Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem"

Transkript

1 Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh vizuální podoby nových internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen UJEP). Stávající prezentace je umístěna na adrese Soutěž je vyhlášena jako anonymní, jednokolová. Soutěž je otevřena jak studentům vysokých škol, tak odborné veřejnosti v daném oboru. STÁVAJÍCÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY UJEP Internetová prezentace UJEP je výchozím bodem, rozcestníkem, pro zaměstnance UJEP, její akademické pracovníky, studenty a zejména pak pro potenciální uchazeče o studium na UJEP. Prezentace je určena pro zveřejňování oficiálních zpráv UJEP, aktuálních informací týkajících se univerzity jako celku, odkazů na důležitá střediska UJEP (fakulty, STAG, knihovna, kontakty apod.), a další stránky obsahující důležité informace o UJEP. ZADÁNÍ: Zájemce o účast v soutěži předloží nejméně jeden návrh soutěžního díla. Každý návrh musí být předložen v elektronické a tištěné podobě. Každý soutěžní návrh musí být podán se samostatně vyplněnou soutěžní přihláškou (přihláškou je myšlen dopis s identifikačními údaji osoby účastnící se soutěže, jenž je vložen do obálky DL označené čtyřmístným kódem). Každý soutěžící si stanový vlastní čtyřmístný kód, kterým identifikuje svůj soutěžní návrh a očísluje obálku s přihláškou, v níž uvede své osobní údaje. Jako elektronická forma je akceptovatelný pouze formát PDF uložený na CD nebo DVD nosiči. Tištěná podoba soutěžního návrhu nesmí být větší než velikost formátu A3 297 x 420 mm, a menší než velikost formátu A4 210 x 297 mm. Počet stran není omezen.

2 Návrh musí obsahovat řešení následujících typových stránek: úvodní stránka min. 2 různé stránky běžného obsahu, které budou obsahovat text, seznamy (číslované i nečíslované), nadpisy (h2, h3, h4), foto, video, viz např. uzivatele/pro- studenty/nostrifikace.html stránka s tabulkou např. stránka s výpisem článků (např. aktualit) včetně image fotografie či grafiky v jednotném formátu (např. ayout=blog&id=213&itemid=1087) stránka s výpisem článků (např. úřední deska) bez image fotografie či grafiky (např. aplikace návrhu na min. 1 úvodní stránku vybrané fakulty UJEP (např. nebo aplikace návrhu na min. jednu stránku obsahu vybrané fakulty UJEP (např. Úvodní stránka musí obsahovat následující prvky: identifikace univerzity jasně viditelné odkazy na jednotlivé fakulty menu (mohou být různého počtu a umístění) řešení tříúrovňového menu odkazy na potenciálně nejčastější cíle uživatele (vědecká knihovna, STAG, apd.) odkaz na úřední desku funkční prvky přepínač jazyků, vyhledávací pole, pole pro vyhledání kontaktu odkaz na sociální sítě zápatí podmínky přístupnosti, pravidla užití webu, adresa, copyright apod. Všechny další stránky musí obsahovat následující: identifikace univerzity jasně viditelné odkazy na jednotlivé fakulty nebo funkční prvek, který v sobě tyto odkazy obsahuje menu (mohou být různého počtu a umístění) řešení tříúrovňového menu funkční prvky přepínač jazyků, vyhledávací pole, pole pro vyhledání kontaktu odkaz na sociální sítě zápatí podmínky přístupnosti, pravidla užití webu, adresa, copyright apod.

3 Návrh musí akceptovat stávající jednotný vizuální styl (dále jen JVS) UJEP, avšak s ohledem na možnost tento JVS případně obměnit. Návrh musí být proveden s ohledem na responzivitu vizuální řešení pro různá zařízení (netbooky, tablety, chytré telefony, apod.). Výše uvedené typové stránky budou navrženy pro min. 3 různé typové šířky zobrazovacího zařízení desktop, tablet, chytrý telefon. Návrh musí akceptovat širokou škálu informací, které UJEP prostřednictvím internetových stránek nabízí a zveřejňuje. Návrh zohlední snahu UJEP prezentovat se směrem k veřejnosti jako moderní, dynamická, otevřená a přátelská instituce. Důraz je kladen především na ergonomii, přehlednost, snadnou ovladatelnost a rychlost nalezení požadované informace. Struktura úvodní stránky, stejně tak stávající ovládací prvky nemusí být navrženy s ohledem na stávající stav, ale musí akceptovat možnost co nejuniverzálněji přidávat či odebírat jednotlivé prvky menu a dalších aktivních prvků, tak aby stránky mohly flexibilně a efektivně reagovat na aktuální stav. PODMÍNKY SOUTĚŽE: Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou a podepsanou písemnou přihlášku uloženou v obálce DL (obojí vložené do velké obálky s označením Soutěž modernizace vizuální podoby internetových stránek UJEP ) nejpozději do 15 hodin na adresu děkanátu Fakulty umění a design Univerzity Jana Evangelisty Purkyně adresa: Fakulta umění a designu UJEP Adéla Machová Pasteurova Ústí nad Labem Za čas a datum podání soutěžního návrhu odpovídá soutěžící. Soutěžící doručí svůj soutěžní návrh označený štítkem s čtyřmístným číselným kódem a stejně označenou DL obálkou obsahující přihlášku. Označení návrhu jménem, tiráží či jiným identifikovatelným způsobem je nepřípustné. Vyhlašovatel se zavazuje k ochraně autorským práv a prohlašuje, že nezneužije žádný ze soutěžních návrhů, ani jejich část, ke svým zájmům bez souhlasu autora.

