Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší"

Transkript

1 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Andrea Smolíková Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí: PaedDr. Marie Vorlová Konzultant: PhDr. Pavel Pěnkava 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok Andrea Smolíková Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

3 Anotace Práce se zabývá problematikou bezdomovectví z pohledu sociálního kurátora. Jejím cílem je obecný popis činnosti sociálního kurátora a zjištění, jak ji vnímá sociální kurátor Úřadu MČ Praha 1 a jak jeho klienti. V teoretické části práce je popsána problematika bezdomovectví. Obsahuje definici tohoto jevu, charakteristiku osob bez přístřeší, jaké jsou formy a příčiny bezdomovectví. Dále práce také krátce popisuje historii sociálních kurátorů, konkrétně vznik této profese, proč vznikla a její původní cílovou skupinou. Práce také popisuje aktuální pojetí činností sociálního kurátora a náplň jeho práce. Samostatná kapitola je věnována spolupráci s cílovou skupinou osob bez přístřeší. Praktická část obsahuje rozhovory se sociálním kurátorem a jeho klienty a snaţí se o zjištění, nakolik ji obě strany povaţují za dostatečně kvalitní a zdali navrhují nějaké úpravy. V návaznosti na rozhovory následují mé vlastní návrhy na zlepšení činnosti sociálního kurátora. Klíčová slova: bezdomovectví, osoby bez přístřeší, sociální kurátor, sociální nouze, sociální sluţby, sociální pomoc. Die Annotation Die Arbeit sich beschäftigt mit der Problematik der Obdachloseigkiet aus der Ansicht eines Sozialkurators. Ihres Ziel ist eine allgemeine Beschreibung der Tätigkeit eines SozialenKurators und die Feststellung, wie diese Arbeit der Kurator und seine Klienten des Amtes des Stadtteiles Prag 1 nehmen auf. Im theoretischen Teil der Arbiet ist die Problematik der Obdachlosigkeit beschreib. Es enthaltet die Definition dieser Erscheinung, die Charakteristik den Personen ohne ein Obdach, welchen Formen und Ursachen der Obdachlosigkeit sind. Die Arbiet weiter kurz beschreibt die Historie des Sozialekurators, genau die Entstehung dieser Berufs, warum er enstehte und seine Zielsgruppe. Die Arbeit beschreibt auch die aktuelle Auffassung den Tätigkeiten des Sozialenkurators und den Inhalt seiner Arbeit. Ein selbstständges Kapitol beschäftift sich mit der Zusammenarbeit mit den Obdachlosen. Der praktische Teil enthaltet die Gespräche mit einem Sozialenkurator und mit seinen Klienten und sie bemüht um die Feststellung, wie viel die Zusammenarbeit für die beide gut ist und ob sie eine Regulierung schlagen vor. In der Anschluss auf die Gespräche folgen meine eigene Vorschlage auf eine Verbesserung der Tätigkeit des Sozialenkurators.

4 Die Schlüsselwörte: die Obdachlosigkeit, die Personen ohne ein Obdach, der Sozialkurator, die Sozialenot, die Sozialendienste, die Sozialehilfe.

5 Poděkování Tímto bych na prvním místě ráda poděkovala paní Vorlové za její trpělivé, laskavé a podnětné vedení této práce a za čas, který mi věnovala. Také děkuji panu Pěnkavovi za trpělivé zodpovídání otázek a poskytnutí pomoci při realizaci praktické části. Nemalé díky patří i mé rodině a přátelům za oporu, kterou mi byli celou dobu.

6 Obsah Úvod Problematika bezdomovectví Definice pojmu Charakteristika osob bez přístřeší Formy bezdomovectví Forma zjevného bezdomovectví Forma skrytého bezdomovectví Potencionální bezdomovectví Moţnosti způsobu pomoci osobám bez přístřeší Příčiny bezdomovectví Vnější (objektivní) příčiny Vnitřní (subjektivní) příčiny Historie sociálních kurátorů Historie práce s odsouzenými jako s původní cílovou skupinou První aspekty péče o osoby po výkonu trestu odnětí svobody Výzkum Faktorů recidivy a jeho přínos pro postpenitenciární péči Legislativní úprava pro výkon práce sociálního kurátora v letech Činnost sociální kurátora po roce Aktuální pojetí činností sociálního kurátora Vymezení v platné legislativě Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách Zákon o ţivotním a existenčním minimu a zákon o pomoci v hmotné nouzi Činnost sociálního kurátora v organizační struktuře jednotlivých úřadů Kvalifikační předpoklady pro výkon profese sociálního kurátora Cílová skupina sociální kurátora Pracovní náplň sociálního kurátora... 34

