Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší"

Transkript

1 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Andrea Smolíková Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí: PaedDr. Marie Vorlová Konzultant: PhDr. Pavel Pěnkava 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok Andrea Smolíková Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

3 Anotace Práce se zabývá problematikou bezdomovectví z pohledu sociálního kurátora. Jejím cílem je obecný popis činnosti sociálního kurátora a zjištění, jak ji vnímá sociální kurátor Úřadu MČ Praha 1 a jak jeho klienti. V teoretické části práce je popsána problematika bezdomovectví. Obsahuje definici tohoto jevu, charakteristiku osob bez přístřeší, jaké jsou formy a příčiny bezdomovectví. Dále práce také krátce popisuje historii sociálních kurátorů, konkrétně vznik této profese, proč vznikla a její původní cílovou skupinou. Práce také popisuje aktuální pojetí činností sociálního kurátora a náplň jeho práce. Samostatná kapitola je věnována spolupráci s cílovou skupinou osob bez přístřeší. Praktická část obsahuje rozhovory se sociálním kurátorem a jeho klienty a snaţí se o zjištění, nakolik ji obě strany povaţují za dostatečně kvalitní a zdali navrhují nějaké úpravy. V návaznosti na rozhovory následují mé vlastní návrhy na zlepšení činnosti sociálního kurátora. Klíčová slova: bezdomovectví, osoby bez přístřeší, sociální kurátor, sociální nouze, sociální sluţby, sociální pomoc. Die Annotation Die Arbeit sich beschäftigt mit der Problematik der Obdachloseigkiet aus der Ansicht eines Sozialkurators. Ihres Ziel ist eine allgemeine Beschreibung der Tätigkeit eines SozialenKurators und die Feststellung, wie diese Arbeit der Kurator und seine Klienten des Amtes des Stadtteiles Prag 1 nehmen auf. Im theoretischen Teil der Arbiet ist die Problematik der Obdachlosigkeit beschreib. Es enthaltet die Definition dieser Erscheinung, die Charakteristik den Personen ohne ein Obdach, welchen Formen und Ursachen der Obdachlosigkeit sind. Die Arbiet weiter kurz beschreibt die Historie des Sozialekurators, genau die Entstehung dieser Berufs, warum er enstehte und seine Zielsgruppe. Die Arbeit beschreibt auch die aktuelle Auffassung den Tätigkeiten des Sozialenkurators und den Inhalt seiner Arbeit. Ein selbstständges Kapitol beschäftift sich mit der Zusammenarbeit mit den Obdachlosen. Der praktische Teil enthaltet die Gespräche mit einem Sozialenkurator und mit seinen Klienten und sie bemüht um die Feststellung, wie viel die Zusammenarbeit für die beide gut ist und ob sie eine Regulierung schlagen vor. In der Anschluss auf die Gespräche folgen meine eigene Vorschlage auf eine Verbesserung der Tätigkeit des Sozialenkurators.

4 Die Schlüsselwörte: die Obdachlosigkeit, die Personen ohne ein Obdach, der Sozialkurator, die Sozialenot, die Sozialendienste, die Sozialehilfe.

5 Poděkování Tímto bych na prvním místě ráda poděkovala paní Vorlové za její trpělivé, laskavé a podnětné vedení této práce a za čas, který mi věnovala. Také děkuji panu Pěnkavovi za trpělivé zodpovídání otázek a poskytnutí pomoci při realizaci praktické části. Nemalé díky patří i mé rodině a přátelům za oporu, kterou mi byli celou dobu.

6 Obsah Úvod Problematika bezdomovectví Definice pojmu Charakteristika osob bez přístřeší Formy bezdomovectví Forma zjevného bezdomovectví Forma skrytého bezdomovectví Potencionální bezdomovectví Moţnosti způsobu pomoci osobám bez přístřeší Příčiny bezdomovectví Vnější (objektivní) příčiny Vnitřní (subjektivní) příčiny Historie sociálních kurátorů Historie práce s odsouzenými jako s původní cílovou skupinou První aspekty péče o osoby po výkonu trestu odnětí svobody Výzkum Faktorů recidivy a jeho přínos pro postpenitenciární péči Legislativní úprava pro výkon práce sociálního kurátora v letech Činnost sociální kurátora po roce Aktuální pojetí činností sociálního kurátora Vymezení v platné legislativě Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách Zákon o ţivotním a existenčním minimu a zákon o pomoci v hmotné nouzi Činnost sociálního kurátora v organizační struktuře jednotlivých úřadů Kvalifikační předpoklady pro výkon profese sociálního kurátora Cílová skupina sociální kurátora Pracovní náplň sociálního kurátora... 34

