Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz"

Transkript

1 Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) Obsah: Předmluva I 05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením DM I 10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele I 12 Faktoring I 13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace I 18 Dohadné položky v cizí měně I 21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku I 24 Události po rozvahovém dni I 26 Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání 1

2 Předmluva k interpretacím Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 7odst. 1). Za vedení účetnictví je odpovědná účetní jednotka. Tato interpretace není právně závazným stanoviskem, pouze vyjadřuje odborný názor Národní účetní rady a může být aplikována pouze v kontextu s Předmluvou Národní účetní rady k interpretacím českých účetních standardů. Postup(y) popsaný(é) v této interpretaci poskytuje(í) účetní jednotce návod v případech, kdy má jejich aplikace významný dopad na informace uvedené v účetní závěrce a kdy informační přínosy jsou větší než náklady nutné na jejich získání. 2

3 I-05 - Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku Okamžik, od kterého jsou položky součástí ocenění dlouhodobého majetku, je možno stanovit jako okamžik, kdy se účetní jednotka rozhodne řešit danou problematiku pořízením nové investice (nejlépe vnitřní směrnicí) Běžným provozním nákladem v době vzniku, popř. při dodržení zásady časové souvislosti před stanovením okamžiku, od kterého jsou položky součástí ocenění dlouhodobého majetku, jsou především položky: stanovení koncepce, marketing, průzkum trhu, výběrová řízení (pro účely zjištění ceny), náklady na vyřazení stavby, aj. do doby rozhodnutí o investici. (např. Zápis z jednání z představenstva, apod.) 3

4 I 10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele Úroky, resp. poplatky z prodlení, smluvní sankce, které má při splnění podmínek pro jejich uplatnění věřitel právo uplatnit a dlužník povinnost uhradit. O pohledávce z titulu příslušenství ve prospěch výnosů (3xx/64x) věřitel účtuje nejdříve ke dni, kdy využil svého práva požadovat příslušenství a uplatnil svůj požadavek vůči dlužníkovi. Za uplatnění svého práva a sdělení této skutečnosti dlužníkovi se považuje i uplatnění příslušenství v rámci soudního či jiného vymáhání. To za předpokladu, že je dostatečná míra jistoty, že bude pohledávka z příslušenství splacena. Pokud není dlužník schopen splatit vlastní pohledávku, zřejmě nebude také schopen splatit příslušenství. V takovém případě je splnění podmínek pro vznik příslušenství i jeho případné uplatnění vůči dlužníkovi mimo předmět účetnictví, neboť za těchto okolností takové skutečnosti nezpůsobí přírůstek majetku a výnos. Pozn. vztahuje se i na náklady řízení, pokud jsou nárokovány po dlužníkovi. Z pohledu věrného obrazu účetnictví: účtovat až když je téměř jisté, že bude uhrazeno.nejlépe až při úhradě. 4

5 I 12 Faktoring (postoupení pohledávek) Mnoho typů základní 2 rozdíly: a) Předání pohledávek ke správě - nepřechází vlastnictví, zůstávají v účetnictví, je možné ji vrátit) častější (forma financování bankami, apod.) Pohledávky se pouze přeúčtují na jiný analytický účet pohledávek, aby byly evidovány odděleně od ostatních pohledávek. (U faktora podrozvahově) Úhrada poplatku a úroku faktorovi zpravidla probíhá zápočtem. (V případě, kdy je částka od dlužníka poukázána na účet faktora, započítává se u klienta jeho závazek vůči faktorovi z titulu poskytnutí úvěru, úroku a poplatku za službu s pohledávkami vůči faktorovi evidovanými na samostatném analytickém účtu (balík pohledávek předaných ke správě). V praxi se někdy pohledávky nepřevádí na jiný analytický účet a platba od faktora (banky) se účtuje přímo proti pohledávce (ne o úvěru a následně zápočtu). Z mého pohledu je praktičtější (práce se saldem). Případně doporučuji přeúčtovat otevřené položky k datu ÚZ či v případě problémů, např. že banka chce peníze zpět b) Postoupení pohledávek - přechází vlastnictví i rizika k pohledávkám. Účtuje se výsledkově (546/311..odpis původní, 311/646.vznik nové pohledávky z titulu postoupení) 5

6 I 13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek Dodavatel: Nevytváří rezervu, náklad zúčtuje do období, v kterém byl zúčtován výnos z dodávky. To platí i tehdy, když dodavatel tento záruční paušál neposkytuje v penězích ale naturálně. (548/311..dobropis, 321, 221,..) Odběratel má riziko po celou dodavatelem poskytnutou záruční dobu, musí, přijatý či smluvený záruční paušál časově rozlišit po celou tuto dobu (výnosy příštích období). Zúčtuje do výnosů při zjištěná vad, dle předpokládaných reklamací, rovnoměrně po dobu záruční lhůty, pokud nelze odhadnout. Po skončení záruční lhůty zúčtovat do výnosů zbytek. 221/384; 384/648) Pokud je záruční paušál poskytnut naturálně, musí být u odběratele dodávané předměty oceněny reprodukční cenou, protože jde o bezúplatné plnění. (cena se zjistí z faktury (112/384; 384/648) 6

