným knihovnám ve vstupu do virtuálního světa konkrétní nabídkou.

Více

PRAGOFFEST 2012. Závěrečná zpráva. 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje

PRAGOFFEST 2012. Závěrečná zpráva. 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje Závěrečná zpráva 1 2. - 5. 2. 2012 Modrá škola Praha Háje Čísla 2 4 dny 2930 návštěvníků (člověkodnů) 2040 unikátních účastníků (1390 loni) přes 500 pořadů v programu průměrná délka účasti necelý den a

Více

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Řešení nejen pro státní správu

Řešení nejen pro státní správu Řešení nejen pro státní správu Krátký úvod Jsou dvě cesty kterými lze splnit zákonnou povinnost mít webové stránky. Tou první je oslovit nejbližší firmu, která vytvoří krásný web za krásné peníze, ale

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Stránky pro realitní kanceláře

Stránky pro realitní kanceláře Stránky pro realitní kanceláře () Obsah Co nabízíme nově vznikajícím i existujícím realitním kancelářím... 2 Webové stránky pro realitní kancelář... 2 Realitní program (software)... 2 Náhledy realitního

Více

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Pro informaci členům Monitorovacího výboru OPŽP konaného dne 10. listopadu 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz www. e

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II.

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II. Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II. Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Druhá fáze kampaně

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Benchmarkingová iniciativa 2005 Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Ždár nad Sázavou 11.6.2009 Rostislav Honus Metody Mystery Client Dotazníkové šetření Předpoklad: zájem

Více

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO):

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO): Základní informace o grantu Tento grantový program podpoří cca 10 neziskových organizací, mezi něž bude rozděleno až 500 000 Kč. Každá organizace může žádat o grant až do výše 50 000 Kč. Grant je určen

Více

Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt.cz. Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt.

Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt.cz. Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt. Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt.cz Aleš Fodor 28. 5. 2012 1 / 6 1 Stav minulý Se společností Tepelná čerpadla IVT spolupracujeme na zlepšování obchodních výsledků webu

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků KAMPANĚ NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků KAMPANĚ NA PORTÁLU SVATBA.CZ Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků KAMPANĚ NA PORTÁLU SVATBA.CZ PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO PORTÁLU Jsme největší svatební portál s katalogem svatebních dodavatelů v ČR. Naším cílem je usnadnění

Více

Nabídka služeb portálu BYDLENI.CZ

Nabídka služeb portálu BYDLENI.CZ Nabídka služeb portálu BYDLENI.CZ Bydlínek zve vaši společnost na oborový portál BYDLENI.CZ Jsme nezávislý internetový magazín pro nejširší veřejnost. Orientujeme a inspirujeme návštěvníky v široké problematice

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Fiktivní firma. Žáci získají znalosti, jak prezentovat firmu na veřejnosti. Na konci prezentace je úkol, se kterým žáci samostatně pracují.

Fiktivní firma. Žáci získají znalosti, jak prezentovat firmu na veřejnosti. Na konci prezentace je úkol, se kterým žáci samostatně pracují. Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

Házená pro všechny. 1) Finanční podpora

Házená pro všechny. 1) Finanční podpora Házená pro všechny Projekt Házená pro všechny, na který rozhodnutím Exekutivy ČSH a Rady ČSH byla vyčleněna částka 2.500.000 Kč, se zaměřuje na další rozvoj úspěšného projektu Školních lig (ŠL). Hlavním

Více

PPC reklama v personalistice a ostatních oblastech propagace prakticky - krok za krokem

PPC reklama v personalistice a ostatních oblastech propagace prakticky - krok za krokem Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP PPC reklama v personalistice a ostatních oblastech propagace prakticky - krok za krokem Získávání kvalitních

Více

Knihovna Jiřího Mahena v Brně příspěvková organizace. Kobližná 4, Brno. Vnitropodniková směrnice č. 2 / 2013

Knihovna Jiřího Mahena v Brně příspěvková organizace. Kobližná 4, Brno. Vnitropodniková směrnice č. 2 / 2013 Knihovna Jiřího Mahena v Brně příspěvková organizace Kobližná 4, 601 50 Brno Vnitropodniková směrnice č. 2 / 2013 Směrnice upravující jednotný vizuální styl KJM V zájmu vytváření profesionální firemní

Více

7 nejčastějších chyb

7 nejčastějších chyb 7 nejčastějších chyb při cestě k úspěšné webové prezentaci, aneb na co si dát pozor při tvorbě webu IDEA PROVEDENÍ UMÍSTĚNÍ + + = internet chytře Vytvořte WEBOVOU PREZENTACI, které vám bude dělat radost

Více

Webová prezentace, podporující web partnera a jeho činnosti. Výhody inzerce:

Webová prezentace, podporující web partnera a jeho činnosti. Výhody inzerce: Reklamní pozice na www.internationalartgallery.org a www.poradanivystav.cz Webová prezentace, podporující web partnera a jeho činnosti. Výhody inzerce: Průměrně každý návštěvník na stránkách stráví cca

Více

Případová studie Cestovní kancelář Delfín travel

Případová studie Cestovní kancelář Delfín travel Případová studie Cestovní kancelář Delfín travel Představení cestovní kanceláře Delfín travel Cestovní kancelář Delfín travel má 15letou historii a je lídrem na trhu seniorských zájezdů. Jejich služby

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

5 % 10 % Správa profilu (stránky) na Facebooku. Tři varianty rozsahu správy Facebook účtu, soutěže a další služby: SLEVA SLEVA

5 % 10 % Správa profilu (stránky) na Facebooku. Tři varianty rozsahu správy Facebook účtu, soutěže a další služby: SLEVA SLEVA Správa profilu (stránky) na Facebooku Facebook dnes má téměř každý pravidelný uživatel internetu (nejen) v ČR. Tato sociální síť představuje oblíbené komunikační médium především mezi mladými. Pro podniky,

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat vaše nové LOGO Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe a k tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

HELLO MY NAME IS OBÁLKA

HELLO MY NAME IS OBÁLKA HELLO MY NAME IS OBÁLKA info@obalkapraha.cz Ahoj! Jmenuji se OBÁLKA a jsem v Praze nová. Moje nejstarší sestra pochází z Londýna. Mé další sourozence dnes najdete v mnoha evropských metropolích, např.

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Logotyp 2 Tři základní varianty logotypu 3 Barevnost 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole 6 Zakázané varianty logotypu 7 Font 8 Vizitky 9 Dopisní papír - A4 10 Šablona

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Lekari-online.cz je informační a diskuzní portál s širokým spektrem lékařských oborů a specializací, jež umožňuje aktivní prezentaci lékařům, klinikám, zdravotním pracovištím a dodavatelům. Detailní

Více

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Obsah O nás... 2 Profil projektů... 2 O portálu www.fotogaleriekoupelny.cz... 3 Reklama na www.fotogaleriekoupelny.cz... 4 A, Balíčky pro firmy... 4 B, Bannery... 5 C, PR

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o.

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. www.mptoner.cz Společnost MP toner, s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem kompatibilních tonerů MP Print a prodejem kompletního

Více