PROGRAMME. Mon day, June 14. Ma te ri als Struc ture, vol. 17, no. 2a (2010) k103

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAMME. Mon day, June 14. Ma te ri als Struc ture, vol. 17, no. 2a (2010) k103"

Transkript

1 Ma te ri als Struc ture, vol. 17, no. 2a (2010) k103 PROGRAMME Mon day, June 14 13:50 Reg is tra tion 13:50 Struktura Open ing 14:00 16:00 Pre sen ta tion of lab o ra to ries, his tory chair: S. Daniš L1 k5 Jiøí Marek (FJFI ÈVUT, Praha) Výroba RTG aparatur v ÈSR Pro duc tion of X-ray in stru ments in Czecho slo va kia L2 k9 Zbynìk Šourek Laboratoø ROTAN ROTAN laboratory L3 k12 Edmund Dobroèka (Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava) Rtg laboratórium s rotaènou anódou združenia ústavov SAV MULTIDISC - možnosti difraktometra Bruker D8 DISCOVER SSS X-ray lab o ra tory with ro tat ing an ode of con sor tium SAV MULTIDISC - pos si bil i ties of Bruker D8 DISCOVER SSS 15:30 L4 k17 Matej Jergel (Fyzikálny ústav SAV, Bratislava) Rtg metódy a nové rtg laboratórium pre koplanárne a nekoplanárne mapovanie reciprokého priestoru na tuhých a kvapalných povrchoch na FÚ SAV X-ray lab o ra tory for coplanar and non-coplanar re cip ro cal space map - ping on solid and liq uid sur faces on FU SAV 16:00 L5 k22 Mojmír Meduòa (Pøírodovìdecká fakulta MU, Brno) RTG strukturní metody na Ústavu fyziky kondenzovaných látek PøF MU X-ray struc ture meth ods at In sti tute of con densed mat ter, Fac ulty of Sci ence, Masaryk Uni ver sity Brno Ses sion A - small lec ture room chair: J. Hybler, P. Bezdièka 17:00 SL1 k73 František Eichler (Liberec) Možnosti prognozy sta bil ity sulfidù vùèi zvìtrávaní z parametrù získaných Rietveldovou metodou Pos si bil i ties of pre dic tion of sulphides sta bil ity to weath er ing from Rietveld anal y sis SL2 k74 Pavla Roupcová (Ústav fyziky materiálù AVÈR, Brno) Zmìny fázového složení komplexníxh hydridù na bázi NaAlH 4 exponovaných na vzduchu Changes Of Phase Com po si tion Of NaAlH4 Based Com plex Hy dride Ex - posed In The Air SL3 Ro man Skála k76 (Geologický ústav AVÈR, Praha) O elastickém chopvání zeolitu pulingitu: studium pomocí synchrotronového záøení On the elas tic be hav ior of ze o lite paulingite: a syn chro tron pow der dif - frac tion study 18:00 SL4 k76 František Laufek (Èeská geologická služba, Praha) Syntéza a struktura Pd 3 AgSe a Pd 3 Pb 2 Te 2 Syn the sis and struc ture Pd3AgSe a Pd3Pb2Te2 18:20 SL5 k77 Jan Drahokoupil Zeolitové membrány - ZSM-5 Zeolite membranes - ZSM-5 Sec tion B - club, In tro duc tion to course on pro tein crys tal log ra phy Jan Dohnálek, Jiøí Brynda, Jindøich Hašek 1 Din ner 20:00 Elec tion re sults 20:30 Courses (rooms A, B) 16:00 Coffee break

