PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o."

Transkript

1 RoSy ž PMS PavEx Consulting, s.r.o. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž PLAN

2 1. Obsah 1. Obsah Predmluva Kontrola dat v RoSy š BASE Spustenı RoSy š PLAN Vypoc et v RoSy š PLAN Vytvorenı nová vypoc tová databaze Otevrenı jiz existujıcı vypoc tová databaze Otevrenı databaze bez financ nıho planu Otevrenı databaze s FP, ale bez rozpoc tu Otevrenı databaze s FP a rozpoc tem Parametry vypoc tu Pruvodce vypoc tem Zakladnı filtr Rozsıreny filtr Zadavanı rozpoc tu Poznamky k vypoc tová databazi Reporty Pruvodce Alternativnım resenım...15 uiuvsvc3c

3 2. Predmluva Tento uzivatelsky manual popisuje zakladnı nastavenı vypoc tová ho modulu PLAN. Pri detailnıch nastavenıch, c i jinych nestandardnıch pozadavcıch, kontaktujte prosım PavEx Consulting, s.r.o. 3. Kontrola dat v RoSy š BASE Pred vlastnım spustenım vypoc tu v modulu PLAN je vhodná prová st v modulu BASE syntaktickou kontrolu dat. Ta se provede volbou z menu Moduly ř Kontrola dat tak, jak je uvedeno v manualu pro RoSy š BASE. V prıpade, ze by byly zjisteny syntaktická chyby, tak sekce dotc ená temito chybami by nebyly zahrnuty do vypoc tu. 4. Spustenı RoSy š PLAN Pro provedenı vypoc tu je treba spustit samostatny modul PLAN. To je mozná prová st nasledujıcımi zpusoby : - z modulu BASE v menu Moduly ř PLAN - z nabıdky Start vyhledanım programová skupiny RoSY PMS ř ROSYPLAN - na plose kliknutım na ikonu ROSYPLAN 5. Vypoc et v RoSy š PLAN Po spustenı modulu PLAN se zobrazı prazdná okno s listou nastroju a ikonami tak jak je videt na obrazku : uiuvsvc4c

4 Pro dalsı postup se nabızejı dve moznosti : - vytvorenı nove vypoctove databa ze : postup vytvorenı nová databaze je uveden v kapitole 5.1. Zde je nutno vybrat zdrojovou databazi, ktera bude slouzit jako zdroj dat pro nove vytvarenou vypoc tovou databazi. Modul PLAN automaticky zkopıruje data ze zdrojová databaze do nová vypoc tová databaze. POZOR : pokud bude provedena zmena ve zdrojová databazi, tak se tato zmena neprojevı v jiz vytvorenych vypoc tovych databazıch. - otevrenı jiz existujıcı vypoctove databa ze : zde je nekolik moznostı : otevrenı databaze bez financ nıho planu (dale jen FP) Č viz. kapitola otevrenı databaze s FP, ale bez rozpoc tu Č viz. kapitola otevrenı databaze s FP a rozpoc tem Č viz. kapitola Vytvorenı nová vypoc tová databaze Po spustenı modulu PLAN je nutná vytvorit novou databazi, kam se budou ukladat vysledky vypoc tu. Volbou z menu Soubor ř Nova databa ze se otevre nasledujıcı okno : Po vyberu zdrojová databaze a kliknutım na tlacıtko Otevrıt se zobrazı dalsı okno, ve která m do pole Na zev souboru zadame nazev nová vypoc tová databaze. Kliknutım na Uloz it se vytvorı nova vypoc tova databaze. Ihned po vytvorenı se automaticky spustı prevod dat ze zdrojová databaze a po naplnenı se taktá z automaticky spustı Pru vodce vypoctem. Poznamka : doporuc ujeme volit jednoznac ny nazev nová databaze. uiuvsvc5c