7 3.6. Vymezení kompetencí sociálního kurátora Kompetence sociálního kurátora v oblasti přímé práce s klientem Kompetence sociálního kurátora v oblasti technicko-administrativní činnosti Spolupráce sociálního kurátora s ostatními subjekty Spolupráce sociálního kurátora s Vězeňskou sluţbou ČR Spolupráce sociálního kurátora s Probační a mediační sluţbou Spolupráce sociálního kurátora s orgánem sociálně právní ochrany dětí a se školskými zařízeními Spolupráce sociálního kurátora se zdravotnickými zařízeními Spolupráce sociálního kurátora s úřady práce Spolupráce sociálního kurátora s místní samosprávou a s poskytovateli sluţeb Specifika činnosti s cílovou skupinou osob bez přístřeší Nejčastější ţádosti osob bez přístřeší První kontakt s klientem Typické úkony při práci s cílovou skupinou Vybrané administrativní záleţitosti Moţné formy pomoci sociálního kurátora Krizová intervence Krátkodobá pomoc Dlouhodobá pomoc Uspokojování potřeb podle poskytovaných sluţeb Uspokojování biologických a hygienických potřeb Uspokojování spirituálních potřeb Práce s osobami bez přístřeší z pohledu sociálního kurátora i klienta Charakteristika Oddělení sociální prevence Úřadu Městské části Praha Metodika šetření Rozhovor se sociálním kurátorem Úřadu MČ Praha Shrnutí rozhovoru se sociálním kurátorem Úřadu MČ Praha Rozhovory s klienty OSP Úřadu MČ Praha

8 Shrnutí rozhovoru se sociálním kurátorem Úřadu MČ Praha Návrhy úprav pro výkon profese sociálního kurátora Zákon o sociálních pracovnících Zavedení povinných supervizí na pracovišti sociálních kurátorů Způsob vyplácení dávek v hmotné nouzi Závěr... 54

9 Úvod Do přímého kontaktu s lidmi bez přístřeší nebo v jiné sociální nouzi jsem poprvé přišla na sociálně pedagogické praxi, kterou jsem absolvovala v Centru sociálních sluţeb Praha 1 pod vedením PhDr. Pavla Pěnkavy. Velmi ţivě si pamatuji okamţik, kdy jsem poprvé vešla do místnosti a ucítila charakteristický zápach, který tyto lidi často doprovází a říkala si, co mě asi čeká. Jako většina neinformovaných lidí jsem bezdomovce vnímala primárně jako páchnoucí, zarostlé a ošuntělé bytosti, jeţ si svoje bydlení nosí v igelitkách a okolí obtěţují svojí přítomností. Nyní, po třech letech v sociální oblasti, se snaţím o nadhled a současně pochopení chování těchto lidí. Tuto klientelu chápu pro pracovníky v oblasti sociální práce jako jednu z nejnáročnějších. Dnes vím, ţe i osoby bez přístřeší se mohou dělit na slušné a méně slušné. Jeden semestr jsem na tom samém pracovišti absolvovala průběţnou praxi, během které jsem se seznamovala nejen s náplní činnosti sociálního kurátora, ale i problematikou bezdomovectví a dalšími jeho příčinami a jejich následky. Důvodem volby tématu bezdomovectví/osoby bez přístřeší je především můj zájem o tuto problematiku jak se lidé dostanou na ulici, proč tam ţijí a mnohdy se nechtějí vrátit zpět k standardnímu způsobu ţivota. V praxi bezdomovectví bohuţel znamená problém, který je velmi rozšířený, má mnoho podob, např. různá místa pro přebývání, vznik ovlivňující pozdější průběh bezdomovectví atd. Ne vţdy je snadno kontrolovatelný a řešitelný. Jedním z nejdůleţitějších faktorů je kontakt s těmito lidmi, vzájemná komunikace a nemají-li klienti o tyto sluţby zájem, alespoň pravidelná kontrola míst, kde se zdrţují. Úkolem takové komunikace je přesvědčit kaţdého bezdomovce, ţe příchodem na ulici se nestávají někým méněcenným, kdo ztratil právo na důstojný ţivot. Kontaktní osobou pro osoby bez přístřeší můţe být sociální koordinátor sociální péče a o osoby společensky nepřizpůsobené, dříve sociální kurátor, který své klienty provází řešením problémů a pomáhá jim překlenout tíţi situace, které klienti nemusí být schopni vyřešit sami. Pomáhá jim v lepší orientaci a návrzích, jak řešit otázky a situace, které bezdomovce trápí. Svoji práci vykonává pouţíváním metod sociální práce a nástrojů sociální politiky. Cílem mé práce je popsat činnost sociálního kurátora a jak ji vnímá sociální kurátor Úřadu MČ Praha 1, jak ji vnímají klienti 9

