N Á J E M N Í S M L O U V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N Á J E M N Í S M L O U V A"

Transkript

1 N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel) A BUDE DOPLNENO (dále jako nájemce) takto: 1

2 I. Předmět nájmu 1. Pronajímatel má ve svém výlučném vlastnictví byt č 3317/621 nacházející se ve 2. NP domu č.p postaveném na pozemcích parc.č. 578/20, v obci Praha, k.ú. Strašnice. Adresa domu je Gutova 3317/15, Praha 10 - Strašnice, Uvedená bytová jednotka je byt č. 621 s dispozicí 2+kk 60,20 m2 s balkénem 19,95m2 (dále jen jako byt ). 2. Pronajímatel touto nájemní smlouvou poskytuje do nájmu nájemci byt, včetně zařízení. Předmětem nájmu je byt skládající se z pokoje s kuchyňským koutem, ložnice, předsíně, koupelny, záchodu, balkónu. Vybavení a příslušenství bytu, jež je předmětem nájmu, je specifikováno v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 3. Předmětný byt se přenechává do nájmu za účelem užívání bytu k bydlení. Nájemce není oprávněn přenechat byt k užívání jiným osobám nebo subjektům bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Porušení této podmínky bude považováno za tak podstatné porušení nájemní smlouvy, které opravňuje pronajímatele k okamžitému odstoupení od této nájemní smlouvy. 4. Nájemce není oprávněn přihlásit v pronajatém bytě kohokoliv k trvalému pobytu a není oprávněn si zde umístit své sídlo. Pronajímatel může takový souhlas udělit, a to v písemné formě na samostatné listině. II. Převzetí předmětu nájmu 1. Podepsáním této smlouvy Nájemce potvrzuje, že se seznámil se stavem bytu i jeho zařízením, což je specifikováno v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 2. Smluvní strany prohlašují, že byt i zařízení je bez jakýchkoliv závad a způsobilý k okamžitému nastěhování a užívání. Předání a převzetí bytu se uskuteční v termínu do , který dohodly obě smluvní strany před podpisem této smlouvy. V předávacím protokolu v Příloze č. 1 Smlouvy uvedou obě strany případné připomínky či výhrady a uvedou stav měřicích zařízení a datum předání bytu. 3. Klíče od bytu i domu předá pronajímatel nájemci při převzetí bytu. Nájemce převzetí klíčů potvrdí podpisem předávacího protokolu. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele měnit jakékoliv zámky předmětu nájmu. III. Doba nájmu 1. Tato smlouva je uzavřena s platností od jejího podpisu a s účinností od na dobu určitou v délce trvání do Nájemce i pronajímatel jsou oprávněni tuto nájemní smlouvu za podmínek stanovených v ustanov. 685 a násl. občanského zákoníku vypovědět, a to s 3 měsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Smluvní strany mohou uzavřením písemného dodatku k této smlouvě prodloužit dobu nájmu. 2