7 3.6. Vymezení kompetencí sociálního kurátora Kompetence sociálního kurátora v oblasti přímé práce s klientem Kompetence sociálního kurátora v oblasti technicko-administrativní činnosti Spolupráce sociálního kurátora s ostatními subjekty Spolupráce sociálního kurátora s Vězeňskou sluţbou ČR Spolupráce sociálního kurátora s Probační a mediační sluţbou Spolupráce sociálního kurátora s orgánem sociálně právní ochrany dětí a se školskými zařízeními Spolupráce sociálního kurátora se zdravotnickými zařízeními Spolupráce sociálního kurátora s úřady práce Spolupráce sociálního kurátora s místní samosprávou a s poskytovateli sluţeb Specifika činnosti s cílovou skupinou osob bez přístřeší Nejčastější ţádosti osob bez přístřeší První kontakt s klientem Typické úkony při práci s cílovou skupinou Vybrané administrativní záleţitosti Moţné formy pomoci sociálního kurátora Krizová intervence Krátkodobá pomoc Dlouhodobá pomoc Uspokojování potřeb podle poskytovaných sluţeb Uspokojování biologických a hygienických potřeb Uspokojování spirituálních potřeb Práce s osobami bez přístřeší z pohledu sociálního kurátora i klienta Charakteristika Oddělení sociální prevence Úřadu Městské části Praha Metodika šetření Rozhovor se sociálním kurátorem Úřadu MČ Praha Shrnutí rozhovoru se sociálním kurátorem Úřadu MČ Praha Rozhovory s klienty OSP Úřadu MČ Praha

8 Shrnutí rozhovoru se sociálním kurátorem Úřadu MČ Praha Návrhy úprav pro výkon profese sociálního kurátora Zákon o sociálních pracovnících Zavedení povinných supervizí na pracovišti sociálních kurátorů Způsob vyplácení dávek v hmotné nouzi Závěr... 54

9 Úvod Do přímého kontaktu s lidmi bez přístřeší nebo v jiné sociální nouzi jsem poprvé přišla na sociálně pedagogické praxi, kterou jsem absolvovala v Centru sociálních sluţeb Praha 1 pod vedením PhDr. Pavla Pěnkavy. Velmi ţivě si pamatuji okamţik, kdy jsem poprvé vešla do místnosti a ucítila charakteristický zápach, který tyto lidi často doprovází a říkala si, co mě asi čeká. Jako většina neinformovaných lidí jsem bezdomovce vnímala primárně jako páchnoucí, zarostlé a ošuntělé bytosti, jeţ si svoje bydlení nosí v igelitkách a okolí obtěţují svojí přítomností. Nyní, po třech letech v sociální oblasti, se snaţím o nadhled a současně pochopení chování těchto lidí. Tuto klientelu chápu pro pracovníky v oblasti sociální práce jako jednu z nejnáročnějších. Dnes vím, ţe i osoby bez přístřeší se mohou dělit na slušné a méně slušné. Jeden semestr jsem na tom samém pracovišti absolvovala průběţnou praxi, během které jsem se seznamovala nejen s náplní činnosti sociálního kurátora, ale i problematikou bezdomovectví a dalšími jeho příčinami a jejich následky. Důvodem volby tématu bezdomovectví/osoby bez přístřeší je především můj zájem o tuto problematiku jak se lidé dostanou na ulici, proč tam ţijí a mnohdy se nechtějí vrátit zpět k standardnímu způsobu ţivota. V praxi bezdomovectví bohuţel znamená problém, který je velmi rozšířený, má mnoho podob, např. různá místa pro přebývání, vznik ovlivňující pozdější průběh bezdomovectví atd. Ne vţdy je snadno kontrolovatelný a řešitelný. Jedním z nejdůleţitějších faktorů je kontakt s těmito lidmi, vzájemná komunikace a nemají-li klienti o tyto sluţby zájem, alespoň pravidelná kontrola míst, kde se zdrţují. Úkolem takové komunikace je přesvědčit kaţdého bezdomovce, ţe příchodem na ulici se nestávají někým méněcenným, kdo ztratil právo na důstojný ţivot. Kontaktní osobou pro osoby bez přístřeší můţe být sociální koordinátor sociální péče a o osoby společensky nepřizpůsobené, dříve sociální kurátor, který své klienty provází řešením problémů a pomáhá jim překlenout tíţi situace, které klienti nemusí být schopni vyřešit sami. Pomáhá jim v lepší orientaci a návrzích, jak řešit otázky a situace, které bezdomovce trápí. Svoji práci vykonává pouţíváním metod sociální práce a nástrojů sociální politiky. Cílem mé práce je popsat činnost sociálního kurátora a jak ji vnímá sociální kurátor Úřadu MČ Praha 1, jak ji vnímají klienti 9

