Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup"

Transkript

1 Accounting has moved on. Welcome to IFRS Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Březen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup 03 IFRS Stav schvalování IFRS v Evropské unii Nové publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS Okénko IFRS praktika 05 US GAAP Navrhovaná aktualizace účetních standardů o účtování finančních nástrojů

2 České účetnictví Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup Účetní zobrazení zápočtu daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou (dále rovněž daň zaplacená v zahraničí ) na daňovou povinnost zřizovatele organizační složky (v našem případě česká právnická osoba nebo účetní jednotka ) nepředstavuje v zásadě žádný hlubší teoretický problém. Přesto narážíme v praxi na nejednotný postup účetních jednotek, a proto popisujeme v dalším textu náš názor na účetní řešení dané problematiky. Účetní řešení se opírá o vybraná ustanovení Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění (dále jen Zákon o účetnictví ), Vyhlášky Ministerstva financí č. 500/2002 Sb. (dále jen Vyhláška ) a Českých účetních standardů (dále jen Standardy ). Současně musíme zmínit i některé postupy předepsané Zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. (dále jen Zákon o daních z příjmů ) pro přípravu daňového přiznání účetní jednotky, jelikož předmětem zmíněné problematiky je zobrazení daňové problematiky v účetní závěrce účetní jednotky. Níže uvedený text nepředstavuje však ucelený výklad daňového pohledu na zápočet daně zaplacené v zahraničí. Zákon o daních z příjmů stanoví, jakým způsobem nakládat při přípravě daňového přiznání právnické osoby s daní, která byla zaplacena v zahraničí. Daň z příjmů (dále rovněž daň ) zaplacená v zahraničí se podle přesně stanovených pravidel, co se týče podstaty a výše daně, započítává na daňovou povinnost, kterou česká právnická osoba (dále právnická osoba nebo účetní jednotka ) přizná za zdaňovací období ve svém daňovém přiznání. Organizační složka obvykle vykazuje daň z příjmů v souladu s účetními předpisy země svého působení na příslušném řádku výkazu zisku a ztráty jako daň splatnou. Z pohledu účetní jednotky celá daň představuje finanční plnění na úhradu daňové povinnosti účetní jednotky, ovšem za předpokladu, že účetní jednotka v souladu s daňovými normami může provést beze zbytku úplný zápočet daně organizační složky na svou daňovou povinnost. V tomto případě při přenosu účetních údajů hlavní knihy organizační složky do hlavní knihy právnické osoby se provede dodatečný účetní zápis ze strany DAL účtu daně z příjmů organizační složky na stranu MD rozvahového účtu daňových závazků vůči státu. Ve svém důsledku účetní jednotka prezentuje v účetní závěrce závazek vůči státu ve výši očekávaného doplatku daně na svou daňovou povinnost po zohlednění zápočtu daně zaplacené v zahraničí a záloh, které účetní jednotka v průběhu účetního období odvedla státu. O tomto postupu není jakéhokoli sporu. Na nejednotný postup účetního zobrazení dané problematiky narážíme v případech, kdy účetní jednotka může uplatnit jen část daně zaplacené organizační složkou na svou daňovou povinnost. Některé účetní jednotky časově rozlišují nezúčtovatelnou část daně organizační složky jako náklad příštího období. Svůj postup opírají o 24 odst. 2) písm. ch) Zákona o daních z příjmů. Toto daňové ustanovení umožňuje, aby účetní jednotka uplatnila nezúčtovatelnou část daně jako daňově odčitatelný náklad (výdaj) v následujícím zdaňovacím období po období, za které organizační složka zkalkulovala a proúčtovala daň z příjmů (dále jen následující daňové období ). Odtud pramení motiv pro časové rozlišení v účetní závěrce účetní jednotky. Tento postup dle našeho názoru nemá oporu v účetních předpisech. Účetní postup má být v zásadě řešen odděleně od požadavků daňových norem, tak jak je tomu například v případě účetních a daňových odpisů. Naše interpretace účetního řešení vychází konkrétně z 3, 7 Zákona o účetnictví, z 13 Vyhlášky a Účetního standardu č. 019 Náklady a výnosy. 3 požaduje, aby účetní jednotky účtovaly o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do účetního období, s nimiž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. Tento požadavek je rovněž zmíněn v Účetním standardu č Podle 7 jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Konečně 13 Vyhlášky považuje za hledisko pro účtování a vykazování účetních případů časového rozlišení skutečnost, že jsou v okamžiku jejich účtování současně známy jejich účel, částka a období, kterých se týkají. Zúčtovatelná část daně organizační složky představuje finanční plnění daňové povinnosti účetní jednotky, a proto se musí vyjmout z výkazu zisku a ztráty. Zákon o daních z příjmů vylučuje možnost, aby se nezúčtovatelná část daně použila v budoucnu na finanční plnění daňové povinnosti, musí proto zůstat nákladem účetního období, se kterým časově i věcně souvisí a tím je období, ve kterém organizační složka přiznala daň a proúčtovala v účetní závěrce dle pravidel země svého působení. Nejedná se o předplacený náklad příštího období, i když k tomu 24 Zákona o daních z příjmů může svádět. 24 Zákon o daních z příjmů je nutno chápat výlučně jen jako pravidlo pro úpravu daňového základu bez vlivu a dopadu na účetní závěrku daňového poplatníka. V důsledku toho účetní jednotka vykáže ve výkazu zisku a ztráty na řádku daně z příjmů splatné svou vypočtenou daň a část daně organizační složky, u které z důvodu specifikovaných v daňových normách nebylo možné provést zápočet na daňovou povinnost účetní jednotky. Popsaným účetním postupem nepřichází účetní jednotka o daňovou výhodu, kterou ji poskytuje zmíněný 24 Zákona o daních z příjmů. V zásadě se postupuje v daňovém přiznání následujícího daňového období analogicky, jako je tomu v případě rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy. Nezúčtovatelná část daně z příjmů organizační složky se uplatní v daňovém přiznání v následujícím zdaňovacím období na zvláštním řádku jako položka snižující základ daně z příjmů. 02

