POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU The Insurance of Medical Expenses and its Importance in Tourism Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Svatopluk NEČAS, Ph.D. Autor: Jan MEIDL Brno 2013

2 Jméno a příjmení autora: Jan Meidl Název bakalářské práce: Pojištění léčebných výloh a jeho význam v turismu Název práce v angličtině: The Insurance of Medical Expenses and its Importance in Tourism Katedra: Financí Vedoucí bakalářské práce: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. Rok obhajoby: 2013 Anotace Předmětem této bakalářské práce je analyzovat možnosti nastavení pojištění léčebných výloh a následně doložit jeho význam při cestování do zahraničí. První část popisuje pojištění léčebných výloh v kontextu cestovního pojištění. Ve druhé části práce je provedeno srovnání vybraných produktů tohoto pojištění na českém trhu. Ve třetí části je pak popsán systém spolupráce České republiky s jinými zeměmi a na základě modelových příkladů doložen význam sjednání pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí. Annotation The goal of this bachelor thesis is to analyse the possibilities of the insurance of medical expenses settings and to demonstrate its importance in tourism. The first part of this thesis describes the insurance of medical expenses as a part of travel insurance. The second part compares selected examples of this insurance throughout the Czech insurance market. The third part deals with the system of cooperation between the Czech Republic and other certain countries. Moreover, it proves the importance of the medical expense insurance when traveling abroad. Klíčová slova Pojištění, léčebné výlohy, cestovní pojištění, turismus Keywords Insurance, medical expenses, travel insurance, tourism

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Pojištění léčebných výloh a jeho význam v turismu vypracoval samostatně pod vedením Ing. Svatopluka Nečase, Ph.D. a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 17. května 2013 vlastnoruční podpis autora

4 Poděkování Na tomto místě bych rád upřímně poděkoval Ing. Svatopluku Nečasovi, Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Rovněž bych rád vyjádřil poděkování MUDr. Janě Ježkové za poskytnutí cenných komentářů a informací.

5 Obsah Úvod Pojištění léčebných výloh jako součást cestovního pojištění Léčebné výlohy Asistenční služby Další součásti cestovního pojištění Analýza produktů pojištění léčebných výloh na českém trhu Komparace produktů jednotlivých pojišťoven na bázi modelových příkladů Modelový příklad č. 1: Lyžování v Itálii Modelový příklad č. 2: Dovolená na Mallorce Modelový příklad č. 4: Erasmus ve Švédsku Modelový příklad č. 4: Egypt pro seniory Modelový příklad č. 5: Work & travel Nový Zéland Modelový příklad č. 6: Roční pracovní pojištění pro celý svět Srovnání pojistných podmínek Pojistná událost Výluky z pojištění Limity pojistného plnění Finanční náročnost škodných událostí s možnou vazbou na oblast turismu Režim spolupráce ČR se státy EU, EHP a smluvními státy Náklady na vybrané diagnózy a repatriaci Modelová situace úrazu Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam tabulek Seznam příloh Seznam zkratek... 49

6 Úvod Každý člověk je vystaven působení nepředvídatelných okolností. Některé mohou přinést pozitivní důsledky, jiné mívají charakter negativní a mohou mít výrazný vliv na situaci jednotlivce. Finanční dopady některých negativních rizik je ovšem možné výrazně omezit sjednáním odpovídající pojistné ochrany. Cestování je přirozenou součástí lidského života, podstatná část obyvatel České republiky alespoň jednou vycestovala za hranice státu, nemálo z nich jezdí do zahraničí každý rok. 1 Účely takovýchto cest mohou být různé: dvoudenní pracovní cesta, týdenní rodinná dovolená, ale také třeba půlroční studijní pobyt. Stejně jako v běžném životě po většinu roku, i v zahraničí je člověk vystaven různým rizikům, která mohou vést k nepříjemným následkům. Může jít o pracovní úraz, zkratovaný laptop, vymknutý kotník při horské túře, ztracené zavazadlo nebo sražení jiného lyžaře na sjezdovce. V zahraničí ovšem hrozí, že se nehoda značně prodraží, neboť náklady na lékařskou péči v dané zemi mohou být dosti vysoké, ale také proto, že se na zdravotní rizika realizovaná při pobytu v zahraničí běžné české zdravotní pojištění vztahuje jen v omezené míře. Každý občan České republiky je ze zákona pojištěn veřejným zdravotním pojištěním a jeho zdravotní pojišťovna mu tak vystaví tzv. evropský průkaz zdravotního pojištění. Díky němu má v zemích Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a ve smluvních státech (Černá Hora, Chorvatsko, Makedonie, Srbsko, Turecko) nárok na lékařsky nezbytnou lékařskou péči za takových podmínek, které platí pro občany státu, ve kterém se právě nachází 2. To však v praxi často znamená povinnost zaplatit při ošetření spoluúčast, což může představovat nezanedbatelnou částku. Navíc se toto pojištění vztahuje jen na státem provozovaná zdravotnická zařízení. Ošetření i lehkého zranění tak snadno může vyjít na desítky tisíc korun, použití vrtulníku pro svoz lyžaře ze sjezdovky může vyjít až na sto tisíc. 3 1 Obyvatelé České republiky v roce 2012 uskutečnili 5,978 milionu cest do zahraničí. Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Domácí a výjezdový cestovní ruch českých rezidentů - roky [cit ]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/i/tab_4_1_0_cru/$file/crucr041513_410.xls> 2 DANĚK, Antonín. Evropské průkazy zdravotního pojištění v praxi. Měšec.cz [online]. Měšec.cz, [cit ]. Dostupné z: <http://www.mesec.cz/clanky/evropske-prukazy-zdravotniho-pojisteni-v-praxi/> 3 Kolik stojí lékařské ošetření v Alpách?. ERV POJIŠŤOVNA, a. s. OPojištění.cz: Informace ze světa pojištění [online]. OPojištění.cz, [cit ]. Dostupné z: <http://www.opojisteni.cz/rizika/kolik-stojilekarske-osetreni-v-alpach/> 7

7 Nepříjemnosti plynoucí z rizika vzniku podobných nákladů se dají eliminovat jednoduše tím, že si cestující osoba předem sjedná komerční cestovní pojištění, především pak pojištění léčebných výloh. Případné ošetření pak buď přímo uhradí pojistitel či jím pověřená asistenční služba, nebo je proplatí zpětně po předložení příslušných dokladů. Díky asistenční službě mu navíc poskytne cenné rady k tomu, jak v zahraničí dále postupovat. Cílem této bakalářské práce, nazvané Pojištění léčebných výloh a jeho význam v turismu, bude srovnat možnosti nastavení pojištění léčebných výloh z hlediska rozsahu krytí a na bázi modelových příkladů doložit význam sjednání a správného nastavení tohoto produktu. Tato bakalářská práce bude rozdělena do tří základních okruhů. První část práce se bude věnovat převážně teoretickému vymezení problematiky, definování základních pojmů a úvodu do cestovního pojištění jako celku. Ve druhé části budou srovnány pojistné podmínky vybraných komerčních pojišťoven působících na českém pojistném trhu z hlediska šíře pojistného krytí a z hlediska nastavení limitů jednotlivých pojistných plnění, včetně standardních výluk z pojištění. Ve třetí části budou na bázi modelových příkladů zkoumány možnosti nastavení pojištění léčebných výloh a jejich důsledky na modelové pojištěné osoby. V závěru práce budou potom shrnuty nejdůležitější poznatky a závěry práce. Při zpracování textu budou použity metody deskripce, komparace a analýza. 8

8 1 Pojištění léčebných výloh jako součást cestovního pojištění Cestovní pojištění není přímo definováno zákonem 4, lze jej ale označit jako relativně ustálený soubor zákonem definovaných pojištění neživotního charakteru. Jeho obsahem je zabezpečení klientů pojišťovny při cestách mimo trvalé bydliště, zejména do zahraničí. 5 Za nejdůležitější složku cestovního pojištění lze označit pojištění léčebných výloh, které slouží ke krytí nákladů na ošetření, hospitalizaci, léčení a další výdaje spojené s léčbou pojištěného. K dalším běžným součástem cestovního pojištění patří kupříkladu pojištění asistenčních služeb, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti a pojištění zavazadel. Pojistnou ochranu plynoucí z uzavřeného cestovního pojištění může pojištěný využívat jak při pracovních cestách, tak i během soukromé rodinné dovolené. Náklady na uhrazení léčebných a jiných výloh mohou v zahraničí snadno dosáhnout hodnoty několika měsíčních platů. Podcenit sjednání pojistné ochrany proti těmto rizikům se tedy nemusí vyplatit. Vedle běžného komerčního sjednání lze cestovní pojištění získat i jako doplňkovou službu u některých platebních karet. Pokud se ovšem nejedná o některou z prestižnějších karet (např. zlatých), bývá rozsah pojistné ochrany problematický (např. užší definice pojistné události, potenciálně nedostatečné pojistné limity). Pojistnou dobu je možno v případě cestovního pojištění stanovit prakticky libovolně v rozmezí od jednoho dne do jednoho roku. V případě dlouhodobého pobytu je možné se na tuto dobu odhlásit u tuzemské zdravotní pojišťovny a tím ušetřit za zdravotní pojištění, které je jinak povinné Léčebné výlohy Pojištění léčebných výloh se sjednává jako neživotní škodové pojištění, jehož předmětem je úhrada z lékařského hlediska nezbytných nákladů na ošetření pojištěného, kterému se musel 4 Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 5 DAŇHEL, Jaroslav a kol. Pojistná teorie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2005, s ISBN Cestovní pojištění. Cestovní pojištění - Měšec.cz [online]. [cit ]. ISSN Dostupné z: <http://www.mesec.cz/pojisteni/cestovni-pojisteni/pruvodce/> 9

9 během svého pobytu podrobit v důsledku nemoci nebo úrazu. 7 Může tedy jít například o pobyt v nemocnici, lékařská vyšetření nezbytná pro stanovení diagnózy, potřebné lékařské úkony, medikamenty, předepsané v souvislosti s pojistnou událostí. 8 Přesný rozsah situací, které jsou ošetřeny pojištěním léčebných výloh, se liší v závislosti na konkrétních pojišťovnách, ovšem lze uvést výčet obvyklých případů: ambulantní lékařské ošetření převoz do nejbližšího zařízení první pomoci předepsané léky a zdravotnický materiál hospitalizaci včetně dopravy do nemocnice léčbu, diagnostiku a lékařsky neodkladnou operaci zubní ošetření k odstranění akutní bolesti činnost záchranných sborů a horské služby převoz nemocného do ČR návrat spolucestujících nezletilých dětí do ČR převoz tělesných ostatků do ČR 9 Součástí pojištění léčebných výloh některých pojišťoven je i základní verze asistenčních služeb. Ať už je však asistence vedena jako součást pojištění léčebných výloh nebo jako samostatný prvek cestovního pojištění, přinejmenším základní verze asistence (telefonní operátor hovořící českým jazykem) bývá součástí každé pojistné smlouvy. Důležitým aspektem při sjednávání léčebných výloh je nastavení adekvátních limitů pojistného plnění v závislosti na tom, co je účelem cesty a jaká rizika chceme mít kryta. Speciální pozornost je pak třeba věnovat výlukám z pojistného plnění, tedy situacím, které pojišťovna nekryje. Tyto výluky mívají zpravidla dvojí podobu. Jejich první část je tvořena obecnými výlukami cestovního pojištění, druhou část pak tvoří speciální výluky pro pojištění léčebných výloh jako takové. 7 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 45. ISBN DAŇHEL, Jaroslav a kol. Pojistná teorie. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2005, s ISBN Pojištění léčebných výloh. Allianz [online]. [cit ]. Dostupné z: <https://www.allianz.cz/obcane/produkty/cestovni-pojisteni/pojisteni-lecebnych-vyloh/> 10