2 k104 Struktura Programme Ma te ri als Struc ture, vol. 17, no. 2a (2010) Tues day, June 15 10:30 Pre sen ta tion of lab o ra to ries chair: J. Hašek L6 k28 Bohdan Schnei der (Biotechnologický ústav AVÈR, Praha) Strukturní biologie na Biotechnologickém ústavu AV ÈR Struc tural bi ol ogy at the Bio tech no log i cal In sti tute, Acad emy of Sci ences of the Czech Republic L7 k29 Ivana Kutá Smatanová (Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích) Proteinová krystalografie na JÈU Pro tein crys tal log ra phy in Uni ver sity of South Bo he mia 9:30 L8 k31 Ga briel Demo (Národní centrum pro výzkum biomolekul, Brno) Aktualne technologické zazemie urèené pre kryštalografiu biomakromolekúl v Národnom cen tre pre výskum bio - mole kul Cur rent tech no log i cal back ground for macromolecular crys tal log ra phy in Na tional cen ter for re search of biomolecules 10:00 L9 Jozef Ševèík (Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislavao) História a súèasnos kryštalografie bielkovín na Ústave molekulárnej biológie SAV Bratislava His tory and pres ent of pro tein crys tal log ra phy at the In sti tute of Mo lec u - lar Bi ol ogy, Slo vak Acad emy of Sci ences, Bratislava 10:30 Coffee break 12:30 Pre sen ta tion of lab o ra to ries, com mer cial pre sen ta tions chair: L. Urbániková L10 k32 Jindøich Hašek (Ústav makromolekulární chemie AVÈR, Praha ) Strukturní analýza molekulárních systémù v Ústavu makro molekulární chemie AV ÈR Struc ture anal y sis of mo lec u lar sys tems in In sti tute of Macromolecular Chem is try Acad emy of Sci ences of the Czech Republic CL1 k98 Till Samtleben (Incoatec, Ger many) Clever diffractometers with the Incoatec microfocus source CL2 Boris Míè (Sci en tific In stru ments, Brno) Prezentace firmy Bruker Bruker pre sen ta tion 12:30 Lunch 14:00 16:00 Pre sen ta tion of lab o ra to ries chair: J. Kulda 14:00 L11 k35 Viktor Goliáš (Pøírodovìdecká fakulta UK, Praha ) Rentgenová difrakce v geologických oborech na Pøírodo - vìdec ké fakultì UK v Praze: Bahna a uran X-ray dif frac tion in geo log i cal branches at the Fac ulty of Sci ence UK in Prague 14:30 L12 k38 Lubomír Èaploviè (Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava) Laboratórium štruktúrnych analýz Ústavu materiálov MTF STU v Trnave Lab o ra tory of struc ture anal y sis in In sti tute of ma te ri als MTF STU Trnava 15:00 L13 k41 Martin Èerník (MU.S.Steel Röntgenová difrakcia v podmienkach U.S.Steel - zvyškové napetie, textura a fázova analýza X-ray dif frac tion in U.S.Steel - re sid ual stress, tex ture, and phase anal y sis 15:30 L14 k42 Nikolaj Ganev, Zdenìk Pala (Fakulta jaderná a fyzikálnì inženýrská, ÈVUT, Praha) Rentgenová a neutronová difrakce na ÈVUT v Praze X-ray and neu tron dif frac tion at Czech Tech ni cal Uni ver sity in Prague 16:00 Coffee break

3 Ma te ri als Struc ture, vol. 17, no. 2a (2010) k105 Ses sion A - club chair: B. Schneider, M. Koman 16:30 SL6 k79 Lubica Urbániková (Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava) Štruktúra a funkcia xylanázy A z Erwinia chrysanthemi Struc ture-func tion re la tion ship of xylanase A from Erwinia chrysanthemi 16:50 SL7 k80 Tatyana Prudnikova (Ústav fyzikální biologie JÈU, Nové Hrady) Struc ture-func tional anal y sis of a haloalkane dehalogenase DbeA from Bradyrhizobium elkani USDA94 17:10 SL8 k80 Volha Schmidt (Ústav fyzikální biologie JÈU, Nové Hrady) Crys tal li za tion of higher plant photosystem II 17:30 SL9 k81 Jaroslava Haníková Štruktúra koordinaèných zlúèenín Cu(II) S N metyl deri - vát mi etanu; diaminu a tetrafluoridoboritanovým aniónom Struc ture of co or di na tion com pounds Cu(II) S N metylderivates of ethan; diamin and tetrafluoridoboritan an ion 17:50 SL10 k83 Peter Vranec Komplexy Ni(II) a Pd(II) s 8-hydroxyquinolin derivátmi. Com plexes of Ni(II) and Pd(II) with 8-hydroxyquinoline de riv a tives 18:10 SL11 k85 Ivana Koèanová Príspevok k štúdiu kryštalových štruktúr Cu-Ni hetero - bime talických koordinaèných zlúèeni Con tri bu tion to study of crys tal struc ture of Cu-Ni heterobimetalic co or di - na tion com pounds Ses sion B - small lec ture room chair: N. Ganev, M. Jergel 16:30 SL12 k88 Marian Èeròanský Metoda dvou záøení na urèení velikosti krystalitù a mikro - deformací Method of two wave lengths for de ter mi na tion of crys tal lite size and micro strain 16:50 SL13 k89 Jaromír Kopeèek Strukturní vývoj ve feromagnetické slitinì s tvarovou pamìtí Co 38 Ni 33 Al 29 Struc tural evo lu tion in fer ro mag netic shape-mem ory al loy Co 38 Ni 33 Al 29 17:10 SL14 k91 Daniel Šimek (Bergakademie TU Freiberg) Sledování vlastností perlitické oceli v rtg. difrakci In ves ti ga tions of prop er ties of perlitic steel in X-ray dif frac tion 17:30 SL15 k93 Mariana Klementová SiGe produkty pøipravené pomocí CVD SiGe prod ucts pre pared by CVD 17:50 SL16 k95 Pavel Klang (Vienna University of Technology) Strukturní analýza GaAs/Si nanodrátù Struc tural anal y sis of GaAs/Si nanowires 18:10 SL17 k96 Tomáš Èechal (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha) Periodické modulace deformaèního pole a magnetické anizo tropie v (Ga,Mn)As/InAs/GaAs strukturách Pe ri odic mod u la tion of de for ma tion field and mag netic ani so tropy in (Ga,Mn)As/InAs/GaAs struc tures Dinner 19:30 Meet ing of the sci en tific board of Czech and Slo vak Crystallographic Association and IUCr Regional Committee of the Czech and Slo vak Crys tal log ra phers 20:00 Courses (A, B)