3 2. Pronajímatel je dále oprávněn i před uplynutím sjednané doby nájmu bez dalšího okamžitě odstoupit od této smlouvy v případě, že nájemce neuhradil nájemné a zálohy na služby spojené s pronájmem v řádném termínu nebo že nájemce užívá pronajatý byt v rozporu s touto smlouvou nebo trpí-li užívání pronajatého bytu takovým způsobem, že pronajímateli vzniká škoda, nebo že mu hrozí značná škoda, zejm. tím, že nebo opakovaně či závažně (hrubě) poruší povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, z této smlouvy, z domovního řádu, protipožárních předpisů apod. 3. Odstoupení od smlouvy je pronajímatel oprávněn učinit písemným oznámením, v němž uvede požadovaný termín vyklizení a předání bytu. Tento termín nesmí být kratší než 7 dní ode dne učinění oznámení. 4. Nájemce je povinen pronajatý byt v termínu uvedeném v oznámení vyklidit, uvést byt a zařízení do stavu uvedeném ve smlouvě a v předávacím protokolu a předat zpět pronajímateli postupem dle čl. VIII Skončení nájmu této smlouvy. Při nesplnění termínu vyklizení bytu nájemcem je pronajímatel oprávněn bez dalšího upozornění byt vyklidit na náklady nájemce. IV. Nájemné a cena služeb Nájemné za užívání bytu se sjednává dohodou obou stran ve výši BUDE DOPLNENO Kč (slovy: BUDE DOPLNENO korun českých) měsíčně. 1. Cena služeb dle aktuálního evidenčního listu souvisejících s užíváním bytu, jimiž se rozumí zejména náklady na dodávku tepla, elektrické energie, vodné - stočné, poplatky za služby ve společných prostorách domu, kde se byt nachází, atd. ve výši stanovené dodavateli služeb, přičemž zálohy na tyto služby činí v době uzavření této smlouvy 3500,- Kč (slovy: třitisícepětset korun českých) měsíčně. Cena za služby se může v průběhu trvání nájmu měnit v závislosti na aktualizaci evidenčního listu bytu a předepsaných zálohách dodavatelm elektrické energie do bytu. 2. Nájemce není oprávněn uzavřít odběratelské smlouvy na poskytování služeb spojených s užíváním bytu s jednotlivými dodavateli těchto služeb samostatně. V. Placení nájemného a ceny za služby, jejich splatnost a vyúčtování Nájemné a zálohy na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu je nájemce povinen zaplatit předem, a to vždy ke každému 20. dni předcházejícího kalendářního měsíce na měsíc následující bankovním převodem přímo na účet pronajímatele vedený u Komerční banky. Jméno účtu: BUDE DOPLNENO, přičemž zaplacením se rozumí den, kdy byla částka připsána na účet pronajímatele. V případě změny bankovního spojení pronajimatele bude nájemce o této skutečnosti písemně informován v minimálním předstihu 14 dnů před touto změnou. Zálohy na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu pronajímatel písemně vyúčtuje a případný přeplatek nebo nedoplatek vyčíslí jednou za rok do tří kalendářních měsíců ode dne, kdy pronajímatel obdrží vyúčtování posledního z dodavatelů služeb a to 3

4 v případě řádného i předčasného ukončení této smlouvy. Pronajímatel je povinen ve stejné lhůtě poukázat na bankovní účet nájemce případný přeplatek. Nájemce je povinen případný nedoplatek pronajímateli uhradit do 14ti dnů od obdržení vyúčtování. VI. Ostatní platební podmínky 1. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli před podpisem této smlouvy na shora uvedený bankovní účet nájemné a zálohy na služby dle článku IV. Nájemné a cena služeb této smlouvy na období od do Nájemce je dále povinen uhradit pronajímateli před podpisem této smlouvy částku ve výši BUDE DOPLNENO,- Kč v hotovosti jako kauci na zajištění nájemného a úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných závazků nájemce v souvislosti s nájmem jako např. smluvní pokuty dle čl. VIII Skončení nájmu této smlouvy, a včetně náhrady případných škod vzniklých v době trvání nájmu. Pronajímatel je oprávněn tyto prostředky použít bez souhlasu nájemce k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných závazků nájemce v souvislosti s nájmem jako např. smluvní pokuty dle čl. VIII Skončení nájmu této smlouvy, a včetně náhrady případných škod vzniklých za dobu trvání nájmu. Uvedené pohledávky má pronajímatel právo započíst proti pohledávce na vrácení kauce. 3. Nebude-li tato částka postačovat ke krytí vzniklých škod, bude nájemce povinen uhradit rozdíl až do výše vzniklé škody nejpozději do 10 dní ode dne obdržení výzvy pronajímatele k náhradě vzniklé škody. 4. Nájemce je povinen doplnit kauci na původní výši ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy pronajímatel peněžní prostředky kauce čerpal. V případě, že nedojde k čerpání kauce ani k žádné škodě v bytě nebo na jeho vybavení, bude výše uvedená kauce v plné výši vrácena nájemci po předání bytu pronajímateli a po vyúčtování služeb specifikovaném v odstavci V. této smlouvy. 5. Veškeré platby budou nájemcem hrazeny na účet specifikovaný v odstavci V. této smlouvy. 6. Nesplní-li nájemce svou povinnost zaplatit nájemné, zálohy na služby či ostatní platby v souvislosti s užíváním bytu řádně a včas, je povinen uhradit pronajímateli poplatek z prodlení ve výši 1% z dlužné částky za každý den prodlení. VII. Povinnosti nájemce 1. Nájemce se podpisem této smlouvy zavazuje, že bude byt užívat v souladu s touto smlouvou a s předpisy, které upravují režim užívání bytu, společných prostor a společných nebytových prostor domu, kde se byt nachází, tj. v souladu s obecně závaznými právními předpisy - zejména s občanským zákoníkem a provozním řádem. 4

