Strana 1 (celkem 21)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strana 1 (celkem 21)"

Transkript

1 Strana 1 (celkem 21)

2 Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času Činnost střediska volného času Informace o žácích a studentech se speciálními vzdělávacími potřebami a žácích a studentech nadaných využívajících služeb střediska volného času Údaje o dalších aktivitách SVČ a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o pracovnících SVČ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 9) Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ Závěr.21 Strana 2 (celkem 21)

3 1. Základní údaje o středisku volného času Název organizace: Dům dětí a mládeže Mělník se sídlem Na Polabí 2854, Mělník IČO organizace: IZO organizace: Zřizovatel: Středočeský kraj Kontakty: Telefon: Fax: www stránky: ředitel/ka SVČ: Zdeňka Černá do Mgr. Helena Jiráčková od tel.: statutární zástupce: Zdeňka Černá do Mgr. Helena Jiráčková od Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Uskutečněné změny za hodnocený školní rok: do ve výkonu funkce ředitelka DDM Mělník Zdeňka Černá, od ve výkonu funkce ředitelka DDM Mgr. Helena Jiráčková Strana 3 (celkem 21)

4 2. Charakteristika střediska volného času Dům dětí a mládeže v Mělníku je státní školské zařízení se statusem příspěvkové organizace a z toho plynoucí právní subjektivitou zřizované od Krajským úřadem v Praze. Budova DDM v Mělníku je majetkem Městského úřadu Mělník, který ji zařízení pronajímá za symbolickou cenu. K spravování budovy přistupuje MÚ velmi zodpovědně. Svědčí o tom stav a vzhled budovy. DDM leží na okraji města Mělníka v krásném prostředí lesoparku. Součástí prostoru je i přilehlá venkovní terasa, která s budovou tvoří jeden celek. Středisko volného času pracuje celoročně. Nabízí činnosti určené všem věkovým kategoriím, od dětí předškolního věku až po seniory. Hlavní náplní činnosti DDM Mělník jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže zaměřené na osobnostní rozvoj mladých lidí a jejich uplatnění ve společnosti a na trhu práce, na ochranu před sociálně patologickými jevy a jejich následky a na podporu zdravého životního stylu. Organizace nabízí své činnosti zaměřené na trávení volného času zejména formou zájmových útvarů, klubovou činností, příležitostními akcemi pro širokou veřejnost, táborovými a prázdninovými akcemi pro děti. Ve spolupráci s KÚ Středočeského kraje a MŠMT organizuje středisko volného času základní, okresní a krajská kola soutěží pro žáky základních a středních škol. V rámci možností finančních prostředků se zařízení snaží měnit nabídku vzdělávání s ohledem na moderní trendy vývoje využití volného času. Středisko spolupracuje s ostatními DDM formou vzájemných návštěv a konzultací, s Městským úřadem v Mělníku, se základními školami, se speciálními a praktickými školami v okrese Mělník. O nabídce činnosti informuje organizace veřejnost na webových stránkách Domu dětí a mládeže Mělník dále vydáváním buletinu Volnočásek a tiskem nabídky činností v měsíčníku Radnice, nabídkou a prezentací na sociální síti Facebooku DDM Mělník. Realizované projekty: Hrátky v přírodě financované z dotace Středočeského kraje z Fondu životního prostředí Dílna radosti a pohybu financovaná z dotace Středočeského kraje z Fondu Hejtmana Karlovarský skřivan Akce realizované za finanční podpory MÚ v Mělníku Pohádkový park Základní kola sportovních soutěží Strana 4 (celkem 21)

5 Organizační struktura školy a personální obsazení Řídící a kontrolní činnost Vedoucí pracovníci Vedoucí pracovníci pedagogického a ekonomického úseku zodpovídají za úkoly, které jsou dané pro jejich úsek. Náplní vedoucích pracovníků je řídit příslušné interní a externí pracovníky střediska. Vedoucí pracovníci se scházejí na poradách vedoucích pracovníků dle potřeby střediska. V tomto školním roce se konaly pracovní porady 1x měsíčně. Porad se vždy zúčastnili pracovníci z pedagogického úseku a z ekonomického úseku. Uskutečnilo se 10 pedagogických porad s interními pracovníky a 3 pedagogické porady s externími pracovníky. V případě potřeby probíhaly konzultační individuální porady. Celkem bylo provedeno 166 hospitací zaměřených zejména na zájmové vzdělávání, příležitostní akce, letní a zimní tábory. Strana 5 (celkem 21)