5 5.2. Otevrenı jiz existujıcı vypoc tová databaze Volbou z menu Soubor ř Otevrıt databa zi se zobrazı nasledujı okno : Zde je moznost vybrat databazi a potvrzenım ji Otevrıt. Nynı mohou nastat tri situace, jejichz stav po otevrenı bude vysvetlen v kapitola ch az Podrobná vysvetlenı jednotlivych kroku pruvodce viz. kapitola Otevrenı databaze bez financ nıho planu Pokud modul PLAN zjistı, ze otevırana databaze je naplnena pouze daty ze zdrojová databaze a nebyl proveden FP, tak automaticky spustı Pru vodce vypoctem na okne, která je na prvnım obrazku. V tomto a nasledujıcım okne muzeme limitovat poc et silnic (sekcı), která budou zahrnuty do vypoc tu. Dale je potreba zadat pocatec nı rok vypoc tu, dobu vypoc tu a poc et ukladanych resenı. Doporuc ujeme ponechat standardnı nastavenı. uiuvsvc6c

6 Jednotlivá silnice (sekce) lze setrıdit dle trıdy, dle typu konstrukce, dle silnice c i dle na zvu. POZOR : do vypoc tu budou zahrnuty pouze silnice (sekce), která budou zatrzeny. Kliknutım na Dalsı pokrac ujeme v Pru vodci vypoctem (viz. kapitola 6.) Otevrenı databaze s FP, ale bez rozpoc tu Tato situace nastane v prıpade, ze prave otevırana vypoc tova databaze jiz obsahuje provedeny vypoc et FP, aniz by byl vlozen nejaky rozpoc et. Pak se pruvodce otevre na nasledujıcım okne : Dalsı podrobnosti viz. kapitola 6. ú Pru vodce vypoctem. uiuvsvc7c

7 Otevrenı databaze s FP a rozpoc tem V tomto prıpade se databaze otevre na nasledujıcım okne : Vypoc et FP a R je kompletnı a je mozná tisknout vysledky (viz. kapitola 7. ú Reporty) a nebo prová st vyber Alternativnıch resenı. Kliknutım na Predchozı je mozno se vratit do pruvodce a prová st zmeny v zadanı vypoc tu, napr. pridat vypoc et apod Parametry vypoc tu Pred provedenım vlastnıho vypoc tu je mozná zmenit nastavenı parametru vypoc tu. Toto nastavenı je v nabıdce Soubor ř Parametry vypoctu. Zobrazı se formular se tremi zalozkami : Vypoc tová parametry, Delenı sekcı, Hodnota majetku. Poznamka : vsechny hodnoty jsou standardne nastaveny pro C R. uiuvsvc8c

8 - Vypoctove parametry : moznost zmenit roc nı ň rokovou mıru, predpokladanou roc nı inflaci, lokalnı koeficient, oznac enı naterovych technologiı, ma-li (prıpadne jakym zpusobem) byt proveden vypoc et VOC, povolenı zvysenı obrubnıku, Nd. Loka lnı koeficient : pouzıvan ve spojenı s IRI. Vypocet VOC : vypoc et nakladu z provozu vozidel. V C R prozatım nestanoven. Nd : hodnota standardnı napravy (v tunach). Oznacenı na tůrovych technologiı : zastupná jmá no pro obrusná vrstvy. - Důlenı sekcı : zde jsou uvedena pravidla pro delenı sekcı v zavislosti na sekcıch s í nosnostı, IRI a dopravnım zatızenım. Doporuc ujeme ponechat puvodnı nastavenı. - Hodnota majetku : mozna zmena ceny za 1 m 2 preddefinovaná vrstvy vozovky. - Hodnoty parametru : parametry vypoc tu uiuvsvc9c

9 uiuvsvc1c

10 6. Pruvodce vypoc tem Pruvodce krok po kroku. Tlacıtka pro pokrac ovanı c i ukonc enı pruvodce : Dalsı : pokrac ovanı v pruvodci Predchozı : moznost vratit se o nekolik kroku zpet Zrusit : ukoncı pruvodce vypoc tem, ale vypoc tova databaze zustane otevrena Hotovo : jakmile se objevı toto tlacıtko tak ma pruvodce dostatek informacı ke spustenı vypoc tu Zakladnı filtr Tento formular umozn uje filtrovat data podle Okresu, cısla a na zvu silnice. Zadava se zde i poca tecnı rok vypoctu, doba (poc et let, na která se ma prová st vypoc et) a pocet resenı (poc et ukladanych resenı pro sekci Č doporuc ujeme ponechat puvodnı hodnotu). uiuvsvc0 C

