PROGRAMME. Mon day, June 14. Ma te ri als Struc ture, vol. 17, no. 2a (2010) k103

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAMME. Mon day, June 14. Ma te ri als Struc ture, vol. 17, no. 2a (2010) k103"

Transkript

1 Ma te ri als Struc ture, vol. 17, no. 2a (2010) k103 PROGRAMME Mon day, June 14 13:50 Reg is tra tion 13:50 Struktura Open ing 14:00 16:00 Pre sen ta tion of lab o ra to ries, his tory chair: S. Daniš L1 k5 Jiøí Marek (FJFI ÈVUT, Praha) Výroba RTG aparatur v ÈSR Pro duc tion of X-ray in stru ments in Czecho slo va kia L2 k9 Zbynìk Šourek Laboratoø ROTAN ROTAN laboratory L3 k12 Edmund Dobroèka (Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava) Rtg laboratórium s rotaènou anódou združenia ústavov SAV MULTIDISC - možnosti difraktometra Bruker D8 DISCOVER SSS X-ray lab o ra tory with ro tat ing an ode of con sor tium SAV MULTIDISC - pos si bil i ties of Bruker D8 DISCOVER SSS 15:30 L4 k17 Matej Jergel (Fyzikálny ústav SAV, Bratislava) Rtg metódy a nové rtg laboratórium pre koplanárne a nekoplanárne mapovanie reciprokého priestoru na tuhých a kvapalných povrchoch na FÚ SAV X-ray lab o ra tory for coplanar and non-coplanar re cip ro cal space map - ping on solid and liq uid sur faces on FU SAV 16:00 L5 k22 Mojmír Meduòa (Pøírodovìdecká fakulta MU, Brno) RTG strukturní metody na Ústavu fyziky kondenzovaných látek PøF MU X-ray struc ture meth ods at In sti tute of con densed mat ter, Fac ulty of Sci ence, Masaryk Uni ver sity Brno Ses sion A - small lec ture room chair: J. Hybler, P. Bezdièka 17:00 SL1 k73 František Eichler (Liberec) Možnosti prognozy sta bil ity sulfidù vùèi zvìtrávaní z parametrù získaných Rietveldovou metodou Pos si bil i ties of pre dic tion of sulphides sta bil ity to weath er ing from Rietveld anal y sis SL2 k74 Pavla Roupcová (Ústav fyziky materiálù AVÈR, Brno) Zmìny fázového složení komplexníxh hydridù na bázi NaAlH 4 exponovaných na vzduchu Changes Of Phase Com po si tion Of NaAlH4 Based Com plex Hy dride Ex - posed In The Air SL3 Ro man Skála k76 (Geologický ústav AVÈR, Praha) O elastickém chopvání zeolitu pulingitu: studium pomocí synchrotronového záøení On the elas tic be hav ior of ze o lite paulingite: a syn chro tron pow der dif - frac tion study 18:00 SL4 k76 František Laufek (Èeská geologická služba, Praha) Syntéza a struktura Pd 3 AgSe a Pd 3 Pb 2 Te 2 Syn the sis and struc ture Pd3AgSe a Pd3Pb2Te2 18:20 SL5 k77 Jan Drahokoupil Zeolitové membrány - ZSM-5 Zeolite membranes - ZSM-5 Sec tion B - club, In tro duc tion to course on pro tein crys tal log ra phy Jan Dohnálek, Jiøí Brynda, Jindøich Hašek 1 Din ner 20:00 Elec tion re sults 20:30 Courses (rooms A, B) 16:00 Coffee break

2 k104 Struktura Programme Ma te ri als Struc ture, vol. 17, no. 2a (2010) Tues day, June 15 10:30 Pre sen ta tion of lab o ra to ries chair: J. Hašek L6 k28 Bohdan Schnei der (Biotechnologický ústav AVÈR, Praha) Strukturní biologie na Biotechnologickém ústavu AV ÈR Struc tural bi ol ogy at the Bio tech no log i cal In sti tute, Acad emy of Sci ences of the Czech Republic L7 k29 Ivana Kutá Smatanová (Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích) Proteinová krystalografie na JÈU Pro tein crys tal log ra phy in Uni ver sity of South Bo he mia 9:30 L8 k31 Ga briel Demo (Národní centrum pro výzkum biomolekul, Brno) Aktualne technologické zazemie urèené pre kryštalografiu biomakromolekúl v Národnom cen tre pre výskum bio - mole kul Cur rent tech no log i cal back ground for macromolecular crys tal log ra phy in Na tional cen ter for re search of biomolecules 10:00 L9 Jozef Ševèík (Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislavao) História a súèasnos kryštalografie bielkovín na Ústave molekulárnej biológie SAV Bratislava His tory and pres ent of pro tein crys tal log ra phy at the In sti tute of Mo lec u - lar Bi ol ogy, Slo vak Acad emy of Sci ences, Bratislava 10:30 Coffee break 12:30 Pre sen ta tion of lab o ra to ries, com mer cial pre sen ta tions chair: L. Urbániková L10 k32 Jindøich Hašek (Ústav makromolekulární chemie AVÈR, Praha ) Strukturní analýza molekulárních systémù v Ústavu makro molekulární chemie AV ÈR Struc ture anal y sis of mo lec u lar sys tems in In sti tute of Macromolecular Chem is try Acad emy of Sci ences of the Czech Republic CL1 k98 Till Samtleben (Incoatec, Ger many) Clever diffractometers with the Incoatec microfocus source CL2 Boris Míè (Sci en tific In stru ments, Brno) Prezentace firmy Bruker Bruker pre sen ta tion 12:30 Lunch 14:00 16:00 Pre sen ta tion of lab o ra to ries chair: J. Kulda 14:00 L11 k35 Viktor Goliáš (Pøírodovìdecká fakulta UK, Praha ) Rentgenová difrakce v geologických oborech na Pøírodo - vìdec ké fakultì UK v Praze: Bahna a uran X-ray dif frac tion in geo log i cal branches at the Fac ulty of Sci ence UK in Prague 14:30 L12 k38 Lubomír Èaploviè (Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava) Laboratórium štruktúrnych analýz Ústavu materiálov MTF STU v Trnave Lab o ra tory of struc ture anal y sis in In sti tute of ma te ri als MTF STU Trnava 15:00 L13 k41 Martin Èerník (MU.S.Steel Röntgenová difrakcia v podmienkach U.S.Steel - zvyškové napetie, textura a fázova analýza X-ray dif frac tion in U.S.Steel - re sid ual stress, tex ture, and phase anal y sis 15:30 L14 k42 Nikolaj Ganev, Zdenìk Pala (Fakulta jaderná a fyzikálnì inženýrská, ÈVUT, Praha) Rentgenová a neutronová difrakce na ÈVUT v Praze X-ray and neu tron dif frac tion at Czech Tech ni cal Uni ver sity in Prague 16:00 Coffee break

