N Á J E M N Í S M L O U V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N Á J E M N Í S M L O U V A"

Transkript

1 N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel) A BUDE DOPLNENO (dále jako nájemce) takto: 1

2 I. Předmět nájmu 1. Pronajímatel má ve svém výlučném vlastnictví byt č 3317/621 nacházející se ve 2. NP domu č.p postaveném na pozemcích parc.č. 578/20, v obci Praha, k.ú. Strašnice. Adresa domu je Gutova 3317/15, Praha 10 - Strašnice, Uvedená bytová jednotka je byt č. 621 s dispozicí 2+kk 60,20 m2 s balkénem 19,95m2 (dále jen jako byt ). 2. Pronajímatel touto nájemní smlouvou poskytuje do nájmu nájemci byt, včetně zařízení. Předmětem nájmu je byt skládající se z pokoje s kuchyňským koutem, ložnice, předsíně, koupelny, záchodu, balkónu. Vybavení a příslušenství bytu, jež je předmětem nájmu, je specifikováno v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 3. Předmětný byt se přenechává do nájmu za účelem užívání bytu k bydlení. Nájemce není oprávněn přenechat byt k užívání jiným osobám nebo subjektům bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Porušení této podmínky bude považováno za tak podstatné porušení nájemní smlouvy, které opravňuje pronajímatele k okamžitému odstoupení od této nájemní smlouvy. 4. Nájemce není oprávněn přihlásit v pronajatém bytě kohokoliv k trvalému pobytu a není oprávněn si zde umístit své sídlo. Pronajímatel může takový souhlas udělit, a to v písemné formě na samostatné listině. II. Převzetí předmětu nájmu 1. Podepsáním této smlouvy Nájemce potvrzuje, že se seznámil se stavem bytu i jeho zařízením, což je specifikováno v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 2. Smluvní strany prohlašují, že byt i zařízení je bez jakýchkoliv závad a způsobilý k okamžitému nastěhování a užívání. Předání a převzetí bytu se uskuteční v termínu do , který dohodly obě smluvní strany před podpisem této smlouvy. V předávacím protokolu v Příloze č. 1 Smlouvy uvedou obě strany případné připomínky či výhrady a uvedou stav měřicích zařízení a datum předání bytu. 3. Klíče od bytu i domu předá pronajímatel nájemci při převzetí bytu. Nájemce převzetí klíčů potvrdí podpisem předávacího protokolu. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele měnit jakékoliv zámky předmětu nájmu. III. Doba nájmu 1. Tato smlouva je uzavřena s platností od jejího podpisu a s účinností od na dobu určitou v délce trvání do Nájemce i pronajímatel jsou oprávněni tuto nájemní smlouvu za podmínek stanovených v ustanov. 685 a násl. občanského zákoníku vypovědět, a to s 3 měsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Smluvní strany mohou uzavřením písemného dodatku k této smlouvě prodloužit dobu nájmu. 2