3 IFRS Stav schvalování IFRS v Evropské unii V únoru 2010 dokončila Evropská komise proces schvalování dalšího dokumentu k používání v Evropě - standardu Zdokonalení IFRS 2010 (vydáno v květnu 2010). Jedná se o třetí soubor úprav vydaný v rámci ročního procesu zlepšování IFRS, jehož cílem je provést ve standardech a interpretacích potřebné, nikoli však urgentní, změny. Standard obsahuje úpravy šesti standardů (IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 1, IAS 27 a IAS 34) a 1 interpretace (IFRIC 13). Více informací o jednotlivých úpravách naleznete v našem Účetním zpravodaji z července Úpravy jsou účinné pro účetní období začínající 1. ledna 2011 nebo později, s výjimkou úprav standardů IFRS 3 a IAS 27, které jsou účinné pro účetní období začínající 1. července 2010 nebo později. Data účinnosti všech těchto dokumentů schválených pro použití v EU jsou stejná jako data účinnosti dokumentů vydaných radou IASB. Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) proto 22. února 2011 aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav. Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čeká následujících pět dokumentů rady IASB: Standardy IFRS 9 Finanční nástroje (vydáno v listopadu 2009) Úpravy Úpravy standardu IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování (vydáno v říjnu 2010) Úpravy standardu IFRS 1 Zrušení pevného data pro prvouživatele IFRS (vydáno v prosinci 2010) Úpravy standardu IFRS 1 Vysoká hyperinflace (vydáno v prosinci 2010) Úpravy standardu IAS 12 Odložená daň: zpětná získatelnost podkladových aktiv (vydáno v prosinci 2010) Zpráva o stavu schvalování IFRS je průběžně k dispozici na adrese 03 Nové publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS Průvodce interpretací IFRIC 12 Ujednání o poskytování licencovaných služeb V únoru 2011 vydala společnost Deloitte Průvodce do kapsy pro IFRIC 12 - Ujednání o poskytování licencovaných služeb. Průvodce má čtenářům posloužit jako názorná pomůcka pro použití IFRIC 12 Ujednání o poskytování licencovaných služeb, která zahrnuje analýzu požadavků podle IFRIC 12 a praktické příklady řešení složitějších otázek ujednání o poskytování licencovaných služeb. Průvodce se mj. věnuje rozsahu působnosti, určení modelu účtování, specifické povaze běžných koncesí (smlouvy typu take-or-pay, dostupnost kapacity, apod.). Odkaz na tuto příručku a řadu dalších publikací společnosti Deloitte z oblasti IFRS najdete na naší stránce IFRS Publications Page. Přehled Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS) V březnu 2011 vydala společnost Deloitte příručku Přehled Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor. Tato brožurka shrnuje klíčové informace všech 31 Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS) platných k 1. únoru Souhrn je pouze informativní, nenahrazuje přečtení celého standardu. Odkaz na tuto příručku a řadu dalších publikací společnosti Deloitte z oblasti IFRS najdete na naší stránce IFRS Publications Page. Okénko IFRS praktika Tentokrát uvádíme otázky, které nám pokládají naši klienti v souvislosti se standardem IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení. Zaměříme se na případy, kdy se účetní jednotka v souladu s odstavcem 29 standardu IAS 16 rozhodne používat přeceňovací model, kdy se položky pozemků, budov a zařízení po prvotním uznání (v pořizovací hodnotě) vykazují v přeceněné částce, která odpovídá reálné hodnotě k datu přecenění po odečtení následných oprávek a následných kumulovaných ztrát ze snížení hodnoty. Přecenění se provádí s dostatečnou pravidelností tak, aby se účetní hodnota významně nelišila od reálné hodnoty, která by byla stanovena ke konci účetního období. Pokud se účetní jednotka rozhodne používat přeceňovací model, musí toto účetní pravidlo používat pro celou třídu pozemků, budov a zařízení. Většina společností v České republice používá pro vykazování dlouhodobého hmotného majetku výlučně model oceňování pořizovacími náklady, který je do jisté míry shodný s postupy české účetní legislativy. Z praxe je nám známo, že řada společností přeceňovací model nevolí, protože se obává praktických problémů při jeho uplatňování. Domníváme se, že některé obavy nejsou na místě a věříme, že je pomohou rozptýlit naše odpovědi na dotazy, které v souvislosti s přeceňovacím modelem často dostáváme. Nemožnost spolehlivého určení reálné hodnoty aktiva Otázka Za jakých okolností může účetní jednotka dojít k závěru, že reálnou hodnotu položky nelze spolehlivě stanovit? Odpověď Standard IAS 16 nespecifikuje okolnosti, za nichž lze dojít k závěru, že reálnou hodnotu položky pozemků, budov nebo zařízení nelze spolehlivě stanovit, ani se nezabývá správným účtováním o aktivech, jejichž reálnou hodnotu nelze spolehlivě stanovit. pokračování na další straně

