Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)"

Transkript

1 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, Praha - Horní Počernice, tel , fax Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel ) R O Z H O D N U T Í o umístění stavby a o změně využití území Městská část Praha 20, Úřad městské části - odbor výstavby a územního rozvoje, jako příslušný stavební úřad podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") p o s o u d i l v územním řízení podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne o umístění stavby tenisového klubu, včetně zpevněných ploch, rozvodů sítí technického vybavení (voda, splašková kanalizace, el. energie a plyn), vsakovací jímky na pozemcích parc. č. 336 a 338/1 v kat. území Horní Počernice, a žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území ze dne spočívající v úpravě čtyř tenisových kurtů a zřízení pátého kurtu na pozemcích parc. č. 336 a 338/1 v kat. území Horní Počernice, které podal žadatel, Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice, IČ , se sídlem Chvalkovická 2031/47, Praha 20 - Horní Počernice, kterou zastupuje Ing. Michal Danda, bytem Nad Úpadem 303, Praha 4 - Háje (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání: I. v y d á v á podle ustanovení 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření toto rozhodnutí o umístění stavby: Na pozemcích parc. č. 336 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří) a 338/1 (druh pozemku: ostatní plocha) v kat. území Horní Počernice se umisťuje stavba tenisového klubu, včetně zpevněných ploch, rozvodů sítí technického vybavení (voda, splašková kanalizace, el. energie a plyn), vsakovací jímky. Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Na pozemku parc. č. 338/1 v kat. území Horní Počernice v areálu stávajícího sportoviště bude umístěna jednopodlažní nepodsklepená stavba tenisového klubu, obdélníkového půdorysu, částečně zastřešená pultovou střechou s využitým podkrovím a částečně plochou střechou nad částí 1. NP, která bude sloužit jako venkovní terasa, přístupná jak z podkroví, tak venkovním schodištěm. 2. Stavba bude obdélníkového půdorysu 1.NP o max. půdorysných rozměrech 18,5 x 9,0 1 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9

2 m (měřeno bez venkovního schodiště). Zastavěná plocha stavby včetně venkovního schodiště a předsazené podkrovní části bude max. 205 m 2. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 338/1 ve vzdálenosti ve vzdálenosti min. 7,1 m od společné hranice pozemku parc. č. 338/1 s pozemkem parc. č. 3941, ve vzdálenosti min. 11,9 m od společné hranice pozemku parc. č. 338/1 s pozemkem parc. č. 3923, vše v kat. území Horní Počernice. Výškové uspořádání umisťované stavby (nadmořské výšky v systému Balt p. v.): o úroveň podlahy 1. NP + 0,00 = 273,20 m n. m. o úroveň výšky hřebene pultové střechy max. +7,22 m,tj. 280,42 m n. m. o úroveň výšky ploché střechy nad 1. NP (venkovní terasy) max. +3,50 m,tj. 276,70 m n. m. Nové zpevněné plochy pro pojezd a parkování automobilů a nové chodníky budou navrženy podél jižní a západní strany objektu tenisového klubu. Zpevněné plochy o půdorysných rozměrech cca 32 x 13,5 m a chodníky budou navrženy ze zámkové dlažby. Nové rozvody vody, splaškové kanalizace, el. energie a plynu budou napojeny na stávající přípojky areálu, které jsou ukončeny na pozemcích parc. č. 336 a 338/1 v kat. území Horní Počernice. Dešťové vody ze střechy objektu a ze zpevněných ploch budou odváděny novou dešťovou kanalizací s čistící a filtrační šachtou a likvidovány vsakem ve vsakovací jímce o velikosti 2,4x1,8x1,7 m, která bude umístěna na pozemku parc. č. 338/1 ve vzdálenosti min. 1,5 m od společné hranice pozemku parc. č. 338/1 s pozemkem parc. č a ve vzdálenosti min. 23,8 m od společné hranice pozemku parc. č. 338/1 s pozemkem parc. č. 335, vše v kat. území Horní Počernice. Stávající oplocení uvnitř areálu na pozemku parc. č. 338/1 v místě navržené stavby bude odstraněno. Stavba tenisového klubu bude sloužit jako zázemí tenisového klubu a tenisových kurtů. Vjezd a přístup pro pěší do areálu z ulice Otovická bude stávající. Doprava v klidu bude zajištěna na nových zpevněných plochách na pozemku parc. č. 338/1 v celkovém počtu 10 stání (z toho 1 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace). Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení bude řešena tak, aby: o během stavby zůstal zachován příjezd a přístup k přilehlým objektům a dopravní obsluha (zejm. příjezd sanitních, hasičských a policejních vozů), o obsahovala návrh opatření zamezující průniku radonu do objektu (v místě stavby střední radonový index), tj. návrh nepropustných izolací z materiálů, které mají dlouhou životnost a změřen koeficient difuze radonu, v souladu s požadavky aktuálního znění ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží, o obsahovala vypracovaný Průkaz energetické náročnosti budovy a splnění stanovených porovnávacích ukazatelů, které stanoví prováděcí právní předpis ( 4, 6 vyhlášky č. 148/2007 Sb.) a dále splnění požadavků stanovených příslušnými harmonizovanými českými normami (ČSN Tepelná ochrana budov), o obsluha občerstvení měla vyčleněno samostatné sanitární zařízení (šatna, WC, umývárna) určené pro potravináře, o všechny kovové části stavby byly chráněny podle příslušných norem a předpisů a před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy, o na stavbě nebyla umístěna taková světla, nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy, o ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy, o stavbou nebyly nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC s. o., o záhozy výkopů v okolí dráhy byly řádně po předepsaných vrstvách hutněny a terén upraven tak, aby povrchová voda nevnikala směrem k drážnímu tělesu a k jeho 2 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9

