Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011"

Transkript

1 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce IFRS Rada IASB vydává úpravu standardu IFRS 1 o státních půjčkách Stav schvalování IFRS v Evropské unii Okénko IFRS praktika 07 US GAAP US GAAP a IFRS jsou si opět blíž tentokrát v požadavcích na oceňování reálnou hodnotou a související zveřejňování informací

2 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Co je Národní účetní rada Národní účetní rada je nezávislá odborná instituce pro podporu odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování. Jejími členy jsou zástupci významných profesních organizací a akademické půdy. Hlavním posláním je spolupráce s ministerstvem financí, dalšími vládními, zákonodárnými a ostatními institucemi při tvorbě legislativy a souvisejících norem se zaměřením na oblast účetnictví, dále tvorba, aktualizace, vydávání a distribuce českých účetních standardů a dalších souvisejících metodik a v neposlední řadě též spolupráce při rozvoji účetních profesí. Interpretace Národní účetní rady Předmětem jednotlivých Interpretací je vyjádření odborného názoru na praktickou aplikaci českých účetních pravidel. Interpretace nejsou právně závazné. Jejich cílem je přispívat k formulaci optimálních a jednotných postupů v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví. Zabývají se především otázkami, které nejsou českými účetními předpisy řešeny nebo jsou řešeny nedostatečně a oblastmi, které jsou v účetní praxi řešeny nejednotně. Jak uvádí Národní účetní rada na svých stránkách cílem Interpretací je zdokonalování aplikace českých účetních předpisů tak, aby: a) účetní závěrky sestavené podle českých účetních předpisů podávaly co nejlépe věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky; b) účetní závěrky sestavené podle českých účetních předpisů byly srovnatelné a všeobecně přijímané externími uživateli účetních závěrek a aby jim poskytovaly kvalitní informace pro ekonomická rozhodování; 02 c) při aplikaci českých účetních předpisů bylo dosaženo v účelné míře žádoucí harmonizace s mezinárodně uznávanými účetními principy, pravidly a zvyklostmi; d) Interpretace byly přínosem pro práci auditorů a ostatních odborníků a institucí zabývajících se oblastmi, které jsou předmětem Interpretací. Přehled dosud schválených interpretací I-1 Přechodné rozdíly při výchozím uznání aktiv I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech I-3 Rezerva na splatnou daň I-4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dl. majetku I-7 Komisionářské smlouvy I-8 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku I-9 Odložená daň-první vykázání I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele I-11 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatelů I-12 Faktoring I-13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene I-17 Pobídky v nájemních vztazích I-18 Dohadné položky v cizí měně I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku I-22 Dotace v cizí měně I-23 Oceňování nabyté cizoměnové pohledávky Popis interpretací schválených v roce 2011 I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku Tato interpretace se zabývá následujícími otázkami souvisejícími s odpisem pohledávky nebo závazku v cizí měně: a) Kdy v případě odpisu cizoměnové pohledávky dochází k okamžiku uskutečnění účetního případu? b) Jakým kurzem má být odpis cizoměnové pohledávky zaúčtován? c) Vzniká při tomto postupu kurzový rozdíl? d) Postupuje se analogicky u odpisu cizoměnového závazku? Jako cizoměnovou označujeme takovou pohledávku, která je vyjádřena v cizí měně, ve které má být zaplacena. Pokud účetní jednotka rozhodne o odpisu pohledávky, je dnem uskutečnění účetního případu datum, kdy vedení společnosti o odpisu rozhodlo. Kurz k tomuto datu účetní jednotka použije v souladu se svým vnitřním předpisem a zaúčtuje vzniklý kurzový rozdíl. Analogický postup se použije při odpisu cizoměnových závazků. I-22 Dotace v cizí měně Účetní jednotky mohou v některých případech obdržet dotaci v cizí měně, například z fondů EU. Interpretace se zabývá následujícími otázkami, které specificky souvisí s účtováním dotace v cizí měně: a) zda po přijetí dotace, kdy byla přijata nárokovaná výše cizí měny, avšak po přepočtu novým kurzem v jiné korunové výši, vzniká kurzový rozdíl, b) jak účtovat případ, kdy byla dotace přijata v jiné než nárokované výši, c) jak účtovat případné vrácení dotace při nedodržení stanovených podmínek nebo při jejím nečerpání a zda při tom vzniká kurzový rozdíl. pokračování na další straně

