Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011"

Transkript

1 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011

2 obsah úvodní slovo ředitele Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura Vedení nemocnice k Poradní orgány a komise k Schéma základního organizačního členění 5 4. Personální oblast Zaměstnanci Průměrný počet zaměstnanců v roce Kvalifikační struktura lékařů v roce Ekonomická oblast Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Nejvýznamnější sponzoři a dárci v roce Zpráva nezávislého auditora 9 6. Léčebná a ošetřovatelská péče Údaje o počtu lůžek a pacientů Kliniky a oddělení Vědecko-výzkumná činnost 20 Vážení pacienti, spolupracovníci a kolegové, rok 2011 patřil z pohledu plánu stabilizace a rozvoje, který přijala Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v roce 2007, k těm nejtěžším. Zdravotní pojišťovny snížily úhrady a některé náklady, například na energie a platy, nadále rostly. Platy lékařů se po akci Děkujeme, odcházíme zvýšily oproti roku 2010 o sto milionů korun a zdravotní pojišťovny tento nárůst nepokryly celý. Přesto se nám podařilo, jako vždy v předcházejících třech letech, dosáhnout kladného hospodářského výsledku. Vinou ekonomické krize nebyly naší nemocnici poskytnuty na rok 2011 žádné investiční dotace, takže celková výše investic, která plynula do modernizace nemocnice, se oproti minulým letům snížila, investiční činnost ale neustala. Z vlastních zdrojů jsme koupili nový simulátor k lineárnímu urychlovači na Radioterapeutické a onkologické klinice a zásadně jsme modernizovali mamologické centrum na Gynekologicko-porodnické klinice. Zahájením projektu výstavby centrálních laboratoří v pavilonu G dále pokračovala optimalizace rozmístění klinik v areálu nemocnice a využití našeho fondu budov. S velkým potěšením mohu konstatovat, že přestože úsporná opatření často vedou ke snížení pracovního komfortu lékařů i sester, kvalita a úroveň péče o pacienty dále roste a otevírá našim pacientům přístup k nejmodernějším lékům a léčebným postupům. V roce 2011 se například v rámci klinických zkoušek na Urologické klinice uskutečnilo několik dříve nemyslitelných operací zhoubných nádorů metodou ireverzibilní elektroporatizace, přístrojem známým jako NanoKnife, nebo pacientům s maligním melanomem byla na Dermatovenerologické klinice zpřístupněna léčba novou biologickou terapií, na jejímž testování se klinika podílela. Velkou zásluhu na rostoucí úrovni lékařské péče a prestiže naší fakultní nemocnice mají špičkoví lékaři, osobnosti české medicíny. Jsem proto velmi rád, že tito naši kolegové a kolegyně jsou oceňováni i na celostátní úrovni. Dovolím si proto na závěr připomenout, že Výroční cenu za rok 2011 udělil ministr zdravotnictví Leoš Heger MUDr. Tamaře Tošnerové z psychiatrie za mimořádné zásluhy v oblasti výuky a podpory lidí pečujících o zdravotně postižené děti a že Národní cenu za vědu obdržel z rukou premiéra České republiky profesor Petr Widimský, vedoucí našeho Kardiocentra a přednosta III. interní-kardiologické kliniky. MUDr. Marek Zeman, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva

3 2. základní identifikační údaje řídící orgány a struktura Základní identifikační údaje 3.3. Schéma základního organizačního členění k Název organizace: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Sídlo organizace: Šrobárova 50, Praha řídicí orgány a struktura Vedení nemocnice k ředitel náměstek pro léčebně preventivní péči (statutární zástupce ředitele) náměstek pro obchod a stabilizaci ekonomická náměstkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči náměstek pro vědu a akreditaci Poradní orgány a komise k Etická komise Inventarizační komise Fakultní nemocnice Královské Vinohrady IČ: Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky MUDr. Marek Zeman, MBA MUDr. Jan Votava, MBA Ing. Zdenek Krejčí Ing. Jana Zirklová Mgr. Irena Trpišovská prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA Ředitel FNKV Úsek léčebně preventivní péče Úsek ošetřovatelské péče Úsek pro vědu a akreditaci Klinická pracoviště Sekretariát Sekretariát klinická hodnocení Sekretariát kvalita léčebné péče zdravotně sociální grantové činnosti controlling smluvní vztahy se ZP Jednotka centrální sterilizace pavilon H centrální sterilizace finanční Odbor finanční a majetkový Centrum radiační ochrany Jednotka centrální sterilizace pavilon N majetkové účtárny léčebná výživa všeobecné účtárny Odbor účetnictví Referát hygieny a epidemiologie materiálové účtárny tuzemské a zahraniční fakturace ICT: informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies) SW: software SZM: speciální zdravotnický materiál PT: projektový tým ZT: zdravotnická technika ZP: zdravotní pojišťovny Komise pro transfúzi a chemoterapii Komise pro výběr stravy Komise pro zdravotnickou dokumentaci Léková komise Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Úsek ekonomický Zdravotnická prodejna Lékárna a laboratoře Centrální příprava cytostatik ZT nákupu služeb stravovací provoz doprava řízení dodavatelských vztahů řízení provozu energetika Náhradová komise Poradní sbor ředitele Sterilizační komise Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Vyřazovací komise Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Zařazovací komise Úsek pro obchod a stabilizaci Úsek ředitele Sekretariát Sekretariát + Tiskový mluvčí nákup SZM krizový management výstavba právní PT pro výstavbu Traumacentra kontrolní a interní audit Odbor ICT SW Ústavní lékárna telekomunikace Odbor nákupu a investic zaměstnanecké záležitosti Odbor personální mzdová účtárna Odbor vnitřní služby vzdělávání 4 Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva

4 4. personální oblast ekonomická oblast Zaměstnanci V roce 2011 bylo ve FNKV zaměstnáno celkem 2548 zaměstnanců (průměrný přepočtený počet), z toho 441 lékařů a 1692 sester a ostatních zdravotnických pracovníků. Cizinců bylo ve FNKV zaměstnáno 170, z čehož 136 ze Slovenska. V personální oblasti byl důraz kladen především na zajištění kvalifikovaného obsazení pracovních míst dle aktuální organizační struktury. Průběžně byla sledována profesní, kvalifikační a početní struktura zaměstnanců Průměrný počet zaměstnanců v roce 2011 FNKV se dlouhodobě zaměřuje na vzdělávání a rozvoj svých vlastních zaměstnanců všech kategorií. Hlavní koncepce vzdělávání je zaměřena na specializační přípravu lékařů, farmaceutů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Kromě specializační přípravy zajišťuje FNKV pro střední management studium za účelem zvýšení kvalifikace (bakalářská a magisterská studia), mimooborové vzdělávání pro klíčové zaměstnance ve vedoucích pozicích (manažerské kurzy), povinná školení ze zákona pro všechny kategorie zaměstnanců atd. FNKV rovněž využívá spolufinancování specializačního vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků, které poskytuje Ministerstvo zdravotnictví ČR formou přidělení rezidenčních míst. FNKV je také výukovou základnou, která zajišťuje negraduální studium studentů lékařských fakult a středních a vyšších odborných zdravotnických škol. Dále zajišťuje postgraduální specializační studium lékařů a farmaceutů z jiných zdravotnických zařízení. ukazatel lékaři ZPBD ost. zdrav. nezdrav. z toho D z toho THP Prům. přepočt. počet 441, ,78 409,27 415,08 159,41 260,19 z toho SD 27,66 57,62 18,40 53,40 15,50 37,90 průměrný věk 44,2 41,7 40,6 49,2 47,7 50,1 průměrný plat Poznámky: Plat tvoří tarifní mzda a další možné složky jako je osobní příplatek, ostatní zákonné příplatky a náhrady (např. dovolená, studijní volno) a odměny. 5. Ekonomická oblast Výsledek hospodaření Fakultní nemocnice Královské Vinohrady byl stejně jako v letech 2008, 2009 a 2010 vyvážený. Zvýšená efektivita hospodaření se opět pozitivně projevila zejména v kompenzaci rostoucích nákladů na mzdy lékařů Rozvaha k v tis. Kč AKTIVA Stav k Stav k A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku Dlouhodobý finanční majetek 0 0 Dlouhodobé pohledávky 0 0 B. Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky Opravné položky k pohledávkám Krátkodobý finanční majetek AKTIVA CELKEM PASIVA Stav k Stav k Kvalifikační struktura lékařů v roce 2011 ve fyzických osobách Lékaři podle kvalifikace před spec. přípravou 38 probíhající spec. příprava 112 se spec. způsobilostí 419 celkem 569 Poznámky: Kategorie ZPBD je vymezena ve shodě s metodikou statistických výkazů ÚZISu o činnosti zdravotnických zařízení: jsou tam zařazeny všeobecné sestry, Kategorie ZPBD je vymezena ve shodě s metodikou statistických výkazů ÚZISu o činnosti zdravotnických zařízení: jsou tam zařazeny všeobecné sestry, porodní asistentky a ostatní zdravotničtí pracovníci s odbornou způsobilostí spadající pod 7 21 zákona 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních. Členění kvalifikace lékařů odpovídá současné legislativě a povinnostem zdravotnického zařízení vůči zdravotním pojišťovnám. SD starobní důchodci, D dělníci, THP technicko-hospodářští pracovníci. C. Vlastní kapitál Jmění a upravující položky Fondy Výsledek hospodaření D. Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky 0 0 Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a půjčky 0 0 PASIVA CELKEM Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva

5 5. ekonomická oblast zpráva nezávislého auditora Výkaz zisku a ztráty k v tis. Kč Název položky Stav k Stav k Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky Finanční náklady Náklady celkem Výnosy z vlastních výkonů a zboží Aktivace Ostatní výnosy Finanční výnosy Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a státních fondů Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Dań z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění Nejvýznamnější sponzoři a dárci v roce 2011 Biotronik Praha, spol. s r.o. Biogen Idec, s.r.o. Repharm a.s. Třinec Nadační fond Janele Praha Liga proti rakovině Praha Boston Scientific ČR s.r.o. Pražská energetika a.s. AstraZeneca ČR Jerome Colloredo Mannsfeld Městská část Praha 3 Pražská plynárenská, a.s. TBG Metrostav, s.r.o. 8 Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva

6 6. léčebná a ošetřovatelská péče kliniky a oddělení Léčebná a ošetřovatelská činnost V roce 2011 navázal úsek léčebně preventivní péče na úspěšné předchozí roky. Pokračoval rozvoj činnosti Komplexního kardiocentra a Traumacentra. Masivnějšímu rozvoji, stejně jako v minulých letech, bránila dikce Úhradové vyhlášky a paušálního systému financování nemocniční zdravotní péče. FNKV v roce 2011 udržela celkový objem zdravotní péče v souladu s možnostmi Úhradové vyhlášky s cílem zachovat a zvýšit kvalitu při vyrovnaném hospodářském výsledku. V roce 2011 pokračovala ve spolupráci s VZP restrukturalizace lůžkového fondu, a tím se zvýšila efektivita FNKV Údaje o počtu lůžek a pacientů Úsek ošetřovatelské péče se v roce 2011 zaměřil na vytváření podmínek pro systémové řešení zvyšování kvality péče o pacienty a její kontrolu. Činnost úseku ošetřovatelství byla dále soustředěna na podporu vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu, zvláště na zajišťování seminářů a vzdělávacích programů zaměřených zejména na komunikaci, nové trendy v ošetřovatelství praktikované v zahraničí a potřeby nemocných z minoritních skupin. Potenciál pro zvýšení kvality péče o pacienty byl vytvořen implementací elektronického hlášení nežádoucích událostí do národního registru a zaváděním elektronických žádanek do laboratoří v rámci jejich plánované centralizace. Lůžkový fond Standardní lůžka Lůžka JIP LDN Lůžka celkem Využití v % 76,00% 80,72% 82,75% Průměrná ošetřovací doba 5,61 5,27 5,25 Počet hospitalizací Kliniky a oddělení k Interní obory I. interní klinika II. interní klinika III. interní-kardiologická klinika alergologie a klinické imunologie Neurologická klinika Klinika pracovního a cestovního lékařství Klinika dětí a dorostu Radioterapeutická a onkologická klinika Dermatovenerologická klinika Klinika rehabilitačního lékařství klinické hematologie Léčebna pro dlouhodobě nemocné psychiatrie lékařské genetiky klinické psychologie Obory komplementu Radiodiagnostická klinika Ústav biochemie a pathobiochemie Ústav lékařské mikrobiologie Ústav patologie Klinika nukleární medicíny Transfúzní oddělení Ústav soudního lékařství Ústavní lékárna Chirurgicke obory Chirurgická klinika Ortopedicko-traumatologická klinika Urologická klinika Gynekologicko-porodnická klinika Klinika anesteziologie a resuscitace Klinika plastické chirurgie Kardiochirurgická klinika Klinika popáleninové medicíny Oftalmologická klinika Otorinolaryngologická klinika Stomatologická klinika Neurochirurgická klinika 10 Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva

7 6. kliniky a oddělení kliniky a oddělení 6. I. interní klinika Umístění: pavilon N přednosta: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. primář: MUDr. Martin Havrda zástupce primáře: MUDr. Miluše Hendrichová, PhD. zástupce přednosty pro vědu a výuku: MUDr. Karolína Krátká, PhD. vrchní sestra: Ludmila Klausová Počet zaměstnanců: lékaři 19, všeobecné sestry 55, 65, ostatní 17,4 (přepočtené úvazky) Pracoviště: Centrální příjem interních klinik, hepatologická ambulance, nefrologická ambulance, revmatologická ambulance, interní kardionefrologická ambulance, sonografická laboratoř, laboratoř pro vyšetření jater, bioptický sálek, oddělení peritoneální dialýzy, LSPP (lékařská služba první pomoci), jednotka intenzívní nefrologické péče a nemocniční dialýzy a dvě standardní lůžková oddělení. Počet pacientů ošetřených v odborných ambulancích kliniky: konziliárních vyš. Počet jednotlivých návštěv (ošetření): Počet hospitalizovaných pacientů: 2254 Počet ošetřených pacientů LSPP: 5038 II. interní klinika Umístění: pavilon S a S1 přednosta: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. zás. přednosty pro LPP: Prim. MUDr. Milena Hořejšová zástupce přednosty pro výuku: doc. MUDr. Milan Kment zás. před. pro vědu a výzkum: doc. MUDr. Pavel Kraml vrchní sestra: Bc. Jana Dušková Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 39 fyzické osoby (přepočtených zdravotnických úvazků 22, 7, úvazků u 3. LF UK 9,8) všeobecné sestry 65, zdravotničtí asistenti 14, sanitáři 11, ošetřovatelé 4, sociální pracovnice 1, nutriční terapeut 1 Pracoviště: lůžková oddělení A, B a C, jednotka intenzivní metabolické péče, ambulance: diabetologická, podiatrická, endokrinologická, lipidologická, nutriční, gastroenterologická, endoskopické oddělení, ultrasonografické oddělení, pneumologická, nefrologická, obezitologická Novinky v roce 2011: akreditace pro specializační vzdělávání ve vnitřním lékařství, v diabetologii a endokrinologiii, v gastroenterologii a v klinické výživě a intenzivní metabolické péči. Zavedení mukosektomie a slizniční direkce v léčbě polypozních lézí a časných karcinomů gastrointestinálního traktu. Zavedení dotazníkového screeningu MODY typů diabetu. III. interní kardiologická klinika Umístění: pavilon S přednosta: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC. zdravotnický zástupce před. (primář): MUDr. Martin Herold zást. pro výuku: prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. zást. pro výzkum: MUDr. Zuzana Moťovská, PhD. vrchní sestra: Markéta Chocholová Počet zaměstnanců: lékaři 47 (včetně částečných úvazků), všeobecné sestry 87, ostatní THP Pracoviště: Intervenční kardiologie, arytmologie, angiologie, akutní a neinvazivní kardiologie. Lůžková část 97 lůžek. Počet ošetřených pacientů: Počet hospitalizovaných pacientů: 5534 Počet invazivních zákroků: 3873 Novinky: Zavedení nových metod: rotační koronární aterctomie prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. byl oceněn Národní cenou vlády Česká hlava 2011 (za mimořádné vědecké výsledky). alergologie a klinické imunologie FNKV Umístění: pavilon I ambulantní část pavilon Y laboratoř klinické imunologie Vedení oddělení: přednosta: doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D. zástupce přednosty: MUDr. Helena Vávrová vrchní sestra: Bc. Alena Voříšková vrchní laborantka: Olga Jůzová Počet zaměstnanců: lékaři 5, všeobecné sestry 6, laboranti 5 Pracoviště: Specializované ambulance pro léčbu alergologických a imunologických onemocnění jak dospělého, tak dětského věku (například centrum pro anafylaxi a alergii na jed hmyzu, specializované centrum pro léčbu pacientů s primární imunodeficiencí a léčbou IVIG, imunologická laboratoř). Počet ošetřených pacientů: 7918 Počet provedených ambulantních vyšetření: Počet laboratorních imunologických vyšetření: Novinky: V ambulantní praxi prováděny modifikované postupy pro specifickou alergenovou imunoterapii. Jsou vyšetřovaní pacienti se závažnými a složitými anafylaktickými reakcemi, často v souvislosti s mastocytárním onemocněním. Je zkoumáno využití testu bazofilní aktivace u alergických chorob. U pacientů s humorálním imunodeficitem podávána subkutánní substituční imunoglobulínová terapie. Aktivní účast zaměstnanců OAKI na mezinárodních sympoziích a sjezdech pořádaných EAACI, AAACI a ČSAKI. Neurologická klinika Umístění: pavilon F přednostka: doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. zástupce přednosty pro LPP: prim. MUDr. Libor Svoboda zástupce pro výuku: doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc. zástupce pro vědu a výzkum: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. vrchní sestra: Dana Rahrová Počet zaměstnanců: lékařské úvazky 16, všeobecné sestry 37, ostatní 9 Pracoviště: Ambulace a lůžková oddělení, odborné poradny (cerebrovaskulární, neuroimunologická, záchvatovitá, neuromuskulární, extrapyramidová, vertebrologická, poradna pro poruchy paměti, pro léčbu spasticity), elektrofyziologické laboratoře (EEG, EMG, evokované potenciály), sonografická laboratoř, likvorologická laboratoř a laser. Počet ošetřených pacientů: Počet hospitalizovaných pacientů: 1687 Novinky: Na neurologické klinice jsou 4 specializovaná centra cerebrovaskulární, pro léčbu roztroušené sklerózy, pro diagnostiku a léčbu poruch paměti a od září roku 2011 centrum pro komplexní léčbu spasticity. Léčba v tomto centru se provádí intratekálně baclofenem pomocí pumpových systémů a lokálně botulotoxinem aplikovaným do spastických svalů. Klinika pracovního a cestovního lékařství Umístění: pavilon I přednosta: doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA zástupkyně přednosty: MUDr. Jana Malinová vrchní sestra: Mgr. Ilona Bartošová Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 11, všeobecné sestry 7, ostatní 1 Pracoviště: Ambulance pracovního lékařství, ambulance cestovní medicíny, ambulance všeobecných praktických lékařů, laboratoř pro funkční diagnostiku plic. Počet ošetřených pacientů: Novinky: V roce 2011 byla otevřena 3. ordinace všeobecných praktických lékařů. Bylo uzavřeno 8 nových smluv na poskytování závodní preventivní péče. Pro zaměstnance smluvního podniku byl opět organizován Den zdraví. Klinika dětí a dorostu Umístění: pavilon M přednosta: doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. zástupce přednosty: MUDr. Vladimír Volf, Ph.D. vrchní sestra: Vladimíra Krákorová Počet zaměstnanců: počet lékařů 19, počet zdr. sester 31, ostatní zaměnstanci 9 Pracoviště: Ambulance (obecná dětská, alergologie, endokrinologie, diabetologie, kardiologie, neurologie, nefrologie, hypertenze, gastroenterologie, fenylketo-nurie, revmatologie, hematologie, ortopedie, oční, kojenecká poradna, ultrazvuková diagnostika, screeningová laboratoř (pro PKU, hypothyreozy, CAH), lůžková oddělení. Počet hospitalizovaných: 1448 Počet provedených ambulantních vyšetření: Novinky: V roce 2011 ukončeny granty IGA MZ 1. Optimalizace novorozeneckého screeningu cystické fibrózy 2. Analýza genů CYP 21 u novorozenců s mírně zvýšenou hladinou 17-hydroxyprogesteronu. Pokračuje mezinárodní, randomizovaná, multicentrikcá studie využívající MoAb (anti CD 3- Ala-Ala) Prodloužení postiniciální remise u nově diagnostikovaných pacientů s T1DM starších 8 let. Radioterapeutická a onkologická klinika Umístění: pavilon A, B přednostka: doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. zástupce přednostky: prim. MUDr. Milan Ambruš vrchní sestra: Mgr. Eva Roubíčková vrchní radiologická asistentka: Hana Čechová Počet zaměstnanců: lékaři 12, z toho 4 v předatestační přípravě, všeobecné sestry 27, radiologičtí asistenti 14, ostatní 9 Pracoviště: Ambulance a lůžková oddělení, chemoterapeutický stacionář, oddělení teleradioterapie, brachyterapie a oddělení fyzikální. Počet ošetřených pacientů: Nově přijatí nemocní k léčení: 1219 Počet hospitalizovaných pacientů: 656 Počet výkonů u protinádorové terapie: radioterapie počet ozáření , počet výkonů na brachyterapii 404, chemoterapie, počet cyklů Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva

8 6. kliniky a oddělení kliniky a oddělení 6. Dermatovenerologická klinika Umístění: pavilon D2 přednosta: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA zástupkyně přednosty: MUDr. Soňa Křemenová školský zást.: As. MUDr. Iva Obstová vrchní sestra: Jarmila Karlová Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 18, ostatní 3, všeobecné sestry 14,5, THP 1, DZZ 3, PZP 3 Pracoviště: Ambulance a lůžkové oddělení. Centra pro léčbu psoriázy biologiky, léčbu kožního lymfomu, fotodynamickou terapii PDT, diagnostiku a léčbu maligního melanomu. Poradny venerologická, mykologická, alergologická a profesionální dermatózy, pro chronické rány, pigmentové afekce, porfyrie a fotodermatózy, pro fototerapii, pro děti s kožními onemocněními, dermatokosmetologická. Dermato-chirurgický sál korektivní dermatologie. Počet ošetřených pacientů: Počet hospitalizovaných pacientů: 642 Počet operačních zákroků: 1580 Novinky: Zahájen provoz dermatokosmetické ambulance. I v roce 2011 proběhla pod vlajkou FNKV jarní akce Stan proti melanomu v dolní části Václavského náměstí v Praze, ale také na pražském letišti Ruzyně a v Shopping Park Avion v Ostravě. Klinika rehabilitačního lékařství Umístění: pavilon O přednostka: doc. MUDr. Dobroslava Jandová zástup. před.: prim. MUDr. Jarmila Kolářová CSc. vrchní sestra: Bc. Erika Skřivánková vedoucí fyzioterapeutka: Mgr. Alena Nováčková Počet zaměstnanců: lékaři 10, všeobecné sestry 12, fyzioterapeuti 62, THP 2, dělník 1 Pracoviště: Ambulance lékařské, ambulance logopeda, fyzioterapeutické ambulance, lůžkové oddělní. Počet ošetřených pacientů: Počet hospitalizovaných pacientů: 385 klinické hematologie Umístění: pavilon R, Y Vedení oddělení: primář: doc. MUDr. Tomáš Kozák, PhD., MBA zástupce primáře: MUDr. Jan Vydra vrchní sestra: Mgr. Eva Becisová Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 5, všeobecné sestry 31, zdravotní asistenti 4, sanitáři 5, laboranti 15, ostatní 6 Pracoviště: JIP nižšího stupně a lůžkové odd., transplantační jednotka, operační sál, 7 hematologických ambulancí, stacionář pro aplikaci ambulantní chemoterapie a ambulantní podávání transfuzních přípravků, hematologická laboratoř. Počet ošetřených pacientů: Počet hospitalizovaných pacientů: 485 Léčebna pro dlouhodobě nemocné Umístění: pavilon O Vedení léčebny: primářka: MUDr. Hana Krautová zástupkyně primářky: MUDr. Jana Wagnerová vrchní sestra: Drahomíra Böhmová Počet zaměstnanců: lékaři 4, všeobecné sestry 16, PZP 14, fyzioterapeuti 2 + lx DPČ Pracoviště: 2 lůžková oddělení, geriatrická ambulance. Počet hospitalizovaných pacientů: 267 Další aktivity: Pokračuje dobrovolnický program, canisterapie, trénink paměti, výtvarná výchova, muzikoterapie, návštěvy duchovního dle domluvy. psychiatrie Umístění: pavilon I, 1. patro Vedení oddělení: vedoucí lékařka: MUDr. Libuše Nesvadbová CSc. Počet zaměstnanců: lékaři 3, všeobecné sestry 1 Pracovní náplň oddělení: léčebná péče o ambulantní pacienty, konsiliární služba pro kliniky a oddělení FNKV, spolupráce s praktickými lékaři FNKV při léčbě a posuzování zdravotního stavu klientely, spolupráce s psychologickým oddělením FNKV, ambulance pro poruchy paměti specifické zaměření této ambulance zahrnuje svým zaměřením komplexní péči o klientelu, její bezprostřední okolí (rodinu a další pečující), účastní se na vzdělávání zdravotních a sociálních pracovníků i na výzkumu v oblasti péče o nemocné s těmito poruchami. Počet ošetřených pacientů: 2143 lékařské genetiky Umístění: pavilon I Vedení oddělení: vedoucí lékařka: MUDr. Marcela Svobodová Počet zaměstnanců: lékaři 1 Pracoviště: genetická poradna Počet ošetřených pacientů: 60 klinické psychologie Umístění: pavilon I Vedoucí odd. PhDr. Alena Javůrková, PhD. Počet zaměstnanců: linické psycholožky s registrací 7 (z toho klinické psycholožky s funkční specializací v systematické psychoterapii: 3), psycholog ve zdravotnictví 1. Pracoviště: se zabývá neuropsychologickou diagnostikou dospělých, pedopsychologickou diagnostikou, krizovou intervencí, podpůrnou psychoterapií a systematickou psychoterapií (kognitivně-behaviorální, psychoanalytickou a dynamickou, rodinnou terapií, empatickou psychoterapií a gestalt psychoterapií). Klinické psycholožky klinické psychologie prováděly psychologickou diagnostiku a psychoterapii na základě vyžádané péče z jednotlivých klinik u lůžka, nebo ambulantně, kdy se jednalo o vysoce specializovanou a odborně diferenciálně diagnostickou či psychoterapeutickou činnost. Byla vykázána i významná pedagogicko-publikační činnost. klinické psychologie poskytuje pravidelně 2x měsíčně klinické supervize a je akreditováno pro teoreticko-praktickou a praktickou část vzdělávacího programu klinická psychologie. Počet pacientů ošetřených v odborných ambulancích kliniky: 583 Počet jednotlivých návštěv (ošetření): 1694 Radiodiagnostická klinika Umístění: pavilon H (detašované rtg pracoviště pavilon S a D1) přednosta: doc. MUDr. Václav Janík, CSc. zdrav. zástupce přednosty: MUDr. František Čáp zdravotnický zástupce: MUDr. Livia Večeřová školský zástupce: doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc. vedoucí rtg asistent: Bc. Richard Kadeřábek Počet zaměstnanců: lékaři 20, rtg asistenti 33, všeobecná sestra 1, sanítář 1, radiologický fyzik 1, THP 8 Pracoviště: Centrální rtg pracoviště Radiodiagnostické kliniky H je vybaveno následující zobrazovací technikou: 128 řadým CT přístrojem Somatom Definition AS, CT přístrojem Helicat II, MR pracoviště využívá 1,5 T přistroj Signa HDX. Rentgenová vyšetření jsou prováděna 2 přístroji s přímou digitální radiografií Suinsa Canon CXDl a Cerestream Evolution. Dále Skiagraficko-skiaskopická vyšetření provádíme sklopnou stěnou Prestige II s nepřímoudigitalizací Direct View Elite. Ultrazvuková vyšetření jsou prováděna na UZ přístroji Philips HD 15. Angiografická a intervenční zákroky provádíme na přístroji Siemens Angioskop D33. Panoramatickéa 3D vyšetření zubů provádíme na rtg přístroji Ortopantomograf Kodak D. Na urgentním příjmu je instalován rtg přístroj s nepřímou digitalizací Philips Optimus. Na operačních sálech jsou umístěny C ramena Ziehm v počtu 4 ks. K vyšetření ležících pacientů slouží 14 mobilních rtg přístrojů s nepřimou digitalizací Direct View Elite. Na pavilonu S pracuje: 1 rtg přístroj s přímou digitalizací Suisa Canon CXDI, 1 mobilní rtg přístroj s přímou digitalizací Shimadzu DART, 1 rtg přístroj s nepřímou digitalizací Kodak ITX POC. Na detašovaném pracovišti pavilonu D1 provádíme mamografická vyšetření na rtg přístroji Diamond s nepřímou digitalizací Fuji a ultrazvuková vyšetření na přístroji Toshiba Nemio. Všechny zobrazovací modality jsou napojeny na nemocniční PACS systém a současně také na Metropolitní e-pacs systém. Počet vyšetření: celkem Rtg: , Skiaskopie trávicí trubice: 2290, Mammo: 5209 UZ: 9629, CT: 16344, MR: 6401 Vaskulární a intervenční radiologie: 719 Novinky: Rekonstrukce mamografického centra stavební úpravy, nový UZ přístroj Aplio MX Toshiba, elektronické objednávání na https://objednavky.fnkv.cz, nově vytvořený lékařský tým mamo centra pod vedení MUDr. Lívie Večeřové. Spektrum radiologickýzch intervenčních výkonů bylo rozšířeno o metodu léčby maligních nádorů ireverzibilní elektroporací pomocí Nanoknife AngioDynamics pod CT navigací. Možnosti intervenční radiologické léčby varikokély byly rozšířeny o metodu radiofrekvenční koagulace spermatické žíly Habib Ves Coag katétrem Ústav biochemie a pathobiochemie Umístění: pavilon K Vedení ústavu: přednosta: doc. MUDr. Petr Čechák, CSc. zástupce přednosty: MUDr. Hana Nováková vrchní laborantka: Růžena Navrátilová Pracoviště: ambulance a biochemické laboratoře. Počet provedených výkonů: Novinky: Ústav získal osvědčení o splnění podmínek Auditu I NASKL při ČLS JEP pro odbornost 801 Pracoviště klinická biochemie. Ústav lékařské mikrobiologie Umístění: pavilon CH Vedení ústavu: přednosta: doc. MUDr. Marek Bednář, CSc. zást. přednosty: prim. MUDr. Eva Bendová,CSc. vrchní sestra: Eva Janatová Počet zaměstnanců: lékaři 6, ostatní 12 Pracoviště: Antibiotické středisko konzultační činnost, sledování antibiotické rezistence/mrsa, ESBL, AmpC/ Laboratoře: bakteriologická, serologická a parazitologická Počet provedených vyšetření celkem: Ústav patologie Umístění: pavilon CH Vedení ústavu: přednosta: prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. zástupce přednosty: MUDr. Josef Šach vrchní laborantka: Miluše Sloupová Počet zaměstnanců: lékaři 14, ostatní 19 Pracoviště: Provádí činnost nekroptickou, bioptickou diagnostiku, cytologickou diagnostiku, vysoce náročnou peroperační diagnostiku a vysoce odbornou superkonziliární bioptickou diagnostiku vybraných zejména nádorových onemocnění. Počet pitev: 352 Počet bioptických případů: Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva

9 6. kliniky a oddělení kliniky a oddělení 6. Cytologie celkem: Ostatní aktivity: Prodloužená registrace screeningu karcinomu děložního hrdla do roku 2013 Klinika nukleární medicíny Umístění: pavilon H, 2. patro Přednosta pov. vedením: MUDr. Otto Lang, PhD. primář: MUDr. Otto Lang, PhD. zástupce primáře: MUDr. Renata Píchová vrchní sestra: Bc. Ivana Kuníková Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 4, inženýři 3, všeobecné sestry 7, radiologičtí asistenti 2, zdravotní laborant 1, ostatní 2 Pracoviště: Úsek radiofarmacie, úsek fyzikálně-elektronický, úsek terapeutický a úsek diagnostický. Počet ošetřených pacientů: 3912 Transfuzní oddělení FNKV Umístění: pavilon Y Vedení oddělení: primářka MUDr. Jitka Kracíková zástupkyně primářky: MUDr. Mária Porubská vrchní sestra: Vladimír Pražáková vrchní laborantka: Marta Martinovská Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 10, všeobecné sestry 28, zdravotní laboranti 23, ostatní 17 Pracoviště: Provádí odběry plné krve, aferetické odběry, výrobu transfuzních přípravků včetně laboratorních kontrol a následného diferencovaného skladování, karanténu plazmy, autotransfuzní program, ozařování transfuzních přípravků, kompletní imunohematologickou diagnostiku a nepřetržitou činnost krevní banky. Počet odběrů plné krve: Počet speciálních odběrů aferézou: 5670 Počet zpracovaných odběrů včetně odběrových center: Novinky: zahájení spolupráce s dalším odběrovým centrem - Nemocnice Kadaň s. r. o. Ústav soudního lékařství Umístění: pavilon CH Vedení ústavu: přednosta: MUDr. Jiří Hladík Počet zaměstnanců: lékaři 4, ostatní 9. Počet provedených výkonů: Počet pitev: 694 Stanovení hladiny alkoholu a ostatních těkavých látek v krvi: 443 Vyšetření COHb: 22 Ostatní toxikologická vyšetření: 206 Sérologická vyšetření: 46 Histologická vyšetření: 2058 Histoenzymatické vyšetření srdečního svalu: 32 Ústavní lékárna Umístění: pavilon P Vedení lékárny: vedoucí lékárník Mgr. Petr Mlynář vedoucí farmaceutická asistentka: Barbora Hervertová Počet zaměstnanců: farmaceuti vysokoškoláci 12, farmaceutické asistentky 19, nižší a pomocní pracovníci 7 a THP pracovníci 4 Pracoviště: Výdej léků pro veřejnost, odd. zásob a výdeje pro nemocnici, odd. přípravy sterilních léčiv, odd. galenické přípravy, odd. analytiky a přípravy diagnostik, odd. přípravy cytostatických léčiv. V roce 2011 byly vydány léky na téměř lékařských předpisů, bylo prodáno více než položek volného prodeje a bylo vydáno více než poukazů na pomůcky zdravotnické techniky. Bylo zpracováno více než žádanek pro stanice FNKV. Chirurgická klinika FNKV Umístění: pavilon H přednosta:prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. zás. přednosty a primář: MUDr. Jakub Štefka vedoucí lékař TC: doc. MUDr. František Vyhnánek,CSc. vrchní sestra: Bc. Milena Bendlová Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 24, všeobecné sestry 91, administrativa 2,6 ostatní 28 Pracoviště: ambulance TC, akutní ambulance, 2 chronické ambulance, zákrokový sálek, 2 endoskopické ambulance, 3 lůžková oddělení, JIP1 a JIP2, 3 chirurgické operační sály + 1 sál TC. Odborné poradny: nemoci štítné žlázy a příštítných tělísek, onemocnění prsu, nemoci hrudníku, plic a mediastina, onemocnění GIT, koloproktologická, pro onemocnění slinivky břišní, pro funkční poruchy defekace, pro onemocnění periferních cév, pro léčbu chronických ran, STOMA poradna. Počet ambulantně ošetřených pacientů: Počet operačních zákroků: 2992 Ortopedicko traumatologická klinika Umístění: pavilon H přednosta: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. zás. přednosty a primář: MUDr. Vladimír Frič, CSc. zás. pro vědu a výzkum: doc. MUDr. Valér Džupa, CSc. zás. pro Traumacentrum: doc. MUDr. Pavel Douša, CSc. vrchní sestra: PhDr. Karolina Veverková Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 24, všeobecné sestry 94, fyzioterapeutky 7, administrativa 4, ostatní 35 Pracoviště: 4 ortopedické ambulance, ambulance a sádrovna úrazová, 4 lůžková oddělení (septika, 2x ortopedie, traumatologie), JIP, 4 operační sály 2 superaseptické, 1 aseptický + 1 traumatologický. Počet ambulatně ošetřených pacientů: Počet hospitalizovaných pacientů: 3286 Počet operačních výkonů: 3478 Novinky: V roce 2011 se dále rozšiřoval spondylochirurgický program (operační léčení vrozených i získaných deformit páteře, dynamická stabilizace degenerativních postižení a instabilit), před koncem roku byla klinika dovybavena peroperačním zobrazovacím zařízením O-arm s navigačním systémem, kevlarovým operačním stolem a zařízením pro elektrofyziologický peroperační monitoring míšních funkcí. Urologická klinika Umístění: pavilon H přednosta: doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D. primář: MUDr. Petr Klézl vrchní sestra: Mgr. Libuše Gavlasová Počet zaměstnanců: celkem 65, z toho lékaři a farmaceuti 22, všeobecné sestry 28, ostatní personál 15 Pracoviště: Odborné ambulance pro onemocnění ledvin, prostaty a močového měchýře, poradna pro léčbu a prevenci urolithiázy, andrologická ambulance, poradna pro paraplegiky, ambulance pro neurogenní poruchy mikce, lůžkové oddělení, ultrasonografická vyšetřovna, operační sály. Počet ošetřených pacientů: osob. Z toho 717 operačních zákroků, 2330 endoskopických výkonů a 239 extrakorporálních litotrypsí. V roce 2011 bylo na Urologické klinice hospitalizováno celkem 3642 osob. Novinky: Počátkem roku 2011 byly na Urologické klinice zahájeny práce na rozsáhlém projektu Podpora baze základního výzkumu Centra pro integrované studium pánve. Projekt je realizován v rámci grantového řízení 4. výzvy Operačního programu Praha Konkurenceschopnost; prioritní osa Inovace a podnikání; oblast podpory Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí. Projekt je realizován Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady na odděleních majících souvislost s problematikou poranění pánve a dále ve spolupráci s Centrem pro integrované studium pánve na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pro tento projekt byla klinice přidělena investiční dotace ve výši více než 52 mil. Kč. Realizace projektu přesahuje až do roku Gynekologicko-porodnická klinika Umístění: pavilon D1 přednosta: doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc. zdravotnický zástupce přednosty: MUDr. Michael Pipka školský zástupce přednosty: MUDr. Jiří Popelka vrchní sestra: Bc. Daniela Kuchtová Počet zaměstnanců: lékaři 23 (fyzické osoby), 14,2 (přepočteno na prac. úvazky), NLZP celkem počet 75 zaměstnanců, 67,75 (přepočteno na prac. úvazky), z toho porodní asistentky 36,5 úvazku, zdravotních sester 21,75 úvazku, PZP 9,5 úvazku, klinický inženýr 1,0 úvazku, ostatní THP 5,5 úvazku Pracoviště: Specializované ambulance (interní, depistážní, onkologická, urogynekologická, endoskopická, endokrinologická, mamologická, ultrazvuková), dětská gynekologie, lůžková oddělení, porodní sály, operační sály. Počet ošetřených pacientek: Hospitalizované pacientky vč. novorozenců: Počet porodů: (počet operačních porodů 26 %, tj. 275 S.C., 1,5 %, tj. 16 per forcipem) Počet operačních zákroků: 2161 Novinky: Rozvíjení prvotrimestrálního screeningu u těhotných, komplexní léčba endometriózy. Klinika anesteziologie a resuscitace Umístění: pavilon H přednosta: prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. zástupce přednosty: MUDr. Jan Šturma, CSc. vrchní sestra: Mgr. Ivana Trnková Počet zaměstnanců: lékaři 37, všeobecné sestry 105, ostatní Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva

10 6. kliniky a oddělení kliniky a oddělení 6. Pracoviště: Operační sály, Resuscitační oddělení I Urgentní příjem, Resuscitační oddělení II. Počet anestézií: Počet hospitalizovaných pacientů: 772 Klinika plastické chirurgie Umístění: pavilon N přednosta: doc. MUDr. Miroslav Tvrdek zástupce přednosty: doc. MUDr. Aleš Nejedlý vrchní sestra: Mgr. Renáta Mertová Počet zaměstnanců: lékaři 27, všeobecné sestry 64, ostatní 18 Pracoviště: Ambulance pro dospělé, ambulance dětská, specializované ambulance pediatra, foniatra, genetika, maxillofaciálního chirurga, dermatologa, rehabilitace, zákrokové ambulantní sály, operační sály, lůžková oddělení pro dospělé a děti, JIP pro dospělé i děti. Klinika plní úlohu replantačního centra a centra pro léčbu obličejových rozštěpů pro území Čech. Počet ošetřených pacientů: Počet hospitalizovaných pacientů: 2142 Počet operačních zákroků: 6752 Kardiochirurgická klinika Umístění: pavilon M přednosta: prof. MUDr. Zbyněk Straka, CSc. zást. pro vědu a výuku: prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc. primář: MUDr. Jan Votava, MBA vrchní sestra: Mgr. Štěpánka Suchopárová Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 20, všeobecné sestry 56, ostatní 13 Pracoviště: Jednotka pooperační a resuscitační péče, JIP, operační sály. Počet operativních zákroků: 655 Klinika popáleninové medicíny Umístění: pavilon N přednosta: prim. MUDr. Ludomír Brož zás. přednosty pro výuku: MUDr. Monika Tokarik zás. přednosty pro LPP: MUDr. Zuzana Kapounková vrchní sestra: Mgr. Lenka Šetelíková Počet zaměstnanců: lékaři 14, všeobecné sestry 51, ostatní 19 Pracoviště: Úrazová ambulance, dispenzární ambulance, superkonsiliární poradna, lůžková oddělení a JIP pro děti i dospělé, operační sály. Počet ošetřených pacientů: Počet hospitalizovaných pacientů: (doprovody) Počet operačních zákroků: Novinky: Aktivní prezentace lékařů Kliniky popáleninové medicíny na 14. Evropském kongresu EBA (14 th European Burns Congress), v Haagu, Nizozemsko (MUDr. Monika Tokarik, MUDr. Robert Zajíček) a 17. výroční konferenci společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, pořádané v Košicích na Slovensku, (prim. MUDr. Ludomír Brož, prof. MUDr. Radana Königová, CSc., MUDr. Monika Tokarik, MUDr. Robert Zajíček, MUDr. Igor Pafčuga, MUDr. Hubert Šuca, v.s.mgr. Lenka Šetelíková). Lékaři kliniky významně spolupracují s redakční radou časopisu Hojení ran nakladatelství GEUM. Za vědeckou práci byla oceněna prof. MUDr. Radana Königová, CSc. medailí Josefa Hlávky za rok Oftalmologická klinika Umístění: pavilon E přednosta: prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. zástupce přednosty: primář MUDr. Pavel Studený vrchní sestra: Bc. Zuzana Ludvíková Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 18, všeobecné sestry 27, ostatní 14 Pracoviště: Všeobecná oční ambulance, vitreoretinální ambulance, ambulance makulárního centra, dětská oční a ortoptická ambulance, glaukomová poradna, oční onkologická ambulance, poradna pro nemoci předního segmentu oka, neurooftalmologická poradna, ultrazvuková laboratoř, OCT a HRT vyšetřovna, fotodokumentační a FAG vyšetřovna, standardní 21 lůžkové oddělení a operační sály, oční tkáňová banka OTB01 a histologická laboratoř. Počet ambulantně ošetřených pacientů: Počet hospitalizovaných pacientů: 1020 Počet operativních zákroků: 3902 Otorinolaryngologická klinika Umístění: pavilon C přednosta: doc. MUDr. Aleš Hahn, Dr. med. CSc. zástupce přednosty: MUDr. Lukáš Otruba vrchní sestra: Martina Pencová Pracoviště: Obecná ambulance pro děti a dospělé pacienty, specializované ambulance (audiologie, foniatrie a sluchadla, otoneurologie, otochirurgie, rhinologie, traumatologie) a ambulance pohotovostní, standardní oddělení s 31 lůžky, jednotka intenzívní péče se 3 lůžky a dva operační sály. Počet zaměstnanců: lékaři 18, všeobecné sestry 30, sanitáři 4, THP 3 Počet ošetřených pacientů: Počet hospitalizovaných pacientů: 1531 Počet operačních zákroků: 1952 Novinky: Jubilejní XX. Mezinárodní sjezd Léčba závratí, Spánková medicina, Racionální terapie akutních respiračních infekcí v komunitě multidisciplinární pohled, Sinusitida, Otitida, Faryngitida v Praze ve dnech Stomatologická klinika Umístění: pavilon N 2. podlaží přednostka: doc. MUDr. Eva Gojišová zástupce přednostky: primář MUDr. Pavel Hájek vrchní sestra: Helena Burešová Počet zaměstnanců: lékaři 22, všeobecné sestry 14, zubní technici 7 Specializovaná pracoviště: Protetická stomatologie, parodontologie, estetická stomatologie, ústní chirurgie, ortodoncie a oddělení rozštěpových vad, zubní laboratoř. Klinika se podílí na činnosti Traumacentra FNKV, Centra vrozených vad obličeje FNKV a spolupracuje s Kardiocentrem FNKV a dalšími klinikami nemocnice. Celkový počet ošetřených a vyšetřených pacientů: Počet pacientů operovaných na zákrokovém sále kliniky: 598 Počet pacientů ošetřených a vyšetřených v rámci Traumacentra: 42 Počet pacientů ambulantně ošetřených a vyšetřených v rámci Traumacentra: 25 Počet pacientů operovaných na jiných klinikách v rámci Traumacentra: 16 Novinky: Na ortodontickém oddělení a oddělení rozštěpových vad byla dokončena rekonstrukce kartotéky a modernizace čekárny, v ordinaci č. 5 byla vyměněna a modernizována stomatologická souprava včetně modulu multifunkčního vysokofrekvenčního elektrického chirurgického nástroje a včetně modulu radioviziografie. V rámci výuky dentálních hygienistek byla rozšířena péče v oboru profesionální ústní hygieny. Neurochirurgická klinika Umístění: pavilon S1 přednosta: prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc. zástupce přednosty: prim. MUDr. Ladislav Houšťava, PhD. vrchní sestra: Bc. Olga Tučková Počet zaměstnanců: lékaři 9, všeobecné sestry 37, sanitáři 7, THP 1, dělník 1 Pracoviště: Obecná ambulance, ambulance bolesti a EMG, lůžkové oddělení, JIP, operační sály. Počet ošetřených pacientů: 6378 Počet hospitalizovaných pacientů: 1306 Počet operačních výkonů: 816 Významné aktivity: Jako jediné pracoviště na území bývalého Československa komplexně řeší složité úrazy periferních nervů včetně poranění pažní nervové pleteně a zvratného nervu po operacích štítné žlázy. Se spádovou oblastí celé České republiky komplexně řeší tumory spodiny lebeční a mozkového kmene, zejména neurinomy sluchového nervu a kavernomy kmene, a neurovaskulární konflikt neuralgie trigeminu a faciální hemispazmus. K dispozici jsou dva moderní sály vybavené mikroskopem, navigací a C-ramenem. 18 Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva

11 8. Vědecko-výzkumná činnost vědecko-výzkumná činnost Vědecko-výzkumná činnost Náměstek pro vědu a akreditaci FNKV má v posledních letech k dispozici oddělení, které se zabývá usnadňováním přípravy a průběhu grantů a klinických studií ve FNKV. Obě činnosti jsou pro nemocnici velmi významné, protože povyšují vnímání univerzitních pracovišť z klasického rutinního poskytovatele zdravotnických služeb do tvůrčí oblasti, která posunuje hranice vědění. Při správném nastavení parametrů a jejich důsledné realizaci může mít tato oblast pro jednotlivá oddělení i celou FNKV nemalý ekonomický přínos. klinických studií i v roce 2011 dále optimalizovalo zkvalitnění a urychlení přípravy klinických studií z pohledu smluvních vztahů se sponzory. Posuzování se týká jak právních a etických aspektů, tak ekonomického pohledu na klinické zkoušení léčivých přípravků. V této souvislosti se podařilo zkrátit administrativní přípravu klinického zkoušení na skutečné technologické minimum pod jeden měsíc. Tím se zvýšil zájem sponzorů a organizací zprostředkovávajících klinický výzkum o spolupráci s naší nemocnicí. Velmi dobře byla i v roce 2011 využívána možnost podpory žadatelů o granty, kterou poskytuje grantové oddělení FNKV. Technická podpora grantové činnosti je nezbytná jak pro získání grantu, tak pro jeho úspěšnou realizaci. V roce 2011 proběhly také úspěšně organizační i ekonomické přípravy na zahájení výstavky nanotechnologické laboratoře FNKV, která významným způsobem přispěje k pokroku v základním i aplikovaném výzkumu v této moderní oblasti VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST 2011 Granty a výzkumné záměry FNKV Číslo Název Klinika Řešitel ve FNKV NS10012 Vliv časné operace rosštěpu rtu u novorozenců Klinika plastické chirurgie MUDr. Jiří Borský na hojení operační rány NS10014 Optimalizace objemové resuscitace u rozsáhle Klinika popáleninové medicíny MUDr. Monika Tokarik popálených dospělých pacientů pomocí neinvazivní monitorace hemodynamiky a minimalizace krevních ztrát v průběhu operačních výkonů bedside monitorací hemokoagulace tromboelastrografem NS10016 Chlamydiová infekce při keratokonjunktivitis Oftalmologická klinika MUDr. Jan Krásný sicca NS10093 Nanotkanina jako nosič fotosenzibilizátoru Dermatovenerologická klinika prof. MUDr. Petr Arenberger, pro aseptické krytí bércového vředu zlepšuje DrSc.MBA kvalitu života u nemocných s chronickou ránou NT11488 Léčba střevní inkontinence rekonstrukcí funkce Chirurgická klinika MUDr. Vítězslav Ducháč puborektální smyčky "sling" operací NT11506 Perioperační ischemie versus perioperační III. interní kardiologická klinika prof. MUDr. Petr Widimský, krvácení při nekardiálních operacích DrSc. u kardiaků: Studie PRAGUE 14 Číslo Název Klinika Spoluřešitel ve FNKV NS9651 Úloha interních tandemových duplikací klinické hematologie doc. MUDr. Tomáš Kozák, genu FLT3 v deregulovaných signálních Ph.D MBA drahách a patogeneze akutní myeloidní leukémie NS9652 Identifikace nových molekulárních signálních klinické hematologie doc. MUDr. Tomáš Kozák, drah v procesu alelické exkluze; chronická Ph.D MBA lymfocytární leukémie jako modelový systém NS9803 Resistence nádorů prsu a ovarií na cytostatika Ústav patologie prof. MUDr. Václav Mandys, vyvolaná ABC transportéry a vztah kinesinů CSc. k prognóze a predikci vývoje nemoci NS9880 Komplexní managment péče o pacienty III. interní kardiologická klinika prof. MUDr. Petr Widimský, s akutním srdečním selháním, DrSc. jejich střednědobá prognóza a multivariantní prognostický model NS9967 Vliv hormonálních a genetických faktorů Urologická klinika doc. MUDr. Jiří Heráček na fertilizační schopnosti zárodečných buňek u mužů s neobstrukční azoospermií NS9971 Poruchy mikčních, sexuálních a defekačních Ortopedicko-traumatologická klinika doc. MUDr. Valér Džupa funkcí u žen v aktivním věku po zlomenině pánve NS9975 Význam DNA ploidity a vybraných biologických Ústav patologie doc. MUDr. Zdeňka markerů karcinomu endometria nebo ovária Vernerová, CSc. pro volbu terapie a ovlivnění léčebných výsledků prospektivní studie NS9976 Sledování exprese genů v cirkulujících nádoro- Radioterapeutická onkologická MUDr. Martina vých buňkách (CTC) u karcinomu prsu jako klinika Kubecová, Ph.D součást procesu individualizace léčby a časné detekce metastatického procesu NS9980 Význam osteotomií proximálního femuru Ortopedicko-traumatologická klinika MUDr. Libor Luňáček a zastřešujících operací kyčeního kloubu u adolescentů a dospělých pro zachování dlouhodobé funkce kyčelního kloubu 20 Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva

12 8. Vědecko-výzkumná činnost Číslo Název Klinika Spoluřešitel ve FNKV NS9982 Prediktivní molekulární markery vývoje II. interní klinika doc. MUDr. Zdena Zádorová, kolorektálního karcinomu PhD. NS9983 Urologické a endokrinologické faktory Urologická klinika doc. MUDr. Jiří Heráček hormonální substituční terapie u pacientů s Kallmannovým syndromem NS9984 Význam infekce prostaty v etiopatogenezi Urologická klinika doc. MUDr. Jiří Heráček karcinomu prostaty NS9986 Optimalizace novorozeneckého screeningu Klinika dětí a dorostu Ing. Petr Kráčmar, CSc. cystické fibrózy NS9988 Rezistence na protidestičkovou léčbu, III. interní kardiologická klinika MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D její etiologie a možnosti ovlivnění NS10369 Využití neurocytoskeletálních proteinů Neurologická klinika MUDr. Linda Čechová a protilátek proti nim v diagnostice Alzheimerovy nemoci NS10496 Vymezení úspěšnosti end-to-side anastomózy Neurochirurgická klinika prof. MUDr. Pavel Haninec, periferních nervů ve vztahu k ostatním CSc. neurotizačním technikám v klinické praxi a využití neurotrofických látek aplikovaných ve formě plasmidů v experimentálním modelu NS10507 Inovace léčby kriticky popálených pacientů krytím Klinika popáleninové medicíny široce síťovaných autotransplantátů lidskými keratinocyty kultivovanými in vitro na acelulární xenomatrix MUDr. Robert Zajíček NS10519 Vztah zastoupení makrofágů a dalších II. interní klinika doc. MUDr. Vladimír Štich, buněčných populací v tukové tkáni k obezitě Ph.D a jejím metabolickým komplikacím NS10618 Vliv polymorfismu genu pro prolaktin a jeho ex- Dermatovenerologická klinika prof. MUDr. Petr Arenberger, prese v periferních mononukleárních buňkách na DrSc.MBA rozvoj autoimunitních chorob systémového lupusu erythematodes, zánětlivých kloubních chorob (psoriatická a revmatoidní artritida) a psoriasis vulgaris NT11299 Kvalita života a její vliv na celkové přežití nemoc- klinické hematologie MUDr. Jan Vydra ných po transplantaci krvetvorných buněk v ČR NT11450 Endokrinní a metabolické charakteristiky II. interní klinika doc. MUDr. Vladimír Štich, gluteální podkožní tukové tkáně a jejich vztah PhD. k ukazatelům metabolického syndromu Projekt Podpora baze základního výzkumu Centra Urologická klinika doc. MUDr. Robert Grill, PhD. OPPK pro integrované studium pánve CZ.2.16/ /24018 NT12193 Difúzní velkobuněčný a folikulární lymfom klinické hematologie MUDr. Milada Jankovská analýza vlivu prognostikých faktorů a léčebných postupů na osud nemocných, lymfomový projekt České republiky NT12215 Racionalizace léčby mnohočetného myelomu klinické hematologie MUDr. Evžen Gregora NT12319 Multiparametrická charakteristika metabolismu Klinika anesteziologie a resuscitace doc.mudr. František Duška, lidských myoblastů ve vztahu k patogenezi Ph.D. svalové slabosti kriticky nemocných NT12407 Vliv podávání inhibitorů DPP-4 na imunitní II. interní klinika prof. MUDr. Michal Anděl, funkce u diabetiků 2. typu CSc. NT12425 Standardizovaná průtoková cytometrie jako klinické hematologie MUDr. Martin Špaček nástroj pro rychlou a citlivou diagnostiku v hematologii zavedení Euroflow protokolů v ČR 22 Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

13 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Tel.: , fax.: ,

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2009 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele strana 1 2. Personální oblast strana 2 2.1. Zaměstnanci FN Královské Vinohrady 2.2. Průměrný počet zaměstnanců

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

KDO JE KDO Současní profesoři a docenti na 3. LF UK

KDO JE KDO Současní profesoři a docenti na 3. LF UK KDO JE KDO Současní profesoři a docenti na 3. LF UK Pavel Adam Miloš Adamec Martin Alda Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a PCP Michal Anděl Petr Arenberger Dermatovenerologická klinika

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2011 4 3.2.