4 k106 Struktura Programme Ma te ri als Struc ture, vol. 17, no. 2a (2010) Wednes day, June 16 10:30 Pre sen ta tion of lab o ra to ries chair: Z. Šourek L15 k43 Michal Dušek Oddìlení strukturní analýzy na Fyzikálním ústavu AV ÈR De part ment of struc ture anal y sis in the In sti tute of Phys ics, Acad emy of Sci ences of the Czech Re pub lic L16 k46 Miroslav Šlouf (Ústav makromolekulární chemie AVÈR, Praha) Elektronová mikroskopie, mikroanalýza a difrakce na ÚMCH AV ÈR, v.v.i. 9:20 L17 k50 Eleni Sarakinou (Ar is totle Uni ver sity of Thessaloniki, Greece Nanomegas, Brussels, Bel gium) New tech niques for TEM nano-anal y sis : pre ces sion dif - frac tion and 3D dif frac tion to mog ra phy for struc ture de ter - mi na tion and (EBSD-TEM like) high res o lu tion phase/ ori en ta tion maps 9:50 L18 k50 Lukáš Palatinus Laboratoø precesní elektronové difrakce FZÚ AVÈR Laboratory of electron precession diffraction FZÚ AVÈR 10:10 Coffee break 10:30 13:00 Commercial presentations, neu trons, pre sen ta tions of lab o ra to ries chair: R. Kužel CL4 Ladislav Pína (Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o.) Detektor rtg záøení se submikronovým rozlišením X-ray Detector with Submicron Resolution L19 Jiøí Kulda (ILL Grenoble, France) Evropské infrastruktury pro studium neutronového ropztylu Eu ro pean in fra struc tures fro study of neu tron scat ter ing L20 k54 Pøemysl Beran (Ústav jaderné fyziky AVÈR, Øež u Prahy) Neutronové difrakèní experimenty na pøístroji MEREDIT 12:30 L21 k57 Marek Kotrlý (Kriminalistický ústav Praha) Rentgenové metody v kriminalisticko-technické a zna lec - ké praxi Kriminalistického ústavu Praha X-ray meth ods in criminalistic-tech ni cal a ex pert prac tise of Criminalistic In sti tute, Prague Lunch Af ter noon Leisure time Courses Ses sion A - small lec ture room Real struc ture - pro gram MAUD Ses sion B - club Protein crystallography As sem bly of the CSCA mem bers 10:30 CL3 Stjepan Prugovecki (Panalytical, Almelo, Netherlands) Prezentace Panalytical (2D a 3D detektor) k98 20:00 Din ner, music

