MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor stavební úřad; Odbor správy majetku; Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Ing. arch. Ladislav Patočka, vedoucí odboru stavební úřad Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru správy majetku Anna Sommerová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Název bodu: Nemovitost č.p.174 v Drahotuších Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje/neschvaluje nabytí domu čp. 174 v Hranice IV - Drahotuše na pozemku parc.č.st. 257 a pozemku parc.č.st. 257 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m 2 vše v k.ú. Drahotuše LV 2092 formou dražby a pověřuje starostku města k účasti na dražbě T: únor 2013 O: Ing. Radomír Bradáč 2. vyhrazuje si právo schválit vydraženou cenu domu čp. 174 a pozemku parc.č. st. 257 vše v k.ú. Drahotuše i formou per rollam T: únor 2013 O: Ing. Radomír Bradáč Předcházející usnesení ve věci: 1309/ RM 41 ze dne

2 Důvodová zpráva: Odbor stavební úřad Dne byl Odboru stavební úřad Městského úřadu Hranice doručen podnět Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Městského úřadu Hranice, týkající se stavu předmětné nemovitosti, k případnému dalšímu řízení. Na základě tohoto podnětu oznámil stavební úřad opatřením ze dne č.j. OSU/17526/11-2 provedení kontrolní prohlídky, jejíž termín stanovil na den Uvedeného dne nebyl objekt zpřístupněn, proto stavební úřad opatřením ze dne č.j. OSU/17526/11-5 oznámil nový termín kontrolní prohlídky na Ke kontrolní prohlídce přizval stavební úřad statika Ing. Dalibora Ředinu, autorizovaného inženýra pro mosty a inženýrské konstrukce. Stavba byla prohlédnuta, stavební úřad pořídil fotodokumentaci a o průběhu kontrolní prohlídky sepsal protokol. Na základě zjištěných skutečností stavební úřad zajistil vypracování statického posouzení předmětné stavby, které vypracoval Ing. Dalibor Ředina. Ze statického posouzení, doloženého stavebnímu úřadu dne vyplynulo, že stavba vykazuje závažné statické poruchy a v současné době ohrožuje život a zdraví osob. Jediným možným řešením k zajištění bezpečnosti osob a k ochraně jejich zdraví (pokud nebude ihned zahájena celková rekonstrukce objektu zahrnující výměnu střešní konstrukce a rekonstrukci severní a východní obvodové stěny) je dle doloženého posudku provedení nutných zabezpečovacích prací. Ze statického posouzení dále vyplývá, že pokud nebudou v nejbližší době zahájeny nutné zabezpečovací práce, může zejména pronikající dešťová voda a zemní vlhkost způsobit zřícení staticky narušené severní podélné obvodové stěny domu. Vlivem zatížení větrem a sněhem se také může zřítit dřevokazným hmyzem značně poškozený krov a rovněž i rozpadající se štít východní obvodové stěny. Jelikož jsou závadami na stavbě bezprostředně ohroženy životy nebo zdraví osob či zvířat, nařídil stavební úřad rozhodnutím ze dne č.j. OSU/1681/12-2 vlastníkovi stavby a osobám, které jsou v objektu hlášeny k trvalému pobytu vyklizení části stavby, a to pokoje, sousedícího se staticky narušeným úsekem severní obvodové stěny. Jelikož stavební úřad zjistil, že došlo k naplnění ustanovení 135 odst. 2 stavebního zákona, neboť stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat a není nutné ji neodkladně odstranit, nařídil dne pod č.j. OSU/1681/12-8 dle 135 odst. 4 stavebního zákona vlastníku stavby (panu Viktoru Harakalovi, Záchalupčí 174, Hranice IV-Drahotuše, ) provedení těchto nutných zabezpečovacích prací: 1. Investor zjistí a vyznačí před zahájením prací všechny inženýrské sítě a jiné překážky z hlediska směrového a hloubkového uložení vedoucího podél severní obvodové a východní štítové stěny domu č.p Provizorní podepření stropní konstrukce nad pokojem podél severní podélné obvodové stěny domu. Podpůrnou stolici tvoří dřevěné stojky profilu min. 120/120 mm kladené v osových vzdálenostech cca 0.90 m propojené nahoře i dole svlaky 120/160 mm. Podchycující konstrukce musí bezpečně přenést zatížení až na podlahu prvního nadzemního podlaží. Podpůrná konstrukce provizorního podepření musí být proto proti podchycovanému stropu řádně uklínována. Jednotlivé stojky mezi sebou zavětrují diagonálně přibitá prkna 160/32 mm. Osy sloupků provizorního podepření musí být od vnitřního líce severní obvodové stěny vzdáleny min m. 3. Provedení těchto prací bude oznámeno Odboru stavební úřad Městského úřadu Hranice, za účelem zajištění převzetí provizorního podepření stropní konstrukce zpracovatelem výpočtu. 4. Úplné vyklizení a uvolnění půdního prostoru domu. 5. Ověření polohy elektroinstalace - jestliže se nachází uvnitř staticky narušeného úseku severní obvodové nebo východní štítové stěny zajištění její přeložky - nezbytné konzultovat s projektantem elektro. 6. Provizorní podchycení krovu nad staticky narušeným úsekem severní obvodové stěny domu. Podchycení zabezpečí ocelové příčné nosníky I100 dl m rozmístěné v průměrných osových vzdálenostech 0.45 m, které budou podvléknuty pod stávající 2