3 Ma te ri als Struc ture, vol. 17, no. 2a (2010) k105 Ses sion A - club chair: B. Schneider, M. Koman 16:30 SL6 k79 Lubica Urbániková (Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava) Štruktúra a funkcia xylanázy A z Erwinia chrysanthemi Struc ture-func tion re la tion ship of xylanase A from Erwinia chrysanthemi 16:50 SL7 k80 Tatyana Prudnikova (Ústav fyzikální biologie JÈU, Nové Hrady) Struc ture-func tional anal y sis of a haloalkane dehalogenase DbeA from Bradyrhizobium elkani USDA94 17:10 SL8 k80 Volha Schmidt (Ústav fyzikální biologie JÈU, Nové Hrady) Crys tal li za tion of higher plant photosystem II 17:30 SL9 k81 Jaroslava Haníková Štruktúra koordinaèných zlúèenín Cu(II) S N metyl deri - vát mi etanu; diaminu a tetrafluoridoboritanovým aniónom Struc ture of co or di na tion com pounds Cu(II) S N metylderivates of ethan; diamin and tetrafluoridoboritan an ion 17:50 SL10 k83 Peter Vranec Komplexy Ni(II) a Pd(II) s 8-hydroxyquinolin derivátmi. Com plexes of Ni(II) and Pd(II) with 8-hydroxyquinoline de riv a tives 18:10 SL11 k85 Ivana Koèanová Príspevok k štúdiu kryštalových štruktúr Cu-Ni hetero - bime talických koordinaèných zlúèeni Con tri bu tion to study of crys tal struc ture of Cu-Ni heterobimetalic co or di - na tion com pounds Ses sion B - small lec ture room chair: N. Ganev, M. Jergel 16:30 SL12 k88 Marian Èeròanský Metoda dvou záøení na urèení velikosti krystalitù a mikro - deformací Method of two wave lengths for de ter mi na tion of crys tal lite size and micro strain 16:50 SL13 k89 Jaromír Kopeèek Strukturní vývoj ve feromagnetické slitinì s tvarovou pamìtí Co 38 Ni 33 Al 29 Struc tural evo lu tion in fer ro mag netic shape-mem ory al loy Co 38 Ni 33 Al 29 17:10 SL14 k91 Daniel Šimek (Bergakademie TU Freiberg) Sledování vlastností perlitické oceli v rtg. difrakci In ves ti ga tions of prop er ties of perlitic steel in X-ray dif frac tion 17:30 SL15 k93 Mariana Klementová SiGe produkty pøipravené pomocí CVD SiGe prod ucts pre pared by CVD 17:50 SL16 k95 Pavel Klang (Vienna University of Technology) Strukturní analýza GaAs/Si nanodrátù Struc tural anal y sis of GaAs/Si nanowires 18:10 SL17 k96 Tomáš Èechal (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha) Periodické modulace deformaèního pole a magnetické anizo tropie v (Ga,Mn)As/InAs/GaAs strukturách Pe ri odic mod u la tion of de for ma tion field and mag netic ani so tropy in (Ga,Mn)As/InAs/GaAs struc tures Dinner 19:30 Meet ing of the sci en tific board of Czech and Slo vak Crystallographic Association and IUCr Regional Committee of the Czech and Slo vak Crys tal log ra phers 20:00 Courses (A, B)