4 SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH A B grafické zpracování v elektronické a tištěné podobě dle zadání obálka DL s nadepsaným čtyřmístným kódem, v níž je vložena přihláška s osobními údaji soutěžícího TERMÍN A ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ Návrhy musí být předány na sekretariát děkanátu Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, místnost číslo 232, k rukám Adély Machové, nejpozději do do 15 hodin a dle propozic soutěže. Lze je zaslat i poštou. HODNOCENÍ POROTA Soutěžní díla posoudí a vyhodnotí hodnotící komise jmenovaná vyhlašovatelem ve složení zástupců UJEP, renomovaných grafických designérů a zástupce z oblasti PR a marketingu: Předseda: doc. PhDr. Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. Členové zástupce grafického designera externí společnost zástupce grafického designera externí společnost zástupce PR a marketing externí společnost Konkrétní jména hodnotící komise budou zveřejněna před termínem hodnocení soutěžních návrhů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo do termínu hodnocení soutěžních návrhů změnit počet zástupců hodnotící komise.

5 KRITÉRIA HODNOCENÍ Hodnotící komise bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií ergonomie, ovladatelnost, funkčnost návrhu originalita, celkové výtvarné řešení soulad s požadavky zadání reprezentativnost VYHODNOCENÍ Hodnocení návrhů se uskuteční nejpozději do 14- ti dnů po odevzdání návrhů. Ze soutěžních návrhů splňujících stanovené požadavky na obsah a formu vybere hodnotící komise vítězný návrh a udělí další ocenění. Vyhlašovatel na základě vyhodnocení komise vyhlásí vítěze soutěže. Všem soutěžícím budou bezprostředně po vyhlášení vítěze vyhlašovatelem písemně oznámeny výsledky soutěže. ODMĚNY 1. místo Kč místo Kč Autor vítězného návrhu se bude na základě následného smluvního ujednání pro zadavatele podílet na realizaci modernizace internetových stránek UJEP v souhrnném finančním plnění Kč. Dále uzavře s vyhlašovatelem soutěže licenční smlouvu dle zákona č. 216/2006 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Touto smlouvou vítěz soutěže za úhradu uvedenou výše postoupí vyhlašovateli výhradní licenci na dobu neomezenou ke všem způsobům užití a šíření. PODMÍNKY PRO PŘÍPADNÉ ROZHODNUTÍ O JINÉM ROZDĚLENÍ CEN Za podmínek stanovených 10 odst. 8 a 12 odst. 1 Soutěžního řádu ČKA může soutěžní porota rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen, případně mohou být uděleny ceny sponzorů či dalších partner. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do Protokolu o průběhu a výsledcích soutěže.

6 ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTEŽE Vyhlášení vydávání podkladů Sběr dotazů na adresu vyhlašovatele Termín ukončení soutěže Hodnocení porotou Zveřejnění výsledků Lhůta k vyplácení cen , 15 hodin do do do PROTOKOL O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH SOUTĚŽE Na základě zápisů o jednání a rozhodnutí poroty a na základě dalších skutečností souvisejících s průběhem soutěže vypracuje tajemník komise po konečném rozhodnutí poroty a vyhlášení výsledků dne protokol o průběhu a výsledcích soutěže. Protokol schvalují všichni členové poroty. VYHLAŠOVATEL Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1, Ústí nad Labem Osoba oprávněná jednat za vyhlašovatele: doc. PhDr. Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. Doplňující dotazy k zadání souteže MgA. Aleš Loziak / / Tajemník komise: MgA. Adéla Machová

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY studentská urbanistickoarchitektonická soutěž LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE Městská část Praha 8 v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

Statutární město Děčín. v y h l a š u j e. veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN

Statutární město Děčín. v y h l a š u j e. veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN Statutární město Děčín v y h l a š u j e veřejnou soutěž VYTVOŘENÍ LOGA A LOGOTYPU MĚSTA DĚČÍN 1.Identifikační údaje vyhlašovatele Název vyhlašovatele statutární město Děčín Sídlo Mírové náměstí 5, Děčín

Více

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Soutěž Zlatý erb 2012 - krajská kola Metodika práce poroty

Soutěž Zlatý erb 2012 - krajská kola Metodika práce poroty Soutěž Zlatý erb 2012 - krajská kola Metodika práce poroty Obsah Soutěž Zlatý erb 2012 - krajská kola Metodika práce poroty... 1 Soutěž Zlatý erb... 2 Činnost předsedy krajské poroty... 2 1. Oznámí pořadateli

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ. Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ. Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL Forma Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Identifikace zakázky Název zakázky 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek Zpracováno MČ Praha 2, 29.7.2009 Zadavatel

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Provedení marketingových aktivit

Provedení marketingových aktivit ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY ÚČASTI k výběrovému řízení Provedení marketingových aktivit v rámci dotace z programu ICT a strategické služby III Zadavatel: Indust, s.r.o. IČ 293 72 011 Kounicova 290 /

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více