10 navštěvující toto pracoviště a popřípadě navrhnout řešení, která by činnost sociálního kurátora doplňovala a ideálně byla přínosná jak pro sociálního kurátora, tak i jeho klienty. 10

11 1. Problematika bezdomovectví Za bezdomovce bývá označen člověk, který ţije doslova bez domova nemá moţnost vlastního ubytování nebo alespoň místo pro dlouhodobější pobyt. Takový způsob ţivota však můţe být také dobrovolný, vyjadřovat určitý ţivotní postoj či demonstrovat svůj nesouhlas například s okolním světem. Tuto domněnku mi potvrdili Hradečtí ve své knize, kde uvádějí, ţe bezdomovci jsou rovněţ mladí jedinci z dobře situovaných rodin, kteří utíkají na důkaz svého protestu. 1 U nedobrovolného bezdomovectví se setkáme spíše s okolnostmi, jejichţ důsledkem je stav bezdomovectví. Za bezdomovectví tedy označujeme jev, kterým se tyto způsoby ţivota projevují. Zaujalo mne, jací lidé se ocitnou bez přístřeší. Konkrétními otázkami byly: jak se s touto situací vyrovnávají a jak fungují po stránce např. psychické, sociální? Jak zvládají ţivot na ulici, kde jim mnohdy chybí i základní fyziologické potřeby, jako teplo, dobré jídlo, pití, spánek potřeby ideálně jiné, neţ alkohol, hygiena a odpočinek? Bezdomovectví se ve společnosti vyskytovalo odjakţiva, v různých podobách a mluvilo se o něm, jak konkrétní společnost uznala za vhodné. Bezdomovectví je v dnešní době aktuální fenomén, o kterém se mluví a píše. Denně zaměstnává mnoho odborných profesí, stále ještě toho o bezdomovcích nevíme mnoho. 2 Proto je na místě toto téma netabuizovat, ale naopak mluvit o něm, informovat srozumitelně a jasně laickou veřejnost. 1.1 Definice pojmu V odborné literatuře se dnes setkáme spíše s označením osoby bez přístřeší či lidé bez domova. Osobně s tímto přístupem souhlasím, protoţe slovo bezdomovec můţe vyvolávat negativní dojem spojený s konkrétní představou zanedbaného, 1 Hradečtí: extrémní vyloučení, s Průdková: Bezdomovectví, s. 7 11

12 páchnoucího člověka, kterého např. spícího potkáme v tramvaji. Schwarzová k tomu navíc uvádí, ţe pojem bezdomovec můţe být zatíţen stereotypy a být tak nositelem pejorativního označení. 3 Podle mě dokonce natolik pejorativního, ţe dotyčná osoba je mimořádně ohroţena vyloučením na okraj společnosti. Za stereotypy bych zde označila především vzhled upravenost, stav oblečení, způsob verbálního vyjadřování a další prvky, kterých si u bezdomovce obvykle všimneme jako prvních. Z vlastní zkušenosti vím, ţe kdyţ se někoho zeptáte, kdo se mu vybaví pod pojmem bezdomovec, téměř automaticky odpoví způsobem ošuntělý, páchnoucí člověk, který má špinavé oblečení a hrabe se v odpadcích. Tato odpověď laické veřejnosti je velmi podobná další definici, kterou uvádí Hradecký v Národní zprávě o bezdomovectví z roku 2006, konkrétně v politické části: slovo bezdomovec se stává pojmem pro zanedbaného, špinavého, zapáchajícího a obtěžujícího člověka, zejména muže. 4 Proto se odborníci shodují v důleţitosti termínu osoba bez přístřeší. Ačkoliv není pravdivé doslova, jelikoţ mnohé osoby bez přístřeší vyuţívají dočasných obydlí (např. nocleháren, denních center) nebo rovnou alternativního bydlení (vlastnoručně postavená bouda, stan v lese apod.), nemá tolik negativní citové zabarvení. Nicméně pojem bezdomovec je jasnější ve svém významu, tedy člověk bez domova. Domnívám se, ţe slovo pochází z anglického homeless: home = domov, less = méně, téţ znamená bez. Domov totiţ není jen materiální zázemí, ale i duševní, kam se vracíme do bezpečí před nepříznivými vnějšími vlivy okolního světa a kde na nás obvykle čeká někdo, kdo je nám blízkou osobou, ať jako partner či jako rodinný příslušník. A takové zázemí jen stěţí nalezneme v institucionálních zařízeních, jako jsou azylové domy, ubytovny, o věznicích ani nemluvě. Stejně tak se jedná o místo, které nám slouţí k zajištění základních fyziologických potřeb. Těmi zde rozumíme stravu, nealkoholické pití, teplo spánek a další. Nejsou-li tyto potřeby zajištěny, jedinec působí zanedbaně a dlouhodobější trvání těchto problémů můţe vést, jak uvádím výše, aţ k sociálnímu vyloučení, které je nedílnou součástí bezdomovectví. Bezdomovectví není zcela definováno ani v ostatních zemích Evropské unie, a proto 3 Matoušek: Sociální práce v praxi, s Hradecký, Ilja. Národní zpráva o bezdomovectví 2006 politická část [online] [cit ] s