5 Ma te ri als Struc ture, vol. 17, no. 2a (2010) k107 Thurs day, June 17 12:30 Pre sen ta tion of lab o ra to ries chair: P. Vojtíšek L22 k58 Ivana Císaøová (Pøírodovìdecká fakulta UK, Praha) Centrum molekulových a krystalových struktur na Pøíro dovìdecké fakultì v Praze Cen ter of mo lec u lar and crys tal struc tures in Fac ulty of Sci ence, UK, Prague L23 k58 Jan Rohlíèek (VŠCHT Praha) RTG strukturní analýza na ÚCHPL VŠCHT v Praze Struc ture anal y sis at In sti tute of solid state chem is try at In sti tute of Chem - i cal Tech nol ogy Prague 9:30 L24 k60 Marian Koman (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU) Vplyv RTG štruktúrnej analýzy na rozvoj koordinaènej ché mie In flu ence of X-ray struc ture on the de vel op ment of co or di na tion chem is - try 10:00 L25 k63 Jozef Kožíšek (Chemicko-technologická fakulta STU) Elektronová struktúra koordinaèných zlúèenin Elec tronic struc ture of co or di na tion com pounds 12:30 Pre sen ta tion of lab o ra to ries chair: P. Mikulík L26 k64 Jan Filip (Pøírodovìdecká fakulta UP Olomouc) RTG difrakce nanomateriálù na Pøírodovìdecké fakultì Univerzity Palackého v Olomouci X-ray dif frac tion of nanomaterials at Fac ulty of Sci ence, Palacky Uni ver - sity Olomouc L27 Miroslav Pospíšil (Ústav fotoniky a elektroniky AV ÈRy) Použití molekulárních simulací pøi øešení struktur. Vyøešené struktury vrstevnatých jílù Use of mo lec u lar sim u la tions for struc ture so lu tion k65 L28 k68 Radomír Kužel, Stanislav Daniš (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha) Studium tenkých vrstev a nanomateriálù na MFF UK Study of thin films and nanometarials at MFF UK 12:30 L29 Jiøí Hybler Laboratoø pro orientaci krystalù FZÚ AVÈR Use of mo lec u lar sim u la tions for struc ture so lu tion Closure Lunch k69 10:30 Coffee break Af ter noon Courses

STRUKTURA 2013 - PROGRAMME

STRUKTURA 2013 - PROGRAMME 124 Struktura 2013 - Programme Ma te ri als Struc ture, vol. 20, no. 2 (2013) STRUKTURA 2013 - PROGRAMME Monday, September 9 11:00 13:30 Reg is tra tion 13:45 Struktura 2013 - Open ing 14:00 15:30 Course

Více

Rozhovory, konference

Rozhovory, konference Materials Structure, vol. 18, number 2 (2011) 143 KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST Struèný pøehled èinnosti v období 2008-2010 V letech 2008-2010 byla Krystalografická spoleènost poøadatelem èi spolupoøadatelem

Více

KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST

KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST Ma te ri als Struc ture, vol. 21, no. 2 (2014) 17 KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST Jindøich Hašek 1, Radomír Kužel 2 1 Ústav makromolekulární chemie AV ÈR, Heyrovského nám. 2, 162 00 Praha 6 2 Univerzita Karlova

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

Ů š Í Á š Á Ř Ů Á š Á Á š Ř Ů Á š Á š Á Ř Á š š ř ž Á š Ř Ř Ě Á š Ř ů č Á š Ř Ů Á š Á š Ř Ž ř ě Á š Á š šš Á š Á š Ý Ř Ů Á š ÁŘ Ý Á š Á É ŘÁ É Ý ŘŮ č Á š Á Ě Á Á Á Áš Á Á Á š Ř Ě Á š Á ě Á Ř Í Á š Á š

Více

Lectures - Thursday, June 25

Lectures - Thursday, June 25 k32 Struktura 2009 - Lec tures Ma te ri als Struc ture, vol. 16, no. 2a (2009) Lectures - Thursday, June 25 L9 Micro and nanomaterials in forensic science MIKRO A NANOMATERIÁLY VE FORENZNÍ OBLASTI M. Kotrlý

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Kurz Krystalizace makromolekulárních látek v Nových Hradech, 27-29. 11. 2012

Kurz Krystalizace makromolekulárních látek v Nových Hradech, 27-29. 11. 2012 Kurz Krystalizace makromolekulárních látek v Nových Hradech, 27-29. 11. 2012 Pořadatelé: Krystalografická společnost, Akademické a Univerzitní centrum v Nových Hradech (JU a ÚNSB A ČR), ÚMCH A ČR, Karlova