3 zařízení. Účastníci územního řízení podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): o Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice, IČ , se sídlem Chvalkovická 2031/47, Praha 20 - Horní Počernice, kterou zastupuje Ing. Michal Danda, bytem Nad Úpadem 303, Praha 4 - Háje II. v y d á v á podle ustanovení 80 a 92 stavebního zákona a 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního o patření rozhodnutí o změně využití území spočívající zřízení nového tenisového kurtu a v úpravě 4 tenisových kurtů (posunutí, úprava povrchu) na části pozemků parc. č. 336 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří) a 338/1 (druh pozemku: ostatní plocha) v kat. území Horní Počernice. Plošné vymezení a určení nového využití území: 1. Na pozemcích parc. č. 336 a 338/1 v kat. území Horní Počernice se umisťují terénní úpravy spočívající v posunutí a úpravě povrchu plochy tenisových kurtů. Pro nové využití území se stanoví tyto podmínky: 1. Na části pozemků parc. č. 336 a 338/1 (v severozápadní části areálu) při hranici s pozemkem parc. č. 3923, vše v kat. území Horní Počernice, bude vytvořen nový tenisový kurt č. 5 s plochou o velikosti max. 33,5 x 14,1 m. 2. Stávající tenisové kurty č. 2-4 budou posunuty severním směrem na úroveň severního oplocení areálu a hřiště na kurtu č. 1 v jihovýchodní části pozemku bude posunuto jihovýchodním směrem. 3. Povrch tenisových kurtů bude antukový. 4. Posunutím hrací plochy kurtů č. 2-4 dojde ke změně travnatého povrchu v šířce 5,0 m podél společné hranice pozemků parc. č. 338/1 a 3940 v kat. území Horní Počernice na povrch antukový. 5. Odvodnění pozemku nového kurtu bude řešeno na pozemcích parc. č. 336 a 338/1 v kat. území Horní Počernice, dokumentace ohlášení terénních úprav bude obsahovat jeho podrobné řešení. Účastníci územního řízení podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): o Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice, IČ , se sídlem Chvalkovická 2031/47, Praha 20 - Horní Počernice, kterou zastupuje Ing. Michal Danda, bytem Nad Úpadem 303, Praha 4 - Háje 3 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 O d ů v o d n ě n í I., II. Stavebník podal dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby tenisového klubu a dne žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území spočívající v úpravě stávajících tenisových kurtů a zřízení nového kurtu ve stávajícím tenisovém areálu při ul. Otovická v Praze 20 - Horních Počernicích, na pozemcích parc. č. 336 a 338/1 v kat. území Horní Počernice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby a územní řízení o změně využití území. Stavební úřad v souladu s ust. 140 odst. 1 správního řádu obě územní řízení spojil usnesením č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/2 ze dne , které se pouze poznamenává do spisu a obě řízení vede jako společná. Stavební úřad podle 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil opatřením ze dne zahájení spojeného územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům a

