Pomoz mi, abych to dokázal sám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomoz mi, abych to dokázal sám"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky M. Montessori. Gymnázium Duhovka, s.r.o. 1

2 Obsah: 1. Identifikační charakteristiky školy Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Učební plán pro nižší stupeň osmiletého studia Učební osnovy pro nižší stupeň osmiletého studia Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého studia Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého studia Hodnocení žáků Vlastní hodnocení školy

3 1. Identifikační charakteristiky školy Gymnázium Duhovka,s.r.o. Zřizovatel : Právnická osoba Gymnázium Duhovka, s.r.o. Sídlo: Boleslavova 1/250, Praha 4 Statutární zástupci: Ing.Tomáš Janeček Mgr.Miroslava Kurková IZO IČO Obor vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a RVP: K/81 Denní forma vzdělávání Ředitel školy: Dr. phil. Henning Schlegel Zástupce ředitele školy: Mgr.Jaroslava Šedivá Koordinátoři tvorby ŠVP: RNDr.Anna Jelínková, RNDr. Jiří Šulc Tel Webové stránky: Platnost dokumentu: od pro nižší stupeň osmiletého gymnázia od pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Školská rada projednala a schválila ŠVP dne Č.j. G/382/2010 Školská rada projednala a schválila aktualizaci ŠVP dne Č.j. G/504/2012 V Praze dne Dr. phil. Henning Schlegel v.r. Podpis ředitele 3

4 2. Charakteristika školy 2.1. Základní charakteristika Škola provozuje dvě školní budovy v Praze 4 a v Praze 6. V obou případech je umístěna ve školním areálu, v kterém působí společně s dalšími typy škol školou základní, školami speciálními a základní školou při velvyslanectví Polské republiky. Obě školní budovy jsou stranou dopravního ruchu a jsou velmi dobře dostupné městskou dopravou i z okrajových částí na východě a západě Prahy. Pro obě budovy je uplatňována stejná filozofie vzdělávání, jedná se o jednu školu. Třídy s alternativní metodou výuky podle M.Montessori pracují od září Ostatní třídy zůstanou beze změny pracovat podle původního ŠVP platného od září Počet žáků Pro počet žáků ve třídě je stanovena horní hranici 20 studentů. Počítáme s 2 paralelními třídami v každém ročníku. Celkem tedy předpokládáme 320 studentů Vybavení školy Vzhledem k umístění obou částí ve školních areálech má gymnázium vždy k dispozici tělocvičnu a hřiště. Žáci se stravují ve školní jídelně, k dispozici je i školní bufet, oboje s akcentem na zdravou výživu. Montessori učebny mají jiné vybavení než běžné třídy. Jsou zde pracovní stolky se židličkami, ale především otevřené skříňky, kde jsou umístěny pomůcky pro samostatnou práci žáků. V části učebny je koberec, který je místem pro společná setkávání. Základem práce je velké množství pomůcek a pracovních materiálů ať již pro společnou práci v projektech, nebo pro samostatnou práci. Část pomůcek je originálních dovezených z Holandska, Německa a Polska, část pomůcek vyrábí sami učitelé. Pracovny jsou vybaveny počítači a veškerou navazující technikou (skener, tiskárna, ). Žáci hledají na počítači informace a zároveň zde zpracovávají projekty. Učitelé využívají dataprojektor a výukové programy včetně multimediálních učebnic. Pracovny mají vybavenou knihovnu Pedagogický sbor Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný. Škola podporuje všechny formy dalšího vzdělávání učitelů. V učitelském sboru působí průměrně 50% mužů a 50% žen. Průměrný věk učitelů je 36 let. Pedagogové působící ve třídách s pedagogikou montessori jsou proškoleni a metodicky vedeni. Vedoucí učitel montessori tříd studuje diplomový kurz pedagogiky montessori. 4