5 2. Nájemce se zavazuje, že bude byt užívat pouze ke sjednanému účelu a nebude byt přenechávat ani jinak poskytovat či zapůjčovat jiným osobám nebo subjektům. Nájemce je povinen řádně užívat byt, společné prostory a zařízení domu a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno. 3. Nájemce je povinen dbát na udržování veškerých hygienických (tzn. hluk, zápach, kouř apod.), ekologických (např. při nakládání s odpady), protipožárních a bezpečnostních pravidel a předpisů. 4. Nájemce není oprávněn byt, jeho zařízení ani dům, v němž se byt nachází, nijakým způsobem poškozovat a je povinen dodržovat při užívání předmětu nájmu noční klid a zásady občanského soužití, neznečišťovat byt ani společné prostory, respektovat sousedské vztahy a neomezovat a nerušit spoluobyvatele domu a sousedy. 5. Nájemce se podpisem této smlouvy zavazuje, že od počátku nájmu bude byt udržovat na své náklady ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání. 6. Nájemce je povinen umožnit vždy pronajímateli nebo jeho zmocněnému zástupci na ohlášení prohlídku bytu za účelem kontroly, zda byt nájemce užívá řádným a smluveným způsobem. Konkrétní termín návštěvy ohlásí pronajímatel alespoň 2 dny předem. Bez ohledu na přítomnost nájemce je povinen byt zpřístupnit pronajímateli nebo jím určeným osobám zejm. servisním technikům, stavebníkům atd. za účelem odstranění oprav, provedení nezbytných inspekcí apod. v bytě na výzvu pronajímatele ve stejné lhůtě dle předchozí věty resp. neprodleně v případě havarijních oprav. 7. Drobné udržovací opravy bytu a opravy spotřebičů do hodnoty Kč 2000 (slovy: dva tisíce korunčeských) za jednu opravu v přenechaném bytě si bude nájemce zajišťovat sám a na vlastní náklady. Výměna jakékoliv drobné součásti bytu nebo jeho vybavení musí být provedena za naprosto identický díl stejného výrobce, kvality a vlastností jako měl vyměňovaný díl nebo součást. Stejně tak nájemce ponese náklady nebo sám zajistí odstranění závad v uvedeném bytě, které vyplývají z obvyklého opotřebení. Nájemce je povinen byt udržovat v čistotě a veškeré odtokové a odpadové vedení, umyvadlo apod. v provozuschopném stavu po celou dobu nájmu, jinak odpovídá za způsobenou škodu. 8. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace bytu bez výjimky. V případě nerespektování tohoto ustanovení nemá nájemce nárok na úhradu vynaložených nákladů, nese odpovědnost za případnou vzniklou škodu a v případě požadavku pronajímatele je povinen uvést byt na své náklady do původního stavu. Nájemce nesmí dělat žádné díry do stěn, stropů nebo podlah bytu a v případě připevňování jakýchkoliv háčků apod., je povinen použít pouze předměty k tomu účelu určené a připevnit je v souladu s bezpečnostními předpisy tedy zejm. po předchozím ověření, že nebude zasaženo elektrické, vodovodní nebo jiné vedení pod omítkou. Nájemce ručí za jakoukoliv škodu způsobenou v této souvislosti. 9. Nájemce se zavazuje upozornit neprodleně pronajímatele na potřebu těch oprav v bytě, které má nést pronajímatel, případně na nebezpečí vzniku škod na předmětu nájmu, i když za ně neodpovídá a umožnit tak pronajímateli zajištění odstranění škody na předmětu nájmu. V případě, že nájemce tuto povinnost nesplní, odpovídá za škodu, která může pronajímateli vzniknout. 5