4 současně nařídil veřejné ústní jednání na den Současně byli účastníci řízení upozorněni, že své námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Oznámení o zahájení územního řízení bylo účastníkům řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona doručeno jednotlivě ve dnech , ostatním účastníkům územního řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona bylo oznámení o zahájení řízení doručeno veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení řízení bylo zveřejněno na úřední desce stavebního úřadu a na úřední desce internetových stránek m. č. Praha 20 ve dnech od do Dotčené orgány byly o zahájení řízení informovány opatřením ze dne Okruh účastníků územního řízení je upraven ustanoveními 85 stavebního zákona, ze kterých mimo jiné plyne, že podle odst. 1 je účastníkem územního řízení žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Podle odst. 2 jsou dále účastníky územního řízení vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; osoby, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis a společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu. V daném případě stavební úřad podle 85 stavebního zákona vymezil okruh účastníků územního řízení o umístění stavby a územního řízení o změně využití území shodně: Účastníkem tohoto řízení ve smyslu 85 odst. 1 a) stavebního zákona jsou žadatel Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice, IČ , se sídlem Chvalkovická 2031/47, Praha 20 - Horní Počernice, kterou zastupuje Ing. Michal Danda, bytem Nad Úpadem 303, Praha 4 - Háje. Účastníkem územního řízení ve smyslu 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a to hl. m. Praha zast. URM. Účastníky územního řízení ve smyslu 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich: o parc. č hl. m. Praha o parc. č. 3940, hl. m. Praha - svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce m. č. Praha 20 o parc. č. 354/1, 354/2 s RD č. p Josef Fila, Pavla Tesařová o parc. č. 349/1, 349/3 s RD č. p Ing. Jan Daněk, PhDr. Michaela Daňková o parc. č. 348/2 s RD č. p Jaroslav Bican, Jarmila Bicanová o parc. č. 334/1, 333/1 s RD č. p Tomáš Pudil, Alena Pudilová, Jana Lukášová o parc. č. 332, 331 s RD č. p Helena Chromáčková, Josef Sajfrt, Milan Sajfrt o parc. č. 3963/8 - ČR - Správa železniční a dopravní cesty, s. o. Ve smyslu 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona a podle zvláštního zákona je účastníkem územního řízení též m. č. Praha 20 zast. odborem rozvoje obce Úřadu m. č. Praha 20. Zvláštním zákonem je v tomto případě zákon č. 131/2000 Sb. hl. m. Prahy, o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, který v 18 odst. 1 písm. h) obsahuje oprávnění městské části vystupovat jako účastník územního řízení, v nichž se vydává územní rozhodnutí v území této městské části. Stavební úřad přezkoumal v územním řízení předloženou žádost o vydání územního rozhodnutí z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a 4 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9