4 IFRS Použitelná pravidla pro okolnosti, za nichž lze dojít k závěru, že reálnou hodnotu položky pozemků, budov nebo zařízení nelze spolehlivě stanovit, však obsahuje standard IAS 40 Investice do nemovitostí. Podle tohoto standardu je výjimka povolena tehdy a pouze tehdy, když jsou srovnatelné tržní transakce málo frekventované a alternativní spolehlivé odhady reálné hodnoty (založené například na odhadech diskontovaných peněžních toků) nejsou možné. Standard IAS 40 je velice restriktivní a povoluje tuto výjimkou účetní jednotce pouze při prvním pořízení investice do nemovitosti. Standard IAS 16 není tak explicitní a zdá se, že povoluje vyšší míru flexibility. Záměrem rady IASB však zřejmě je, aby v případě, že se účetní jednotka rozhodne používat přeceňovací model jako své účetní pravidlo pro určitou třídu aktiv, existoval vyvratitelný předpoklad, že všechna aktiva v rámci této třídy aktiv budou vykazována v přeceněných částkách. Výjimka v případě nespolehlivého stanovení hodnoty by měla být uplatněna pouze za výjimečných okolností. Pokud má účetní jednotka určitou třídu aktiv, u nichž bude často obtížné stanovit reálnou hodnotu (například specializované budovy a zařízení), je vhodnější, aby účetní jednotka pro danou celou třídu aktiv použila model ocenění pořizovacími náklady s cílem předejít tomu, že by v účetní závěrce vykazovala částky, které jsou směsí pořizovacích nákladů a hodnot k různému datu. Pokud nelze reálnou hodnotu spolehlivě stanovit, jediný vhodný přístup je účtovat tato aktiva pomocí modelu ocenění pořizovacími náklady podle standardu IAS 16. Tento přístup je konzistentní se způsobem účtování požadovaným podle standardu IAS 40 pro investice do nemovitostí, jejichž reálnou hodnotu nelze spolehlivě stanovit. Na pomoc uživatelům účetní závěrky by měly být zveřejněny další informace týkající se aktiv vykazovaných v pořizovacích nákladech snížených o oprávky a veškeré kumulované ztráty ze snížení hodnoty. Použitelná pravidla lze nalézt opět ve standardu IAS 40, který vyžaduje, aby informace o těchto aktivech byly zveřejňovány zvlášť. Podle standardu IAS 40 jsou navíc účetní jednotky povinny zveřejnit: popis investice do nemovitosti, vysvětlení, proč nemůže být reálná hodnota spolehlivě určena, pokud je to možné, rozmezí odhadu, uvnitř kterého reálná hodnota nejpravděpodobněji leží; Při vyřazení investic do nemovitostí: skutečnost, že účetní jednotka vyřadila investici do nemovitosti, která nebyla vedena v reálné hodnotě, účetní hodnotu této investice do nemovitosti k datu prodeje, částku vykázaného zisku nebo ztráty Ačkoli standard IAS 16 zveřejnění ekvivalentních informací nepožaduje, zveřejnění těchto informací lze pokládat za nejlepší praxi. Některé tyto informace by navíc mohly být někdy potřeba pro účely dodržení odstavce 97 standardu IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky, který