3 2. Pronajímatel je dále oprávněn i před uplynutím sjednané doby nájmu bez dalšího okamžitě odstoupit od této smlouvy v případě, že nájemce neuhradil nájemné a zálohy na služby spojené s pronájmem v řádném termínu nebo že nájemce užívá pronajatý byt v rozporu s touto smlouvou nebo trpí-li užívání pronajatého bytu takovým způsobem, že pronajímateli vzniká škoda, nebo že mu hrozí značná škoda, zejm. tím, že nebo opakovaně či závažně (hrubě) poruší povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, z této smlouvy, z domovního řádu, protipožárních předpisů apod. 3. Odstoupení od smlouvy je pronajímatel oprávněn učinit písemným oznámením, v němž uvede požadovaný termín vyklizení a předání bytu. Tento termín nesmí být kratší než 7 dní ode dne učinění oznámení. 4. Nájemce je povinen pronajatý byt v termínu uvedeném v oznámení vyklidit, uvést byt a zařízení do stavu uvedeném ve smlouvě a v předávacím protokolu a předat zpět pronajímateli postupem dle čl. VIII Skončení nájmu této smlouvy. Při nesplnění termínu vyklizení bytu nájemcem je pronajímatel oprávněn bez dalšího upozornění byt vyklidit na náklady nájemce. IV. Nájemné a cena služeb Nájemné za užívání bytu se sjednává dohodou obou stran ve výši BUDE DOPLNENO Kč (slovy: BUDE DOPLNENO korun českých) měsíčně. 1. Cena služeb dle aktuálního evidenčního listu souvisejících s užíváním bytu, jimiž se rozumí zejména náklady na dodávku tepla, elektrické energie, vodné - stočné, poplatky za služby ve společných prostorách domu, kde se byt nachází, atd. ve výši stanovené dodavateli služeb, přičemž zálohy na tyto služby činí v době uzavření této smlouvy 3500,- Kč (slovy: třitisícepětset korun českých) měsíčně. Cena za služby se může v průběhu trvání nájmu měnit v závislosti na aktualizaci evidenčního listu bytu a předepsaných zálohách dodavatelm elektrické energie do bytu. 2. Nájemce není oprávněn uzavřít odběratelské smlouvy na poskytování služeb spojených s užíváním bytu s jednotlivými dodavateli těchto služeb samostatně. V. Placení nájemného a ceny za služby, jejich splatnost a vyúčtování Nájemné a zálohy na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu je nájemce povinen zaplatit předem, a to vždy ke každému 20. dni předcházejícího kalendářního měsíce na měsíc následující bankovním převodem přímo na účet pronajímatele vedený u Komerční banky. Jméno účtu: BUDE DOPLNENO, přičemž zaplacením se rozumí den, kdy byla částka připsána na účet pronajímatele. V případě změny bankovního spojení pronajimatele bude nájemce o této skutečnosti písemně informován v minimálním předstihu 14 dnů před touto změnou. Zálohy na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu pronajímatel písemně vyúčtuje a případný přeplatek nebo nedoplatek vyčíslí jednou za rok do tří kalendářních měsíců ode dne, kdy pronajímatel obdrží vyúčtování posledního z dodavatelů služeb a to 3

4 v případě řádného i předčasného ukončení této smlouvy. Pronajímatel je povinen ve stejné lhůtě poukázat na bankovní účet nájemce případný přeplatek. Nájemce je povinen případný nedoplatek pronajímateli uhradit do 14ti dnů od obdržení vyúčtování. VI. Ostatní platební podmínky 1. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli před podpisem této smlouvy na shora uvedený bankovní účet nájemné a zálohy na služby dle článku IV. Nájemné a cena služeb této smlouvy na období od do Nájemce je dále povinen uhradit pronajímateli před podpisem této smlouvy částku ve výši BUDE DOPLNENO,- Kč v hotovosti jako kauci na zajištění nájemného a úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných závazků nájemce v souvislosti s nájmem jako např. smluvní pokuty dle čl. VIII Skončení nájmu této smlouvy, a včetně náhrady případných škod vzniklých v době trvání nájmu. Pronajímatel je oprávněn tyto prostředky použít bez souhlasu nájemce k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných závazků nájemce v souvislosti s nájmem jako např. smluvní pokuty dle čl. VIII Skončení nájmu této smlouvy, a včetně náhrady případných škod vzniklých za dobu trvání nájmu. Uvedené pohledávky má pronajímatel právo započíst proti pohledávce na vrácení kauce. 3. Nebude-li tato částka postačovat ke krytí vzniklých škod, bude nájemce povinen uhradit rozdíl až do výše vzniklé škody nejpozději do 10 dní ode dne obdržení výzvy pronajímatele k náhradě vzniklé škody. 4. Nájemce je povinen doplnit kauci na původní výši ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy pronajímatel peněžní prostředky kauce čerpal. V případě, že nedojde k čerpání kauce ani k žádné škodě v bytě nebo na jeho vybavení, bude výše uvedená kauce v plné výši vrácena nájemci po předání bytu pronajímateli a po vyúčtování služeb specifikovaném v odstavci V. této smlouvy. 5. Veškeré platby budou nájemcem hrazeny na účet specifikovaný v odstavci V. této smlouvy. 6. Nesplní-li nájemce svou povinnost zaplatit nájemné, zálohy na služby či ostatní platby v souvislosti s užíváním bytu řádně a včas, je povinen uhradit pronajímateli poplatek z prodlení ve výši 1% z dlužné částky za každý den prodlení. VII. Povinnosti nájemce 1. Nájemce se podpisem této smlouvy zavazuje, že bude byt užívat v souladu s touto smlouvou a s předpisy, které upravují režim užívání bytu, společných prostor a společných nebytových prostor domu, kde se byt nachází, tj. v souladu s obecně závaznými právními předpisy - zejména s občanským zákoníkem a provozním řádem. 4