6 Materiálně technické podmínky Středisko volného času Dům dětí a mládeže Mělník provozuje svou činnost v samostatné budově Městského úřadu Mělník. Budova se nachází na okraji města v lesoparku. Součástí budovy je přilehlá terasa se zabudovaným krbem a velkými kamennými stoly. Budova má bezbariérový přístup. SVČ disponuje deseti učebnami a jedním víceúčelovým sálem. Učebny jsou po stránce prostorové dostačující kapacitě účastníků. Každá učebna je kvalitně vybavena učebními pomůckami a materiálem. Za podpory Fondu hejtmana Středočeského kraje byla zřízena v našem středisku nová učebna Dílna radosti a pohybu. Virtuální učebna s interaktivní tabulí, novými výukovými programy a Kinectem. Z finančních prostředků Městského úřadu v Mělníku byly obnoveny a upraveny prostory sociálních zařízení, tak aby odpovídaly hygienickým potřebám zařízení. Vymezení hlavní a doplňkové činnosti SVČ Je dána zřizovací listinou. V rámci doplňkové činnosti provozuje středisko v prostorách DDM Mělník: Maloobchod a velkoobchod Cestovní agenturu Domu dětí a mládeže Mělník Doplňková činnost SVČ Doplňková činnost SVČ (k ) Název doplňkové činnosti Velkoobchod - maloobchod Počet uživatelů doplňkové činnosti Počet zaměstnanců zajišťujících doplňkovou činnost Stručné vyhodnocení doplňkové činnosti Doplňková činnost je využívána při provozu střediska účastníky zájmového vzdělávání Poznámka Průměrný počet účastníku prodeje- 30 osob denně Cestovní agentura DDM 31 1 Pobytové a poznávací výlety Spolupráce s 37 CK v ČR 3. Činnost střediska volného času Pravidelná zájmová činnost je uskutečňována každý všední den v odpoledních hodinách. Na vedení zájmové činnosti se z části podílejí všichni interní pedagogičtí pracovníci. Velký podíl na této práci mají však externí pracovníci. Všichni vedoucí zájmových činností se s dětmi zúčastňují v průběhu celého školního roku soutěží, víkendových pobytů a sportovních soustředění. Největší zájem je o kroužky se sportovním a esteticko-výtvarným zaměřením. Strana 6 (celkem 21)

7 I. Pravidelná zájmová činnost (k ) Název zájmového útvaru Počet dětí, žáků, studentů účastníků zájmového útvaru Vedení zájmového útvaru (kroužku) - Interní pracovník Vedení zájmového útvaru (kroužku) - Externí pracovník Keramický I 10 Burianová Výtvarný II 12 Menclová Výtvarný III 8 Menclová Keramický IV 17 Burianová Kytara I 6 Šandová Š. Kytara II 6 Šandová Š. Kytara III 3 Šandová Š. Flétna I 7 Novotná L. Flétna II 5 Novotná L. Rytmika 20 Hornová Tanečky 20 Hornová Tanečky pro nejmenší 15 Jiráčková Dramatický 7 Geťková Anglická konverzace pro nejmenší 5 Černá Klouček Anglická konverzace 3 Janda Dovedné ruce I 8 Jenčová Dovedné ruce II 9 Kopřivová Dovedné ruce III 9 Kopřivová Judo I 18 Jány Judo II 17 Novotná Sebeobrana I 16 Havlík P. Sebeobrana II 13 Havlík J. Sebeobrana starší žáci 15 Havlík J. Aerobic - začátečníci 14 Hornová Dance aerobic 25 Smolčáková Trampolíny I 11 Novotná Trampolíny II 15 Hornová Trampolíny III 19 Hornová Trampolíny VI 18 Smolčáková Košíková I 10 Karlovec Košíková II 10 Kvasný Street dance 13 Vajnerová Kung - fu 22 Fraibiš Turistický 11 Svobodová Modelář výtvarné řezbářství 9 Merta Celkem Strana 7 (celkem 21)