5 2.5. Poradenská podpora školy Na škole působí školní psycholog, který zajišťuje přijímací řízení, poradenství pro studenty s problémy a spolupráci s odbornými poradenskými pracovišti. Výchovný poradce je zároveň metodikem prevence proti sociálně patologickým jevům a zastává též funkci poradce profesionální orientace. Zvláštní péče je věnována zejména žákům primy (adaptační kurzy) a maturantům (informace o možnostech pomaturitního studia a přípravy ke zkouškám, profesní testy, přihlášky na VŠ). Poradenské služby se zaměřují na následující oblasti: - poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, - poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání, - poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neúspěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu, - poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů rodině a žákovi, - postupy řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků, - poradenství v obtížných životních situací žáků, rodičům v souvislosti s výchovou dětí, - kariérové poradenství, volba školy, - poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, - poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků, - metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky, - poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi Prevence sociálně patologických jevů Gymnázium má zpracován program pro prevenci sociálně patologických jevů. Pro každý ročník připravuje metodik prevence řadu projektů. Prioritou je rozvíjet u studentů cenné klíčové kompetence. Formou nejrůznějších aktivit žáky motivovat, posilovat jejich sebevědomí, tím zvyšovat jejich výkonnost a zároveň je vést k dobrým vzájemným vztahům, ohleduplnosti a toleranci. Při projektech je cílem ukázat studentům směr, kterým se mají vydat a podpořit je v jejich budoucím snažení hlavně tím, že je věnována individuální pozornost každému studentovi zvlášť a následně i celé skupině. Důraz je kladen na jednotlivce jako fungujícího člena sociální skupiny, proto jsou v popředí hlavně témata sociální interakce, komunikace, pozice a role ve skupině, atmosféra a vztahy ve skupině, schopnost skupiny řešit problémy a spolupracovat Enviromentální výchova Gymnázium má zpracován program enviromentální výchovy. Zaměřujeme se na zdravý životní styl, stravování, třídění odpadů a především reálný kontakt s přírodou, který je nedílnou součástí filozofie M.Montessori. 5

6 2.8. Školská rada a Klub rodičů Školská rada byla zřízena v roce 2006 a pracuje v souladu s příslušnou legislativou. Rada je tvořena dvěma zástupci učitelů, dvěma zástupci zřizovatele a dvěma zástupci rodičů nezletilých a zletilých žáků. Od školního roku 2007/2008 pracuje při škole Klub rodičů, jehož smyslem je urychlit vzájemnou informovanost mezi rodiči a školou, využít možnosti a podpory rodičů při realizaci celoškolských projektů a pomoc při organizaci doprovodných školních akcí Mezinárodní spolupráce V letech byla škola organizátorem mezinárodního projektu Učíme se spolu. Projekt byl zaměřen na spolupráci partnerských škol ze zemí střední Evropy, zejména z Maďarska, Slovenska, Polska, Rakouska a Holandska. Měl za cíl prostřednictvím výměnných pobytů podpořit u studentů povědomí o společné historii a kultuře zmíněných zemí. V současné době (po ukončení projektu) udržujeme spolupráci partnerských škol na bázi vzájemných návštěv a pořádání sportovních a kulturních soutěží. Dále pořádá škola zájezdy do Anglie s výukou jazyka a pobytem v rodinách a zájezdy do cizích zemí s nutností využití cizího jazyka. 6

7 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Cílem je vychovávat všestranně vzdělaného člověka, který si bude umět poradit v různých životních situacích. Velký důraz je kladen na propojení výchovné a vzdělávací složky. Prioritou je podpora formování postojů ke vzdělání, podpora aktivního, samostatného a pozitivního přístupu k životu a seberozvoji. Koncept rozvoje vědomostí je orientován na úspěšné složení závěrečné maturitní zkoušky a především pak na úspěšné složení přijímacích zkoušek na vysoké školy. Průběh osmiletého studijního cyklu lze proto pojímat jako cyklus roky. Poslední dva roky studia charakterizuje vysoký podíl volitelných předmětů dle zájmu a profesní orientace studenta Základní rysy ŠVP - široce orientované akademické vzdělání, které má umožnit studentům přistupovat otevřeně ke světu a orientovat se ve vzájemných souvislostech; - umožnit studium studentům se specifickými potřebami koncepcí přijímacího řízení, vytvořením podmínek pro studium a volbou pedagogických postupů; - příprava na vysokoškolské studium na VŠ se pravidelně hlásí téměř 100% absolventů školy, typické pro jejich volbu je velký počet oborů a fakult, na které se hlásí - propojení vzdělávací a výchovné činnosti školy - otevřená škola v úrovni sociální se jedná o záměrné budování vztahů mezi žáky a učiteli, mezi žáky napříč ročníky, mezi rodiči a vedením školy i otevřené vztahy mezi vedením školy, učiteli a žáky - v rovině odborné pak škola usiluje o kvalitní mezioborovou komunikaci v úrovni vyučovacích hodin i širších projektů 3.3.Východiska ŠVP A) ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP Kompetence k učení - umožnit studentům nalézt kladný vztah k učení, osvojit si strategii učení a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání. Kompetence k řešení problémů podněcovat studenty k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k využití všech získaných dovedností k řešení problémů. Kompetence komunikativní vést studenty k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, naučit je nebát se uplatnit svůj názor a umět ho vyjádřit vhodnou formou. Kompetence sociální a personální rozvíjet u studentů schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých, umět uplatnit svoji osobnost, učit žáky projevovat se jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, aby uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti, učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své zdraví fyzické, duševní i sociální a být za ně odpovědný. Kompetence občanské - vytvářet u studentů potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a k přírodě, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Kompetence pracovní vést studenty k odpovědnosti za výsledky své práce, pomáhat jim poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatnit je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. B) Dále vycházíme ze základních principů pedagogiky podle M.Montessori: Důsledně individuální přístup k žákům znamená, že student pracuje vlastním tempem. Vyučující mu nabízí činnosti buď potřebné pro zvládnutí látky, nebo rozšiřující jeho 7