3 České účetnictví Dle českých účetních předpisů se o nezpochybnitelném nároku na dotaci účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 Zúčtování daní a dotací. O použití dotace k úhradě nákladů se účtuje na vrub účtu Zúčtování dotací a ve prospěch ostatních provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. O použití dotace na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažně s účtem Zúčtování dotací účtuje o snížení hodnoty příslušného majetku v účtové třídě 0 Dlouhodobý majetek. Dotace zaúčtovaná na účtu účtové skupiny 34 Zúčtování daní a dotací představuje závazek vůči poskytovateli dotace, že bude použita na stanovený účel. Představuje tak zdroj vyjádřený v korunách a korunová hodnota je konečná a nadále se nijak neupravuje o změny kurzu. Oproti tomu pohledávka zaúčtovaná na účtu účtové skupiny 37 Jiné pohledávky se chová jako běžná pohledávka v cizí měně, tzn. kurzový rozdíl zde vzniká jak při přepočtu k rozvahovému dni, tak při obdržení dotace. V případě, že účetní jednotka obdrží dotaci v jiné než nárokované výši, doporučuje Národní účetní rada opravit prvotní účtování na novou výši dotace původním kurzem ke dni zaúčtování nároku. Kurzový rozdíl vzniká pouze mezi korunovou hodnotou upraveného nároku a skutečně přijatou korunovou hodnotou. Při povinnosti vrátit dotaci (například při nesplnění podmínek) vzniká závazek vrátit dotaci. V tomto případě účetní jednotka zaúčtuje storno nákladů, případně zvýšení pořizovací ceny majetku, souvztažně s účtem Zúčtování dotací v původní korunové hodnotě. Závazek vůči poskytovateli dotace však již bude přepočten platným aktuálním kurzem. Kurzový rozdíl v takovém případě vznikne na účtě závazků jako rozdíl mezi kurzem při zaúčtování povinnosti vrátit dotaci a kurzem úhrady závazku. 03 I-23 Oceňování nabyté cizoměnové pohledávky Tato interpretace se zabývá případem, kdy účetní jednotka pořizuje pohledávku vyjádřenou v cizí měně a řeší následující otázky: a) Zda použít k ocenění pořizované pohledávky měnu, za kterou je fakticky pořizováno nebo zda použít k ocenění pořizované pohledávky pouze českou měnu, a to i v případě pokud je pořízena ve měně jmenovité hodnoty, popř. v jiné cizí měně. Anebo zda k ocenění pořizované pohledávky vždy použít měnu, ve které je vyjádřena jmenovitá hodnota pohledávky. b) Jakým způsobem postupovat pro vyjádření vedlejších pořizovacích nákladů, tj. zda je přepočítat do měny, v níž bude oceněna pořízená pohledávka. Pokud je jmenovitá hodnota pohledávky vyjádřena v cizí měně, jedná se o cizoměnovou pohledávku. Účetní jednotka u takové pohledávky účtuje o kurzových rozdílech při přecenění pohledávky k rozvahovému dni a ke dni úhrady. Pro vyjádření kurzového rizika souvisejícího s držením cizoměnové pohledávky je určující ta měna, ve které je vyjádřena nominální hodnota pohledávky, jelikož v této měně bude pohledávka inkasována. Pro zobrazení těchto vlivů je žádoucí vyjádřit ekvivalent celkové pořizovací ceny pohledávky ve měně, ve které je vyjádřena jmenovitá hodnota pohledávky. Je-li pohledávka pořizována za jinou měnu, než ve které je vyjádřena jmenovitá hodnota pohledávky, provede účetní jednotka přepočet měn na měnu jmenovité hodnoty pohledávky. Pro pořizovací cenu pořízené pohledávky použije současně s českou měnou přepočtenou cizí měnu. Přepočet provede u všech položek, které jsou součástí pořizovací ceny, tzn. u všech nákladů souvisejících s pořízením. Celý text Interpretací naleznete na webových stránkách Národní účetní rady Zdroj:

4 IFRS Rada IASB vydává úpravu standardu IFRS 1 o státních půjčkách Dne 13. března vydala rada IASB dokument Státní půjčky (úpravy standardu IFRS 1). Tato úprava se zabývá tím, jak bude prvouživatel při přechodu na IFRS účtovat o státních půjčkách s nižší než tržní úrokovou mírou. Zároveň přidává výjimku k retrospektivnímu použití IFRS, která poskytuje prvouživatelům stejnou úlevu, jaká byla poskytnuta stávajícím sestavovatelům účetní závěrky podle IFRS, když byl příslušný požadavek začleněn v roce 2008 do standardu IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory. Účetní jednotky musí tyto úpravy použít pro roční účetní období začínající 1. ledna 2013 nebo po tomto datu. Dřívější použití je povoleno. Stav schvalování IFRS v Evropské unii Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 9. února Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čeká k 16. březnu 2012 následujících 15 dokumentů rady IASB: Standardy IFRS 9 Finanční nástroje (vydáno v listopadu 2009) IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka (vydáno v květnu 2011) IFRS 11 Společná uspořádání (vydáno v květnu 2011) IFRS 12 Zveřejňování informací o účasti v jiných účetních jednotkách (vydáno v květnu 2011) IFRS 13 Oceňování reálnou hodnotou (vydáno v květnu 2011) IAS 27 (2011) Individuální účetní závěrka (vydáno v květnu 2011) IAS 28 (2011) Investice do přidružených podniků a společných podniků (vydáno v květnu 2011) Interpretace IFRIC 20 Náklady na odstranění skrývky v produkční fázi povrchového dobývání (vydáno v říjnu 2011) Úpravy Úpravy standardu IFRS 1 Zrušení pevného data pro prvouživatele IFRS (vydáno v prosinci 2010) Úpravy standardu IFRS 1 Vysoká hyperinflace (vydáno v prosinci 2010) Úpravy standardu IFRS 7 Zveřejňování - zápočet finančních aktiv a finančních závazků (vydáno v prosinci 2011) Úpravy standardu IAS 12 Odložená daň: způsob využití podkladových aktiv úpravy standardu IAS 12 (vydáno v prosinci 2010) Úpravy standardu IAS 1 Zveřejňování položek ostatního úplného výsledku (vydáno v červnu 2011) Úpravy standardu IAS 19 Zaměstnanecké požitky (vydáno v červnu 2011) Úpravy standardu IAS 32 Zápočet finančních aktiv a finančních závazků (vydáno v prosinci 2011) Zpráva o stavu schvalování IFRS je průběžně k dispozici na adrese 04

5 IFRS Okénko IFRS praktika Protože se blíží termín, kdy řada společností bude připravovat čtvrtletní mezitímní účetní závěrku, uvádíme tentokrát otázky, které nám pokládají naši klienti v souvislosti se standardem IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví. Výkazy vyžadované od účetních jednotek, které sestavují mezitímní účetní závěrku pololetně Příklad Na základě požadavků standardu IAS musí být v mezitímní účetní závěrce účetní jednotky, která vykazuje pololetně a jejíž roční období končí 31. prosince 20X2, zveřejněny následující výkazy (úplné nebo zkrácené): Běžné období Srovnatelné období Výkaz o finanční situaci k 30. červnu 20X2 31. prosinci 20X1 Výkaz(y) zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku (nebo v případě účetních jednotek, které dosud nepřijaly úpravy standardu IAS 1 (novelizovaného v roce 2007) Sestavování a zveřejňování účetní závěrky z června 2011, výkaz úplného výsledku a v relevantním případě samostatnou výsledovku) za šest měsíců končících 30. června 20X2 30. června 20X1 Výkaz změn vlastního kapitálu za 6 měsíců končících 30. června 20X2 30. června 20X1 Výkaz peněžních toků za 6 měsíců končících 30. června 20X2 30. června 20X1 Výkazy požadované od účetních jednotek, které sestavují mezitímní účetní závěrku čtvrtletně Příklad Na základě požadavků standardu IAS musí být v pololetní mezitímní účetní závěrce účetní jednotky, která vykazuje čtvrtletně a jejíž roční období končí k 31. prosinci 20X2, zveřejněny následující výkazy (úplné nebo zkrácené): Běžné období Srovnatelné období Výkaz o finanční situaci k 30. červnu 20X2 31. prosinci 20X1 Výkaz(y) zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku (nebo v případě účetních jednotek, které dosud nepřijaly úpravy standardu IAS 1 (novelizovaného v roce 2007) Sestavování a zveřejňování účetní závěrky z června 2011, výkaz úplného výsledku a v relevantním případě samostatnou výsledovku) za 6 měsíců končících 30. června 20X2 30. června 20X1 za 3 měsíce končící 30. června 20X2 30. června 20X1 Výkaz změn vlastního kapitálu za 6 měsíců končících 30. června 20X2 30. června 20X1 Výkaz peněžních toků za 6 měsíců končících 30. června 20X2 30. června 20X1 Použití nového/upraveného standardu v mezitímní účetní závěrce Situace Společnost X sestavuje účetní závěrku v souladu s IFRS a její roční období končí v prosinci. Sestavuje také mezitímní účetní závěrku čtvrtletně v souladu se standardem IAS 34. Rada IASB vydává nový standard, který je účinný pro roční účetní období začínající 1. července 20X3 nebo po tomto datu, dřívější použití je povoleno. Protože standard neobsahuje žádná konkrétní přechodná ustanovení, v souladu s odstavcem 19(b) standardu IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby by měl být používán retrospektivně. Otázka Musí společnost X použít nový standard pro mezitímní účetní závěrku za tři měsíce končící 30. září 20X3? Odpověď Ne. První roční účetní období společnosti X začínající 1. července 20X3 nebo po tomto datu je období od 1. ledna 20X4 do 31. prosince 20X4. Společnost X není povinna použít nový standard v mezitímní účetní závěrce vztahující se k mezitímním obdobím začínajícím před 1. lednem 20X4. To platí bez ohledu na to, zda mezitímní účetní závěrka společnosti X obsahuje zkrácenou nebo úplnou sadu účetních výkazů. Pokud se však společnost X rozhodne přijmout nový standard před datem účinnosti (např. pro roční účetní závěrku k 31. prosinci 20X3), pak by měla použít nový standard pro mezitímní období začínající v den dřívějšího přijetí nebo po tomto datu (viz také standard IAS o přehodnocení a novém vykázání předcházejících mezitímních období). 05 pokračování na další straně