10 1.1.1 Asistenční služby Pojištění asistenčních služeb bývá sjednáváno jako pojištění škodové. Pojišťovny k cestovnímu pojištění zpravidla automaticky zajišťují i nějakou formu asistenčních služeb. Některé pojišťovny tyto asistenční služby poskytují v rámci sjednání pojištění léčebných výloh (např. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 10 ), některé je řadí obecně k cestovnímu pojištění (Česká pojišťovna a. s. 11 ). Obsahem základní verze bývá především asistenční služba dostupná nonstop telefonicky v českém jazyce. Touto cestou je potom možné získat přístup k dalším službám, jako například: garance a zajištění úhrady nákladů na léčebné výlohy v zahraničí, odborné poradenství, jak postupovat při úrazu nebo onemocnění, a na které zdravotnické zařízení se obrátit, zajištění hospitalizace, kontrola průběhu léčby, konzultace s ošetřujícími lékaři, tlumočení požadavků, zajištění potřebných léků a jiného zdravotnického materiálu, zprostředkování informací pro rodinu, zorganizování dopravy nezletilých dětí do ČR a v případě hospitalizace pobyt člena rodiny v blízkosti. K cestovnímu pojištění je ovšem možné samostatně přiobjednat i rozšířené asistenční služby, mezi které může patřit například: základní asistenční pomoc v místě bydliště po dobu nepřítomnosti, pomoc v případě ztráty nebo odcizení cestovních dokladů, úhrada nákladů za předčasný návrat ze zahraničí. Tyto informace jsou převzaty z webu Allianz pojišťovny, a.s. 12, bližší informace k rozsahu základních 13 a doplňkových 14 asistenčních služeb lze nalézt přímo v pojistných podmínkách k cestovnímu pojištění této pojišťovny. 10 Cestovní pojištění pro jednotlivce a skupiny. ČSOB Pojišťovna, a.s. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.csobpoj.cz/cs/produkty/cestovni-pojisteni/stranky/cestovni-pojisteni-pro-jednotlivce-askupiny.aspx> 11 Součástí každého typu cestovního pojištění pro cesty do zahraničí je i NONSTOP asistenční služba v českém jazyce Cestování. Česká pojišťovna a. s. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.ceskapojistovna.cz/obcane/p?cestovani> 12 Asistenční služby. Allianz pojišťovna [online]. [cit ]. Dostupné z: <https://www.allianz.cz/obcane/produkty/cestovni-pojisteni/asistencni-sluzby/> 11

11 Je ovšem nutné dodat, že některé asistenční služby, které jedna pojišťovna řadí mezi služby základní, často jiná pojišťovna považuje za služby rozšířené a je tedy nutné si je předem sjednat při uzavírání cestovního pojištění. 1.2 Další součásti cestovního pojištění Nyní budou stručně představena další doplňková pojištění, která se objevují v nabízených balíčcích. Úrazové pojištění Úrazové pojištění je sjednáváno jako neživotní obnosové pojištění. Jeho smyslem je především pomoci se zachováním stejného životního standardu pojištěného (případně jeho rodiny, resp. obmyšlených osob) v situaci, kdy v důsledku úrazu dojde k výpadku příjmů pojištěného. Jedná se tedy o odškodnění přechodného či trvalého poškození zdraví nebo smrti úrazem. 15 Pojistnou událostí bývají v případě úrazového pojištění následující případy: smrt následkem úrazu zemře-li pojištěný následkem úrazu, je obmyšlenému vyplaceno pojistné plnění ve výši předem sjednané pojistné částky pro případ smrti trvalé následky úrazu pojistné plnění je vyplaceno, přetrvávají-li u pojištěného zdravotní komplikace i po uplynutí stanovené doby od úrazu doba pracovní neschopnosti pojistitel vyplácí sjednanou částku denního odškodného v případě pracovní neschopnosti v důsledku úrazu 16 Dále může být součástí úrazového pojištění např. jednorázové odškodné při hospitalizaci. Je běžnou praxí, že každá součást úrazového pojištění má odlišný limit pojistného plnění. Nejvyšší limit bývá stanoven pro případ trvalých následků, poloviční potom pro případ smrti. Nejběžněji je uzavíráno pojištění jednotlivce, ovšem pojistit lze i rodinu nebo jinou skupinu 13 Pojistné podmínky: Cestovní pojištění a asistenční služby [online]. Allianz pojišťovna, a. s., , s [cit ]. Dostupné z: <https://www.allianz.cz/download.php?fname= upl&aname=pojistne_podminky_pro_cestovni _pojisteni_ _%20(2).pdf> 14 Pojistné podmínky: Cestovní pojištění a asistenční služby [online]. Allianz pojišťovna, a. s., , s [cit ]. Dostupné z: <https://www.allianz.cz/download.php?fname= upl&aname=pojistne_podminky_pro_cestovni _pojisteni_ _%20(2).pdf> 15 DAŇHEL, Jaroslav a kol. Pojistná teorie. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2005, s ISBN ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 45. ISBN

12 osob (kupříkladu organizovaný zájezd, skupina dětí, zaměstnanci firmy). Některé pojišťovny ovšem mohou odmítnout poskytnout pojistnou ochranu v případě velmi mladého dítěte nebo naopak člověka v pozdním důchodovém věku. Běžné je také to, že pojišťovny jsou ochotny pojistit těhotnou ženu pouze do určité fáze těhotenství, nejčastěji do 22. až 26. týdně těhotenství. To ostatně neplatí jen pro úrazové pojištění, ale pro cestovní pojištění obecně. 17 Odpovědnost za škodu Pojištění odpovědnosti za škodu (někdy označováno také jako pojištění odpovědnosti za škodu občana) je v rámci cestovního pojištění sjednáváno jako pojištění škodové, a to pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou v souvislosti s cestou nebo pobytem na zdraví nebo usmrcením nebo na věci jiné osobě, ke které došlo v zahraničí v pojistné době. 18 Lze je tedy považovat za pojištění příbuzné běžnému pojištění odpovědnosti za škodu, které je však určeno výhradně pro krytí pojistných rizik, která vzniknou mimo území České republiky v době, která je předem sjednána v pojistné smlouvě. Konkrétně se jedná o pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou na životě a zdraví nebo majetku jiné osoby. Limity pojistného plnění se sjednávají zvlášť pro odpovědnost za škodu na životě a zdraví, pro odpovědnost za škodu na věci, případně pro odpovědnost za škodu finanční či jinou škodu. Tyto limity se nejčastěji pohybují v relaci 1 2 miliony Kč na škodu na zdraví a 500 tis. 1 milion Kč na škodu na majetku, ovšem pojišťovny často nabízejí možnost zvolit si i několikrát vyšší limity a jiné dokonce tyto vyšší limity nabízejí už jako standardní částku. Některé pojišťovny navíc požadují spoluúčast pojištěného (např. 5 tis. Kč v případě AXA Česká republika s.r.o. 19 ). 17 Zdroj: pojistné podmínky srovnávaných pojišťoven 18 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12 [online]. Česká pojišťovna a. s., s. 5 [cit ]. Dostupné z: <http://www.ceskapojistovna.cz/documents/10262/50007/vppcp-cestovni-pojisteni-4- tisk.pdf> 19 Rozsah cestovního pojištění [online]. AXA Česká republika s.r.o. [cit ]. Dostupné z: <http://www.axa-assistance.cz/getattachment/nabidka-pro-verejnost/cestovni-pojisteni/individualni-cestovnipojisteni/popis-pojisteni/rozsah-cestovniho-pojisteni---tabulka.pdf.aspx> 13

13 Zavazadla Pojištění cestovních zavazadel (někdy též pojištění osobních věcí) se sjednává jako pojištění škodové. Konkrétní formulace předmětu pojištění může být například cestovní zavazadla a věci osobní potřeby pojištěného běžně užívané z hlediska délky, charakteru a účelu cesty a též věci, které pojištěný prokazatelně získal během pojištěné cesty. Pojištění zavazadel se vztahuje i na sportovní vybavení. 20 Za pojistnou událost pak může být považováno poškození nebo zničení věci živelní událostí, vodou z vodovodního zařízení, krádež věci vloupáním, poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu věci při dopravní nehodě. 21 I v případě pojištění zavazadel stanovují pojišťovny limity pojistného plnění, tyto se pohybují standardně kolem 15 tisíc Kč a většinou je možné je určitým způsobem navýšit. Toto pojištění se nemusí vztahovat např. sportovní vybavení, počítače, fotoaparáty a na další elektroniku, ovšem v takovém případě bývá možné tyto věci samostatně připojistit. Součástí pojištění zavazadel může být i pojištění zpoždění zavazadel. Jde už však o ne zcela standardní záležitost, která nemusí být pojištěna vůbec nebo bývá ošetřena v rámci cestovního pojištění jako samostatné pojištění. Stornovací poplatky Pojištění stornovacích poplatků se sjednává jako pojištění škodové. Toto pojištění se uplatní, pokud v započetí cesty pojištěnému brání předem definované příčiny. Např. dle České pojišťovny a. s. takové příčiny jsou: úmrtí pojištěného nebo jeho příbuzného, nově vzniklé závažné poruchy zdraví pojištěného nebo nejbližšího příbuzného pojištěného, nově vzniklé lehké poruchy zdraví pojištěného, ztráta zaměstnání pojištěného, 20 Cestovní pojištění a asistenční služby [online]. Allianz pojišťovna, , s. 21 [cit ]. Dostupné z: <https://www.allianz.cz/download.php?fname= upl&aname=pojistne_podminky_pro_cestovni _pojisteni_ _%20(2).pdf> 21 Přehled připojištění. Česká pojišťovna a. s. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.ceskapojistovna.cz/pripojisteni?individual-kratkodobe> 14

14 vydané nedoporučení ministerstva zahraničních věcí vycestovat do cílové země cesty pojištěného, živelní události (požár, výbuch, vichřice, povodeň nebo záplava) v místě bydliště, pokud pojištěný prokáže, že je nezbytně nutná jeho přítomnost při odstranění následků v den odjezdu Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12 [online]. Česká pojišťovna a. s., s. 8 [cit ]. Dostupné z: <http://www.ceskapojistovna.cz/documents/10262/50007/vppcp-cestovni-pojisteni-4- tisk.pdf> 15

15 2 Analýza produktů pojištění léčebných výloh na českém trhu V první části této kapitoly budou na modelových příkladech srovnány konkrétní produkty, které jsou vybranými komerčními pojišťovnami na českém trhu nabízeny. Druhá část bude potom detailně zkoumat jejich pojistné podmínky, přičemž její těžiště bude ležet ve srovnání situací, které jsou jednotlivými pojišťovnami definovány jako pojistné události, a v porovnání předkládaných limitů pojistného plnění pojišťoven. Pozornost bude rovněž věnována výlukám z pojištění. Pro účely tohoto srovnání budou vybrány některé z největších v České republice působících komerčních pojišťoven, přičemž rozhodným kritériem bude jejich podíl na předepsaném pojistném neživotního pojištění v roce 2011 dle České asociace pojišťoven 23, neboť výroční zpráva za rok 2012 není v době zpracování této bakalářské práce k dispozici. Z výše uvedeného vyplývá, že se bude jednat pouze o řádné členy ČAP. Tato podmínka ovšem ze srovnání nevylučuje žádnou z největších pojišťoven, neboť tržní podíl členských pojišťoven ČAP na předepsaném pojistném v roce 2011 dosahoval 96,6 % (se započtením výkonů členů se zvláštním statutem dokonce 98,0 %). 24 Spolu se čtveřicí tímto způsobem vybraných velkých pojišťoven budou srovnávány i pojistné produkty jedné menší pojišťovny, která členem ČAP není. Důvodem pro výběr této páté pojišťovny je jak větší různorodost výsledné pětice, tak určité specifické pojistné podmínky, které budou zmíněny později. Dle Výroční zprávy 2011 vydané Českou asociací pojišťoven nabízelo pojištění léčebných výloh v zahraničí celkem 19 pojišťoven, řádných členů ČAP. V abecedním pořadí to jsou: Allianz pojišťovna, a.s. Amcico pojišťovna a.s. / MetLife Amcico BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Česká pojišťovna a.s. ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 23 Výroční zpráva 2011 [online]. Česká asociace pojišťoven, 2012 [cit ]. Dostupné z: <http://www.cap.cz/filefromwss.ashx?file=http://capsrv02/dokumenty_01%2fcz_vyrocni_zprava_2011. pdf> 24 Výroční zpráva 2011 [online]. Česká asociace pojišťoven, 2012, s. 31 [cit ]. Dostupné z: <http://www.cap.cz/filefromwss.ashx?file=http://capsrv02/dokumenty_01%2fcz_vyrocni_zprava_2011. pdf> 16

