Strana 1 (celkem 21)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strana 1 (celkem 21)"

Transkript

1 Strana 1 (celkem 21)

2 Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času Činnost střediska volného času Informace o žácích a studentech se speciálními vzdělávacími potřebami a žácích a studentech nadaných využívajících služeb střediska volného času Údaje o dalších aktivitách SVČ a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o pracovnících SVČ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 9) Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ Závěr.21 Strana 2 (celkem 21)

3 1. Základní údaje o středisku volného času Název organizace: Dům dětí a mládeže Mělník se sídlem Na Polabí 2854, Mělník IČO organizace: IZO organizace: Zřizovatel: Středočeský kraj Kontakty: Telefon: Fax: www stránky: ředitel/ka SVČ: Zdeňka Černá do Mgr. Helena Jiráčková od tel.: statutární zástupce: Zdeňka Černá do Mgr. Helena Jiráčková od Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Uskutečněné změny za hodnocený školní rok: do ve výkonu funkce ředitelka DDM Mělník Zdeňka Černá, od ve výkonu funkce ředitelka DDM Mgr. Helena Jiráčková Strana 3 (celkem 21)

4 2. Charakteristika střediska volného času Dům dětí a mládeže v Mělníku je státní školské zařízení se statusem příspěvkové organizace a z toho plynoucí právní subjektivitou zřizované od Krajským úřadem v Praze. Budova DDM v Mělníku je majetkem Městského úřadu Mělník, který ji zařízení pronajímá za symbolickou cenu. K spravování budovy přistupuje MÚ velmi zodpovědně. Svědčí o tom stav a vzhled budovy. DDM leží na okraji města Mělníka v krásném prostředí lesoparku. Součástí prostoru je i přilehlá venkovní terasa, která s budovou tvoří jeden celek. Středisko volného času pracuje celoročně. Nabízí činnosti určené všem věkovým kategoriím, od dětí předškolního věku až po seniory. Hlavní náplní činnosti DDM Mělník jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže zaměřené na osobnostní rozvoj mladých lidí a jejich uplatnění ve společnosti a na trhu práce, na ochranu před sociálně patologickými jevy a jejich následky a na podporu zdravého životního stylu. Organizace nabízí své činnosti zaměřené na trávení volného času zejména formou zájmových útvarů, klubovou činností, příležitostními akcemi pro širokou veřejnost, táborovými a prázdninovými akcemi pro děti. Ve spolupráci s KÚ Středočeského kraje a MŠMT organizuje středisko volného času základní, okresní a krajská kola soutěží pro žáky základních a středních škol. V rámci možností finančních prostředků se zařízení snaží měnit nabídku vzdělávání s ohledem na moderní trendy vývoje využití volného času. Středisko spolupracuje s ostatními DDM formou vzájemných návštěv a konzultací, s Městským úřadem v Mělníku, se základními školami, se speciálními a praktickými školami v okrese Mělník. O nabídce činnosti informuje organizace veřejnost na webových stránkách Domu dětí a mládeže Mělník dále vydáváním buletinu Volnočásek a tiskem nabídky činností v měsíčníku Radnice, nabídkou a prezentací na sociální síti Facebooku DDM Mělník. Realizované projekty: Hrátky v přírodě financované z dotace Středočeského kraje z Fondu životního prostředí Dílna radosti a pohybu financovaná z dotace Středočeského kraje z Fondu Hejtmana Karlovarský skřivan Akce realizované za finanční podpory MÚ v Mělníku Pohádkový park Základní kola sportovních soutěží Strana 4 (celkem 21)

