Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek"

Transkript

1 Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek 03 IFRS Uzavírání roku 2010 Nová publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS Úprava standardu IAS 12 Úprava standardu IFRS 1 Zrušení pevného data pro prvouživatele IFRS Úprava standardu IFRS 1 Vysoká hyperinflace 08 US GAAP Časté problémy při určování podmíněných závazků v oblasti daně z příjmů

2 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek Problematika dlouhodobého nehmotného majetku je v české legislativě upravena zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 500/2002 Sb. a Českým účetním standardem č.13. I když se na první pohled může zdát, že účetní legislativa v oblasti dlouhodobého nehmotného majetku neprošla žádnými změnami, není to tak úplně pravda. Změny přijaté pro účetní období roku 2011 totiž zavádí nové prvky v účtování a vykazování nehmotného majetku. Přesněji řečeno umožňují variantní přístup zejména v důsledku možnosti použít metodiku IFRS počínaje rokem Jak jsme již informovali, podle nové úpravy zákona o účetnictví je možné použít pro účtování i pro statutární účely metodiku IFRS společnostmi sestavujícími podklady pro zahrnutí do konsolidace, která je sestavena podle IFRS nebo pro společnosti, které jsou součástí tuzemského konsolidačního celku, pokud mateřská společnost rozhodne o použití IFRS. To znamená, že okruh společností, které mohou primárně účtovat podle IFRS, se značně zvětšuje. Vymezení nehmotných aktiv Jedním z úskalí české účetní legislativy je skutečnost, že neobsahuje definici nehmotných aktiv. Za základní položky nehmotného majetku se považují zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva (např. předměty průmyslového vlastnictví) a goodwill s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, s výjimkou goodwillu. Dále sem patří technické zhodnocení od částky stanovené zákonem o daních z příjmů při splnění podmínek uvedených v 6 vyhlášky č. 500/2002. Ve vyhlášce je také uvedeno negativní vymezení dlouhodobého nehmotného majetku. Uvádí, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti a software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. Dále může účetní jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným aktivem nejsou zejména technické audity a energetické audity, lesní hospodářské plány a plány povodí. Při účtování podle IFRS i pro statutární účely je však vymezení nehmotného aktiva jednoznačné dle IAS 38, protože je navázáno na splnění následujících kritérií. Musí se jednat o samostatně identifikovatelné aktivum bez fyzické podstaty, musí být kontrolované společností jako výsledek minulých událostí. Dalším kritériem je, že společnost z něj bude mít užitek, a že jej lze spolehlivě ocenit. Dle IFRS je také v případě technického zhodnocení nutno posoudit, zda splňuje uvedená kriteria pro nehmotné aktivum. Na rozdíl od české účetní legislativy také neobsahuje vazbu na hodnotu pořizovaného majetku (tedy např. pro uznání technického hodnocení jako dlouhodobého nehmotného majetku nehraje hranice 40 tis. Kč roli). Dále také platí, že zřizovací výdaje jsou podle IFRS účtovány rovnou do nákladů, zatímco podle české legislativy se odepisují po dobu 60 měsíců. Poměrně problematické se také v české praxi jeví vymezení položky nehmotného výzkumu a vývoje. Podle vyhlášky par. 6 odst. 3 jsou to takové výsledky, které jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi anebo nabyty od jiných osob. Dle IAS 38 je pak vymezení této kategorie podstatně preciznější. Výzkum je původní a plánované zkoumání prováděné s cílem získat nové vědecké nebo technické poznatky a vědomosti. Vývoj je použití výsledků výzkumu nebo jiných poznatků k plánování nebo navrhování nových nebo podstatně zdokonalených materiálů, zařízení, výrobků, postupů, systémů nebo služeb, a to před zahájením jejich komerční výroby nebo využití. Zatímco položky výzkumu nelze kapitalizovat, vývoj je vykázán jako nehmotné aktivum v případě, že splní následující kritéria: technická proveditelnost, záměr dokončit nehmotné aktivum a využívat ho či prodat, schopnost účetní jednotky nehmotné aktivum využít či prodat, možnost prokázat užitečnost nehmotného aktiva, dostupnost technických, finančních a ostatních zdrojů pro dokončení nehmotného aktiva a schopnost spolehlivě ocenit výdaje související s vývojem nehmotného aktiva. V české praxi však často dochází k aktivaci vývoje prostřednictvím účtu Komplexní náklady příštích období. Ocenění nehmotného majetku Pokud jde o ocenění nehmotného majetku, zákon o účetnictví říká, že nehmotný majetek kromě pohledávek, s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činnosti, se oceňuje pořizovacími cenami. Nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Vlastními náklady se rozumí podle 25 odst. 4 písm. d) zákona veškeré přímé náklady a nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku je dlouhodobé povahy (přesahuje období jednoho účetního období). Účetní jednotky jsou následně povinny sestavovat odpisový plán, na jehož podkladě provádějí odpisování majetku v průběhu jeho používání. Při účtování podle IFRS jsou možná dvě variantní řešení. Společnost může odepisovat nehmotné aktivum z původní pořizovací hodnoty, nebo lze využít tzv. přeceňovací model. V tom případě se nehmotný majetek přecení na reálnou hodnotu a následně se odepisuje z přeceněné hodnoty. Podmínkou aplikace přeceňovacího modelu je existence aktivního trhu, což je pro nehmotná aktiva v praxi neobvyklé. Odepisovatelné částky představují podle IAS 38 pořizovací náklady aktiva nebo jiné částky zastupující tyto pořizovací náklady mínus zbytková hodnota aktiva. Zbytková hodnota aktiva je však v praxi u nehmotného majetku obvykle rovna nule. V tomto ohledu tedy nevidíme významné změny spojené s případným přechodem na účtování podle IFRS i pro statutární účely. K odlišnostem mezi českou účetní legislativou a IFRS však dochází v případě neurčité doby použitelnosti nehmotného aktiva. Podle IFRS se nehmotné aktivum neodepisuje, pokud nelze spolehlivě určit limit pro období, ve kterém bude nehmotné aktivum přinášet čisté příjmy do společnosti. Jako příklad nehmotného aktiva s neurčitou dobou použitelnosti můžeme uvést licence, pokud nejsou spojeny s omezenou dobou životnosti (např. smluvně časově omezené licence) a zároveň se předpokládá, že budou přispívat ke generování cashflow společnosti po neomezenou dobu, protože nejsou spojeny s technologickými změnami, které by dobu jejich použitelnosti omezily. 02 pokračování na další straně