6 IFRS Srovnatelná mezitímní období při změně účetního období Situace Účetní období účetní jednotky A končí 31. března. Jednotka A také sestavuje pololetní mezitímní účetní závěrku podle standardu IAS 34. Sestavila roční účetní závěrku za účetní období končící 31. března 20X1. Následně zveřejnila pololetní závěrku za šest měsíců k 30. září 20X1. V prosinci 20X1 účetní jednotka A změnila konec účetního období z 31. března 20X2 na 31. prosince 20X1 a sestavuje roční účetní závěrku za devět měsíců končících 31. prosince 20X1. Standard IAS 34.20(b) vyžaduje, aby výkaz(y) zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku (nebo v případě účetních jednotek, které dosud nepřijaly úpravy standardu IAS 1 (novelizovaného v roce 2007) Sestavování a zveřejňování účetní závěrky z června 2011, výkaz ostatního úplného výsledku a v relevantním případě samostatná výsledovka) pro mezitímní období obsahovaly srovnatelné informace za srovnatelná mezitímní období... bezprostředně předcházejícího finančního roku. Otázka Za jaké období mají být zveřejněny srovnatelné informace při přípravě mezitímních výkazů zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku za šest měsíců končících k 30. červnu 20X2? Mají mezitímní účetní výkazy obsahovat výkaz o finanční situaci k začátku nejstaršího srovnatelného období, když došlo k reklasifikaci? Situace U ročních účetních závěrek odstavec 39 standardu IAS 1 (novelizovaný v roce 2007) Sestavování a zveřejňování účetní závěrky vyžaduje zveřejnění výkazu o finanční situaci k počátku nejstaršího srovnatelného období, pokud účetní jednotka používá účetní pravidlo retrospektivně nebo provádí opravu chyb minulých období nebo pokud reklasifikuje položky ve své účetní závěrce. Otázka Vztahuje se tento požadavek také na mezitímní účetní závěrku sestavenou podle standardu IAS 34? Odpověď Ne. V souladu s obecnými zásadami stanovenými v odstavci 4 standardu IAS 1(2007) se tento požadavek nevztahuje na mezitímní účetní závěrky. Tuto skutečnost dále potvrzuje standard IAS 1.BC33, který vysvětluje, že se rada IASB rozhodla nezohledňovat v odstavci 8 standardu IAS 34 (který upravuje minimální součásti mezitímní účetní závěrky) své rozhodnutí vyžadovat zahrnutí výkazu o finanční situaci k začátku nejstaršího srovnatelného období v úplné účetní závěrce. Odpověď Standard IAS 34 se touto otázkou nezabývá. V řadě situací by bylo preferováno zveřejnění srovnatelného období od 1. ledna 20X1 do 30. června 20X1 před obdobím od 1. dubna 20X1 do 30. září 20X1, protože prvně jmenované období by uživatelům umožnilo srovnat trendy v čase, zejména v případě sezónního podnikání. S ohledem na příslušné skutečnosti a okolnosti mohou být vhodná i jiná zveřejnění. 06