5 Organizační struktura školy a personální obsazení Řídící a kontrolní činnost Vedoucí pracovníci Vedoucí pracovníci pedagogického a ekonomického úseku zodpovídají za úkoly, které jsou dané pro jejich úsek. Náplní vedoucích pracovníků je řídit příslušné interní a externí pracovníky střediska. Vedoucí pracovníci se scházejí na poradách vedoucích pracovníků dle potřeby střediska. V tomto školním roce se konaly pracovní porady 1x měsíčně. Porad se vždy zúčastnili pracovníci z pedagogického úseku a z ekonomického úseku. Uskutečnilo se 10 pedagogických porad s interními pracovníky a 3 pedagogické porady s externími pracovníky. V případě potřeby probíhaly konzultační individuální porady. Celkem bylo provedeno 166 hospitací zaměřených zejména na zájmové vzdělávání, příležitostní akce, letní a zimní tábory. Strana 5 (celkem 21)

6 Materiálně technické podmínky Středisko volného času Dům dětí a mládeže Mělník provozuje svou činnost v samostatné budově Městského úřadu Mělník. Budova se nachází na okraji města v lesoparku. Součástí budovy je přilehlá terasa se zabudovaným krbem a velkými kamennými stoly. Budova má bezbariérový přístup. SVČ disponuje deseti učebnami a jedním víceúčelovým sálem. Učebny jsou po stránce prostorové dostačující kapacitě účastníků. Každá učebna je kvalitně vybavena učebními pomůckami a materiálem. Za podpory Fondu hejtmana Středočeského kraje byla zřízena v našem středisku nová učebna Dílna radosti a pohybu. Virtuální učebna s interaktivní tabulí, novými výukovými programy a Kinectem. Z finančních prostředků Městského úřadu v Mělníku byly obnoveny a upraveny prostory sociálních zařízení, tak aby odpovídaly hygienickým potřebám zařízení. Vymezení hlavní a doplňkové činnosti SVČ Je dána zřizovací listinou. V rámci doplňkové činnosti provozuje středisko v prostorách DDM Mělník: Maloobchod a velkoobchod Cestovní agenturu Domu dětí a mládeže Mělník Doplňková činnost SVČ Doplňková činnost SVČ (k ) Název doplňkové činnosti Velkoobchod - maloobchod Počet uživatelů doplňkové činnosti Počet zaměstnanců zajišťujících doplňkovou činnost Stručné vyhodnocení doplňkové činnosti Doplňková činnost je využívána při provozu střediska účastníky zájmového vzdělávání Poznámka Průměrný počet účastníku prodeje- 30 osob denně Cestovní agentura DDM 31 1 Pobytové a poznávací výlety Spolupráce s 37 CK v ČR 3. Činnost střediska volného času Pravidelná zájmová činnost je uskutečňována každý všední den v odpoledních hodinách. Na vedení zájmové činnosti se z části podílejí všichni interní pedagogičtí pracovníci. Velký podíl na této práci mají však externí pracovníci. Všichni vedoucí zájmových činností se s dětmi zúčastňují v průběhu celého školního roku soutěží, víkendových pobytů a sportovních soustředění. Největší zájem je o kroužky se sportovním a esteticko-výtvarným zaměřením. Strana 6 (celkem 21)

7 I. Pravidelná zájmová činnost (k ) Název zájmového útvaru Počet dětí, žáků, studentů účastníků zájmového útvaru Vedení zájmového útvaru (kroužku) - Interní pracovník Vedení zájmového útvaru (kroužku) - Externí pracovník Keramický I 10 Burianová Výtvarný II 12 Menclová Výtvarný III 8 Menclová Keramický IV 17 Burianová Kytara I 6 Šandová Š. Kytara II 6 Šandová Š. Kytara III 3 Šandová Š. Flétna I 7 Novotná L. Flétna II 5 Novotná L. Rytmika 20 Hornová Tanečky 20 Hornová Tanečky pro nejmenší 15 Jiráčková Dramatický 7 Geťková Anglická konverzace pro nejmenší 5 Černá Klouček Anglická konverzace 3 Janda Dovedné ruce I 8 Jenčová Dovedné ruce II 9 Kopřivová Dovedné ruce III 9 Kopřivová Judo I 18 Jány Judo II 17 Novotná Sebeobrana I 16 Havlík P. Sebeobrana II 13 Havlík J. Sebeobrana starší žáci 15 Havlík J. Aerobic - začátečníci 14 Hornová Dance aerobic 25 Smolčáková Trampolíny I 11 Novotná Trampolíny II 15 Hornová Trampolíny III 19 Hornová Trampolíny VI 18 Smolčáková Košíková I 10 Karlovec Košíková II 10 Kvasný Street dance 13 Vajnerová Kung - fu 22 Fraibiš Turistický 11 Svobodová Modelář výtvarné řezbářství 9 Merta Celkem Strana 7 (celkem 21)