6 10. Nájemce nese odpovědnost za veškeré škody způsobené v bytě anebo na jeho vybavení jím nebo jinými osobami (např. návštěvou apod.) a veškeré vzniklé škody je povinen uhradit v souladu s výše uvedenými ujednáními. 11. Nájemce je povinen respektovat zákaz kouření a zákaz pobytu jakýchkoliv zvířat uvnitř bytu. V případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši Kč 10, (desettisíckorunčeských) za každé jednotlivé porušení a takové porušení bude považováno za zvlášť hrubé porušení nájemní smlouvy, které opravňuje pronajímatele k odstoupení od této smlouvy. 12. Během posledních dvou měsíců nájmu je nájemce povinen umožnit pronajímateli návštěvu bytu za přítomnosti třetí osoby nebo osob zejm. potenciálních zájemců o nájem na jeho předchozí žádost. Nájemce je povinen zajistit v bytě k termínu návštěvy kromě čistoty i pořádek. 13. Nájemce je povinen informovat neprodleně pronajímatele o jakýchkoliv výzvách a informacích, majících význam pro pronajímatele, byt, společné prostory domu nebo jeho správu, o kterých se dozví během doby nájmu. Nájemce je rovněž povinen předat pronajímateli veškerou obdrženou korespondenci adresovanou pronajímateli. 14. Nájemce je povinen neprodleně informovat pronajímatele o poškození či ztrátě klíčů náležících k bytu, domu a společných prostor. Veškeré náklady spojené s opravou či výrobou nových klíčů, včetně případné výměny či přenastavení vložek zámků, je nájemce povinen uhradit neprodleně. 15. Nájemce je povinen užívat byt v souladu se Zásadami užívání bytové jednotky a používat elektrické spotřebiče, které jsou součástí pronájmu, dle návodů jednotlivých spotřebičů. 16. Nájemce je povinen užívat byt s veškerým jeho zařízením šetrným způsobem, zvláště dbát na nepoužívání venkovní obuvy v místnostech bytu, dále dbát na nepoužívání mýdlových a saponátových prostředků k mytí vnitřních skleněných ploch plastových dveří a oken. 17. Nájemce je povinen informovat pronajímatele o návštěvách nájemce v bytě, kdy by délka doby návštěvy měla přesáhnout 14 dní nebo kdy by počet osob návštěvy přesáhl 4 osoby. V žádném případě není nájemce oprávněn předávat klíče bytu či dopisní schránky třetím osobám bez vědomí pronajímatele 18. Nájemce je povinen v případě oslovení pronajímatelem na uvedené kontaktní údaje reagovat nejpozději do 7 dnů. VIII. Skončení nájmu 1. Nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodnou-li se účastníci jinak. Dále může skončit dohodou obou smluvních stran, výpovědí či odstoupením pronajímatele od této smlouvy. 6

