Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2016 / 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2016 / 2017"

Transkript

1 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2016 / 2017

2 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO Ředitel školy : Mgr. Jan Novotný Zástupce ředitele: Mgr. Michaela Teplá Adresa : Pražská 135, Benátky nad Jizerou Telefon : W stránky : www. zsbenatky.cz E mail : Datová schránka: wfimjmf IČO : Obor vzdělání : C/01 Základní škola Škola sdružuje : základní školu - kapacita 550 žáků školní jídelnu 5.května 26, Benátky n. J. kapacita 650 jídel školní družinu - kapacita 120 žáků Škola provozuje 3 budovy (starou původní, novou panelový pavilon, pavilon ŠJ) a okolní uzavřený areál. Ve školním roce 2016/2017 dojíždělo do školy celkem 62 žáků (Benátecká Vrutice, Jiřice, Mečeříž, Předměřice nad Jizerou, Tuřice, Milovice, Zdětín, Sedlec, Luštěnice, Kropáčova Vrutice) Počet tříd : ZŠ 20, 4 oddělení ŠD Počet žáků : ZŠ 496, ŠD 120 Počet strávníků ve ŠJ: 440 Počet pedagogických pracovníků: 27 učitelů ZŠ, 4 vychovatelky ŠD Počet správních zaměstnanců : 6 v ZŠ, 6,3 ŠJ 2

3 Přehled pedagogických pracovníků příjmení jméno kvalifikace vyučoval(a) zařazení praxe Novotný Jan PF Aj ředitel školy 39 Teplá Michaela PF 1. stupeň zástupce ředitele školy 20 Čížek Jiří PF Pč učitel 39 Čížková Věra PF M,Pč učitelka 40 Šmídová Helena PF Čj, Ov učitelka 10 Husáková Věra SpgŠ (studující) 1. stupeň učitelka 20 Krajčová Jitka PF Vv učitelka 7 Kouřilová Martina PF F,Ch, Př Učitelka 2 Čančíková Eva SpgŠ 1. stupeň. učitelka 36 Fröhlich Jaroslav PF Aj, D, Regv učitel 17 Gürtlerová Ivana SpgŠ 1. stupeň učitelka 38 Novotný Jiří PF TV,SpV učitel 40 Rákosníková Klára PF Ch,F učitelka 17 Frumarová Blanka FF UK Aj učitelka 18 Král Milan Gymn.,Goethe institut. Nj, D učitel 18 Jeřábková Eliška UJAK 1. stupeň učitelka 5 Brzková Lucie PřvF UK Př, Aj, Pč učitelka 17 Buriánová Sylva PF Čj, Aj, Ov učitelka 19 Mlčochová Jana PF 1. stupeň učitelka 29 Mouchová Jana PF 1. stupeň učitelka 36 Bradáčová Miloslava PF 1. stupeň učitelka 31 Nejedlá Jana PF Čj, D, Tv učitelka 30 Nejedlý Vladislav PF Z, Tv, učitel 30 Pokorná Kristýna PF 1. stupeň učitelka 4 Poluhová Jana PF 1. stupeň učitelka 20 Tesařová Magdalena PF M, Inf, Ov Učitelka 24 Matějková Romana AMU Hv učitelka 14 Frumarová Lucie PF 1. stupeň učitelka 16 Čížková Věra PF M, Pč učitelka 40 Spieszová Martina PF Pč Učitelka 4 Neumannová Veronika VOŠPed. ŠD vychovatelka 9 3

4 Janoušková Helena SOŠ ŠD vychovatelka 3 Semerádová Božena PgŠ 1. stupeň učitelka 49 Soumarová Olga SOŠ ŠD vychovatelka 2 Cásková Miroslava VŠ ŠD Vychovatelka 1 Přehled správních zaměstnanců příjmení jméno zařazení Kňažková Magdalena administrativní pracovnice Souček Jaroslav školník, správce budov Kosová Marie uklízečka Selixová Venuše uklízečka Součková Ivana uklízečka Zárubová Eva uklízečka Přehled zaměstnanců školní jídelny příjmení jméno zařazení Součková Milena vedoucí ŠJ Míčová Zdeňka vedoucí kuchařka Puldová Lenka kuchařka Fousková Eva pracovnice provozu Hladíková Eva pracovnice provozu Hradecká Olga pracovnice provozu Slavnostní zahájení školního roku 4

5 Průběh školního roku V tomto školním roce došlo k zásadním změnám na vedoucích místech školy. Do funkce ředitele školy byl k jmenován Mgr. Jan Novotný a na místo jeho zástupce byla jmenována Mgr. Michaela Teplá. Zároveň proběhla změna i ve funkci výchovného poradce, kterou k převzala Mgr. Lucie Brzková. I přes krátké nástupní období byl školní rok zahájen se všemi náležitostmi a schválenými dokumenty. Vyučování bylo zahájeno 1. září 2016 tradičním přivítáním žáků prvních ročníků ve spolupráci s jejich patrony devátými a osmými ročníky. Na úvodní poradě byl projednán rámcový plán úkolů pro školní rok a dílčí úpravy školního řádu a ostatní dokumentace, které vyplynuly ze změn ve vedení školy. Všechny dokumenty byly následně projednány i ve školské radě. Metodické sdružení 1. stupně a předmětové komise vypracovaly plány práce, jejichž součástí se stal plán exkurzí a soutěží, které byly zařazeny do vzdělávacího procesu. Nejzásadnější změnou, která vyplynula z úpravy Rámcového plánu pro základní vzdělávání, byla úprava školního vzdělávacího programu v oblastech, které se týkaly žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. Byly zpracovány podklady pro všechny vyučující a stanoven harmonogram jejich projednání v jednotlivých předmětových komisích a metodických orgánech tak, aby do konce září bylo možné tyto změny schválit jako dílčí úpravu ŠVP a podle těchto změn postupovat. Zároveň byl vydán pokyn ředitele školy, kde byly stanoveny jednotné zásady postupů pro jednání s rodiči a společný postup při řešení problémů a stanovování úkolů pro stavbu individuálních plánů. Jako nový dokument byly přijaty i Zásady pro hodnocení a klasifikaci žáka, kde byly zohledněny jak děti nadané, tak i ty s podpůrnými opatřeními, a to včetně zásad užívání slovního hodnocení. Všichni vyučující následně rozpracovali obsah školního vzdělávacího programu do tematických plánů pro jednotlivé ročníky a předměty a ty se staly základními dokumenty pro realizaci i kontrolu průběhu výchovně vzdělávací práce školy. V průběhu školního roku pak proběhla řada provozních schůzek, kdy byla aktualizována databáze žáků s podpůrnými opatřeními a rozebírány principy práce s těmito dětmi včetně vykazování a hodnocení účinnosti plánu podpůrných opatření. Další dílčí změnou bylo otevření systému BAKALÁŘI pro všechny vyučující s přenesením odpovědnosti za platnost údajů v evidenci žáků a zadávání klasifikačních údajů do databáze žáků s následným tiskem vysvědčení. Dalším krokem v oblasti rozšíření užití počítačové 5

