Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Jaký je Vás výhled? Co přinese nová směrnice EU o účetnictví?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Jaký je Vás výhled? Co přinese nová směrnice EU o účetnictví?"

Transkript

1 Jaký je Vás výhled? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP prosinec 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Co přinese nová směrnice EU o účetnictví? 03 IFRS Stav schvalování IFRS v Evropské unii Okénko IFRS praktika Skupina EFRAG požaduje odklad standardů o konsolidaci a společných uspořádáních 06 US GAAP Vybrané otázky oceňování zásob podle US GAAP

2 České účetnictví Co přinese nová směrnice EU o účetnictví? Rada Evropské Unie koncem října zveřejnila návrh směrnice o ročních finančních výkazech, konsolidovaných finančních výkazech a souvisejících zprávách některých forem podniků. Tato nová směrnice by měla nahradit původní dvě směrnice, které upravují roční a konsolidované finanční výkazy pro akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Původní dvě směrnice jsou v platnosti více než 28 let a směrnice ani jejich dodatky se příliš nezabývaly uživatelskou přívětivostí finančních výkazů. Postupně tak docházelo k větší složitosti a zvyšování administrativní zátěže pro společnosti. Naopak nová směrnice si klade za cíl administrativní zátěž snížit, a to především pro malé a střední podniky, kde vysoké náklady na administrativu zabraňují podnikům v rozvoji a v růstu zaměstnanosti. Bývá časté, že především v menších podnicích finanční výkazy nejsou hlavním zdrojem informací, které slouží vedení podniku k rozhodování. Vedení podniku často používá jiné, jednodušší nástroje a tabulky pro zhodnocení aktuální situace a plánování. Finanční výkazy tak mohou sloužit především vlastníkům společností, kteří ale v případě malých podniků často bývají v úzkém kontaktu s vedením společnosti, či případně sami působí ve vedení společnosti. Nicméně nová směrnice nesníží administrativní zátěž podniků spojenou s přípravou daňových výkazů a výkazů pro statistické úřady jednotlivých zemí. Komu je nová směrnice určena? Nová směrnice bude závazná pro obchodní společnosti s omezenou odpovědností, tedy v českých předpisech pro akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným a dále pak pro ty společnosti s neomezenou odpovědností, ve kterých všichni společníci s neomezenou odpovědností jsou sami společnostmi s omezenou odpovědností. Nová směrnice řeší nejen samostatnou účetní závěrku, ale i povinnosti spojené s konsolidací. Schválená směrnice, podobně jako tomu je v jiných případech, bude následně zapracována do českých účetních předpisů. V prvé řadě směrnice, resp. její současný návrh, stanovuje limity pro malé a střední podniky, které jsou pro názornost uvedené v tabulce níže. Za velké podniky budou pak považovány ty, které jsou nad uvedenými limity. Malé podniky Střední podniky Bilanční suma Do 5 mil. EUR Do 20 mil. EUR Obrat Do 10 mil. EUR Do 40 mil. EUR Počet zaměstnanců Do 50 Do 250 České účetní předpisy v tuto chvíli nerozlišují mezi malým, středním a velkým podnikem, povinnosti v předpisech se vztahují na všechny účetní jednotky vyjma těch, které mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Český zákon o účetnictví pouze definuje dobře známá kritéria pro povinný audit účetní závěrky a kritéria pro konsolidaci. Pokud se podíváme na kritéria uvedená v tabulce, zjistíme, že mnoho ze společností, které v České republice považujeme za velké podniky, aniž bychom měli k dispozici jejich přesnou definici, by mohlo nově spadnout do kategorie středních a mnohé ze středních podniků se mohou dostat do kategorie malých podniků právě kvůli vyšší bilanční sumě a obratu. Jaké klíčové úpravy návrh přinese? Malé a střední podniky nebudou mít povinnost vykazovat v účetní závěrce stejné údaje jako velké podniky. Malé podniky budou muset zveřejňovat pouze rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu, další výkazy nebude možné požadovat. Údaje povinně uvedené v příloze budou významně menší rozsahu než pro střední a velké podniky. Malé podniky mohou být osvobozeny od povinnosti auditu a malé skupiny podniků nebudou muset sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Co se týká výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztráty, návrh směrnice má v sobě zakomponovanou i strukturu řádků těchto výkazů, která je obdobná používaným dle českých účetních předpisů. Nicméně směrnice stanoví, že struktura výkazů bude závazná, aby byly výkazy podniků v rámci EU plně srovnatelné. Malé a střední podniky nicméně nebudou muset vykazovat všechny řádky rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Jednou z důležitých změn je, že dle návrhu směrnice lze vykázat pouze hrubý zisk, tedy není potřeba vykazovat zvlášť obrat a s tím související náklady. Obrat je samozřejmě jedním z nejdůležitějších kritérií, podle kterých se podniky mezi sebou porovnávají, a tak zůstává otázkou, jestli vykazování pouze hrubého zisku výrazně nesníží informační hodnotu účetní závěrky jako celku. Zastavme se nyní ještě na chvíli u údajů povinně uvedených v příloze. Dovolíme si shrnout, že údaje, které směrnice považuje za povinné zveřejnit u všech velikostí podniků, nebudou představovat pro malé podniky větší komplikace, protože se buď jedná o standardní informace typu zveřejnění informací o účetních zásadách a oceňování položek ve výkazech, nebo o zveřejnění údajů, které se malých podniků nebudou zřejmě dotýkat, např. údaje související s používáním finančních nástrojů a jejich oceněním na reálnou hodnotu. Směrnice také dále zavádí povinnost zpracovat zprávu vedení společnosti a stanovuje její minimální obsah. Pokud porovnáme tuto novou povinnost se stávajícími českými účetními předpisy, je možné najít analogii s naší výroční zprávou a povinností představenstva akciových společností připravit zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy. Obsah zprávy vedení společnosti je částečně shodný s informacemi, které požaduje zákon o účetnictví uvést ve výroční zprávě. Nicméně jsou požadovány i některé další informace, např. v případě, kdy podnik používá finanční nástroje. Malé podniky pak mohou být od povinnosti předkládat zprávu vedení společnosti osvobozeny. 02 pokračování na další straně