3 České účetnictví IFRS Česká účetní legislativa neurčitou dobu životnosti nezná, nehmotný majetek se musí odepisovat. U nehmotných aktiv s neurčitou dobou životnosti IFRS následně požaduje každoroční zjištění tzv. zpětně získatelné částky podle IAS 36 i bez existence indikátorů snížení hodnoty aktiv. Zpětně získatelnou částkou se rozumí vyšší z reálné hodnoty aktiva snížené o náklady na prodej a jejich hodnoty z užívání (současné hodnoty). Na druhou stranu v české legislativě najdeme určitou analogii v podobě opravné položky k dlouhodobému majetku. V tomto ohledu ale česká účetní legislativa nestanoví přesný postup posuzování snížení hodnoty nehmotných aktiv. Výše uvedené detaily nepředstavují kompletní výčet všech pravidel pro účtování a vykazování dlouhodobého nehmotného majetku a rozdílů mezi českou legislativou a úpravou podle IFRS, věříme, že však bude sloužit pro pochopení základních aspektů, které je nutné vzít v úvahu v účetní praxi. Specifická pravidla platí pro účtování goodwillu, který se dle IFRS účtuje odděleně od nehmotného majetku, a samostatnou pozornost si zaslouží i emisní povolenky. Proto se emisním povolenkám budeme věnovat v některém z příštích vydání našeho zpravodaje. Uzavírání roku 2010 Tento Účetní zpravodaj přináší stručný přehled nových a novelizovaných standardů a interpretací platných pro účetní období končící v prosinci 2010 a později. Obecně však platí, že účetní jednotky mohou nové a novelizované standardy a interpretace začít používat před datem jejich účinnosti (podrobnosti viz jednotlivé standardy a interpretace). Uvádíme tedy i přehled standardů a interpretací, které se může účetní jednotka rozhodnout aplikovat pro účetní období končící 31. prosince V případech, kdy jsme se již o konkrétním standardu nebo interpretaci rozepsali podrobněji v některém z předchozích Účetních zpravodajů, uvádíme na příslušný zpravodaj odkaz. Již vydané Účetní zpravodaje jsou rovněž k dispozici na adrese Jako vždy platí, že účetní jednotky se musejí se standardy a interpretacemi samy obeznámit a zjistit, které změny se jich konkrétně dotknou. Pokud jsou standard nebo interpretace používány před datem jejich účinnosti, je nutno tuto skutečnost zveřejnit v účetní závěrce. I v případech, kdy účetní jednotka neplánuje dodržování standardu nebo interpretace před datem jejich účinnosti, musí mít přehled o tom, které standardy a interpretace jsou vydávány, aby mohla splnit požadavek standardu IAS 8 - Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby na zveřejnění možného dopadu vydávaných, ale doposud neplatných standardů a interpretací ve svých účetních závěrkách. Doporučujeme proto sledovat i další nově vydávané novely standardů a interpretace, které budou schváleny do data vydání účetní závěrky společnosti. O těchto novinkách budeme aktuálně informovat na a v našich Účetních zpravodajích. Na závěr upozorňujeme na nutnou obezřetnost ve vztahu k dřívějšímu dodržování standardů a interpretací u společností, které sestavují účetní závěrku podle IFRS ve znění schváleném Evropskou unií. K 1. lednu 2011 nebyly schváleny pro použití v Evropské unii následující dokumenty: Standardy IFRS 9 Finanční nástroje (vydáno v listopadu 2009) Úpravy Zdokonalení IFRS (vydáno v květnu 2010) Úpravy standardu IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování (vydáno v říjnu 2010) Úpravy standardu IFRS 1 Zrušení pevného data pro prvouživatele IFRS (vydáno v prosinci 2010) Úpravy standardu IFRS 1 Vysoká hyperinflace (vydáno v prosinci 2010) Úpravy standardu IAS 12 Odložená daň: zpětná získatelnost podkladových aktiv (vydáno v prosinci 2010) Zpráva o stavu schvalování IFRS je průběžně k dispozici na adrese 03 pokračování na další straně

