Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011"

Transkript

1 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce IFRS Rada IASB vydává úpravu standardu IFRS 1 o státních půjčkách Stav schvalování IFRS v Evropské unii Okénko IFRS praktika 07 US GAAP US GAAP a IFRS jsou si opět blíž tentokrát v požadavcích na oceňování reálnou hodnotou a související zveřejňování informací

2 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Co je Národní účetní rada Národní účetní rada je nezávislá odborná instituce pro podporu odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování. Jejími členy jsou zástupci významných profesních organizací a akademické půdy. Hlavním posláním je spolupráce s ministerstvem financí, dalšími vládními, zákonodárnými a ostatními institucemi při tvorbě legislativy a souvisejících norem se zaměřením na oblast účetnictví, dále tvorba, aktualizace, vydávání a distribuce českých účetních standardů a dalších souvisejících metodik a v neposlední řadě též spolupráce při rozvoji účetních profesí. Interpretace Národní účetní rady Předmětem jednotlivých Interpretací je vyjádření odborného názoru na praktickou aplikaci českých účetních pravidel. Interpretace nejsou právně závazné. Jejich cílem je přispívat k formulaci optimálních a jednotných postupů v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví. Zabývají se především otázkami, které nejsou českými účetními předpisy řešeny nebo jsou řešeny nedostatečně a oblastmi, které jsou v účetní praxi řešeny nejednotně. Jak uvádí Národní účetní rada na svých stránkách cílem Interpretací je zdokonalování aplikace českých účetních předpisů tak, aby: a) účetní závěrky sestavené podle českých účetních předpisů podávaly co nejlépe věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky; b) účetní závěrky sestavené podle českých účetních předpisů byly srovnatelné a všeobecně přijímané externími uživateli účetních závěrek a aby jim poskytovaly kvalitní informace pro ekonomická rozhodování; 02 c) při aplikaci českých účetních předpisů bylo dosaženo v účelné míře žádoucí harmonizace s mezinárodně uznávanými účetními principy, pravidly a zvyklostmi; d) Interpretace byly přínosem pro práci auditorů a ostatních odborníků a institucí zabývajících se oblastmi, které jsou předmětem Interpretací. Přehled dosud schválených interpretací I-1 Přechodné rozdíly při výchozím uznání aktiv I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech I-3 Rezerva na splatnou daň I-4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dl. majetku I-7 Komisionářské smlouvy I-8 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku I-9 Odložená daň-první vykázání I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele I-11 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatelů I-12 Faktoring I-13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene I-17 Pobídky v nájemních vztazích I-18 Dohadné položky v cizí měně I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku I-22 Dotace v cizí měně I-23 Oceňování nabyté cizoměnové pohledávky Popis interpretací schválených v roce 2011 I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku Tato interpretace se zabývá následujícími otázkami souvisejícími s odpisem pohledávky nebo závazku v cizí měně: a) Kdy v případě odpisu cizoměnové pohledávky dochází k okamžiku uskutečnění účetního případu? b) Jakým kurzem má být odpis cizoměnové pohledávky zaúčtován? c) Vzniká při tomto postupu kurzový rozdíl? d) Postupuje se analogicky u odpisu cizoměnového závazku? Jako cizoměnovou označujeme takovou pohledávku, která je vyjádřena v cizí měně, ve které má být zaplacena. Pokud účetní jednotka rozhodne o odpisu pohledávky, je dnem uskutečnění účetního případu datum, kdy vedení společnosti o odpisu rozhodlo. Kurz k tomuto datu účetní jednotka použije v souladu se svým vnitřním předpisem a zaúčtuje vzniklý kurzový rozdíl. Analogický postup se použije při odpisu cizoměnových závazků. I-22 Dotace v cizí měně Účetní jednotky mohou v některých případech obdržet dotaci v cizí měně, například z fondů EU. Interpretace se zabývá následujícími otázkami, které specificky souvisí s účtováním dotace v cizí měně: a) zda po přijetí dotace, kdy byla přijata nárokovaná výše cizí měny, avšak po přepočtu novým kurzem v jiné korunové výši, vzniká kurzový rozdíl, b) jak účtovat případ, kdy byla dotace přijata v jiné než nárokované výši, c) jak účtovat případné vrácení dotace při nedodržení stanovených podmínek nebo při jejím nečerpání a zda při tom vzniká kurzový rozdíl. pokračování na další straně