požaduje, aby u významných položek nákladů či výnosů byla zveřejněna jejich povaha a částka jednotlivě. Frekvence přecenění Otázka Jak často by měla být položka pozemku, budovy a zařízení přeceňována, pokud je používán přeceňovací model? Odpověď Odstavec 31 standardu IAS 16 uvádí, že přecenění by mělo být prováděno s dostatečnou pravidelností tak, aby se účetní hodnota významně nelišila od reálné hodnoty, která by byla stanovena ke konci účetního období. Standard tudíž nepožaduje, aby se přecenění provádělo každý rok. Frekvence přecenění závisí na fluktuaci reálných hodnot předmětných položek pozemků, budov a zařízení. U některých položek pozemků, budov a zařízení (například u položek situovaných v zemích s vysokou mírou inflace kapitálových aktiv) může docházek ke značným a volatilním pohybům reálné hodnoty, což vyžaduje každoroční přecenění. Takto častá přecenění by nebyla nezbytná u položek pozemků, budov a zařízení, u nichž dochází pouze k nevýznamným pohybům reálné hodnoty (např. zařízení situované v zemích s relativně nízkou mírou inflace kapitálových aktiv). Průběžné přeceňování Problematika Požadavek na přecenění celé třídy aktiv může být značně náročný, protože pro některé účetní jednotky třída aktiv znamená velké množství položek. Z tohoto důvodu standard IAS 16 v odstavci 38 umožňuje, aby třída aktiv byla přeceněna tak často, aby se zajistilo, že přecenění třídy aktiv bude kompletní v průběhu krátkého období a přecenění bude udržováno aktuální. Otázka Jak by se mělo interpretovat krátké období? Odpověď Ve standardu IAS 16, odstavec 36 se uvádí, že jestliže je položka pozemků, budov a zařízení přeceněna, přecení se celá třída pozemků, budov a zařízení, do které aktivum patří. Standard IAS 16, odstavec 38 dále říká, že položky ve třídách pozemků, budov a zařízení jsou přeceněny současně, aby se předešlo selektivnímu přeceňování aktiv a vykazování částek v účetní závěrce, které jsou směsí nákladů a hodnot k různému datu. Cílem je zabránit zkreslení způsobenému selektivnímu využívání přecenění, podle toho, jak je to nejvýhodnější, aby se využil růst hodnoty podobných aktiv a její pokles se nezohledňoval. Standard IAS 16 dále nespecifikuje interpretaci krátkého období pro účely odstavce 38 standardu IAS 16, ačkoli s ohledem na znění standardu jde zřejmě o období kratší než finanční rok. Obecným požadavkem podle odstavce 38 standardu IAS 16, však je, aby bylo přecenění provedeno současně s cílem předejít vykazování částek, které jsou směsí pořizovacích nákladů a hodnot k různému datu. V souladu s tím by tudíž bylo vhodné: provést tato ocenění ve stejném účetním období (a ve stejném mezitímním období, pokud účetní jednotka sestavuje mezitímní účetní závěrku), stanovit přijatelnou délku období s ohledem na stabilitu reálných hodnot, aby aktiva s větší volatilitou byla přeceněna v kratším období. 04