4 IFRS Nové a upravené standardy a interpretace V následujících tabulkách naleznete kompletní seznam nových a upravených standardů a interpretací, které byly vydány do konce prosince 2010, a které jsou buď účinné pro účetní období končící 31. prosince 2010 nebo je možné jejich dřívější použití. Všechny vydané Účetní zpravodaje naleznete na adrese bulletiny/ucetni-zpravodaj/archiv. Účinné pro účetní období končící 31. prosince 2010 Úpravy a novelizované standardy IFRS 1 IFRS 2 IFRS 3 (2008) a IAS 27 (2008) Novela standardu IFRS 1 - První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví Další výjimky pro subjekty, které poprvé sestavují svou účetní závěrku podle IFRS Úhrady vázané na akcie vypořádané v hotovosti v rámci skupiny Podnikové kombinace; Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Účinné pro období začínající uvedeným datem nebo po tomto datu Účetní zpravodaj 1. července 2009 prosinec ledna 2010 září ledna 2010 duben července 2009 únor 2008 IAS 39 Přípustné zajištěné položky 1. července 2009 září 2008 Různé Zdokonalení IFRS 1. července 2009 nebo 1. ledna 2010 červenec 2009 Nové interpretace IFRIC 17 Rozdělení nepeněžních aktiv vlastníkům 1. července 2009 prosinec 2008 IFRIC 18 Převody aktiv od zákazníků Převody přijaté 1. července 2009 nebo po tomto datu únor pokračování na další straně