3 České účetnictví Dle českých účetních předpisů se o nezpochybnitelném nároku na dotaci účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 Zúčtování daní a dotací. O použití dotace k úhradě nákladů se účtuje na vrub účtu Zúčtování dotací a ve prospěch ostatních provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. O použití dotace na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažně s účtem Zúčtování dotací účtuje o snížení hodnoty příslušného majetku v účtové třídě 0 Dlouhodobý majetek. Dotace zaúčtovaná na účtu účtové skupiny 34 Zúčtování daní a dotací představuje závazek vůči poskytovateli dotace, že bude použita na stanovený účel. Představuje tak zdroj vyjádřený v korunách a korunová hodnota je konečná a nadále se nijak neupravuje o změny kurzu. Oproti tomu pohledávka zaúčtovaná na účtu účtové skupiny 37 Jiné pohledávky se chová jako běžná pohledávka v cizí měně, tzn. kurzový rozdíl zde vzniká jak při přepočtu k rozvahovému dni, tak při obdržení dotace. V případě, že účetní jednotka obdrží dotaci v jiné než nárokované výši, doporučuje Národní účetní rada opravit prvotní účtování na novou výši dotace původním kurzem ke dni zaúčtování nároku. Kurzový rozdíl vzniká pouze mezi korunovou hodnotou upraveného nároku a skutečně přijatou korunovou hodnotou. Při povinnosti vrátit dotaci (například při nesplnění podmínek) vzniká závazek vrátit dotaci. V tomto případě účetní jednotka zaúčtuje storno nákladů, případně zvýšení pořizovací ceny majetku, souvztažně s účtem Zúčtování dotací v původní korunové hodnotě. Závazek vůči poskytovateli dotace však již bude přepočten platným aktuálním kurzem. Kurzový rozdíl v takovém případě vznikne na účtě závazků jako rozdíl mezi kurzem při zaúčtování povinnosti vrátit dotaci a kurzem úhrady závazku. 03 I-23 Oceňování nabyté cizoměnové pohledávky Tato interpretace se zabývá případem, kdy účetní jednotka pořizuje pohledávku vyjádřenou v cizí měně a řeší následující otázky: a) Zda použít k ocenění pořizované pohledávky měnu, za kterou je fakticky pořizováno nebo zda použít k ocenění pořizované pohledávky pouze českou měnu, a to i v případě pokud je pořízena ve měně jmenovité hodnoty, popř. v jiné cizí měně. Anebo zda k ocenění pořizované pohledávky vždy použít měnu, ve které je vyjádřena jmenovitá hodnota pohledávky. b) Jakým způsobem postupovat pro vyjádření vedlejších pořizovacích nákladů, tj. zda je přepočítat do měny, v níž bude oceněna pořízená pohledávka. Pokud je jmenovitá hodnota pohledávky vyjádřena v cizí měně, jedná se o cizoměnovou pohledávku. Účetní jednotka u takové pohledávky účtuje o kurzových rozdílech při přecenění pohledávky k rozvahovému dni a ke dni úhrady. Pro vyjádření kurzového rizika souvisejícího s držením cizoměnové pohledávky je určující ta měna, ve které je vyjádřena nominální hodnota pohledávky, jelikož v této měně bude pohledávka inkasována. Pro zobrazení těchto vlivů je žádoucí vyjádřit ekvivalent celkové pořizovací ceny pohledávky ve měně, ve které je vyjádřena jmenovitá hodnota pohledávky. Je-li pohledávka pořizována za jinou měnu, než ve které je vyjádřena jmenovitá hodnota pohledávky, provede účetní jednotka přepočet měn na měnu jmenovité hodnoty pohledávky. Pro pořizovací cenu pořízené pohledávky použije současně s českou měnou přepočtenou cizí měnu. Přepočet provede u všech položek, které jsou součástí pořizovací ceny, tzn. u všech nákladů souvisejících s pořízením. Celý text Interpretací naleznete na webových stránkách Národní účetní rady Zdroj:

4 IFRS Rada IASB vydává úpravu standardu IFRS 1 o státních půjčkách Dne 13. března vydala rada IASB dokument Státní půjčky (úpravy standardu IFRS 1). Tato úprava se zabývá tím, jak bude prvouživatel při přechodu na IFRS účtovat o státních půjčkách s nižší než tržní úrokovou mírou. Zároveň přidává výjimku k retrospektivnímu použití IFRS, která poskytuje prvouživatelům stejnou úlevu, jaká byla poskytnuta stávajícím sestavovatelům účetní závěrky podle IFRS, když byl příslušný požadavek začleněn v roce 2008 do standardu IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory. Účetní jednotky musí tyto úpravy použít pro roční účetní období začínající 1. ledna 2013 nebo po tomto datu. Dřívější použití je povoleno. Stav schvalování IFRS v Evropské unii Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 9. února Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čeká k 16. březnu 2012 následujících 15 dokumentů rady IASB: Standardy IFRS 9 Finanční nástroje (vydáno v listopadu 2009) IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka (vydáno v květnu 2011) IFRS 11 Společná uspořádání (vydáno v květnu 2011) IFRS 12 Zveřejňování informací o účasti v jiných účetních jednotkách (vydáno v květnu 2011) IFRS 13 Oceňování reálnou hodnotou (vydáno v květnu 2011) IAS 27 (2011) Individuální účetní závěrka (vydáno v květnu 2011) IAS 28 (2011) Investice do přidružených podniků a společných podniků (vydáno v květnu 2011) Interpretace IFRIC 20 Náklady na odstranění skrývky v produkční fázi povrchového dobývání (vydáno v říjnu 2011) Úpravy Úpravy standardu IFRS 1 Zrušení pevného data pro prvouživatele IFRS (vydáno v prosinci 2010) Úpravy standardu IFRS 1 Vysoká hyperinflace (vydáno v prosinci 2010) Úpravy standardu IFRS 7 Zveřejňování - zápočet finančních aktiv a finančních závazků (vydáno v prosinci 2011) Úpravy standardu IAS 12 Odložená daň: způsob využití podkladových aktiv úpravy standardu IAS 12 (vydáno v prosinci 2010) Úpravy standardu IAS 1 Zveřejňování položek ostatního úplného výsledku (vydáno v červnu 2011) Úpravy standardu IAS 19 Zaměstnanecké požitky (vydáno v červnu 2011) Úpravy standardu IAS 32 Zápočet finančních aktiv a finančních závazků (vydáno v prosinci 2011) Zpráva o stavu schvalování IFRS je průběžně k dispozici na adrese 04