8 Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ ZÚ AEROBIC Středočeský taneční pohár 2012 skupina 1. stupeň ZŠ - OK 4.místo ( tanec skupiny Lentilky- název vystoupení BONBÓNKY S POMPÓNKY ) ZÚ STREET DANCE Středočeský taneční pohár 2012 skupina 2. stupeň ZŠ OK 3.místo ZÚ MODELÁŘ Okresní přebor leteckých modelářů kategorie A 3 mladší, starší žáci Bohoněk Matouš kat. mladší žáci 1. místo Hanuš Filip kat. mladší žáci 2. místo Holub Jaroslav kat. starší žáci 1. místo Básner Tomáš kat. starší žáci 2. místo Zalabák Michal kat. starší žáci 3. místo Preis Petr kat. starší žáci 4. místo Příležitostná zájmová činnost Některé příležitostné akce mají v našem SVČ již svou tradici, jsou to zejména akce zaměřené na oslavy svátků a lidové tradice. Mezi nejžádanější a nejnavštěvovanější patří akce Cesta pohádkovým parkem, Mikulášská nadílka a Dýňový duch. II. Příležitostná zájmová činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků celkem Dýňový duch Divadelní představení Nerušit, prosím Divadelní představení Hurvínek mezi osly Divadelní představení Nabucco Veselé plavání Mikulášská nadílka Dětský karneval pohádkový O Šípkové Růžence Divadelní představení Aida Dětský karneval na téma zvířátka Dětský karneval pro ZŠ Byšice Divadelní představení Vražda za oponou Divadelní představení Hurvínkovo dobrodružství Dětský karneval na téma klauni Čarodějnice 84 Strana 8 (celkem 21)

9 Cesta pohádkovým parkem ZÚ Judo I ( p. Jány ) 22 akcí ZÚ Judo II ( pí. Novotná ) 22 akcí ZÚ Košíková I turnaje ( p. Karlovec ) -31 akcí ZÚ Košíková II turnaje ( p. Kvasný ) 34 akcí ZÚ Sebeobrana I 5 akcí ZÚ Sebeobrana II 5 akcí ZÚ Sebeobrana starší žáci 2 akce ZÚ Street dance 2 akce ZÚ Kung Fu 4 akce 45 Celkem 4153 Pobytové akce Akce jsou pořádány v průběhu školního roku a patří k nejoblíbenějším aktivitám všech členů zájmových útvarů. V průběhu posledních let se těchto akcí zúčastňuje stále větší množství rodičů dětí navštěvujících zájmové útvary. III. Pobytové akce (k ) Datum Název akce Počet účastníků Osobodny Zimní sportovní soustředění Judo I Zimní sportovní soustředění Judo II Zelčín základy kartografie Úštěk zásady správného táboření v přírodě Šestajovice návštěva Svíčkárny, vánoční tradice Hostín návštěva obory poznávání fauny Lhotka Skalní město, pěší turistika Liberec Aquapark kulturní památky kraje, sport. vyžití Praha Muzeum strašidel, historie pověstí staré Prahy Zelčín základy topografie, Morseova abeceda Zelčín cyklistický výlet Celkem Prázdninová činnost Během prázdnin probíhala v našem SVČ prázdninová činnost formou jednodenních zájezdů, pobytových vícedenních zájezdů a klubovou činností v DDM Mělník. Zařízení nabídlo dětem, mládeži a dospělým širokou škálu zábavných zájezdů, zimních a letních pobytových táborů, sportovních a ozdravných pobytů. Strana 9 (celkem 21)