5 IFRS Možné dřívější použití pro účetní období končící 31. prosince 2010 Úpravy standardů Účinné pro období začínající uvedeným datem nebo po tomto datu Účetní zpravodaj IFRS 1 Dočasná výjimka ze zveřejňování informací požadovaných standardem IFRS 7 1. července 2010 březen 2010 Dočasná výjimka z požadavků standardu IFRS 9 1. července 2010 prosinec 2009 Tři úpravy 1 standardu IFRS 1 změny účetních pravidel, výjimka pro domnělou 1. ledna 2011 červen 2010 pořizovací cenu u ocenění v reálné hodnotě vyvolané na základě určité události a použití domnělé pořizovací ceny (pro účetní jednotky s regulovanými sazbami) Zrušení pevného data pro prvouživatele IFRS 1. července 2011 leden 2011 Vysoká hyperinflace 1. července 2011 leden 2011 IFRS 3 (2008) 1 Ocenění nekontrolních podílů 1. července 2010 červen 2010 Nenahrazené a dobrovolně nahrazené přísliby úhrad vázaných na akcie Přechodné požadavky na podmíněné úhrady při podnikových kombinacích IFRS 7 Objasnění zveřejňování 1 1. ledna 2011 červen 2010 Rozšířené požadavky na zveřejnění informací o odúčtování 1. července 2011 listopad 2010 IFRS 9 Finanční nástroje klasifikace a oceňování 1. ledna 2013 prosinec 2009 Dodatky ke standardu IFRS 9 pro účtování finančních závazků 1. ledna 2013 listopad 2010 IAS 1 1 Výkaz změn vlastního kapitálu 1. ledna 2011 červen 2010 IAS 12 Odložená daň: zpětná získatelnost podkladových aktiv 1. ledna 2012 leden 2011 IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran 1. ledna 2011 listopad 2009 IAS 27 (2008) 1 Přechodné požadavky pro následné úpravy v důsledku standardu IAS 27 (2008) 1. července 2010 červen 2010 IAS 32 Klasifikace předkupních práv při emisi 1. února 2010 listopad 2009 IAS 34 1 Významné události a transakce 1. ledna 2011 červen 2010 Nová interpretace IFRIC 19 Vypořádání finančních závazků kapitálovými nástroji 1. července 2010 prosinec 2009 Upravené interpretace IFRIC 13 1 Reálná hodnota věrnostních kreditů 1. ledna 2011 červen 2010 IFRIC 14 Zálohy na minimální požadavky financování 1. ledna 2011 prosinec 2009 Nová publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS Vzorová účetní závěrka dle IFRS za rok 2010 v češtině Překlad vzorové konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS je k dispozici na Vzorová účetní závěrka ilustruje požadavky IFRS na vykazování a zveřejňování. Obsahuje také další údaje, jejichž zveřejňování se považuje za nejlepší užívané postupy, především pokud je zveřejňování takových údajů obsaženo i ve vysvětlujících příkladech uvedených v konkrétním standardu. V této vzorové účetní závěrce není promítnuto dřívější přijetí standardu IFRS 9 Finanční nástroje, který je účinný pro účetní období začínající nebo později a dosud nebyl schválen pro použití v Evropské unii. 1 Úpravy provedené v rámci Zdokonalení IFRS

6 IFRS Úprava standardu IAS 12 Dne 20. prosince 2010 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) úpravu standardu IAS 12 Odložená daň: zpětná získatelnost podkladových aktiv ( úprava ). Úprava obsahuje výjimku z obecného principu obsaženého ve standardu IAS 12, že oceňování odložených daňových závazků a odložených daňových pohledávek by mělo zohledňovat daňové důsledky, které vyplynou ze způsobu, jakým účetní jednotka očekává zpětné získání resp. úhradu účetní hodnoty aktiva. Rada povoluje výjimku z tohoto principu v případě odložených daňových pohledávek nebo odložených daňových závazků u investic do nemovitostí oceněných dle modelu ocenění reálnou hodnotou ve standardu IAS 40 a u investic do nemovitostí pořízených v rámci podnikové kombinace, jestliže pro jejich ocenění je následně použit model ocenění reálnou hodnotou dle standardu IAS 40. Úprava zahrnuje vyvratitelnou domněnku, že účetní hodnota investice do nemovitosti bude v plné míře získána zpět jejím prodejem. ve standardu IAS 16 by měla být stanovena na základě daňové sazby při prodeji. V rámci úpravy dochází ke zrušení interpretace SIC-21. Datum účinnosti Úprava je účinná pro roční účetní období začínající dne 1. ledna 2012 nebo po tomto datu. Dřívější použití je povoleno. Úprava standardu IFRS 1 Zrušení pevného data pro prvouživatele IFRS Úprava standardu IFRS 1 Vysoká hyperinflace Dne 20. prosince 2010 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) úpravu standardu IFRS 1 Vysoká hyperinflace. Tato úprava obsahuje postupy pro účetní jednotky překonávající vysokou hyperinflaci, které se buď vracejí k sestavování účetní závěrky v souladu s požadavky IFRS, nebo sestavují účetní závěrku v souladu s požadavky IFRS poprvé. Úprava je účinná pro roční účetní období začínající dne 1. července 2011 nebo po tomto datu. Dřívější použití je povoleno. Tato domněnka neplatí, jestliže je investice do nemovitostí odepisována a účetní jednotka ji drží v rámci ekonomického modelu, jehož cílem je využít v průběhu doby prakticky veškerý ekonomický prospěch z ní plynoucí, nikoli ji prodat. Přechodná ustanovení Úprava standardu IAS 12 by měla být aplikována retrospektivně s tím, že je požadováno retrospektivní přepracování všech odložených daňových pohledávek a odložených daňových závazků spadajících do rozsahu působnosti úpravy včetně těch, které byly původně zaúčtovány v podnikové kombinaci. Součástí úpravy jsou rovněž požadavky interpretace SIC 21 Daně ze zisku - zpětná získatelnost přeceněných neodepisovatelných aktiv (zohledňující nově zavedenou vyvratitelnou domněnku), tj. odložená daň u neodepisovaných aktiv přeceněných podle modelu Dne 20. prosince 2010 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) úpravu standardu IFRS 1 Zrušení pevného data pro prvouživatele IFRS. Úprava přináší účetním jednotkám, které používají IFRS poprvé, následující úlevy: datum 1. ledna 2004, tj. datum prospektivního uplatnění odúčtování finančních aktiv a závazků, nahrazuje datem přechodu na IFRS tak, aby účetní jednotky při prvním přijetí IFRS nemusely uplatnit požadavky odúčtování podle standardu IAS 39 retrospektivně od dřívějšího data, účetní jednotky nemusí při prvním přijetí IFRS přepočítávat oceňovací rozdíly vzniklé při prvním zaúčtování, pokud k transakci došlo před datem přechodu na IFRS. Úprava je účinná pro roční účetní období začínající dne 1. července 2011 nebo po tomto datu. Dřívější použití je povoleno. 06