5 US GAAP Navrhovaná aktualizace účetních standardů o účtování finančních nástrojů V dnešním vydání účetního zpravodaje vás chceme upozornit na chystané změny v oblasti účtování finančních nástrojů. Dne 26. května 2010 vydala rada FASB návrh aktualizace účetních standardů o účtování finančních nástrojů a úpravy účtování derivátových nástrojů a zajišťovacích aktivit ( navrhovaná aktualizace účetních standardů ). Navrhovaná aktualizace účetních standardů obsahuje nový komplexní model účtování finančních aktiv a finančních závazků, který zahrnuje: (1) účtování a oceňování (2) snížení hodnoty (3) účtování o zajištění Aktuální vývoj Po skončení připomínkovacího období k navrhované aktualizaci účetních standardů začala rada FASB znovu diskutovat o klíčových bodech návrhu. Dne 25. ledna 2011 rada FASB předběžně odsouhlasila, že zreviduje svůj přístup ke klasifikaci a oceňování finančních aktiv a zúží okolnosti pro účtování aktiv v reálných hodnotách. K návrhu aktualizace účetních standardů předloženém radou FASB a zveřejněného návrhu úpravy standardů týkajících se snížení hodnoty finančních aktiv předloženém radou IASB vydaly FASB a IASB společně dne 31. ledna 2011 Dodatečný dokument určený k připomínkám ( Dodatečný dokument ). Tento dokument přinesl významné změny oproti původně navrhovanému znění aktualizace účetních standardů v oblasti snížení hodnoty finančních aktiv. Rada FASB znovu projedná zbývající témata návrhu aktualizace účetních standardů a zváží obdržené připomínky k návrhům v Dodatečném dokumentu. Vydání finální verze standardu se očekává do konce tohoto roku. Rozsah navrhované aktualizace účetních standardů Navrhovaná aktualizace účetních standardů se týká všech účetních jednotek a všech finančních aktiv a finančních závazků, které nejsou specificky vyloučeny. Existuje několik výjimek, na které se úpravy nevztahují, mj. zaměstnanecké akcie, podíly v dceřiných společnostech, které jsou součástí konsolidačního celku (včetně majetkových podílů a nekontrolních podílů), nástroje klasifikované ve vlastním kapitálu, penzijní závazky, většina pojistných smluv a leasingová aktiva a leasingové závazky. Klasifikace finančních nástrojů Při prvotním vykázání by měla účetní jednotka klasifikovat finanční nástroj do jedné z kategorií finančních aktiv nebo finančních závazků identifikovaných v navrhované aktualizaci účetních standardů. Změna klasifikace po prvotním vykázání by byla zakázána. Navrhovaná aktualizace účetních standardů identifikuje následující základní kategorie finančních aktiv a finančních závazků, které by nahradily kategorie klasifikace finančních nástrojů podle současných postupů US GAAP: reálná hodnota, změny reálné hodnoty jsou vykázány v čistém výsledku hospodaření (reálná hodnota čistý výsledek hospodaření), reálná hodnota, určité změny reálné hodnoty jsou vykázány v ostatním úplném výsledku (reálná hodnota ostatní úplný výsledek), zůstatková hodnota. Původně navrhovaná aktualizace účetních standardů Základní kategorie pro finanční aktiva a finanční závazky, na které se vztahuje navrhovaná aktualizace účetních standardů, je kategorie reálná hodnota čistý výsledek hospodaření. Účetní jednotka je však oprávněna klasifikovat aktivum nebo závazek do kategorie reálná hodnota - ostatní úplný výsledek nebo do kategorie zůstatková hodnota, pokud splňuje určitá níže uvedená kritéria: Klasifikační kritéria: kategorie reálná hodnota ostatní úplný výsledek Finanční aktivum nebo finanční závazek, které je dluhovým nástrojem, lze klasifikovat do kategorie reálná hodnota čistý výsledek hospodaření, pokud splňuje všechna tři následující kritéria: 1. Charakteristika peněžních toků Při uzavření smlouvy je na dlužníka (emitenta) převedena částka, která bude vrácena věřiteli (investorovi), jakmile dojde ke splatnosti či jinému vypořádání částky. Tato částka je základní hodnota smlouvy upravená o slevu nebo prémii při první emisi. V rámci smluvních podmínek dluhového nástroje jsou identifikovány veškeré další smluvní peněžní toky, které mají být uhrazeny věřiteli (investorovi) buď průběžně, nebo na konci období platnosti nástroje. Dluhový nástroj nelze smluvně předplatit či jinak vypořádat takovým způsobem, že by investor nezískal zpět prakticky veškerou svou investici učiněnou na počátku, pokud by se tak sám nerozhodl. 2. Obchodní strategie Obchodní strategie účetní jednotky pro daný nástroj je inkasovat, nebo uhradit příslušné smluvní peněžní toky, nikoli finanční aktivum prodat či vypořádat finanční závazek se třetí stranou. 3. Nejde o instrument obsahující vložený derivát, u něhož je požadováno, aby byl zaúčtován odděleně od hostitelské smlouvy. pokračování na další straně 05