3 České účetnictví Směrnice pamatuje i na subjekty veřejného zájmu a stanoví pro ně povinnost auditu, bez ohledu na to, zda se jedná o malé podniky, které budou od povinného auditu osvobozeny. O zjednodušeném vykazování pro malé a střední podniky se již dlouho hovořilo nejen na úrovni Evropské Unie, ale celosvětově. Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) proto před několika lety připravila a schválila IFRS pro malé a střední podniky. Tyto nebyly doposud schválené Evropskou unií i proto, že není jisté, zda by zavedení těchto standardů přineslo kýžený efekt, kterým je snížení administrativní zátěže, a tak se Rada EU rozhodla připravit vlastní směrnici. Doufejme, že novou směrnici uvítají ti, kterým je především určena, tedy malé a střední podniky. Návrh směrnice bude nyní diskutován v legislativním procesu EU. Je proto možné, že dozná ještě dalších změn a konečná podoba se bude od současného návrhu lišit. IFRS Stav schvalování IFRS v Evropské unii Evropská unie dne 26. listopadu schválila úpravy standardu IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování vydané radou IASB dne 7. října Úpravy uživatelům účetní závěrky umožní lépe pochopit převody finančních aktiv (např. sekuritizace), včetně možných dopadů případných rizik, jimž může být nadále vystavena účetní jednotka, která převedla svá aktiva. Úpravy zároveň vyžadují zveřejnění dalších informací, pokud je nepoměrná část převodů prováděna ke konci účetního období. Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 8. prosince Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čeká k 19. prosinci 2011 následujících 13 dokumentů rady IASB: Standardy IFRS 9 Finanční nástroje (vydáno v listopadu 2009) IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka (vydáno v květnu 2011) IFRS 11 Společná uspořádání (vydáno v květnu 2011) IFRS 12 Zveřejňování informací o účasti v jiných účetních jednotkách (vydáno v květnu 2011) IFRS 13 Oceňování reálnou hodnotou (vydáno v květnu 2011) IAS 27 (2011) Individuální účetní závěrka (vydáno v květnu 2011) IAS 28 (2011) Investice do přidružených podniků a společných podniků (vydáno v květnu 2011) Interpretace IFRIC 20 Náklady na odstranění skrývky v produkční fázi povrchového dobývání (vydáno v říjnu 2011) Úpravy Úpravy standardu IFRS 1 Zrušení pevného data pro prvouživatele IFRS (vydáno v prosinci 2010) Úpravy standardu IFRS 1 Vysoká hyperinflace (vydáno v prosinci 2010) Úpravy standardu IAS 12 Odložená daň: způsob využití podkladových aktiv úpravy standardu IAS 12 (vydáno v prosinci 2010) Úpravy standardu IAS 1 Zveřejňování položek ostatního úplného výsledku (vydáno v červnu 2011) Úpravy standardu IAS 19 Zaměstnanecké požitky (vydáno v červnu 2011) Zpráva o stavu schvalování IFRS je průběžně k dispozici na adrese 03