8 Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ ZÚ AEROBIC Středočeský taneční pohár 2012 skupina 1. stupeň ZŠ - OK 4.místo ( tanec skupiny Lentilky- název vystoupení BONBÓNKY S POMPÓNKY ) ZÚ STREET DANCE Středočeský taneční pohár 2012 skupina 2. stupeň ZŠ OK 3.místo ZÚ MODELÁŘ Okresní přebor leteckých modelářů kategorie A 3 mladší, starší žáci Bohoněk Matouš kat. mladší žáci 1. místo Hanuš Filip kat. mladší žáci 2. místo Holub Jaroslav kat. starší žáci 1. místo Básner Tomáš kat. starší žáci 2. místo Zalabák Michal kat. starší žáci 3. místo Preis Petr kat. starší žáci 4. místo Příležitostná zájmová činnost Některé příležitostné akce mají v našem SVČ již svou tradici, jsou to zejména akce zaměřené na oslavy svátků a lidové tradice. Mezi nejžádanější a nejnavštěvovanější patří akce Cesta pohádkovým parkem, Mikulášská nadílka a Dýňový duch. II. Příležitostná zájmová činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků celkem Dýňový duch Divadelní představení Nerušit, prosím Divadelní představení Hurvínek mezi osly Divadelní představení Nabucco Veselé plavání Mikulášská nadílka Dětský karneval pohádkový O Šípkové Růžence Divadelní představení Aida Dětský karneval na téma zvířátka Dětský karneval pro ZŠ Byšice Divadelní představení Vražda za oponou Divadelní představení Hurvínkovo dobrodružství Dětský karneval na téma klauni Čarodějnice 84 Strana 8 (celkem 21)

9 Cesta pohádkovým parkem ZÚ Judo I ( p. Jány ) 22 akcí ZÚ Judo II ( pí. Novotná ) 22 akcí ZÚ Košíková I turnaje ( p. Karlovec ) -31 akcí ZÚ Košíková II turnaje ( p. Kvasný ) 34 akcí ZÚ Sebeobrana I 5 akcí ZÚ Sebeobrana II 5 akcí ZÚ Sebeobrana starší žáci 2 akce ZÚ Street dance 2 akce ZÚ Kung Fu 4 akce 45 Celkem 4153 Pobytové akce Akce jsou pořádány v průběhu školního roku a patří k nejoblíbenějším aktivitám všech členů zájmových útvarů. V průběhu posledních let se těchto akcí zúčastňuje stále větší množství rodičů dětí navštěvujících zájmové útvary. III. Pobytové akce (k ) Datum Název akce Počet účastníků Osobodny Zimní sportovní soustředění Judo I Zimní sportovní soustředění Judo II Zelčín základy kartografie Úštěk zásady správného táboření v přírodě Šestajovice návštěva Svíčkárny, vánoční tradice Hostín návštěva obory poznávání fauny Lhotka Skalní město, pěší turistika Liberec Aquapark kulturní památky kraje, sport. vyžití Praha Muzeum strašidel, historie pověstí staré Prahy Zelčín základy topografie, Morseova abeceda Zelčín cyklistický výlet Celkem Prázdninová činnost Během prázdnin probíhala v našem SVČ prázdninová činnost formou jednodenních zájezdů, pobytových vícedenních zájezdů a klubovou činností v DDM Mělník. Zařízení nabídlo dětem, mládeži a dospělým širokou škálu zábavných zájezdů, zimních a letních pobytových táborů, sportovních a ozdravných pobytů. Strana 9 (celkem 21)

10 IV. Prázdninová činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků Osobodny Počet pracovníků Podzimní prázdniny v DDM Vánoční prázdniny v DDM Pololetní prázdniny v DDM Zimní tábor s lyžařským výcvikem Š. Mlýn Zimní tábor pro rodiče a děti Š. Mlýn Jarní prázdniny v DDM Velikonoční prázdniny v DDM Příměstský tábor Letní tábor aerobic Š.Mlýn Příměstský tábor Letní tábor Kostelec u Jihlavy Letní tábor s CK Topinka - Růžená Letní tábor s CK Topinka - Ostrovec Letní tábor s CK Topinka - Varvažov Příměstský tábor Hlavní letní prázdniny v DDM Celkem Další činnosti zájmového vzdělávání Mezi další činnost našeho střediska řadíme organizaci bazarů s dětským oblečením a charitativní sběr šatstva. V. Další činnosti zájmového vzdělávání (k ) Název akce Počet akcí Počet účastníkůdětí, žáků, studentů Charitativní sběr šatstva Výměnný prodej Charitativní sběr šatstva Výměnný prodej Celkem Osvětová a informační činnost V průběhu roku se v prostorách DDM Mělník konala putovní výstava s názvem Náš kraj. V závěru školního roku se konala v Masarykově kulturním domě v Mělníku tradiční akce Děti dětem. Akce prezentuje veškeré zájmové činnosti organizace dle jednotlivých zájmových útvarů široké veřejnosti. Strana 10 (celkem 21)