16 DIRECT pojišťovna, a.s. (od 25. června 2012 přestala sjednávat nové pojistné smlouvy) 25 Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. (od 1. října 2012 nese nové jméno ERV pojišťovna, a. s.) 26 Generali Pojišťovna a.s. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group MAXIMA pojišťovna, a.s. Pojišťovna VZP, a.s. Slavia pojišťovna a.s. Triglav pojišťovna, a.s. UNIQA pojišťovna, a.s. VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. 27 Wüstenrot pojišťovna a.s. 25 NEVYHOŠTĚNÝ, Jan. Pojišťovna Direct v Česku končí, britské majitele neuspokojily výsledky. IDNES.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 26 Evropská Cestovní Pojišťovna mění název na ERV pojišťovna. ERV pojišťovna, a. s.: Cestovní pojištění - Cestovní pojištění online [online]. Praha: ERV pojišťovna, a. s., [cit ]. Dostupné z: <http://www.ervpojistovna.cz/cs/evropska-cestovni-pojistovna-men> 27 Nyní již ERGO pojišťovna, a. s. ERGO - O společnosti. ERGO pojišťovna, a. s. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.ergo.cz/o-spolecnosti/o-spolecnosti/o-nas/> 17

17 Tabulka 1: Deset největších pojišťoven z dle jejich podílu na celkovém výkonu ČAP v neživotním pojištění. tis. Kč % z ČAP Česká pojišťovna ,22 Kooperativa pojišťovna ,45 Allianz pojišťovna ,23 Generali Pojišťovna ,2 Česká podnikatelská pojišťovna ,55 ČSOB Pojišťovna ,64 UNIQA pojišťovna ,59 BNP Paribas Cardif Pojišťovna ,75 Pojišťovna České spořitelny ,1 Slavia pojišťovna ,07 Pramen: Výroční zpráva 2011 [online]. Česká asociace pojišťoven, 2012, s. 70 [cit ]. Dostupné z: <http://www.cap.cz/filefromwss.ashx?file=http://capsrv02/dokumenty_01%2fcz_vyrocni_zprava_2011. pdf> Z tabulky je zřejmé, že koncentrace trhu je vysoká, dvě největší pojišťovny společně pokryjí více než polovinu trhu. V této práci budou srovnány pojistné produkty následujících pojišťoven: AIG Europe Limited Allianz pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s. UNIQA pojišťovna, a.s. Jedná se tedy o čtveřici velkých pojišťoven doplněnou o pojišťovnu AIG Europe Limited, která má sice v České republice tržní podíl malý, jinak ale American International Group, Inc (AIG) patří k největším světovým poskytovatelům neživotního pojištění a pečuje o své klienty ve více než 130 zemích O společnosti. Pojištění od AIG v České republice [online]. 2013, [cit ]. Dostupné z: <http://www.aig.cz/_878_ html> 18

18 2.1 Komparace produktů jednotlivých pojišťoven na bázi modelových příkladů Nyní budou na bázi modelových příkladů rozebrány možnosti nastavení konkrétních pojistných produktů. Tyto modely jsou zvoleny tak, aby vystihovaly běžné situace a pro ně určené produkty. Následující tabulka zkoumá závislost ceny pojištění na počtu pojištěných osob. Tyto pojištěné osoby jsou proto vždy totožné (konkrétně muž ve věku 30 let) a cestují na Nový Zéland. Konkrétní nastavení pojištění u jednotlivých pojišťoven ani absolutní hodnoty cen nejsou důležité, neboť účelem této tabulky není srovnání nabídky napříč pojišťovnami, nýbrž determinovat vztah mezi počtem pojištěných osob a cenou pojistné ochrany. Tabulka 2: Závislost ceny pojistné ochrany v Kč na počtu pojištěných osob počet osob AIG Allianz Česká pojišťovna Generali Uniqa , , , , , , , ,9 1 Pramen: Vlastní zpracování na základě webů jednotlivých pojišťoven. Zkoumána je závislost pro tyto počty pojištěných osob: 1, 2, 3, 5, 10 a 20. U jednotlivých počtů osob je v prvním řádku uvedena cena pojištění v Kč, pod nimi je pak uveden poměr ceny pojištění pro daný počet osob ku součinu počtu osob a ceny pojištění v případě jedné osoby. Na základě dat v tabulce lze říci, že vztah ceny pojistné ochrany a počtu pojištěných osob je téměř lineární. Dvě ze zkoumaných pojišťoven (Česká pojišťovna a.s. a UNIQA pojišťovna, a.s.) se striktně drží přesného poměru, jiné pojišťovny alespoň v jednom případě 19

19 mají cenu mírně nižší. Podle průměrů těchto dat uvedených v posledním sloupci tedy lze obecně říci, že pojišťovny poskytují množstevní slevu v řádu jednotek procent. Tato bakalářská práce se věnuje především pojištění léčebných výloh, je ovšem nutné podotknout, že jen těžko lze v běžných situacích doporučit sjednání pouze této pojistné ochrany. Pojištění léčebných výloh je sice hlavní součástí cestovního pojištění, nelze ovšem říci, že samo o sobě je pro většinu běžných zahraničních cest postačující. Chce-li daná osoba najít vhodný poměr mezi cenou pojištění a šíří pojistné ochrany před možnými riziky, je proto vhodné pojištění léčebných výloh doplnit o další části cestovního pojištění, především o pojištění úrazové a odpovědnosti za škodu. Proto budou ve všech situacích u každé pojišťovny uvedeny dvě varianty pojištění, a sice základní verze, která nabízí pouze pojištění léčebných výloh, a širší verze pojištění, která k pojištění léčebných výloh přidá i pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění. Na tomto místě je třeba říci, že ne všechny pojišťovny nabízí možnost standardně sjednávat pouze samotné pojištění léčebných výloh. Jejich nabídka cestovního pojištění má totiž velmi často podobu předem definovaných balíčků, které zahrnují jak léčebné výlohy, tak i další produkty cestovního pojištění. V takovém případě je pro účely srovnání vybrána ta varianta, která nabízí co nejmenší množství nadbytečných produktů a vychází pro zákazníka nejlevněji. Velmi důležitou roli v nastavení pojištění léčebných výloh i dalších produktů cestovního pojištění hrají limity pojistného plnění. Jedná se o v pojistné smlouvě předem stanovenou maximální částku, kterou pojistitel může v případě pojistné události vyplatit. Většina zde zkoumaných situací předpokládá cestu více osob. Přitom platí, že uváděné limity představují limity plnění pro jednotlivé osoby, nikoli kumulativní limit pro celou pojistnou smlouvu. Na základě zkušeností získaných při zpracovávání této kapitoly lze konstatovat, že jednotlivé pojišťovny mají velmi propracovaný systém online nabídky pojištění. Např. Česká pojišťovna nabízí celou řadu předdefinovaných balíčků krátkodobého i dlouhodobého pojištění, stejně jako možnost si sestavit vlastní individuální pojištění. Ať už ovšem ke konkrétním podmínkám zákazník dospěje přes kterýkoli balíček, platí, že cena za stejné podmínky pojistné ochrany je vždy totožná. V této souvislosti lze za výjimku označit nabídku pojišťovny AIG Europe Limited, která za stejnou nabídku pojištění pro dvě dospělé osoby požaduje různou výši pojistného. Při vyplňování online formuláře pro sjednání pojištění si totiž zákazník musí vybrat jeden z nabízených typů pojištění, a to buď Jednotlivec, Pár, Rodina, Rodina s jedním rodičem nebo Skupina. Pro situaci popsanou ve výše uvedené 20

20 tabulce to konkrétně jsou částky 3018 Kč (pokud je vybrán typ pojištění Pár ), 3178 Kč (typ pojištění Skupina ) a 3971 (typ pojištění Rodina ). Podmínky u všech tří tarifů jsou totožné, shodné je i věkové rozmezí, kam pojištěné osoby spadají (ve všech případech skupina od 18 do 68 let věku) Modelový příklad č. 1: Lyžování v Itálii První modelový příklad se bude týkat zimní dovolené v Italských Alpách. Tohoto lyžování se zúčastní muž ve věku 40 let a žena ve věku 38 let v termínu leden Vzhledem k destinaci je zvolen minimální limit pojištění léčebných výloh Kč. V části, která sjednává širší pojistnou ochranu, jsou požadovány limity Kč pro pojištění odpovědnosti za škodu a Kč pro trvalé následky úrazu. Tabulka 3: Pojistné, limity pojistného plnění a pojistné částky pro lyžování v Itálii (v Kč) pojistitel AIG Allianz Česká pojišťovna Generali UNIQA varianta Bronze Silver Lyže a snowboard Mini Standard běžné rozšířené pojistné Léčebné výlohy neomezeno zuby Odpovědnost - zdraví věc Úraz - trvalé následky smrt Pramen: Vlastní zpracování na základě pojistných podmínek a webů jednotlivých pojišťoven. U pojišťoven AIG a Allianz je srovnáváno pouze jeden pojistný produkt, neboť ve své nabídce nemají samostatné pojištění léčebných výloh a dochází u nich ke ztotožnění obou porovnávaných variant: základní a rozšířené. Oproti tomu u České pojišťovny, Generali a UNIQA jsou v tabulce uvedeny dvě možné varianty, přesně podle přání modelového zákazníka. Přitom platí, že varianta v levém sloupci je vždy základní verze, v ideálním případě tedy samotné pojištění léčebných výloh. Výše jeho pojistného limitu je vždy uvedena v buňce, která je společná oběma variantám (samozřejmě jen tehdy, kdy je tento limit u obou variant totožný). Balíček vpravo pak zahrnuje jak léčebné výlohy, tak i pojištění odpovědnosti a úrazu. 21

21 Vidíme, že nabízená pojištění se liší v různých aspektech. Pomineme-li pro tuto chvíli specifická znění pojistných podmínek, kterým bude věnována následující subkapitola, bude v této části brán zřetel především na výši limitů pojistného plnění, cenu pojistné ochrany a případné další součásti porovnávaných balíčků. Výhodnost pojištění je samozřejmě subjektivní charakteristika, ovšem na základě předem určených preferencí zde budou tyto pojistné produkty porovnávány. Vzhledem k tomu, že ne všechny prvky je možné nastavit zcela individuálně, kupuje modelový zákazník také některé součásti pojištění, o které neměl zájem. Pojištění, která byla součástí balíčku, ale nebyla původně poptávána (dále nepožadovaná doplňková pojištění ) v tomto modelovém příkladě jsou: denní odškodné při úrazu 100 Kč u Allianz, plnění za dobu nezbytného léčení s pojistným limitem Kč, pojištění odpovědnosti za finanční škodu s limitem Kč u širšího pojištění České pojišťovny, pojištění odpovědnosti za finanční škodu s limitem Kč u varianty Standard pojišťovny Generali, nemocniční odškodné 300 Kč denně, pojištění zachraňovacích nákladů (AS) s limitem Kč, pojištění zavazadel s limitem Kč (5.000 Kč na jedno zavazadlo) v případě širší verze pojištění od UNIQA. Po splnění předem stanovených požadavků zůstává nejdůležitějším srovnávacím kritériem cena pojištění, tedy pojistné (úplata pojišťovně za poskytnutou pojistnou ochranu). Ta je nejnižší u produktu Mini pojišťovny Generali, dále pak následují základní produkty České pojišťovny a pojišťovny UNIQA. Jak je v tabulce vidět, toto nejlevnější pojištění sice neobsahuje žádné doplňkové pojistné produkty, ale to modelovým zákazníkům v tomto případě nevadí a pravděpodobně by tak zvolili právě pojištění Mini od pojišťovny Generali. Pokud má ovšem modelový zákazník zájem o komplexnější pojistnou ochranu, chce být pojištěn i pro případ úrazu nebo vzniku odpovědnosti za vzniklou škodu vůči třetí osobě. Při lyžování může k obojímu dojít při zavinění kolize na sjezdovce. I v tomto případě vychází nejlevněji pojištění od Generali, tentokrát ve verzi Standard. Dále následují opět produkty České pojišťovny a pojišťovny UNIQA. Naopak jednoznačně nejdražším je pojištění Silver od Allianz, které má daleko nejvyšší limity pojistných plnění. V případě několikadenního 22