13 Evropská federace národních organizací pracujících s osobami bez přístřeší (FEANTSA) vytvořila vlastní pracovní definici. 5 Podle FEANTSA jsou osoby bez přístřeší : 1) lidé, kteří nemají střechu nad hlavou 2) lidé, kteří ţijí v institucích, protoţe nemají kam jít 3) lidé ţijící v nejistém ubytování 4) lidé ţijící v nevhodném a standardu neodpovídajícímu ubytování. Tuto definici později převzala Evropská unie a stanovila ji jako jednotící bod pro všechny sociální politiky členských států EU. Tyto body představují výčet spíše ve smyslu materiálního zajištění. Bezdomovectví je také společenský jev, který neznamená jen bytí na ulici, ale i jistou formu sociální deviace, tedy odchylku od sociální normy. 6 Mezi tyto odchylky můţeme zařadit výše zmíněné vyloučení, zanedbaný vzhled, asociální chování, negativní projevy vůči celému okolí apod. Ve své práci budu pouţívat označení osoba/lidé bez přístřeší, které je příznačnější pro lidi, jeţ nejsou jen bez materiálního domova, ale i bez toho duševního. 1.2 Charakteristika osob bez přístřeší Podle Průdkové je většina osob bez přístřeší v produktivním věku. 7 Hartl jej ve své knize definuje jako rozmezí dospělosti aţ důchodu. 8 Hradečtí dále uvádějí, ţe nejčastější věkovou hranicí je střední věk. 9 Pro toto období neexistuje přesná věková hranice, rozumí se jí však věkové období do 45 let. 10 Odlišné výsledky přineslo šetření z analýzy, kterou v roce 2001 pořádalo Naděje, o.s. Podle výsledků tvoří 5 Pěnkava. Metodická příručka pro sociální kurátory. s 89. Cit. podle Naděje, 1998, s Dočkal: Sociální deviace, s. 6 7 Průdková: Bezdomovectví, s Hartl. Psychologicky slovník, s Hradečtí: extrémní vyloučení, s Langmeier, Křejčířová. Vývojová psychologie. s

14 převáţnou část osoby do věku 40 let. V obou případech je však zřejmé, ţe se jednalo o osoby spíše mladší aţ starší dospělosti. 11 Protoţe tito lidé neměli sociální zázemí, které by jim pomohlo k lepšímu osobnímu rozvoji a kde by se jim někdo věnoval individuálně jako tomu bývá u funkčních rodin, nemají tito lidé dostatečně natrénované sociální návyky, vţitou sebekázeň a mnohdy chybí model spořádané rodiny, proto chybí i motivace na spořádaný ţivot bez problémů, které bezdomovectví doprovází. Téměř polovina bezdomovců nikdy nevstoupila do manţelství, jsou to nejčastěji muţi s psychiatrickou diagnózou nebo poruchou osobnosti. Zhruba 40% lidí bez domova tvoří rozvedení z čísla je patrné, ţe mezi svobodnými i rozvedenými najdeme přibliţně stejný počet. Ráda bych doplnila, ţe rozvod můţe být jednou z příčin bezdomovectví, protoţe jedinec přijde o bydlení kvůli soudnímu rozhodnutí nebo např. neuzavření předmanţelské smlouvy, kdy byt připadne druţce. 12 Velký otazník problematiky bezdomovectví tvoří vzdělání. Mnozí z neodborné veřejnosti tvrdí, ţe osoby bez přístřeší jsou nevzdělané. Ačkoliv je toto tvrzení z velké části pravdivé, je podle mě předsudkem, silně vyplývajícím z představy, ţe vzdělaný člověk s titulem je vţdy spořádaný občan a na úrovni duševní i fyzické ve smyslu vzhledu, chování, jednání hovoru. S tímto tvrzením nesouhlasím. Osobně jsem se na praxích setkala s lidmi, kteří i přes kvalifikaci svého vzdělání byli osobami bez přístřeší. Průdková ve své knize uvádí, ţe obecně mají osoby bez přístřeší v důsledku nevhodných podmínek pro studium vzdělání na nízké úrovni, tzn. základní nebo s výučním listem bez maturity, který by je mohl posunout do vrstvy lidí s maturitou či vyučeni s maturitou. 13 Vacínová uvádí, ţe dokončené středoškolské vzdělání (střední odborné učiliště, střední odbornou školu nebo gymnázium) má jen o trochu více lidí bez přístřeší - 48,5%, zatímco 42% jich dosáhlo základního vzdělání. 14 Prakticky stejné výsledky šetření vyšly v Naději, kde střední vzdělání dosáhlo necelých 50% respondentů. Na stupnici základního aţ 11 Prudký, Šmídová: Kudy ke dnu, s Průdková: Bezdomovectví, s Průdková: Bezdomovectví, s Vacínová, T. Problematika bezdomovectví. In Průdková, s