7 US GAAP US GAAP a IFRS jsou si opět blíž tentokrát v požadavcích na oceňování reálnou hodnotou a související zveřejňování informací Nedávno došlo k dalšímu přiblížení účetních standardů závazně platných ve Spojených státech amerických (US GAAP) a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Jak jsme vás již informovali dříve v našem Zpravodaji, postupné sbližování standardů US GAAP a IFRS si dali za cíl organizace, které standardy vydávají tedy Výbor pro vydávání účetních standardů Financial Accounting Standards Board (FASB) pro US GAAP a Rada pro mezinárodní účetní standardy - International Accounting Standards Board (IASB) pro IFRS. Tentokrát se přiblížení standardů týká oblasti požadavků na oceňování reálnou hodnotou. Výbor pro vydávání účetních standardů (FASB) vydal novou aktualizaci účetních standardů (ASU) Aktualizace standardu je výsledkem společného úsilí výboru FASB a rady IASB zaměřeného na sblížení předpisů ohledně toho, jakým způsobem (nikoli kdy) oceňovat reálnou hodnotou a jaké informace o oceňování zveřejňovat. Mezi standardem platným pro US GAAP a jeho ekvivalentem v mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS 13) tak zůstává již jen několik málo rozdílů. Nově vydaný ASU je do značné míry konzistentní se stávajícími principy pro ocenění reálnou hodnotou podle US GAAP (obsažených ve standardu ASC 820). Například, ASU nadále definuje reálnou hodnotu jako výstupní cenu (standard ASC definuje výstupní cenu jako cenu, která by byla získána z prodeje aktiva nebo zaplacena za převod závazku). Aktualizace standardu však rozšiřuje stávající požadavky standardu ASC 820 na zveřejnění informací o ocenění reálnou hodnotou a provádí další změny. Řada změn standardu ASC 820 byla provedena za účelem eliminace zbytečných rozdílů ve formulacích používaných ve standardech US GAAP a IFRS. Některé změny však mění způsob uplatnění předpisů pro ocenění reálnou hodnotou podle standardu ASC 820. Níže uvádíme podrobnější přehled některých významnějších změn, které nově vydaný standard přináší, a nových požadavků na zveřejňování informací. Předpoklad nejvyššího a nejlepšího využití a předpoklady pro oceňování nefinančních aktiv V aktualizaci ASU je řečeno, že předpoklad nevyššího a nejlepšího využití a oceňovacích předpokladů se vztahuje pouze na oceňování nefinančních aktiv. Výbor FASB a Rada IASB argumentují, že finanční aktiva a pasiva nemají alternativní využití. Ačkoli je princip nejvyššího a nejlepšího využití nyní v důsledku změn omezen na nefinanční aktiva, zůstává do značné míry stejný. Tento princip stanovuje, že ocenění reálnou hodnotou zohledňuje schopnost účastníka trhu generovat ekonomický užitek na základě (1) nejvyššího a nejlepšího využívání aktiva nebo (2) prodeje aktiva jinému účastníkovi trhu, který zajistí nejvyšší a nejlepší využití aktiva. Nevyšší a nejlepší využití nefinančního aktiva je využití, které je fyzicky možné, právně přípustné a finančně schůdné. Aktualizace ASU dále odstraňuje ze standardu ASC 820 používání termínů při směně (in-exchange) a při používání (in-use) pro popis oceňovacích předpokladů, protože tyto formulace byly často matoucí. Místo toho předpisy pro oceňovací předpoklady daleko jednodušeji uvádějí, že nejvyšší a nejlepší využití nefinančních aktiv je buď samostatně, nebo společně s dalšími aktivy jako skupina, nebo s dalšími aktivy a pasivy (např. pasivy, která financují pracovní kapitál). Reálná hodnota instrumentů vykazovaných v rámci vlastního kapitálu Standard ASC 820 dříve nezahrnoval předpisy pro oceňování reálnou hodnotou instrumentů vykazovaných v rámci vlastního kapitálu (např. obchodní podíly v rámci podnikových kombinací). Aktualizace účetního standardu zaplňuje toto prázdné místo a specifikuje, že účetní jednotka by měla předpokládat, že při určování reálné hodnoty instrumentu vykazovaného ve vlastním kapitálu není tento instrument zrušen, ale převeden na účastníka trhu, který převezme práva a povinnosti spojené s nástrojem k datu ocenění. Odhad reálné hodnoty nástroje vykazovaného ve vlastním kapitálu účetní jednotky se provádí z hlediska účastníka trhu, který drží identickou položku jako aktivum. Aktualizace ASU uvádí model pro oceňování instrumentu vykazovaného ve vlastním kapitálu reálnou hodnotou. Tento model je konzistentní s předpisy pro oceňování závazků reálnou hodnotou. Finanční aktiva a finanční pasiva se započtením pozic v tržních rizicích a kreditních rizicích protistrany Aktualizace ASU povoluje výjimku z principů oceňování reálnou hodnotou pro finanční aktiva a finanční pasiva (a deriváty) se započtením pozic v tržních rizicích či kreditních rizicích protistrany, pokud je splněno několik kritérií. Pokud jsou kritéria splněna, účetní jednotka může ocenit čistou rizikovou pozici v reálné hodnotě. Zveřejnění informací o ocenění reálnou hodnotou Na rozdíl od původního návrhu finální podoba standardu nepožaduje, aby účetní jednotka zveřejňovala kvantitativní analýzu o nejistotě ocenění, avšak rozšiřuje požadavky na zveřejňování kvalitativních a kvantitativních informací o provedeném ocenění reálnou hodnotou. Pro ocenění zahrnutá v kategorii 3 hierarchie oceňování reálnou hodnotou standard vyžaduje: (1) popis procesů 07 pokračování na další straně