10 navštěvující toto pracoviště a popřípadě navrhnout řešení, která by činnost sociálního kurátora doplňovala a ideálně byla přínosná jak pro sociálního kurátora, tak i jeho klienty. 10

11 1. Problematika bezdomovectví Za bezdomovce bývá označen člověk, který ţije doslova bez domova nemá moţnost vlastního ubytování nebo alespoň místo pro dlouhodobější pobyt. Takový způsob ţivota však můţe být také dobrovolný, vyjadřovat určitý ţivotní postoj či demonstrovat svůj nesouhlas například s okolním světem. Tuto domněnku mi potvrdili Hradečtí ve své knize, kde uvádějí, ţe bezdomovci jsou rovněţ mladí jedinci z dobře situovaných rodin, kteří utíkají na důkaz svého protestu. 1 U nedobrovolného bezdomovectví se setkáme spíše s okolnostmi, jejichţ důsledkem je stav bezdomovectví. Za bezdomovectví tedy označujeme jev, kterým se tyto způsoby ţivota projevují. Zaujalo mne, jací lidé se ocitnou bez přístřeší. Konkrétními otázkami byly: jak se s touto situací vyrovnávají a jak fungují po stránce např. psychické, sociální? Jak zvládají ţivot na ulici, kde jim mnohdy chybí i základní fyziologické potřeby, jako teplo, dobré jídlo, pití, spánek potřeby ideálně jiné, neţ alkohol, hygiena a odpočinek? Bezdomovectví se ve společnosti vyskytovalo odjakţiva, v různých podobách a mluvilo se o něm, jak konkrétní společnost uznala za vhodné. Bezdomovectví je v dnešní době aktuální fenomén, o kterém se mluví a píše. Denně zaměstnává mnoho odborných profesí, stále ještě toho o bezdomovcích nevíme mnoho. 2 Proto je na místě toto téma netabuizovat, ale naopak mluvit o něm, informovat srozumitelně a jasně laickou veřejnost. 1.1 Definice pojmu V odborné literatuře se dnes setkáme spíše s označením osoby bez přístřeší či lidé bez domova. Osobně s tímto přístupem souhlasím, protoţe slovo bezdomovec můţe vyvolávat negativní dojem spojený s konkrétní představou zanedbaného, 1 Hradečtí: extrémní vyloučení, s Průdková: Bezdomovectví, s. 7 11

12 páchnoucího člověka, kterého např. spícího potkáme v tramvaji. Schwarzová k tomu navíc uvádí, ţe pojem bezdomovec můţe být zatíţen stereotypy a být tak nositelem pejorativního označení. 3 Podle mě dokonce natolik pejorativního, ţe dotyčná osoba je mimořádně ohroţena vyloučením na okraj společnosti. Za stereotypy bych zde označila především vzhled upravenost, stav oblečení, způsob verbálního vyjadřování a další prvky, kterých si u bezdomovce obvykle všimneme jako prvních. Z vlastní zkušenosti vím, ţe kdyţ se někoho zeptáte, kdo se mu vybaví pod pojmem bezdomovec, téměř automaticky odpoví způsobem ošuntělý, páchnoucí člověk, který má špinavé oblečení a hrabe se v odpadcích. Tato odpověď laické veřejnosti je velmi podobná další definici, kterou uvádí Hradecký v Národní zprávě o bezdomovectví z roku 2006, konkrétně v politické části: slovo bezdomovec se stává pojmem pro zanedbaného, špinavého, zapáchajícího a obtěžujícího člověka, zejména muže. 4 Proto se odborníci shodují v důleţitosti termínu osoba bez přístřeší. Ačkoliv není pravdivé doslova, jelikoţ mnohé osoby bez přístřeší vyuţívají dočasných obydlí (např. nocleháren, denních center) nebo rovnou alternativního bydlení (vlastnoručně postavená bouda, stan v lese apod.), nemá tolik negativní citové zabarvení. Nicméně pojem bezdomovec je jasnější ve svém významu, tedy člověk bez domova. Domnívám se, ţe slovo pochází z anglického homeless: home = domov, less = méně, téţ znamená bez. Domov totiţ není jen materiální zázemí, ale i duševní, kam se vracíme do bezpečí před nepříznivými vnějšími vlivy okolního světa a kde na nás obvykle čeká někdo, kdo je nám blízkou osobou, ať jako partner či jako rodinný příslušník. A takové zázemí jen stěţí nalezneme v institucionálních zařízeních, jako jsou azylové domy, ubytovny, o věznicích ani nemluvě. Stejně tak se jedná o místo, které nám slouţí k zajištění základních fyziologických potřeb. Těmi zde rozumíme stravu, nealkoholické pití, teplo spánek a další. Nejsou-li tyto potřeby zajištěny, jedinec působí zanedbaně a dlouhodobější trvání těchto problémů můţe vést, jak uvádím výše, aţ k sociálnímu vyloučení, které je nedílnou součástí bezdomovectví. Bezdomovectví není zcela definováno ani v ostatních zemích Evropské unie, a proto 3 Matoušek: Sociální práce v praxi, s Hradecký, Ilja. Národní zpráva o bezdomovectví 2006 politická část [online] [cit ] s