7 US GAAP Časté problémy při určování podmíněných závazků v oblasti daně z příjmů Společnosti, jejichž výkaznictví se řídí americkými účetními postupy (US GAAP), jsou povinné splnit požadavky pro posouzení a zachycení jakékoli nejisté daňové pozice. Příslušný postup je uveden v kodifikaci ASC 740 US GAAP (dříve FIN 48). V následujícím článku bychom se rádi věnovali situacím či transakcím, které by mohly vyžadovat vykázání nejistého daňového závazku, ale jsou v analýze připravované vedením společnosti často opomíjeny. Prvním úskalím je, že vedení společnosti musí při analýze správně porozumět pojmu daňová pozice. Pro každou daňovou pozici je třeba zanalyzovat její daňové výhody, jež jsou nejisté (tj. např. není zřejmé, zda určitý náklad bude daňově uznatelný nebo ne). Daňovou pozici představuje, jak pozice zaujatá v již podaném daňovém přiznání, tak pozice, kterou společnost bude pravděpodobně zastávat v budoucím daňovém přiznání a která je zohledněna při ocenění běžné nebo odložené daňové pohledávky/daňového závazku vykázané v řádné nebo mezitímní závěrce. To, že společnost zaujme určitou daňovou pozici, vede k trvalému snížení splatné daně z příjmů, odložení jinak splatné daně z příjmů na další období nebo ke změně očekávané realizovatelnosti odložených daňových pohledávek. Pojem daňová pozice obvykle zahrnuje také: a. rozhodnutí nepodávat daňové přiznání, b. alokaci nebo přesun výnosu resp. zisku mezi různými zeměmi, c. klasifikace výnosu nebo rozhodnutí nezahrnout příjem do daňového přiznání, d. rozhodnutí klasifikovat transakci, účetní jednotku nebo jinou pozici v daňovém přiznání jako osvobozenou od daně. Společnost například obchoduje v zahraničí, řekněme v Rusku, a podle místních zákonů by se měla pro účely daně z příjmů registrovat u ruských úřadů (tj. vznikla stálá provozovna). Společnost se však nezaregistruje ani nepodá daňové přiznání. Toto je tedy daňová pozice, kterou společnost zaujala. Další pojem, který je často předmětem diskuze při určování nejistých daňových pozic, je pojem Obecně přijímané administrativní postupy a precedenty. Ten je přitom rozhodující při posouzení, zda je pravděpodobnější, že společnost určitou daňovou pozici, obhájí, než že ji neobhájí. Můžeme si položit otázku, zda daňová pozice, která formálně představuje porušení platných daňových zákonů, může s přihlédnutím k obecně přijatým administrativním postupům splnit požadavek, že ji společnost pravděpodobně obhájí. Odpověď na tuto otázku by zněla ano, jelikož podle ustanovení ASC 740 je formální podstata daňové pozice odvozována z kompetentních zdrojů v rámci daňového zákona (zákony, legislativní záměr, nařízení, úřední rozhodnutí a precedenční právo) a jejich aplikovatelnosti na skutečnosti a okolnosti příslušné daňové pozice. V potaz by měly být brány takové administrativní postupy a precedenty, které byly v minulosti uplatněny daňovým úřadem ve vztahu k příslušné účetní jednotce nebo podobným jednotkám a které jsou všeobecně přijímány, např. osobami sestavujícími daňové přiznání, daňovými odborníky a auditory. Ustanovení ASC 740 povoluje zohlednění předešlých administrativních postupů a precedentů pouze v případě, že by daňová pozice, kterou účetní jednotka zaujme, mohla formálně představovat porušení daňového zákona a o této daňové pozici je známo, že je daňovým úřadem všeobecně přijímán. Příkladem tohoto pojetí je případ, kdy finanční úřad v plné výši akceptuje daňové odpisy IT vybavení (např. notebooků), které je používáno pro firemní i soukromé účely. Ustanovení ASC 740 na druhé straně nestanovuje, kdy lze administrativní postup a precedent považovat za všeobecně přijímaný. Společnost musí vzít v úvahu specifické skutečnosti a okolnosti pozice a použít odborný úsudek, aby mohla rozhodnout, co výraz všeobecně přijímaný zahrnuje. Účetní jednotka, která tvrdí, že je administrativní postup a precedent všeobecně přijímaný, by měla doložit podklad pro své tvrzení včetně podpůrné dokumentace. Součástí těchto podkladů může být spolehlivá znalost předchozích jednání finančního úřadu s účetní jednotkou na stejné téma, kdy byly příslušné okolnosti a skutečnosti podobné. Předpokládá se, že na administrativní postupy a precedenty se společnosti budou odvolávat jen zřídka. Posledním tématem, na které bychom se v tomto článku rádi zaměřili, je prezentace nejistých daňových výhod vztahujících se k tvorbě převodních cen v rozvaze podle ustanovení ASC 740 US GAAP. Tvorba převodních cen se vztahuje k oceňování transakcí v rámci společnosti a transakcí mezi propojenými osobami, včetně převodu hmotného a nehmotného majetku, služeb či financování. Tyto transakce zahrnují převody mezi lokálními i zahraničními společnostmi, např. česká společnost nakupuje služby (provozování IT systémů) od americké společnosti. Podle obecného principu tvorby převodních cen by ocenění transakcí mezi propojenými osobami mělo být v souladu s oceněním podobných transakcí mezi nezávislými společnostmi za obdobných podmínek (tj. transakce při zachování tržního odstupu). Účelem daňových předpisů týkajících se převodních cen je zabránit společnostem v používání vnitroskupinové fakturace za účelem obcházení daňové povinnosti zvyšováním nebo snižováním zisků konkrétní jednotky/jednotek v rámci stejné skupiny. I když mateřská společnost nebo její dceřiné společnosti spadají pod země s podobnými daňovými sazbami, společnost by mohla mít nejisté daňové výhody, které podléhají principům vykazování a oceňování uvedeným v ustanovení ASC 740. K angažovanosti společnosti v oblasti převodních cen primárně dochází v případě, že společnost ve svém daňovém přiznání vykáže transakce s propojenými osobami, které neproběhly za obvyklých podmínek. 07 pokračování na další straně