3 pozednicí. Reakce těchto příčníků se na vnější straně přenesou do podpůrné stolice tvořené dřevěnými stojkami profilu min. 120/120 mm kladenými v osových vzdálenostech cca 0.90 m a propojenými nahoře i dole svlaky 120/160 mm. Jednotlivé stojky mezi sebou zavětrují diagonálně přibitá prkna 160/32 mm. Osy sloupků musí být od venkovního líce severní obvodové stěny vzdáleny min. 700 mm. Na vnitřní straně tvoří podporu příčníků dvojice na sobě položených podélných prahů profilu min.120/160 mm umístěných na záklopu stropní konstrukce půdního prostoru tak, aby ležely nad horním svlakem provizorního podepření popsaného v předchozím odstavci. Podélné prahy také slouží k provizornímu podepření vazních trámů. 7. Provedení těchto prací bude oznámeno Odboru stavební úřad Městského úřadu Hranice, za účelem zajištění převzetí provizorního podepření krovu zpracovatelem výpočtu. 8. Doplnění dvojic dřevěných bočních příložek 60/150 mm délky 2.50 až 2.70 m k nejvíce namáhaným nebo poškozeným krokvím stávajícího krovu. Spoj bočních příložek s krokvemi zajišťují svorníky M16x300 s podložkami a maticemi. Rozmístění svorníků je patrné z výkresů č.4 a Doplnění horních a spodních dvojic nových kleštin průřezu 60/160 mm ve všech vazbách krovu. Spoje nových kleštin s původními středními krokvemi krovu zajišťují svorníky M16x300 a M16x400, s původními krajními krokvemi pak svorníky M16x Připevnění nových ztužujících diagonál 32/160 mm ke spodnímu povrchu krokví stávajícího krovu podle přiložené dokumentace. V každém spoji se nachází min. 4 hřebíky 4x100 mm. 11. Plošné odstranění venkovní omítky po celé ploše severní obvodové stěny domu č.p Dokončení provizorně zesíleného krovu a plošného odstranění venkovní omítky po celé ploše severní obvodové stěny domu č.p. 174 bude oznámeno Odboru stavební úřad Městského úřadu Hranice, za účelem zajištění prohlídky provedených prací zpracovatelem statického posouzení. 13. Kontrola funkčnosti všech venkovních dešťových odpadů a v případě potřeby jejich vyčištění nebo oprava, aby nedocházelo k pronikání vody do podloží základů budovy. 14. Postupné rozebrání staticky narušeného zdiva severní obvodové stěny z nepálených cihel tloušťky 0.60 m z vhodného venkovního lešení. Bourání musí být prováděno tak, aby nevznikaly nadměrné rázy, otřesy a vibrace, které by se mohly přenášet do ostatních konstrukcí 15. Odstranění původních vrstev podlahy v pruhu šířky cca 0.20 m v pokoji podél bourané stěny 16. Dokončení těchto prací bude oznámeno Odboru stavební úřad Městského úřadu Hranice, za účelem zajištění prohlídky stávajícího základového pásu pod vybouraným úsekem severní obvodové stěny za přítomnosti zpracovatele statického posouzení. V případě, že hloubka založení nedosahuje cca 0.80 m pod nejnižší úroveň upraveného terénu, bude stávající základ nezbytné postupně rozebrat a znovu vybetonovat po úsecích délky max m. Průřez nového základového pásu z betonu C 25/30 činí cca 0.60x0.65 m. 17. Položení vodorovné izolace nového úseku zdiva severní obvodové stěny a přilehlé podlahy proti zemní vlhkosti skládající se z penetračního nátěru a 2 vrstev modifikovaných pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 18. Opětovná vyzdívka vybouraného úseku severní obvodové stěny domu č.p.174 tl m z cihel POROTHERM 44 P+D včetně zavázání do stávajících stěn. 19. Obnova nášlapné vrstvy podlahy v pruhu šířky cca 0.30 m v pokoji podél nově vyzděného úseku severní obvodové stěny. 20. Postupné rozebrání staticky narušeného cihelného zdiva východní štítové stěny v půdním prostoru domu č.p.174 z vhodného venkovního lešení. 21. Betonáž ztužujícího věnce průřezu 0.32x0.25 m z betonu C 30/37 XC4,XF1 vyztuženého 6 podélnými pruty ØR14 (vždy 3 ks při obou površích) a třmínky ØE6 rozmístěnými po 150 mm. Minimální krytí výztuže musí činit 40 mm.venkovní povrch ztužujícího věnce bude opatřen věncovkami POROTHERM tl. 80 mm a tepelnou izolací tvořenou deskami z extrudovaného polystyrénu tloušťky 50 mm. Ztužující věnec 3