5 zvláštními předpisy. Stručný popis stavby: Jedná se o nepodsklepenou stavbu s jedním nadzemním podlažím + využitým podkrovím v pultové střeše. Část střechy nad 1. NP je navržena jako terasa přístupná z podkroví objektu nebo venkovním schodištěm. V objektu je navržena recepce, šatny, občerstvení, hygienické zařízení, kanceláře, klubovna, terasa. Vytápění objektu bude teplovodní, zdrojem tepla bude plynový kotel o výkonu max. 30 kw. Doprava v klidu v počtu 10 parkovacích stání pro bude zajištěna na nových zpevněných plochách. Navrhovaná stavba a změna využití území je umístěna na ploše, která je v územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, určena pro území SP - sportu - území sloužící pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. arch. Jiří Danda, autorizovaný architekt, vedený ČKA pod č Stavba vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl. m. Praze podle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška o OTPP"), a to zejména : o čl. 4 odst. 1 Umístění a začlenění změny stavby do území je v souladu a respektuje právní předpisy chránící veřejné zájmy a předpokládaný rozvoj území. Umístění stavby a míra zastavění pozemku odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí. Umístěním stavby a jejím následným provozem nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí a ohrožována bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Jedná se o náhradu za původní vyhořelý objekt, který se nacházel v daném areálu a sloužil stejnému účelu. o čl. 7 odst. 1 Stavba se umisťuje na pozemcích, které svou polohou, tvarem a velikostí umožňují realizaci a bezpečné užívání navrhované stavby. o čl. 8 odst. 1 Stavba je umístěna tak, že vzájemné odstupy staveb splňují požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické ochrany povrchových a podzemních vod, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunění; odstupy umožňují údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, které souvisejí s funkčním využití území (např. sítě technického vybavení, ap.). o čl. 9 odst. 1 Stavba má stávající kapacitně vyhovující připojení na pozem. komunikaci, která svými parametry tomuto připojení vyhovuje. o čl. 13 odst. Architektonické ztvárnění a materiálové řešení stavby je v souladu s jejím významem a umístěním; stavba vhodně reaguje svým řešením na charakter prostředí, do kterého se umisťuje. Negativní účinky stavby a její zařízení na ŽP, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech. o čl. 17 Stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti a byla kladně projednána s orgánem státního dozoru - Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy. Navržené umístění stavby je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, 5 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9

6 podle nichž posuzují návrh dotčené orgány. Stanoviska dotčených orgánů předložená stavebníkem s žádostí o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a změně využití území jsou kladná. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Podle žádosti stavebníka jsou navrženou stavbou a změnou využití území dotčeny pozemky parc. č. 336 a 338/1 v kat. území Horní Počernice, které jsou ve vlastnictví stavebníka. Stavebník ve vedeném řízení prokázal podle ust. 86 odst. 2 stavebního zákona informací o stavbě, že má k předmětným výše uvedeným pozemkům právo, které ho opravňuje požadovanou stavbu a změnu využití území zrealizovat. Vlastnictví bylo ověřeno na Stavebník předložil tyto doklady: o písemnou plnou moc ze dne o stanovisko HS hl. m. Prahy spis. zn.: S-HSHMP 14760/2011/4504/SHK ze dne o koordinované závazné stanovisko HZS hl. m. Prahy č. j.: HSAA /ODP ze dne o souhlas Drážního úřadu ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy zn. MP-SOP1118/11-2/MI, DUCR-29863/11/MI ze dne o stanovisko m. č. Praha 20 zast. ORO Úřadu m. č. Praha 20 č. j.: 92/ORO/2011 ze dne č. j.: 92/ORO/2011 ze dne o závazné stanovisko a vyjádření odboru OP Magistrátu hl. m. Prahy SZn. S-MHMP /2011/1/OOP/VI ze dne o sdělení odboru OP Magistrátu hl. m. Prahy (záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení) SZn. S-MHMP /2011/1/OOP/VI/EIA/1294P-1Pos ze dne o vyjádření odboru PP Magistrátu hl. m. Prahy č. j.: S-MHMP /2011/Alu ze dne o stanovisko odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy č. j.: MHMP /2011/DOP-O4/Fr ze dne o vyjádření odboru UP Magistrátu hl. m. Prahy č. j.: S-MHMP266886/2011/OUP ze dne o závazné stanovisko odboru KR Magistrátu hl. m. Prahy č. j.: S-MHMP /2011/OKR ze dne o souhrnné vyjádření odboru ŽPD Úřadu m. č. Praha 20 č. j.: 558/OOP/2011 ze dne o souhrnné stanovisko SŽDC, s. o., SDC Praha zn /11-SDC PHA-6532-US/719/Če ze dne o vyjádření společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s. zn. PVK 22439/OTPČ/11 ze dne o vyjádření společnosti PREdistribuce, a.s. zn ze dne smlouva o připojení ze sítí NN ze dne o technické podmínky připojení společnosti Pražská plynárenská a. s. bez. zn., ze dne o orientační inženýrskogeologická průzkum, který zpracoval RNDr. Pavel Novák - STAGEO dne o posouzení možnosti vsakování srážkových vod, které zpracoval RNDr. Pavel Polák - STAGEO dne o vyjádření ČD-Telematika a. s. zn.: 15422/2011 ze dne o posudek o stanovení radonového indexu pozemku, který zpracovala společnost RADON, v. o. s. (střední radonový index) č. zak.: ze dne Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9