4 k106 Struktura Programme Ma te ri als Struc ture, vol. 17, no. 2a (2010) Wednes day, June 16 10:30 Pre sen ta tion of lab o ra to ries chair: Z. Šourek L15 k43 Michal Dušek Oddìlení strukturní analýzy na Fyzikálním ústavu AV ÈR De part ment of struc ture anal y sis in the In sti tute of Phys ics, Acad emy of Sci ences of the Czech Re pub lic L16 k46 Miroslav Šlouf (Ústav makromolekulární chemie AVÈR, Praha) Elektronová mikroskopie, mikroanalýza a difrakce na ÚMCH AV ÈR, v.v.i. 9:20 L17 k50 Eleni Sarakinou (Ar is totle Uni ver sity of Thessaloniki, Greece Nanomegas, Brussels, Bel gium) New tech niques for TEM nano-anal y sis : pre ces sion dif - frac tion and 3D dif frac tion to mog ra phy for struc ture de ter - mi na tion and (EBSD-TEM like) high res o lu tion phase/ ori en ta tion maps 9:50 L18 k50 Lukáš Palatinus Laboratoø precesní elektronové difrakce FZÚ AVÈR Laboratory of electron precession diffraction FZÚ AVÈR 10:10 Coffee break 10:30 13:00 Commercial presentations, neu trons, pre sen ta tions of lab o ra to ries chair: R. Kužel CL4 Ladislav Pína (Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o.) Detektor rtg záøení se submikronovým rozlišením X-ray Detector with Submicron Resolution L19 Jiøí Kulda (ILL Grenoble, France) Evropské infrastruktury pro studium neutronového ropztylu Eu ro pean in fra struc tures fro study of neu tron scat ter ing L20 k54 Pøemysl Beran (Ústav jaderné fyziky AVÈR, Øež u Prahy) Neutronové difrakèní experimenty na pøístroji MEREDIT 12:30 L21 k57 Marek Kotrlý (Kriminalistický ústav Praha) Rentgenové metody v kriminalisticko-technické a zna lec - ké praxi Kriminalistického ústavu Praha X-ray meth ods in criminalistic-tech ni cal a ex pert prac tise of Criminalistic In sti tute, Prague Lunch Af ter noon Leisure time Courses Ses sion A - small lec ture room Real struc ture - pro gram MAUD Ses sion B - club Protein crystallography As sem bly of the CSCA mem bers 10:30 CL3 Stjepan Prugovecki (Panalytical, Almelo, Netherlands) Prezentace Panalytical (2D a 3D detektor) k98 20:00 Din ner, music

5 Ma te ri als Struc ture, vol. 17, no. 2a (2010) k107 Thurs day, June 17 12:30 Pre sen ta tion of lab o ra to ries chair: P. Vojtíšek L22 k58 Ivana Císaøová (Pøírodovìdecká fakulta UK, Praha) Centrum molekulových a krystalových struktur na Pøíro dovìdecké fakultì v Praze Cen ter of mo lec u lar and crys tal struc tures in Fac ulty of Sci ence, UK, Prague L23 k58 Jan Rohlíèek (VŠCHT Praha) RTG strukturní analýza na ÚCHPL VŠCHT v Praze Struc ture anal y sis at In sti tute of solid state chem is try at In sti tute of Chem - i cal Tech nol ogy Prague 9:30 L24 k60 Marian Koman (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU) Vplyv RTG štruktúrnej analýzy na rozvoj koordinaènej ché mie In flu ence of X-ray struc ture on the de vel op ment of co or di na tion chem is - try 10:00 L25 k63 Jozef Kožíšek (Chemicko-technologická fakulta STU) Elektronová struktúra koordinaèných zlúèenin Elec tronic struc ture of co or di na tion com pounds 12:30 Pre sen ta tion of lab o ra to ries chair: P. Mikulík L26 k64 Jan Filip (Pøírodovìdecká fakulta UP Olomouc) RTG difrakce nanomateriálù na Pøírodovìdecké fakultì Univerzity Palackého v Olomouci X-ray dif frac tion of nanomaterials at Fac ulty of Sci ence, Palacky Uni ver - sity Olomouc L27 Miroslav Pospíšil (Ústav fotoniky a elektroniky AV ÈRy) Použití molekulárních simulací pøi øešení struktur. Vyøešené struktury vrstevnatých jílù Use of mo lec u lar sim u la tions for struc ture so lu tion k65 L28 k68 Radomír Kužel, Stanislav Daniš (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha) Studium tenkých vrstev a nanomateriálù na MFF UK Study of thin films and nanometarials at MFF UK 12:30 L29 Jiøí Hybler Laboratoø pro orientaci krystalù FZÚ AVÈR Use of mo lec u lar sim u la tions for struc ture so lu tion Closure Lunch k69 10:30 Coffee break Af ter noon Courses

PROGRAMME LECTURES. Mon day, June 22. k78 Struktura 2009 - programme Ma te ri als Struc ture, vol. 16, no. 2a (2009)

PROGRAMME LECTURES. Mon day, June 22. k78 Struktura 2009 - programme Ma te ri als Struc ture, vol. 16, no. 2a (2009) k78 Struktura 2009 - programme Ma te ri als Struc ture, vol. 16, no. 2a (2009) PROGRAMME LECTURES Mon day, June 22 11:00 13:00 Reg is tra tion 13:15 Struktura 2009 - Open ing 13:30 17:30 Struc ture anal

Více

STRUKTURA 2013 - PROGRAMME

STRUKTURA 2013 - PROGRAMME 124 Struktura 2013 - Programme Ma te ri als Struc ture, vol. 20, no. 2 (2013) STRUKTURA 2013 - PROGRAMME Monday, September 9 11:00 13:30 Reg is tra tion 13:45 Struktura 2013 - Open ing 14:00 15:30 Course