4 proběhne na kótě v rekonstruované východní štítové stěně a nad nově postaveným úsekem severní obvodové stěny. V místě středního výztužného pilíře východní štítové stěny bude šířka věnce snížena na polovinu, přičemž vnější pruty, které by byly touto úpravou přerušeny nutno vložit do vrtů Ø20 mm vyplněných tmelem HILTI HIT HY 50. Jednotlivé pruty věnce budou stykovány přesahy délky min m. 22. Dokončení provedení výztuže věnce bude oznámeno Odboru stavební úřad Městského úřadu Hranice, za účelem zajištění převzetí prací zpracovatelem statického posouzení před betonáží. 23. Opětovná vyzdívka východní štítové stěny tl. 150 mm v půdním prostoru z cihel P10 na M 2.5 včetně zavázání do středního výztužného pilíře. 24. Připevnění nové pozednice krovu k železobetonovému ztužujícímu věnci pomocí chemických kotev HILTI HIT RE-500 a pozinkovaných kotevních šroubů HILTI HAS-F M20x170/258 osazených do předem vyvrtaných otvorů průměru 24 mm hloubky min. 170 mm. Kotevní prvky nutno osadit cca 200 mm od venkovních líců nových kleštin po max m (tj. u každé druhé krokve viz. výkres č.5). Pozednice se od železobetonového věnce oddělí 2 vrstvami nepískované lepenky např. A500H. 25. Ukotvení krovu ke štítovým stěnám pomocí profilů U100 s přivařenými závitovými tyčemi M20 ukončenými na venkovním líci štítových stěn roznášecími deskami 150x150x14 mm osazenými do lože z cementové malty tloušťky min. 10 mm. Profily U100 délky 0.35 m připevňují dvojice svorníků M16x150 ke dřevěným rozpěrám 160/60 mm délky 2.30 až 2.60 m. Spoje profilů U100 a závitových tyčí M20 délky cca 0.70 m zajišťují oboustranné nosné koutové svary délky min. 100 mm a účinné tloušťky min. 6 mm. Rozpěry probíhají vždy pod spodními líci 3 krajních krokví a jsou ke každé z nich připevněny min. 6 kusy hřebíků 4x100 mm. 26. Demontáž provizorního podepření krovu. 27. Demontáž poškozených betonových střešních tašek a hřebenáčů a jejich náhrada a případné doplnění novými (odhadem na 15% střešní plochy). 28. Oplechování horního okraje nově vyzděné východní štítové stěny pozinkovaným nebo titanzinkovým plechem tl. min mm (rozvinutá šířka 0.50 m). 29. Postupné ruční rozebrání rozpadajícího se cihelného komína nad střešní rovinou a jeho opětovné vyzdění. 30. Lemování opraveného tělesa komína procházejícího střešní rovinou pozinkovaným nebo titanzinkovaným plechem tloušťky min mm (rozvinutá šířka 0.50 m). Práce uvedené v bodech 28 až 31 nutno provádět z přistavené vysokozdvižné plošiny. 31. Ruční odtěžení původní zeminy třídy rozpojitelnosti 3 podél severní obvodové stěny domu pro nové vytvoření okapového chodníku. Při provádění zemních prací je třeba dbát na to, aby v žádném případě nedošlo k podkopání základového pásu! 32. Izolace povrchu nového zdiva severní obvodové stěny proti zemní vlhkosti pomocí penetračního nátěru, 2 vrstev modifikovaného pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a profilované fólie LITHOPLAST SANO tl. 1 mm s výstupky výšky 15 mm ukončené min. 100 mm nad terénem krycí a odvětrávací hliníkovou lištou. Izolaci povrchu zbytku původního zdiva severní obvodové stěny tvoří pak pouze profilovaná fólie LITHOPLAST SANO tl. 1 mm. 33. Zřízení okapového chodníku šířky až 1.00 m. podél severní obvodové stěny domu č.p Povrch chodníku z praného kačírku frakce 8-32 mm tl až 0.20 m má spád min. 5% směrem od domu. Pod vrstvou kačírku leží podsyp ze zhutněné (ID > 0.85 a Edef,2 > 45 MPa) štěrkodrti frakce 8-32 mm tl m s osazenou drenáží PVC DN100 vyústěnou do odpadního potrubí dešťové vody v blízkosti severovýchodního rohu objektu. Stávající střešní odpad u severovýchodního rohu domu nutno navíc doplnit patečním kolenem a lapačem splavenin DN Obnova omítek severní obvodové a východní štítové stěny. U východní štítové stěny se uvažuje pouze s venkovní omítkou. Omítky nutno zejména v místech rozhraní zdiva z pálených a nepálených cihel vyztužit perlinkou. 35. Výměna prken podbití převislých konců krokví u severní obvodové stěny domu. 36. Demontáž lešení, dokončující práce. 4