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

úvodní slovo ředitele 1. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 3

úvodní slovo ředitele 1. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 3 úvodní slovo ředitele 1. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 3 2. obsah personální oblast úvodní slovo ředitele 1. Vážení

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31 Částka 10/2010 Platnost

Více

Transfúzní oddělení. Ortopedicko - traumatologická klinika. Chirurgická klinika. Klinika popáleninové medicíny. 11 Výroční zpráva 2009

Transfúzní oddělení. Ortopedicko - traumatologická klinika. Chirurgická klinika. Klinika popáleninové medicíny. 11 Výroční zpráva 2009 11 Výroční zpráva 2009 Transfúzní oddělení Umístění: pavilon Y Vedení oddělení: primářka: MUDr. Jitka Kracíková zástupkyně primářky: MUDr. Mária Porubská vrchní sestra: Vladislava Pražáková vrchní laborantka:

Více

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice...

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Organizační struktura... Kvalita zdravotní péče... Léčebná péče - lůžková oddělení... Ukazatele za

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 6. května 2016. Klinika Oční klinika Vyšetření, výkon Vyšetření dětského pacienta Vyšetření v makulární poradně Neurooftalmologické vyšetření Oftalmodiabetologické vyšetření Vyšetření

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 24. října 2016. Klinika Oční klinika Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Radiodiagnostická klinika Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Vyšetření,

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

typ pracoviště 185/2009 Sb.) do: diabetologie II. typ endokrinologie II. typ není programen určeno

typ pracoviště 185/2009 Sb.) do: diabetologie II. typ endokrinologie II. typ není programen určeno Akreditace k uskutečňování vzdělávacích programů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně získala akreditaci k uskutečňování vzdělávacích programů : A. Vzdělávání lékařů ZÁKLADNÍ OBORY MZ - potvrzení souladu

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

2 Výroční zpráva 2012

2 Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 obsah úvodní slovo ředitele 1. Vážení pacienti, spolupracovníci a kolegové, 2 Výroční zpráva 2012 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 54 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2012 Physicians, dentists and pharmacists 2012 V České

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 5 2 6 9 7 0 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky

Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ONKOLOGICKÁ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE V Praze dne 5.12.2008 čl. 1 Kontext V současné době jsou zhoubné novotvary na 2. místě příčin

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Obory specializačního vzdělávání lékařů

Obory specializačního vzdělávání lékařů Obory specializačního vzdělávání lékařů 1. Anesteziologie a resuscitace Garant oboru: prim. MUDr. Bohuslav Kuta, MBA, Oddělení anesteziologicko resuscitační Tel.: 38 787 4000, e-mail: kuta@nemcb.cz Akreditace

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Metodika ocenění hospitalizačního případu

Metodika ocenění hospitalizačního případu Metodika ocenění hospitalizačního případu Zpracoval autorský kolektiv pod vedením: M. Bartůňková, T. Pavlík, P. Klika, J. Linda, L. Dušek Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Institut biostatistiky

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Nemocnice v České republice v roce 2002

Nemocnice v České republice v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26.2.2003 9 Nemocnice v České republice v roce 2002 Rezorty celkem (zdravotnictví, doprava, obrana, spravedlnost) Koncem

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Thomayerova nemocnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 1 9 0 IČZ smluvního ZZ 0 4 0 0 5 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 4 N 0 0 6 Název IČO Thomayerova nemocnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

OBSAH. 7. Vědecko-výzkumná činnost na půdě FNKV...str. 16-19 8. Nejvýznamnější sponzoři a dárci v roce 2007...str. 20

OBSAH. 7. Vědecko-výzkumná činnost na půdě FNKV...str. 16-19 8. Nejvýznamnější sponzoři a dárci v roce 2007...str. 20 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele...str. 2 2. Řídicí orgány FN Královské Vinohrady...str. 3 2.1. Vedení FN Královské Vinohrady k 31. 12. 2007 2.2. Poradní orgány komise FNKV k 31. 12. 2007 3. Léčebná péče

Více

MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015

MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015 MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015 Vyhláška MZ ČR č. XXX/2015 Sb. kterou se mění Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává SZV Změny schválené Pracovní skupinou k SZV Změna v ohodnocení

Více

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 86 Zdravotní péče 86.1 Ústavní zdravotní péče 86.10 Ústavní zdravotní péče 86.10.1 Ústavní zdravotní péče - krátkodobou nebo dlouhodobou ústavní zdravotní péči, tj. lékařskou

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Vítejte na chirurgické klinice

Vítejte na chirurgické klinice Chirurgická klinika FNKV od historie po současnost (a možná trochu budoucnosti?) Bc. Ivana Šturmová JIP 2 Chirurgická klinika FNKV Vítejte na chirurgické klinice 1902 1902 Historie FNKV 1897 položen základní

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 1 7 3 IČZ smluvního ZZ 1 2 Číslo smlouvy 2 A 1 M 2 Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Program předatestačního kurzu Vnitřní lékařství

Program předatestačního kurzu Vnitřní lékařství Datum 8.00-8.45 Zahájení kurzu Prof. MUDr. Michal Anděl 8.50-9.35 Endokrinologie a diabetologie Prof. MUDr. Michal Anděl Diabetes mellitus 1. typu Akutní komplikace diabetu 9.45-10.30 Endokrinologie a

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 2 3 IČZ smluvního ZZ 5 2 Číslo smlouvy 2 A 5 M 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost smlouvy

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. znění účinné od 1. 4. 2012 99 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: PLATNÉ ZN NÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZM N 21 Atestační zkouška (1) Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační komisí podle zkušebního řádu stanoveného prováděcím

Více

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica. Pracoviská na ul. gen. Vesela 21

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica. Pracoviská na ul. gen. Vesela 21 Pracoviská na ul. gen. Vesela 21 Riaditeľstvo Sekretariát riaditeľa +421 44 4382663 Sekretariát zástupcu riaditeľa +421 44 4382434 Námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť +421 44 4382560 Námestník

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017 Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ornapwj4neu) N Á V R H II. VYHLÁŠKA ze dne 207 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/2009

Více

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ?

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., 1. LF UK Seminář Přírodovědecké fakulty UK Praha 30. května 2016 Způsobilost k výkonu povolání Dle 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Výroční zpráva 2014

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Výroční zpráva 2014 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Výroční zpráva 2014 1 Obsah Úvodní slovo ředitelky - strana 3 Základní identifikační údaje strana 4 Management strana 4 Základní organizační členění na úrovni ředitele

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Úvodní slovo. Vá ení, opìt se Vám dostává do rukou Výroèní zpráva FNKV, ve které se spoleènì ohlí íme za uplynulým

Úvodní slovo. Vá ení, opìt se Vám dostává do rukou Výroèní zpráva FNKV, ve které se spoleènì ohlí íme za uplynulým Výroèní zpráva 2004 Obsah Úvodní slovo 2 Hlavní strategické cíle FNKV pro rok 2005 5 Organizaèní schéma 6 Charakteristika pracoviš 9 Charakteristika komisí FNKV 49 Dozorèí rada FNKV 58 Úsek ekonomického

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 8 8 8 Číslo smlouvy 2 T 9 1 E 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více