13 Evropská federace národních organizací pracujících s osobami bez přístřeší (FEANTSA) vytvořila vlastní pracovní definici. 5 Podle FEANTSA jsou osoby bez přístřeší : 1) lidé, kteří nemají střechu nad hlavou 2) lidé, kteří ţijí v institucích, protoţe nemají kam jít 3) lidé ţijící v nejistém ubytování 4) lidé ţijící v nevhodném a standardu neodpovídajícímu ubytování. Tuto definici později převzala Evropská unie a stanovila ji jako jednotící bod pro všechny sociální politiky členských států EU. Tyto body představují výčet spíše ve smyslu materiálního zajištění. Bezdomovectví je také společenský jev, který neznamená jen bytí na ulici, ale i jistou formu sociální deviace, tedy odchylku od sociální normy. 6 Mezi tyto odchylky můţeme zařadit výše zmíněné vyloučení, zanedbaný vzhled, asociální chování, negativní projevy vůči celému okolí apod. Ve své práci budu pouţívat označení osoba/lidé bez přístřeší, které je příznačnější pro lidi, jeţ nejsou jen bez materiálního domova, ale i bez toho duševního. 1.2 Charakteristika osob bez přístřeší Podle Průdkové je většina osob bez přístřeší v produktivním věku. 7 Hartl jej ve své knize definuje jako rozmezí dospělosti aţ důchodu. 8 Hradečtí dále uvádějí, ţe nejčastější věkovou hranicí je střední věk. 9 Pro toto období neexistuje přesná věková hranice, rozumí se jí však věkové období do 45 let. 10 Odlišné výsledky přineslo šetření z analýzy, kterou v roce 2001 pořádalo Naděje, o.s. Podle výsledků tvoří 5 Pěnkava. Metodická příručka pro sociální kurátory. s 89. Cit. podle Naděje, 1998, s Dočkal: Sociální deviace, s. 6 7 Průdková: Bezdomovectví, s Hartl. Psychologicky slovník, s Hradečtí: extrémní vyloučení, s Langmeier, Křejčířová. Vývojová psychologie. s

14 převáţnou část osoby do věku 40 let. V obou případech je však zřejmé, ţe se jednalo o osoby spíše mladší aţ starší dospělosti. 11 Protoţe tito lidé neměli sociální zázemí, které by jim pomohlo k lepšímu osobnímu rozvoji a kde by se jim někdo věnoval individuálně jako tomu bývá u funkčních rodin, nemají tito lidé dostatečně natrénované sociální návyky, vţitou sebekázeň a mnohdy chybí model spořádané rodiny, proto chybí i motivace na spořádaný ţivot bez problémů, které bezdomovectví doprovází. Téměř polovina bezdomovců nikdy nevstoupila do manţelství, jsou to nejčastěji muţi s psychiatrickou diagnózou nebo poruchou osobnosti. Zhruba 40% lidí bez domova tvoří rozvedení z čísla je patrné, ţe mezi svobodnými i rozvedenými najdeme přibliţně stejný počet. Ráda bych doplnila, ţe rozvod můţe být jednou z příčin bezdomovectví, protoţe jedinec přijde o bydlení kvůli soudnímu rozhodnutí nebo např. neuzavření předmanţelské smlouvy, kdy byt připadne druţce. 12 Velký otazník problematiky bezdomovectví tvoří vzdělání. Mnozí z neodborné veřejnosti tvrdí, ţe osoby bez přístřeší jsou nevzdělané. Ačkoliv je toto tvrzení z velké části pravdivé, je podle mě předsudkem, silně vyplývajícím z představy, ţe vzdělaný člověk s titulem je vţdy spořádaný občan a na úrovni duševní i fyzické ve smyslu vzhledu, chování, jednání hovoru. S tímto tvrzením nesouhlasím. Osobně jsem se na praxích setkala s lidmi, kteří i přes kvalifikaci svého vzdělání byli osobami bez přístřeší. Průdková ve své knize uvádí, ţe obecně mají osoby bez přístřeší v důsledku nevhodných podmínek pro studium vzdělání na nízké úrovni, tzn. základní nebo s výučním listem bez maturity, který by je mohl posunout do vrstvy lidí s maturitou či vyučeni s maturitou. 13 Vacínová uvádí, ţe dokončené středoškolské vzdělání (střední odborné učiliště, střední odbornou školu nebo gymnázium) má jen o trochu více lidí bez přístřeší - 48,5%, zatímco 42% jich dosáhlo základního vzdělání. 14 Prakticky stejné výsledky šetření vyšly v Naději, kde střední vzdělání dosáhlo necelých 50% respondentů. Na stupnici základního aţ 11 Prudký, Šmídová: Kudy ke dnu, s Průdková: Bezdomovectví, s Průdková: Bezdomovectví, s Vacínová, T. Problematika bezdomovectví. In Průdková, s