4 IFRS Okénko IFRS praktika Dnes se budeme věnovat otázkám, které jsme obdrželi od našich klientů v souvislosti se standardem IAS 36 - Snížení hodnoty aktiv. Snížení hodnoty vyplývající z posudku nebo jiného ocenění na úroveň nižší, než je účetní hodnota Otázka Pokud se účetní jednotka na základě posudku nebo jiného ocenění domnívá, že reálná hodnota po odečtení nákladů na prodej drženého a používaného aktiva je nižší než jeho účetní hodnota, je nutné automaticky vykázat snížení účetní hodnoty? Odpověď Ne. Pouhá existence posudku nebo jiného nezávislého ocenění, které naznačuje, že reálná hodnota snížená o náklady na prodej drženého a používaného aktiva je nižší než účetní hodnota, sama o sobě nevyžaduje vykázání ztráty ze snížení hodnoty. Pokud zpětně získatelná hodnota aktiva dříve vycházela z hodnoty z užívání, účetní jednotka by měla zvážit, zda je posudek ukazatelem snížení hodnoty; je možné, že faktory způsobující nižší ocenění neovlivní výpočet hodnoty z užívání. Pokud účetní jednotka považuje nižší ocenění za známku snížení hodnoty, měla by vypočítat hodnotu z užívání aktiva (nebo v případě potřeby penězotvorné jednotky, k níž náleží). Pokud je zpětně získatelná hodnota aktiva (tj. vyšší z reálné hodnoty aktiva snížené o náklady na prodej a jeho hodnoty z užívání) nižší než jeho účetní hodnota, je třeba vykázat ztrátu ze snížení hodnoty. Ukazatele snížení hodnoty zjištěné po skončení účetního období Otázka Jaký je dopad významných ukazatelů snížení hodnoty, které jsou zjištěny po datu účetní závěrky, ale dříve, než je účetní závěrka schválena ke zveřejnění? Odpověď Pokud jsou po datu účetní závěrky, ale dříve, než je účetní závěrka schválena ke zveřejnění, získány informace, které naznačují, že došlo ke snížení hodnoty aktiva, vedení by mělo zvážit, zda jsou tyto informace ukazatelem snížení hodnoty, které existovalo ke konci účetního období. Pokud ano, je třeba provést kontrolu snížení hodnoty. I v případě, kdy vedení provedlo kontrolu snížení hodnoty takového aktiva ke konci účetního období, by měly dodatečné informace získané po datu účetní závěrky, které svědčí o snížení hodnoty, jež existovalo ke konci účetního období, a které nebyly zahrnuty do původního testu snížení hodnoty, přimět vedení k tomu, aby byl test snížení hodnoty proveden znovu. Pokud informace získané po datu účetní závěrky nenaznačují existenci příslušných podmínek ke konci účetního období, nemusí být podnětem k provedení testu snížení hodnoty (nebo k opakování již provedeného testu snížení hodnoty). Informace by spíše měly být zveřejněny jako události po skončení účetního období neupravující účetní výkazy v případě, kdy jsou natolik důležité, že by jejich nezveřejnění ovlivnilo rozhodování uživatelů účetní závěrky (viz standard IAS 10 Události po skončení účetního období). Ukazatel snížení hodnoty oznámení o uzavření provozu po skončení účetního období Příklad Účetní jednotka vyrábí obráběcí stroje. Po datu účetní závěrky se vedení rozhodne, že uzavře svůj slovenský provoz, a tuto skutečnost oznámí. Uzavření provozu nebude dokončeno během tří let. Zařízení a vybavení budou mít zbývající životnost pouze tři roky a tento majetek nemá žádné alternativní využití. Rozhodnutí po datu účetní závěrky o uzavření slovenského provozu je ukazatelem snížení hodnoty. Jakékoli posouzení zpětně získatelných částek by mělo vycházet z podmínek a závazků existujících k datu účetní závěrky. Pokud podle standardu IAS 10 Události po skončení účetního období bylo rozhodnutí přijato po datu účetní závěrky, pak je jakékoli snížení hodnoty vyplývající pouze z takového rozhodnutí událostí po skončení účetního období neupravující účetní výkazy, ačkoli může být požadováno zveřejnění informací. Odstavce standardu IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva poskytují další pokyny ohledně skutečnosti, zda byla účetní jednotka ke konci účetního období zavázána k provedení restrukturalizace. Ačkoliv za popsaných okolností mohlo být rozhodnutí uzavřít slovenský provoz přijato po datu účetní závěrky, mohlo vyplývat z podmínek, které existovaly k datu účetní závěrky (např. špatné prodejní výsledky). Může být proto stále nutné vykázat ztrátu ze snížení hodnoty po zohlednění těchto podmínek, které existovaly k datu účetní závěrky. Zároveň bude nutné stanovit revidované odpisové sazby pro zařízení a vybavení na základě revidovaných odhadů životnosti dotčených aktiv a používat tyto revidované odpisové sazby prospektivně. Ukazatel snížení hodnoty vstup konkurence na existující trh Příklad Účetní jednotka má několik maloobchodních prodejen v oblasti, kde dříve neexistovala žádná významná konkurence. Během běžného období otevírá zavedený konkurent dvě prodejny v regionu a prodává podobné produkty za podobné ceny. Vstup konkurence na trh je ukazatelem snížení hodnoty. Při určování hodnoty z užívání je třeba sestavit revidované prognózy peněžních toků a vypočítat nové odhady zpětně získatelné hodnoty aktiv na základě nejlepších dostupných informací. 04