8 znalosti. Může individuálně upravovat vzdělávací obsah podle specifických potřeb žáka ať již ve smyslu vysokého nadání, pomalejšího pracovního tempa nebo problémů s určitým tématem. Princip svobodné volby činností znamená, že vyučování má pouze v části pevný rozvrh hodin, v druhé části zpracovávají studenti zadané úkoly a řadí si činnosti dle svých potřeb, sledováni a nenásilně vedeni pedagogem. Princip polarizace pozornosti znamená, že vyučování má pouze v části pevný rozvrh hodin, v druhé části zpracovávají studenti zadané úkoly, neboť mají nestejnoměrné pracovní tempo a k danému úkolu potřebují různou časovou dotaci. Celostní princip je v podstatě principem výchovy a vzdělávání žáka v souvislostech. Výuka probíhá v projektových celcích, kde by se měly uplatnit nejen všechny obory výuky, ale i jasné vazba na praktický život. Princip zpětné kontroly samotným žákem je velmi důležitý pro rozvoj kompetence sebekontroly a je zajištěn tím, že každý pracovní materiál musí obsahovat kontrolní kartu. Pro soustavnost práce a polarizaci pozornosti je nutná možnost přirozeného pohybu. Studenti se mohou volně pohybovat, pro svoji práci si mohou zvolit místo, které jim vyhovuje. Přestávku v práci (včetně jídla) si zařazují podle vlastní potřeby. V tomto vzdělávacím systému je velmi důležité stanovit hranice svobody, vychovávat studenty ve smyslu demokracie v mezích daných pravidel. Ze všech uvedených principů vyplývá nová role učitele, naplňující montessori heslo pomoz mi, abych to dokázal sám. Učitel je v tomto pojetí pouze pomocníkem, rádcem žáka na jeho cestě k poznání. Vyžaduje to neobyčejnou dávku pedagogického taktu, abychom žáka dokázali vhodně motivovat k plnění i méně oblíbených úkolů a činností. Důležitým prvkem celé výuky je připravenost prostředí. Znamená to dostatečná nabídka pomůcek a pracovních materiálů. Jejich obtížnost musí být v souladu se schopnostmi studentů případně o malinko vyšší. Musí být jisté, že žák bude mít možnost se stále plně zaměstnat. Každá pomůcka je přitom pouze v jednom provedení. To vede žáky k spolupráci a trpělivosti, k respektování druhého. Poslední ze základních principů montessori metody věkově smíšené skupiny začne být uplatňován od září 2011, kdy budou pracovat vždy dva ročníky v jednom prostoru zejména proto, aby byla zajištěna přítomnost pedagoga humanitních i přírodovědných předmětů v části samostatné práce žáků současně. Předpokládáme, že žáci budou v hodinách, dílnách a na výjezdech vytvářet díla, která budou dále využívat k rozšiřování dalších významných kompetencí. Budou pořádat aukce, dražit zde výtvarná díla a získané peníze využívat na charitativní účely. Aktivity směřující k činnostem prakticky v životě využitelným jsou základním požadavkem pedagogiky podle M. Montessori pro starší školní věk Cizí jazyky Gymnázium Duhovka se profiluje jako škola, kde výuka cizích jazyků stojí v popředí zájmu. Z cizích jazyků studují všichni žáci povinně angličtinu, druhý cizí jazyk si volí v sekundě. Ve výuce anglického jazyka směřujeme ke složení zkoušky First Certificate in English (úroveň B2 SERRJ). Preferovaným druhým cizím jazykem je jazyk německý, v kterém škola pro vybrané studenty organizuje ve spolupráci s Goethe Institut mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku Goethe- Zertifikat B2 (úroveň B2 SERRJ). V nabídce je také francouzština a španělština. 8