15 vysokoškolského vzdělání pak převaţovali klienti s niţším vzděláním, tj. základní, střední nebo bez vzdělání. 15 Tento výsledek potvrzuje tabulka o původním povolání z roku 2004: necelá polovina klientů (38, 5%) uvedla profesi kvalifikovaný dělník. 16 Psychosociální stránkou bezdomovectví se zabývá mj. Vágnerová ve své knize Psychopatologie pro pomáhající profese, vydané v roce 2003 v nakladatelství Portál. Osobnost bezdomovce bývá komplikovaná. Schopnosti těchto lidí bývají sníţené, nejsou schopni jednat a konat samostatně a mnohdy k tomu jiţ nemají ani odvahu, ani vůli potřebují pomoc další osoby, např. sociálního pracovníka, který jim pomáhá s vyřizováním úředních záleţitostí jako občanský průkaz nebo sociální dávky. Osoby bez přístřeší se nedokáţou adekvátně orientovat ve světě. Selhávají při řešení náročnějších situací, věci nedotáhnou do konce. Málokdy se zajímají o následky svého jednání. Svůj ţivotní styl maximálně zjednodušují, veškerý jejich čas je volný a jeho náplní je převáţně vegetování. Vedou ţivot bez motivační budoucnosti. 17 V oblasti uspokojování potřeb je u bezdomovců specifická téměř neznatelná touha něco změnit. U mnohých bezdomovců převaţuje tzv. postoj naučené bezmocnosti, pro který jsou příznačné rezignace, apatie a fatalismus. 18 Obvykle nebývá uspokojen pocit jistoty, bezpečí a vztahového zázemí, převaţují povrchní vztahy (nemusí být vţdy partnerské), které se vyznačují častými hádkami, snahou v předhánění, kdo má závaţnější problém, vzájemným nerespektováním a neustálým sráţením důstojnosti druhého. Naopak důleţitým společníkem se stává zvíře, obvykle psi a kočky. Snadno se bez velkých nároků přizpůsobí tomuto způsobu ţivota a pro majitele bývají náplastí na citové strádání. Nicméně ne vţdy je vztah majitele a zvířete harmonický, také bití a křik nejsou ojedinělé. Velmi často se dá z chování ke zvířeti vypozorovat míra citové otupělosti a emoční inteligence. 19 Nicméně moje osobní zkušenosti z terénní práce byly vţdy 15 Prudký, Šmídová: Kudy ke dnu, s Prudký, Šmídová: Kudy ke dnu, s Vágnerová: Psychopatologie pro pomáhající profese, s Vágnerová: Psychopatologie pro pomáhající profese, s Vágnerová: Psychopatologie pro pomáhající profese, s