5 IFRS Ukazatel snížení hodnoty zvýšení DPH Příklad Účetní jednotka provozuje řetězec knihkupectví. Podle místních daňových předpisů se v běžném období zvyšuje daň z přidané hodnoty pro zákazníky nakupující knihy z 10 na 14 %. Změna daňové sazby může ovlivnit úroveň poptávky po knihách a je ukazatelem snížení hodnoty. Vedení by mělo připravit revidované prognózy peněžních toků na základě nejlepších dostupných informací, aby mohlo stanovit hodnotu z užívání aktiv. Skupina EFRAG požaduje odklad standardů o konsolidaci a společných uspořádáních Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) zveřejnila dne 12. prosince 2011 dopis, který adresovala radě IASB a v němž žádá o odklad data účinnosti souboru standardů o konsolidaci, společných uspořádáních a zveřejňování informací. EFRAG v dopise žádá o odklad data účinnosti standardů IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka, IFRS 11 Společná uspořádání, IFRS 12 Zveřejňování informací o účasti v jiných účetních jednotkách, IAS 27 Individuální účetní závěrka a IAS 28 Investice do přidružených podniků a společných podniků. Skupinu EFRAG vedou k žádosti o odklad následující důvody: Během praktického testování standardů IFRS 10 a IFRS 11 prováděného skupinou EFRAG vyjadřovali někteří účastníci obavy, že jim datum účinnosti 1. ledna 2013 neposkytne dostatek času k implementaci nových požadavků a provedení požadovaných posouzení. Obavy z implementace IFRS 10 se soustřeďují v sektoru finančních služeb a pojištění, obavy ohledně IFRS 11 se týkají nutnosti získat přístup k podrobným informacím o společných uspořádáních. IASB v současnosti realizuje projekt o investičních účetních jednotkách a také zvažuje možné úpravy přechodných požadavků IFRS 10; oba projekty ovlivňují používání standardu IFRS 10 a u zainteresovaných osob vyvolávají nejistotu. Ačkoli se výše uvedené obavy vztahují ke standardům IFRS 10 a IFRS 11, EFRAG uvádí, že vzhledem ke značné provázanosti mezi požadavky standardů v balíčku musí mít nadále všechny tyto standardy stejné datum účinnosti, a proto vyžaduje odklad pro všech pět standardů. Standardy jsou v současnosti účinné pro účetní období začínající 1. ledna 2013 nebo později. EFRAG se domnívá, že je třeba datum účinnosti standardů posunout na a) 1. ledna 2014 nebo b) datum 12 měsíců po zveřejnění úprav standardu IFRS 10 i standardu o investičních účetních jednotkách podle toho, která datum nastane později. 05