10 IV. Prázdninová činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků Osobodny Počet pracovníků Podzimní prázdniny v DDM Vánoční prázdniny v DDM Pololetní prázdniny v DDM Zimní tábor s lyžařským výcvikem Š. Mlýn Zimní tábor pro rodiče a děti Š. Mlýn Jarní prázdniny v DDM Velikonoční prázdniny v DDM Příměstský tábor Letní tábor aerobic Š.Mlýn Příměstský tábor Letní tábor Kostelec u Jihlavy Letní tábor s CK Topinka - Růžená Letní tábor s CK Topinka - Ostrovec Letní tábor s CK Topinka - Varvažov Příměstský tábor Hlavní letní prázdniny v DDM Celkem Další činnosti zájmového vzdělávání Mezi další činnost našeho střediska řadíme organizaci bazarů s dětským oblečením a charitativní sběr šatstva. V. Další činnosti zájmového vzdělávání (k ) Název akce Počet akcí Počet účastníkůdětí, žáků, studentů Charitativní sběr šatstva Výměnný prodej Charitativní sběr šatstva Výměnný prodej Celkem Osvětová a informační činnost V průběhu roku se v prostorách DDM Mělník konala putovní výstava s názvem Náš kraj. V závěru školního roku se konala v Masarykově kulturním domě v Mělníku tradiční akce Děti dětem. Akce prezentuje veškeré zájmové činnosti organizace dle jednotlivých zájmových útvarů široké veřejnosti. Strana 10 (celkem 21)

11 VI. Osvětová a informační činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků Děti dětem Putovní výstava Náš kraj 115 Celkem 704 Organizace soutěží a přehlídek I v tomto školním roce se konaly soutěže, přehlídky, olympiády vyhlášené MŠMT, ASŠK, KÚ Středočeského kraje. Celkový počet účastníků v základních, okresních a krajských kolech byl uspokojivý. Organizace soutěží a přehlídek představuje zejména práci s talentovanými dětmi a mládeží. V přehledu jsou uvedeny soutěže a přehlídky vyhlašovatelů, které organizuje náš DDM. VII. Práce s talenty (k ) Datum Název akce Počet účastníků OK Přespolní běh III., IV.kategorie ZŠ, VI.A kategorie SŠ ZK Volejbal ZŠ a SŠ VI. B. kategorie - dívky ZK Volejbal ZŠ a SŠ VI. B kategorie chlapci ZK Florbal ZŠ II. kategorie OK Florbal ZŠ II. kategorie OK Přírodovědný klokan ZŠ a SŠ KK Chemická olympiáda SŠ A ZK Florbal IV.kategorie - chlapci ZK Florbal IV.kategorie - dívky OK Pythágoriáda pro ročník OK Pythágoriáda pro 8. ročník KK Karlovarský skřivánek OK Dějepisná olympiáda ZK Volejbal SŠ chlapci a dívky OK Matematický klokan ZŠ a gymnázia okresu Mělník OK Olympiáda v českém jazyce I. kategorie - ZŠ OK Olympiáda v českém jazyce II. kategorie - SŠ OK Soutěž dětských recitátorů OK Pythágoriáda pro 5. ročník OK Fyzikální olympiáda kategorie E,F OK Biologická olympiáda C KK Chemická olympiáda C ZK Vybíjená ZŠ II. kategorie dívky OK Biologická olympiáda D KK Chemická olympiáda D ZK Vybíjená ZŠ II. kategorie chlapci OK Leteckých modelářů letiště Hořín ZK MC Donald s Cap ZŠ A,B 113 Strana 11 (celkem 21)