6 techniky v práci školy bude elektronická třídní kniha, která prošla testem v posledním čtvrtletí školního roku a ostrý provoz bude zahájen v září V závěru školního roku proběhlo hodnocení splnění tematických plánů s cílem doplnit tyto plány o nedostatečně upevněné učivo v prvních měsících následujícího roku. Metodické orgány Metodické sdružení 1. stupně PK jazyků a humanitních předmětů PK M a přírodovědných předmětů Školní sport Poradkyně pro SPU Školní metodik prevence Environmentální výchova - Mgr. Jana Mouchová - Mgr. Sylva Buriánová - Mgr. Věra Čížková - Mgr. Vladislav Nejedlý - Mgr. J.Mouchová, Mgr. J.Mlčochová - Mgr. Magdalena Tesařová - Mgr. Lucie Brzková Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018 počet prvních tříd ve školním roce počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok Zápisem provázeli i starší spolužáci 6

7 Informace o škole a aktuálním dění v ní byly prezentovány na webových stránkách a ve Zpravodaji Benátecka. Školní rok byl zakončen tradiční slavností v mokré variantě v tělocvičně školy s velkým ohlasem Slavnostní závěr školního roku Vnější kontrolní činnost Krajská hygienická stanice kontrola školní jídelny dílčí závady odstraněny na místě Květen výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/ a 9. ročník ZŠ Výsledky školy v jednotlivých testech v porovnání s celkovými výsledky: Anglický jazyk Průměrná úspěšnost žáků školy: 77 % ČR 72% Chování v rizikových situacích Průměrná úspěšnost žáků školy: 61 % ČR 60% Matematika Průměrná úspěšnost žáků školy: 56 % ČR 52% Krajská hygienická stanice kontrola obou budov školy závady podle protokolu odstraněny, nebo zadány do plánu oprav pro rok Veřejnosprávní kontrola na místě - MÚ Benátky nad Jizerou hospodaření s veřejnými prostředky. Nebyly zjištěny nedostatky. 7

8 Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím: a) Počet žádostí o informace 0 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 3 c) Počet stížností 3 d) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 Spolupráce s rodiči V průběhu školního roku proběhly dvě povinné třídní schůzky (listopad, duben). Pro rodiče žáků prvních ročníků uspořádala škola seznamovací setkání v červnu a úvodní schůzku v září. V případě nutnosti organizovali učitelé individuální konzultace. Pro řešení prospěchových problémů i problémů v oblasti chování bylo postupováno v souladu s pokynem ředitele školy v třístupňovém režimu vyučující a rodič; vyučující, rodič a výchovný poradce (metodik prevence) a konečným stupněm bylo jednání za přítomnosti vedení školy v případě selhání předchozích jednání a dohodnutých opatření. Ze všech jednání byly pořízeny zápisy a kontrolovány přijaté závěry. Rodičům vycházejících žáků podával informace výchovný poradce na třídních schůzkách a v úředních hodinách. Školská rada Za zřizovatele : Marie Khýnová, Mgr. Ludmila Doležalová Za zákonné zástupce žáků : Karel Bendl ( předseda ), Zdeňka Jílková Za pedagogické pracovníky : Mgr. Miloslava Bradáčová, Mgr. Lucie Brzková Rada schválila: Výroční zprávu 2015 / 2016 byla seznámena a projednala: Rozpočet školy Úpravu školního řádu doplnění a změna statutárního zástupce Úpravu školního vzdělávacího programu v souladu se změnami v Rámcovém programu pro základní vzdělávání (minimální objem učiva + charakteristika ŠVP) 8

9 Vlastní hodnocení školy Průběh vzdělávání Vyučování probíhalo podle školního vzdělávacího programu Škola pro život. Na úvodní poradě byl schválen rámcový plán úkolů pro aktuální školní rok, ve kterém byly stanoveny závazné termíny celoškolních akcí. Vedení pedagogické dokumentace pravidelně kontrolovala zástupkyně ředitele. Zásadní nedostatky se nevyskytly. Stavba rozvrhu byla řešena tak, aby vyhověla všem zásadám hygieny práce i s přihlédnutím k požadavku zachování pohybových přestávek v letním období. Třídnické hodiny na 2. stupni probíhaly minimálně 1x za 14 dní. Jejich náplň byla konkretizována v celoročním plánu práce. Pro žáky s doporučenými podpůrnými opatřeními byly vypracovány individuální plány, za jejichž plnění odpovídali třídní učitelé a kontroloval je výchovný poradce. Agendu a styk s poradenskými institucemi řídil výchovný poradce. Od 1. září 2016 byly pro nově diagnostikované děti vypracovány plány pedagogické podpory. Problematika zaostávajících žáků byla předmětem jednání metodických orgánů i pedagogických rad a především úzké spolupráce s rodiči. Péči o nadané žáky dokládají výsledky předmětových soutěží a olympiád. Žáci 2. a 3. ročníků prošli plaveckým kurzem, který byl smluvně zajištěn pracovníky plaveckých škol v plaveckém bazénu v Brandýse nad Labem a Mladé Boleslavi. Úroveň výuky byla velmi dobrá. Nedílnou součástí vzdělávání byly exkurze s aktivním zapojením žáků do jejich průběhu. Ve dnech se vybraní žáci zúčastnili sportovního utkání družebních měst Modra, Hustopeče a Benátky nad Jizerou. Z hlediska výchovy žáků je třeba zmínit několik aspektů, které kladně ovlivňují vnitřní klima školy, vztah dětí k ní a náhled veřejnosti na školu jako celek. 1) Tradiční patronát 9. ročníků nad prvňáčky. Citový vztah, starost o náplň společných setkání, pocit důležitosti při seznamování s prostředím školy a okolí, pomoc při výletech. Všechny tyto akce umazávají část výchovných problémů typických pro tuto věkovou kategorii. 9