8 US GAAP ocenění (např. jak účetní jednotka rozhoduje o svých oceňovacích zásadách a procesech ocenění a rovněž analýzu změn ocenění reálnou hodnotou v jednotlivých obdobích) a (2) slovní popis citlivosti reálné hodnoty na změny neověřitelných vstupních údajů a vztahů mezi těmito vstupními údaji, pokud by změna těchto vstupních údajů měla za následek významně odlišné ocenění reálnou hodnotou. Aktualizace ASU rovněž požaduje, aby účetní jednotka zveřejnila kvantitativní informace o neověřitelných vstupních údajích použitých u ocenění reálnou hodnotou na úrovni 3 používané hierarchie oceňování. Účetní jednotka není povinna zveřejňovat tyto informace, pokud účetní jednotka při ocenění reálnou hodnotou kvantitativní neověřitelné vstupní údaje nepoužívá. Jako příklady situací, kdy účetní jednotka při oceňování reálnou hodnotou nemusí používat kvantitativní neověřitelné vstupní údaje, standard uvádí například použití cen z předchozích transakcí nebo ceny použité při transakci se třetí stranou, která nebyla nijak upravena. Aktualizace ASU však rovněž uvádí, že účetní jednotka nemůže opomíjet kvantitativní neověřitelné vstupní údaje, které jsou pro ocenění reálnou hodnotou významné a které má účetní jednotka přiměřeně k dispozici. Aktualizace ASU navíc požaduje zveřejnění informací o: nejvyšším a nejlepším využití nefinančního aktiva, pokud se jeho využití liší od stávajícího využití aktiva; účetní jednotka by rovněž měla zveřejnit důvod tohoto rozdílu, pro převody mezi úrovněmi došlo na základě aktualizace ASU ke změně standardu ASC 820 tak, že se požaduje zveřejnění informací o významných převodech mezi úrovní 1 a úrovní 2 používané hierarchie pro oceňování reálnou hodnotou; aktualizace ASU mění požadavek na zveřejnění informací tak, aby byly zahrnuty veškeré přesuny mezi úrovní 1 a úrovní 2; zveřejnění reálné hodnoty podle úrovně pro každou třídu aktiv a pasiv, které sice nejsou oceněny reálnou hodnotou v rozvaze, ale u kterých je reálná hodnota zveřejněna v příloze. Standard ASC 825 například požaduje zveřejnění reálné hodnoty určitých finančních nástrojů, např. úvěrů, i když tyto nástroje mohou být v rozvaze vykázány v zůstatkové hodnotě. Na základě nového požadavku na zveřejnění informací by účetní jednotka byla povinna zveřejnit úroveň v rámci používané hierarchie reálné hodnoty. Jaké rozdíly zůstávají mezi US GAAP a IFRS? Požadavky na ocenění reálnou hodnotou a zveřejnění těchto informací ve standardu IFRS 13 jsou téměř shodné s požadavky aktualizovaného standardu US GAAP. Mezi několik málo rozdílů patří: několik spíše formálních rozdílů, které by neměly vést k různé aplikaci standardů (např. rozdíly v pravopise a rozdíly v odkazech na jiné standardy US GAAP a IFRS), rozdíly týkající se úpravy čisté hodnoty aktiv na akcii v US GAAP. Tyto předpisy poskytují praktické opatření, že za určitých okolností má účetní jednotka povoleno ocenit reálnou hodnotu investice do určitých účetních jednotek, které používají účtování investičních společností, na základě čisté hodnoty aktiv na akcii. Rada IASB tyto předpisy nezahrnuje do IFRS, protože v rámci IFRS nejsou ekvivalentní požadavky na účetnictví investičních společnost, rozdíly v požadavcích na zveřejňování informací zahrnují mj.: -- částky zveřejněné pro úroveň 3 používané hierarchie oceňování reálnou hodnotou podle IFRS se mohou lišit od částek zveřejněných podle US GAAP, protože se liší požadavky na vzájemný zápočet u finančních instrumentů. V současnosti výbor FASB a rada IASB pracují na sblížení účetních standardů pro vzájemné započítávání finančních aktiv a pasiv za účelem dořešení těchto rozdílů, -- kvantitativní analýza nejistoty ocenění je požadována podle IFRS pro finanční nástroje oceňované reálnou hodnotou v úrovni 3 používané hierarchie oceňování reálnou hodnotou, -- účetní jednotky, které nejsou společnostmi veřejného zájmu, jsou podle US GAAP osvobozeny od určitých požadavků na zveřejnění informací o ocenění v reálné hodnotě; v IFRS podobné osvobození od povinnosti zveřejnit informace není, oceňovací rozdíly při prvním zaúčtování vznikají, když se prvotní reálná hodnota aktiva či pasiva liší od ceny transakce; např. podle IFRS 9 (Finanční nástroje) a IAS 39 (Finanční nástroje: účtování a oceňování) jsou zisky a ztráty týkající se neověřitelných tržních dat vyloučeny z okamžitého zaúčtování; standardy US GAAP podobný zákaz neobsahují, potenciální rozdíly v oceňování reálné hodnoty depozitního závazku; standardy ASC 825 a 942 uvádějí, že reálná hodnota depozitního závazku je částka splatná na požádání k rozvahovému dni. Standard IFRS 13 indikuje, že reálná hodnota vkladu na požádání nemůže být menší než současná hodnota částky splatné na požádání. 08