12 OK Taneční pohár ZŠ, SŠ OK SHM ZŠ speciálních a ZŠ praktických KK Chemická olympiáda B KK Biologická olympiáda C ZK Malá kopaná IV. Kategorie ZŠ OK Besip dopravní soutěž mladých cyklistů - ZŠ ZK Atletická všestrannost třída KK Biologická olympiáda D 79 Celkem 5863 Odborná, metodická činnost Tuto činnost nabízíme především v dopoledních hodinách základním, speciálním, praktickým a mateřským školám. Program, který školám nabízíme, je zpracován vždy pro konkrétní skupinu žáků dle různých tematických celků. V letošním roce byl realizován projekt Hrátky v přírodě pro žáky speciálních a praktických škol. Projekt byl zaměřen na environmentální výchovu. V rámci tohoto projektu se konaly v našem SVČ i odborné kurzy pro pedagogy zúčastněných škol s environmentální tématikou. VIII. Metodická a odborná činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků Podaná ruka pro ZŠ 1. třída Zábavné dopoledne pro ZŠ Odborný kurz pro pedagogy s enviromentální tématikou Odborný kurz pro pedagogy s enviromentální tématikou Hrátky v přírodě projektový den na téma Ochrana přírody Hrátky v přírodě projektový den na téma Velikonoce Hrátky v přírodě projektový den na téma Odpady Hrátky v přírodě projektový den na téma Vztah k přírodě Hrátky v přírodě projektový den na téma Poselství dalším generacím Zábavné dopoledne pro MŠ Liběchov Zábavné dopoledne pro MŠ Zvoneček 48 Celkem 353 Strana 12 (celkem 21)

13 Spontánní činnost Spontánní činnosti probíhají v našem středisku volného času během celého školního roku a nabízejí během dne mnoho zajímavých aktivit pro děti, mládež a dospělé. Nejvíce zájemců je v letošním roce o sportovní klub Cvičení na trampolínách. Využívanou a navštěvovanou je však i horolezecká stěna umístěná před budovou střediska. Novinkou závěru letošního školního roku je Kinect. IX. Spontánní činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků - dětí, žáků, studentů Celoročně Klub Kopaná Celoročně Klub Radost 41 Celoročně Klub Rodiče a děti 1040 Celoročně Klub PC 11 Celoročně Klub Cvičení seniorů 589 Celoročně Klub Aerobic 269 Celoročně Klub Cvičení s hudbou 195 Celoročně Klub Kalanetika 133 Celoročně Klub Judo 49 Celoročně Klub Cvičení na trampolínách I 1065 Celoročně Klub Body styling 363 Celoročně Klub Zamat 749 Celoročně Kurz Skateboarding 8 Po - pá Klubová činnost 8672 Po - pá Kinect 7 Po - pá Horolezecká stěna 7300 Celkem Pozn.: Do počtu účastníků se nezahrnují pracovníci střediska. 4. Informace o žácích a studentech se speciálními vzdělávacími potřebami a žácích a studentech nadaných využívajících služeb střediska volného času I v tomto školním roce proběhla spolupráce se speciálními a praktickými školami v Mělníku. Formou dopoledních setkání jsme se podíleli na rozvoji osobností dětí za pomoci pravidelných aktivit v Klubu radost. Žáci a studenti nadaní nevyužívali v tomto školním roce naše středisko volného času. Programy a projekty 5. Údaje o dalších aktivitách SVČ a prezentaci školy na veřejnosti Hrátky v přírodě projekt zaměřený na ochranu přírody, velikonoce, odpady, vztah k přírodě, poselství dalším generacím určený pro speciální a praktické školy. Realizace projektu za podpory Středočeského kraje z Fondu životního prostředí v dubnu Celkové náklady na projekt ,-Kč Strana 13 (celkem 21)