6 US GAAP Klasifikační kritéria: kategorie zůstatková hodnota Účetní jednotka je oprávněna klasifikovat krátkodobé pohledávky a závazky do kategorie zůstatková hodnota, pokud (1) vznikají v rámci běžné obchodní činnosti, (2) jsou splatné v obvyklé lhůtě nepřesahující jeden rok, (3) splňují klasifikační kritéria pro kategorii reálná hodnota ostatní úplný výsledek a (4) nejde o krátkodobé úvěrové smlouvy (např. pohledávky za kreditními kartami nebo krátkodobé dluhopisy). Finanční aktiva nelze s výjimkou krátkodobých pohledávek klasifikovat do kategorie zůstatková hodnota. Účetní jednotka je oprávněna klasifikovat finanční závazky s výjimkou vkladových závazků do kategorie zůstatková hodnota, jsou-li splněna určitá kritéria. Zrevidovaný přístup schváleny radou FASB dne 25. ledna 2011 Zrevidovaný přistup ke klasifikaci a oceňování finančních aktiv výrazně omezil okolnosti, kdy by se finanční aktiva měla účtovat v reálných hodnotách. Rada FASB předběžně odsouhlasila, že při určování klasifikace a způsobu ocenění finančního aktiva by účetní jednotka měla vyhodnotit jak charakteristiku peněžních toků nástroje, tak obchodní strategii účetní jednotky. Podle zrevidovaného přístupu rady bude mít charakteristika finančního aktiva a obchodní strategie účetní jednotky následující vliv na klasifikaci finančních aktiv: kategorie reálná hodnota čistý výsledek hospodaření bude zahrnovat obchodní činnosti a činnosti týkající se aktiv držených k prodeji (např. finanční aktiva zakoupená a prodaná za účelem realizace zisku v krátkodobém horizontu), kategorie reálná hodnota ostatní úplný výsledek bude platit pro finanční aktiva spravovaná v souladu s investiční činností se zaměřením na řízení rizik (úrokové riziko a riziko likvidity) a maximalizaci celkové návratnosti; primárním účelem investičních činností účetní jednotky je řízení a investování přebytku kapitálu a zároveň maximalizace výnosnosti příslušných finančních aktiv, kategorie zůstatková hodnota se bude vztahovat na finanční aktiva, u nichž je obchodní strategie účetní jednotky zaměřená na řízení aktiv za účelem inkasování smluvních peněžních toků prostřednictvím úvěrové činnosti či financování klientů. Rada FASB plánuje nejprve řešit model klasifikace a ocenění finančních aktiv a pak začne projednávat návrhy pro finanční závazky. Prvotní účtování a ocenění Prvotní ocenění Finanční nástroj klasifikovaný do kategorie reálná hodnota čistý výsledek hospodaření se prvotně ocení reálnou hodnotou. Veškeré rozdíly mezi pořizovací cenou a reálnou hodnotou se okamžitě zaúčtují do výsledku hospodaření jako zisk či ztráta. Ostatní finanční nástroje, na které se vztahuje navrhovaná aktualizace účetních standardů, jsou prvotně oceněny jejich pořizovací cenou. U finančních nástrojů klasifikovaných do kategorie reálná hodnota ostatní úplný výsledek se veškeré rozdíly mezi pořizovací cenou a reálnou hodnotou při prvním přecenění po prvotním zaúčtování účtují do ostatního úplného výsledku. Postup účtování transakčních nákladů a poplatků za transakce U finančních nástrojů klasifikovaných do kategorie reálná hodnota čistý výsledek hospodaření jsou veškeré transakční náklady a poplatky za transakce (např. poplatky a náklady související s poskytnutím úvěru) účtovány do čistého výsledku hospodaření při jejich vzniku. U finančních nástrojů klasifikovaných do kategorie reálná hodnota ostatní úplný výsledek, nebo zůstatková hodnota jsou některé transakční náklady a poplatky za transakce časově rozlišeny a účtovány jako úprava výnosů z finančního nástroje po dobu trvání nástroje způsobem zhruba konzistentním se současnými postupy US GAAP. Následné ocenění Podle navrhované aktualizace účetních standardů by všechna finanční aktiva a finanční závazky měly být ve výkazu o finanční situaci následně oceněny reálnou hodnotou s výjimkou: určitých krátkodobých pohledávek a závazků oceněných dle rozhodnutí účetní jednotky zůstatkovou hodnotou, určitých finančních závazků oceněných dle rozhodnutí účetní jednotky zůstatkovou hodnotou, určitých umořovatelných investic oceněných v jejich umořovací hodnotě, základních závazků vzniklých z vkladů splatných na požádání, které účetní jednotka oceňuje jinak než reálnou hodnotou. Záměrem tohoto přístupu bylo výrazně rozšířit využívání ocenění reálnou hodnotou v účetní závěrce, avšak revidovaný přístup odsouhlasený radou FASB dne 25. ledna 2011 opět zúžil okolnosti, za nichž se finanční aktiva mají účtovat v reálné hodnotě (více informací, viz výše). Využívání ocenění reálnou hodnotou pro finanční závazky bude předmětem další diskuse. Snížení hodnoty finančních aktiv Navrhovaná aktualizace účetních standardů rovněž obsahuje nové předpisy pro účtování a oceňování snížení hodnoty finančních aktiv. Posouzení snížení hodnoty finančních aktiv Podle navrhované aktualizace účetních standardů by účetní jednotka zaúčtovala snížení hodnoty finančního aktiva v případě, kdy neočekává, že inkasuje veškeré smluvní částky dlužné za vzniklá finanční aktiva a veškeré částky, jejichž inkasování účetní jednotka původně za zakoupená finanční aktiva očekávala. Znamená to tedy, že účetní jednotka zaúčtuje snížení hodnoty finančního aktiva, pokud očekává, že dojde buď k deficitu či zpoždění peněžních toků. Účetní jednotka však nezaúčtuje snížení hodnoty finančního aktiva v průběhu zpoždění peněžních toků, pokud očekává, že inkasuje veškeré dlužné smluvní částky včetně úroků, které během zpoždění naběhnou. pokračování na další straně 06