7 o 1x snímek katastrální mapy Vypořádání námitek účastníků řízení: - Účastníci řízení neuplatnili žádné námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Veřejnost nevznesla žádné připomínky. Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Požadavky stanovené ve stanoviscích nebo vyjádřeních dotčených orgánů a správců sítí tech. vybavení zahrnul stavební úřad do podmínek tohoto rozhodnutí v rozsahu v jakém se týkají umístění stavby nebo požadavků na zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby. Požadavky týkající se výlučně provádění umisťované stavby ani požadavky týkající se vzájemných (smluvních) vztahů stavebníka a vlastníka nebo správce technické infrastruktury nebyly do podmínek tohoto rozhodnutí zahrnuty, neboť jsou v tomto stupni řízení bezpředmětné. Ze stanovisek a vyjádření zahrnul stavební úřad do podmínky č. 14 ve výroku č. I. tohoto rozhodnutí požadavky odboru dopravy MHMP ze dne , Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne , Drážního úřadu ze dne a SŽDC, s. o. ze dne Přezkoumáním žádostí a na základě shromážděných stanovisek nebyly shledány důvody bránící umístění stavby a vydání rozhodnutí o změně využití území, neboť jejím uskutečněním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani omezena nebo ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Z uvedených důvodů rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Stavební úřad upozorňuje žadatele na tyto skutečnosti: Projektová dokumentace pro stavební povolení musí být zpracována tak, aby o obsahovala řešení bezbariérových úprav pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a řešení vodících, signálních a varovných prvků pro nevidomé a slabozraké osoby v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, o provedení terénních úprav, pro které bylo výrokem č. II rozhodováno o změně využití území, vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu. Upozornění pro účastníky řízení: Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli. Územní rozhodnutí platí podle 93 odst. 1 stavebního zákona 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podle 93 odst. 2 stavebního zákona podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Územní rozhodnutí pozbývá podle 93 odst. 4 stavebního zákona platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné podobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Podle 93 odst. 5 stavebního zákona rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu doručeno sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. P o u č e n í o o d v o l á n í I., II. Proti územnímu rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k 7 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9

8 odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. otisk úředního razítka Ing. Richard Měšťan pověřený vedením odboru výstavby a územního rozvoje Příloha: 1x ověřená situace v měřítku 1:200 (pro stavebníka, po nabytí právní moci) Správní poplatek vyměřený podle položky č. 18 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.000,- Kč byl zaplacen dne na stavebním úřadě. Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Patnáctý den vyvěšení je dnem doručení. Vyvěšeno dne...sejmuto dne... Rozdělovník: Účastníci územního řízení: Žadatel (na doručenku): Ing. Michal Danda, Sokolovská 902, Praha 9 Obec (na doručenku): Hl. m. Praha zast. URM, Vyšehradská 2077/57, Praha 2 Ostatní účastníci územního řízení: - veřejnou vyhláškou Dotčené orgány: HS hl. m. Prahy, Měšická 646, Praha 9 HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2 Úřad m. č. Praha 20 - odbor ŽPD MHMP- odbor OP, Jungmannova 35/29, Praha 1 MHMP - odbor ÚP, Jungmannova 35/29, Praha 1 MHMP - odbor KŘ, Mariánské nám. 2, Praha 1 MHMP - odbor dopravy, Jungmannova 35/29, Praha 1 SEI, Legerova 49, Praha 2 Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha 2 8 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9

9 Co: M. č. Praha 20 zast. odborem rozvoje obce ÚMČ Praha 20 PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 Pražská plynárenská Distribuce, a. s., U Plynárny 500, Praha 4 Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Ke Kablu 971, Praha 10 SŽDC, s. o., SDC Praha, Nádražní 3113, Praha 5 URM - evidence ÚR, p. Faktorová, Vyšehradská 2077/57, Praha 2 Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice, IČ , se sídlem Chvalkovická 2031/47, Praha 20 - Horní Počernice 1 x OV 2 x spis 9 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-023588/2015/Kol Číslo jednací dokumentu: MMZL 050305/2015 Zlín, dne 6.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Radmila Kolaříková,

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Martin Vintr 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více