5 2. Nájemce se zavazuje, že bude byt užívat pouze ke sjednanému účelu a nebude byt přenechávat ani jinak poskytovat či zapůjčovat jiným osobám nebo subjektům. Nájemce je povinen řádně užívat byt, společné prostory a zařízení domu a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno. 3. Nájemce je povinen dbát na udržování veškerých hygienických (tzn. hluk, zápach, kouř apod.), ekologických (např. při nakládání s odpady), protipožárních a bezpečnostních pravidel a předpisů. 4. Nájemce není oprávněn byt, jeho zařízení ani dům, v němž se byt nachází, nijakým způsobem poškozovat a je povinen dodržovat při užívání předmětu nájmu noční klid a zásady občanského soužití, neznečišťovat byt ani společné prostory, respektovat sousedské vztahy a neomezovat a nerušit spoluobyvatele domu a sousedy. 5. Nájemce se podpisem této smlouvy zavazuje, že od počátku nájmu bude byt udržovat na své náklady ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání. 6. Nájemce je povinen umožnit vždy pronajímateli nebo jeho zmocněnému zástupci na ohlášení prohlídku bytu za účelem kontroly, zda byt nájemce užívá řádným a smluveným způsobem. Konkrétní termín návštěvy ohlásí pronajímatel alespoň 2 dny předem. Bez ohledu na přítomnost nájemce je povinen byt zpřístupnit pronajímateli nebo jím určeným osobám zejm. servisním technikům, stavebníkům atd. za účelem odstranění oprav, provedení nezbytných inspekcí apod. v bytě na výzvu pronajímatele ve stejné lhůtě dle předchozí věty resp. neprodleně v případě havarijních oprav. 7. Drobné udržovací opravy bytu a opravy spotřebičů do hodnoty Kč 2000 (slovy: dva tisíce korunčeských) za jednu opravu v přenechaném bytě si bude nájemce zajišťovat sám a na vlastní náklady. Výměna jakékoliv drobné součásti bytu nebo jeho vybavení musí být provedena za naprosto identický díl stejného výrobce, kvality a vlastností jako měl vyměňovaný díl nebo součást. Stejně tak nájemce ponese náklady nebo sám zajistí odstranění závad v uvedeném bytě, které vyplývají z obvyklého opotřebení. Nájemce je povinen byt udržovat v čistotě a veškeré odtokové a odpadové vedení, umyvadlo apod. v provozuschopném stavu po celou dobu nájmu, jinak odpovídá za způsobenou škodu. 8. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace bytu bez výjimky. V případě nerespektování tohoto ustanovení nemá nájemce nárok na úhradu vynaložených nákladů, nese odpovědnost za případnou vzniklou škodu a v případě požadavku pronajímatele je povinen uvést byt na své náklady do původního stavu. Nájemce nesmí dělat žádné díry do stěn, stropů nebo podlah bytu a v případě připevňování jakýchkoliv háčků apod., je povinen použít pouze předměty k tomu účelu určené a připevnit je v souladu s bezpečnostními předpisy tedy zejm. po předchozím ověření, že nebude zasaženo elektrické, vodovodní nebo jiné vedení pod omítkou. Nájemce ručí za jakoukoliv škodu způsobenou v této souvislosti. 9. Nájemce se zavazuje upozornit neprodleně pronajímatele na potřebu těch oprav v bytě, které má nést pronajímatel, případně na nebezpečí vzniku škod na předmětu nájmu, i když za ně neodpovídá a umožnit tak pronajímateli zajištění odstranění škody na předmětu nájmu. V případě, že nájemce tuto povinnost nesplní, odpovídá za škodu, která může pronajímateli vzniknout. 5