5 IFRS Okénko IFRS praktika Protože se blíží termín, kdy řada společností bude připravovat čtvrtletní mezitímní účetní závěrku, uvádíme tentokrát otázky, které nám pokládají naši klienti v souvislosti se standardem IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví. Výkazy vyžadované od účetních jednotek, které sestavují mezitímní účetní závěrku pololetně Příklad Na základě požadavků standardu IAS musí být v mezitímní účetní závěrce účetní jednotky, která vykazuje pololetně a jejíž roční období končí 31. prosince 20X2, zveřejněny následující výkazy (úplné nebo zkrácené): Běžné období Srovnatelné období Výkaz o finanční situaci k 30. červnu 20X2 31. prosinci 20X1 Výkaz(y) zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku (nebo v případě účetních jednotek, které dosud nepřijaly úpravy standardu IAS 1 (novelizovaného v roce 2007) Sestavování a zveřejňování účetní závěrky z června 2011, výkaz úplného výsledku a v relevantním případě samostatnou výsledovku) za šest měsíců končících 30. června 20X2 30. června 20X1 Výkaz změn vlastního kapitálu za 6 měsíců končících 30. června 20X2 30. června 20X1 Výkaz peněžních toků za 6 měsíců končících 30. června 20X2 30. června 20X1 Výkazy požadované od účetních jednotek, které sestavují mezitímní účetní závěrku čtvrtletně Příklad Na základě požadavků standardu IAS musí být v pololetní mezitímní účetní závěrce účetní jednotky, která vykazuje čtvrtletně a jejíž roční období končí k 31. prosinci 20X2, zveřejněny následující výkazy (úplné nebo zkrácené): Běžné období Srovnatelné období Výkaz o finanční situaci k 30. červnu 20X2 31. prosinci 20X1 Výkaz(y) zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku (nebo v případě účetních jednotek, které dosud nepřijaly úpravy standardu IAS 1 (novelizovaného v roce 2007) Sestavování a zveřejňování účetní závěrky z června 2011, výkaz úplného výsledku a v relevantním případě samostatnou výsledovku) za 6 měsíců končících 30. června 20X2 30. června 20X1 za 3 měsíce končící 30. června 20X2 30. června 20X1 Výkaz změn vlastního kapitálu za 6 měsíců končících 30. června 20X2 30. června 20X1 Výkaz peněžních toků za 6 měsíců končících 30. června 20X2 30. června 20X1 Použití nového/upraveného standardu v mezitímní účetní závěrce Situace Společnost X sestavuje účetní závěrku v souladu s IFRS a její roční období končí v prosinci. Sestavuje také mezitímní účetní závěrku čtvrtletně v souladu se standardem IAS 34. Rada IASB vydává nový standard, který je účinný pro roční účetní období začínající 1. července 20X3 nebo po tomto datu, dřívější použití je povoleno. Protože standard neobsahuje žádná konkrétní přechodná ustanovení, v souladu s odstavcem 19(b) standardu IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby by měl být používán retrospektivně. Otázka Musí společnost X použít nový standard pro mezitímní účetní závěrku za tři měsíce končící 30. září 20X3? Odpověď Ne. První roční účetní období společnosti X začínající 1. července 20X3 nebo po tomto datu je období od 1. ledna 20X4 do 31. prosince 20X4. Společnost X není povinna použít nový standard v mezitímní účetní závěrce vztahující se k mezitímním obdobím začínajícím před 1. lednem 20X4. To platí bez ohledu na to, zda mezitímní účetní závěrka společnosti X obsahuje zkrácenou nebo úplnou sadu účetních výkazů. Pokud se však společnost X rozhodne přijmout nový standard před datem účinnosti (např. pro roční účetní závěrku k 31. prosinci 20X3), pak by měla použít nový standard pro mezitímní období začínající v den dřívějšího přijetí nebo po tomto datu (viz také standard IAS o přehodnocení a novém vykázání předcházejících mezitímních období). 05 pokračování na další straně

6 IFRS Srovnatelná mezitímní období při změně účetního období Situace Účetní období účetní jednotky A končí 31. března. Jednotka A také sestavuje pololetní mezitímní účetní závěrku podle standardu IAS 34. Sestavila roční účetní závěrku za účetní období končící 31. března 20X1. Následně zveřejnila pololetní závěrku za šest měsíců k 30. září 20X1. V prosinci 20X1 účetní jednotka A změnila konec účetního období z 31. března 20X2 na 31. prosince 20X1 a sestavuje roční účetní závěrku za devět měsíců končících 31. prosince 20X1. Standard IAS 34.20(b) vyžaduje, aby výkaz(y) zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku (nebo v případě účetních jednotek, které dosud nepřijaly úpravy standardu IAS 1 (novelizovaného v roce 2007) Sestavování a zveřejňování účetní závěrky z června 2011, výkaz ostatního úplného výsledku a v relevantním případě samostatná výsledovka) pro mezitímní období obsahovaly srovnatelné informace za srovnatelná mezitímní období... bezprostředně předcházejícího finančního roku. Otázka Za jaké období mají být zveřejněny srovnatelné informace při přípravě mezitímních výkazů zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku za šest měsíců končících k 30. červnu 20X2? Mají mezitímní účetní výkazy obsahovat výkaz o finanční situaci k začátku nejstaršího srovnatelného období, když došlo k reklasifikaci? Situace U ročních účetních závěrek odstavec 39 standardu IAS 1 (novelizovaný v roce 2007) Sestavování a zveřejňování účetní závěrky vyžaduje zveřejnění výkazu o finanční situaci k počátku nejstaršího srovnatelného období, pokud účetní jednotka používá účetní pravidlo retrospektivně nebo provádí opravu chyb minulých období nebo pokud reklasifikuje položky ve své účetní závěrce. Otázka Vztahuje se tento požadavek také na mezitímní účetní závěrku sestavenou podle standardu IAS 34? Odpověď Ne. V souladu s obecnými zásadami stanovenými v odstavci 4 standardu IAS 1(2007) se tento požadavek nevztahuje na mezitímní účetní závěrky. Tuto skutečnost dále potvrzuje standard IAS 1.BC33, který vysvětluje, že se rada IASB rozhodla nezohledňovat v odstavci 8 standardu IAS 34 (který upravuje minimální součásti mezitímní účetní závěrky) své rozhodnutí vyžadovat zahrnutí výkazu o finanční situaci k začátku nejstaršího srovnatelného období v úplné účetní závěrce. Odpověď Standard IAS 34 se touto otázkou nezabývá. V řadě situací by bylo preferováno zveřejnění srovnatelného období od 1. ledna 20X1 do 30. června 20X1 před obdobím od 1. dubna 20X1 do 30. září 20X1, protože prvně jmenované období by uživatelům umožnilo srovnat trendy v čase, zejména v případě sezónního podnikání. S ohledem na příslušné skutečnosti a okolnosti mohou být vhodná i jiná zveřejnění. 06