15 vysokoškolského vzdělání pak převaţovali klienti s niţším vzděláním, tj. základní, střední nebo bez vzdělání. 15 Tento výsledek potvrzuje tabulka o původním povolání z roku 2004: necelá polovina klientů (38, 5%) uvedla profesi kvalifikovaný dělník. 16 Psychosociální stránkou bezdomovectví se zabývá mj. Vágnerová ve své knize Psychopatologie pro pomáhající profese, vydané v roce 2003 v nakladatelství Portál. Osobnost bezdomovce bývá komplikovaná. Schopnosti těchto lidí bývají sníţené, nejsou schopni jednat a konat samostatně a mnohdy k tomu jiţ nemají ani odvahu, ani vůli potřebují pomoc další osoby, např. sociálního pracovníka, který jim pomáhá s vyřizováním úředních záleţitostí jako občanský průkaz nebo sociální dávky. Osoby bez přístřeší se nedokáţou adekvátně orientovat ve světě. Selhávají při řešení náročnějších situací, věci nedotáhnou do konce. Málokdy se zajímají o následky svého jednání. Svůj ţivotní styl maximálně zjednodušují, veškerý jejich čas je volný a jeho náplní je převáţně vegetování. Vedou ţivot bez motivační budoucnosti. 17 V oblasti uspokojování potřeb je u bezdomovců specifická téměř neznatelná touha něco změnit. U mnohých bezdomovců převaţuje tzv. postoj naučené bezmocnosti, pro který jsou příznačné rezignace, apatie a fatalismus. 18 Obvykle nebývá uspokojen pocit jistoty, bezpečí a vztahového zázemí, převaţují povrchní vztahy (nemusí být vţdy partnerské), které se vyznačují častými hádkami, snahou v předhánění, kdo má závaţnější problém, vzájemným nerespektováním a neustálým sráţením důstojnosti druhého. Naopak důleţitým společníkem se stává zvíře, obvykle psi a kočky. Snadno se bez velkých nároků přizpůsobí tomuto způsobu ţivota a pro majitele bývají náplastí na citové strádání. Nicméně ne vţdy je vztah majitele a zvířete harmonický, také bití a křik nejsou ojedinělé. Velmi často se dá z chování ke zvířeti vypozorovat míra citové otupělosti a emoční inteligence. 19 Nicméně moje osobní zkušenosti z terénní práce byly vţdy 15 Prudký, Šmídová: Kudy ke dnu, s Prudký, Šmídová: Kudy ke dnu, s Vágnerová: Psychopatologie pro pomáhající profese, s Vágnerová: Psychopatologie pro pomáhající profese, s Vágnerová: Psychopatologie pro pomáhající profese, s