Více

Rozhovory, konference

Rozhovory, konference Materials Structure, vol. 18, number 2 (2011) 143 KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST Struèný pøehled èinnosti v období 2008-2010 V letech 2008-2010 byla Krystalografická spoleènost poøadatelem èi spolupoøadatelem

Více

Rozhovory, konference

Rozhovory, konference 279 Materials Structure, vol. 18, number 4 (2011) KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST Struèný pøehled èinnosti v roce 2011 V roce 2011 byla Krystalografická spoleènost poøadatelem èi spolupoøadatelem tradièních

Více

Rozhovory, konference

Rozhovory, konference Materials Structure, vol. 10, number 2 (2003) 105 KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST Struèný pøehled èinnosti v roce 2003 V roce 2003 byla Krystalografická spoleènost poøadatelem èi spo lupo øa da te lem tra

Více

STRUKTURA 2014 - PROGRAMME

STRUKTURA 2014 - PROGRAMME 120 Struktura 2014 - Prgramme Ma te ri als Struc ture, vl. 21, n. 2 (2014) STRUKTURA 2014 - PROGRAMME Mn day, June 9 11:00 13:00 Registratin 13:00 Struktura 2014 - Open ing (I. Šanc, starsta Kutné Hry),

Více

METODY POVRCHOVÉ A TENKOVRSTVOVÉ ANALÝZY PRVKOVÉHO SLOŽENÍ (XPS, AES, SIMS), DIFRAKCE FOTOELEKTRONÙ

METODY POVRCHOVÉ A TENKOVRSTVOVÉ ANALÝZY PRVKOVÉHO SLOŽENÍ (XPS, AES, SIMS), DIFRAKCE FOTOELEKTRONÙ Ma te ri als Struc ture, vol. 18, no. 4 (2011) 251 Methods of surface and thin film analysisof chemical composition, photoelectron diffraction METODY POVRCHOVÉ A TENKOVRSTVOVÉ ANALÝZY PRVKOVÉHO SLOŽENÍ

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

SLEDOVÁNÍ DEGRADACE ENERGETICKÝCH ZAØÍZENÍ POMOCÍ RTG DIFRAKCE

SLEDOVÁNÍ DEGRADACE ENERGETICKÝCH ZAØÍZENÍ POMOCÍ RTG DIFRAKCE 68 Materials Structure, vol. 12, number 2 (2005) Mo ni to ring de gra dati on of power plants by x-ray diffracti on SLEDOVÁNÍ DEGRADACE ENERGETICKÝCH ZAØÍZENÍ POMOCÍ RTG DIFRAKCE J. Fiala 1,V. Men tl 2,

Více

NANOTEST NT 600 - A DEVICE FOR ANALYSES OF MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS

NANOTEST NT 600 - A DEVICE FOR ANALYSES OF MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS 140 Structure 2005 Materials Structure, vol. 12, no. 2 (2005) Fig ure 3. Sim u lated re cip ro cal space in ten sity maps from (a) stack ing faults, (b) per fect dis lo ca tions and (c) Shockley dis lo

Více

KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST

KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST Ma te ri als Struc ture, vol. 21, no. 2 (2014) 17 KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEÈNOST Jindøich Hašek 1, Radomír Kužel 2 1 Ústav makromolekulární chemie AV ÈR, Heyrovského nám. 2, 162 00 Praha 6 2 Univerzita Karlova

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

MÌØENÍ MONOKRYSTALÙ NA PRÁŠKOVÉM DIFRAKTOMETRU

MÌØENÍ MONOKRYSTALÙ NA PRÁŠKOVÉM DIFRAKTOMETRU Ma te ri als Struc ture, vol. 15, no. 2a (2008) k37 su rate with the nu clear lat tice. Gen er ally the mag netic mo - ment can be writ ten as a com bi na tion of harmonic functions: N Mi ( x4 ) M i0 [Mins

Více

Laboratoř strukturní chemie Ústav chemie a biochemie (budova C PřF JU) Ivana Kutá Smatanová

Laboratoř strukturní chemie Ústav chemie a biochemie (budova C PřF JU) Ivana Kutá Smatanová Laboratoř strukturní chemie Ústav chemie a biochemie (budova C PřF JU) Ivana Kutá Smatanová Projekty Krystalogeneze vývoj a testování nových alternativních metod Krystalogeneze krystalizační studie vybraných

Více

STUDENTSKÁ PØEHLÍDKA

STUDENTSKÁ PØEHLÍDKA Materials Structure, vol. 12, no. 2 (2005) 133 STUDENTSKÁ PØEHLÍDKA S1 X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF MACROSCOPIC RESIDUAL STRESSES IN SURFACE LAYERS OF STEELS AFTER GRINDING Zdenìk Pala Department of Solid

Více

Chemie a fyzika pevných látek p2

Chemie a fyzika pevných látek p2 Chemie a fyzika pevných látek p2 difrakce rtg. záření na pevných látkch, reciproká mřížka Doporučená literatura: Doc. Michal Hušák dr. Ing. B. Kratochvíl, L. Jenšovský - Úvod do krystalochemie Kratochvíl

Více

Ů š Í Á š Á Ř Ů Á š Á Á š Ř Ů Á š Á š Á Ř Á š š ř ž Á š Ř Ř Ě Á š Ř ů č Á š Ř Ů Á š Á š Ř Ž ř ě Á š Á š šš Á š Á š Ý Ř Ů Á š ÁŘ Ý Á š Á É ŘÁ É Ý ŘŮ č Á š Á Ě Á Á Á Áš Á Á Á š Ř Ě Á š Á ě Á Ř Í Á š Á š