7 US GAAP US GAAP a IFRS jsou si opět blíž tentokrát v požadavcích na oceňování reálnou hodnotou a související zveřejňování informací Nedávno došlo k dalšímu přiblížení účetních standardů závazně platných ve Spojených státech amerických (US GAAP) a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Jak jsme vás již informovali dříve v našem Zpravodaji, postupné sbližování standardů US GAAP a IFRS si dali za cíl organizace, které standardy vydávají tedy Výbor pro vydávání účetních standardů Financial Accounting Standards Board (FASB) pro US GAAP a Rada pro mezinárodní účetní standardy - International Accounting Standards Board (IASB) pro IFRS. Tentokrát se přiblížení standardů týká oblasti požadavků na oceňování reálnou hodnotou. Výbor pro vydávání účetních standardů (FASB) vydal novou aktualizaci účetních standardů (ASU) Aktualizace standardu je výsledkem společného úsilí výboru FASB a rady IASB zaměřeného na sblížení předpisů ohledně toho, jakým způsobem (nikoli kdy) oceňovat reálnou hodnotou a jaké informace o oceňování zveřejňovat. Mezi standardem platným pro US GAAP a jeho ekvivalentem v mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS 13) tak zůstává již jen několik málo rozdílů. Nově vydaný ASU je do značné míry konzistentní se stávajícími principy pro ocenění reálnou hodnotou podle US GAAP (obsažených ve standardu ASC 820). Například, ASU nadále definuje reálnou hodnotu jako výstupní cenu (standard ASC definuje výstupní cenu jako cenu, která by byla získána z prodeje aktiva nebo zaplacena za převod závazku). Aktualizace standardu však rozšiřuje stávající požadavky standardu ASC 820 na zveřejnění informací o ocenění reálnou hodnotou a provádí další změny. Řada změn standardu ASC 820 byla provedena za účelem eliminace zbytečných rozdílů ve formulacích používaných ve standardech US GAAP a IFRS. Některé změny však mění způsob uplatnění předpisů pro ocenění reálnou hodnotou podle standardu ASC 820. Níže uvádíme podrobnější přehled některých významnějších změn, které nově vydaný standard přináší, a nových požadavků na zveřejňování informací. Předpoklad nejvyššího a nejlepšího využití a předpoklady pro oceňování nefinančních aktiv V aktualizaci ASU je řečeno, že předpoklad nevyššího a nejlepšího využití a oceňovacích předpokladů se vztahuje pouze na oceňování nefinančních aktiv. Výbor FASB a Rada IASB argumentují, že finanční aktiva a pasiva nemají alternativní využití. Ačkoli je princip nejvyššího a nejlepšího využití nyní v důsledku změn omezen na nefinanční aktiva, zůstává do značné míry stejný. Tento princip stanovuje, že ocenění reálnou hodnotou zohledňuje schopnost účastníka trhu generovat ekonomický užitek na základě (1) nejvyššího a nejlepšího využívání aktiva nebo (2) prodeje aktiva jinému účastníkovi trhu, který zajistí nejvyšší a nejlepší využití aktiva. Nevyšší a nejlepší využití nefinančního aktiva je využití, které je fyzicky možné, právně přípustné a finančně schůdné. Aktualizace ASU dále odstraňuje ze standardu ASC 820 používání termínů při směně (in-exchange) a při používání (in-use) pro popis oceňovacích předpokladů, protože tyto formulace byly často matoucí. Místo toho předpisy pro oceňovací předpoklady daleko jednodušeji uvádějí, že nejvyšší a nejlepší využití nefinančních aktiv je buď samostatně, nebo společně s dalšími aktivy jako skupina, nebo s dalšími aktivy a pasivy (např. pasivy, která financují pracovní kapitál). Reálná hodnota instrumentů vykazovaných v rámci vlastního kapitálu Standard ASC 820 dříve nezahrnoval předpisy pro oceňování reálnou hodnotou instrumentů vykazovaných v rámci vlastního kapitálu (např. obchodní podíly v rámci podnikových kombinací). Aktualizace účetního standardu zaplňuje toto prázdné místo a specifikuje, že účetní jednotka by měla předpokládat, že při určování reálné hodnoty instrumentu vykazovaného ve vlastním kapitálu není tento instrument zrušen, ale převeden na účastníka trhu, který převezme práva a povinnosti spojené s nástrojem k datu ocenění. Odhad reálné hodnoty nástroje vykazovaného ve vlastním kapitálu účetní jednotky se provádí z hlediska účastníka trhu, který drží identickou položku jako aktivum. Aktualizace ASU uvádí model pro oceňování instrumentu vykazovaného ve vlastním kapitálu reálnou hodnotou. Tento model je konzistentní s předpisy pro oceňování závazků reálnou hodnotou. Finanční aktiva a finanční pasiva se započtením pozic v tržních rizicích a kreditních rizicích protistrany Aktualizace ASU povoluje výjimku z principů oceňování reálnou hodnotou pro finanční aktiva a finanční pasiva (a deriváty) se započtením pozic v tržních rizicích či kreditních rizicích protistrany, pokud je splněno několik kritérií. Pokud jsou kritéria splněna, účetní jednotka může ocenit čistou rizikovou pozici v reálné hodnotě. Zveřejnění informací o ocenění reálnou hodnotou Na rozdíl od původního návrhu finální podoba standardu nepožaduje, aby účetní jednotka zveřejňovala kvantitativní analýzu o nejistotě ocenění, avšak rozšiřuje požadavky na zveřejňování kvalitativních a kvantitativních informací o provedeném ocenění reálnou hodnotou. Pro ocenění zahrnutá v kategorii 3 hierarchie oceňování reálnou hodnotou standard vyžaduje: (1) popis procesů 07 pokračování na další straně