11 VI. Osvětová a informační činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků Děti dětem Putovní výstava Náš kraj 115 Celkem 704 Organizace soutěží a přehlídek I v tomto školním roce se konaly soutěže, přehlídky, olympiády vyhlášené MŠMT, ASŠK, KÚ Středočeského kraje. Celkový počet účastníků v základních, okresních a krajských kolech byl uspokojivý. Organizace soutěží a přehlídek představuje zejména práci s talentovanými dětmi a mládeží. V přehledu jsou uvedeny soutěže a přehlídky vyhlašovatelů, které organizuje náš DDM. VII. Práce s talenty (k ) Datum Název akce Počet účastníků OK Přespolní běh III., IV.kategorie ZŠ, VI.A kategorie SŠ ZK Volejbal ZŠ a SŠ VI. B. kategorie - dívky ZK Volejbal ZŠ a SŠ VI. B kategorie chlapci ZK Florbal ZŠ II. kategorie OK Florbal ZŠ II. kategorie OK Přírodovědný klokan ZŠ a SŠ KK Chemická olympiáda SŠ A ZK Florbal IV.kategorie - chlapci ZK Florbal IV.kategorie - dívky OK Pythágoriáda pro ročník OK Pythágoriáda pro 8. ročník KK Karlovarský skřivánek OK Dějepisná olympiáda ZK Volejbal SŠ chlapci a dívky OK Matematický klokan ZŠ a gymnázia okresu Mělník OK Olympiáda v českém jazyce I. kategorie - ZŠ OK Olympiáda v českém jazyce II. kategorie - SŠ OK Soutěž dětských recitátorů OK Pythágoriáda pro 5. ročník OK Fyzikální olympiáda kategorie E,F OK Biologická olympiáda C KK Chemická olympiáda C ZK Vybíjená ZŠ II. kategorie dívky OK Biologická olympiáda D KK Chemická olympiáda D ZK Vybíjená ZŠ II. kategorie chlapci OK Leteckých modelářů letiště Hořín ZK MC Donald s Cap ZŠ A,B 113 Strana 11 (celkem 21)

12 OK Taneční pohár ZŠ, SŠ OK SHM ZŠ speciálních a ZŠ praktických KK Chemická olympiáda B KK Biologická olympiáda C ZK Malá kopaná IV. Kategorie ZŠ OK Besip dopravní soutěž mladých cyklistů - ZŠ ZK Atletická všestrannost třída KK Biologická olympiáda D 79 Celkem 5863 Odborná, metodická činnost Tuto činnost nabízíme především v dopoledních hodinách základním, speciálním, praktickým a mateřským školám. Program, který školám nabízíme, je zpracován vždy pro konkrétní skupinu žáků dle různých tematických celků. V letošním roce byl realizován projekt Hrátky v přírodě pro žáky speciálních a praktických škol. Projekt byl zaměřen na environmentální výchovu. V rámci tohoto projektu se konaly v našem SVČ i odborné kurzy pro pedagogy zúčastněných škol s environmentální tématikou. VIII. Metodická a odborná činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků Podaná ruka pro ZŠ 1. třída Zábavné dopoledne pro ZŠ Odborný kurz pro pedagogy s enviromentální tématikou Odborný kurz pro pedagogy s enviromentální tématikou Hrátky v přírodě projektový den na téma Ochrana přírody Hrátky v přírodě projektový den na téma Velikonoce Hrátky v přírodě projektový den na téma Odpady Hrátky v přírodě projektový den na téma Vztah k přírodě Hrátky v přírodě projektový den na téma Poselství dalším generacím Zábavné dopoledne pro MŠ Liběchov Zábavné dopoledne pro MŠ Zvoneček 48 Celkem 353 Strana 12 (celkem 21)