6 US GAAP Vybrané otázky oceňování zásob podle US GAAP Konec roku se rychle blíží a mnoho společností se připravuje sestavovat podklady ke konsolidaci, individuální účetní závěrky nebo jiné formy účetních a finančních informací podle US GAAP. V této souvislosti pak může vyvstat mnoho nejasností, jak správně zásoby ocenit. US GAAP, konkrétně standard ASC 330 Inventory, obsahuje komplexní pokyny týkající se ocenění. V tomto článku se však budeme zabývat pouze vybranými otázkami počátečního ocenění, následného oceňování a zveřejňování informací, které jsou pro tuzemskou účetní praxi a používání US GAAP nejrelevantnější. Počáteční ocenění Při prvotním ocenění musí každá společnost určit, jaké náklady mají být do zásob zahrnuty a které z nich mají být naopak vyloučeny. Následující tabulka obsahuje seznam nákladů, které by obecně měly být do ocenění zásob zahrnuty (kapitalizovatelné náklady) a které by měly být ze zásob naopak vyloučeny (nekapitalizovatelné náklady). Popis Kapitalizovatelné náklady Nekapitalizovatelné náklady Opravy a údržba výrobního zařízení Spotřeba služeb a energií ve výrobní oblasti Nájmy související s výrobní oblastí Nepřímé mzdové náklady a mzdy za řízení výroby, včetně základního platu, odměn za přesčasy, placené dovolené a státních svátků, nemocenské, příplatku za směnnost, daní ze mzdy a příspěvků na sociální politiku státu Nepřímý materiál Nekapitalizované výrobní nástroje a zařízení Náklady na řízení a kontrolu kvality Náklady na distribuci a skladování (hotové výrobky) (1) (1) Přepravní náklady (2) (2) Obecné a administrativní náklady přiřaditelné k obchodní činnosti jako celku Platy vedoucích pracovníků ve vztahu k obchodní činnosti jako celku Penzijní náklady na zaměstnance ve výrobě (3) Další náklady na zaměstnanecké výhody, včetně nákladů na odměny pracovníků; částky započitatelné do příjmů zaměstnance v rámci penzijních plánů, které nezakládají nárok na daňové zvýhodnění, plány podílu na zisku a akciových bonusů; pojistné na životní a zdravotní pojištění; a různé zaměstnanecké výhody (3) Odpisy aktiv souvisejících s výrobou Administrativní náklady na výrobní podnik Mimořádné náklady přiřaditelné k práci na předělávkách, odpadu a zmetkovosti Pojistná událost v rámci nákupu, výroby a skladování Náklady na marketing, reklamu a prodej Náklady na výzkum a vývoj Licenční poplatky (4) Ztráty vyplývající z havárií a krádeží Nákup (5) Zpracování dat (6) 06 pokračování na další straně