Více

Lectures - Thursday, June 25

Lectures - Thursday, June 25 k32 Struktura 2009 - Lec tures Ma te ri als Struc ture, vol. 16, no. 2a (2009) Lectures - Thursday, June 25 L9 Micro and nanomaterials in forensic science MIKRO A NANOMATERIÁLY VE FORENZNÍ OBLASTI M. Kotrlý

Více

Strukturní analýza krystalů ve třech a více dimenzích

Strukturní analýza krystalů ve třech a více dimenzích Strukturní analýza krystalů ve třech a více dimenzích Václav Petříček, Michal Dušek a Lukáš Palatinus Fyzikální ústav AVČR, v.v.i. Postavení strukturní analýzy krystalů: + Poskytuje jedinečné údaje pro

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

INFRAÈERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROSKOPIE CO NÁM MOHOU VIBRACE ØÍCI O (BIO)MOLEKULÁCH

INFRAÈERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROSKOPIE CO NÁM MOHOU VIBRACE ØÍCI O (BIO)MOLEKULÁCH 118 Struktura 2005 Materials Structure, vol. 12, no. 2 (2005) L9 INFRAÈERVENÁ A RAMANOVA SPEKTROSKOPIE CO NÁM MOHOU VIBRACE ØÍCI O (BIO)MOLEKULÁCH V. Baumruk Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla

Více

PANM 17. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use:

PANM 17. List of participants. http://project.dml.cz. Terms of use: PANM 17 List of participants In: Jan Chleboun and Petr Přikryl and Karel Segeth and Jakub Šístek and Tomáš Vejchodský (eds.): Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, Proceedings of Seminar. Dolní

Více

Kurz Krystalizace makromolekulárních látek v Nových Hradech, 27-29. 11. 2012

Kurz Krystalizace makromolekulárních látek v Nových Hradech, 27-29. 11. 2012 Kurz Krystalizace makromolekulárních látek v Nových Hradech, 27-29. 11. 2012 Pořadatelé: Krystalografická společnost, Akademické a Univerzitní centrum v Nových Hradech (JU a ÚNSB A ČR), ÚMCH A ČR, Karlova

Více

Rozhovory, konference

Rozhovory, konference 92 Materials Structure, vol. 7, number 2 (2000) STRUKTURA PYROLYZNÍHO UHLÍKU VE SLÉVÁRENSKÝCH FORMÁCH J. Fiala 1, J. Buchtele 2, P. Jelínek 3, S. Nìmeèek 1 1 Nové technologie-výzkumné centrum v západoèeském

Více

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme

Více

ř é ř ň é ý ř ý š Ú ř ř ř ý ů ř Ž ř ů é š é ěř ů ř š ěř é é ř ř é ř ů ř ů ř ů ú šť š é ú Í ú ě ý š ú ř š é ů é ě ě ů š é ř š ě ů ř ř ř š ú ř š ř š š ů ů ě š ů ř é ě ý é ě ř ř Ž ř ě ř š ý ě ý ř ě ě ř ř

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011 Zasedání vědecké rady FCHI 20. května 2011 Program zasedání VR FCHI 20.05.2011 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing. Lubomír Hnědkovský, CSc. 4. Habilitační řízení

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz ING. RADEK RINN 16. 6. 2015 Podpora výzkumu

Více

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY VZÁCNÉPLYNY ACH 02 Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY 1 VZÁCNÉ PLYNY 2 Vzácné plyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII s 2 p

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

LEED (Low-Energy Electron Diffraction difrakce elektronů s nízkou energií)

LEED (Low-Energy Electron Diffraction difrakce elektronů s nízkou energií) LEED (Low-Energy Electron Diffraction difrakce elektronů s nízkou energií) RHEED (Reflection High-Energy Electron Diffraction difrakce elektronů s vysokou energií na odraz) Úvod Zkoumání povrchů pevných

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Ž é ř é ř é ř é č č š ě š ě č ř úř ř úř é é ě ě Í ř č ř ř ěž ě ř č é ř é ř č é ě ř ě č éř Ž é ě ě ř ř ě š ě č Ť é Í ě Ž ř é č ř é ř é Ž ě ě Ž ř é č Č é ě č Č é Ž č Č é é č é ě ř ň č é ř ř č ň č Ť é Ť ů

Více

Nabídkový list spolupráce 2014

Nabídkový list spolupráce 2014 Nabídkový list spolupráce 2014 Fyzikální ústav AV ČR v Praze Centrum pro inovace a transfer technologií www.citt.cz 2014 Kontaktní osoba prof. Jan Řídký, DrSc. e-mail: ridky@fzu.cz citt@fzu.cz tel: 266

Více

š ú ú Č Č ř ž Ř Ě ř ř ů Ě Ý Ě É Ř ů ř ě ě š ř ů ř ů ř ž Ř ř ě ř ě ř ř ě ú ž š š ř ř ě ř ů ě ř ř ň š ú ě ř Ú ňě ř Č ě ř š ě ř ř ě ř Ř ž ů Ř Ú ž ů ě š ř ě ř Ú Ú Ú Ú ž ž Ú ů ž ř ě ů ř É Ú ě ř Ú ň ÚČ ě ě Č