10 2) Důsledné dodržování společně stanovených pravidel při řešení problémů s porušováním školního řádu a tím hned v zárodku zamezení pokusů o nekázeň, vandalismus nebo šikanu lze konstatovat snížený počet opatření k posílení kázně i nedostatečných žáků. 3) Tradiční široká účast na sportovních a předmětových soutěžích a olympiádách vychovává žáky k vědomí, že reprezentace je samozřejmou součástí života školy. Zároveň dává dětem možnost srovnání s žáky jiných škol. 4) Školní slavnosti se dostaly svou úrovní do povědomí benátecké veřejnosti. Materiálně technické podmínky Technické vybavení pro výuku k září 2016: 1.stupeň stará budova: - Počítačová pracovna 25 PC, dataprojektor, scanner, tiskárna kmenových učeben učitelský PC (školní síť, internet, tiskárny), interaktivní tabule, stavitelný nábytek. - Kopírka, laminovačka, řezačka. Je nutné zmínit fakt, že vybavení interaktivní i počítačovou technikou se ocitá na hranici životnosti a pro příští léta bude nutné obměnit minimálně tři dataprojektory a původní nábytek ve třech třídách. Počítačová technika všech 25 stanic je z let Vybavení neodpovídá nárokům současných výukových programů a snahou vedení bude obnova hardwaru v příštích letech. Na základě závěrů hygienické kontroly proběhnou menší stavební úpravy sociálních zařízení, aby splnily všechny požadavky norem. 2.stupeň nová budova: - Počítačová pracovna 23 PC, dataprojektor, scanner, barevná tiskárna. - 6 učeben s interaktivní tabulí, 2 učebny s dataprojektorem a PC. - Elektronický mikroskop. - Pracovna pro projekci z videa, DVD, PC. - Ve sborovně kopírka, laminovačka, řezačka. - Učitelé 2. stupně mají k dispozici notebooky. Pro vybavení této části školy platí totéž, co pro budovu starou. Počítače jsou z let kolem roku a požadavky moderních výukových programů splňují s obtížemi. Třídy jsou vybaveny nábytkem, který vyhovuje, ale nový již dávno není. Největším problémem zůstává vybavení a zázemí odborné pracovny fyziky a chemie a školní dílny. 10

11 Areál Byly vysázeny nové stromy a keře. Údržba je prováděna s cílem využívání všech travnatých ploch dětmi. Při výsadbě je pamatováno na různorodost vzhledem k výuce přírodovědy a přírodopisu. V hodinách pracovních činností je využíván školní pozemek se skleníkem a celý areál je využíván i pro realizaci cílů v předmětu pracovní činnosti při jeho údržbě a opravách zařízení tak, aby byly viditelné výsledky smysluplné práce. Školní jídelna V průběhu prázdnin byl instalován nový konvektomat a další zařízení pro lepší manipulaci s potravinami, včetně nové lednice pro uchovávání potravin v přepravkách. Dotace na provoz školy jsou předmětem Zprávy o hospodaření za rok Provozní výdaje zřizovatel Město Benátky nad Jizerou ,- Kč. Příspěvek zřizovatele je po několik let udržován přibližně ve stejné výši, což umožňuje plynulý chod školy, včetně oprav, i její další rozvoj. Rozpočet byl navýšen účelově o částku ,-Kč, která byla využita na vybavení učeben v budově bývalé pošty, kterou využíval do prosince 2016 Dům dětí a mládeže Mladá Boleslav. V této části budou vybudovány prozatím dvě učebny s potřebným zázemím. Mimo rozpočet stojí i částky ,-Kč za nové chodníky v areálu školy a ,- Kč, které byly investovány v budově bývalé pošty na stavební úpravy. Přímé výdaje na vzdělávání dotace MŠMT Kč. Zahrnují mzdy, odvody, FKSP, ONIV (učebnice, pomůcky, pojištění, nemocenská) i prostředky poukazované na náklady spojené s inkluzivním vzděláváním. Zpráva o hospodaření za rok 2016 Škola hospodaří s poskytnutými příspěvky: - od Města Benátky nad Jizerou - prostředky na provoz školy, - příspěvky na přímé náklady na vzdělávání od MŠMT prostřednictvím Středočeského krajského úřadu (mzdy a ostatní neinvestiční výdaje). - Ostatní příjmy jsou pouze z poskytování služeb stravného, poplatky za školní družinu, drobné příjmy z hlavní činnosti a z úroků KB. I. Rekapitulace příjmů a výdajů (včetně zúčtování fondů) v roce Provozní příjmy a výdaje a) z toho - Město Benátky n. J. Příjmy Výdaje příspěvek na provoz ZŠ 199,00 848,93 dotace na

12 provoz ŠJ 007,00 927,75 b) MŠMT dotace na přímé náklady mzdy, ONIV - UZ UZ posílení navýšení tarifů příjmy - c) stravné ŠJ příjmy - poplatky za školní družinu ŠD , , , , , , , ,00 d) ostatní výnosy 100,00 e) úroky KB 0,00 0,00 f) sběrová akce školy , ,00 g) sponzorské dary , ,00 Provozní příjmy a výdaje celkem celkem , , Rekapituace příjmů a výdajů: 563, ,77 Hospodářský výsledek roku ,32 Strana Investiční příjmy a výdaje V roce 2016 nebyly žádné investiční příjmy ani výdaje. Konvektomat pro účely školní jídelny byl řešen prostřednictvím zřizovatele, kdy škola na účet zřizovatele převedla ,-Kč z investičního fondu. 12