16 pozitivní. V terénu jsem poznala nejednoho bezdomovce se psem a vţdy se jednalo o vztah, ve kterém byl pes na prvním místě, jak dokazuje následující úryvek rozhovoru s klientkou: pejsek, ten nikdy nesmí mít hlad, nikdy. Dostane najíst jako první, pak aţ já tady mu vařím těstoviny s masem, podívejte. Potřeba seberealizace bývá velmi špatná, tito lidé jiţ nechtějí nic dokázat, sami sebe přesvědčit, ţe mají na lepší ţivotní podmínky. Toto chování můţeme označit jako důsledky nízkého sebevědomí a sebehodnocení. 20 Zaskočeni nezvládnutou situací následuje zklamání a otázka jak se mi to mohlo přihodit? Chybí nejen motivace ke změně, ale především dlouhodobější cílevědomý tah na bránu k vytyčenému cíli. Co však stálo na začátku sestupující spirály, je obtíţné zjistit. Osobně jsem se často setkávala se zpytováním svědomí a litováním vlastních činů v minulosti. Od ţivota jiţ nelze očekávat nic pořádného, vše je ztraceno. Propad aţ na dno společnosti se zřetelně projevuje také v mezilidských vztazích viz výše. Účelem partnerského vztahu je obvykle prvoúčelově strach či obava ze samoty a to znamená snaha nebýt osamocen, coţ se v praxi projevuje jako nestabilní vztah, kde se střídají hádky s usmiřováním. Existují však i partnerská souţití, kde jsou si dva navzájem oporou a jsou na sobě citově i existenčně zcela závislí. Pouze obava souţití se liší standardních partnerských vztahů. Protoţe mnozí bezdomovci cítí pocit křivdy, zanevřou pak na celý svět, jejich chování nese prvky agrese a hostility. 21 Navíc vnímají nepříjemné pohledy okolí a jejich agresivní chování bývá sebeobranou a snahou o vyrovnání způsobené křivdy a všech jejích důsledků. 1.3 Formy bezdomovectví Podle odborné literatury dělí bezdomovectví na tři skupiny: zjevné, skryté a potenciální. 22 Kaţdá z těchto forem má svá specifika, podoby a existují různé moţnosti pomoci, které se mohou aplikovat u více forem najednou. Lze říci, ţe 20 Vágnerová: Psychopatologie pro pomáhající profese, s Pojmem hostilita rozumíme nepřátelské chování, doprovázené zpravidla zvýšeným cynizmem a agresivitou. 22 Hradečtí: Extrémní vyloučení, s

17 kriteriem pro všechny formy je jejich průhlednost, tedy jakou měrou jsou tyto formy vnímány veřejností a nakolik se s nimi můţeme setkat na veřejnosti Forma zjevného bezdomovectví Jedná se o nejviditelnější formu. Zjevné bezdomovce obvykle poznáme na první pohled svůj čas tráví na ulici, přespávají na veřejných místech jako parky, nádraţí, průchody, tzv. pod mostem, obývají zbořeniště či vlastnoručně vyrobené příbytky. Po stránce vzhledové se jedná o (velmi) zanedbané lidi. Zcela evidentní je nedostatečná hygiena a špinavé oblečení. To můţe navíc tvořit poměrně výrazné stylové i barevné variace, protoţe pochází z nadací ze sociálních šatníků, takţe moţnosti na výběr jsou velmi omezené. Veškerý svůj majetek nosí v taškách s sebou. Velmi často je u lidí ve zjevném bezdomovectví obtíţná identifikace, protoţe nemají základní doklady jako občanský průkaz. Osobně jsem se na praxi setkala se situací, kdy jsme s klientem jeli zařizovat nový doklad totoţnosti, v uplynulých 12 měsících jiţ patnáctý. Protoţe zjevní bezdomovci jsou nejviditelnější, jsou také nejvíce viděni laickou veřejností, která si podle toho rovnou utváří jiţ celkový obraz o problematice bezdomovectví, aniţ by si uvědomila hlubší i širší rozměr této problematiky. Zjevní bezdomovci také nejvíce vyuţívají sociálních sluţeb, jako jsou denní nízkoprahová centra nebo sociální poradenství Forma skrytého bezdomovectví Této skupině se také říká latentní bezdomovci. Patří sem ti, kteří na první pohled nejsou poznat chodí upraveni v čistém oblečení, dodrţují hygienu a snaţí se, aby bylo na první pohled minimálně patrné, ţe nemají skutečný domov. Nemají trvalé bydliště, ale ani se nezdrţují na místech specifických pro zjevné bezdomovce proto je potkáme v azylových domech, na ubytovnách, squatech, noclehárnách, u známých či příbuzných. Místa svého pobytu často mění, převáţně z organizačních důvodů nemohou zůstat trvale. Tak přecházejí z jednoho místa na druhé a v důsledku špatné finanční situace a absenci odrazového sociálního můstku nemají vlastní bydlení, které by mohlo být prvním větším krokem k nastartování nové, úspěšnější ţivotní etapy. Méně vyhledávají i vyuţívají sociálních sluţeb, ovšem lze se domnívat, ţe 17