9 Výuka anglického jazyka Denní kontakt s rodilým mluvčím v každé třídě pracuje jeden rodilý mluvčí, který je přítomen v 50 % výuky, zejména v době samostatné a skupinové práce žáků. Cílem je podpořit u studentů běžnou denní komunikace v angličtině. Projekty v anglickém jazyce studenti mají možnost využít nepovinného předmětu a pracovat s rodilým mluvčím na projektech se zadaným tématem. Odborná angličtina na vyšším stupni gymnázia se vyučuje 50% předmětů v anglickém jazyce formou CLIL Profil absolventa ŠVP nabízí studentům školy všeobecné akademické vzdělání s výraznou podporou anglického jazyka. Směruje absolventa k samostatnému a aktivnímu postoji k životu, podporuje na výkon orientovanou osobnost s vyzrálým sociálním cítěním, osobnost otevřenou změnám a zdravému životnímu stylu. Absolventi pokračují ve své naprosté většině v pomaturitním studiu na univerzitách, vysokých školách, popř. na vyšších odborných školách. Dále najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích a ve službách. Předpokládáme, že úspěšnější studenti složí mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka, které jim umožní pokračovat v dalším studiu na zahraničních vysokých školách. Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o ukončení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou č.672/2004 Sb. o ukončování studia na středních školách Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učitel: o soustředí se na práci žáků s textem, učí žáky vybrat z textu zásadní informace a tyto informace zaznamenat o učí žáky využívat různých forem získávání informací (encyklopedie, internet, noviny a časopisy, knihy) a rozvíjí schopnost žáků orientovat se v množství informací o vede žáky uplatnění získaných vědomostí, rozvíjí schopnost žáků předat základní informace ostatním o provádí s žáky experimenty a vede je k vyvozování závěrů o zadává žákům zajímavé úkoly, vede je k jejich samostatnému plnění o provádí s žáky experimenty a vede je k vyvozování závěrů o vede žáky s sebehodnocení a učí je pracovat s chybou Kompetence k řešení problémů Učitel: o využívá problémové situace k rozvoji této kompetence o učí žáky analyzovat problém, jeho podstatu a příčinu, navrhnout cesty k řešení a vybrat optimální variantu, vede žáky k dovednosti toto řešení obhájit o učí žáky postup řešení pojmenovat a opakovaně využít, upozorňuje žáky na chyby, kterých se při práci mohou dopustit, a vede je k vyloučení možné chyby, např. k ověřování výsledku. o podporuje žáky při hledání různých postupů řešení zadaných úloh. o vede žáky k využívání specifických výrazových prostředků, které pomáhají zjednodušit řešený problém, např. náčrtek, diagram, vzorec atd. 9

10 o využívá samostatné práce či laboratorního cvičení k tomu, aby si žáci nacvičili rozebírání problému a stanovení cíle práce. o vede žáky k využití získaných vědomostí a dovedností při řešení problémů o zadává žákům problémové úkoly a vede je k jejich samostatnému plnění o dává žákům možnost aby samostatně připravovali některé akce využívání nápadů Kompetence komunikativní Učitel: o učí žáky vhodně komunikovat navzájem, s učiteli i s ostatními dospělými o snaží se omezit používání hrubých slov v jejich projevu o učí žáky nebát se uplatnit svůj názor a použít k tomu vhodnou formu o vede žáky k dovednosti diskutovat, vážit si partnera diskuse a tolerovat odlišnost názoru o stále připomíná potřebu naslouchat druhým o rozvíjí schopnost žáka vyjadřovat myšlenky i názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně o soustředí pozornost na ústní i písemný projev, vyžaduje používání správné (přesné) terminologie při komentáři vlastních úvah, prací o podporuje komunikaci prostřednictvím internetu, zejména v cizím jazyce o důsledně respektuje názor žáka jako partnera Kompetence sociální a personální Učitel: o společně s žáky vytváří pravidla a důsledně dbá na jejich dodržování o vede žáky k vytvoření pěkného kolektivu ve třídě, k toleranci k odlišnosti, k pomoci slabším o vede žáky ke spolupráci v rámci celé školy o využívá skupinovou práci v hodinách a zejména při přípravě projektů a experimentů, při skupinové práci dbá na střídání rolí žáka o každou skupinovou práci společně vyhodnotí o vede žáky ke zdravému životnímu stylu, podává jim dostatek informací o zdravém stravování a nutnosti pohybu o vede je k dovednosti plánovat čas a účinně relaxovat o podporuje jejich sebedůvěru o učí je schopnosti uplatnit se v kolektivu o učí je uplatnit své znalosti a schopnosti v praktickém životě o vede je k překonávání překážek řešení problémů o pomáhá jim poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti, které budou určující pro volbu povolání o vede žáky k objektivnímu sebehodnocení Kompetence občanské Učitel: o vede žáky k zájmu o dění ve společnosti o učí žáky hrdosti na svou vlast a její historický i kulturní význam o vede žáky k chápání globálních souvislostí o vysvětluje žákům princip demokracie jako svobody v mezích pravidel o učí žáky znát zákony a společenské normy o předkládá žákům jejich práva a povinnosti a dbáme na jednotu práv a povinností o vede žáky k respektu a toleranci odlišnosti o vzbuzuje v nich potřebu pomáhat lidem s problémy o učí žáky odpovědnosti za budoucnost o vede žáky k zodpovědnému chování vůči přírodě 10