6 10. Nájemce nese odpovědnost za veškeré škody způsobené v bytě anebo na jeho vybavení jím nebo jinými osobami (např. návštěvou apod.) a veškeré vzniklé škody je povinen uhradit v souladu s výše uvedenými ujednáními. 11. Nájemce je povinen respektovat zákaz kouření a zákaz pobytu jakýchkoliv zvířat uvnitř bytu. V případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši Kč 10, (desettisíckorunčeských) za každé jednotlivé porušení a takové porušení bude považováno za zvlášť hrubé porušení nájemní smlouvy, které opravňuje pronajímatele k odstoupení od této smlouvy. 12. Během posledních dvou měsíců nájmu je nájemce povinen umožnit pronajímateli návštěvu bytu za přítomnosti třetí osoby nebo osob zejm. potenciálních zájemců o nájem na jeho předchozí žádost. Nájemce je povinen zajistit v bytě k termínu návštěvy kromě čistoty i pořádek. 13. Nájemce je povinen informovat neprodleně pronajímatele o jakýchkoliv výzvách a informacích, majících význam pro pronajímatele, byt, společné prostory domu nebo jeho správu, o kterých se dozví během doby nájmu. Nájemce je rovněž povinen předat pronajímateli veškerou obdrženou korespondenci adresovanou pronajímateli. 14. Nájemce je povinen neprodleně informovat pronajímatele o poškození či ztrátě klíčů náležících k bytu, domu a společných prostor. Veškeré náklady spojené s opravou či výrobou nových klíčů, včetně případné výměny či přenastavení vložek zámků, je nájemce povinen uhradit neprodleně. 15. Nájemce je povinen užívat byt v souladu se Zásadami užívání bytové jednotky a používat elektrické spotřebiče, které jsou součástí pronájmu, dle návodů jednotlivých spotřebičů. 16. Nájemce je povinen užívat byt s veškerým jeho zařízením šetrným způsobem, zvláště dbát na nepoužívání venkovní obuvy v místnostech bytu, dále dbát na nepoužívání mýdlových a saponátových prostředků k mytí vnitřních skleněných ploch plastových dveří a oken. 17. Nájemce je povinen informovat pronajímatele o návštěvách nájemce v bytě, kdy by délka doby návštěvy měla přesáhnout 14 dní nebo kdy by počet osob návštěvy přesáhl 4 osoby. V žádném případě není nájemce oprávněn předávat klíče bytu či dopisní schránky třetím osobám bez vědomí pronajímatele 18. Nájemce je povinen v případě oslovení pronajímatelem na uvedené kontaktní údaje reagovat nejpozději do 7 dnů. VIII. Skončení nájmu 1. Nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodnou-li se účastníci jinak. Dále může skončit dohodou obou smluvních stran, výpovědí či odstoupením pronajímatele od této smlouvy. 6

7 2. Po skončení nájmu předá nájemce pronajímateli vyklizený byt nejpozději v poslední den sjednané doby nájmu. 3. V den skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli byt v původním stavu, tedy ve stavu, v jakém ho od něj převzal, vyklizený s výjimkou zařízení a movitých věcí, které byly přenechány do nájmu současně s bytem, naprosto čistý vyčištěný profesionálním uklízečem, bez závad, uklizený a s klíči, resp. ve specifikaci předávacího protokolu při začátku pronájmu bytu. Veškeré drobné úpravy interiéru jako např. upevnění háčků, apod. musí být odborně odstraněny a detaily interiéru jako např. otvory po háčcích odborně opraveny. Zařízení a movité věci, které byly přenechány do nájmu současně s bytem, rovněž předá pronajímateli v původním stavu. 4. Po skončení nájmu sepíší smluvní strany předávací protokol, kde zachytí stav bytu, stavy měřidel, případně uvedou zjištěné škody a poškození bytu nebo na jeho vybavení a provedou narovnání vzájemných práv závazků v souladu s výše uvedenými ujednáními. Nájemce odpovídá za uhrazení všech úhrad za služby až do okamžiku skončení nájmu dle stavů měřidel zachycených v předávacím protokolu. 5. Po skončení nájmu nájemce nemá nárok na žádnou bytovou náhradu ani na odstupné. 6. V případě, že nájemce po skončení nájmu z jakéhokoliv důvodu nepředá vyklizený byt ke dni skončení nájmu pronajímateli v souladu s touto smlouvou je povinen uhradit pronajímateli za každý den neoprávněného užívání bytu částku odpovídající jeho bezdůvodnému obohacení ve výši částky, která by dle této smlouvy náležela jako nájemné a zálohy na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu za jeden den nájmu a vedle této částky smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každý den takového prodlení, odpovídá pronajímateli vedle uvedené smluvní pokuty a náhrady bezdůvodného obohacení za škodu, která mu takovým prodlením nájemce může vzniknout a dává podpisem této smlouvy pronajímateli souhlas s tím, aby pronajímatel na náklady nájemce pronajatý byt otevřel a veškeré věci nájemce nacházející se v pronajatém bytě na náklady nájemce vystěhoval. IX. Pojištění 1. Pojištění bytu proti škodám ze živelných událostí, včetně vodovodních, a pojištění domácnosti proti odcizení (krádež, loupež), úmyslnému poškození nebo úmyslnému zničení věci (vandalismus) je povinen zabezpečit pronajímatel, přičemž v případě škodné události, která vznikla vinou nájemce, je nájemce povinen likvidaci takovéto události uhradit v plné výši. Pojištění vlastního majetku nájemce a odpovědnosti proti škodám není povinen zajistit pronajímatel, ale může tak na vlastní náklady učinit nájemce. 2. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel nenese odpovědnost za majetek a věci vnesené nájemcem a dalšími osobami do předmětu nájmu. X. Závěrečná ujednání 7