13 Spontánní činnost Spontánní činnosti probíhají v našem středisku volného času během celého školního roku a nabízejí během dne mnoho zajímavých aktivit pro děti, mládež a dospělé. Nejvíce zájemců je v letošním roce o sportovní klub Cvičení na trampolínách. Využívanou a navštěvovanou je však i horolezecká stěna umístěná před budovou střediska. Novinkou závěru letošního školního roku je Kinect. IX. Spontánní činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků - dětí, žáků, studentů Celoročně Klub Kopaná Celoročně Klub Radost 41 Celoročně Klub Rodiče a děti 1040 Celoročně Klub PC 11 Celoročně Klub Cvičení seniorů 589 Celoročně Klub Aerobic 269 Celoročně Klub Cvičení s hudbou 195 Celoročně Klub Kalanetika 133 Celoročně Klub Judo 49 Celoročně Klub Cvičení na trampolínách I 1065 Celoročně Klub Body styling 363 Celoročně Klub Zamat 749 Celoročně Kurz Skateboarding 8 Po - pá Klubová činnost 8672 Po - pá Kinect 7 Po - pá Horolezecká stěna 7300 Celkem Pozn.: Do počtu účastníků se nezahrnují pracovníci střediska. 4. Informace o žácích a studentech se speciálními vzdělávacími potřebami a žácích a studentech nadaných využívajících služeb střediska volného času I v tomto školním roce proběhla spolupráce se speciálními a praktickými školami v Mělníku. Formou dopoledních setkání jsme se podíleli na rozvoji osobností dětí za pomoci pravidelných aktivit v Klubu radost. Žáci a studenti nadaní nevyužívali v tomto školním roce naše středisko volného času. Programy a projekty 5. Údaje o dalších aktivitách SVČ a prezentaci školy na veřejnosti Hrátky v přírodě projekt zaměřený na ochranu přírody, velikonoce, odpady, vztah k přírodě, poselství dalším generacím určený pro speciální a praktické školy. Realizace projektu za podpory Středočeského kraje z Fondu životního prostředí v dubnu Celkové náklady na projekt ,-Kč Strana 13 (celkem 21)

14 Dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje ,-Kč Finanční částka hrazená DDM Mělník 2.509,-Kč Zhodnocení projektu: Všechny aktivity připravené pro žáky školy byly dle hodnocení učitelů velkým přínosem pro další rozvoj dětí. Aktivity byly zpracovány zábavnou formou (hry, skupinové práce, besedy, ). Dílna radosti a pohybu - projekt na realizaci nové virtuální učebny pro všechny věkové kategorie. Realizace projektu za podpory Středočeského kraje z Fondu hejtmana v dubnu Celkové náklady na projekt ,50Kč Dotace z Fondu hejtmana Středočeského kraje Kč Finanční částka hrazená DDM Mělník: rezervní fond Kč, provoz ,50Kč Zhodnocení projektu učebna má rozvíjet výukové znalosti a dovednosti dětí, mládeže a dospělých Karlovarský skřivan - pěvecká soutěž vyhlašovaná mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Soutěž je určená pro žáky základních škol a žáky základních uměleckých škol. Soutěž vyhlašovaná MŠMT, bez finančního zajištění. Realizace soutěže v lednu Zhodnocení soutěže soutěž uskutečněná v přátelském duchu podpořila další rozvoj všech účastníků soutěže. Zahraniční spolupráce V tomto školním roce nezahájilo SVČ spolupráci se zahraničními organizacemi. Prevence sociálně patologických jevů V průběhu školního roku bylo uspořádáno několik krátkých besed zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů v rámci zájmových útvarů a prázdninové činnosti. V DDM nebyl hlášený žádný případ diskriminace nebo šikany. Multikulturní a environmentální výchova Multikulturní a environmentální výchově se věnujeme po celý školní rok v zájmových útvarech a při pořádání příležitostních akcí. Různorodé aktivity jsou zaměřeny na pozitivní vztah k přírodě, na začlenění jedince do skupiny, na toleranci vůči druhému, kulturu naší vlasti a kulturu zahraniční. Vnější partneři střediska I v tomto roce jsme spolupracovali a hlavně rozšiřovali spolupráci s novými objekty. Na vysoké úrovni je spolupráce s naším zřizovatelem Krajským úřadem Středočeského kraje. Velice si také vážíme spolupráce s Městským úřadem v Mělníku a jinými objekty, které pomáhají a zajišťují velké množství akcí po stránce personální a materiální. Pro zajímavost uvádíme některé z nich: Krajský úřad Středočeského kraje, Národní institut dětí a mládeže, Městský úřad v Mělníku, školská zařízení ve Středočeském kraji, Regionální muzeum Strana 14 (celkem 21)