11 Kompetence pracovní Učitel: o vede žáky k zodpovědnosti za výsledky své práce o důsledně kontroluje plnění uložených úkolů o při práci rozvíjí schopnost žáků využívat nabytých vědomostí a dovedností o rozvíjí v žácích pozitivní vztah k práci o podporuje žáky, aby stanovili vlastní postup práce, kontrolu výsledků a výsledky sami zhodnotili. o učí žáky používat různých materiálů, ale také různých postupů o umožňuje žákům prezentovat jejich výrobky (charitativní akce, výzdoba školy, školní burza atd.). o nabízí žákům takové aktivity, které podporují jejich schopnosti samostatně o něčem rozhodovat, plánovat, připravovat a realizovat nějaké aktivity. o vysvětluje potřebu chránit při práci zdraví své i ostatních a nezpůsobit škody o učí žáky orientovat se v podnikání, upozorňujeme na nutné postupy při realizaci podnikatelských záměrů o vede žáky k uvážlivé volbě povolání, která koresponduje s jejich schopnostmi 3.7. Začlenění průřezových témat Využíváme čtyři základní cesty, jak žákům zprostředkováváme průřezová témata: 1) v běžné komunikaci Ve vyučovacích hodinách a především mimo vyučovací hodiny s žáky běžně komunikujeme. Probíráme s nimi témata běžného života, kladou nám otázky, hledají odpovědi, radí se s námi. Ve všech těchto situacích svými názorovými postoji formujeme žáky a to především v tématech souvisejících s průřezovými oblastmi. 2) využíváme spontánní neplánované situace Ve vyučovacích hodinách často žáci nastolí téma, které je zajímá, s předmětem souvisí někdy jen vzdáleně, ale úzce se dotýká průřezových témat. Obvykle k této situaci dochází pokud žáci shlédnou něco v televizi nebo na internetu, nebo vznikne ve třídě či škole nějaká zvláštní situace. Je velmi důležité, aby pedagog pružně reagoval a s žáky téma probral. Okamžik, kdy děti samy chtějí je totiž pro formování postojů nejvhodnější. 3) začlenění průřezových témat do výuky Průřezová témata často kopírují témata probíraná ve výuce. Potom je žádoucí téma prohloubit a zacílit na výstupy v oblasti průřezových témat viz učební osnovy předmětů. 4) práce s průřezovými tématy v projektech Jednou z charakteristik montessori je práce v tématických blocích a využívání tématických projektů. Právě sem jsou často a s výhodou zařazována průřezová témata. Projekty považujeme za velmi přínosné jak v prohlubování znalostí, tak v získávání požadovaných dovedností Organizace přijímacího řízení Přijímací zkoušky se skládají na našem gymnáziu ze tří části: o z psychologického šetření (test a pohovor v délce 60 respektive 30 minut), které má zjistit obecné předpoklady ke studiu, o z motivačního pohovoru za účasti jednoho nebo obou rodičů o z krátkého, nepřipraveného rozhovoru v anglickém jazyce. 11

12 o Psychologické šetření je v gesci školního psychologa. Motivačního pohovoru se účastní navíc výchovný poradce a/nebo budoucí třídní učitel. Rozhovor v anglickém jazyce vede školní metodička cizích jazyků. Termín přijímacích zkoušek se řídí ustanovením 3, odst. 3 Vyhlášky č. 671/2004 Sb. Kriteria hodnocení přijímacích zkoušek: o výsledek psychologického testu - 40% o výsledek pohovoru se školním psychologem 20% o výsledek motivačního pohovoru 20% o výsledek rozhovoru v anglickém jazyce 10% o prospěch na základní škole 10% Při hodnocení prospěchu na základní škole je stanoven maximální počet bodů za klasifikační stupeň výborný ze všech hodnocených předmětů = 100. Z toho počtu se odečítá v 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku (respektive v 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku) z předmětů Český jazyk, anglický jazyk, matematika, přírodověda a vlastivěda (respektive z nejhůře hodnoceného přírodovědného a společenskovědného předmětu): za prospěch velmi dobrý 5 bodů za prospěch dobrý 10 bodů za prospěch dostatečný 20 bodů. Hodnocení ostatních předmětů se nezohledňuje Organizace maturitní zkoušky Maturitní zkouška se skládá na našem gymnáziu ze společné části a z profilové části. Obsah a formu společné části určuje stát; o podobě profilové části spolurozhoduje škola. Student získává střední vzdělání s maturitou, jestliže úspěšně složí obě části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky ( státní část ) je tvořena dvěma zkouškami, a to z českého jazyka a z cizího jazyka nebo matematiky. Zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka se skládají z písemné a ústní části. Zkouška z matematiky se koná formou písemného testu. Dále může student konat navíc nejvýše tři nepovinné zkoušky (z nabídky Cermatu). Nemůže však konat nepovinnou zkoušku z předmětu, ze kterého koná povinnou zkoušku. Profilová část maturitní zkoušky ( školní část ) je tvořena dvěma povinnými zkouškami jedné úrovně stanovené školou a maximálně dvěma nepovinnými zkouškami. Studenti budou povinně maturovat z předmětů, které stanoví ředitel školy nejpozději 12 měsíců před konáním maturitní zkoušky. Není možné maturovat v profilové části maturitní zkoušky ze stejných předmětů, z kterých student maturoval ve společné části maturitní zkoušky. Obsah, formu, témata a termín maturitní zkoušky stanoví ředitel školy podle platné legislativy. 12