Více

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis (Foto)elektronová spektroskopie (pro chemickou analýzu) ESCA, XPS X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) Any technique in which the sample is bombarded

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Č Ú Í Á Ú Í Ú Ú Í Á Ě Č Ě Á Á Í Á Í Í Á Í Ý Í Í Á Í ž Í š š ž ť ž ž Í š š š ž š š Ý Č Í Á ú ý ó Č Č ž Í ř ř ž ž ř ř Č ř ý ž ř ž ř ž ý Í ú ů ý ř ř ú ř š š š š ř ž ž ř ý ý ř ý Č ý ž ý š Í ý ý ř Ú š š ž ť

Více

Č áš ž á č Í Á ť á š Ť á ů á ů š á á Č ČŠ ž ů ř ř ě á ě čá š á ň ň č ěž á á ď ě á č ň ě š ř š Š Ž ŘŤ č ě é č Ť š á ř šš é é ě á á š ě ě š ř ů á š č č š ě á á ě á á š é š ě ž ů ů š ř ď ě á áď š ě á ě á

Více

Tenké vrstvy GaN dopované přechodnými kovy

Tenké vrstvy GaN dopované přechodnými kovy Tenké vrstvy GaN dopované přechodnými kovy ZDENĚK SOFER 1) JAN LUXA 1) DANIEL BOUŠA 1) VLASTIMIL MAZÁNEK 1) MIROSLAV MARYŠKO 2) DAVID SEDMIDUBSKY 1) 1) Ústav anorganické chemie, VŠCHT Praha, Technická

Více

ř š ě ž ž ó đ ž ě ě ů ž ě ří ĺ Č ć ú Č ĺ š ř Ž Č ří ě Ž ř ĺ ą Č Č ď ž ě Ž ř ě ú š Ž Ú ě ř ř ĺ Š ř ř ĺ ĺ ĺ ž ĺ ě ĺ ě ĺ ž ř ř Ž ř ě ř Žš ě š ř Ú ú Š ě ě Ž ř Ž š ř ěž š š ů ř ř ů ż š ě ě ó š ĺ ě Ú ů ž ĺ ě

Více

Áš á á é ř ý á á Ž úř á ý ú ě á ř é ý ě á á á ř á á é á ý á ř ý á ě ě š ř ů á á ř ý á š áš á ř ý á á ř é é á á á á á á áš á á ú ů á ř ě ř ě ý ě ý ě š á ř š ť á é á ý á ý ů á á ř ě ý ěř ě ě ý ů ý ěř ě ě

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Experimentální laboratoře (beamlines) ve Středoevropské synchrotronové laboratoři (CESLAB)

Experimentální laboratoře (beamlines) ve Středoevropské synchrotronové laboratoři (CESLAB) www.synchrotron.cz www.ceslab.cz www.ceslab.eu Experimentální laboratoře (beamlines) ve Středoevropské synchrotronové laboratoři (CESLAB) Petr Mikulík Ústav fyziky kondenzovaných látek Masarykova univerzita

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Přítomno: 24 členů VR dle presenční listiny. Program zasedání VR 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing.

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

BIOIMPLANTOLOGIE 2012 Brno, 12. 13. dubna 2012 hotel Holiday Inn

BIOIMPLANTOLOGIE 2012 Brno, 12. 13. dubna 2012 hotel Holiday Inn Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP ve spolupráci s Národním Tkáňovým Centrem pořádají IV. celostátní konferenci BIOIMPLANTOLOGIE 2012 Brno, 12. 13. dubna 2012 hotel Holiday Inn Akce má charakter postgraduálního

Více

na bázi aplikované fyziky

na bázi aplikované fyziky Název projektu: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky Název operačního programu: OP Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

1ŤŤ ::aii:ia:::*ii:i i:il,i :.:::-a]..-]] i.:.;;:i]:;:]ii]il]i,li:]]]i: :::i:i::lii :::iii rlobr u';le.l - The Committee of Good Will - Olga Har.el Forum of the Czech Republic - Association o,ti}:&l:]]]]1a]a:a]]]i::]],ii],:::]]]]]

Více

LASEROVÉ SVAZKY PRO OPTICKÉ MANIPULACE

LASEROVÉ SVAZKY PRO OPTICKÉ MANIPULACE LASEROVÉ SVAZKY PRO OPTICKÉ MANIPULACE Katedra optiky, PřF UP 17. Listopadu 50, 772 07 Olomouc Řešitelé grantu MPO: Z. Bouchal, Z. Hradil, J. Řeháček, J. Wagner, I. Vyšín PGS studenti : R. Čelechovský,

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

é ě č é Ž á č ž á č č á č ý Ž á á Ž á á á á á ř ě ěš é Ž á ý ě á č Ž á á Ř Ú Č é Ž ář é č á á č á Ž ý č é č á é ř á á č ý ý ý ř é á á ř ň ř é á č ř é á é ř č é č á č ř š á é č á á ý ř á ř é á Ž á á á á

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

ě ě ú ů ú ě á ú á á ú ú á ú Ů ř Ů ú á ť úč á á á ě á ě ý ý ř ě ú ú Ú á á ý ů ú ž ú ř ú ů ě ť ů ř ě ů ě ě á ů ů ÚČ Ů úř á Ú ř ář ý ú ř ř š á ú á ú ě ú ů ě á á ě ř á ú á ř š á ř ů ý ů ě á ú ř á á á ě ú ů

Více

Compilation and Distribution Mode of Meteorological Messages in ACR Artillery

Compilation and Distribution Mode of Meteorological Messages in ACR Artillery PODPORA A ZABEZPEČENÍ Prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc., npor. Ing. Karel Šilinger Režim sestavování a distribuce u dělostřelectva AČR Vojenské rozhledy, 2013, roč. 22 (54), č. 3, s. 90 94, ISSN 1210-3292

Více

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ CESTA KE ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH A POSTGRADUÁLNÍCH STUDENTŮ Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Ing.