22 lyžování v Italských Alpách ovšem není nutné volit limity takto vysoko a platit za ně vyšší cenu, měl by být dostatečný takový produkt, jak je nastaven ze strany Generali Modelový příklad č. 2: Dovolená na Mallorce Nyní bude porovnáváno pojištění rodiny, která se rozhodne strávit letní dovolenou u moře na ostrově Mallorca. Jedná se o rodiče ve věku 40 a 35 let a o děti ve věku 4, 7 a 12 let a dovolená má proběhnout v termínu od 12. do 21. července V tomto případě už je zvolený minimální limit léčebných výloh na částku Kč, neboť jen náklady na repatriaci mohou dosáhnout výše až Kč (blíže ve třetí kapitole této práce). V rozšířenější verzi tohoto pojištění je požadován minimální limit Kč pro odpovědnost za škodu a pro trvalé následky úrazu. Tabulka 4: Pojistné, limity pojistného plnění a pojistné částky pro dovolenou na Mallorce (v Kč) Česká pojistitel AIG Allianz pojišťovna Generali UNIQA varianta Silver Silver K moři Mini Standard běžné rozšířené pojistné léčebné výlohy neomezeno zuby odpovědnost - zdraví věc úraz - trvalé následky smrt Pramen: Vlastní zpracování na základě pojistných podmínek a webů jednotlivých pojišťoven. Nepožadovaná doplňková pojištění: pojištění zavazadel ( Kč, 10% spoluúčast), únos 500 Kč/den ( Kč), výbava pro rizikové sporty ( Kč, 10% spoluúčast), nájem náhradního vybavení pro rizikové sporty 600/den (3.500 Kč) u varianty Silver od AIG, denní odškodné při úrazu 100 Kč u Allianz, plnění za dobu nezbytného léčení ( Kč), pojištění odpovědnosti za finanční škodu ( Kč) u širšího pojištění České pojišťovny, pojištění odpovědnosti za finanční škodu ( Kč) u varianty Standard pojišťovny Generali, 23

23 nemocniční odškodné 300 Kč denně, pojištění zachraňovacích nákladů (AS, Kč), pojištění zavazadel ( Kč, Kč na jedno zavazadlo) v případě širší verze pojištění od UNIQA. Bereme-li nejprve v úvahu jen samotné léčebné výlohy, nejnižší cenu za takto sjednané pojištění požaduje Česká pojišťovna, která je následována pojišťovnami Generali a UNIQA. Česká pojišťovna v této základní nabídce nabízí jen minimum nechtěných pojistných ochran, neboť klientovi nabízí dostatek možností pro vhodné upravení nabízených balíčků. Klient tak platí jen za krytí těch rizik, která sám zvolí. Pokud modelový zákazník požaduje širší pojistnou ochranu, nejlevněji ho pojištění nastavené požadovaným způsobem přijde u Generali ve variantě Standard, následují Česká pojišťovna a AIG. UNIQA je v tomto případě dražší, přestože nabízí přinejlepším stejné limity, jaké lze najít i u ostatních srovnávaných pojišťoven Modelový příklad č. 4: Erasmus ve Švédsku V tomto modelovém příkladu je zájemcem o pojištění dvacetiletý student, který se chce pojistit po dobu studijního pobytu ve Švédsku. V zahraničí bude od 9. září do 22. prosince 2013, minimální limit pojištění léčebných výloh chce Kč a ve druhé části modelu bude mít zájem i o odpovědnostní pojištění na maximální částku Kč a pojištění trvalých následků úrazu ve výši Kč. Tabulka 5: Pojistné, limity pojistného plnění a pojistné částky pro studijní pobyt ve Švédsku (v Kč) pojistitel AIG Allianz Česká pojišťovna Generali UNIQA varianta Bronze Silver Student Mini Standard běžné rozšířené pojistné léčebé výlohy neomezeno zuby odpovědnost - zdraví věc úraz - trvalé následky smrt Pramen: Vlastní zpracování na základě pojistných podmínek a webů jednotlivých pojišťoven. 24

24 Nepožadovaná doplňková pojištění: denní odškodné při úrazu 100 Kč u Allianz, pojištění odpovědnosti za finanční škodu ( Kč) u širšího pojištění České pojišťovny, pojištění odpovědnosti za finanční škodu ( Kč) u varianty Standard pojišťovny Generali, nemocniční odškodné 300 Kč denně, pojištění zachraňovacích nákladů (AS, Kč), pojištění zavazadel ( Kč, Kč na jedno zavazadlo) v případě širší verze pojištění od UNIQA. Tento pojistný produkt je specifický v tom, že délka výjezdu do zahraničí je 105 dní, čímž spadá do kategorie dlouhodobých pojištění. Pojišťovny AIG, Allianz a Česká v tomto případě sjednávají pojištění přímo na dobu 365 dní, zatímco Generali a UNIQA pracují s přesným počtem 105 dní, tzn. na stejném principu jako u klasického krátkodobého pojištění. Z tabulky je patrné, že tentokrát vychází poměrně výrazně nejlevněji pojištění od AIG, a to i ve srovnání s holými pojištěními léčebných výloh od Generali a České pojišťovny, přestože produkt nabízený AIG už obsahuje i požadované úrazové a odpovědnostní pojištění. Naopak tarif Silver od Allianz vychází výrazně dráž: jeho cena je téměř dvakrát vyšší, než kterýkoli z ostatních porovnávaných produktů Modelový příklad č. 4: Egypt pro seniory V této části budou zkoumány podmínky, které mají při cestách do zahraničí senioři. Pojišťovny si jsou vědomy toho, že v případě starších osob reálně existuje vyšší šance na vznik pojistné události, takže se tento fakt nutně promítá v sazbách tohoto druhu pojištění. Skupina, která na rekreační výlet do Egypta v době od 17. do 23. června pojede, se skládá ze čtyř osob ve věku 70, 69, 68 a 65 let. Požadovaný minimální limit léčebných výloh jsou Kč, odpovědnosti za škodu potom Kč a trvalých následků úrazu Kč. Z tohoto pohledu je zajímavé, jak jednotlivé pojišťovny definují seniory. AIG za seniory ve smyslu nabízeného pojištění považuje osoby ve věku 69 let nebo vyšším, Allianz ročníky 25

25 1942 a dřívější (tzn. 71 a více let), Česká pojišťovna i Generali shodně osoby ve věku 70 let a starší a konečně UNIQA osoby od 65 let věku. Tabulka 6: Pojistné, limity pojistného plnění a pojistné částky pro seniory v Egyptě (v Kč) pojistitel AIG Allianz Česká pojišťovna Generali UNIQA Turistika a varianta Silver Silver poznání Mini Standard běžné rozšířené pojistné léčebné výlohy neomezeno zuby odpovědnost - zdraví věc úraz - trvalé následky smrt Pramen: Vlastní zpracování na základě pojistných podmínek a webů jednotlivých pojišťoven. Zatímco UNIQA tedy všechny čtyři osoby považuje za seniory a nabídne jim odpovídající cenu pojištění, podle podmínek pojišťovny Allianz se jedná o čtyři osoby v běžném věku, tj. o osoby ve věku mezi 15 a 70 roky. Pojišťovnou Generali nabízené limity opět nesplňují požadavky zadání. Nepožadovaná doplňková pojištění: pojištění zavazadel ( Kč, 10% spoluúčast), únos 500 Kč/den ( Kč), výbava pro rizikové sporty ( Kč, 10% spoluúčast), nájem náhradního vybavení pro rizikové sporty 600/den (3.500 Kč) u varianty Silver od AIG, denní odškodné při úrazu 100 Kč u Allianz, pojištění odpovědnosti za finanční škodu ( Kč) u širšího pojištění České pojišťovny, pojištění odpovědnosti za finanční škodu ( Kč) u varianty Standard pojišťovny Generali, nemocniční odškodné 300 Kč denně, pojištění zachraňovacích nákladů (AS, Kč), pojištění zavazadel ( Kč, Kč na jedno zavazadlo) v případě širší verze pojištění od UNIQA. 26

26 V případě, kdy se cestovatelé zajímají pouze o pojištění svých léčebných výloh, vychází nejlevněji produkty České pojišťovny a pojišťovny UNIQA. Výrazně nejdražší je tentokrát pojistné krytí AIG Travel Guard Chartis. Pokud budou chtít modeloví senioři využít možnost širší pojistné ochrany, nejlevněji tentokrát vychází pojištění od Allianz a České pojišťovny Modelový příklad č. 5: Work & travel Nový Zéland V tomto modelu se tři studenti ve věku od 23 do 24 let se rozhodli strávit léto pobytem na Novém Zélandu, kde budou příležitostně pracovat. Pojištění bude sjednáno na termín 8. června 11. srpna 2013, tj. na dobu 65 dní. Limit plnění léčebných výloh je vzhledem ke vzdálenosti destinace požadován Kč, eventuální limit odpovědnosti za škodu na zdraví Kč a trvalé následky úrazu Kč. Tabulka 7: Pojistné, limity pojistného plnění a pojistné částky pro work & travel pobyt na Novém Zélandu (v Kč) pojistitel AIG Allianz Česká pojišťovna Generali UNIQA varianta Silver Silver Turistika a poznání Mini Standard běžné rozšířené pojistné léčebné výlohy neomezeno zuby odpovědnost - zdraví věc úraz - trvalé následky smrt Pramen: Vlastní zpracování na základě pojistných podmínek a webů jednotlivých pojišťoven. Nepožadovaná doplňková pojištění: pojištění zavazadel ( Kč, 10% spoluúčast), únos 500 Kč/den ( Kč), výbava pro rizikové sporty ( Kč, 10% spoluúčast), nájem náhradního vybavení pro rizikové sporty 600/den (3.500 Kč) u varianty Silver od AIG, denní odškodné při úrazu 100 Kč u Allianz, pojištění odpovědnosti za finanční škodu ( Kč) u širšího pojištění České pojišťovny, 27

27 pojištění odpovědnosti za finanční škodu ( Kč) u varianty Standard pojišťovny Generali, nemocniční odškodné 600 Kč denně, pojištění zachraňovacích nákladů (AS, Kč), pojištění zavazadel ( Kč, Kč na jedno zavazadlo) v případě širší verze pojištění od UNIQA. U České pojišťovny je v tomto případě nutno zvolit typ cesty Pracovní cesta, jejíž sazby jsou vyšší než v případě Turistické cesty. Pojišťovna Generali nabízí možnost online sjednání pojištění s maximálním limitem pojistného plnění léčebných výloh Kč. Ani tento navýšený limit není ovšem podle zadání modelu dostatečný. Ať už se modeloví cestovatelé rozhodnou pro holé pojištění léčebných výloh, nebo zvolí komplexnější ochranu, podstatně nejlevněji vychází pojištění ve variantě Silver od AIG. Zde je pro modelové zákazníky potěšující to, že nabízené limity poměrně přesně korespondují s jejich požadavky a že AIG nerozlišuje mezi cestou rekreační a pracovní Modelový příklad č. 6: Roční pracovní pojištění pro celý svět Posledním modelovým příkladem bude pojištění pracovních cest s ročním trváním (od 1. června 2013 do 31. května 2014) pro jednu 45 let starou osobu. Požadovaný limit léčebných výloh jsou Kč, odpovědnost za škodu ve výši Kč a trvalé následky úrazu Kč. Tabulka 8: Pojistné, limity pojistného plnění a pojistné částky pro roční pracovní pojištění (v Kč) Česká pojistitel AIG Allianz pojišťovna Generali UNIQA varianta Silver Silver Za prací Komfort běžné rozšířené pojistné léčebné výlohy neomezeno zuby odpovědnost - zdraví věc úraz - trvalé následky smrt Pramen: Vlastní zpracování na základě pojistných podmínek a webů jednotlivých pojišťoven. 28