14 Dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje ,-Kč Finanční částka hrazená DDM Mělník 2.509,-Kč Zhodnocení projektu: Všechny aktivity připravené pro žáky školy byly dle hodnocení učitelů velkým přínosem pro další rozvoj dětí. Aktivity byly zpracovány zábavnou formou (hry, skupinové práce, besedy, ). Dílna radosti a pohybu - projekt na realizaci nové virtuální učebny pro všechny věkové kategorie. Realizace projektu za podpory Středočeského kraje z Fondu hejtmana v dubnu Celkové náklady na projekt ,50Kč Dotace z Fondu hejtmana Středočeského kraje Kč Finanční částka hrazená DDM Mělník: rezervní fond Kč, provoz ,50Kč Zhodnocení projektu učebna má rozvíjet výukové znalosti a dovednosti dětí, mládeže a dospělých Karlovarský skřivan - pěvecká soutěž vyhlašovaná mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Soutěž je určená pro žáky základních škol a žáky základních uměleckých škol. Soutěž vyhlašovaná MŠMT, bez finančního zajištění. Realizace soutěže v lednu Zhodnocení soutěže soutěž uskutečněná v přátelském duchu podpořila další rozvoj všech účastníků soutěže. Zahraniční spolupráce V tomto školním roce nezahájilo SVČ spolupráci se zahraničními organizacemi. Prevence sociálně patologických jevů V průběhu školního roku bylo uspořádáno několik krátkých besed zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů v rámci zájmových útvarů a prázdninové činnosti. V DDM nebyl hlášený žádný případ diskriminace nebo šikany. Multikulturní a environmentální výchova Multikulturní a environmentální výchově se věnujeme po celý školní rok v zájmových útvarech a při pořádání příležitostních akcí. Různorodé aktivity jsou zaměřeny na pozitivní vztah k přírodě, na začlenění jedince do skupiny, na toleranci vůči druhému, kulturu naší vlasti a kulturu zahraniční. Vnější partneři střediska I v tomto roce jsme spolupracovali a hlavně rozšiřovali spolupráci s novými objekty. Na vysoké úrovni je spolupráce s naším zřizovatelem Krajským úřadem Středočeského kraje. Velice si také vážíme spolupráce s Městským úřadem v Mělníku a jinými objekty, které pomáhají a zajišťují velké množství akcí po stránce personální a materiální. Pro zajímavost uvádíme některé z nich: Krajský úřad Středočeského kraje, Národní institut dětí a mládeže, Městský úřad v Mělníku, školská zařízení ve Středočeském kraji, Regionální muzeum Strana 14 (celkem 21)

15 Mělník, Úřad práce v Mělníku, Chráněná krajinná oblast Kokořínsko, Masarykův kulturní dům v Mělníku, Deník Mělnicko, Týdeník Mělnicko, Mělnická radnice, ASŠK, ČČK, ÚAMK ČR, Diakonie Úpice, CK Exim tours, Firo, Čedok, Axia aj. Ediční a propagační činnost Na propagaci našich aktivit se podílíme nejen informacemi do tisku ale i vydáváním čtvrtletníku Volnočásek, který uceleně informuje širokou veřejnost o všech činnostech a nabídkách SVČ. 1x měsíčně zasílá organizace do měsíčníku Radnice plán svých činností. Všechny informace týkající se činností střediska může veřejnost nalézt na webových stránkách DDM Mělník Od června 2010 byl založen Facebook, který slouží nejen jako nabídka pro veřejnost, ale i na zpětné reakce veřejnosti k jednotlivým činnostem DDM. Další akce nebo činnosti Mezi další akce řadí naše středisko výlety za kulturou. Pro dospělé zájemce nabízí organizace během roku několik zájezdů do pražských divadel (divadlo Karlín, Divadlo na Vinohradech aj.) Pro nejmenší účastníky pořádá organizace zájezdy do Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze. I. Základní údaje o pracovnících SVČ (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený 6. Údaje o pracovnících SVČ nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet účastníků prav. činnosti na přep. počet pedagog. prac. 15/10,25 9/6,26 6/3, ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník 1. EX Barda Stanislav 2. EX Buriánová Marie 3. EX Černá Lucie 4. Černá Zdeňka 5. EX Černý Jiří 6. EX Danišková Jana 7. EX Dombai Roman Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace dosažený stupeň vzdělání, obor Titul Pedagog volného času Max.35/měsíc Střední odborná škola - 4 Délka ped. praxe Pedagog volného času Max.35/měsíc Vysoká škola pedagogická Mgr. 46 Pedagog volného času Max.35/měsíc Střední pedagogická škola - 1 ředitelka pedagog volného času 1 Úplné střední vzdělání s maturitou - 48 Pedagog volného času max.35/měsíc Střední odborné učiliště - 3 Pedagog volného času max.35/měsíc Vysoká škola pedagogická Mgr. 16 Pedagog volného času max.35/měsíc Střední odborné učiliště - 4 Strana 15 (celkem 21)