13 Činnost výchovného poradce Činnost výchovného poradce se týká především dvou oblastí: následného vzdělávání vycházejících žáků a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 2016/17 bylo v devátých třídách celkově 52 žáků. Již během 8. ročníku a následně v ročníku 9. byl v rámci předmětu Pracovní činnosti s žáky konzultována volba následného studia a povolání. Jejich zákonní zástupci byli výchovnou poradkyní informování na třídních schůzkách o průběhu přijímacího řízení, byla jim i žákům poskytována individuální konzultace a pravidelně byli informováni o konání burz škol či dnech otevřených dveří. Přihlášku na střední školu s talentovou zkouškou si podaly dvě žákyně a obě v přijímacím řízení uspěly. Na základě přijímacího řízení v dubnu 2017 pak bylo přijato 19 žáků ke vzdělávání na středním odborném učilišti s výučním listem, 6 žáků ke střednímu odbornému vzdělávání s maturitou i výučním listem, na střední škole poskytující úplné střední vzdělání s maturitou bude studovat celkem 17 žáků a 10 žáků si jako svoji další školu zvolilo gymnázium. Pouze několik málo žáků neuspělo v prvním kole, ale na základě odvolacího řízení či nové přihlášky všichni naši absolventi mají zajištěné následné vzdělávání ve školním roce 2017/18. Od vstoupila v platnost nová legislativa týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (Vyhláška č. 27 / 2016 Sb.). Na základě nové vyhlášky jsou poradenskými pracovišti navrhována po vyšetření žáků tzv. podpůrná opatření stupně (PO 1-5), která konkrétně upravují vzdělávání, školské služby či zapojení žáků v kolektivu. Zároveň souběžně probíhá vzdělávání podle původních individuálních vzdělávacích plánů (IVP) včetně jejich hodnocení. Žákům je třídními učiteli nebo učiteli jednotlivých předmětů vypracováván plán, který vychází z doporučení poradny, případně plán pedagogické podpory tam, kde žák ještě v poradně vyšetření neabsolvoval. Každý rok probíhá ze strany Pedagogicko-psychologické poradny kontrolní konzultace, při které pověřený pracovník poradny kontroluje plnění plánů a doporučení a vedení příslušné dokumentace. V tomto školním roce proběhla kontrola bez připomínek. Tabulka shrnující počty žáků na 1. a 2. stupni, kterých se výše uvedená opatření týkají. Stupeň podpůrných opatření (PO) 1. stupeň 2. stupeň PO1 (bez IVP) 4 žáci 5 žáků 13

14 PO2 (bez IVP) 8 žáků 6 žáků IVP (dle původní vyhlášky) 6 žáků 18 žáků Jiná opatření či diagnóza bez PO či IVP 6 žáků 11 žáků Zpracováno podle podkladů Mgr. Lucie Brzkové, výchovné poradkyně Další vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP Datum Název akce Jméno Setkání výchovných poradců s PPP MB Brzková L., Teplá M. Novotný Jan Setkání výchovných poradců v SOU Brzková L. Škoda MB Neúspěšné dítě v matematice Mouchová J., Mlčochová J. PaedDr. Svárovská Setkání výchovných poradců Úřad práce Brzková L. MB Konference ADHD - Praha Brzková L Primární prevence v regionu MB Tesařová M Profesní rozvoj zástupců ředitelů škol Teplá M Profesní rozvoj zástupců ředitelů škol Teplá M Profesní rozvoj zástupců ředitelů škol Teplá M Profesní rozvoj zástupců ředitelů škol Teplá M Diagnostika a postup řešení při šikanování Mouchová J Diagnostika a postup řešení při šikanování Mlčochová J Výchovné poradenství - Praha Brzková L Práce s chybou v ČJ Šmídová H Práce s chybou v ČJ Buriánová S Zábavné pokusy a hry do hodin chemie Rákosníková K. 14

15 Zábavné pokusy a hry do hodin chemie Rákosníková K Jarní setkání výchovných poradců s PPP Brzková L., Teplá M. MB Seminář pro ředitele škol legislativní Novotný J. změny Zábavné pokusy a hry do hodin chemie Rákosníková K Otevřená skupina učitelů PPP MB Teplá M., Mouchová J., Mlčochová J Jak komunikovat s rodiči a žáky Dr. Čáp Školení pedagogického sboru Přehled o prospěchu žáků ve školním roce 2016 /

16 a) počty vycházejících žáků přijatých na SŠ a SOU zřizované krajem: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem Základní vzdělání získalo 51 absolventů. Dva žáci nedokončili devátý ročník. Hodnocení činnosti metodického sdružení prvního stupně Celoroční činnost metodického sdružení (MS) byla stanovena plánem práce na uvedený školní rok. Schůzky probíhaly pravidelně každé čtvrtletí a dále podle aktuální potřeby výchovně vzdělávacího procesu. V přípravném týdnu byly zkontrolovány, upraveny a doplněny tematické plány jednotlivých předmětů v ročníku. Třídní učitelky vypracovaly individuální vzdělávací plány a nově i plány pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrných opatření. Byl vytvořen plán exkurzí a výletů. V období 1. čtvrtletí byly stanoveny jednotné písemné kontrolní práce ve ročnících, zároveň i zásady hodnocení pro paralelní třídy. Členové sdružení se podíleli se na programech třídních schůzek. Schůzky s rodiči žáků 1. ročníků na konci září byly zaměřené na informace o adaptaci žáků na prostředí školy, nový kolektiv, zapojení do vyučovacího procesu a domácí přípravu. Učitelky 1. ročníků v tomto období oceňují i velmi dobrou spolupráci s vychovatelkami školní družiny. Učitelky 2. ročníků zajistily předplatné pro 45 žáků 2. ročníků do divadla v Mladé Boleslavi. V průběhu školního roku shlédli 5 představení několika divadelních souborů. Návštěvy divadla hodnotí kladně rodiče i učitelky. V oblasti kultury ještě vysoce oceňujeme spolupráci s městskou knihovnou, kam učitelky 1. stupně docházejí s dětmi po celý školní rok s cílem zvýšit úroveň čtenářské gramotnosti. V předvánočním období se MS podílelo na přípravě tradiční akce školy Rozsvěcení vánočního stromu s programem pro veřejnost. 16