28 Nepožadovaná doplňková pojištění: pojištění zavazadel ( Kč, 10% spoluúčast), únos 500 Kč/den ( Kč), výbava pro rizikové sporty ( Kč, 10% spoluúčast), nájem náhradního vybavení pro rizikové sporty 600/den (3.500 Kč) u varianty Silver od AIG denní odškodné při úrazu 100 Kč u Allianz plnění za dobu nezbytného léčení ( Kč), pojištění odpovědnosti za finanční škodu ( Kč) u širšího pojištění České pojišťovny náklady na přivolání opatrovníka ( Kč), pojištění zavazadel ( Kč), zpoždění zavazadel (5.000 Kč), pojištění odpovědnosti za finanční škodu ( Kč) u varianty Komfort pojišťovny Generali nemocniční odškodné 300 Kč denně, pojištění zachraňovacích nákladů (AS, Kč), pojištění zavazadel ( Kč, Kč na jedno zavazadlo) v případě širší verze pojištění od UNIQA V případě ročního pracovní pojištění se pojistné jednotlivých pojišťoven dost významně liší. Levnější varianty od pojišťoven AIG, Generali a České vyjdou na několik tisíc korun, zatímco produkty Allianz a UNIQA stojí kolem Kč. Jelikož všechny limity jsou poměrně štědře nastavené, modelový klient si v nabídce vybere poměrně snadno. 2.2 Srovnání pojistných podmínek V první části této kapitoly byly analyzovány především limity plnění u jednotlivých variant pojištění a cena pojistné ochrany. Nyní bude pozornost věnována srovnání pojistných podmínek výše vybraných pojišťoven (AIG Travel Guard Chartis, Česká pojišťovna, Allianz, Generali a UNIQA). Pojistné podmínky pro pojištění léčebných výloh jsou součástí obecných pojistných podmínek cestovního pojištění, blíže tedy upravují specifické situace, které v obecných cestovních podmínkách upraveny nejsou. Jedná se o dokument, který je součástí pojistných smluv uzavíraných jednotlivými pojišťovnami a který vymezuje situace, na které se vztahuje poskytnutá pojistná ochrana. Z tohoto důvodu jsou si pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven velmi podobné. Cílem této části bakalářské práce není a nemůže být dokonalé srovnání všech detailů pojistných podmínek ani doslovný přepis jejich znění. Je jím shrnutí shodných rysů a vybrání pro zákazníka důležitých či zajímavých odlišností. 29

29 2.2.1 Pojistná událost Pojistnou událostí je u všech pojišťoven úraz nebo náhlé onemocnění, které nastaly v zahraničí během pojistné doby a které vyžaduje nutné a bezodkladné léčení v zahraničí. Předmětem pojištění pak jsou nutné náklady, které v jejich důsledku vznikly. Třebaže jsou formulace použité v konkrétních pojistných podmínkách často různé, všechny zkoumané pojišťovny standardně poskytují krytí těchto nákladů: převoz pojištěného do nemocnice (Česká pojišťovna a Allianz výslovně uvádějí i krytí zásahů horské služby) pobyt v nemocnici ve standardně vybaveném pokoji se standardní péčí z lékařského hlediska nutné léky akutní stomatologická péče směřující k utišení bolesti (jednoduchá výplň nebo extrakce) repatriace pojištěného či jeho tělesných ostatků (UNIQA repatriaci neřadí přímo mezi léčebné výlohy, nýbrž pod asistenční služby; žádné negativní důsledky pro pojištěného však nevznikají, neboť tyto asistenční služby jsou automaticky součástí balíčku pojištění a limit jejich plnění je stanoven na stejnou částku, jako v případě léčebných výloh) Sportovní aktivity bývají kryté pouze v rámci běžné rekreace, neobvyklejší či rizikovější sporty (např. akrobacie a skoky na lyžích, bojové sporty, přístrojové potápění, rafting, skok na gumovém laně, vysokohorská turistika) je třeba připojistit Výluky z pojištění Výluky z pojištění se dají rozdělit do tří skupin, a sice výluky obecné, sportovní a medicínské. 29 Takto přesně je ovšem v pojistných podmínkách dělí pouze pojišťovna Generali, ostatní pojišťovny se spokojí s neděleným výčtem výluk. Výluky uváděné v pojistných podmínkách u léčebných výloh je nutno chápat jako doplňující výluky k těm, které jsou uvedeny v obecných podmínkách cestovního pojištění. Některé 29 Dle osobní konzultace s MUDr. Janou Ježkovou, Senior Doctor společnosti Europ Assistance s.r.o., ze dne 3. května 2013 v Praze. 30

30 případy tak různé pojišťovny mohou uvádět ve výlukách obecných, jiné speciálně ve výlukách pojištěné léčebných výloh. U podmínek zkoumaných pojišťoven jsou ve výlukách jmenovány následující situace: nemoci a úrazy, které existovaly před počátkem pojištění (u AIG uvedeny ve výlukách cestovního pojištění, ostatní pojišťovny je zmiňují přímo u léčebných výloh) léčení a operace chronických onemocnění náklady na lázeňskou péči (AIG je explicitně neuvádí, ovšem vyplývá to z definice pojistné události) a cesta podniknutá za účelem léčení cesta podniknutá přes nesouhlas ošetřujícího lékaře náklady na preventivní a neakutní péči, vitamíny pořízení zdravotnických pomůcek a protéz (u AIG opět stanoveno pouze implicitně; Česká pojišťovna hradí náklady na opravy zubních protéz do výše sublimitu Kč) náklady spojené s těhotenstvím po skončení 26. týdne (v případě Generali po skončení 24. týdne), rizikové těhotenství trestná činnost, porušování zákonů, výtržnosti náklady spojené s nemocí AIDS sebevražda a pokus o ni, psychické nemoci nadstandardní zubní péče rizikové, profesionální nebo nepojistitelné sporty, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak Poměrně zajímavá je situace ohledně požití alkoholických nápojů. S alkoholem spojené situace bývají z pojistného krytí vyloučeny, ovšem UNIQA pouze konstatuje, že v případě nemocí a úrazů, ke kterým došlo po požití alkoholu nebo návykových látek, může pojistitel omezit pojistné plnění. 30 Pojišťovna AIG se potom alkoholu ve výlukách nevěnuje vůbec a je tak na českém pojistném trhu výjimkou. Pojišťovny AIG, Česká pojišťovna a Generali shodně vylučují z plnění rizika spojená s terorismem, válkou a cestami do zemí označených za rizikové. Allianz vylučuje válečné události, ovšem rizika spojená s terorismem (včetně repatriace) kryje do výše sjednaného 30 UNIQA. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.uniqa.cz/repository/media_cnt/uniqa-czechia/vpp_hcm pdf> 31

31 sublimitu Kč (samozřejmě za předpokladu, že pojištěná osoba je obětí, nikoli strůjcem takové útoku). UNIQA se otázce terorismu věnuje pouze v rámci pojištění cestovních zavazadel Limity pojistného plnění Součástí pojistných podmínek je přesné stanovení maximální částky, do jaké se pojišťovna zavazuje poskytnout v případě vzniku pojistné události pojistné plnění. Výše takto stanovených limitů pojistného plnění má samozřejmě přímý vliv na cenu pojistné ochrany. Následující tabulka popisuje standardně nabízené limity cestovního pojištění a sublimitu pro zubní péči. Tabulka 9: Limity pojistného plnění vybraných pojišťoven, částky uváděné v Kč pojišťovna varianta léčebné výlohy zubní ošetření AIG Bronze Silver Gold Allianz bez omezení Česká pojišťovna Generali UNIQA Pramen: Vlastní zpracování na základě pojistných podmínek a webů jednotlivých pojišťoven. Allianz a Česká pojišťovna ve svých pojistných podmínkách v rámci léčebných výloh blíže specifikují také další sublimity. U pojišťovny Allianz se jedná o výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného s limitem ve výši Kč na den po dobu maximálně 5 dní, pojištění rizik souvisejících s terorismem s limitem Kč a repatriace související s terorismem rovněž s limitem Kč. Česká pojišťovna stanovuje sublimity následovně: 32

32 ošetření v nemocnici nebo ambulantní ošetření do výše zvoleného základního limitu ( Kč nebo Kč) hospitalizace do výše základního limitu převoz do výše základního limitu repatriace do výše základního limitu zubní ošetření Kč náklady na zhotovení ortéz Kč opravy zubních protéz Kč přivolaný opatrovník (doprava, ubytování, strava) Kč, maximálně Kč denně náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů Kč zmeškání odjezdu náklady na přepravu Kč náklady při zpoždění odjezdu Kč odškodnění za zdržení pojištěného při únosu letadla Kč, maximálně Kš denně zprostředkování finanční pomoci Kč zásah horské služby Kč Velmi zajímavá je nabídka pojišťovny Allianz, která náklady na léčebné výlohy neomezuje žádnou maximální částkou. To zní na jednu stranu lákavě, na stranu druhou je ale nutné konstatovat, že téměř ve všech porovnávaných případech patřilo její pojištění mezi nejdražší. To samozřejmě neplyne jen na vrub neomezeného pojištění léčebných výloh, u Allianz byly mimo jiné ve srovnání s nabídkami ostatních pojišťoven velmi štědře nastaveny i limity pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví třetích osob. Navíc Allianz standardně nenabízí možnost individuálního výběru jednotlivých součástí cestovního pojištění, místo toho nabízí tři předem definované balíčky (Silver, Gold, Platinum). Opět platí, že jsou v otázce limitů poměrně velkoryse nastavené, ale nežádoucí vliv tohoto faktu na výslednou cenu již byl zmíněn. Vzhledem k tomu, že všechny tyto varianty shodně nabízí neomezené léčebné výlohy, byl pro účely této práce použit tarif obsahující nejméně doplňkových pojištění a tedy nejlevnější. Tímto tarifem je produkt nazvaný Silver. Vidíme, že nejnižší možný limit nabízí v rámci svého pojistného produktu Bronze pojišťovna AIG Europe Limited, ovšem ve své nabídce má i tarif Gold s limitem desetkrát vyšším. Podobně jako Allianz ale AIG standardně neumožňuje individuální sestavení cestovního 33

33 pojištění, nabízí pouze tři varianty balíčků. Klient tak často platí i za krytí těch rizik, která původně pojistit nechtěl. Z hlediska možností individuálního nastavení rozsahu pojistné ochrany nabízí nejlepší produkty Česká pojišťovna a Generali. U nich bylo možné sjednat samostatné pojištění léčebných výloh, ale samozřejmě i širší krytí (pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění). Přestože Generali toto individuální nastavení cestovního pojištění umožňuje, její nejvyšší varianta standardně nabízeného limitu pojištění léčebných výloh počítá jen s částkou Kč. UNIQA jako jediná výslovně nestanovuje sublimit pro zubní ošetření, pouze v pojistných podmínkách uvádí, že předmětem pojištění je ošetření zubním lékařem v důsledku úrazu pojištěného nebo první pomoci pojištěnému, hradí se pouze ošetření k utišení bolesti (jednoduchá výplň nebo extrakce) 31. UNIQA tak tuto definici zřejmě logicky považuje za dostatečné omezení výše nákladů zubního ošetření. UNIQA umožňuje sjednání samostatného krytí léčebných výloh, ale v případě, kdy zákazník má zájem o ochranu širší, nabízí pouze velký balíček Rozšířené pojistné ochrany bez možnosti individuálního výběru jeho částí. Tento balíček obsahuje pojištění smrti následkem úrazu, pojištění trvalých následků úrazu, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby a pojištění zavazadel. Výše limitů těchto připojištění se mění v závislosti na výši limitu sjednaného pro léčebné výlohy, ale jejich přesná výše není pro účely této práce podstatná. 31 UNIQA. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění [online] [cit ]. Dostupné z: <https://cesty.uniqa.cz/doc/vpp.pdf> 34