8 US GAAP ocenění (např. jak účetní jednotka rozhoduje o svých oceňovacích zásadách a procesech ocenění a rovněž analýzu změn ocenění reálnou hodnotou v jednotlivých obdobích) a (2) slovní popis citlivosti reálné hodnoty na změny neověřitelných vstupních údajů a vztahů mezi těmito vstupními údaji, pokud by změna těchto vstupních údajů měla za následek významně odlišné ocenění reálnou hodnotou. Aktualizace ASU rovněž požaduje, aby účetní jednotka zveřejnila kvantitativní informace o neověřitelných vstupních údajích použitých u ocenění reálnou hodnotou na úrovni 3 používané hierarchie oceňování. Účetní jednotka není povinna zveřejňovat tyto informace, pokud účetní jednotka při ocenění reálnou hodnotou kvantitativní neověřitelné vstupní údaje nepoužívá. Jako příklady situací, kdy účetní jednotka při oceňování reálnou hodnotou nemusí používat kvantitativní neověřitelné vstupní údaje, standard uvádí například použití cen z předchozích transakcí nebo ceny použité při transakci se třetí stranou, která nebyla nijak upravena. Aktualizace ASU však rovněž uvádí, že účetní jednotka nemůže opomíjet kvantitativní neověřitelné vstupní údaje, které jsou pro ocenění reálnou hodnotou významné a které má účetní jednotka přiměřeně k dispozici. Aktualizace ASU navíc požaduje zveřejnění informací o: nejvyšším a nejlepším využití nefinančního aktiva, pokud se jeho využití liší od stávajícího využití aktiva; účetní jednotka by rovněž měla zveřejnit důvod tohoto rozdílu, pro převody mezi úrovněmi došlo na základě aktualizace ASU ke změně standardu ASC 820 tak, že se požaduje zveřejnění informací o významných převodech mezi úrovní 1 a úrovní 2 používané hierarchie pro oceňování reálnou hodnotou; aktualizace ASU mění požadavek na zveřejnění informací tak, aby byly zahrnuty veškeré přesuny mezi úrovní 1 a úrovní 2; zveřejnění reálné hodnoty podle úrovně pro každou třídu aktiv a pasiv, které sice nejsou oceněny reálnou hodnotou v rozvaze, ale u kterých je reálná hodnota zveřejněna v příloze. Standard ASC 825 například požaduje zveřejnění reálné hodnoty určitých finančních nástrojů, např. úvěrů, i když tyto nástroje mohou být v rozvaze vykázány v zůstatkové hodnotě. Na základě nového požadavku na zveřejnění informací by účetní jednotka byla povinna zveřejnit úroveň v rámci používané hierarchie reálné hodnoty. Jaké rozdíly zůstávají mezi US GAAP a IFRS? Požadavky na ocenění reálnou hodnotou a zveřejnění těchto informací ve standardu IFRS 13 jsou téměř shodné s požadavky aktualizovaného standardu US GAAP. Mezi několik málo rozdílů patří: několik spíše formálních rozdílů, které by neměly vést k různé aplikaci standardů (např. rozdíly v pravopise a rozdíly v odkazech na jiné standardy US GAAP a IFRS), rozdíly týkající se úpravy čisté hodnoty aktiv na akcii v US GAAP. Tyto předpisy poskytují praktické opatření, že za určitých okolností má účetní jednotka povoleno ocenit reálnou hodnotu investice do určitých účetních jednotek, které používají účtování investičních společností, na základě čisté hodnoty aktiv na akcii. Rada IASB tyto předpisy nezahrnuje do IFRS, protože v rámci IFRS nejsou ekvivalentní požadavky na účetnictví investičních společnost, rozdíly v požadavcích na zveřejňování informací zahrnují mj.: -- částky zveřejněné pro úroveň 3 používané hierarchie oceňování reálnou hodnotou podle IFRS se mohou lišit od částek zveřejněných podle US GAAP, protože se liší požadavky na vzájemný zápočet u finančních instrumentů. V současnosti výbor FASB a rada IASB pracují na sblížení účetních standardů pro vzájemné započítávání finančních aktiv a pasiv za účelem dořešení těchto rozdílů, -- kvantitativní analýza nejistoty ocenění je požadována podle IFRS pro finanční nástroje oceňované reálnou hodnotou v úrovni 3 používané hierarchie oceňování reálnou hodnotou, -- účetní jednotky, které nejsou společnostmi veřejného zájmu, jsou podle US GAAP osvobozeny od určitých požadavků na zveřejnění informací o ocenění v reálné hodnotě; v IFRS podobné osvobození od povinnosti zveřejnit informace není, oceňovací rozdíly při prvním zaúčtování vznikají, když se prvotní reálná hodnota aktiva či pasiva liší od ceny transakce; např. podle IFRS 9 (Finanční nástroje) a IAS 39 (Finanční nástroje: účtování a oceňování) jsou zisky a ztráty týkající se neověřitelných tržních dat vyloučeny z okamžitého zaúčtování; standardy US GAAP podobný zákaz neobsahují, potenciální rozdíly v oceňování reálné hodnoty depozitního závazku; standardy ASC 825 a 942 uvádějí, že reálná hodnota depozitního závazku je částka splatná na požádání k rozvahovému dni. Standard IFRS 13 indikuje, že reálná hodnota vkladu na požádání nemůže být menší než současná hodnota částky splatné na požádání. 08