16 pozitivní. V terénu jsem poznala nejednoho bezdomovce se psem a vţdy se jednalo o vztah, ve kterém byl pes na prvním místě, jak dokazuje následující úryvek rozhovoru s klientkou: pejsek, ten nikdy nesmí mít hlad, nikdy. Dostane najíst jako první, pak aţ já tady mu vařím těstoviny s masem, podívejte. Potřeba seberealizace bývá velmi špatná, tito lidé jiţ nechtějí nic dokázat, sami sebe přesvědčit, ţe mají na lepší ţivotní podmínky. Toto chování můţeme označit jako důsledky nízkého sebevědomí a sebehodnocení. 20 Zaskočeni nezvládnutou situací následuje zklamání a otázka jak se mi to mohlo přihodit? Chybí nejen motivace ke změně, ale především dlouhodobější cílevědomý tah na bránu k vytyčenému cíli. Co však stálo na začátku sestupující spirály, je obtíţné zjistit. Osobně jsem se často setkávala se zpytováním svědomí a litováním vlastních činů v minulosti. Od ţivota jiţ nelze očekávat nic pořádného, vše je ztraceno. Propad aţ na dno společnosti se zřetelně projevuje také v mezilidských vztazích viz výše. Účelem partnerského vztahu je obvykle prvoúčelově strach či obava ze samoty a to znamená snaha nebýt osamocen, coţ se v praxi projevuje jako nestabilní vztah, kde se střídají hádky s usmiřováním. Existují však i partnerská souţití, kde jsou si dva navzájem oporou a jsou na sobě citově i existenčně zcela závislí. Pouze obava souţití se liší standardních partnerských vztahů. Protoţe mnozí bezdomovci cítí pocit křivdy, zanevřou pak na celý svět, jejich chování nese prvky agrese a hostility. 21 Navíc vnímají nepříjemné pohledy okolí a jejich agresivní chování bývá sebeobranou a snahou o vyrovnání způsobené křivdy a všech jejích důsledků. 1.3 Formy bezdomovectví Podle odborné literatury dělí bezdomovectví na tři skupiny: zjevné, skryté a potenciální. 22 Kaţdá z těchto forem má svá specifika, podoby a existují různé moţnosti pomoci, které se mohou aplikovat u více forem najednou. Lze říci, ţe 20 Vágnerová: Psychopatologie pro pomáhající profese, s Pojmem hostilita rozumíme nepřátelské chování, doprovázené zpravidla zvýšeným cynizmem a agresivitou. 22 Hradečtí: Extrémní vyloučení, s

17 kriteriem pro všechny formy je jejich průhlednost, tedy jakou měrou jsou tyto formy vnímány veřejností a nakolik se s nimi můţeme setkat na veřejnosti Forma zjevného bezdomovectví Jedná se o nejviditelnější formu. Zjevné bezdomovce obvykle poznáme na první pohled svůj čas tráví na ulici, přespávají na veřejných místech jako parky, nádraţí, průchody, tzv. pod mostem, obývají zbořeniště či vlastnoručně vyrobené příbytky. Po stránce vzhledové se jedná o (velmi) zanedbané lidi. Zcela evidentní je nedostatečná hygiena a špinavé oblečení. To můţe navíc tvořit poměrně výrazné stylové i barevné variace, protoţe pochází z nadací ze sociálních šatníků, takţe moţnosti na výběr jsou velmi omezené. Veškerý svůj majetek nosí v taškách s sebou. Velmi často je u lidí ve zjevném bezdomovectví obtíţná identifikace, protoţe nemají základní doklady jako občanský průkaz. Osobně jsem se na praxi setkala se situací, kdy jsme s klientem jeli zařizovat nový doklad totoţnosti, v uplynulých 12 měsících jiţ patnáctý. Protoţe zjevní bezdomovci jsou nejviditelnější, jsou také nejvíce viděni laickou veřejností, která si podle toho rovnou utváří jiţ celkový obraz o problematice bezdomovectví, aniţ by si uvědomila hlubší i širší rozměr této problematiky. Zjevní bezdomovci také nejvíce vyuţívají sociálních sluţeb, jako jsou denní nízkoprahová centra nebo sociální poradenství Forma skrytého bezdomovectví Této skupině se také říká latentní bezdomovci. Patří sem ti, kteří na první pohled nejsou poznat chodí upraveni v čistém oblečení, dodrţují hygienu a snaţí se, aby bylo na první pohled minimálně patrné, ţe nemají skutečný domov. Nemají trvalé bydliště, ale ani se nezdrţují na místech specifických pro zjevné bezdomovce proto je potkáme v azylových domech, na ubytovnách, squatech, noclehárnách, u známých či příbuzných. Místa svého pobytu často mění, převáţně z organizačních důvodů nemohou zůstat trvale. Tak přecházejí z jednoho místa na druhé a v důsledku špatné finanční situace a absenci odrazového sociálního můstku nemají vlastní bydlení, které by mohlo být prvním větším krokem k nastartování nové, úspěšnější ţivotní etapy. Méně vyhledávají i vyuţívají sociálních sluţeb, ovšem lze se domnívat, ţe 17