34 3 Finanční náročnost škodných událostí s možnou vazbou na oblast turismu Ve třetí kapitole práce bude představen systém, podle kterého je poskytován přístup ke zdravotní péči občanům států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a několika dalších smluvních států. Následně bude představeno srovnání finanční náročnosti některých diagnóz napříč vybranými státy nejen Evropy, ale i některých států mimo ni. V návaznosti na to pak budou na závěr kapitoly představeny a blíže popsány dvě situace, které se mohou stát osobám z modelových případů ve druhé kapitole této práce. 3.1 Režim spolupráce ČR se státy EU, EHP a smluvními státy 32 Zdravotní pojištění je pro každého občana České republiky povinné. Platí si ho buď sám, nebo je za něj hrazeno státem. Členství České republiky v Evropské unii s sebou přináší i vyšší úroveň zajištění našich nároků na poskytování zdravotní péče při pohybu v rámci zemí Evropské unie. Děje se tak na základě společných pravidel dohodnutých členskými státy EU v rámci tzv. koordinace systémů sociálního zabezpečení. 33 To znamená, že občan, který je v České republice přihlášen do systému zdravotního pojištění, má nárok na přístup k veřejné zdravotní péči i při svém pobytu v jiné zemi Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a ve smluvních státech. Poskytování zdravotní péče v rámci Evropské unie je upraveno nařízeními EP a Rady č. 883/04 a 987/09. Tato nařízení jsou přímo platná ve všech státech EU a mají přednost před zákonem. Nařízení provádějí i státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a Švýcarsko. Konkrétně jde o tyto státy: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, 32 Není-li uvedeno jinak, pochází informace v této subkapitole z tohoto zdroje: CENTRUM MEZISTÁTNÍCH ÚHRAD. Průvodce: Zdravotní péče při pobytu ve státech Evropské unie, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.cmu.cz/formulare/pruvodce.pdf > 33 Zdravotní péče v EU. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. [online] , [cit ]. Dostupné z: <http://mzcr.cz/unie/obsah/zdravotni-pece-v-eu_2008_8.html> 35

35 Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. S některými státy Česká republika uzavřela mezistátní Smlouvu o sociálním zabezpečení. V těchto státech má občan ČR nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči ze svého českého pojištění. Jedná se o Černou Horu, Chorvatsko, Makedonii, Srbsko a Turecko. Ve všech těchto státech má občan České republiky nárok na zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny, a to za stejných podmínek jako místní pojištěnci. To ovšem znamená, že jsou-li v dané zemi místní pojištěnci povinni platit spoluúčast, musí ji zaplatit také občan České republiky. Aby mohlo dojít k úhradě nákladů prostředky veřejného zdravotního pojištění, je nutné tuto péči čerpat v takovém zdravotnickém zařízení, která jsou financována z veřejných zdrojů daného státu. V soukromých zdravotnických zařízeních bude český pacient nucen zaplatit celou částku. Dále je nutné se při ošetření prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP; z angličtiny EHIC), který českému občanovi vystaví nejpozději před odjezdem do zahraničí jeho domovská zdravotní pojišťovna. Náklady na zdravotní péči potom jsou nejprve na místě uhrazeny občanem a ten je posléze předloží k proplacení své zdravotní pojišťovně. Z logiky věci vyplývá, že toto veřejné zdravotní pojištění nekryje náklady na případnou repatriaci pojištěnce nebo jeho ostatků. Český pojištěnec tak má v případě krátkodobého pobytu nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze dávek (nemoci) a předpokládané době pobytu na území jiného státu. Péče poskytována tak, aby se pacient nemusel do země pojištění vracet dříve, než původně zamýšlel. Nesmí jít o vycestování za péčí. 34 Ve většině zmíněných států se za péči připlácí a může tedy být vyžadováno zaplacení části účtu v hotovosti i po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění. Úhrada za zdravotní péči čerpanou v zahraničí bývá v případě hospitalizace účtována dle tří možných principů: 34 CENTRUM MEZISTÁTNÍCH ÚHRAD. Průvodce: Zdravotní péče při pobytu ve státech Evropské unie, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech [online]. s [cit ]. Dostupné z: <http://www.cmu.cz/formulare/pruvodce.pdf > 36

36 rozpis na jednotlivé položky dle provedených výkonů a podaných léků (většina světa, např. Španělsko a USA) paušální platba za den hospitalizace (např. Rakousko, Francie, Německo) paušální platba dle diagnózy tzv. DRG systém (např. Itálie) Účtování ambulantní péče bývá většinou rozepsáno na jednotlivé položky dle provedených výkonů a podaných léků. 3.2 Náklady na vybrané diagnózy a repatriaci 35 Pro lepší představu o částkách, kterých mohou náklady na ošetření v cizině dosahovat, zde nyní budou srovnány náklady na několik diagnóz ve vybraných státech. 1) zlomenina bérce - celkové náklady na případ, který zahrnoval hospitalizaci, operaci a repatriaci, jsou uvedeny a dle zemí rozlišeny v tabulce 10. V případě Rakouska, Chorvatska a Itálie se jedná o doplatek nad rámec péče poskytované díky EPZP. Tabulka 10: Srovnání nákladů na zlomeninu bérce Rakousko až Kč Itálie až Kč Francie cca Kč Dominikánská republika cca Kč USA cca Kč Nový Zéland minimálně Kč Pramen: Na základě dat MUDr. Jany Ježkové, Senior Doctor společnosti Europe Assistance s.r.o., laskavě zaslaných na základě osobních konzultací s ní v průběhu listopadu a prosince 2012 v Praze. Zpracováno ze souboru asistenčních případů z portfolia Europ Assistance za roky V případě Rakouska, Itálie a Francie se jedná o doplatek v rámci Evropského průkazu zdravotního pojištění. Vidíme, že náklady na stejné zranění v Dominikánské republice, Spojených státech amerických a zejména na Novém Zélandu jsou nesrovnatelné s náklady v případě evropských destinací. To je způsobeno především obrovskými náklady na repatriaci, jak již bylo osvětleno výše. 35 Oddíl zpracován dle dat a doporučení MUDr. Jany Ježkové, Senior Doctor společnosti Europe Assistance s.r.o., laskavě zaslaných na základě osobních konzultací s ní v průběhu listopadu a prosince 2012 v Praze. Zpracováno ze souboru asistenčních případů z portfolia Europ Assistance za roky

37 2) akutní gastroenteritida 36 - průměrné náklady na tuto diagnózu dle jednotlivých zemí uvádí tabulka 11. Tabulka 11: Srovnání nákladů na akutní gastroenteritidu Chorvatsko cca Kč Turecko cca Kč Bulharsko cca Kč Egypt cca Kč Dominikánská republika cca Kč USA cca Kč Pramen: Na základě dat MUDr. Jany Ježkové, Senior Doctor společnosti Europe Assistance s.r.o., laskavě zaslaných na základě osobních konzultací s ní v průběhu listopadu a prosince 2012 v Praze. Zpracováno ze souboru asistenčních případů z portfolia Europ Assistance za roky ) angína ambulantně léčená průměrné náklady na ni rozlišené dle vybraných zemí jsou uvedeny v tabulce 12. Tabulka 12: Srovnání nákladů na ambulantně léčenou angínu Rakousko cca Kč Turecko cca Kč Chorvatsko cca 850 Kč Bulharsko cca Kč Egypt Kč USA cca Kč Pramen: Na základě dat MUDr. Jany Ježkové, Senior Doctor společnosti Europe Assistance s.r.o., laskavě zaslaných na základě osobních konzultací s ní v průběhu listopadu a prosince 2012 v Praze. Zpracováno ze souboru asistenčních případů z portfolia Europ Assistance za roky ) akutní infarkt myokardu Tabulka 13 uvádí výčet průměrných nákladů spojených s infarktem v jednotlivých zemích. V případě Rakouska, Chorvatska a Itálie se opět jedná o doplatek nad rámce péče poskytované díky EPZP. Tabulka 13: Srovnání nákladů na akutní infarkt myokardu Rakousko Kč Chorvatsko Kč Egypt Kč Itálie Kč Turecko Kč USA několik milionů Kč, minimálně Kč Pramen: Na základě dat MUDr. Jany Ježkové, Senior Doctor společnosti Europe Assistance s.r.o., laskavě zaslaných na základě osobních konzultací s ní v průběhu listopadu a prosince 2012 v Praze. Zpracováno ze souboru asistenčních případů z portfolia Europ Assistance za roky Zánět žaludku a tenkého střeva, někdy označována jako střevní chřipka. 38

38 V případě Rakouska, Chorvatska a Itálie se opět jedná o doplatek nad rámce péče poskytované díky EPZP. Tabulka 14: Průměrné náklady na jednotlivé druhy repatriace průměrné náklady repatriace sanitkou Rakousko Itálie Dominikánská republika USA x x ostrovy ve Středozemním moři repatriace letecky komerční let x cca cca cca minimálně repatriace stretcher x minimálně minimálně , spíše cca cca několik milionů zálěží na počtu mezipřistání několik milionů zálěží na počtu mezipřistání cca repatriace speciál Pramen: Na základě dat MUDr. Jany Ježkové, Senior Doctor společnosti Europe Assistance s.r.o., laskavě zaslaných na základě osobních konzultací s ní v průběhu listopadu a prosince 2012 v Praze. Zpracováno ze souboru asistenčních případů z portfolia Europ Assistance za roky Vidíme, že repatriaci ze zemí kontinentální Evropy je možné zajistit sanitkou, přičemž náklady na její výjezd se pohybují v řádu několika desítek tisíc Kč. Oproti tomu letecká repatriace z USA nebo Dominikánské republiky vychází běžným komerčním letem na několik set tisíc Kč, kdežto použití speciálního letadla vyjde rovnou na milionové částky, v závislosti na počtu mezipřistání. Tyto letecké speciály totiž jsou poměrně malá letadla s ne příliš dlouhým doletem, takže je nutné s nimi často přistávat a čerpat palivo, což samozřejmě repatriaci prodlouží a hlavně prodraží. 39

39 Tabulka 15: Průměrné náklady na jeden případ v jednotlivých zemích průměrná náklady Rakousko Itálie Dominikánská republika USA ostrovy ve Středozemním moři Chorvatsko Turecko Egypt Na jeden případ Hospitalizace Nejčastější diagnóza v dané zemi sportovní úraz respirační a ušní infekce sportovní úraz respirační a ušní infekce střevní obtíže respirační a ušní infekce respirační a ušní infekce zubní ošetření respirační a ušní infekce (ovlivněno limity PLV) respirační a ušní infekce respirační a ušní infekce střevní obtíže úraz Pramen: Na základě dat MUDr. Jany Ježkové, Senior Doctor společnosti Europe Assistance s.r.o., laskavě zaslaných na základě osobních konzultací s ní v průběhu listopadu a prosince 2012 v Praze. Zpracováno ze souboru asistenčních případů z portfolia Europ Assistance za roky střevní obtíže respirační a ušní infekce V této tabulce vidíme v řádku označeném Na jeden případ průměrné náklady na jeden případ, jednoho pacienta a jednu pojistnou událost (bez ohledu na diagnózu a princip řešení). Řádek označený Hospitalizace jsou uvedeny hodnoty na průměrné náklady na jeden případ, kdy byla nutná hospitalizace, a to bez ohledu na diagnózu a princip řešení. Poslední část tabulky pak uvádí nejčastější diagnózu v každé zemi a její finanční náročnost. Tabulka 16: počty pojistných událostí řešených Europe Assistance v jednotlivých zemích za roky Egypt 8572 Bulharsko 3764 Turecko 3255 Řecko 2803 Itálie 1876 Chorvatsko 1444 Rakousko 1435 USA 1281 Francie 914 Španělsko 863 Pramen: Na základě dat MUDr. Jany Ježkové, Senior Doctor společnosti Europe Assistance s.r.o., laskavě zaslaných na základě osobních konzultací s ní v průběhu listopadu a prosince 2012 v Praze. Zpracováno ze souboru asistenčních případů z portfolia Europ Assistance za roky