18 tvoří podstatně větší skupinu, neţ zjevní bezdomovci. (Průdková: Bezdomovectví, s. 14) Potenciální bezdomovectví Zjednodušeně řečeno se jedná o bezdomovectví, které není jako takové v pravém slova smyslu, ale má k němu velmi blízko. Týká se nejen jedinců, ale i rodin ţijících v bídných podmínkách, často na hranici chudoby. Ačkoli tito lidé mají střechu nad hlavou, podmínky bydlení mohou být velmi sloţité a nedostačující. Potencionální bezdomovci nemají jistotu trvalého bydliště, ze dne na den se mohou ocitnout na ulici. Spadají sem např. adolescenti propuštěni z ústavní výchovy, dále osoby po výkonu trestu, propuštěné z psychiatrické léčebny nebo osoby ilegálně pobývající na území ČR. Častým problémem této skupiny je fakt, ţe jejich snaha o zajištění vlastního či lepšího bydlení je zcela pasivní a buď situaci neřeší vůbec, nebo spoléhají, ţe se o ně postará někdo jiný. V praxi se stává, ţe jednotlivé formy se mohou střídat u jednoho klienta, a to v závislosti na jeho aktuální situaci. Proto je důleţitá prevence těchto situací, případně začít s jejich řešením hned na začátku. Jak jsem jiţ uvedla v předešlé podkapitole o příčinách bezdomovectví ve všech ústavních zařízeních či věznicích by měl být sociální pracovník, jehoţ činností by mělo být také sociální poradenství a poskytnutí potřebných kontaktů, kterých můţe klient vyuţít po propuštění. Na místě je nabídnutí pomoci nejen ze strany sociálního pracovníka či pedagoga, ale i odborníků z řad psychologů, finančních poradců a dalších, kteří se mohou podílet na prevenci nebo rovnou řešení obtíţné situace a zabránit tak jejímu prohloubení či recidivě Možnosti způsobu pomoci osobám bez přístřeší Jedním z nástrojů sociální práce je sociální politika, která usiluje mj. o zdokonalení ţivotních podmínek lidí. K realizaci tohoto úsilí vyuţívá sociální politika také systému sociálního zabezpečení. Jednou z jeho součástí je sociální pomoc, která se skládá ze sociálních sluţeb, dávek sociální pomoci, sociálně právní ochrany a je jedním z prostředků realizace pomoci osobám bez přístřeší. 18

19 Problematiku bezdomovectví řeší sociální politika prostřednictvím sociální pomoci: sociální sluţby jsou stanoveny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. K osobám bez přístřeší se nejčastěji vztahují zařízení sluţeb sociální prevence, zejména tato: azylové domy ( 57), nízkoprahová denní centra ( 61), noclehárny ( 63), terénní programy 69). V neziskovém sektoru většinu těchto sluţeb poskytují nestátní neziskové organizace, jejichţ sluţby jsou primárně určeny osobám bez přístřeší, které jsou ohroţeny sociálním vyloučením. V současné době patří osobami bez přístřeší mezi nejhojněji vyuţívané sociální sluţby. Další způsob pomoci pro osoby bez přístřeší představují zmíněné dávky pomoci v hmotné nouzi, nejčastěji dávky ţivotního a existenčního minima. Ze státních subjektů se jedná o úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady. Zákon o sociálních sluţbách ukládá jak úřadu obce s rozšířenou působností, tak krajskému úřadu povinnost poskytnout pomoc osobám ohroţeným sociálním vyloučením. Jednou z moţností pomoci je sociální kurátor, který je specializovaný sociální pracovník a jeho úkolem je spolupracovat s klienty na řešení jejich sociální situace a najít její optimální řešení. 1.4 Příčiny bezdomovectví Velmi často se ve svém okolí setkávám s tímto názorem: můţe si za to sám, můţe si za to sama. Patrný vliv na tento názor má pravděpodobně i fakt, ţe většinu stávajících bezdomovců potkáme jako zanedbané chudáky s krabicovým vínem v ruce, kteří rezignovali na svoji důstojnost a jejich vztah k okolí i společnosti jako celku je převáţně negativní. Takový vzhled a chování je pak podhoubím pro názory, ţe smrdí na sto honů, takţe ţádný div, ţe mu nikdo nedá práci, věčně pije, tak jak 19