9 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z auditního oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: České účetnictví Stanislav Staněk: Michal Brandejs: IFRS a US GAAP Martin Tesař: Soňa Plachá: Gabriela Jindřišková: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. Společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited, její členské firmy a přidružené společnosti neodpovídají nikomu za žádné škody vzniklé v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má Deloitte světové možnosti i hlubokou znalost místního prostředí, a může tak pomáhat svým klientům k úspěchu na všech místech jejich působnosti. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Návrh interpretace NI 39 Dotace v cizí měně

Návrh interpretace NI 39 Dotace v cizí měně Návrh interpretace NI 39 Dotace v cizí měně NI-39 Dotace v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

I 22 Dotace v cizí měně

I 22 Dotace v cizí měně I 22 Dotace v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky

Více

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP Účetní novinky Deloitte Česká republika Změny Českých účetních Dne 17. prosince 2015 uveřejnilo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Obsah. Seznam zkratek... 15 Seznam použitých právních předpisů... 16 Úvodní slovo... 17. ČÁST I Úvod...19

Obsah. Seznam zkratek... 15 Seznam použitých právních předpisů... 16 Úvodní slovo... 17. ČÁST I Úvod...19 Obsah Seznam zkratek............................................ 15 Seznam použitých právních předpisů........................... 16 Úvodní slovo.............................................. 17 ČÁST I

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Implementace jednotné účtové osnovy ve skupině

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví Významná změna v účetnictví. Vítejte ve světě IFRS. Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Květen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Změny v konsolidaci způsobené

Více

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 CS PŘÍLOHA Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 1 Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017,

VYHLÁŠKA. ze dne 2017, I I. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Obsah: Předmluva I 05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením DM I 10 Okamžik účtování o pohledávce z

Více

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup Accounting has moved on. Welcome to IFRS Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Březen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Zápočet daně z příjmů zaplacené

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28)

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) CS D044554/01 PŘÍLOHA Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) Změny IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka Mění se odstavce 4 a 32 a vkládají se nové odstavce

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5a, Hlubočepy, 152 00

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Účetní závěrka koncepční změny ve struktuře jednotlivých částí a souvislosti mezi nimi Ladislav Mejzlík děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola

Více

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %.

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %. IAS 29 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách [Novelizace standardu - v odstavci 27 se "položek výsledovky" upravují na "položek výkazu o úplném výsledku", v odstavci 28

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

A&Dvocate zpravodaj. Účetní zpravodaj. Daňový zpravodaj. Novinky z oblasti dotací. Deloitte Česká republika únor 2013. Novinky z právní oblasti

A&Dvocate zpravodaj. Účetní zpravodaj. Daňový zpravodaj. Novinky z oblasti dotací. Deloitte Česká republika únor 2013. Novinky z právní oblasti Deloitte Česká republika únor 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj A&Dvocate zpravodaj Novinky z oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Novinky z

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Jaký je Vás výhled? Co přinese nová směrnice EU o účetnictví?