7 US GAAP Popis Daně z příjmů přiřaditelné k výnosům z prodeje zásob Kapitalizovatelné náklady Nekapitalizovatelné náklady Nákladové úroky (7) Náklady na návrh obalu Poznámky: (1) Pokud vznikají náklady na skladování nebo distribuční centra v souvislosti s činnostmi, jako je příjem, označování, zpracování, dočasné skladování, výběr a přeskupování (včetně nezbytného přeskupování pro přepravu do místa maloobchodního prodeje účetní jednotky), jsou tyto náklady řádně kapitalizovatelné do zásob. Náklady na prodej však do zásob zařaditelné nejsou. (2) Náklady na přepravu zboží za účelem jeho dalšího prodeje ze skladu nebo distribučního místa účetní jednotky do jejích prodejen jsou kapitalizovatelné. Neuhrazené náklady za přepravu k zákazníkům se účtují do nákladů. Náklady související s přesunem zboží z jedné maloobchodní prodejny do jiné je třeba účtovat do nákladů v běžném období. (3) Platí pro zaměstnance, kteří souvisejí s produkčním nebo výrobním provozem nebo jsou pro něj nezbytní. (4) Licenční poplatky se obecně do zásob nezahrnují, ale účtují se do nákladů na prodej v okamžiku prodeje. Pokud však výpočet výše licenčních poplatků vychází z výroby zásoby, nikoli z jejího prodeje, pak tyto náklady mohou být zahrnuty do ocenění zásob. (5) Náklady jsou zahrnutelné do zásob v rozsahu, v jakém se přímo vztahují k pořízení surovin a materiálů výrobci, nebo k pořízení zboží za účelem dalšího prodeje obchodníky. (6) Náklady jsou přiřaditelné do zásob v rozsahu, v jakém je podpora zpracování dat poskytnutá při nákupu, skladování nebo přepravě zboží z distribučního centra do prodejen nebo při evidenci přijatého zboží. (7) Podle ASC (b) se nákladové úroky zahrnují do zásob v případě aktiv určených k prodeji nebo pronájmu, která jsou vybudována nebo jinak vytvořena jako samostatné projekty (např. lodě nebo výstavba nemovitostí). 07 Obecně platí, že náklady, které jsou normálně zahrnuty společností do ceny zásob, by neměly být z tohoto ocenění vyjmuty pouze z důvodu praxe v odvětví. Společnost by měla být připravena veškeré změny v účtování a kapitalizaci nákladů odůvodnit. Následné ocenění Po přijetí rozhodnutí o počátečním ocenění musí být při následném oceňování zohledněny tržní podmínky. Např. na konci roku může nominální hodnota zásob účetní jednotky převyšovat jejich tržní hodnotu (pojem tržní hodnota je definován standardem ASC ). Než je však účetní závěrka vydána nebo k dispozici pro vydání, tržní hodnota převýší nominální hodnotu. Obecně je třeba stav zásob vykázat jako nominální nebo tržní hodnotu podle toho, která z nich je nižší, což je v tomto případě tržní hodnota ke konci roku. Nárůst tržní hodnoty zásob může vyžadovat zveřejnění této informace v příloze k účetní závěrce jako události po datu účetní závěrky. Pokud však účetní jednotka prodá zásoby ke konci roku dříve, než byla účetní závěrka vydána nebo k dispozici pro vydání, za cenu převyšující tržní hodnotu ke konci roku a účetní jednotka tyto zásoby nenahradila produkcí nebo nákupem za ceny převyšující tržní hodnotu ke konci roku, ASC uvádí, že není třeba v účetní závěrce ke konci roku snižovat účetní hodnotu zásob na cenu nižší, než je cena nakonec realizovaná při prodeji. Pokud společnost vykázala v účetní závěrce ke konci roku úpravu na nominální nebo tržní hodnotu podle toho, která z nich je nižší, a tržní hodnota se v následujícím roce opět zvýší, neměla by společnost vykazovat jakýkoliv výnos, aby kompenzovala předchozí úpravu, a tak vykazovala zásoby v původní ceně. ASC uvádí, že pokud je ocenění sníženo na tržní hodnotu ke konci finančního období, pak tato snížená částka představuje účetní hodnotu neboli novou cenu pro všechna následující období. Po úpravě na nominální nebo tržní hodnotu podle toho, která z nich je nižší, se při žádném následném zvýšení tržní hodnoty nevykazuje výnos. Zveřejňování informací Když společnost přistoupí ke konečnému zveřejnění hodnoty zásob v účetní závěrce, může mít při analýze a porovnání nominální a tržní hodnoty tendenci vyrovnávat ztrátu z ocenění zásob Produktu A výnosem z ocenění zásob Produktu B. ASC 330 uvádí, že hodnota zásob může být snížena na čistou realizovatelnou hodnotu na úrovni jednotlivých položek, produktových tříd, tříd podnikatelské činnosti nebo všech zásob jako celku a tato metoda musí být konsistentně uplatňována. Není však správné aplikovat při ocenění nominální nebo tržní hodnotou obecný přístup, kdy se nevykazují ztráty z důvodu jejich kompenzace nesouvisejícími zisky. Obecně platí, že čím větší je diverzifikace zásob, tím větší opatrnosti je třeba při určování jejich celkové čisté realizovatelné hodnoty. Jak jsme uvedli na začátku, US GAAP obsahuje komplexní pokyny k účtování zásob a výše uvedené otázky proto představují jen úzký výběr standardů, které je třeba při účtování o zásobách dodržovat. Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí o zásobách však doporučujeme pečlivě prostudovat celý standard ASC 330, který pokrývá v dostatečném detailu celkovou problematiku zásob.