40 3.3 Modelová situace úrazu 37 První situace se týká úrazu při lyžování v Itálii, je tedy vytvořen na základě prvního případu z druhé kapitoly této práce (Lyžování v Itálii). Zraněným je muž ve věku 40 let, který na sjezdovce utrpí zlomeninu bérce při srážce s jiným lyžařem. Následuje zásah horské služby, převoz sanitkou k lékaři, vyšetření v ordinaci, transport do nemocnice, vyšetření a stanovení diagnózy, operace. Po čtyřech až pěti dnech pak následuje repatriace sanitkou Horská služba, primární sanitka ani vrtulník nejsou hrazeny z běžného zdravotního pojištění. Výše nákladů na vyšetření v ordinaci je závislá na tom, zda se jedná o státní zařízení (první pomoc vyjde většinou na několik desítek eur) nebo o soukromého lékaře (v tomto případě náklady šplhají ke stovkám až tisícům, zhruba do ) Hospitalizace bez EHIC vyjde na 3.700, s EHIC na 20 (poplatek za CT snímky) Náklady na repatriaci se pohybují kolem Kč. Náklady na stejný případ v Rakousku by byly následující: zásah horské služby 100, transport vrtulníkem , sanitka k lékaři kolem 100, za standardní hospitalizaci zaplatí majitel EHIC kolem 10. Berle 50, ortéza ve státní nemocnici v řádu desítek, u soukromého lékaře stovky. Náklady na repatriaci sanitkou se zdravotní sestrou se pohybují mezi a Kč. Doporučený typ pojištění: limit pojištění léčebných výloh minimálně Kč s případným připojištěním sportovní činnosti, odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, úrazové pojištění pro trvalé následky a smrt úrazem. Druhá situace se zabývá pracovním úrazem na work & travel pobytu na Novém Zélandu. Při sklizni jablek dojde k pádu z vysokého žebříku. Bude diagnostikována zlomenina žebra, zlomenina předloktí, zlomenina stehenní kosti vpravo, holenní kosti vlevo. Třítýdenní hospitalizace hrazena z místního úrazového pojištění. Nutný letecký transport pomocí tzv. 37 Oddíl zpracován dle dat a doporučení MUDr. Jany Ježkové, Senior Doctor společnosti Europe Assistance s.r.o., laskavě zaslaných na základě osobních konzultací s ní v průběhu listopadu a prosince 2012 v Praze. 41

41 stretcheru 38 vleže s dvoučlennou eskortou (letenky, ubytování, plat) z Nového Zélandu do Prahy vyjde na těžko uvěřitelných Kč. Doporučený typ pojištění: Pojištění s celosvětovou platností s krytím, připojištění na pracovní činnost, limit pojištění léčebných výloh minimálně Kč. Velmi vhodná i odpovědnost za škodu na zdraví a majetku úrazové pojištění (trvalé následky, smrt úrazem). Hrozí i poměrně vysoké riziko ztráty nebo zpoždění zavazadla, vhodné je tedy i pojištění zavazadel. 38 Speciální lehátko pro krátkodobý převoz pacienta. Aby se pro něj v letadle udělalo místo, musí být odstraněna asi tři sedadla, tzn. je nutno letecké společnosti zaplatit kromě letenek pro eskortu i ušlý zisk za dvousměrný let těchto sedadel. Vzhledem ke vzdálenosti Nového Zélandu od České republiky se jedná o skutečně nemalou částku. 42

42 Závěr Při cestách do zahraničí je člověk vystaven celé řadě nebezpečí. Aby se před jejich negativními dopady ochránil, má možnost uzavřít před svým odjezdem komerční cestovní pojištění, jehož nejdůležitější částí je pojištění léčebných výloh. Smyslem pojištění léčebných výloh pak je omezit negativní důsledky realizace pojistného nebezpečí, tj. úrazu nebo onemocnění, na pojištěnou osobu. Ta díky uzavřenému pojištění léčebných výloh může do zahraničí vycestovat s vědomím, že sice není proti těmto rizikům imunní, ovšem v případě jejich realizace bude mít k dispozici adekvátní prostředky k minimalizaci nepříjemností. Tato bakalářská práce měla za cíl analyzovat možnosti nastavení vybraných produktů pojištění léčebných výloh na českém trhu a doložit význam jeho sjednání a správného nastavení. Pojištění léčebných výloh bylo představeno jako stěžejní součást cestovního pojištění, zároveň byly krátce představeny i doplňkové produkty cestovního pojištění, kterými jsou kupříkladu pojištění úrazové, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetí osoby, pojištění zavazadel a další pojištění. V další části práce byly na bázi šesti případů představeny konkrétní produkty pojištění léčebných výloh na českém trhu. U každé pojišťovny byl zvolen ten produkt, který se svým nastavením nejvíce blížil požadované úrovni pojistné ochrany. U těchto produktů pak byla zkoumána jejich cena jakožto úplata za poskytnutí pojistné ochrany a výše limitů pojistného plnění. Porovnávány byly v každé situaci dvě verze; v první měl pojistník zájem o uzavření pouze základní ochrany ve formě pojištění léčebných výloh, ve druhé verzi již požadoval komplexnější (a v reálném světě vhodnější) kombinaci cestovního pojištění sestavenou jako léčebné výlohy, pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění. Dále byla pozornost směrována k pojistným podmínkám zvolených pojišťoven a k analýze situací, které jednotlivé pojišťovny definují jako pojistnou událost, ale i těch, které naopak spadají do kategorie výluk z pojistného plnění. Podrobněji byly také popsány standardní výše limitů pojistného plnění, třebaže platí nepsaná zásada, že v rámci konkurenčního boje jsou pojišťovny často ochotny pojistnou smlouvu upravit dle přání zákazníka Konstatováno na základě osobních konzultací s MUDr. Janou Ježkovou, Senior Doctor společnosti Europe Assistance s.r.o., které se uskutečnila v průběhu listopadu a prosince 2012 v Praze. 43

43 V poslední části práce byl představen režim spolupráce České republiky se státy Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarskem a s dalšími smluvními státy, tedy princip fungování Evropského průkazu zdravotního pojištění. Následně bylo na vybraných případech a diagnózách demonstrováno, jakých částek mohou dosahovat náklady spojené s úrazem či nemocí v zahraničí a jak je tedy vhodné si před vycestováním vhodnou formu cestovního pojištění sjednat. Zejména při cestách do vzdálenějších destinací by mělo být sjednání komerčního cestovního pojištění (pojištění léčebných výloh) zcela automatické, protože náklady na případnou komplikovanou repatriaci šplhají do milionových částek. Ke zpracování první kapitoly věnované teoretickému úvodu do problematiky byly použity některé tištěné knihy, jinak však platilo, že nejdůležitějším zdrojem informací byly zdroje na webu, jako např. webové stránky jednotlivých pojišťoven, weby specializované na problematiku pojišťovnictví, elektronické publikace a portály státem zřízených institucí. 44

44 Seznam použitých zdrojů Odborné publikace [1] DAŇHEL, Jaroslav. Pojistná teorie. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, s. ISBN [2] ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojistný trh. 1. vyd. Brno: MU ESF v Brně, s. ISBN [3] ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN [4] VOSTATEK, Jaroslav. Sociální a soukromé pojištění. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, s. ISBN [5] Anglicko-český slovník pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN [6] Česko-anglický slovník pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Internetové zdroje [7] CENTRUM MEZISTÁTNÍCH ÚHRAD. Průvodce: Zdravotní péče při pobytu ve státech Evropské unie, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.cmu.cz/formulare/pruvodce.pdf > [8] Zdravotní péče v EU. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. [online] , [cit ]. Dostupné z: <http://mzcr.cz/unie/obsah/zdravotni-pece-v-eu_2008_8.html> [9] AIG EUROPE LIMITED. O cestovním pojištění [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.aig.cz/chartisint/internet/cz/cs/files/aig_dtc_pojistne%20podminky_jednoraz ove_rocni%20opakovane_tcm pdf> [10] ALLIANZ POJIŠŤOVNA, a.s. Cestovní pojištění a asistenční služby: Všeobecné pojistné podmínky. Zvláštní pojistné podmínky [online]. [cit ]. Dostupné z: <https://www.allianzdirect.cz/file/1311/ppcp_2010.pdf> 45

45 [11] ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění V [online]. [cit ]. Dostupné z: <https://www.ceskapojistovna.cz/documents/10262/50007/vppcp-cestovni-pojisteni-4- tisk.pdf> [12] GENERALI POJIŠŤOVNA A.S. Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP a ZPP CEP 2007/02) [online]. [cit ]. Dostupné z: <https://www.generali.cz/soubory/7vjbjs/cestovni.pdf> [13] UNIQA POJIŠŤOVNA, a.s. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění [online]. [cit ]. Dostupné z: https://cesty.uniqa.cz/doc/vpp.pdf [14] DANĚK, Antonín. Evropské průkazy zdravotního pojištění v praxi. Měšec.cz [online]. Měšec.cz, [cit ]. Dostupné z: <http://www.mesec.cz/clanky/evropskeprukazy-zdravotniho-pojisteni-v-praxi/> [15] Kolik stojí lékařské ošetření v Alpách?. ERV POJIŠŤOVNA, a. s. OPojištění.cz: Informace ze světa pojištění [online]. OPojištění.cz, [cit ]. Dostupné z: <http://www.opojisteni.cz/rizika/kolik-stoji-lekarske-osetreni-v-alpach/> [16] Cestovní pojištění. Cestovní pojištění - Měšec.cz [online]. [cit ]. ISSN Dostupné z: <http://www.mesec.cz/pojisteni/cestovni-pojisteni/pruvodce/> [17] Cestovní pojištění pro jednotlivce a skupiny. ČSOB Pojišťovna, a.s. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.csobpoj.cz/cs/produkty/cestovnipojisteni/stranky/cestovni-pojisteni-pro-jednotlivce-a-skupiny.aspx> [18] Cestování. Česká pojišťovna a. s. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.ceskapojistovna.cz/obcane/p?cestovani> [19] Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12 [online]. Česká pojišťovna a. s., s. 5 [cit ]. Dostupné z: <http://www.ceskapojistovna.cz/documents/10262/50007/vppcp-cestovni-pojisteni-4- tisk.pdf> [20] Rozsah cestovního pojištění [online]. AXA Česká republika s.r.o. [cit ]. Dostupné z: <http://www.axa-assistance.cz/getattachment/nabidka-pro-verejnost/cestovni- pojisteni/individualni-cestovni-pojisteni/popis-pojisteni/rozsah-cestovniho-pojisteni--- tabulka.pdf.aspx> 46