7 US GAAP Při určování toho, zda existuje ztráta ze snížení hodnoty, by účetní jednotka neměla používat žádný pravděpodobnostní limit, což znamená, že při posuzování snížení hodnoty finančního aktiva by účetní jednotka neměla se zaúčtováním snížení hodnoty čekat do doby, kdy bude ztráta pravděpodobná. Na základě Dodatečného dokumentu by určování očekávaných ztrát mělo vycházet z veškerých dostupných informací včetně výhledových informací. V tomto směru jde o zásadní změnu oproti navrhované aktualizaci účetních standardů, která požadovala, aby účetní jednotky určovaly očekávané ztráty na základě informací týkajících se minulé a současné situace. Ocenění snížení hodnoty finančních aktiv Zdravé portfolio a problémové portfolio V Dodatečném dokumentu je navrženo, aby účetní jednotka při určování částky snížení hodnoty finančních aktiv rozlišovala finanční aktiva spravovaná ve zdravém portfoliu a v problémovém portfoliu podle toho, do jaké míry je nejistá vymahatelnost peněžních toků daného finančního aktiva. Aktivum by bylo převedeno do problémového portfolia v okamžiku, kdy se cíl účetní jednotky při řízení úvěrového rizika u daného aktiva změní z přijímání plateb od dlužníka na vymáhání celého finančního aktiva či jeho části. Snížení hodnoty zdravé portfolio V Dodatečném dokumentu je navrženo, aby pro finanční aktiva, u kterých je vhodné zaúčtovat očekávané ztráty ze snížení hodnoty postupně po dobu jejich trvání (tj. zdravé portfolio), byla částka snížení hodnoty určena buď jako (1) část očekávaných ztrát ze snížení hodnoty za dobu existence finančního aktiva určená na základě poměrné metody, nebo (2) ztráta ze snížení hodnoty, jejíž vznik se očekává v dohledné budoucnosti (v Dodatečném dokumentu je dohledná budoucnost definována jako minimálně 12 měsíců po rozvahovém dni), podle toho, která z těchto dvou částek je vyšší. Snížení hodnoty problémové portfolio Po převedení aktiva ze zdravého portfolia do problémového portfolia by se veškeré zbývající ztráty ze snížení hodnoty očekávané po dobu trvání aktiva zaúčtovaly okamžitě. Další oblasti zahrnuté v navrhované aktualizaci účetních standardů: Prezentace v účetní závěrce Zaúčtování výnosů Zaúčtování úrokových výnosů Zajišťovací účetnictví Očekávané ztráty vzniklé za dobu existence aktiv vedených ve zdravém portfoliu by byly zaúčtovány postupně, zatímco očekávané ztráty vzniklé za dobu existence aktiv převedených do problémového portfolia by byly zaúčtovány okamžitě do zisků a ztrát, pokud tam však již předtím nebyly zaúčtovány. 07