7 I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Dotace se vykazuje zejména tak, aby byl dodržen akruální princip jejího vykázání. Úkolem této zásady je zabezpečit věcnou a časovou souměřitelnost nákladů a výnosů týkajících se dané dotace tak, aby nedošlo ke zkreslení výsledku hospodaření vykázáním nákladu v jiném období, než ve kterém by byla vykázána dotace tohoto nákladu. Podmínkou pro dodržení této zásady ale je, že o dotaci nemůže být účtováno dříve, než je splněna podmínka v bodu b); pro vykázání dotace není důležité, kdy byla finančně vypořádána, ale rozhodující je okamžik, v kterém se proces jejího schvalování dostane do takové fáze, kdy je její poskytnutí nepochybné. Vzhledem k různorodosti poskytovatelů dotací, jejich druhů a účelu a složitosti schvalovacích procesů při poskytování dotací nelze dát jednoduchý a jednotný návod na okamžik vykázání pohledávky z titulu nároku na přijetí dotace ani určit dokument, na základě něhož je možné takovou pohledávku vykázat. Správné vykázání dotace vyžaduje vždy individuální posouzení konkrétního případu účetní jednotkou. Zejména se jedná o posouzení pravděpodobnosti přijetí dotace a určení okamžiku a dokumentu, který vznik takového nároku zakládá. Hlavním kritériem při tomto posouzení je výše uvedená zásada věcné a časové souměřitelnosti nákladů a výnosů (akruální princip) a zásada věrného a poctivého obrazu s přihlédnutím k míře nejistoty poskytnutí dotace k rozvahovému dni. 7

8 I 18 Dohadné položky v cizí měně Vytváří se v cizí měně Přepočítávají se kurzem k datu vzniku (dle vnitropodnikové směrnice, nemusí se shodovat s ostatními kurzy) K dni účetní závěrky se přepočítává kurzem ČNB k tomuto dni jako ostatní pohledávky a závazky (ve většině případech se k tomuto dni i tvoří) Zúčtovávají se ke dni obdržení faktury, ale přepočítávají se kurzem vzniku dohadu, tzn. původním kurzem Praxe je jiná (jednodušší) Pokud se tvoří v cizí měně, tak k , tj. kurzem účetní závěrky a zúčtovávají již pouze v korunách či kurzem došlo faktury (přímo na faktuře). Kurzové rozdíly už nevznikají. Pouze rozdíly mezi dohadem a nově spočítanou položkou. - Z pohledu auditu je víceméně nevýznamné a je jedno, jakou metodu účetní jednotka zvolí. 8

9 I 21 Odpis cizoměnové pohledávky Okamžikem uskutečnění účetního případu je datum, kdy vedení společnosti o odpisu pohledávky rozhodlo. Doporučujeme, aby si tento postup účetní jednotka upravila vnitřním předpisem. K tomuto datu je nutno přepočítat hodnotu cizoměnové pohledávky na českou měnu. Kurz k tomuto datu použije v souladu se svým vnitřním předpisem, který vychází ze zákona o účetnictví. Primárně se jedná o odpis pohledávky v cizí měně nikoliv o odpis pohledávky v české měně. Při odpisu cizoměnové pohledávky vzniká kurzový rozdíl. Stejný postup se analogicky použije u odpisu cizoměnových závazků. - Z pohledu auditora je víceméně nevýznamné je jenom přesun mezi položkami 546 a 563,663 9

10 I 24 Události po rozvahovém dni Interpretace vychází z toho, že pokud jsou účetní jednotce k okamžiku sestavení účetní závěrky známy informace, které lze označit za významné, tj. mající potenciál ovlivnit rozhodování uživatelů účetní závěrky, musí tyto informace do účetní závěrky promítnout, jinak by taková účetní závěrka byla zavádějící, tj. nepodávala by věrný a poctivý obraz. Přitom není na vadu, že tyto informace byly získány až v následujícím účetním období či že tyto informace vyplývají z událostí nebo skutečností, které vznikly až po rozvahovém dni; rozhodující je, že tyto informace jsou účetní jednotce známy ještě před tím, než dokončí sestavování účetní závěrky (interpretace souhrnně hovoří o událostech po rozvahovém dni ). 10

11 I 26 Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání (u nabyvatele Tuto interpretaci lze vztáhnout pouze na slevu z ceny majetku, jejíž přiznání nebylo v období pořízení majetku velmi pravděpodobné. Typy slev: sleva vzhledem k pozdnímu uvedení do provozu, sleva v závislosti na výkonnosti aktiva,.! Za slevu, resp. snížení hodnotu hodnoty majetku se nepovažuje kompenzace (náhrada) ztrát v souvislosti s užíváním aktiva. Sleva by měla být účtována proti pořizovací ceně majetku, následně by se měly přehodnotit budoucí odpisy. Existují 3 varianty: 1. retrospektivní úprava zpětně proti HV min. let v případě opravy účtování, resp. - měla být sleva proúčtována dříve 2. úprava oprávek s proúčtováním do HV běžného účetního období. (Může být použita, pokud je věrnější než varianta 3) 3. prospektivní úprava historie oprávek se neopravuje. Přehodnotí se budoucí odpisy. (doporučuji, i z důvodu pracnosti) - Popsat v příloze 11

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

I 18 Dohadné položky v cizí měně

I 18 Dohadné položky v cizí měně I 18 Dohadné položky v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM A OCEŇOVÁNÍM

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM A OCEŇOVÁNÍM František Louša ZÁSOBY KOMPLEXNÍ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM A OCEŇOVÁNÍM obvyklé i složité operace účtování zásob pořízení zásob nákupem, vlastní výrobou a dalšími způsoby spotřeba zásob ve výrobě, prodejem v

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup

Více

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Více

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Finanční investice 7.1 82 857 82 857 Pohledávky za ovládanou osobou 7.2 12 500 - Dlouhodobá

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

o systému zpracování účetnictví a účetních metodách

o systému zpracování účetnictví a účetních metodách Směrnice výkonného výboru ČSRU o systému zpracování účetnictví a účetních metodách schválená výkonným výborem ČSRU dne 12. září 2012 Vyhotovil dne 12. září 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise

Více

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Pozemky, budovy a zařízení 7.1 345 294 363 311 Dlouhodobé pohledávky 7.2

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více