17 Zajistilo s pomocí žáků adventní výzdobu prostor staré budovy školy, kde jsou umístěny třídy 1. stupně spolu se školní družinou. Některé učitelky 1. stupně připravily pro rodiče i besídky. Společně s vedením školy se MS podílelo na úpravě formy zápisu. Do zápisu byli zapojeni i žáci 4. a 5. ročníků. Upravený způsob zápisu se osvědčil vzhledem k opětovnému velkému počtu zapisovaných dětí. Z řad rodičů se na nový způsob zápisu ozývalo kladné hodnocení. Velkou událostí tohoto školního roku bylo i 130. výročí školy. Do příprav Dne otevřených dveří se zapojili všichni žáci i učitelé. Odměnou jim bylo velké množství návštěvníků, kteří odcházeli spokojeni z prohlídky školy, programu, výzdoby i ukázek z výuky. V posledním čtvrtletí roku se MS zaměřilo na přípravu pomůcek, učebnic, pracovních sešitů na další školní rok. Zároveň se připravoval program na slavnostní zakončení roku. Proběhla kontrola plnění tematických plánů. Po celý školní rok probíhala prezentace žákovských prací ve škole i na veřejnosti prostřednictvím webových stránek školy i městského časopisu Zpravodaj Benátecka. Spolupráce žáků 1. a 8. i 9. ročníku byla úspěšná, během roku absolvovali mnoho akcí. Rozloučili se společným vystoupením na závěrečné slavnosti. Podle podkladů Mgr. Jany Mouchové Sport - 1. stupeň Letošní sportovní rok začal jako každoročně akcí Běh zámeckým parkem, kterou pořádá Základní škola Husovo náměstí. Sportovcům z naší školy se podařilo v každé kategorii umístit na stupních vítězů. Při podzimních florbalových turnajích se nám nedařilo. Turnaj o pohár hejtmana Středočeského kraje jsme nepostoupili ze základní skupiny a z Florbalového poháru jsme si z okresního kola odnášeli 8. místo. První akcí nového kalendářního roku bylo okrskové kolo zimního víceboje všestrannosti, ze kterého jsme postoupili z prvního místa do okresního kola. V okresním kole jsme skončili již pod bednou. S blížícím se jarem se blížila i celorepubliková soutěž ve štafetovém běhu, na kterou jsme se opravdu pilně připravovali. Nejprve jsme absolvovali okresní kolo v Mladé Boleslavi. V souboji o první místo nás předběhla pouze jediná škola: 8. ZŠ Václavkova. S tou jsme potom společně cestovali do Vlašimi na krajské kolo. V krajském kole se účastnilo celkem 13 škol a nám se podařilo získat úžasné 3. místo. První místo obsadila ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem, a druhé patřilo našim soupeřům z okresního kola 8. ZŠ Václavkova Mladá Boleslav. Do republikového finále 17

18 jsme se sice nedostali, ale radost z úspěchu z 3. místa umocňovalo to, že medaile předávala mistryně světa v běhu na 800m Ludmila Formanová. I letošní rok jsme se účastnili tradiční celorepublikové fotbalové akce McDonald Cup, ze které jsme si odnášeli 4. místo z okrskového kola. Pro naše žáky jsme si připravili i souboje tříd v týmových hrách. Pro 4. a 5. ročníky turnaj v házené, kterou vyhrála třída 5. A. Pro 3. ročníky turnaj ve florbalu, který vyhrála třída 3. A. Koncem května, jak již bývá zvykem, pořádá naše ZŠ atletický trojboj. Z naší školy jsme po školním kole vybrali 8 reprezentantů, kteří soupeřili v hodu kriketovým míčkem, běhu na 50m a skoku dalekém. Letošní rok se účastnilo 13 škol a přes takto velkou konkurenci se našim sportovcům podařilo vybojovat 1. místo. Poslední sportovní akce patřila nejmladším závodníkům. V červnu jsme se přihlásili na atletický víceboj pro 1. a 2. ročníky v Mladé Boleslavi. Radost prvňáčků ze třetího místa a z toho, že si odvážejí medaili, byla nepopsatelná. Za celoroční úsilí byli žáci po zásluze odměněni při vyhlašování sportovce roku. Dívčí kategorii ovládla Tereza Havlínová. Další oceněné dívky: Smetanová Běla, Stašková Natálie, Sejkorová Johanka, Kalkušová Karolína a Jelenová Barbora. Chlapeckou kategorii vyhrál Marek Burián. Další ocenění chlapci: Volšička Michal, Šulc Filip, Stinka Šimon, Bradáč Štěpán a Nezbeda Petr. Všem těmto sportovcům i dalším reprezentantům děkujeme za celoroční reprezentaci naší základní školy. Den otevřených dveří 18 Podle podkladů Mgr. Barbory Šurovské Dne se konal na naší škole Den otevřených dveří k 130. výročí jejího vzniku. Jsme velmi rádi, že snaha našich žáků a pedagogů ukázat co nejvíce z naší práce, se setkala s kladným ohlasem, a že snad všichni, kteří si udělali čas strávit s námi jarní odpoledne, odcházeli spokojení. Mgr. Michaela Teplá

19 Zpráva z činnosti komise jazyků a humanitních předmětů Komise se scházela pravidelně v průběhu celého školního roku. Hlavní náplní schůzek byla kontrola ŠVP, tematických plánů, individuálních plánů, průřezových témat a způsoby práce s talentovanými žáky. Dále pak příprava žáků na předmětové olympiády, či příprava žáků devátých ročníků na přijímací řízení středních škol. Vyučující zařazovali do svých předmětů digitální učební pomůcky, pracovali s cizojazyčnými časopisy. Využívali odborných pracoven počítačová učebna, videopracovna. Učitelé humanitních předmětů propojili do výuky tradiční exkurze pořádané základní školou. Přínosem byly také přednášky. Všechny akce byly vedeny pod odborným dohledem. Žáci navštívili také místní kulturní zařízení /knihovna, muzeum/. V letošním roce pokračoval též Klub mladých diváků, kdy žáci mohli v průběhu školního roku navštívit čtyři pražská divadelní představení v odpoledních nebo večerních hodinách. Všechna představení byla na vysoké úrovni. Do KMD se přihlásilo 38 našich žáků. Snahou učitelů bylo získat děti do různých soutěží a olympiád, ve kterých si naši žáci vedli výborně. Výsledkem naší práce jsou výborné výkony žáků při přijímacím řízení na střední školu, příkladně: všichni naši žáci, kteří se hlásili na Gymnázium Dr. J. Pekaře v Mladé Boleslavi, obstáli ve velké konkurenci. Většina z nich byla do dvacátého místa, a navíc všichni do místa třicátého v celkovém pořadí všech uchazečů o studium na tomto gymnáziu. Školní a okresní kolo olympiády v anglickém jazyce ve školním roce 2016/17- /rekapitulace/ Písemné části Školního kola konverzační soutěže se zúčastnilo 92 žáků druhého stupně. Nejlepších 24 žáků poté soutěžilo v ústní části, ze které dva nejlepší v každé kategorii postoupili do okresního kola. Ve školním kole žáků 6. a 7.ročníků si nejlépe vedli zlatý Petr Nguyen (7.B), stříbrný Václav Němeček (7.A) a na děleném 3.místě skončili Jitka Žáčková (6.A) a Marek Toth (7.B). V kategorii tříd si nejlépe vedla Klára Šestáková (9.B), druhý skončil Tomáš Štumf (8.B) a třetí Jakub Vraštiak (9.A). Dne 15. února 2017 proběhlo v Mladé Boleslavi okresní kolo, kterého se zúčastnili čtyři žáci školy a rozhodně se v silné konkurenci neztratili. V mladší kategorii (28 účastníků) se Václav 19