8 US GAAP Nejistá daňová výhoda vzniká v případě, že jedna z propojených osob vykazuje buď nižší výnosy, nebo vyšší náklady, než jaké jí měly vzniknout (v závislosti na typu transakce). Při rozhodování, zda má účetní jednotka ve své závěrce rozeznat odpovídající daňovou výhodu (zobrazenou zpravidla snížením daňového základu), je potřeba posoudit, zda je pravděpodobnější, že určitá daňová pozice bude obhájena, než že nebude. Ač je zpravidla v praxi pravděpodobnější, že ke vzniku určité daňové výhody z takové transakce dojde než že ne (např. bude možné určitou výši zaplacených úroků, nájemného z použití nehmotného aktiva nebo nákladů na prodané zboží uplatnit jako daňový náklad), výše této výhody je vlivem subjektivního charakteru oceňování transakcí s propojenými osobami často nejistá. Společnost musí v případě své úpravy převodních cen uplatnit ustanovení ASC 740. Může se stát, že společnost, která uplatňuje určitý přístup při tvorbě převodních cen, nemůže uplatnit daňovou výhodu s tím související v plné výši v rámci své domácí země, ale může ji uplatnit v rámci země, kde sídlí protistrana, a to na základě tvrzení, že účetní jednotka využije speciální postup kompetentních orgánů a jeho použití bude požadovat, pokud jeden z daňových úřadů navrhne úpravu. Podle podmínek některých smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených různými zeměmi se postupem kompetentního orgánu rozumí proces vzájemné dohody mezi zeměmi, jehož účelem je zamezení dvojího zdanění společností vzniklého v důsledku úprav tvorby převodních cen v dříve podaných daňových přiznáních. Tento předpoklad však nemusí v praxi fungovat. Případy dvojího zdanění jsou obvykle řešeny za použití principů obsažených ve směrnicích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ( směrnice OECD ). Aby bylo zamezeno dvojímu zdanění, provede jeden finanční úřad úpravu (např. sníží náklady a zvýší zdanitelný příjem), která vyžaduje konzistentní úpravu převodních cen (např. sníží výnosy a zdanitelný příjem) v rámci jurisdikce propojené osoby. Neexistuje však vždy záruka, že dojde k uzavření dohody mezi jednotlivými jurisdikcemi, a tudíž k zamezení dvojímu zdanění. Účetní jednotka by v tomto případě měla v rozvaze prezentovat závazek z titulu nejistých daňových výhod a daňovou výhodu v hrubé výši, pokud neexistuje zákonné právo na zápočet v rámci smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi jurisdikcemi. *** Témata uvedená v tomto článku představují jen část z oblastí, na které by se mělo vedení společnosti zaměřit při identifikaci nejistých daňových pozic a jejich vykazování v účetní závěrce nebo v podkladech pro konsolidaci sestavených podle standardů US GAAP. Důkladná znalost požadavků a souvisejících pravidel US GAAP nebo konzultace s daňovými specialisty skupiny by měly pomoci eliminovat překvapení, k nimž by mohlo dojít při externím či interním auditu účetnictví vedeného podle US GAAP. Vedení některých společností v této situaci tvrdí, že pokud je v jedné zemi vybírána mimořádná daň, měla by v druhé zemi existovat mimořádná daňová výhoda. Pokud existuje smlouva o zamezení dvojího zdanění, vedení se domnívá, že se tyto dvě pozice vzájemně započtou, a nemusí tak dojít k zaúčtování žádných nejistých daňových výhod. 08