20 můţe mít za něco zodpovědnost a kdyţ všechny peníze utratí za pití a nic jinýho ho nezajímá, ať se pak nediví, ţe ho vystěhujou. Tyto citace jsou úryvky z diskusí mezi mnou a mým okolím. Problém v této oblasti představuje skutečnost, že ne vždy lze spolehlivě rozlišit, co je příčinou a co následkem bezdomovectví. 23 Tedy kdy byl daný problém důsledkem, který způsobil ztrátu domova a kdy naopak následkem, se kterým se jedinec začal potýkat po ztrátě domova. V praxi se pak můţe jednat např. o alkoholismus, gamblerství nebo i ztrátu zaměstnání tyto prvky mohou být důsledky, kvůli kterým se lidé ocitnou na ulici, stejně tak následky. Důsledkem můţe být také mnohaletý psychický pracovní či osobní stres či psychické vydírání. Dalším z nejčastějších důsledků je také rozvod, viz kap. 1.2 Charakteristika osob bez přístřeší. Pro upřesnění: důsledkem nazýváme jev, který z něčeho logicky vyplývá a následkem to, co vyplývá z předcházejícího děje. 24 Za příčinu vzniku bezdomovectví povaţujeme faktor, který způsobí ztrátu trvalého bydlení. Následně se mohou vyskytnout i další komplikace, např. uţívání drog či trvalé zdravotní problémy. Příčiny bezdomovectví dělíme na vnější a vnitřní Vnější (objektivní) příčiny Rozumíme jimi činitele, kteří se podílejí na vzniku situací vedoucích k bezdomovectví. Mezi tyto situace můţe patřit např. špatně sestavená a nefunkční sociální politika státu, ekonomické problémy a s nimi rostoucí nezaměstnanost a chudoba. Dále diskriminace podle pohlaví nebo rasového původu, problémy po propuštění z výchovných institucí, věznic. Většina propuštěných lidí se najednou ocitá mimo přesně daný reţim, je bez jakýchkoliv prostředků a zajištění bydlení, neví, kam se má obrátit a na koho. Prevencí by měla být včasná informovanost, tj. dříve, neţ klient odejde ze zařízení a poskytnutí potřebných kontaktů, které klient můţe vyuţít v budoucnosti při řešení problémů. Z praktických příčin sem řadíme zejména: 23 Průdková: Bezdomovectví, s Slovník spisovného jazyka českého. Viz. [online] [cit ] 20

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete Kde nás najdete Budova noclehárny se nachází ve stejné budově jako denní centrum na ulici Zámecká v těsné blízkosti Mlékáren. Poblíž je Kaufland a vlakové nádraží. Vchází se k nám zelenou branou z vlnitého

Více

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s.

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. 1 Elim Vsetín, o. s. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

Senior a chudoba. Mgr. P. Zimmelová, Ph.D. Kulatý stůl - RPSS ČB České Budějovice 22.10.2012

Senior a chudoba. Mgr. P. Zimmelová, Ph.D. Kulatý stůl - RPSS ČB České Budějovice 22.10.2012 Senior a chudoba Mgr. P. Zimmelová, Ph.D. Kulatý stůl - RPSS ČB České Budějovice 22.10.2012 Definice chudoba znamená nemajetnost nedostatečný příjem, nedostatečné zdraví a vzdělání, nelidské podmínky práce

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Nástroje program npv3

Nástroje program npv3 Sběr dat v AS Nástroje program npv3 Armáda spásy používá k sběru dat jeden program (na všech službách stejný) npv3 (new people vision nová lidská vize), který vyvíjí programátor dle našich požadavků. Program

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život 18. 9. 2014 DK Akord - Ostrava Zaměření pracovních skupin Pracovní skupina č.

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou?

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou? Case management Máte důvodné obavy, že sociální služby a další aktivity nejsou ve vaší obci/městě poskytovány jednotlivým klientům koordinovaně, dochází k jejich zdvojování, překrývají se služby různých

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: 1) Cílová skupina 2) Nabídka služeb (základní a fakultativní činnosti) 1) CÍLOVÁ SKUPINA Základním stavebním kamenem

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Projekt Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel ČR Ekonomikcko-správní fakulta Masarykovy univerzity a Citi Foundation

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Internetové poradenství drogové problematice v ČR. III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková

Internetové poradenství drogové problematice v ČR. III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková Internetové poradenství drogové problematice v ČR v III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková Úvod všechna odvětví včetně pomáhajících profesí jsou zasažena fenoménem internetu a jsme

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko = LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko Poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory, pomoci či doprovázení rodinám, matkám či otcům a jejich

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Skotsko. Robert Aldridge

Skotsko. Robert Aldridge Skotsko Robert Aldridge O Skotsku 5.5 milionu obyvatel 30 % bytů je sociálních (místní úřady a bytové asociace) 32 místních úřadů Pracovní skupina prevence bezdomovectví 45 Nsíc bezdomoveckých 'domácnosq'

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Bezdomovectví jako důsledek sociální izolace ve výkonu trestu odnětí svobody

Bezdomovectví jako důsledek sociální izolace ve výkonu trestu odnětí svobody Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Bezdomovectví jako důsledek sociální izolace ve výkonu trestu odnětí svobody

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více