8 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z auditního oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: České účetnictví Romana Pojslová: Stanislav Staněk: Michal Brandejs: IFRS a US GAAP Martin Tesař: Soňa Plachá: Gabriela Jindřišková: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. Společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited, její členské firmy a přidružené společnosti neodpovídají nikomu za žádné škody vzniklé v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má Deloitte světové možnosti i hlubokou znalost místního prostředí, a může tak pomáhat svým klientům k úspěchu na všech místech jejich působnosti. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP Účetní novinky Deloitte Česká republika Změny Českých účetních Dne 17. prosince 2015 uveřejnilo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Implementace jednotné účtové osnovy ve skupině

Více

Novinky v oblasti dotací

Novinky v oblasti dotací Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Novinky v oblasti dotací listopad 2013 Deloitte Česká republika ČR - dotace Poslední příležitost získat dotaci na nákup strojního vybavení Ministerstvo průmyslu

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví Významná změna v účetnictví. Vítejte ve světě IFRS. Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Květen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Změny v konsolidaci způsobené

Více

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 CS PŘÍLOHA Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 1 Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

A&Dvocate zpravodaj. Účetní zpravodaj. Daňový zpravodaj. Novinky z oblasti dotací. Deloitte Česká republika únor 2013. Novinky z právní oblasti

A&Dvocate zpravodaj. Účetní zpravodaj. Daňový zpravodaj. Novinky z oblasti dotací. Deloitte Česká republika únor 2013. Novinky z právní oblasti Deloitte Česká republika únor 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj A&Dvocate zpravodaj Novinky z oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Novinky z

Více

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Průtahy v přípravě a realizaci Všechny větší stavební projekty čeká zřejmě zdržení v jejich přípravě a realizaci. K 1. lednu 2015 totiž nabyla účinnosti novela zákona

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Operační program Podnikání - omezení v rámci V rámci některých nově vyhlášených

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí Petr Čihák Září 2008 Nejpoužívanější přístupy a metody Oceňovací přístupy Výnosový přístup Přístupy vedoucí k určení tržní hodnoty Přístup tržního porovnání Netržní přístupy Přístup založený na věcné hodnotě

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Nová Cenová mapa prodejních Společnost pro cenové mapy ČR ve spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila od února na webové adrese www.cenovamapa.org

Více

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při administraci s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP září 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010].