9 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z auditního oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: České účetnictví IFRS a US GAAP Romana Pojslová: Stanislav Staněk: Michal Brandejs: Martin Tesař: Soňa Plachá: Pavel Kodýtek: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. Společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited, její členské firmy a přidružené společnosti neodpovídají nikomu za žádné škody vzniklé v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má Deloitte světové možnosti i hlubokou znalost místního prostředí, a může tak pomáhat svým klientům k úspěchu na všech místech jejich působnosti. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala etalonem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP Účetní novinky Deloitte Česká republika Změny Českých účetních Dne 17. prosince 2015 uveřejnilo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví Významná změna v účetnictví. Vítejte ve světě IFRS. Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Květen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Změny v konsolidaci způsobené

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Implementace jednotné účtové osnovy ve skupině

Více

A&Dvocate zpravodaj. Účetní zpravodaj. Daňový zpravodaj. Novinky z oblasti dotací. Deloitte Česká republika únor 2013. Novinky z právní oblasti

A&Dvocate zpravodaj. Účetní zpravodaj. Daňový zpravodaj. Novinky z oblasti dotací. Deloitte Česká republika únor 2013. Novinky z právní oblasti Deloitte Česká republika únor 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj A&Dvocate zpravodaj Novinky z oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Novinky z

Více

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 CS PŘÍLOHA Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 1 Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Novinky v oblasti dotací

Novinky v oblasti dotací Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Novinky v oblasti dotací listopad 2013 Deloitte Česká republika ČR - dotace Poslední příležitost získat dotaci na nákup strojního vybavení Ministerstvo průmyslu