20 Němeček umístil na velmi pěkném sedmém místě a Petr Nguyen skončil 12. Mezi žáky 8.a 9.ročníku (28 účastníků) skončila na vynikajícím 2. místě Klára Šestáková a jen těsně jí unikl postup do kraje. Tomáš Štumf skončil na pěkném 11. místě. Dějepis školní kolo: Termín: Počet účastníků: 15 Výsledky: 1. Veronika Hrušková 9.B (postup do okresního kola) 2. Tereza Pučelíková 8.A (postup do okresního kola) 3. Tereza Smetanová 8.B Okresní kolo: Termín: Mladá Boleslav Počet účastníků: 32 Výsledky: 6. místo - Veronika Hrušková 9.B 12. místo - Tereza Pučelíková 8.A Okresní a krajské kolo německé olympiády: Ve školním roce 2O16 / 2O17 jsme navázali na předešlé úspěchy z minulých let. Dne se konalo Okresní kolo německé olympiády. Pořadatelem bylo Gymnázium Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Naši školu reprezentovali Klára Šestáková (9.B) a Michal Červenka (9.A). Klára Šestáková obsadila 1. místo a postoupila do krajského kola. Michal Červenka skončil na 2. místě. V úterý se konalo na kladenském gymnáziu Krajské kolo německé olympiády. Naši školu reprezentovala Klára Šestáková z 9.B. Klára se na soutěž svědomitě připravovala. Soutěž probíhala podobně jako v okresním kole. Klára obsadila krásné 5. místo. Olympiáda v českém jazyce školní kolo V letošním školním roce se konal již 43. ročník Olympiády v českém jazyce. Školní kolo proběhlo na naší škole ve středu Řešitelé se museli vypořádat s úkoly mluvnickými a vytvořit slohovou práci na zadané téma. Úlohy letošního ročníku byly tematicky spjaty se slovesem padat a slovy příbuznými. Všech 23 účastníků podalo velmi dobré výkony, rekordy sice nepadly, přesto lze říci, že žádná ze slohových prací nebyla úplný propadák. Úkolů z mluvnice se také nikdo nezalekl, mezi řešiteli nebyla žádná češtinářská padavka. Výkony byly velmi vyrovnané. Do okresního kola, které se koná v Mladé Boleslavi, postoupili dva nejúspěšnější Ondřej Bendl /9. A/ a Klára Šestáková /9. B/ 20

21 Okresní kolo olympiády v českém jazyce Ve středu 1. února 2017 proběhlo na 7. ZŠ v Mladé Boleslavi okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Jméno naší školy hájili zástupci devátých ročníků Klára Šestáková a Ondřej Bendl. Okresního kola se zúčastnilo 34 soutěžících. V této silné a početné konkurenci si naši žáci vedli výborně. Kláře Šestákové patří dělené místo, Ondřej Bendl skončil s jednobodovým odstupem na místě. Podle podkladů Mgr. Sylvy Buriánové Zpráva o činnosti komise přírodních věd Komise přírodních věd se schází třikrát v průběhu školního roku. Důležitým bodem jednání jsou tematické plány pro jednotlivé předměty a jejich plnění v průběhu školního roku, hodnocení individuálních plánů a průřezových témat. Další náplní je organizace exkurzí. Z naplánovaných exkurzí a přednášek se letos uskutečnila pouze část. V šestých a sedmých ročnících to byla přednáška organizace Ornita na téma Šplhavci. Na konci školního roku se uskutečnila ukázka ptačích dravců pro žáky ze všech ročníků. Žáci sedmých ročníků pak při zajímavé exkurzi navštívili Českou televizi. Po celý školní rok průběžně probíhala prezentace žákovských prací ve Zpravodaji Benátecka a na webových stránkách školy. Velká pozornost je věnována organizaci soutěží a olympiád. Naši žáci byli úspěšní nejenom ve školním kole, ale mnozí postoupili do okresního kola a někteří i do kol krajských. Pan učitel Nejedlý zorganizoval školní kolo zeměpisné olympiády pro šestý až devátý ročník. Olympiády se zúčastnilo 60 žáků. Šest žáků postoupilo do okresního kola. V okresním kole si nejlépe vedl Michal Salač ze 7. A, který ve své kategorii získal 4.místo. Paní uč. Brzková uspořádala pro zájemce školní kolo Přírodopisného klokana v kategorii Kadet pro žáky 8. a 9. ročníků. Zúčastnilo se 88 žáků. Vítězkami se staly Klára Šestáková z 9. B a Zuzana Kofroňová z 9. A. V únoru pak proběhlo školní kolo biologické olympiády. Soutěžilo 23 žáků. Do okresního kola postoupili Kryštof Bendl 6. A, Hýblová Tereza 9. B, Trnková Šárka 8. A, Najmanová Lenka 8. B a Nekvindová Marie 8. B. Po výborném umístění postoupila Šárka Trnková do kola krajského. V něm se umístila na 31. místě. V letošním školním roce se zapojila paní učitelka Rákosníková se sedmi žákyněmi z devátých ročníků do soutěže Hledáme mladého chemika. Do druhého kola postoupily Klára Šestáková, Tereza Hýblová a Veronika Hrušková. Dvě z nich, Klára a Veronika, postoupily ještě i do kola třetího, nejvyššího. Veronika vybojovala 28. místo. V matematice jsme zorganizovali školní kolo sotěže Pythagoriáda. Zúčastnilo se 76 zájemců z 5. až 8. ročníku. Nejlepší řešitelé nás pak reprezentovali v okresním kole soutěže. Nejlépe se umístila Vitoušková Anna z 5. B, místo. V tomto školním roce jsme také úspěšně řešili Matematickou olympiádu. Zúčastnilo se 13 žáků. V okresním kole byla nejúspěšnější a výborného umístění dosáhla Monika Volšíčková z 5. B. Obsadila dělené místo. Dále 202 žáků z 2. až 8. tříd řešilo úlohy celosvětové soutěže Matematický klokan. Ze 120 možných bodů získali 21