13 3.10. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola přizpůsobuje svůj program i žákům s diagnostikovanou tendencí k SPU. Tito žáci jsou zapojeni do systému standardní třídy a dle potřeb je školní systém přizpůsobován jejím individuálním potřebám. Systém pedagogiky montessori je v tomto případě velmi vhodný svým důsledně individuálním přístupem. V jednotlivých případech škola s spolupracuje s odborníky, kteří o takové dítě pečují dlouhodobě. Ve vyšších ročnících je v individuálních případech též využíván systém individuálního vzdělávacího plánu. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - Diagnostikování školským poradenským zařízením Pedagogicko psychologickou poradnou (PPP), Střediskem výchovné péče (SVP), Speciálně pedagogickým centrem (SPC) - Využití hodin Zdravotní tělesné výchovy (ZTV) omezený počet žáků - Zabezpečení vhodných pomůcek - Zpracování Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) - Podle výsledků vyšetření ve školském poradenském zařízení lze využít osobního asistenta Vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení - Diagnostikování školním psychologem a školským poradenským zařízením Pedagogicko psychologickou poradnou (PPP), Střediskem výchovné péče (SVP), Speciálně pedagogickým centrem (SPC) - Na základě žádosti rodičů může ředitel školy rozhodnout o slovním hodnocení žáka v předmětech dotčených poruchou učení. - Využití hodin Reedukace poruch učení (RPU) - Zpracování Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) - Podle výsledků vyšetření ve školském poradenském zařízení lze využít asistenta pedagoga Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním - Zohlednit problémy se vzdělávacím jazykem - Podle možností rozvíjet mateřský jazyk - Nepotlačit individualitu dítěte - V případě potřeby zpracování Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) - Spolupráce s odborem péče o dítě - Využití diagnostických pobytů. Péče o nadané a talentované žáky - rozšiřování vzdělávacích okruhů - obtížnější úkoly - zapojení do obvodních olympiád a vědomostních soutěží 13

14 4. Učební plán pro nižší stupeň osmiletého gymnázia 4.1 Rámcový učební plán pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Prima Sekunda Tercie Kvarta Celkem za nižší stupeň Minimální časová dotace Disponibilní Časová dotace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk Občanská výchova Dějepis Matematika Zeměpis Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Výchova pro život (průřezová témata) Příprava na jazykový certifikát Celkem Prima Sekunda Tercie Kvarta Člověk a svět práce 1 Cvičení z biologie 0 1 Cvičení z fyziky 1 Cvičení z chemie 1 Finanční gramotnost 14

15 4.2 Výjezdy žáků Učební plán je doplněn systémem výjezdů žáků, které kromě edukace umožňují významným způsobem rozvoj kopetencí rozvoj kompetencí pracovních sebeobsluha; tato oblast je v pedagogice M.Montessori v období dospívání považována za velmi důležitou rozvoj kompetencí osobnostních a sociálních kooperace při běžných denních situacích rozvoj kompetence k řešení problémů řešení denních problémů a praktických situací rozvoj kompetence k učení - praktické poznávání v terénu rozvoj kompetence komunikační schopnost domluvit se na společném díle, v cizině navíc schopnost komunikovat v cizím jazyce rozvoj kompetencí občanských v cizině reprezentuji svoji vlast 1.pololetí 2.pololetí nabídka navíc Prima seznamovací biologický -VODA lyžařský Sekunda lyžařský výtvarný - FARMA cizina Tercie lyžařský historicko-geografický cizina Kvarta seminární turistický - PUŤÁK cizina Kvinta lyžařský biologický - MINERALOGIE cizina Sexta cyklistický historicko-geografický cizina Septima seminární vodácký cizina Oktáva seminární xxx cizina Sportovní zájezdy 1 týden - penziony se stravováním (výjimkou je vodácký) Tematické zájezdy 2 týdny úplná sebeobsluha Cizina - každoroční nabídka od sekundy - vyžití jazykových znalostí - poznávání - střídat po 7 letech, takže na každého vyjde vše: ŘÍM-FLORENCIE-BENÁTKY (D,Z,Vv) 15