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Zapojení ČR do 7. RP Výzkumné infrastruktury. Agenda. Ohlédnutí za 6. RP

Zapojení ČR do 7. RP Výzkumné infrastruktury. Agenda. Ohlédnutí za 6. RP Zapojení ČR do 7. RP Výzkumné infrastruktury Lucie Vavříková 14. června 2011 Agenda Ohlédnutí za 6. RP Výdaje RP na výzkumné infrastruktury Základní fakta o prioritě 7. RP Výzkumné infrastruktury Základní

Více

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,

Více

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu Kristina Hakenová Gymnázium Turnov kikihak@seznam.cz Karel Vlachovský Masarykovo gymnázium, Plzeň maoap1@gmail.com Abstrakt: Práce seznamuje čtenáře s elektronovým

Více

Á řš ž ž ó ó ě É É É č č ž ó ě ů ě č ž š ž ž ú ň ú ě š č ř Ó ř č ž Ů Č ř č ě ó č ó č ě Ú ě ě č ž č ó ŮŽ ž č ó ŮŽ ů č Í č ě ů č ů č š ň č ř č č ř č č š Á ř ž č ř č č ř č ě č ě č č č č č č č č č Á š š ů

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. PaedDr. Květoslava KLÍMOVÁ, Ph.D. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2015 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH POŘADÍ ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU

NÁZEV ORGANIZACE HLAVNÍHO NÁZVY ORGANIZACÍ VŠECH DALŠÍCH POŘADÍ ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU Výsledky hodnocení řešených projektů podpořených v rámci 1. veřejné soutěže programu Centra kompetence pro účely poskytnutí podpory na období řešení projektu od 49. měsíce dále. V seznamu jsou uvedeny

Více

ý ú Ú Ú ý ý ý Ž ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý Ž ř Á ý ý ý ů Ž ř ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý Ž ý ř ý ý Ž Ů ž Ů ý ř ý ý ó ó Ú Ú Ž ý ý Ů ý ý Ů Á ý ý ý Ú Ý Ý ý Ů ý ů Ž ý ř Ů ý Ž ý ý ý ř ž Ž Ž ř š ň ř ů ř ň ř ř

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

PROBÍHAJÍCÍ únor 2015 -20. BO5Č44,60 Kč. Pro Pá: 6 815869. r ičko z. 0 Kč. na od 1. 2. do 2 8. 2 -20. or: Ø 85 mm -20

PROBÍHAJÍCÍ únor 2015 -20. BO5Č44,60 Kč. Pro Pá: 6 815869. r ičko z. 0 Kč. na od 1. 2. do 2 8. 2 -20. or: Ø 85 mm -20 PROBÍHAJÍCÍ AKCE w w w. l k o v. c z únor 2015 60 1 LM jt O k s YM MA a zí 0! D a DAR k D1 LM16 v tko Z pás va í t Š i 5 tko NÍ N -20 % s ští t A p Ku ARM ZD ky: pás tyto AB na é bíl uz na po é rná a bíl

Více

Odborný poradní orgán MŠMT pro program GESHER/MOST, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE

Odborný poradní orgán MŠMT pro program GESHER/MOST, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE Odborný poradní orgán pro program GESHER/MOST, VES 2014 Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE RNDr. Josef Janda RNDr. Jana Bystřická Ing. Jana Juřicová Ing. Martin Štícha Mgr. Jan Hana doc. Ing.

Více

č č é č ě č ě ř č ýš č ě ř ý ěř ýš č ý č č Č ř ý ř é č é č ě č ě ř č ýš č ě ř ý ěř ýš č ý č č č ř ý é č ř ý ř é č é é č ě č ě ř č ýš č ě ř ý ěř ýš č ý č č č ř ý ř é č ř ý ř é č é é ýš č é č ě č č ě ř č

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

Kopie z www.dschuchlik.cz

Kopie z www.dschuchlik.cz ó š ó Ň Ť ú š ú š š š ř Ú ó ú ň ú š řš ř řš ř ú ú ú ú ř ú ň ů ů š ň ú š řš ú ř ó š Ý Á ů ú úř š ň š ú š š š š ťť ř ň ů ř ř ř š ů ů ů řš ř ú ú ř ň ř ů ř ř ú ř ř ú ú ř ř ú ří š š ř ů ú Ú ř ú ÚČ ú ú ú š ů

Více

NANOSTRUKTURY NA BÁZI UHLÍKU A POLYMERU PRO VYUŽITÍ V BIOELEKTRONICE A V MEDICÍNE

NANOSTRUKTURY NA BÁZI UHLÍKU A POLYMERU PRO VYUŽITÍ V BIOELEKTRONICE A V MEDICÍNE Nanotechnologie pro společnost, KAN400480701 NANOSTRUKTURY NA BÁZI UHLÍKU A POLYMERU PRO VYUŽITÍ V BIOELEKTRONICE A V MEDICÍNE Řež, březen 2007 Graduates with B.S. in Chemical Engineering ( universal engineers