5 Předmětné práce měly být dokončeny nejpozději k a dle rozpočtu, který zpracoval Ing. Ředina, se jedná o náklady ve výši 280 tis. Kč. Dne byla stavebním úřadem provedena kontrolní prohlídka stavby k ověření, zda byly nutné zabezpečovací práce, nařízené výše uvedeným rozhodnutím provedeny. Z této kontrolní prohlídky vyplynulo, že žádné práce doposud realizovány nebyly. Na základě této skutečnosti přikročí tedy stavební úřad k zajištění výkonu rozhodnutí - bude podán návrh k soudu na provedení exekuce. Po kladném rozsudku zajistí OSÚ vyklizení stavby, výběr dodavatele a provedení vlastních zabezpečovacích prací. Dle ustanovení 135 odst. 6 stavebního zákona náklady vynaložené na nutné zabezpečovací práce nese vlastník stavby. Pokud stavební úřad zajistil provedení prací stavebním podnikatelem a vlastník se s tímto podnikatelem nedohodl na úhradě nákladů, uhradí je a na vlastníkovi vymáhá obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem. Jestliže jsou závadami na stavbě bezprostředně ohroženy životy nebo zdraví osob či zvířat, anebo má být nařízeno neodkladné odstranění stavby nebo nutné zabezpečovací práce podle 135 odst. 1 a 2, stavební úřad dle ustanovení 140 odst. 1 stavebního zákona nařídí všem osobám, které se ve stavbě zdržují, aby ji neprodleně vyklidily. Má-li být nařízeno vyklizení bytu nebo místnosti sloužící k bydlení, musí být pro vyklizované osoby zajištěno dle ustanovení 140 odst. 4 stavebního zákona alespoň přístřeší; obce jsou povinny v mezích své působnosti na výzvu stavebního úřadu poskytnout potřebnou součinnost. Dle územního plánu města se stavba rodinného domu pana (včetně stavebního pozemku) nachází v urbanizované zóně bydlení individuálního. Nemovitost vlastní pan, jedná se o č.p. 174, (parc.č. 257, k.ú. Drahotuše, výměra 141 m2). Sousední nemovitosti vlastní: -č.p. 175, (parc.č. 256, k.ú. Drahotuše, výměra 140 m2) - () -č.p. 173, (parc.č. 258, k.ú. Drahotuše, výměra 251 m2) - a () Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vedoucí odboru sociálních věci zodpoví případně dotazy na jednání zastupitelstva města. Odbor správy majetku: Dům č.p.174 včetně pozemku parc.č.st. 174 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m2 v katastrálním území Drahotuše je ve vlastnictví pana Harakala. Dle výpisu z katastru nemovitostí oddílu C LV č je vlastnické právo omezeno: 37. nařízením exekuce vedené Exekutorským úřadem Prahy 3 JUDr. Švecová ze dne zástavní právem exekutorským k uspokojení pohledávky ve výši s příslušenstvím, nákladů oprávněného a nákladů exekuce ze dne exekučním příkazem k prodeji nemovitosti 091 EX-07057/ ze dne Dle vyjádření exekutora Mgr. Příkopy byl s panem původně uzavřen splátkový kalendář na splátku dluhu. Pan uhradil pouze 1 splátku. Z důvodu nesplácení objednal exekutor znalecký posudek na dům aby mohlo následně být rozhodnuto o případném prodeji domu č.p Znalecký posudek byl vyhotoven a nemovitost bude zařazena na seznam dražených nemovitostí. 5