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 Leden 2011 Účetní závěrka za rok 31. prosince 2010 Vzorová účetní závěrka společnosti za rok 31. prosince 2010 je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých daňových subjektů na trh do Ruska z pohledu daně z příjmp jmů v ČR Fučík & partneři auditoři, daňoví poradci Tomáš Plešingr daňový poradce Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých

Více

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28)

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) CS D044554/01 PŘÍLOHA Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) Změny IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka Mění se odstavce 4 a 32 a vkládají se nové odstavce

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Účetní zpravodaj 04 IFRS 07 US GAAP. 02 České účetnictví. Horké novinky zákona o účetnictví Pozvánka na seminář: Účetní závěrka 2010

Účetní zpravodaj 04 IFRS 07 US GAAP. 02 České účetnictví. Horké novinky zákona o účetnictví Pozvánka na seminář: Účetní závěrka 2010 Accounting has moved on. Welcome to IFRS Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2010, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Horké novinky zákona o účetnictví

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Investice do nemovitostí (IAS 40)

Vysoká škola ekonomická v Praze. Investice do nemovitostí (IAS 40) Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Investice do nemovitostí (IAS 40) 1FU486 IFRS David Procházka 1 Klasifikace nemovitostí Účel pořízení

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %.

d) úrokové sazby, mzdy a ceny jsou spojeny s cenovým indexem a e) kumulativní míra inflace v průběhu tří let se blíží nebo převyšuje 100 %. IAS 29 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách [Novelizace standardu - v odstavci 27 se "položek výsledovky" upravují na "položek výkazu o úplném výsledku", v odstavci 28

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en) 8024/16 DRS 8 ECOFIN 299 EF 88 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 13. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D044460/01 Předmět:

Více

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika prosinec 2016 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. října 2016 jako Řídicí

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje Účetnictví a výkaznictví Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se novela s účinností od 1. 1. 2016) Vyhláška č. 410/2009

Více

Obecné pokyny. ke zveřejňování údajů o zatížených a nezatížených aktivech. 27. června 2014 EBA/GL/2014/03

Obecné pokyny. ke zveřejňování údajů o zatížených a nezatížených aktivech. 27. června 2014 EBA/GL/2014/03 OBECNÉ POKYNY KE ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ O ZATÍŽENÝCH A NEZATÍŽENÝCH AKTIVECH 27. června 2014 EBA/GL/2014/03 Obecné pokyny ke zveřejňování údajů o zatížených a nezatížených aktivech Obecné pokyny orgánu EBA

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. leden 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. leden 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika leden 2017 Úspory energie Výzva II 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2015

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2015 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2015 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup Accounting has moved on. Welcome to IFRS Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Březen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Zápočet daně z příjmů zaplacené

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

923/ Směna majetku

923/ Směna majetku 923/16.06.99 - Směna majetku Předkládá: Ing. Dana Trezziová, daňová poradkyně č.osvědčení 7 Jiří Jirman, daňový poradce č.osvědčení 2965 Mgr. Jaroslav Škvrna, daňový poradce č.osvědčení 2843 Popis problematiky:

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Provoz a ekonomika kombinované studium TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Více

Nový zákon o daních z příjmů a mezinárodní účetní standardy

Nový zákon o daních z příjmů a mezinárodní účetní standardy Nový zákon o daních z příjmů a mezinárodní účetní standardy Konference Komory certifikovaných účetních 1. listopadu 2016 Martin Jareš, Ministerstvo financí Obsah Nový zákon o daních z příjmů Vztah daní

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú. Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 29 a 3 vyhlášky č. 54/22 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3. Výše a povaha

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika prosinec 2017 Výzva III programu Úspory 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo III. výzvu programu Úspory. Program je určen všem podnikům, které

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Průtahy v přípravě a realizaci Všechny větší stavební projekty čeká zřejmě zdržení v jejich přípravě a realizaci. K 1. lednu 2015 totiž nabyla účinnosti novela zákona

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách?

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Kateřina Berková Praha, 2013 Příspěvek si klade za cíl nalézt odpovědi na tyto okruhy otázek: Proč se dostává IFRS do sekundárního

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. říjen 2016

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. říjen 2016 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika říjen 2016 Podzimní výzvy Operačního programu Podnikání a inovace 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více