22 naši nejlepší řešitelé 103 bodů. Bylo to v kategorii Klokánek. Těmi nejlepšími řešiteli byli dva žáci z 5. B Monika Volšíčková a Václav Plavjanik. Všem žákům patří gratulace a poděkování za reprezentaci naší školy. Dále patří poděkování všem učitelům, kteří se podíleli na jejich přípravě a organizaci školních kol. Zpracovala Mgr. Věra Čížková Hodnocení Minimálního preventivního programu Cíle v oblasti primární prevence vycházely především z Minimálního preventivního programu a další cíle vycházely také z individuálních potřeb jak žáků, tak vyučujících a byly flexibilně přizpůsobovány momentálním situacím. V primární prevenci se intenzivně zaměřujeme na předcházení jevů negativního typu: verbální a fyzická agrese, projevy šikany včetně kyberšikany, záškoláctví a neomluvená nepřítomnost, včetně podezření z neomluvené nepřítomnosti, ale také na závislosti (nikotin, omamné a psychotropní látky, alkohol, gamblerství, atd.), poruchy příjmu potravy, multikulturalita a její důsledky. V tomto úsilí je nám nápomocné systematické a nenásilné působení na žáky během výchovně-vzdělávacího procesu. Důraz je kladen na pozitivní vnímání volného času našich žáků. Snažíme se osobnost žáka rozvíjet všestranně a to tak, aby si vytvářel kladné a aktivní postoje k vlastnímu životu, které povedou ke vhodným rozhodnutím, uvědomění si odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých, vytvoření kvalitativně přijatelné hodnotové orientace. V uplynulém školním roce jsme realizovali akce z oblasti primární prevence sociálně patologických jevů, rizikového chování, jejichž cílem bylo tematické a plnohodnotné působení na žáky. Nedílnou součástí preventivního působení je i sebevzdělávání a sebereflexe pedagogů. V průběhu školního roku došlo, přes námi vynaložené úsilí, k výskytu projevů rizikového chování, které jsme museli na školní úrovni řešit. Jako efektivní se ukázalo včasné mapování nežádoucích jevů a efektivita místního šetření. Dalším žádoucím prvkem byla i rychlá a včasná spolupráce s rodinou, zákonnými zástupci. Mgr. Magdalena Tesařová metodik prevence Hodnocení environmentální výchovy Ve školním roce 2016/17 jsme plnili cíle a klíčové kompetence EVVO dle stanoveného školního plánu EVVO. Podařilo se nám uskutečnit většinu konkrétních akcí z plánu a splnit tak stanovené úkoly v této oblasti a rozvíjet environmetální povědomí žáků naší školy. 22

23 Mezi nejdůležitější činnosti patřilo: - Plnění průřezového tématu Environmentálního vzdělávání ve vyučovaných předmětech - Zapojení žáků do přírodovědných soutěží (Přírodovědný klokan kategorie Kadet, školní, okresní a dokonce i krajské kolo Biologické olympiády, Hledáme mladého chemika) - Účast ve výukových programech s environmentální tématikou (DDM Mladá Boleslav, Planetárium Praha, SZŠ Mladá Boleslav) - Tematické vycházky do okolí školy či exkurze (Regionální výchova) - Využití školní zahrady pro výuku přírodopisu a pracovních činností - Třídění odpadů, práce v areálu školy, práce na školním pozemku - Sběr starého papíru - Přednášky s environmentální tématikou (Zubři v Benátkách nad Jizerou, program Šplhavci společnosti Ornita) - Ukázka dravců od společnosti Zeyferus - Spolupráce s místními organizacemi (Městský úřad, Městská knihovna, Městské lesy atd.) V rámci plnění plánu EVVO se v průběhu školního roku žáci věnovali řadě jiných aktivit. Šlo zejména o třídní a družinové projekty (naše tradice, tematická výzdoba školy, příprava dne otevřených dveří a výstavy k 130. výročí školy) nebo školní výlety do zajímavých oblastí či přírodních památek (Český ráj, Říp a Milešovka). Z důvodu nepříznivého počasí se nepodařilo uskutečnit akci u příležitosti Dne Země, kdy bylo v plánu provést ve vybraných lokalitách úklid a v lese vysázet nové stromky. Ze stejného důvodu neproběhla vycházka 6. ročníku do přírodní památky Stará Jizera a některé akce se přesunuly do začátku školního roku 2017/18. Mgr. Lucie Brzková, koordinátorka EVVO 23

24 SPORT-2.STUPEŇ Uplynulý rok byl ve znamení rozhodnutí, zda se zapojit do celorepublikových soutěží nebo zůstat u tradičního kalendáře. Což způsobilo vypadnutí některých tradičních soutěží (atletický čtyřboj). Zvolili jsme druhou variantu, ale myslím, že zapojit se do Olympijského víceboje by mohlo být v budoucnu zajímavé. Stále se zlepšují materiální podmínky-vybavení kabinetu (průběžně), zlepšení bezpečnosti šplhadel. Školní sport se stále ubírá cestou boje s leností a pohodlností dětí podporovanou rodiči- omluvenky, zapomínání cvičebního úboru, návštěvy lékaře v době hodin tělesné výchovy atd. Pořád roste problém klubů (trenérů) vyžadujících od talentů výkony až na hranici únosnosti, což nese až odpor k dalšímu sportování či obava dát přednost školnímu sportu. Nyní k výsledkům. Opět jsme se stali suverénním vítězem Běhu zámeckým parkem. Měli jsme 6 vítězů z 10 kategorií. Naše škola byla členem reprezentace města při sportovním setkání partnerských měst, které se uskutečnilo v Hustopečích. Uspořádali jsme školní kolo ve stolním tenise. V plejádě florbalových turnajů jsme byli úspěšní chlapci- 5. a 4. místo, děvčata- 3. a 6.místo. S dobrou úrovní a výsledky jsme se setkali při výuce bruslení (leden-únor), svojí kvalitu žáci předvedli při závodech v rychlobruslení a totéž splnila i následná hokejová utkání. Tradiční Školní liga vypadla z termínovky kvůli plnému rozvrhu a vždy by narušila vyučování. V okresním kole ve volejbale obsadila naše družstva (dívky, chlapci) shodně 2. místa. Pohár rozhlasu-mladší chlapci (2.místo),mladší dívky (2.místo), starší chlapci(4.místo) a starší dívky (5.místo).Tady se potvrdila kvalita našich týmů a následné naše výsledky patřily k nejlepším v soutěži. Opět jsme zorganizovali okresní kolo v Atletickém trojboji, které patří k ozdobám okresního sportovního kalendáře. 24