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. IFRIC 16 IFRIC INTERPRETACE 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky [Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. ODKAZY -

Více

IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti

IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti Ing. David Procházka, Ph.D.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Účetní systémy 2. 9.př.

Účetní systémy 2. 9.př. Účetní systémy 2. 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů obvykle znamená určit segmenty oborové či územní. Toto vykazování interesuje zejména investory. Segmentové vykazování

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční oddělení a častá úskalí této zprávy

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční oddělení a častá úskalí této zprávy Who helps you handle the pressure? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Únor 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP prosinec 2013, Deloitte Česká republika 02

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Dopady změn měnových kurzů

Dopady změn měnových kurzů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Dopady změn měnových kurzů Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev. Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22.

Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev. Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22. Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22. května 2014 Představení a koncepce diskuzního setkání Tereza Tomanová

Více

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Možnost individuálního a úroků z prodlení znovu Součástí navrhovaných změn daňových a pojistných zákonů, které Poslanecká sněmovna schválila na konci září (sněmovní

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

Účetní systémy 2 9.př.

Účetní systémy 2 9.př. Účetní systémy 2 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů znamená rozčlenit výpověď o majetku a jeho zdrojích a změnách v majetku a jeho zdrojích dosažené za účetní období na dílčí

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup Accounting has moved on. Welcome to IFRS Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Březen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Zápočet daně z příjmů zaplacené

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5 Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv Definice: Ztráta ze snížení hodnoty aktiva částka, o kterou zůstatková cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku. Zpětně získatelná částka

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Tisková zpráva Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Praha, 20. listopadu2014 Největší podíl žen ve vedení firem v České republice je zejména v odvětví zdravotnictví,

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1.

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Oprava chyb minulých let od

Více

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Nově navrhované legislativní změny Dotace a investiční pobídky Novinky z oblasti

Více

ICT zpravodaj. únor 2014. Nové globální predikce pro rok 2014 a zhodnocení předchozí studie. ICT zpravodaj. Deloitte Česká republika

ICT zpravodaj. únor 2014. Nové globální predikce pro rok 2014 a zhodnocení předchozí studie. ICT zpravodaj. Deloitte Česká republika ICT zpravodaj Deloitte Česká republika Nové globální predikce pro rok Každý rok v lednu vychází globální predikce společnosti Deloitte TMT Predictions, které jsou svým obsahem technologických, mediálních

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu skupina 23

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu skupina 23 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu skupina 23 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ Jestliže nastane některá z těchto či obdobných událostí musí firma provést test na snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Tvoří ho dvě fáze: 1. fáze Odhadnout čisté peněžní toky plynoucí během zbývající

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká www.pwc.cz Návrh standardu na leasing nájemce martina.chramecka@cz.pwc.com Martina Chrámecká martina.chramecka@cz.pwc.com 17. října 2011 Návrh standardu nájmy ze strany nájemce Obsah Zdůvodnění nového

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Dotazník k ověření souladu s požadavky na vykazování a zveřejňování informací podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Dotazník k ověření souladu s požadavky na vykazování a zveřejňování informací podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví Dotazník k ověření souladu s požadavky na vykazování a zveřejňování informací podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví Účetní jednotka Začátek účetního období Vypracoval Kontroloval Konec účetního

Více

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory IAS 20 Mezinárodní účetní standard 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory [Novelizace standardu - v odstavcích 14 a 15 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský výsledek", v odstavci

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA-BoS-15/113 CS Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více