16 ANGLIE VÍDEŇ-SALCBURK (NJ,Z) ANGLIE BRUSEL-AMSTERODAM-KODAŇ (Ov,Z) ANGLIE PAŘÍŽ-VERSAILLE-LOUVRE (FJ,Z,Vv,Fy,D) 16

17 5. Osnovy pro nižší stupeň osmiletého studia 5.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk má významnou úlohu v přípravě žáků pro celoživotní učení a seberealizaci. Jeho prostřednictvím se žáci seznamují s ovládáním a využíváním základních jazykových jevů pro dorozumívání. Posláním tohoto předmětu je rozvíjet u žáků kultivovaný projev, dovednost vyhledávat, získávat a zpracovat informace z více zdrojů, porozumět různým druhům textů a sdělení, vyjádřit pocity a reakce, srozumitelně komunikovat s okolím. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Všechny složky se vzájemně prolínají, Český jazyk tak získává komplexní charakter. Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících gymnázia v časové dotaci 4 hodiny týdně. Předmět Český jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, které stanovuje RVP ZV. V Komunikační a slohové výchově získávají žáci dovednosti potřebné k rozvíjení tvořivosti, kultivovaného ústního i písemného projevu, tedy svých komunikačních dovedností. Učí se vnímat a chápat různá jazyková sdělení přiměřeně svému věku a schopnostem, naslouchat druhým, číst s porozuměním, analyzovat text, využívat a rozšiřovat svoji slovní zásobu. V této souvislosti rozvíjejí také dovednosti důležité pro získávání informací z dostupných zdrojů a jejich využívání pro další práci. Realizuje se zpravidla v menších časových celcích, než je vyučovací hodina. Hlavním cílem Jazykové výchovy je postupné osvojování dovedností a vědomostí potřebných k zvládnutí spisovné podoby českého jazyka, k odlišení různých útvarů a jejich vhodnému využití. Na tomto základě pak žáci mohou komunikovat s okolním světem, vyjadřovat své názory srozumitelně, přehledně, s využitím prostředků vhodných pro danou situaci. Literární výchova působí na rozvoj estetického cítění žáků, napomáhá chápání mezilidských vztahů, přispívá k rozeznávání uměleckých hodnot. Prostřednictvím literárních ukázek získávají žáci možnost orientovat se v literárních druzích a vnímat jejich specifické znaky. Učí se uvažovat o textu, vnímat umělecké prostředky, rozvíjet své čtenářské dovednosti, formulovat vlastní názor a hledat argumenty. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, v knihovně, příležitostně v kulturních či společenských zařízeních (filmová a divadelní představení, besedy,..) a v terénu - Komunikační a slohová výchova, Literární výchova. Při výuce jsou žáci vedeni k zájmu o kulturní dění ve městě i regionu (využívání regionálních médií, práce s informacemi, spolupráce s místními kulturními zařízeními, návštěva kulturních akcí, prezentace školy výstavami prací či vystoupeními k vybraným příležitostem apod.). Předmětem prolínají průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova OSV, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech EGS, Mediální výchova Mv. 17

18 Výchovně a vzdělávací strategie k utváření klíčových kompetencí Kompetence k učení - rozvíjíme u žáků základní čtenářské dovednosti, - doporučujeme žákům používání slovníků, encyklopedií, jazykových příruček, gramatických přehledů a dalších pomůcek či zdrojů, - předkládáme materiály k vyhledávání, zaznamenávání a třídění informací k vyučovacím tématům, - učíme žáky ověřovat věrohodnost získané informace v různých zdrojích (ověřený podklad) a prakticky je využívat, - dbáme na uvádění pojmů do souvislostí, - vedeme žáky k stanovení vlastních postupů a kritérií pro dosažení stanovených cílů, - provádíme s žáky rozbor chyb, věnujeme pozornost práci s chybou, - vyžadujeme od žáků dodržování stanovených termínů. Kompetence k řešení problémů - doporučujeme vyhledávání vhodné odborné literatury, - upozorňujeme na výhody spolupráce při řešení některých problémů a rozvíjíme schopnost jejich spolupráce, - podporujeme uvážlivé rozhodování na základě dostupných informací, posuzování jejich důležitosti a vzájemné návaznosti, - poskytujeme žákům prostor pro zaujímání vlastního stanoviska a účast v diskusi, ve které jsou všechny příspěvky respektovány, a pro obhajování svých rozhodnutí, - upozorňujeme žáky na sledování vlastního pokroku při zdolávání problému, povzbuzujeme je, - společně s žáky vyhodnocujeme kvalitu zpracovaných úkolů, - zabýváme se analýzou vybraných přečtených textů, posouzením či porovnáním jejich obsahu. Kompetence komunikativní - vedeme žáky (s přihlédnutím k věku a zvláštnostem) k porozumění různým typům textů a záznamů, - podporujeme u žáků tvořivou reakci na texty, - vyzýváme žáky k uplatnění osobitosti v projevu, k vyjádření vlastního názoru odpovídajícími stylistickými prostředky, - podněcujeme žáky k diskusi o zjištěných informacích a k výstižné formulaci názorů, - vyžadujeme aktivní naslouchání druhým, vhodný projev souhlasu či nesouhlasu, - zařazujeme různé slohové práce na dané téma, - využíváme podle možností komunikační a informační technologie. Kompetence sociální a personální - při některých činnostech zapojujeme žáky do spolupráce ve skupinách, vytváříme tak podmínky pro rozvíjení sociálních dovedností, - klademe důraz na dodržování domluvených pravidel, - vyžadujeme od žáků stanovení cíle, způsobu jeho dosažení, sestavení kritérií pro společnou práci a jejich dodržování, - vybízíme k výměně názorů a zkušeností, k jejich porovnávání, k diskusi, - upevňujeme víru žáka ve vlastní schopnosti, vytváříme prostor pro sebehodnocení. Kompetence občanské - předkládáme žákům ukázky z literárních děl, která podněcují k vyjádření jejich osobního postoje (příroda, ekologie, vztahy, hodnoty, ), - motivujeme žáky k zájmu o kulturní dědictví, - poskytujeme vhodné náměty pro samostatné tvoření a improvizaci, 18