25 Individuální soutěž o Sportovce školy ovládla Hana Kadlecová (7. roč.) a Konstantin Harasym (9. roč.). Krásným zážitkem byla účast na štafetě Na kole dětem, která předčila naše očekávání. Asi nejvíce jsme obdivovali Josefa Zimovčáka na kostitřasu. Na závěr školního roku jsme uspořádali oblíbenou štafetu 10 x 1 kolo. Většina účastníků obdivně zatleskala pokořitelům školních rekordů-konstantin Harasym-vrh koulí-13,20 m, Petr Nguyen Bao Trungdálka-506 cm. Vedení školy bych rád poděkoval za podporu ve sportovním zápolení, jak na poli organizačním, tak na poli materiálním. Mgr. Vladislav Nejedlý Čtvrté setkání partnerských měst Hustopeče Ve dnech se v jihomoravských Hustopečích konalo již v pořadí 4. setkání partnerských měst Benátky nad Jizerou Hustopeče - Modra. Setkání mělo dvě roviny sportovní utkání mezi školami a oficiální setkání delegací měst. Ve čtvrtek se naši žáci cestou na Moravu zastavili na slavném hradě Pernštejn, kde zjistili, jak se žilo ve středověku. Po příjezdu do Hustopečí nás čekalo příjemné překvapení v podobě aktivizačních týmových soutěží (jízda na koni, střelba vzduchovkou, lakros, skládání básně, basketbal apod.) Závěr prvního dne proběhl ve znamení ubytování v místním hotelu Formanka s následnou večeří a návštěvou kina. V pátek po snídani jsme se přesunuli do sportovní haly, kde se turnaj oficiálně zahájil za účasti delegací všech tří měst. Poté jsme se rozdělili na jednotlivá sportoviště. Dívky hrály florbal, chlapci fotbal. Po obědě dívky pokračovaly vybíjenou a chlapci soutěžili v házené. Město Benátky reprezentovalo celkem 32 žáků ze ZŠ Pražská a ZŠ Husovo náměstí pod vedením pedagogů Jana Novotného, Jaroslava Fröhlicha, Radka Dostála a Barbory Doušové. Mladší žáci ve složení (Kryštof Bendl, Marek Burián, Michal Husák, David Novák, Jan Adámek, Roman Jarina, Miroslav Kříž a Jakub Sekáč se umístili na 3. místě. Starší žáci (Ján Husák, Jakub Ječný, Ondřej Mazouch, Tomáš Štumf, Denis Jandl, Ondřej Koštejn, Alex 25

26 Nemeth a Jakub Vydra) se umístili na stříbrné pozici, když především ve fotbalu předváděli výborné výkony. Mladší dívky (Tereza Havlínová, Helena Musilová, Johanka Sejkorová, Natálie Stašková, Eliška Hlavatá, Ludmila Kolářová, Emma Nopová a Kateřina Sovová) skončily třetí. Starší dívky (Tereza Cinklová, Lucie Horáková, Hana Kadlecová, Jana Maděrová, Anna Lubiková, Nikola Portová, Eliška Pšenáková a Blanka Valová) obsadily pěkné 2. místo. Obecně lze říci, že všechny naše týmy zvládly velmi dobře první část turnaje, t.j. fotbal a florbal. Naopak v házené a vybíjené jsme nestačili na velmi dobře hrající týmy měst Modry a Hustopečí, kde házená je na velmi vysoké sportovní úrovni a kde se setkali naši amatéři s hráči, kteří hrají házenou závodně. V budoucnu bude myslím dobré najít jinou alternativu k fotbalu a florbalu, kde nebude převaha některého města tak zřejmá. Všem žákům patří pochvala za reprezentaci našich škol a města. Poděkování také patří Radku Dostálovi, Janu Novotnému a panu tajemníkovi Marku Maříkovi, kteří zde zastupovali městskou radnici, pedagogům Jaroslavu Fröhlichovi a Barboře Doušové za organizaci akce, dozor nad žáky a koučování během turnaje a v neposlední řadě také panu Milanu Novákovi za výborné přepravní služby. Mgr. Jaroslav Fröhlich 26

27 Hodnocení školního roku školní družina Ve školním roce 2016/2017 byla v provozu čtyři oddělení školní družiny. Celkem bylo přihlášeno vzhledem ke kapacitním možnostem 120 žáků z tříd. Provoz školní družiny probíhal v učebnách 3, 4, 17 na 1. stupni (stará budova) a v učebně č. 109 na 2. stupni (nová budova). Místnost č. 17 byla plně uzpůsobena provozu a potřebám školní družiny a částečně vybavena novým nábytkem a hrami. Pro činnost ŠD jsme využívali i ostatní prostory školy např. sportovní halu, počítačovou učebnu, keramickou dílnu, areál školy sportovní hřiště prolézačky, pískoviště a dolní zahradu, dále pak blízké okolí školy Olšiny Činnost školní družiny se řídila ŠVP a celoročním plánem oddělení. Také jsme v rámci školní družiny během roku organizovali různé soutěže, tvoření a celodružinové akce. Jmenovala bych ty, které měly největší úspěch - např., podzimní tvoření z přírodních materiálů, pouštění draků, večer světel s přespáním v ŠD, odpoledne deskových her, beseda s panem Bendlem na téma divocí koně v Benátkách, karneval, oslava Dne dětí bublinkové kouzlení. vedoucí vychovatelka V. Neumannová Předkládá: Mgr. Jan Novotný, ředitel školy V Benátkách nad Jizerou dne

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Lenka Ondráčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Michaela

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více