Více

Rozhovory, konference

Rozhovory, konference 92 Materials Structure, vol. 7, number 2 (2000) STRUKTURA PYROLYZNÍHO UHLÍKU VE SLÉVÁRENSKÝCH FORMÁCH J. Fiala 1, J. Buchtele 2, P. Jelínek 3, S. Nìmeèek 1 1 Nové technologie-výzkumné centrum v západoèeském

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Č Ú Í Á Ú Í Ú Ú Í Á Ě Č Ě Á Á Í Á Í Í Á Í Ý Í Í Á Í ž Í š š ž ť ž ž Í š š š ž š š Ý Č Í Á ú ý ó Č Č ž Í ř ř ž ž ř ř Č ř ý ž ř ž ř ž ý Í ú ů ý ř ř ú ř š š š š ř ž ž ř ý ý ř ý Č ý ž ý š Í ý ý ř Ú š š ž ť

Více

Ž é ř é ř é ř é č č š ě š ě č ř úř ř úř é é ě ě Í ř č ř ř ěž ě ř č é ř é ř č é ě ř ě č éř Ž é ě ě ř ř ě š ě č Ť é Í ě Ž ř é č ř é ř é Ž ě ě Ž ř é č Č é ě č Č é Ž č Č é é č é ě ř ň č é ř ř č ň č Ť é Ť ů

Více

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako Křemencárna,

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

ř é ř ň é ý ř ý š Ú ř ř ř ý ů ř Ž ř ů é š é ěř ů ř š ěř é é ř ř é ř ů ř ů ř ů ú šť š é ú Í ú ě ý š ú ř š é ů é ě ě ů š é ř š ě ů ř ř ř š ú ř š ř š š ů ů ě š ů ř é ě ý é ě ř ř Ž ř ě ř š ý ě ý ř ě ě ř ř

Více

ŘÍ ó Ý Ň É Ť Í ň ó Ř Í Í Ň ď ď ď Ě Í Á Ý ó Á ó ď ó Í ó Ř Č ó Ř Ř Á Š Ď ď ď Č Ý Ý Í ň Ý ň Ý Ý ň Í Ý Ó Í Ý ň Ň ď ň ó ó ó ď ň Á Á Á Ě Ě ň ň ň Á Á ó ď Í Ě ď Ď ň Ý ď ó ň Š Í Á ÁŠ Ě Š Í Á ď ď ď ď Ý ň ň Í Ž

Více

Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu

Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu Seminář ATLAS FZU AV ČR 28/3/2008 Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu Pavel Jež FZU AVČR, v.v.i. FJFI ČVUT Pixelový detektor status Hlavní rozcestník: https://twiki.cern.ch/twiki/bin/

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Ř Ý Á Ž š Ý šť ĺ ľ Ř ł Ý ł Á ŽľÍ ĺł łš łľý ľ ł šť ř ř ý ž š ý šť Á Á Á Í Ě ĺ ž ř ý ě ě ě ě ě ě ě é ł łĺ řĺ ě é ž ĺ ú ě é é ř š ř ý ž š ý šť ž é é Ę é ě é ž ř ě ě é é ě é ě é ř ý ž š ý šť ř é ř ř ě ř ý

Více

Program Letní školy SPM mikroskopie

Program Letní školy SPM mikroskopie Program Letní školy SPM mikroskopie Letní škola SPM mikroskopie je pořádána ve dnech 10-11. 6. 2013 v Brně firmou RMI, s.r.o. Lázně Bohdaneč za spoluúčasti Fakulty chemické VUT v Brně. 1. den - pondělí

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

ď ř ř ř é ř ř ů ř ř é ř řú é ň é ř ň ř ů ň řú ů é ň ř ů ň ř ů é ň ř ú ň ř ů ň ř ů ž ž ň ř é ž ů é ň ů ž ř é ř ů ř š é ů ř é ř ů é ň ř ň é ř ž ů ů ř ž é ž ž ž ž ř é ř ř ů ř ř ů ř ú ů Ú ů ů ř é ř é ř ř é

Více

č č é č ě č ě ř č ýš č ě ř ý ěř ýš č ý č č Č ř ý ř é č é č ě č ě ř č ýš č ě ř ý ěř ýš č ý č č č ř ý é č ř ý ř é č é é č ě č ě ř č ýš č ě ř ý ěř ýš č ý č č č ř ý ř é č ř ý ř é č é é ýš č é č ě č č ě ř č