18 tvoří podstatně větší skupinu, neţ zjevní bezdomovci. (Průdková: Bezdomovectví, s. 14) Potenciální bezdomovectví Zjednodušeně řečeno se jedná o bezdomovectví, které není jako takové v pravém slova smyslu, ale má k němu velmi blízko. Týká se nejen jedinců, ale i rodin ţijících v bídných podmínkách, často na hranici chudoby. Ačkoli tito lidé mají střechu nad hlavou, podmínky bydlení mohou být velmi sloţité a nedostačující. Potencionální bezdomovci nemají jistotu trvalého bydliště, ze dne na den se mohou ocitnout na ulici. Spadají sem např. adolescenti propuštěni z ústavní výchovy, dále osoby po výkonu trestu, propuštěné z psychiatrické léčebny nebo osoby ilegálně pobývající na území ČR. Častým problémem této skupiny je fakt, ţe jejich snaha o zajištění vlastního či lepšího bydlení je zcela pasivní a buď situaci neřeší vůbec, nebo spoléhají, ţe se o ně postará někdo jiný. V praxi se stává, ţe jednotlivé formy se mohou střídat u jednoho klienta, a to v závislosti na jeho aktuální situaci. Proto je důleţitá prevence těchto situací, případně začít s jejich řešením hned na začátku. Jak jsem jiţ uvedla v předešlé podkapitole o příčinách bezdomovectví ve všech ústavních zařízeních či věznicích by měl být sociální pracovník, jehoţ činností by mělo být také sociální poradenství a poskytnutí potřebných kontaktů, kterých můţe klient vyuţít po propuštění. Na místě je nabídnutí pomoci nejen ze strany sociálního pracovníka či pedagoga, ale i odborníků z řad psychologů, finančních poradců a dalších, kteří se mohou podílet na prevenci nebo rovnou řešení obtíţné situace a zabránit tak jejímu prohloubení či recidivě Možnosti způsobu pomoci osobám bez přístřeší Jedním z nástrojů sociální práce je sociální politika, která usiluje mj. o zdokonalení ţivotních podmínek lidí. K realizaci tohoto úsilí vyuţívá sociální politika také systému sociálního zabezpečení. Jednou z jeho součástí je sociální pomoc, která se skládá ze sociálních sluţeb, dávek sociální pomoci, sociálně právní ochrany a je jedním z prostředků realizace pomoci osobám bez přístřeší. 18

19 Problematiku bezdomovectví řeší sociální politika prostřednictvím sociální pomoci: sociální sluţby jsou stanoveny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. K osobám bez přístřeší se nejčastěji vztahují zařízení sluţeb sociální prevence, zejména tato: azylové domy ( 57), nízkoprahová denní centra ( 61), noclehárny ( 63), terénní programy 69). V neziskovém sektoru většinu těchto sluţeb poskytují nestátní neziskové organizace, jejichţ sluţby jsou primárně určeny osobám bez přístřeší, které jsou ohroţeny sociálním vyloučením. V současné době patří osobami bez přístřeší mezi nejhojněji vyuţívané sociální sluţby. Další způsob pomoci pro osoby bez přístřeší představují zmíněné dávky pomoci v hmotné nouzi, nejčastěji dávky ţivotního a existenčního minima. Ze státních subjektů se jedná o úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady. Zákon o sociálních sluţbách ukládá jak úřadu obce s rozšířenou působností, tak krajskému úřadu povinnost poskytnout pomoc osobám ohroţeným sociálním vyloučením. Jednou z moţností pomoci je sociální kurátor, který je specializovaný sociální pracovník a jeho úkolem je spolupracovat s klienty na řešení jejich sociální situace a najít její optimální řešení. 1.4 Příčiny bezdomovectví Velmi často se ve svém okolí setkávám s tímto názorem: můţe si za to sám, můţe si za to sama. Patrný vliv na tento názor má pravděpodobně i fakt, ţe většinu stávajících bezdomovců potkáme jako zanedbané chudáky s krabicovým vínem v ruce, kteří rezignovali na svoji důstojnost a jejich vztah k okolí i společnosti jako celku je převáţně negativní. Takový vzhled a chování je pak podhoubím pro názory, ţe smrdí na sto honů, takţe ţádný div, ţe mu nikdo nedá práci, věčně pije, tak jak 19