6 Osadní výbor Drahotuše Osadní výbor Drahotuše žádá ZM aby Město Hranice v exekuci koupilo nemovitost č.p. 174 ( 141 m2) pana a následně provedlo demolici. Je předpoklad, že tyto úkony budou levnější, než stávající objekt opravovat ( předběžná cena ,00). Podle stavebního zákona by zajišťovací stavební práce hradilo Město Hranice a následně peníze za stavební práce vymáhalo na majiteli nemovitosti. Jelikož majitel nemovitosti je bez trvalých příjmů, není předpoklad, že by někdy dluh městu splatil. Nabízí se zde varianta odkoupit sousední demolici č.p. 141(140m2) majitel pan a následně obě parcely prodat jednomu majiteli za účelem výstavby RD. Rada města Hranic dne usnesením č. 1309/ RM 41 vzala na vědomí informaci o nemovitosti č. 174 v Drahotuších a uložila odboru správy majetku sdělit exekutorovi zájem města na účasti na dražbě. Poznámka Materiál v navrženém znění je předkládán z důvodu, že další jednání zastupitelstva města je plánováno až na únor 2012 a dražba může být zveřejněna již v prosinci 2012 nebo lednu Obdobným způsobem bylo řešeno nabytí pozemků v rámci plánované výstavby "Cyklostezka Bečva - III.etapa" v roce Připomínkové řízení Materiál byl projednán (kým) Dne Výsledek JUDr. Miroslav Svatoň bez připomínek Osadní výbor Drahotuše Přílohy: Příloha.PDF vyjádření uvedeno v důvodové zprávě 6

7 7

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je:

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je: VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 22/2014 RD Hradec Králové na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Březhrad, obec Hradec Králové.

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A M Ě S T Y S K O M Á R O V Sídlem: nám. Míru 204, 267 62 Komárov, okres Beroun Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse Fax / Tel: 311 572 330 E-mail: komarov@c-box.cz IČ: 002 33 382 V Ý Z V A

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více