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Č š é ř ě š ř ř ř š šš é é ě š ě ě ě š é š š é š ř š ř ě Š é ř ě ř š ě é š ř ěř ř ě š é ě š ě Č éš š ř é š é ě ú é š ě š ř é š šť š ř š ř ě š š é ě š é ě ú é é Ř š š ďě ř š ě š ě ě š ě š š é ř ř ě š ř

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Bedřich Rus Fyzikální ústav AVČR, v.v.i. Praha 8. Mezinárodní laserové centrum ELI (Extreme Light Infrastrucure)

Bedřich Rus Fyzikální ústav AVČR, v.v.i. Praha 8. Mezinárodní laserové centrum ELI (Extreme Light Infrastrucure) Bedřich Rus Fyzikální ústav AVČR, v.v.i. Praha 8 Mezinárodní laserové centrum ELI (Extreme Light Infrastrucure) ELI: projekt nejintenzivnějšího laseru na světě Světeln telné pulsy s energií ~kj a délced

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv

Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv J.Hašek, ÚMCH AV ČR Zisky farmaceutických společností a společností využívajících biotechnologie činící mnoha miliard dolarů ročně jsou

Více

1ŤŤ ::aii:ia:::*ii:i i:il,i :.:::-a]..-]] i.:.;;:i]:;:]ii]il]i,li:]]]i: :::i:i::lii :::iii rlobr u';le.l - The Committee of Good Will - Olga Har.el Forum of the Czech Republic - Association o,ti}:&l:]]]]1a]a:a]]]i::]],ii],:::]]]]]

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

Č š š č čš ř č ř š ř šš š ě ě š ř ů č ř č ť č ř ě ě ě ě ů č ě ě š ř ů ě š Č ř ě ó ř š ů ě ě ě ž ť ř ě ž č č ť Í ž ěř č ě ů č ř ř š ě ř ě š ď ěř ě ž š úč Č š Č ČŠ ř ě ř ž č ř ů ě š č ě úč š ě č ř č č ě

Více

POZVÁNKA. na konferenci. "Optika a jemná mechanika 2008"

POZVÁNKA. na konferenci. Optika a jemná mechanika 2008 years Lepší pohled na svìt POZVÁNKA na konferenci "Optika a jemná mechanika 2008" poøádanou u pøíležitosti 75. výroèí založení optického prùmyslu v Pøerovì pod záštitou majitele spoleènosti Meopta - optika,

Více

ř ž č š ř ů č ř š ř ů ř ž ř ž ž ř Č Č Č č č č Ž Á ť Č ř ž ž Š Ž Č ř č úč Š Ř Ě ř ó ř ů Š ů ů č š š ů ů š ř ů ř ř ř ř č ž ř ř ž š ř ř č Š Ž ř ř č č Š ř ř č ř č č č š ů ř ř š č ř č ř ř č ú ř š ř Ž ř č Č

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

É á ž ž ý Ů Ů ý Ů ř ž š ě á ň č ř ž ý Ů Ž É Á á á š á ř ú ř Č ě š ř š ň ů ě ěž ý ů á ří ář č ě Ů ář Á á ř č á á Č á ě ÍÁ á č ř áž Š ě á ě á á á Š ř řá ě ě ý ř á á á ý ě ě Ž á ž ý č á á ý ů á č č ě č á

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Ý Áľ ľ Ř ł É č ř ä ě ě š ř ů ř é ŕ ć ě č ř é ů é úč é é Ú é é é éč é ě é ř ŁĘ ž ě řč ě ř Š ř ě ě é É Ř Ě Ř É Ř Ěľ ľěľ ř ě ě é ř é é ž č é ř ř ě ř é éč é ě ř ů é č ř é ř č ů ž é ě ž č č Đ č ú éč é ů ě é

Více

ů Č š Š É É Í Ě ť ú Č ů ž č ú ý ů ý ú Ú Č á ě á ý ř š ě šš ř č š ě š ě ý ř š š ě ř š ě šš č š ě ž ěř ý ř ř řá ý ů á ě š ě ř č řá č řá š ě ř ý ř č č á Č á á áš č á á č ě š Č š ů ž č ě ý úř ž ř á ě č ě ě

Více

í Á É Á Ř Ň Á í É í š í á á ě š Ú ý ů ě í á ý ř ří í í č á á ř čň á í ý í ů á í ě š á Š í čí á ě í Š Žá á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á í ý č í ě á Ú ří ě č í ýš ý ý í čň á á Ú ý ů ě á ř č čň á í ýš í