15 Mělník, Úřad práce v Mělníku, Chráněná krajinná oblast Kokořínsko, Masarykův kulturní dům v Mělníku, Deník Mělnicko, Týdeník Mělnicko, Mělnická radnice, ASŠK, ČČK, ÚAMK ČR, Diakonie Úpice, CK Exim tours, Firo, Čedok, Axia aj. Ediční a propagační činnost Na propagaci našich aktivit se podílíme nejen informacemi do tisku ale i vydáváním čtvrtletníku Volnočásek, který uceleně informuje širokou veřejnost o všech činnostech a nabídkách SVČ. 1x měsíčně zasílá organizace do měsíčníku Radnice plán svých činností. Všechny informace týkající se činností střediska může veřejnost nalézt na webových stránkách DDM Mělník Od června 2010 byl založen Facebook, který slouží nejen jako nabídka pro veřejnost, ale i na zpětné reakce veřejnosti k jednotlivým činnostem DDM. Další akce nebo činnosti Mezi další akce řadí naše středisko výlety za kulturou. Pro dospělé zájemce nabízí organizace během roku několik zájezdů do pražských divadel (divadlo Karlín, Divadlo na Vinohradech aj.) Pro nejmenší účastníky pořádá organizace zájezdy do Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze. I. Základní údaje o pracovnících SVČ (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený 6. Údaje o pracovnících SVČ nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet účastníků prav. činnosti na přep. počet pedagog. prac. 15/10,25 9/6,26 6/3, ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník 1. EX Barda Stanislav 2. EX Buriánová Marie 3. EX Černá Lucie 4. Černá Zdeňka 5. EX Černý Jiří 6. EX Danišková Jana 7. EX Dombai Roman Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace dosažený stupeň vzdělání, obor Titul Pedagog volného času Max.35/měsíc Střední odborná škola - 4 Délka ped. praxe Pedagog volného času Max.35/měsíc Vysoká škola pedagogická Mgr. 46 Pedagog volného času Max.35/měsíc Střední pedagogická škola - 1 ředitelka pedagog volného času 1 Úplné střední vzdělání s maturitou - 48 Pedagog volného času max.35/měsíc Střední odborné učiliště - 3 Pedagog volného času max.35/měsíc Vysoká škola pedagogická Mgr. 16 Pedagog volného času max.35/měsíc Střední odborné učiliště - 4 Strana 15 (celkem 21)