11 6.2. Rozsıreny filtr Zde je mozná jednotlivá silnice (sekce) setrıdit dle trıdy, dle typu konstrukce, dle silnice cı dle nazvu. Do vypoc tu budou zahrnuty pouze zatrzená silnice. Tım je mozná prová st vypoc ty pouze pro jednu silnici, prıpadne sekci s poruchami. Kliknutım na dalsı lze pokrac ovat v pruvodci. V dalsım okne ma pruvodce dostatek informacı pro spustenı vypoc tu (POZOR pokud zvolıte tuto moznost tak bude spusten pouze vypoc et FP bez rozpoc tu). To je mozná prová st kliknutım na Hotovo Zadavanı rozpoc tu Zde je mozná Vloz it rozpoc et, prıpadne nejaky Vymazat. Pro kazdy vkladany rozpoc et je nezbytná zadat Jme no a ca stku (castka se zadava Kc). Pruvodce automaticky doplnı shodnou castku do vsech pocıtanych let (viz. obrazky Č vlozeny a vyplneny rozpoc et). uiuvsvc00c

12 Po oznac enı radku je mozná zmenit zadavanou castku pro dany rok (v nasem prıpade 2013) Pro kazdy rozpoc et zvlas je mozná nadefinovat Prioritu a Popis. Prioritu je mozno zadavat klavesami + a ř. Takto lze zvysovat c i snizovat prioritu u jednotlivych trıd silnic. Trıda silnic se zvolenou vyssı prioritou bude uprednostnena pri nasledná m vypoc tu. Pri c erpanı financ nıch prostredku budou nejdrıve uspokojeny sekce silnic s vyssı prioritou. Poslednı zalozkou na tomto formulari je Popis Č slouzı k podrobnejsımu popisu aktualnıho rozpoc tu. uiuvsvc03c

13 6.4. Poznamky k vypoc tová databazi V poslednım formulari je mozno zapsat poznamky k celá vypoc tová databazi, a to na trech zalozkach : Zavedenı, Status a Pozna mky. Nynı jsou zadany vsechny informace potrebná k vypoc tu FP a R a kliknutım na Hotovo bude vypoc et spusten. Kliknutım na OK bude spusten vypoc et. Zvolenım Storno se nabıdka vratı do predchozıho okna pruvodce. 7. Reporty Reporty slouzı k prohlızenı vysledku vypoc tu. Nıze nasleduje soupis vsech reportu se struc nym popisem jejich funkce. Reporty lze vybrat kliknutım na ikonu (nachazı se na panelu nastroju), nebo nabıdka Soubor - Tisk. Po kliknutı se zobrazı nasledujıcı okno ve která m jsou ve slozkach Analyze, Budget, Docu, Economy uchovany tyto reporty. uiuvsvc04c

14 Zatrzenım reportu a kliknutım na Vytvor report se dany report vytvorı a v samostatná m okne zobrazı. Toto muze nejakou dobu trvat (v zavislosti na rychlosti pocıtac e). Prehled jednotlivych reportu slozka Analyze 1. Pla nu drz byaoprav Č x-lety (dle zadaná dálky obdobı ve vypoc tu) plan ň drzby a oprav jednotlivych silnic. Zobrazı jednotlivá silnice Č u kazdá rok, druh a plochu opravy vcetne financ nıch prostredku. slozka Budget 1. InvesticeR Č zobrazı graf a tabulku financ nıch prostredku, dle typu technologie, pro x lety prehled investic. 2. VyvojHodnotyMajetkuR Č v grafu zobrazı predpokladany vyvoj hodnoty majetku. 3. TechnologieCelkemR Č celkovy prehled a typ technologiı v prvnım poc ıtaná m roce. Zobrazı technologii, mnozstvı (m 2 ) a cenu opravy. 4. SouhrnTechnologieR Č zobrazı vsechny pouzitá technologie a ke kazdá vybere ň seky opravovaná touto technologiı. Ke kazdá mu ň seku je v tabulce uvedena dálka, mnozstvı a cena. Celkova cena technologie je spoc tena pod tabulkou. 5. SouhrnSekceR Č zobrazı souhrn technologiı jednotlivych sekcı za dobu 10-ti let. V tabulce je uvedeno cıslo ň seku, stanic enı, Nd, riziková roky, zvolená resenı a cena za technologii. 6. PavementRepair Č prehled oprav a ň drzby na 10 let pro jednotlivá ň seky. uiuvsvc05c