20 můţe mít za něco zodpovědnost a kdyţ všechny peníze utratí za pití a nic jinýho ho nezajímá, ať se pak nediví, ţe ho vystěhujou. Tyto citace jsou úryvky z diskusí mezi mnou a mým okolím. Problém v této oblasti představuje skutečnost, že ne vždy lze spolehlivě rozlišit, co je příčinou a co následkem bezdomovectví. 23 Tedy kdy byl daný problém důsledkem, který způsobil ztrátu domova a kdy naopak následkem, se kterým se jedinec začal potýkat po ztrátě domova. V praxi se pak můţe jednat např. o alkoholismus, gamblerství nebo i ztrátu zaměstnání tyto prvky mohou být důsledky, kvůli kterým se lidé ocitnou na ulici, stejně tak následky. Důsledkem můţe být také mnohaletý psychický pracovní či osobní stres či psychické vydírání. Dalším z nejčastějších důsledků je také rozvod, viz kap. 1.2 Charakteristika osob bez přístřeší. Pro upřesnění: důsledkem nazýváme jev, který z něčeho logicky vyplývá a následkem to, co vyplývá z předcházejícího děje. 24 Za příčinu vzniku bezdomovectví povaţujeme faktor, který způsobí ztrátu trvalého bydlení. Následně se mohou vyskytnout i další komplikace, např. uţívání drog či trvalé zdravotní problémy. Příčiny bezdomovectví dělíme na vnější a vnitřní Vnější (objektivní) příčiny Rozumíme jimi činitele, kteří se podílejí na vzniku situací vedoucích k bezdomovectví. Mezi tyto situace můţe patřit např. špatně sestavená a nefunkční sociální politika státu, ekonomické problémy a s nimi rostoucí nezaměstnanost a chudoba. Dále diskriminace podle pohlaví nebo rasového původu, problémy po propuštění z výchovných institucí, věznic. Většina propuštěných lidí se najednou ocitá mimo přesně daný reţim, je bez jakýchkoliv prostředků a zajištění bydlení, neví, kam se má obrátit a na koho. Prevencí by měla být včasná informovanost, tj. dříve, neţ klient odejde ze zařízení a poskytnutí potřebných kontaktů, které klient můţe vyuţít v budoucnosti při řešení problémů. Z praktických příčin sem řadíme zejména: 23 Průdková: Bezdomovectví, s Slovník spisovného jazyka českého. Viz. [online] [cit ] 20

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

bezdomovci v našem prostředí zprávy o konfliktech negace nové konflikty eskalace konfliktů atd. xenofobní prostředí

bezdomovci v našem prostředí zprávy o konfliktech negace nové konflikty eskalace konfliktů atd. xenofobní prostředí ETHOS v prostředí České republiky Mgr. Ilja Hradecký Vnímání očima veřejnosti PODLE AKČNÍHO PLÁNU: nejmenší podporu z veřejných zdrojů si zaslouží bezdomovci 83 % dotázaných vnímá bezdomovce jako problém

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení DC008 Hlavní cíl: snížit počet typů domácností

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete Kde nás najdete Budova noclehárny se nachází ve stejné budově jako denní centrum na ulici Zámecká v těsné blízkosti Mlékáren. Poblíž je Kaufland a vlakové nádraží. Vchází se k nám zelenou branou z vlnitého

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA Velká zasedací síň Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 29. března 2014 Když se mluví o tom, jak se člověk stane bezdomovcem,

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Bezdomovectví a návykové látky, moţnosti, limity a přístup v jednání pracovníků na azylovém domě k těmto osobám Marta Páleníková Olomouc

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1 KARTA 1 Vůbec ţádný čas Méně neţ ½ hodiny ½ hodiny aţ 1 hodinu Více neţ 1 hodinu, ale ne více neţ 1,5 hodiny Více neţ 1,5 hodiny, ale ne více neţ 2 hodiny Více neţ 2 hodiny, ale ne více neţ 2,5 hodiny

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Po ukončení studia budou posluchači umět analyzovat rizika existenčního ohroţení obyvatelstva a ozbrojených sloţek státu, organizovat účinnou prevenci těchto rizik,

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

ZKUŠENOSTI O LIDI BEZ DOMOVA. Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha

ZKUŠENOSTI O LIDI BEZ DOMOVA. Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha ZKUŠENOSTI SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ O LIDI BEZ DOMOVA Jan Kadlec NADĚJE o.s., pobočka Praha Důležité události vedoucí k rozvoji zdravotnické pomoci lidem bez domova v Praze 1994 Vznik první ordinace praktického

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 538 62 Hrochův Týnec e-mail: zsht@centrum.cz telefon: 469 319 922, 469 692 123 Minimální preventivní program

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více