16 8. EX Fraibišová Marcela Pedagog volného času max.35/měsíc Úplné střední všeobecné vzdělání EX Fraibiš Stanislav Pedagog volného času max.35/měsíc Vysoká škola Policejní akademie Bc EX Úplné střední odborné Technickohospodářské a správní činnosti Pedagog volného času max.35/měsíc Fric Marek EX Geťková Jana Pedagog volného času max.35/měsíc Úplné střední všeobecné vzdělání Hornová Ivana Pedagog volného času 1 Úplné střední vzdělání s maturitou EX Havlík Jan Pedagog volného času max.35/měsíc Úplné střední všeobecné vzdělání EX Havlík Petr Pedagog volného času max.35/měsíc Střední zemědělská škola veterinární Hrušová Lucie (Novotná ) Pedagog volného času 1 Úplné střední vzdělání s maturitou Jagri Václav Pedagog volného času 0,5 Vysokoškolské vzdělání bakalářské Bc EX Jány Mikuláš Pedagog volného času max.35/měsíc Střední odborné učiliště EX Janda Tomáš Pedagog volného času max.35/měsíc Vysoká škola technická Ing. 0,5 19.Jenčová Jana Pedagog volného času 1 Úplné střední všeobecné vzdělání Jiráčková Helena Pedagog volného času 0,375 Vysokoškolské vzdělání magisterské Mgr EX Karlovec Jan Pedagog volného času max.35/měsíc Úplné střední všeobecné vzdělání EX Kvasný Tomáš Pedagog volného času max.35/měsíc Vysoká škola pedagogická Mgr EX Klouček Petr Pedagog volného času max.35/měsíc ČZU, PEF Ing. 0,5 24.Kopřivová Zuzana Pedagog volného času 0,875 Úplné střední vzdělání s maturitou EX Menclová Hana Pedagog volného času max.35/měsíc Střední průmyslová škola keramická EX Merta Ivan Pedagog volného času max.35/měsíc Střední průmyslová škola strojní EX Mikušová Ivana Pedagog volného času max.35/měsíc Vysoká škola Fakulta lékařství MUDr EX Novotná Alice Pedagog volného času max.35/měsíc 3.lékařská fakulta Bc EX Střední průmyslová škola chemickotechnologická Semerádová Pedagog volného času max.35/měsíc Stanislava Sklenář Michal Pedagog volného času 0,125 Úplné střední vzdělání s maturitou - 0,5 31.EX Smolčáková Pedagog volného času max.35/měsíc Střední zdravotní škola - 2 Blanka 32. EX Úplné střední odborné s maturitou Pedagog volného času max.35/měsíc Svobodová Jitka UK obor vychovatelství - 5 Strana 16 (celkem 21)

17 33.EX Šandová Šárka (Jandová ) 34. EX Šimánek Karel 35. EX Toušek Kamil 36. EX Vajnerová Hana Pedagog volného času max.35/měsíc Střední pedagogická škola - 8 Pedagog volného času max.35/měsíc Univerzita Karlova matematickofyzikální fakulta RNDr. 36 Pedagog volného času max.35/měsíc Střední odborné učiliště - 4 Pedagog volného času max.35/měsíc Střední odborná škola Obchodní akademie Verneková Jana Pedagog volného času 0,875 Úplné střední vzdělání s maturitou EX Vyšínský Petr Pedagog volného času max.35/měsíc Střední odborné učiliště EX Zeidler Miroslav Pedagog volného času max.35/měsíc Střední odborné učiliště - 3 Pozn.: Uveďte pedagogické pracovníky jmenovitě nebo pod čísly, u externích pedagogických pracovníků vyznačte vedle pořadového čísla (jména) značku EX. III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem ,11 z toho žen ,42 Personální změny ve školním roce: - počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili do střediska volného času, jejich vzdělání a odborná kvalifikace: 1. Sklenář Michal od úplné střední vzdělání s maturitou, obor technické lyceum 2.Bc. Jagri Václav od UJEP Ústí nad Labem obor PVČ vychovatelství - počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze SVČ 1. Jiráčková Helena červen 2012 Vysoká škola pedagogická UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Všichni pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro práci SVČ. Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium Strana 17 (celkem 21)

18 Vzdělávací instituce Zaměření akce Počet účastníků Generace +, o. s, Praha Pohybové a taneční aktivity u dětí ve věku 3-6 let 1 VISK Středočeský kraj Stravovací služby, hygienické minimum a systém kritických bodů ( HACCAP ) 9 UJPP Ústí nad Labem Certifikát studijního programu TV 1 JTB s.r.o. Jumping KIDS 3 VISK Středočeský kraj Fakta s.r.o. Žďár nad Sázavou VISK Středočeský kraj VISK Středočeský kraj Školská legislativa aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech/ Novela školského zákona Jak připravit nový školní rok a na nic nezapomenout Tvořivé činnosti v cyklu roku ve výuce a volnočasových aktivitách/ Předvánoční a vánoční čas Vánoční inspirace hvězdičky, koule, přáníčka a svícny VISK Středočeský kraj Kreativní techniky a jejich praktické využití 1 VISK Středočeský kraj VISK Středočeský kraj Školská legislativa/ Právní otázky v činnosti ředitele školy Školská legislativa aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech/ Novela zákoníku práce 1 1 VISK Středočeský kraj Počítačová kriminalita, netolismus, a kyberština 1 Samostudium Odborná literatura, zákony, metodické materiály a) počet jednodenních a dvoudenních akcí - 23 b) počet vícedenních akcí - 0 c) samostudium v průběhu roku všichni pracovníci organizace ( odborná literatura, zákony, metodiky aj.) Finanční náklady vynaložené na DVPP pracovníku SVČ činily za školní rok 2011/2012 částku 5.660,- Kč Strana 18 (celkem 21)