9 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z auditního oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: České účetnictví Stanislav Staněk: Michal Brandejs: IFRS a US GAAP Martin Tesař: Soňa Plachá: Gabriela Jindřišková: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. Společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited, její členské firmy a přidružené společnosti neodpovídají nikomu za žádné škody vzniklé v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má Deloitte světové možnosti i hlubokou znalost místního prostředí, a může tak pomáhat svým klientům k úspěchu na všech místech jejich působnosti. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Implementace jednotné účtové osnovy ve skupině

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví Významná změna v účetnictví. Vítejte ve světě IFRS. Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Květen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Změny v konsolidaci způsobené

Více

Obsah. Seznam zkratek... 15 Seznam použitých právních předpisů... 16 Úvodní slovo... 17. ČÁST I Úvod...19

Obsah. Seznam zkratek... 15 Seznam použitých právních předpisů... 16 Úvodní slovo... 17. ČÁST I Úvod...19 Obsah Seznam zkratek............................................ 15 Seznam použitých právních předpisů........................... 16 Úvodní slovo.............................................. 17 ČÁST I

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup Accounting has moved on. Welcome to IFRS Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Březen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Zápočet daně z příjmů zaplacené

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

I 22 Dotace v cizí měně

I 22 Dotace v cizí měně I 22 Dotace v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Jaký je Vás výhled? Co přinese nová směrnice EU o účetnictví?