19 - aktivně zapojujeme žáky do kulturního dění ve škole i v obci (návštěva kulturních akcí, jejich organizování, kulturní vystoupení pro veřejnost, ), - respektujeme individuální zvláštnosti žáků (věk, schopnosti, pracovní tempo, ). Kompetence pracovní - klademe důraz na dodržování vymezených pravidel chování a bezpečnosti, - dbáme na dodržování zásad hygieny práce, - vyžadujeme od žáků zodpovědný přístup k přípravě na plnění úkolů a při jejich zpracování. Český jazyk a literatura Očekávané výstupy: žák spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Jazyková výchova ročník: prima - kvarta Učivo Ročník Průřezové téma Poznámky/ pomůcky zvuková stránka jazyka spisovná a nespisovná výslovnost prima OSV Komunikace mluvní cvičení samostatně pracuje se základními jazykovědnými příručkami úvod o českém jazyce jazykové příručky prima jazykové příručky sekunda správně určuje slovní druhy, správně skloňuje vybrané druhy zájmen, u sloves určí osobu, číslo, způsob a čas tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace tvarosloví slovní druhy substantiva konkrétní, abstraktní pomnožná, hromadná, látková adjektiva tvrdá, měkká, přivlastňovací stupňování adjektiv zájmena slovesa - kondicionál psaní velkých písmen činný a trpný slovesný rod neohebné slovní druhy úvod o českém jazyce rozvrstvení národního jazyka prima sekunda prima VMEGS Objevujeme Evropu a svět MuV Kulturní rozdíly, etnický původ, multikulturalita specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost 19

20 rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov charakterizuje a užívá některé z těchto běžných lexikálních jednotek: rčení, slova jednoznačná a mnohoznačná, termíny, synonyma, homonyma, slova citově zabarvená lexikologie a frazeologie slovo a sousloví slovotvorba tvoření slov odvozováním, skládáním, zkracováním sekunda MuV Kulturní rozdíly, etnický původ, multikulturalita specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost rozpozná příslovečné určení, předmět, přívlastek skladba rozvíjející větné členy druhy vět podle postoje mluvčího věty jednočlenné a dvojčlenné prima píše správně čárky před běžnými spojkami v souvětí a mezi větnými členy skladba základní větné členy věta jednoduchá a souvětí interpunkce v souvětí prima sekunda rozpozná základní i rozvíjející větné členy a je schopen určit druhy vedlejších vět skladba základní a rozvíjející větné členy a druhy vedlejších vět sekunda 20

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Písemný projev Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Téma Výtah Učivo Charakteristika literární

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - vypravuje ústně i písemně, rozlišuje a produkuje vypravování v běžné komunikaci a umělecké vypravování; - popisuje ústně i písemně předmět, umělecké dílo, děj, sestaví odborný

Více

Cvičení z českého jazyka

Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Cvičení z českého jazyka je vyučováno v 7. - 9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Předmět směřuje k tomu, aby se žáci naučili souvisle vyjadřovat

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Seminář z českého jazyka

Seminář z českého jazyka Seminář z českého jazyka Charakteristika předmětu Seminář z českého jazyka je vyučován v 7.-9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Žáci budou po celou dobu výuky systematicky vedeni k soustavnému

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z českého jazyka je

Více

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2. stupeň ZŠ Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Český jazyk a literatura za významný

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6.

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Jazyková výchova - samostatně pracuje s Pravidly českého jazyka, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více