46 [21] Přehled připojištění. Česká pojišťovna a. s. [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.ceskapojistovna.cz/pripojisteni?individual-kratkodobe> [22] Výroční zpráva 2011 [online]. Česká asociace pojišťoven, 2012 [cit ]. Dostupné z: <http://www.cap.cz/filefromwss.ashx?file=http://capsrv02/dokumenty_01%2fcz_vyr ocni_zprava_2011.pdf> [23] NEVYHOŠTĚNÝ, Jan. Pojišťovna Direct v Česku končí, britské majitele neuspokojily výsledky. IDNES.cz [online] [cit ]. Dostupné z: <http://ekonomika.idnes.cz/pojistovna-direct-v-cesku-konci-dn4- /ekonomika.aspx?c=a120625_121454_ekonomika_neh> [24] Evropská Cestovní Pojišťovna mění název na ERV pojišťovna. ERV pojišťovna, a. s.: Cestovní pojištění - Cestovní pojištění online [online]. Praha: ERV pojišťovna, a. s., [cit ]. Dostupné z: <http://www.ervpojistovna.cz/cs/evropska-cestovnipojistovna-men> [25] ERGO - O společnosti. ERGO pojišťovna, a. s. [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.ergo.cz/o-spolecnosti/o-spolecnosti/o-nas/> [26] O společnosti. Pojištění od AIG v České republice [online]. 2013, [cit ]. Dostupné z: <http://www.aig.cz/_878_ html> Další zdroje [27] Osobní konzultace s MUDr. Janou Ježkovou, Senior Doctor společnosti Europe Assistance s.r.o., které proběhly v listopadu a prosinci 2012 v Praze. [28] Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví [29] Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů 47

47 Seznam tabulek Tabulka 1: Deset největších pojišťoven z dle jejich podílu na celkovém výkonu ČAP v neživotním pojištění Tabulka 2: Závislost ceny pojistné ochrany v Kč na počtu pojištěných osob Tabulka 3: Pojistné, limity pojistného plnění a pojistné částky pro lyžování v Itálii (v Kč) Tabulka 4: Pojistné, limity pojistného plnění a pojistné částky pro dovolenou na Mallorce (v Kč) Tabulka 5: Pojistné, limity pojistného plnění a pojistné částky pro studijní pobyt ve Švédsku (v Kč) Tabulka 6: Pojistné, limity pojistného plnění a pojistné částky pro seniory v Egyptě (v Kč). 26 Tabulka 7: Pojistné, limity pojistného plnění a pojistné částky pro work & travel pobyt na Novém Zélandu (v Kč) Tabulka 8: Pojistné, limity pojistného plnění a pojistné částky pro roční pracovní pojištění (v Kč) Tabulka 9: Limity pojistného plnění vybraných pojišťoven, částky uváděné v Kč Tabulka 10: Srovnání nákladů na zlomeninu bérce Tabulka 11: Srovnání nákladů na akutní gastroenteritidu Tabulka 12: Srovnání nákladů na ambulantně léčenou angínu Tabulka 13: Srovnání nákladů na akutní infarkt myokardu Tabulka 14: Průměrné náklady na jednotlivé druhy repatriace Tabulka 15: Průměrné náklady na jeden případ v jednotlivých zemích Tabulka 16: počty pojistných událostí řešených Europe Assistance v jednotlivých zemích za roky

48 Seznam příloh Příloha 1: Limity pojistného plnění Allianz Příloha 2: Limity pojistného plnění Česká pojišťovna Seznam zkratek AIG AIG Europe Limited Allianz - Allianz pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna - Česká pojišťovna a.s. Generali - Generali Pojišťovna a.s. UNIQA - UNIQA pojišťovna, a.s. PLV pojištění léčebných výloh EPZP Evropský průkaz zdravotního pojištění (EIHC - European Health Insurance Card) AS asistenční služba 49

49 Přílohy Příloha 1: Limity pojistného plnění Allianz

50 Příloha 2: Limity pojistného plnění Česká pojišťovna

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

Jak si pojistit na dovolenou?

Jak si pojistit na dovolenou? Jak si pojistit na dovolenou? Při cestách do zahraničí nás mohou potkat mnohá úskalí. Ať už jde o úraz, ztrátu zavazadel, či námi způsobenou škodu na zdraví a na majetku. Vysněná dovolená nebo služební

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Pojištěni léčebných výloh v zahraničí část B Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištěni V případě pojistné události má pojištěný

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Pojistná smlouva na cestovní pojištění je sjednána podle ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Zlatá debetní karta CitiCard

Zlatá debetní karta CitiCard Citigold Zlatá debetní karta CitiCard Všestranný nástroj pro správu Vašich financí. Představujeme Vám zlatou debetní kartu CitiCard, pohodlný a bezpečný nástroj pro správu Vašich financí přinášející mnoho

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 Věc: Bod 7 a) programu jednání Pomoc členům/zdravotní a sociální služby - pojištění PRO INFORMACI Účelem této zprávy

Více

Druhy Pojištení. Sport Member

Druhy Pojištení. Sport Member Druhy Pojištení Sport Member Je potápění vaše zábava i láska? Hledáte nové potápěčské destinace? Chcete být vždy zajištěni a v bezpečí? Staňte se členem DAN Sport! DAN Sport Bronze Vhodné pro všechny potápěče,

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 6. písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě,

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Změny a úpravy v systému POS 3. 8. 2015. Aplikace POS. Obsah

Změny a úpravy v systému POS 3. 8. 2015. Aplikace POS. Obsah Aplikace POS Změny a úpravy v systému POS Obsah Cestovní pojištění jednorázové... 2 Sleva za propojištěnost... 2 Pojištění stornovacích poplatků... 2 Pojištění náhrady dovolené... 3 Pojištění domácího

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU Sloužíme Vám s radostí Profesní pojištění interim manažera INTERIM MANAŽER Zvyšující se právní povědomí a s tím související požadavky na odškodnění

Více

Debetní karta CitiCard

Debetní karta CitiCard Debetní karta CitiCard Balíček služeb Citi Premium Všestranný nástroj pro správu Vašich financí. Představujeme Vám debetní kartu CitiCard, pohodlný a bezpečný nástroj pro správu Vašich financí přinášející

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování Vybrali jste si optimální rozsah pojištění? Nabízíme Vám následující rizika: 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí 2. pojištění zavazadel 3. pojištění odpovědnosti za škodu 4. pojištění pro případ zrušení

Více

Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard.

Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard. Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard. Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard Debetní karta CitiCard Vám nabízí volitelná pojištění, která si můžete vybrat podle toho, jak budou více vyhovovat

Více

Cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců

Cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví Cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců Bakalářská práce Autor: Tereza Nováková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Iva Málková Praha květen, 2009

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ ke kreditním platebním kartám vydaným Raiffeisenbank Č. 1360500240

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ ke kreditním platebním kartám vydaným Raiffeisenbank Č. 1360500240 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ ke kreditním platebním kartám vydaným Raiffeisenbank Č. 1360500240 UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 492 40 480 Registrována u rejstříkového

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Cestovní pojištění Generali pomůcka / sazebník platné od 12. 6. 2015

Cestovní pojištění Generali pomůcka / sazebník platné od 12. 6. 2015 Cestovní pojištění Generali pomůcka / sazebník platné od 12. 6. 2015 Přehled a charakteristika jednotlivých pojištění Pojištění léčebných výloh v zahraničí a pro případ repatriace () Hrazeny jsou náklady

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Průvodce cestovním pojištěním

Průvodce cestovním pojištěním Průvodce cestovním pojištěním ČESKÁ REPUBLIKA Nová pobočka v ČR PROČ je VÝHODNÉ uzavřít cestovní pojištění v Union pojišťovně? Protože jsme ODBORNÍKY na cestovní pojištění Union pojišťovna je skutečným

Více

ISIC CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ - TARIFY

ISIC CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ - TARIFY ISIC CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ - TARIFY IB základní pojištění....... 200 Kč IBL základní pojištění + odpovědnost na majetku a zdraví druhé osoby.... 250 Kč IA základní pojištění + sporty.... 350 Kč IAL základní

Více

Zdravotní pojištění migrantů v ČR

Zdravotní pojištění migrantů v ČR Zdravotní pojištění migrantů v ČR Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová Universita Karlova 1. lékařská fakulta Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva Základní informace o populaci migrantů v

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ k debetním platebním kartám vydaným Raiffeisenbank Č. 1360500230

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ k debetním platebním kartám vydaným Raiffeisenbank Č. 1360500230 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ k debetním platebním kartám vydaným Raiffeisenbank Č. 1360500230 UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 492 40 480 Registrována u rejstříkového

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 3 2009. Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Nebezpečné druhy sportů

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 3 2009. Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Nebezpečné druhy sportů Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma Partner PVZP 3 2009 Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Nebezpečné druhy sportů 1 NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ OD TOTAL BROKERS DRUH ROČNÍ POJISTNÉ (s maximálním

Více

Členství v Rakouském ALPENVEREINU

Členství v Rakouském ALPENVEREINU Rychlá navigace Co je Alpenverein Výhody členství ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ Všeobecné podmínky Nabídka členství Alpenvereinu 2010 a 2011 Připojištění trvalé invalidity Získejte nového člena Alpenvereinu = Alpenverein

Více

OSM ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ

OSM ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ PŘÍRUČKA CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, a.s. CESTUJETE DO ZAHRANIČÍ? K MOŘI NEBO NA LYŽE? ZA EXOTIKOU? SAMI NEBO SPOLEČNĚ SE SVOJÍ RODINOU? NEBO SE SVÝM ČTYŘNOHÝM MILÁČKEM? SOUČÁSTÍ

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/05

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/05 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/05 Obecná část 1. Úvodní ustanovení 1.1. Cestovní pojištění, které uzavírá UNIQA pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se řídí právním řádem

Více

PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele věrnostních platebních karet Raiffeisenbank v rámci Exclusive programu

PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele věrnostních platebních karet Raiffeisenbank v rámci Exclusive programu PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele věrnostních platebních karet Raiffeisenbank v rámci Exclusive programu EXCLUSIVE PROGRAM Smluvní ujednání cestovnímu pojištění k věrnostním platebním kartám Raiffeisenbank

Více

Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM.

Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM. Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM. Prestižní karta PLATINUM se stane Vaším nepostradatelným společníkem. Poskytne Vám maximální komfort v osobním

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO PPCPARST1106, produkt ALL RISK STORNO 1 / 6 Platnost a účinnost: od 1. června 2011 OBSAH Úvodní ustanovení...3

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

KOMPARACE POJIŠŤOVEN Z HLEDISKA CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ

KOMPARACE POJIŠŤOVEN Z HLEDISKA CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE KOMPARACE POJIŠŤOVEN Z HLEDISKA CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Lenka Skalická VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Jan Černohorský, Ph.D.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza pojištění podniku Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Společně dokážeme více. Copyright 2014 American International Group, Inc. Všechna práva vyhrazena

Společně dokážeme více. Copyright 2014 American International Group, Inc. Všechna práva vyhrazena Společně dokážeme více AIG ve světě AIG v ČR 90 + let na pojistném trhu 88M + klientů obrat 68 mld. dolarů 20 + let v České republice 1. zahraniční neživotní pojišťovna po roce 1989 působnost ve130 + zemích

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPARST1306 PRODUKT STORNO PLUS

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPARST1306 PRODUKT STORNO PLUS POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PPCPARST1306 PRODUKT STORNO PLUS PPCPARST1306, produkt STORNO PLUS 1 / 9 Platnost a účinnost: od 1. června 2013 Přehled

Více

České domácnosti na pojištění kašlou! Dokonce i na pojištění pro děti! A co vy?

České domácnosti na pojištění kašlou! Dokonce i na pojištění pro děti! A co vy? České domácnosti na pojištění kašlou! Dokonce i na pojištění pro děti! A co vy? (1) Pojištění rodiny (2) Pojištění domácnosti (3) Cestovní pojištění (4) Pojištění zvířátek (1) Máte pojištěné sebe a děti?

Více

Pojistná smlouva č. 8000123001

Pojistná smlouva č. 8000123001 Pojistná smlouva č. 8000123001 Pojistitel CHARTIS EUROPE S.A., se sídlem 34 Place Des Corolles, Paris La Défense, 92400 Courbevoie, Francouzská republika, zapsaná v Rejstříku obchodu a společností v Nanterre

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083. 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události OBSAH ŠKOLENÍ PS Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083. 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události OBSAH ŠKOLENÍ PS Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU 1 OBSAH ŠKOLENÍ 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události 2 POJIŠTĚNÉ OSOBY Smlouvou jsou pojištěny na dále uvedené činnosti tyto osoby:

Více