19 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 9) V tomto školním roce neproběhla v našem SVČ žádná kontrola. 9. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ I. Základní údaje o hospodaření střediska volného času Základní údaje o hospodaření SVČ Za rok 2011 (k ) Činnost Za 1. pol. roku 2012 (k ) Činnost v tis. Kč Hlavn í Doplňkov á Hlavn í Doplňkov á z toho Náklady celkem Výnosy celkem příspěvk y a dotace na provoz ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním Strana 19 (celkem 21)

20 II. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 2011 (k ) 1. Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV) z toho Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) 3985 z toho mzdové výdaje 2945 ostatní celkem 1 (např. UZ , , - vypsat všechny) 180 z toho UZ UZ UZ Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) 429 běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 0 ostatní účelové výdaje celkem 1 (např. UZ 001, 002, 003, - vypsat všechny) 429 z toho z toho UZ UZ UZ 91 Projekt z FŽP Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) 0 Komentář k ekonomické části Stejně jako v předchozích letech nepokryly finanční prostředky z rozpočtu kraje provozní výdaje organizace. Finanční prostředky chyběly zejména na energie zařízení a na drobné opravy střediska. Závěrečnému kladnému hospodářskému výsledku napomohla opět vedlejší hospodářská činnost provozovaná naším SVČ. Strana 20 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 24)

Strana 1 (celkem 24) Strana 1 (celkem 24) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 2. Charakteristika střediska volného času 3. Činnost střediska volného času 4. Informace o žácích a studentech se speciálními vzdělávacími

Více

Úvodní slovo. Milí příznivci našeho Domečku,

Úvodní slovo. Milí příznivci našeho Domečku, Strana 1 Úvodní slovo Milí příznivci našeho Domečku, těší nás, že jste nám v loňském školním roce zachovali přízeň vy i vaše děti. Svou účastí na našich aktivitách a vaší zpětnou vazbou jste nás utvrdili

Více

Strana 1 (celkem 31)

Strana 1 (celkem 31) Strana 1 (celkem 31) Úvodní slovo Milí rodiče a další příznivci mělnického Domečku, rok se s rokem sešel, a tak je znovu naší milou povinností pochlubit se vám, co vše se ve školním roce 2014 2015 událo.

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr.

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr. DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka DDM hl. m. Prahy - ICM HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

á Strana 1 (celkem 29)

á Strana 1 (celkem 29) á Strana 1 (celkem 29) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času... 3 2. Charakteristika střediska volného času... 4 3. Činnost střediska volného času... 7 4. Informace o žácích a studentech se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638, 347 01 Tachov Čj. 20/2016 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období 1.8. 2015 až 31. 7. 2016 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v hospodářském a školním roce roce s uvedením vztahu k účelu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 1 I. Charakteristika školského zařízení Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, příspěvková organizace 686 06 Uh. Hradiště, odloučené pracoviště Přírodovědné centrum

Více

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 byla prevence rizikového chování na naší škole prováděna podle Minimálního programu prevence

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Zpracovala : Milena Tichá Ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Zřizovatel, adresa

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Pro koho? Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Obsah vzdělávání se řídí dle platné legislativy rámcovými vzdělávacími programy Dopravní výchova je v nich obsažena, kontroluje ČŠI Rámcové

Obsah vzdělávání se řídí dle platné legislativy rámcovými vzdělávacími programy Dopravní výchova je v nich obsažena, kontroluje ČŠI Rámcové MŠMT Obsah vzdělávání se řídí dle platné legislativy rámcovými vzdělávacími programy Dopravní výchova je v nich obsažena, kontroluje ČŠI Rámcové vzdělávací programy jsou závazné pro výši finančních prostředků,

Více

BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU

BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU PROINTEPO SŠ, ZŠ A MŠ s.r.o. Platnost od: 1. 9. 2016 Č.j. 46/2016 Identifikační údaje PROINTEPO Střední škola, Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1109/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167 Špindlerova

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016 2017 Zpracovala : Milena Tichá ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více