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Č ó š ě š ě Í šť Č šť Č Č Č ř ě ž š ě ř Č Č ř š ě ř š ě ř š š ě ř Ň š ň š ě š ě š ě š ě š ě ě š ě š ě ě šť šť š ě ě ř ě šť š ě š ě Č š ě Č š ě š ě ě š ě š ě ě šť šť š ě Ě ř ě šť š ě š ě Č š ě Č š ě š ě

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

ě ý ř č úř ě Í č Č ř č Ú Ř č č Ř úš Ú Ř Í Í Ř É Ú ě č Č ě č ě ě é ř ý é ůž Ž ž ú ě ž č ý ý ý ý ú Í ě č č ů ů ů ý ý Ú ě č ř ě é ř ě é ž úč ýš č Í Ú ě č é é Úč ř é ž Ž ň ý Ů ů ž ř č ě ž ý ž š ě ů č ž Ž ř

Více

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Jiří Chýla místopředseda Výboru pro spolupráci ČR s CERN Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Základní fakta o CERN Charakter výzkumu v CERN

Více

š ý ó ř ó ýš ž ó ř ž ý ý ů ž ž ř ě ěř ěř ý š ě ý ý ý ří ě ě ě Ž ě ř ě ě ř ě ě Í Í š ř Ž ý ř ř ř Ž ř Ž ř Ž ý ř Í Á ý ó Ó Í ě ý ů š ř ť Ť Ó ř ě ě ě Ž ě ř ě ě ř ě ě Í š ř ý ř ř ř Ž ř Ž ř ý ý ě ý ů š Í š ó

Více

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D. Zvyšování účinnosti spalovacích procesů v různých odvětvích

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Š Ž Ř Í ň č Ž ř ř ě ě č č ř ů ý úř ň Ž ř ý Úř ř š ý úř Í č č š ě č š ě ě ě ý Ů ě ě š ě ř č Ž č Ž Č š ř ř ě ý Č ř ů ř ž ý ý ě ě ě Č č Ž ý úř ň Ž ř ý úř ř š ý úř č č š ě č šť ě ě ě ý ú ě ř Č š Ž ř ř ě ý

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

Ý Ř ÁŘ Í Ť Č ú š ž é ú ř é é Ň ÁŘ Á Í É Í ú ř ř ř š š é š é ř é ů Ň Ý ť ÁŘ Á Ř ř é ř š ž ů é ř ú ú é ř é ú ů ř ů ř ó ž é ř é ř é ů ř é ž é ó ůž ž ř ř ú ž ř é ž ř é é é ř ž ž é é é š ž é š é ž é š é É š

Více

Seminář k Mezinárodnímu roku krystalografie Pořádá Krystalografická společnost a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Seminář k Mezinárodnímu roku krystalografie Pořádá Krystalografická společnost a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2014 - Mezinárodní rok krystalografie Seminář k Mezinárodnímu roku krystalografie Pořádá Krystalografická společnost a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Středa 23. 4. 2014 Akademie

Více

á ář á ř ř Č ř áč ě řá ú á ř č á á á á á ú ů ř ř Č á ř á á á Š ž č ě ř č ý ů á á ř ř ú á ř ž ý ý á á ž á ř č ů á á ů ř ý ý áš á ěř á ž á á ěř á á ř ž á ě ě á á žá á ů ý ř žá ř ě č ě á ě á ř ž ú ů ř ř ž

Více

Š ŘÁ É É Š ŘÁ É É Ú š ř ř ř ř ý š ě ě ě š ů ý š ě ě š ř ů ý ň ě ě ý ěř ě ů ý ý ě ů ě ě ý ř ě ů ý ř ý ů ý ř ř š ů ř ř ě š ř ě š ů š ř ý ě š ř ý ř ů ř ř ůž ě ě ů ř ě ř ř ě ř Žš ů ř š ů ř ý ý Ž ě ý ř ř Ž

Více

Ý Ř É Á ý ď Ř Á É Á Á ě Ř É Á ě ě ó ý ř ě Ů ě ř ý ě ě š ř ů Á É Ř ý ř ý ů ž ž ý ěř ř ě ž ý š ě ř ě ř ý ý ě ě ď ř ó ů ď Ú ú ř ě ě ě ř ě ě ř ý ž ě ě ř ě ý ě ě Ř Ě Ř É ř ě ř ě ď Ž ř ď ý ď ř ý ě ř š ě ě š

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Britský den v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer České Budějovice, 19. 11. 2014 Univerzita v číslech Založena 1991 8 fakult 220 studijních oborů (28 oborů

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Struc ny pracovnı z ivotopis a autoevaluac nı krite ria

Struc ny pracovnı z ivotopis a autoevaluac nı krite ria Struc ny pracovnı z ivotopis a autoevaluac nı krite ria pro habilitační řízení Obsah Stručný pracovní životopis... 2 Autoevaluační kritéria... 4 Upřesnění k jednotlivým položkám autoevaluačních kritérií...