8 1. Nájemce prohlašuje, že pronajímateli nezamlčel jakékoliv skutečnosti, které mohou ovlivnit rozhodnutí pronajímatele o jeho osobě. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré soudní výlohy vynaložené a náklady na právní pomoc poskytnutou v souvislosti s případným porušením této smlouvy nájemcem. 2. Tato smlouva je vyhotovena na osmi stranách ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. 3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze dodatkem k této smlouvě, který bude takto výslovně označen, bude mít písemnou formu a bude podepsán oběma smluvními stranami. 4. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se budou smluvní strany řídit platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 5. V případě, že na straně nájemce vystupuje více osob (společní nájemci), odpovídají všichni společní nájemci pronajímateli za plnění povinností nájemce z této smlouvy společně a nerozdílně. 6. Každá ze smluvních stran je oprávněna i povinna sdělit druhé smluvní straně své nové kontaktní údaje v případě jejich změny. 7. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosti omylu a žádný z nich nebyl v tísni či pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže své podpisy. V Praze dne Pronajímatel jméno: podpis: Nájemce jméno: podpis: 8

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu uzavřena mezi smluvními stranami paní Evou Dolejšovou, r.č. 765212/2599 Nájemní smlouva bytem Anglická 621/6, 460 10 Liberec 3 /dále jen pronajímateé/ a paní /dále jen nájemce/ Smluvní strany shodně prohlašují,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Pronajímatel: městská část Praha 12 (dále jen občanský zákoník ) Článek

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. 2274 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ) Článek 1 Smluvní strany 1. Za Sluncem,

Více

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Článek 1 Smluvní strany 1) Obec Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty, zastoupená Bc.Františkem

Více

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: Nájemní smlouva kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: ve smyslu ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění: 1. Město Rotava, IČ: 00259551, se sídlem Rotava,

Více

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ )

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 57.14.08 Nájemní smlouva podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

Nájemní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Účel nájmu

Nájemní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Účel nájmu Nájemní smlouva (uzavřená podle Občanského zákoníku) Pronajímatel:..., nar.:..., bydliště:..., občanství:..., jiné údaje:... (dále jen jako "pronajímatel") Nájemce:..., nar.:..., bydliště:..., občanství:...,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 1. Město Česká Lípa Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428, DIČ:CZ00260428 Zastoupené na základě Mandátní smlouvy č. B 06-3831/2008

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním

Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním Uzavřená podle zák.č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito stranami:

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XGUU* SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ Pronajímatel: Se sídlem: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I. Smluvní strany Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Město Chrastava, se sídlem nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, zastoupené starostou Ing. Michaelem Canovem, IČ 00262871, DIČ CZ00262871, na straně jedné (dále

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Město Čáslav, IČ: 00236021 se sídlem Čáslav-Staré Město, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 jednající starostou města Ing. Jaromírem Strnadem (dále jen pronajímatel) a 2. Velkoobchod ORION spol. s r.o.,

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi

Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi Městem Slaný se sídlem ve Slaném, Velvarská 136 IČ : 00234877 zastoupeným Ing. Josefem Rabasem (dále jen pronajímatel) a panem, paní, manžely: r.č. dosud bytem: (dále

Více

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb.