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

Ú v o d... 11. 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13

Ú v o d... 11. 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13 Obsah Ú v o d... 11 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13 1.1 C h arak te ristik a ch iru rg ic k éh o o š e tř o v a te ls tv í... 13 1.1.1 Č in n o sti

Více

U S N E S E N Í z 12B. schůze rady města konané dne 25. července 2013

U S N E S E N Í z 12B. schůze rady města konané dne 25. července 2013 Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12B. schůze rady města konané dne 25. července 2013 Usnesení č. RM 13 12B 29 01 Rada města projednala: 1. návrh Dohody o ukončení Smlouvy o organizaci a výkonu

Více

á á č č áš š á ř é é é ř á á ř é é á ř é ř ř é áš á č á úč ů ř é č ř é ř Š Ý á Č Č á ý č č á ář á á á Ž Č č á č á á ě é ě č ř ě ř é é é č ěř ě á á ř čá č ů č č ěř é č ú ď ď ěč á úř ý á š ě á á á ě č á

Více

Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu

Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu Seminář ATLAS FZU AV ČR 28/3/2008 Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu Pavel Jež FZU AVČR, v.v.i. FJFI ČVUT Pixelový detektor status Hlavní rozcestník: https://twiki.cern.ch/twiki/bin/

Více

ř č ě ě š ř ů č Č Č ř ř š ý é ě ý č ř é é é ř ž Ž é ř ý ě ě š ř Č é č ú Č Č ř é é ř ž é Č ý ý ě ě č ř é ř é ř Č Č ř é ý Ú ř ě ř ě ě ž ú ž ě ů ř ě ě Ž ž č š ě ů ň ý é é ř ř ě ě Ž ů ž ů ř ň ý ě ů č š ě ě

Více

Speciální den otevřených dveří pro partnerské střední školy 21. 11. 2008 na 8 fakultách Masarykovy univerzity

Speciální den otevřených dveří pro partnerské střední školy 21. 11. 2008 na 8 fakultách Masarykovy univerzity Speciální den otevřených dveří pro partnerské střední školy 21. 11. 2008 na 8 fakultách Masarykovy univerzity V letošním roce proběhne speciální den otevřených dveří na 8 fakultách. Přírodovědecká fakulta

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 09.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 09.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 09.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Anorganická

Více

Systém větrání bytů s rekuperací tepla, bez zapojení Bypass Objemový tok vzduchu až 180 m 3 /h. venkovním vzduchem, pro obytné jednotky až cca 180 m 2

Systém větrání bytů s rekuperací tepla, bez zapojení Bypass Objemový tok vzduchu až 180 m 3 /h. venkovním vzduchem, pro obytné jednotky až cca 180 m 2 VIESMANN VITOVENT 300 Systém větrání bytů Projekční návod VITOVENT 300 Systém větrání bytů s rekuperací tepla, bez zapojení Bypass Objemový tok vzduchu až 180 m 3 /h K větrání bytu podle potřeby vyčištěným

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

ICT v zájmových kroužcích a volnočasových aktivitách,

ICT v zájmových kroužcích a volnočasových aktivitách, ICT v zájmových kroužcích a volnočasových aktivitách, případ Talnet Stanislav Zelenda MFF UK Soutěže, Talnet a ICT příležitosti Rostoucí význam ICT při realizaci předmětových olympiád, SOČ, aktivity Talnetu

Více

ý Í ý úí Č ř áš č ÚŘ Ě Í Úč Í ŘÍ Í Á Í ý úř ý úř úř ř š ý á č ú á á řá á á č ÍŘ Žá á ú ů ř á č á ý ý á é č á á ř á á ř á á ř ú á é ů úč Ť Č á š ář á ů ů úř ý úř ř áš ú é á č ÚŘ Ú žá á ú ř á č ý ý ú é č

Více

É Ý Ú Ó ď Ý Ý Í ň ř Í É Š Ý Í Ž š ř ď ť Ž ř č š š čš ž ř č ů ď š ů ů řš ž ž ř ž ž č ů č ú ž č ř š ž ů ř ž ž šš Ť ň š ů ť č š ř Í ů ž úč ů ř ř Ž š š č ť úč ů č ď š Š ř ř ř ď ď Í č ž š ůž ř úč ůž č ď ž ž

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

PANM 14. List of participants. http://dml.cz. Terms of use:

PANM 14. List of participants. http://dml.cz. Terms of use: PANM 14 List of participants In: Jan Chleboun and Petr Přikryl and Karel Segeth and Tomáš Vejchodský (eds.): Programs and Algorithms of Numerical Mathematics, Proceedings of Seminar. Dolní Maxov, June

Více

Č š é ř ě š ř ř ř š šš é é ě š ě ě ě š é š š é š ř š ř ě Š é ř ě ř š ě é š ř ěř ř ě š é ě š ě Č éš š ř é š é ě ú é š ě š ř é š šť š ř š ř ě š š é ě š é ě ú é é Ř š š ďě ř š ě š ě ě š ě š š é ř ř ě š ř

Více

Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken pomocí laserové difrakce

Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken pomocí laserové difrakce Progres in textile science and technology TUL Liberec 24 Pokroky v textilních vědách a technologiích TUL v Liberci 24 Sec. 9 Sek. 9 Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více