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ř É Ě Á Ů š Ž Á š Ř č Ř Ě ž š Ř Ů Á š Ě Šš Á š Á Ř Ů Á š Á Ř Ů Á š Í š šš Á š Ř Ř Ě Á š Ř ů č šš Á š Ř Ů Á š Ř Š Á šš Á š Á Ř Á š š Ž šš Á š Ř Ů Á š Á š Ř Ž ě Ř Ů Á š Á š Ě č Á š Ř Á Š Ř Ů Á š Á č č Á

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

ý ú Ú Ú ý ý ý Ž ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý Ž ř Á ý ý ý ů Ž ř ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý Ž ý ř ý ý Ž Ů ž Ů ý ř ý ý ó ó Ú Ú Ž ý ý Ů ý ý Ů Á ý ý ý Ú Ý Ý ý Ů ý ů Ž ý ř Ů ý Ž ý ý ý ř ž Ž Ž ř š ň ř ů ř ň ř ř

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Fysika a zkoumání živého

Fysika a zkoumání živého XIII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ UČENÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY KAROLINUM 15. KVĚTNA 2007 Fysika a zkoumání živého B. Velický, MFF KU Několik poznámek fysika, který se sám zkoumání živého nikdy neúčastnil Základní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Jan Filip 1, V. Blechta, J. Kašlík, I. Medřík, R. Zbořil, O. Schneeveiss. Regionální Centrum Pokročilých Technologií a Materiálů, PřF UP Olomouc

Jan Filip 1, V. Blechta, J. Kašlík, I. Medřík, R. Zbořil, O. Schneeveiss. Regionální Centrum Pokročilých Technologií a Materiálů, PřF UP Olomouc Vysokoteplotní RTG prášková difrakce a její aplikace při studiu systému Fe-O-C Jan Filip 1, V. Blechta, J. Kašlík, I. Medřík, R. Zbořil, O. Schneeveiss 1 Regionální Centrum Pokročilých Technologií a Materiálů,

Více

ĺ ř Ě É Á Ě Ý ĺ ř é ŕ ě ř ý ě ě š ř ů ä ř é Č ě řč Č ĺ ě é Š ě ě ě č ě ř é š ě Ř Ě Ř É ř é ř ř Ž ř é ří é Ž ř ř é č ř ř é é ě ř é ř ř é ýš řĺ č ř ř ř é č ž ý ě ĺ ř č ř č ýš ý ý Ž ě ř é ř ĺ č č úč ŕ ř

Více

Nová zařízení pro měření, kalibraci popř. řízení měření Zařízení konstruovaná pro fluorescenční detektory (FD) projektu PAO Fungující na principu detekce optického žáření Cloud camera (us University of

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Č í É ľłě ĺ ĺ Š í ěř í é ř ř ý í ý í ř ý ě í ě ší ř ů í Č í í ě í í ří ĺ ř ří í ů Ú ĺ í ĺ Č řĺ ě ĺ é í ĺ Ć í ří é ě ý ĺ Ž ĺ í Č í í ú é í Ĺ ý Č í É Š Ú ľĺ ł í ě ĺ ří í ř ř é Í ří í š ě ĺ ý š ĺ ĺ é ř Š

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Kopie z www.dschuchlik.cz

Kopie z www.dschuchlik.cz ó š ó Ň Ť ú š ú š š š ř Ú ó ú ň ú š řš ř řš ř ú ú ú ú ř ú ň ů ů š ň ú š řš ú ř ó š Ý Á ů ú úř š ň š ú š š š š ťť ř ň ů ř ř ř š ů ů ů řš ř ú ú ř ň ř ů ř ř ú ř ř ú ú ř ř ú ří š š ř ů ú Ú ř ú ÚČ ú ú ú š ů

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více