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. PAPKON s.r.o. Cihelná ulice 776, Štětí 411 08 IČO :62739760 DIČ : CZ62739760

Více

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany )

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany ) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 se sídlem Komenského 1326, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov zastoupená ředitelkou školy Mgr. Nellou Slavíkovou IČO: 70844194

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

SMLOUVA o nájmu bytu

SMLOUVA o nájmu bytu SMLOUVA o nájmu bytu uzavřená mezi smluvními stranami, jimiž jsou: 1. jako pronajímatel Obec Doupovské Hradiště Doupovské Hradiště, Lučiny 1, 362 72 Doupovské Hradiště IČ: 04498691 (dále jen pronajímatel

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Smlouva o nájmu bytu

Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smluvní strany: Jméno a příjmení: Trvalým bydlištěm: Doručovací adresou: Číslo bankovního účtu: (dále jen pronajímatel ) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a Jméno a příjmení:... Trvalým

Více

Společnost: NIRVANA SYSTEMS s.r.o....

Společnost: NIRVANA SYSTEMS s.r.o.... Smlouva o zápůjčce č.... /... uzavřená ve smyslu ustanovení 663 a násl. zákona č. 40 / 1964 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Společnost:

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KRJ* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 52.08.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Pronajímatel:

Více

smlouvu o nájmu souboru movitých věci (dle ust až 2234 a 2316 až 2320 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ)

smlouvu o nájmu souboru movitých věci (dle ust až 2234 a 2316 až 2320 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 1. MAS Podchlumí, z.s. IČ: 270 15 947 se sídlem Holovousy 39, 508 01 Hořice zastoupená Mgr. Janou Němečkovou, předsedkyní spolku číslo účtu: 1091869389/0800

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

I. Smluvní strany. III. Účel nájmu

I. Smluvní strany. III. Účel nájmu N Á J E M N Í S M L O U V A I. Smluvní strany Pronajímatel: Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice zastoupená starostkou obce Soňou Černou IČO: 00234508 Nájemce: II. Předmět

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

Obec Hrubý Jeseník. Smlouva o nájmu nemovitosti. Čl. 1. Čl. 2. Projev vůle

Obec Hrubý Jeseník. Smlouva o nájmu nemovitosti. Čl. 1. Čl. 2. Projev vůle Obec Hrubý Jeseník Smlouva o nájmu nemovitosti uzavřená v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dne..., mezi smluvními stranami: Obec Hrubý Jeseník

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor č. xx / 2017

Smlouva o nájmu nebytových prostor č. xx / 2017 Smlouva o nájmu nebytových prostor č. xx / 2017 CPA DELFÍN, příspěvková organizace Slovácké nám. 2377 688 01 Uherský Brod IČO: 71177108 DIČ:CZ71177108 zapsaná: OR KS Brno, oddíl Pr., vložka 1318 bankovní

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR [PR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená v souladu se zák.č. 116/1990 Sb.,o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. L. K. místo podnikání a IČ: (dále

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U uzavřená dle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen občanský zákoník ), Město Beroun, IČ 00233129 se sídlem Husovo nám. 68, 266 43

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. I. Smluvní Strany. Nájemní smlouvu. II.

Nájemní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. I. Smluvní Strany. Nájemní smlouvu. II. H 353.572/y J' Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní Strany Město Černošice zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou se sídlem Iuflgxøvfl

Více

DODATEK SMLOUVY O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU

DODATEK SMLOUVY O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU DODATEK SMLOUVY O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU Bytové družstvo Skuteckého - Laudova se sídlem: Laudova 1385, 163 00 Praha 6 - Řepy IČ: 241 28 228 Zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném. (dále jen družstvo )

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012

Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012 Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012 Obec Velká Kraš jako provozovatel koupaliště ve Velké Kraši zastoupená : Vlastou Kočí, starostkou

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG5WY* SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R 62 ze dne 17.12.2014 Název: Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemci bytu č. ***, manžely *********, v bytovém domě na *********

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Zastoupená předsedou strany panem Ing. Lukášem Černohorským (dále jen jako nájemce ) uzavírají v souladu se zákonem č.