15 7. RizikoSouhrnR Č souhrny rizikovych ň seku za trıdu silnice, prioritu a rozpoc et. 8. RizikoPrehledR Č vypıse vsechny riziková ň seky. Vykric nık u jednotlivych silnic Č roku znamena, ze silnice je v riziková m stavu, ale v rozpoc tu pro ni nejsou penıze. Poslednı sloupec nas informuje o poc tu rizikovych let k jednotlivym silnicım. slozka Docu 1. VypocetLog Č obsahuje informace o prubehu vypoc tu (cas, spojenı sekcı). Odhalı prıpadná chyby ve vypoc tu a vypıse jejich duvod. 2. NastavenıLog Č informace o silnicıch nezahrnutych do vypoc tu, nastavenı parametru vypoc tu, prioritach pri vypoc tu a o definicıch procentualnıch limitu poruch (nejmensı a havarijnı limit pro jednotlivá poruchy) slozka Economy 1. InvesticeFP Č 10-ti lety prehled investic. Zobrazenı v grafu a v tabulce. 2. VyvojHodnotyMajetkuFP Č v grafu zobrazı predpokladany vyvoj hodnoty majetku. 3. TechnologieCelkemFP Č celkovy prehled typu technologiı v prvnım pocıtaná m roce. Zobrazı technologii, mnozstvı (m 2 ) a cenu opravy. 4. SouhrnTechnologieFP Č zobrazı vsechny pouzitá technologie a ke kazdá vybere ň seky opravovaná touto technologiı. Ke kazdá mu ň seku je v tabulce uvedena dálka, mnozstvı a cena. Celkova cena technologie je spoc tena pod tabulkou. 5. SouhrnSekceFP Č zobrazı souhrn technologiı jednotlivych sekcı za dobu 10-ti let. V tabulce je uvedeno cıslo ň seku, stanic enı, Nd, riziková roky, zvolená resenı a cena za technologii. 8. Pruvodce Alternativnım resenım Kontaktujte PavEx Consulting, s.r.o. uiuvsvc06c

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Sklady 1 Obsah Nastavení skladového hospodářství...2 Nastavení skladů a

Více

Výpočtový program armatur DiVent

Výpočtový program armatur DiVent Obsah Výpočtový program armatur DiVent Instalace a první kroky KAPITOLA 1...2 Úvod...2 1.1 Návrh regulační armatury...2 KAPITOLA 2...3 Instalace a první spuštění...3 2.1 Instalace programu DiVent...3 2.2

Více

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS

Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 1 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Vzdělávací modul Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS - 2 - Finance, účetnictví, daně a legislativa v IS Obsah 1. Práce se systémem... 3 Spuštění

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s.

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. AXA Studio Kalkulačka produktů AXA AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250 MRP - Soubor účetních agend MRP K/S mzdové agend endy P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

Geosense Geoportál návod k použití

Geosense Geoportál návod k použití Geosense Geoportál návod k použití 1 / 22 OBSAH ÚVOD - O GEOPORTÁLU... 3 SPUŠTĚNÍ GEOPORTÁLU... 4 POHYB V MAPĚ... 5 Ovládací kříž... 5 Použití myši... 5 Použití klávesnice... 6 OVLÁDACÍ PRVKY... 7 Základní

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Aktualizace Munis, verze 3.18.2, říjen 2012

Aktualizace Munis, verze 3.18.2, říjen 2012 Převod Majetku 3.18.2 Program Převod Majetku je určen pro převod dat ze stávajícího modulu Majetek do nového modulu Majetek ISM. Převod sestává z nastavení převodních parametrů, kontrol před převodem i

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul pro přihlášení a registraci uživatele (FADN CLIENT) FADN CLIENT je centrálním přístupovým bodem pro všechny uživatele do databáze FADN

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více