16 8. EX Fraibišová Marcela Pedagog volného času max.35/měsíc Úplné střední všeobecné vzdělání EX Fraibiš Stanislav Pedagog volného času max.35/měsíc Vysoká škola Policejní akademie Bc EX Úplné střední odborné Technickohospodářské a správní činnosti Pedagog volného času max.35/měsíc Fric Marek EX Geťková Jana Pedagog volného času max.35/měsíc Úplné střední všeobecné vzdělání Hornová Ivana Pedagog volného času 1 Úplné střední vzdělání s maturitou EX Havlík Jan Pedagog volného času max.35/měsíc Úplné střední všeobecné vzdělání EX Havlík Petr Pedagog volného času max.35/měsíc Střední zemědělská škola veterinární Hrušová Lucie (Novotná ) Pedagog volného času 1 Úplné střední vzdělání s maturitou Jagri Václav Pedagog volného času 0,5 Vysokoškolské vzdělání bakalářské Bc EX Jány Mikuláš Pedagog volného času max.35/měsíc Střední odborné učiliště EX Janda Tomáš Pedagog volného času max.35/měsíc Vysoká škola technická Ing. 0,5 19.Jenčová Jana Pedagog volného času 1 Úplné střední všeobecné vzdělání Jiráčková Helena Pedagog volného času 0,375 Vysokoškolské vzdělání magisterské Mgr EX Karlovec Jan Pedagog volného času max.35/měsíc Úplné střední všeobecné vzdělání EX Kvasný Tomáš Pedagog volného času max.35/měsíc Vysoká škola pedagogická Mgr EX Klouček Petr Pedagog volného času max.35/měsíc ČZU, PEF Ing. 0,5 24.Kopřivová Zuzana Pedagog volného času 0,875 Úplné střední vzdělání s maturitou EX Menclová Hana Pedagog volného času max.35/měsíc Střední průmyslová škola keramická EX Merta Ivan Pedagog volného času max.35/měsíc Střední průmyslová škola strojní EX Mikušová Ivana Pedagog volného času max.35/měsíc Vysoká škola Fakulta lékařství MUDr EX Novotná Alice Pedagog volného času max.35/měsíc 3.lékařská fakulta Bc EX Střední průmyslová škola chemickotechnologická Semerádová Pedagog volného času max.35/měsíc Stanislava Sklenář Michal Pedagog volného času 0,125 Úplné střední vzdělání s maturitou - 0,5 31.EX Smolčáková Pedagog volného času max.35/měsíc Střední zdravotní škola - 2 Blanka 32. EX Úplné střední odborné s maturitou Pedagog volného času max.35/měsíc Svobodová Jitka UK obor vychovatelství - 5 Strana 16 (celkem 21)