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Zastoupená předsedou strany panem Ing. Lukášem Černohorským (dále jen jako nájemce ) uzavírají v souladu se zákonem č. NÁJEMNÍ SMLOUVA Smluvní strany Jméno: PhDr. Magdalena Žemličková nar.: 26.4.1954 Trvale bytem : V.P.Čkalova 449/10, Praha 6, Bubeneč, 160 00 tel. Číslo : 603 145 061 email : zemlicko@fsv.cvut.cz (dále

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) Smlouva o nájmu budovy k rekreaci Pronajímatel poskytovatel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) (bydliště, nebo sídlo) (předmět podnikání) (IČO) Nájemce spotřebitel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o poskytování vozidla (dále jen smlouva ) dle ustanovení 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NA DOBU URČITOU

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NA DOBU URČITOU NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NA DOBU URČITOU Pronajímatel: (dále jen pronajímatel) Nájemce: (dále jen nájemce) uzavřeli na základě souhlasných projevů vůle ve smyslu ustanovení občanského zákoníku a souvisejících

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Pachtovní smlouvě č. 006/POZ/T/2014

Pachtovní smlouvě č. 006/POZ/T/2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků Město Bochov, IČ 00254444, DIČ CZ 00254444,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor Níže uvedeného dne, měsíce a roku ujednali Obec Klínec IČ: 00640719 se sídlem Klínec, 252 10 Mníšek pod Brdy zastoupená panem Janem Doubravou, starostou dále jen jako pronajímatel na straně jedné a Radek

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9,

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00GDAF0* SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ Pronajímatel: Statutární město Opava Článek I. Smluvní strany se sídlem: Opava, Horní náměstí

Více

Městská část Praha - Kunratice. Jana Kunešová NÁJEMNÍ SMLOUVA

Městská část Praha - Kunratice. Jana Kunešová NÁJEMNÍ SMLOUVA 16 008 1 00 Městská část Praha - Kunratice a NÁJEMNÍ SMLOUVA TATO SMLOUVA O NÁJMU POZEMKŮ BYLA UZAVŘENA DLE. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH ZMĚN A DOPLŇKŮ, NÍŽE UVEDENÉHO DNE,

Více

N á j e m n í s m l o u v a

N á j e m n í s m l o u v a Na základě pokynu odboru správy majetku (OSM) Úřadu Městské části (ÚMČ) Praha 8 čj. MCP8 074986/2016 N á j e m n í s m l o u v a PRONAJÍMATEL: Městská část Praha 8 se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-103-007-13 ze dne 19.2.2013 Směrnice pro poskytování ubytovacích prostorů osobám vykonávajícím práci na úseku školství v městské části Praha 12 Rada

Více

REZERVACE. pivní sety. Rezervace pivního setu: 20 kusů pivních setů

REZERVACE. pivní sety. Rezervace pivního setu: 20 kusů pivních setů REZERVACE Rezervace pivního setu: datum pivní sety pivní sety 20 kusů pivních setů PODMÍNKY PRO NÁJEM PIVNÍCH SETŮ OBCE OHNIŠOV Článek I. Předmět nájmu Tyto podmínky upravují nájem pivních setů a párty

Více

Č. 71/2016 NSV/3003/2016

Č. 71/2016 NSV/3003/2016 Nájemní smlouva Č. 71/2016 NSV/3003/2016 1. Město Česká Lípa zastoupené starostkou města Mgr. Romanou Žateckou se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428, DIČ:CZ00260428 Bankovní spojení:

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor

N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor uzavřená mezi níže uvedenými stranami: GSN a.s. se sídlem Brno, Čechyňská 8 IČ: 63475545 DIČ: CZ63475545

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

PACHTOVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami, jimiž jsou:

PACHTOVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami, jimiž jsou: PACHTOVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi smluvními stranami, jimiž jsou: 1. jako propachtovatel Obec Doupovské Hradiště Doupovské Hradiště, Lučiny 1, 362 72 Doupovské Hradiště IČ: 04498691 zastoupena starostkou

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR URČENÝCH PODNIKÁNÍ

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR URČENÝCH PODNIKÁNÍ Příloha č. 5 SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR URČENÝCH PODNIKÁNÍ uzavřená dle příslušných ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Turistické informační centrum

Více

S M L O U V U O N Á J M U B Y T U 2016/0000

S M L O U V U O N Á J M U B Y T U 2016/0000 Příloha č. 6 k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR15_1570 ze dne 09.12.2015 Níže uvedené smluvní strany: Název: Městská část Praha 1 Sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ 115 68 Identifikační číslo: 00063410

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU dle ust. 630 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU dle ust. 630 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU dle ust. 630 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají Pronajímatel :... a Nájemce

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více