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Jaký je Vás výhled? Co přinese nová směrnice EU o účetnictví? Jaký je Vás výhled? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP prosinec 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Co přinese nová směrnice EU o účetnictví? 03 IFRS Stav

Více

Novinky v oblasti dotací

Novinky v oblasti dotací Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Novinky v oblasti dotací listopad 2013 Deloitte Česká republika ČR - dotace Poslední příležitost získat dotaci na nákup strojního vybavení Ministerstvo průmyslu

Více

Účetní zpravodaj. Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP. České účetnictví

Účetní zpravodaj. Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP. České účetnictví Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP květen 2010 V tomto vydání České účetnictví Deloitte Advisory byl jmenován znaleckým ústavem Dotace a jejich zobrazení v účetní závěrce

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy ÚLOHA ÚČETNICTVÍ - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy náklady na výrobky a služby - podklady pro kontrolu a

Více

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010].

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. IFRIC 16 IFRIC INTERPRETACE 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky [Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. ODKAZY -

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 39, 39b a 39c vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3.

Více

Částka 146. Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1. č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení 4 odst. 8: Čl. I

Částka 146. Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1. č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení 4 odst. 8: Čl. I Strana 5460 Sbírka zákonů č.419 / 2010 419 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

IFRS 1 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

IFRS 1 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS 1 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví [Novelizace pojmů v dodatku viz. Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, novelizace

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en) 8024/16 DRS 8 ECOFIN 299 EF 88 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 13. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D044460/01 Předmět:

Více

Harmonizace účetnictví v rámci EU

Harmonizace účetnictví v rámci EU Harmonizace účetnictví v rámci EU 1. Úvod Základní funkcí účetnictví je získávání, třídění a vyhodnocování informací o finanční situaci a výkonnosti podniku, věrné zobrazení ekonomické reality tak, aby

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú. Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 29 a 3 vyhlášky č. 54/22 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3. Výše a povaha

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

Účetní zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Nová interpretace Národní účetní rady o mezitímním účetním výkaznictví

Účetní zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika. České účetnictví Nová interpretace Národní účetní rady o mezitímním účetním výkaznictví Okénko praktika Deloitte z oblasti Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika Okénko praktika Deloitte z oblasti Nová interpretace Národní Co je Národní účetní rada Národní účetní rada je nezávislá odborná

Více

Novinky v účetní legislativě

Novinky v účetní legislativě Konference Komory certifikovaných účetních 15. dubna 2015 Novinky v účetní legislativě Mgr. Simona Hornochová náměstkyně ministra financí Ing. František Linhart Odbor 28 - Účetnictví ÚČETNICTVÍ Transpozice

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP září 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Účetní zpravodaj 04 IFRS 07 US GAAP. 02 České účetnictví. Horké novinky zákona o účetnictví Pozvánka na seminář: Účetní závěrka 2010

Účetní zpravodaj 04 IFRS 07 US GAAP. 02 České účetnictví. Horké novinky zákona o účetnictví Pozvánka na seminář: Účetní závěrka 2010 Accounting has moved on. Welcome to IFRS Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2010, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Horké novinky zákona o účetnictví

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Praktické otázky sestavení první konsolidované účetní závěrky po novele zákona o účetnictví Alice Šrámková

Praktické otázky sestavení první konsolidované účetní závěrky po novele zákona o účetnictví Alice Šrámková 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Praktické otázky sestavení první konsolidované účetní závěrky po novele zákona o účetnictví Alice Šrámková Fučík & partneři, s.r.o. Obsah 1. Limity pro

Více

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Nově navrhované legislativní změny Dotace a investiční pobídky Novinky z oblasti

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích.

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích. Strana 4354 Sbírka zákonů č. 325 / 2015 325 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2015, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 2 Finanční zpravodaj 1/2014 1 Změna Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech V souladu s ustanovením 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. Účetnictví ve veřejném sektoru Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. E-mail: hanaj@econ.muni.cz Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 Leden 2011 Účetní závěrka za rok 31. prosince 2010 Vzorová účetní závěrka společnosti za rok 31. prosince 2010 je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních

Více

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory IAS 20 Mezinárodní účetní standard 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory [Novelizace standardu - v odstavcích 14 a 15 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský výsledek", v odstavci

Více

Charakteristika předmětu. Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Charakteristika předmětu. Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví EVROPSKÉ ÚČETNICTVÍ Charakteristika předmětu Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Požadavky na ukončení předmětu 50 % účast Prezentace (jedna povinná + další,

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více