17 33.EX Šandová Šárka (Jandová ) 34. EX Šimánek Karel 35. EX Toušek Kamil 36. EX Vajnerová Hana Pedagog volného času max.35/měsíc Střední pedagogická škola - 8 Pedagog volného času max.35/měsíc Univerzita Karlova matematickofyzikální fakulta RNDr. 36 Pedagog volného času max.35/měsíc Střední odborné učiliště - 4 Pedagog volného času max.35/měsíc Střední odborná škola Obchodní akademie Verneková Jana Pedagog volného času 0,875 Úplné střední vzdělání s maturitou EX Vyšínský Petr Pedagog volného času max.35/měsíc Střední odborné učiliště EX Zeidler Miroslav Pedagog volného času max.35/měsíc Střední odborné učiliště - 3 Pozn.: Uveďte pedagogické pracovníky jmenovitě nebo pod čísly, u externích pedagogických pracovníků vyznačte vedle pořadového čísla (jména) značku EX. III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem ,11 z toho žen ,42 Personální změny ve školním roce: - počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili do střediska volného času, jejich vzdělání a odborná kvalifikace: 1. Sklenář Michal od úplné střední vzdělání s maturitou, obor technické lyceum 2.Bc. Jagri Václav od UJEP Ústí nad Labem obor PVČ vychovatelství - počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze SVČ 1. Jiráčková Helena červen 2012 Vysoká škola pedagogická UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Všichni pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro práci SVČ. Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium Strana 17 (celkem 21)

18 Vzdělávací instituce Zaměření akce Počet účastníků Generace +, o. s, Praha Pohybové a taneční aktivity u dětí ve věku 3-6 let 1 VISK Středočeský kraj Stravovací služby, hygienické minimum a systém kritických bodů ( HACCAP ) 9 UJPP Ústí nad Labem Certifikát studijního programu TV 1 JTB s.r.o. Jumping KIDS 3 VISK Středočeský kraj Fakta s.r.o. Žďár nad Sázavou VISK Středočeský kraj VISK Středočeský kraj Školská legislativa aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech/ Novela školského zákona Jak připravit nový školní rok a na nic nezapomenout Tvořivé činnosti v cyklu roku ve výuce a volnočasových aktivitách/ Předvánoční a vánoční čas Vánoční inspirace hvězdičky, koule, přáníčka a svícny VISK Středočeský kraj Kreativní techniky a jejich praktické využití 1 VISK Středočeský kraj VISK Středočeský kraj Školská legislativa/ Právní otázky v činnosti ředitele školy Školská legislativa aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech/ Novela zákoníku práce 1 1 VISK Středočeský kraj Počítačová kriminalita, netolismus, a kyberština 1 Samostudium Odborná literatura, zákony, metodické materiály a) počet jednodenních a dvoudenních akcí - 23 b) počet vícedenních akcí - 0 c) samostudium v průběhu roku všichni pracovníci organizace ( odborná literatura, zákony, metodiky aj.) Finanční náklady vynaložené na DVPP pracovníku SVČ činily za školní rok 2011/2012 částku 5.660,- Kč Strana 18 (celkem 21)

19 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 9) V tomto školním roce neproběhla v našem SVČ žádná kontrola. 9. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ I. Základní údaje o hospodaření střediska volného času Základní údaje o hospodaření SVČ Za rok 2011 (k ) Činnost Za 1. pol. roku 2012 (k ) Činnost v tis. Kč Hlavn í Doplňkov á Hlavn í Doplňkov á z toho Náklady celkem Výnosy celkem příspěvk y a dotace na provoz ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním Strana 19 (celkem 21)

20 II. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 2011 (k ) 1. Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV) z toho Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) 3985 z toho mzdové výdaje 2945 ostatní celkem 1 (např. UZ , , - vypsat všechny) 180 z toho UZ UZ UZ Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) 429 běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 0 ostatní účelové výdaje celkem 1 (např. UZ 001, 002, 003, - vypsat všechny) 429 z toho z toho UZ UZ UZ 91 Projekt z FŽP Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) 0 Komentář k ekonomické části Stejně jako v předchozích letech nepokryly finanční prostředky z rozpočtu kraje provozní výdaje organizace. Finanční prostředky chyběly zejména na energie zařízení a na drobné opravy střediska. Závěrečnému kladnému hospodářskému výsledku napomohla opět vedlejší hospodářská činnost provozovaná naším SVČ. Strana 20 (celkem 21)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Kroužky Adrenalin a Vodák dovádějí v bazénu - leden 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 3 3. Personální

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více