7 2. Po skončení nájmu předá nájemce pronajímateli vyklizený byt nejpozději v poslední den sjednané doby nájmu. 3. V den skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli byt v původním stavu, tedy ve stavu, v jakém ho od něj převzal, vyklizený s výjimkou zařízení a movitých věcí, které byly přenechány do nájmu současně s bytem, naprosto čistý vyčištěný profesionálním uklízečem, bez závad, uklizený a s klíči, resp. ve specifikaci předávacího protokolu při začátku pronájmu bytu. Veškeré drobné úpravy interiéru jako např. upevnění háčků, apod. musí být odborně odstraněny a detaily interiéru jako např. otvory po háčcích odborně opraveny. Zařízení a movité věci, které byly přenechány do nájmu současně s bytem, rovněž předá pronajímateli v původním stavu. 4. Po skončení nájmu sepíší smluvní strany předávací protokol, kde zachytí stav bytu, stavy měřidel, případně uvedou zjištěné škody a poškození bytu nebo na jeho vybavení a provedou narovnání vzájemných práv závazků v souladu s výše uvedenými ujednáními. Nájemce odpovídá za uhrazení všech úhrad za služby až do okamžiku skončení nájmu dle stavů měřidel zachycených v předávacím protokolu. 5. Po skončení nájmu nájemce nemá nárok na žádnou bytovou náhradu ani na odstupné. 6. V případě, že nájemce po skončení nájmu z jakéhokoliv důvodu nepředá vyklizený byt ke dni skončení nájmu pronajímateli v souladu s touto smlouvou je povinen uhradit pronajímateli za každý den neoprávněného užívání bytu částku odpovídající jeho bezdůvodnému obohacení ve výši částky, která by dle této smlouvy náležela jako nájemné a zálohy na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu za jeden den nájmu a vedle této částky smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každý den takového prodlení, odpovídá pronajímateli vedle uvedené smluvní pokuty a náhrady bezdůvodného obohacení za škodu, která mu takovým prodlením nájemce může vzniknout a dává podpisem této smlouvy pronajímateli souhlas s tím, aby pronajímatel na náklady nájemce pronajatý byt otevřel a veškeré věci nájemce nacházející se v pronajatém bytě na náklady nájemce vystěhoval. IX. Pojištění 1. Pojištění bytu proti škodám ze živelných událostí, včetně vodovodních, a pojištění domácnosti proti odcizení (krádež, loupež), úmyslnému poškození nebo úmyslnému zničení věci (vandalismus) je povinen zabezpečit pronajímatel, přičemž v případě škodné události, která vznikla vinou nájemce, je nájemce povinen likvidaci takovéto události uhradit v plné výši. Pojištění vlastního majetku nájemce a odpovědnosti proti škodám není povinen zajistit pronajímatel, ale může tak na vlastní náklady učinit nájemce. 2. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel nenese odpovědnost za majetek a věci vnesené nájemcem a dalšími osobami do předmětu nájmu. X. Závěrečná ujednání 7

8 1. Nájemce prohlašuje, že pronajímateli nezamlčel jakékoliv skutečnosti, které mohou ovlivnit rozhodnutí pronajímatele o jeho osobě. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré soudní výlohy vynaložené a náklady na právní pomoc poskytnutou v souvislosti s případným porušením této smlouvy nájemcem. 2. Tato smlouva je vyhotovena na osmi stranách ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. 3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze dodatkem k této smlouvě, který bude takto výslovně označen, bude mít písemnou formu a bude podepsán oběma smluvními stranami. 4. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se budou smluvní strany řídit platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 5. V případě, že na straně nájemce vystupuje více osob (společní nájemci), odpovídají všichni společní nájemci pronajímateli za plnění povinností nájemce z této smlouvy společně a nerozdílně. 6. Každá ze smluvních stran je oprávněna i povinna sdělit druhé smluvní straně své nové kontaktní údaje v případě jejich změny. 7. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosti omylu a žádný z nich nebyl v tísni či pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže své podpisy. V Praze dne Pronajímatel jméno: podpis: Nájemce jméno: podpis: 8

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor RK-28-2012-58, RK-28-2012-xx, př. 1 př. 1 Počet počet stran: 20 stran: 20 Smlouva o podnájmu nebytových prostor Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava IČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel 1. Předmět úpravy 1. Na základě Smlouvy o nájmu dopravního prostředku

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV I. OBECNÁ A ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel a jsou

Více

Náklady při vrácení kontejneru(ů) budou fakturovány ve stejné výši jako při dodání.

Náklady při vrácení kontejneru(ů) budou fakturovány ve stejné výši jako při dodání. Smlouva o pronájmu kontejnerů Kontejnery Ostrava s.r.o. Pavlovova 2701/50, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ 27771164, DIČ CZ27771164. Bankovní spojení: číslo účtu 3531011001/5500 www.kontejnery-ostrava.cz kontakt

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Část 4 Užívání objednaných služeb

Část 4 Užívání objednaných služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací poskytovatele HoralNET s.r.o. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Část 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o.

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o. Ceník produktů a služeb METROPOL FINANCE s.r.o. Platný od 4. 3. 2013 Produktové podmínky METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů Platné od 1.1.2014 METROPOL FINANCE s.r.o. 2013 1 I. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více