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Jaký je Vás výhled? Co přinese nová směrnice EU o účetnictví? Jaký je Vás výhled? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP prosinec 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Co přinese nová směrnice EU o účetnictví? 03 IFRS Stav

Více

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Obsah: Předmluva I 05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením DM I 10 Okamžik účtování o pohledávce z

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP září 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční oddělení a častá úskalí této zprávy

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční oddělení a častá úskalí této zprávy Who helps you handle the pressure? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Únor 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1.

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Oprava chyb minulých let od

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby IAS 8 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby [Novelizace standardu novelizace pojmů, odstavec 5 je upraven viz. Nařízení Komise (ES) č, 1274/2008 ze dne 17. prosince

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A NORMY, KTERÉ HO REGULUJÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI. MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 2.1 Systém regulace účetnictví v České republice. 2.2 Harmonizace účetních výkazů důvody, přístupy.

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory IAS 20 Mezinárodní účetní standard 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory [Novelizace standardu - v odstavcích 14 a 15 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský výsledek", v odstavci

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010].

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. IFRIC 16 IFRIC INTERPRETACE 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky [Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. ODKAZY -

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého České účetnictví IFRS US GAAP

Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého České účetnictví IFRS US GAAP Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP duben 2012, Deloitte Česká republika 02 České

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Účetní zpravodaj. září 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Dotace a jejich zobrazení v účetní závěrce Pozvánka na seminář

Účetní zpravodaj. září 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Dotace a jejich zobrazení v účetní závěrce Pozvánka na seminář standardu 15 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika CZECH AWARD 2015 standardu 15 Dotace a jejich zobrazení V současné době jsou v podnikatelské sféře

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013 Zvážili jste dobře všechny možnosti? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP červen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus TERMÍN: 10. 11. 11. a 16. 17. 12. 2009; 08:30 14:30 URČENO: Tento certifikovaný kurz je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat

Více

Účetní zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Inventarizace zásob inventarizační rozdíly

Účetní zpravodaj. červen 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Inventarizace zásob inventarizační rozdíly 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC standardu 15 Stav schvalování Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika CZECH AWARD 2015 standardu 15 Stav schvalování Inventarizace zásob V tomto čísle

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy ÚLOHA ÚČETNICTVÍ - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy náklady na výrobky a služby - podklady pro kontrolu a

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA-BoS-15/113 CS Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

IFRS 7 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 7 Finanční nástroje: zveřejňování

IFRS 7 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 7 Finanční nástroje: zveřejňování IFRS 7 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 7 Finanční nástroje: zveřejňování [Novelizace pojmů v dodatku viz. Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, novelizace standardu - nadpis

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS

Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES Článek 1, odst.1 (42a odst. 1) Článek 1 Směrnice 78/660/EHS se mění takto: 1. Vkládá se nový oddíl, který zní: ODDÍL 7a Oceňování reálnou hodnotou (,DT,NT) Článek 42a 1. Odchylně od článku 32 členské státy

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

říjen 2014 Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

říjen 2014 Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Doručování písemností a elektroodpadová novela Dotace a investiční pobídky

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Finanční účetnictví. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky

Finanční účetnictví. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Finanční účetnictví Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka Ing. Jiří Hanzlík Účetní závěrka : Povinnost jednotky vést účetnictví tak, aby sestavená závěrka

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

březen 2015 Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

březen 2015 Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Nově navrhované legislativní změny ICT zpravodaj Proč uvažovat o podnikové

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Od doby vzniku Evropského společenství a podepsání tzv. Římských dohod, v padesátých letech bylo

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při administraci s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti

Více

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí:

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí: IAS 18 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 18 Výnosy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, mění se odstavec 32 a vkládá se nový odstavec

Více