8 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z auditního oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: České účetnictví Romana Pojslová: Stanislav Staněk: Michal Brandejs: IFRS a US GAAP Martin Tesař: Soňa Plachá: Gabriela Jindřišková: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. Společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited, její členské firmy a přidružené společnosti neodpovídají nikomu za žádné škody vzniklé v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má Deloitte světové možnosti i hlubokou znalost místního prostředí, a může tak pomáhat svým klientům k úspěchu na všech místech jejich působnosti. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 CS PŘÍLOHA Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 1 Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP Účetní novinky Deloitte Česká republika Změny Českých účetních Dne 17. prosince 2015 uveřejnilo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Implementace jednotné účtové osnovy ve skupině

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví Významná změna v účetnictví. Vítejte ve světě IFRS. Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Květen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Změny v konsolidaci způsobené

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Novinky v oblasti dotací

Novinky v oblasti dotací Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Novinky v oblasti dotací listopad 2013 Deloitte Česká republika ČR - dotace Poslední příležitost získat dotaci na nákup strojního vybavení Ministerstvo průmyslu

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69610088 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dobrovolný svazek

Více

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká www.pwc.cz Návrh standardu na leasing nájemce martina.chramecka@cz.pwc.com Martina Chrámecká martina.chramecka@cz.pwc.com 17. října 2011 Návrh standardu nájmy ze strany nájemce Obsah Zdůvodnění nového

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 00272884 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (NovyHradek), verze: 2010.12 1 z 15

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Skalička Účetní

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 Leden 2011 Účetní závěrka za rok 31. prosince 2010 Vzorová účetní závěrka společnosti za rok 31. prosince 2010 je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013 Zvážili jste dobře všechny možnosti? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP červen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010].

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. IFRIC 16 IFRIC INTERPRETACE 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky [Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. ODKAZY -

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

A&Dvocate zpravodaj. Účetní zpravodaj. Daňový zpravodaj. Novinky z oblasti dotací. Deloitte Česká republika únor 2013. Novinky z právní oblasti

A&Dvocate zpravodaj. Účetní zpravodaj. Daňový zpravodaj. Novinky z oblasti dotací. Deloitte Česká republika únor 2013. Novinky z právní oblasti Deloitte Česká republika únor 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj A&Dvocate zpravodaj Novinky z oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Novinky z

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava Nejsou

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272884 Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Rudoltice Sídlo: Rudoltice 95 561 25 Rudoltice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00279421 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Účetní systémy. Vykazování Závazků. 6. přednáška PS LS 10/11. Závazky = cizí zdroje financování. Krátkodobé x dlouhodobé (dle Koncepčního rámce)

Účetní systémy. Vykazování Závazků. 6. přednáška PS LS 10/11. Závazky = cizí zdroje financování. Krátkodobé x dlouhodobé (dle Koncepčního rámce) Účetní systémy 6. přednáška PS LS 10/11 Vykazování Závazků Závazky = cizí zdroje financování Krátkodobé x dlouhodobé (dle Koncepčního rámce) Závazek jako prvek účetních výkazů pro uvedení (uznání) v rozvaze

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00170551 Obec Údrnice Údrnice, 507 23 Údrnice sestavený k 31.12.2012 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 16.4.2014 10:54:48 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 653497 Obec Vysokov Vysokov čp. 108, 547 01 Vysokov sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Podhostýnský mikroregion

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční oddělení a častá úskalí této zprávy

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční oddělení a častá úskalí této zprávy Who helps you handle the pressure? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Únor 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00568520 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dešná Účetní

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00287032 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Bělov Účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

ODKAZY IAS 32 Finanční nástroje: vykazování (ve znění roku 2003) ( 1 ), IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování (ve znění roku 2003).

ODKAZY IAS 32 Finanční nástroje: vykazování (ve znění roku 2003) ( 1 ), IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování (ve znění roku 2003). IFRIC 2 IFRIC INTERPRETACE 2 Členské podíly v družstevních účetních jednotkách a podobné nástroje [Novelizace pojmů v dodatku viz. Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, novelizace

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 529991 Obec Šestajovice Šestajovice, 551 01 Šestajovice sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Použity účetní metody dle nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. A.2.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00283738 Název: Obec Vrbice Sídlo: Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 2 Finanční zpravodaj 1/2014 1 Změna Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech V souladu s ustanovením 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Obsah: Předmluva I 05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením DM I 10 Okamžik účtování o pohledávce z

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více